Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid"

Transkript

1 Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

2 Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid må forholde seg til. UTGITT AV NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

3 NFF Utgitt av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Design og produksjon: HELLI Visuell kommunikasjon ISBN

4 NFF's publikasjoner er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av NFF's styre. Myndighet og ansvar for nærværende håndbok er delegert til foreningens Skytebaskomité. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid refererer utdrag av bestemmelser i en rekke dokumenter. For den fulle tekst henvises til det respektive kildematerialet. Det forutsettes at publikasjonen benyttes av kompetente personer med forståelse for de begrensninger som ligger i en kortfattet håndbok. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det tidspunkt redigering ble avsluttet. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid er kvalitetssikret, men feil eller mangler kan likevel forekomme. NFF og/eller forfattere har ikke ansvar for mulige feil og/eller mangler i publikasjon eller konsekvensen av slike. Som vedlegg er vist eksempler på skjemaer som kan brukes for oppgaver angitt i forskrifter. For hensiktsmessig bruk kan vedleggene lastes ned fra NFF's nettsted Dersom du oppdager trykkfeil eller har spesielle kommentarer ber vi deg ta kontakt med foreningen på mail: evt. telefon (+47) Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 3

5

6 Om NFF s utviklingsprosjekter Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er en åpen forening for personer, bedrifter, institusjoner og etater som er opptatt av eller knyttet til anlegg og byggevirksomhet der utnyttelse av berggrunnen og de arbeidsoppgaver og fagområder dette berører står sentralt. Foreningen har personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemmene kommer fra alle sjikt og sider i virksomhetskjeden. Foreningen arbeider gjennom faste komiteer som dekker økonomi, internasjonal virksomhet, faglige arrangementer, skytebaskomité og komité for informasjon og samfunnskontakt. Foreningen utarbeider tekniske rapporter, håndbøker og andre publikasjoner med nødvendig, nyttig og utviklende fagstoff for medlemmer og bransjefolk generelt. Første utgave av Håndbok for Skytebas kom i 2003 og var utarbeidet av NFFs Utviklingskomité. Nye offentlige bestemmelser var bakgrunn for revidert utgave i 2007, denne gang utarbeidet av Skytebaskomitéen. I 2013 satte Skytebaskomitéen ned et utvalg som skulle utarbeide grunnlaget for en ny revisjon av håndboken for å dekke de seneste endringer i regelverk. Dette utvalget har bestått av: Jan Egil Blix, Orica Mining Services Lasse Fjeldberg, Norsk Fjellsprengning AS Glenn Seland, Regionale verneombud Anlegg I sluttfasen med viktig assistanse fra: Arild Neby, Statens vegvesen Aslak Ravlo, NFF og Thor Skjeggedal, NFF Alle NFFprosjekter gjennomføres i samarbeid med medlemmer og bransjen forøvrig. Bergsprengere, utviklingsmuligheter, ansvar og regelverk står sentralt i foreningens arbeid. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 5

7 Skytebaskomitéen arbeider med opplæringsprogrammer som skal gi den praktiske medarbeider muligheter for faglig utvikling. Komitéen har også sekretariatfunksjonen i Bransjeråd for Fjellsprengning. Dette er Bransjens kommunikasjonskanal mot DSB og andre offentlige myndigheter. Vesentlige endringer av offentlige bestemmelser og bruk av nye betegnelser er grunnlaget for ny Håndbok 08. Tittelen Håndbok for utfører av sprengningsarbeid reflekterer samtidig de betydelige endringer av regelverket som er innført i seneste tid. Utviklingsarbeid krever ressurser. Foreningen bruker egne midler, men NFF er også avhengig av økonomisk prosjektstøtte fra grupper som bør være spesielt interessert. NFF takker alle som har bidratt og håper at håndboken blir en god støtte for bergsprengere og andre aktører involvert i bergsprengningsarbeid. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) Skytebaskomitéen November Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

8 Innhold side 1. Innledning Regelverk knyttet til sprengningsarbeid Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Arbeidsmiljøloven (AML) av 9 januar 2006, bestillings nr Forurensningsloven Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Plikter Virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid: Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid Plikter for Utførende virksomhet (Entreprenør /Underentreprenør) Plikter for bergsprenger: Bruk av eksplosiv vare Sertifikat som bergsprengningsleder Sertifikat som bergsprenger Gyldigheten av sertifikatene Planlegging av sprengningsarbeid Risikovurdering og kartlegging av farlige forhold ved sprengningsstedet, jf. også Internkontrollforskriften Salveplanen må som et minimum inneholde Risikovurdering (vedlegg bakerst) Boring Før boring Under boring Lading Før Lading...33 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 7

9 6.2 Under Lading Dekking mot skader Posting, varsling og avfyring Arbeid etter sprengning, kontroll, bergrensk Kontroll etter sprengning Bergrensk ved pall og skjæring Bergrensk under jord Manuell rensk Maskinell rensk Pilsalve / Udetonert sprengstoff (Forsagere) Melding om avvik, uhell og ulykker Oppbevaring Oppbevaring (Lagring) Drift og kontroll av oppbevaringsstedet Transport av eksplosiv stoffer vare på offentlig veg og lukket område Transport av eksplosiv vare Plassering av eksplosiv vare uttatt til bruk Flytting av eksplosiv vare på anleggsområdet Merking og sporing av eksplosiv vare Datainnsamling og oversikt Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr under jord Brann i tunnel og bergrom under driving Under jord I dagen Arbeidsmiljø Helsekontroller Tiltaks- og grenseverdier Støy Generelle sikkerhetsregler Litteratur Definisjoner / Ordforklaringer Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

10 Bilder Bilde 1 Salveskyting...forside Bilde 2 Salveboring, Foto: Glenn Seland...4 Bilde 3 Viktig del av ladeoperasjonen, Foto: Orica Mining Services...6 Bilde 4 Lasting av salve, Foto: LNS AS Bilde 5 Boring, Foto: Glenn Seland...30 Bilde 6 Lading, Foto: Glenn Seland...32 Bilde 7 Lading med emulsjon, Foto: Orica Mining Services...33 Bilde 8 Dekking, Foto: Mesta AS...37 Bilde 9 Rana Gruber. Foto: LNS AS...41 Bilde 10 Ladearbeid, Foto: Glenn Seland...57 Bilde 11 Kutt i en tunnelsalve, Foto: Thor Skjeggedal...65 Bilde 12 Håndtering av storstein, Foto: AF Gruppen AS...71 Bilde 13 Maskiner i arbeid, Foto: AF Gruppen AS Bilde 14 Boring av synk, Foto: LNS AS Bilde 15 Boring på stuff, Foto: AF Gruppen AS Bilde 16 Lading med slurry, Foto: Thor Skjeggedal Vedlegg (Kan lastes ned på Vedlegg nr. 1 - Prosjekt, organisasjon og sprengningsplan Vedlegg nr. 2 - Risikovurdering...73 Vedlegg nr. 3 - Sjekkliste for sprengningsplan...77 Vedlegg nr. 4 - Posteplan...81 Vedlegg nr. 5 - Varsleplan...84 Vedlegg nr. 6 - Salveplan...86 Vedlegg nr. 7 - Borplan og rapport...88 Vedlegg nr. 8 - Lade- og tennplan...91 Vedlegg nr. 9 - Salverapport...96 Vedlegg nr Varsling av ulykke...98 Vedlegg nr Risikovurdering BfF/MEF...99 Vedlegg nr Nødvernplan lager Vedlegg nr Sikkerhetsinstruks Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 9

