FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011"

Transkript

1 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 og 25. januar Godkjent i avdelingsstyret 20. mai 2010

2 Innhold Om studiet... 3 Utdanningens mål... 3 Organisering av det faglige innholdet... 4 Innhold og litteratur 1.studieår... 4 Innhold og litteratur 2.studieår Innhold og litteratur 3.studieår Innhold og litteratur 4.studieår Praksisstudier Lærings- og vurderingsformer Litteratur Vedlegg: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

3 Om studiet Bachelorstudiet i sykepleie er på 180 studiepoeng/ects. Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til Lov om helsepersonell av 2.juli Fagplanen for det 4-årige bachelorstudiet i sykepleie tar utgangspunkt i forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 25. januar For kull 2007 gjelder Rammeplan av 1. desember Det stilles samme krav til sluttkompetanse for studenter utdannet ved bachelorstudiet i sykepleie og bachelorstudiet på deltid (4 år). Innhold og litteratur er likt, men med noe ulikt studieforløp. Det 4- årige bachelorstudiet har valgt mappevurdering som gjennomgående pedagogisk metode og eksamensform. De faglige krav som stilles for å få godkjent utdanningen er beskrevet i denne fagplanen, mens en nærmere beskrivelse av undervisnings- og læringsopplegget er beskrevet i studieheftet for det enkelte studieår. Planene må derfor ses sammen. Det forventes at studentene kjenner til og bruker planene aktivt i studiesituasjonen. Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med eventuelle justeringer i planverk eller timeplan. Disse blir gjort kjent i Fronter. Utdanningens mål Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og ansvarsbevisste endrings- og pasientorienterte yrkesutøvere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie. Utdanningen skal kvalifisere for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. Læring må derfor ses i et livslangt perspektiv der både yrkesutøver og arbeidsgiver har ansvar (Rammeplan, 2005:5, 2008:1) Utøvelse av sykepleie tar utgangpunkt i et helhetlig menneskesyn som bygger på rettferdighet og likeverd, som ivaretar menneskets autonomi og integritet, og som vektlegger verdier som empati, respekt, omsorg og medmenneskelighet. Det å ha sykepleiekompetanse innebærer at man er faglig kvalifisert og utøver yrket i tråd med gjeldende lover, regler og yrkesetiske retningslinjer. Sykepleiefaglig kompetanse er basert på kunnskap fra både naturvitenskap, humanistisk vitenskap og samfunnsvitenskap. Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, og i samarbeid med andre faggrupper. Sykepleiefaglig kompetanse bygger på en helhet av kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, behandling, diagnostikk og prognose, men retter seg også mot grupper av pasienter, pårørende og omgivelser. Sykepleieren skal ha kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleieren skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. 3

4 Organisering av det faglige innholdet Avdelingen har organisert innholdet i 5 hovedemner som er gjennomgående for alle fire studieårene: 1. Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap 2. Sykepleie - helse, sykdom og lidelse 3. Sykepleie - folkehelse og samfunn 4. Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) 5. Sykepleie - samhandling, metoder og læring Innholdet i disse hovedemnene integrerer rammeplanens fire hovedområder; sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, sykepleiefaget og verdigrunnlaget, medisinske og naturvitenskapelige emner samt samfunnsfaglige emner(se Rammeplan 2005/2008) Utdanningen har valgt 3 profileringsområder som vil prege studieopplegget. Læring som sosial praksis Innhold og organisering av studiene har som mål å utvikle ansvarsbevisste yrkesutøvere som har et sykepleiefaglig høyt nivå. Studentenes lærings- og arbeidsformer i sykepleierstudiet bygger på en oppfatning om at læring er en sosial og livslang prosess. Denne oppfatningen kommer til uttrykk i de praksisfellesskapene som den enkelte til enhver tid er en del av, både i utdanningssammenheng og i fremtidig yrkesutøvelse som sykepleier. Nærhet til forskning Handlingskompetanse i sykepleie utvikles ved at studentenes kunnskapsbygging baserer seg på undervisning som er fagutviklings- og forskningsbasert. Det skjer i tett samspill med avdelingens stadig voksende forskningsmiljø både når det gjelder å bruke forskningsresultater fra eget og andre fagmiljø, og ved at studentene medvirker i avdelingens/høgskolens og praksisfeltets fagutviklings- og forskningsprosjekter på forskjellige måter. En høgskole i storbyen - kulturelt mangfold Utdanningen befinner seg i storbyen Oslo. Det innebærer at storbyens utfordringer utgjør en stor og viktig del av erfaringsgrunnlaget for fremtidens sykepleiere som utdannes i hovedstaden. Det kulturelle mangfoldet er en realitet i alle samfunnssektorer, og storbyen utfordrer kontinuerlig sykepleierutdanningen med problemstillinger som i stor grad dreier seg om sosiale og økonomiske forskjeller, økende problematikk i forhold til rusproblemer og psykiske lidelser, ungdomsproblemer, flere enslige og eldre og større forekomst av kriminalitet, vold og ulykker. De 5 hovedemnene er i delt inn i kurs. Hvert hovedemne er nummerert på en slik måte at det første tallet angir årsenheten, det andre tallet viser til nummeret på hovedemnet og det tredje tallet viser til kurset i det aktuelle hovedemnet. Alle hovedemnene henter og integrerer innhold fra humanistiske, natur- og samfunnsvitenskapelige fagområder. Hovedemnene er bygd opp slik at nye læringserfaringer skal bygge på tidligere kunnskap, men med utvidet fokus og dybde. Dette innebærer at læringsinnholdet i hvert enkelt hovedemne blir gradvis mer komplekst og omfattende. 4

5 Innhold og litteratur 1.studieår Målet med 1.studieår er at studenten: har innsikt i sykepleiens fundament, sentrale begreper og kompetanseområder har evne til å handle faglig etisk, estetisk og juridisk forsvarlig utfører grunnleggende sykepleie relatert til alder, kjønn, etnisitet, helse og sykdom har kunnskap om helsetjenestens forvaltningsnivåer, sentrale lover og forskrifter har kunnskap om helsepolitiske utfordringer i et storbyperspektiv, og ser hvordan dette kan virke inn på sykepleien viser grunnleggende kommunikativ kompetanse har innsikt i klinisk resonnering, formidling og dokumentasjon reflekterer over egen læring utvikler evne til samarbeid med medstudenter, pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper ser betydningen av å bruke forskningsresultater i praksis samt å handle kunnskapsbasert Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskap: naturvitenskap, humanistisk vitenskap og samfunnsvitenskap. Menneskesyn Sykepleievitenskap vil befinne seg i et skjæringspunkt mellom de nevnte vitenskaper. Motiv versus kall vil stå sentralt i refleksjoner om bakgrunnen for valg av sykepleie som yrke Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Sykepleiens tradisjon, utvikling og framvekst av begreper, teorier og modeller. Sentrale begreper: menneske, helse, sykepleie og omgivelser belyses i et faglig, samfunnsmessig og historisk perspektiv. Sentrale teorier og modeller som belyser sykepleiens natur og fokus fra forskjellig perspektiv: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier Sykepleiens etiske grunnlag Sykepleierens etiske retningslinjer Taushetsplikten Etiske teorier, f.eks. pliktetikk, konsekvensetikk, sinnelagsetikk, dydsetikk, diskursetikk Etiske prinsipper, etisk refleksjon og refleksjonsmodeller Sammenhengen sykepleie etikk, og sykepleieetikkens fordringer og grenser Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Grunnleggende sykepleie Ivaretakelse av grunnleggende behov hos mennesket for å opprettholde og fremme helse. Pasientfenomener knyttet til grunnleggende behov - aktivitet, søvn, hvile, væske, ernæring, eliminasjon, respirasjon, sirkulasjon, kroppstemperatur, kontakt med andre, identitet og egenverd, trygghet, seksualitet og nærhet, og ved behov ved livets slutt. 5

6 Pasientfenomener som inngår i kurset er smerte, kvalme, lidelse, angst og håp. Bruk av sykepleieprosessen for å ivareta grunnleggende behov Anatomi, fysiologi og biokjemi Grunnleggende biologi og medisin, celler og vev, sirkulasjonsorganene, respirasjonsorganene, fordøyelsesorganene, utskillelsesorganene, hormonsystemet, nervesystemet, bevegelsesapparatet, overflateorganet, infeksjonsforsvaret, forplantningsorganene, og biologi og medisin i helhetsperspektiv med spesielt fokus på eldre mennesker Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom I Pasientfenomener og spesielle forhold hos den langtidssyke pasient og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet. Pasientfenomenene er knyttet til opplevelse av langvarig sykdom, smerte, isolasjon og ensomhet. Sykepleie til pasienter med blodstrømsforstyrrelser i nervesystemet (hjerneslag subaraknoidalblødning og venøs trombe i hjernen), karsykdommer i ekstremitetene (arteriell svikt og venøs svikt), trykksår, obstruktiv lungesykdom (astma og KOLS), infeksjonssykdommer i nedre luftveier (bronkitt og lungebetennelse), ulike smertetilstander, og ulike demenssykdommer. Generell patofysiologi med temaene sykdomsprosesser, undersøkelser og behandling. Spesiell patologi, årsaker, symptomer, diagnostisering og behandlingsformer i tilknytning til sirkulasjon, respirasjon og ulike demenssykdommer Psykologi NB! Deler av kurset (psykologisk utvikling i et livsløpsperspektiv og personlighetspsykologi) er knyttet til 2.studieår (4.semester) Menneskets normale psykologiske utvikling i et livsløpsperspektiv Personlighetspsykologi Læring, tilhørighet og identitet Sosialpsykologiske prosesser - individet og fellesskapet Hvordan sykdom påvirker menneskers atferd Helse, krisemestring, mestringsstrategier Farmakologi og legemiddelhåndtering I Grunnleggende farmakologi, legemiddelhåndtering, etikk, lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering og legemiddelregning Mikrobiologi og hygiene I NB! Kurset er i hovedsak lagt til andre studieår (4.semester); dette gjelder spesielt kunnskap knyttet til mikrobiologi. Mikrobiologi: Generelt om smittestoffene, sykdomsframkallende bakterier og virus, sopp og parasitter som framkaller sykdom, MRSA Hygiene: Generelt om infeksjonsepidemiologi og smittevern, tiltak mot smittekilder og smittemåter 6

7 Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse I A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Kulturelle forskjeller og likheter mellom mennesker, kulturperspektiver på sykdom, og noen sentrale sosialantropologiske begreper. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning. Her inngår temaene helsepersonell-, pasientrettighetsloven inklusiv forholdet jus/etikk. Storbyens helsepolitiske utfordringer er sentralt i kurset. Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) I praksisstudiene i 1. studieår, skal studenten tilegne seg handlingskompetanse og handlingsberedskap i grunnleggende sykepleie. Hensikten er at studenten skal oppnå en begynnende yrkeskompetanse for å kunne møte pasienten og samfunnets behov for sykepleie. Alle kompetanseområder er tema innenfor 1. studieår: I praksisstudiene inngår arbeid med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Mål og handlingsstrategier i møte med pasienter knyttes opp mot kunnskap fra de andre modulene. Taushetsplikt For å sikre at studenten har lest, forstått og akseptert taushetsløftet i forbindelse med semesterregistreringen i begynnelsen av høstsemesteret, må hun/han gjennomføre en nettbasert selvtest i praksisstudiene. Selvtesten er tilgjengelig via Fronter. Studenten kontrollerer selv sine kunnskaper opp mot en tilhørende fasit. Denne testen er en obligatorisk del av praksisstudiene. Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse I Det sosiokulturelle læringssyn og bruk av mapper i avdeling for sykepleierutdanning. Herunder: studieteknikk ved en høgskole og i klinisk praksis, egne læringsmål, fremdriftsplaner, gruppekontrakt, medstudentrespons og forskjellige tekstformer Innføring i pedagogiske prinsipper Innføring i informasjonskompetanse og digital kompetanse Bruk av læringsenterets database Bibsys Ask. Søketeknikk i databasen SweMed+. Innføring i søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison-Outcome). Bruk av søkemetoden PICO i databasen CINAHL 7

8 1.5.2 Metoder i sykepleie I Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap I B. Praktiske ferdigheter I C. Klinisk resonering og dokumentasjon I D. BHLR (voksne)og DHLR A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap 1 Anvendelse av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter: aktiv lytting, stille spørsmål, reformulere, speile følelser, samhandle med pasienten, og å prøve å forstå pasientens behov og problemer. Empatisk kommunikasjon. Terapeutisk allianse. B. Praktiske ferdigheter 1 Ferdigheter knyttet til tilfredsstillelse av pasientens grunnleggende behov. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. C. Klinisk resonnering og dokumentasjon 1 Fokus for kurset er klinisk resonnering relatert til leddene i sykepleieprosessen som utgangspunkt for dokumentasjon. Videre introduksjon til tekstformat i dokumentasjon med vekt på strukturert fritekst i datasamling og vurdering (kartlegging). D. BHLR (voksne) Praktiske ferdigheter knyttet til basal hjerte-lunge-redning (BHLR) og hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter (DHLR). Litteraturliste for 1 studieår Emne 1 Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske Oslo: Tano Fause, Å., Micaelsen, A. (2002). Et fag i kamp for livet. Sykepleiefagets historie i Norge. Bergen: Fagbokforlaget Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin. (2.utg.) Oslo: Tano Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF 8

9 Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) Skretkowicz, V. (red.) (1997). Florence Nightingale Notater om sykepleie. Samlede utgaver. Oslo: Universitetsforlaget Slettebø, Å. (2009). Sykepleie og etikk. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Dalheim, A., Herud, T., Jørs, M.I., Koch, A.M., Skaug, E-A. (2005) Hygiene. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Engedal, K., Haugen, P.K. (2005) Demens. Fakta og utfordringer. (4.utg.) Tønsberg: Aldring og helse Espnes, G.A., Smedslund, G. (2009) Helsepsykologi. Oslo: Gyldendal Akademiske Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (2004) Isoleringsveilederen Helgesen, Leif A. (2008). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Knutstad, U., Nielsen, B. (red) (2010). Sykepleieboken 2. Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Knutstad, U. (red.)(2008) Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe Mekki, T.E., Pedersen, S. (red) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2004). Nasjonal veileder for håndhygiene. Nordeng, H., Spigset, O. (red) (2007) Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Olsen, L.A. (2003). Praktisk medikamentregning: Dose Mengde Styrke. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal akademisk Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget Steen, M., Degre, M. (red.) (2009) Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. (2.utg.) Oslo: Akribe 9

10 Emne 3 Eriksen, T.H., Sørheim, T.A. (2006). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likheter i forskjellene. (2.utg.) Oslo: Akribe. Molven, O. (2006). Sykepleie og jus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforlaget Emne 5 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Buberg, I.L., Hessevaagbakke E. (2004). Røde tråder i praktiske studier. Et pedagogisk verktøy for sykepleiestudenter og deres veiledere. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS Dahl, K., Heggdal, K., Standal, S. (2005) Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Haraldstad, K., Espe, K.I., Eide, H. (2002). Klinisk kommunikasjon. aktiv lytting og samhandling hva er pasientens behov og problemer? Arbeidshefte i kommunikasjon. HiO-notat, nr.25, Oslo: Høgskolen i Oslo Helgesen, L.A. (2008) Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget, Norwegian Academic Press Knudsen, Ø. (red) (2007). Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal akademisk Langøen, A. (red.) (2006). Huden pleie, pleiemidler og sårbehandling. 3.utg. Oslo: Gyldendal akademisk Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe Lunde, P.H. (2003). Forflytningskunnskap. Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Mathisen, P., Høigaard, R. (2004) Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledning. Kristiansand: Høgskoleforlaget Skaug, E-A., Andersen, I.D. (2005) Beslutningsprosessen i sykepleie. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk 10

11 Støvring, T., Støvring J. (1998). Pasientobservasjon en lærebok for sykepleierstudenter. Bergen: Fagbokforlaget Taasen, I., Havnes, A., Lauvås, P. (2004). Mappevurdering - av og for læring. Oslo: Gyldendal akademisk von Krogh, G., Dale, C. (2007). KPO-modellen: kvalitetssikring, problemløsning, omsorg: en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Oslo: Akribe Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. (2.utg.) Oslo: Akribe 11

12 Innhold og litteratur 2.studieår Målet med 2.studieår er at studenten: anvender sykepleiens sentrale begreper og kompetanseområder i klinisk praksis og i studieoppgaver handler faglig etisk, estetisk og juridisk forsvarlig med vekt på pasientens verdighet og integritet utøver sykepleie i forhold til barn og unges behov for helsefremming og forebygging utøver sykepleie i forhold til eldre og langtidssyke pasienter og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet utøver sykepleie til barn og unge og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet har kunnskap om sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom har forståelse for oppbygging og organisering av helsetjenestetilbudet generelt, og sykepleietjenesten spesielt på globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå har forståelse for sammenhengen mellom kultur, helse, samfunn og livsstil viser kommunikativ kompetanse i møte med pasienter og pårørende i helserelaterte forandringsprosesser har forståelse for sykepleieterminologier/klassifikasjoner og anvender dette i elektronisk pasientjournalsystem viser ansvarlighet for egen og andres læring gjennom læringsfellesskapet reflekterer over egen og andres praksis handler kunnskapsbasert viser forståelse for tverrprofesjonelt samarbeid Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskapsteori: naturvitenskap, humanistisk vitenskap, samfunnsvitenskap. Sykepleievitenskap henter sitt fundament fra de nevnte vitenskaper. Forskningsprosessen: litteraturstudier (gjennomgang av teori, tekstkritikk, vurdering av forskningsartikler), formulering av problemstilling, design, formidling av resultater Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Kliniske problemstillinger og hvordan pasientfenomener og sykepleieassistanse kan belyses ut fra sentrale teorier i sykepleie: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier. Begreper nedfelt som sykepleiediagnoser og sykepleieintervensjoner i relasjon til de ulike teoriene Sykepleiens etiske grunnlag Helsepolitiske prioriteringer og ressursfordeling Empati og moralsk utvikling Etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom sykepleierens ansvar for den enkelte pasient med vekt på nærhet, og sykepleierens samfunnsansvar med vekt på rettferdighet 12

13 Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Sykepleie til eldre og mennesker med langvarig sykdom A. Sykepleie til eldre Eldreomsorg i kommunehelsetjenesten Pasientfenomener, helseproblemer og systematisk kartlegging av den gamle pasient. Aktuelle temaer er eldres integritet, ensomhet, sansesvikt, svikt i bevegelsesfunksjon, tretthet, tannhelse, ernæring, søvn, livskvalitet, smerte, tap og sorg, verdighet, håp, avhengighet/uavhengighet, å være pårørende. Aktuell sykepleie: tilfredsstillelse av grunnleggende behov hos eldre, forebyggende og rehabiliterende sykepleie, kommunikasjon med pasienter med demenssykdommer, sansehager, musikk og helse, pleie og omsorg ved livets slutt. Patologi og behandlingsformer knyttet til sykdommer som er vanlig hos eldre: den multisyke gamle, ulike demenssykdommer, hjertesvikt, hjerneslag, katarakt, kronisk glaukom, aldersbetinget hørselstap, osteoporose, brudd. B. Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom II Pasientfenomener og spesielle forhold hos pasienter med langvarig sykdom og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet. Det kan være pasientfenomener knyttet til opplevelse av å være langvarig syk, smerte, tapsopplevelse, sorg, isolasjon og håpløshet. Sykepleie i relasjon til rehabilitering og endringsfokuserte strategier, og hjelp ved bl.a. diabetes mellitus, multippel sklerose, Parkinson sykdom, revmatoid artritt, osteoporose, kronisk smerte, feil- og underernæring, kreft. Patologi, diagnostisering og medisinsk behandling knyttet til sykdommer i nervesystemet (multippel sklerose, epilepsi, Parkinson), hormonsystemet (diabetes mellitus), helseskadelig overvekt og bevegelsesapparatet (osteoporose, revmatoid artritt). Komplementære behandlingsformer. Musikk og helse Sykepleie til akutt, kritisk og langvarig syke barn/unge og deres pårørende Pasientfenomener og spesielle forhold hos akutt, kritisk og langtidssyke barn. Barns opplevelse av å være syk, og innleggelse i sykehus. Barn og pårørendes situasjon og rettigheter ved innleggelse i sykehus. Sykepleie i forhold til barns grunnleggende behov og ressurser, barn og døden, sorg, premature barn. Observasjon og undersøkelser av syke barn, omgivelsenes betydning for barnet og familien i sykehus, sykepleiers ansvar og funksjon overfor akutt syke og langtidssyke barn og deres pårørende. Sykdommer (patologi og behandlingsformer) som rammer barn og unge Sykepleie til pasienter med akutt sykdom Pasientfenomener, opplevelser og reaksjoner hos mennesker som er akutt og kritisk syke. Sykepleie ved akutte og livstruende tilstander, og observasjoner av svikt i grunnleggende behov. Medisinsk behandling ved akutte lidelser i vitale organer Farmakologi og legemiddelhåndtering II I kurset inngår temaene farmakologi, legemiddelhåndtering, lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering, og bruk av Felleskatalogen. 13

14 2.2.5 Mikrobiologi og hygiene II Mikrobiologi: Vertsorganismer, infeksjonsforsvar og mottakelige grupper for infeksjon, antimikrobiell behandling og utvikling av resistens og immunisering. Hygiene: Prøvetaking og diagnostikk, infeksjonssykdommer i sykehjem og i hjemmesykepleien. Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn NB! Store deler av kurs fra 1.studieår inkluderes i dette hovedemnet (se ovenfor) Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse II A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Sykepleierens funksjon og ansvar i møte med flerkulturelle problemstillinger i målgruppene barn, unge, eldre og langtidssyke. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Kurset fokuserer på organisering og ledelse innen eldreomsorg og helsefremmende og forebyggende arbeid. Lovgivning relatert til de ulike deler av helsetjenesten er sentralt i kurset, inklusiv krav om dokumentasjon (jfr. kurs 2.5.2). Hvordan globale helsefaglige utfordringer påvirker nasjonale helsepolitiske mål er aktuelle problemstillinger Folkehelsevitenskap og helsefremmende og forebyggende arbeid overfor barn og unge Folkehelse satt i et historisk og nåtidig perspektiv i forhold til temaene epidemiologi og helseovervåkning, sammenheng mellom livsstil og helse, styrking av det som bidrar til bedre helse og svekkelse av det som medfører helsesvikt, inklusiv perspektiver på sykepleierens rolle i et tverrprofesjonelt fagmiljø. Aktuelle temaer rettes mot politiske føringer om satsningsområder i forhold til sosial ulikhet i helse som knyttes til bl.a. likestilling, minoritetsgrupper. Videre skal kurset ha fokus på helseproblemer som kan oppstå som følge av internasjonal mobilitet. Svangerskap, fødsel, barseltid, barns og unges normalutvikling og faktorer som knytter seg til fysisk og psykososial helse som kosthold, fysisk aktivitet, seksualitet og samliv, røyking, rusmidler og ulykkesforebyggende arbeid. 14

15 Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse(praksisstudier) Praksisstudiene i 2. studieår er organisert i to perioder, hvor studenten skal tilegne seg handlingskompetanse og handlingsberedskap i sykepleie til: Eldre og langtidssyke (praksisstudier i hjemmesykepleien) Friske, utsatte grupper (prosjektorganiserte praksisstudier) Praksisstudier: Eldre og langtidssyke Hensikten er at studentene oppnår handlingskompetanse og handlingsberedskap i sykepleie til eldre og langtidssyke, og deres pårørende. Praksisstudiene fokuserer på at studentene skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter, holdninger og vurderingsevne i forhold til målgruppen. I praksisstudiene inngår arbeid med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Mål og handlingsstrategier i møte med eldre og langtidssyke knyttes opp mot kunnskap fra de andre hovedemnene Prosjektorganiserte praksisstudier: Helsefremmende og forebyggende arbeid Hensikten er å få forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid. Sammenhengen mellom samfunn og individ relatert til helse og sykdom vektlegges. Videre skal studentene oppnå handlingskompetanse i forhold til fagutvikling og forskning. Studentene skal studere de nasjonale innsatsområdene relatert til barn og unge og samle data innenfor ett av områdene slik de gjenspeiles i praksisfeltet. Gjennom analyse av data skal viktigheten av innsats i det forebyggende felt synliggjøres og drøftes. Dette gjøres i lys av relevant teori. Prosjekt som metode blir benyttet, og arbeidet foregår i grupper. I tillegg til prosjektrapporten skal studentene arbeide med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse II Innføring i forskningsprosessen med vekt på prosjekt som metode. Herunder: formulering av problemstilling, metode- og kildevurdering, empirisk datasamling, analyse og drøfting av funn, samt forskningsetikk. Sykepleierens pedagogiske funksjon overfor pasienter, klienter og pårørende Repetisjon av søketeknikk med søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison- Outcome) i CINAHL og bruk av søkemetoden i databasene Medline og PsycINFO fra OVID (Helsebiblioteket) Metoder i sykepleie II Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap II B. Praktiske ferdigheter II C. Klinisk resonering og dokumentasjon II D. Trening på SimMan i forhold til gitt case 15

16 A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap 11 Anvendelse av grunnleggende hjelpende kommunikasjon i forhold til endring av helsevaner. Kommunikasjonsintervensjoner: vurdere hvilken fase en person befinner seg i i forhold til forandring, utfordre og være direkte. Samtalemodeller: motivasjonsintervju, kognitive prinsipper for endring og løsningsfokus. B. Praktiske ferdigheter Introduksjon og begynnende trening på ferdigheter knyttet til uøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. C. Klinisk resonnering og dokumentasjon Fokus for kurset er klinisk resonnering og bruk av sykepleieterminologier/ klassifikasjoner i elektronisk dokumentasjon. Videre bruk av tekstformatene narrativ fritekst og strukturert fritekst. D. BHLR (barn og voksne) og førstehjelp Ferdighetstrening knyttet til utøvelse av sykepleie på SimMan på SF-enheten (simulerings- og ferdighetstreningsenheten) Litteraturliste for 2. studieår Emne 1 Benner, P., Wrubel, J. (2001). Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. Oslo: Tano Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Martinsen, K. (2005) Omsorg i sykepleie en moralsk utfordring. I: Martinsen, K. Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) 16

17 Rognsaa, A. (2003). Prosjektoppgaven. Krav til utforming. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Ruyter, K.W., Førde, R., Solbakk, J.H. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Slettebø, Å. (2009). Sykepleie og etikk. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001). Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal akademisk Bondevik, M. (2000). De eldste eldre. Erfaringer og refleksjoner. Oslo: Gyldendal akademisk Bredland, E.L., Linge, O.A., Vik, K. (2002). Det handler om verdighet. Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Engedal, K., Haugen, P.K. (2005) Demens. Fakta og utfordringer. (4.utg.) Tønsberg: Aldring og helse Fjørtoft, A.K. (2006) Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter. Bergen: Fagbokforlaget Grønseth, R., Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie. (2.utg.) Oslo: Fagbokforlaget Hoeman, S.P. (2008). Rehabilitation Nursing: Prevention, Intervention, and Outcomes. Fourth Edition, St. Louis: Mosby Elsevier Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (2008) Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasient. Oslo: Gyldendal Akademisk. Knutstad, U., Nielsen, B. (red) (2008). Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. McCaffery, M., Beebe, A.(1996). Smerter. Lærebok for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. (3.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Mekki, T.E., Pedersen, S. (red.) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2004). Nasjonal veileder for håndhygiene. Nome, O. (2010). Generell onkologi. I: Reitan, A.M., Schjølberg, T. K. (red.). Kreftsykepleie: pasient utfordring handling (3. utg.) Oslo: Akribe Forlag 17

18 Nordeng, H. og Spigset, O. (red.) (2007). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Akademisk. Ranhoff, A.H., Børdahl, B. (2008). Eldre og legemidler. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Ranhoff, A.H., Schmidt, G., Ånstad, U. (red) (2007) Sykehjemsmedisin. Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget. Wekre, L.L., Vardeberg, K. (red.) (2004) Lærebok i rehabilitering - når livet blir annerledes. Bergen: Fagbokforlaget Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo. Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe Emne 3 Eriksen, T.H., Sørheim, T.A. (2006). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Holan, S. (red). (2010). Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid.(2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likheter i forskjellene. (2.utg.) Oslo: Akribe. Misvær, N., Oftedal, G. (red). (2006). Håndbok for helsestasjoner 0 5 år. (2.utg.) Oslo: Kommuneforlaget. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. (3.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Mæland, J.G. (2005). Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Akademisk. Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforlaget Økland, T., Glavin, K. (2005). På ungdoms premisser: Helsestasjon for ungdom. Oslo: Akribe 18

19 Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe Emne 5 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Dahl, K., Heggdal, K., Standal, S. (2005) Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Knudsen, Ø. (red) (2007). Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal akademisk Langøen, A. (red.) (2006). Huden pleie, pleiemidler og sårbehandling. 3.utg. Oslo: Gyldendal akademisk Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe. Lunde, P.H. (2003). Forflytningskunnskap. Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Moen, A., Hellesø, R., Berge, A. (2008). Sykepleierens journalføring: Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe Rognsaa, A. (2003) Prosjektoppgaven. Krav til utforming. (2.utg) Oslo: Universitetsforlaget Skaug, E-A., Andersen, I.D. (2005) Beslutningsprosessen i sykepleie. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget von Krogh, G., Dale, C. (2007). KPO-modellen: kvalitetssikring, problemløsning, omsorg: en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Oslo: Akribe Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe 19

20 Innhold og litteratur 3.studieår Målet med 3.studieår er at studenten: anvender forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap i klinisk praksis og studieoppgaver handler bevisst og synliggjør sitt eget verdigrunnlag knyttet til sykepleiens verdier utøver sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet har innsikt i ledelse og administrasjon av sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og pårørende i et tverrprofesjonelt og tverretatlig perspektiv viser kommunikativ kompetanse i et flerkulturelt perspektiv overfor pasienter som har alvorlige lidelser, og deres pårørende integrerer kunnskap fra alle studieårene i forhold til krav om forsvarlig sykepleiepraksis, yrkesetikk og flerkulturelt perspektiv som reflektert praktiker har et bevisst forhold til egen sykepleieridentitet og videreutvikling av denne utvikler handlingskompetanse i veiledning og veiledningsmetodikk Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskapsteori og metode i forskning og fagutvikling Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Kliniske problemstillinger og sykepleieassistansens hensikt og resultat relatert til sentrale teorier i sykepleie: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier. Begreper nedfelt som sykepleieresultater og sykepleieintervensjoner i relasjon til de ulike teoriene Sykepleiens etiske grunnlag Respekt, likeverd, integritet, autonomi og moralsk ansvarlighet Flerfaglige og samfunnsmessige perspektiver Områdeetikk med utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer KLOK å ta etisk stilling Kliniske etiske komiteers arbeid Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker Sykepleie og kliniske observasjoner ved akutte og kritiske tilstander, sjokk og flerorgansvikt, bevisstløshet og kramper, multitraumer, organtap og transplantasjoner, alvorlig væske og elektrolyttforstyrrelser, alvorlige arytmier, forgiftninger og akutte smerter. Anestesi og peroperativ sykepleie, preoperativ og postoperativ sykepleie og observasjoner av svikt i grunnleggende behov. 20

21 Patologi og behandlingsformer når pasienten skal igjennom et kirurgisk behandlingsforløp (eksempelvis innen nevrokirurgi, gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, gynekologi, kar-thorax kirurgi, øre- nese- hals sykdommer, øyesykdommer) Pasientfenomener i det akutt og kritiske forløpet; angst, kvalme, smerte, immobilitet, opplevelse og reaksjon på akutt sykdom. Lindrende sykepleie generelt og spesielt ved akutt dødsfall. Pårørende og deres behov for informasjon og omsorg Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom III Pasientfenomener og spesielle forhold hos pasienter med indremedisinske sykdommer, og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet, og pasientens mestring av ny livssituasjon. Sykepleie i forhold til sykdom, utredning, behandling, forebygging, helsefremming og i terminalomsorg, og med ulik tematikk som sykepleie ved ernæringssvikt, kroniske betennelsestilstander, sykepleie gjennom ulike faser av et kreftforløp og omsorg til pårørende gjennom sykdomsforløp og eventuelt etter død. Dette innebærer kunnskap og forståelse for sykepleie både til pasienter som er innlagt i sykehus og til pasienter som får poliklinisk behandling. Patologi, diagnostisering og behandlingsformer i forhold til sykdommer i fordøyelsessystemet og lever, sykdommer i nyrer og urinveier, sykdommer i mannlige/kvinnelige kjønnsorganer, gynekologi, smittsomme sykdommer (HIV/AIDS), kreftsykdommer, organtap. Avansert smertebehandling ved f.eks. kreftsmerter. Komplementære behandlingsformer. Musikk og helse Farmakologi og legemiddelhåndtering III Farmakologi i forhold til aktuelle sykdommer. Mestring i å håndtere legemidler ved akutt og kritisk sykdom. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering, og dokumentasjon i og utenfor sykehus Mikrobiologi og hygiene III Mikrobiologi: overvåking og kartlegging av infeksjonssykdommer, tiltak mot viktige infeksjonssykdommer, nosokomiale infeksjoner, MRSA. Hygiene: isoleringspleie (smitteregimer) og forebygging av infeksjoner hos sykehuspersonale. Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse III A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Tverrkulturell kommunikasjon. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Samhandling og samarbeid med pasient, pårørende, andre yrkesgrupper og etater, inklusiv endringskompetanse og å utvikle evne til å løse konflikter. Planlegging og prioritering av oppgaver, både i direkte pasientsamhandling og på nasjonalt og regionalt nivå. 21

22 Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) Praksisstudiene i 3. studieår er organisert i to praksisperioder, en periode i medisinsk avdeling og en periode i kirurgisk avdeling. Studenten skal tilegne seg handlingskompetanse i situasjoner med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende, og handlingsberedskap i sykepleieledelse. Praksisstudiene vil kunne foregå både ved sengeposter, akuttposter og polikliniske avdelinger. I tillegg er det satt av 50 timer til øvrige praksisstudier med veiledning av yngre studenter i praktiske ferdigheter på Simulerings- og ferdighetsenheten(sf-enheten) (se punkt B). Hensikten er at studenten skal utvikle yrkeskompetanse i å møte målgruppenes behov for sykepleie. Alle kompetanseområder er tema innenfor 3. studieår Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse III Evidensbasert sykepleie, sykepleiers ansvar og rolle i klinisk forskning og fagutvikling Innføring i å produsere fagtekst med vekt på litteraturstudium som metode, herunder fagargumentasjon og framstillingsform Sykepleierens pedagogiske funksjon overfor medarbeidere og studenter Bruk av søketeknikk med søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison-Outcome) i forhold til databasene CINAHL, MEDLINE, EMBASE og/eller PsycINFO. Bruk av Cochrane Library Metoder i sykepleie III Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap III B. Praktiske ferdigheter III C. Klinisk resonnering og dokumentasjon III D. DHLR A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap III Veiledning og veiledningsmetodikk (knyttes til medstudentveiledningsopplegget skissert i punkt B) Kommunikasjonsintervensjoner i forhold til akutt og kritisk syke: empati og alliansebygging, lytte oppmerksomt, styre samtalen, bekrefte pasienten og informasjon om dårlige nyheter Samtalemodeller: Innkomstsamtalen, samtale om smerte og bekymring for døden, støtte og informasjon til pasienter og pårørende som har fått informasjon om alvorlig diagnose i en flerkulturell setting. B. Praktiske ferdigheter Utdypning og videreutvikling av praktiske ferdigheter. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. Hovedfokus vil være medstudentveiledning av yngre studenter i forhold til ferdigheter knyttet til tilfredsstillelse av pasientens grunnleggende behov. 22

23 C. Klinisk resonnering og dokumentasjon Fokus for kurset er klinisk resonnering med vekt på måling av resultater og kvalitativ evaluering av helsehjelpen. Videre introduksjon til dokumentasjon som utgangspunkt for forskning, fagutvikling og administrasjon. D. DHLR Kurset bygger på tidligere akuttkurs gitt i utdanningen. Oppmerksomheten i 3. år rettes mot å utvikle det kliniske blikk og å oppøve evnen til å vurdere ulike akutte og kritiske situasjoner, og på den bakgrunn raskt iverksette nødvendige tiltak for å redde liv. Litteraturliste for 3. studieår Emne 1 Benner, P., Wrubel, J. (2001). Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard Bjørk, I.T., Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. Oslo: Tano Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) Roy, C., Andrews H. A. (2009). The Roy adaptation model. (3rd ed.) Stamford: Appleton and Lange Ruyter, K.W., Førde, R., Solbakk, J.H. (2007). Medisinsk etikk.. Oslo: Gyldendal akademisk. Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Borg, T. (2010). Seksualitet. I: Reitan, A. M., Schjølberg, T.(red.). Kreftsykepleie. Pasient utfordring handling. (3. utg.). Oslo: Akribe forlag AS Dyerberg, J. (1998). Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 23

24 Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (2004) Isoleringsveilederen Grønseth, R., Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie. (2.utg.) Oslo: Fagbokforlaget. Heggdal, K. (2008) Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal akademisk Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Jacobsen, D., Vennerød, A.M. (red.) (1999). Farmakoterapi for helsepersonell. (2.utg.) Oslo: Ad Notam Gyldendal. Karlson-Stafseth, S. (2005) Traumer. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Knudstad, U. (red) (2008). Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. Kaasa, S. (2005). Palliativ behandling. I: Kåresen, R., Wist, E. (red.). Kreftsykdommer. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Mekki, T.E., Pedersen, S. (red.) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Meyer, K. (2005) Organdonasjon. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s McCaffery, M., Beebe, A. (1996). Smerter. Lærebok for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS Moesmand, A., Kjøllesdal, A. (2004). Å være akutt og kritisk syk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Nasjonalt folkehelseinstitutt (2004) Nasjonal veileder for håndhygiene. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet (2008) MRSA-veileder Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal akademisk. Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget. Sandnes, M.H. (2005) Brannskader. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Schjølberg, T. K. (2010). Fatigue. I: Reitan, A.M., Schjølberg, T. K. (red.). Kreftsykepleie: pasient utfordring handling (3. utg.) Oslo: Akribe Forlag Sørensen, G., Strøm, G.F. (2005) Transplantasjoner. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Wekre, L.L., Vardeberg, K. (red.) (2004) Lærebok i rehabilitering: når livet blir annerledes. Bergen: Fagbokforlaget 24

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre

FAGPLAN. for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM. Heltid over 1 år 2 semestre FAGPLAN for VIDEREUTDANNING I SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED KREFTSYKDOM Heltid over 1 år 2 semestre 60 studiepoeng Fagplanen er godkjent i Høgskoleråd ved Menighetssøsterhjemmets Høgskole 02.12.04, nå Høyskolen

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Fagplan for radiografutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i radiografi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Fagplanen er hjemlet i Rammeplan for radiografutdanning,

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING

FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING FAGPLAN 3-ÅRIG VERNEPLEIERUTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD INSTITUTT FOR HELSE - OG SOSIALFAG 2004 Revidert juni 2004. 1 INNHOLD 1. RAMMEPLAN... 2 2. HISTORISK UTVIKLING... 2 3. VERNEPLEIERENS KOMPETANSE

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009

Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi. Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 1 ERGOTERAPI KULL 2007-10/2009 Fagplan for bachelorstudiet i ergoterapi Bachelor Programme in Occupational Therapy 180 studiepoeng Kull 2007-10 Oppdatert utgave 2009 Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer