Sykepleie - bachelorstudium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleie - bachelorstudium"

Transkript

1 Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie Heltid/deltid: Heltid Varighet: 6 semestre Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i sykepleie tilbys som fulltidsstudium over tre år og kvalifiserer til å søke om autorisasjon som sykepleier. Graden Bachelor i sykepleie skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve sykepleie. Utdanningen kvalifiserer for arbeid som autorisert sykepleier i ulike deler av helse- og velferdstjenesten, og den fører frem til bachelorgrad som åpner veien for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad. Sykepleierstudiet er underlagt Rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning av januar 08. Sykepleie som fag og tjeneste er basert på Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer og International Council of Nursings etiske kodeks, norske lover som regulerer sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen, EU- direktiv for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og Universitetet i Stavanger sine interne forskrifter og reglement. Forskrift om skikkethetsvurdering av juni 06 gjelder. Studiets mål og profil Sykepleie er et omsorgsyrke og en samfunnstjeneste som er grunnlagt på et humanistisk menneskesyn. Sentrale verdier er barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskets iboende verdighet. I sykepleie ytes omsorg til mennesker uavhengig av kjønn, alder, sosial status og etnisitet, og sykepleiere har sitt virkeområde innen alle deler av helsetjenesten. Sykepleie forholder seg til pasienten på en helhetlig måte ut fra hvordan det erfares å være syk. Sykepleie innebærer å lindre pasientens opplevelse av lidelse, understøtte opplevelsen av mening og livsvilje, og hjelp til å mestre livssituasjonen. Sykepleie tar hensyn til pasientens og pårørendes livshistorie, livserfaringer, betydningsfulle relasjoner og verdier. Bachelor i sykepleie ved Institutt for helsefag vil styrke og fremme en ansvarlig og medmenneskelig sykepleie som er grunnlagt på omsorgsfilosofi, kulturforståelse, mellommenneskelig samspill og særtrekk ved sykepleierens særegne funksjon og ansvarsområde i samfunnet. Viktige «kunnskapssøyler» utgjøres av kunnskaper hentet fra sykepleievitenskap, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanvitenskap. Studiet vektlegger både utdanning og danning. Danning innebærer både en akademisk dannelse og en dannelse til en profesjon. Danning forstås som skapende og formende prosesser hvor menneskets iboende muligheter gis vekstvilkår. I studieprogrammet vektlegges også en akademisk tilnærming til sykepleiefaget. Dette innebærer en vitenskapelig skolering, utvikling av en vitenskapelig holdning både til kunnskap side 1

2 B-SYKEPL - Sykepleie - bachelorstudium og til informasjonskompetanse. Arbeids- og undervisningsformer Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Sykepleiekunnskap er sammensatt, og for å tilegne seg kunnskapen benyttes varierte undervisningsmetoder. Studenten har ansvar for egen læring og for å delta i ulike læringsaktiviteter. Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer, gruppe-/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier og skriftlige oppgaver. Institutt for helsefag tilbyr et variert læringsmiljø, og har utviklet og utvikler stadig nye arenaer for læring og gode læringsverktøy: Flere veiledningsposter er utviklet med ulike modeller for veiledning i praksis og et velutstyrt sykepleielaboratorium hvor ulike praktiske ferdigheter læres på en trygg måte. Ulike digitale læringsverktøy brukes og avansert simuleringsverktøy anvendes i sykepleielaboratoriet og ved SAFER. Praksisstudiene utgjør 50 % av utdanningen. Dette fordrer god kontakt mellom utdanning og praksis. Å opprettholde og utvikle samarbeidsarenaer for å tilby studentene tilfredsstillende læresituasjoner er en naturlig del av læringsmiljøet. Våre praksisfelt er relevante og lokalisert i rimelig nærhet til Institutt for helsefag. Studietiden i praksis organiseres over hele døgnet og alle ukedager. Studenten følger praksisfeltets arbeidstid og turnus. Studentenes deltakelse i praksis vil utgjøre gjennomsnittlig 30 timer i uken. Studiekrav og vurderingsformer Studiet innebærer skriftlige skoleeksamener og hjemmeeksamener, praktisk/muntlige eksamener og vurderte praksisstudier. Karakterskala fra A til F benyttes. Praktisk/muntlig eksamen og praksisstudier vurderes til Bestått/ikke-bestått. Studiepoeng benyttes som veiledende uttrykk for omfang av studieinnsats og dybde. Det utstedes vitnemål til studenter som har fullført bachelorutdanning i sykepleie. Læringsutbytte Læringsutbyttene i studieprogrammets emner vektlegger en utvikling i tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Emnene bygger på hverandre på en slik måte at de forutsetter fullførte og beståtte emner på lavere nivå, noe som innebærer at studenter ikke har adgang til å fremstille seg til eksamen i påfølgende emner, inkludert praksisemner, dersom forkunnskapskrav ikke er innfridd. Det framkommer av den enkelte emnebeskrivelse, hvilke emner som er forkunnskapskrav for det aktuelle emnet. Bachelorstudiets læringsutbytte baserer seg på en samlet emnesammensetning og beskriver studentens samlede tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse etter gjennomført Bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger. Etter endt utdanning forventes det at studenten har kunnskap om side 2

3 Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 Grunnleggende verdier, begreper og fenomener i sykepleie Sykepleiens historiske, filosofiske og vitenskapsteoretiske ståsted Hvordan lidelse, traumer og sykdomstilstander innvirker på mennesket og danner grunnlag for faglig forsvarlig sykepleie Kommunikasjonens og relasjonens betydning for samhandling i sykepleie Menneskets psykologiske utvikling Menneskets anatomiske oppbygging, fysiologiske og patofysiologiske prosesser Velferdsstatens rammer for tjeneste utøvelse og sykepleiens bidrag til helse- og velferdstjenesten Forskning og utviklingsarbeid relevant for sykepleie Etter endt utdanning forventes det at studenten har ferdigheter til å Utøve sykepleie ut fra kunnskap, aktuell forskning, erfaringskunnskap og faglig skjønn Ivareta pasientens grunnleggende behov ved å observere, vurdere, planlegge, iverksette, evaluere og dokumentere sykepleie Fremme verdighet uansett kjønn, alder, sosial status og etnisitet Møte samfunnets krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie i et livsløpsperspektiv, som bidrar til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit i helsetjenesten Identifisere risikofaktorer av individuell og miljømessig karakter, planlegge og utføre helsefremmende og forebyggende tiltak Møte pasienters, pårørendes og samfunnets behov for sykepleie i et komplekst og flerkulturelt samfunn Undervise og veilede pasienter, sykepleiestudenter og medarbeidere ut fra anerkjente pedagogiske prinsipper og verdier i veiledning Beherske relevante faglige verktøy, teknikker, prosedyrer og kommunikasjonsformer Bidra til et koordinert, helhetlig og sammenhengende pasientforløp med fokus på samhandling og tverrfaglig samarbeid Reflektere kritisk over sykepleiepraksis, lede og utvikle eget fag Etter endt utdanning forventes det at studenten har generell kompetanse til å Møte pasienter og pårørende med varhet, innlevelse, forståelse og moralsk ansvarlighet Utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie, basert på etisk bevissthet og kritisk refleksjon Ivareta pasientens rett til medbestemmelse og medvirkning Erkjenne sammenhenger mellom helse, lidelse og sykdom side 3

4 B-SYKEPL - Sykepleie - bachelorstudium Ha forståelse av helsetjenestens oppbygging, organisering og sykepleierens oppgaver Vise evne og vilje til livslang læring Arbeide ut fra ulike kunnskapsformer, erfaringsbasert kunnskap, teoretisk kunnskap, vitenskapelig kunnskap og faglig skjønn, og bidra til å utvikle kvalitet i sykepleiefaget og helsetjenesten Anvende og formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig Bidra til at faglige og etiske normer synliggjøres i den offentlige debatt om helsepolitiske spørsmål Opptakskrav Generell studiekompetanse Det er krav om politiattest. BCG - vaksinasjon: Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter med luftsmitte. Det er lite tuberkulose i Norge i dag, og det gis derfor ikke rutinemessig BCG-vaksine til norske barn i barnevaksinasjonsprogrammet. Praksis og klinisk undervisning ved en rekke helsefaglige utdanninger kan medføre økt risiko for å smittes med tuberkulose. Studenter ved disse utdanningene bør derfor være vaksinert mot tuberkulose. Hvis du ikke har fått BCG-vaksine tidligere, kan du kontakte kommunehelsetjenesten eller legekontor på ditt hjemsted og be om BCG-vaksinasjon. Etter vaksinasjon vil du få en vaksinasjonsattest som du må ta med ved studiestart. Søknad: Via Samordna opptak. Url: Kontakt: Telefon: Mer informasjon: Opptaksinformasjon Årlig opptak. Søknadsfrist om våren og studiestart i august. Søknad via Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no) Rammeplan Emnekombinasjon/studieplan Sykepleie - bachelor (Oppstart Høst 14) side 4

5 Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP Obligatoriske emner BSY150 Grunnleggende sykepleie og yrkesgrunnlaget BSY152 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 1 BSY153 Legemiddelregning 0 BSYP01 Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie BSY154 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon SVEXPHIL Examen Philosophicum - IH BSY250 Sykepleie til pasient og pårørende - Del A BSY251 Sykepleie til pasient og pårørende - Del B BSY252 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del A BSY253 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B BSY350 Sykepleie i et samfunnsperspektiv BSYBAC Selvstendighet og ansvar i sykepleie Praksisemner Obligatoriske praksisemner klasse A BSYP21A Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis BSYP22A Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid BSYP31A Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis BSYP32A Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten Obligatoriske praksisemner klasse B BSYP21B Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis BSYP22B Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten BSYP31B Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis BSYP32B Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid Obligatoriske praksisemner klasse C BSYP21C Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kommunehelsetjenesten BSYP22C Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Kirurgisk praksis side 5

6 B-SYKEPL - Sykepleie - bachelorstudium År 1 År 2 År 3 Kode Emne SP BSYP31C Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid BSYP32C Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis Obligatoriske praksisemner klasse D BSYP21D Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Psykisk helsearbeid BSYP22D Praksisstudier i sykepleie med fokus på pasient og pårørende - Medisinsk praksis BSYP31D Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten BSYP32D Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis Sykepleie - bachelor (Oppstart Høst 13) År 2 År 3 Kode Emne SP Obligatoriske emner BSY240 Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke BSY241 Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 BSY243 Legemiddelregning 0 BSY242 Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse BSY340 Sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning BSY341 Sykepleiens grunnlagstenkning BSYBAC Bacheloroppgave i sykepleie Praksisemner Obligatoriske praksisemner klasse A BSYP4A Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern BSYP5A Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Obligatoriske praksisemner klasse B BSYP4B Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kirurgisk felt/ kommunehelsetjeneste BSYP5B Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Medisinsk felt og psykisk helsevern Obligatoriske praksisemner klasse C BSYP4C Praksisstudier i sykepleie m fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter:kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt BSYP5C Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt side 6

7 Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 14 HØST, versjon 31.mai.15 23:44:14 År 2 År 3 Kode Emne SP Obligatoriske praksisemner klasse D BSYP4D Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Psykisk helsevern og medisinsk felt BSYP5D Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Sykepleie - bachelor (Oppstart Høst 12) År 3 Kode Emne SP 5 6 Obligatoriske emner BSY340 Sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning BSY341 Sykepleiens grunnlagstenkning BSYBAC Bacheloroppgave i sykepleie Praksisemner Obligatoriske praksisemner klasse A BSYP5A Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Obligatoriske praksisemner klasse B BSYP5B Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Medisinsk felt og psykisk helsevern Obligatoriske praksisemner klasse C BSYP5C Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Obligatoriske praksisemner klasse D BSYP5D Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Hva kan du bli Fullført studium gir tittelen Bachelor i sykepleie. Denne kompetansen innebærer at studenten blir faglig kvalifisert til å utøve sykepleieyrket i samsvar med gjeldende lover, regler og yrkesetiske retningslinjer. Bachelor i sykepleie kvalifiserer dermed for arbeid som autorisert sykepleier innenfor offentlig og privat virksomhet. Bachelorgraden i sykepleie åpner også veien for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad. Emneevaluering Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger og SV-fakultetets evalueringsordninger. side 7

8 B-SYKEPL - Sykepleie - bachelorstudium Utenlandsopphold Det gis mulighet for utvekslingsopphold i 4. og 5. semester gjennom samarbeid med Nordplus, Erasmus og ulike bilaterale avtaler. Samarbeidsavtalene gir mulighet for utenlandsopphold i ulike deler av verden. For å bli vurdert som aktuell for utenlandsopphold ved bachelorstudium i sykepleie, må studenten oppfylle visse kriterier (se lenken under). Fyldig informasjon om utveksling på bachelorstudiet i sykepleie finnes på denne lenken: Kontaktperson: Internasjonal koordinator Tove Teigen, Institutt for helsefag: / Sentralbord, Institutt for helsefag: Kontaktinformasjon Ekspedisjonen, Institutt for helsefag, telefon: Studentekspedisjonen, Universitetet i Stavanger, telefon: 5183 side 8

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016

FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 FAGPLAN FOR BACHELOR I SYKEPLEIE 2015 2016 Behandlet i Fagrådet juni 2015 0 INNHOLDSFORTEGNELSE FAGPLAN FOR BACHELORSTUDIET I SYKEPLEIE... 2 Bachelorgrad i sykepleie... 2 Læringsutbyttebeskrivelser...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar 1958. Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 1 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng

Studieplan. Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Studieplan Videreutdanning Nasjonal Paramedic-utdanning deltid over 2 år - 60 studiepoeng Høgskolen Betanien 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 1.1 Ambulansetjenesten....

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3. Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2008 nr. 3 Styrking av praksisundervisning og konkretisering av læresituasjoner Samarbeidsprosjekt mellom Søndre Land kommune og Høgskolen i Gjøvik Marianne Ege Lundberg

Detaljer