11 Vedlegg (Kan lastes ned på For å lette den praktiske gjennomføring av arbeid knyttet til krav i regelverket er det laget et sett vedlegg. Dette er dels stikkordslister, dels skjemaer. Rapportering bør baseres på standardskjemaer. Vedleggene er hjelpemidler og dekker de punktene som regelverket krever. Det er frihet til å gjøre dette på annen måte. 10 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

12 1. INNLEDNING Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid er et hjelpemiddel for å finne frem i lover og forskrifter som regulerer ansvar og stiller krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon ved sprengningsarbeid. Boken skal i første rekke hjelpe bergsprenger. Håndboken vil imidlertid også være nyttig for andre. Det kan f.eks. være enkeltmannsforetak, ansatte i bedrifter som på ulike måter er engasjert i sprengningsarbeid, byggherrer, konsulenter, rådgivere, eiere og andre tiltakshavere. For bergsprengeren er det viktig å vite hvilket ansvar og hvilke plikter oppdragsgiver eller arbeidsgiver har, og dermed også hvilken støtte bergsprenger har krav på ved utførelse av sine arbeidsoppdrag. Etter tidligere regler kom bergsprenger alltid i fokus når ulykker førte til politietterforskning, anmeldelser og rettssaker. Ny lover og endringer i regelverk forøvrig innebærer skjerpet holdning til overordnede ledd. Det kan gjelde tiltakshavere, byggherre, den som skal ha utført sprengningsarbeid, konsulenter, rådgivere og anleggsledelse. Det foreligger en standard NS 5815 Risikovurdering anleggsarbeid. NS5815 gir føringer for hvordan en risikovurdering gjennomføres. Risiko SKAL vurderes i alle faser av et prosjekt og denne vurderingen skal gjøres i tråd med denne standarden. Stadig flere forskrifter krever vurdering av risiko. Kravene stilles til alle ansvarsledd. Dette gir nye rammebetingelser. Kunnskap om dette kan gi bergsprengeren en bedre hverdag. Håndboken dekker alle viktige lover og forskrifter som regulerer måten sprengningsarbeid skal drives på, for å oppfylle Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 11

13 12 Håndbok for skytebas

14

15 kravene til sikkert arbeidsforhold og miljø. Det gjelder både for den enkelte arbeidstaker, for det ytre miljø (omgivelsene) og for tredjemann. Internkontrollforskriften er basis for kvalitetssikring av alt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Av størst betydning for bergsprenger er "Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff", kap. 10 Felles bestemmelser om bruk av eksplosiv vare" og "kap.11 Bergsprengning", med veiledning. Disse kapitlene regulerer bruk og håndtering av godkjente eksplosive varer på alle steder der sprengning foregår. Reglene gjelder over og under jord, også sprengning/ riving av bygninger og andre konstruksjoner. Med bruk og håndtering menes uttak, transport, oppbevaring, plassering, flytting, lading, sprengning og retur til lager med alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med boring, lading, dekking, postering, varsling og øvrige involverte arbeidsmomenter. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid gir ikke teknisk informasjon om plassering av borhull, sprengstoffmengder, tennere eller lignende og er dermed ingen erstatning for sprengningsteknisk opplæring, kompetanse, erfaring eller praktisk skjønn. 14 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

16 2. Regelverk knyttet til sprengningsarbeid 2.1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) bestillingsnummer Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsopp gaver (brann- og eksplosjonsvernloven) - Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) med veiledning - Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (sikkerhetsrådgiver). - Sikkerhetsplan ved transport av farlig gods på veg og jernbane Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven - aml.) av 9 januar 2006, bestillings nr Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. (byggherreforskriften), med kommentarer best.nr Arbeidsmiljøforskriftene, best.nr Forskrift om maskiner med vedlegg, best.nr. 522 ( Best.nr. står for bestillingsnummer for forskrifter til arbeidsmiljøloven) Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 15

17 2.4 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven - forurl.) - Forskrift om spesialavfall - Forskrift om oljeholdig avløpsvann - Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for sådan - Veiledning om begrensning av forurensning fra pukkverk ( Støv, støy, rystelser, luftsjokk m.m.) 2.5 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven - vegtrl.) - Håndbok N301, Arbeid på og ved veg 16 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

18 3. Plikter Plikter for Byggherre / Tiltakshaver / Eier: 3.1 Virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid: Ledelsen i virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid skal også sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal påse at den virksomheten som utfører selve sprengningsarbeidet ivaretar kravene i henhold til Virksomheten må kunne dokumentere ivaretakelsen av denne plikten. Dersom virksomheten som får utført sprengningsarbeid gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres, skal den dokumentere tilstrekkelig kompetanse til å vurdere om føringene ivaretar kravene til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av sprengningsarbeidet. Byggherre: For å unngå priskonkurranse på sikkerhetstiltak, må byggherren beskrive og ta hensyn til alle de risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres. De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Før oppstart av arbeidet på byggeeller anleggsplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. SHA-planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, eksempelvis arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. På denne måten oppnås to ting: at sik- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 17

19 kerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak ikke blir et konkurranseaspekt for tilbyderne og at byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører. Det understrekes at å beskrive et risikoforhold ikke innebærer å liste opp et eller flere av punktene fra forskriften, men det krever en konkret beskrivelse av forholdet. 3.2 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid Ledelsen i virksomhet som selv utfører bergsprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal sørge for at det i samråd med bergsprengningsleder blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, herunder miljøpåvirkning, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Planene skal omfatte sprengningsplan og plan for informasjon og varsling til berørte parter og skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. Planene skal være basert på risikoanalyser, og være integrert i de overordnete planene for prosjektet/anlegget, og være en del av virksomhetens internkontrollsystem. Ledelsen i virksomheten skal også sørge for at bergsprenger, i samråd med bergsprengningslederen, utarbeider salveplan i henhold til risikovurderingene og sprengningsplanen. Salveplan skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. 18 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

20 3.2.1 Plikter for Utførende virksomhet (Entreprenør / Underentreprenør): I henhold til eksplosivforskriften skal ledelsen i virksomhet som selv utfører bergsprengningsarbeid sørge for at sikkerheten ved håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal sørge for at det i samråd med bergsprengningsleder blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med den bergsprengeren som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. Beredskaps- og varslingsplan for tiltak i forbindelse med ulykker skal være del av den overordnede SHA-plan for prosjektet. - Utførende virksomhet skal dessuten selv kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. På bakgrunn av disse risikovurderinger skal utførende virksomhet utarbeide sin skriftlige plan for helse, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker, tredjemann, dyr, ytre miljø, bygninger, installasjoner og andre verdier kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. Dette gjelder i særdeleshet fare for sprut fra salveskyting i dagen. Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved plan- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 19

21 legging og utførelse av sprengningsarbeid. - I utgangspunktet skal salver som skytes nær de ovenfor angitte objekter dekkes med tung dekking. Dersom dekking av salvene ikke blir foretatt, skal skriftlig dokumentasjon med begrunnelse foreligge. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre enn tung dekking skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. HMS-plan for bergarbeid, som også skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m. skal foreligge skriftlig før arbeidet igangsettes. Den skal være integrert i den utførende virksomhets plan for prosjektet/anlegget. Det skal kontrolleres at alle deler av planer overholdes. Videre plikter den utførende virksomhet å sørge for at alle sikkerhetskrav og tilhørende kostnadsbærende poster/prosesser i tilbudsgrunnlaget videreføres til eventuelle underentreprenører og videre igjen til under-underentreprenører. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med den bergsprengeren som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. Beredskaps- og varslingsplan for tiltak i forbindelse med ulykker skal være del av den overordnede SHA-plan for prosjektet. - Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved planlegging og utførelse av sprengningsarbeid. 20 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

22 - Utførende virksomhet skal innhente nødvendige tillatelser, jf. kommunale politivedtekter, samt forskrifter og veiledninger angående erverv, transport, oppbevaring, plassering og intern transport, samt bruk av eksplosiver. - Før sprengningsarbeid settes i gang i nærheten av f. eks offentlig vei, jernbanelinje, telelinje eller elektrisk kraft- eller lysledning eller transformator m.m., skal henholdsvis Statens vegvesen, Jernbaneverket, aktuelt togselskap, aktuelt teleselskap, aktuelt elektrisitetsverk og eventuelt andre eiere varsles. Dette gjelder både luftstrekk og kabel i bakken. - Før arbeidet påbegynnes skal geologiske, bergtekniske og andre forhold undersøkes i det omfang som er nødvendig for sikker utførelse av arbeidet. - Det er særdeles viktig at utførende virksomhet har tegnet forsikring som er dekkende for arbeidet som skal utføres. - Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere og rettighetshavere m.fl. skal varsles og gjøres kjent med planene og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, samt varslingsprosedyrer. - Ved innhenting av pristilbud fra underentreprenør på sprengningsarbeid skal det klart fremgå at dette også bør omfatte poster/prosesser for iverksettelse av sikkerhetstiltak i samsvar med offentlige regelverk og byggherrens krav Plikter for bergsprenger: Bergsprengers oppgaver: Den som skal lade og avfyre salver må ha gyldig sertifikat som bergsprenger. Før det bores skal bergsprenger utarbeide salveplan i henhold til sikkerhetsvurderingene i risikoanalyser Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 21

23 og sprengningsplan. Bergsprenger skal påse at boring, lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak blir utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig. Når det lades med bulksprengstoffer skal bergsprenger foreta fortløpende kontroll av ladingen. Salve som lades og avfyres som ledd i opplæringen som nevnt skal skje under direkte oppsyn av bergsprenger. Etter hver salve skal bergsprenger utarbeide skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av eventuelle avvik og hvordan avvikene er behandlet. Ved avvik skal bergsprenger i samråd med bergsprengningsleder vurdere om det er behov for å endre planene Bruk av eksplosiv vare. Bergsprengning kan bare utføres av virksomhet som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifikat. Virksomheten må ikke la noen planlegge en aktivitet med, eller bruke sprengstoff, krutt og tennmidler som går ut over det vedkommende har kompetanse til. Virksomheten kan kun benytte bergsprenger eller lærling innmeldt hos DSB under opplæring til å lade og avfyre salve Sertifikat som bergsprengningsleder I tillegg til å ha gjennomført kurs i regi av bransjerådet for fjellsprengning og bestått tilhørende prøve og kunne fremlegge en tilfredsstillende 22 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

24 politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må du kunne dokumentere en av følgende utdanninger med praksis i bunn: 1. To års relevant praksis som bergsprenger, eller 2. Ett år relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid etter endt relevant ingeniørutdanning. Bergsprengningsleder skal være virksomhetens faglige rådgiver knyttet til det å ivareta sikkerheten ved bergsprengningsarbeidet og vedkommende skal: - Utarbeide risikovurderinger, sprengningsplaner og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten ved all håndtering av sprengstoff, krutt og tennmidler - Bistå bergsprenger i utarbeidelsen av salveplan - Ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid Sertifikat som bergsprenger I tillegg til å ha bestått egen prøve som bergsprenger i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest, må du ha en av følgende utdanninger i bunn: 1. Bestått fagprøve i fjell og bergverksfaget, eller 2. Bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk i tillegg til å kunne 3. Dokumentere 2 års relevant praksis fra bergs prengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok, Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 23

25 eller 4. Ha bestått relevant ingeniørutdanning i tillegg til å kunne dokumentere 1 års rele vant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok Gyldigheten av sertifikatene Sertifikat som nevnt er gyldig i inntil 5 år regnet fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker: a) gjennomføre et oppfriskningskurs i regi av kursadministrator og kursarrangør utpekt av DSB, og b) bestå prøve i regi av eksamensadministrator utpekt av DSB, og c) fremlegge tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. - Utførende virksomhet skal fremskaffe risikovurdering og spesifikke krav utarbeidet av byggherren i SHA-plan og tilbudsgrunnlaget med kostnadsposter. Oppdages det feil eller mangler i Byggherrens SHA-plan plikter den utførende å klargjøre dette med Byggherren. - Utførende virksomhet skal dessuten selv kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. På bakgrunn av disse risikovurderinger skal utførende virksomhet utarbeide sin skriftlige plan for helse, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker, tredjemann, dyr, ytre miljø, bygninger, installasjoner og andre verdier kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. Dette gjelder i særdeleshet fare for sprut fra salveskyting i dagen. 24 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

26 - I utgangspunktet skal salver som skytes nær de ovenfor angitte objekter dekkes med tung dekking. Dersom dekking av salvene ikke blir foretatt, skal skriftlig dokumentasjon med begrunnelse foreligge. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre enn tung dekking skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. HMS-plan for bergarbeid, som også skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m. skal foreligge skriftlig før arbeidet igangsettes. Den skal være integrert i den utførende virksomhets plan for prosjektet/anlegget. Det skal kontrolleres at alle deler av planer overholdes. Videre plikter den utførende virksomhet å sørge for at alle sikkerhetskrav og tilhørende kostnadsbærende poster/prosesser i tilbudsgrunnlaget videreføres til eventuelle underentreprenører og videre igjen til under-underentreprenører. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med denbergsprenger som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. - Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved planlegging og utførelse av sprengningsarbeid. - Utførende virksomhet skal innhente nødvendige tillatelser, jf. kommunale politivedtekter, samt forskrifter og veiledninger angående erverv, transport, oppbevaring, plassering og intern trans- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 25

27 port, samt bruk av eksplosiver. - Før sprengningsarbeid settes i gang i nærheten av f. eks offentlig vei, jernbanelinje, telelinje eller elektrisk kraft- eller lysledning eller transformator m.m., skal henholdsvis Statens vegvesen, Jernbaneverket, aktuelt togselskap, aktuelt teleselskap, aktuelt elektrisitetsverk og eventuelt andre eiere varsles. Dette gjelder både luftstrekk og kabel i bakken. - Før arbeidet påbegynnes skal geologiske, bergtekniske og andre forhold undersøkes i det omfang som er nødvendig for sikker utførelse av arbeidet. - Det er særdeles viktig at utførende virksomhet har tegnet forsikring som er dekkende for arbeidet som skal utføres. - Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere og rettighetshavere m.fl. skal varsles og gjøres kjent med planene og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, samt varslingsprosedyrer. - Ved innhenting av pristilbud fra underentreprenør på sprengningsarbeid skal det klart fremgå at dette også bør omfatte poster/prosesser for iverksettelse av sikkerhetstiltak i samsvar med offentlige regelverk og byggherrens krav. 4. Planlegging av sprengningsarbeider I henhold til arbeidsmiljøforskriftene, pålegges arbeidsgiver, dvs. ledelsen i virksomheten, å sørge for en løpende vurdering av de forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstaker og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig. Det kreves videre at det utarbeides en skriftlig plan for hel- 26 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

28 se, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. I henhold til eksplosivforskriftens skal planene også ta hensyn til alle andre sikkerhetsfaktorer når det gjelder tredjemann, mennesker, dyr, miljø, tekniske installasjoner, bebyggelse m.m. på grunnlag av risikovurdering.sprengningsplan og plan for informasjon og varsling skal være basert på risikoanalyser, og være integrert i de overordnete planene for prosjektet/anlegget, og være en del av virksomhetens internkontrollsystem. Sprengningsplanen er en viktig del av virksomhetens HMS-plan for bergarbeid der alle forhold er tatt med, jf. også eksplosivforskriftens I sprengningsplanen skal det også inngå en mal for salveplan. Salveplanen skal utarbeides for hver enkelt salve. Den bør inneholde en skisse som viser bormønster, utslagsretning og tennernummerering. Planen skal foreligge før boring av den enkelte salve påbegynnes. Når salven er skutt skal skytebasen utarbeide en skriftlig salverapport med spesiell vekt på salvens forløp og eventuelle avvik i henhold til salveplan. Den utførende virksomhets ledelse er ansvarlig for tilrettelegging og forberedelse til sprengningsarbeid, generell orientering, boring, lading, dekking, posting, signalering, varsling, avfyring og alt annet som har betydning for at sikkerhet ivaretas i samsvar med bestemmelsene i "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver" og tilhørende forskrifter, veiledninger, samt aktuelle prosedyrer og instrukser. Jf. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Kapittel 11 Bergsprengning. Utførende virksomhet plikter å stille nødvendig materiell og andre ressurser til disposisjon for bergsprenger, slik at Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 27

29 sprengningsarbeidet kan utføres forsvarlig. Virksomheten skal i samarbeid med bergsprenger utarbeide skriftlige planer for sprengningsarbeid. Planen skal i sin helhet utarbeides før sprengningsarbeidet igangsettes. Planen skal beskrive alle farer som kan oppstå ved sprengningsarbeidet, og tiltak som reduserer risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Planen skal danne grunnlag for at alle nødvendige verne- og sikkerhetstiltak iverksettes. Den skriftlige sprengningsplanen bør klargjøre: (vedlegg bakerst) Ansvarsforhold, organisasjonsplan - Hvem er bergsprengningsleder - Hvem er bergsprenger? - Hvem skal virksomheten rapportere til? (Rutiner) - Hvem er virksomhetens sikkerhetsrådgiver (ADR)? 4.1 Risikovurdering og kartlegging av farlige forhold ved sprengningsstedet, jf. også Internkontroll for skriften - Hva må tas hensyn til i omgivelsene? Jf. eksplosivforskrift Intern transport på anlegg, plassering av eksplosiv vare, jf. eksplosivforskrift Miljøpåvirkning, støy, støv, rystelser, steinsprut, jf. eksplosivforskrift Varsling av omgivelsene, jf. eksplosivforskrift 10-1 og Opplæring eller dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. eksplosivforskrift 10-1, 11-1, 11-2, 11-3 og Salveplanen må som et minimum inneholde - Størrelse på salve 28 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

30 - Valg av boreutrustning, hulldiameter - Valg av sprengstoff og tennmidler - Sikring mot utkast. Dekkingsmateriell - Nummerering og fordemming - Utstyr som må være på arbeidsstedet før oppstart. Instruks for avviksbehandling (vedlegg bakerst) Risikovurdering (vedlegg bakerst) 5. Boring I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 11-9 skal boring utføres i samsvar med salveplan. Den som utfører boringen skal rapportere skriftlig til bergsprenger om evt. avvik fra salveplanen. Denne skriftlige borrapporten skal også utarbeides selv om borer og bergsprenger er samme person. Bergsprenger har ansvaret for at boringen er i samsvar med salveplanen og skal godkjenne boring før lading av salven påbegynnes. Utførende virksomhet og den som borer skal også iaktta og nøye følge anvisningene i følgende punkter: 5.1 Før boring Før boring starter, skal pallen/stuffen være forsvarlig rensket, sikret og ryddet. Utførende virksomhet sørger for dette og fremskaffer oversikt over mulige tidligere sprengninger på stedet for å unngå at det bores i gjenstående ladninger og gamle hull. Bergsprenger må kontrollere for gjenstående ladninger før boring, og foreta nødvendige sikringstiltak. Bergboreriggen skal ha rutinemessig vedlikehold som beskrevet av leverandøren der det påvirker sikkerheten. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 29

31 5.2 Under boring Boring følger salveplan for boremønster med vekt på kontroll av geologi, oppsprekking, stuff mm. Hull som passerer svakhetssoner merkes. - Det skal aldri bores nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borehullet, og aldri nærmere enn 2 meter. - Det skal aldri bores i gamle hull. - I henhold til maskinforskriftens vedlegg 1 skal maskinoperatøren fra hver betjeningsplass kunne forsikre seg om at ingen oppholder seg i faresonen, eller så skal styresystemet være konstruert og bygd slik at maskinen ikke er mulig å starte opp så lenge noen oppholder seg i faresonen. - Arbeidsgiver skal sørge for at ingen oppholder seg i faresonen under boring med bergborerigg for ortog tunneldriving. Når samtidig boring og lading av samme salve over jord foretas, skal bore- og lade- 30 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

32 arbeidet foregå så langt fra hverandre som praktisk mulig. - Boring skal gjennomføres nøyaktig. Hvis ikke bergsprenger selv borer salven bør han måle ut og merke hullenes plassering. - Borer skal kontrollere helning, dybde, parallellitet og boreavvik. Formålet er å unngå lokal overladning ved at borehull kommer nær hverandre og at svakhetssoner oppdages allerede under boringen, slik at sprengstoffmengden kan reguleres etter bergmassens beskaffenhet. Kontroller at matertrykk og ansett er rett innstilt. - Ved pallsprengning er det særlig viktig at første hullrad er nøyaktig utført med hensyn til avstand til pallfront, parallellitet, dybde og svakhetssoner. Det anbefales at utførende virksomhet utarbeider rutiner på utmåling av første rast. Det er også viktig å vurdere stuffen for eventuelle svakhetssoner og bakbryting fra foregående salve. - Dersom boring foretas av annen person enn bergsprenger, og det oppstår problem eller det må gjøres avvik fra boremønsteret, skal dette klareres med bergsprenger. I tillegg til merking av hull som passerer svakheter skal også bergsprenger få muntlig orientering fra boreren og skriftlig borerapport som beskriver alle avvik som har oppstått under boringen. Bergsprenger har ansvaret for å kontrollere at boringen er utført i henhold til salveplanen og at avvik iakttas. Boreutstyr må være tilgjengelig inntil bergsprengeren har kontrollert og godkjent boringen. - Dersom bare en operatør betjener/kjører utstyret skal arbeidet organiseres slik at det er kommunikasjon med andre arbeidstakere. - Borestenger som er tette skal ikke benyttes. De skal kasseres eller kan forsøkes åpnet med trykkvann. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 31

33 - Boreren skal sikres mot fall fra pall/berg. - Boreren skal sikres mot ras og blokkutglidning fra bergsidene. - Boreren skal sikres mot vibrasjonskader. - Boreutstyret skal sikres slik at det ikke skjer ulykker ved arbeid eller flytting i ulendt terreng. Dersom det er fare for at utstyret ikke står sikkert under arbeid, skal det sikres med ståltau eller kjetting. Normalt skjer forankring ved hjelp av ståltau fra vinsj. Ståltauet festes i en bergbolt, boltens innfesting i berget må sjekkes jevnlig. Operatøren må jevnlig kontrollere ståltauet for slitasje i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger. - Kjør ikke over ståltauet fra vinsjen med boreriggen. 6. Lading I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal lading foretas i samsvar med sal- 32 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

34 veplanen. Bergsprenger, som har deltatt i planlegging av sprengningsarbeidet, skal være tilstede når salven lades og avfyres. Utførende virksomhet er ansvarlig for at alt er lagt til rette for sikker avfyring. Bergsprenger er ansvarlig for at alt er klart ifølge plan før avfyring. 6.1 Før lading - Før lading tar til, skal bergsprenger være forvisset om at alle borehullene er åpne slik at det er fri passasje for sprengstoffet. - Boreutstyr/rigg skal være tilgjengelig inntil hullene er kontrollert. - Hullene skal eventuelt lenses/blåses for vann avhengig av type sprengstoff. - Det er forbudt å lense hull for vann ved bruk av eksplosiv vare. 6.2 Under lading - Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve. - Ferdig ladet salve skal avfyres straks alle forhold ved lading og sikkerhet til omgivelsene er kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker måte. Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter. - Tenner settes ikke inn i tennpatronen (primeren) før denne kan føres inn i eller ned i borehullet. - Tennere fra forskjellige produsenter skal ikke benyttes i samme salve. - Tennpatron/primer skal som regel inn i borehullet som første patron, og med tenneren pekende i detonasjonsretningen. I vertikale hull skal ikke tennpatronen slippes, men føres forsiktig ned. Topptenning bør unngås, dels på grunn av risiko for ukontrollert sprut, dels på grunn av risiko for avklipping av lad- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 33

35 ningsstreng i nabohull. - Ladestokk skal være av tre eller av antistatisk kunststoff. - Det skal tas hensyn til svakheter i berget slik som slepper, sprekker og andre uregelmessigheter. Slurry og ANFO kan gå inn i åpne slepper og forårsake overladning og steinsprut. Det skal ikke brukes større ladning enn det som for tilfellet anses forsvarlig og nødvendig og eventuelle tiltak iverksettes mot overladning. - Til fordemming skal det brukes riktige materialer, f.eks. knuste masser som låser/kiler, ikke subbus eller borstøv. Vanligvis bør det fordemmes i en høyde lik eller større enn forsetningen (V) for å hindre sprut fra topp av salve. - Utførende virksomhet har ansvaret for at ladet salve alltid er under bevoktning inntil avfyring skjer og at sprengningsstedet er avsperret om nødvendig. For sprengning etter mørkets frembrudd skal først lokale politivedtekter sjekkes angående tillatelse. Ekstra tiltak må vurderes og eventuelt iverksettes. - Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres og bringes da til stedet for midlertidig plassering eller til godkjent oppbevaringssted. Kun godkjente sprengstoffer og tennmidler skal benyttes. Bruk skal samsvare med produsentens anvisninger. - Det er ikke tillatt å eie eller inneha eksplosiv vare som ikke er godkjent av sentral tilsynsmyndighet, eller av den sentral tilsynsmyndighet bestemmer. - Den som vil tilvirke eksplosiv vare må ha tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet. Eksplosiv vare som er tillatt tilvirket ved forbrukssted må ikke føres bort fra stedet uten tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet. - Produksjon krever tillatelse fra DSB. 34 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

36 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 35

37 7. Dekking mot skader I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det vernes mot skade på omgivelsene. Bestiller er ansvarlig for at alle tiltak angående sikkerhet mot skade på omgivelsene er planlagt og gjennomført. Bergsprengeren er ansvarlig for at dekking er utført i samsvar med sprengnings- og salveplanen før avfyring. Følgende punkter skal iakttas: - For sprengning nær områder der mennesker eller dyr oppholder seg, der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse, vei, jernbane, luftspenn, kabler m.m. kan skades, skal utførende virksomhets ledelse sørge for at salve er tilstrekkelig dekket. - Dersom dekking ikke benyttes, skal begrunnelsen dokumenteres. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. - Dekkingsmateriellet skal: være tilstrekkelig sterkt kunne kobles sammen være tungt ikke slippe gjennom småstein slippe gjennom sprenggasser tilstrekkelig til å kunne dekke det dobbelte av salvens areal. kunne forankres ikke kunne rives opp slik at det oppstår farlige kaststykker - Ved foten av pall/stuff kan steinmasser legges opp for å hindre sprut fra bunnladning. - En normal sprengning kan ut fra teori og praktisk kunnskap føre til steinsprut som angitt i tabellen tatt fra veiledningen: 36 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

38 Borhullsdiameter/ sprengstoffdiameter Kastlengde i meter 1-25 mm mm 410 2,5-64 mm mm mm 700 Denne tabellen angir minimums kastlengder og må betraktes som et veiledende hjelpemiddel. Sikkerhetssonen er i en sirkel rundt hele sprengningsområdet. Det fritar ikke de som har ansvar for sprengningen fra å foreta en selvstendig faglig vurdering av forholdene. Har virksomheten utført ny risikovurdering? Husk mulige trafikkerte steder! Ved sprengningsarbeider nær bebyggelse eller andre tekniske innretninger skal nødvendig tiltak iverksettes slik at omgivelsene ikke påføres skade pga. vibrasjoner eller luftsjokk. Det er viktig å kunne dokumentere resultatet av tiltakene ved oppsetting av vibrasjonsmålere og ved å ta målinger av lufttrykk om nødvendig. Jf. NS 8141, "Vibrasjoner og støt". Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 37

39 38 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

40 8. Posting varsling og avfyring I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det før sprengningsarbeid utarbeides og settes i verk planer for varsling av alle berørte parter. Varslings- og postingsplanen skal være en del av sprengningsplanen. Utførende virksomhet skal bekjentgjøre nødvendig del av planen og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, for beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighetshavere m.m. Bergsprengeren skal sørge for den praktiske utførelse av posting og varsling for hver enkelt salve. Utførende virksomhet og bergsprenger må i denne sammenheng iaktta følgende punkter: Godt synlig og klar tekst 1. Før tenning skjer, skal bergsprenger sende ut vakter i alle retninger der folk og dyr kan tenkes å nærme seg sprengningsstedet. Det skal være tilstrekkelig antall poster for å hindre folk og dyr i å bevege seg inn i det farlige område. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 39

41 2. Dersom trafikken skal stanses på veg som er åpen for offentlig ferdsel skal det foreligge tillatelse fra Statens vegvesen for riks- eller fylkesveger eller fra kommunen for kommunale veger. Det skal gjennomføres risikovurdering og utarbeides skiltplan som skal godkjennes av vegmyndighetene. Bekledning, opplæring og reguleringsrutiner skal være ifølge krav for manuell trafikkdirigering, jf. Statens vegvesens håndbok N301. Det skal benyttes rød stoppspak. 3. Postene skal stå i åpen radio- eller telefonkontakt både med den som avfyrer salva og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Kommunikasjonssystemet skal testes før hver salve. 4. Personer som vil befinne seg innenfor sikkerhetssonen og dermed kan bli utsatt for steinsprut, regnes som berørte parter og skal varsles og evakueres. 5. Personer som ikke kan høre sirene skal varsles særskilt. Dersom det er spesielle forhold knyttet til en sprengning skal de berørte parter varsles særskilt. 6. Det skal varsles med sirene som med korte støt som angir at sprengning skal skje. Punktene 1-6 og eventuelt særlige forhold skal være dokumentert i sprengningsplan og skal dessuten være gitt som skriftlig orientering til berørte naboer og myndigheter. 9. Arbeid etter sprengning, kontroll og bergrensk 9.1. Kontroll etter sprengning - Når salve er skutt skal bergsprengeren kontrollere om det har skjedd avvik i forhold til planer. Det gjelder 40 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

42 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 41

43 sprengningstekniske og sikkerhetsmessige forhold som kan berøre liv, helse, materielle verdier og det ytre miljø. eksplosivforskriften Ved forsaging skal bergsprenger sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles. Forsager skal uskadeliggjøres snarest mulig, eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort. - Virksomheten skal etablere et avvikssystem og system for rapportering av uhell og ulykke med bruk av eksplosiv vare som har ført til skade på liv, helse eller materielle verdier. Etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det utarbeides en rapport om årsak og hva som er gjort for å forhindre gjentakelse. Uhell og ulykker skal umiddelbart meldes til Politiet og DSB. DSB skal også ha melding om hendelser som kunne har ført til skade. - Snarest, og senest innen 8 dager etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det sendes uhellsskjema til DSB. - Bergsprengeren skal også rapportere avvik, uhell, ulykker og tilløp til slike hendelseri salverapport. Bergrensk generelt. I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 27 skal det foretas løpende kontroll av berget og det sikringsarbeid som er utført tidligere. Område hvor det kan være fare for ukontrollert steinfall eller ras, skal sperres av. Alt løst berg som kan medføre fare, fjernes eller sikres på betryggende måte. Renskearbeid skal foregå fra trygt sted av erfarne arbeidstakere med god innsikt i renskearbeid. Renskearbeid skal foregå under tilfredsstillende lys- og lydforhold. Forhold av betydning for sikringsarbeidet varsles til neste skift og bekreftes skriftlig. Dokumentasjonen skal oppbevares på 42 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

