Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto"

Transkript

1 Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 207: Arbeidsmarkedsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer det studentene har levert inn. Besvarelsene har i varierende grad feil og mangler, i både oppsett og innhold. Det er derfor viktig å lese kommentarene til besvarelsen. Besvarelsen vil også kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. OBS!! Denne besvarelsen inneholder ingen sider scannet tekst. Faktor takker - alle som har tilbudt sine besvarelser - alle som har lagt arbeid ned i å få dette gitt ut - Torberg Falch for kommentarer til besvarelssen Innhold: Oppgave Besvarelse Kommentar

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAME EKSAMENSOPPGAVER I SV SØ 207: ARBEIDSMARKEDSØKONOMI Tillatte hjelpemidler: Flg formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (1998): Matematisk formelsamling for økonomer, Oslo. Knut Sydsæter, Arne Strøm and Peter Berck (1999): Economists' mathematical manual, Berlin V-2002 Eksamensoppgaven består av to oppgaver med delspørsmål som alle skal besvares. Ved sensuren vil oppgave 1 telle 30 % og oppgave 2 vil telle 70 %. Oppgave 1 (teller 30%) Svar kort på følgende spørsmål a) Hva er kompenserende lønnsforskjeller? b) Hva er en arbeidstakers reservasjonslønn? c) I internasjonal sammenheng, er lønnsforskjellene store i Norge? d) Hva er humankapital? Oppgave 2 (teller 70%) a) Utled etterspørselen etter arbeidskraft for en profittmaksimerende bedrift. b) Anta at bedriften betrakter lønna som gitt og beskriv likevekten i arbeidsmarkedet. c) Anta nå at arbeidstakerne har flyttekostnader. Hvordan påvirker det den optimale tilpasningen til bedriften? d) Anta nå at det er en fagforening i bedriften som kan påvirke lønnsnivået, og at bedriften bestemmer sysselsettingen etter at lønna er bestemt. Beskriv tilpasningen i arbeidsmarkedet i dette tilfellet. Merk! Studentene må primært gjøre seg kjent med sensur ved å oppsøke sensuroppslagene. Evt telefoner om sensur må rettes til instituttet eller sensurtelefonen. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

3 SVSØ207 vår 2002 Besvarelse Besvarelsen fikk A Oppgave 1 a) Kompenserende lønnsforskjeller er at det i enkelte yrker kompenseres for uheldige attributter ved jobben ved at lønna er høyere enn i en normal jobb uten uheldige attributter Eksempler på uheldige attributter kan være Dårlig arbeidsmiljø Stor risiko for skade Usikker arbeidsplass risiko for å miste jobben Ubekvem arbeidstid iten mulighet for personlig utvikling iten mulighet for å gjøre karriere b) Reservasjonslønn er den lønna som er den laveste en arbeidstaker er villig til å jobbe for hvor han heller substituerer bort lønna med nytten av fritid og lignende. c) Nei Norge er det landet i verden med lavest lønnsforskjeller. I perioder av nittitallet har lønnsforskjellene avtatt. Mange peker på graden av sentraliserte forhandlinger i Norge i forskjell til andre land når de søker å forklare hvorfor Norge som eneste OECD land minket forskjeller i lønn i perioder av nittitallet. Trenden i OECD har vært motsatt, hvor arbeidstakere med lav utdanning har fått lavere lønnsvekst enn arbeidstakere med høy utdanning. Grunner til dette kan være Teknologiske endringer krever folk med høy kompetanse Internasjonal handel har flyttet lavtlønnsarbeidsplasser til U-land Endring i etterspørselen Så på tross av at tilbudet av arbeidstakere med lav kompentase(kun grunnskole + gym) minker har etterspørselen minket mer. Norge har klart å dempe denne mekanismen som kan ha bidratt til økningen i forskjeller ellers. d) Humankapital er en samlebetegnelse på de egenskaper og evner arbeidstakere besitter som de kan omsette på et marked. Alle land har større andel humankapital enn annen kapital. Investeringer i humankapital kan gjøres av privatpersoner ved studier og opplæring eller av bedrifter som investerer i opplæring og trening av sine ansatte. Man kan også regne kultur og sosiale nettverk som ikke er spesifikke for hver enkelt, men som eies av samfunnet som helhet som humankapital.

4 Oppgave 2 a) Antar en bedrift som produserer en vare ved hjelp av arbeidskraft. Dette kan være en bedrift i IT bransjen, helsesektoren, et konsulentselskap eller at man antar at på kort sikt ligger kapitalen fast. Bedriften er profittmaksimerende og søker å maksimere inntekter og minimere utgifter. Vår bedrift har kun lønnskostnader. Antar perfekt informasjon på arbeidsmarkedet og homogen arbeidskraft. Antar følgende produktfunksjon. Q=a*-1/2b 2 hvor Q er kvnatum, arbeidskraft, a og b er positive parametere dq/d >0, d 2 Q/d 2 <0 Bedriften har avtakende skalaavkastning. Setter Pi: profitt, p: pris, w: lønn Antar at produktpris og lønn er eksogent gitte variable. Bedriftens maksimeringsproblem blir da Maks Pi=Q*p-*w Pi= (a*-1/2b 2 )*p-*w (1) dpi/d = ap-pb-w=0 => =ap-w/pb Etterspørselen etter arbeidskraft for vår profittmaksimerende bedrift blir da =ap-w/pb Oppgave 2 b) Gjør de samme antagelsene som i a) Har da at bedriftens optimale etterspørsel var fra (1) ap-pb-w=0 Dette kan skrives om til (a-b)p=w Uttrykket (2) er satt sammen av tre deler -(a-b)=dq/d -p -w i) Kan tolkes som grenseproduktiviteten til arbeidskraft MP ii) og i) blir da grenseproduktivitetsinntekten eller marginal revenue product og beskriver hvor mye mer man tjener ved å bruke en ekstra enhet arbeidskraft MRP iii) w er lønna siden bedriften betrakter lønna som gitt (bedriften har ikke markedsmakt i faktormarkedet) og siden lønna er den eneste kostnaden bedriften har blir lønna den marginale utgiften bedriften må ut med for å bruke en enhet ekstra arbeid ME i likevekt må (fra 2) MRP=ME Det bedriften tjener ekstra på å ansette en ekstra arbeider er lik det det koster å ansette en ekstra arbeider. Er MRP>ME lønner det seg å ansette flere det vil øke profitten Er MRP<ME ønner det seg å si opp arbeidstakere da det er noen som ikke bidrar positivt til profitten men koster mer en det lønner seg. Hvis vi lar p notere det generelle prisnivået får vi i tillegg fra (2) (a-b)p=w (a-b)=w/p dq/d=w/p=mp

5 Den marginale produktiviteten til arbeid er lik reallønna i likevekt under frikonkurranse. Oppgave 2c) I en situasjon hvor det medfører kostnader ved flytting for arbeidstakerne vil dette føre til at arbeidskjøperne står ovenfor en stigende tilbudskurve fordi det må lønne seg å skifte jobb hvis arbeidstakerne skal si opp. Den neddiskonterte nytten ved å skifte jobb må være større en unytte som følger ved flytting. Denne unytten kalles mobilitetskostnader. Andre faktorer som kan føre til at ikke alle sier opp jobben når lønna går ned kan være psykiske bånd til arbeidsplassen, imperfektinformasjon på arbeidsmarkedet. Det kan også være at arbeidsgiveren allerede betaler over markedslønna som for eksempel hvis han gir effektivitetslønn. Med en stigende tilbudskurve har arbeidsgiver monopsonimakt. Tilforskjell fra oppgave 2a) hvor lønna var gitt av markedet er lønna nå en funksjon av antall arbeidere. Antar da at bedrifter ikke kan diskriminere arbeidstakerne med hensyn på å gi dem forskjellig lønn. Bedriftens profittfunksjon er som i a) Pi=Q*p-*w Men siden w=w() og som sist Q=Q() blir Pi= Q()--w() Maksimerer Pi med hensyn på dpi/d=q()p-(*w()+w()=0 Q()*p=*w ()+w() Utrykket fra likningens venstre side kjenner vi igjen som MRP Uttrykket fra ligningens høyre side er ME som tidligere men siden lønna må settes opp for alle blir ME lønna til den nye ansatte w() og lønnsøkningen til alle de tidligere ansatte *w(). Siden de marginale kostnadene stiger brattere enn tilbudet av arbeidskraft vil tilpassningen se slik ut: w M E Pi m w fk w m Tilbud f(w) Etterspørsel=MRP m fk Vi ser fra figuren at lønna og antall ansatte under frikonkurranse når ME=w og W0MRP i optimum i forhold til frikonkurranseløsningen blir w m og m når ME=w ()+w() og MRP=ME i optimum når bedriften er et monopsony. Det skraverte området markerer dødvektstapet/ det samfunnsøkonomiske tapet ved monopsony(her trekanten mellom m linja, etterspørsel og tilbudskurven). Pi m markerer profitten til monopsonisten. Pi ville vært 0 under frikonkurranse.

6 Oppgave 2d) Antar at alle arbeiderne i bedriften er medlemmer i en fagforening og at bedriften er eneste tilbyder av arbeid til fagforeningsmedlemmene. I tillegg til å være opptatt av lønn forhandler fagforeningen også om arbeidsledighetstrygd og andre støtteordninger for de som er medlemmer i fagforeninga. N - Antall medlemmer i fagforeninga - Antall arbeidere i bedriften U(w) nytten av lønna, nytten hvis ansatt U(B) nytten hvis ikke ansatt B støtteordninger ved arbeidsledighet Den enkeltes nyttefunksjon antas å se slik ut: U= qu(w) + (1-q)U(B) Hvor q er sannsynligheten for å ha jobb. q = N Antar at fagforeningas nytte er summen av medlemmenes nytte V V = = n i= 1 n i= 1 qu(w) + (1-q)U(B) U(w) + (1- )U(B) N N /* N V = ( U( w) U( B)) + NU( B) U(B) er den nytten alle er sikret å få mens ( U( w) U( B)) er ekstranytten hvis en er i arbeid antar U(w) >U(B) V = U ( w ) U ( B ) > 0 V = * U( w) > 0 W Fagforeningen verdsetter mange ansette og høy lønn possitivt. Differensierer V mhp. W og dw U ( w) U ( B) (1) V konst. = = V d *( U '( w)) k

7 Dette gir en fagforeningen konvekse indifferenskurver som gir forskjellige kombinasjoner av w og som gir konstant nytte. Antar at bedriften maksimerer sin profitt og har følgende profittfunksjon bedriftens nytte måles i profitt. π = Q* P * w Q= f( ) π = Q > 0 bedriften har negativ nytte av lønnsøkninger w π = f '( )* p w Bedriften har positiv nytte av økning i arbeidsstokken så lenge MRP er høyere enn lønna Differensierer profitten med hensyn på og w dw f '( ) * p w k π konst. = = π d Dette gir bedriftens konkave isoprofittkurver, eller kombinasjoner av og w som gir lik profitt. Hvis vi tegner dette inn i en figur med etterspørselslinja etter arbeidskraft hvor w* markerer frikonkurranse lønna vil dette se slik ut w W f W 0 (Forklaring som er tegnet inn på oppgaven: De konvekse kurvene (V) er indifferenskurver som er nummerert 1 til 4 hvor 1 er nærmest origo. De konkave kurvene er isoprofittkurver som er nummerert 1 til 4 hvor 1 er kurven nærmest origo)

8 Fagforeningen søker en tilpassning vekk fra origo mens bedriften søker en tilpassning med lav lønn og mange ansatte. Den optimale tilpassningen for fagforeningen blir der V rangerer etterspørselslinja etter arbeidskraft i W f (litt dårlig tangering i grafen over word) når det kun er forhandlinger om lønn. Hvor på linja tilpassningen blir avhenger av forhandlingene og partenes forhandlingskraft. Skal komme litt tilbake til dette, men først vil jeg knytte noen kommentarer til beskrivelsen av tilpassningene i arbeidsmarkedet når fagforeninga kun forhandler om lønn. Hvis vi tar utgangspunkt i W f ser vi ar denne ikke ligger på noen av tangeringspunktene for isoprofittkurven og indifferenskurven til fagforeninga. Videre ser vi at V nr 2 som er indifferenskurva som tangerer etterspørsels linja også tangerer Isoprofittkurve nr3. (litt dårlig tangering i figuren) Hvis bedriften og fagforeninga utvidet forhandlingene til også å omhandle sysselsetting, kunne bedriften ha kommet på et høyere nyttenivå uten enn mellom tredje og fjerde isoprofittkurve uten at fagforeninga hadde fått forminsket sin nytte. Det vil si at alle tangeringene mellom isoprofitt og indifferenskurvene vil føre til en nytte økning i forhold til en tilpassning langs etterspørselkurven. Den linja av tangeringspunkter mellom indifferens og isoprofitt kurvene kalles kontraktskurv og beskriver optimale forhandlingsløsninger om sysselsetting og lønn. Hvor på kontraktskurven tilpassningen blir (ved forhandlinger om og W) eller hvor på etterspørselskurven tilpassningen blir (ved forhandlinger om lønn) avgjøres av partenes forhandlingsstyrke. Forhandlingsstyrken kan avgjøres av -Hvem som har mest å tape på brudd. Bedriften taper inntekter, profitt, kunder, renome ovenfor kunder. Arbeidsgerne taper lønn. -Hvis profitten i utgangspunktet er null er det ingen ting og forhandle om. -Muligheten til å benytte virkemidler som lock out (bedriften slutter å produsere) eller streik (arbeidstakerne legger ned arbeidet) Kontraktskurven. Jeg vil avslutningsvis nevne at en tilpassning på kontraktskurven vil føre til at det blir ansatt flere enn nødvendig for å gjøre en jobb (dette er sett fra arbeidsgivers side) slik at arbeidsressursene i samfunnet kunne blitt utnyttet bedre. Slik sett er etterspørselen på etterspørselslinja bedre. Begge løsningene vil føre til Klassisk ledighet* i følge figuren. Ettersom lønna i bedriften er høyere en lønn i markedet W 0, er det rimelig og anta at flere vil ønske å jobbe der enn det som ansettes *Klassisk ledighet tilbudsoverskudd. På grunn av fagforeninger eller effektivitetslønn blir lønna satt høyere enn det som klarerer markedet. Overskuddstilbudet bidrar ikke til å senke lønna på grunn av fagforeningas makt eller bedriftens nytte av å holde høy ved effektivitetslønn.

9 Kommentar til eksamensbesvarelse i SV SØ 207 vår 2002 Oppgave 1 er veldig bra. Oppgave 2a er inneholder i utgangspunktet lite økonomiske mekanismer. Menalt som står i 2b kunne med fordel blitt tatt i 2a fordi det gir en forklaring av etterspørselskurven. (Merk at det er noen trykkfeil i 2b, jeg vil tro det har skjedd når oppgaven ble skrevet inn på maskin. (a-b)p=w er ligning (2); (a-b)p=dq/d er (i), p er (ii) og w er (iii).) Jeg synes godt at produktfunksjonen kunne vært spesifisert på generell form (Q = Q()) i hele besvarelsen, men det betyr ingenting her fordi kandidaten viser at hun kan den generelle teorien. I oppgave 2b blir det spurt etter likevekten i arbeidsmarkedet. Dette sier ikke kandidaten noe om. Her burde man sagt at den samlete etterspørselen i markedet er lik summen av etterspørselen fra alle bedriftene. Dessuten må man si noe om tilbudet av arbeidskraft. Ta utgangspunkt i den individuelle tilpasningen og summer over alle individ for å få tilbudet i markedet. 2c er bra forutsatt at trykkfeilene i ligningene er kommet ved maskinskrivingen. Den andre ligningen skal være Pi = Q()*p *w(), den tredje ligningen skal være dpi/d = Q ()*p-[*w ()+w()] = 0, og den tredje ligningen skal være Q ()*p = *w ()+w(). Jeg tror ikke det er lurt å diskutere profittnivå i forbindelse med figuren, det er lettere i en figur med produktpris og produksjon på aksene. 2d er i hovedsak godt besvart. Den tredje siste ligningen før figuren skal være π/ w = - < 0. Det kunne være å foretrekke å si mindre om kontraktskurven og mer om forhandlingsstyrke. Det kan være relevant å trekke inn at lønnsforhandlinger ikke er effisiente på den måten at begge aktørene kan komme bedre ut, men her utgjør dette en forholdsvis stor del av besvarelsen. Utledning og diskusjon av isoprofittkurver er for eksempel kun nødvendig for dette poenget.

10 Samlet sett er dette en god besvarelse. Det trekker imidlertid en god del ned at 2b er såpass tynn, slik at dette er en forholdsvis svak A. Trondheim 22. mai, Torberg Falch

Forord. Trondheim, 28. August 2014 Zeth Erik Sigvaldsen Omre

Forord. Trondheim, 28. August 2014 Zeth Erik Sigvaldsen Omre Forord Denne masteroppgaven er en avsluttende oppgave skrevet vår/sommer 2014 i en femårig mastergrad i samfunnsøkonomi ved Institutt for Samfunnsøkonomi, NTNU. Jeg ønsker å rette en stor takk til min

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene

Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene Arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene En analyse av arbeidsmobilitet og virkninger på det norske arbeidsmarkedet Trine Engh Vattø Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO Aug 2008 ii iii Forord Å skrive

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015 Forelesningsnotat 3, januar 2015 Produksjon og tilbud 1 Innhold Produksjon og tilbud...1 Innledning...1 Produksjon...2 Produktfunksjonen...2 Grensekostnaden...8 Bedriftenes prissetting...9 Prissetting

Detaljer

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet?

Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? 48/12 Arbeidsnotat Working Paper Hvordan påvirkes reallønnen av makroøkonomiske faktorer og næringstilhørighet? En empirisk analyse av norske lønnsdata for sivilingeniører og siviløkonomer i perioden 1986-2009

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Produksjon og tilbud 1

Produksjon og tilbud 1 Forelesningsnotat 3, august 2015 Produksjon og tilbud 1 I forrige kapittel om nasjonalregnskapet studerte vi hvordan vi kan måle og beskrive hva som skjer i økonomien. Nå vil vi gå videre og drøfte hva

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Forelesning 12 og 13: Oppsummering

Forelesning 12 og 13: Oppsummering Forelesning 12 og 13: Oppsummering Elisabeth T. Isaksen Universitetet i Oslo Kurs: ECON1210 Pensum: Se kursets hjemmeside Dato: 27. april og 4. mai 2015 Elisabeth T. Isaksen (UiO) Oppsummering 27. april,

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien

Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Erling Barth og Pål Schøne Nyere emner i arbeidsmarkedsøkonomien Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

Rehabilitering av borettslag

Rehabilitering av borettslag Rehabilitering av borettslag Hvordan reflekteres rehabiliteringen i omsetningsprisen for andelsleilighetene? Sonja Dvergsnes Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen høst 2003 SØK 1003: Innføring i makroøkonomisk analyse Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring

Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående. opplæring Arbeidsmarkedet og progresjon i videregående opplæring av Otto Sevaldson Lillebø Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon

Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Veien til autorisasjon Hvordan tilrettelegger ulike finansorganisasjoner for AFR? Hvordan påvirker læring og motivasjon veien til autorisasjon? Silje Lien

Detaljer

Effekten av fastpris pa bøker

Effekten av fastpris pa bøker NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, vår 2012 Effekten av fastpris pa bøker En teoretisk tilnærming Jørgen Roberg Andersen Veileder: Sissel Jensen Masterutredning i fordypningsområdet Økonomisk Analyse (ECO)

Detaljer

1. Porteføljevalg, rente og valuta

1. Porteføljevalg, rente og valuta SØK3003 - ensumsammendrag 1. orteføljevalg, rente og valuta 1A. Valutamarkedet (Rødseth kap. 1) - Innledende om det utenlandske valutamarkedet: o ris: Valutakursen, uttrykt som prisen på 1$ i NOK: E =

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer