FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID - 4 år 180 studiepoeng 2010-2011"

Transkript

1 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID - 4 år 180 studiepoeng Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 og 25. januar Godkjent i avdelingsstyret 20. mai 2010

2 Innhold Om studiet... 3 Utdanningens mål... 3 Organisering av det faglige innholdet... 4 Innhold og litteratur 1.studieår... 4 Innhold og litteratur 2.studieår Innhold og litteratur 3.studieår Innhold og litteratur 4.studieår Praksisstudier Lærings- og vurderingsformer Litteratur Vedlegg: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

3 Om studiet Bachelorstudiet i sykepleie er på 180 studiepoeng/ects. Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til Lov om helsepersonell av 2.juli Fagplanen for det 4-årige bachelorstudiet i sykepleie tar utgangspunkt i forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 25. januar For kull 2007 gjelder Rammeplan av 1. desember Det stilles samme krav til sluttkompetanse for studenter utdannet ved bachelorstudiet i sykepleie og bachelorstudiet på deltid (4 år). Innhold og litteratur er likt, men med noe ulikt studieforløp. Det 4- årige bachelorstudiet har valgt mappevurdering som gjennomgående pedagogisk metode og eksamensform. De faglige krav som stilles for å få godkjent utdanningen er beskrevet i denne fagplanen, mens en nærmere beskrivelse av undervisnings- og læringsopplegget er beskrevet i studieheftet for det enkelte studieår. Planene må derfor ses sammen. Det forventes at studentene kjenner til og bruker planene aktivt i studiesituasjonen. Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med eventuelle justeringer i planverk eller timeplan. Disse blir gjort kjent i Fronter. Utdanningens mål Sykepleierutdanningen skal utdanne selvstendige og ansvarsbevisste endrings- og pasientorienterte yrkesutøvere som viser evne og vilje til en bevisst og reflektert holdning ved utøvelse av sykepleie. Utdanningen skal kvalifisere for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling og endring. Læring må derfor ses i et livslangt perspektiv der både yrkesutøver og arbeidsgiver har ansvar (Rammeplan, 2005:5, 2008:1) Utøvelse av sykepleie tar utgangpunkt i et helhetlig menneskesyn som bygger på rettferdighet og likeverd, som ivaretar menneskets autonomi og integritet, og som vektlegger verdier som empati, respekt, omsorg og medmenneskelighet. Det å ha sykepleiekompetanse innebærer at man er faglig kvalifisert og utøver yrket i tråd med gjeldende lover, regler og yrkesetiske retningslinjer. Sykepleiefaglig kompetanse er basert på kunnskap fra både naturvitenskap, humanistisk vitenskap og samfunnsvitenskap. Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, og i samarbeid med andre faggrupper. Sykepleiefaglig kompetanse bygger på en helhet av kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, behandling, diagnostikk og prognose, men retter seg også mot grupper av pasienter, pårørende og omgivelser. Sykepleieren skal ha kompetanse i helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. Sykepleieren skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. 3

4 Organisering av det faglige innholdet Avdelingen har organisert innholdet i 5 hovedemner som er gjennomgående for alle fire studieårene: 1. Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap 2. Sykepleie - helse, sykdom og lidelse 3. Sykepleie - folkehelse og samfunn 4. Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) 5. Sykepleie - samhandling, metoder og læring Innholdet i disse hovedemnene integrerer rammeplanens fire hovedområder; sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, sykepleiefaget og verdigrunnlaget, medisinske og naturvitenskapelige emner samt samfunnsfaglige emner(se Rammeplan 2005/2008) Utdanningen har valgt 3 profileringsområder som vil prege studieopplegget. Læring som sosial praksis Innhold og organisering av studiene har som mål å utvikle ansvarsbevisste yrkesutøvere som har et sykepleiefaglig høyt nivå. Studentenes lærings- og arbeidsformer i sykepleierstudiet bygger på en oppfatning om at læring er en sosial og livslang prosess. Denne oppfatningen kommer til uttrykk i de praksisfellesskapene som den enkelte til enhver tid er en del av, både i utdanningssammenheng og i fremtidig yrkesutøvelse som sykepleier. Nærhet til forskning Handlingskompetanse i sykepleie utvikles ved at studentenes kunnskapsbygging baserer seg på undervisning som er fagutviklings- og forskningsbasert. Det skjer i tett samspill med avdelingens stadig voksende forskningsmiljø både når det gjelder å bruke forskningsresultater fra eget og andre fagmiljø, og ved at studentene medvirker i avdelingens/høgskolens og praksisfeltets fagutviklings- og forskningsprosjekter på forskjellige måter. En høgskole i storbyen - kulturelt mangfold Utdanningen befinner seg i storbyen Oslo. Det innebærer at storbyens utfordringer utgjør en stor og viktig del av erfaringsgrunnlaget for fremtidens sykepleiere som utdannes i hovedstaden. Det kulturelle mangfoldet er en realitet i alle samfunnssektorer, og storbyen utfordrer kontinuerlig sykepleierutdanningen med problemstillinger som i stor grad dreier seg om sosiale og økonomiske forskjeller, økende problematikk i forhold til rusproblemer og psykiske lidelser, ungdomsproblemer, flere enslige og eldre og større forekomst av kriminalitet, vold og ulykker. De 5 hovedemnene er i delt inn i kurs. Hvert hovedemne er nummerert på en slik måte at det første tallet angir årsenheten, det andre tallet viser til nummeret på hovedemnet og det tredje tallet viser til kurset i det aktuelle hovedemnet. Alle hovedemnene henter og integrerer innhold fra humanistiske, natur- og samfunnsvitenskapelige fagområder. Hovedemnene er bygd opp slik at nye læringserfaringer skal bygge på tidligere kunnskap, men med utvidet fokus og dybde. Dette innebærer at læringsinnholdet i hvert enkelt hovedemne blir gradvis mer komplekst og omfattende. 4

