FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE"

Transkript

1 FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret Godkjent av høgskolestyret: Justert:

2 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse og formell grad... 2 Studieomtale... 2 Læringsutbyttebeskrivelser... 3 Innhold/oppbygning... 4 Studiekrav og studieprogresjon... 5 Innhold og oppbygning... 5 Emneplan... 5 Studieopphold i utlandet... 6 Individuelle utdanningsplaner... 7 Pedagogisk tenkning... 7 Arbeids og undervisningsformer... 7 Praksisstudier... 8 Studiekrav, vurderingsformer og utrykk... 9 Eksamen... 9 Arbeidskrav... 9 Tilstedeværelse/fravær Vurderingsordninger Vurderingsuttrykk Kvalitetssikring av studiet Skikkethet Emneinformasjon... 13

3 Emne 1 A Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Emne 2 A - Sykepleiens naturvitenskaplige grunnlag Emne 3 - Grunnleggende sykepleie Emne 2 B - Sykepleiens naturvitenskaplige grunnlag Emne 4 - Sykepleie til pasienter i sykehjem Emne 5 - Sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter Emne 6 A og 6 B - Sykepleie til pasienter i medisinsk kirurgisk praksis Emne 1 B - Sykepleiens faglige vitenskapelige grunnlag Emne 7 - Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emne 8 - Sykepleie til mennesker gjennom livsløpet Emne 9A - Sykepleie til pasienter i psykiatrisk helsevern Emne 9 B- Sykepleie til pasienter i hjemmebaserte tjenester Emne 9 C - Helsefremmende og forebyggende arbeid Emne 1 C - Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Bacheloroppgave Organisering av studieår

4 Innledning/beskrivelse Studieprogramkode: Høgskolen Betanien Navn på studium Bachelorutdanning i sykepleie Bachelor in nursing Studiepoeng 180 Varighet/organisering Undervisningsspråk/Teaching language Heltidsstudium, som går over 6 semestre (3 år). Norsk/Norwegian Høgskolen Betanien har som mål å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Sykepleierens særegne kompetanse er å hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt i å ivareta mennesker grunnleggende behov. Behandling, pleie og omsorg utgjør hjørnesteinene i sykepleiens kompetanse. Sykepleieren tar utgangspunkt i et helhetlig syn på mennesket, som viser respekt for menneskets integritet og rettigheter og som trygger brukernes autonomi og rett til medbestemmelse. Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere bygger på moralske prinsipp om respekt for livets ukrenkelighet, respekt for mennesket sitt egenverd og solidaritet med de svakeste. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. Sykepleiere skal ha kunnskap om og evne til å påvirke helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Sykepleieren skal utføre kunnskapsbasert sjukepleie, der forsking, klinisk erfaring, faglig skjønn og ressursvurdering av pasienten ligger til grunn. Målet er at en skal utøve sykepleie som tar hensyn til pasienten sine individuelle omsorgsbehov i ulike faser i livet og samtidig ha kompetanse til å ta del i kvalitetsforbedring, fagutvikling og forsking. Verdigrunnlag Høgskolen Betanien, som er en del av Stiftelsen Betanien, har en lang tradisjon for å drive sykepleierutdanning. Allerede i 1923 startet Betanien sin egen sykepleieskole i Bergen. Høgskolen Betanien bygger sin virksomhet på det kristne livssyn der grunnverdier som et helhetlig menneskesyn, respekt for enkeltmenneskets unike verdi, tro på menneskelivets ukrenkelighet og nestekjærlighet står sentralt. Dagens sykepleierutdanning ved Betanien ønsker å bygge på den diakonale tradisjon og en bevisst forankring i et diakonalt verdigrunnlag. Høgskolen har en vid horisont og ønsker studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen. Et sentralt aspekt i utdanningen vil være å skape rom for refleksjon og å sette fokus på livssyn og verdier i personlig, faglig og samfunnsmessig perspektiv. Høgskolen Betaniens idegrunnlag og verdisyn er å finne i sin helhet på høgskolens hjemmesider. 1

5 Målgruppe/opptakskrav Opptak av studenter til bachelorutdanningen i sykepleie ved Høgskolen Betanien skjer på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det blir krevet politiattest for opptak. Skikkethetsvurdering er lagt inn som en del av vurderingene gjennom hele studiet. Kompetanse og formell grad Fullført studium gir rett til vitnemål Bachelorgrad i sykepleie og gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier. Utdanningen danner også grunnlag for å søke opptak til mastergradstudier og videreutdanninger i sykepleie ved høgskoler og universiteter. Studieomtale Vår visjon er: Å utdanne sykepleiere i tjeneste for mennesker. Høgskolen Betanien har på grunnlag av rammeplan og forskrift for treårig sykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008: Rammeplan med hjemmel i Lov av 1. april 2005 nr. 15 om Universitet og Høgskoler bygget opp en fagplan som ivaretar sykepleierutdanningens krav til handlingskompetanse og handlingsberedskap. Studieløpet ivaretar de sentrale områdene som omfattes av sykepleierens funksjons- og ansvarsområde som nevnt i rammeplanen av 2008, samt samfunnets forventninger og føringer om sykepleiefaglige kvalifikasjoner. I tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk av 2009 beskrives kvalifikasjoner som læringsutbytte. Et læringsutbytte kan defineres som de kunnskaper, ferdigheter og annen kompetanse en person har tilegnet seg eller kan demonstrere etter å ha fullført en læringsprosess (for eksempel et studium eller et fagteam). Ved Høgskolen Betanien forstår vi læringsutbytte som et nyttig redskap i det pedagogiske arbeidet ved utdanningen og vi tilstreber et konsistent samspill mellom læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Rammeplanen har klare føringer på hvilket læringsutbytte man forventer og krever at sykepleiestudenter skal ha med seg for å oppnå autorisasjon som sykepleier etter gjennomført sykepleierutdanning. Rammeplanen beskriver læringsutbytte i form av handlingsberedskap og handlingskompetanse knyttet til ulike områder. 1) Helsefremming og forebygging, 2) Pleie, omsorg og behandling, 3) Undervisning og veiledning, 4) Yrkesetisk holdning og handling, 5) Fagutvikling, kvalitetssikring og forskning. 6) Organisasjon, ledelse, politikk og lovverk. Høgskolen følger rammeplanenes føringer og har integrert disse områdene i læringsutbyttebeskrivelser innenfor de enkelte fagemnene. Summen av de forutsetninger som kreves for å være kompetent sykepleie kan kalles yrkesrelevant kompetanse. Det læringsutbytte vi forventer er sammensatt og omfatter profesjonsspesifikk kompetanse og generell kompetanse. Den profesjonsspesifikke kompetansen omfatter kunnskap om sykepleiefagets teoretiske og begrepsmessige rammer, modeller og teorier. Den omfatter kunnskap 2

