Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid"

Transkript

1 Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid

2 Håndbok 08 Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid En innføring i lover og forskrifter som bergsprenger og andre med ansvar for bergsprengningsarbeid må forholde seg til. UTGITT AV NORSK FORENING FOR FJELLSPRENGNINGSTEKNIKK

3 NFF Utgitt av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk Design og produksjon: HELLI Visuell kommunikasjon ISBN

4 NFF's publikasjoner er utarbeidet av fagpersoner oppnevnt av NFF's styre. Myndighet og ansvar for nærværende håndbok er delegert til foreningens Skytebaskomité. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid refererer utdrag av bestemmelser i en rekke dokumenter. For den fulle tekst henvises til det respektive kildematerialet. Det forutsettes at publikasjonen benyttes av kompetente personer med forståelse for de begrensninger som ligger i en kortfattet håndbok. Innholdet er i samsvar med kjent viten på det tidspunkt redigering ble avsluttet. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid er kvalitetssikret, men feil eller mangler kan likevel forekomme. NFF og/eller forfattere har ikke ansvar for mulige feil og/eller mangler i publikasjon eller konsekvensen av slike. Som vedlegg er vist eksempler på skjemaer som kan brukes for oppgaver angitt i forskrifter. For hensiktsmessig bruk kan vedleggene lastes ned fra NFF's nettsted Dersom du oppdager trykkfeil eller har spesielle kommentarer ber vi deg ta kontakt med foreningen på mail: evt. telefon (+47) Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 3

5

6 Om NFF s utviklingsprosjekter Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) er en åpen forening for personer, bedrifter, institusjoner og etater som er opptatt av eller knyttet til anlegg og byggevirksomhet der utnyttelse av berggrunnen og de arbeidsoppgaver og fagområder dette berører står sentralt. Foreningen har personlige medlemmer og bedriftsmedlemmer. Medlemmene kommer fra alle sjikt og sider i virksomhetskjeden. Foreningen arbeider gjennom faste komiteer som dekker økonomi, internasjonal virksomhet, faglige arrangementer, skytebaskomité og komité for informasjon og samfunnskontakt. Foreningen utarbeider tekniske rapporter, håndbøker og andre publikasjoner med nødvendig, nyttig og utviklende fagstoff for medlemmer og bransjefolk generelt. Første utgave av Håndbok for Skytebas kom i 2003 og var utarbeidet av NFFs Utviklingskomité. Nye offentlige bestemmelser var bakgrunn for revidert utgave i 2007, denne gang utarbeidet av Skytebaskomitéen. I 2013 satte Skytebaskomitéen ned et utvalg som skulle utarbeide grunnlaget for en ny revisjon av håndboken for å dekke de seneste endringer i regelverk. Dette utvalget har bestått av: Jan Egil Blix, Orica Mining Services Lasse Fjeldberg, Norsk Fjellsprengning AS Glenn Seland, Regionale verneombud Anlegg I sluttfasen med viktig assistanse fra: Arild Neby, Statens vegvesen Aslak Ravlo, NFF og Thor Skjeggedal, NFF Alle NFFprosjekter gjennomføres i samarbeid med medlemmer og bransjen forøvrig. Bergsprengere, utviklingsmuligheter, ansvar og regelverk står sentralt i foreningens arbeid. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 5

7 Skytebaskomitéen arbeider med opplæringsprogrammer som skal gi den praktiske medarbeider muligheter for faglig utvikling. Komitéen har også sekretariatfunksjonen i Bransjeråd for Fjellsprengning. Dette er Bransjens kommunikasjonskanal mot DSB og andre offentlige myndigheter. Vesentlige endringer av offentlige bestemmelser og bruk av nye betegnelser er grunnlaget for ny Håndbok 08. Tittelen Håndbok for utfører av sprengningsarbeid reflekterer samtidig de betydelige endringer av regelverket som er innført i seneste tid. Utviklingsarbeid krever ressurser. Foreningen bruker egne midler, men NFF er også avhengig av økonomisk prosjektstøtte fra grupper som bør være spesielt interessert. NFF takker alle som har bidratt og håper at håndboken blir en god støtte for bergsprengere og andre aktører involvert i bergsprengningsarbeid. Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) Skytebaskomitéen November Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

8 Innhold side 1. Innledning Regelverk knyttet til sprengningsarbeid Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Arbeidsmiljøloven (AML) av 9 januar 2006, bestillings nr Forurensningsloven Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven) Plikter Virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid: Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid Plikter for Utførende virksomhet (Entreprenør /Underentreprenør) Plikter for bergsprenger: Bruk av eksplosiv vare Sertifikat som bergsprengningsleder Sertifikat som bergsprenger Gyldigheten av sertifikatene Planlegging av sprengningsarbeid Risikovurdering og kartlegging av farlige forhold ved sprengningsstedet, jf. også Internkontrollforskriften Salveplanen må som et minimum inneholde Risikovurdering (vedlegg bakerst) Boring Før boring Under boring Lading Før Lading...33 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 7

9 6.2 Under Lading Dekking mot skader Posting, varsling og avfyring Arbeid etter sprengning, kontroll, bergrensk Kontroll etter sprengning Bergrensk ved pall og skjæring Bergrensk under jord Manuell rensk Maskinell rensk Pilsalve / Udetonert sprengstoff (Forsagere) Melding om avvik, uhell og ulykker Oppbevaring Oppbevaring (Lagring) Drift og kontroll av oppbevaringsstedet Transport av eksplosiv stoffer vare på offentlig veg og lukket område Transport av eksplosiv vare Plassering av eksplosiv vare uttatt til bruk Flytting av eksplosiv vare på anleggsområdet Merking og sporing av eksplosiv vare Datainnsamling og oversikt Sikkerhetstiltak og sikkerhetsutstyr under jord Brann i tunnel og bergrom under driving Under jord I dagen Arbeidsmiljø Helsekontroller Tiltaks- og grenseverdier Støy Generelle sikkerhetsregler Litteratur Definisjoner / Ordforklaringer Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

10 Bilder Bilde 1 Salveskyting...forside Bilde 2 Salveboring, Foto: Glenn Seland...4 Bilde 3 Viktig del av ladeoperasjonen, Foto: Orica Mining Services...6 Bilde 4 Lasting av salve, Foto: LNS AS Bilde 5 Boring, Foto: Glenn Seland...30 Bilde 6 Lading, Foto: Glenn Seland...32 Bilde 7 Lading med emulsjon, Foto: Orica Mining Services...33 Bilde 8 Dekking, Foto: Mesta AS...37 Bilde 9 Rana Gruber. Foto: LNS AS...41 Bilde 10 Ladearbeid, Foto: Glenn Seland...57 Bilde 11 Kutt i en tunnelsalve, Foto: Thor Skjeggedal...65 Bilde 12 Håndtering av storstein, Foto: AF Gruppen AS...71 Bilde 13 Maskiner i arbeid, Foto: AF Gruppen AS Bilde 14 Boring av synk, Foto: LNS AS Bilde 15 Boring på stuff, Foto: AF Gruppen AS Bilde 16 Lading med slurry, Foto: Thor Skjeggedal Vedlegg (Kan lastes ned på Vedlegg nr. 1 - Prosjekt, organisasjon og sprengningsplan Vedlegg nr. 2 - Risikovurdering...73 Vedlegg nr. 3 - Sjekkliste for sprengningsplan...77 Vedlegg nr. 4 - Posteplan...81 Vedlegg nr. 5 - Varsleplan...84 Vedlegg nr. 6 - Salveplan...86 Vedlegg nr. 7 - Borplan og rapport...88 Vedlegg nr. 8 - Lade- og tennplan...91 Vedlegg nr. 9 - Salverapport...96 Vedlegg nr Varsling av ulykke...98 Vedlegg nr Risikovurdering BfF/MEF...99 Vedlegg nr Nødvernplan lager Vedlegg nr Sikkerhetsinstruks Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 9