5 Innhold og litteratur 1.studieår Målet med 1.studieår er at studenten: har innsikt i sykepleiens fundament, sentrale begreper og kompetanseområder har evne til å handle faglig etisk, estetisk og juridisk forsvarlig utfører grunnleggende sykepleie relatert til alder, kjønn, etnisitet, helse og sykdom har kunnskap om helsetjenestens forvaltningsnivåer, sentrale lover og forskrifter har kunnskap om helsepolitiske utfordringer i et storbyperspektiv, og ser hvordan dette kan virke inn på sykepleien viser grunnleggende kommunikativ kompetanse har innsikt i klinisk resonnering, formidling og dokumentasjon reflekterer over egen læring utvikler evne til samarbeid med medstudenter, pasienter, pårørende og andre yrkesgrupper ser betydningen av å bruke forskningsresultater i praksis samt å handle kunnskapsbasert Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskap: naturvitenskap, humanistisk vitenskap og samfunnsvitenskap. Menneskesyn Sykepleievitenskap vil befinne seg i et skjæringspunkt mellom de nevnte vitenskaper. Motiv versus kall vil stå sentralt i refleksjoner om bakgrunnen for valg av sykepleie som yrke Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Sykepleiens tradisjon, utvikling og framvekst av begreper, teorier og modeller. Sentrale begreper: menneske, helse, sykepleie og omgivelser belyses i et faglig, samfunnsmessig og historisk perspektiv. Sentrale teorier og modeller som belyser sykepleiens natur og fokus fra forskjellig perspektiv: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier Sykepleiens etiske grunnlag Sykepleierens etiske retningslinjer Taushetsplikten Etiske teorier, f.eks. pliktetikk, konsekvensetikk, sinnelagsetikk, dydsetikk, diskursetikk Etiske prinsipper, etisk refleksjon og refleksjonsmodeller Sammenhengen sykepleie etikk, og sykepleieetikkens fordringer og grenser Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Grunnleggende sykepleie Ivaretakelse av grunnleggende behov hos mennesket for å opprettholde og fremme helse. Pasientfenomener knyttet til grunnleggende behov - aktivitet, søvn, hvile, væske, ernæring, eliminasjon, respirasjon, sirkulasjon, kroppstemperatur, kontakt med andre, identitet og egenverd, trygghet, seksualitet og nærhet, og ved behov ved livets slutt. 5

6 Pasientfenomener som inngår i kurset er smerte, kvalme, lidelse, angst og håp. Bruk av sykepleieprosessen for å ivareta grunnleggende behov Anatomi, fysiologi og biokjemi Grunnleggende biologi og medisin, celler og vev, sirkulasjonsorganene, respirasjonsorganene, fordøyelsesorganene, utskillelsesorganene, hormonsystemet, nervesystemet, bevegelsesapparatet, overflateorganet, infeksjonsforsvaret, forplantningsorganene, og biologi og medisin i helhetsperspektiv med spesielt fokus på eldre mennesker Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom I Pasientfenomener og spesielle forhold hos den langtidssyke pasient og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet. Pasientfenomenene er knyttet til opplevelse av langvarig sykdom, smerte, isolasjon og ensomhet. Sykepleie til pasienter med blodstrømsforstyrrelser i nervesystemet (hjerneslag subaraknoidalblødning og venøs trombe i hjernen), karsykdommer i ekstremitetene (arteriell svikt og venøs svikt), trykksår, obstruktiv lungesykdom (astma og KOLS), infeksjonssykdommer i nedre luftveier (bronkitt og lungebetennelse), ulike smertetilstander, og ulike demenssykdommer. Generell patofysiologi med temaene sykdomsprosesser, undersøkelser og behandling. Spesiell patologi, årsaker, symptomer, diagnostisering og behandlingsformer i tilknytning til sirkulasjon, respirasjon og ulike demenssykdommer Psykologi NB! Deler av kurset (psykologisk utvikling i et livsløpsperspektiv og personlighetspsykologi) er knyttet til 2.studieår (4.semester) Menneskets normale psykologiske utvikling i et livsløpsperspektiv Personlighetspsykologi Læring, tilhørighet og identitet Sosialpsykologiske prosesser - individet og fellesskapet Hvordan sykdom påvirker menneskers atferd Helse, krisemestring, mestringsstrategier Farmakologi og legemiddelhåndtering I Grunnleggende farmakologi, legemiddelhåndtering, etikk, lover og forskrifter relatert til legemiddelhåndtering og legemiddelregning Mikrobiologi og hygiene I NB! Kurset er i hovedsak lagt til andre studieår (4.semester); dette gjelder spesielt kunnskap knyttet til mikrobiologi. Mikrobiologi: Generelt om smittestoffene, sykdomsframkallende bakterier og virus, sopp og parasitter som framkaller sykdom, MRSA Hygiene: Generelt om infeksjonsepidemiologi og smittevern, tiltak mot smittekilder og smittemåter 6

7 Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse I A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Kulturelle forskjeller og likheter mellom mennesker, kulturperspektiver på sykdom, og noen sentrale sosialantropologiske begreper. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning. Her inngår temaene helsepersonell-, pasientrettighetsloven inklusiv forholdet jus/etikk. Storbyens helsepolitiske utfordringer er sentralt i kurset. Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) I praksisstudiene i 1. studieår, skal studenten tilegne seg handlingskompetanse og handlingsberedskap i grunnleggende sykepleie. Hensikten er at studenten skal oppnå en begynnende yrkeskompetanse for å kunne møte pasienten og samfunnets behov for sykepleie. Alle kompetanseområder er tema innenfor 1. studieår: I praksisstudiene inngår arbeid med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Mål og handlingsstrategier i møte med pasienter knyttes opp mot kunnskap fra de andre modulene. Taushetsplikt For å sikre at studenten har lest, forstått og akseptert taushetsløftet i forbindelse med semesterregistreringen i begynnelsen av høstsemesteret, må hun/han gjennomføre en nettbasert selvtest i praksisstudiene. Selvtesten er tilgjengelig via Fronter. Studenten kontrollerer selv sine kunnskaper opp mot en tilhørende fasit. Denne testen er en obligatorisk del av praksisstudiene. Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse I Det sosiokulturelle læringssyn og bruk av mapper i avdeling for sykepleierutdanning. Herunder: studieteknikk ved en høgskole og i klinisk praksis, egne læringsmål, fremdriftsplaner, gruppekontrakt, medstudentrespons og forskjellige tekstformer Innføring i pedagogiske prinsipper Innføring i informasjonskompetanse og digital kompetanse Bruk av læringsenterets database Bibsys Ask. Søketeknikk i databasen SweMed+. Innføring i søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison-Outcome). Bruk av søkemetoden PICO i databasen CINAHL 7

8 1.5.2 Metoder i sykepleie I Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap I B. Praktiske ferdigheter I C. Klinisk resonering og dokumentasjon I D. BHLR (voksne)og DHLR A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap 1 Anvendelse av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter: aktiv lytting, stille spørsmål, reformulere, speile følelser, samhandle med pasienten, og å prøve å forstå pasientens behov og problemer. Empatisk kommunikasjon. Terapeutisk allianse. B. Praktiske ferdigheter 1 Ferdigheter knyttet til tilfredsstillelse av pasientens grunnleggende behov. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. C. Klinisk resonnering og dokumentasjon 1 Fokus for kurset er klinisk resonnering relatert til leddene i sykepleieprosessen som utgangspunkt for dokumentasjon. Videre introduksjon til tekstformat i dokumentasjon med vekt på strukturert fritekst i datasamling og vurdering (kartlegging). D. BHLR (voksne) Praktiske ferdigheter knyttet til basal hjerte-lunge-redning (BHLR) og hjerte-lunge-redning med bruk av hjertestarter (DHLR). Litteraturliste for 1 studieår Emne 1 Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske Oslo: Tano Fause, Å., Micaelsen, A. (2002). Et fag i kamp for livet. Sykepleiefagets historie i Norge. Bergen: Fagbokforlaget Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Martinsen, K. (2003). Omsorg, sykepleie og medisin. (2.utg.) Oslo: Tano Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF 8

9 Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) Skretkowicz, V. (red.) (1997). Florence Nightingale Notater om sykepleie. Samlede utgaver. Oslo: Universitetsforlaget Slettebø, Å. (2009). Sykepleie og etikk. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Dalheim, A., Herud, T., Jørs, M.I., Koch, A.M., Skaug, E-A. (2005) Hygiene. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 2. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Engedal, K., Haugen, P.K. (2005) Demens. Fakta og utfordringer. (4.utg.) Tønsberg: Aldring og helse Espnes, G.A., Smedslund, G. (2009) Helsepsykologi. Oslo: Gyldendal Akademiske Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (2004) Isoleringsveilederen Helgesen, Leif A. (2008). Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Knutstad, U., Nielsen, B. (red) (2010). Sykepleieboken 2. Teoretisk-metodisk grunnlag for klinisk sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Knutstad, U. (red.)(2008) Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe Mekki, T.E., Pedersen, S. (red) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2004). Nasjonal veileder for håndhygiene. Nordeng, H., Spigset, O. (red) (2007) Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Olsen, L.A. (2003). Praktisk medikamentregning: Dose Mengde Styrke. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal akademisk Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget Steen, M., Degre, M. (red.) (2009) Mikrober, helse og sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. (2.utg.) Oslo: Akribe 9

10 Emne 3 Eriksen, T.H., Sørheim, T.A. (2006). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likheter i forskjellene. (2.utg.) Oslo: Akribe. Molven, O. (2006). Sykepleie og jus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforlaget Emne 5 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Buberg, I.L., Hessevaagbakke E. (2004). Røde tråder i praktiske studier. Et pedagogisk verktøy for sykepleiestudenter og deres veiledere. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS Dahl, K., Heggdal, K., Standal, S. (2005) Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Haraldstad, K., Espe, K.I., Eide, H. (2002). Klinisk kommunikasjon. aktiv lytting og samhandling hva er pasientens behov og problemer? Arbeidshefte i kommunikasjon. HiO-notat, nr.25, Oslo: Høgskolen i Oslo Helgesen, L.A. (2008) Menneskets dimensjoner. Lærebok i psykologi. Kristiansand: Høyskoleforlaget, Norwegian Academic Press Knudsen, Ø. (red) (2007). Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal akademisk Langøen, A. (red.) (2006). Huden pleie, pleiemidler og sårbehandling. 3.utg. Oslo: Gyldendal akademisk Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe Lunde, P.H. (2003). Forflytningskunnskap. Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Mathisen, P., Høigaard, R. (2004) Veiledningsmetodikk. En håndbok i praktisk veiledning. Kristiansand: Høgskoleforlaget Skaug, E-A., Andersen, I.D. (2005) Beslutningsprosessen i sykepleie. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk 10

11 Støvring, T., Støvring J. (1998). Pasientobservasjon en lærebok for sykepleierstudenter. Bergen: Fagbokforlaget Taasen, I., Havnes, A., Lauvås, P. (2004). Mappevurdering - av og for læring. Oslo: Gyldendal akademisk von Krogh, G., Dale, C. (2007). KPO-modellen: kvalitetssikring, problemløsning, omsorg: en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Oslo: Akribe Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. (2.utg.) Oslo: Akribe 11

12 Innhold og litteratur 2.studieår Målet med 2.studieår er at studenten: anvender sykepleiens sentrale begreper og kompetanseområder i klinisk praksis og i studieoppgaver handler faglig etisk, estetisk og juridisk forsvarlig med vekt på pasientens verdighet og integritet utøver sykepleie i forhold til barn og unges behov for helsefremming og forebygging utøver sykepleie i forhold til eldre og langtidssyke pasienter og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet utøver sykepleie til barn og unge og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet har kunnskap om sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom har forståelse for oppbygging og organisering av helsetjenestetilbudet generelt, og sykepleietjenesten spesielt på globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå har forståelse for sammenhengen mellom kultur, helse, samfunn og livsstil viser kommunikativ kompetanse i møte med pasienter og pårørende i helserelaterte forandringsprosesser har forståelse for sykepleieterminologier/klassifikasjoner og anvender dette i elektronisk pasientjournalsystem viser ansvarlighet for egen og andres læring gjennom læringsfellesskapet reflekterer over egen og andres praksis handler kunnskapsbasert viser forståelse for tverrprofesjonelt samarbeid Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskapsteori: naturvitenskap, humanistisk vitenskap, samfunnsvitenskap. Sykepleievitenskap henter sitt fundament fra de nevnte vitenskaper. Forskningsprosessen: litteraturstudier (gjennomgang av teori, tekstkritikk, vurdering av forskningsartikler), formulering av problemstilling, design, formidling av resultater Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Kliniske problemstillinger og hvordan pasientfenomener og sykepleieassistanse kan belyses ut fra sentrale teorier i sykepleie: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier. Begreper nedfelt som sykepleiediagnoser og sykepleieintervensjoner i relasjon til de ulike teoriene Sykepleiens etiske grunnlag Helsepolitiske prioriteringer og ressursfordeling Empati og moralsk utvikling Etiske problemstillinger knyttet til forholdet mellom sykepleierens ansvar for den enkelte pasient med vekt på nærhet, og sykepleierens samfunnsansvar med vekt på rettferdighet 12