6 om hvordan en sykepleier skal handle i konkrete situasjoner og den omfatter en mer normativ og ekspressiv kunnskap knyttet til verdibevissthet og relasjonell kompetanse. Det generelle læringsutbytte omfatter kunnskap i forhold til å kunne planlegge, arbeide selvstendig, orientere seg i forskning, artikulere kunnskap og formidle informasjon skriftlig, og muntlig, samt IT kompetanse. Læringsutbyttebeskrivelser Formålet med sykepleierutdanningen er å utdanne yrkesutøvere som er kvalifisert for sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helsetjenesten, i og utenfor institusjoner. Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleierens kompetanse. Sykepleieren forholder seg til pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid, undervisning og veiledning, forskning og fagutvikling, kvalitetssikring, organisering og ledelse. De skal ha kunnskap om helsepolitiske prioriteringer og juridiske rammer for yrkesutøvelsen. Utdanningen skal fremme en yrkesetisk holdning og en flerkulturell forståelse av helse og sykdom. (Rammeplan for sykepleierutdanning 2008: s. 4-5) Studiets hensikt er å danne og utdanne til en tydelig sykepleiefaglig identitet og kompetanse som styrkes og videreutvikles i tverrprofesjonelt samarbeid. Sykepleie presenteres som et selvstendig fag og nødvendig for kvalitet i helse - og omsorgstjenesten. Yrkesutøvelsen skal baseres på kunnskap og forståelse for utfordringer og oppgaver i velferdssamfunnet som helhet. Studieprogrammet realiseres i tett og forpliktende samspill mellom utdanning og arbeidsliv. (jfr.meld.st.13, ). Læringsutbytte Det forventes at kandidaten ved fullført bachelorutdanning: Kunnskap - Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen sykepleievitenskaplige, emner. - Har relevant kunnskap innen medisinske og naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner - Kjenner til forskning og utviklingsarbeid som er relevant for sykepleievitenskap. - Har kunnskap om velferdsstaten og rammer for tjenesteutøvelsen - Har kunnskap om sykepleiefagets historie, tradisjoner og egenart og sykepleietjenestens bidrag til helse og velferdstjenesten - Har kunnskap om hvordan sykdom og lidelse innvirker på menneskers livskvalitet håp og mestring og kan anvende kunnskapen i møte med pasienter. - Kan utføre kunnskapsbasert sykepleie i tråd med pasienters, pårørende og samfunnets behov for sykepleie. - Har kunnskap om menneskers åndelige og eksistensielle behov ved helse og sykdom 3

7 Ferdigheter - Kan utøve sykepleie basert på forskning, erfarings og faglig skjønn. - Kan ivareta pasienters grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie. - Kan identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak. - Kan informere, undervise og veilede pasienter og pårørende. - Kan fremme læringsprosesser som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten. - Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer - Er en endringsdyktig leder av eget fag og kan samhandle tverrprofesjonelt for å skape et koordinert, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud - Viser respekt for andres verdier og livssyn og vilje og evne til empati og omsorg. Generell kompetanse - Kan utøve faglig forsvarlig sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon. - Kan møte pasienter og pårørende med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet - Kan ivareta pasienters rett til medbestemmelse og medvirkning. - Kan bidra til nytenkning og innovasjon. - Kan vise evne og vilje til livslang læring, arbeide kunnskapsbasert og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten. - Kan bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt og helsepolitiske spørsmål. - Har en bevisst forståelse av menneskers åndelige/eksistensielle behov ved helse og sykdom. Innhold/oppbygning Sykepleierutdanningens rammeplan av 2008 er oppdelt i 4 hovedmeny som tar utgangspunkt i sykepleiefagets ulike kunnskapstilfang: 1 Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 33 Sp/ECTS 2 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget 72 Sp/ECTS 3 Medisinske og naturvitenskapelige emner 45Sp/ECTS 4 Samfunnsvitenskapelige emner 30Sp/ECTS Fagplanen er delt inn i 9 emner, som tar utgangspunkt i sykepleiens kunnskapsgrunnlag slik Rammeplanen av 2008 har fastsatt. Emnene fordeler seg på 6 semestre på heltid. Hvert emne blir omtalt i fagplanen med læringsutbytte, studiekrav og vurderingsformer. Hvert emne blir sluttvurdert, og det blir stilt krav til progresjon i forhold til gjennomføring av utdanningen. Emnene må ses i 4

8 sammenheng ved at de bygger på hverandre. Det enkelte emnet godskrives studiepoeng når studiekrav er gjennomført og bestått. Til noen emner er det også knyttet spesifikke arbeidskrav som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen eller for å få bestått emne. Studiekrav og studieprogresjon Høgskolen har som siktemål at studenten fullfører studiet på normert tid (6 semestre). Det er samtidig stilt krav til studieprogresjon underveis i studiet, som betyr at noen emner må være bestått for å kunne fortsette det planlagte/ forventede studieløpet. Alle studiekrav (eksamener og arbeidskrav) må være godkjent før vitnemål utstedes. Innhold og oppbygning Første studieår: Innføring i sykepleie og sykepleiens grunnlag Studenten får en teoretisk og praktisk innføring i sykepleiefaget, blir kjent med og får forståelse for sykepleie som yrkesutøvelse og vitenskapelig disiplin. Her er ferdighetstrening og forberedelse til praksisstudiene på høgskolen og 8 ukers praksis i sykehjem. Andre studieår: Sykepleiens funksjon i somatisk sykehus. Andre år er knyttet til spesialisthelsetjenesten, der fokus er sykepleie til ulike pasientgrupper i somatisk sykehus. Studiet skal gi kunnskap om pleie og behandling av akutt og kritisk syke mennesker. Studiet skal bidra til å forstå hvordan helse, sykdom og miljø påvirker pasientens opplevelse av sin situasjon. Tverrfaglig samarbeid og dets betydning for pleie og behandling har også et sentralt fokus. Praksisstudiene er ved medisinske og kirurgiske sykehusavdelinger, samt ulike spesialavdelinger og poliklinikker. Tredje studieår: Helsefremmende sykepleie i et livsløpsperspektiv. Tredje studieår har fokus på sykepleie til mennesker med sammensatte sykdomsbilder i hjemmesykepleie og psykisk helsevern. Sykepleiens funksjoner i forhold til forebyggende og helsefremmende helsearbeid og svangerskap og fødsel. Emneplan Alle emner er obligatoriske i studiet. Emnekode Emnenavn SP Semester Må være bestått innen FØRSTE STUDIEÅR 1 A Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 12 Høst 2. studieår 2 A Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag Anatomi, fysiologi og mikrobiologi 2 B Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag Generell patologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelregning 5 12 Høst 2.studieår 12 Vår Emne 6A 3 Grunnleggende sykepleie 12 (6/6). Høst / Vår 2. studieår

9 Emnekode Emnenavn SP Semester Må være bestått innen 4 Sykepleie til pasienter i sykehjem (praksis) 12 Vår 2. studieår ANDRE STUDIEÅR 5 Sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter 15 Høst 3.studieår 6 A/B Sykepleie til pasienter i medisinsk eller kirurgisk avdeling (praksis) 30 (15/15) Høst/ Vår 3.studieår 1 B Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag 5 Vår Emne 1C 7 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag psykologi, sosiologi og sosialantropologi TREDJE STUDIEÅR 8 Sykepleie til mennesker gjennom livsløpet et helsefremmende perspektiv 9 A/B/C Sykepleie til pasienter i psykisk helsevern Sykepleie til pasienter i hjemmebaserte tjenester Helsefremmende og forebyggende arbeid (praksis) 1 C Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, Bacheloroppgave 10 Vår Emne 9 12 Høst Sensur Bach. oppg Høst/vår Et emne innen 1 C Ellers studieslutt 12 Høst/Vår Studieslutt Studieopphold i utlandet Alle studenter vil kunne ha utbytte av kortere studieopphold i et annet land. For bachelor i sykepleie er det en målsetting at studenter skal kunne ta deler av sine studier i utlandet. Studentene kan søke om utveksling i andre og tredje studieår. Vi samarbeider med høgskoler/ universitet og helseinstitusjoner i Norden, Portugal, England og Spania. Vi utveksler studenter i praksisstudier innen sykehus, kommunale hjemmetjenester, forebyggende og i psykisk helsearbeid. Vi tilstreber en varighet på studieopphold på 3 mnd. Det kan også søkes om kortere studieopphold «freemovers» - innenfor emnet helsefremming og forebygging. Det vil bli gitt informasjon om muligheter for studieopphold ved studiestart. Ellers ligger det ute informasjon på høgskolens web sider. Studenter som får innvilget studieopphold i utlandet må delta på undervisning knyttet til kultur og forberedende møter for studier i utland 6

10 Individuelle utdanningsplaner Sykepleierutdanning er et 3-årig studieløp hvor studentene følger undervisning og avlegger emneeksamener i en bestemt rekkefølge frem mot en bachelorgrad. Utdanningsplanen er basert på sentrale lover og forskrifter, høgskolens serviceerklæring, generell informasjon om høgskolen og fagplan. Ved studiestart må studenten bekrefte sin utdanningsplan på Studentweb. Denne planen er en læringskontrakt, og må ikke oppfattes som kontrakt i juridisk forstand. Serviceerklæring og ytterligere informasjon om utdanningsplan finnes også tilgjengelig på hjemmesidene våre. Informasjon blir gitt ved studiestart. Pedagogisk tenkning Vi forstår læring som en aktiv og sammensatt prosess, som ikke bare handler om overføring av kunnskap i tradisjonell betydning, men at studentene selv er aktive og oppsøkende i forhold til kunnskap tar ansvar for egen læring. Læring er et komplekst samspill av det både lærere og studenter bringer med seg inn i lærings og undervisningssituasjonen. Dette betyr at tilstedeværelse i studieaktiviteter vil ha stor betydning for det totale læringsutbytte. Vi ønsker å være studentsentret mer enn lærersentret, som betyr at studentenes tidligere erfaringer, kunnskap og kompetanse er en betydelig ressurs i undervisning og læring og som igjen understreker betydningen av aktiv deltakelse. Lærerrollen vil være en veiledende og støttende funksjon i den enkeltes læringsprosess. Arbeids og undervisningsformer I tråd med høgskolens pedagogiske syn, rammeplanens intensjoner og nasjonalt kvalifikasjonsrammeverks vektlegging av mål og læringsutbytte benytter vi oss av varierte arbeids- og studieformer som fremmer faglig og personlig vekst gjennom individuelt arbeid og deltakelse i et læringsfellesskap. Høgskolen forutsetter at studentene er faglig aktive og tar del i de læringsformer og aktiviteter som skolen tilbyr og i den forbindelse bidrar aktivt til å oppnå forventet læringsutbytte og til å utvikle det faglige miljøet i høgskolen. Forelesninger knyttes hovedsakelig til introduksjon av nytt kunnskapsstoff. De skal vise sammenhenger, bidra til utdyping av eller problematisering av ulike tema som studentene skal arbeide videre med. Studentene må være klar over at studiekrav kan være knyttet til undervisning gitt i forelesning, men og at forelesninger alene ikke dekker pensum. Ytterligere studier vil være nødvendig for å oppnå forventet læringsutbytte. Delt klasse/seminargrupper/workshops benyttes når kullet deles inn i mindre grupper med siktemål å utvikle evne til selvstendig tenkning og fagkritikk. Det legges her opp til stor grad av studentaktivitet. Seminarene vil gi flere ulike perspektiver på forskjellige tema, problematisere enkelte tema eller gå i dybden på mindre emneområder. Gruppearbeid. Gruppearbeid er en nyttig og viktig arbeids- og studieform i studiet. Studentene utvikler gjennom dette en faglig refleksjon og oppøving i samarbeid. Det forventes aktiv deltakelse av alle gruppemedlemmer, og det kreves utarbeiding av gruppekontrakter hvor 7

11 forventninger og plikter blir tydeliggjort. Manglende deltakelse og oppfølging, vil gi ikke godkjent studiekrav i emnet. Ferdighetslæring, simulering og refleksjon over praksis er en arbeids- og studieform hvor skolen tilstreber at studentene jobber med integrering av teori og praksis gjennom oppøving av generelle ferdigheter og arbeid med caseoppgaver. Praksisstudier er en viktig del av sykepleierutdanningen. Mål for praksisstudier er at studentene skal kunne integrere teori og praksis og bli reflekterte yrkesutøvere. Se egen omtale i neste kapittel. Selvstudium. Studenten har ansvar for egen læring. Som en nødvendig del av læringsprosessen forutsettes det at studenten studerer aktivt også ved siden av organiserte arbeids- og studieformer. Skolen har som siktemål at studentene benytter seg flittig av biblioteket og dets ressurser. Skolen anbefaler studentene å danne kollokviegrupper som en nyttig del av selvstudiet. Veiledning individuelt og i gruppe. Veiledning inngår som en del av praksis, ved skriftlige arbeider i studiet og i form av faste veilednings-/studiegrupper som studenten er en del av gjennom hele studiet. Forskningsbasert undervisning/kunnskapsbasert praksis. Kunnskap som formidles på høgskolen skal være basert på empirisk og teoretisk forskning. Lærerne skal være formidlere av egne og andres forskningsresultater som er av betydning for sykepleiens teoretiske og praktiske kunnskapsgrunnlag. Studentene skal lære å forholde seg til, bedømme og anvende forskning som er en av kunnskapskildene ved kunnskapsbasert praksis, der erfaringsbasert kunnskap, bruker kunnskap og brukermedvirkning også vektlegges. Studentene vil lære seg bevisst bruk av ulike kunnskapskilder de kan dra nytte av i praksis. Digitale læringsverktøy. Studentene har tilgang til den elektroniske databasen PPS (Praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten). Prosedyrene er i tråd med lover og forskrifter, faglige retningslinjer og nasjonale standarder der det finnes, og bygger på oppdatert forskning og kunnskap. Databasen er tilgjengelig via itslearning, og vil bli benyttet i undervisningsøyemed og i forbindelse med praksisstudier. I tillegg har studentene tilgang til en rekke anerkjente helsefaglige databaser gjennom biblioteket. Metodene fordrer høy grad av selvstendighet og egenaktivitet fra den enkelte student. Praksisstudier Se Rammeplan for sykepleierutdanning (2008): Praksis og praksisforberedende undervisning utgjør til sammen 90 studiepoeng. Praksisstudiene skal knyttes til alle hovedemner. I praksisstudiene får studenten mulighet til å erfare arbeidsfellesskap 8

12 som framtidig yrkesutøver, samtidig som han/hun arbeider mot forventet kompetanse gjennom studiet. Det skilles mellom: 1. Ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksis utgjør 15 studiepoeng, tilsvarende 10 uker. Dette omtales som A-praksis i fagplanen. og 2. Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende utgjør 75 studiepoeng, tilsvarende 50 uker. Dette omtales om B-praksis i fagplanen. Praksis på praksisstedene skal utgjøre gjennomsnittlig 30 timer per uke. Praksisstudier er gjenstand for veiledning, oppfølging og vurdering. Emnehefte for praksis for de enkelte praksisstudier beskriver nærmere innhold, fordeling, retningslinjer og spesifikke læringsutbytte beskrivelser for praksisstudiene. Observasjons- og hospiteringspraksis er kortvarige praksisstudier som ikke er gjenstand for vurdering. Disse kan være felt- og prosjektarbeider, observasjons- og punktpraksis og demonstrasjoner. Praksisstudiene er en del av høgskolens studiekrav. For å bestå studiet må studenten oppfylle alle arbeidskrav som er lagt til praksis. Se egne Emnehefter for praksis som legges ut under det enkelte praksisemnet. Studiedeltaking skal ivaretas ved fremmøte og fravær skal registreres på vaktplanen av studenten og praksisveileder/kontaktperson. Fravær utover 10 % må studenten ta igjen i overenskomst med høgskole og praksissted. For stort fravær vil gi ikke bestått. For å sikre nødvendig læring og at praksisstedene har tilstrekkelig veiledningskapasitet, stilles det minimumskrav om både aftenvakter, nattevakter og helgevakter i tillegg til dagvakter. Det gjøres oppmerksom på at studentene må følge oppsatt turnus i samsvar med praksisveileders/ kontaktsykepleiers oppsett i enkelte praksisperioder, og i andre praksisperioder må en selv lage en turnus tilpasset sin kontakt i praksis. Dette vil studentene få nærmere informasjon om i Emnehefter for hver praksisperiode. Studiekrav, vurderingsformer og utrykk Eksamen Bestemmelser om eksamen er gitt i lov om universiteter og høyskoler, forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen Betanien og utfyllende bestemmelser til forskrift ved Høgskolen Betanien. Eksamen er skriftlig, muntlig eller praktisk prøving av kunnskaper. Resultatet inngår på vitnemålet eller regnes inn i en karakter på vitnemålet eller endelig karakterutskrift. For at studiet skal kunne gi en bachelorgrad i sykepleie må alle eksamener være bestått. Arbeidskrav Arbeidskrav inngår som studiekrav og er forventet arbeid som inngår som en obligatorisk del av studiet. Disse kravene skal sikre at studenten har nådd forventet læringsutbytte/ læringsmål som er satt i fagplanen. 9

13 Arbeidskravene vurderes til godkjent/ikke godkjent og er knyttet til tilstedeværelse, individuelt og eller gruppearbeider, framføringer, arbeidskrav i praksis, etc. For at studiet skal kunne gi en bachelorgrad i sykepleie må arbeidskrav (se Emneinformasjon) være godkjent. Tilstedeværelse/fravær Fravær fra obligatorisk undervisning, utløser alternative vurderingsmåter. Studentene har selv ansvar for å dokumentere deltakelse ved å signere på skjema som sendes rundt av ansvarlig lærer i undervisningen. Det er krav om tilstedeværelse ved fremlegg / presentasjon av gruppearbeid. Tidspunkt: Se timeplan. Vurderingsordninger I følge Rammeplan for sykepleierutdanning (2008) skal vurderingsordningene sikre at studentene i løpet av studiet tilegner seg de kunnskaper og kvalifikasjoner som er skissert i målsettingene/læringsutbyttebeskrivelsene for sykepleierutdanningen. Høgskolen har som mål å fremme studenters medansvar for medstudenters læring og vil i enkelte arbeidskrav vektlegge vurdering av medstudenter ut fra gitte kriterier. Læring er en kontinuerlig prosess. Med tanke på kontinuitet og fordyping forventes det at studentene er til stede i undervisningen. Det vil i noen tema stilles krav om tilstedeværelse. Dette gjelder særlig undervisning hvor kunnskaper, ferdigheter og generell kunnskap ikke kan vurderes på annen måte, og gruppearbeid hvor gruppen er avhengig av de enkelte gruppemedlemmene for å fungere godt. Skolen har forpliktet seg på at de utdannede sykepleierne har handlingsberedskap og kompetanse innen sykepleiefaget ved endt utdanning. Av den grunn er obligatorisk studiedeltakelse i praksis et studiekrav. Vurderingsordningene kan omfatte skriftlig eksamen hjemme eller på skole, teoretiske og/eller praktiske prøver og andre studiekrav som vises i oversikt (se senere kapittel). Studiekravene kan endres noe og vil bli vurdert ved årlige revideringer av fagplanen. For øvrig vises det til høgskolens forskrift. Vurderinger underveis i studiet (formativ vurdering) kan organiseres på mange ulike måter, blant annet gjennom oppgaveinnleveringer, deleksamener, mappevurderinger og annet (St.meld ). Med formativ vurdering menes at lærere gir kvalifiserte tilbakemeldinger for å forbedre studentens kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Dette er et motstykke til den summative vurdering som gir et karakteruttrykk for et spesifikt Emne. Både formative og summative vurderingsordninger benyttes i studiet ved høgskolen. 10

14 Vurderingsuttrykk Bokstavkarakter bestått/ikke bestått I det nasjonale karaktersystemet ligger at «vurderingsuttrykket ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annen vurdering skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått» ( 3-9 (6) i lov om universitet og høgskole av 1. april 2005). Se Utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen for beskrivelse av vurderingsuttrykk når bokstavkarakter benyttes (tilgjengelig på høgskolens nettsider). Praksisvurdering: For hver praksisperiode med varighet på minst 6 uker skal det foretas avsluttende vurdering i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene. Det er utviklet emnehefter for praksisstudier, som beskriver praksisstedet, forventet læringsutbytte for praksisperioden, arbeidskrav til studenten og vurderingsskjema. Kriteriene for å bestå praksisstudiene fremkommer av praksisdokumentene. Arbeidskrav som inngår i praksis, blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Praksisstudier blir vurdert til bestått/ikke bestått. For øvrig vises til Forskrift til rammeplan for sykepleierutdanning og kapittel om praksisstudier. Annen vurdering: Høgskolen har valgt å bruke vurderingsuttrykket godkjent/ikke godkjent for arbeidskrav som refleksjonsnotater, logg, deltakelse/tilstedeværelse m.m. når disse er studiekrav som inngår for å få bestått emnet. Kvalitetssikring av studiet Studiet følger høgskolens kvalitetssikringssystem, og skal bidra til å sikre studiekvalitet. Med det menes en høy kvalitet i utdanning og læringsmiljø. Skikkethet Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler 4-10(6), og trådte i kraft 1. august 2006 (se høgskolens nettsider). Forskriften gjelder også for sykepleierstudenter. Utdrag fra forskriften: 2 Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns, elevers, pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 11

15 Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt skikkethetsvurdering. I henhold til forskriftens 5 plikter høgskolen å informere alle nye studenter om skikkethetsvurdering og hva det innebærer. Rundskriv nr. F fra Kunnskapsdepartementet gir utdypende forklaring på hvordan forskriften skal forstås. (Se: 12

16 Emneinformasjon Emne 1 A Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Navn Emnekode Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag. Nursing's academic and scientific basis. 1 A Studiepoeng 12 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Bachelorutdanning i sykepleie Høst Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emnet skal gi studenten en forståelse av sykepleierens særegne fagområde og funksjon. Kunnskaper om sykepleiefagets historie, kjernebegreper som omsorg og livskvalitet, etikk og jus skal samlet gi en forståelse for sykepleierrollen i et tverrfaglig helsevesen. Kunnskapsbasert praksis er sentralt for et yrke der kunnskapsgrunnlaget er i kontinuerlig utvikling og emnet skal gi studenten en innføring i hvordan kunnskapsformer og kunnskapskilder har betydning for sykepleiepraksis. Læringsutbyttebeskrivelser: Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskap om sykepleiens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet - har kunnskap om juridiske rammer som styrer sykepleieutøvelsen - har kjennskap til hvordan ulike kunnskapssyn kan ha betydning for sykepleieutøvelse - har kjennskap til vitenskapelige artikler og deres generelle innhold og oppbygning Ferdigheter - kan anvende sentrale sykepleiebegreper og -teorier til å belyse problemstillinger relatert til gitt pasientsituasjoner - har generelle ferdigheter til å formidle fagstoff, utforme faglige problemstillinger og drøfting av disse både skriftlig og muntlig. - kan finne informasjon som er relevant for en gitt problemstilling Generell kompetanse - har et reflektert forhold til hvordan ulike menneskesyn og etisk tenkningsgrunnlag kan ha betydning for ulike situasjoner i klinisk praksis - har en begynnende forståelse for sykepleiens faglige grunnlagsforståelse

17 - Har erfart hvordan pasientfortellinger kan bidra med kunnskap om å få leve med sykdom og død Arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, oppgaveskriving individuelt og i gruppe, fremlegg og selvstudier. Studiekrav, vurderingsformer og - uttrykk Vurderingsform: Mappevurdering Vurderingsuttrykk: Godkjent/ ikke godkjent Arbeidskrav: -Oppgave 1: Studieoppgave -Oppgave 2: Power pointoppgave med framlegg -Oppgave 3:Power pointoppgave med framlegg -Oppgave 4: Skriftlig individuell oppgave -Oppgave 5: Skriftlig individuell oppgave -Oppgave 6: Skriftlig individuell refleksjonsoppgave Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. Pensum: Oversikt over pensum er tilgjengelig på høyskolens hjemmesider. Emne 2 A - Sykepleiens naturvitenskaplige grunnlag Emnenavn Emnekode 2 A Studiepoeng 12 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag (anatomi, fysiologi og mikrobiologi) Nursing Science foundation (anatomy, physiology and microbiology) Bachelorutdanning i sykepleie Høst Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emnets faglige innhold er kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi. Anatomi er kunnskap om menneskekroppens oppbygning mens fysiologi gir forståelse av dens funksjoner. Emnet tar også for seg grunnleggende kunnskaper i mikrobiologi med vekt på bakterier og virus og deres betydning for utvikling av sykdom. 14

18 Emnet skal gi studenten forståelse av hvordan medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap legges til grunn for å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie. Læringsutbyttebeskrivelser: Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskaper om menneskets anatomiske oppbygning - har kunnskaper om hvordan fysiologiske prosesser fungerer hos mennesket - har kunnskaper om hvordan de vanligste mikroorganismene formerer seg Generell kompetanse - har generell kompetanse om anatomi, fysiologi og mikrobiologi som grunnlag for faglige vurderinger for å ivareta pasientsikkerhet. Arbeids- og undervisningsformer: Emnet bruker forelesninger og selvstudie som læringsform. Studiekrav, vurderingsformer og - uttrykk Vurderingsform: Skoleeksamen 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A F Emne 3 - Grunnleggende sykepleie Navn Emnekode 3 Studiepoeng Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Grunnleggende sykepleie Basic nursing 12 studiepoeng (6 stp høst, 6 stp vår) Bachelorutdanning i sykepleie 3 uker høst og 6 uker vår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emne 3 omhandler ivaretakelse av menneskets grunnleggende behov og ivaretakelse av hele mennesket når de grunnleggende behovene blir endret ved alderdom og sykdom. Emnet skal gi studenten teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter i grunnleggende sykepleie. Emne 3 gir en generell innføring i hvordan en skal utføre sykepleie etter hygieniske prinsipper og stell av pasienter ut i fra et helhetlig perspektiv. Videre gir emnet en innføring i observasjoner av grunnleggende vitale tegn, samt grunnleggende kunnskap om sengeleiets komplikasjoner, leiring, forflytning, ernæring, eliminasjon av urin og avføring, basal hjertelungeredning og dokumentasjon. Store deler av undervisning og veiledning skjer i skolens 15

19 ferdighetssenter, hvor studentene arbeider med praktiske oppgaver knyttet til konstruerte pasientsituasjoner. Emnets hensikt er å forberede studenten teoretisk og praktisk på å kunne utøve faglig forsvarlig sykepleie, med fokus på pasientsikkerhet. Læringsutbyttebeskrivelser: Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper: - kjenner til forsknings og utviklingsarbeid i grunnleggende sykepleie, og oppdaterer sine kunnskaper. - har faglig kunnskap om å vurdere behov for sykepleie, med vekt på pasientens ressurser, og kan planlegge tiltak relatert til menneskets grunnleggende behov.er - har faglige kunnskaper til å identifisere pasientens åndelige og eksistensielle behov. - har bred kunnskap om aldringsprosesser, risikofaktor ved utvalgte sykdommer, forebyggende tiltak og de utfordringene dette medfører for sykepleieutøvelsen. - kjenner til og anvender faglige, juridiske og etiske rammer for sykepleiedokumentasjon. Ferdigheter: - anvender faglige og etiske kunnskaper i grunnleggende sykepleie, treffer begrunnede valg i ulike gitte pasientsituasjoner. - behersker praktiske prosedyrer i grunnleggende sykepleie, fra gjeldende retningslinjer. - anvender hygieniske prinsipper i utøvelsen av grunnleggende sykepleie - reflekterer over egen faglig utøvelse, og justerer denne gjennom veiledning. - behersker og analyserer ulike kommunikasjonsmetoder i gitte pasientsituasjoner. Generell kompetanse: - kan formidle fagstoff i grunnleggende sykepleie gjennom ulike problemstillinger, både skriftlig og muntlig. Arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, ferdighetstrening, simulering, plenumsdiskusjon og selvstudie. Studiekrav, vurderingsformer og uttrykk Vurderingsform: Hjemmeeksamen Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A-F Arbeidskrav: Høst Deltakelse på obligatorisk seminar i eksistensiell og åndelig omsorg. Dersom studentene er forhindret fra å delta på obligatoriske dager vil det føre til ekstra arbeidsoppgaver - Hygienetest: 16

20 MC-test. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Vår Deltakelse på to obligatoriske simuleringsdager. Dette er tema og arbeidsmetoder som krever at studentene er tilstede og deltar aktivt da læringen skjer i refleksjonene. Dersom studentene er forhindret fra å delta på obligatoriske dager vil det føre til ekstra arbeidsoppgaver. - Praktisk test i sykepleie: Testen er utformet som praktiske situasjoner som krever at studenten anvender teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter tilegnet i semesteret. Vurderes til godkjent/ ikke godkjent For å oppnå 6 studiepoeng i emne 3 høstsemester må arbeidskrav i denne delen av emnet være godkjent. Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. Pensum: Oversikt over pensum er tilgjengelig på høyskolens hjemmesider. Emne 2 B - Sykepleiens naturvitenskaplige grunnlag Emnenavn Emnekode Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag generell patologi, sykdomslære, farmakologi og legemiddelregning Nursing Science basis - general pathology, pathology, pharmacology and pharmaceutical calculations 2 B Studiepoeng 12 Studium Bachelorutdanning i sykepleie Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Vår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emnet skal gi studenten forståelse for hvordan sykdom oppstår, symptomer på sykdom, hvordan ulike sykdommer utvikler seg og hvordan de kan behandles. Farmakologi skal gi studenten innføring i hvordan legemidler tas opp, transporteres, brytes ned og skilles ut av kroppen, og videre gi forståelse for hvordan ulike legemidler virker i kroppen for å bekjempe sykdom, samt deres bivirkninger og interaksjoner. Administrering av legemidler er en sentral sykepleieoppgave og studenten skal i Emnet tilegne seg kunnskap om legemiddelhåndtering og forståelse av regneoperasjoner for riktig administrering av legemidler til pasienter. Læringsutbyttebeskrivelser 17

21 Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper: - har bred kunnskap om kroppens prosesser ved skader, feilfunksjoner eller sykdom. - har bred kunnskap om forhold som bidrar til utvikling av sykdom - har bred kunnskap om akutte og kroniske sykdommer og hvordan de virker på pasienten - har forståelse for patofysiologiske prosesser og hvordan en ut fra det kan identifisere pasientens behov og velge begrunnede tiltak - har kunnskap om akutte skader og behandling av dem - har kjennskap til global spredning av infeksjonssykdommer - har forståelse for sentrale begreper innen generell farmakologi - kan gjøre rede for spesiell farmakologi knyttet til ulik medisinsk behandling - kjenner til legemidler og rusmidler som kan føre til misbruk - har kunnskap om sykepleiers funksjons- og ansvarsområde når det gjelder legemiddelhåndtering - har kunnskap om ulike legemiddelformer og administrasjonsmåter - har kunnskap om observasjoner og vurdering av virkning og bivirkning ved bruk av ulike medikamenter Ferdigheter: - kan utføre regneoperasjoner som gir riktig beregning av dose, styrke, mengde, hastighet og fortynning ved administrering av legemidler Generell kompetanse - har kunnskap om sykdommer og patologi som grunnlag for å veilede og å følge opp pasienter med ulike diagnoser - forstår betydningen av oppdatert kunnskap i naturvitenskapelige fag for å styrke pasientsikkerhet, Arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, gruppevis veiledning i legemiddelregning og selvstudier Studiekrav, vurderingsformer og uttrykk Vurderingsform: Skoleeksamen 5 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A-F Arbeidskrav: Test i legemiddelregning (2 timer) Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått. Undervisning i legemiddelregning er obligatorisk. Testen må være feilfri for å få bestått. Ny/utsatt test vil bli arrangert inntil 2 ganger i samme semester. Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. 18

22 Pensum: Oversikt over pensum er tilgjengelig på høyskolens hjemmesider. Emne 4 - Sykepleie til pasienter i sykehjem Navn Emnekode 4 Studiepoeng 12 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Sykepleie til pasienter i sykehjem Nursing the patients in nursing homes Bachelorutdanning i sykepleie Vår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Sykepleie til pasienter i sykehjem er et praksisemne der studentene skal integrere tidligere tilegnede teorikunnskaper til reelle pasientsituasjoner. Studenten skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter som utgangspunkt for spesialisering i videre studieløp, samt handlingskompetanse i sykepleie til pasienter i sykehjem. Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper - har kunnskap om hvordan aldring og sykdom kan påvirke helse og behov for grunnleggende sykepleie hos den enkelte beboer i sykehjem. - kan begrunne valg og vurdering av tiltak med teoretisk kunnskap i samsvar med den enkelte pasientsituasjon Ferdigheter - vurderer konsekvenser av sykdom og aldringsprosesser for pasient og pårørende. - kan samhandle med pasienten i samsvar med faglig forsvarlighet og pasientmedbestemmelse - vurderer ulike pasientsituasjoner, planlegger, prioriterer og gjennomfører sykepleien til pasienten - evaluerer gjennomførte sykepleiehandlinger - dokumenterer sykepleie - utøver selvstendig sykepleie i henhold til spesifikasjoner angitt i Emneplan for praksis. 19

23 Generell kompetanse - opptrer i praksis på en måte som styrker pasientens tillit til sykepleietjenesten - erkjenner et faglig og personlig ansvar for egne vurderinger og handlinger, samt vurderer og holder seg innenfor eget kompetansenivå. Arbeids- og undervisningsformer: Praksis på sykehjemsavdeling, veiledning individuelt og i grupper, skriftlige arbeidskrav. Studiekrav, vurderingsformer og - uttrykk Vurderingsform: Praksis vurderes av veileder og praksislærer Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått Vedrørende krav til praksisstudier, se punkt om «Praksisstudier» i fagplanen s Arbeidskrav: - Forventningssamtale mellom student, praksisveileder og lærer med plan for ukefokus - Refleksjonsnotat - Gruppeveiledning med lærer - Utarbeide pedagogisk pleieplan Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. Pensum/litteratur: Det forutsettes at studenten aktivt bruker pensum fra tidligere gjennomførte teoriemner. Emne 5 - Sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter Navn Emnekode 5 Studiepoeng 15 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter Nursing of critically ill patients Bachelorutdanning i sykepleie Høst Bestått 1.studieår (emne 2B må være bestått i løpet av emnet) Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emnet fokuserer på sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter i somatisk sykehus, og bygger på kunnskaper i grunnleggende sykepleie, i tillegg til kunnskaper i anatomi, fysiologi og sykdomslære. Målet er å forberede studenten på å kunne utøve faglig forsvarlig og begrunnet sykepleie til pasienter innlagt på medisinsk og kirurgisk avdeling. 20

24 Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper: - har teoretisk kunnskap om generell og spesiell sykepleie til pasienter i kirurgisk og medisinsk avdeling - kjenner til forskning og utviklingsarbeid i sykepleie til akutt kritisk syke Ferdigheter: - kan anvende teoretisk kunnskap til å vurdere behov for -, planlegge og dokumentere sykepleietiltak til akutt, kritisk syke i tenkte pasientsituasjoner - utfører gitte praktiske ferdigheter i tenkte pasientsituasjoner ved simuleringsøvelser Generell kompetanse: - har kjennskap til etiske og juridiske spørsmål relatert til yrkesutøvelse i spesialisthelsetjenesten Arbeids- og undervisningsformer: Forelesninger, selvstudie, oppgaveskriving individuelt og i gruppe og fremlegg. Praktisk trening i ferdighetssenter. Studiekrav, vurderingsformer og uttrykk: Vurderingsform: Skoleeksamen 4 timer Vurderingsuttrykk: Bokstavkarakter A - F Arbeidskrav: Praktisk-teoretisk test. Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått. Den praktisk/teoretiske testen må være godkjent innen halvtidsvurdering i emne 6A. Pensum: Oversikt over pensum er tilgjengelig på høyskolens hjemmesider. 21

25 Emne 6 A og 6 B - Sykepleie til pasienter i medisinsk kirurgisk praksis Navn Sykepleie til pasienter i medisinsk og kirurgisk avdeling (praksis del 1 og 2) Nursing of critically ill patients (part1&2) Emnekode 6 A og 6 B Studiepoeng 30 (15+15) Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Bachelorutdanning i sykepleie Høst og vår Bestått 1.studieår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: I emnet skal studenten videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og praktisk handlingskompetanse. Målet er at studenten skal utøve forsvarlig sykepleie til akutt/kritisk syke pasienter som trenger medisinsk eller kirurgisk behandling i spesialisthelsetjenesten. Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper: - har kunnskap om faglig forsvarlig utøvelse av sykepleie til pasienter innlagt i spesialist helsetjenesten - vurderer konsekvenser av sykdom for pasient og pårørende, inklusiv betydningen sykdom og eventuell endret livssituasjon kan få for pasient/pårørende - begrunner valg, vurdering av observasjoner og tiltak med teoretisk kunnskap i samsvar med den enkelte pasientsituasjon Ferdigheter: - utfører gitte praktiske prosedyrer i tenkte pasientsituasjoner - vurderer ulike pasientsituasjoner, planlegger, prioriterer og gjennomfører forsvarlig sykepleie til pasienten i henhold til Emneplan - evaluerer og dokumenterer gjennomførte sykepleiehandlinger - samhandler med pasienten i samsvar med faglig forsvarlighet og pasientmedbestemmelse - utøver selvstendig sykepleie i henhold til spesifikasjoner angitt i Emneplan for praksis Generell kompetanse: - opptrer i praksis på en måte som styrker pasientens tillit til sykepleietjenesten - erkjenner faglig og personlig ansvar for egne vurderinger og handlinger, samt vurderer og holder seg innenfor eget kompetansenivå - utøver kunnskapsbasert sykepleie 22

26 Arbeids- og undervisningsformer: Praksisstudier. Praktisk utøvelse i medisinsk og kirurgiske praksis under veiledning. Studiekrav, vurderingsformer og uttrykk: Vurderingsform: Praksis vurderes av veileder og praksislærer Vurderingsuttrykk: bestått/ikke bestått. Vedrørende krav til praksisstudier, se punkt om «Praksisstudier» i fagplanen s Arbeidskrav: - -Forventningsnotat - Skriftlig selvvurdering - Faglig fordypning og refleksjon - Gruppeveiledning - Kunnskapsbasert praksis Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. Emne 6 B inneholder en uke med A-praksis etter endt praksisperiode. Se beskrivelse av A-praksis tidligere i fagplanen. Emne 1 B - Sykepleiens faglige vitenskapelige grunnlag Navn Emnekode Studiepoeng 5 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Sykepleiens faglige vitenskapelige grunnlag Nursing's professional scientific basis 1 B Bachelorutdanning i sykepleie Vår Bestått 1.studieår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Hensikten med emnet er at studenten skal kunne lese og vurdere kvaliteten på forskningsartikler, nyttiggjøre seg forskningsresultater samt vurdere hvorvidt forskningen kan implementeres i praksis. Læringsutbyttebeskrivelse Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper: - har kunnskap om de ulike trinnene i kunnskapsbasert praksis 23

27 - har kjennskap til kvalitetsforbedring - har kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske retninger Ferdigheter: - kan sette opp en søkestrategi, søke, finne og vurdere forskningsartikler og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling Generell kompetanse: - kan reflektere over de ulike kunnskapskildene, hvordan de operer sammen og betydningen for pasientsikkerheten - kan oppdatere sine kunnskaper i sykepleie ved anvendelse av kunnskapsbasert praksis Arbeids- og undervisningsformer: Ressursforelesninger, gruppearbeid, plenumsdiskusjon, litteratursøk og bruk av ulike former for sjekklister. Studiekrav, vurderingsformer og uttrykk: Vurderingsform: Hjemmeeksamen i gruppe. Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått. Arbeidskrav: - KF-prosjekt - PICO-søkehistorikk innlevering - Plemumsdiskusjon - Deltakelse i undervisning merket «obligatorisk» - Framlegg av eksamen Arbeidskrav er utdypet i emneheftet. Pensum: Oversikt over pensum er tilgjengelig på høyskolens hjemmesider. 24

28 Emne 7 - Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnenavn Emnekode 7 Studiepoeng 10 Studium Semester Forkunnskaper Undervisningsspråk Kategori Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag. Sosiologi, psykologi og sosialantropologi. Nursing's social basis. Sociology, psychology and anthropology. Bachelorutdanning i sykepleie Vår Bestått 1. studieår Norsk Obligatorisk emne Emnebeskrivelse/innhold: Emnet skal gi studenten en innføring i vitenskapelig kunnskap fra sosiologi, psykologi og sosialantropologi som omhandler faktorer som påvirker menneskers reaksjoner og samspill. Hensikten med Emnet er å forstå menneskers utvikling, læring og hvordan menneskene forholder seg til hverandre i ulike samfunn og kulturer. Studenten skal ha forståelse for vanlige reaksjoner i ulike faser av livet og hvordan sykdom og livssituasjon gjensidig påvirker hverandre. Begrepsforståelse og kunnskap om teoretiske forklaringsmodeller og forskning vektlegges. Læringsutbyttebeskrivelser Etter gjennomført emne forventes det at studenten har følgende læringsutbytte: Kunnskaper - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innenfor sosiologi, psykologi og sosialantropologi. - har kunnskap om menneskers atferd, reaksjoner og relasjoner ut fra noen sentrale forklaringsmodeller og begreper innen sosiologi, psykologi og sosialantropologi. Ferdigheter - anvender faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning på praktiske og teoretiske problemstillinger, og treffer begrunnede valg. - reflekterer over egen faglig utøvelse i lys av teoretisk kunnskap om menneskers psykologi, og kulturelle og samfunnsmessige rammer. - anvender kunnskapen i refleksjon relatert til pasienters reaksjoner og atferd, samt betydningen av egen profesjon og yrkesutøvelse. Generell kompetanse - formidler sentralt fagstoff skriftlig og muntlig - utveksler synspunkter og erfaringer med andre på bakgrunn av kunnskaper fra sosiologi, psykologi og sosialantropologi, og gjennom dette bidrar til god praksis. 25

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE. Studieåret 2013 2014 FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2013 2014 Godkjent av høyskolestyret: 29.mai 2013 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 1 Kompetanse og formell

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Beskrivelse Bachelorutdanningen i sykepleie skal utdanne selvstendige, ansvarsbevisste, endrings- og pasientorienterte sykepleiere som viser evne og vilje til

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie

ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie ARBEIDSHEFTE Bachelorstudium i sykepleie Bachelor s Programme in Nursing 180 sp/ects Kull 2011 deltid (SYPLGRD) Studieåret 2014 15 Fakultet for fag Institutt for sykepleie Studiested Pilestredet Sist endret:

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket?

Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Akershus grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? Hvordan har sykepleierutdanningen ved Høgskolen i grepet fatt i kvalifikasjonsrammeverket? UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Tema- og erfaringskonferanse for UoH-sektoren Bergen, 25.-26. januar 2010 Tone

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 11 HØST, versjon 08.aug.13 11:15:35 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2007 HØST, versjon 08.aug.2013 11:10:49 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Graden

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 13 HØST, versjon 31.mai.13 06:45:30 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Arbeidsplan - Praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II. (kirurgisk avdeling) Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40316 Sykepleie til somatisk syke II (kirurgisk praksis)

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 7 Studieplan 2015/2016 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier

Veiledede og vurderte praksisstudier Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk praksis) Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 19.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid.

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del

MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del MOP4201 Fordypning i operasjonssykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MOP4201 Emnenavn: Fordypning i operasjonssykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng VID vitenskapelige høgskole Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Studiested Bergen Studieåret 2016-2017 Programme Description for Bachelor of Nursing 180 ECTS Campus Bergen Year of study 2016-2017

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:21 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Studiet

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:08 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning Bachelor i sykepleie utdanner yrkesutøvere som er kvalifisert for å utføre sykepleiefaglig arbeid i alle ledd av helse- og omsorgstjenesten, i og utenfor institusjoner, på et nasjonalt

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del

MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del MIN4201 Fordypning i intenisivsykepleie, del 3-2015-2016 Emnekode: MIN4201 Emnenavn: Fordypning i intenisivsykepleie, del 3 Faglig nivå: Master (syklus 2) Studiepoeng: 15 Varighet: Vår Språk: Norsk Forutsetter

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i operasjonssykepleie Studiepoeng: 90 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i operasjonssykepleie er et heltidsstudium som gjennomføres over 3 semestre. Normert

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i lungesykdommer Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanningen tilbys tilrettelagt som et tverrfaglig deltidsstudium på 15 studiepoeng over to

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Bakgrunn for

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Sosialt arbeid, sosionom

Sosialt arbeid, sosionom NO EN Sosialt arbeid, sosionom Ønsker du å bidra til at mennesker i vanskelige livssituasjoner får et bedre liv? Vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter til å løse, redusere og forebygge sosiale problemer?

Detaljer

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist

sykepleie og helsevitenskap Søknadsfrist NO EN Sykepleierutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL

VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL VIDEREUTDANNING I AKUTTSYKEPLEIE, PILOTKULL INNLEDNING Videreutdanning i akuttsykepleie skal føre til at studenten etter endt studium skal kunne ivareta akutt og/ eller kritisk syke pasienter i en hverdag

Detaljer

Klinisk veiledning. 10 studiepoeng. Sist justert

Klinisk veiledning. 10 studiepoeng.  Sist justert Klinisk veiledning 10 studiepoeng Sist justert 07.08.17 www.ldh.no INNHOLDSFORTEGNELSE KLINISK VEILEDNING, 10 (3+3+4) STUDIEPOENG... 2 OPPTAKSKRAV... 2 MODULOVERSIKT... 2 BAKGRUNN FOR ETABLERING AV STUDIET...

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng

Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng VID vitenskapelige høgskole VID Specialized University Fagplan for bachelor i sykepleie 180 studiepoeng Studiested Bergen Studieåret 2017-2018 Programme Description for Bachelor of Nursing 180 ECTS Campus

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing

Fagplan. Bachelor i Sykepleie. 180 studiepoeng/credits. Campus Narvik. Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 2016 Bachelor i Sykepleie Bachelor i sjukepleie Bachelor in Nursing 180 studiepoeng/credits Campus Narvik Utarbeidet på grunnlag av Nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning, fastsatt

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Somatisk pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Omsorg ved alvorlig sykdom og død Beskrivelse Omsorg ved alvorlig sykdom og død er første del i et tverfaglig mastergradsstudium i helse- og sosialfag.hovedfokuset er rettet mot kliniske

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse

4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse 4A621V Anestesisykepleie -fag og yrkesutøvelse Emnekode: 4A621V Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Følgende emner må være fullført og bestått: Første veiledet praksis, Medisinsk og naturvitenskapelig

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Intensivsykepleie II. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Intensivsykepleie II Emnekode: VIN151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Kreftsykepleie - videreutdanning

Kreftsykepleie - videreutdanning Kreftsykepleie - videreutdanning Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Videreutdanning lavere grad Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Heltid/deltid: Deltid Varighet: 4

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng

Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Studieplan videreutdanning i veiledning for studentveiledere 15 studiepoeng Theory and Methods in Supervision for students at bachelor in social work 15 ECTS VID vitenskapelige høgskole Godkjent av rektor

Detaljer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer

Emneplan. Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag. Fakultet for helsefag. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Med forbehold om endringer Emneplan Profesjonsnøytralt kurs i nasjonale fag 2015 Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Med forbehold om endringer 1 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Formål...

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Bachelor i sykepleie Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 180. Studiets varighet, omfang og nivå Bachelor i sykepleie er et heltidsstudium på 180 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 18.01.2016 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSNP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer