SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE"

Transkript

1 SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE Denne utgaven er en oversettelse av det svenske originaldokumentet. Dersom den svenske og den oversatte utgaven ikke stemmer overens, skal den svenske utgaven gå foran. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen) (se vedlegg 1) - rådsforordning (EU) nr 1371/2007 om rettigheter og forpliktelser for togpassasjerer (se vedlegg 2), inklusive overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) med Enhetlige rettsregler for avtale om internasjonal transport av passasjerer og reisegods på jernbane (CIV), og i andre lovbestemmelser samt - i SJ ABs særskilte bestemmelser, inklusive Generelle transportvilkår for jernbanepassasjerer, General Conditions of Carriage for Rail Passengers (GCC- CIV/PRR) (se vedlegg 3). 2. For hver avtale om transport av passasjerer i tog i trafikk innenlands og med utlandet som inngås med SJ AB, gjelder dessuten disse Generelle Vilkårene dersom annet ikke er avtalt. De Generelle Vilkårene utgjør en del av transportavtalen. 3. De Generelle Vilkårene gjelder også dersom SJ AB anvender et annet transportmiddel i stedet for tog for å utføre den avtalte transporten. 4. De Generelle Vilkårene gjelder også for transport som består av reise på SJ ABs tog kombinert med reise på annet jernbaneforetaks/annen transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB i forhold til passasjeren opptrer som avtalepart for den kombinerte reisen og det for den kombinerte reisen blir utstedt billett som angir at De Generelle Vilkårene skal anvendes. De Generelle Vilkårene gjelder allikevel ikke for transport som består av reise med annet jernbaneforetaks/-transportørs tog og/eller med reise med veitransportmiddel, eller annet transportmiddel, dersom SJ AB etter det som fremgår av billetten for reisen, bare har solgt reisen som agent for de nevnte transportørenes regning. For slike reiser gjelder de transportvilkår som disse transportørene anvender. 5. SJ AB er ansvarlig for de underleverandører som SJ AB anvender for å oppfylle sine forpliktelser overfor kundene. Forvalteren av den jernbanestrukturen som transporten utføres på, skal anses som slik underleverandør. 6. De Generelle Vilkårene er tilgjengelig hos SJ ABs Kundetjeneste (Contact Center) og betjente salgssteder, på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se), samt hos SJ ABs distributører og representanter.

2 TRANSPORT AV PASSASJERER 7. Plikt til å transportere 7.1 SJ AB er, mot fastsatt billettavgift (billettpris), forpliktet til å transportere passasjerer med tog som tar passasjerer i henhold til SJ ABs offentlige rutetabeller og endringer i disse som er oppslått eller på annen måte gjort kjent av SJ AB. Denne plikten gjelder i den utstrekning det er plass på toget og med de begrensningene som følger av rutetabellene. 7.2 En passasjer som: a) opptrer beruset eller forstyrrer ordenen eller forstyrrer andre passasjerer på en måte som ikke kan godtas, eller b) ved sin oppførsel medfører en sikkerhetsrisiko eller kan fryktes å medføre en sikkerhetsrisiko for jernbanedriften, eller c) ikke retter seg etter anvisninger gitt av togpersonale i tjeneste, eller d) ikke har gyldig billett og når vedkommende er ombord i toget nekter straks å betale billett og eventuell tilleggsavgift i henhold til punkt 8.4 nedenfor, eller e) tar med seg håndbagasje som det ikke er tillatt å medbringe i henhold til punkt 10.2 mister sin rett til transport og må forlate toget. 7.3 Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav a), b) eller c) har ikke rett til å få tilbake det vedkommende har betalt for billetten, eller dersom transporten er påbegynt, differansen mellom billettprisen og prisen for den strekning han/hun er transportert. Den som har mistet sin rett til transport i henhold til punkt 7.2 bokstav e), har rett til å få tilbake billettprisen han/hun har betalt, eller, dersom transporten er påbegynt, differansen mellom denne billettprisen og prisen for den strekningen han/hun er blitt transportert. 8. Billetter 8.1 Med billetter menes i De Generelle Vilkårene alle typer billetter og reisebevis som forekommer hos SJ AB, herunder billetter som gjelder for bestemte perioder (periodekort). En billett skal ha den form og det innhold, samt utseende ellers, som SJ AB i særskilte regler har bestemt for vedkommende billett. Billetter kan også opprettes i elektronisk form som kan endres til lesbare skrifttegn. 8.2 Dersom ikke annet er bestemt av SJ AB, skal en billett inneholde opplysninger om a) transportøren eller transportørene (SJ eller annet jernbaneforetak som passasjeren har inngått transportavtale med)

3 b) gyldighet når det gjelder tid c) gyldighet når det gjelder type tog og vognklasse d) avreisestasjon og bestemmelsesstasjon e) eventuell plassreservasjon f) billettprisen g) eventuell rett til refusjon h) avgangstid og ankomsttid som måtte gjelde i) passasjerens navn på personlig billett 8.3 Passasjeren skal så lenge han/hun oppholder seg på toget eller innenfor sperringene på en jernbanestasjon som trafikkeres av SJ AB, kunne fremvise gyldig billett for hele transportstrekningen. Billetten skal uten oppfordring vises frem for stempling ved første billettkontroll. Dersom passasjeren ikke har billett når reisen påbegynnes, skal han/hun ved slik billettkontroll opplyse at han/hun mangler billett. Passasjeren skal også på oppfordring vise frem sin billett ved etterfølgende kontroll. Billetten skal beholdes under hele reisen. En billett som er utstedt på en bestemt navngitt passasjer, er personlig og gjelder bare mot fremvisning av identitetsbevis godtatt av SJ for denne passasjeren. Dersom passasjeren ikke kan fremvise slikt identitetsbevis, kan passasjeren anses som å mangle gyldig billett. Dersom en billett skal stemples i automat i eller utenfor toget, kan passasjeren anses å mangle gyldig billett dersom slik stempling ikke er foretatt. En billett som urettmessig er blitt endret, er ugyldig og skal tas hånd om av togpersonalet. For stempling og kontroll av retten til å reise for såkalte billettløse passasjerer gjelder det SJ AB har fastsatt i særskilte regler. Slike regler finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 8.4 En passasjer som ikke kan fremvise gyldig billett eller på annen måte bevise sin rett til transport, skal kjøpe billett til den pris som gjelder ved kjøp ombord i toget. Passasjeren skal i tillegg, dersom han/hun ikke ved første billettkontroll opplyste at han/hun manglet billett eller på annen måte forsøkte å unndra seg plikten til å betale riktig billettpris for reisen, betale en fastsatt tilleggsavgift (kontrollavgift) i henhold til den svenske lov om tilleggsavgift i kollektiv persontrafikk. Kontrollavgiften er kr 800 for den som har fylt 18 år og kr 400 for den som har fylt 15, men ikke 18 år. 8.5 Dersom annet ikke er uttrykkelig bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten, kan billetten ikke overdras etter at reisen er påbegynt.

4 8.6 En billett kan ikke leveres tilbake for refusjon ut over det som uttrykkelig er bestemt av SJ AB for visse typer billetter, eller angitt på billetten. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Dersom refusjon gis, avhenger refusjonsbeløpet av når billetten ble avbestilt eller levert tilbake. Refusjon gis bare innen ett år fra utløpet av billettens gyldighetstid, eller innen den kortere perioden som eventuelt er angitt på billetten. 8.7 Billett som mistes og som ikke er utstedt til en bestemt person, erstattes ikke. Mistet billett som er utstedt til en bestemt person, erstattes i henhold til SJ ABs spesielle bestemmelser om dette. Regler om dette finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 8.8 En plassreservasjon som gjelder en bestemt nummerert sitteplass, medfører at passasjeren har rett til denne plassen fremfor annen passasjer som ikke har reservasjon på samme plass. Billett uten plassreservasjon medfører ikke rett til noen sitteplass, dersom ledige plasser ikke finnes. 9. Regler om ikkediskriminering 9.1 Passasjerer med funksjonshindringer eller nedsatt bevegelighet har samme rettigheter som andre passasjerer. Egne tjenester finnes for å gjøre togreisen tilgjengelig for så mange som mulig. Mer informasjon finnes på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se/funktionshinder) eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 10. Håndbagasje 10.1 Som håndbagasje kan passasjeren ta med seg gjenstander som passasjeren lett kan bære og som er av rimelig omfang og som ikke innebærer ulempe for medpassasjerene. Til denne håndbagasjen kan passasjeren benytte plassen rett over og under sitt sete eller tilsvarende plass som er avsatt for håndbagasje. Som tillatt håndbagasje regnes blant annet sammenslått barnevogn, sammenslått rullestol uten motor og annet særskilt utstyr som anvendes av personer med funksjonshindring eller nedsatt bevegelighet (f eks rullestol som anvendes som hjelpemiddel under reisen), ski i emballasje, annet sportsutstyr som ikke er omfangsrikt og, avhengig av plassen, også barnevogner som ikke er slått sammen, samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Disse finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. Passasjeren bærer selv ansvaret for sin håndbagasje. Dette gjelder også når håndbagasjen er plassert slik at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt. Dersom rullestol anvendes som hjelpemiddel under reisen, må passasjeren før bestilling av billetten forsikre seg om at rullestolen på grunn av lengde, bredde og vekt kan tas med på toget. Bestemmelsene om bestilling av rullestolplass m.m. finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Som håndbagasje kan ikke medtas

5 a) farlig gods, så som eksplosive og brannfarlige gjenstander og væsker, med unntak av oksygenbeholdere som medtas av medisinske grunner, samt giftige, smittebærende eller etsende stoffer b) skytevåpen, med mindre sluttstykket eller annen vital del tas av og oppbevares atskilt fra våpenet, som skal være oppbevart i futteral c) gjenstander som ikke er tillatt i henhold til punkt 10.1 d) andre gjenstander som kan medføre ulempe eller ubehag for medpassasjerer eller for SJ AB eller kan forårsake skade, e) levende dyr, med unntak som angitt i pkt 10.3 samt det som følger av SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste Hunder og andre kjæledyr kan tas med gratis i særskilt anviste rom. Førerhund eller servicehund til personlig hjelp for passasjerer med funksjonsnedsettelse kan tas med gratis også i Bistro- og restaurantvogner samt i alle vogner der det finnes rullestolplass. Dyr skal plasseres på gulvet. Mindre kjæledyr i bur kan likevel plasseres på sitteplass som er reservert. Vedrørende priser og bestemmelser ellers gjelder SJ ABs spesielle bestemmelser. Bestemmelsene finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. SJ ABS ANSVAR 11 Ansvar for ting- og personskade 11.1 SJ ABs ansvar dersom en passasjer skades eller dør (personskade) og selskapets ansvar for passasjerens håndbagasje og andre personlige eiendeler (tingskade) er regulert av svensk lov om jernbanetrafikk (järnvägstrafiklagen, se vedlegg 1). Etter hovedregelen i loven har SJ AB objektivt ansvar for personskade som passasjeren påføres som følge av jernbanedriften mens han/hun oppholder seg i eller går på eller av en jernbanevogn. Det samme gjelder for tingskade som oppstår i forbindelse med personskaden. For tingskade som oppstår uten forbindelse med personskade, er SJ AB bare ansvarlig dersom SJ AB har forvoldt skaden (feil eller forsømmelse). Ansvaret for tingskade er begrenset til et halvt grunnbeløp, med mindre SJ AB forsettelig eller grovt uaktsomt har voldt skaden. Inntreffer person og/eller tingskade, eller annet forhold som passasjeren vil kreve erstatning av SJ AB for, skal forholdet om mulig meldes allerede til togpersonalet ombord. Krav om erstatning fremsettes i henhold til bestemmelsene i punkt 17.2.

6 11.2 SJ AB er ikke ansvarlig for skade som passasjeren kan lide ved at han/hun kommer for sent til togets avgangstid, ved at han/hun tar plass på feil tog eller i feil vogn eller ved at han/hun ikke går av toget på sin bestemmelses- eller overgangsstasjon. Dersom passasjeren sannsynliggjør at hans handling er foranlediget av feilaktige opplysninger fra SJ ABs personale, feil i SJ ABs rutetabeller, billetter eller skilting, har passasjeren likevel samme rett til erstatning for skade som han/hun har i henhold til pkt Det samme gjelder ved forsinket vekking av sove- eller liggevognspassasjerer, hvor SJ AB har påtatt seg vekkingen. 12 Ansvar for ikke oppfylt transportforpliktelse 12.1 SJ ABs ansvar for skade når SJ AB ikke oppfyller sin transportforpliktelse, er regulert i jernbanetrafikkloven. 13 Ansvar for assistanse m.m. ved forsinkelse, tapt korrespondanse og innstilling 13.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling av tog i henhold til bestemmelsene i dette punkt 13.1 SJ AB er fritatt for dette ansvaret dersom forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av følgende årsaker: a) Omstendigheter som ikke er knyttet til jernbanedriften og som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. b) Feil eller forsømmelse fra passasjerens side. c) Tredjeparts opptreden som SJ AB ikke hadde kunnet unngå eller forebygge følgene av, selv om SJ AB hadde iakttatt den omtanke som omstendighetene krevde. Et annet foretak som anvender samme infrastruktur, skal ikke anses som tredjemann. SJ AB er også fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen var kjent for passasjeren gjennom informasjon som han/hun hadde mottatt før sitt kjøp av billett, eller dersom passasjeren på tross av forsinkelsen eller etter å ha fått ny billett, har ankommet den endelige bestemmelsesstasjonen i tide eller med en forsinkelse som høyst utgjør 60 minutter. SJ ABs erstatningsansvar omfatter plikt til å yte passasjeren bistand og i den sammenheng betale erstatning til passasjeren for rimelige kostnader til kost og losji m.m. samt også for nødvendige kostnader som forårsakes av behov for underretning til personer som venter på passasjeren. Verditap så som tapte inntekter eller andre økonomiske verdier erstattes allikevel ikke. Det samme gjelder ikkeøkonomisk skade.

7 Erstatning ytes som følger: a) Telefonsamtaler og annen telekommunikasjon Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes utgifter til nødvendig telekommunikasjonsbeskjeder. Erstatning for slike utgifter gis også i de tilfeller der passasjeren på grunn av trafikkforstyrrelsen avstår fra å reise med tog. b) Kost og losji Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, erstattes rimelige merutgifter til kost og losji samt ved behov transport til losjistedet. Dersom SJ AB kostnadsfritt har tilbudt kost og losji samt transport, ytes ikke erstatning for tilsvarende kostnader. Merutgifter til kost og losji samt transport erstattes ikke dersom passasjeren avstår fra å reise med tog. c) Transport som erstatter forsinket eller innstilt reise Ved forsinkelse fra avreisestasjonen eller til bestemmelsesstasjonen som utgjør 60 minutter eller mer, skal SJ AB tilby passasjeren kostnadsfri transport fra toget til jernbanestasjonen, til et alternativt avgangspunkt eller til det endelige bestemmelsesstedet for forbindelsen, dersom toget er blitt stående på linjen, når og hvis dette er fysisk mulig. Dersom forbindelsen må avbrytes, skal SJ AB så snart som mulig organisere alternativ transport av passasjeren. Det samme gjelder dersom bestilt rullestolplass ikke kunne skaffes. Passasjeren har ikke annen rett, utover det som er angitt i foregående avsnitt i denne bokstav c), til erstatning fra SJ AB for transport med annet transportmiddel, så som erstatning for forsinket eller innstilt togreise som passasjeren selv har ordnet med. d) Videretransport med annet transportmiddel enn tog Dersom togpassasjeren kommer for sent til å rekke buss-, drosje- eller fergeforbindelse som omfattes av billetten, har passasjeren rett til erstatning for telekommunikasjon samt for kost og losji i henhold til det som følger av a) og b) ovenfor. I tillegg ytes erstatning for erstatningstransport under forutsetninger som angitt under bokstav c) ovenfor. 14 Ansvar for refusjon av billettpris ved forsinkelse, tapt korrespondanse eller innstilling samt passasjerens rett til ombestilling 14.1 SJ AB er ansvarlig overfor passasjeren for refusjon av billettprisen på grunn av togforsinkelse, tapt korrespondanse eller toginnstilling i samsvar med bestemmelsene i dette punkt 14.1.

8 SJ AB er fri fra dette ansvaret når forsinkelsen, den uteblitte forbindelsen eller innstillingen kan henføres til noen av de årsaker og fritaksgrunner som er angitt i punkt SJ ABs refusjonsplikt omfatter hele eller deler av billettprisen. Refusjon og ombestilling tillates i henhold til følgende: a) Unyttig reise Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, har passasjeren rett til erstatning tilsvarende hele billettprisen, på samme vilkår som ved kjøpet, for den eller de delene av reisen som ikke er gjennomført og for den eller de delene av reisen som er gjennomført, dersom reisen ikke lenger tjener noe formål med tanke på passasjerens opprinnelige reiseplan. Dessuten får passasjeren en kostnadsfri returreise til den første avreisestasjonen så snart som mulig dersom dette er relevant. En reise anses å ikke lenger tjener noe formål dersom passasjeren er kommet tilbake til avreisestasjonen senest med første forbindelse 30 minutter etter ankomsten til bestemmelsesstasjonen. Rett til refusjon i henhold til foregående avsnitt i denne bokstav a) gjelder ikke for innehavere av periodisk gyldig billett (periodekort). b) Ny billett Dersom det er rimelig grunn til å anta at ankomsten til den endelige bestemmelsesstasjonen vil bli forsinket med 60 minutter eller mer, kan passasjeren velge å fortsette sin reise til bestemmelsesstasjonen eller isteden be om ny billett til annen togforbindelse på likeverdige vilkår, om mulig samme dag eller en senere dag som passasjeren finner ønskelig. c) Orden og hygiene Dersom passasjeren utsettes for ubehag under reisen som følge av mangel ved utstyr, orden eller hygiene på toget som SJ AB bærer ansvaret for, skal SJ AB refundere en rimelig del av billettprisen. d) Særskilt reisetidsgaranti Dersom en passasjer under reise med SJ ABs tog rammes av en forsinkelse mellom den avreisestasjon og bestemmelsesstasjon som er angitt på billetten, og det ikke er ytet erstatning for billettprisen i henhold til bokstav a) ovenfor, har passasjeren, uten dermed å fraskrive seg retten til transport, rett til erstatning for forsinkelsen fra SJ AB i henhold til følgende: Passasjer med billett som ikke er gyldig for en periode, har alltid rett til å be om og å få kontant erstatning for forsinkelsen som følger: I. 1) 25 prosent av billettprisen ved fra 60 til 119 minutters forsinkelse 2) 50 prosent av billettprisen ved 120 minutters forsinkelse eller mer

9 Dersom en overveiende del av forsinkelsesminuttene er forårsaket av SJ AB selv (uten hensyn til hva som er bestemt om infrastrukturforvalteren i punkt 5 ovenfor), har passasjeren rett til i stedet å be om og få et tilgodehavende i form av et verdibevis tilsvarende hele, eller halve, billettprisen som betaling ved kjøp av ny SJ AB-billett (periodekort). Tilgodehavendet fastsettes slik: Dagtog: 1) 50 prosent av billettprisen ved 30 til 59 minutters forsinkelse 2) 100 prosent av billettprisen ved forsinkelse på 60 minutter eller mer Nattog: 1) 50 prosent av billettprisen ved 60 til 119 minutters forsinkelse 2) 100 prosent av billettprisen ved forsinkelse på 120 minutter eller mer På passasjerens skriftlige anmodning vil SJ AB utferdige et verdibevis for tilgodehavendet. Verdibeviset kan benyttes som betaling for kjøp på SJ Abs bemannede salgssteder og på SJ Abs hjemmeside (www.sj.se) av billett (periodekort) ved en og samme anledning innen ett år fra det er utferdiget. Billett som er kjøpt på denne måten kan ikke tilbakekjøpes eller byttes i større utstrekning enn det som SJ AB har bestemt i særskilte regler. Det beløp som verdien på tilgodehavendet overstiger prisen for den kjøpte billetten med, utbetales ikke til passasjeren i penger eller som nytt tilgodehavende. Øvrige vilkår for verdibevis fremkommer på SJ Abs hjemmeside (www.sj.se). II. En passasjer med periodisk gyldig billett (periodekort) ytes erstatning med den del av billett(periodekort)avgiften som SJ AB i særskilte regler har bestemt for den type billett som passasjeren innehar. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se) eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. e) Komme-frem-garanti Passasjer som har billett for SJ-tog til Arlanda C (SJ Utgangsreise) og dessuten når utgangsreisen påbegynnes, har billett for reise med SAS-fly 1 fra Stockholm- Arlanda lufthavn eller København-Kastrup lufthavn til destinasjon i Sverige eller innenfor det øvrige Europa (SAS Korrespondansereise) har, dersom passasjeren, til tross for at foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn er overholdt, ankommer for sent med SJ AB Utgangsreise til å rekke å komme med SAS Korrespondansereise, rett til garanti i form av erstatningstransport og kost og losji i henhold til vilkårene i dette punkt 14.1 bokstav e). Tilsvarende rett til garanti foreligger ved tapt korrespondanse på Arlanda C eller Kastrup C mellom SAS Utgangsreise og SJ Korrespondansereise. Garantien gjelder dersom foreskrevet transfertid på Stockholm-Arlanda lufthavn/arlanda C, henholdsvis København-Kastrup/Kastrup C er overholdt. 1 Med SAS-fly menes fly med SK- eller KF-prefiks og SAS eller Blue1 som operativt flyselskap. SAS charterfly omfattes ikke av Komme-frem-garantien

10 Transfertiden, dvs tid mellom ankomst tog og avgang fly i henhold til rutetabellen, og omvendt, skal ifølge billettene utgjøre minst 45 minutter for innenlandsreise og 60 minutter for utenlandsreise. Gjelder garantien, har passasjeren rett til kostnadsfri erstatningsreise i stedet for og på samme klasse som den tapte Korrespondansereisen innen 24 timer fra ankomsttiden for Utgangsreisen i følge rutetabellen. Dersom passasjeren ikke kan tilbys erstatningsreise samme dag, men først den påfølgende dag, har passasjeren rett til rimelig erstatning for kost og losji. Retten til erstatning for kost m.m. foreligger også for hver forsinkelse i Utgangsreisen som overstiger to timer. Kan erstatningsreise ikke tilbys innen 24-timersfristen, har passasjeren rett til et verdibevis i form av tilgodehavende for senere Korrespondansereise tilsvarende prisen for den tapte Korrespondansereisen. Dersom passasjeren vil gjøre garantien gjeldende, må han/hun snarest henvende seg til SJ ABs eller SAS servicedesk på Stockholm-Arlanda, henholdsvis København- Kastrup lufthavn. De nærmere vilkårene for Komme-frem-garantien fremgår av det SJ AB har fastsatt i egne regler. Vedkommende bestemmelser finnes på SJ ABs hjemmeside eller kan fås hos SJ ABs Kundetjeneste. 15 Utbetaling av erstatning 15.1 Når det skal betales erstatning til passasjeren i form av tilbakebetaling av billettpris i henhold til De Generelle Vilkårene, skal erstatningen ikke reduseres gjennom fradrag for transaksjonskostnader hos SJ AB, f eks SJ ABs gebyrer, telefon- eller portokostnader Erstatning som skal utbetales i henhold til De Generelle Vilkårene, skal utbetales kontant (med mindre noe annet følger av punkt 14.1 bokstav d ovenfor) til passasjeren innen én måned fra den dag da SJ AB mottok passasjerens krav om erstatning. Erstatning i henhold til Komme-frem-garantien utbetales imidlertid med verdibevis når krav etter garantien er fremsatt i følge punkt14.1 bokstav e) Dersom en reise er kjøpt innenfor rammen av en bedriftsavtale med SJ AB, utbetales erstatningen i henhold til De Generelle Vilkårene til bedriften dersom dette er særskilt avtalt i bedriftsavtalen. I slike tilfeller utbetales den særskilte reisetidsgarantien i henhold til punkt 14.1 d) alltid i form av kontanter. Videre gjelder at erstatning i henhold til punkt 14.1 til passasjer som har deltatt i gruppereise utbetales til bestilleren av gruppereisen Det laveste beløp for utbetaling av erstatning etter De Generelle Vilkårene utgjør et beløp som, når utbetaling skjer regnet i kroner, tilsvarer EUR 4. Det ytes ingen erstatning for beløp som er lavere enn dette. PASSASJERENS ANSVAR 16. Skader forårsaket av passasjeren og dennes håndbagasje

11 16.1 Passasjeren er ansvarlig for skader og kostnader passasjeren kan påføre SJ AB og andre passasjerer gjennom å forstyrre ordenen eller sette sikkerheten jernbanedriften i fare eller som han/hun forårsaker på annen måte Passasjeren er ansvarlig for skader som forårsakes av passasjerens håndbagasje. Dette gjelder også når hans/hennes håndbagasje er plassert på en slik måte at passasjeren ikke kan holde den under direkte oppsikt Dersom en passasjer har forårsaket skade og kostnader for SJ AB og passasjeren har deltatt i en gruppereise, er den som har bestilt gruppereisen solidarisk ansvarlig med passasjeren for skader og kostnader som er oppstått. REKLAMASJON OG TVISTELØSNING 17 Erstatningskrav mot SJ AB m.m 17.1 Opplysninger om hvordan og hvor passasjeren kan fremsette krav om erstatning fra SJ AB, gis eller formidles av SJ ABs Kundetjeneste og betjente salgssteder samt av togpersonalet ombord. Opplysninger finnes også på SJ ABs hjemmeside (www.sj.se) Ønsker passasjeren å klage på omstendigheter som berettiger til erstatning eller bistand etter De Generelle Vilkårene, bør han/hun i første omgang henvende seg til togpersonalet eller til personalet ved betjente salgssteder. Kan dette personalet ikke treffe beslutning om erstatning, bør passasjeren senest innen 3 måneder fremsette sitt krav overfor SJ AB Kundetjeneste eller via SJ ABs hjemmeside (www.sj.se) eller skriftlig til SJ AB. Avtale om erstatning inngått mellom passasjeren og togpersonalet, eller personalet på betjent salgssted, skal anmerkes på billetten eller ellers skriftlig. Er slik anmerkning ikke foretatt, må den part som vil gjøre avtalen gjeldende, godtgjøre denne og dens innhold Tvist om tolkning eller anvendelse av De Generelle Vilkårene avgjøres av de alminnelige domstoler. Har passasjeren krevd behandling i Allmänna reklamationsnemden (ARN) av tvist med SJ AB vedrørende krav om erstatning i henhold til De Generelle Vilkårene eller annet, og er dette gjort innen foreldelsesfristen som gjelder for kravet, skal SJ AB og passasjeren avvente ARNs avgjørelse før søksmål reises. Foreligger ARNs avgjørelse først etter at kravet er foreldet, har parten likevel rett til å reise søksmål innen tre måneder fra dagen for avgjørelsen. Bare dersom søksmål reises etter denne tidsfristen, kan den andre parten gjøre gjeldende innsigelse om foreldelse. IKRAFTTREDELSE 18. Om gyldigheten av De Generelle Vilkårene 18.1 De Generelle Vilkårene trer i kraft 1. juni 2012 og gjelder for reiser som avtales fra og med denne dato.

12

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012)

SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) SJ AB GENERELLE VILKÅR FOR TRANSPORT MED JERNBANE (Gyldig til 31 mai 2012) INNLEDENDE BESTEMMELSER 1. SJ AB og passasjerens innbyrdes rettigheter og plikter reguleres i hovedsak - i den svenske lov om

Detaljer

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR

SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR SJ AB GENERELLE REISEVILKÅR A. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1. BAKGRUNN... 3 B FØR OG UNDER REISEN... 3 2 INFORMASJON... 3 3 TRANSPORT AV PASSASJERER... 4 4 BILLETTER... 5 5. BAGASJE... 6 6 KJÆLEDYR...

Detaljer

Transportvilkår for NSB

Transportvilkår for NSB Transportvilkår for NSB Vilkårene gjelder fra 4. desember 2013 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 1 20.02.14 15:31 NSB_transportvilkår_jan2014_TRYKK.indd 2 20.02.14 15:31 1 Vilkårenes gyldighet Transportvilkårene

Detaljer

Transportvilkår for reisende med taxi

Transportvilkår for reisende med taxi Transportvilkår for reisende med taxi Utarbeidet av Norges Taxiforbund 2000 1 Transportvilkårenes anvendelse 2 Bestilling av taxi 3 Bruk av holdeplass. Fortrinnsrett til taxi. 4 Praiing utenom holdeplass.

Detaljer

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1

Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Sammendrag av bestemmelser om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passasjerers rettigheter på reise til sjøs og på innlands vannvei (båtpassasjerrettighetsforordningen)

Detaljer

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11.

15.11.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. Nr. 54/371 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 2007/EØS/54/21 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning

Detaljer

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF)

Bergen Sportsreiser er medlem av Reisegarantifondet (RGF) 1 Reisevilkår / Generelle bestemmelser for pakketurer med fly til England: Kunden er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser for fotballturer

Detaljer

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT

FINNAIR Corporate Programme avtalevilkår NORGE GENERELT GENERELT Disse vilkårene skal gjelde for Finnair Corporate Programme (heretter kalt "programmet"). Det er ingen andre regler enn disse vilkårene. Programmet brukes til å administrere bedrifters flyreiser.

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004

Vedlegg. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004. av 11. februar 2004 Vedlegg EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt

Detaljer

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr:

1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: 1. Studieavgift og administrasjonsgebyr: Ved påmelding kan det kreves et administrasjonsgebyr fastsatt av Norges idrettsakademi, heretter NIAK. Administrasjonsgebyret skal normalt ikke overstige 2000 kroner.

Detaljer

Postens generelle leveringsvilkår

Postens generelle leveringsvilkår Standardvilkår for de leveringspliktige tjenestene Les mer på: posten.no Postens generelle leveringsvilkår 1 - Definisjoner 1.1 Posten: Posten Norge AS. 1.2 Postsending: 1.2.1 Registrert postsending: Postsending

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen

1. Innledning 2. Forordningens innhold Nærmere om innholdet i forordningen HØRINGSNOTAT Utkast til lov om endring i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) og utkast til lov om endring i lov 10.

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KGH 1. Generelt 1.1 Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester som ytes fra KGH til Kunden, med mindre noe annet

Detaljer

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008

C-450 Underslag av 08.08.2008 Erstatter C-450 Underslag av 01.01.2008 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester

Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester Salgs- og leveringsbetingelser for VA-produkter, betongprodukter, vei og anleggsprodukter og tjenester. Generelt 2. Tilbud. Pris 3. Spesifikasjon Kvalitet 4. Levering Risikoansvar 5. Undersøkelse - Varsler

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikring for kommuner og foretak med tariffestet gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår. Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G

VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G VILKÅR NORSK JOURNALISTLAGS LIVSFORSIKRING 1G Gjelder fra 01.01.2008 Handelsbanken Liv VILKÅR LIVSFORSIKRING 1G NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2008 For gruppelivsforsikringen gjelder disse forsikringsvilkår,

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Annen sykdom Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 Avløser forsikringsvilkår av 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for side

Detaljer

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis

Reklamasjonshåndtering. Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjonshåndtering Kjøpsloven Håndtering i praksis Reklamasjon = stopp i innbetalinger! Kjøpsloven Kapittel I. Virkeområde. 1. Alminnelig virkeområde (1) Loven gjelder kjøp for så vidt ikke annet er

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt

Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for. Katt Forsikringsvilkår av 1.01.2016 for Katt Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hva forsikringen dekker... 2 5 Andre personers handlinger,

Detaljer

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå

STREIK HOS FLYSELSKAP. Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå STREIK HOS FLYSELSKAP Plikter for flyselskap, turoperatører og reisebyrå 1. Varsel om streik Et streikevarsel er i seg selv ikke nok til å utløse hevingsrett, verken for flybilletter eller pakkereiser.

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01)

Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Forsikringsvilkår for sykeavbruddsforsikring i Storebrand (SYKAV01) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvem sykeavbruddsforsikringen omfatter 2 3. Hvor sykeavbruddsforsikringen gjelder 2 4. Hva sykeavbruddsforsikringen

Detaljer

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER

SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER SALGS/-LEVERINGSBETINGELSER Leveringsbetingelser Ordrer 499,- 10 % frakt 500 1199,- 7,5 % frakt 1200 2499,- 5 % frakt over 2500,- fritt levert På forsendelser til Svalbard tilkommer et tillegg på kr.152,-

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Kriminalitetsforsikring USG1-7. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Kriminalitetsforsikring USG1-7 Innholdsfortegnelse og innledning 1 HVEM forsikringen gjelder for 2 HVOR forsikringen gjelder 3 NÅR forsikringen gjelder 4 HVA forsikringen

Detaljer

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company

Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company Vilkår / Salgsbetingelser Chaga Company 1. Avtalen Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN

Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Norsk pasientskadeerstatning UTDRAG AV PASIENTSKADELOVEN Pasientskadeloven har 01.01.2009 trådt i kraft også for pasienter som behandles i privat del av helsevesenet. Dette utdraget av loven inneholder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune

Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune Retningslinjer for tjenestereiser i Nordland fylkeskommune ID Nfk.HMS.2.6.32 Versjon 1.03 Gyldig fra 22.10.2014 Forfatter Fylkesrådet Verifisert Godkjent Stig Olsen Side 1 av6 RETNINGSLINJER FOR ANSATTE,

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.10.2010 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer.

forsikringsvilkår som gjaldt for den kollektive forsikringen den forsikrede var medlem av, og har beholdt disse vilkårs punktnummer. Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Gjelder fra 1. desember 2004 Innhold side 1. Definisjoner

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Velkommen til Norwegian

Velkommen til Norwegian Velkommen til Norwegian Informasjon om bedriftsavtale mellom Norsk Bridgeforbund og Norwegian Air Shuttle Norsk Bridgeforbund har en flyavtale med Norwegian. Denne avtalen gir din bedrift mulighet til

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt.

Ved om- eller avbestilling tas alltid et administrasjonsgebyr, samt at visse avgifter ikke blir tilbakebetalt. Kjøpsvilkår Den personen som i sitt eget eller andres navn gjennomfører bestilling av flybilletter på nettstedet betegnes som bestilleren. Den personen som er oppgitt som reisende på bestillingen betegnes

Detaljer

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester

VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester VEDLEGG 7 Alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Sarpsborg kommunes alminnelige betingelser for kjøp av tjenester Vedtatt av bystyret 7.9.2000, sak 00/52. Disse alminnelige betingelser gjelder for

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Uførerente 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring for personer i alderen 18 til og med 65 år. En forsikringsavtale kan

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning 9-1. Formål

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen.

REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013. Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. REISEINFORMASJON YOGA OG MINDFULNESS I NEPAL 2013 1. Bestilling og betaling Bindende avtale mellom partene er inngått når reisearrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen. Arrangøren må ha innbetaling

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2015 Avløser vilkår av 1.1.2014 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR FOR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2006 INNHOLD 1. FORHOLDET TIL FORSIKRINGSBEVIS OG FRAVIKELIG LOV... 2. DEFINISJONER... 3. HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Transportvilka r DB SCHENKERocean

Transportvilka r DB SCHENKERocean [År] Transportvilka r DB SCHENKERocean Innhold 1. Generelle bestemmelser... 1 2. Vekt og volumberegning... 2 3. Farlig gods... 2 4. Henting/levering og ansvar... 3 Transportvilkår for SCHENKERocean Avtalene

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll

Vedlegg B. Instruks og retningslinjer for billettkontroll Vedlegg B Instruks og retningslinjer for billettkontroll Innhold 1 Overordnet målsetting... 3 2 Gjennomføring... 3 2.2 Service... 3 2.3 Tilgang til Folkeregisteret... 4 2.4 Antrekk... 4 2.5 Kommunikasjonsutstyr...

Detaljer

VI Instruks for justissekretæren

VI Instruks for justissekretæren VI - 129 - 1 AVSNITT EN Oppgaver for domstolens kontor Artikkel 1 2 1. Den offisielle åpningstiden ved domstolens kontor er fra kl 09.00 til 12.00 og fra 14.00 til 16.00 mandag til fredag, bortsett fra

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012

Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 Addtech, Alminnelige betingelser - Komponenter 2012 1 Anvendelse 1.1 Disse Alminnelige Vilkårene skal benyttes når partene (Bestiller og Leverandør) skriftlig eller på annen måte har avtalt det. Avvik

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g:

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT. Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende. i n n s t i l l i n g: Dato for Skattedirektoratets innstilling: KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT Avgjørelse den 7. mars 1996 i sak nr 3182 vedrørende reg nr - A A/S. Skattedirektoratet har avgitt slik i n n s t i l l i n g: Virksomhet:

Detaljer

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS

Skadeforsikringsselskapet. Borettslagenes Sikringsordning AS 2014-09-17 Standardvilkår for Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS Gjelder fra 1.1.2015 C:\Users\ilb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\HAOJ3EDK\SBS

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (under EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser om parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 15. mars

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 16.03.2006 Erstatter: Saksnr: Byr 1045/06 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 16.03.2006 ansvarlig: Versjon: 3 Bemyndiget: Dok.nr:

Detaljer

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013

GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 GENERELLE VILKÅR Gjelder fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 AVTALEDOKUMENTENE... 3 3 FORNYELSE OG FORSIKRINGSTAKERS RETT TIL OPPSIGELSE...

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015

Generelle vilkår INNHOLD. Vilkår av 1. januar 2015 Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Begrensninger ved krig, terror m.v....2 2. Skjønn... 2 3. Renter av erstatningsbeløp... 3 4. Oppsigelse av forsikringen... 3 5. Følgene av svik... 3 6. Periodisering

Detaljer

Avtale om tjenester på løsøre

Avtale om tjenester på løsøre Avtale om tjenester på løsøre Avtalen gjelder arbeidsavtale mellom privat forbruker og yrkesutøver om forundersøkelse, rådgivning eller reparasjon av løsøre som hovedsakelig benyttes til personlig bruk

Detaljer

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven

BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven BESTILLINGSBETINGELSER pakkereiseloven Her følger Hurtigruten AS' betingelser for reiser med Hurtigruten. Vi ber deg vennligst lese betingelsene nøye da disse vil være bindende for din reisebestilling.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon

Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Bilag 1 Standardkontrakt utarbeidet av Norsk Filmforbund og Norske film- og TV- produsenters forening for engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon Avtale om engasjement mellom Navn: Adr.: Personnr.:

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge

Skytjenester. Avtale om skytjenester. Telenor Norge Skytjenester Avtale om skytjenester Telenor Norge AVTALE OM SKYTJENESTER Avtale om skytjenester mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) og ( Kunde ) Avtale

Detaljer

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1.

ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. ANSVARSFORSIKRING for Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Forsikringsvilkår av 1. januar 2014 (erstatter vilkår av 1. januar 2013) Dekning etter skade anmeldt-prinsippet (claims made) 1 FORHOLDET

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Reklamasjoner, garantier og mangler

Reklamasjoner, garantier og mangler Reklamasjoner, garantier og mangler Grunnleggende i forb med reklamasjonsbehandling Skriv, ikke tenk. Ta kopi. Arkiver Vær sikker på at det kommer frem. 1 Utfordringer Forbrukervernlovgivningen er knalltøff

Detaljer

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177.

AVTALE OM REISER. I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) UHR Innkjøpsutvalg NSB AS. mellom. Organisasjonsnummer 984 661 177. AVTALE OM REISER mellom UHR Innkjøpsutvalg I medlemsinstitusjonene (heretter kalt Kunden) NSB AS (heretter kalt NSB) Organisasjonsnummer 984 661 177 Side I av 9 1. AVTALEPARTENE Denne avtalen er inngått

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS

AKSJONÆRAVTALE. for. TrønderEnergi AS AKSJONÆRAVTALE for TrønderEnergi AS [Navn på kommuner/parter] i denne aksjonæravtale hver for seg betegnet som («Part») og i fellesskap som («Partene»), har inngått følgende aksjonæravtale ( Aksjonæravtalen

Detaljer