Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel"

Transkript

1 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-1 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 0 Generell beskrivelse Generell beskrivelse for Indre By

2 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-2 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 1. GENERELL ORIENTERING 1.1 KORT INTENSJONSBESKRIVELSE 1.2 KARTGRUNNLAG 1.3 PERSONALE LEDELSE ARBEID MED TRÆR BIOLOGISK MANGFOLD VAKTORDNING 1.4 MILJØSERTIFISERING 1.5 HMS 1.6 FORHOLD TIL PUBLIKUM 1.7 TILPASSING MOT ANDRE AKTIVITETER 1.8 ARRANGEMENTER 1.9 DRIFTSTOMT 2. UTFØRELSE 2.1 SKJØTSEL ETTER MILJØVENNLIGE PRINSIPPER FOREBYGGING AV SPREDNING AV SKADEGJØRERE OG FREMMEDE ARTER 2.2 BIOLOGISK MANGFOLD 2.3 TRÆR 2.4 VILT 2.5 VASSDRAG 2.6 STØY 2.7 AVFALLSHÅNDTERING 2.8 TRANSPORT 2.9 BENKER 2.10 LEKEPLASSER 2.11 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 2.12 VINTERDRIFT 2.13 DRIFT AV SKULPTURER 2.13 PLANTING AV UTPLANTINGSPLANTER OG SETTING AV LØK 2.15 BARNAS BED OG BARNAS LØK 3. INFORMASJONSPLIKT 3.1 RAPPORTERING 3.2 LOGGFØRING 3.3 MELDINGSSYSTEM

3 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-3 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 1. GENERELL ORIENTERING 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse Region Indre By omfatter anlegg i bydel Gamle Oslo, St.Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene og grøntanlegg langs vei i Frogner. Region Indre By består av anlegg som er regulerte friområder, parker og grøntanlegg langs kommunale veier. Flere av områdene er viktige grønne lunger og korridorer i, og mellom de enkelte bydelene. Regionen består av flere store og sentrale parker og friområder Oslo. Anleggene er viktige oppholds- og rekreasjonsrom for Oslos befolkning. Anleggene som inngår i kontrakten skal fremstå mest mulig representative. Dersom det er behov for ekstratiltak, spesielt i forhold til renhold, skal Oppdragsgiver varsles umiddelbart. Oppdragsgiver ønsker et tett samarbeid med Tjenesteyteren, og vil ha tilbakemelding dersom Tjenesteyter mener at beskrivelsen for skjøtsel og drift bør endres. Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at anleggene overtas til drift i den tilstanden de er i ved kontraktstart. 1.2 Kartgrunnlag Oppdragsgiver har et eget elektronisk kartverk, Arcgis med en anleggsdatabase. Dette kartverket er under utarbeidelse og symbolisering vil kunne endres i kontraktsperioden. I anleggsregisteret er alle parkanleggene registrert med et digitalt kart. Disse er tilgjengelig elektronisk for Tjenesteyter. I beskrivelsen har Oppdragsgiver benyttet NS 3420-ZK: I tillegg er det i regningsarbeider benyttet KB og KT Anlegg merket veianlegg er ikke kartfestet og det vil bli foretatt en gjennomgang av disse ved kontraktsoppstart for å avklare spørsmål rundt lokalisering. Treregister I databasen er også et treregister med kartfesting av trær samt diverse tilleggsopplysninger om det enkelte tre-individet. Treregisteret kan enkelt benyttes i felt via en app og en smarttelefon eller fortrinnsvis et nettbrett. 1.3 Personale Det skal være minimum seks fagpersoner tilknyttet kontrakten, Med fagperson menes anleggsgartner, produksjonsgartner, trepleier eller lignende. Ledelse En fagarbeider skal fungere som koordinator av kontrakten og to skal fungere som utearbeidende arbeidsledere. Alle disse tre må beherske norsk skriftlig og muntlig. Den fjerde fagperson må beherske norsk eller engelsk skriftlig og muntlig. Det skal i tillegg arbeide to sertifisert arborister/ trepleiere på kontrakten. Hvorav minst en må beherske norsk muntlig og skriftlig og den den andre må beherske norsk eller engelsk muntlig/ skriftlig. Alle arbeider i trær beskrevet i den faste bestillingen skal utføres av arborist. Koordinator og arbeidsledere skal på forhånd godkjennes av Oppdragsgiver. Dersom det blir bytte av arbeidsleder i løpet av kontraktsperioden, skal ny arbeidsleder godkjennes av Oppdragsgiver. Hvis den ansvarlige fagpersonen er fraværende, skal Tjenesteyter melde fra om hvilken stedfortreder som utfører fagpersonens arbeide. Arbeidsleder skal godkjennes av Oppdragsgiver. Dersom det blir bytte av arbeidsleder i løpet av kontraktsperioden, skal ny arbeidsleder godkjennes av Oppdragsgiver. Under arbeidene skal det være en ansvarlig fagperson tilstede i regionen. Lærlinger, praksiskandidater og andre som er under opplæring skal delta i utførelsen av ulikt arbeid herunder også beskjæring, felling og kronesikringsarbeider under forutsetning av at dette inngår i en dokumenterbar opplæringsplan og foregår under kyndig veiledning av sertifisert arborist. Opplæringsplanen og hvilke personer den skal omfatte skal avklares og godkjennes av oppdragsgiver på forhånd. For de øvrige arbeidsoppgavene stilles ingen spesielle krav til kompetanse. Arbeid med trær Alle som skal utføre beskjæring, felling og kronesikringsarbeider etter denne kontrakten må

4 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-4 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst minimum være sertifisert som European Tree Worker (ETW, EAC, European Arboricultural Council), ISA-sertifisert arborist (ISA, International Society of Arboriculture), utdannet arborist ved fagskole eller tilsvarende. Arbeidsledere skal ha sertifisering som ovenfor og ha opparbeidet seg relevant og allsidig praksis over en periode på minimum 3 år. Arbeidslederen skal være til stede ved trearbeider i anlegget og kvalitetssikre at arbeidet blir utført fagmessig riktig. Ved klatrearbeider skal det i tilfelle behov for å redde ned personell alltid være minst én sertifisert trepleier/arborist til stede i tillegg til den klatrende. Klatring skal kun utføres av sertifisert personell eller person under opplæring ved tilsyn av sertifisert person. Biologisk mangfold Tjenesteyter skal utpeke en kontaktperson for biologisk mangfold. Kontaktpersonen skal ha fagbrev som anleggsgartner, utdannelse som produksjonsgartner eller tilsvarende grøntfaglig kompetanse og skal godkjennes av Oppdragsgiver. Kontaktpersonen er ansvarlig for alt arbeid i regionen som omhandler biologisk mangfold. Vaktordning Tjenesteyter skal inneha en vaktordning/vakttelefon hvor Oppdragsgiver har mulighet til å nå Tjenesteyter ut over normal arbeidstid. Tjenesteyter må forvente henvendelser vedrørende mangler på anlegg, sikring av risiko frem til første virkedag, og i ytterste konsekvens tilkalle utrykning dersom sikring av risiko ikke er mulig. 1.4 Miljøsertifisering I tråd med Oslo kommunes bystyremelding 3/2003 skal Bymiljøetatens forvaltningsarealer skjøttes etter miljøvennlige prinsipper (jfr. punkt 2.1). Bymiljøetaten er miljøsertifisert i henhold til ISO standarden. Alt arbeid etter denne kontrakt skal utføres i henhold til ISO standarden. 1.5 HMS Oppdragsgiver arbeider for å sikre ivaretakelse av personsikkerheten for publikum og ansatte. Tjenesteyter plikter å arbeide for å oppfylle HMS-kravene i lov og forskrift hjemlet i HMS-forskrift (internkontrollforskriften). Tjenesteyter plikter å melde fra skriftlig om brudd på HMS-reglementet til Oppdragsgiver (jfr. punkt 3.1). Rapporteringen gjelder for hele anlegget. Tjenesteyter er ansvarlig for publikums sikkerhet ved å sørge for at: Anleggene er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand. Stor fare for skader på publikum, kjøretøy og/eller annen manns eiendom sikres snarest og rapporteres Oppdragsgiver (jfr. punkt 3.1). Tjenesteyters arbeid ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For arbeid i veianlegg eller langs vei plikter Tjenesteyter selv å vurdere behov for arbeidsvarsling. 1.6 Forhold til publikum Tjenesteyter skal ivareta Oppdragsgivers interesser og møte publikum med vennlighet og respekt. Tjenesteyter skal sikre publikums sikkerhet ved å sørge for at: Trær og installasjoner i forbindelse med trær er i sikkerhetsmessig forsvarlig stand, slik at de ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Dersom risiko eller andre uregelmessigheter oppdages av Tjenesteyter, skal feil og mangler meldes til Oppdragsgiver. Tjenesteyter er selv ansvarlig for å sørge for at eget arbeid ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. Henvendelser fra media, interessenter og publikum skal henvises til Oppdragsgiver. Tjenesteyter skal samarbeide med Oppdragsgiver om nødvendige informasjonstiltak i tilknytning

