RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15"

Transkript

1 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:30 23:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva Nilsen Medlem AP Bente Trulsvik Medlem AP Sigbjørn Tønnesland Medlem AP Elen Lauvhjell Medlem AP Heidi Tveide Medlem AP Lars Erik Follo Medlem AP Jens Høibø Medlem AP Ragni MacQueen Leifson Medlem AP Per Henry Zaal Medlem FRP Viggo M. Larsen Medlem H Halvor Skåli Medlem H Per Arnt Tellefsdal Medlem H Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Bjørn Helge Dahle Medlem KRF Kari-Helene Vibe Medlem R Daniel Lee Glaser Medlem R Viktor Hauge Medlem SP Dag Jørgen Hveem Medlem V Willy Thorsen Medlem V Maria Aspesæter Medlem V Stian Lund Medlem V Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Torgeir S. Torkjelsson Medlem AP Hanne Charlotte Gryting Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP Petter Emil Gundersen Medlem H Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

2 2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Paal Eckhoff Salvesen Torgeir S. Torkjelsson AP Helene Frydenberg Hanne Charlotte Gryting AP Stig Olaf Olsen Pernille Anette Arndt FRP Rigmor Aino Bjordammen Petter Emil Gundersen H Mona K. Stray Rambo Harald A. Eriksen H Miriam Ormøy Ibsen Tine Bang R Før møtet ble formelt åpnet, ble det fra kl. 17:30 avholdt Åpen spørretid for kommunens innbyggere og Spørrerunde for politikerne. I Åpen spørretid ble følgende tatt opp og besvart av ordføreren: Thor-Erling M. Larsen: 1) Lisand Industrier og nye lokaler 2) Befolkningsutviklingen i Risør 3) Boplikt og helårsbosetting 4) Oppsnakking av Risør Helge Krystad: Fysioterapi Lavterskel treningstilbud I Spørrerunden ble følgende tatt opp og besvart av ordføreren: Elen Lauvhjell, Ap: Helene Frydenberg, Ap: Setebelter og sikkerhet i skolebusser Veilys på Fv 416, Frydendal Vinterkjær Musikkskoleelevene Hanne Victoria Svendsen (ukulele), Mina Kristine Fredriksen (gitar) og Silje Helene Svensson (gitar) spilte deretter Little talks. Fylkesmann Øystein Djupedal orienterte så om fylkesmannens viktigste oppgaver overfor kommunene. Utdelte dokumenter: Til Åpen spørretid: Spørsmål fra Helge Krystad og svar fra ordføreren Fire spørsmål fra Thor-Erling M. Larsen og svarene fra ordføreren Til Spørrerunden: Spørsmål fra Elen Lauvhjell og svar fra ordføreren Spørsmål fra Helene Frydenberg og svar fra ordføreren Orienteringer fra ordføreren: Bystyrekartet på tre minutter Risør deltar på Earth Hour Agder Energi og viljeserklæring Formannskapets innstillinger i sakene 18, 23, 24, 25 og 26 Tilleggsopplysninger fra Stine Kirkhusmo til sak 20

3 3 Møtet ble formelt åpnet kl. 18:40. Saksnr Innhold PS 17/13 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret PS 18/13 Arealstrategier til kommuneplanen PS 19/13 Tilstandsrapport 2012 PS 20/13 Behovsplan- barnehager PS 21/13 PS 22/13 PS 23/13 PS 24/13 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 PS 28/13 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Evaluering av ungdomsklubben/ungdomstjenesten Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna Risør trebåtfestival - Støtte og involvering fra Risør kommune Risør Akvarium - søknad om økt tilskudd Agder Energi AS - forlengelse av viljeserklæring om ikke å selge aksjer Retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune Fjernvarme Søndeled kirke PS 17/13 Godkjenning av protokoll fra møte i bystyret Protokoll fra bystyremøte godkjennes. Saksprotokoll i Bystyret Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Protokoll fra bystyremøte godkjennes.

4 PS 18/13 Arealstrategier til kommuneplanen Arealstrategiene legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen Saksprotokoll i Formannskapet Viktor Hauge, Sp, fremmet følgende forslag vedrørende pkt. 6: Punkt 6 utvides til å omfatte Øysang og Moen/Akland som lokalsentra. Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag til endret pkt. 16: Ordningen med forskrift til konsesjonslovens 7 (konsesjonsgrense 0) avvikles i hele kommunen. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende to forslag: 1. Pkt. 41 endres til: De mest attraktive byggeområdene nær sjø skal utnyttes som boligområder. 2. I pkt. 10 legges til: I enkelte tilfeller må kommunen vurdere å erverve eiendom for å få dette til. Voteringer: Ved alternativ votering mellom pkt. 6 i rådmannens innstilling og Viktor Hauges forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Ved alternativ votering mellom pkt. 16 i rådmannens innstilling og Viggo M. Larsens forslag ble rådmannens innstilling vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Ved alternativ votering mellom pkt. 41 i rådmannens innstilling og Knut Henning Thygesens forslag 1 ble Knut Henning Thygesens forslag enstemmig vedtatt. Knut Henning Thygesens forslag 2 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med ovennevnte endringer ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. Saksordfører vil bli oppnevnt senere av ordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Arealstrategiene legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen , med følgende endringer; I pkt. 10 legges til: I enkelte tilfeller må kommunen vurdere å erverve eiendom for å få dette til. Pkt. 41 endres til: De mest attraktive byggeområdene nær sjø skal utnyttes som boligområder. 4

5 Saksprotokoll i Bystyret På vegne av H, V og FrP fremmet Halvor Skåli, H, følgende forslag: 1. Pkt. 10 endres til: Risør skal til en hver tid ha byggeklare og attraktive boligtomter av høy kvalitet og god variasjon. I enkelte tilfeller må kommunen vurdere å erverve eiendom, men også selge egen eiendom, for å få dette til. (Det vises til sak 170/12, punkt 26, hvor det ble vedtatt å vurdere salg av ubebygd kommunal eiendom.) 2. Pkt. 14 endres til: Områder kan gis formål LNF- spredt boligbygging, spredt ervervsbebyggelse eller spredt fritidsbebyggelse i arealkartet. Kommunen skal for øvrig føre en fleksibel politikk(sagt praksis) for etablering av boliger og næring der formålet kun er LNFområder. 3. Pkt. 17 endres til: Nye hytter skal fortrinnsvis etableres i planområder vist i kommuneplanen. 4. Pkt. 18 endres til: Eksisterende fritidsboligområder bør, hvis forholdene ligger til rette for det, utvides før en åpner opp for nye områder. 5. Pkt. 19 endres til: Hvis tiltakshaver/utbygger ønsker det, kan områder reguleres med formål bolig/fritidsbolig. 6. Pkt. 24 endres til: Risør skal tilby varierte og attraktive næringsarealer for ulike typer næring, også i tilknytning til sjø. Det skal tas hensyn til bedrifters og næringers behov for beliggenhet og egnede arealer, samtidig som arealbruken avklares mot andre bruks- og verneinteresser. Næringsarealer som ligger i tilknytning til sjø, bør fortrinnsvis avsettes til næringer som har behov for å ligge nær sjøen. 7. Pkt. 30 endres til: Primært skal utbyggingsavtaler sikre etablering av infrastruktur i tilknytning til utbyggingsområder (veg, gang- og sykkelveg, vann/avløp, turstier, parkering, holdeplasser, bredbånd osv). Kommunen må likevel til en hver tid vurdere sitt engasjement for å legge til rette for etablering av utbyggingsområder, det være seg til bolig- eller næringsformål. 8. Pkt. 41 endres til: De mest attraktive byggeområdene nær sjø bør primært utnyttes som boligområder. 9. Pkt. 43 endres til: Områder som avsettes til LNF formål skal markeres med hensynssoner. Viktige soner kan være; jord-/skogbruksarealer, kulturminneverdier, kulturlandskap, friluftsområder, biologisk mangfold, fareområder. Det vises for øvrig til punkt 14.

6 6 Sigbjørn Tønnesland, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Pkt. 31 endres til: Risør kommune skal, så langt det er mulig, ha oversikt over hvilke tilbud som finnes for elektronisk kommunikasjon i ulike områder av kommunen og aktivt bistå innbyggere og leverandører slik at det sikres en rask framføring av elektronisk kommunikasjon i hele kommunen (f.eks. fiberkabel og mobildekning). 2. Pkt. 40 endres til: Tidlig i kommuneplanperioden skal det gjennomføres et byggesoneprosjekt (tilsvarende Tvedestrand) hvor det sees på mulighetene for boligområder innenfor 100-meterbeltet i strandsonen. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag: 1. Nytt punkt under Risør sentrum (nytt pkt. 5 b): Barn, unge og myke trafikanter skal ha særlig oppmerksomhet. 2. Nytt punkt under Havn og sjøarealer (nytt pkt. 23 b): Det skal sikres/tilrettelegges for offentlige badeplasser og sjønære rekreasjonsområder i hele kommunen, særlig nær områder regulert til boliger og tettsteder. 3. Nytt punkt under Boliger (nytt pkt. 15 b): Det skal vektlegges å sikre stedsnære (sammenhengende) grøntområder når nye boligfelt planlegges. Boligplaner og grøntstrukturplaner må sees i sammenheng. Det er særlig viktig i og rundt tettstedene. Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag: Pkt. 16 endres til: Primært: Ordningen med forskrift til konsesjonslovens 7 (konsesjonsgrense 0) avvikles i hele kommunen. Sekundært: Punkt 16 tas ut av strategiplanen. Viktor Hauge, Sp, fremmet følgende forslag: 1. I pkt. 6 legges til: Moen/Akland legges til som lokalsenter Øysang legges til som lokalsenter. 2. I pkt. 10 legges til: som også til enhver tid inkluderer sosial boligbygging. 3. Pkt. 18 endres til: En grunneier bør, hvis forholdene legger til rette for det utvide eksisterende fritidsboligområder før en åpner opp for nye områder. Lill Jorunn Bredal Larsen, KrF, fremmet følgende forslag: Pkt. 16 strykes.

7 Voteringer: A. Pkt. 6 i formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. B. Første kulepunkt i Viktor Hauges forslag 1 ble vedtatt med 17 mot 12 stemmer. C. Andre kulepunkt i Viktor Hauges forslag 1 falt med 24 mot 5 stemmer. D. Ved alternativ votering mellom pkt. 10 i formannskapets innstilling og forslag 1 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. E. Viktor Hauges forslag 2 om tillegg til pkt. 10 ble enstemmig vedtatt. F. Ved alternativ votering mellom pkt. 14 i formannskapets innstilling og forslag 2 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. G. Viggo M. Larsens primære forslag til pkt. 16 falt med 18 mot 11 stemmer. H. Ved alternativ votering mellom pkt. 16 i formannskapets innstilling og Viggo M. Larsens sekundære forslag/lill Jorunn Bredal Larsens forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. I. Ved alternativ votering mellom pkt. 17 i formannskapets innstilling og forslag 3 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 14 stemmer. J. Viktor Hauges forslag 3 falt med 21 mot 8 stemmer. K. Ved alternativ votering mellom pkt. 18 i formannskapets innstilling og forslag 4 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 14 stemmer. L. Ved alternativ votering mellom pkt. 19 i formannskapets innstilling og forslag 5 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 18 mot 11 stemmer. M. Ved alternativ votering mellom pkt. 24 i formannskapets innstilling og forslag 6 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. N. Ved alternativ votering mellom pkt. 30 i formannskapets innstilling og forslag 7 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. O. Ved alternativ votering mellom pkt. 31 i formannskapets innstilling og Sigbjørn Tønneslands forslag 1 ble Sigbjørn Tønneslands forslag enstemmig vedtatt. P. Ved alternativ votering mellom pkt. 40 i formannskapets innstilling og Sigbjørn Tønneslands forslag 2 ble Sigbjørn Tønneslands forslag enstemmig vedtatt. Q. Ved alternativ votering mellom pkt. 41 i formannskapets innstilling og forslag 8 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. R. Ved alternativ votering mellom pkt. 43 i formannskapets innstilling og forslag 9 fra H, V og FrP ble formannskapets innstilling vedtatt med 15 mot 14 stemmer. S. Knut Henning Thygesens forslag 1 ble enstemmig vedtatt. T. Knut Henning Thygesens forslag 2 ble enstemmig vedtatt. U. Knut Henning Thygesens forslag 3 ble enstemmig vedtatt. V. Formannskapets innstilling med endringer vedtatt over i votering B, E, O, P, S, T og U ble enstemmig vedtatt. Arealstrategiene legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen , med følgende endringer: Nytt pkt. 5 b: Barn, unge og myke trafikanter skal ha særlig oppmerksomhet. I pkt. 6 legges til: Moen/Akland legges til som lokalsenter I pkt. 10 legges til:.. som også til enhver tid inkluderer sosial boligbygging. 7

8 8 I pkt. 10 legges også til: I enkelte tilfeller må kommunen vurdere å erverve eiendom for å få dette til. Nytt pkt. 15 b: Det skal vektlegges å sikre stedsnære (sammenhengende) grøntområder når nye boligfelt planlegges. Boligplaner og grøntstrukturplaner må sees i sammenheng. Det er særlig viktig i og rundt tettstedene. Nytt pkt. 23 b: Det skal sikres/tilrettelegges for offentlige badeplasser og sjønære rekreasjonsområder i hele kommunen, særlig nær områder regulert til boliger og tettsteder. Pkt. 31 endres til: Risør kommune skal, så langt det er mulig, ha oversikt over hvilke tilbud som finnes for elektronisk kommunikasjon i ulike områder av kommunen og aktivt bistå innbyggere og leverandører slik at det sikres en rask framføring av elektronisk kommunikasjon i hele kommunen (f.eks. fiberkabel og mobildekning) Pkt. 40 endres til: Tidlig i kommuneplanperioden skal det gjennomføres et byggesoneprosjekt (tilsvarende Tvedestrand) hvor det sees på mulighetene for boligområder innenfor 100-meterbeltet i strandsonen. Pkt. 41 endres til: De mest attraktive byggeområdene nær sjø skal utnyttes som boligområder. PS 19/13 Tilstandsrapport 2012 Risør kommune gir elevene i grunnskolen et godt undervisningstilbud Risør kommune skal legge til rette for å beholde og videreutvikle det gode resultatet på nasjonale prøver fra 2012 Systematisk tilrettelagt videre- og etterutdanning skal sikre god kompetanse Kvaliteten på skoleutviklingstiltak skal sikres ved å løfte hele skolen og ikke bare noen få lærere. Kvaliteten skal sikres gjennom forpliktende samarbeid med høgskole/universitet Risør kommune skal sikre skoleeierrollen og stille tydelige krav til skolen Saksprotokoll i Oppvekstkomitéen Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag til tillegg i kulepunkt 3: Antall plasser på Kompetanse for kvalitet økes. Rådmannens innstilling med Viggo M. Larsens forslag til tillegg i kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører.

9 9 Oppvekstkomitéens innstilling til bystyret: Risør kommune gir elevene i grunnskolen et godt undervisningstilbud Risør kommune skal legge til rette for å beholde og videreutvikle det gode resultatet på nasjonale prøver fra 2012 Systematisk tilrettelagt videre- og etterutdanning skal sikre god kompetanse. Antall plasser på Kompetanse for kvalitet økes. Kvaliteten på skoleutviklingstiltak skal sikres ved å løfte hele skolen og ikke bare noen få lærere. Kvaliteten skal sikres gjennom forpliktende samarbeid med høgskole/universitet Risør kommune skal sikre skoleeierrollen og stille tydelige krav til skolen Saksprotokoll i Bystyret Lars Erik Follo, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Første kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling endres til: Bystyret tar rapporten til etterretning. 2. Andre kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling endres til: Bystyret ber rådmannen fremlegge forslag til konkrete tiltak for å bedre undervisningskvaliteten, læringsmiljøet, skoleprestasjonene og styrking av skoleeierrollen. 3. Fjerde kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling endres til: Kvaliteten på skoleutviklingstiltak skal sikres ved å løfte hele skolen og ikke bare noen få lærere. Kvaliteten skal sikres gjennom forpliktende samarbeid med videregående skole/høgskole/universitet. Voteringer: A. Ved alternativ votering mellom første kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling og forslag 1 fra Lars Erik Follo ble oppvekstkomiteens innstilling vedtatt med 22 mot 7 stemmer. B. Ved alternativ votering mellom andre kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling og forslag 2 fra Lars Erik Follo ble oppvekstkomiteens innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. C. Tredje kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. D. Ved alternativ votering mellom fjerde kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling og forslag 3 fra Lars Erik Follo ble Lars Erik Follos forslag enstemmig vedtatt. E. Femte kulepunkt i oppvekstkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør kommune gir elevene i grunnskolen et godt undervisningstilbud. Risør kommune skal legge til rette for å beholde og videreutvikle det gode resultatet på nasjonale prøver fra Systematisk tilrettelagt videre- og etterutdanning skal sikre god kompetanse. Antall

10 10 plasser på Kompetanse for kvalitet økes. Kvaliteten på skoleutviklingstiltak skal sikres ved å løfte hele skolen og ikke bare noen få lærere. Kvaliteten skal sikres gjennom forpliktende samarbeid med videregående skole/høgskole/universitet. Risør kommune skal sikre skoleeierrollen og stille tydelige krav til skolen. PS 20/13 Behovsplan- barnehager Bystyret godkjenner behovsplanen for barnehager for perioden Det bygges to nye avdelinger i tilknytning til nye Randvik barnehage. 3. Det bygges / etableres en ny stor avdeling i tilknytning til Fargeskrinet barnehage. 4. Frydenborg barnehage godkjennes permanent for 90 plasser. 5. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til detaljerte planer for gjennomføring og plan for finansiering av tiltakene våren Saksprotokoll i Oppvekstkomitéen Anette Mostad, R, fratrådte som inhabil ved behandlingen av saken. Kari Vibe tiltrådte som vara. E-post fra Frydenborg barnehage v/stine Kirkhusmo dat vedrørende antall plasser ble delt ut. Rådmannen endret punkt 4 i innstillingen fra 90 til 72 plasser. Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende forslag til endret punkt 4 (dersom pkt. 2 ikke blir vedtatt): Frydenborg barnehage godkjennes permanent for 100 plasser. Kari Vibe, R, fremmet følgende forslag: 1. Det utredes for eventuell bygging av ny barnehage i Akland/Moen-området. 2. Når vi har fått bekreftet behov for utbygging av nye barnehageplasser skal dette skje kommunalt. Voteringer: Det ble først votert over rådmannens innstilling punkt for punkt: Punkt 1 og 2 falt med 3 mot 2 stemmer. Punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 4: Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og forslag fra Viggo M. Larsen ble Viggo M. Larsens forslag enstemmig vedtatt. Punkt 5 ble enstemmig vedtatt.

11 Kari Vibes forslag 1 ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Kari Vibes forslag 2 falt med 4 mot 1 stemme. 11 Som saksordfører ble oppnevnt Bjørn Helge Dahle. Oppvekstkomitéens innstilling til bystyret: 1. Det bygges / etableres en ny stor avdeling i tilknytning til Fargeskrinet barnehage. 2. Frydenborg barnehage godkjennes permanent for 100 plasser. 3. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til detaljerte planer for gjennomføring og plan for finansiering av tiltakene våren Det utredes for eventuell ny barnehage i Akland/Moen-området. Saksprotokoll i Bystyret Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Bystyret godkjenner behovsplanen for barnehager for perioden Det bygges to nye avdelinger i tilknytning til nye Randvik barnehage. 3. Det bygges/etableres en ny stor avdeling i tilknytning til Fargeskrinet barnehage. 4. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til detaljerte planer for gjennomføring og plan for finansiering av tiltakene våren Åpningstidene må tilpasses foreldrenes arbeidssituasjon så langt som mulig i et regionalt arbeidsmarked. Bjørn Helge Dahle, KrF, fremmet følgende forslag: Frydenborg barnehage godkjennes permanent for 96 plasser. Kari Vibe, R, fremmet følgende forslag: Prosjekteringsarbeidet for 2 nye avdelinger ved Randvik barnehage påstartes snarest med henblikk på utbygging. Tidspunkt for byggestart og fremdriftsplan tas opp som egen som i bystyret, så snart det er behov. Viktor Hauge, Sp, fremmet følgende forslag: Saken utsettes bortsett fra punktet om godkjenning av Frydenborg barnehage. Voteringer: A. Viktor Hauges utsettelsesforslag falt med 27 mot 2 stemmer. B. Eva Nilsens forslag 1 falt med 17 mot 12 stemmer. C. Eva Nilsens forslag 2 falt med 18 mot 11 stemmer. D. Kari Vibes forslag ble vedtatt med 22 mot 7 stemmer.

12 E. Pkt. 1 i oppvekstkomiteens innstilling (tilsvarer Eva Nilsens forslag 3) ble vedtatt med 26 mot 3 stemmer. F. Bjørn Helge Dahles forslag ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer. G. Pkt. 2 i oppvekstkomiteens innstilling falt med 28 mot 1 stemme. H. Pkt. 3 i oppvekstkomiteens innstilling (tilsvarer Eva Nilsens forslag 4) ble enstemmig vedtatt. I. Pkt. 4 i oppvekstkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. J. Eva Nilsens forslag 5 ble enstemmig vedtatt. 1. Prosjekteringsarbeidet for 2 nye avdelinger ved Randvik barnehage påstartes snarest med henblikk på utbygging. Tidspunkt for byggestart og fremdriftsplan tas opp som egen som i bystyret, så snart det er behov. 2. Det bygges/etableres en ny stor avdeling i tilknytning til Fargeskrinet barnehage. 3. Frydenborg barnehage godkjennes permanent for 96 plasser. 4. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til detaljerte planer for gjennomføring og plan for finansiering av tiltakene våren Det utredes for eventuell ny barnehage i Akland/Moen-området. 6. Åpningstidene må tilpasses foreldrenes arbeidssituasjon så langt som mulig i et regionalt arbeidsmarked. 12 PS 21/13 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge 1 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge vedtas. 2 Politikerne holdes orientert om det videre arbeidet gjennom årlig orientering i Helseog omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen, første gang i november Aktuelle tiltak søkes innarbeidet i kommunens budsjetter og planverk. 4 Tiltakskoordinator videreføres og det etableres Ungteam på NAV. For 2013 gjennomføres dette innenfor dagens rammer gjennom intern omdisponering i NAV 5 Det opprettes en kommunal aktivitetskasse, som supplement til dagens offentlige og private innsats. For 2013 settes av kr ,- og tiltaket finansieres på følgende måte: - Kr ,- gjennom omdisponering av midler innenfor budsjettet til Enhet for barnehage- og barneskoler - Kr ,- gjennom omdisponering av midler innenfor budsjettet til Enhet for kvalifisering - Kr ,- belastes formannskapets disposisjonsfond Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomitéen Torhild K. Gregersen, A, fremmet følgende forslag til pkt. 1: Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge vedtas.

13 13 Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag til pkt. 5: Det opprettes en kommunal aktivitetskasse, som supplement til dagens offentlige og private innsats. For 2013 settes av kr ,-. Likeverdig samhandling er en viktig del av det å bedre levekårene, innrettet mot barna. Det er nødvendig at arbeidet med likeverdig samhandling får økonomiske midler ut over egne budsjetter for å videreutvikle dette arbeidet. Det vises bl.a. til at de enhetene som først og fremst er engasjert i denne satsingen for 2012 gikk i underskudd. Votering: Ved alternativ votering mellom pkt. 1 i rådmannens innstilling og forslag fra Torhild K. Gregersen ble Torhild K. Gregersen forslag enstemmig vedtatt. Pkt. 2, 3 og 4 i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom pkt. 5 i rådmannens innstilling og forslag fra Knut Henning Thygesen ble Knut Henning Thygesens forslag enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Knut Henning Thygesen, R. Helse- og omsorgskomitéens innstilling til bystyret: 1 Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge vedtas. 2 Politikerne holdes orientert om det videre arbeidet gjennom årlig orientering i Helseog omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen, første gang i november Aktuelle tiltak søkes innarbeidet i kommunens budsjetter og planverk. 4 Tiltakskoordinator videreføres og det etableres Ungteam på NAV. For 2013 gjennomføres dette innenfor dagens rammer gjennom intern omdisponering i NAV 5 Det opprettes en kommunal aktivitetskasse, som supplement til dagens offentlige og private innsats. For 2013 settes av kr ,-. Likeverdig samhandling er en viktig del av det å bedre levekårene, innrettet mot barna. Det er nødvendig at arbeidet med likeverdig samhandling får økonomiske midler ut over egne budsjetter for å videreutvikle dette arbeidet. Det vises bl.a. til at de enhetene som først og fremst er engasjert i denne satsingen for 2012 gikk i underskudd. Saksprotokoll i Bystyret Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6: For å styrke levekårene for barn og unge i tråd med Tiltaksplanen, ønsker bystyret å øremerke ytterlige til denne satsingen, slik at enhetene som er engasjert i denne satsingen samlet sett får styrket sine budsjetter. Rådmannen kommer tilbake med forslag til finansiering ved Årsavslutningen for regnskapet i mai. Enhetene som er engasjert i denne satsingen legger fram et samlet forslag til hvordan pengene best kan anvendes. Rådmannen fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 5:

14 14 Kr ,- dekkes av disposisjonsfond Voteringer: Pkt. 1 4 i helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Pkt. 5 i helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens tilleggsforslag til pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. Knut Henning Thygesens forslag til nytt pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 1. Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge vedtas. 2. Politikerne holdes orientert om det videre arbeidet gjennom årlig orientering i Helseog omsorgskomiteen og Oppvekstkomiteen, første gang i november Aktuelle tiltak søkes innarbeidet i kommunens budsjetter og planverk. 4. Tiltakskoordinator videreføres og det etableres Ungteam på NAV. For 2013 gjennomføres dette innenfor dagens rammer gjennom intern omdisponering i NAV. 5. Det opprettes en kommunal aktivitetskasse, som supplement til dagens offentlige og private innsats. For 2013 settes av kr ,-, som dekkes av disposisjonsfond. Likeverdig samhandling er en viktig del av det å bedre levekårene, innrettet mot barna. Det er nødvendig at arbeidet med likeverdig samhandling får økonomiske midler ut over egne budsjetter for å videreutvikle dette arbeidet. Det vises bl.a. til at de enhetene som først og fremst er engasjert i denne satsingen for 2012 gikk i underskudd. 6. For å styrke levekårene for barn og unge i tråd med Tiltaksplanen, ønsker bystyret å øremerke ytterlige til denne satsingen, slik at enhetene som er engasjert i denne satsingen samlet sett får styrket sine budsjetter. Rådmannen kommer tilbake med forslag til finansiering ved Årsavslutningen for regnskapet i mai. Enhetene som er engasjert i denne satsingen legger fram et samlet forslag til hvordan pengene best kan anvendes. PS 22/13 Evaluering av ungdomsklubben/ungdomstjenesten Bystyret tar rådmannens evaluering av ungdomstjenesten sitt arbeid og planer for utøvelse av tjenesten i 2013 til etterretning. Saksprotokoll i Oppvekstkomitéen Anette Mostad, R, fremmet følgende tilleggsforslag: BUR (Barne- og ungdomsrådet) trekkes inn i evalueringen av ungdomsklubben/ungdomstjenesten der det er, og på den måten det er naturlig.

15 Åpen hall evalueres i den hensikt å gjøre tilbudet attraktivt og dermed legge grunnlag for fortsatt drift. Oppvekstkomitéen mener tilbud av denne art er viktig for alle barn/ungdom og spesielt for de som ikke deltar i organisert foreningsliv. Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Anette Mostad ble enstemmig vedtatt. 15 Som saksordfører ble oppnevnt Bjørn Helge Dahle, KrF. Oppvekstkomitéens innstilling til bystyret: Bystyret tar rådmannens evaluering av ungdomstjenesten sitt arbeid og planer for utøvelse av tjenesten i 2013 til etterretning. BUR (Barne- og ungdomsrådet) trekkes inn i evalueringen av ungdomsklubben/ungdomstjenesten der det er, og på den måten det er naturlig. Åpen hall evalueres i den hensikt å gjøre tilbudet attraktivt og dermed legge grunnlag for fortsatt drift. Tilbud av denne art er viktig for alle barn/ungdom og spesielt for de som ikke deltar i organisert foreningsliv. Saksprotokoll i Bystyret Det ble fattet følgende enstemmige vedtak: Saken utsettes til neste møte. PS 23/13 Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna gjennomføres med en kostnadsramme på inntil kr eks. mva. Saksprotokoll i Miljø- og teknisk komité Stian Lund, V, fremmet følgende tilleggsforslag: Inndekning av 50% av kostnadene dekkes av parkeringsfondet og ikke av selvkostområdet avløp. Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. Stian Lunds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna gjennomføres med en kostnadsramme på inntil kr eks. mva.

16 16 Inndekning av 50% av kostnadene dekkes av parkeringsfondet og ikke av selvkostområdet avløp. Saksprotokoll i Formannskapet Stian Lund, V, fremmet følgende forslag til andre setning: Inndekning av 50 % av kostnadene dekkes av investeringsfond og ikke av selvkostområdet avløp. Knut Henning Thygesen, R, fremmet følgende forslag til andre setning: 50 % av kostnadene dekkes av selvkostområdet avløp. Voteringer: Første setning i miljø- og teknisk komités innstilling ble enstemmig vedtatt. Andre setning i miljø- og teknisk komités innstilling falt enstemmig. Ved alternativ votering mellom Stian Lunds forslag og Knut Henning Thygesens forslag ble Knut Henning Thygesens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Som saksordfører ble oppnevnt Stian Lund, V. Formannskapets innstilling til bystyret: Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna gjennomføres med en kostnadsramme på inntil kr eks. mva. 50 % av kostnadene dekkes av selvkostområdet avløp. Saksprotokoll i Bystyret Stian Lund, V, fremmet følgende forslag til andre setning: Inndekning av 50 % av kostnadene dekkes av investeringsfond og ikke av selvkostområdet avløp. Voteringer: Første setning i formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom andre setning i formannskapets innstilling og Stian Lunds forslag ble formannskapets innstilling vedtatt med 16 mot 13 stemmer. Utbedring av parkeringsplassen på Tjenna gjennomføres med en kostnadsramme på inntil kr eks. mva. 50 % av kostnadene dekkes av selvkostområdet avløp.

17 17 PS 24/13 Risør trebåtfestival - Støtte og involvering fra Risør kommune Risør kommune innvilger et lån til Risør trebåtfestival på inntil kr ,-. Lånet er rentefritt og nedbetales over 3 år med kr ,- pr. år. Dersom festivalen går underskudd et år, gis avdragsfrihet samme år, og avdragstiden økes med 1 år. Risør kommune setter følgende forutsetninger for lånet; Tidligere inngåtte avtale mellom festivalen og kommunen videreføres Styret i Trebåtfestivalen utvides med 1 medlem som velges av bystyret Festivalen fokuserer på formidling av kystkultur og sin rolle ift. Trehusbyen. Risør kommune velger som sin representant i styret for Risør trebåtfestival. Saksprotokoll i Nærings- og kulturkomitéen Nærings- og kulturkomiteen vedtok enstemmig følgende innstilling: Risør kommune anser Risør trebåtfestival som svært viktig for kommunen og innvilger et lån på inntil ,-. Lånet er rentefritt og nedbetales over 3 år med kr ,- pr. år. Dersom festivalen går underskudd et år, gis avdragsfrihet samme år, og avdragstiden økes med 1 år. Risør kommune setter følgende forutsetninger for lånet: Tidligere inngåtte avtaler mellom festivalen og kommunen videreføres Styret i Risør trebåtfestival sikrer alltid å ha god økonomikompetanse i styret Risør trebåtfestival fokuserer på formidling av kystkultur og sin rolle ift. trehusbyen. Saksprotokoll i Formannskapet Nærings- og kulturkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Som saksordfører ble oppnevnt Heidi Tveide, Ap. Formannskapets innstilling til bystyret: Risør kommune anser Risør trebåtfestival som svært viktig for kommunen og innvilger et lån på inntil ,-. Lånet er rentefritt og nedbetales over 3 år med kr ,- pr. år. Dersom festivalen går underskudd et år, gis avdragsfrihet samme år, og avdragstiden økes med 1 år. Risør kommune setter følgende forutsetninger for lånet: Tidligere inngåtte avtaler mellom festivalen og kommunen videreføres Styret i Risør trebåtfestival sikrer alltid å ha god økonomikompetanse i styret Risør trebåtfestival fokuserer på formidling av kystkultur og sin rolle ift. trehusbyen.

18 18 Saksprotokoll i Bystyret Willy Thorsen, V, fremmet følgende forslag: Risør trebåtfestival gis et tilskudd på kr ,- til ettergivelse av gjeld ved overskudd. Willy Thorsen trakk senere sitt forslag. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. Risør kommune anser Risør trebåtfestival som svært viktig for kommunen og innvilger et lån på inntil ,-. Lånet er rentefritt og nedbetales over 3 år med kr ,- pr. år. Dersom festivalen går underskudd et år, gis avdragsfrihet samme år, og avdragstiden økes med 1 år. Risør kommune setter følgende forutsetninger for lånet: Tidligere inngåtte avtaler mellom festivalen og kommunen videreføres Styret i Risør trebåtfestival sikrer alltid å ha god økonomikompetanse i styret Risør trebåtfestival fokuserer på formidling av kystkultur og sin rolle ift. trehusbyen. PS 25/13 Risør Akvarium - søknad om økt tilskudd Tilskuddet til Risør Akvarium for 2013 økes med kr til totalt kr Beløpet dekks av disposisjonsfond. Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Tilskuddet til Risør Akvarium for 2013 økes med kr til totalt kr Beløpet dekkes av disposisjonsfond. Saksprotokoll i Bystyret Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

19 19 Tilskuddet til Risør Akvarium for 2013 økes med kr til totalt kr Beløpet dekkes av disposisjonsfond. PS 26/13 Agder Energi AS - forlengelse av viljeserklæring om ikke å selge aksjer Risør bystyre vedtar å slutte seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder Energi AS. Ny Viljeserklæring gjøres gjeldende fra 1. juli 2013 og gjelder i 1 år. Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det ble ikke oppnevnt saksordfører. Formannskapets innstilling til bystyret: Risør bystyre vedtar å slutte seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder Energi AS. Ny Viljeserklæring gjøres gjeldende fra 1. juli 2013 og gjelder i 1 år. Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør bystyre vedtar å slutte seg til Arbeidsutvalgets forslag til ny viljeserklæring om ikke å selge aksjer i Agder Energi AS. Ny Viljeserklæring gjøres gjeldende fra 1. juli 2013 og gjelder i 1 år. Perioden forlenges til 1. juli 2015 dersom forslag til fusjon ikke er fremmet for Selskapets generalforsamling innen 1. juli PS 27/13 Retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune Forslag til retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune vedtas. Saksprotokoll i Kommuneorganisasjonskomitéen Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

20 20 Det ble ikke oppnevnte saksordfører. Kommuneorganisasjonskomitéens innstilling til bystyret: Forslag til retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune vedtas. Saksprotokoll i Bystyret Kommuneorganisasjonskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Forslag til retningslinjer for Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Risør kommune vedtas. PS 28/13 Fjernvarme Søndeled kirke Risør kommune godkjenner legging av fjernvarmerør som omtalt i saksforarbeidet. Tiltaket legges inn i prosjektet ved Søndeled skole og rammen i dette prosjektet utvides med kr ,- fra investeringsfond. Saksprotokoll i Bystyret Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Risør kommune godkjenner legging av fjernvarmerør som omtalt i saksforarbeidet. Tiltaket legges inn i prosjektet ved Søndeled skole og rammen i dette prosjektet utvides med kr ,- fra investeringsfond.

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:40 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.11.2012 Tidspunkt: 18:00 20:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:35 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør.

Næringssjef Kamilla Solheim orienterte om historikk, økonomi og planer for BeyondRisør. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 06.11.2013 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara.

Stian Lund, V, fratrådte kl. 19:50, etter sak 58/15. Det møtte ingen vara. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 18:15 20:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.01.2012 Tidspunkt: 19:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Stemmen, Kommunehuset Dato: 26.06.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 18:00 21:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, Kommunehuset Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 18:00-21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jan Einar Henriksen

Detaljer

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014.

Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om driftsregnskapet pr. april 2014. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 19:30 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Nestleder R Eva

Detaljer

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage.

Etter at sakene var behandlet stilte Stian Lund spørsmål ved rutiner for håndtering av mobbing m.m. i skole og barnehage. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 19:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:25 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 20.09.2011 Tidspunkt: 18:00 21:25 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Randi

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel.

Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev Kelly Lin Saw Right here waiting på flygel. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 12:00 17:20 Bystyrets Skolens dag ble arrangert fra kl. 09.00 11.30. Før Skolens dag startet spilte kulturskoleelev

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Jens Høibø Medlem AP Rigmor Aino Bjordammen Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 11.10.2012 Tidspunkt: 16:00 19:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 21:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Risørhuset Dato: 10.12.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kulturkomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Lill Jorunn Bredal Larsen Medlem KRF Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 18:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 13:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Elen Lauvhjell

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 14:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 09.00 11.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Steinar Gundersen Medlem V Åse Fjellstad Medlem V Paal Eckhoff Salvesen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 18:00 21:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder R Steinar Gundersen Medlem V 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:00 21:40 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rigmor

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tidspunkt: 18:00 22:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager.

2. Pkt. 17, andre avsnitt, i formannskapets innstilling: Det tilstrebes en plan med fortsatt rimelig balanse mellom kommunale og private barnehager. Saksprotokoll i Bystyret - 15.12.2011 Eva Nilsen, Ap, fremmet følgende forslag: 1. Pkt. 13 i formannskapets innstilling: Rådmannen bes sammen med komité for Miljø og Teknisk, utrede ulike muligheter for

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Øystein Vereide Medlem AP Dag Arthur Lunde Songe Medlem H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 15:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering

RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering RISØR KOMMUNE Enhet for kvalifisering Arkivsak: 2010/282-0 Arkiv: F00 Saksbeh: Bjørn Haugersveen Dato: 20.02.2013 Tiltaksplan for forebygging av fattigdom blant barn og unge Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Helene Frydenberg Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 16.04.2015 Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:45 16:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 13:45 16:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Steinar Johansen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 18:15 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Holmen, Kommunehuset Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 18:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder V Harald A. Eriksen Medlem H Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 16:00 18:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Stian Lund Nestleder

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Erling Stiansen Medlem AP Pernille Anette Arndt Medlem FRP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Miljø- og teknisk komité Møtested: Stemmen - Kommunehuset Dato: 13.08.2015 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 23:05

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 23:05 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 14:00 23:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35.

Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 19:00 22:45 Bystyrets Næringsdag ble arrangert fra kl. 16:00 til kl. 18:35. Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen

Det var fellespresentasjoner for alle komiteene fra kl : Handlingsplan mot vold i nære relasjoner v/ Elin Evensen 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 17:00 21:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H Øystein Vereide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:00 19:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole Henrik

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Orienteringer: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp:

Saksprotokoll i Formannskapet Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp: Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2013 Viggo M. Larsen, H, fremmet følgende felles forslag fra H, V, KrF og Frp: 1. Grunnlaget for eiendomsskatten økes ikke. 1 400 000 2. Dagtilbudet på Frydenborgsenteret

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tonje Iren Sakariassen Sundet Møteprotokoll Utvalg: Komite for oppvekst, kultur og idrett Møtested: Borgklinten og Bruholmen, Ørland rådhus Dato: 10.11.2016 Tid: 09:00 13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Ole Amund Granstøl, Alf Nordahl, Øystein Lien, Kjell E. Gloppe, Hermund Midttun og Egil Hassel.

Følgende varamedlemmer møtte: Ole Amund Granstøl, Alf Nordahl, Øystein Lien, Kjell E. Gloppe, Hermund Midttun og Egil Hassel. RISØR KOMMUNE Møteprotokoll skal godkjennes i bystyrets møte 21. februar Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.01.2002 Tidspunkt: 18:00-22:50 Følgende medlemmer meldte forfall: Harald Paulsen, Lars

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Rigmor Aino Bjordammen Nestleder H 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Kontaktsenteret Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18:00 20:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: Tidspunkt: 18:00 23:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Søndeled skole Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 18:00 23:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 16:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 19.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested:

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:45. Møtested: 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Stemmen - Kommunehuset Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:30 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tidspunkt: 18:00 21:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt Medlem V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Møterom 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 19.08.2015 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Dato: 29.10.2007 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tore Tidemann Ordfører H Knut Dahl Nestleder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:00 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: 18:00 22:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Punkt 13. Nytt forslag: Det skal tilstrebes et boligtilbud som primært legger til rette for og forutsetter helårsboliger.

Punkt 13. Nytt forslag: Det skal tilstrebes et boligtilbud som primært legger til rette for og forutsetter helårsboliger. Saksprotokoll i Bystyret - 29.10.2014 På vegne av Rødt fremmet Tine Bang, R, følgende forslag: Punkt 5. Nytt forslag: Utnyttelsen av Holmen reduseres, men fortsatt med lønnsomhet i prosjektet som prinsipp.

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Tveide Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 18:00 22:05 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Bjørn Arne Laugen Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.01.2017 Tidspunkt: 10:30 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 22:45 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 24.09.2015 Tidspunkt: 18:00 22:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Arealstrategier forslag fra arealgruppa pr 5.feb 2013.

Arealstrategier forslag fra arealgruppa pr 5.feb 2013. Arealstrategier forslag fra pr 5.feb 2013. Arealstrategiene skal være bindeleddet mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Arealstrategiene er et styringsverktøy som skal gi hovedprinsipper og retningslinjer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Solem MEDL AP Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 6 Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Orkdal Rådhus Dato: 13.03.2007 Tid: 13:00-16:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Hoff

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jahn Kåre Winge MEDL LE-H Møteprotokoll Utvalg: Leksvik kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 08.11.2012 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Medlem LE-SP Torkil

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Saksprotokoll i Bystyret Torgeir S. Torkjelsson, Ap, fremmet på vegne av Ap og Rødt følgende forslag:

Saksprotokoll i Bystyret Torgeir S. Torkjelsson, Ap, fremmet på vegne av Ap og Rødt følgende forslag: Saksprotokoll i Bystyret - 11.12.2014 Torgeir S. Torkjelsson, Ap, fremmet på vegne av Ap og Rødt følgende forslag: 1. Det startes opp en prøveordning med mat i skolen og settes av kr 50 000 til dette.

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen

Møteprotokoll. Helse- og velferdskomiteen Møteprotokoll Helse- og velferdskomiteen Møtested: Nidarvoll Helsehus, Klæbuvegen 198 Møtedato: 11.03.2009 Tid: Kl 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Varamedlemmer: Meldt forfall: Ikke møtt: Fra administrasjonen:

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Svein Tore Dørmænen, rådmann Inger Anita Markussen, rådgiver Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyrekomiteen for kultur, utdanning og oppvekst Møtested Bystyresalen Møtedato: 18.05.2004 Fra kl. kl.12.30 Til kl. 1400 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 14.05.2014 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 39/14 Til sak: 45/14 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45 TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 11:30 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten

Detaljer

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom

Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom Sirdal kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTESTED: KOMMUNESTYRET Rådhuset, Tonstad DATO: 08.09.2011 TIDSPUNKT: 18:00 19:30 MEDLEMMER: Thor Jørgen Tjørhom LEDER SP Svein A Hompland MEDL KRF Helge M Tonstad

Detaljer

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R

Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder AP Stian Lund Nestleder V Tine Bang Medlem R 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Miljø- og teknisk komité Holmen - Kommunehuset Dato: 04.04.2013 Tidspunkt: 18:00 19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Leder

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 12:50 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 12:50 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut Henning

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009. 3. etasje, Inderøyheimen. Tidspunkt: 08:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2009 Hovedutvalg Natur 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson SP

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.08.2007 Tid: 10:00 12.50 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Livsløpsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 19.00 MØTEPROTOKOLL Livsløpsutvalget Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Marianne Larsen Nestleder Olav Mansaas Bleie

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité plan og samfunn i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 27.10.2015 Tid: 09:00-11:25 Til stede: 9 representanter Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30

Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: Tid: 19:30-20:30 Orkdal kommune Møteprotokoll Side 1 av 7 Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus Dato: 31.10.2006 Tid: 19:30-20:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 07.10.2015 Tid: 13:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Det ble orientert om status for bosetting av flykninger. Sak 17/16 ble behandlet før sak 16/16. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Det ble orientert om status for bosetting av flykninger. Sak 17/16 ble behandlet før sak 16/16. Ellers uendret behandlingsrekkefølge. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.04.2016 Tid: 09:00-11:05 Til stede: 9 representanter Det ble orientert om status

Detaljer