44 arbeidsstedet. Virksomhet er pålagt å utføre risikovurdering, planlegging og iverksettelse også av sikringsarbeid iberegnet bergrensk. Virksomheten er ansvarlig for at rensk blir utført etter sprengning Bergrensk ved pall og skjæring - For bergrensk ved pall, skjæring, grøft, tomt o.l. skal det legges spesiell vekt på å fjerne farlig løse blokker og stein fra stuff, sider og topp. - Maskinell rensk skal benyttes der pall- og skjæringshøyder tilsier dette. - Arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte personer skal være godkjent som personløfter. - Ingen uvedkommende får oppholde seg i nærheten når renskearbeid pågår. Om nødvendig skal arbeidsstedet avsperres eller bevoktes inntil nødvendig sikring er utført Bergrensk under jord - Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot de geologiske forhold i heng og sider. Stikkord er lagdeling, sprakefjell og løsmasser i leirslepper o.l. - Før rensk etter ny salve påbegynnes må bergflaten på tidligere salver kontrolleres for løst berg. - Arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte personer skal være godkjent som personløfter - Ved pigging skal personer holdes i sikker avstand for steinsprut. - Husk manuell kontrollrensk etter piggrensk! 9.4. Manuell rensk - Ved bergrensk med renskespett skal en være oppmerksom på blokkfall og belastningsskader i skuldre og armer. - Rensk med renskespett skal utføres av mannskap Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 43

45 med nødvendig erfaring og innsikt i arbeidet. - Rensk i høyden skal utføres fra arbeidsplattform som er godkjent som personløfter Maskinell rensk - Maskinell rensk skal benyttes der pall- og skjæringshøyder tilsier dette. - Ved all maskinell rensk er det risiko for steinsprut og blokknedfall. Personer må holdes på sikker avstand. 10. Pilsalve / udetonert sprengstoff (forsagere) I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det i samsvar med sprengningsplanen og under oppsyn av bergsprenger kontrolleres at det ikke står igjen udetonert sprengstoff. Utførende virksomhet og bergsprenger skal iaktta følgende punkter: - Når det oppdages forsagere skal bergsprenger sørge for at alle som har eller får befatning med sprengningsstedet varsles. - Utførende virksomhet skal gjennomføre en ny risikovurdering og utarbeide en plan for arbeidet i det oppståtte tilfellet. - Salver hvor alle hull ikke går av, skal risikovurderes på nytt og nødvendige tiltak iverksettes for at den påfølgende avfyring kan skje kontrollert. - Forsager skal snarest mulig uskadeliggjøres. - Utførende virksomhet skal sørge for at området bevoktes og/eller avsperres inntil alt igjen er klart. - Udetonert sprengstoff kan fjernes på en av følgende måter: 44 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

46 Spyle sprengstoffet med vann under maksimalt trykk på 6 bar. Plassere ny tennpatron i kontakt med det udetonerte sprengstoffet. Bore hull nær det udetonerte hullet, men ikke nærmere enn 1 meter. Her må man være sikker på hvordan hullet går. Dersom det er avvik fra det planlagte er det lett å bore i et gjenstående hull. Dette kan medføre detonasjon. Bor uansett ikke lenger enn en stanglengde. - Knøler i sålen o.l. kan tyde på gjenstående, udetonert sprengstoff. Bergsprenger kontrollerer! Pigging eller boring må ikke påbegynnes før det er klarert! 11. Melding om avvik, uhell og ulykker I henhold til eksplosivforskriften, virksomheter skal rapportere inn alle uhell med eksplosiv vare i de tilfeller hvor bruken har forårsaket personskader, bygningsskader eller andre materielle skader. - Straks etter uhell skal virksomheter rapportere inn alle uhell med eksplosiv vare i de tilfeller hvor bruken har forårsaket personskader, bygningsskader eller andre materielle skader. Hovedhensikten med rapporteringen er å få en så pålitelig som mulig statistikk over årsaken til eksplosivuhell/ -ulykker og skadeomfang. Skadestatistikken vil kunne ha en forebyggende effekt ved at spesielle problemområder knyttet til bruk og de ulike typer eksplosivartikler avdekkes. Bergsprenger varsler utførende virksomhet som melder videre til tilsynsmyndigheter og politi. Hvis bergsprenger selv er utførende virksomhet sørger han selv for meldingene. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 45

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og Regelverk som styrer bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S Regulering av sprengningsarbeider Staten regulerer hva

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan)

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Statens vegvesen Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Dette skjema eller entreprenørens skjema med tilsvarende opplysninger skal forelegges byggherren minimum 1 uke før sprengningsarbeidene

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Direktoratet for brann- og elsikkerhet Tønsberg, april 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg

Detaljer

Oppfølging av sprengningsarbeid. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Oppfølging av sprengningsarbeid. Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oppfølging av sprengningsarbeid Sjefingeniør Arild Neby Statens vegvesen, Vegdirektoratet Hva har skjedd siden sist? Hva har skjedd siden sist? Det er blitt sertifisert 1475 bergsprengningsledere i Norge

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Hva kreves før oppstart bergsprengning

Hva kreves før oppstart bergsprengning Hva kreves før oppstart bergsprengning Arvid Løver koordinator region sør Hva krever Statens vegvesen egentlig? Aller først ønsker vi et godt og konstruktivt samarbeid. Arbeidet må utføres med høy fokus

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA Myran BJUGN KOMMUNE. VA Myran SHA - PLAN. Bjugn kommune Anlegg og drift BJUGN KOMMUNE VA Myran SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt, organisert

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 VEILEDNING Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE

BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest BJUGN KOMMUNE BJUGN KOMMUNE Bygging av gang og sykkelvei til Karlestrand vest SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) 25.06.2007 2005/4146 40077/2007 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 6 VÅR SAKSBEHANDLER Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Fastsatt av Arbeids-

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund

MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund MEF Blant annet noe om.. Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund UTDANNING LÆRLINGER PERSONER UNDER OPPLÆRING MEDHJELPER OPPFRISKNINGSKURS TILSYN HJERTESUKK Norge/Europa Sprengningssertifikatene

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien ( Geir Kåre Wollum) Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr...

mhtml:file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskr... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeeller anleggsplasser (byggherreforskriften) Skriv

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund

Risikovurdering. Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune. Tysvær kommune. O.nr. A COWI AS Rennesøygata Haugesund COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Tysvær kommune Risikovurdering Planering av tomt Tysvær avløpsrenseanlegg Tysvær kommune Onr A020023 2 / 9 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg

Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg Sprengningsarbeid i Statens vegvesen risikostyring og læringsopplegg 02.04.2017 Harald Fagerheim, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Terje Visnes Geilo (03.09.14) : 3 omkom Bagn (29.02.16) : 1 omkom

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

Prosedyrer ved fjerning av gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser

Prosedyrer ved fjerning av gjenstående sprengstoff fra tidligere entrepriser Harald Fagerheim, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: J R Hoff Gjenstående sprengstoff fra tidl. entrepriser Lorang Halvorsen SVV Prosedyrer ved fjerning av gjenstående sprengstoff fra tidligere

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll

Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulfseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA krav og SHA plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan)

Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Statens vegvesen Plan for gjennomføring av sprengningsarbeid (sprengningsplan) Dette skjema eller entreprenørens skjema med tilsvarende opplysninger skal forelegges byggherren minimum 1 uke før sprengningsarbeidene

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift SHA - plan, VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen bli planlagt,

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og SHA ved bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S SHA på bygge- og anleggsplasser Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

BYGGHERRENS SHA-PLAN

BYGGHERRENS SHA-PLAN BYGGHERRENS SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PROSJEKT: LEDNINGSANLEGG ODALEN - HAVERÅSEN TILTAKSHAVER: FROGN KOMMUNE DATO : 30.05.14 REVISJON : : INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Organisasjonsplan...

Detaljer

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst

NA-rundskriv 2005/16. Tiltak for å unngå sprengningsulykker. Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Tiltak for å unngå sprengningsulykker Senioringeniør Arild Neby Statens vegvesen Region øst NA-rundskriv 2005/16 Namsosulykken skjerpede rutiner og krav som etterspill Senioringeniør

Detaljer

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Fokus på planlegging og gjennomføring av sprengnings oppdrag i dagen Bergen 08.03.2016 Tore Venåsen Planleggingsfasen ute på prosjekt: Befaring på sprengnings området

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Bergen kommune Vann- og avløpsetaten SHA-PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt Sælenveien avløpssanering 20.04.2015 09:22:24 Side 1 av 9 Revisjonsoversikt: Revisjon nr Dato Endring Innhold

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [dato] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20

Detaljer

SHA-plan VA-sanering Midtstien

SHA-plan VA-sanering Midtstien COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 601 Fredrikstad Telefon 02694 www.cowi.no Moss kommune SHA-plan VA-sanering Midtstien O.nr. 131670.02 Anleggsnummer 2 / 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Grunnleggende sprenging kompetanse bormønstre - hvorfor gjør vi det vi gjør?

Grunnleggende sprenging kompetanse bormønstre - hvorfor gjør vi det vi gjør? Grunnleggende sprenging kompetanse bormønstre - hvorfor gjør vi det vi gjør? Scandic Havet hotell Bodø 15 16 mars 2017 1 Sprenging - et stort fagfelt som er stykkevis og delt regulert gjennom lover, forskrifter,

Detaljer

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN

OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Tittel: Mal for SHA Plan Side: 1 av 7 OSLO KOMMUNE Vann og avløpsetaten BYGGHERRENS PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) Prosjekt 5154076 POMONAFONTENEN VED KIRKERISTEN Byggherre: Vann

Detaljer

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN

BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN BJUGN KOMMUNE Tomtetekniske arbeider Røymyrveien SHA - PLAN 1. Målsetting Byggherrens målsetting er at prosjektet skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å sikre dette, vil byggeplassen

Detaljer

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø

Ombygging Vardheim Dagsenter. SHA - plan. Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Ombygging Vardheim Dagsenter SHA - plan Plan for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljø Prosjekts navn: Byggherre: Ombygging Vardheim Dagsenter Randaberg Kommune Hovedentreprenør, HMS - hovedbedrift: SHA-plan

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.

Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Forskrift om helse og sikkerhet i forbindelse med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor. Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk

SHA-PLAN. Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. for Kaldhall på Nykirke. Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk SHA-PLAN for Kaldhall på Nykirke Byggherre: Horten kommune - Kommunalområde Teknisk Dato: 25.06.2015 1/9 1 Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne på bygge- og anleggsplassen mot farer ved

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF

SHA-PLAN. for. Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise. Kongsberg kommunale eiendom KF SHA-PLAN for Utvendig rehabilitering av fasader Wergelands vei 21 Totalentreprise Kongsberg kommunale eiendom KF Ver. nr: Dato: Beskrivelse av viktigste endringer: Skrevet av: 1 05.02.14 SHA Plan opprettet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

Rissa kommune. SHA- plan

Rissa kommune. SHA- plan SHA- plan Dato: 01.09.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: 602530-05 RA Kvithyll, Oppdragsbeskrivelse: Generalentreprise RA Oppdragsleder: Bente Størseth Møller Fag: Skrevet

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Drøbakgata 3 5 Rehabilitering av tak og fasader. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR

Detaljer

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato:

Oppdrag: o Risør kommune Kulvert SIVA Moland. SHA-plan. Dato: Oppdrag: o 53 65 68 Kulvert SIVA Moland SHA-plan Dato: 2014-10-31 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 1. Nesodden kommune Rammeavtale utblokking og PE-innføring. SHA-plan. Dato: Vedlegg 1 Rammeavtale utblokking og PE-innføring SHA-plan Dato: 2012-11-13 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Asplan

Detaljer

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II

SHA-plan Vannledning Bru, etappe II IVAR SHA-plan Vannledning Bru, etappe II 02 01 21.12.15 Utarbeidet 12.02.16 JHA 12.05.16 WWB OH Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Øvre Bakklandet Sykkelanlegg Øvre Bakklandet Sykkelanlegg INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 HMS-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER... 4 2. HMS MÅLSETTING... 4 3. HMS - AKTIVITETER...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/11 VEDLEGG 3 c) SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Rehabilitering av utomhus områder i Johan Scharffenbergs vei 105 i Oslo, Bydel Østensjø. Byggherre: Oslo kommune v/boligbygg Oslo KF Dato Rev. nr.

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn. SHA plan prosjektering, landskapsarbeider. Dato: Sørlandet kunnskapshavn SHA plan prosjektering, landskapsarbeider Dato: 2012-01-30 SHA plan prosjektering, landskapsarbeider 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-plan Åveien - Langelandveien

SHA-plan Åveien - Langelandveien IVAR SHA-plan Åveien - Langelandveien Mal utarbeidet juni 2010 02 01 Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll Godkjent Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Ajourhold og distribusjon 4 3 Beskrivelse

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer