Regional HR-handlingsplan for perioden Helse Midt-Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional HR-handlingsplan for perioden 2014-2015. Helse Midt-Norge"

Transkript

1 Regional HR-handlingsplan for perioden Helse Midt-Norge Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF,

2 Innhold 1 Innledning Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle Revisjon og rapportering Strategisk grunnlag for HR-handlingsplan Strategimodell Helse Midt-Norge RHFs visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag Strategi 2020 for Helse Midt-Norge RHF Andre førende dokumenter og relevante styrevedtak Utfordringsbildet i et HR-perspektiv Fokusområdene i HR-handlingsplan Kompetanse Ressursstyring Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ledelse Langsiktige mål Kompetanse Ressursstyring Helse, miljø og sikkerhet Ledelse Tiltak Kompetanse Ressursstyring Helse, miljø og sikkerhet Ledelse HR indokatorer oversikt

3 1 Innledning 1.1 Hensikt med planen og HR-funksjonens rolle Medarbeiderne og den kompetansen disse har, er den viktigste ressursen for å realisere helseforetakenes mål til enhver tid. Det HR-faglige arbeidsområdet dekker et stort spenn av oppgaver som skal sikre målrettet bruk og utvikling av kompetansen. Dette er det primære arbeidsområdet for den enkelte linjeleder. HR-avdelingene/-medarbeiderne skal støtte linjelederne i dette arbeidet, og samtidig synliggjøre for disse hvordan HR-faglig kompetanse kan nyttiggjøres for å realisere strategier og mål Regional HR-handlingsplan er et verktøy for å sikre at felles mål og tiltak innenfor HRområdet støtter opp under overordnede mål og strategier. Samtidig skal handlingsplanen baseres på kritiske behov for utviklingstiltak som identifiseres i helseforetakene som bestillinger fra linjeledelsen, og den skal støtte opp under andre sentrale utviklingsprogrammer. Handlingsplanen er videre et viktig redskap for å utvikle selve HRfunksjonene, og legger føringer for samarbeidet mellom disse i Helse Midt-Norge. 1.2 Revisjon og rapportering Tiltakene i planen rulleres årlig som oppfølging av rulleringen av overordnet strategi for foretaksgruppen (strategi 2020), oppdragsdokument og foretaksmøte. Rulleringen gjøres i felleskap av HR-direktør v/rhf og lederne av HR-avdelingene i helseforetakene. Disse er ansvarlige for å forankre handlingsplanen i sine respektive foretak. Status for prosjekter og tiltak i handlingsplanen oppdateres løpende med tertialvis gjennomgang av ansvarlige i personalsjefsnettverket. 2 Strategisk grunnlag for HR-handlingsplan 2.1 Strategimodell Regional HR-handlingsplan skal støtte opp under Helse Midt-Norge RHFs hovedoppgaver. Handlingsplanen er forankret i Helse Midt-Norge RHFs visjon, verdigrunnlag, årlig strategirullering på overordnet nivå (strategi 2020) og løpende styringsbudskap gitt av Helseog omsorgsdepartementet gjennom nasjonale strategier, oppdragsdokument og foretaksprotokoll. Oppdragsdokument og foretaksprotokoll fra Helse Midt-Norge RHF til helseforetakene slås sammen til ett dokument fra i år av og heter «Styringskrav og rammer». Regional HR-handlingsplan representerer nivå 3 i Helse Midt-Norge RHFs strategimodell, og de strategiske mål og utfordringer frem mot 2020 ligger som et overordnet rammeverk på nivå 1 (jfr. fig 1). Strategi 2020 er sist revidert og vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF

4 Strategimodell Lov og forskrift Utfordringsbildet 2020 Strategiske mål og utfordringer Nivå 1 Hovedoppgaver; Pasientbehandling, forskning, utdanning, og opplæring Vurdering ut fra; - Nye føringer - Ny kunnskap - hva ikke lyktes med/sikre gjennomføring Strategiske grep Nivå 2 Risikovurderinger Tiltak og kortsiktige mål Årlig fokus Regionale prosjekt HF-oppdrag Styringsdokument, Foretaksmøter RHF-oppdrag Nivå 3 Fig. 1. Helse Midt-Norge RHFs Strategimodell 2.2 Helse Midt-Norge RHFs visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag Visjon: På lag med deg for din helse Hovedoppgaver: Pasientbehandling Forskning Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Verdier: Trygghet Respekt Kvalitet 2.3 Strategi 2020 for Helse Midt-Norge RHF Strategi 2020 hadde følgende strategiske mål og utfordringer (nivå 1 i strategimodellen) Utfordringer Strategi 2020: Mål strategi 2020: 1. Befolkningens sammensetning og behov endres 2. Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 3. Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 4. Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten 1. Styrket innsats for de store pasientgruppene 2. Kunnskapsbasert pasientbehandling 3. En organisering som underbygger gode pasientforløp 4. Rett kompetanse på rett sted til rett tid 5. Økonomisk bærekraft 4

5 For å nå hovedmålene i Strategi 2020 gjelder følgende strategier: Bedre kvalitet og pasientsikkerhet Effektivisere driften for å sikre økonomisk handlingsrom Dette skal realiseres gjennom: o Standardisering og effektivisering av pasientforløp og arbeidsprosesser støttet av hensiktsmessige IKT-løsninger o Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet o Bedre samhandling mellom enheter og nivåer i helsetjenesten o Videreutvikle tverrfaglige, kompetente og bærekraftige fagmiljøer o Ta i bruk pasientens egne ressurser I rullering av Strategi 2020 vedtok styret at strategiene skal operasjonaliseres gjennom etablering av programmer. Dette for å sikre at foretaksgruppen arbeider systematisk og helhetlig. Følgende program skal igangsettes/er igangsatt: o program for kvalitet og pasientsikkerhet o program for effektivitet og virksomhetsstyring o program for gjennomføring av IKT Strategi og IKT Handlingsplan, som allerede er godt i gang Tiltakene i Regional HR-handlingsplan skal støtte opp under disse programmene, og i størst mulig grad gjennomføres som en integrert del av disse. 2.4 Andre førende dokumenter og relevante styrevedtak Andre dokumenter som legger føringer for HR-handlingsplan er: o Personalpolitikk for Helse Midt-Norge RHF (revidert 2008) o Seniorpolitikk for Helse Midt-Norge RHF (2008) o Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge RHF «Litt bedre i dag enn i går..» o Regional styresak: 72/12 Kompetanse og kapasitet - legeressurser: Rapporten skal følges opp med: systematisk og kontinuerlig kompetanseplanlegging, både på foretaksnivå og regionalt nivå. Sårbarhetsanalyser og tiltaksplaner for å redusere sårbarheten er viktig for å sikre et helhetlig og likeverdig tjenestetilbud en god koordinering av spesialiseringsløpene for leger i regionen med sikte på å dekke framtidige spesialistbehov i foretakene etablere nødvendige personalpolitiske virkemidler for å sikre rekruttering innenfor de mest rekrutteringsutsatte områdene 5

6 3 Utfordringsbildet i et HR-perspektiv I tillegg til de eksterne utfordringer beskrevet i Strategi 2020 gjelder følgende interne utfordringer i foretaksgruppen knyttet til HR-området: o Fortsatt behov for å videreutvikle den HR-faglige kompetansen som skal støtte ledere i sitt arbeid o Fremtidige utfordringer i spesialisthelsetjenesten krever fortsatt innsats for å støtte og styrke ledere og ledelsesfunksjonene o Tydeligere krav til dokumentert kvalitet forutsetter dokumentasjon av kompetanse o Manglende rapportering og håndtering på systemnivå av uønskede hendelser/hms hendelser, som er et viktig ledd i kvalitetsarbeidet o Delvis mangelfullt verktøy og systemstøtte for å underbygge systematisk kompetanseplanlegging og kompetanseutvikling systematisk aktivitets- og bemanningsplanlegging systematisk HMS-arbeid systematisk personalforvaltning o Økende gjennomsnittsalder for en del faggrupper o Innen enkelte fagområder er det vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall fagpersoner o Stor andel deltid gjør at kapasiteten ikke utnyttes godt nok o Manglende etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser o Høyt sykefravær og uføregrad innen enkelte stillingsgrupper 6

7 4 Fokusområdene i HR-handlingsplan Faktorer som virker inn på kvalitet, pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk er blant annet relatert til ledelse, arbeidsmiljøforhold for leder og ansatte, organisasjonskulturelle forhold, kompetanse og organisering. Basert på disse faktorer, utfordringsbildet og Strategi 2020 vil HR-handlingsplan ha fokus innenfor følgende områder: Kompetanse med vekt på prosess- og systemstøtte knyttet til å rekruttere, beholde og utvikle kompetansen hos medarbeidere, ledere og team og sikre bærekraftig utvikling. Herunder videreutvikling av HR-funksjonen og økt samarbeid på tvers i foretaksgruppen. Ressursstyring med vekt på prosess- og systemstøtte for å sikre bemanningsplanlegging tilpasset aktiviteten. Dette for å oppnå bedre utnyttelse av de samlede personellressursene og sikre økt tilgjengelighet. Helse, miljø og sikkerhet med fokus på vår HMS-kultur som et viktig bidrag inn i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, gjennom blant annet å styrke og utvikle kompetanse for leder og HR-personell innen arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling. Ledelse med vekt på ledelsestøtte innen områdene som nevnt over, lederopplæring innen arbeidsmiljøarbeid, ressursstyring og regionale ledersamlinger med vekt på å bygge felles kultur. Hovedtiltakene i HR- handlingsplan vil være innenfor følgende innsatsområder (viser for øvrig til tiltaksmatrisene): o Standardisere og effektivisere HR- prosesser som kan understøttes av felles IKT-systemer innenfor fokusområdene. Dette inkluderer blant annet utarbeidelse av felles- policy, prosedyrer, retningslinjer, verktøy, systemstøtte, leder- og ansatteopplæring. o Styrke og utvikle HR-faglig kompetanse som kan støtte ledere i organisasjonsutviklingen o Sikre god kvalitet og utvikle målrettede HR-indikatorer som beslutningsgrunnlag for effektivitet og virksomhetsstyring. 7

8 4.1 Kompetanse Medarbeidere med rett kompetanse er en forutsetning for å sikre god pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet i pasientforløpene. Det er en lederoppgave på alle nivå å sørge for at virksomheten har rett kompetanse på kort og lengre sikt, og det er et ansvar for den enkelte medarbeider å holde seg oppdatert når det gjelder kunnskaper og ferdigheter. Med utgangspunkt i det utfordringsbildet som er beskrevet, er det behov for å forbedre og standardisere prosessene knyttet til planlegging, utvikling og rekruttering av kompetanse. Planer for kompetanseutvikling skal integreres i helhetlige utviklingsplaner og som en del av årshjulet for foretaket og foretaksgruppen. Dette kunnskapsgrunnlaget skal aktivt brukes i samarbeid med primærhelsetjenesten og utdanningsinstitusjonene for å styrke utdanningene for å møte samfunnets behov. Langsiktige kompetansebehov skal følges opp med målrettede utviklingsløp for medarbeiderne i samsvar med virksomhetens behov, kvalitativt gode rekrutteringsprosesser og samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Både kortsiktige og langsiktige tiltak skal sikre at vi hele tiden har robuste og gode fagmiljø innenfor de rammebetingelser som gjelder til enhver tid. 4.2 Ressursstyring Alle enheter i Helse Midt-Norge RHF skal gjennom målrettet aktivitets- og bemanningsplanlegging, og sikre at ressurser anvendes på best mulig måte for å oppnå god kvalitet. Planleggingen må understøtte pasientbehandling, forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Ved aktivitets- og bemanningsplanlegging skal leder sørge for å planlegge i et langsiktig perspektiv, og på denne måten skape forutsigbarhet for pasienter og medarbeidere. God arbeidstidsplanlegging skal også bidra til å redusere sykefravær, øke andel heltid og øke gjennomsnittlig pensjonsalder. Brudd på arbeidstidsbestemmelser skal unngås og gjennomsnittlig stillingsandel skal økes. God ressursbruk i HF-ene forutsetter standardiserte arbeidsprosesser med systemstøtte. Dette krever at det etableres en felles standard i regionen som legges til grunn ved systemutvikling. Arbeidsprosessen skal gi god lederstøtte og legge til rette for hensiktsmessige selvbetjeningsløsninger. For å sikre gevinst skal arbeidsprosessen implementeres i det enkelte HF. 8

9 4.3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse Midt-Norge RHF skal gjennom målrettet og systematisk HMS-arbeid skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Vi har et klart mål om null ulykker, skader eller tap. Vi har også en klar målsetting om null ulykker, arbeidsrelatert fravær og sykdom blant våre ansatte. For at vi skal klare å operasjonalisere slike målsettinger, må vi ha en åpenhetskultur. Det å melde avvik må bli godt mottatt på alle nivå i organisasjonen, formålet må være kontinuerlig forbedring. Det å iverksette læringstiltak basert på avvik er sentralt hvis reell forbedring skal finne sted. Helseforetakene har utfordringer og risikoområder knyttet til arbeidsmiljøet, derfor er helse, miljø og sikkerhet satsingsområde. HMS er et lederansvar og skal inngå i vårt daglige arbeid. Våre ansatte er også forpliktet til å medvirke. Vi er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø. Et godt arbeidsmiljø er viktig både for den enkelte, og avgjørende for at Helse Midt Norge skal nå sine mål. Våre ansatte skal oppleve utvikling og få brukt sine ressurser fullt ut i foretaket. Alle ansatte skal behandles med respekt og oppleve trygghet på arbeidsplassen. Ytre miljø er ikke inkludert i denne planen. Med ytre miljø menes det arbeidet som gjøres i foretaksgruppen for å forebygge mot forurensning til luft, vann og jord. 4.4 Ledelse Helse Midt-Norge RHF har helt fra 2003 hatt fokus på å tydeliggjøre lederrollen og drive lederutviklingstiltak. I 2012 har vår foretaksgruppe, sammen med øvrige regioner, arbeidet med å etablere en felles plattform for utøvelse av god ledelse. Dette innebærer en tydeliggjøring av verdier, prinsipper, retningslinjer og krav til lederatferd. Verdigrunnlaget for utøvelse av ledelse er kvalitet, respekt og trygghet, og de nasjonale lederkravene som ble definert i forbindelse med dette arbeidet er: o Ansvarlig- og helhetstenkende o Endringsvillig og handlekraftig o Kommuniserende og inspirerende Ledelse i helseforetak handler om å ha både faglige, menneskelige, økonomiske og strategiske perspektiver for øye i utøvelsen av ledelse. Å være leder i et helseforetak betyr å stå i et kontinuerlig krysspress mellom ulike forventninger. Det å sikre felles forståelse av utfordringsbildet og foreta ledelsesmessige prioriteringer med dette som utgangspunkt, er vesentlig for å lykkes. Lederkravene utgjør et felles fundament, og det må arbeides videre med konkretisering og felles forståelse av hva som er god ledelse i helseforetaket. Dette er også en forutsetning for å sørge for riktig innhold i lederutviklingstiltak og riktig rekruttering inn i ledelsesfunksjonene. 9

10 5 Langsiktige mål 5.1 Kompetanse o Ledere på alle nivå skal til en hver tid ha oversikt over enheten sitt behov for kompetanse og kapasitet både på kort og lang sikt o Det skal foreligge konkrete planer for å dekke behovet, både eventuelle planer for rekruttering og utviklingsplaner for våre medarbeidere o Det skal foreligge standardiserte og dokumenterte arbeidsprosesser for kompetanseutvikling som sikrer god lederstøtte både operativt og strategisk. Kompetansehevende tiltak skal være lett tilgjengelig og kunne gjennomføres med god kvalitet og kostnadseffektivitet o Kompetansedeling skal skje mellom profesjoner, enheter og tjenestenivåer 5.2 Ressursstyring o Ledere på alle nivå skal sikre langsiktig bemanningsplanlegging tilpasset aktiviteten. o Ledere på alle nivå skal sikre bedre tilgang til arbeidskraft ved å ha god styring på planlagt fravær (ferie, permisjoner m.m.), redusere sykefravær, øke andel heltid og øke gjennomsnittlig pensjonsalder o Helse Midt-Norge RHF skal som hovedregel tilby heltidsstillinger ved ny rekruttering o Helse Midt-Norge RHF skal ha HR-støttesystemer som sikrer god lederstøtte til bruk i planlegging, drift og rapportering 5.3 Helse, miljø og sikkerhet o Helse Midt-Norge RHF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø o Helse Midt-Norge RHF skal ha null arbeidsrelatert sykefravær o Helse Midt-Norge RHF skal ha null skader, ulykker eller tap 5.4 Ledelse o Helse Midt-Norge RHF skal ha et dokumentert system for rekruttering, utvikling og oppfølging av ledere, basert på nasjonale kjerneverdier og lederkrav. o Alle foretak skal ha etablerte programmer for lederutvikling o Alle foretak skal legge spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen 10