13 Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Sykepleie til eldre og mennesker med langvarig sykdom A. Sykepleie til eldre Eldreomsorg i kommunehelsetjenesten Pasientfenomener, helseproblemer og systematisk kartlegging av den gamle pasient. Aktuelle temaer er eldres integritet, ensomhet, sansesvikt, svikt i bevegelsesfunksjon, tretthet, tannhelse, ernæring, søvn, livskvalitet, smerte, tap og sorg, verdighet, håp, avhengighet/uavhengighet, å være pårørende. Aktuell sykepleie: tilfredsstillelse av grunnleggende behov hos eldre, forebyggende og rehabiliterende sykepleie, kommunikasjon med pasienter med demenssykdommer, sansehager, musikk og helse, pleie og omsorg ved livets slutt. Patologi og behandlingsformer knyttet til sykdommer som er vanlig hos eldre: den multisyke gamle, ulike demenssykdommer, hjertesvikt, hjerneslag, katarakt, kronisk glaukom, aldersbetinget hørselstap, osteoporose, brudd. B. Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom II Pasientfenomener og spesielle forhold hos pasienter med langvarig sykdom og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet. Det kan være pasientfenomener knyttet til opplevelse av å være langvarig syk, smerte, tapsopplevelse, sorg, isolasjon og håpløshet. Sykepleie i relasjon til rehabilitering og endringsfokuserte strategier, og hjelp ved bl.a. diabetes mellitus, multippel sklerose, Parkinson sykdom, revmatoid artritt, osteoporose, kronisk smerte, feil- og underernæring, kreft. Patologi, diagnostisering og medisinsk behandling knyttet til sykdommer i nervesystemet (multippel sklerose, epilepsi, Parkinson), hormonsystemet (diabetes mellitus), helseskadelig overvekt og bevegelsesapparatet (osteoporose, revmatoid artritt). Komplementære behandlingsformer. Musikk og helse Sykepleie til akutt, kritisk og langvarig syke barn/unge og deres pårørende Pasientfenomener og spesielle forhold hos akutt, kritisk og langtidssyke barn. Barns opplevelse av å være syk, og innleggelse i sykehus. Barn og pårørendes situasjon og rettigheter ved innleggelse i sykehus. Sykepleie i forhold til barns grunnleggende behov og ressurser, barn og døden, sorg, premature barn. Observasjon og undersøkelser av syke barn, omgivelsenes betydning for barnet og familien i sykehus, sykepleiers ansvar og funksjon overfor akutt syke og langtidssyke barn og deres pårørende. Sykdommer (patologi og behandlingsformer) som rammer barn og unge Sykepleie til pasienter med akutt sykdom Pasientfenomener, opplevelser og reaksjoner hos mennesker som er akutt og kritisk syke. Sykepleie ved akutte og livstruende tilstander, og observasjoner av svikt i grunnleggende behov. Medisinsk behandling ved akutte lidelser i vitale organer Farmakologi og legemiddelhåndtering II I kurset inngår temaene farmakologi, legemiddelhåndtering, lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering, og bruk av Felleskatalogen. 13

14 2.2.5 Mikrobiologi og hygiene II Mikrobiologi: Vertsorganismer, infeksjonsforsvar og mottakelige grupper for infeksjon, antimikrobiell behandling og utvikling av resistens og immunisering. Hygiene: Prøvetaking og diagnostikk, infeksjonssykdommer i sykehjem og i hjemmesykepleien. Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn NB! Store deler av kurs fra 1.studieår inkluderes i dette hovedemnet (se ovenfor) Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse II A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Sykepleierens funksjon og ansvar i møte med flerkulturelle problemstillinger i målgruppene barn, unge, eldre og langtidssyke. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Kurset fokuserer på organisering og ledelse innen eldreomsorg og helsefremmende og forebyggende arbeid. Lovgivning relatert til de ulike deler av helsetjenesten er sentralt i kurset, inklusiv krav om dokumentasjon (jfr. kurs 2.5.2). Hvordan globale helsefaglige utfordringer påvirker nasjonale helsepolitiske mål er aktuelle problemstillinger Folkehelsevitenskap og helsefremmende og forebyggende arbeid overfor barn og unge Folkehelse satt i et historisk og nåtidig perspektiv i forhold til temaene epidemiologi og helseovervåkning, sammenheng mellom livsstil og helse, styrking av det som bidrar til bedre helse og svekkelse av det som medfører helsesvikt, inklusiv perspektiver på sykepleierens rolle i et tverrprofesjonelt fagmiljø. Aktuelle temaer rettes mot politiske føringer om satsningsområder i forhold til sosial ulikhet i helse som knyttes til bl.a. likestilling, minoritetsgrupper. Videre skal kurset ha fokus på helseproblemer som kan oppstå som følge av internasjonal mobilitet. Svangerskap, fødsel, barseltid, barns og unges normalutvikling og faktorer som knytter seg til fysisk og psykososial helse som kosthold, fysisk aktivitet, seksualitet og samliv, røyking, rusmidler og ulykkesforebyggende arbeid. 14

15 Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse(praksisstudier) Praksisstudiene i 2. studieår er organisert i to perioder, hvor studenten skal tilegne seg handlingskompetanse og handlingsberedskap i sykepleie til: Eldre og langtidssyke (praksisstudier i hjemmesykepleien) Friske, utsatte grupper (prosjektorganiserte praksisstudier) Praksisstudier: Eldre og langtidssyke Hensikten er at studentene oppnår handlingskompetanse og handlingsberedskap i sykepleie til eldre og langtidssyke, og deres pårørende. Praksisstudiene fokuserer på at studentene skal videreutvikle kunnskaper, ferdigheter, holdninger og vurderingsevne i forhold til målgruppen. I praksisstudiene inngår arbeid med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Mål og handlingsstrategier i møte med eldre og langtidssyke knyttes opp mot kunnskap fra de andre hovedemnene Prosjektorganiserte praksisstudier: Helsefremmende og forebyggende arbeid Hensikten er å få forståelse for helsefremmende og forebyggende arbeid. Sammenhengen mellom samfunn og individ relatert til helse og sykdom vektlegges. Videre skal studentene oppnå handlingskompetanse i forhold til fagutvikling og forskning. Studentene skal studere de nasjonale innsatsområdene relatert til barn og unge og samle data innenfor ett av områdene slik de gjenspeiles i praksisfeltet. Gjennom analyse av data skal viktigheten av innsats i det forebyggende felt synliggjøres og drøftes. Dette gjøres i lys av relevant teori. Prosjekt som metode blir benyttet, og arbeidet foregår i grupper. I tillegg til prosjektrapporten skal studentene arbeide med studieoppgaver der forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap integreres. Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse II Innføring i forskningsprosessen med vekt på prosjekt som metode. Herunder: formulering av problemstilling, metode- og kildevurdering, empirisk datasamling, analyse og drøfting av funn, samt forskningsetikk. Sykepleierens pedagogiske funksjon overfor pasienter, klienter og pårørende Repetisjon av søketeknikk med søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison- Outcome) i CINAHL og bruk av søkemetoden i databasene Medline og PsycINFO fra OVID (Helsebiblioteket) Metoder i sykepleie II Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap II B. Praktiske ferdigheter II C. Klinisk resonering og dokumentasjon II D. Trening på SimMan i forhold til gitt case 15

16 A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap 11 Anvendelse av grunnleggende hjelpende kommunikasjon i forhold til endring av helsevaner. Kommunikasjonsintervensjoner: vurdere hvilken fase en person befinner seg i i forhold til forandring, utfordre og være direkte. Samtalemodeller: motivasjonsintervju, kognitive prinsipper for endring og løsningsfokus. B. Praktiske ferdigheter Introduksjon og begynnende trening på ferdigheter knyttet til uøvelse av sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. C. Klinisk resonnering og dokumentasjon Fokus for kurset er klinisk resonnering og bruk av sykepleieterminologier/ klassifikasjoner i elektronisk dokumentasjon. Videre bruk av tekstformatene narrativ fritekst og strukturert fritekst. D. BHLR (barn og voksne) og førstehjelp Ferdighetstrening knyttet til utøvelse av sykepleie på SimMan på SF-enheten (simulerings- og ferdighetstreningsenheten) Litteraturliste for 2. studieår Emne 1 Benner, P., Wrubel, J. (2001). Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. Oslo: Tano Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Kristoffersen, N. J., Nortvedt, F., Skaug E.A. (red). (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Martinsen, K. (2005) Omsorg i sykepleie en moralsk utfordring. I: Martinsen, K. Samtalen, skjønnet og evidensen. Oslo: Akribe Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) 16

17 Rognsaa, A. (2003). Prosjektoppgaven. Krav til utforming. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget. Ruyter, K.W., Førde, R., Solbakk, J.H. (2007). Medisinsk og helsefaglig etikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Slettebø, Å. (2009). Sykepleie og etikk. (4.utg.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Barth, T., Børtveit, T., Prescott, P. (2001). Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal akademisk Bondevik, M. (2000). De eldste eldre. Erfaringer og refleksjoner. Oslo: Gyldendal akademisk Bredland, E.L., Linge, O.A., Vik, K. (2002). Det handler om verdighet. Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Engedal, K., Haugen, P.K. (2005) Demens. Fakta og utfordringer. (4.utg.) Tønsberg: Aldring og helse Fjørtoft, A.K. (2006) Hjemmesykepleie. Ansvar, utfordringer og muligheter. Bergen: Fagbokforlaget Grønseth, R., Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie. (2.utg.) Oslo: Fagbokforlaget Hoeman, S.P. (2008). Rehabilitation Nursing: Prevention, Intervention, and Outcomes. Fourth Edition, St. Louis: Mosby Elsevier Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. (2008) Geriatrisk sykepleie: God omsorg til den gamle pasient. Oslo: Gyldendal Akademisk. Knutstad, U., Nielsen, B. (red) (2008). Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. McCaffery, M., Beebe, A.(1996). Smerter. Lærebok for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. (3.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Mekki, T.E., Pedersen, S. (red.) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Nasjonalt Folkehelseinstitutt (2004). Nasjonal veileder for håndhygiene. Nome, O. (2010). Generell onkologi. I: Reitan, A.M., Schjølberg, T. K. (red.). Kreftsykepleie: pasient utfordring handling (3. utg.) Oslo: Akribe Forlag 17

18 Nordeng, H. og Spigset, O. (red.) (2007). Legemidler og bruken av dem. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Akademisk. Ranhoff, A.H., Børdahl, B. (2008). Eldre og legemidler. I: Kirkevold, M., Brodtkorb, K., Ranhoff, A.H. Geriatrisk sykepleie. God omsorg til den gamle pasienten. Oslo: Gyldendal Ranhoff, A.H., Schmidt, G., Ånstad, U. (red) (2007) Sykehjemsmedisin. Håndbok i praktisk sykehjemsarbeid. Oslo: Universitetsforlaget Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget. Wekre, L.L., Vardeberg, K. (red.) (2004) Lærebok i rehabilitering - når livet blir annerledes. Bergen: Fagbokforlaget Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo. Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe Emne 3 Eriksen, T.H., Sørheim, T.A. (2006). Kulturforskjeller i praksis: perspektiver på det flerkulturelle Norge. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Holan, S. (red). (2010). Det nye livet. Svangerskap, fødsel og barseltid.(2. utg.) Bergen: Fagbokforlaget Magelssen, R. (2008). Kultursensitivitet: om å finne likheter i forskjellene. (2.utg.) Oslo: Akribe. Misvær, N., Oftedal, G. (red). (2006). Håndbok for helsestasjoner 0 5 år. (2.utg.) Oslo: Kommuneforlaget. Molven, O. (2009). Sykepleie og jus. (3.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Mæland, J.G. (2005). Forebyggende helsearbeid - i teori og praksis. (2.utg.) Oslo: Universitetsforlaget Orvik, A. (2004). Organisatorisk kompetanse: i sykepleie og helsefaglig samarbeid. Oslo: Cappelen akademisk Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal Akademisk. Pfeiffer, R. (2002). Sykepleier og leder: den administrative og den faglige sykepleielederens funksjon. Bergen: Fagbokforlaget Økland, T., Glavin, K. (2005). På ungdoms premisser: Helsestasjon for ungdom. Oslo: Akribe 18

19 Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe Emne 5 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Dahl, K., Heggdal, K., Standal, S. (2005) Sykepleiedokumentasjon. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 4. Oslo: Gyldendal akademisk Eide, H., Eide, T. (2007). Kommunikasjon i relasjoner: Samhandling, konfliktløsning og etikk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Knudsen, Ø. (red) (2007). Akuttmedisinsk sykepleie utenfor sykehus. (2.utg) Oslo: Gyldendal akademisk Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) (2005). Grunnleggende sykepleie, bind 1-4. Oslo: Gyldendal akademisk Langøen, A. (red.) (2006). Huden pleie, pleiemidler og sårbehandling. 3.utg. Oslo: Gyldendal akademisk Lindholm, C. (2004). Sår. (2.utg.) Oslo: Akribe. Lunde, P.H. (2003). Forflytningskunnskap. Aktivisering, hjelp og trening ved forflytning. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Moen, A., Hellesø, R., Berge, A. (2008). Sykepleierens journalføring: Dokumentasjon og informasjonshåndtering. Oslo: Akribe Rognsaa, A. (2003) Prosjektoppgaven. Krav til utforming. (2.utg) Oslo: Universitetsforlaget Skaug, E-A., Andersen, I.D. (2005) Beslutningsprosessen i sykepleie. I: Kristoffersen, N.J., Nortvedt, F., Skaug, E-A. (red.) Grunnleggende sykepleie, bind 1. Oslo: Gyldendal akademisk Tveiten, S. (2008) Pedagogikk i sykepleiepraksis. Bergen: Fagbokforlaget von Krogh, G., Dale, C. (2007). KPO-modellen: kvalitetssikring, problemløsning, omsorg: en teoribasert modell for dokumentasjon av sykepleie i EPJ. Oslo: Akribe Willumsen, T., Wenaasen, M., Armingohar, Z. Roman, J.F. (2008). Sykepleie og oral helse - Guide til godt munnstell hos pasienter med funksjonssvikt. Oslo: Gyldendal akademisk Wyller, V.B. (2009). Det friske og det syke mennesket., bind I-VI. Oslo: Akribe 19

20 Innhold og litteratur 3.studieår Målet med 3.studieår er at studenten: anvender forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap i klinisk praksis og studieoppgaver handler bevisst og synliggjør sitt eget verdigrunnlag knyttet til sykepleiens verdier utøver sykepleie til mennesker med akutt og kritisk sykdom og deres pårørende med vekt på verdighet og integritet har innsikt i ledelse og administrasjon av sykepleieutøvelsen overfor grupper av pasienter og pårørende i et tverrprofesjonelt og tverretatlig perspektiv viser kommunikativ kompetanse i et flerkulturelt perspektiv overfor pasienter som har alvorlige lidelser, og deres pårørende integrerer kunnskap fra alle studieårene i forhold til krav om forsvarlig sykepleiepraksis, yrkesetikk og flerkulturelt perspektiv som reflektert praktiker har et bevisst forhold til egen sykepleieridentitet og videreutvikling av denne utvikler handlingskompetanse i veiledning og veiledningsmetodikk Hovedemne 1: Sykepleie - fag, profesjon og vitenskap Sykepleiens vitenskapsteoretiske grunnlag Vitenskapsteori og metode i forskning og fagutvikling Sykepleiens teoretiske og historiske grunnlag Kliniske problemstillinger og sykepleieassistansens hensikt og resultat relatert til sentrale teorier i sykepleie: behovsteorier, systemteorier, interaksjonsteorier og omsorgsteorier. Begreper nedfelt som sykepleieresultater og sykepleieintervensjoner i relasjon til de ulike teoriene Sykepleiens etiske grunnlag Respekt, likeverd, integritet, autonomi og moralsk ansvarlighet Flerfaglige og samfunnsmessige perspektiver Områdeetikk med utgangspunkt i studentenes praksiserfaringer KLOK å ta etisk stilling Kliniske etiske komiteers arbeid Hovedemne 2: Sykepleie - helse, sykdom og lidelse Sykepleie til akutt og kritisk syke mennesker Sykepleie og kliniske observasjoner ved akutte og kritiske tilstander, sjokk og flerorgansvikt, bevisstløshet og kramper, multitraumer, organtap og transplantasjoner, alvorlig væske og elektrolyttforstyrrelser, alvorlige arytmier, forgiftninger og akutte smerter. Anestesi og peroperativ sykepleie, preoperativ og postoperativ sykepleie og observasjoner av svikt i grunnleggende behov. 20

21 Patologi og behandlingsformer når pasienten skal igjennom et kirurgisk behandlingsforløp (eksempelvis innen nevrokirurgi, gastrokirurgi, ortopedisk kirurgi, gynekologi, kar-thorax kirurgi, øre- nese- hals sykdommer, øyesykdommer) Pasientfenomener i det akutt og kritiske forløpet; angst, kvalme, smerte, immobilitet, opplevelse og reaksjon på akutt sykdom. Lindrende sykepleie generelt og spesielt ved akutt dødsfall. Pårørende og deres behov for informasjon og omsorg Sykepleie til mennesker med langvarig sykdom III Pasientfenomener og spesielle forhold hos pasienter med indremedisinske sykdommer, og hans/hennes pårørende som har betydning for pasientens helse og livskvalitet, og pasientens mestring av ny livssituasjon. Sykepleie i forhold til sykdom, utredning, behandling, forebygging, helsefremming og i terminalomsorg, og med ulik tematikk som sykepleie ved ernæringssvikt, kroniske betennelsestilstander, sykepleie gjennom ulike faser av et kreftforløp og omsorg til pårørende gjennom sykdomsforløp og eventuelt etter død. Dette innebærer kunnskap og forståelse for sykepleie både til pasienter som er innlagt i sykehus og til pasienter som får poliklinisk behandling. Patologi, diagnostisering og behandlingsformer i forhold til sykdommer i fordøyelsessystemet og lever, sykdommer i nyrer og urinveier, sykdommer i mannlige/kvinnelige kjønnsorganer, gynekologi, smittsomme sykdommer (HIV/AIDS), kreftsykdommer, organtap. Avansert smertebehandling ved f.eks. kreftsmerter. Komplementære behandlingsformer. Musikk og helse Farmakologi og legemiddelhåndtering III Farmakologi i forhold til aktuelle sykdommer. Mestring i å håndtere legemidler ved akutt og kritisk sykdom. Lover og forskrifter knyttet til legemiddelhåndtering, og dokumentasjon i og utenfor sykehus Mikrobiologi og hygiene III Mikrobiologi: overvåking og kartlegging av infeksjonssykdommer, tiltak mot viktige infeksjonssykdommer, nosokomiale infeksjoner, MRSA. Hygiene: isoleringspleie (smitteregimer) og forebygging av infeksjoner hos sykehuspersonale. Hovedemne 3: Sykepleie folkehelse og samfunn Sykepleierens flerkulturelle og organisatoriske kompetanse III A. Sykepleierens flerkulturelle kompetanse Tverrkulturell kommunikasjon. B. Sykepleierens organisatoriske kompetanse Samhandling og samarbeid med pasient, pårørende, andre yrkesgrupper og etater, inklusiv endringskompetanse og å utvikle evne til å løse konflikter. Planlegging og prioritering av oppgaver, både i direkte pasientsamhandling og på nasjonalt og regionalt nivå. 21

22 Hovedemne 4: Sykepleierens handlingskompetanse (praksisstudier) Praksisstudiene i 3. studieår er organisert i to praksisperioder, en periode i medisinsk avdeling og en periode i kirurgisk avdeling. Studenten skal tilegne seg handlingskompetanse i situasjoner med akutt og kritisk syke pasienter og deres pårørende, og handlingsberedskap i sykepleieledelse. Praksisstudiene vil kunne foregå både ved sengeposter, akuttposter og polikliniske avdelinger. I tillegg er det satt av 50 timer til øvrige praksisstudier med veiledning av yngre studenter i praktiske ferdigheter på Simulerings- og ferdighetsenheten(sf-enheten) (se punkt B). Hensikten er at studenten skal utvikle yrkeskompetanse i å møte målgruppenes behov for sykepleie. Alle kompetanseområder er tema innenfor 3. studieår Hovedemne 5: Sykepleie samhandling, metoder og læring Læring og informasjonskompetanse III Evidensbasert sykepleie, sykepleiers ansvar og rolle i klinisk forskning og fagutvikling Innføring i å produsere fagtekst med vekt på litteraturstudium som metode, herunder fagargumentasjon og framstillingsform Sykepleierens pedagogiske funksjon overfor medarbeidere og studenter Bruk av søketeknikk med søkemetoden PICO (PICO=Patient-Intervention-Comparison-Outcome) i forhold til databasene CINAHL, MEDLINE, EMBASE og/eller PsycINFO. Bruk av Cochrane Library Metoder i sykepleie III Handlingskompetanse og handlingsberedskap knyttet til metoder innen temaene: A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap III B. Praktiske ferdigheter III C. Klinisk resonnering og dokumentasjon III D. DHLR A. Klinisk kommunikasjon og relasjonskunnskap III Veiledning og veiledningsmetodikk (knyttes til medstudentveiledningsopplegget skissert i punkt B) Kommunikasjonsintervensjoner i forhold til akutt og kritisk syke: empati og alliansebygging, lytte oppmerksomt, styre samtalen, bekrefte pasienten og informasjon om dårlige nyheter Samtalemodeller: Innkomstsamtalen, samtale om smerte og bekymring for døden, støtte og informasjon til pasienter og pårørende som har fått informasjon om alvorlig diagnose i en flerkulturell setting. B. Praktiske ferdigheter Utdypning og videreutvikling av praktiske ferdigheter. Ulike kunnskapsområder integreres. Det innebærer at studenten gir en sykepleiefaglig vurdering av hensikt, observasjoner og risikomomenter og utfører ferdigheten i tråd med anerkjente etiske, tekniske og hygieniske prinsipper. Hovedfokus vil være medstudentveiledning av yngre studenter i forhold til ferdigheter knyttet til tilfredsstillelse av pasientens grunnleggende behov. 22

23 C. Klinisk resonnering og dokumentasjon Fokus for kurset er klinisk resonnering med vekt på måling av resultater og kvalitativ evaluering av helsehjelpen. Videre introduksjon til dokumentasjon som utgangspunkt for forskning, fagutvikling og administrasjon. D. DHLR Kurset bygger på tidligere akuttkurs gitt i utdanningen. Oppmerksomheten i 3. år rettes mot å utvikle det kliniske blikk og å oppøve evnen til å vurdere ulike akutte og kritiske situasjoner, og på den bakgrunn raskt iverksette nødvendige tiltak for å redde liv. Litteraturliste for 3. studieår Emne 1 Benner, P., Wrubel, J. (2001). Omsorgens betydning i sygepleje: stress og mestring ved sundhed og sygdom. København: Munksgaard Bjørk, I.T., Solhaug, M. (2008) Fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie. Oslo: Akribe Eriksson, K. (1995). Det lidende menneske. Oslo: Tano Henriksen, JO., Vetlesen, AJ. (2006). Nærhet og distanse. Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker. (3.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Johannessen, A., Tufte, P.A., Kristoffersen, L. (2006) Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. (3.utg) Oslo: Abstrakt forlag Norsk sykepleierforbund (2007). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere og ICNs etiske regler. Oslo: NSF Orem, D. (2001). Nursing: concepts of practice. (6th ed.) St.Louis: Mosby Pfeiffer, R. (2010) Utvikling av klinisk sykepleievitenskap i praksis. En innføring i vitenskapsfilosofi og vitenskapsetikk for sykepleiere. Bergen: Fagbokforlaget (NB kommer november 2010) Roy, C., Andrews H. A. (2009). The Roy adaptation model. (3rd ed.) Stamford: Appleton and Lange Ruyter, K.W., Førde, R., Solbakk, J.H. (2007). Medisinsk etikk.. Oslo: Gyldendal akademisk. Travelbee, J. (1999). Mellommenneskelige forhold i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. Emne 2 Almås, H. (red) (2010). Klinisk sykepleie, bind I og II. (4.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Borg, T. (2010). Seksualitet. I: Reitan, A. M., Schjølberg, T.(red.). Kreftsykepleie. Pasient utfordring handling. (3. utg.). Oslo: Akribe forlag AS Dyerberg, J. (1998). Klinisk kemi, klinisk fysiologi og radiologi. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 23

24 Folkehelseinstituttet og Sosial- og helsedirektoratet (2004) Isoleringsveilederen Grønseth, R., Markestad, T. (2005) Pediatri og pediatrisk sykepleie. (2.utg.) Oslo: Fagbokforlaget. Heggdal, K. (2008) Kroppskunnskaping. Pasienten som ekspert i helsefremmende prosesser. Oslo: Gyldendal akademisk Holm, S., Notevarp, J.O. (2007) Klinisk legemiddelhåndtering. Bergen: Fagbokforlaget Jacobsen, D., Vennerød, A.M. (red.) (1999). Farmakoterapi for helsepersonell. (2.utg.) Oslo: Ad Notam Gyldendal. Karlson-Stafseth, S. (2005) Traumer. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Knudstad, U. (red) (2008). Sykepleieboken 3. Klinisk sykepleie. Oslo: Akribe. Kaasa, S. (2005). Palliativ behandling. I: Kåresen, R., Wist, E. (red.). Kreftsykdommer. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk. Mekki, T.E., Pedersen, S. (red.) (2007). Sykepleieboken 1. Grunnleggende sykepleie. (3.utg.) Oslo: Akribe Meyer, K. (2005) Organdonasjon. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s McCaffery, M., Beebe, A. (1996). Smerter. Lærebok for helsepersonell. Oslo: Ad Notam Gyldendal AS Moesmand, A., Kjøllesdal, A. (2004). Å være akutt og kritisk syk. (2.utg.) Oslo: Gyldendal akademisk Nasjonalt folkehelseinstitutt (2004) Nasjonal veileder for håndhygiene. Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet (2008) MRSA-veileder Pedersen, J.I., Hjartåker, A., Andersen, S.A. (2009) Grunnleggende ernæringslære. Gyldendal akademisk. Reinertsen, H., Notevarp, J.O. (2010). Legemiddelregning. (4.utg) Bergen: Fagbokforlaget. Sandnes, M.H. (2005) Brannskader. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Schjølberg, T. K. (2010). Fatigue. I: Reitan, A.M., Schjølberg, T. K. (red.). Kreftsykepleie: pasient utfordring handling (3. utg.) Oslo: Akribe Forlag Sørensen, G., Strøm, G.F. (2005) Transplantasjoner. I: Gulbrandsen, T., Stubberud, D-G. (red) Intensivsykepleie. Oslo: Akribe, s Wekre, L.L., Vardeberg, K. (red.) (2004) Lærebok i rehabilitering: når livet blir annerledes. Bergen: Fagbokforlaget 24

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

Arbeidshefte 3. studieår deltid

Arbeidshefte 3. studieår deltid Arbeidshefte 3. studieår deltid Studieåret 2013 2014 Kull 2011 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus Sist endret: 20.06.13 INNHOLD Informasjon om 3. studieår... 3 Læring

Detaljer

Arbeidshefte for 3.studieår

Arbeidshefte for 3.studieår Arbeidshefte for 3.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2010 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD Informasjon om 3.studieår... 3 Læring og undervisning... 3

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Fagplan for Bachelor i sykepleie - 4 år ved Høgskolen i Oslo

Fagplan for Bachelor i sykepleie - 4 år ved Høgskolen i Oslo Fagplan for Bachelor i sykepleie - 4 år ved Høgskolen i Oslo 180 studiepoeng 2009-2010 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 25.

Detaljer

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID- 4år 180 studiepoeng Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011

FAGPLAN. Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo. DELTID- 4år 180 studiepoeng Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011 FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo DELTID- 4år 180 studiepoeng 2012-2013 Fagplanen gjelder for kullene: 2009, 2010 og 2011 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning fastsatt

Detaljer

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121

Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 Litteraturliste Bachelor i sykepleie, kull 121 2009 2010 Emne 4SYK102 Sykepleie og psykologi (9 studiepoeng) Bielecki, T,.& Børdahl, Bente (6.utg. 2009) Legemiddelhåndtering s.13-114 s.125-183 Eide& Eide

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Arbeidshefte for 4.studieår

Arbeidshefte for 4.studieår Arbeidshefte for 4.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2009 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD STUDIEHEFTE FOR 4. STUDIEÅR, STUDIELØP D Feil! Bokmerke er

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 122 Litteraturliste for Bachelor i 1.studieår, kull 122 2010-2011 Emne: 4SYE Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og eldreomsorg Bielecki, T. & Børdahl, B.(6.utg. 2009) Bertelsen,B. I.(2000) Legemiddelhåndtering

Detaljer

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012

Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 1 Litteraturliste for Bachelor i sykepleie 1.studieår, kull 123 2011-2012 Emne: AFB101 Anatomi, fysiologi og biokjemi Bjålie, J. G., Haug, E., Sand, O., & Sjaastad, Ø.V.(2006). Menneskekroppen. Fysiologi

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Arbeidshefte for 2.studieår

Arbeidshefte for 2.studieår Arbeidshefte for 2.studieår Studieåret 2012-2013 Kull 2011 Bachelor i sykepleie Deltid, 4-årig studieløp Høgskolen i Oslo og Akershus INNHOLD Informasjon om 2.studieår... 3 Læring og undervisning... 3

Detaljer

Bachelor i sykepleie Bachelor in Nursing. 180 sp/ects Deltid (SYPLGRD) Studieåret Kull 2010 og 2011

Bachelor i sykepleie Bachelor in Nursing. 180 sp/ects Deltid (SYPLGRD) Studieåret Kull 2010 og 2011 Bachelor i sykepleie Bachelor in Nursing 180 sp/ects Deltid (SYPLGRD) Studieåret 2013 14 Kull 2010 og 2011 Godkjent i avdelingsstyret 20. mai 2010 Sist endret: 20. juni 2013 Fakultet for helsefag Institutt

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning

4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning 4KR52 Kreftsykepleiens fundament, fagspesifikk fordypning Emnekode: 4KR52 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studenten skal i dette emnet videreutvikle forståelse basert på forskningsbasert

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR

ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR ARBEIDSHEFTE FOR 1. STUDIEÅR Studieåret 2011 2012 Kull 2011 Bachelor i sykepleie - 4-år Deltidstudiet Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet INNHOLD

Detaljer

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012

Arbeidshefte. Kurs i nasjonale fag. Høst 2012. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie. Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Arbeidshefte Kurs i nasjonale fag Høst 2012 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Publisert 1.gang Høst 2011 og revidert: Høst 2012 Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning...

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:44 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2010/2011 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010

Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Høgskolen i Sør- Trøndelag (HiST) Avdeling for sykepleierutdanning Kjernelitteratur ved bachelorutdanningen i sykepleie Studieåret 2009/2010 Lover og forskrifter kan skrives ut fra www.lovdata.no Det tas

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING

PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING 11.07.2011 PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING UNDERVISNINGSPLAN 2. STUDIEÅR KULL 2010 1. Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2011 / 2012. Planen er organisert slik

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014

Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Emnekode: SPH 3210 og SPH 3300 Emnenavn: Sykepleie og sykdomslære kronisk syke og eldre Studieår: 2013 Kull: SPH 11 Semester: Høst 2013 og vår 2014 Studieprogram: Bachelor i sykepleie Institutt:, Institutt

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:38 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Anne Margrethe

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:31 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:02 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE. Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR AKUTTSYKEPLEIERE Utarbeidet av utdanningsutvalget Godkjent av styre 05.09.2011 NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 KVALITETSKRAV...

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner - Kjellaug

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSY140_1, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:11:03 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSY140_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSN142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2012/2013

Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie, deltid Studiepoeng: 180 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2012/2013 Bachelor i sykepleie er totalt på 180 studiepoeng hvorav ferdighetstrening og praktiske studier utgjør

Detaljer

Bachelor i sykepleie, studiested Pilestredet Heltid Fagplan for studieåret 2012-13 gjelder 2. studieår (kull 2011) og 3. studieår (kull 2010)

Bachelor i sykepleie, studiested Pilestredet Heltid Fagplan for studieåret 2012-13 gjelder 2. studieår (kull 2011) og 3. studieår (kull 2010) Bachelor i sykepleie, studiested Pilestredet Heltid Fagplan for studieåret 2012-13 gjelder 2. studieår (kull 2011) og 3. studieår (kull 2010) Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1

Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag -1 Emnekode: BSY142_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus FAGPLAN Bachelor i sykepleie Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for Helsefag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet 180 studiepoeng 2011-2012 Etter rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSY143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Ingunn Aase

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 1. juli 2004 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD...

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Heltid/deltid: Deltid Introduksjon Studiepoeng 60. Videreutdanning i kreftsykepleie er et deltidstudie over fire semester. Kreftsykepleier utøver

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A

Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emne BSY250_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A Emnekode: BSY250_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget

Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emne BSN140_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:01 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget Emnekode: BSN140_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kull 173. Høstsemesteret 2007.

Kull 173. Høstsemesteret 2007. 1 Kull 173. Høstsemesteret 2007. LITTERATURLISTE FOKUSOMRÅDE 1 ( 1.- og deler av andre semester, fom 14 august til ca 15 mars 2008) Aadland Einar.(1998):. Etikk for helse og sosialarbeidarar. Oslo, Det

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSN242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Læringsplan for BIS14. Emne 2:

Læringsplan for BIS14. Emne 2: Læringsplan for BIS1 Emne 2: Medisinske og naturvitenskapelige emner del A 15 Studiepoeng Høsten 201 Fagplan BIS 1 Bachelor i sykepleie Lovisenberg diakonale høgskole as 1 Innholdsfortegnelse Medisinske

Detaljer

Anestesisykepleie - videreutdanning

Anestesisykepleie - videreutdanning Anestesisykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING

Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar for systematisk kvalitetsforbedringsarbeid (http://lovdata.no/dokument/nl/lov/2011-06-24-30).

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

SY12-3 Geriatrisk sykepleie

SY12-3 Geriatrisk sykepleie SY12-3 Geriatrisk sykepleie Emnekode: SY12-3 Emnenavn: Geriatrisk sykepleie Studiepoeng: 9,00 Undervisningssemester: Vår Undervisningssted: Molde/Kristiansund Språk undervisning: Språk oppg./eksamen: Språk

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Heving av vurderingskompetanse

Heving av vurderingskompetanse Kommunehelsesamarbeidet Heving av vurderingskompetanse PROGRAM FOR SKOLERING Øvre Eiker kommune og Nedre Eiker kommune Høsten 2015 1 Innledning Helse- og omsorgstjenesteloven understreker kommunenes ansvar

Detaljer

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------

Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill. 2 Helsefagarbeideren og sykepleie « «------ Uke Helsefremmende arbeid 1 og 2 Håndbok og filmnettsted Yrkesutøvelse Kommunikasjon Kapittel: Kapittel: Kapittel: 1 Helse og sykdom 1 Profesjonell yrkesutøvelse 1 Samspill 2 Helsefagarbeideren og sykepleie

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke.

Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Praksisperiode 2/3 Pasientfokusoppgave; Sykehjem/ Institusjon, fokus på langtidssyke. Læringsutbytter Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon. Identifiserer,

Detaljer