5 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-5 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst til oppdraget, eksempelvis ved større arbeider på trær som kan skape et større behov for informasjon enn normalt. Informasjon på Tjenesteyters internettsted, i trykksaker etc. om oppdraget/oppgavene for Oppdragsgiver, skal godkjennes av Oppdragsgiver. Også evt. skilting på områdene skal godkjennes av Oppdragsgiver. 1.7 Tilpassing mot andre aktiviteter Tjenesteyter har ansvar for koordinering, fremdrift og rapportering av de tjenestene som inngår i denne kontrakten. Tjenesteyter plikter å tilpasse seg andre tjenester som blir levert av andre Tjenesteytere for Oppdragsgiver eller andre kommunale oppdragsgivere innenfor det samme arbeidsområdet. 1.8 Arrangementer Oppdragsgiver gir tillatelser til å avholde arrangementer i anleggene. Tjenesteyter skal informeres om tidspunkt, omfang og innhold av arrangementer skriftlig, og tidligst mulig, før arrangementsstart. Tjenesteyters arbeidsopplegg skal være fleksibelt, og arbeidet må kunne tilpasses slik at anleggene fremstår representative i forbindelse med arrangementer. 1.9 Driftstomt Oppdragsgiver stiller ikke driftstomt eller lagringsplass til disposisjon. 2. UTFØRELSE 2.1 Skjøtsel etter miljøvennlige prinsipper Oppdragsgiver har som grunneier og kompetent forvalter en særlig plikt i henhold til Naturmangfoldloven (nml) til å ta vare på ulike naturkvaliteter i våre anlegg. Det skal derfor vises særlig aktsomhet ved skjøtsel i anlegg der det er kartlagt viktige biologiske kvaliteter og der tjenesteyter mistenker at slike kvaliteter finnes jf nml. 6 Oppdragsgiver krever at Tjenesteyter utfører drift og skjøtsel etter miljøvennlige prinsipper. Dette innebærer blant annet at det ikke brukes kunstig fremstilt gjødsel, plantevernmidler og salt som issmeltingsmiddel. Dersom slike tiltak likevel vurderes som nødvendig, skal dette alltid godkjennes på forhånd av Oppdragsgiver. Kvist skal flises opp og komposteres i godkjent komposteringsanlegg for grøntavfall eller behandles på annen miljøvennlig måte. Flis fra fliskutter skal ikke legges igjen i anlegget med mindre det er avtalt med Oppdragsgiver på forhånd. Trær og større greiner skal så langt det er mulig brukes som ved der det ikke er mulig eller ønskelig å legge virket igjen i terrenget jfr. punkt 2.3 og vedlegg Oppdragsgiver ønsker at løv og avklipp i størst mulig grad knuses på stedet der dette lar seg gjøre. Store mengder løv og avklipp som virker skjemmende i anlegget må imidlertid fjernes. For totaktsmotorer skal det benyttes miljøbensin. Ved nytt innkjøp av dieseldrevne maskiner eller kjøretøy som skal benyttes i anleggene, skal disse være utstyrt med partikkelfilter. Forebygging av spredning av skadegjørere og fremmede arter Det forutsettes at tjenesteyter holder seg faglig oppdatert på svartelistede arter, inklusive skadegjørere i grøntanlegg. Ved mistanke om phythoptora eller andre sykdommer i anlegget skal alt utstyr som er i kontakt med trær som kan bære smitte renses med rødsprit eller lignende mellom hvert tre. Ved arbeid i masser som kan være infisert med sporer eller frø fra uønskete svartelistede arter (inklusive phythoptora) skal alt utstyr (inklusiv støvler/ sko) børstes av og renses med vann på stedet før forflytning til neste anlegg. Dette innebærer at det kan være nødvendig å medbringe vann. Det skal ikke skje massforflytning mellom anlegg uten at dette er avklart med Oppdragsgiver. 2.2 Biologisk mangfold Det er flere lokaliteter som er spesielt viktige for det biologiske mangfoldet i regionen. Til

6 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-6 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst orientering er det lagt ved eksempel på skjøtselsplan utarbeidet av Biofokus for et område i denne regionen. Se vedlegg Bymiljøetaten har et overordnet ansvar for det biologiske mangfoldet i Oslo kommune. Etaten legger derfor opp til at anleggene skal skjøttes på en slik måte at det biologiske mangfoldet blir best mulig ivaretatt. Tjenesteyter må være villig til å stille på opplæring innen spesifikke temaer som omhandler biologisk mangfold i regi av Oppdragsgiver dersom det er behov for dette. I enkelte anlegg inngår slåtteenger med spesiell skjøtsel for biologisk mangfold (se kart i vedlegg 1.2.9). Slått og vegetasjonsrydding innenfor områdenes grenser vil enten følges opp med egen bestilling fra tredjepart (ekstern entreprenør) og omfattes da ikke av denne kontrakt. Eller bestilles som regningsarbeider fra denne kontrakt, vedlegg 1.2 Ved grasklipping av resterende arealer i anlegget må grensene for spesiell skjøtsel ikke overtredes. Oppdragsgiver vil foreta befaring sammen med Tjenesteyter i forkant av oppdragets oppstart for å tydeliggjøre grenser. I enkelte områder skal også problematiske introduserte arter bekjempes, se arbeidsbeskrivelse vedlegg Det er generelt ønskelig å redusere forekomster av russekål (Bunias orientalis) og kanadagullris (Solidago canadensis) og burot ( Artemisia vulgaris). Oppdages slike forekomster i randsonen til plen eller grasbakke skal Tjenesteyter sørge for å slå ned forekomstene før frøsetting, også andre steder enn beskrevet i den faste kontrakten. Oppdages store forekomster hvor slått vil medføre store ekstrakostnader for Tjenesteyter skal Oppdragsgiver informeres. Tjenesteyter skal rapportere til Oppdragsgiver dersom det oppdages forekomster av kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), parkslirekne (Fallopia japonica) og kjempeslirekne (Fallopia sachaliensis) (jfr. punkt 3.1). 2.3 Trær Trærne i kontrakten har ulik bakgrunn, enkelte har vært gjenstand for ettersyn siden de ble plantet, mens andre trær har vokst fritt. Det er viktig at Tjenesteyter varsler Oppdragsgiver dersom det er trær ute i anleggene som utgjør en risiko med tanke på person eller materiell skade. Ved akutt fare skal sikringstiltak utføres umiddelbart. Oppdragsgiver ønsker i kontraktsperioden et tett samarbeid med Tjenesteyteren og vil ha tilbakemelding dersom Tjenesteyter mener at beskrivelsen for skjøtsel og drift bør endres. Trærne skal til en hver tid skjøttes slik at de opprettholder sin naturgitte form. Unntaket er knutekollede og andre formede trær (per i dag er det ingen slike trær i denne regionen). Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med Oppdragsgiver. Trepleiearbeider skal utføres av sertifisert eller fagskoleutdannet trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot-og stammeskudd, pålegging av kompost og lignende), kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale. Notat vedrørende biologisk mangfold i trær er vedlagt, se vedlegg Utlegging av stokker fra felte trær skal foregå i samråd med Oppdragsgiver. Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet ikke har behov for det lenger, maksimalt 3 år. Tjenesteyter har plikt til å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet fortsatt har behov for støtte. Oppdragsgiver aksepterer ikke at trær skades i forbindelse med arbeider på et tre. Ved eventuell skade skal Tjenesteyter melde fra om skadene skriftlig (e-post eller lignende), slik at Oppdragsgiver kan følge opp. Det kan bli reist krav om erstatning taksert etter metoden VAT 03 eller annen omforent takseringsmetode. Ved uenighet partene mellom om verdisettingen, kan hver av partene for egen regning oppnevne en uhildet, sertifisert arborist til å foreta takst. Erstatningsbeløpet framkommer ved å dele summen av takstene på to. Hver av partene dekker utgiftene vedrørende takseringen.

7 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-7 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst Dersom Tjenestyter skader et tre i forbindelse med utførelse av arbeider i regionen kan Oppdragsgiver kreve at Tjenesteyter må plante et nytt tre i størrelse stammeomkrets cm og bekoste etablering av dette i 3 år etter planting. Fri sikt til trafikkskilting og trafikksignaler skal til enhver tid opprettholdes. Trekroner skal til enhver tid over fortau ha fri høyde 3,50 meter og over kjørebane 4,70 meter. Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i energinivå gjennom året. Med mindre arbeidet er påkrevd for å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om høsten. På frikronede løvtrær skal stamme- og basisskudd fjernes i perioden Vilt Viltlovens forskrifter skal overholdes. Beskjæringsarbeider skal ikke utføres i fuglenes hekketid 15. april-15.juli med unntak av arbeidet som er påkrevd for å hindre risiko, samt fjerning av stammeskudd og basisskudd i henhold til beskrivelse. 2.5 Vassdrag Det er to vassdrag som faller inn under kontraktens virksomhetsområde: Alna- og Akerselva. Med hjemmel i Vannressursloven er Oppdragsgiver pålagt å forvalte arealer langs vassdragene bl.a i forhold til vegetasjon, disse arealene kalles kantvegetasjonsbelte. Med kantvegetasjonsbelte menes de arealer som ligger langs vannkanten. Avgrensingen vil variere fra sted til sted ut fra de naturgitte forhold og type anlegg. Det skal gjennomføres årlig befaring langs vassdragene for å planlegge eventuelle vegetasjonsarbeid i kantvegetasjonsbelte i løpet av mai/ juni sammen med vassdragskonsulent og forvalter fra oppdragsgiver. Det skal avsettes 2 dager med arbeidsleder og arborist fra tjenesteyter. Tjenesteyter skal sette seg inn i vedlegg1.2.7 Faktaark Kantvegetasjon og holde seg orientert om dette temaet i kontraktens løpetid. Kantvegetasjonen langs vassdrag er regulert gjennom vannressurslovens 11 og er forvaltet av Bymiljøetaten ved delegert myndighet. Vassdragskonsulent skal bistå og veilede ved spørsmål knyttet til skjøtsel og drift av elvebreddene. Arbeid beskrevet i den faste bestillingen, med bruksformål kantvegetasjonsbelte skal utføres med forståelse i vedlegg samt gjennomgås i den årlige befaringen. 2.6 Støy Tjenesteyter skal i størst mulig grad ta hensyn til eventuelle naboer i forhold til støy ved bruk av motoriserte kjøretøyer og redskaper. Støyforskriften for Oslo skal overholdes. Oppdragsgiver forutsetter at nødvendige tillatelser for nattarbeid og lignende innhentes. 2.7 Avfallshåndtering I anlegg med mange besøkende må Tjenesteyter til tider påberegne avfallshåndtering flere ganger per dag for å oppnå kravene satt i skjøtselsbeskrivelsen. Alt avfall skal leveres til godkjente deponier og i henhold til bestemmelser gitt av kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall. Mengde og type avfall levert til avfalldeponier skal loggføres (jfr. punkt 3.2). Deponiavgift refunderes mot kvittering med mindre deponiavgift er omfattet i den gjeldende post i beskrivelsen vedlegg 1.1. Oppdragsgiver benytter hovedsaklig avfallsbeholdere av typen Topsy med farge RAL 6012 og med innerbeholder på ca 80 liter. Tjenesteyter må bekoste forbruksmateriell og nøkkel for åpning av beholder. Oppdragsgiver benytter også dypavfallsbeholdere, hovedsakelig av typene Molok, Silo og Terrano 55. Alle med volum på 5000 liter. Tjenesteyter må bekoste forbruksmateriell. Nøkler skaffes til veie av Oppdragsgiver.

8 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-8 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst Engangsgrillbeholdere har innercontainer på ca 750 liter tilrettelagt for tømming med komprimatorbil. Nøkler skaffes til veie av Oppdragsgiver. 2.8 Transport Kjøring i anleggene skal holdes på et minimalt nivå. Transport skal ikke forårsake skader på trær, belegg, terreng eller øvrige parkelementer. Kjøring med arbeidsbiler/redskaper over hjørner på gressplener, bed og så videre aksepteres ikke. Transport med private biler tillates ikke. All kjøring i parker og friområder skal utføres med stor aktsomhet, og maksimal hastighet er 10 km/t. Transport i terrenget må ikke foretas med kjøretøyer hvor marktrykket overstiger 1,5 kg pr. cm². Det skal benyttes grasdekk eller industridekk på maskiner som benyttes i anleggene. Det skal ved kontraktsoppstart leveres en redegjørelse for maskinpark inkludert årsmodell. Minimum 50 % av biler og lette kjøretøyer (<3,5 tonn) i maskinparken skal tilfredsstille Eurokrav 4 ved kontrakts oppstart. 2.9 Benker Det presiseres at i post for overflatebehandling av benker er rengjøring beskrevet under driftsoppgaver og ikke under andre krav. Rengjøring er inkludert i omfanget av posten. Ved overflatebehandling av benker benyttes olje eller maling, avhengig av hva som er brukt tidligere. For benker som skal oljes skal det benyttes treolje for trykkimpregnert virke. Ved maling skal det benyttes oljemaling med farge RAL 6012 (svartgrønn). Langs Akerselva benyttes farge Y70R (oransjerød) Lekeplasser Oppdragsgiver har ansvar for flere lekeplasser i regionen. Lekeplassene er åpne for publikum og blir mye brukt. Sikkerheten på lekeplassene er høyt prioritert. Tjenesteyter skal føre hyppig tilsyn med lekeplassene. Tjenesteyter skal også utføre enkle vedlikeholdsoppgaver. Nivået på tilsynet og drifts- og vedlikeholdsoppgavene er gitt sammen med en oversikt over lekeplassene i det vedlagte ettersynsprogrammet, se vedlegg 1.7 Tilsynet skal loggføres (jfr. punkt 3.2). Funksjonsettersyn (månedskontroll) og årskontroll av lekeplassene foretas av Oppdragsgiver eller tredjepart (ekstern entreprenør) og omfattes ikke av denne kontrakten Universell tilgjengelighet Arbeid i anleggene skal om mulig ikke hindre fremkommelighet. Løv skal ikke dekke faste dekker og skal blåses ut i plen for knusing. Fuktig løv som danner glatt hinne på faste dekker skal fjernes Vinterdrift Vinterdrift skal utføres i henhold til beskrivelse. Fast bestilling på snørydding i denne regionen er ikke en del av denne kontrakten Drift av skulpturer For skulpturer har Oppdragsgiver kun forvaltningsansvar opp til plinten (fotplaten) av skulpturen. Eventuelt hærverk og skader på skulpturene meldes likevel til Oppdragsgiver Planting av utplantingsplanter og setting av løk Oppdragsgiver lager selv planene for utplantningsplanter/løk i region indre by. For å øke opplevelsesverdien for publikum ønsker Oppdragsgiver å kunne endre planene fra år til år. Det vil derfor kunne bli sorts- og artsendringer fra år til år. I vårfloret vil det kunne bli variasjoner av løk, stemor og en miks av løk og stemor. Høstpynt er aktuelt i utvalgte bed og plantekasser. Oppdragsgiver skal i god tid før utplanting sørge for å sende planteplaner til Tjenesteyter. Oppdragsgiver sørger for bestilling av utplantingsplanter/løk og informerer om hvilke Tjenesteyterer som er benyttet. Oppdragsgiver skal sørge for at leveringsuker for utplantingsplanter/løk blir koordinert mellom produsent og Tjenesteyter. Tjenesteyter skal sørge for å kontrollere at plantene/løkene er levert i henhold til oppdragsgivers

9 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 0-9 Område: 0 Generell beskrivelse Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst bestilling, og sørge for rask tilbakemelding til oppdragsgiver dersom utplantningsplantene/løken ikke er levert med tilfredsstillende kvalitet. Tjenesteyter skal sørge for at kvaliteten ikke forringes etter mottak. Forringes, ødelegges eller mistes leveranse etter levering skal Tjenesteyteren for egen regning dekke arbeid ved planting, planter og annet merarbeid som forårsakes av tapet. Når vårfloret skal skiftes ut med sommerblomster, er det viktig at Tjenesteyter først rydder de plantefelt som har dårligst flor. Det samme gjelder ved overgang mellom sommerflor og høstpynt. Sommerblomster plantes ut etter tidsplan tilsvarende leveringsuker gitt av Oppdragsgiver. Ved planting/setting skal det alltid være en fagperson tilstede. Etter planting/setting er det svært viktig at Tjenesteyter fjerne planterester og jord samt rengjør belegg, kantstein og lignende umiddelbart etter at arbeidet er utført Barnas bed og barnas løk Oppdragsgiver arrangerer hvert år frøsåing med en rekke barnehager, med påfølgende planting i midten av juni. I tillegg arrangerer også Oppdragsgiver løksetting med en rekke skoler i regionen. Barnas bed er per i dag plassert på St. Hanshaugen, Tøyen kulturpark, Jakobskirkens friområde, Torshovdalen og i Ruinparken. Tjenesteyter plikter å være med på å tilrettelegge for denne aktiviteten. I forkant av plantingen skal plantefeltet klargjøres for planting. På selve plantedagen har Oppdragsgiver koordinert opp mot barnehagene. Når barna kommer skal oppdragsgiver og tjenesteyter begge være tilstede. Tjenesteyter skal stille med 2 personer hvorav en kan bli gitt oppgave å veilede barna med forhold til plantekunnskap og demonstrere planting samt hjelpe barna med det praktiske. 3. Informasjonsplikt Oppdragsgiver har behov for å være orientert om status i anleggene for å kunne gjøre riktige prioriteringer. Tjenesteyter skal derfor rapportere fortløpende og på oppfordring kunne fremvise loggføring for flere forhold, jfr. punkt 3.1 og 3.2. Dette skal gjøres uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver. 3.1 Rapportering a) Risiko som ikke omfattes av oppdraget. Er det stor fare for skader på publikum og/eller kjøretøy, skal området med risiko sikres og vil kunne faktureres i ettertid mot dokumentasjon. b) Ulovligheter (eksempelvis; forsøpling, hærverk, graffiti, ulovlig hogst og dumping av masser). c) Feil i beskrivelse og/eller kart. d) Problemer, feil og mangler i anlegget. Tjenesteyter skal ved rapportering komme med forslag til løsning på problemer, feil og mangler. Tjenesteyter skal også komme med et priset tilbud på utbedring, så fremt prisen ikke fremgår av priser gitt i anbudet. Pris på utbedring skal oppgis uten kostnad eller binding for Oppdragsgiver. e) Driftsforstyrrelser. f) Brudd på HMS-reglementet. g) Nye forekomster av kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), parkslirekne (Fallopia japonica) og kjempeslirekne (Fallopia sachaliensis) på vedlagt rapporteringsskjema for fremmede arter. 3.2 Loggføring a) Mengde og type avfall levert til avfallsdeponier, rapporteres 12 x per år. b) Rutinemessig visuelt ettersyn av lekeplasser. c) Arbeid med trær skal loggføres elektronisk i treregistret, for eksempel felling, eller sikringstiltak. 3.3 Meldingssystem a) WORM Web Office Resource Management Se vedlegg for beskrivelse.

10 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 1-1 Område: 1 Tilbudskjema Anlegg Anleggsdel Postnr Tekst 1 Tilbudskjema 1.1 Prissammendrag basert på 1. kontonivå = Område 2 Regionsomfattende ytelser- Rapportering NOK... 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje NOK... 4 Bydel Gamle Oslo NOK... 5 Bydel Grünerløkka NOK... 6 Bydel Sagene NOK... 7 Bydel St.Hanshaugen NOK... 8 Bydel Frogner NOK... 9 REGNINGSARBEIDER NOK... = Sum eks. mva. NOK + 25 % mva. NOK = Sum inkl. mva. NOK

11 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 2-1 Område: 2 Regionsomfattende ytelser- Rapportering Anlegg Anleggsdel 2 Regionsomfattende ytelser- Rapportering 2.1 AU4A (2013) Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon x) Mengderegler Posten omfatter all adminstrasjon og utførelse av krav til rapportering og loggføring i henhold til generell beskrivelse punkt 3.1 og 3.2. Sum Område 2:

12 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 3-1 Område: 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje Anlegg: 01 Driftspatrulje Anleggsdel 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje 3.01 Driftspatrulje VEDLEGG 1.8 Driftspatrulje Generell beskrivelse Arbeidsstedet er anlegg omfattet i denne kontrakten inkludert vegetasjon langs kommunale veier, fortauer, gang- og sykkelveier i de tilhørende bydeler. Tjenesten omfatter utførelse av mindre anleggs-, drifts- og vedlikeholdsarbeider, patruljetjeneste og annet arbeid som ikke er beskrevet i den faste bestillingen (kan være beskrevet som opsjon.) Patruljen skal rapportere registrerte behov knyttet til drift og vedlikehold. Tjenesten omfatter all nødvendig loggføring og rapportering for utførelse av tjenesten og skal utføres etter de rutiner og beskrivelser som fastsettes av Oppdragsgiver. Alle arbeider som faller innenfor NS3420 ZK skal utføres i henhold til standard. Driftspatruljen kan i helt spesielle tilfeller benyttes til å løse avvik på den faste bestillingen, dette skal avklares i forkant med oppdragsgiver og kompensasjon skal avtales i hvert enkelt tilfelle. Eksempel: Ved større forsinkelser i grasslåtten kan mannskap fra driftspatruljen fristilles til bruk på dette arbeidet. Mannskap på driftspatruljen skal være den samme gjennom kontraktsperioden. Bytte av personell skal avtales med Oppdragsgiver. I hovedtrekk kan arbeidsoppgavene bestå av: Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall, trevelt etc. Vegetasjonsrydding, periodisk skjøtsel av påviste arealer. Herunder grasklipp på mindre arealer, beskjæring av busker etc. Opprydding ved villcamp og ekstra renhold ved punktforspøling. Dette kan innebære å bistå Rusken og politi ved aksjoner. Åpning av tette sluk Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper Mindre anleggsarbeid inkludert steinlegging, opparbeidelse av nye plantefelt, planting etc. Inspeksjon av anleggene. Manuell snørydding i hovedsak trapper Andre arbeidsoppgaver kan pålegges av Oppdragsgiver Enkelte av arbeidsoppgavene vil også bli utført av Akkumulert Område 3:

13 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 3-2 Område: 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje Anlegg: 01 Driftspatrulje Anleggsdel Oppdragsgivers Ruskenpatrulje. Prioritering av arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene planlegges og prioriteres i samråd med oppdragsgiver i driftsmøtene. Oppdragsgiver oversender bestillinger per epost til utfører, som koordinator eller arbeidsleder fører inn i en arbeidsliste som driftspatruljen skal følge i det daglige. Beskrivelse av arbeidsoppgaver Driftspatruljen skal utføre arbeidsoppgaver som ikke inngår i de vanlige planlagte eller ordinære drift- og vedlikeholdsoppgaver, men som erfaringsmessig er påkrevd eller behov for i regionen. Dette kan dreie seg om: Såkalt nullstilling av anlegg enkel oppgradering av anlegg utskifting av utstyr på lekeplass eller idrettsutstyr foryngelsesbeskjæring av buskfelt eller rydding av vegetasjon ved fristilling av trær, siktlinjer og lignende Driftspatruljen skal også utføre arbeidsoppgaver av mer rutinemessig karakter: ettersyn lekeplasser Driftspatruljen kan også bli bedt om å utføre andre arbeidsoppgaver enn det som konkret er beskrevet i denne beskrivelsen av tjenesten innenfor den ordinære arbeidstiden. Eksempler (ikke utfyllende) på arbeidsoppgaver driftspatruljen skal utføre: Inspeksjon anleggene - Ettersyn lekeplass Utbedring av feil på lekeplassutstyr samt utskifting av idrettsutstyr slik som fotballnett osv. Vegetasjonsrydding, periodisk skjøtsel av påviste arealer. Herunder grasklipp på mindre arealer, beskjæring av busker etc. Beskjæring langs trikkeskinner etter anvisning fra oppdragsgiver. Opprydding ved villcamp og ekstra renhold ved punktforspøling. (Gjelder ikke ordinær avfallshåndtering i anleggene. ) Dette kan innebære å bistå Rusken og politi ved aksjoner. Ved politiaksjoner vil arbeidet vanligvis bli igangsatt før normal arbeidstid. Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall, trevelt etc. Dersom situasjonen betinger umiddelbar handling på grunn av blant annet nedblåste trær/grener skal beskjæring Akkumulert Område 3:

14 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 3-3 Område: 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje Anlegg: 01 Driftspatrulje Anleggsdel utføres umiddelbart. Areal rundt risikotrær skal avsperres dersom det vurderes at treet utgjør en fare for publikum inntil treet kan beskjæres/felles. Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper, omfatter påsetting av klistremerker ved behov for endring av tekst eller logo på skilt. Anleggsarbeid. Legging av asfalt og opparbeidelse av plantefelt. Manuell snørydding og strøing, i hovedsak trapper Andre arbeidsoppgaver kan pålegges av Oppdragsgiver Loggføring og rapportering Det skal ved spesielle behov benyttes et digitalt kamera for registrering av forhold i anleggene. Foto skal ha datomerking og skal vedlegges ukesrapport, eller i henhold til instruks gitt av kontraktsansvarlig. Driftspatruljen skal ha et system for å registrere feil og/eller mangler som oppdages eller blir innmeldt. Tjenesteyteren skal i samarbeid med Oppdragsgiveren utarbeide hensiktsmessige rapportskjemaer for ukerapportering og skjema for avviksmelding. I oppstillingen over utført arbeid skal det skilles mellom arbeid som Tjenesteyteren har startet på eget initiativ i henhold til kontraktens bestemmelser, og arbeider som er utført etter ordre fra Oppdragsgiveren eller andre. Rapporten skal inneholde følgende dokumentasjon: 1 Ukenummer med angivelse av fra dato/til dato 2 Dato for utførelse 3 Anleggsnavn med stedsbeskrivelse 4 Beskrivelse av arbeid 5 Ressurs- og materialforbruk (mannskap/utstyr/materialer/ type avfall ved renholdsoppdrag, for eksempel villcamp, byggavfall eller hageavfall) 6 Melding fra / dato (hvem som har initiert arbeidet) 7 Evt. kommentarer I tillegg skal det leveres en oversikt som viser type, volum og leveringssted for alt avfall som leveres til fyllplass. Rapporteringsrutinene kan endres etter nærmere avtale. Loggen skal oversendes Oppdragsgiveren innen kl på tirsdag i påfølgende uke. Dersom dette er en helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag til samme tidspunkt. Akkumulerte ukerapporter for siste ufakturerte periode (normalt 4-5 uker) skal vedlegges som dokumentasjon Akkumulert Område 3:

15 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 3-4 Område: 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje Anlegg: 01 Driftspatrulje Anleggsdel for faktura. Bekreftede betalte fakturaer for levering av avfall til godkjent fyllplass samt forbruk av materialer i henhold til ukerapport vedlegges fakturagrunnlag. Beskrivelse av driftspatrulje Beskrivelse av bil og nødvendig utstyr: Bilen skal tilfredsstille minimum Eurokrav 4 og være utstyrt, dimensjonert for og tilpasset kontraktens beskrivelse av arbeidsoppgaver. Enheten skal ha mobiltelefon og digitalt kamera for dokumentasjon. Mannskap skal være de samme stort sett gjennom hele kontraktsperioden. Forutsatt arbeidstid: Driftspatruljen skal være bemannet med en fagperson virkedager mandag fredag mellom kl og Ved politiaksjon kan det oppstå behov for tidligere oppmøte, Ekstratimer faktureres etter avtalt timepris i kontraktens regningsarbeider. Kommunikasjon: Driftspatruljen skal under arbeidstiden være tilgjengelig på et fast mobiltelefonnummer. Kommunikasjon med bilen skal foregå på norsk. Prosjektansvarlig/arbeidsleder skal ha adgang til E-post og WORM hvor meldinger til og fra Oppdragsgiver kan sendes. WORM er et elektronisk meldingssystem hvor publikum kan melde inn feil og mangler i anleggene. Feilmeldingen vil bli sendt direkte til tjenesteyter og eventuelt løst i dialog med Oppdragsgiver. Vederlag for driftspatrulje Vederlaget skal dekke alle driftskostnader for enhet, mannskap samt maskiner som behøves for å utføre arbeidsoppgavene. Deponikostnader skal ikke inkluderes i prisen da disse betales i henhold til kvittering fra deponi med 5 % påslag. Materialkostnader skal ikke inkluderes i prisen da disse betales i henhold til kvittering med 5 % påslag. Fakturering skjer basert på inngitt enhetspris og dokumentasjon på deponikostnader og kvitteringer for materialforbruk. Timetillegg for arbeid utenfor normert arbeidstid i henhold til kontrakt. Driftspatrulje: bil og fagarbeider), kl alle virkedager (mandag-fredag). Pris skal gis som rundsum per år, og faktureres etterskuddsvis per måned. Del skal gis pris på hjelpemann i 100 dager som skal bistå driftspatruljen ved arbeidsoppgaver som krever dette. For Akkumulert Område 3:

16 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 3-5 Område: 3 Regionsomfattende ytelser - Driftspatrulje Anlegg: 01 Driftspatrulje Anleggsdel eksempel vegetasjonsrydding, arbeid som krever arbeidsvarsling etc. Hjelpemannen utløses i avtale med oppdragsgiver og kan utløses i enkeltvis dager gjennom hele kalenderåret. Pris skal gis som rundsum ZKA (2013) Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder For Posten beskrivelse er en opsjon og omfang og prisen post føres 3.01 til sum x) Mengderegler Rund sum Sum Område 3:

17 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-1 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 21 Strømsveien veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4 Bydel Gamle Oslo 4.21 Strømsveien veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: 2 stk midtdeler vei Bruksformål: rabatt langs veg Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet ZK2.5133A (2013) SKJØTSEL AV BUSKER AREAL Type buskplanting: Buskfelt, formet Kvalitet på skjøtsel av busker: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Beskjæring: For formede busker og hekker skjæres tilvekst årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp: Døde og skadede greiner fjernes årlig slik at de ikke skjemmer helhetsuttrykket eller hemmer skuddvekst. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Lokalisering: Buskfelt i fortau ved Galgeberg x St. Halvardsgate Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet c) Utførelse Buskene skal beskjæres ved behov slik at de ikke hindrer fremkommelighet og sikt. m² 135, m² 30, Akkumulert Område 4:

18 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-2 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 21 Strømsveien veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: Plen og buskfelt Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Rydding før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant ZK6.11A (2013) Lokalisering: Buskfelt Omfang: Alt skjemmende avfall Posten omfatter 1 plukking av anlegget. Posten er en opsjon og føres til sum. Akkumulert Område 4:

19 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-3 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 22 Jordalgata veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.22 Jordalgata veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113A (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: rundkjøring ved taxistopp nr 2 Bruksformål: rabatt langs veg Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 190, Posten er en opsjon og føres til sum Akkumulert Område 4:

20 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-4 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 22 Jordalgata veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt. Posten er en opsjon og føres til sum ZK6.11A (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Rydding før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant Posten er en opsjon og søres til sum Akkumulert Område 4:

21 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-5 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 23 Dyvekes vei veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.23 Dyvekes vei veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Rabatt lengde 180 m bredde 1 meter fra kantstein Bruksformål: rabatt langs veg Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 180, Akkumulert Område 4:

22 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-6 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 23 Dyvekes vei veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant avfall skal ryddes. Akkumulert Område 4:

23 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-7 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 24 Konowsgate veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.24 Konowsgate veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Tunnel - Dyvekes vei Bruksformål: Rabatt langs vei Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Skråning mellom gang-sykkelvei og Konowsgate 67 Bruksformål: Rabatt langs vei Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 135, m² 400, Akkumulert Område 4:

24 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-8 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 24 Konowsgate veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Ved tunnel Bruksformål: rabatt langs vei Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 400, Akkumulert Område 4:

25 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-9 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 24 Konowsgate veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant avfall skal ryddes. Akkumulert Område 4:

26 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-10 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 25 Åkebergveien x Borggata veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.25 Åkebergveien x Borggata veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: rabatt i fortau Bruksformål: rabatt langs veg Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 50, Akkumulert Område 4:

27 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-11 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 25 Åkebergveien x Borggata veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant avfall skal ryddes. Akkumulert Område 4:

28 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-12 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 26 Schweigaardsgate nr. 94 Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.26 Schweigaardsgate nr Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Midtdeler Lakkegata ved rampe til ring 1 Bruksformål: Ikke relevant Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 170, Akkumulert Område 4:

29 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-13 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 26 Schweigaardsgate nr. 94 Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: plen Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 15. mai. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant avfall skal ryddes. Akkumulert Område 4:

30 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-14 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 27 Biskop Jens Nilssøns gate veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.27 Biskop Jens Nilssøns gate veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK2.113 (2013) SKJØTSEL AV PLEN Kvalitet på skjøtsel av plen: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Klipping: Grashøyden skal være mellom 50 og 120 mm. Klipping mot sokler mv.:gras inntil sokler, murer mv. samt rundt stolper skal klippes tre ganger i vekstsesongen. Avklipp: Avklipp skal ikke hindre grasets vekst. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere graset. Lokalisering: Rabatt i sving mellom gangbru og Biskop J.Nilssønsgate 5 Bruksformål: Ikke relevant Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet ZK (2013) SKJØTSEL AV BUSKER AREAL Type buskplanting: Buskfelt, fri form Kvalitet på skjøtsel av busker: Kvalitetsklasse 4: Beskjæring: Formede busker og hekk skjæres årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp: Døde og betydelig skadede busker fjernes årlig. Ugras: Ugras skal ikke utkonkurrere plantingen eller hemme buskenes vekst. Lokalisering: Buskfelt i skråning vest for gangbru over jernbanen. Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 140, m² 270, Akkumulert Område 4:

31 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-15 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 27 Biskop Jens Nilssøns gate veianlegg Anleggsdel: 6 Avfallshåndtering Avfallshåndtering ZK6.11A (2013) Lokalisering: Plen og buskfelt Driftssesong: Vårrengjøring, tidspunkt etter avtale med oppdragsgiver, men skal være ferdig til 1. mai med mindre uvanlige værforhold gir forsinket oppstart. Omfang: Alt skjemmende avfall Grus i plen skal blåses over i gangvei før feiing. Dette må koordineres med entreprenør på Oppdragsgivers veikontrakt ZK6.11 (2013) Lokalisering: Plen Driftssesong: Før hver grasklipp Omfang: Ikke relevant avfall skal ryddes ZK6.11A (2013) Lokalisering: Buskfelt Omfang: Alt skjemmende avfall Posten omfatter 1 plukking av anlegget. Posten er en opsjon og føres til sum. Akkumulert Område 4:

32 Prosjekt: Vedlegg 2.1 Beskrivelse Side: 4-16 Område: 4 Bydel Gamle Oslo Anlegg: 28 Nannestadgata veianlegg Anleggsdel: 2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær 4.28 Nannestadgata veianlegg Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær ZK (2013) SKJØTSEL AV BUSKER AREAL Type buskplanting: Buskfelt, fri form Kvalitet på skjøtsel av busker: Kvalitetsklasse 3: Næringsbalanse: Det skal ikke oppstå vekststagnasjon. Beskjæring: For formede busker og hekker skjæres tilvekst årlig slik at formen opprettholdes på sikt. Avklipp: Døde og skadede greiner fjernes årlig slik at de ikke skjemmer helhetsuttrykket eller hemmer skuddvekst. Ugras: Ugras som vokser i randsonen eller gjennom buskplantingen, skal ikke skjemme helheten vesentlig. Lokalisering: Trapp fra Brinken mot Kjølberggata Løvhåndtering: Fortløpende knusing på stedet m² 35, Akkumulert Område 4:

Generell beskrivelse for region nordøst

Generell beskrivelse for region nordøst Generell beskrivelse for region nordøst 1. GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 KORT INTENSJONSBESKRIVELSE... 3 1.2 KARTGRUNNLAG... 3 1.3 PERSONALE... 3 1.4 MILJØSERTIFISERING... 4 1.5 HMS... 4 1.6 FORHOLD TIL

Detaljer

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1

Forsvarsbygg- Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet Prosjekt: Linderud leir Side 1 Prosjekt: Linderud leir Side 1 2 Linderud leir 2.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV SKOGBRYN Slått og hogst:oppslag av vedaktige planter, samt urter og gress, slås/hugges 1 gang i året. Avfall etter slått og hogst:deponering

Detaljer

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Region nordøst Side: 09-1 Bydel: 09 Bjerke Anlegg: 7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09 Bjerke 09.7416050 Mons Søviks plass - turvei D2 09.7416050.10 Drift av gang og kjøreareal 09.7416050.10.1

Detaljer

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet

Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning 12.11.2014 Prosjekt: Forsvarsbygg-Drift og skjøtsel utomhus på forsvarets lokasjoner i Osloområdet 1.1 ZK1.119 SKJØTSEL AV UNDERVEGETASJON,KRATT OG OPPSLAG Lokalisering:Hele leirområdet, også en meter langs veier. Slått:Det skal ryddes oppslag to ganger pr år, første gang i juni senere i august. Avklipp:Avklipp

Detaljer

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

15.10.2012 Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold. NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Prosjekt: Haakonsvern orlogsstasjon-grøntanleggsvedlikehold Side04-1 Kapittel: 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 04 GENERELL SKJØTSELSBESKRIVELSE 04.5 ZK2.3 Skjøtsel

Detaljer

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281)

Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) Skjøtselsplan for STAMI (eiendom 281) STAMI ligger i Gydas vei 8. Skjøtsel av utearealene skal omfattes av avtalen. Se kart over eiendommen siste side. For denne eiendommen er det ikke laget mengdebeskrivelse.

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp

Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø. Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp Ytelsesbeskrivelse Sommervedlikehold Mågerø Konkurransegrunnlag Del III Tjenestekjøp 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie, Markedsområde Viken, er lokalisert rundt Oslofjorden.

Detaljer

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM

Oslo kommune, Bymiljøetaten - Drift og skjøtsel av Frognerparken- 5-BYM Prosjekt: Vedlegg 1.1.1 - Beskrivelse Side: 0-1 Bydel: 0 Generell beskrivelse Anlegg Postnr 0 Generell beskrivelse Tekst INNHOLD 1. GENERELL ORIENTERING 1.1. Historie 1.2. Forvaltere i Frognerparken 1.3.

Detaljer

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen 1 av 13 Driftsavdelingen 9. mai 2014 Driftsavdelingen NTNU Driftsplan Park Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59 54 15 Gløshaugen Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo kommune ved Bymiljøetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) Organisasjonsnr.: 996 922 766 og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.

Detaljer

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg

Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Høringsforslag Normgivende kvalitetsstandard for ulike bane elementer drift utendørs idrettsanlegg Basert på Norsk standard 3420- NS 3420- ZJ4.2121 Grasbane for fotball - Gjelder treningsfelt Arnestad

Detaljer

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen

Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Skjøtsel av parker 2012-2014 Bydelene Gamle Oslo, Sagene og St.Hanshaugen Vedlegg 1.2 Driftsbeskrivelse (prisskjema-/matrise) Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Parkoversikt BGO 1.01 BGO 1.02 BGO 1.03 BGO 1.04

Detaljer

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM

GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM Prosjekt: Sentrum Side: D - 1 Bydel: 0 Alminnelig del Anlegg: D Beskrivende del Postnr 0 Alminnelig del 0.D Beskrivende del Tekst GENERELL BESKRIVELSE FOR REGION SENTRUM 1.1 Kort intensjonsbeskrivelse

Detaljer

Spørsmål og svar/tilleggsopplysninger/presiseringer i konkurransen «Rammeavtale for stell av grøntanlegg på sykehjem»

Spørsmål og svar/tilleggsopplysninger/presiseringer i konkurransen «Rammeavtale for stell av grøntanlegg på sykehjem» Spørsmål og svar/tilleggsopplysninger/presiseringer i konkurransen «Rammeavtale for stell av grøntanlegg på sykehjem» Dato 26.01.2017 Revisjon nr. 4 Nr Dato Gjelder Tema Spørsmål Svar/tilleggsopplysning/presisering

Detaljer

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 1 - Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Bilag 1 - Kravspesifikasjon Skjøtsel av grøntanlegg Saksnr.: 12/16890 Dato: 01.12.2012 1. MENGDE/OMFANG DEKF ønsker å inngå rammeavtale på skjøtsel av grøntanlegg for Drammen kommune

Detaljer

DEL II KRAVSPESIFIKASJON

DEL II KRAVSPESIFIKASJON DEL II KRAVSPESIFIKASJON Utomhusanlegg i Vollen idrettspark: Kunstgressbane, grasbane m.m. Driftsperiode: 01.04 31.10 Basert på Norsk standard NS 3420- Side 1 KRAVSPESIFIKASJON Norsk standard 3420- legges

Detaljer

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder

Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder Punkt Eksempler på poster med bruk av NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Etablering, drift og avslutning for utførelse av kontraktsarbeidet... 1 02 Skjøtsel

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3 3 Krav til språk...3 4 Kvalitet på arbeidet...3 5 Leveringstid...4

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 17-BYM-2015

KRAVSPESIFIKASJON. Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 17-BYM-2015 KRAVSPESIFIKASJON Veioppmerking på kommunale veier i Oslo for perioden 2016 2019 17-BYM-2015 BESKRIVELSE AV YTELSER SOM OMFATTES AV OPPDRAGET 1. Orientering om arbeidet Dette oppdraget omfatter vedlikehold

Detaljer

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag.

Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. Generelle krav til rammeavtalepartnere i håndtverkerfag. 1.1 Krav til arbeidere: Arbeid innenfor avtalen skal utføres av arbeidere med fagbrev eller lærlinger tilknyttet godkjent lærlingordning. Lærlinger

Detaljer

Tjenestebeskrivelse parktjenester

Tjenestebeskrivelse parktjenester 0 av 9 Campusservice Tjenestebeskrivelse parktjenester for NTNUs utendørsarealer levert av Campusservice Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim Høgskoleringen 8 + 47 73 59

Detaljer

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak

Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak Kravspesifikasjon Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 201501916 Kravspesifikasjon - Rammeavtale for snø- og isfjerning fra tak 1 GENERELT FOR OPPDRAGET Kontraktsarbeidet og hovedytelsen består av

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Drift- og serviceavdelingen. Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider

Universitetet for miljø- og biovitenskap. Drift- og serviceavdelingen. Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider Universitetet for miljø- og biovitenskap Drift- og serviceavdelingen Generelle krav for beskyttelse av vegetasjon under bygge- og anleggsarbeider Mars 2012 Vedlegg til/ del av kontraktsdokumenter Bakgrunn:

Detaljer

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon Drammen Eiendom KF Vedlegg 2 Kravspesifikasjon SNØRYDDING OG STRØING, RODENE 1, 4 OG 5 PÅ DRAMMEN EIENDOM KF SINE EIENDOMMER Saksnr.: 16/5455 1. Mengde/ omfang Kontrakten gjelder eiendommer etter kart

Detaljer

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger

Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger BERGEN KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN Rammeavtale for rørinspeksjon av private avløpsledninger og tetthetsprøving av avløpsledninger Anskaffelsesnr. EØS 023-2016 1 Tilleggsbestemmelser til standardkontrkat

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Arna, Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015

TKL. BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK. 11. januar 2015 BÆRUM KOMMUNE Prosjektenheten OPPDRAGSBESKRIVELSE 850015 RAMMEAVTALE FOR LEVERING AV HYDRATKALK 11. januar 2015 Total kvalitetsledelse Bærum kommune Prosjektenheten TKL A Orientering og rammebetingelser...

Detaljer

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen

KONTRAKT. For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen KONTRAKT For kjøp av skjøtsel og drift av parker og plasser i bydelene Sagene, Gamle Oslo og St. Hanshaugen Kontrakt skjøtsel og drift av parker og plasser Side 1 av 6 For denne kontrakten gjelder Standard

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Hverdagen for bytrær i Oslo

Hverdagen for bytrær i Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Hverdagen for bytrær i Oslo 24.05.2011 Faglig leder, bytrær Tore Næss POLITISKE VEDTAK Oslo skal bevares som grønn by, også i framtida (Bystyret 1993) For hvert tre som må felles

Detaljer

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG

GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 1 AV 5 GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER STATSBYGG 2 AV 5 Innhold GENERELL KRAVSPESIFIKASJON FOR KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER...1 STATSBYGG...1 1 Generell orientering...3 2 Arbeidstid...3

Detaljer

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes.

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 26.08.2013 Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning Kap.: 05. Regningsarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider

Detaljer

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN

(SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN Ytelsesbeskrivelse Tjenestekjøp VINTERVEDLIKEHOLD (SNØBRØYTING OG STRØING) JØRSTADMOEN OG HOVEMOEN 2011-2014 Rev. 26.09.2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg ble etablert

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Bergenhus Ytre og Laksevåg Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011 BESKRIVELSE

Detaljer

Kartlegging av fremmede arter langs vei i Stjørdal kommune. Oppdragsgiver: Stjørdal kommune

Kartlegging av fremmede arter langs vei i Stjørdal kommune. Oppdragsgiver: Stjørdal kommune Kartlegging av fremmede arter langs vei i Stjørdal kommune Oppdragsgiver: Stjørdal kommune 1. Forord På oppdrag for Stjørdal kommune har UTiNA AS sommeren 2013 kartlagt fremmede arter langs E6 og E14.

Detaljer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer

Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Driftsinnstruks for Grønn etats lekearealer Kompetansekrav knyttet til drift av lekeplassutstyr: Utbedringer av lekeplassutstyr skal kun utføres av personer med dokumentert kunnskap om gjeldende lovverk,

Detaljer

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune

Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune DRAMMEN KOMMUNE Vei, natur, idrett Vedlegg 1: Kravspesifikasjon Vinterdrift av Gulskogen Arena kunstgressbane med undervarme i Drammen kommune REF: 14/7823 Vedlegg: 1 Oversiktskart 2 Mal for rapport for

Detaljer

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp

Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger. Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp Leveransebeskrivelse for levering av pellets til Bæreia Veteransenter, Kongsvinger Konkurransegrunnlag Del III Varekjøp 1 Generelt om Forsvarsbygg 1.1 Generelt om Forsvarsbygg Forsvarsbygg divisjon Utleie,

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon 1 Anskaffelsen gjelder 1.1 Oppdragstype generelt Rammeavtalen skal dekke oppdragsgivers behov for å få utført glassarbeider og kjøp av glass. Dette gjelder i hovedsak

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 05. Regningsarbeider Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Regningsarbeider ORIENTERING

Detaljer

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1

Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 24.02.2016 Prosjekt: Drift og skjøtsel av uteanlegg - Stortinget Side 00-1 Kapittel: 00 Alminnelig del 00.F.1 F.1 GENERELLE TILBUDS/ANBUDSREGLER Som tilbudsregler gjelder NS 8400 - "Regler for anskaffelser

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012

Kravspesifikasjon. Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Kravspesifikasjon Telling /Registrering av tagging 2012-2014 74-BYM-2012 Side 1 av 6 1. Historikk Tagging har siden midten på 1980-tallet vært en stor utfordring for Oslo kommune. Et av hovedproblemene

Detaljer

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie

ISS Landscaping. Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie ISS Landscaping Omfatter mannskapet fra fagmiljøene fra; ISS Skaaret AS ISS Vaktmester Kompaniet AS Park og landskapspleie 1 Noen plantearter Kanada gullris (Solidago canadensis) Kjempespringfrø (Impatiens

Detaljer

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by!

Bymiljøetaten i Oslo. Vårt mål er å skape en trygg, vakker, miljøvennlig og sporty by! i Oslo Opprettet i 2011 da etatene for idrett, friluft, trafikk og samferdsel ble slått sammen, i tillegg til deler av etatene for enøk, næring, helse og velferd. Målet var å samle kommunens miljøkompetanse

Detaljer

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske.

Frognerparken (bildet) er typisk med sine historiske trær. Også Bygdøy allé, Nationaltheateret og Karl Johans gate har trær som er historiske. Graving ved trær 31.07.2002 Trær skal erstattes - økonomiske konsekvenser Et stort tre representerer en langt større verdi enn et lite, nyplantet tre. Ved taksering kan verdien i kroner utgjøre mange ganger

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget.

Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang. Jfr. oppdragsgivers kravspesifikasjon inntatt som vedlegg 1 til konkurransegrunnlaget. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER

Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 2016043552 - Rengjøringsprodukter og forbruksmateriell catering VEDLEGG A-1 LEVERINGSTID- OG BETINGELSER 1 Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 Responstid... 3 1.2 Befaring... 3 1.3 Leveringstid...

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _

ÅFJORD KOMMUNE AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN Ratvika. '\ «u»., _ Jot?/22% ÅFJORD KOMMUNE f: n...,.. f' TEKNISKE TJENESTER AVTALEDOKUMENT PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2017-2022 Ratvika ', O, á. 5, " \\ (få. 507 StOr. ` f s \ I' 'Noraskíörin -., -' «" f-._ 7` "' f

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER

MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER MOSKENES KOMMUNE BRØYTEPLAN FOR KOMMUNALE VEIER OG PLASSER Gjelder fra 1.desember 2014 til 1. mai 2017 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER: INNLEVERING AV ANBUD Datert og underskrevet avbud leveres i lukket konvolutt

Detaljer

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen

Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen - Oppdragsgivers spesifikasjon av Tjenesteytelsen 1 Formål med anskaffelsen Bilag 1 Formålet med anskaffelsen er å sikre forsvarlig drift og vedlikehold i oppdragsgivers gate-, vei- og utebelysning. 2

Detaljer

ADOLPH BERGS VEI

ADOLPH BERGS VEI BBB ADOLPH BERGS VEI 35 37-41 OPPGRADERING UTOMHUSANLEGG Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3-4 3 Funksjonsbeskrivelse

Detaljer

Fremmede arter (ID=800)

Fremmede arter (ID=800) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Fremmede arter (ID=800) Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som

Detaljer

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen

Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Skjøtsel og driftsbeskrivelse for bydelene Fana, Ytrebygda og Fyllingsdalen Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av parker, grøntanlegg, lekeplasser m.m. Bergen kommune Grønn etat NOR 027-2011

Detaljer

Vedlegg 6. Saksnr

Vedlegg 6. Saksnr Vedlegg 6 Saksnr. 201215705-72 Strategiplan for fremmede skadelige arter i Bergen kommune tekstendringer foretatt i kapittel 8 som følge av innspill mottatt etter offentlig ettersyn til erstatning for

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon. Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Rammeavtale for snørydding, strøing og feiing, rode 1-4 på Kongsberg Kommunale Eiendom KF sine eiendommer 1. MENGDE/OMFANG Kontrakten gjelder eiendommer etter kart vedlegg

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Stavanger 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR VAKTMESTERTJENESTER. Vedlegg 1

YTELSESBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR VAKTMESTERTJENESTER. Vedlegg 1 YTELSESBESKRIVELSE RAMMEAVTALE FOR VAKTMESTERTJENESTER Vedlegg 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING OM YTELSEN... 3 2 KRAV TIL YTELSEN... 3 2.1 Forskrifter, standarder og retningslinjer... 3 2.2 Kommunikasjon...

Detaljer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer

Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 2. Parkanlegg med mange elementer Hønefoss 2017 Gravplassen, et anlegg med flere funksjoner: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen,

Detaljer

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017

Varmehjelpemidler 15.12.2015 14.11.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 15.12.2015 14.12.2017. Etter 14.12.2017 kan avtalen forlenges i en periode på totalt 2 år. Eventuelle oppdateringer vil bare publiseres på

Detaljer

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel

Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Driftsplan, vedlikehold / skjøtsel Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan? Hvorfor vedlikehold / skjøtsel? Gjør vi ting som gjør vont verre? Kan vi redusere

Detaljer

Jernbaneverket. Kap. D Spesielle kontraktsbestemmelser for drift- og vedlikeholdstjenester

Jernbaneverket. Kap. D Spesielle kontraktsbestemmelser for drift- og vedlikeholdstjenester Jernbaneverket Kap. D Spesielle kontraktsbestemmelser for drift- og vedlikeholdstjenester 1 av 6 Innhold Innhold... 2 1. Dokumentasjon... 3 2. Sikkerhetsprosedyrer (C 6.6)... 3 2.1 Helse, miljø og sikkerhet...

Detaljer

3. Vil vi skape endring sammen

3. Vil vi skape endring sammen Driftsplan, ressursbruk og personalbehandling 1. Driftsplan 2. Vedlikehold / ressursbruk 3. Vil vi skape endring sammen Trygve Jensen Leder Gravplassforvaltningen i Trondheim 1 Stikkord Hvorfor en driftsplan?

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS

KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS VEDLEGG A KRAVSPESIFIKASJON TILRETTELAGT SKOLESKYSS TROMS Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 FORMÅL OG HENSIKT... 3 1.2 GENERERELE KRAV TIL UTFØRELSEN... 3 1.3 LOVER, FORSKRIFTER OG

Detaljer

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon

Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Kap. E1 Prosessfordelt kravspesifikasjon Struktur på kravspesifikasjon: I Kortfattet prosessbeskrivelse Håndbok 111, del 3 II Standard for drift og vedlikehold Riksveger, håndbok 111, del 1 og fylkesveger

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL Vedlegg 3 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende malertjenester og tilhørende materiell 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter

Detaljer

Rammeplan for European Tree Worker

Rammeplan for European Tree Worker Rammeplan for European Tree Worker Dette dokumentet inneholder en bred oversikt over praktisk erfaring og teoretisk og praktisk grunnkunnskap som kreves for å bli godkjent som sertifisert European Tree

Detaljer

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013

Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 Avtale om leie av grunn til skiløyper, stier m.v. versjon 16.5.2013 1. Avtaleparter Mellom Krødsherad kommune som leier/utbygger og som eier av eiendommen. gnr. bnr.. / sameie som grunneier er det i dag

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008.

Stillingsbeskrivelse for vaktmester. Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Stillingsbeskrivelse for vaktmester Fjellhushaugen Boligselskap A/S har ansatt Mike Saeger som deltidsvaktmester fra 1/4 2008. Vaktmesteren er ansatt på følgende betingelser: 1. ANSETTELSE Til stillingen

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping

Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Bruk av ville planter i parker og hager 22.aug 2013: Skjøtsel som anleggsmetode Ved Hanne Gjesteland Wells, ISS Landscaping Info: 1.november 2013: ISS Facility services AS selger sine utendørstjenester

Detaljer

Bilag 1-7 til kontrakt nr:

Bilag 1-7 til kontrakt nr: Bilag 1-7 til kontrakt nr: Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1. Vann- og avløpsetaten (VAV) har behov for følgende tjenester: Fremfinning og ekspresslevering til VAV (innen 2 timer) Fremfinning

Detaljer

Private hekker og trær langs offentlig vei

Private hekker og trær langs offentlig vei Sjenerende beplantning og gjengroing av arealer Hvordan drifte og følge opp gjengroing og sjenerende beplantning på en god måte - dagens lovverk er utilstrekkelig for vegholder, og det er behov for en

Detaljer

Fremmede arter (ID=800)

Fremmede arter (ID=800) Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Fremmede arter (ID=800) Sist endret: 2016-10-27 Definisjon: Område der det vokser "fremmede" arter, dvs arter som

Detaljer

Kravspesifikasjon. Arbeid skal igangsettes innen 16 timer.

Kravspesifikasjon. Arbeid skal igangsettes innen 16 timer. Vedlegg 2 Kravspesifikasjon GIVAS, heretter kalt Oppdragsgiver, ønsker å inngå rammeavtale om transport av lift-kontainere og innbyr i den forbindelse til åpen tilbudskonkurranse. Oppdraget vil bestå av

Detaljer

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007.

Revidert versjon 2006, vedtatt i styremøte 30. oktober 2006 med gyldighet fra 1. januar 2007. DOKUMENTET TILHØRER G BORETTSLAG BRUKSRETT OG VEDLIKEHOLDSPLIKT TIL PRIVATE HAGE- PARSELLER M..M.. G BORETTSLAG BORETTSLAG Dette dokumentet beskriver bruksrett og vedlikeholdsplikt for private hageparseller,

Detaljer

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT

RAMBØLL BOGAFJELL SKOLE SKISSEPROSJEKT KOSTNADSKALKYLE Prosjekt nr. Prosjektnavn: Initialer: Dato: Rev. Nr. Rev. dato: 1350006811 Bogafjell skole, Sandnes ELRY 18.03.2015 - - Forbehold: Generelt: Skisse som er utarbeidet 06.03.2015 danner grunnlaget

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I

D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Statens vegvesen Region midt 1604 Skogrydding sør 2014-2018 D2-I 00 Innholdsliste kap. D2-I Drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO

TILBUDSNUMMER.: PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Konkurransegrunnlag del III TILBUDSNUMMER.: 430303 PROSJEKTETS NAVN: BYGGELEDELSE BYGG- OG ANLEGG, FORSVARSBYGG UTVIKLING OSLO Side: - 2 - av 5 1 GENERELT Forsvarsbygg utvikling Oslo (FBUO) støtter Forsvarets

Detaljer

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger.

1.6 Det kan gis dispensasjon fra standardvilkårene av rådmann eller den han bemyndiger. 1 STANDARDVILKÅR FOR LEGGING AV LEDNINGER, KABLER, ANDRE PRIVATE TILTAK O.L. I ELLER LANGS KOMMUNAL VEG ETTER VEILOVENS 32, PÅ OFFENTLIGE PLASSER OG I KOMMUNAL EIENDOMS- GRUNN I NAMSOS KOMMUNE Vedtatt

Detaljer

Konkurranseutsetting av Tasta bydel

Konkurranseutsetting av Tasta bydel Stavanger kommune Konkurranseutsetting av Tasta bydel Tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift av grønt vedlikehold i Tasta bydel BMU - Park & Vei Stavanger kommune 01.09.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Side: 1 av 6 INNHOLD: 1 Bestilling, fakturering... 3 2 Elektronisk faktura (efaktura)... 4 3 Kvalitetssikring... 4 4 Møter... 4 5 Kontraktsoppfølging... 5 6 Partenes

Detaljer

2. Parkanlegg med mange elementer

2. Parkanlegg med mange elementer Tromsø 2016 Gravplassen er et 2-delt anlegg: 1. Plass for gravlegging Et sted for bearbeidelse av sorg Et sted for ro og ettertanke 2. Parkanlegg med mange elementer Grøntanlegg med plen, busket, trær

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Grøntanlegg På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års opplæring

Detaljer

UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG

UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG UiO PROSJEKTANVISNING FOR UTOMHUSANLEGG Listen er ment som et systemverktøy for administrasjonen av nyanlegg og rehabilitering av landskapsarbeider ved UIO. Punktene er veiledende og behovet for anvendelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten («Oppdragsgiver») og («Leverandør») Organisasjonsnr./Personnr. om Tilsyn i restriksjonsområdene rundt Oslos

Detaljer