11 6 Tiltak 6.1 Kompetanse Langsiktig mål: o Ledere på alle nivå skal til en hver tid ha oversikt over enheten sitt behov for kompetanse og kapasitet både på kort og lang sikt. o Det skal foreligge konkrete planer for å dekke behovet. Planene bør inneholde vurderinger av hvordan rekruttere, beholde og utvikle våre medarbeidere og våre team Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program som understøttes Tiltak 1 fase 1: Utvikle og etablere felles kriterier og metode for løpende å analysere kompetanse- og kapasitetsbehov for leger i HMN. o Sikre standardisert ledelsesinformasjon på alle nivå o Bygge kompetanse på risiko- og sårbarhetsanalyser innen feltet o Bygge kompetanse både hos ledere og nøkkelpersoner o Etablere gjennomgående beslutningsgrunnlag for området Tiltak 1 fase 2: Vurdere om metoden som utvikles i tiltak 1 skal omfatte alle grupper. RHF leder prosessen og bruker etablerte regionale nettverk. Det samarbeides med de andre regionene og Helsedirektoratet Tilpasses kravene om at leveransen skal være en del av Årlig melding - plandel 2015 Vurderes mot slutten av fase 1 Pasientsikkerhet og kvalitet: o Å redusere sårbarheten i våre fagmiljøer vil være avgjørende for at HMN kan levere god kvalitet på sikt. Effektivitet og virksomhetsstyring o Dagens virksomhetsstyring har en betydelig risiko i seg pga manglende kunnskap om kompetanse og kapasitet 11

12 Tiltak 2 fase 1: Etablere planer for å redusere sårbarheten for definerte grupper av leger. Er sårbarheten samlet sett stor, kan RHF koordinere tiltak. HFene har et løpende ansvar for å redusere sårbarheten. Tiltak 2 fase 2: Vurdere om metoden som utvikles i tiltak 1 skal omfatte alle grupper. Vurderes mot erfaringer tiltak 2 Tiltak 3 Det skal etableres et prosjekt som skal sikre riktig dimensjonering og bedre koordinering av spesialistutdanningen for leger i hele regionen. Arbeidet skal sees i sammenheng med de nasjonale prosessene (Revidering av spesialiststruktur og spesialistutdanning for leger). RHF er prosjekteier. St. Olavs Hospital, HMR og HNT deltar i prosjektet Prosjektet etableres senest april Fremdriften avstemmer også de nasjonale løpene for leger i spesialisering 12

13 Langsiktig mål: Det skal foreligge standardiserte og dokumenterte arbeidsprosesser for kompetanseutvikling som sikrer god lederstøtte både operativt og strategisk Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Utvikle og ta i bruk standardiserte prosesser for kompetanseutviklingen med systemstøtte. Tiltak 1: Ferdigstille et godt forankret beslutningsgrunnlag for implementering av IKT-støtte som fremmes for styringsgruppe e-helse. Prosjektets videre gang avhenger av styringsgruppens beslutning. Tentativt vil følgende prosess være aktuell: Tiltak 2: I samarbeid med HFene, oppstart implementeringen av IKT-støtte i utvalgte organisatoriske enheter. Tiltak 3: Bredde systemet i foretaksgruppen og ferdigstille implementeringen i hele foretaksgruppen. RHF: Prosjekteier i samarbeid med IKT-programkontor. HF: Bidra i utformingen og forankringen av oppdraget. RHF: Prosjektledelse og koordinering. HF: Lokal mottaksorganisasjon. RHF: Prosjektledelse og koordinering. HF: Lokal mottaksorganisasjon. Snarest Ila høst 2014 Utløp 2016 Pasientsikkerhet og kvalitet: - Riktig kompetanse på helsearbeideren en avgjørende forutsetning for kvalitet og sikkerhet. IKT: - En sentral del av programområdet administrativ støtte og ledelsesinformasjon. Effektivitet og virksomhetsstyring: -Betydelig effektiviseringspotensiale i arbeidsprosessene knyttet til utvikling av medarbeiderne. - kritisk manglende kunnskap om sårbare fagmiljøer på kort og lang sikt. 13

14 Langsiktig mål: Kompetansedeling skal skje mellom profesjoner, enheter og tjenestenivåer Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Videreutvikle læringsportalen som en hensiktsmessig plattform for kompetanseutvikling i foretaksgruppen. Vurdere samarbeidsmuligheter med våre strategiske samarbeidspartnere (utdanningssektoren og kommunal sektor). Igangsette et kartleggingsarbeid i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og kommunal sektor som identifiserer mulighetene for samarbeidet. Iverksette prioriterte samarbeidstiltak. Sikre at leverandørindustrien bruker læringsportalen der det er hensiktsmessig. Øvrige mål og tiltak kompetanse og utdanning: Det skal etableres en strategi for utdanning og kompetanse. Helseforetakene skal styrke fagopplæringen i tråd med vedtatte mål og tiltak (jf. Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge RHF ). Det gjennomføres et forprosjekt og evt et hovedprosjekt for å etablere «Effektiv studentadministrasjon med bedre systemstøtte». RHF i samarbeid med helseforetakene og HEMIT Koordineres av RHF ved regionalt nettverk for læringsportalen RHF i samarbeid med HF Helseforetakene RHF prosjekteier Mars 2014 Høst 2014 Mars 2014 Orienteringssak til styret mars Ferdigstillelse beslutningssak til styret i desember RHF har dialog med HFene om måltall og planer for måloppnåelse, ila vår Beslutningsgrunnlag første halvår. Gjennomføring andre halvår. 14

15 6.2 Ressursstyring Langsiktig mål: o Helse Midt-Norge RHF skal ha HR-støttesystemer som sikrer god lederstøtte til bruk i ressursplanlegging, drift og rapportering o Ledere på alle nivå skal sikre langsiktig bemanningsplanlegging tilpasset aktiviteten Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Sikre god integrasjon og sammenheng mellom aktivitetsplanlegging og ressursplanlegging.) Tiltak 1: Integrere og videreutvikle RS og Op.plan for å synliggjøre tilgjengelige kompetanse/ressurser i Op.plan og synliggjøre planlagt aktivitet fra Op.plan i RS. o RHFet har systemansvar og koordinerer prosessen og arbeidsgruppen i samarbeid med Tjenestansvarlig for PRS (tjeneste 31) i Hemit o HFene bidrar i en felles regional arbeidsgruppe o Forarbeid 1.halvår 2014 o Implementering vår 2014 Pasientsikkerhet og kvalitet o bedre kvalitet i planlegging av operasjoner o Sikre riktig kompetanse. Økt mulighet til forberedelse til operasjon IKT En sentral del satsingsområde av programområdet administrativ støtte og ledelsesinformasjon som må hensynstas ved kravspesifikasjonen. Effektivitet og virksomhetsstyring Reduserer stryk pga manglende tilstedeværelse og kompetanse. Redusert ventetid. Færre fristbrudd. 15

16 Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program o Forarbeid 2014 RHFet har systemansvar og o Implementering koordinerer prosessen i samarbeid vår 15 med tjenesteansvarlig for PRS (tjeneste 31). Tiltak 2.: Synliggjøre tilgjengelige kompetanse/ressurser ved aktivitetsplanlegging på poliklinikk og synliggjøre planlagt aktivitet fra klinisk arbeidsflate i RS. Ferdigutvikling av RS-kube. Fullføre arbeidet med å utvikle støtteverktøy for å gjennomføre bemanningsanalyser for å se forbruk av bemanning iht til planlagt bemanningsforbruk på tvers av profesjoner og enheter. Hemit HFene bidrar i en felles regional arbeidsgruppe. o RHFet har systemansvar og koordinerer prosessen og arbeidsgruppen o HFene jobber felles i regional arbeidsgruppe o Sluttføring 1.februar 2014 o Produksjonssetting 1. kvartal 2014 Pasientsikkerhet og kvalitet o Bedre kvalitet i planlegging av poliklinikktimer. Sikre riktig kompetanse o Større forutsigbarhet for behandler, bedre mulighet til forberedelse o Færre fristbrudd IKT-handlingsplan En sentral del satsingsområde av programområdet administrativ støtte og ledelsesinformasjon som må hensynstas ved kravspesifikasjonen. Effektivitet og Virksomhetsstyring o Reduserer ventetid o Færre fristbrudd o Reduserer stryk pga manglende tilstedeværelse og kompetanse, reduserer behovet for å flytte på poliklinikktimer o Reduserer arbeidsmengden til merkantilt personale Effektivitet og virksomhetsstyring Optimalisere ressursforbruk. Bedre koordinert bemanningsplanlegging. 16

17 Sikre god systemstøtte for registrering av rapportering av avvik fra Arbeidstidsbestemmelsene. Ytterligere utvikling av systemstøtten modul lovsjekk for å bedre kvaliteten både ved registrering og rapportering. o RHFet har systemansvar og koordinerer prosessen o St. Olavs Hospital bidrag i utviklingene, de andre HFene bidrar ved testing Fortløpende 2014 Pasientsikkerhet og kvalitet Bidra til å avdekke uforsvarlig arbeidstidsplanlegging for å bedre arbeidsforhold. Sikre god og sammenlignbar styringsinformasjon fra personalsystemene. Felles kodeverk i PRS innad i HMN. Standardisere kodeverket mellom HFene i HMN, både i Tieto Personal og ressursstyringssystemet. Effektivisere og bedre systemstøtten i personalsystemet. Kartlegge arbeidsprosesser som er lite effektiv i personalsystemet og videreutvikle systemstøtten. Standardisert metode for å etablere prosesser og rutiner knyttet til årsplanlegging/kalenderplanlegging. Utarbeide retningslinjer/metode for å utarbeide arbeidsplaner i henhold til aktivitet. o RHFet har systemansvar og koordinerer prosessen og arbeidsgruppen o HFene jobber felles i regional arbeidsgruppe o RHFet har systemansvar og koordinerer prosessen og arbeidsgruppen i samarbeid med Tjenestansvarlig for PRS (tjeneste 31) i Hemit o HFene jobber felles i regional arbeidsgruppe o RHFet koordinerer prosessen og arbeidsgruppen o HFene jobber felles i regional arbeidsgruppe Fortløpende 2014 o Forarbeid 1. kvartal 2014 o Utvikling 2. og 3. kvartal 2014 o Forarbeid 1. halvår 2014 o Utarbeidelse 2. halvår 2014 Effektivitet og virksomhetsstyring o Mer effektiv rapportering ved bedre rapporteringsgrunnlag o Lettere å analysere på tvers av HF Effektivitet og virksomhetsstyring Effektivisere arbeidsprosessene knyttet til personalsystemet. Effektivitet og virksomhetsstyring Bedre arbeidstidplanlegging sikre mer effektiv ressursutnyttelse. 17

18 6.3 Helse, miljø og sikkerhet Langsiktig mål: Helse Midt-Norge RHF skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø Sikre systematikk og kontinuitet i HMS-arbeidet igjennom AMUS-arbeid og kompetanseheving for ledere og HR-personell innen arbeidsmiljø- og organisasjonsutvikling. Gjennomføre felles regional arbeidsmiljøkartlegging (AMUS). Dette inkluderer: o Forberede organisasjonen og gjennomføre kartlegging av arbeidsmiljøet o Opplæring/veiledning av ledere: hvordan bruke AMUS som et ledelsesverktøy i lokalt forbedringsarbeid Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Forarbeid 1. halvår o RHFet har systemansvar og 2014 koordinerer prosessen og arbeidsgruppen Datainnsamling 3. o HFene er gjennomføringsansvarlig kvartal 2014 og jobber felles i regional arbeidsgruppe etablere e-læringsprogram, veiledning til ledere hvordan bruke AMUS i det lokale forbedringsarbeidet o opplæring av HR-personell: hvordan være en ressurs for leder i oppfølgingsarbeidet med AMUS (veiledningskompetanse) o Implementere elektronisk HMS handlingsplanledelsesverktøy Rapportering og oppfølging oktober kvartal 2015 Implementering elektronisk HMShandlingsplan 1. kvartal 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet: Arbeidsmiljø virker inn på sikkerheten og sykefravær o Psykososialt arbeidsmiljø anses som en operativ risikofaktor o Folk som ikke har det bra på jobb gjør en dårligere jobb o Et godt arbeidsmiljø tiltrekker og beholder gode ledere og medarbeidere Effektivitet og virksomhetsstyring: AMUS et verktøy for virksomhetsutvikling og overordnet styringsinformasjon. o Utvikling skjer igjennom mobilisering av ansatte 18

19 Langsiktig mål: Helse Midt-Norge RHF skal ha null arbeidsrelatert sykefravær Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Implementering og o RHFet har systemansvar og sørger opplæring 1. halvår for at modul blir løpende 2014 vedlikeholdt og utviklet o HFene sørger for testing, implementering og opplæring Skaffe kunnskap og styringsinformasjon om arbeidsrelatert sykefravær for å forebygge sykefravær med målrettede tiltak. o Sluttføre og implementere fraværsmodul RS i alle HF, for tettere oppfølging av den sykemeldte - ledelseverktøy o Gjøre det mulig å registrere hvorvidt sykefraværet er arbeidsrelatert i RS o Skaffe mer kunnskap om sammenhengen mellom organisasjon, ledelse og arbeidsrelatert sykefravær med fokus på lederkompetanse o Teste ut en metode for hvordan redusere arbeidsrelatert sykefravær, etablere en pilot o RHFet koordinerer og stiller med ressurser o HFet stiller som Pilot Kvalitet og pasientsikkerhet: Forebygging av sykefravær fører til mer stabilt personell, mindre behov for vikarer, sikrer tilstrekkelig og godt kvalifisert bemanning. Effektivitet og virksomhetsstyring: Sykefravær er en kostnad i seg selv. Standardisering og forenkling bidrar til effektivitet og virksomhetsutvikling. 1. halvår 2015 Kvalitet og pasientsikkerhet: Reduksjon av sykefravær fører til mindre behov for vikarer. Sikrer tilstrekkelig og godt kvalifisert bemanning. Reduksjon i avvik på arbeidstidsbestemmelsene. Bygge videre på AMUS arbeidet. Effektivitet og virksomhetsstyring: Sykefravær er en kostnad i seg selv. 19

20 Langsiktig mål: Helse Midt-Norge RHF skal ha null skader, ulykker eller tap Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Modul levert 1. o RHFet har systemansvar og kvartal 2015 sørger for at modul blir levert. o RHFet koordinerer etablering E- av e-læringsprogram læringsprogram o HFene sørger for testing, utvikles 1. implementering og opplæring halvår Sikre økt oppmerksomhet om det skadeforebyggende arbeidet knyttet til personskade ved å etablere rapportering på personskadefrekvens. o Fullføre og implementere modul «personskade» i RS o Etablere testing i HFene o Etablere e-læringsprogram, som ledd i opplæring hvordan bruke modulen basert på felles prosedyrer i foretaksgruppen, hvordan registrere og følge opp en personskade o Etablere H2-verdi som kvalitetsindikatorstyringsinformasjon som en del av statusrapporten og årlig HMS-rapportering HMS-avvik/uønskede hendelser og avvik skal registreres, rapporteres og håndteres på systemnivå. Evaluere vår HMS-kultur inkl. meldekultur og kvalitetssystemet(eqs). Sikre styringsinformasjon på strategisk og operativt nivå. Etablerer felles mal for årlig HMS-rapport. Regional tverrfaglig gruppe innen HMS og kvalitetsmiljøet koordinert av RHF. Regional tverrfaglig gruppe innen HMS og kvalitetsmiljøet koordinert av RHF Implementering og opplæring 2. kvartal 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet: Arbeidsrelatert sykefravær en operativ risikofaktor. Effektivitet/virksomhetsstyring: Standardisering og forenkling bidrar til effektivitet og virksomhetsutvikling Kvalitet og pasientsikkerhet Åpenhet, trygghet, erfaringsoverføring og læring som grunnlag for kontinuerlig forbedring. Må lære av feilene, krever gode systemer og ledelse. Effektivitet/virksomhetsstyring HMS gir god butikk! 2. kvartal 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet Gir viktig styringsinformasjon for å sikre at vi er på rett vei. Effektivitet/virksomhetsstyring Gir viktig styringsinformasjon. 20

21 6.4 Ledelse Langsiktig mål: o Helse Midt-Norge RHF skal ha et dokumentert system for rekruttering, utvikling og oppfølging av ledere, basert på nasjonale kjerneverdier og lederkrav. o Alle foretak skal ha etablerte programmer for lederutvikling og legge spesiell vekt på å styrke ledelse nærmest pasientbehandlingen Delmål og tiltak ( ) Ansvar Fremdriftsplan Program Styrke ledelsesfunksjonene på alle nivå og spesielt å forbedre rammebetingelsene for utøvelse av god ledelse på operativt nivå. o Utvikle e-læringstilbud innenfor utvalgte tema som er relevant for ledere. o Sikre god ledelsesstøtte for å frigjøre tid til ledelse for førstelinjeledere o Benytte deltakere som har gjennomført nasjonalt topplederprogram i utvikling av felles lederprogram o Utvikle felles nettverk for erfaringsutveksling av deltakere som har gjennomført Nasjonalt lederprogram o Definere felles kriterier for lederrekruttering og talentspeiding o HFene har ansvar for lederutvikling støttet av RHFet o o RHFet har koordineringsansvar via regionalt nettverk o RHFet koordinerer utvikling av e- læringsprogram I løpet av 2014 Kvalitet og pasientsikkerhet o Sikre godt arbeidsmiljø o Sikre riktig kompetanseutvikling o Færre avvikshendelser Effektivisering og virksomhetsstyring o Redusert sykefravær o Reduserte ventelister o Mer effektive ressursutnyttelser o Redusert antall fristbrudd o Utvikle et tilbud om formalisert lederutdanning, 30 studiepoeng. St. Olavs hospital har hovedansvar, RHFet deltar 21

22 7 HR indikatorer oversikt Vedtatte styringsparametre Styringsparametre Mål Datakilde Rapporteringsfrekvens Nasjonal indikator Bierverv Registrering Kuben Årlig melding? Ja Månedlig Gjennomsnittlig HF setter Kuben Ad rapport Nei stillingsstørrelse mål Avvik fra HF setter Kuben Ad rapport Ja Arbeidstidsbestemmelsene mål Månedlig Brutto HF setter Kuben Ad rapport Ja månedsverk/årsverk mål Månedlig Innleie Budsjett fastsatt av Finanskuben Ad rapport Månedlig HF Antall lærlinger HF setter Kuben Årlig melding mål for økning Sykefravær HF setter Kuben Ja mål Ad-rapport Månedlig Svarprosent AMUS % Nei Styringsparametre som vurderes innført Styringsparametre Mål Datakilde Rapporteringsfrekvens Arbeidsrelatert Under utvikling sykefravær Pensjon/uførhet Tall hentes fra KLP Nasjonal indikator Personskadefrekvens Vil være på plass i løpet av vår 2014 Andel etablerte HMShandlingsplaner på enheter HMS-opplæring ledere Utvikles i tråd med nasjonal indikator Utvikles i tråd med nasjonal indikator 22

Regional HR-handlingsplan for perioden 2013-2014. Helse Midt-Norge. Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 10.4.2013.

Regional HR-handlingsplan for perioden 2013-2014. Helse Midt-Norge. Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 10.4.2013. Regional HR-handlingsplan for perioden 2013-2014 Godkjent av HR-direktør ved Helse-Midt-Norge RHF, 10.4.2013. Innhold 1 Innledning... 3 2 Strategisk grunnlag for HR handlingsplan... 3 2.1 Strategimodell...

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge RHF 2015-2020 Forslag til handlingsplan med mål og tiltak Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang

Detaljer

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning

Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Strategisk samarbeid om utdanning og forskning Fellesmøte mellom USAM og HSAM 21. februar 2014 i Tromsø Sveinung Aune, HR-direktør i Helse Midt-Norge RHF Silje Paulsen, rådgiver utdanning i Helse Midt-Norge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020

GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET. HR-strategi frem mot 2020 GODE OG LIKEVERDIGE HELSETJENSTER TIL ALLE SOM TRENGER DET NÅR DE TRENGER DET HR-strategi frem mot 2020 En felles strategi - for hele foretaksgruppen Lokalt forankrede strategier Handlingsplaner Overordnet

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge

Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge Formål: Regional strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt-Norge skal bidra til at; RHF ivaretar sørge-for-ansvaret HF-ene ivaretar det lovpålagte

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020. Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Handlingsplan med tiltak for å nå målene i strategien Mål: o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Versjon: 1.0 Strategi for utdanning og kompetanse i Helse Midt- Norge 2015-2020 Prosjektnr Anbefalt av HR-direktør Sveinung Aune Godkjent av ledelsen i Helse Midt-Norge RHF 08.04.2014 Innhold 1.0 Forankring

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08. SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 Nr. 7 OMSTILLINGSPROGRAMMET. INNSATSOMRÅDE 5. HR-STRATEGI 2008-2011 Forslag til vedtak: 1. Styret ønsker

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 97/13 Rullering av Strategi 2020 Saksbehandler Inger Mette Nilstad Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2012/565 Dato for 12. desember 2013 styremøte Forslag til

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Styringsdokument 2010 for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Stjørdal den 10. februar 2010 INNHOLD Innledning... 3 Økonomi, ledelse og organisasjon... 4 Økonomi... 4 Forskning og utdanning... 4 Investeringsramme...

Detaljer

Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene

Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene Nasjonal plattform for ledelse i helseforetakene Oppdraget fra HOD De fire RHF-ene fikk, gjennom Styringsgruppen for Nasjonal ledelsesutvikling, i oppdrag å arbeide for fastsetting og forankring av en

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge

Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Én innbygger én journal Utprøving i Helse Midt-Norge Bård H. Hofstad NTVA Teknologiforum september 2013 Helse Midt-Norge fikk i januar 2013 oppdrag om å planlegge utprøving av Én innbygger én journal i

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2015-2020 Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er disse identifisert som: 1. Befolkningens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Innføring av nye ledelsesverktøy og leder oppfølging i Helse Fonna HF Nasjonalt topplederprogram Finn Arve Åsbu Haugesund 22.april 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

Handlingsplan fokusområde God ledelse

Handlingsplan fokusområde God ledelse Handlingsplan fokusområde God ledelse Målbilde 2012: Ledere i Sykehuset Innlandet praktiserer foretakets verdier og definerte lederadferd, slik at det er kvalitet i møtet mellom pasient og ansatt. Foretakets

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A.

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden. Januar 2012. Glenn A. Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere Drammen Taxi`s viktigste ressurs og innsatsfaktor i fremtiden Januar 2012 Glenn A. Hole Innledning HUSK Uansett hvilken strategi Drammen Taxi bestemmer

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling

Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge. Strategisk ledelse og omstilling Arbeidsmiljø og omstilling i Helse Midt-Norge Strategisk ledelse og omstilling Regional Personalpolitikk Virkemiddel for å realisere Helse Midt- Norges strategier og målsettinger Bygger på våre verdier

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.2007 SAK NR 070-2007 STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST 2008 2011. MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: 1. Følgende fokusområder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/13 SAK NR 04-2013 Årlig melding 2012 Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2012 for Pasientreiser

Detaljer

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2018 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF 14.12.2017 Innholdsfortegnelse 1. Konsernrevisjons formål... 3 2. Revisjonsplanens formål... 3 3. Hovedaktiviteter

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035

Styresak Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styresak 033-2017 Status for arbeidet med Utviklingsplan 2035 Styremøte 24. mars 2017 Styrevedtak HSØ - 029-2017: AKUTTFUNKSJONER VED SØRLANDET SYKEHUS HF, FLEKKEFJORD 1. Styret i Sørlandet sykehus HF

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

Nasjonal lederplattform

Nasjonal lederplattform Synlig og ansvarlig Lederutvikling ved St. Olavs Hospital Undervisningsleder Anne-Kristin Fjellstad 25.oktober 2017 Nasjonal lederplattform 1 Oppfølging av Nasjonal lederplattform Omfattende kartlegging

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen

«Sak 23/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge» ble lagt ut i styreadministrasjonen Side 1 av 11 Org.nr. 983 658 776 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid 12.03.15 kl 10.00 - kl 16.05 Møtested: Quality Airport Hotel Værnes (Stjørdal sentrum) Saksnr.: 21/15 33/15 Arkivsaksnr.:

Detaljer

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder

En innbygger en journal Framtid eller utopi. Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder En innbygger en journal Framtid eller utopi Per.Olav.Skjesol@hemit.no Prosjektleder 1 Trygghet Respekt Kvalitet Historisk Programstyre: Stein Kaasa (Leder, Viseadm dir St Olav) Odd Jarle Veddeng (Fagsjef

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeidskraft, kompetanse og utdanning

Arbeidskraft, kompetanse og utdanning Arbeidskraft, kompetanse og utdanning Hvordan kan styret legge til rette for at ledere sammen med medarbeiderne: planlegger kompetanseutvikling og utdanning slik at det målrettes mot pasientens og tjenestens

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020

Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 1 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Helse Midt-Norges visjon På lag med deg for din helse

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 90/15 Strategi for forskning og strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge for perioden 2016-2020 Saksbehandler Ansvarlig direktør Øyvind Hope Saksmappe 14/501 Kjell Åsmund

Detaljer

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen

Endringsoppgave. Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger. Nasjonalt topplederprogram. Gro Jensen Endringsoppgave Kartlegging og optimalisering av ressursplanlegging for leger Nasjonalt topplederprogram Gro Jensen Tromsø, 2.11.2015 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven I styrevedtak

Detaljer

Strategi Temasak 19/2016. Styremøte St. Olav Hospital HF 26. Mai 2016

Strategi Temasak 19/2016. Styremøte St. Olav Hospital HF 26. Mai 2016 Strategi 2030 Temasak 19/2016 Styremøte St. Olav Hospital HF 26. Mai 2016 Hensikten med Strategi 2030 Identifisere utfordringsbildet som begrunnelse for hvorfor vi må endre oss Beskrivelse av hvor vi ønsker

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Aktivitetsplan

Aktivitetsplan Aktivitetsplan 2016-2018 Vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF 10. mars 2015 INTERNREVISJONEN I Innledning Internrevisjonens mandat Internrevisjonen skal på vegne av styret i Helse Midt-Norge RHF gjennom

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 106/11 Strategi 2020 - status og risikovurdering Saksbehandler Ingerid Gunnerød Ansvarlig direktør Ingerid Gunnerød Saksmappe 2011/19 Dato for styremøte 01.12.11 Forslag

Detaljer