Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbygging Møre AS. Overvannsvurdering Jørihaugen vest. Utgave: 1 Dato:"

Transkript

1 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave: 1 Dato:

2 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Jørihaugen vest hydrologi Oppdragsbeskrivelse: Jørihaugen vest boligområde: planareal 270 da, ca 160 boligenheter. Vurdering av intern transport av overvann for stikkrenner, lukket rør kontra åpne grøfter mv. Oppdragsleder: Reinemo Petter Fag: Vann og miljø Tema Overvann Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Petter Reinemo Vebjørn Knotten

3 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 2 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å gjennomføre en overvannsvurdering for Jørihaugen vest boligområde. Øivind Holten har vært Møre Utbygging AS sin kontaktperson for oppdraget. Petter Reinemo har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Trondheim, Petter Reinemo Oppdragsleder Vebjørn Knotten Kvalitetssikrer

4 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning Nedslagsfelt og vannmengdeberegninger Beregning av vannmengder i eksisterende bekk Nedslagsfelt / delfelt i boligområdet Åpen overvannshåndering av boligfeltet Generelt om overvannshånderingen Beskrivelse av løsning for hvert delfelt Nødvendig bekketverrsnitt og dimensjon til stikkrenner Bekketversnitt Stikkrenner Sammendrag / Konklusjon Vedlagt plantegning...19

5 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 4 1 INNLEDNING Dokumentet innebefatter en vurdering av overvannshåndering for boligfeltet Jørihaugen vest i Kristiansund kommune. Muligheten for å benytte seg av åpne overvannsløsninger på bekostning av tradisjonelle lukkede rørsystemer er vurdert. Åpne overvannsløsninger for feltet er derfor utredet i rapporten. Det er gjennomført hydrologiske beregninger av feltet og delfeltene. Sammen med en studie av blant annet kartgrunnlag har det gitt grunnlag for å vurdere hvor vidt åpne overvannsløsninger er hensiktsmessig i boligfeltet. Nedslagsfeltet til bekken som går gjennom boligfeltet er sett på under ett for å beregne dimensjonerende vannmengder. Bekken vil bli lagt om på deler av strekningen. Nødvendig bekketverrsnitt samt nødvendig dimensjon på stikkrenner er beregnet. Videre er boligfeltet delt opp i mindre nedslagsfelt (delfelt). Dette for å beregne vannmengder fra hvert delfelt og for å kartlegge lokale vannveier innad i boligfeltet. De naturlige vannveiene ut av feltet mot resipient er lokalisert og det er vurdert om det lar seg gjøre å benytte disse også etter utbyggingen. Det er utarbeidet en plantegning (HG001) der løsningene beskrevet i rapporten er skissert.

6 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 5 2 NEDSLAGSFELT OG VANNMENGDEBEREGNINGER Det er gjort vannmengdeberegning av bekken som går gjennom boligfeltet samt beregning av vannmengder internt i boligfeltet. For oversiktskart over boligfeltet henvises det til vedlagt plantegning. 2.1 Beregning av vannmengder i eksisterende bekk Bekken som går gjennom boligområdet er planlagt bevart med en mindre omlegging. Det er gjort en vannmengdeberegning av bekken for en situasjon både før og etter utbygging av boligfeltet. Dette for å kartlegge hvilken effekt boligfeltet vil ha på vannføringen. Figur 1 viser bekkens nedslagsfelt. Figur 1: Nedslagsfeltet til bekken som skal bevares. Situasjon før utbygging. Nedslagsfeltet til bekken er 19 ha stort med et effektivt sjøareal på 0,1%. n er 800 meter. Feltet strekker seg fra 0 til 73 moh. 34% av området består av myr. Resterende områder består av en blanding av skog, kulturområder og spredt bebyggelse.

7 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Utgangspunkt for vannmengdeberegningene. På bakgrunn av feltets begrensende størrelse er den rasjonelle formelen benyttet. Formelen baserer seg på målt nedbør der avrenning (Q) er gitt som: A er feltets areal, I er dimensjonerende nedbørintensitet, Ø er avrenningskoeffisient og K er et klimatillegg. Dimensjonerende nedbørintensitet: Den benyttede nedbørintensiteten hentes fra den mest nærliggende/representative korttidsnedbørstasjonen der det foreligger tilstrekkelig med nedbørstatistikk. Data fra nedbørstasjon Kristiansund Karihola er benyttet. IVF-kurven er vist i figur 2. Avrenningskoeffisienter: Figur 2: IVF-kurve for Kristiansund - Karihola Avrenningskoeffisienten bestemmes på grunnlag av en vurdering av nedslagsfeltet. Den er beregnet i tabellen under. Samlet avrenningskoeffisient for nedslagsfeltet er beregnet til 0,33. Felt Areal [ha] Ø Myr Skog / kultur / Spredt bolig Ø SNITT 0.33 Konsentrasjonstid: Konsentrasjonstida er beregnet ut fra formel for ubebygd skogsområde gitt i SINTEFrapporten «Flomberegning og kulverdimensjonering, 1992»:

8 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 7 En konsentrasjonstid på 60 minutter blir benyttet. Dette synes å være en rimelig verdi på bakgrunn av feltparameterne. Klimatillegg: Klimatillegget (K) benyttes i henhold til NVE rapport 5:2011. Faktoren representerer den forventede økningen i nedbørintensiteter i framtida og gir et tillegg på 20% for små felt i Møre og Romsdal Beregning av flomvannføringer før utbygging Tabellen under gir beregnet vannføring i bekken før utbygging for ulike gjentaksintervall basert på beregningsgrunnlaget beskrevet i kapittel Returperiode (År) Nedbørintensitet 60 min (l/s*ha) Vannføring (l/s) Middelvannføring i bekken er på 9 l/s på bakgrunn av lavvannskartet til NVE Beregning av flomvannføringer etter utbygging Utbyggingen av boligfeltet fører til at andelen tette flater i nedslagsfeltet øker. Dette kan gi økte avrenningstopper. Ettersom bekkeløpet beholdes uten store forandringer vil mest sannsynlig ikke konsentrasjonstida til det totale nedslagsfeltet til bekken minke. Det er benyttet en konsentrasjonstid på 45 minutter for å gi beregningene en sikkerhetsmargin. Den største forskjellen før og etter utbygging ligger i økt avrenningskoeffisient. Ca 12 hektar innenfor nedslagsfeltet blir omgjort til boligformål. Utfra boligfeltets karakteristikk er avrenningskoeffisienten for boligfeltet beregnet til (se kapittel 2,2). Ny avrenningskoeffisient for nedslagsfeltet til bekken er beregnet i tabellen under. Koeffisient for myr og skog er slått sammen i beregningen. Felt Areal [ha] Ø Myr / Skog Boligområde Ø SNITT 0.41 Med en gjennomsnittlig avrenningskoeffisient på 0.41 for feltet og en konsentrasjonstid på 45 minutter er dimensjonerende vannmengder beregnet i tabellen på neste side.

