UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR REGIONAL TRANSPORTSTØTTE TIL VAREPRODUSENTER I TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR REGIONAL TRANSPORTSTØTTE TIL VAREPRODUSENTER I TROMS"

Transkript

1 UTFYLLENDE RETNINGSLINJER FOR REGIONAL TRANSPORTSTØTTE TIL VAREPRODUSENTER I TROMS Vedtatt av fylkesrådet i Troms i fylkesrådssak 147/08, med endringer av og Gjeldende for transporter foretatt fra og med 1. januar Alminnelige bestemmelser Disse retningslinjene gjelder så fremt vedtar å bevilge en årlig ramme for transportstøtte. Samlet transportstøtte som utbetales for det enkelte år kan ikke overstige de rammer som er stilt til disposisjon. Alle søknader må derfor vurderes før støttebeløp til den enkelte søker kan fastsettes. Med egenproduserte varer menes det her sluttproduktet av råvarer/innsatsvarer som blir hentet/kjøpt inn til bedriften og som gjennomgår en (større) prosess eller forandring ved manuell, mekanisk/maskinell eller annen behandling og settes sammen til et nytt produkt. Dette sluttproduktet har større nytteverdi og økonomisk verdi i konsumentmarkedet enn råvarene/innsatsvarene ville hatt alene, uten denne bearbeidingsprosessen. Reparasjon, service, forbedring av allerede ferdige eller brukte produkter regnes ikke som egenproduserte varer. Egentransport er ikke støtteberettiget. Dersom en produsent ønsker å benytte egen båt, bil eller f.eks. kai i forbindelse med transport, er det et krav at fartøyet, traileren eller spedisjonsvirksomheten organiseres som et eget rettssubjekt (selskap) og fører eget regnskap. Ved opprettelse av et eget transportselskap vil de kontrollmessige hensyn kunne ivaretas, og transportstøtte kan utbetales. Det forutsettes at transportselskapets priser er reelle og konkurransedyktige og at dette kan dokumenteres. 2. Geografisk virkeområde Hele Troms fylke faller inn under det geografiske virkeområdet for ordningen. Varer som er fremstilt ved leieproduksjon i et støtteområde, kan gis transportstøtte forutsatt at varene produseres for søkerbedriftens regning og risiko, og søker blir stående som eier av de fremstilte produkter. Det må i slike tilfeller kunne skilles ut hva som er leieproduksjon og hva som er innkjøpte produkter. Innkjøpte produkter er ikke støtteberettiget. Produksjon i forbindelse med leiearbeider utenfor støtteområdene er ikke støtteberettiget. Varer fremstilt ved leieproduksjon gis transportstøtte ut fra de satser som gjelder i det støtteområde søkerbedriften ligger. Det må foreligge dokumentasjon/avtale på at det er en reell leieproduksjon. Produksjon ombord på fartøyer, f.eks. på fabrikkskip, faller utenfor støtteordningen. Om produktet senere transporteres via er støtteområde, bringer ikke dette saken i noen annen stilling. 3. Næringsavgrensning Med grunnlag i endringer av EØS-regelverket som følger av ESAs vedtatte retningslinjer av har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) laget et forslag til

2 Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte. Forskriften trådte i kraft og gjelder for hele Norge. Oversikt over næringsavgrensning er oppdatert i henhold til KMDs forskrift som gjelder fra og med I forskriften går det fram at alle næringer kan motta transportstøtte, med følgende unntak: 2 1. Alle aktiviteter innen transport og lagring, næringshovedområde H (næring 49 53) 2. Alle aktiviteter innen energisektoren: Næring 05 Bryting av steinkull og brunkull Næring 06 Utvinning av råolje og naturgass Næringsgruppe Bryting av uran- og thoriummalm Næringsgruppe Stikking av torv for energiformål Næringshovedgruppe 09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift for Næringshovedgruppe 09.9 utvinning av steinkull, brunkull, uran eller thorium Næringsgruppe Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer for energiformål Næring 19 Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter for energiformål Næringsgruppe Produksjon av andre uorganiske kjemikalier Næringsgruppe Produksjon av kjernebrensel Næringsgrupper 35.11, og Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet Næringsgrupper og Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett Næringshovedgruppe 35.3 Damp- og varmtvannsforsyning I tvilstilfelle kan bedriftene få opplyst sin plassering i henhold til standarden ved å henvende seg til Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller vurdere å godkjenne bedrifter som ikke kommer inn under bransjelisten, men som åpenbart driver produksjon av varer. Bedrifter som kommer inn under/mottar støtte fra annen offentlig fraktstøtteordning, vil ikke komme inn under denne ordning. 4. Grad av kompensasjon og kostnader som kan kompenseres For å være berettiget til transportstøtte må transporten foregå med jernbane, båt, fly eller bil i yrkesmessig trafikk og med tillatelse til alminnelig godsbefordring eller med løyvefri lastebil. Transport ved bruk av egne ansatte eller eget materiell er ikke støtteberettiget. Heller ikke konstruksjoner som kan transporteres ved egen framdrift er støtteberettiget, som f.eks. hvor en båt seiler på egen kjøl. Inntransport er ikke støtteberettiget. Det gis ikke transportstøtte til varer som sendes pr. post. Retur av tomme containere er ikke støtteberettiget. Sentrallager For sendinger via sentrallager gjelder særskilte bestemmelser som bare kommer til anvendelse når produsenten av de enkelte varepartier ikke kan identifiseres. Følgende betingelser må

3 3 være oppfylt for at vareprodusenter skal kunne nytte sentrallagerets sendingsutgifter som en del av støttegrunnlaget: a) Sentrallageret må være 100 % eid av produsentbedriftene for at sendinger ut fra lageret skal være støtteberettiget. b) Sentrallageret må ligge innen ordningens geografiske virkeområde. c) Sentrallageret må hvert år sette opp en oversikt over sine sendingsutgifter. Disse sendingsutgifter må sentrallageret fordele på de enkelte produsenter i forhold til den mengde av angjeldende vare som vedkommende har levert til sentrallageret. d) Forsendelsen må gå over 350 km regnet fra produsent til mottaker. e) Bare produsenter som er lokalisert innenfor ordningens geografiske virkeområde får støtte. f) De sendingsutgifter som sentrallageret fordeler på sine produsenter, må ikke gjelde større kvanta enn det som er levert av produsentene i støtteområdet. Produktet må transporteres over en avstand på 350 km fra produksjonssted til mottaker. Etter post 201 i "Alminnelig regnskapsskjema" kan salgsinntektene bestå av: a) salgsinntekter av vareproduksjon b) salgsinntekter av handelsvirksomhet c) andre salgsinntekter Sum støtteberettigede transportkostnader må overstige 2 % av pkt. a), salgsinntekter av vareproduksjon, og støtte beregnes for den delen som overstiger dette beløpet. Dette betyr at salgsinntekter av både støtteberettiget og ikke støtteberettiget vareproduksjon skal tas med her. For de bedrifter som har flere virksomheter i tillegg til produksjon f.eks. butikkdrift, salg av oljeprodukter o.1., er det kun pkt. a) (produksjonsdelen) som her skal beregnes inn som salgsinntekt. 5. Beregning av støtte I. Innenlandske sendinger. Regler vedrørende beregning for innenlandske sendinger er behandlet i forskriftenes 6, pkt. I. Beregningsgrunnlaget er de faktiske transportkostnader som produsenten har hatt på varene fram til mottaker. I beregningsgrunnlaget tas ikke merverdiavgift med, men alle kostnader som er nødvendige for å transportere varen fra produksjonsstedet til mottaker. Tilleggsgebyr, omlastningskostnader m.v. som framgår av fraktbrevet, inngår i grunnlaget for beregningen. Utgifter til ombordbringelse regnes med i støttegrunnlaget hvis ikke arbeidet er utført av produsentens egne folk. Omkostninger ved lagring regnes bare med dersom lagringen er et nødvendig ledd i transporten, f.eks. ved omlasting. Speditørs utgifter til forsikring, meglergebyr m.v. regnes også som fraktkostnader. Bonus eller fraktrabatter skal trekkes fra. Skjønnsmessig fastsetting av transportkostnader godtas ikke. I enkelte tilfeller kan likevel beregnede transportkostnader godtas på grunnlag av dokumentasjon som sannsynliggjør riktigheten av den foretatte fordeling av kostnadene.

4 4 II. Eksportsendinger. Regler vedrørende beregning for eksportsendinger er behandlet i forskriftenes 6, pkt. II. De faktiske fraktkostnader skal legges til grunn ved beregningen. Som eksportforsendelse regnes forsendelse direkte - eller via omlastning(er) - hvor produsenten betaler frakten utover norsk grense. De internasjonale avtaler som er inngått gjør at det ikke kan gis støtte til frakt inn i et annet land. Derimot er innlandsandelen av totalfrakten støtteberettiget. Den beregnes slik: totale fraktkostnader multiplisert med den prosentvise innenlandsandelen i henhold til tabellen i 6, pkt. II. Dette er eksportsendingenes beregningsgrunnlag som inngår som en del av bedriftens "sum støtteberettiget", jfr. beregningsmetode i søknadsskjema. Landtransporter Forsendelser med bil eller jernbane er støtteberettiget under forutsetning av at transportstrekningen innen Norge er minst 350 km. I de tilfeller hvor fraktbeløpet fram til norsk grense er kjent, vil dette beløpet være den støtteberettigede transportkostnaden. I tilfeller hvor frakten ikke er kjent, fastsettes støtteberettiget fraktandel på bakgrunn av transportstrekningen gjennom Norge i prosent av den totale transportstrekning. Båttransporter Ved eksportforsendelser fra norsk havn til utenlandsk havn, gis det transportstøtte for strekningen fra utskipningshavnen og til den norske havnen som ligger nærmest der hvor fartøyet anses som endelig å forlate norsk territorialfarvann. Hvis innenlands transportkostnad ikke er kjent, fastsettes støtteberettiget transportkostnad på bakgrunn av hvor stor andel strekningen innenfor norsk territorialfarvann utgjør av den totale transportstrekningen. Alle kostnader til fortransporter regnes som støtteberettiget. Også ved båttransporter er det en forutsetning at total transportstrekning innen Norge er minst 350 km (strekning innenfor norsk territorialfarvann og eventuelle fortransporter). Flytransporter Eksportsendinger direkte fra norsk flyplass til utenlandsk flyplass er ikke støtteberettiget. Eventuelle fortransporter til norsk flyplass er støtteberettiget i sin helhet under forutsetning av at transportavstanden gjennom Norge er minst 350 km. III. Fellesbestemmelser. Fastsettelse av støttesatser. Transportstøtten beregnes på grunnlag av bedriftens støtteberettigede innenlandssendinger pluss innenlandsandel av eksportsendinger med fradrag for 2 % av salgsinntekten beregnet etter 5, siste ledd. For fordeling av transportstøtten vises det til den begrensede bevilgningsrammen samt til 1, formål med ordningen. Alle søknader må ut i fra dette være behandlet og prioriteringen vedrørende størrelse på støtteandel for hver bedrift må være foretatt før utbetaling kan skje. Prioriteringen vedrørende størrelse på støtteandel for den enkelte bedrift skal bygge på: - Hvor stor vekt bedriften legger på å ha et høyt foredlingsomfang (høy verdiskaping). - Utvikling nasjonalt og internasjonalt for det markedet og den bransjen bedriften opererer i.

5 - Bedriftens lokalisering i forhold til marked og transporttilbud samt om bedriften ligger i et næringssvakt område. Bedrifter med høyt foredlingsomfang og med stor økonomisk betydning for lokalsamfunnet vil få høy prioritet. Tilsvarende vil bedrifter som har lavt foredlingsomfang få en lav prioritet. 6. Søknad og dokumentasjon Vedrørende dokumentasjon som skal vedlegges søknaden; oversikten over de totale støtteberettigede transportkostnadene fremkommer, kan eksempelvis settes opp slik: Forsendelser innenlands. - Diverse enkeltfrakter, summert. - Salgsorganisasjoner, sum av frakt som er belastet søker. - Eget transportselskap, summert. - Andre. Eksportsendinger kan settes opp etter det samme oppsettet, helst også fordelt på Norden, Europa og utenfor Europa. Revisor skal, ved påtegning av søknaden, bekrefte at ifølge kontroll foretatt i samsvar med god revisjonsetikk, er det ikke tatt med i søknaden fraktbeløp i strid med forskriftene for transportstøtteordningen. Dersom revisor er i tvil om hvordan reglene skal forstås, skal dette tas opp med Næringsetaten. Salgsorganisasjoner, hovedkontor e.1. kan ikke søke om transportstøtte på vegne av produsenter. Data som har betydning for søknaden må oversendes produsentbedriften slik at denne selv kan søke om transportstøtte. Av forskriftenes 7, siste ledd, fremgår det at bedrifter som innstiller virksomheten eller går konkurs det året angjeldende transporter fant sted, eller i perioden 1. januar og frem til melding om anvisning, ikke skal tildeles transportstøtte. Dette betyr at bedrifter som innstiller virksomheten eller går konkurs før søknadsfristen utløper, ikke skal søke om transportstøtte. Bedrifter som er under gjeldsforhandlinger kan ikke få behandlet søknad om støtte uten etter vedtak i fylkesrådet. Vedrørende ettersyn og kontroll av søknadenes riktighet, vises det til punkt 7, administrasjon og saksbehandling. 7. Administrasjon og saksbehandling Næringsetaten skal behandle de enkelte søknader og herunder kontrollere så langt som mulig at søknadene tilfredsstiller de krav som er fastsatt i forskriftene. Klagenemnda er klageinstans for avgjørelser som treffes av Næringsetaten. I henhold til Forvaltningslovens 29 kan avgjørelsen påklages til klagenemnda via Næringsetaten innen 3 uker fra søker har mottatt underretning. Næringsetaten skal sørge for at det foretas bokettersyn og stikkprøver for å kontrollere at de transporter søknadene gjelder oppfyller betingelsene for å få støtte og er tilstrekkelig dokumentert. Ettersynet foretas av fylkeskommunen eller revisor engasjert av 5

6 fylkeskommunen. Rapport fra kontrollene og oversikt over samtlige kontroller legges fram for fylkesrådet. Dersom det ved ettersyn viser seg at det er utbetalt for mye i støtte, skal Næringsetaten melde fra til økonomisenteret. Økonomisenteret skal i slike tilfeller sørge for at tilbakebetaling skjer. Oppgjør kan eventuelt foretas ved avkortning i framtidige støttebeløp. Dette må imidlertid vurderes, da det er avhengig av at rammer stilles til disposisjon for påfølgende år. 8. Melding om gruppeunntak De nye retningslinjene for regionalstøtte, som ble vedtatt av ESA , gjelder ikke lengre for transportstøtte. Transportstøtte er nå hjemlet i det nye gruppeunntaket som oppstiller geografiske rammer for regionalstøtte. Det nye gruppeunntaket ble innlemmet i EØS-avtalen , og trådte i kraft Tildeling av transportstøtte etter må skje i samsvar med gruppeunntaket for transportstøtte og meldes til ESA. Næringsetaten skal sende en årlig melding om gruppeunntaket for transportstøtte til ESA, senest 20 dager etter iverksettelse eller tildeling av støtten. Når støtten trer i kraft skal Næringsetaten publisere all informasjon om støtten på internett. 6

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S

(Foreløpig utgave) Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360. Prop. 118 S () Finansdepartementet Kap. 5700, 572, 909, 1320, 1350 og 1360 Prop. 118 S (2013-2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms

Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Vedtatt i fylkeskommunens plan- og næringsutvalg 7.4.2003. 1. MÅL FOR VIRKEMIDDELBRUKEN Hovedmål for fondet er å bidra til og legge til rette for kompetanseheving,

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 1/14, 14. februar 2014 Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 1 Innledning... 1 1.1 Generelt om avgiftsplikten... 1 1.2 Regelverk... 1 2 Soneplassering... 1 2.1

Detaljer

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8

Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11 sak 37/11 vedlegg 8 Rundskriv Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager Nr F-14/2010 03.november 2010

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Side 1 av 13 Hattfjelldal kommune Side 1 av 13 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: røsvatn Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang

Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Naturskadeforsikring: organisering og dekningsomfang Kandidatnummer: 217 Leveringsfrist: 03.06.2013 Antall ord: 27 540 Innholdsfortegnelse DEL 1 INNLEDENDE DEL... 1 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema... 1 1.1.1

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn

AKSJONÆRAVTALE. BAKGRUNN, DEFINISJONER OG KONVERTERING 1.1 Bakgrunn AKSJONÆRAVTALE Denne aksjonæravtalen ( Avtalen ) er inngått mellom Eidsiva Energi AS, org nr 983 424 082 ( Selskapet ), og de aksjonærer som oppfyller Avtalens vilkår for å eie B- aksjer og/eller C-aksjer

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK

STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK SAK: STØTTE TIL OMBYGGING AV LOKALER FOR DAGLIGVAREBUTIKK Behandlende organ: Møtedato Sak nr. Ark.nr. Formannskap 04.06.2012 39/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Roar Karlsen 1. HVA SAKEN GJELDER:

Detaljer

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner

Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Regelverk for tilskudd til Arena for kunst- og kulturformidling og Kompetanseheving ved samiske institusjoner Formålet Formålet med regelverket er å gi utfyllende bestemmelser til Sametingets budsjett.

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL IDRETTSORGANISASJONER I OSLO 2015 Med dette informasjonsskrivet vil vi gjøre de bidragsberettigede idrettsorganisasjoner kjent med gjeldende retningslinjer for støtte

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO Bilag 2 Avtalefestet pensjon (AFP) Gjelder ansatte på permanent plasserte innretninger. AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Opprettet av LO og NHO A. Den økonomiske situasjon tillater ikke en alminnelig nedsettelse

Detaljer

Driftsstøtte for apotek - veileder 2014

Driftsstøtte for apotek - veileder 2014 Statens legemiddelverk Driftsstøtte for apotek - veileder 2014 Innhold 1. Generelle opplysninger 2. Veiledning for post 1.001-2.006 3. Veiledning for post 3.001 3.004, Søknad om driftsstøtte 4. Veiledning

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER

Kapittel 12 FREDSREGULATIVET. samt ANDRE GODTGJØRELSER Kapittel 12 FREDSREGULATIVET for kurs, øvelse, innsats og annen tjeneste i sivilforsvaret Fastsatt av Stortinget 20.06. 1955 med senere endringer godkjent av Justisdepartementet, sist i brev av 23.04.

Detaljer

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet

ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet A-rundskriv nr.: A/1-2013 Dokument nr.: 12/01843-3 Arkivkode: 0 Dato: 14.02.2013 Saksbehandler: Anne Tøndevold Til: Kommunen ASA 4313 - Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund om drift av selvstendig

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag

Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag Rammeavtale for internasjonale transport-, distribusjons- og spedisjonsoppdrag mellom [..] (heretter benevnt fraktføreren) og [..] (heretter benevnt oppdragsgiveren) C:\Users\lkberg\AppData\Local\Temp\transportavtale[1].internasjonal.doc

Detaljer