Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet"

Transkript

1 Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport

2 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Asker kommune etter kommuneloven av 25. september 1992 med endringer av 12. desember Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Revisjonen er gjennomført av Rønnaug Skaar Tinjar som prosjektleder med Gunn Heidi Wallenius som prosjektmedarbeider. Vi takker vedtakskontoret og sonene for velvillig bistand og nyttige innspill underveis i prosjektet. 06. april 2010 Brita Arvidsen kommunerevisor Rønnaug Skaar Tinjar spesialrevisor

3 Innhold FORORD... 2 INNHOLD... 3 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLING AVGRENSING REVISJONSKRITERIER METODE HVORDAN STYRES KOMMUNENS TILBUD TIL PLEIE OG OMSORG UTENFOR INSTITUSJON?9 2.1 REVISJONSKRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OG ANBEFALINGER SAMSVARER TILDELING/VEDTAK MED UTFØRT TJENESTE? REVISJONSKRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OG ANBEFALING NYTTIGGJØR KOMMUNEN SEG IPLOS-DATA? REVISJONSKRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OG ANBEFALING BLIR EGENANDELER FASTSATT, INNKREVD OG REGNSKAPSFØRT KORREKT? REVISJONSKRITERIER FAKTA REVISJONENS VURDERINGER OG ANBEFALING RÅDMANNENS UTTALELSE REFERANSER VEDLEGG Asker kommunerevisjon 3

4 Sammendrag Siden årtusenskiftet har tallet på mottakere av pleie- og omsorgstjenester på landsbasis økt med 6 prosent. Det er særlig antallet mottakere av hjemmesykepleie som har økt. Økningen er størst for mottakere under 67 år, og mer enn hver fjerde mottaker av pleie- og omsorgstjenester er nå under 67 år. Økningen har vært størst i gruppen år. Denne økningen representerer en stor utfordring for pleie- og omsorgstjenesten. Forskyvningen i alderssammensetning i retning av flere yngre mottakere krever store omstillinger i tjenestetilbudet. Helseforetaksreformen i 2002 forsterket tendensen til å redusere liggetiden på sykehus og overlate mer etterbehandling til hjemmesykepleien. Flere brukere trenger derfor mer hjelp enn før. I Asker kommune er antall brukere under 67 år på ca 20 % samlet sett. Kommunen har ikke beregnet forholdet mellom mottak av tjenester og alder. Mange av de yngre brukerne får tjenester i boliger med service eller får personlig assistent, og inngår derfor ikke direkte i sonenes tjenester. For hjemmetjenesten sett under ett er det svært viktig å være klar over utviklingstrekk for å gjøre seg i stand til å imøtekomme framtidig pleietyngde. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformens (innføres 2012) fokus er dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer. Kortere liggetid på sykehus vil føre til at primærhelsetjenesten får større ansvar for komplisert etterbehandling. Dette setter store krav til personalet og deres faglige kvalifikasjoner og til samhandling mellom ulike aktører med ansvar for pasienten. Samlet sett vil dette ha stor betydning for den kommunale hverdagen i årene som kommer. Kommunerevisor mener I Asker har det i en lang periode vært et udekket behov for heldøgnstjenester 1. Dette har ført til økt etterspørsel etter hjemmetjenester. Faktum at flere av innbyggerne trenger spesialisert behandling i eget hjem, krever høyt kvalifiserte medarbeidere og at hjemmetjenesten er dimensjonert og organisert hensiktsmessig. Utviklingen i Asker er som i landet for øvrig at oppdrag knyttet til hjemmesykepleie øker i mengde og omfang, og det er også en økning i antallet yngre brukere med stort pleiebehov. Samtidig gjør den økonomiske situasjonen det nødvendig å prioritere strammere. Det er i perioden blitt færre ansatte i alle deler av hjemmetjenesten, både vedtakskontoret og sonene har hatt nedgang i antall ansatte. Selv om antall ansatte er redusert, synes ikke tilbudet å være redusert. Intern statistikk viser at både antall brukere og antall vedtakstimer er nokså konstant over perioden En del praktisk bistand utføres av private, det avhjelper personalsituasjonen noe. Rekruttering av personell har i perioden vært vanskelig, særlig i sykepleien, og det er økende sykefravær. Mangel på helsepersonell med nødvendig faglig kompetanse vil for eksempel ha betydning for legemiddelhåndteringen, som er en oppgave som bare unntaksvis skal utføres av andre enn offentlig godkjent sykepleier/vernepleier. Det er et stadig økende behov for spesialkompetanse, bl.a som følge av økende antall hjemmeboende demente. Tjenesten prioriterer sykepleie foran praktisk bistand når ressurssituasjonen krever det. Dette blir synlig ved at det må avlyses tjenester vedr. praktisk bistand i opptil 30 % av tiden, mens sykepleie utføres mer regelmessig, selv om en også her i økende grad må avlyse besøk. Prioritering av sykepleie er iht politisk føring, men prioritering bør helst skje gjennom tildelte timer i vedtak, ikke som avvik mellom vedtak og levert tjeneste. Det er få avslag på søknader om praktisk bistand. Det erfares likevel at det er flere henvendelser enn søknader, og at søknader trekkes når vilkår blir kjent. Det er gitt uttrykk for at vedtak noen ganger er for romslige, og ser en denne opplysningen opp mot at det er få 1 HP 2008, 2009 og 2010 Asker kommunerevisjon 4

5 avslag og klager, er det legitimt å spørre om vedtakene faktisk gir et større tilbud enn strengt tatt nødvendig. Det er positivt og verdt å merke seg at brukerne er over forventning fornøyd med kommunens hjemmetjenester. Vi ser ikke en klar styringslinje tjenesten sett under ett. Enkeltvedtak fattes av en enhet uten reell styringskraft, da vedtaksansvar og utføreransvar er sidestilte i organisasjonen. Det synes ikke være et overordnet rapporteringsnivå som gir en synlig tilbakemelding/oppfølging. Fra 2006 er det innført nye krav til rapportering av pleiebehov. God kunnskap om bistandsbehovet gir mulighet for å tilrettelegge tjenestene slik at de i større grad kan imøtekomme tjenestemottakernes behov. Nye IPLOS-data (innsatsstyrt pleie- og omsorgssystem) viser i større grad ressurser og bistandsbehov til de som søker om eller mottar tjenester enn hva som kan leses av KOSTRA. Kunnskap om dette vil være et viktig bidrag til god ressursutnyttelse, samt likeverdige og virkningsfulle tjenester. Kompetansen i kommunen er svært varierende, etter det som uttrykkes i enhetene, og det er svært viktig å få større deltakelse på kurs. Det gjenstår også å kunne ta ut hensiktsmessige rapporter, som gjør en i stand til å analysere egne data. Kommunerevisor anbefaler: Basert på oppsummering av dette prosjektet anbefaler vi å oppfordre til ekstra innsats på nedenstående områder, inndelt etter prosjektets problemstillinger. Hvordan styres kommunens tilbud til pleie og omsorg utenfor institusjon? Ressursstyring og saksbehandlingsprosess fra søknad til utført tjeneste bør være effektiv Revisjonen anbefaler å vurdere en mer optimal måte å gjennomføre prosessen på fra søknad om helsetjeneste til utføring av tjenesten. Inkludert i dette er å vurdere hensiktsmessige og klare styringslinjer i organisasjonen. Sammenliknet med andre kommuner tildeles Asker kommunes brukere mer tjenester både i alt pr bruker og mer til grupper med avgrenset behov enn andre kommuner i sin KOSTRAgruppe. Det anbefales å styre ressurser målrettet og i større grad på grunnlag av kunnskap om pleiebehov. Prioritering av individer og grupper bør skje i henhold til tildelingskriterier Det anbefales at det i en ressursstyringsplan bør inkluderes tiltak for å håndtere økende antall akutte situasjoner, for å sikre at prioritering av akutte behov ikke går ut over sikkerhet for andre brukere eller helse. Samsvarer tildeling/vedtak med utført tjeneste? Tjeneste levert iht vedtak Beregninger viser at det utføres mellom 70 % og 77 % praktisk bistand av beregnet vedtakstid, mens sykepleie utføres mellom 84 % og 110 % av det som skulle ha vært utført. For å bedre samsvar mellom utført tjeneste og vedtak anbefaler vi å sørge for at vedtak blir revurdert jevnlig, slik at endringer i tjenestebehov blir fanget opp. Meldinger mellom tjenesteleverandør og vedtakskontor som har betydning for vedtakstid, bør behandles raskt. Rapporter viser at det er forskjeller mellom sonene i oppnådd utførelse, og det anbefales å lære av sonen som har beste resultat. I dette ligger å se på hvordan tjenesten blir utkvittert, hvordan vedtakstid bestemmes og revideres, og på innhold i tjenesten og organisering. Asker kommunerevisjon 5

6 Korrekt registrering, god oppfølging og god styringsinformasjon Praksis for registrering av utført tid er i dag ren brukertid i hjemmet, annen direkte brukertid inkluderes ikke. Det anbefales å se på om dette er en pålitelig og hensiktsmessig måte å angi tid for en tjeneste, og om den er egnet som måltall og styringsinformasjon opp mot utførelse. Særlig vil det innenfor sykepleie utføres tjenester direkte relatert til bruker som etter dagens praksis ikke blir registrert i Gerica. En forenkling kan både bli mer riktig og bidra til å bedre arbeidsdagen. Det anbefales å se på nytteverdien av å anskaffe hjelpemidler som gjør det mulig å registrere utført tjeneste på brukerstedet. Det vil kunne avverge feil som følge av registrering i ettertid og være effektivitetsfremmende. Vi ser at direkte feilregistreringer i Gerica lett kan overses, og det er begrenset med både applikasjons- og manuelle kontroller til å fange opp feil. Enkelte vikarer har ikke fått kvittert pga manglende personlig nettverksident. For å kunne oppnå bedre bruk av Gerica, anbefales det å sørge for en tettere dialog mellom systemansvarlig for Gerica, vedtakskontoret og sonene. Bemanning og kompetanse Sonene har satset på kompetanseheving for å imøtekomme nye pleiekrav, men sliter med mangel på sykepleiere. Sykefraværet er til tider svært høyt, i perioder opp til 20 %. Med få unntak er det vanskelig å rekruttere sykepleiere til hjemmetjenesten, og andre faggrupper må utføre sykepleiearbeid. Det anbefales å sørge for at et minimum av korttidsplasser er tilgjengelig for de med størst pleiebehov, slik at hjemmetjenesten avlastes for en del av akutt-tjenestene. Det anbefales å sørge for å avbalansere bemanning og oppdrag, både med formål å redusere sykefraværet og øke ytelser. Det bør i større grad benyttes måltall til planmessig styring, både mht kompetanse og kapasitet. Nyttiggjør kommunen seg IPLOS-data? Det anbefales å tydeliggjøre overfor den enkelte at det bør settes av tid og ressurser til implementering og øke forståelsen rundt bruken av verktøyet. Det bør arbeides for å få ut rapporter som gir opplysninger iht til det som er formålet med IPLOS. Inntekter fra egenandeler Fastsetting, innkreving og regnskapsføring av egenandel fra brukere skjer på gyldig grunnlag. Budsjettet for inntekter fra hjemmetjenester er imidlertid vedvarende og betydelig overvurdert. Det anbefales at budsjettering blir realistisk. Asker kommunerevisjon 6

7 1. Innledning Kontrollutvalget vedtok på møte å be kommunerevisor å igangsette forvaltningsrevisjon i henhold til plan for om Kommunens tilbud til pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Bakgrunn for valget var på plantidspunktet at i følge KOSTRA-tall hadde Asker kommune (i sin gruppe i 2007) de høyeste netto driftsutgifter pr korrigert innbygger til pleie- og omsorgstjenester. Kostnader til pleie, omsorg og hjelp i hjemmet var betydelig over gjennomsnittet og høyest i sin sammenlikningsgruppe. Det var derfor ønskelig å se om tjenesten Asker kommune tilbyr brukerne er mer omfattende og romslig enn i sammenlikningsgruppen og om mål og politiske vedtak blir oppfylt. Kontrollutvalget ønsker i denne omgang å konsentrere prosjektet mot pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. KOSTRA-tall alene gir ikke nok informasjon om tjenesten kommunen yter, og kan ikke uten videre brukes til å måle prioriteringer og kvalitet. For å komplettere KOSTRA-tall er det innført statlige krav til å rapportere på pleietyngde i tillegg, såkalt IPLOS-rapportering. Det er ønskelig å se om kommunen har tatt i bruk dette som styringsverktøy. Pleie- og omsorgstjenester er ikke bare eldreomsorg, men omfatter også tjenester til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser. Det er ikke blitt flere institusjonsplasser innenfor pleie og omsorg de siste årene, derfor må flere få hjelp hjemme. Gruppen yngre pleietrengende øker mest. På landsbasis er mer enn hver fjerde mottaker under 67 år. Hele økningen av yngre mottakere har skjedd innen hjemmetjenestene, og har vært, og er, således en stor utfordring for hjemmetjenesten. Økningen har vært størst i gruppen år 2. Mål i nasjonal handlingsplan for eldreomsorg (St.meld. nr. 50, ) og i lokale planer har vært at flest mulig eldre og funksjonshemmede skal få hjelp i egen bolig. Dette har hatt betydning for en utvikling med økning i antall kommunalt disponerte boliger til pleie- og omsorgsformål og nedgang i plasser i institusjoner. Ifølge offentlig statistikk har Asker en lavere dekning både på institusjonsplasser og heldøgnsbemannet bolig enn Bærum, men ligger jevnt med gjennomsnittet i gruppe Denne utviklingen antas å ha stor betydning for hjemmetjenesten både organisatorisk, kompetanse- og kapasitetsmessig. 1.2 Formål og problemstilling Formål med undersøkelsen er å bidra til et effektivt og målrettet tilbud til pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Følgende problemstillinger belyses i undersøkelsen: 1. Hvordan styres kommunens tilbud til pleie og omsorg utenfor institusjon? 2. Samsvarer tildeling/vedtak med utført tjeneste? 3. Nyttiggjør kommunen seg IPLOS-data? 4. Blir egenandeler fastsatt, innkrevd og regnskapsført korrekt, og slik at det gir et riktig sammenlikningsgrunnlag i henhold til KOSTRA? 1.2 Avgrensing Tjenester innenfor pleie- og omsorgssektoren gis i hovedsak til personer over 67 år og til funksjonshemmede. Dette prosjektet vil se på tjenester som ytes til hjemmeboende og som kan trekkes ut fra KOSTRA-funksjon 254. Funksjon 254 omfatter kjernetjenester knyttet til 2 Kilde: Pleie- og omsorgsstatistikk, Statistisk sentralbyrå 3 KOSTRA-gruppe av kommuner som er sammenliknbare Asker kommunerevisjon 7

8 pleie, omsorg og hjelp til hjemmeboende (inkludert tjenester til beboere i boliger for eldre og funksjonshemmede med eller uten fast bemanning) som registreres i IPLOS med vedtak knyttet til antall timer per uke. Prosjektet avgrenses til å omfatte hjemmesykepleie og praktisk bistand til personer som ikke bor i boliger med fast bemanning. Boliger med service omfattes. 1.3 Revisjonskriterier Standard for forvaltningsrevisjon stiller klare krav til revisors bruk av metoder. Data som revisors vurderinger og konklusjoner bygger på, skal være relevante, gyldige og pålitelige. Revisjonskriterienes funksjon er å danne en norm eller en referanse som de innsamlede data vurderes opp mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon oppfyller krav og forventninger som er gitt for aktiviteten. Kriteriene skal utledes på bakgrunn av formål og problemstillinger, og skal gi fundament og legitimitet til revisors vurderinger. Revisjonskriterier kan være de eksterne og interne krav. Eksterne krav er lov, forskrift og handlingsregler fastsatt av staten. Interne krav og føringer er Asker kommunes politiske vedtak og forutsetninger. Revisjonskriterier er utfyllende beskrevet i vedlegg Metode Undersøkelsen er basert på datamateriale fra møter, intervjuer og dokumenter og dekker perioden 2008 og til nov Vi har i noen grad tatt med statistikk for 2007 for å vise utviklingstrekk. Hoveddelen av dokumentinnsamlingen er hentet fra vedtaksarkiv og fra saksarkivet Gerica. Vi har gått gjennom et tilfeldig utvalg av brukere innenfor hver sone. Opplysning av økonomisk art er hentet fra kommuneregnskapet. Statistikk som er brukt, er hentet fra anerkjente kilder. Vi viser også i noen sammenhenger til kommunens egenproduserte statistikk. I prosjektets oppstartfase hadde vi møter med kontaktpersoner som er oppnevnt av rådmannen. Vi har videre hatt møter med ledere i hjemmetjenestesonene sør og nord og i vedtakskontoret. Hensikten har vært å få informasjon om arbeidsområder og organisering, samt å få utfyllende opplysninger om det revidert område. Asker kommunerevisjon 8

9 2. Hvordan styres kommunens tilbud til pleie og omsorg utenfor institusjon? 2.1 Revisjonskriterier I kommende periode (HP ) vil hjemmetjenesten fortsatt, som en konsekvens av den økonomiske situasjonen i Asker kommune, iverksette strammere prioritering ved tildeling av tjenester. Nødvendig helsehjelp prioriteres framfor praktisk bistand. En gjennomgang av tjenestene innen sosial og helse sammenliknet sett opp mot andre sammenliknbare kommuner viser at Asker kommune kommer høyere ut på volum av tjenester. Utfordringen for kommunen er å finne gode løsninger til en lavere kostnad gjennom en endring av blant annet kriterier for tildeling og utmåling av omfanget på tjenestene. Økt tilrettelegging av tjenestene gjennom en samordning av vedtakskontor og tjenesteytende ledd vil vurderes. Jf HP For perioden forvaltningsrevisjonen gjorde undersøkelsen, gjaldt retningslinjer for praktisk bistand som ble vedtatt av Helse- og sosialstyret i desember 1999, sak 99/0004. I veileder IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester, er kartlegging av bistandsbehovet og kravet til innhenting av informasjon beskrevet i kapittel 2.5 og 2.6. Faktiske opplysninger som kan være nødvendige å innhente ved behandling av søknad, er blant annet søker/tjenestemottakers bistandsbehov, ressurser, nettverk, boligforhold, helseforhold og sosiale forhold. Mål: Kriterier for tildeling av tjenester må sikre hjelp til dem som trenger det mest. Tildeling av hjemmetjenester bør skje iht bestemmelser, vedtak og føringer. Ressursstyring og saksbehandlingsprosess fra søknad til utført tjeneste bør være effektiv. Prioritering av individer og grupper bør skje i henhold til tildelingskriterier. Det bør foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som grunnlag for enkeltvedtak. Grensen mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand bør være klar. 2.2 Fakta Tildeling av hjemmetjenester bør skjer iht. bestemmelser, vedtak og føringer Det har for den reviderte perioden ikke vært gitt klare definerte kriterier fra kommunestyret. Vedtakskontoret har definert retningslinjer med forankring i helsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Retningslinjer for tildeling av hjemmesykepleie finnes arkivert i kommunens felles ledelsessystem/ledelsesprosesser. Disse retningslinjene ble sist revidert 30. august i 2004, og ble utarbeidet av Bestillerenheten, seksjon Tjenestetildelingen (tidligere organisering). I dag er dette vedtakskontorets ansvar. I retningslinjene framgår det at hjemmesykepleie tildeles etter lov om helsetjenesten i kommunene 2-1 Jf. 1-3 annet ledd nr. 3. I Asker kommune har man valgt å vurdere hjelp til bad eller dusj og tilrettelegging av måltider som hjemmesykepleie. Retningslinjer for tildeling av praktisk bistand og opplæring finnes arkivert i kommunens felles ledelsessystem/ledelsesprosesser. Retningslinjene ble sist revidert 30. august i 2004, utarbeidet av daværende organisasjon av Bestillerenheten, seksjon Tjenestetildelingen. I dag er dette Asker kommunerevisjon 9

10 vedtakskontorets ansvar. I retningslinjene framgår det at praktisk bistand og opplæring tildeles etter lov om sosiale tjenester 4-3 jf. 4-2 bokstav a. I tillegg benyttes Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Det er laget et arbeidsdokument til bruk i kartlegging av behov for hjemmesykepleie og praktisk bistand. Her angis en idealtid for den enkelte arbeidsoppgave/aktivitet. Tid er basert på skjønn og må sees i en større sammenheng. Tiden som er tildelt bruker, er angitt i vedtaket i tillegg til beskrivelse av tjenestens innhold. Nye kriterier for tildeling av hjemmetjenester er nylig vedtatt av komité for helse og omsorg 3. mars 2010 og kommunestyret 23.mars Disse vil gjelde for kommende perioder. Vedtakskontoret har et ønske å gå gjennom definering av kriterier, ledelse og saksbehandling og få en økt bevissthet på tidsbruken (utfordre brukerens egne ressurser). Leder for vedtakskontoret mener det burde lages en veileder for Asker kommune. I dag er mange rutiner og erfaringer i hodet på hver enkelt ansatt. Målet er kontinuitet. Vedtakskontoret er i startgropen med et samarbeid med Vest-regionen (Bærum, Drammen, Lier og Ringerrike). Formålet er samarbeid, lære av hverandre og ha en mest mulig lik saksbehandling i kommunene som ligger geografisk tett. Bruker som flytter fra en kommune til en annen innen Vest-regionen bør kunne få lik utmåling. Her er det forskjeller i dag. Ressursstyring og saksbehandlingsprosess fra søknad til utført tjeneste bør være effektiv Søknad om hjemmetjeneste mottas av vedtakskontoret. Undersøkelser blir gjennomført av saksbehandlere ved vedtakskontoret eller i samarbeid med den aktuelle sone hvor brukeren er hjemmehørende før vedtak blir fattet. Når vedtak er fattet blir saken om utførelse av tjeneste overført til ansvarlig sone. Prosessen hos vedtakskontoret og sonene er som følger: Vedtakskontoret Det er utarbeidet en saksbehandlingsrutine for prosessen. Det vises til prosess 4.3 Henvendelse, problemvurdering og saksbehandling i felles ledelsessystem. Prosedyren for saksbehandling er dokumentet Viktige punkter for sikker saksbehandling. Denne er retningsgivende for utføring av prosessen. Henvendelse om helsehjelp kan komme som skriftlig søknad fra bruker eller pårørende, som B- skjema fra sykehus, eller pr telefon fra bruker/pårørende. B-skjema blir levert med bud fra sykehuset og eventuelle utfyllende opplysninger innhentes pr telefon med sykehuset. Søknad/henvendelse registreres ved merkantilt mottak ved vedtakskontoret. Det holdes fordelingsmøte hver dag der sakene fordeles til ansvarlig saksbehandler. Dersom søker har fått behandlet en søknad på et tidligere tidspunkt, får denne som hovedregel samme saksbehandler. Bruker skal gis svar på at søknad er mottatt innen en uke. Dersom en ny bruker har søkt om hjemmesykepleie, gjennomføres hjemmebesøk hos bruker før vedtak fattes. For brukere som er i systemet fra før, gjøres en revurdering. Ved praktisk bistand foretas alltid hjemmebesøk før vedtak fattes. Vedtakskontoret kan ikke love hjelp til brukere mer enn det hjemmetjenesten er i stand til å utføre, og tildeling må ofte skje i samråd med dem. Der det er et uttalt pleiebehov, er det vanskelig å si når ansvaret overføres fra sykehus til hjemmesykepleien i kommunen. Det å være utskrevet fra sykehuset er ikke det samme som å være ferdigbehandlet. Pleiebehovet kan være så stort at det må diskuteres om pasienten bør innlegges igjen. En må hele tiden vurdere hva som er forsvarlig for pasienten, og om hjemmetjenesten kan stille med hjemmetjeneste omgående. Asker kommunerevisjon 10

11 Tjenesten savner å ha tilgang til kommunejurist med helse og omsorgskompetanse. Med dagens økonomi og fokus på prioritering i kommunen anses det ikke reelt å få økt kompetanse på dette området. Sonene: Sonene tar ut lister fra Gerica hver dag for å se om det er nye vedtak som skal effektueres. Det er én liste for hjemmesykepleie og én for praktisk bistand. Brukere får oppnevnt primærkontakt og ansvarspersoner. Vedtaket kan være under vurdering, eller det kan være angitt antall timer pr uke. Å ha et vedtak under vurdering gjøres unntaksvis. Det kan være vanskelig å fastslå hvilket pleiebehov som er nødvendig, og vedtakskontoret må da i samarbeid med hjemmetjenesten kartlegge behovet. I vedtaket beskrives hva som skal utføres f eks medisinering, personlig hygiene, sårstell mv for hjemmesykepleie; og vask, støvsuging, innkjøp av mat mv for praktisk bistand. Vedtakskontoret henvender seg til sonene dersom de ønsker å høre sonens mening i en sak, og når det er behov for å utføre en akutt tjeneste, f eks ved utskrivelse fra sykehus. Tiltak settes da i gang før formelt vedtak er fattet, vedtaket blir i slike tilfeller tilbakedatert (er til brukerens gunst). Sonene kan ikke si nei til utføring av hjemmesykepleie, og ofte må en omprioritere for å yte hjelp til de med størst behov. Alle brukere skal ha en tiltaksplan som arkiveres i Gerica. Utførelse kvitteres mot tiltaksplanen. All informasjon om bruker og tjenesteutførelse registreres og arkiveres i Gerica, og herfra kan det tas ut rapporter som kan brukes i ressursstyring og som dokumentasjon på utført tjeneste. Praktisk bistand blir utført i henhold til brukeravtale. Dersom det er endring i vedtak, endres brukeravtalen. Vedtaket skal være iverksatt innen 3 uker. Det er gitt uttrykk for at vedtak noen ganger er for romslige. Det foretas en kontinuerlig faglig vurdering av brukerens tjenestebehov. Dersom vedtaket bør endres, gis det beskjed til vedtakskontoret som skal sørge for nytt vedtak. Prioritering av individer og grupper bør skje i henhold til tildelingskriterier Vedtakskontoret Som en konsekvens av kommunens økonomiske situasjon må hjemmetjenesten iverksette strammere prioritering ved tildeling av tjenester. Nødvendig helsehjelp prioriteres framfor praktisk bistand. En av utfordringene for hjemmetjenesten er å få tilpasset eldre, aktive vedtak om praktisk bistand til dagens stramme ressurssituasjon. En rett som er gitt som enkeltvedtak, kan ikke uten videre avsluttes eller skjæres ned. Det tildeles mindre praktisk bistand pr bruker nå enn tidligere. Vedtakskontoret har definert alt av personlig stell som sykepleie iht. kommunehelsetjenesteloven. I hjemmesykepleie inngår bad/dusj og tilrettelegging av måltid. Andre tjenester, som innkjøp av mat, er praktisk bistand og er regulert av sosialtjenesteloven. Det kan forekomme overlapping mellom helsetjenester og sosiale tjenester i de tilfeller der behov og effektivitetshensyn tilsier det. Hjemmetjenester tilbys bare til personer som oppfyller krav iht. retningslinjer. Rapporter fra Gerica 4 viser at det er få eller ingen avslag på søknad om hjemmetjenester i perioden , og det er også meget få klager. Det opplyses fra vedtakskontoret at det er flere som trekker søknaden om klage, enten fordi en forstår at en ikke oppfyller krav, eller at en blir kjent med prisen på betalte tjenester. En får da ofte avstemt forventningene, og misnøye blir ryddet opp i før det blir klager. 4 Gerica er et elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) tilpasset pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten i kommunene. Systemet brukes av både små og store kommuner og er utviklet over mange år i samarbeid med fagpersonellet i kommunene Asker kommunerevisjon 11

12 Sonene Når utførere må prioritere mellom vedtatte tjenester, skjer det på faglig grunnlag utført av personer med sykepleiefaglig erfaring. Demente og psykisk dårlige prioriteres. Sårstell og medisinering går foran dusj. Innkjøp av mat prioriteres foran gulvvask. Livsnødvendige ting går foran alt. En må stadig oftere avlyse besøk. Hjelpen vurderes ut i fra et nødvendighetsbehov. Det er primært mangel på langtidsplasser i kommunen. Dette medfører at pasienter som skulle hatt langtidsplass opptar korttidsplassene. Sykehusene skriver ut pasienten tidligere enn før, og disse pasientene må ha mer stell og oppfølging. Kommunen har ikke tatt høyde for (med å øke antall korttidsplasser) at pasienter skrives ut tidligere. Konsekvensen er at hjemmetjenesten får ansvaret og får et stort trykk på å levere tjenesten, da uten tilstrekkelige ressurser. De dårligste og sykeste blir prioritert, mens andre som har et behov, men som ikke er fullt så syke må vente med å få utført sin tjeneste. Hjemmetjenesten har vært nødt til å be pårørende om å trå til. Det bør foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som grunnlag for vedtaket Vedtakskontoret uttrykker at de ikke er gode nok til å skaffe og avkreve dokumentasjon som grunnlag for vedtak om hjemmesykepleie. Ved sykepleie kreves det legeopplysninger om diagnose og/eller IPLOS-kategorisering. Behovet for hjelp framkommer i søknaden. Det er ikke alltid samsvar mellom det avdelingen vurderer som behov og det legen foreskriver. Vedtakskontoret opplever også at legene er ettergivende for pårørendes ønsker, og at det kan være nyttig å få avklart med legene hva kommunen kan tilby. Vedtakskontoret registrerer et forventningsgap på det legene krever og det kommunen kan tilby. Det skal alltid være skriftlig søknad for praktisk bistand. Grunnlag for beslutning er saksbehandlers kartlegging ved besøk i hjemmet. Heri inngår å vurdere at det er tilfredsstillende arbeidsforhold for å kunne utføre tjenesten. Dette er et HMS-krav. Grense mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand bør være klar Vedtakskontoret Vedtakskontoret mener det er klare grenser mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det er nedfelt i rutinebeskrivelser og det gjenspeiles i vedtakene. Sonene Sonene er også bevisste på grensen mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand i utførerrollen. Mange brukere har begge deler, og med unntak av enkelthendelser skilles det klart. Dersom hjemmesykepleien ser at det er behov for å sette på en maskinvask og vet at brukeren ikke har praktiske bistand før om en uke, så setter de på en vask. Hjemmetjenesten sjekker ut i hjemmet til brukeren om behovet for hjelp er endret. Forespørsel skal egentlig komme fra bruker selv. Men dette er ikke alltid enkelt når bruker ikke selv ser behovet, eks demente, eller de som ikke bryr seg om omgivelsene. 2.3 Revisjonens vurderinger og anbefalinger Tildeling av hjemmetjenester bør skje iht. bestemmelser, vedtak og føringer Vår undersøkelse av hvordan kommunen styrer tilbudet til pleie og omsorg utenfor institusjon synes å vise at det ikke er klare nok retningslinjer, tildelingskriterier og føringer. Dette kan medføre en stor grad av bruk av skjønn og subjektive vurderinger som legges til grunn for et vedtak. Vedtakene kan også bli farget av hvem som er saksbehandler. Dette kan være uheldig i forhold til likebehandlingsprinsippet. Asker kommunerevisjon 12

13 Revisjonen er kjent med at kommunen er i prosess med å innføre nye tildelingskriterier og retningslinjer til bruk for tildeling av helsetjenester. Nye retningslinjer er nylig vedtatt i komité for helse- og omsorg. Revisjonen anbefaler at kommunen fortsetter prosessen med innføring av gode og anvendelige kriterier og retningslinjer, som et grunnlag for god og effektiv saksbehandlings- og forvaltningspraksis. Ressursstyring og saksbehandlingsprosess fra søknad til utført tjeneste bør være effektiv Kommunen hadde tidligere en bestiller/utfører modell som organisering for leveranse av helsetjenester. Denne organiseringen ble endret til et vedtakskontor som mottar henvendelsene for beslutning av vedtak, og hjemmetjenesten som utfører tjenesten. Vedtakskontoret er avhengig av å få opplysninger fra sonene om pleietyngde for at vedtakene skal kunne gjenspeile behovet i størst mulig grad. Sonene på sin side er avhengige av at vedtakskontoret kan gjøre endringer i vedtak straks når pleiebehovet endres. Her er to enheter som har gjensidig behov for hverandres kunnskap. Disse enhetene har i dag et nært samarbeid for å kunne fatte gode vedtak og utføre tjenesten, men det stilles spørsmål om dette er den optimale løsningen for prosessen for utføring av tjenesten. De er innbyrdes avhengige av hverandre, men et fysisk skille mellom ansvar kan også gjøre prosessen mer ineffektivt. Grunnet enkelte sakers kompleksitet kan det være en fordel at en jurist med helse og omsorgskompetanse er involvert. Dette for å kunne kvalitetssikre at vedtak fattes i henhold til regelverk, og at det sikres størst mulig likebehandling og at rettssikkerheten ivaretas. Vi har brukt offentlig statistikk for å se kommunen i sammenheng med andre kommuner. Grafene og tabellene fra KOSTRA-statistikk som trekkes fram i denne forvaltningsrevisjonsundersøkelsen, er ment for å vise utviklingstrekk i tjenesten. Statistikken kan ikke leses absolutt i og med at noen brukere/grupper som er inkludert i tallmaterialet til KOSTRA, ikke er med i undersøkelsen til forvaltningsrevisjonen. I nedenstående graf vises KOSTRA-analyser over hvordan kommunenes tjeneste ytes i forhold til pleietyngde. Her vises at Asker kommune gir tjenester til flere enn sammenlikningskommunene både i alt og når det gjelder tjenester til brukere med noe/avgrenset behov. Asker skiller seg markant ut. Graf 1: Pleietyngde alle brukere Andel av brukere med noe/avgrenset bistandsbehov Andel av alle brukere som har omfattende bistandsbehov Asker Bærum Gr.13 Kilde: KOSTRA 2008 Asker kommunerevisjon 13

14 Når vi ser på tildelte timer pr uke for praktisk bistand og hjemmesykepleie tildeles Askers brukere gjennomgående flere timer pr bruker enn Bærums, men tildeles likt med gruppe 13, jf graf 2. Samlet sett får Askers brukere flere timer enn sammenlikningsgrunnlaget. Ser vi dette sammen med pleietyngden i foregående graf, kan det tyde på at Asker kommune er mer raus med å tildele tjenester. Graf 2: Tildelte timer pr uke for praktisk bistand og hjemmesykepleie Timer pr uke Asker Bærum Gr. 13 Gj.sn. antall tildelte timer pr uke som brukere av praktisk bistand får Gj.sn. antall tildelte timer pr uke som brukere av hjemmesykepleie får Gj.sn. antall tildelte timer pr uke - brukere utenfor institusjon Kilde: KOSTRA 2008 Nedenstående tabell viser oversikt over hjemmeboende brukere med omfattende bistandsbehov skilt på alder sammenliknet med Bærum og kommunegruppe 13. Tabell 1: Bruksrater og brukersammensetning Asker Bærum Gruppe 13 Andel hjemmeboende som mottar kjernetjenester med 17,0 22,1 17,7 omfattende bistandsbehov 0-66 år Andel hjemmeboende som mottar kjernetjenester med 13,1 15,6 10,4 omfattende bistandsbehov år Andel hjemmeboende som mottar kjernetjenester med 12,4 9,0 9,8 omfattende bistandsbehov 80 år og over Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 8,0 6,3 5,6 Kilde: KOSTRA 2008 Tabellen viser at det er gruppen under 66 år som har størst andel med omfattende behov. Asker ligger svakt under gjennomsnittet, og tydelig under Bærum. I Asker er det flere eldre hjemmeboende brukere (over 80 år) med omfattende bistandsbehov enn de vi sammenlikner med. Asker ligger betydelig over Bærum og gjennomsnittet i forholdet høy timeinnsats. Ved innføring av samhandlingsreformen i 2012 vil presset på hjemmetjenesten øke ytterligere. Reformen har som forutsetning at kommunen selv skal ha en aktiv primærhelsetjeneste der forebygging og innsats skjer tidlig i sykdomsforløpene. En slik fornyet kommunerolle, i kombinasjon med et sterkere fokus på pasientforløp, vil også legge til rette for å hjelpe pasienter med kroniske sykdommer. Det er en ambisjon at kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning, med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging, slik at helhetlig pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. Kommunen står overfor store utfordringer i forhold til levering av tilfredsstillende og effektive tjenester i dag og i fremtiden. Allerede i dag har hjemmetjenesten problemer med å få tilsatt fagfolk. De som er i stillingene har desto større press pga sykemeldinger og underbemanning. Samhandlingsreformen på sin side gir også kommunen store utfordringer. For å kunne i møtekomme kravet i reformen må kommunen ha en godt utbygd hjemmetjeneste med Asker kommunerevisjon 14

15 spisskompetanse innen fagfelt som i dag ligger hos helseforetakene. Det betyr enda flere brukere med tjenestebehov og dertil stort behov for kvalifiserte hender. Revisjonens undersøkelse gir grunnlag for å stille spørsmål om det finnes en mer optimal måte å gjennomføre prosessen på fra søknad om helsetjeneste til utføring av tjenesten. Det kan tyde på at ressursstyringen ikke er definert godt nok eller at ressurser burde styres på en annen måte. Det kan også tyde på at kommunen ikke er tilstrekkelig effektive i utnyttingen av sine ressurser. Prioritering av individer og grupper bør skje i henhold til tildelingskriterier På grunn av økonomiske situasjonen til kommunen gjøres det en hard prioritering på hvem av brukerne som skal få levert tjeneste. I tillegg er det ressursmangel på helsepersonell slik at brukere med et behov for helsetjeneste, men som ansees friskest ikke får levert sin tildelte tjeneste. På den annen side skriver sykehusene ut pasienter på et tidlig stadie i rekreasjonsforløpet der kommunen da sitter med ansvaret og må levere hjemmehjelpstjenester. Situasjonen for hjemmesykepleien er som følge av disse faktorene svært presset. Sonene har uttrykt at det er for få langtidsplasser i Asker kommune. Dette kan understøttes av KOSTRA-statistikk. Tabellen under viser at dekningsgrad for institusjonsplasser bare er 16,8 % av innbyggere over 80 år. Lav dekningsgrad av institusjonsplasser kan forklare noe av det høye antall hjemmeboende med omfattende bistandsbehov. Hjemmeboende må som nevnt betjenes av hjemmetjenesten. Tabell 2: Dekningsgrader Asker Bærum Gr. 13 Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over 16,8 18,0 16,8 Plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av 27,0 29,0 26,0 innbyggere 80 år og over Kilde: KOSTRA 2008 Tar vi med plasser i heldøgnsbemannet bolig er dekningsgraden høyere. Beboere i heldøgnsbemannet bolig har status som hjemmeboende, og tjenester ytes av egne ansatte som ikke er med i denne undersøkelsen. Her er kommunen selv uenig i offentlig statistikk og viser til at egne beregninger viser at Asker kommune totalt har plasser bare til knappe 20 % i gruppen 80 år og over. Vi konstaterer at det er uenighet om tall i offentlige statistikk, ev. feilkilde kan være at de tall som er innrapportert fra Asker til KOSTRA ikke er riktige. Det er gitt uttrykk for at vedtak noen ganger er for romslige. Hvis en ser denne opplysningen opp mot at det er få eller ingen avslag på søknad om hjemmetjenester og at det er få klager, er det legitimt å spørre om vedtakene faktisk gir et større tilbud til brukeren enn strengt tatt nødvendig, jf kapittel 3. Det skal foreligge tilfredsstillende dokumentasjon som grunnlag for enkeltvedtak Vedtakskontoret mener at de bør skaffe fram mer dekkende dokumentasjon som grunnlag for å fatte vedtak. Vedtakskontoret synes å mene at det er et avvik mellom det legen/sykehuset mener er behovet og det vedtakskontoret/hjemmetjenesten mener er riktig tilbud til pasienten. Dette vil ha innvirkning på ressursstyringen i helsetjenesten (det vises til drøfting i avsnitt om Ressursstyring og saksbehandlingsprosess fra søknad til utført tjeneste bør være effektiv ). Asker kommunerevisjon 15

16 Grensen mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand bør være klar Vedtakskontoret og sonene synes å være bevisste på hva som er grensen mellom hjemmesykepleie og praktisk bistand i sin utførelse av tjenesten. 3. Samsvarer tildeling/vedtak med utført tjeneste? I dette kapittelet vil vi se på om brukerne får den tjenesten de er tildelt gjennom enkeltvedtak og som de har rett til i henhold til lov og politiske føringer. 3.1 Revisjonskriterier Vedtak om hjemmetjenester er enkeltvedtak iht Forvaltningsloven 2 b), jf. Kommunehelsetjenesteloven 2-1 fjerde ledd og sosialtjenesteloven 8-1. Sosialtjenesteloven 4-2 a) angir kommunens ansvar for å yte praktisk bistand og opplæring. Enkeltvedtak kan påklages. HP : Administrasjonen ønsker å legge til rette for at medarbeidere innen tjenesteområdet i økende grad skal kunne ta kvalifiserende fagutdanning som deltidsstudier i regi av kommunen. Kommunestyret har vedtatt at hjemmesykepleie skal prioriteres foran praktisk bistand. Hjemmetjenesten skal styrkes og tilpasses det økte behovet. Kommunen har innført fritt brukervalg for praktisk bistand med unntak av Nesbru sone. Fritt brukervalg er begrenset ved at det bare kan gis til brukere som ikke også mottar hjemmesykepleie. Kommunestyret har siden 5 endret dette til å legge til rette for at ordningen omfatter alle brukere med praktisk bistand. Tjenesten bør leveres iht vedtak. Det bør være etablert systemer og rutiner som sikrer korrekt registrering og gir god oppfølging og styringsinformasjon. Kommunen bør ha tilfredsstillende bemanning og kompetanse for å kunne ivareta forpliktelser og brukerens behov. Brukere bør kunne velge tjenesteleverandør 3.2 Fakta Tjenesten bør leveres iht vedtak Vedtaket skal spesifisere tjenestens innhold, hvor ofte tjenesten gis, angitt som tidsramme pr gang, og for hvor lang periode. I praksis er varighet sjelden angitt i vedtak om hjemmesykepleie. Vedtaket gjelder til nytt vedtak blir fattet, og skal etter planen revurderes jevnlig. Vedtak om praktisk bistand gis som oftest for hver 3. uke innenfor en tidsramme pr gang, men også her uten nærmere angitt varighet. Tildeling hver 3. uke er en innskjerping fra tidligere praksis da hjelp gjerne ble gitt hver andre uke. Vedtak som er besluttet og iverksatt etter strengere praksis, kan bare endres dersom det er endring i behov hos brukeren. Nye og strengere kriterier for tildeling vil derfor bare kunne gjøres gjeldende for nye brukere. Vedtaket angir hva tjenesten skal bestå av. Revurdering av vedtak skjer til dels løpende for hjemmesykepleie, ved at utførere ser at behovet endres og melder det til vedtakskontoret. Iht rutinen skal vedtakskontoret fatte nytt vedtak samtidig som utførerne tilpasser sine tjenester til brukerens reelle behov. Endring av 5 Sak 117/09 Asker kommunerevisjon 16

17 vedtak på grunnlag av melding fra utfører har i perioden skjedd med noe forsinkelse, angivelig på grunn av kapasitetsproblemer på vedtakskontoret. Dette vil da gi utslag som avvik mellom vedtak og utført tjeneste. Vedtakskontoret har heller ikke hatt kapasitet til selv å kunne utføre planmessig revurdering av vedtak. Bemanningen på vedtakskontoret vil nå bli styrket, og arbeid med å revidere vedtak vil da bli prioritert, med særlig fokus på områder med svak tilbakemelding fra utførere. Vedtakskontoret har for øvrig ikke noe ansvar for å følge opp vedtakenes/tjenestens utførelse. Det bør være etablert systemer og rutiner som sikrer korrekt rapportering og gir god oppfølging og styringsinformasjon. Pleie- og omsorgssystemet Gerica skal brukes av alle deler av tjenestekjeden. Vedtakstid og utført tjeneste skal registreres, og rapporter tas blant annet ut for offentlig statistikk. Det finnes et estimert anslag over tidsbruk for ulike type tjenester, dette skal være utgangspunkt for tildeling. Utførerne registrerer kun utført tid hos brukeren, uavhengig av estimatet. Det skal ikke registreres brukertid som ikke skjer i brukerens hjem, som telefoner, administrasjons- eller reisetid. Det registreres avbruddstid, dersom brukeren i en periode ikke kan motta tjenester. Reell tid vil sjelden være lik vedtakstid. Dette er allment kjent og akseptert. Mangler i utførelse av tjenesten skal meldes som avvik via Askerdialogen. Avvik kan f.eks være uteblitt besøk hos en bruker, eller kvalitetsavvik. Sone nord og sør har oppsummert avvik som er meldt via Askerdialogen i 2008 og Avvik i sone Nord er oppsummert uten å spesifisere årsak, avlyste besøk er der en del av meldte avvik, mens Sør har meldt antall avlyste besøk. Tabell 3: Utvikling i avviksmeldinger via Askerdialogen fra 2008 til 2009 Sone Nord Sone Sør Tjeneste Meldt i 2008 Meldt i 2009, pr Meldt i 2008 Meldt i 2009 pr Hjemmesykepleie (90 planlagte besøk er avlyst) Praktisk bistand Avvik i praktisk bistand sone nord utgjør ca 10 % i 2008, 19 % i Det er ca 1800 forventete oppdrag praktisk bistand pr år. Vi har ikke tilsvarende opplysninger fra sør. Det vises her at avviket har økt fra 2008 til 2009 for hjemmesykepleien, noe sonene mener stemmer godt med hvordan de opplever hverdagen. Avviket som gjelder sykepleie er likevel lite, tatt i betraktning mengden oppdrag. Økt avvik skyldes økt oppdragsmengde og flere tilfeller med tyngre pleiebehov, samtidig som bemanningen er redusert. Dette er utfordrende. Daglige oppdrag var i 2008 ca 205 besøk i sone nord, det er i 2009 økt til ca 280 pr dag. Tilsvarende er det i sonen ca 1800 besøk praktisk bistand pr år. Det presiseres fra sonen at det sikres at sykepleietjenester blir levert til de sykeste brukerne. Relativt sett er det praktisk bistand som har det høyeste avviket. Kommunen bør ha tilfredsstillende bemanning og kompetanse for å kunne ivareta forpliktelser og brukerens behov En oversikt over utviklingen i arbeidskraft viser en nedgang for alle deler av tjenesteapparatet, jf nedenstående tabell. Tabell 4 a: Oversikt over bemanningsutvikling: Sone nord og sør Årsverk totalt hjemmesykepleie og praktisk bistand Sone nord Kilde: Unique ansatt (pr ) Sone sør 43,0 35,16 Tabell 4 b: Bemanningsutvikling i vedtakskontoret Årsverk Pr nov Vedtakskontoret 16,8 14,6 12,5 11,4 (inkl 3 med senioravtale) Asker kommunerevisjon 17

18 Oversikten over antall årsverk i hjemmetjenesten har, som vist over, hatt en nedgang i Tallene inkluderer alt; både vikar for vikar (ekskl. sykemeldte og langtidsvikar for denne, fødselspermisjoner mm). Timeansatte ekstravakter er ikke med, og heller ikke de som arbeider som personlige assistenter. Inkludert i tallene er ledere og merkantilt personell. På vedtakskontoret er bemanningen redusert fra 16,8 årsverk i 2007 til 11,4 pr nov. 2009, heri ligger at oppgaver tilsvarende 1,4 årsverk er overført andre enheter. Det har således vært en reell reduksjon i bemanning på 4 årsverk. Sykefraværet er høyt, har i perioder vært opp til 20 %, og det er i sykepleien at fraværet er høyest. Det er mangel på sykepleiere, på enkelte vakter er bare 3 av 10 utdannet sykepleiere. Langtidsfravær er verst, dette medfører sårbare tjenester, og mye bruk av vikarer medfører kvalitetsforringelse og mangel på kontinuitet. Alle brukere skal ha primær- og sekundærkontakt. Kompetansekrav til primærkontakt er sykepleier eller hjelpepleier. Hvis en hjelpepleier er primærkontakt, skal en sykepleier være sekundærkontakt. Nærmeste leder er fagkoordinator. Sonene har i perioden 2008/09 oppgradert sin kompetanse innen demens, da det her er et økende behov. Hjemmetjenester innen psykisk helse opplyser at de har stabil arbeidskraft, og normalt sykefravær. Brukertilfredshet og fritt brukervalg Brukere kan velge å motta praktisk bistand fra godkjent privat leverandør. Unntaket er brukere i Nesbru sone, og brukere som også har vedtak om hjemmesykepleie. Unntaket for Nesbru ble begrunnet med at en leverandør har kontrakt for å levere tjenester her. Unntaket for øvrig ble begrunnet med at det gir en bedre helhetlig tjeneste for brukeren å bare ha en leverandør, og at det vil være deler av tjenesten som overlapper hverandre. Fra 2010 blir fritt brukervalg utvidet, iht. vedtak i kommunestyret. Ansvar for oppfølging av tjenestekvalitet og leveranse som gjelder private utførere er plassert sentralt som kontraktsoppfølging. Kontraktsoppfølgingen ivaretas av rådgiver på vegne av rådmann. (Fra 2008). Det er ikke mottatt formelle klager i 2008 og 2009 på praktisk bistand. Klager som kommer inn via Askerdialogen besvares av rådgiver hos rådmannen etter innhenting av opplysninger fra utfører. Utfører har eget system for avviksregistreringer. Rapport legges frem for oppdragsgiver ved hver kvartalsrapportering. Ansvar for tjenestekvalitet og leveranse i sonene for øvrig, ligger hos den enkelte enhetsleder. Brukertilfredshet måles ved brukerundersøkelser. 3.3 Revisjonens vurderinger og anbefaling Tjenesten bør leveres iht vedtak For å kunne si noe om brukerne får tjenesten levert som vedtatt, har vi undersøkt et tilfeldig utvalg av brukere med fokus på tildelt (beregnet) tid mot registrert utført tid i Gerica. Beregnet tid er vedtakstid korrigert for tid der brukeren ikke kan ta imot tjenester. Utvalget er tatt ut fra alle brukere med vedtak i 2009 minus boligene tilknyttet Asker bo- og rehabiliteringssenter og Vestre Nes. Disse registrerer ikke utført tid som i sonene for øvrig, noe som ville ha gitt utslag på resultatet. Vi konsentrerte utvalget om praktisk bistand, og undersøkte 10 % av de som har fått nytt eller endret vedtak i Uttrekk fra Gerica ble utført av vedtakskontoret. Konsentrasjon om praktisk bistand er gjort ut fra en antakelse om at en mer stabil helsetilstand i denne gruppen vil kreve færre endringer i behov, som igjen kan påvirke resultatet. Resultatet ble så vidt sprikende både når det gjelder forholdet mellom utført og beregnet vedtakstid og mellom sonene, at undersøkelsen måtte utvides. Derfor har vedtakskontoret tatt ut rapport over totalt antall timer i 2009 fordelt på vedtakstimer, beregnet tid og utført tid. Asker kommunerevisjon 18

19 Resultatet ble nå utjevnet, men tendensen fra første uttrekk opprettholdes. Vi presenterer resultatet i nedenstående tabeller, vist som vedtakstid, beregnet tid og utført tid, spesifisert for sykepleie og praktisk bistand. Utført tid er også vist i prosent av beregnet tid. Graf 3: Utført tid ift beregnet vedtakstid Sør Nord Nesbru 20 0 Sykepleie Praktisk bistand Tabell 5: Totalt for året 2009 basert på Gerica-utskrift for hjemmesykepleie Hjemmesykepleie Sør Nord u/abos Nesbru u/v.nes Vedtakstimer Beregnet tid Utført tid Utført/beregnet 109,7 % 83,6 % 88,0 % Tabell 6: Totalt for året 2009 basert på Gerica-utskrift for praktisk bistand Praktisk bistand Sør Nord u/abos Nesbru u/v.nes Vedtakstimer Beregnet tid Utført tid Utført/beregnet 74,1 % 70,6 % 76,7 % Vi ser her at for praktisk bistand utføres mellom 70 % og 77 % av beregnet vedtakstid, og at Nesbru utfører mest. Sykepleie synes prioritert, noe som stemmer med det sonene sier. Det viser seg også en forskjell mellom sonene, særlig tydelig er forskjellen for sykepleie. Sone nord har betydelig større mengde vedtakstimer enn de andre, både når det gjelder sykepleie og praktisk bistand. Det kan være flere forklaringer på forskjeller i leveringsytelse. Forskjellen kan både være hvordan tjenesten registreres utført, hvordan vedtakstid bestemmes og revideres, eller med hvilken regelmessighet tjenesten utføres (kapasitet). Og det kan være en sum av flere av de nevnte. Det er nærliggende å tro at det er forskjell i hvor romslig et vedtak er i utgangspunktet, og at det kan gi seg utslag når en måler andel utført. Det sies fra enhetsledernivå at hjemmetjenester er en ganske dynamisk tjeneste, hvor ting svinger fort, og en til enhver tid prioriterer. Det er ikke enkelt å måle ut korrekt tid på en prosedyre, hvor en utfører kvitterer for ansikt til ansiktstid, og ikke iht avtalt tidsestimat. Noen kommuner praktiserer å kvittere for et avtalt tidsestimat pr oppdrag. Vi er ikke kjent med på hvilket fullmaktsnivå det er bestemt hvordan Asker kommune skal avkvittere utført tjeneste, Asker kommunerevisjon 19

20 men det kan være en rest fra forsøket med å innføre innsatsstyrt finansiering (ISF). Vi anbefaler å vurdere hensiktsmessigheten på nytt for å se om en annen registrering kan forenkle arbeidet uten at det går utover innholdet i tjenesten. En forenkling kan både bli mer riktig og bidra til å bedre arbeidsdagen. Det vil det kunne frigi tid og gi følelse av mestring ved at en gjør en god jobb også her (helhetlig), ikke bare i selve tjenesten hos brukeren. Fra alle hold uttrykkes det at det er et økt press på hjemmetjenestene. Vi har derfor sammenliknet utviklingen i antall brukere og vedtakstimer i perioden 2007 til og med Graf 4: Utvikling i antall brukere og vedtakstimer i perioden 2007 til Antall er basert på gjennomsnitt pr uke Antall brukere Vedtakstimer pr uke Antall brukere City maid Vedtakstimer City maid Sykepl. Praktisk bistand Sykepl Praktisk bistand Sykepl Praktisk bistand Gj.snitt2007 Gj.snitt 2008 Gj.snitt 2009 Tall for City maid rapporteres pr mnd, men er for sammenlikningens skyld omregnet til pr uke. Vi ser en svak nedgang i perioden i antall vedtakstimer for sykepleie, mens antall brukere i 2009 er på samme nivå som Det vil si at det tildeles færre timer pr bruker nå enn før. Når det gjelder praktisk bistand, er det svak nedgang i antall brukere, mens antall vedtakstimer er på nivå med 2008 når timer som utføres av City maid er tatt med. Sett i forhold til at det er færre ansatte i alle kommunale deler av hjemmetjenesten, utføres det i 2009 mer tjeneste pr ansatt enn i 2007/08. Det er også verdt å merke seg at brukere som har City maid som utfører, får i gjennomsnitt flere timer praktisk bistand enn i sonene. Forskjellen blir betydelig dersom en ser det opp mot utført tid, ikke bare mot vedtakstimer. Noe av forklaringen ligger i at City maid sjelden eller aldri gir tilbakemelding på om det er innvilget for mye timer. De utfører alltid det som er beskrevet i vedtaket. For mye timer innvilget vil kun fanges opp om en ved revurdering får tilbakemelding fra bruker om at de har for god tid. Som før nevnt kan det være flere årsaker til manglende samsvar mellom vedtak, beregnet tid og utført. En årsak er at vedtakskontoret har manglet kapasitet til endre vedtak i takt med meldinger om endring, og til selv å kunne revurdere behov planmessig. Manglende samsvar kan også tyde på at utførerne styrer sine ressurser/mengde tjeneste ut fra vurdering av behov og ser på vedtaket som veiledende. Et enkeltvedtak innebærer en tildelt rettighet. Dette kan være problematisk i de tilfeller der behovet blir mindre (og det gis mindre tjenester) uten at vedtaket endres. Det er også problematisk dersom det tildeles mer tjenester enn reelt behov tilsier, fordi det i alt er knapphet på ressurser i hjemmetjenesten. Grunnlag for å endre vedtak vil innenfor hjemmesykepleie være endret helsetilstand, men når det gjelder praktisk bistand er endret helsetilstand sjeldnere en grunn. Her vil det kunne Asker kommunerevisjon 20

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering

1 S Kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune - revidering Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2017/716-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 7/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 11/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen BAKGRUNN 1.1 BESTILLING Kontrollutvalget i kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak: «Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 047 Arkivsaksnr.: 15/131 RETNINGSLINJER FOR SAKSBEHANDLING - ANSVAR, MYNDIGHET OG SAMARBEID INNEN HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Rådmannens innstilling: Retningslinjer

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING

Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING Vedlegg I TJENESTEBESKRIVELSE BRUKERVALG PRAKTISK BISTAND HUSHOLDNING 1.0 Generelt om tjenestebeskrivelsen Tjenestebeskrivelsen er de nærmere definerte krav oppdragsgiver stiller til de produkter/tjenester

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland

Tilsyn - formål. Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007. En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Nordland Erfaringer med landsomfattende tilsyn psykisk helse 2007 En subjektiv betraktning etter fem tilsyn i Tilsyn - formål Målet med tilsynet er å undersøke om og hvordan kommunen etterlever myndighetskravene

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kravspesifikasjon. Bilag 1

Kravspesifikasjon. Bilag 1 Bilag 1 Kravspesifikasjon 1. Innledning... 2 2. Om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)... 2 3. Tjenestekontoret... 3 4. Krav til leverandøren... 5 4.1 Bruker/arbeidsleder... 5 4.2 Assistenter... 5 4.3

Detaljer

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen

Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Orkdal 24.03.10 Tove Røsstad Samhandlingskjeder og pasientforløp. Utfordringer i forhold til kronisk syke og eldre. Foto: Helén Eliassen Hva menes med samhandling? Samhandling er uttrykk for helse- og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F20 Arkivsaksnr: 2010/629-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komité omsorg Formannskapet

Detaljer

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus

Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus Rapport om reinnleggelse Møte i regionalt samarbeidsutvalg med Sørlandet sykehus 17.11.17 Prosjekttittel Forløpsanalyse av multi-morbide pasienter som gis behandling både på sykehus og i kommunens pleie

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm 1/5 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 05.10. Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: /1322- Katalin Simon, 23431038 BU SAK SAMHANDLINGSREFORMEN - FORELØPIG

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/1824-1 11338/15 10.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / 03.03.2015 Funksjonshemmedes

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Denne rapporten viser registrering av objektive indikatorer i 2010 for hjemmetjenesten i Oslo kommune.

Denne rapporten viser registrering av objektive indikatorer i 2010 for hjemmetjenesten i Oslo kommune. Kvalitetsmåling i hjemmetjenesten registrering av objektive indikatorer 2010 Denne rapporten viser registrering av objektive indikatorer i 2010 for hjemmetjenesten i Oslo kommune. August 2011 INNHOLD

Detaljer