9 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 8 Returperiode (År) Nedbørintensitet 45 min (l/s*ha) Vannføring (l/s) Nedslagsfelt / delfelt i boligområdet Delfeltene i boligområdet (nedslagsfelt internt i området) er beskrevet i kapittel til Dimensjonerende overvannsmengder fra hvert felt er beregnet ved bruk av den rasjonelle formelen beskrevet i kapittel 2.1. De benyttede parametere og beregninger er gitt for hvert felt. Konsentrasjonstida (Tc) er beregnet ut fra SINTEF-rapporten «Flomberegning og kulverdimensjonering». For bestemmelse av konsentrasjontid er det i tillegg gjort en skjønnsmessig vurdering av hvert nedslagsfelt. I henhold til Norsk Vann rapport 162:2008 «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndering» er det benyttet en dimensjonerende oversvømmelseshyppighet på 20 år. 20 års nedbøren fra IVF-kurven er derfor benyttet i beregningene. Den lilla sirkelen på kartene angir utløpet til hvert nedslagsfelt. Den røde linjen angir grensene for hvert delfelt. Den beregnede vannmengden gir grunnlag for å vurdere om en åpen overvannsløsning kan være hensiktsmessig for delfeltet Delfelt ha Areal tette flater ha Ø tett flate 0.9 Ø permeabel flate 0.3 Ø snitt m Høydeforskjell 20 m 2 min 17 min 10 min Dim nedbørintensitet: l/s*ha 68 l/s

10 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Delfelt ha Areal tette flater ha Ø tett flate 0.9 Ø permeabel flate 0.3 Ø snitt m Høydeforskjell 22 m 1 min 15 min 5 min Dim nedbørintensitet: 187 l/s*ha 128 l/s Delfelt ha Areal tette flater 0.73 ha Ø tett flate 0.9 Ø permeabel flate 0.3 Ø snitt m Høydeforskjell 19 m 3 min 30 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 174 l/s

11 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Delfelt ha Areal tette flater 1.19 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 15 m 6 min 53 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 275 l/s Delfelt ha Areal tette flater 0.53 ha Ø tett flate 0.9 Ø permeabel flate 0.3 Ø snitt m Høydeforskjell 2 m 4 min 48 min 5 min Dim nedbørintensitet: 187 l/s*ha 128 l/s

12 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Delfelt ha Areal tette flater 0.65 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 16 m 3 min 30 min 15 min Dim nedbørintensitet: 114 l/s*ha 165 l/s Delfelt ha Areal tette flater 0.37 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 11 m 3 min 36 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 100 l/s

13 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Delfelt ha Areal tette flater 0.26 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 19 m 2 min 23 min 15 min Dim nedbørintensitet: 114 l/s*ha 61 l/s Delfelt ha Areal tette flater 0.36 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 13 m 3 min 28 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 73 l/s

14 Overvannsvurdering Jørihaugen vest Delfelt ha Areal tette flater 0.2 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 17 m 3 min 26 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 47 l/s Delfelt ha Areal tette flater 0.35 ha Ø tett flate 1 Ø permeabel flate 0.2 Ø snitt m Høydeforskjell 6 m 2 min 29 min 10 min Dim nedbørintensitet: 140 l/s*ha 81 l/s

15 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 14 3 ÅPEN OVERVANNSHÅNDERING AV BOLIGFELTET 3.1 Generelt om overvannshånderingen Det vurderes å behandle overvannet lokalt i åpne overvannsystemer uten bruk av oppsamlende rørsystemer. En slik løsning forutsetter at de naturlige vannveiene ut av feltet opprettholdes og bearbeides slik at delfeltene kan drenere ut i disse. De er vist på vedlagt plantegning. Å beholde de naturlige vannveiene er viktig for å begrense de største avrenningstoppene som kan forekomme der vann fra større felt ledes til samme punkt. Det er ønskelig i størst mulig grad å fordele overvannet fra delfeltene utover disse vannveiene. Fra Jørihaugen vest er det kort vei til resipienten. Det betyr at de økte vannføringstoppen som kan forekomme ikke vil føre til problemer nedstrøms i vannveiene. En løsning med åpne overvannsystemer forutsetter at feltet som helhet tilpasses løsningen. Det innebefatter blant annet at veier og grøfter tilpasses med tanke på fall og dimensjoner. Takvann fra hustak krever spesiell oppmerksomhet. Det må slippes ut til et sted med tilstrekkelig kapasitet. I de områdene der det er tiltenkt kjellere vil det være nødvendig med drensledning rundt bolig. Plassering til utløpet fra drensledning må også legges til et egnet sted. Dette bør utredes mer i detalj i senere fase. Ifølge løsmassekartet til NGU består området av bart fjell, stedvis med tynt dekke. Det betyr at infiltrasjonen i feltet er liten. Det samme gjelder faren for erosjon nedstrøms utløpene og i de naturlige vannveiene. Alle bekkeløp som etableres samt flombekker/grøfter skal ha tilstrekkelig fall, tverrsnitt og erosjonssikres med stabil steinstørrelse. De kan utføres som vegeterte grøfter med steinplastring i bunn. Dette må beregnes i senere fase på bakgrunn av beregningene i kapittel 2.2. Stikkrenner må ha tilstrekkelig dimensjon og det må tas hensyn til at innløpet også skal fungere dersom det delvis blir tilstoppet. 3.2 Beskrivelse av løsning for hvert delfelt I delkapitlene under er det kort beskrevet løsning for en åpen overvannshåndtering av hvert delfelt, samt tilgrensende boliger. Beregning av nødvendig dimensjon på kulverter og tverrsnitt til bekken gjennom feltet er gitt i kapittel Delfelt 1 Overvannet fra feltet dreneres ned til lekeplass og til grøft som opparbeides langs gaten på gatens sørside. Grøften har fall ned mot lekeplassen. Ved lekeplassen anlegges det et innløp til stikkrenne som går under gaten. Fra utløpet til stikkrennen må det etableres et bekkeløp med tilstrekkelig utforming. BF 7 vil muligens ha kjeller og dermed drensledning. Overvannet fra BF 6 dreneres nordover ned skråning. Det samme gjelder fra boligene øst for feltet Delfelt 2 Overvannet fra feltet ledes ned til grøfter på sørsiden av gaten. Grøftene skal ha fall ned mot det grønne draget som deler BF4 og BF5. Her etableres det et innløp til stikkrennen som føres under gaten. Fra utløpet til stikkrennen må det etableres et bekkeløp med tilstrekkelig

16 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 15 utforming. BF 8 og 9 vil muligens ha kjeller og dermed drensledning. Overvannet herifra dreneres og fordeles nedover skråning Delfelt 3 Overvannet fra feltet dreneres ut til grøfter langs gatene i feltet. Disse leder vannet ned til feltets laveste punkt der det må etableres et innløp til en stikkrenne. Herifra går vannet i stikkrenne under gaten og til et etablert bekkeløp/grøft i delfelt 6. Det vil også være behov for lokale stikkrenner i gatenettet. Grøfter og stikkrenner bør ha tilstrekkelig kapasitet samt en god reservekapasitet da eventuelle problemer kan spre seg til delfeltet nedstrøms Delfelt 4 Overvannet fra feltet dreneres ut til grøfter som etableres langs gatene, samt direkte til bekken som går gjennom hele boligfeltet. Alt overvannet fra delfeltet ledes til bekken. Bekken anbefales å ha kapasitet nok til å ta unna for en 200 års hendelse. Beregning av nødvendig bekketverrsnitt er gjort i kapittel Delfelt 5 Overvannet dreneres rett til bekken som går gjennom feltet eller ut i grøfter som etableres langs gatene. Grøftene har fall og utløp til bekken. BF 10 og 11 vil muligens ha kjeller og dermed drensledning. Overvann herifra dreneres og fordeles nedover skråning Delfelt 6 Overvannet dreneres i hovedsak rett til bekken som går gjennom boligfeltet. Det må også etableres grøfter langs gatene som leder vannet ut i bekken. Det er to utløp fra feltet. Det første innebefatter bekken som går gjennom boligfeltet. Det andre løpet tar i hovedsak vannet fra delfelt 3 og leder det gjennom delfelt 6. Det må etableres 2 bekkeløp i delfeltet. Foreslått plassering er vist på vedlagt plantegning. Løpet som drenerer vannet fra delfelt 3 kan i utgangspunktet utformes som en vegetert nedsenkning i terrenget og med en stikkrenne under gaten ved utløpet. Videre fra utløpet må det etableres et bekkeløp ned til en eksisterende bekk. Det vil kun gå vann her i perioder med nedbør. Bekken som går gjennom hele boligfeltet utformes utfra beregnet 200 års hendelsen Delfelt 7 Overvannet dreneres ut til grøft som etableres på vestsiden av gaten. Gaten må ha fall mot vest og utformes på en måte så overvannet fra østsiden av delfeltet vil passere over gaten. Alternativt kan det også anlegges en grøft på østsiden og en stikkrenne under gaten ved utløpet. Ved det foreslåtte utløpet må det etableres et bekkeløp som skissert på vedlagt plantegning. Løpet legges i det planlagte grøntdraget og videre ut i til det naturlige søkket i skråningen Delfelt 8 Overvannet som drenerer ut på gate sør i delfeltet ledes videre til grøft langs gate i delfelt 10 slik at det ender i bekken som går gjennom boligfeltet. Overvann fra boligtomtene føres langs innkjørsel, samt direkte fra tomt og ut til grøft langs gate. Vannet føres videre til grøft som

17 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 16 følger gate i delfelt 6 via samme stikkrenne som delfelt 9 drenerer gjennom. Overvannet ender i bekken som går gjennom feltet Delfelt 9 Overvannet dreneres ut i grøft langs gate og videre til grøft som følger gate i delfelt 6. En stikkrenne etableres under gaten til delfelt 6. Overvannet ender i bekken som går gjennom feltet Delfelt 10 Overvannet dreneres ut til grøft som etableres på østsiden av gatene og føres helt til nordspissen av delfeltet. Her etableres det en stikkrenne under gate og ut til bekken som går gjennom boligfeltet. Boligområdene som ligger sørøst for delfeltet drener vannet østover ut i terrenget Delfelt 11 Overvannet dreneres ut i grøfter på innsiden av gaten og til bekkeløp som etableres gjennom grøntdraget mellom BF16 og BF17. Det må etableres en stikkrenne under gaten ved utløpet. Bekkeløpet må føres videre ut fra feltet og helt til det naturlige søkket som faller ned mot resipienten. Overvann fra BF 14 og 15 dreneres naturlig ut i feltet på øst-, vest- og sørsiden av delfeltet.

18 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 17 4 NØDVENDIG BEKKETVERRSNITT OG DIMENSJON TIL STIKKRENNER Det er beregnet nødvendig tverrsnitt på bekken som går gjennom boligfeltet, samt nødvendig dimensjon på stikkrenner som bekken skal gå gjennom. I forhold til dimensjon på grøftetverrsnittene til de ulike grøftene beskrevet i kapittel 3.2 må det beregnes i senere fase. Det anbefales her å dimensjonere med en betydelig reservekapasitet for å være på den sikre siden. Dette gjelder spesielt dersom alt overvannet behandles i åpne systemer. Kapasitet til tilhørende stikkrenner må også beregnes samt nødvendig erosjonssikring av bekker. 4.1 Bekketversnitt Det anbefales at bekken dimensjoners for en 200 års hendelse. Denne returperioden er vesentlig høyere enn hva som er anbefalt i Norsk Vann rapport 162:2008. Det er fordelaktig med denne returperioden for å sikre at kapasiteten er god nok og at problemer ikke oppstår, noe som er viktig dersom det velges å benytte kun åpne overvannsløsninger i feltet. For beregning av nødvendig bekketverrsnitt er Mannings formel benyttet: Nødvendig dybde til bekketverrsnittet er satt lik nivået til energilinja i bekken ved en 200 års vannføring på 765 l/s. Det er forutsatt et minimumsfall i bekken på 1%. Manningstall (ruhet) er satt til 25 i hele bekketverrsnittet. Det er satt en bunnbredde på 0.5 meter med en helning på sidekantene på 1:2. Beregning er gjort i eget excel ark. Resultatene er gjengitt under: Kanal Bunnbr Skr v s Skr h s Manning Vannd. Fall Vannspeil Froude Ur Vannf. Hast.h. En.høyde nr. m 1:Xv 1:Xh M m Ie m/m m F m/s m3/s m m Med den gitte utformingen ser man av tabellen at bekken må være 0,56 meter dyp. Det anbefales å legge den med en dybde på minimum 0.6 meter for å ta hensyn til eventuell usikkerhet i beregningene. 4.2 Stikkrenner For beregning av dimensjon på stikkrenner er det tatt utgangspunkt i SINTEF rapporten «Flomberegning og kulvertdimensjonering, 1992». Det forutsettes at kulvertene legges med innløpskontroll. Det betyr at fallet i kulvertene må være større eller lik 1% (gjelder for plastog betongrør). På bakgrunn av rapporten bør det benyttes minimum Ø800 rør.

19 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 18 5 SAMMENDRAG / KONKLUSJON Det er gjort en vurdering av åpne overvannsløsninger for boligfeltet Jørihaugen vest. Dette for å undersøke om åpne systemer kan være et alternativ til tradisjonelle rørsystemer. Det er også gjort en flomberegning av bekken som går gjennom boligfeltet, samt beregnet nødvendig bekketverrsnitt og dimensjon på stikkrenner. Boligfeltet er delt opp i mindre delfelt for å beregne vannmengder og kartlegge vannveiene internt i feltet. Boligfeltet består av 11 mindre delfelt. Dersom de naturlige vannveiene ut av feltet opprettholdes er det 6 utløp spredt over feltet som kan benyttes. Disse fordeler seg jevnt over feltet og delfeltene. Den største belastningen blir gitt til bekken som går gjennom boligfeltet. Åpen overvannsløsning for hvert delfelt er vurdert og skissert løsning for. Beregningene av vannmengder og studie av vannveier viser at det for alle delfeltene er mulig å behandle overvannet med åpne løsninger. Dette da overvannet fra delfeltene fordeler seg utover de naturlige utløpene. Man unngår da ansamling av store vannmengder og flomtopper som kan forekomme der vann fra et større felt drenerer til et bestemt punkt. De beregnede overvannsmengdene er ikke større enn at de lar seg behandle i form av grøfter og stikkrenner lokalt. For en del av boligtomtene som ligger helt i kanten av boligfeltet vil det være mulig å fordele overvannet rett ut i terrenget. Dette er svært gunstig der det er mulig og illustrert med en blå pil på vedlagt plantegning. Overvannsløsningene forutsetter at de skisserte vannveiene ut av feltet opprettholdes og bearbeides slik at de får tilstrekkelig kapasitet. Vannveiene internt samt ut av feltet må til en hver tid holdes åpne. Dette innebærer også under snøsmeltingsperioder som ofte kan være mest kritisk. Det må gjøres jevnlig kontroll og vedlikehold ved behov. Utforming og dimensjonering av grøfter og stikkrenner må beregnes i senere fase. Det gjelder også beregning av nødvendig erosjonssikring. Det anbefales at systemet dimensjoneres med en restkapasitet for å ha en sikkerhetsmargin dersom det skjer lokale tilstoppinger. Feltet som helhet, gater og veier må utformes med tanke på valgt overvannsløsning. Det konkluderes med at Jørihaugen vest er et godt egnet felt for en åpen overvannshånderting. Dersom det tas utgangspunkt i de skisserte løsningene vil det ikke være nødvendig med oppsamlende rørsystemer med tilhørende sandfang og sluk.

20 Overvannsvurdering Jørihaugen vest 19 6 VEDLAGT PLANTEGNING Vedlagt rapporten følger plantegning (HG001) der foreslått åpen overvannsløsning er skissert. Plassering til eksisterende bekkeløp samt nye bekkeløp med tilhørende stikkrenner er tegnet inn. Grøftene langs gatene med tilhørende stikkrenner som er beskrevet i rapporten er ikke tegnet inn da en detaljert plassering må utredes i senere fase.

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD

INNLEDNING HYDROLOGISKE VURDERINGER E39 BETNA-KLETTELVA NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Halsa Kommune Oppdrag: 529012-01 Kommunedelplan og konsekvensutredning for Liabøen, Halsa kom Dato: 31.03.2016 Beregninger utført av: Haregewoin Haile Chernet Skrevet av: Haregewoin Haile

Detaljer

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4

1 Innledning Eksisterende situasjon Vannmengder Spillvannsmengder Overvannsmengder... 4 Oppdragsgiver: Kvatro AS Oppdrag: 518177 Hammer gård, Skaun - reguleringsplan Del: VA - plan Dato: 2011-02-10 Skrevet av: MKD Kvalitetskontroll: PS VA UTREDNING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Eksisterende

Detaljer

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde

Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Til: Fra: Bever Utvikling Eivind Kvernberg Dato 2016-12-14 Notat overvann ved utbygging av Diseplass næringsområde Bakgrunn Formålet med dette notatet er å gjøre rede for hvilke konsekvenser utbygging

Detaljer

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING.

REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 603633-01 Bekkelukking-Holmsbu 2015_10_01 Ludolf Furland Rolf Lunde REGULERINGSPLAN SCHULERUDHAGEN. VURDERING AV BEKKELUKKING. INNHOLD Innledning...

Detaljer

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG

OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE AV ØVRIGE VA-ANLEGG Oppdragsgiver: FG Prosjekt AS Oppdrag: 515006 Reguleringsplan Ørnvika vest Del: Dato: 2010-06-11 Skrevet av: Vebjørn Knotten og Roger Nilsen Kvalitetskontroll: Vidar Figenschou OVERVANN OG KORTFATTET BESKRIVELSE

Detaljer

Overvannsnotat rammeplan

Overvannsnotat rammeplan Overvannsnotat rammeplan Prosjekt: Bliksrudåsen Kommune: Aurskog-Høland kommune Dato: 24.04.2017, rev 19.05.2017 1 Beskrivelse av området dagens situasjon 1.1 Grunnforhold og vegetasjon Området består

Detaljer

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN

QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG VA-RAMMEPLAN Utgave: [Revisjon] Dato: 10. April 2012 VA-RAMMEPLAN QUALITY HOTEL EDVARD GRIEG, SANDSLIÅSEN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: Arkivreferanse:

Detaljer

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes

Vannføring beregninger for planlegging ny vei E39 Hjelset vest. Strekning: Mork-Vorpenes Vannføring beregninger for planlegging ny vei 404424 E39 Hjelset vest Strekning: Mork-Vorpenes 17-12-2014 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 12.12.2014 Kunde: Statens vegvesen Region midt Vannføring

Detaljer

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient.

I høringsuttalelsene er det stilt spørsmål om avrenning fra veg vil føre til lokal flom og erosjon ved påslippspunktene fra veg til resipient. Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro Dato: 01.07.2016 Skrevet av: Haregewoin Haile Chernet Kvalitetskontroll: Petter Snilsberg LOKAL FLOMBEREGNING FRA NY E18 TIL BEKKENE INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon.