11 Vedlegg (Kan lastes ned på For å lette den praktiske gjennomføring av arbeid knyttet til krav i regelverket er det laget et sett vedlegg. Dette er dels stikkordslister, dels skjemaer. Rapportering bør baseres på standardskjemaer. Vedleggene er hjelpemidler og dekker de punktene som regelverket krever. Det er frihet til å gjøre dette på annen måte. 10 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

12 1. INNLEDNING Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid er et hjelpemiddel for å finne frem i lover og forskrifter som regulerer ansvar og stiller krav til arbeidsmetoder og dokumentasjon ved sprengningsarbeid. Boken skal i første rekke hjelpe bergsprenger. Håndboken vil imidlertid også være nyttig for andre. Det kan f.eks. være enkeltmannsforetak, ansatte i bedrifter som på ulike måter er engasjert i sprengningsarbeid, byggherrer, konsulenter, rådgivere, eiere og andre tiltakshavere. For bergsprengeren er det viktig å vite hvilket ansvar og hvilke plikter oppdragsgiver eller arbeidsgiver har, og dermed også hvilken støtte bergsprenger har krav på ved utførelse av sine arbeidsoppdrag. Etter tidligere regler kom bergsprenger alltid i fokus når ulykker førte til politietterforskning, anmeldelser og rettssaker. Ny lover og endringer i regelverk forøvrig innebærer skjerpet holdning til overordnede ledd. Det kan gjelde tiltakshavere, byggherre, den som skal ha utført sprengningsarbeid, konsulenter, rådgivere og anleggsledelse. Det foreligger en standard NS 5815 Risikovurdering anleggsarbeid. NS5815 gir føringer for hvordan en risikovurdering gjennomføres. Risiko SKAL vurderes i alle faser av et prosjekt og denne vurderingen skal gjøres i tråd med denne standarden. Stadig flere forskrifter krever vurdering av risiko. Kravene stilles til alle ansvarsledd. Dette gir nye rammebetingelser. Kunnskap om dette kan gi bergsprengeren en bedre hverdag. Håndboken dekker alle viktige lover og forskrifter som regulerer måten sprengningsarbeid skal drives på, for å oppfylle Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 11

13 12 Håndbok for skytebas

14

15 kravene til sikkert arbeidsforhold og miljø. Det gjelder både for den enkelte arbeidstaker, for det ytre miljø (omgivelsene) og for tredjemann. Internkontrollforskriften er basis for kvalitetssikring av alt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Av størst betydning for bergsprenger er "Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff", kap. 10 Felles bestemmelser om bruk av eksplosiv vare" og "kap.11 Bergsprengning", med veiledning. Disse kapitlene regulerer bruk og håndtering av godkjente eksplosive varer på alle steder der sprengning foregår. Reglene gjelder over og under jord, også sprengning/ riving av bygninger og andre konstruksjoner. Med bruk og håndtering menes uttak, transport, oppbevaring, plassering, flytting, lading, sprengning og retur til lager med alle nødvendige sikkerhetstiltak i forbindelse med boring, lading, dekking, postering, varsling og øvrige involverte arbeidsmomenter. Håndbok for utfører av bergsprengningsarbeid gir ikke teknisk informasjon om plassering av borhull, sprengstoffmengder, tennere eller lignende og er dermed ingen erstatning for sprengningsteknisk opplæring, kompetanse, erfaring eller praktisk skjønn. 14 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

16 2. Regelverk knyttet til sprengningsarbeid 2.1 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) bestillingsnummer Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsopp gaver (brann- og eksplosjonsvernloven) - Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) med veiledning - Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane (sikkerhetsrådgiver). - Sikkerhetsplan ved transport av farlig gods på veg og jernbane Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven - aml.) av 9 januar 2006, bestillings nr Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser. (byggherreforskriften), med kommentarer best.nr Arbeidsmiljøforskriftene, best.nr Forskrift om maskiner med vedlegg, best.nr. 522 ( Best.nr. står for bestillingsnummer for forskrifter til arbeidsmiljøloven) Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 15

17 2.4 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven - forurl.) - Forskrift om spesialavfall - Forskrift om oljeholdig avløpsvann - Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for sådan - Veiledning om begrensning av forurensning fra pukkverk ( Støv, støy, rystelser, luftsjokk m.m.) 2.5 Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven - vegtrl.) - Håndbok N301, Arbeid på og ved veg 16 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

18 3. Plikter Plikter for Byggherre / Tiltakshaver / Eier: 3.1 Virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid: Ledelsen i virksomhet som får utført bergsprengningsarbeid skal også sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal påse at den virksomheten som utfører selve sprengningsarbeidet ivaretar kravene i henhold til Virksomheten må kunne dokumentere ivaretakelsen av denne plikten. Dersom virksomheten som får utført sprengningsarbeid gir føringer for hvordan arbeidet skal utføres, skal den dokumentere tilstrekkelig kompetanse til å vurdere om føringene ivaretar kravene til en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring av sprengningsarbeidet. Byggherre: For å unngå priskonkurranse på sikkerhetstiltak, må byggherren beskrive og ta hensyn til alle de risikoforhold som har betydning for arbeidene som skal utføres. De risikoforholdene som avdekkes under planlegging og prosjektering skal innarbeides i tilbudsgrunnlaget. Før oppstart av arbeidet på byggeeller anleggsplassen skal byggherren påse at det utarbeides en skriftlig plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø som beskriver hvordan risikoforholdene i prosjektet skal håndteres. SHA-planen skal bygge på risikovurderinger, tilpasses det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse, eksempelvis arbeid som innebærer bruk av sprengstoff. På denne måten oppnås to ting: at sik- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 17

19 kerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak ikke blir et konkurranseaspekt for tilbyderne og at byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører. Det understrekes at å beskrive et risikoforhold ikke innebærer å liste opp et eller flere av punktene fra forskriften, men det krever en konkret beskrivelse av forholdet. 3.2 Virksomhet som utfører bergsprengningsarbeid Ledelsen i virksomhet som selv utfører bergsprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal sørge for at det i samråd med bergsprengningsleder blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer, herunder miljøpåvirkning, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Planene skal omfatte sprengningsplan og plan for informasjon og varsling til berørte parter og skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. Planene skal være basert på risikoanalyser, og være integrert i de overordnete planene for prosjektet/anlegget, og være en del av virksomhetens internkontrollsystem. Ledelsen i virksomheten skal også sørge for at bergsprenger, i samråd med bergsprengningslederen, utarbeider salveplan i henhold til risikovurderingene og sprengningsplanen. Salveplan skal foreligge skriftlig før sprengningsarbeidet igangsettes. 18 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

20 3.2.1 Plikter for Utførende virksomhet (Entreprenør / Underentreprenør): I henhold til eksplosivforskriften skal ledelsen i virksomhet som selv utfører bergsprengningsarbeid sørge for at sikkerheten ved håndtering av eksplosiv vare blir ivaretatt på forsvarlig måte. Ledelsen i virksomheten skal sørge for at det i samråd med bergsprengningsleder blir utarbeidet planer og rutiner for å ivareta all sikkerhet ved bruk av eksplosiv vare. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med den bergsprengeren som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. Beredskaps- og varslingsplan for tiltak i forbindelse med ulykker skal være del av den overordnede SHA-plan for prosjektet. - Utførende virksomhet skal dessuten selv kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. På bakgrunn av disse risikovurderinger skal utførende virksomhet utarbeide sin skriftlige plan for helse, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker, tredjemann, dyr, ytre miljø, bygninger, installasjoner og andre verdier kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. Dette gjelder i særdeleshet fare for sprut fra salveskyting i dagen. Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved plan- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 19

21 legging og utførelse av sprengningsarbeid. - I utgangspunktet skal salver som skytes nær de ovenfor angitte objekter dekkes med tung dekking. Dersom dekking av salvene ikke blir foretatt, skal skriftlig dokumentasjon med begrunnelse foreligge. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre enn tung dekking skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. HMS-plan for bergarbeid, som også skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m. skal foreligge skriftlig før arbeidet igangsettes. Den skal være integrert i den utførende virksomhets plan for prosjektet/anlegget. Det skal kontrolleres at alle deler av planer overholdes. Videre plikter den utførende virksomhet å sørge for at alle sikkerhetskrav og tilhørende kostnadsbærende poster/prosesser i tilbudsgrunnlaget videreføres til eventuelle underentreprenører og videre igjen til under-underentreprenører. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med den bergsprengeren som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. Beredskaps- og varslingsplan for tiltak i forbindelse med ulykker skal være del av den overordnede SHA-plan for prosjektet. - Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved planlegging og utførelse av sprengningsarbeid. 20 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

22 - Utførende virksomhet skal innhente nødvendige tillatelser, jf. kommunale politivedtekter, samt forskrifter og veiledninger angående erverv, transport, oppbevaring, plassering og intern transport, samt bruk av eksplosiver. - Før sprengningsarbeid settes i gang i nærheten av f. eks offentlig vei, jernbanelinje, telelinje eller elektrisk kraft- eller lysledning eller transformator m.m., skal henholdsvis Statens vegvesen, Jernbaneverket, aktuelt togselskap, aktuelt teleselskap, aktuelt elektrisitetsverk og eventuelt andre eiere varsles. Dette gjelder både luftstrekk og kabel i bakken. - Før arbeidet påbegynnes skal geologiske, bergtekniske og andre forhold undersøkes i det omfang som er nødvendig for sikker utførelse av arbeidet. - Det er særdeles viktig at utførende virksomhet har tegnet forsikring som er dekkende for arbeidet som skal utføres. - Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere og rettighetshavere m.fl. skal varsles og gjøres kjent med planene og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, samt varslingsprosedyrer. - Ved innhenting av pristilbud fra underentreprenør på sprengningsarbeid skal det klart fremgå at dette også bør omfatte poster/prosesser for iverksettelse av sikkerhetstiltak i samsvar med offentlige regelverk og byggherrens krav Plikter for bergsprenger: Bergsprengers oppgaver: Den som skal lade og avfyre salver må ha gyldig sertifikat som bergsprenger. Før det bores skal bergsprenger utarbeide salveplan i henhold til sikkerhetsvurderingene i risikoanalyser Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 21

23 og sprengningsplan. Bergsprenger skal påse at boring, lading og alle sprengningsfaglige sikkerhetstiltak blir utført i henhold til sprengningsplan og salveplan slik at sprengning kan skje forsvarlig. Når det lades med bulksprengstoffer skal bergsprenger foreta fortløpende kontroll av ladingen. Salve som lades og avfyres som ledd i opplæringen som nevnt skal skje under direkte oppsyn av bergsprenger. Etter hver salve skal bergsprenger utarbeide skriftlig salverapport med nødvendige opplysninger om hvordan salven forløp og med beskrivelse av eventuelle avvik og hvordan avvikene er behandlet. Ved avvik skal bergsprenger i samråd med bergsprengningsleder vurdere om det er behov for å endre planene Bruk av eksplosiv vare. Bergsprengning kan bare utføres av virksomhet som har ansatt et tilstrekkelig antall bergsprengningsledere og bergsprengere med gyldig sertifikat. Virksomheten må ikke la noen planlegge en aktivitet med, eller bruke sprengstoff, krutt og tennmidler som går ut over det vedkommende har kompetanse til. Virksomheten kan kun benytte bergsprenger eller lærling innmeldt hos DSB under opplæring til å lade og avfyre salve Sertifikat som bergsprengningsleder I tillegg til å ha gjennomført kurs i regi av bransjerådet for fjellsprengning og bestått tilhørende prøve og kunne fremlegge en tilfredsstillende 22 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

24 politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må du kunne dokumentere en av følgende utdanninger med praksis i bunn: 1. To års relevant praksis som bergsprenger, eller 2. Ett år relevant praksis i planlegging av bergsprengningsarbeid etter endt relevant ingeniørutdanning. Bergsprengningsleder skal være virksomhetens faglige rådgiver knyttet til det å ivareta sikkerheten ved bergsprengningsarbeidet og vedkommende skal: - Utarbeide risikovurderinger, sprengningsplaner og øvrige rutiner for å ivareta sikkerheten ved all håndtering av sprengstoff, krutt og tennmidler - Bistå bergsprenger i utarbeidelsen av salveplan - Ved behov kunne innfinne seg på brukerstedet innen rimelig tid Sertifikat som bergsprenger I tillegg til å ha bestått egen prøve som bergsprenger i regi av Bransjerådet for fjellsprengning og kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest, må du ha en av følgende utdanninger i bunn: 1. Bestått fagprøve i fjell og bergverksfaget, eller 2. Bestått fagprøve i steinfaget eller annen relevant fagprøve i anleggsteknikk i tillegg til å kunne 3. Dokumentere 2 års relevant praksis fra bergs prengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok, Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 23

25 eller 4. Ha bestått relevant ingeniørutdanning i tillegg til å kunne dokumentere 1 års rele vant praksis fra bergsprengningsarbeid gjennom egen opplæringsbok Gyldigheten av sertifikatene Sertifikat som nevnt er gyldig i inntil 5 år regnet fra dato for utstedelse. For å få fornyet sertifikatet må søker: a) gjennomføre et oppfriskningskurs i regi av kursadministrator og kursarrangør utpekt av DSB, og b) bestå prøve i regi av eksamensadministrator utpekt av DSB, og c) fremlegge tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. - Utførende virksomhet skal fremskaffe risikovurdering og spesifikke krav utarbeidet av byggherren i SHA-plan og tilbudsgrunnlaget med kostnadsposter. Oppdages det feil eller mangler i Byggherrens SHA-plan plikter den utførende å klargjøre dette med Byggherren. - Utførende virksomhet skal dessuten selv kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko. På bakgrunn av disse risikovurderinger skal utførende virksomhet utarbeide sin skriftlige plan for helse, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker, tredjemann, dyr, ytre miljø, bygninger, installasjoner og andre verdier kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. Dette gjelder i særdeleshet fare for sprut fra salveskyting i dagen. 24 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

26 - I utgangspunktet skal salver som skytes nær de ovenfor angitte objekter dekkes med tung dekking. Dersom dekking av salvene ikke blir foretatt, skal skriftlig dokumentasjon med begrunnelse foreligge. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre enn tung dekking skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. HMS-plan for bergarbeid, som også skal omfatte sprengnings- og salveplaner m.m. skal foreligge skriftlig før arbeidet igangsettes. Den skal være integrert i den utførende virksomhets plan for prosjektet/anlegget. Det skal kontrolleres at alle deler av planer overholdes. Videre plikter den utførende virksomhet å sørge for at alle sikkerhetskrav og tilhørende kostnadsbærende poster/prosesser i tilbudsgrunnlaget videreføres til eventuelle underentreprenører og videre igjen til under-underentreprenører. - Utførende virksomhet har ansvar for at skriftlige planer utarbeides i samråd med denbergsprenger som har det sprengningsfaglige ansvaret for arbeidet på det aktuelle sprengningsstedet. Utførende virksomhets ansvar for medvirkning i utarbeidelsen av planene og tilrettelegging av forholdene forøvrig er helt avgjørende for kvalitet og nødvendig sikkerhet. Det skal ikke sprenges før sprengningsplanen og spesifikk salveplan viser at sprengningen kan skje sikkerhetsmessig forsvarlig. - Utførende virksomhet plikter å benytte sprengningsfaglig kompetanse ved planlegging og utførelse av sprengningsarbeid. - Utførende virksomhet skal innhente nødvendige tillatelser, jf. kommunale politivedtekter, samt forskrifter og veiledninger angående erverv, transport, oppbevaring, plassering og intern trans- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 25

27 port, samt bruk av eksplosiver. - Før sprengningsarbeid settes i gang i nærheten av f. eks offentlig vei, jernbanelinje, telelinje eller elektrisk kraft- eller lysledning eller transformator m.m., skal henholdsvis Statens vegvesen, Jernbaneverket, aktuelt togselskap, aktuelt teleselskap, aktuelt elektrisitetsverk og eventuelt andre eiere varsles. Dette gjelder både luftstrekk og kabel i bakken. - Før arbeidet påbegynnes skal geologiske, bergtekniske og andre forhold undersøkes i det omfang som er nødvendig for sikker utførelse av arbeidet. - Det er særdeles viktig at utførende virksomhet har tegnet forsikring som er dekkende for arbeidet som skal utføres. - Beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere og rettighetshavere m.fl. skal varsles og gjøres kjent med planene og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, samt varslingsprosedyrer. - Ved innhenting av pristilbud fra underentreprenør på sprengningsarbeid skal det klart fremgå at dette også bør omfatte poster/prosesser for iverksettelse av sikkerhetstiltak i samsvar med offentlige regelverk og byggherrens krav. 4. Planlegging av sprengningsarbeider I henhold til arbeidsmiljøforskriftene, pålegges arbeidsgiver, dvs. ledelsen i virksomheten, å sørge for en løpende vurdering av de forhold som kan innebære fare for helseskade hos arbeidstaker og iverksette nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere risikofaktorer så langt det er mulig. Det kreves videre at det utarbeides en skriftlig plan for hel- 26 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

28 se, miljø og sikkerhet. Av planen skal det fremgå at farer som arbeidstaker kan utsettes for er kartlagt og vurdert, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å forebygge skader og ulykker. I henhold til eksplosivforskriftens skal planene også ta hensyn til alle andre sikkerhetsfaktorer når det gjelder tredjemann, mennesker, dyr, miljø, tekniske installasjoner, bebyggelse m.m. på grunnlag av risikovurdering.sprengningsplan og plan for informasjon og varsling skal være basert på risikoanalyser, og være integrert i de overordnete planene for prosjektet/anlegget, og være en del av virksomhetens internkontrollsystem. Sprengningsplanen er en viktig del av virksomhetens HMS-plan for bergarbeid der alle forhold er tatt med, jf. også eksplosivforskriftens I sprengningsplanen skal det også inngå en mal for salveplan. Salveplanen skal utarbeides for hver enkelt salve. Den bør inneholde en skisse som viser bormønster, utslagsretning og tennernummerering. Planen skal foreligge før boring av den enkelte salve påbegynnes. Når salven er skutt skal skytebasen utarbeide en skriftlig salverapport med spesiell vekt på salvens forløp og eventuelle avvik i henhold til salveplan. Den utførende virksomhets ledelse er ansvarlig for tilrettelegging og forberedelse til sprengningsarbeid, generell orientering, boring, lading, dekking, posting, signalering, varsling, avfyring og alt annet som har betydning for at sikkerhet ivaretas i samsvar med bestemmelsene i "Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver" og tilhørende forskrifter, veiledninger, samt aktuelle prosedyrer og instrukser. Jf. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Kapittel 11 Bergsprengning. Utførende virksomhet plikter å stille nødvendig materiell og andre ressurser til disposisjon for bergsprenger, slik at Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 27

29 sprengningsarbeidet kan utføres forsvarlig. Virksomheten skal i samarbeid med bergsprenger utarbeide skriftlige planer for sprengningsarbeid. Planen skal i sin helhet utarbeides før sprengningsarbeidet igangsettes. Planen skal beskrive alle farer som kan oppstå ved sprengningsarbeidet, og tiltak som reduserer risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Planen skal danne grunnlag for at alle nødvendige verne- og sikkerhetstiltak iverksettes. Den skriftlige sprengningsplanen bør klargjøre: (vedlegg bakerst) Ansvarsforhold, organisasjonsplan - Hvem er bergsprengningsleder - Hvem er bergsprenger? - Hvem skal virksomheten rapportere til? (Rutiner) - Hvem er virksomhetens sikkerhetsrådgiver (ADR)? 4.1 Risikovurdering og kartlegging av farlige forhold ved sprengningsstedet, jf. også Internkontroll for skriften - Hva må tas hensyn til i omgivelsene? Jf. eksplosivforskrift Intern transport på anlegg, plassering av eksplosiv vare, jf. eksplosivforskrift Miljøpåvirkning, støy, støv, rystelser, steinsprut, jf. eksplosivforskrift Varsling av omgivelsene, jf. eksplosivforskrift 10-1 og Opplæring eller dokumentert sikkerhetsopplæring, jf. eksplosivforskrift 10-1, 11-1, 11-2, 11-3 og Salveplanen må som et minimum inneholde - Størrelse på salve 28 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

30 - Valg av boreutrustning, hulldiameter - Valg av sprengstoff og tennmidler - Sikring mot utkast. Dekkingsmateriell - Nummerering og fordemming - Utstyr som må være på arbeidsstedet før oppstart. Instruks for avviksbehandling (vedlegg bakerst) Risikovurdering (vedlegg bakerst) 5. Boring I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 11-9 skal boring utføres i samsvar med salveplan. Den som utfører boringen skal rapportere skriftlig til bergsprenger om evt. avvik fra salveplanen. Denne skriftlige borrapporten skal også utarbeides selv om borer og bergsprenger er samme person. Bergsprenger har ansvaret for at boringen er i samsvar med salveplanen og skal godkjenne boring før lading av salven påbegynnes. Utførende virksomhet og den som borer skal også iaktta og nøye følge anvisningene i følgende punkter: 5.1 Før boring Før boring starter, skal pallen/stuffen være forsvarlig rensket, sikret og ryddet. Utførende virksomhet sørger for dette og fremskaffer oversikt over mulige tidligere sprengninger på stedet for å unngå at det bores i gjenstående ladninger og gamle hull. Bergsprenger må kontrollere for gjenstående ladninger før boring, og foreta nødvendige sikringstiltak. Bergboreriggen skal ha rutinemessig vedlikehold som beskrevet av leverandøren der det påvirker sikkerheten. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 29

31 5.2 Under boring Boring følger salveplan for boremønster med vekt på kontroll av geologi, oppsprekking, stuff mm. Hull som passerer svakhetssoner merkes. - Det skal aldri bores nærmere ladet hull enn minst halvparten av lengden av borehullet, og aldri nærmere enn 2 meter. - Det skal aldri bores i gamle hull. - I henhold til maskinforskriftens vedlegg 1 skal maskinoperatøren fra hver betjeningsplass kunne forsikre seg om at ingen oppholder seg i faresonen, eller så skal styresystemet være konstruert og bygd slik at maskinen ikke er mulig å starte opp så lenge noen oppholder seg i faresonen. - Arbeidsgiver skal sørge for at ingen oppholder seg i faresonen under boring med bergborerigg for ortog tunneldriving. Når samtidig boring og lading av samme salve over jord foretas, skal bore- og lade- 30 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

32 arbeidet foregå så langt fra hverandre som praktisk mulig. - Boring skal gjennomføres nøyaktig. Hvis ikke bergsprenger selv borer salven bør han måle ut og merke hullenes plassering. - Borer skal kontrollere helning, dybde, parallellitet og boreavvik. Formålet er å unngå lokal overladning ved at borehull kommer nær hverandre og at svakhetssoner oppdages allerede under boringen, slik at sprengstoffmengden kan reguleres etter bergmassens beskaffenhet. Kontroller at matertrykk og ansett er rett innstilt. - Ved pallsprengning er det særlig viktig at første hullrad er nøyaktig utført med hensyn til avstand til pallfront, parallellitet, dybde og svakhetssoner. Det anbefales at utførende virksomhet utarbeider rutiner på utmåling av første rast. Det er også viktig å vurdere stuffen for eventuelle svakhetssoner og bakbryting fra foregående salve. - Dersom boring foretas av annen person enn bergsprenger, og det oppstår problem eller det må gjøres avvik fra boremønsteret, skal dette klareres med bergsprenger. I tillegg til merking av hull som passerer svakheter skal også bergsprenger få muntlig orientering fra boreren og skriftlig borerapport som beskriver alle avvik som har oppstått under boringen. Bergsprenger har ansvaret for å kontrollere at boringen er utført i henhold til salveplanen og at avvik iakttas. Boreutstyr må være tilgjengelig inntil bergsprengeren har kontrollert og godkjent boringen. - Dersom bare en operatør betjener/kjører utstyret skal arbeidet organiseres slik at det er kommunikasjon med andre arbeidstakere. - Borestenger som er tette skal ikke benyttes. De skal kasseres eller kan forsøkes åpnet med trykkvann. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 31

33 - Boreren skal sikres mot fall fra pall/berg. - Boreren skal sikres mot ras og blokkutglidning fra bergsidene. - Boreren skal sikres mot vibrasjonskader. - Boreutstyret skal sikres slik at det ikke skjer ulykker ved arbeid eller flytting i ulendt terreng. Dersom det er fare for at utstyret ikke står sikkert under arbeid, skal det sikres med ståltau eller kjetting. Normalt skjer forankring ved hjelp av ståltau fra vinsj. Ståltauet festes i en bergbolt, boltens innfesting i berget må sjekkes jevnlig. Operatøren må jevnlig kontrollere ståltauet for slitasje i samsvar med produsentens sikkerhetsanvisninger. - Kjør ikke over ståltauet fra vinsjen med boreriggen. 6. Lading I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal lading foretas i samsvar med sal- 32 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

34 veplanen. Bergsprenger, som har deltatt i planlegging av sprengningsarbeidet, skal være tilstede når salven lades og avfyres. Utførende virksomhet er ansvarlig for at alt er lagt til rette for sikker avfyring. Bergsprenger er ansvarlig for at alt er klart ifølge plan før avfyring. 6.1 Før lading - Før lading tar til, skal bergsprenger være forvisset om at alle borehullene er åpne slik at det er fri passasje for sprengstoffet. - Boreutstyr/rigg skal være tilgjengelig inntil hullene er kontrollert. - Hullene skal eventuelt lenses/blåses for vann avhengig av type sprengstoff. - Det er forbudt å lense hull for vann ved bruk av eksplosiv vare. 6.2 Under lading - Det skal ikke lades mer enn det som skal sprenges i en salve. - Ferdig ladet salve skal avfyres straks alle forhold ved lading og sikkerhet til omgivelsene er kontrollert slik at sprengning kan foregå på sikker måte. Eksplosiv vare skal som hovedregel ikke flyttes frem til sprengningsstedet før lading starter. - Tenner settes ikke inn i tennpatronen (primeren) før denne kan føres inn i eller ned i borehullet. - Tennere fra forskjellige produsenter skal ikke benyttes i samme salve. - Tennpatron/primer skal som regel inn i borehullet som første patron, og med tenneren pekende i detonasjonsretningen. I vertikale hull skal ikke tennpatronen slippes, men føres forsiktig ned. Topptenning bør unngås, dels på grunn av risiko for ukontrollert sprut, dels på grunn av risiko for avklipping av lad- Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 33

35 ningsstreng i nabohull. - Ladestokk skal være av tre eller av antistatisk kunststoff. - Det skal tas hensyn til svakheter i berget slik som slepper, sprekker og andre uregelmessigheter. Slurry og ANFO kan gå inn i åpne slepper og forårsake overladning og steinsprut. Det skal ikke brukes større ladning enn det som for tilfellet anses forsvarlig og nødvendig og eventuelle tiltak iverksettes mot overladning. - Til fordemming skal det brukes riktige materialer, f.eks. knuste masser som låser/kiler, ikke subbus eller borstøv. Vanligvis bør det fordemmes i en høyde lik eller større enn forsetningen (V) for å hindre sprut fra topp av salve. - Utførende virksomhet har ansvaret for at ladet salve alltid er under bevoktning inntil avfyring skjer og at sprengningsstedet er avsperret om nødvendig. For sprengning etter mørkets frembrudd skal først lokale politivedtekter sjekkes angående tillatelse. Ekstra tiltak må vurderes og eventuelt iverksettes. - Overskytende eksplosiv vare skal flyttes bort fra salva før denne avfyres og bringes da til stedet for midlertidig plassering eller til godkjent oppbevaringssted. Kun godkjente sprengstoffer og tennmidler skal benyttes. Bruk skal samsvare med produsentens anvisninger. - Det er ikke tillatt å eie eller inneha eksplosiv vare som ikke er godkjent av sentral tilsynsmyndighet, eller av den sentral tilsynsmyndighet bestemmer. - Den som vil tilvirke eksplosiv vare må ha tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet. Eksplosiv vare som er tillatt tilvirket ved forbrukssted må ikke føres bort fra stedet uten tillatelse fra sentral tilsynsmyndighet. - Produksjon krever tillatelse fra DSB. 34 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

36 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 35

37 7. Dekking mot skader I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det vernes mot skade på omgivelsene. Bestiller er ansvarlig for at alle tiltak angående sikkerhet mot skade på omgivelsene er planlagt og gjennomført. Bergsprengeren er ansvarlig for at dekking er utført i samsvar med sprengnings- og salveplanen før avfyring. Følgende punkter skal iakttas: - For sprengning nær områder der mennesker eller dyr oppholder seg, der miljøet eller tekniske innretninger som bebyggelse, vei, jernbane, luftspenn, kabler m.m. kan skades, skal utførende virksomhets ledelse sørge for at salve er tilstrekkelig dekket. - Dersom dekking ikke benyttes, skal begrunnelsen dokumenteres. Alternative tiltak som ivaretar sikkerheten like godt eller bedre skal dokumenteres i en risikovurdering med samfunnets og prosjektets akseptkriterier. - Dekkingsmateriellet skal: være tilstrekkelig sterkt kunne kobles sammen være tungt ikke slippe gjennom småstein slippe gjennom sprenggasser tilstrekkelig til å kunne dekke det dobbelte av salvens areal. kunne forankres ikke kunne rives opp slik at det oppstår farlige kaststykker - Ved foten av pall/stuff kan steinmasser legges opp for å hindre sprut fra bunnladning. - En normal sprengning kan ut fra teori og praktisk kunnskap føre til steinsprut som angitt i tabellen tatt fra veiledningen: 36 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

38 Borhullsdiameter/ sprengstoffdiameter Kastlengde i meter 1-25 mm mm 410 2,5-64 mm mm mm 700 Denne tabellen angir minimums kastlengder og må betraktes som et veiledende hjelpemiddel. Sikkerhetssonen er i en sirkel rundt hele sprengningsområdet. Det fritar ikke de som har ansvar for sprengningen fra å foreta en selvstendig faglig vurdering av forholdene. Har virksomheten utført ny risikovurdering? Husk mulige trafikkerte steder! Ved sprengningsarbeider nær bebyggelse eller andre tekniske innretninger skal nødvendig tiltak iverksettes slik at omgivelsene ikke påføres skade pga. vibrasjoner eller luftsjokk. Det er viktig å kunne dokumentere resultatet av tiltakene ved oppsetting av vibrasjonsmålere og ved å ta målinger av lufttrykk om nødvendig. Jf. NS 8141, "Vibrasjoner og støt". Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 37

39 38 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

40 8. Posting varsling og avfyring I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det før sprengningsarbeid utarbeides og settes i verk planer for varsling av alle berørte parter. Varslings- og postingsplanen skal være en del av sprengningsplanen. Utførende virksomhet skal bekjentgjøre nødvendig del av planen og hvilke risikomomenter sprengningsarbeidene representerer, for beboere, politi og andre aktuelle offentlige myndigheter, eiere/rettighetshavere m.m. Bergsprengeren skal sørge for den praktiske utførelse av posting og varsling for hver enkelt salve. Utførende virksomhet og bergsprenger må i denne sammenheng iaktta følgende punkter: Godt synlig og klar tekst 1. Før tenning skjer, skal bergsprenger sende ut vakter i alle retninger der folk og dyr kan tenkes å nærme seg sprengningsstedet. Det skal være tilstrekkelig antall poster for å hindre folk og dyr i å bevege seg inn i det farlige område. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 39

41 2. Dersom trafikken skal stanses på veg som er åpen for offentlig ferdsel skal det foreligge tillatelse fra Statens vegvesen for riks- eller fylkesveger eller fra kommunen for kommunale veger. Det skal gjennomføres risikovurdering og utarbeides skiltplan som skal godkjennes av vegmyndighetene. Bekledning, opplæring og reguleringsrutiner skal være ifølge krav for manuell trafikkdirigering, jf. Statens vegvesens håndbok N301. Det skal benyttes rød stoppspak. 3. Postene skal stå i åpen radio- eller telefonkontakt både med den som avfyrer salva og med hverandre, for umiddelbart å kunne melde fra om risikofylte uregelmessigheter. Kommunikasjonssystemet skal testes før hver salve. 4. Personer som vil befinne seg innenfor sikkerhetssonen og dermed kan bli utsatt for steinsprut, regnes som berørte parter og skal varsles og evakueres. 5. Personer som ikke kan høre sirene skal varsles særskilt. Dersom det er spesielle forhold knyttet til en sprengning skal de berørte parter varsles særskilt. 6. Det skal varsles med sirene som med korte støt som angir at sprengning skal skje. Punktene 1-6 og eventuelt særlige forhold skal være dokumentert i sprengningsplan og skal dessuten være gitt som skriftlig orientering til berørte naboer og myndigheter. 9. Arbeid etter sprengning, kontroll og bergrensk 9.1. Kontroll etter sprengning - Når salve er skutt skal bergsprengeren kontrollere om det har skjedd avvik i forhold til planer. Det gjelder 40 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

42 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 41

43 sprengningstekniske og sikkerhetsmessige forhold som kan berøre liv, helse, materielle verdier og det ytre miljø. eksplosivforskriften Ved forsaging skal bergsprenger sørge for at alle personer som har eller får befatning med sprengningsarbeidet varsles. Forsager skal uskadeliggjøres snarest mulig, eller området avsperres og vakter settes ut der dette er nødvendig inntil forsager er uskadeliggjort. - Virksomheten skal etablere et avvikssystem og system for rapportering av uhell og ulykke med bruk av eksplosiv vare som har ført til skade på liv, helse eller materielle verdier. Etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det utarbeides en rapport om årsak og hva som er gjort for å forhindre gjentakelse. Uhell og ulykker skal umiddelbart meldes til Politiet og DSB. DSB skal også ha melding om hendelser som kunne har ført til skade. - Snarest, og senest innen 8 dager etter ulykke, uhell og nestenuhell skal det sendes uhellsskjema til DSB. - Bergsprengeren skal også rapportere avvik, uhell, ulykker og tilløp til slike hendelseri salverapport. Bergrensk generelt. I henhold til Forskrift om utførelse av arbeid Kapittel 27 skal det foretas løpende kontroll av berget og det sikringsarbeid som er utført tidligere. Område hvor det kan være fare for ukontrollert steinfall eller ras, skal sperres av. Alt løst berg som kan medføre fare, fjernes eller sikres på betryggende måte. Renskearbeid skal foregå fra trygt sted av erfarne arbeidstakere med god innsikt i renskearbeid. Renskearbeid skal foregå under tilfredsstillende lys- og lydforhold. Forhold av betydning for sikringsarbeidet varsles til neste skift og bekreftes skriftlig. Dokumentasjonen skal oppbevares på 42 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

44 arbeidsstedet. Virksomhet er pålagt å utføre risikovurdering, planlegging og iverksettelse også av sikringsarbeid iberegnet bergrensk. Virksomheten er ansvarlig for at rensk blir utført etter sprengning Bergrensk ved pall og skjæring - For bergrensk ved pall, skjæring, grøft, tomt o.l. skal det legges spesiell vekt på å fjerne farlig løse blokker og stein fra stuff, sider og topp. - Maskinell rensk skal benyttes der pall- og skjæringshøyder tilsier dette. - Arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte personer skal være godkjent som personløfter. - Ingen uvedkommende får oppholde seg i nærheten når renskearbeid pågår. Om nødvendig skal arbeidsstedet avsperres eller bevoktes inntil nødvendig sikring er utført Bergrensk under jord - Spesiell oppmerksomhet skal rettes mot de geologiske forhold i heng og sider. Stikkord er lagdeling, sprakefjell og løsmasser i leirslepper o.l. - Før rensk etter ny salve påbegynnes må bergflaten på tidligere salver kontrolleres for løst berg. - Arbeidsutstyr som blir brukt til å løfte personer skal være godkjent som personløfter - Ved pigging skal personer holdes i sikker avstand for steinsprut. - Husk manuell kontrollrensk etter piggrensk! 9.4. Manuell rensk - Ved bergrensk med renskespett skal en være oppmerksom på blokkfall og belastningsskader i skuldre og armer. - Rensk med renskespett skal utføres av mannskap Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 43

45 med nødvendig erfaring og innsikt i arbeidet. - Rensk i høyden skal utføres fra arbeidsplattform som er godkjent som personløfter Maskinell rensk - Maskinell rensk skal benyttes der pall- og skjæringshøyder tilsier dette. - Ved all maskinell rensk er det risiko for steinsprut og blokknedfall. Personer må holdes på sikker avstand. 10. Pilsalve / udetonert sprengstoff (forsagere) I henhold til Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff skal det i samsvar med sprengningsplanen og under oppsyn av bergsprenger kontrolleres at det ikke står igjen udetonert sprengstoff. Utførende virksomhet og bergsprenger skal iaktta følgende punkter: - Når det oppdages forsagere skal bergsprenger sørge for at alle som har eller får befatning med sprengningsstedet varsles. - Utførende virksomhet skal gjennomføre en ny risikovurdering og utarbeide en plan for arbeidet i det oppståtte tilfellet. - Salver hvor alle hull ikke går av, skal risikovurderes på nytt og nødvendige tiltak iverksettes for at den påfølgende avfyring kan skje kontrollert. - Forsager skal snarest mulig uskadeliggjøres. - Utførende virksomhet skal sørge for at området bevoktes og/eller avsperres inntil alt igjen er klart. - Udetonert sprengstoff kan fjernes på en av følgende måter: 44 Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGARBEID

46 Spyle sprengstoffet med vann under maksimalt trykk på 6 bar. Plassere ny tennpatron i kontakt med det udetonerte sprengstoffet. Bore hull nær det udetonerte hullet, men ikke nærmere enn 1 meter. Her må man være sikker på hvordan hullet går. Dersom det er avvik fra det planlagte er det lett å bore i et gjenstående hull. Dette kan medføre detonasjon. Bor uansett ikke lenger enn en stanglengde. - Knøler i sålen o.l. kan tyde på gjenstående, udetonert sprengstoff. Bergsprenger kontrollerer! Pigging eller boring må ikke påbegynnes før det er klarert! 11. Melding om avvik, uhell og ulykker I henhold til eksplosivforskriften, virksomheter skal rapportere inn alle uhell med eksplosiv vare i de tilfeller hvor bruken har forårsaket personskader, bygningsskader eller andre materielle skader. - Straks etter uhell skal virksomheter rapportere inn alle uhell med eksplosiv vare i de tilfeller hvor bruken har forårsaket personskader, bygningsskader eller andre materielle skader. Hovedhensikten med rapporteringen er å få en så pålitelig som mulig statistikk over årsaken til eksplosivuhell/ -ulykker og skadeomfang. Skadestatistikken vil kunne ha en forebyggende effekt ved at spesielle problemområder knyttet til bruk og de ulike typer eksplosivartikler avdekkes. Bergsprenger varsler utførende virksomhet som melder videre til tilsynsmyndigheter og politi. Hvis bergsprenger selv er utførende virksomhet sørger han selv for meldingene. Håndbok for UTFØRER AV BERGSPRENGNINGSARBEID 45

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6

Kolonne1 Kolonne2 Kolonne6 Kolonne Kolonne Kolonne6 Ny sertifikatordning for bergsprengning og teknisk sprengning Nr: Spørsmål: Svar: Generelt Hva er bergsprengning? Eksplosivforskriften og Bergsprengning er bruk av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1

Tommy Sletta og Morten Storseth 04.12.13 1 1 Hva skal vi snakke om Vårt fokus sikkerhet på arbeidsplassen under anleggsperioden Regelverket Byggherreforskriften Arbeidsplassforskriften kap. 6 Forskrift om utførelse av arbeid kap. 21 og 27 Kommunens

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk Direktoratet for brann- og elsikkerhet Tønsberg, april 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg

Detaljer

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk

Veiledning til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk til forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 10, bruk 1 Innledning Formålet med denne veiledningen er å vise hvordan kap. 10 i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig

Detaljer

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11

VEILEDNING. Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 VEILEDNING Veiledning til forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) kapittel 10 og 11 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen

Sprengningsarbeider. Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Sprengningsarbeider Harald Fagerheim Fagansvarlig-sprengning. Fellesprosjektet - E6-Dovrebanen Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 21 km 4 felts vei og 17 km dobbelt spor. Til sammen skal det sprenges 5,2 millioner

Detaljer

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010

Kjell-Ivar By. Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Hva er nytt etter 01.01.2010? Oslo 15.03.2010 www.sha-koordinator.no www.arbeidsliv.info Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som

Detaljer

02 www.blastmanager.no

02 www.blastmanager.no 02 NY NETTBASERT DOKUMENTASJONS OG PLANLEGGINGSTJENESTE FOR BERGSPRENGERE OG ALLE SOM ER INNVOLVERT I SPRENGNINGSARBEID. KNYTTER AKTØRENE SAMMEN BYGGHERRE / KONSULENT HOVEDENTREPRENØR UTFØRENDE ENTREPRENØR

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen

Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Sikkerhets tiltak ved sprengning i dagen Fokus på planlegging og gjennomføring av sprengnings oppdrag i dagen Bergen 08.03.2016 Tore Venåsen Planleggingsfasen ute på prosjekt: Befaring på sprengnings området

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre 17.10.2013 Byggherrens hovedplikt Gjennom sitt initiativ til å starte opp et bygge- eller anleggsprosjekt har byggherren hovedansvaret for at prosjektet

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Forskrift om endring av forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [dato] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Endringer i ny utgave av HB051

Endringer i ny utgave av HB051 Endringer i ny utgave av HB051 Krav til utførende virksomhet - Den virksomhet som ifølge godkjent arbeidsvarslingsplan har fått og påtatt seg ansvaret for at varsling og sikring til enhver tid er i samsvar

Detaljer

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen

ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK. Bergen, Kari H. Berntsen ELEKTRONISKE TENNERE ET KRAV I VÅRE PUKKVERK Bergen, 8.3.2016 Kari H. Berntsen AGENDA Kort om Veidekke Bakgrunn Prosess Erfaringer Status Veien videre HVEM, HVA, HVOR ER VEIDEKKE? Norges største og Skandinavias

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 06.09.2013 BackeGruppen Virksomhet innen entreprenør, prosjektutvikling og eiendom 3 mrd. kroner i omsetning 1000 ansatte 300 ingeniører

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett

EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett EBL-seminar innføring i risikobasert vedlikehold og fornyelse av kraftnett Hva ønsker DSB mht. analyse og dokumentasjon av risiko? Stein Kotheim 19. mars 2009 Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11

Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeidsmiljø på Vestlandet ARV- 2012 Clarion Hotel Admiral, Bergen 19.-20.11.11 HMS i prosjekt og Arbeidstilsynets ønsker Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet/NTNU

Detaljer

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften)

Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) Utkast til endringer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) 1. Undervannssprengning 1-3 Definisjoner Teknisk sprengning: Annen sprengning enn

Detaljer

Sikkerhet i Jernbaneverket

Sikkerhet i Jernbaneverket Sikkerhet i Jernbaneverket En veileder for leverandører som leverer tjenester til Jernbaneverket som er av betydning for sikkerheten jfr. sikkerhetsstyringsforskriften. Innhold 03 Forord 04 Innledning

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap

Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen. NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Entreprenørens rolle i gjennomføringsfasen HMS sjef Leiv Hillestad NCC Construction AS NCC er et av Nordens ledende byggog eiendomsutviklingsselskap Ca 25 000 (2200) ansatte Omsetning cirka 45 Mdr SEK

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen

Praktisk HMS-oppfølging. Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre - HMS/KS-direktør, BackeGruppen 23.12.2011 BackeGruppen 3 mrd. kroner i omsetning 950 ansatte 250 ingeniører og teknikere 600 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen

3 Grunnlagsmateriale. 4 Observasjoner i felt. 5 Geologi. Sandeidet. Bjørndalen Sandeidet Bjørndalen Figur 1: Sykkelveien vil gå langs med dagens Fv. 557 Bjørgeveien (rødt). 3 Grunnlagsmateriale Følgende grunnlagsmateriale er benyttet i utarbeidelsen av dette notatet: Norge i bilder

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr.

COWI AS Rennesøygata Haugesund. Telefon Haugesund kommune. Risikovurdering. Lager Tuastad Karmøy kommune. O.nr. COWI AS Rennesøygata 12 5537 Haugesund Telefon 02694 wwwcowino Haugesund kommune Risikovurdering Lager Tuastad Karmøy kommune Onr A048881 2 / 10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 2 Beskrivelse av anleggsarbeidene

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703

ASAS Sertifisering AS. Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Vedrørende endringer i arbeidsmiljøforskriftene NB! Forskrift om utførelse av arbeid, best. nr. 703 Løft av personer En endring i forskrift om utførelse av arbeid 18-8 gir adgang til å foreta «unntaksvis

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef

Sprengstofflager i dag og i fremtiden. Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Sprengstofflager i dag og i fremtiden Jørn Ivar Solum Salg & Markedssjef Alt var så mye bedre tidligere.? Tilgangen til sprengstoff og mulighetene for å oppbevare sprengstoff var enklere tidligere. Lensmann

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen

Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Enkle beregningsmetoder Tabeller og veiledende verdier for sprengning i dagen Side 1 Denne brosjyre er en oppdatert og utvidet versjon av Enkle beregningsmetoder. Det kan synes gammeldags at det forsatt

Detaljer

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE

Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsnr: 0 Side 1 av 8 [GÅ TIL BRUKERVEILEDNING] INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD: Til bruker av HMS-håndboken BRUKERVEILEDNING:Slik bruker du HMS-håndboken som oppslagsverk og lærebok DEL I KAPITTEL 1:

Detaljer

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb

Veileder for Grøftearbeid. Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Veileder for Grøftearbeid Forhold vi bør ta hensyn til ved utførelse av en sikker grøftejobb Før jobben settes i gang gå, gjennom disse punktene: Gjennomfør en risikovurdering av jobben Gjennomgå byggherrens

Detaljer

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser Alta kommune Fagområde Kvalitetsstyring/ HMS Tema Virksomhet/ avdeling Kvalitetssystem Avvik Alle IK-. BG Utstedt av/ dato 02.03.1 1 1 Versjon

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave

HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Systematisk HMS-arbeid Del 2 av HMS-dag for lærlinger HMS-forskrifta (internkontroll) HMS i fylkeskommunen HMS-systematikk hvordan komme i gang? Case/gruppeoppgave Arbeidsmiljølova kap. 3 3-1 Krav til

Detaljer

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

NYE TOU ATELIERHUS. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø NYE TOU ATELIERHUS Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksnr.: Saksbeh.: LEB Kontroll: Dato: 22.04.13 Dokument

Detaljer

Høringsfrist: 2010-08-16

Høringsfrist: 2010-08-16 Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: Byggblankett 8440 A Byggblankett 8440 B Byggblankett 8440 C Byggblankett 8440 D Høringsfrist: 2010-08-16 Byggherreforskriften - Oversikt Byggherreforskriften

Detaljer

Innlegg om Arbeidsvarsling

Innlegg om Arbeidsvarsling Innlegg om Arbeidsvarsling Kommunevegdagene Steinkjer 2007 Bjørn Skaar Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen Formålet med arbeidsvarsling er å: - sikre arbeidere og trafikanter - avvikle trafikken

Detaljer

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster. Oslo, september 2014

Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet. Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster. Oslo, september 2014 Nordic Rutile AS Rutilutvinning fra Engebøfjellet Beskrivelse av bore- og sprengningsmønster Oslo, september 2014 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Bore- og sprengningsmønster for Engebøprosjektet... 3 3.

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer;

Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; mål Bidra til at sykelighet og død som følge av arbeid minimaliseres særlig fokus på 4 arbeidsmiljøfaktorer; påvirkning som fører til psykisk helseskade helseskadelige ergonomiske forhold helseskadelig

Detaljer

Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål

Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål Del I. Bruk av sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål 12 1. Godkjenning av bruker For å kunne bruke sprengstoff, krutt og tennmidler til sprengningsformål må bruker være godkjent av Direktoratet

Detaljer

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. Side 1 av 6 Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen. DATO: FOR-2006-04-26-456 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2006 hefte 6 IKRAFTTREDELSE: 2006-05-02 ENDRER:

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB

Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB Nytt fra DSB Sprengningsdagen 2013, Gardermoen, 24.januar 2013 Torill Tandberg, avdelingsdirektør DSB 1 Nytt fra DSB Sertifikatordningen Tilsyn Bulksprengstoff og mobile lade- og produksjonsenheter Id

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN

Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN COWI AS Haugåsstubben 3 4016 Stavanger Telefon 02694 wwwcowino IVAR IKS Ny vannforsyning til Rennesøy og Finnøy SHA PLAN Prosjektnr: A011300 Versjon: 1 Utgivelsesdato: 25012014 Utarbeidet: Trygve A Lende

Detaljer