Innhold OV-RAMMEPLAN. Råkollveien. 1. Innledning. Tiltaket: Innledning. 2 Eksisterende situasjon. 3 Planlagt situasjon. OV-RAMMEPLAN Råkollveien Innhold 16.03.2017 1 Innledning 2 Eksisterende situasjon 3 Planlagt situasjon 4 tiltak 1. Innledning Tiltaket: Råkollveien er i dag en veg uten fortau, og overvannet føres direkte

Detaljer

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03

Nordplan AS. Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka. Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka Utgave: 1 Dato: 2014-07-03 Hydrologi og overvannvurderinger for Knapstadmarka 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Hydrologi og overvannvurderinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

NOTAT 1 INNLEDNING HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN Oppdragsgiver: BLOCK WATNE AS Oppdrag: 529852 Detaljreguleringsplan for Brattebø Gård B4.2 Del: Dato: 2013-08-01 Skrevet av: Petter Reinemo Kvalitetskontroll: Håvard Knotten HYDRAULISK BEREGNING AV HØYLANDSKANALEN

Detaljer

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret

Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ULLENSAKER KOMMUNE Flomvurdering av Romsaas Sør Bekkefaret ADR. ØRP AS Pb. 26 2051 JESSHEIM TLF 63 94 24 40 www orp.no S i d e 2 INNHOLD 1 Oppdrag 3 2 Befaring og registrering av bekker i området 3 2.1

Detaljer

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt

Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Håndtering av overvann i Hemmingsjordlia boligfelt Saksnummer 11/959 Overvann, herunder drensvann, skal håndteres lokalt i feltet og deretter føres via grøfter på oversiden av veger til elven vest fra

Detaljer

Nummer og navn Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer Utført av

Nummer og navn Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer Utført av Rapport Oppdragsgiver Navn Areal+ AS Oppdrag Dokument Nummer og navn 16139 Øystre Slidre, overvann Sørre Garli Nummer 16139-01-2 Utført av Petter Reinemo Kontaktperson Erik Sollien Oppdragsleder Petter

Detaljer

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune

Beregning for overvannshåndtering. Nedrehagen i Sogndal kommune Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen i Sogndal kommune 06-02-2014 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Beregning for overvannshåndtering Nedrehagen Sogndal kommune Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT

Detaljer

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING

OPS SKOGSRUDVEIEN PLAN FOR OVERVANNSHÅNDTERING Oppdragsgiver: ved Øystein Østermann Oppdrag: 611307-02 Skogsrudveien Fjellstrand Nesodden Plan for overvannshåndtering Dato: 16.01.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter / Knut Robert Robertsen / Janicke

Detaljer

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato:

Vestlund Park AS. VA-rammeplan Vestlund Park. Utgave: 00 Dato: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave: 00 Dato: 2012-04-26 VA-rammeplan Vestlund Park 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan Vestlund Park Utgave/dato: 00 / 2012-04-26 Arkivreferanse:

Detaljer

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS

Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: VA Rammeplan BESKRIVELSE. Opus Bergen AS Opus Bergen AS Ytrebygda Gnr 39 Bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik PlanID: 64730000 VA Rammeplan BESKRIVELSE Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll Vedlegg Informasjon Veidekke Eiendom

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Bjørn Kristian Kjus Råkenåsen detaljreguleringsplan PROSJEKTNUMMER 21538001 PROSJEKTLEDER Håvard Bratland Karlsen OPPRETTET AV Gunhild Nersten DATO REV. DATO OVERVANNSPLAN RÅKENÅSEN Råkenåsen

Detaljer

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune

Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune NOTAT Overvannsplan for boligområdet Tre Eker, Nesodden kommune Nesodden kommune har ikke et utbygd kommunalt overvannsnett i området. Overvannet må håndteres lokalt. En utbygging vil medføre at avrenningen

Detaljer

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva

Flomberegninger. E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva 11-10-2013 MVS Miljø rapportmal 20060518 Tittel: Flomberegninger E39 Otneselva-Trollbekken-Hestneselva Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT Statens vegvesen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Bergen, 21.05 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er utarbeidet

Detaljer

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato:

Framo Engineering AS VA-RAMMEPLAN. Utgave: 1 Dato: VA-RAMMEPLAN Utgave: 1 Dato: 2014-04-10 VA-RAMMEPLAN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-RAMMEPLAN Utgave/dato: 1 / 2014-04-10 Arkivreferanse: O:529495 Lagringsnavn rapport Oppdrag:

Detaljer

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva. Utgave: 1 Dato: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave: 1 Dato: 2014-01-2 Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Flom- og vannlinjeberegning, Øyraelva Utgave/dato:

Detaljer

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN

NOTAT FLOMBEREGNING FOR STEINERUDBEKKEN NOTAT Oppdragsgiver: Selvaag Bolig AS Oppdrag: 529735 Lørenskog stasjonsby Del: Dato: 2012-08-21 Skrevet av: Degaga Balcha, Jon Bergersen Zeigler Kvalitetskontroll: Jon Bergersen Zeigler FLOMBEREGNING

Detaljer

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27

Voss Resort Fjellheisar AS. VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming. Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave: 1 Dato: 2014-06-27 VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA_Rammeplan til 1. gongs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff...

1 Innledning... 1. 2 Grunnlag... 2. 3 Valg av løsning... 3. 3.1 Dimensjonering av overvannssystemet... 3. 3.2 Videreført suspendert stoff... Oppdragsgiver: IVAR IKS Oppdrag: 535229 IVAR renovasjonsanlegg Forus Dato: 2014-09-08 Skrevet av: Utku Köz Kvalitetskontroll: Kjersti Tau Strand OVERVANNSVURDERING INNHOLD 1 Innledning... 1 2 Grunnlag...

Detaljer

Flomvurdering Støa 19

Flomvurdering Støa 19 Til: Fra: Morten Simonsen Ingunn Weltzien Dato 2016-09-05 Flomvurdering Støa 19 Sammendrag Det er utført flomberegning og risikovurdering i hht. TEK 10 for bekken som renner forbi Støa 19 i Søndre Land

Detaljer

200årsflom ved kulvert, rv115

200årsflom ved kulvert, rv115 200årsflom ved kulvert, rv115 Denne rapporten viser forventet vannføring ved 200 årsflom oppstrøms kulvert på tvers av rv115 i Askim. Bekken i kulverten blir heretter kalt Skjørtenbekken. Vassdrag: Skjørtenbekken

Detaljer

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B

Flomberegninger. Langmyrvegen 19 B Flomberegninger Langmyrvegen 19 B 17-02-2015 Tittel: Flomberegninger Langmyrvegen19 B Oppdragsgiver: Rådgiver: RAPPORT DGL EiendomRomsdalAS Oppdragsgivers kontaktperson: Norconsult AS Gotfred Lies plass

Detaljer

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

Fredlundveien 17. GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Rev1: 27.03.2015 I forbindelse med reguleringsplan for nye boliger

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Vurdering av flomveier, dimensjonerende vannmengder, dimensjoner og erosjonssikkerhet

Vurdering av flomveier, dimensjonerende vannmengder, dimensjoner og erosjonssikkerhet Rapport Oppdragsgiver Navn Sameiet Liebakk Oppdrag Dokument Nummer og navn 16129 Nedre Eiker, Solbergelva - Flomvurdering reguleringsplan Liebakk Nummer 16129-01-1 Utført av Petter Reinemo Kontaktperson

Detaljer

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse:

Overvannsberegning. Anleggs beskrivelse: Overvannsberegning Prosjekt : Beregning av tilrenning av overvann. Byggherre : Nordbolig Innlandet AS Dato : 23.10.2015 Anlegg : Solhaugjordet, Bybrua Gjøvik Anleggs beskrivelse: Det må beregnes en bekk

Detaljer

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet

Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Bergen Kommune Dimensjonerende vannmengde i kanal fra Solheimsvannet Fremtidig åpen kanal mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet 2013-04-29 Oppdragsnr.: 5130597 02 2013-05 Dimensjonering av kanal

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

a_bks1 a_bf a_bks2 a_bks1 a_bf a_bks2 Fredlundveien 17 GNR. BNR. 18/350 i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64110000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 11.03.2015 Postboks 113, 5640 EIKELANDSOSEN

Detaljer

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193

OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 A077321 RØYKEN EIENDOM NOVEMBER 15 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERVANNBEREGNING BRØHOLTSKOGEN GNR.80/BNR.193 INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Crash-kurs i overvannsberegninger

Crash-kurs i overvannsberegninger Crash-kurs i overvannsberegninger Kurs i klimatilpasning og overvann Samling 1: Kompetanse 4.Mai 2017 Scandic, Hamar dr.ing, Kim H. Paus kimh.paus@asplanviak.no Tid Overvannsmengder Den rasjonale formel

Detaljer

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger:

Vannforsyning i planområdet i dag består av følgende kommunale ledninger: Oppdragsgiver: Magnus Helland AS Oppdrag: 524251 VA-rammeplan Nygårdslien Del: VA-rammeplan Dato: 2011-04-04 Revisjon: Skrevet av: 1 Åshild Skare Kvalitetskontroll: Anders Prøsch REVISJON AV VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28

Haakon Hallingstad. Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt. Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt Utgave: Foreløpig Dato: 2014-11-28 Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Vann- og avløpsplan Hagaskogen boligfelt

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG SVV - fv 710 hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 TIL KOPI TIL Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Torstein Rød Klausen OPPRETTET AV Frøydis Sjøvold Wolf-Dietrich Marchand DATO Hydrologiske og

Detaljer

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato:

Stor-Bergen Boligbyggelag VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_ Utgave: 1 Dato: VA-rammeplan for Øykjeneset Plan ID 1201_62960000 Utgave: 1 Dato: 2014-06-25 VA-rammeplan for Øykjeneset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for Øykjeneset Utgave/dato: 1/20140514

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN.

BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. REG. PLANID VA-RAMMEPLAN. BERGEN KOMMUNE, YTREBYGDA BYDEL. ORMHAUGEN. GNR. 35 BNR. 3 M. FL. REG. PLANID 6232 2320000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 2213-notat VA-rammeplan Rev A: Bergen, 01.07 2014 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG

ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG ARENDAL KOMMUNE OVERVANNSVURDERING SKARVEDALEN BEREGNINGSRAPPORT FORELØPIG 24.10.2012 Postboks 735 Stoa 4808 Arendal Teknologiveien 1, Longum Telefon: 400 01 099 NO 995 156 954 MVA Oppdragsgiver: Oppdrag:

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg

PROSJEKTLEDER. Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV. Torbjørn Friborg NOTAT KUNDE / PROSJEKT Solon Eiendom AS VA- Storebukta- Kolbotn PROSJEKTNUMMER 29116001 PROSJEKTLEDER Jens Petter Raanaas OPPRETTET AV Torbjørn Friborg DATO 06.04.2017 REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato:

Arild Braut. Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4. Utgave: 1 Dato: Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 Utgave: 1 Dato: 2014-03-21 Suleskard fjellgård - Skredfarevurdering tomt 3 og 4 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Suleskard fjellgård

Detaljer

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05

Rambøll Norge AS. VA-rammeplan for nye Damsgård skole. Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave: 1 Dato: 2014-06-05 VA-rammeplan for nye Damsgård skole 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-rammeplan for nye Damsgård skole Utgave/dato: 1

Detaljer

Vannmengder til Kristianborgvannet

Vannmengder til Kristianborgvannet Bergen kommune Vannmengder til Kristianborgvannet inkludert vannmengder til fremtidig kanal mellom Minde Allé og Kristianborgvannet 2013-05-21 Oppdragsnr.: 5130597 01 2013-05-24 Beregning av vannmengder

Detaljer

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK

AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK NOTAT 31.12.2016 AVRENNING FRA SKJEFTE FJELLTAK INNLEDNING Notatet er utarbeidet for å belyse hvilke konsekvenser utvidelsen av fjelltaket vil få for avrenningen i området samt foreslå tiltak for å håndtere

Detaljer

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT

1 INNLEDNING VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING FOR KAMPESTADLIA I KONGSBERG KOMMUNE NOTAT Oppdragsgiver: Funkelia AS Oppdrag: 606987-01 Overvann Kampestadlia Dato: 12.03.2017 Skrevet av: Inga McCarley Potter og Frank Jacobsen Kvalitetskontroll: Knut Robert Robertsen VURDERING AV OVERVANNSHÅNDTERING

Detaljer

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere

Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Overvannshåndtering Bærum kommune En kort veileder for utbyggere og grunneiere Bærum kommune Vann og avløp januar 2017 Det kommunale avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta hånd om store mengder overvann

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Nedre Åstveit Park AS GNR. BNR. 209/14 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 63300000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Utarbeidet: 03.11.2014 I forbindelse med reguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE, PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126 VA-BESKRIVELSE 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets

Detaljer

Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør. Utgave: 1 26. mai 2015. www.asplanviak.no

Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør. Utgave: 1 26. mai 2015. www.asplanviak.no Skogen 1 AS Utredning av flomfare og overvannshåndtering, Skogen sør Utgave: 1 26. mai 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Skogen 1 AS Rapporttittel: Utredning av flomfare og overvannshåndtering,

Detaljer

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5.

Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Beskrivelse av området 2. 3 Beregningsgrunnlag 5. ABO PLAN & ARKITEKTUR Kartlegging av overvann for Rå/del av Fana stadion ADRESSE COWI AS Postboks 2422 Solheimsviken 5824 Bergen TLF +47 02694 WWW cowi.no TEKNISK NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse

Detaljer

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN

VA-RAMMEPLAN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN FV. 582 CARL KONOWS GATE OG FV. 280 FYLLINGSVEIEN Sykkelfelt langs Fv. 582 og fortau langs Fv. 280 Figur 1: Illustrasjonsbilde Laksevåg (Google Earth) Laksevåg. Gnr. 154 m.fl., sykkelfelt Carl Konows gate,

Detaljer

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD

Batteriveien 20, Frogn kommune INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 613847-01 Batteriveien 20, Frogn kommune (Gnr./Bnr. 86/539, planid 086-4100). Dato: 25.04.2017 Skrevet av: Manar Alkhayat (manar.alkhayat@asplanviak.no, 47331036) Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune

NOTAT Vurdering av 200-årsflom ved boligutbygging på Ekeberg, Lier kommune NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning TAG Arkitekter AS Kopi til: Fra: Sigri Scott Bale Sweco Norge AS, avd. Trondheim Innledning I forbindelse med boligutbygging ved Ekeberg i Lier

Detaljer

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214.

Vannledningene ligger i trykksone 4 hvilket gir et statisk trykk på kote 214. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521898 VA-rammeplaner for OPUS Del: Dato: 2009-06-15 Skrevet av: Anders Alstad Prøsch Kvalitetskontroll: Tom Monstad VA-RAMMEPLAN BIRK BARNEHAGE INNHOLD 1 Innledning...1

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten

PROSJEKTLEDER. Gunhild Nersten KUNDE / PROSJEKT Olai Eiendom AS Durendalveien - Detaljregulering VA og overvann PROSJEKTNUMMER PROSJEKTLEDER Gunhild Nersten OPPRETTET AV Elisabeth Blom Solheim DATO REV. DATO DISTRIBUSJON: FIRMA NAVN

Detaljer

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS

OVERVANNS BEREGNINGER ASKIM VGS PÖYRY NORWAY AS Postboks 62, (Hundskinnveien 96) N-1701 SARPSBORG NORGE Tlf. +47 69 97 34 00 Faks +47 69 97 34 99 E-mail: firmapost@poyry.no Ref.nr. Dato 14.12.15 (Revidert 28.04.2016) Side 1 (4) Rapporten

Detaljer

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming.

Etter at deponiet er avsluttet vil en få et dominerende høydebrekk som går i nord-sørlig retning. Deler av arealet vil få en brattere utforming. Estimering av endret avrenning fra deponiområdet på Salte Innledning Det foreligger planer om etablering av et massedeponi på et areal på Salte. Endret arealbruk og endret topografi av området kan medføre

Detaljer

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA

HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA Oppdragsgiver: Dato: 09.02.2017 Skrevet av: Susanna Grimsæth Kvalitetskontroll: Odd Ivar Kjærås, Rolf Terje Christensen (VA-consult) HELHETLIG HÅNDTERING AV OVERVANN REGULERINGSPLAN HANEKLEIVA I forbindelse

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja. April 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 287 BNR 3 m.fl. Langerekkja April 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 287 bnr. 3 Langerekkja. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute?

Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Hva må vi gjøre for at infrastrukturen må tåle å stå ute? Harald Norem Infrastrukturen må tåle å stå ute Harald Norem, Christen Ræstad og Joakim Sellevold Et kritisk blikk på den rasjonelle formelen viser

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan

Røyken Næringspark Felt C. Overvannsplan Røyken Næringspark Felt C Overvannsplan 2 Røyken Eiendomsutvikling AS Overvannsplan Felt C Røyken Næringspark COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Dokument nr Versjonsnr

Detaljer

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB

Tilknytning vann og avløp. Være Østre. Notat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder utgave VNO JB JB JB Tilknytning vann og avløp Være Østre Prosjekt nr. Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Tilknytning vann og avløp Dok.nr Tittel Vegar Nordal TOBB v/ Asgeir Sandnes Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse

Detaljer

Overvannsberegninger for Fjerdingby

Overvannsberegninger for Fjerdingby Overvannsberegninger for Fjerdingby Sammendrag Maksimal avrenning for planområdet Fjerdingby er estimert for en 200 års nedbørhendelse med 1.5 i klimafaktor. Det er også estimert avrenningen og dimensjonering

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016

VA-Rammeplan. SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun. Mai 2016 VA-Rammeplan SAK GNR 7 BNR 15 m.fl. Helgeseter boligtun Mai 2016 1 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom Gnr 7 Bnr 15 Helgeseter boligtun. Planområdet ligger i Fana bydel. VArammeplanen beskriver

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Dolviken Bolig. opus bergen as. Informasjon opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Dolviken Bolig Informasjon Oppdragsgiver: Søreide Båt & Fritidspark as Oppdrag: P13063 Grimstadveien Boligdel. - VA-rammeplan Dato: 07.05-2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:.

Detaljer

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp

Overvann, Rana. Veiledende tekniske bestemmelser. Bydrift Vann og avløp Overvann, Rana Veiledende tekniske bestemmelser Bydrift Vann og avløp Rev. 2, 20.02.2017 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 2 Hovedprinsipper... 2 3 Spesifikke krav... 2 3.1 Utførelse... 2 3.2 Dimensjoneringskriterier...

Detaljer

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS

VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS VA-rammeplan Utarbeidet for Foldnes Utbygging AS Nordra Lia, Anglavik Gnr.38 bnr.226 mfl. Fjell kommune DOKUMENTNAVN VA-rammeplan for Nordra Lia, Anglavik - DATO KUNDE Foldnes Utbygging AS 2 2017-03-31

Detaljer

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan

Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering reguleringsplan Nore og Uvdal, Uvdal alpinsenter - Flom- og skredvurdering Oppdragsgiver: Kontaktperson: Joar-André Halling, Vidda Ressurs AS Rapport nr.: 15051-02-1 Dato: 2015-10-13 Utført av: Kalle Kronholm Skred AS

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015

VA-Rammeplan. SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet. Mai 2015 VA-Rammeplan SAK GNR 295 BNR 30,31 m.fl. Lonaleitet Mai 2015 Innledning Denne VA-rammeplanen angår eiendom gnr. 295 bnr. 30,31 Lonaleitet. VA-rammeplanen beskriver løsninger for vannforsyning, spillvannshåndtering

Detaljer

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato:

GREV WEDELS PLASS AS. Utvendig VA - Konsekvensutredning. Utgave: 1 Dato: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave: 1 Dato: 2014-10-13 Utvendig VA - Konsekvensutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvendig VA - Konsekvensutredning Utgave/dato: 1 / 13.

Detaljer

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1

OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 INNHOLD. 1 Bakgrunn. 2 Prinsipper for overvannshåndtering. 1 Bakgrunn 1. 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 OVERVANNSVURDERING MJÅVANN 3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Prinsipper for overvannshåndtering 1 3 Vannvegen 5 4 Datainnhenting 5

Detaljer

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan

Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Hydrologisk vurdering Hansebråthagan Bjerke, Ytre Enebakk, under gnr 95 bnr 3 Figur 1 Oversiktskart Hansebråthagan er en tomt på 4903 m 2 som planlegges utbygd med fire eneboliger. Terrenget er jevnt hellende

Detaljer

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging.

På vegne av Gamleveien AS er det utført en beregning av overvannsmengder for aktuelt område før og etter utbygging. Oppdragsgiver: Gamleveien 68-70 AS Oppdrag: 537704 Bistand overvann og VA, Gamleveien 68-70 Lørenskog Dato: 2017-03-16 Skrevet av: Sjur Huseby Kvalitetskontroll: Magne Kløve OVERVANNSBEREGNINGER 1 BAKGRUNN

Detaljer

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan

VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Klaus Hanssens Veg 16 Kronstad, Villa Fredheim GNR. BNR. 162/75 med flere i Bergen Kommune. Arealplan-ID: 64250000 VA-Rammeplan tilknyttet ny reguleringsplan Tiltakshaver: Sentraltind AS Utarbeidet av:

Detaljer

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad

Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no A087693 GRINDAKER AS AUGUST 2016 OVERVANNBEREGNING HEIER PUKKVERK Utarbeidet: Anja Wingstedt Dato:

Detaljer

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014

VA-Rammeplan. SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75. Mai 2014 VA-Rammeplan SAK GNR 21 BNR 45 m.fl. Ture Nermans vei 75 Mai 2014 Vedlagt er tegninger for VA-rammeplan, tegninger 001-006. Alle beregninger vises i Vedlegg A Planområdet I planområdet er det allerede

Detaljer

FORSLAG - PÅKOBLING VA

FORSLAG - PÅKOBLING VA Oppdragsgiver: Oppdrag: 603680-01 Figgjo skole Bistand planprogram og KU Dato: 31.10.2016 Skrevet av: Bjørn Salte Kvalitetskontroll: Anna Mellgren Revisjon: Revisjon 1 etter innkomne merknader fra høring

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum

Overvannsplan for prosjekt FV120 gjennom Ask sentrum OPPDRAG Detaljregulering for del av fv. 120 gjennom Ask sentrum Nord OPPDRAGSLEDER Anita Myrmæl DATO 12.08.2016 OPPDRAGSNUMMER 16912001 OPPRETTET AV Torbjørn Friborg KONTROLLERT AV Frank Lauritzen TIL

Detaljer

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund

Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Løsning for lokal fordrøyning av overvann eksempel fra Kristiansund Innlegg for årsmøte i driftsassistansen, 25. mai 2011 Tema for presentasjonen 1. Bakgrunn om industriområdet slik det ble planlagt og

Detaljer

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING OVERVANN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 601948-01 Områderegulering Vilbergområdet Dato: 13.05.2016 Skrevet av: Nina Lønmo Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANN INNHOLD Innledning... 1 Grunnforhold / løsmasser... 2

Detaljer

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016

SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 SANDNES ARENA AS RULLESKILØYPE MELSHEI REGULERINGSPLAN VA-BESKRIVELSE 09. JUNI 2016 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Rulleskiløype Melshei VA-beskrivelse Oppdragsnummer: 2017 Oppdragsgiver:

Detaljer

Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering

Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering Landbrukshelga i Akershus 26.januar 2013 1. Vedlikehold og dimensjonering av hydrotekniske tiltak 2. Drenering Atle Hauge, Bioforsk Sivilagronom- Jordfag-hydroteknikk, Ås 1982 Konsulent i Felleskjøpet

Detaljer

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier.

Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Dimensjonering og oppbygging av grøfter langs kommunale boligveier. Ås kommune 10.08.2016 Generelt/bakgrunn Størrelsen til grøftene tar utgangspunkt i Ås kommunes veinorm som er under utarbeidelse. Det

Detaljer

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER

4. VANN- OG AVLØPSANLEGG, EKSISTERENDE OG NYE LEDNINGER BERGEN KOMMUNE, ÅRSTAD BYDEL. NATTLANDSFJELLET, GNR. 11 BNR. 366 M. FL. REG. PLANID 61960000. VA-RAMMEPLAN. Vår referanse: 1913-notat VA-rammeplan Bergen, 29.04 2013 1. INNLEDNING Denne VA-rammeplan er

Detaljer

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato:

Bergen Kommune. Sluttrapport Utbedring av Hjellestadvegen. Utgave: 01 Dato: Bergen Kommune Sluttrapport Utgave: 01 20100525 rapport 2 DOKUMENTINFORMASJON Bergen Kommune Rapportnavn: rapport Utgave/dato: 01 / 20100525 Arkivreferanse: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Fag: Tema Leveranse:

Detaljer

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak...

1 Innledning Hydrologiske vurderinger Den rasjonelle formel Beregninger Løsninger og avbøtende tiltak... Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA regulering Vestby Dato: 2015-01-29 Endret versjon 5.5.2015 Skrevet av: Nina Lønmo og Nina Syversen Kvalitetskontroll: Nina Syversen OVERVANNSPLAN

Detaljer

OVERVANNSLØSNING FOR ØSTVOLD BOLIGOMRÅDE TRINN 2

OVERVANNSLØSNING FOR ØSTVOLD BOLIGOMRÅDE TRINN 2 Oppdragsgiver: Areal+ AS og Nordbohus Oppdrag: 531415-01 Overvannsløsninger for Østvold boligområde trinn 2, Gjøvik kommune Dato: 31.08.2016 Skrevet av: Inga M Potter og Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Teknisk forprosjekt Nordlunden

Teknisk forprosjekt Nordlunden Teknisk forprosjekt Nordlunden Generell info Det er utarbeidet en mulighetsstudie av Byberg arkitektkontor som danner grunnlag for teknisk forprosjekt VA anlegg. Utbyggingen skal skje på gnr 82 bnr 69

Detaljer

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl.

Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. Ard Arealplan AS Domkirkegaten 3 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato Ann-Helen Nessen Erik Aschjem 24.01.2013 VA-RAMMEPLAN Plannavn: Snr. VA-etaten: Langedalen boligområde, gnr. 294 bnr. 2 m.fl. 201207128-2

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato:

FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE. opus bergen as. Informasjon. Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen VA-rammeplan Dato: opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN BESKRIVELSE Informasjon Oppdragsgiver: TOWNHOUSE Skjold AS Oppdrag: P14005 Fana bydel, Dyrhaugen 12-14 - VA-rammeplan Dato: 10.04.2015 Skrevet av: FBT Kvalitetskontroll:

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer