Bruks- og monteringsanvising Dampkoker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvising Dampkoker"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvising Dampkoker Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler...6 Aktivt miljøvern...13 Beskrivelse av dampkokeren...14 Apparatskisse...14 Standardutstyr...15 Funksjonsbeskrivelse...16 Betjeningsfelt...16 Oppsamlingsskål...17 Vanntank...17 Støy...18 Temperatur...18 Temperaturanbefalinger...18 Dampkokingstid Oppvarmingsfase...19 Kokefase...19 Dampreduksjon...19 Første gangs bruk...20 Første rengjøring...20 Innstilling av vannhardhet...20 Tilpasning av koketemperaturen...21 Betjeningsprinsipp...22 Forberedelser...22 Innstilling av temperatur og tid...22 Etter at tiden er gått...23 Etter bruk...23 Betjening Under drift...24 Avbryte driften...24 Endre temperatur...24 Endre tid...24 Vannmangel...25 Automatikk

3 Innhold Verdt å vite...28 Det spesielle ved dampkoking...28 Kokekar...28 Panner Eget servise...28 Oppsamlingsskål...29 Rillehøyde...29 Dypfryste matvarer...29 Temperatur...29 Varighet (koketid) Koking med væske...30 Egne oppskrifter...30 Dampkoking...31 Grønnsaker...31 Kjøtt...35 Pølser...37 Fisk Skalldyr...41 Skjell/muslinger...42 Ris...43 Nudler / pasta...44 Potet-/melboller (Klöße) Korn...46 Tørkede belgfrukter...47 Hønseegg...49 Frukt...50 Tilberede hel meny...51 Spesialanvendelser...53 Oppvarming Tining...55 Hermetisering...59 Safting...62 Lage jogurt...63 Heve gjærdeig...65 Smelte gelatin...65 Smelte sjokolade

4 Innhold Flå matvarer...67 Konservere epler...68 Forvelling...68 Dampe løk...69 Smelte bacon/flesk...69 Desinfisere servise...70 Varme opp fuktige kluter...70 Gjøre hard honning flytende...71 Lage eggomelett...71 Innstillinger Rengjøring og stell...74 Front...75 Ovnsrom...76 Automatisk døråpner...76 Tilbehør...76 Oppsamlingsskål, rist, panner Vanntank...77 Føringslister...77 Avkalking...78 Dør...80 Hvis feil oppsår...82 Ekstrautstyr...85 Panner...85 Rengjørings- og pleiemidler Annet...88 Sikkerhetsregler for innbygging...89 Apparat- og innbyggingsmål...90 Innbygging i høyskap...90 Innbygging i et benkeskap...91 Innbygging i kombinasjon med en stekeovn...92 Detaljmål på dampkokerfrontent...93 Innsetting av apparatet...94 Elektrotilkobling Service, typeskilt, garanti

5 Sikkerhetsregler Denne dampkokeren oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke dampkokeren. Den gir viktige råd om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold av apparatet. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 5

6 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne dampkokeren er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne dampkokeren er ikke egnet for utendørs bruk. Denne dampkokeren skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til de anvendelsesområder som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller på grunn av sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, må ikke bruke dette apparatet uten tilsyn. De får kun bruke apparatet uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan bruke apparatet på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 6

7 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra dampkokeren, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får kun betjene dampkokeren uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke dampkokeren på en sikker måte. Barn må kunne se og forså mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre dampkokeren uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av apparatet. Ikke la barn leke med apparatet. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene. Fare for forbrenning pga. varm damp! Barns hud reagerer mer ømfintlig enn voksnes på høye temperaturer. Barn må ikke åpne døren til dampkokeren når dampkokeren er i drift. Hold barn borte fra dampkokeren, til den er så avkjølt at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Fare for skade! Døren kan belastes med maksimalt 8 kg. Barn kan skade seg på den åpne døren. Pass på at barn ikke står, setter seg eller henger på den åpne døren. 7

8 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner som er utført av ukyndige, kan medføre betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Et skadet apparat kan utsette brukeren for fare! Kontroller at apparatet ikke har synlige skader før det monteres. Et skadet apparat må ikke tas i bruk. Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsforutsetningen er i orden. I tvilstilfelle bør en fagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse dataene før tilkobling. Søk råd hos en elektroinstallatør hvis du er i tvil. Dampkokeren må ikke kobles til el-nettet med flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare). Dampkokeren må bare brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne dampkokeren må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 8

9 Sikkerhetsregler Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen, kan utsette brukeren for fare og kan føre til funksjonsfeil på apparatet. Du må aldri åpne apparatets kabinett. Hvis dampkokeren ikke repareres av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Hvis støpselet blir fjernet fra tilkoblingsledningen eller dampkokeren ikke er utstyrt med støpsel, må dampkokeren kobles til el-nettet av en elektrofagmann. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert), som kan kjøpes hos Miele. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, støpselet (hvis apparatet er utstyrt med støpsel) er trukket ut av stikkontakten. Trekk i støpselet, ikke i ledningen. 9

10 Sikkerhetsregler Bruk Fare for forbrenning! Dampkokeren blir varm under bruk. Du kan brenne deg på ovnsrommet, maten, tilbehøret og den varme dampen. Bruk grytevotter når du setter inn eller tar ut varm mat, samt når du arbeider i det varme ovnsrommet. Pass på at innholdet ikke skvulper over når du setter inn eller tar ut panner. Fare for forbrenning! Når en tilberedningsprosess er ferdig, er det varmt vann i dampgeneratoren, som pumpes tilbake til vanntanken. Pass på at vanntanken ikke velter når du tar den ut og setter den fra deg. I lukkede bokser/hermetikkbokser kan det oppstå et overtrykk ved hermetisering og oppvarming, og boksene kan eksplodere. Ikke bruk dampkokeren til hermetisering og oppvarming av bokser/hermetikkbokser. Du kan skade deg på den åpne døren til dampkokeren. Ikke la døren stå unødig åpen. Kunststoffservise som ikke er temperatur- og dampbestandig smelter ved høye temperaturer og kan skade apparatet. Bruk bare temperatur- (inntil 100 C) og dampbestandig servise. Følg angivelsene fra produsenten av serviset. Mat som oppbevares i ovnsrommet kan tørke ut, og fuktigheten fra maten kan føre til korrosjon i apparatet. Ikke oppbevar ferdige matretter i ovnsrommet, og ikke bruk gjenstander som kan ruste til koking av mat i dampkokeren. 10

11 Sikkerhetsregler Døren tåler maksimalt 8 kg. Ikke stå eller sett deg på den åpne døren, og ikke sett tunge gjenstander på den. Pass på at ikke noe kommer i klem mellom døren og ovnsrommet. Apparatet kan bli skadet. Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Du må aldri bruke damprenser til rengjøring av dampkokeren. Glasset i dørplaten kan bli ødelagt av riper. Ikke bruk skuremidler, harde svamper eller børste og ikke skarpe metallskraper til rengjøring av dørplaten. Føringslistene kan tas ut for rengjøring (se kapittel "Rengjøring og stell"). Sett dem inn igjen på riktig sted og bruk aldri dampkokeren uten at føringslistene er satt inn. 11

12 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se 12

13 Beskrivelse av dampkokeren Apparatskisse Betjeningspanel Dampspalte Automatisk døråpner for dampreduksjon Dørpakning Innsugningsrør Rom for vanntank Vanntank Oppsamlingsrenne ved ovnsrommet Varmeelement i bunnen Temperaturføler Føringlister Damp inn 13

14 Beskrivelse av dampkokeren Standardutstyr Standardutstyr og annet tilbehør kan etterbestilles ved behov (se kapittel "Ekstrautstyr"). Oppsamlingsskål DGG 21 For oppsamling av væske som drypper ned 325 x 430 x 40 mm (BxDxH) DGGL 8 1 perforert panne Kapasitet 2,0 l / nyttevolum 1,7 l 325 x 265 x 40 mm (BxDxH) DGGL 1 2 perforerte panner Kapasitet 1,5 l / nyttevolum 0,9 l 325 x 175 x 40 mm (BxDxH) Rist For plassering av eget servise Avkalkingstabletter For avkalking av apparatet Miele kokebok "Dampkoking" Tilbered og nyt mat med miele Oppskrifter fra Mieles prøvekjøkken 14

15 Funksjonsbeskrivelse Betjeningsfelt Dampkokeren betjenes ved en lett berøring av de enkelte sensortastene -. Hver berøring blir bekreftet med et akustisk signal. Denne tastetonen kan kobles ut (se kapittel "Innstillinger"). Under drift vises tall og symboler i displayet. Sensortaster Taste(r) Funksjon - Slå dampkokeren på og av - Velge avkalkingsprogrammet /Auto Veksle mellom - dampkoking - automatikk - Innstilling av temperatur og tid - "Bla" i programmeringen OK Bekreftelse av temperatur / tid / valg + Velge programmering 15

16 Funksjonsbeskrivelse Display Visning Tall + Auto A Tall + C Tall + h Tall + Betydning Dampkoking Vannmangel eller manglende vanntank Automatikkprogram Temperatur Tilberedningstid Dampkokeren må avkalkes Oppsamlingsskål Vanntank Oppsamlingsskålen skal alltid settes i nederste rille når du tilbereder mat i perforerte panner. Væske som drypper ned samles opp i skålen og kan enkelt fjernes. Ved behov kan du også bruke oppsamlingsskålen til tilberedning av mat. Maksimal oppfyllingsmengde for vanntanken er 2,0 liter, minimal 0,5 liter. På vanntanken er det markeringer. Du må aldri fylle mer vann enn til den øvre markeringen! Hvor mye vann som brukes er avhengig av matvaren. Hvis døren åpnes under tilberedningsprosessen øker vannforbruket. Avhengig av tilberedningsprosess, kan det hende at vanntanken må fylles på nytt etter 90 minutter. Symbolet angir at det mangler vann. Etter at en tilberedningsprosess er ferdig, pumpes restvannet fra dampgeneratoren tilbake til vanntanken. Tøm vanntanken etter bruk. 16

17 Funksjonsbeskrivelse Støy Temperatur Etter at dampkokeren er slått på, under drift og etter at den er slått av, høres en lyd (brumming). Denne lyden betyr ikke at det er noe feil ved apparatet. Den oppstår ved inn- og utpumping av vann. Dampkokeren har et temperaturområde fra 40 C til 100 C. Når dampkokeren slås på er 100 C innstilt. Du kan endre temperaturen i 5 C-skritt. Temperaturanbefalinger 100 C: Koking av alle matvarer, Oppvarming, Tilberedning av hel meny Hermetisering, Safting, C: Skånsom tilberedning av fisk. 60 C: Tining. 40 C Heve gjærdeig, lage jogurt,... Dampkokingstid Du kan innstille en tid mellom 1 minutt (0:01) og 9 timer og 59 minutter (9:59). 17

18 Funksjonsbeskrivelse Oppvarmingsfase Kokefase Dampreduksjon Under oppvarmingsfasen varmes ovnsrommet opp til den innstilte temperaturen. Temperaturstigningen vises i displayet. Tiden på oppvarmingsfasen er avhengig av matvaremengde og -temperatur. Generelt er oppvarmingsfasen ca. 5 minutter. Ved tilberedning av kalde eller frosne matvarer blir tiden lengre. Når den innstilte temperaturen er nådd starter kokefasen. Under kokefasen vises den gjenværende tiden (resttid) i displayet. Like før tilberedningstiden er ferdig, åpnes døren automatisk på gløtt, slik at damp kan slippe ut av ovnsrommet. Døren lukkes igjen automatisk. Dampreduksjonen kan kobles ut (se kapittel "Innstillinger"). Når den er koblet ut, kommer det mye damp ut når døren åpnes. Detaljerte opplysninger og tips for praktisk bruk og håndtering av apparatet finner du i kapitlene "Dampkoking" og "Spesialanvendelser". 18

19 Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt, service, garanti". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolier. Vanntank Ta vanntanken ut av apparatet og vask den for hånd. Tilbehør / ovnsrom Ta alt tilbehøret ut av ovnsrommet. Vask det for hånd eller i oppvaskmaskinen. Apparatet ble behandlet med et pleiemiddel før levering. Rengjør ovnsrommet med en ren svampklut, håndoppvaskmiddel og varmt vann, for å fjerne pleiemiddelfilmen. Innstilling av vannhardhet Første gangs bruk På fabrikken er dampkokeren innstilt med vannhardheten "hardt" (S03). For at dampkokeren skal virke problemfritt og avkalkes til riktig tidspunkt, må du innstille den lokale vannhardheten. Jo hardere vannet er, desto oftere må dampkokeren avkalkes. Kontroller hvilken vannhardhet som er innstilt, og innstill evt. riktig vannhardhet (se kapittel "Innstillinger"). 19

20 Første gangs bruk Tilpasning av koketemperaturen Før du koker mat i dampkokeren for første gang, må du innstille apparatet til vannets koketemperatur, som varierer avhengig av høyde over havet. Ved denne prosessen blir også de vannførende delene gjennomskylt. Denne prosessen må gjennomføres, slik at problemfri funksjon er sikret. Sett dampkokeren i gang ved 100 C i 15 minutter. Gå frem som beskrevet i kapittel "Betjeningsprinsipp". Etter flytting må apparatet tilpasses den endrede koketemperaturen for vannet, dersom det nye oppstillingsstedet er minst 300 høydemeter høyere eller lavere enn det gamle. Gjennomfør avkalking (se kapittel "Rengjøring og stell > Avkalking"). 20

21 Betjeningsprinsipp Forberedelser Fyll vanntanken minst opp til markerkeringen "min". Innstilling av temperatur og tid C h Bruk kun kranvann, ikke destillert vann, mineralvann eller andre væsker! Skyv vanntanken inn i apparatet til den fester seg. Sett evt. oppsamlingsskålen inn i nederste rillehøyde. Sett inn maten. Slå på dampkokeren med sensortasten. I displayet vises, " C" og "100" blinker. Bekreft med "OK" dersom du vil koke maten ved 100 C. Ved å berøre kan du redusere temperaturen, dersom det er nødvendig for den aktuelle matvaren. Bekreft med "OK". Når du har bekreftet temperaturen, vises 3 nuller i displayet og "h" blinker. Innstill ønsket tid ved berøring av (fra 0:00 oppover) eller (fra 9:59 nedover). Bekreft med "OK". Dampkokeren starter automatisk etter bekreftelsen. Hvis du ikke fullfører innstillingsprosessen i løpet av 15 minutter, slås dampkokeren av. 21

22 Betjeningsprinsipp Etter at tiden er gått Etter at den innstilte tiden er gått, høres et signal, og i displayet vises 3 nuller og "h". Slå av dampkokeren. Viften fortsetter en stund etter at apparatet er slått av. Fare for forbrenning! Du kan brenne deg på veggene i ovnsrommet, mat som skvulper over, tilbehør og varm damp. Bruk gytevotter når du tar ut varm mat. Etter bruk Ta ut og tøm oppsamlingsskålen. Ta ut og tøm vanntanken. Rengjør og tørk hele apparatet etter hver bruk, som beskrevet i kapitlet "Rengjøring og stell". Ikke lukk døren for ovnsrommet er helt tørt. 22

23 Betjening Under drift Avbryte driften Driften avbrytes når du åpner døren. Oppvarmingen kobles ut, resttiden lagres. Når du åpner døren kommer det ut damp. Gå litt bakover og vent til dampen har forsvunnet. Fare for forbrenning! Du kan brenne deg på veggene i ovnsrommet, mat som skvulper over, tilbehør og varm damp. Bruk gytevotter når du tar ut varm mat og når du arbeider i det varme ovnsrommet. Driften fortsetter når du lukker døren. Etter at du har lukket døren skjer det en trykkutligning, og det kan oppstå en pipelyd. Først varmes det opp på nytt og temperaturstigningen vises. Når innstilt temperatur er nådd, skifter visningen og resttiden går. Endre temperatur Endre tid Du kan endre temperaturen hele tiden under driften. Berør tasten "OK" kort én gang. Displayet skifter til temperaturinnstilling og "C" blinker. Innstill temperaturen som tidligere beskrevet. Du kan endre tiden hele tiden under driften. Berør "OK"-tasten kort 2 ganger. Displayet skifter til innstilling av tid og "h" blinker. Innstill tiden som tidligere beskrevet. 23

24 Betjening Vannmangel Hvis det er for lite vann, blinker symbolet og et akustisk signal høres. Ta ut vanntanken og fyll på mer vann. Skyv vanntanken helt inn i apparatet. Lukk døren. Driften fortsetter. 24

25 Betjening Automatikk Fremgangsmåte Dampkokeren er utstyrt med 20 automatikkprogrammer for tilberedning av grønnsaker. Temperatur og tilberedningstid er lagret, grønnsakene må kun klargjøres iht. angivelsene (se tabellen). Klargjør grønnsakene og legg dem i en perforert panne. Sett oppsamlingsskålen inn i nederste rillehøyde. Pannen med grønnsakene kan du sette inn på ønsket sted. Fyll vanntanken og sett den inn i dampkokeren. Slå på dampkokeren. Berør tasten /Auto. Velg ønsket program, f.eks. A12, med eller. Bekreft med "OK". Henvisninger og tips til dampkoking av grønnsaker finner du i kapitlet "Dampkoking > Grønnsaker". 25

26 Betjening Programoversikt Programnummer Grønnsakssort A1 Blomkål Buketter, middels A2 Bønner (grønne, gule) Hele A3 Brokkoli Buketter, middels A4 Kinakål Strimler A5 Erter - A6 Fennikel Strimler A7 Kålrabi Staver A8 Gresskar Terninger A9 Mais Kolber A10 Gulrøtter Terninger/staver/skiver A11 Paprika Strimler A12 Poteter med skall Kokefaste, middels A13 Purre Ringer A14 Romanesco Buketter, middels A15 Rosenkål - A16 Poteter uten skall Kokefaste, delt i fire A17 Asparges, grønne Middels A18 Asparges, hvite Middels A19 Spinat - A20 Sukkererter - 26

27 Det spesielle ved dampkoking Kokekar Verdt å vite I dette kapitlet finner du generelle råd om dampkoking. Hvis det er spesielle ting å ta hensyn til ved matvarer og/eller anvendelsesmåter, henvises det til dette i de enkelte kapitlene. Fordi maten ikke ligger i vann, beholdes vitaminer og mineraler så og si fullstendig ved dampkoking. Ved damping bevares matens egen smak bedre enn ved vanlig koking. Derfor anbefaler vi ikke å salte maten, evt. å salte først etter at maten er kokt. Matvarene beholder dessuten sin friske, naturlige farge. Panner Eget servise Panner av rustfritt stål følger med apparatet. Du kan supplere med flere perforerte eller tette panner av ulik størrelse (se kapittel "Ekstrautstyr). Dermed kan du bruke de pannene som er egnet for de ulike matvarene. Bruk helst perforerte panner. Da når dampen maten fra alle sider, og maten koker jevnt. Du kan også bruke eget servise. Vær da oppmerksom på følgende: Serviset må være temperatur- (inntil 100 C) og dampbestandig. Hvis du vil bruke servise av kunststoff, undersøk med produsenten om det er egnet. Servise med tykke vegger, f.eks. av porselen, keramikk eller steingods er lite egnet for dampkoking. Tykke vegger leder varmen dårlig og gjør at den tiden som er oppgitt i tabellen blir betydelig forlenget. 27

28 Verdt å vite Oppsamlingsskål Rillehøyde Dypfryste matvarer Temperatur Sett serviset på risten, ikke på bunnen i dampkokeren. Avstanden mellom servisets øvre kant og taket i ovnsrommet skal være minst 3 cm, slik at det kan komme tilstrekkelig damp inn i serviset. Sett alltid oppsamlingsskålen i nederste rillehøyde når du bruker perforerte panner, slik at væsken som drypper ned blir samlet opp. Ved behov kan du bruke oppsamlingsskålen som en panne. Du kan velge alle rillehøyder, og også bruke flere rillehøyder samtidig. Koketiden blir ikke endret.la det helst være en ledig rille mellom pannene når du bruker flere høye panner samtidig. Skyv alltid pannene og risten mellom stengene i en rillehøyde, slik at det er sikret at pannene/risten ikke tipper. Ved tilberedning av dypfryste matvarer blir oppvarmingstiden lengre enn ved ferske matvarer. Jo flere dypfryste matvarer som er i apparatet, jo lengre blir oppvarmingstiden. Det blir maks. 100 C i dampkokeren. Nesten alle matvarer kan kokes ved denne temperaturen. Noen ømfintlige matvarer, f.eks. bær, må kokes ved lavere temperatur, ellers kan de eksplodere. Det henvises til dette i de enkelte kapitlene. Kombinasjon med varmeskuff Når varmeskuffen er i drift, kan ovnsrommet i dampkokeren varmes opp til 40 C. Hvis du i dette tilfellet innstiller en temperatur på 40 C, produseres det ikke damp, fordi ovnsrommet er for varmt. 28

29 Varighet (koketid) Koking med væske Egne oppskrifter Verdt å vite Koketidene ved damping tilsvarer generelt koketidene på kokeplaten. Hvis det er ulike faktorer som påvirker koketiden, blir det henvist til dette i de enkelte kapitlene. Koketiden er ikke avhengig av mengde. Koketiden for 1 kg poteter er akkurat like lang som for 500 g poteter. De tidene som er oppgitt i tabellen er veiledende. Vi anbefaler at du først velger den korteste tiden, og evt. koker videre ved behov. Når du koker med væske, fyll pannene bare opp til 2 / 3, slik at væsken ikke skvulper over når du tar ut pannene Matvarer og retter som kan tilberedes i kjele, kan også kokes i dampkokeren. Koketidene kan overføres til dampkokeren. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke dampkokeren til bruning. 29

30 Dampkoking Grønnsaker Ferske grønnsaker Tilbered ferske grønnsaker på vanlig måte, f.eks. vask, rens og del i biter. Frosne grønnsaker Frosne grønnsaker behøver ikke tines før koking. Unntak: Grønnsaker som er fryst i blokk. Frosne og ferske grønnsaker med lik koketid kan tilberedes sammen. Del opp store stykker som er fryst sammen. Koketiden står på pakken. Panner Matvarer med liten diameter per stykk (f.eks. erter, aspargesstenger) danner ingen eller bare få hulrom, og dampen kan nesten ikke trenge inn. For å få et jevnt kokeresultat, velg lave panner for slike matvarer, og fyll dem bare omtrent 3-5cmhøyt. Fordel større mengder matvarer i flere lave panner. Forskjellige grønnsaker med lik koketid kan tilberedes i en panne. Grønnsaker som skal kokes i væske, f.eks. rødkål, skal tilberedes i tette panner. Rillehøyde Hvis du koker grønnsaker som avgir farge i perforerte panner, f.eks. rødbeter, skal du ikke plassere andre matvarer under. Da unngår du misfaring pga. væske som drypper ned. 30

31 Dampkoking Koketid Innstillinger Koketiden er avhengig av størrelsen på maten og ønsket mørhetsgrad. Eksempel: Kokefaste poteter, delt i fire = ca. 18 minutter Kokefaste poteter, delt i to = ca. 22 minutter Rosenkålbuketter, store, al dente = ca. 12 minutter Rosenkålbuketter, små, myke = ca. 12 minutter Dampkoking Temperatur: 100 C Dauer: se tabellen De tidene som er oppgitt i tabellen er veiledende tider for ferske grønnsaker. Vi anbefaler først å velge de korteste tidene, og heller etterkoke ved behov. Tid i minutter Artisjokker Blomkål, hel Blomkål, buketter 8 Bønner, grønne Brokkoli, buketter 3 4 Buntgulrøtter, hele 7 8 Buntgulrøtter, delt i to 6 7 Buntgulrøtter, delt i biter 4 Sikori, delt i to 4 5 Kinakål, snittet 3 Erter 3 Fennikel, delt i to Fennikel, i strimler 4 5 Grønnkål, snittet

32 Dampkoking Kokefaste poteter, skrelte hele delt i to delt i fire Poteter, fortrinnsvis kokefaste, skrelte hele delt i to delt i fire Melne poteter, skrelte hele delt i to delt i fire Tid i minutter Kålrabi, i staver 6 7 Gresskar, i terninger 2 4 Maiskolber Mangold, snittet 2 3 Paprika, i terninger/strimler 2 Poteter med skall, kokefaste Purre (løk), snittet 4 5 Purre (løk), stenger, delt i to 6 Romanesco, hel Romanesco, buketter 5 7 Rosenkål Rødbeter, hele Rødkål, snittet Skorsonerrot, hel, tommeltykk 9 10 Knollselleri, i staver

33 Dampkoking Tid i minutter Asparges, grønn 7 Asparges, hvit, tommeltykk 9 10 Gulrøtter, delt i biter 6 Spinat 1 2 Spisskål, snittet Stangselleri, snittet 4 5 Kålrot, snittet 6 7 Hvitkål, snittet 12 Savoykål, snittet Squash, i skiver 2 3 Sukkererter

34 Dampkoking Kjøtt Ferskt kjøtt Frossent kjøtt Forberedelser Koketid Tips Klargjør kjøttet på vanlig måte. Tin kjøttet før koking (se kapittel "Tining"). Kjøtt som skal brunes og deretter trekke, f.eks. gulasj, må brunes i stekepannen først. Koketiden er avhengig av matens tykkelse og beskaffenhet, ikke av vekt. Jo tykkere stykket er, jo lengre er koketiden. Et stykke kjøtt som veier 500 g og er 10 cm høyt har lengre koketid enn et stykke som veier 500 g og er 5 cm høyt. Hvis aromastoffene i kjøttet skal beholdes, f.eks. ved oksekjøtt, kok det i en perforert panne. Plasser en tett panne under, for å samle opp kjøttsaften. Den kan du bruke til saus eller fryse den inn for senere bruk. For å lage en veldig smaksrik kraft, er suppehøne eller benskive, brystkjøtt, høy ribbe eller knoker fra storfe egnet. Ha kjøtt, suppegrønnsaker og kaldt vann i en panne. Jo lengre koketiden er, desto mer smaksrik blir kraften. 34

35 Dampkoking Innstillinger Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen De tidene som er oppgitt i tabellen er veiledende tider. Vi anbefaler å velge de korteste tidene først, og heller etterkoke ved behov. Kjøtt Tid i minutter Benskive, dekket med vann Griselabber Kyllingbrystfilet 8 10 Svineknoke Høy ribbe, dekket med vann Oppskåret kalvekjøtt 3 4 Svinekam i skiver 6 8 Lammeragu Kalkun Kalkunrullade Kalkunsnitsel 4 6 Tverribbe, dekket med vann Oksegulasj Høne til suppekraft, dekket med vann Tafelspitz (østerriksk spesialitet)

36 Dampkoking Pølser Innstillinger Dampkoking Temperatur: 90 C Tid: se tabellen Pølser Tid i minutter Middagspølse 6 8 Kjøttpølse 6 8 Medisterpølse

37 Dampkoking Fisk Fersk fisk Frossen fisk Forberedelser Panner Rillehøyde Temperatur Klargjør fisken på vanlig måte, f.eks. skrap av skjellene og rens den. Tin frossen fisk før koking (se kapittel "Tining"). Syrne fisken før koking, f.eks. med sitronsaft. Da blir fiskekjøttet fastere. Fisken må ikke saltes, da dampkokingen gjør at den beholder de fleste av mineralstoffene som sørger for egensmaken. Smør perforerte panner. Hvis du koker fisk i perforerte panner, og samtidig koker andre matvarer i andre panner, unngår du smaksoverføring fra væske som drypper ned, ved å plassere pannen med fisken direkte over oppsamlingsskålen. 85 C 90 C For skånsom koking av ømfintlige fiskesorter, f.eks. sjøtunge. 100 C For koking av fast fisk, f.eks. torsk og laks. For koking av fisk i saus eller kraft. 37

38 Dampkoking Koketid Tips Koketiden er avhengig av matens tykkelse og beskaffenhet, ikke av vekt. Jo tykkere stykket er, desto lengre er koketiden. Et stykke fisk som veier 500 g og er 3 cm høyt har lengre koketid enn et stykke som veier 500 g og er 2 cm høyt. Jo lengre fisken koker, jo fastere blir kjøttet. Overhold koketidene. Hvis fisken ikke er tilstrekkelig gjennomkokt, etterkok kun i noen minutter. Hvis du koker fisk i saus eller kraft, kan du forlenge koketidene med noen minutter. Ved bruk av krydder og urter, f.eks. dill, forsterkes fiskens egensmak. Kok store fisker i "svømmestilling". For at den skal holde seg på plass, kan du sette en liten kopp e.l. opp ned i pannen. Sett fisken oppå med buksiden åpen. Fiskeavfall, som bein, finner og fiskehode, kan du legge i en panne sammen med suppegrønnsaker og kaldt vann for å lage fiskekraft. Kok ved 100 C i 60 til 90 minutter. Jo lengre koketiden er, desto mer smaksrik blir kraften. For Fisk "blå" kokes fisken i vann med eddik. Det er viktig at skinnet ikke blir ødelagt. Egnet fisk er karpe, ørret, ål og laks. 38

39 Dampkoking Innstillinger Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen De tidene som er oppgitt i tabellen er veiledende tider for fersk fisk. Vi anbefaler at du først velger den korteste koketiden, og eventuelt etterkoker ved behov. Temperatur i C Tid i minutter Ål Abborfilet Filet av 85 3 gullmakrell Ørret, 250 g Filet av hellefisk Torskefilet Karpe, 1,5 kg Laksefilet Lakseskive Sjøørret Pangasiusfilet 85 3 Uerfilet Koljefilet Flyndrefilet Breiflabbfilet Sjøtungefilet 85 3 Piggvarfilet Tunfiskfilet Filet av gjørs

40 Dampkoking Skalldyr Forberedelser Panner Koketid Innstillinger Tin frosne skalldyr før koking. Rens skalldyrene, fjern tarmen og vask dem. Smør perforerte panner. Jo lengre skalldyr koker, jo hardere blir de. Overhold koketidene. Forleng koketidene med noen minutter, hvis skalldyr skal kokes i saus eller kraft. Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen Crevetten (franske reker) Temperatur i C Tid i minutter 90 3 Store reker 90 3 Kongereker 90 4 Krabber 90 3 Krepsehaler Reker

41 Dampkoking Skjell/muslinger Ferske skjell Bruk bare skjell som er lukket. Skjell, som ikke åpner seg under koking, skal ikke spises. Fare for forgiftning! Frosne skjell Koketid Innstillinger La ferske skjell ligge i vann noen timer før koking, slik at evt. sand blir vasket ut. Børst skjellene kraftig, for å fjerne tråder. Tin frosne skjell. Jo lengre skjellene koker, jo hardere blir de. Overhold koketidene. Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen Temperatur i C Tid i minutter Andeskjell Hjerteskjell Blåskjell Jakobsmuslinger 90 5 Knivskjell Venusmusling

42 Dampkoking Ris Innstillinger Ris sveller under koking, derfor må den kokes i væske. Forholdet ris til væske er avhengig av rissorten. Risen opptar væsken fullstendig, og dermed går ingen næringsstoffer tapt. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Forhold ris : væske Tid i minutter Basmatiris 1 : 1,5 15 Parboiled ris 1 : 1, Rundkornet ris Grøtris Risotto 1 : 2,5 1 : 2, Fullkornsris 1 : 1, Villris 1 : 1,

43 Dampkoking Nudler / pasta Tørrvarer Fersk vare Tørkede nudler og pasta sveller under koking, og må derfor kokes i væske. Væsken må dekke nudlene godt. Ved bruk av varm væske blir kokeresultatet best. Forleng koketiden som er oppgitt av produsenten med ca. 1 / 3. Ferske nudler og pasta, f.eks. fra kjøledisken, må ikke svelle. Kok dem i en perforert panne. Løsne nudler hhv. pasta som har klebet seg sammen, og fordel dem jevnt i pannen. Innstillinger Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Fersk vare Tid i minutter Gnocchi 3 Knöpfli 2 Ravioli 3 Spätzle (sydtysk pasta) 2 Tortellini 3 Tørket vare, dekket med vann Båndspaghetti 14 Makaroni osv. 8 43

44 Dampkoking Potet-/melboller (Klöße) Innstillinger Ferdige potet-/melboller i kokepose må dekkes godt med vann, ellers vil de ikke ta opp nok fuktighet og falle fra hverandre. Kok ferske potet-/melboller i en smurt, perforert panne. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Tid i minutter Melboller 20 Potetboller i kokepose 20 Semmelknödel i kokepose

45 Dampkoking Korn Innstillinger Korn sveller under koking, og må derfor kokes i væske. Forholdet korn til væske er avhengig av kornsorten. Korn kan kokes hele eller knust. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Forhold korn: væske Tid i minutter Amarant 1 : 1, Bulgurhvete 1 : 1,5 9 Bokhvete, knust 1 : 1 7 Bokhvete, hel 1 : Havre, hel 1 : 1 18 Havre, knust 1 : 1 7 Hirse 1 : 1,5 10 Polenta 1 : 3 10 Quinoa 1 : 1,5 15 Rug, hel 1 : 1 35 Rug, knust 1 : 1 10 Hvete, hel 1 : 1 30 Hvete, knust 1 :

46 Dampkoking Tørkede belgfrukter Innstillinger Belgfrukter skal bløtlegges minst 10 timer i kaldt vann før koking. Bløtleggingen gjør dem lettere fordøyelige og koketiden blir kortere. Unntak: linser skal ikke bløtlegges. Bløtlagte belgfrukter skal dekkes fullstendig med vann under kokingen. Belgfrukter som ikke er bløtlagt skal kokes i et bestemt forhold belgfrukt : væske. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Bløtlagt Tid i minutter Bønner Kidneybønner Røde bønner Sorte bønner Pintobønner Hvite bønner Erter Gule erter Grønne erter, 27 skrelte 46

47 Dampkoking Ikke bløtlagt Tid i minutter Forhold belgfrukter : væske Bønner Kidneybønner : 3 Røde bønner : 3 Sorte bønner : 3 Pintobønner : 3 Hvite bønner : 3 Linser Brune linser : 2 Røde linser 7 1 : 2 Erter Gule erter : 3 Grønne erter, skrelte : 3 47

48 Dampkoking Hønseegg Innstillinger Bruk perforerte panner nå du koker egg. Ikke stikk hull i eggene før koking. Fordi de varmes langsomt opp under oppvarmingsfasen, sprekker de ikke ved dampkoking. Smør perforerte panner hvis du vil tilberede retter av egg. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Størrelse S bløtkokt middels hardkokt Størrelse M bløtkokt middels hardkokt Størrelse L bløtkokt middels hardkokt Størrelse XL bløtkokt middels hardkokt Tid i minutter

49 Dampkoking Frukt Tips Innstillinger Kok frukt i tette panner, slik at saften beholdes. Hvis du koker frukt i en perforert panne, sett en tett panne under, for å samle opp saften. Du kan bruke saften når du skal lage kakeglasur/-fyll. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Tid i minutter Eplebiter 1 3 Pærebiter 1 3 Kirsebær 2 4 Mirabeller 1 2 Nektariner/fersken, i biter 1 2 Plommer 1 3 Kvede, i terninger 6 8 Rabarbrabiter 1 2 Stikkelsbær

50 Dampkoking Tilberede hel meny Koble ut dampreduksjonen ved tilberedning av en hel meny (se kapittel "Innstillinger"). Rillehøyde Temperatur Koketid Å tilberede en hel meny, vil si å tilberede forskjellige matvarer med ulike koketider, slik at du får et helt måltid, f.eks. uerfilet med ris og brokkoli. Matvarene skal settes inn i dampkokeren til forskjellige tider, slik at de er ferdige til samme tid. Sett matvarer som drypper (f.eks. fisk) eller matvarer som farger (f.eks. rødbeter) rett over oppsamlingsskålen. Da unngås smaksoverføring og misfarginger fra væske som drypper ned. Temperaturen må være 100 C, da denne temperaturen er nødvendig for de fleste matvarer. Ikke kok menyen med den laveste temperauren, hvis det anbefales ulike temperaturer for de forskjellige matvarene, f.eks. for filet av gullmakrell 85 C og poteter 100 C. Hvis det anbefales en temperatur på f.eks. 85 C for en matvare, bør du først prøve hvordan resultatet blir ved 100 C. Ømfintlige fiskesorter med løs struktur, f.eks. sjøtunge og flyndre, blir svært faste ved 100 C. Hvis den anbefalte koketemperaturen blir forhøyet, må koketiden reduseres med ca. 1 / 3. 50

51 Dampkoking Eksempel Ris 20 minutter Uerfilet 6 minutter Brokkoli 4 minutter 20 minutter minus 6 minutter = 14 minutter (1. koketid: ris) 6 minutter minus 4 minutter = 2 minutter (2. koketid: uerfilet) Rest = 4 minutter (3. koketid: brokkoli) Koketider 20 min ris 6 min uerfilet 4 min brokkoli Innstilling 14 min 2 min 4 min Kontroller at dampreduksjonen er koblet ut. Sett først inn risen. Innstill 1. koketid, altså 14 minutter. Når de 14 minuttene er gått, setter du inn uerfileten. Innstill 2. koketid, altså 2 minutter. Når de 2 minuttene er gått, setter du inn brokkolien. Innstill 3. koketid, altså 4 minutter. 51

52 Spesialanvendelser Oppvarming Servise Tid Tips Matvarer varmes skånsomt opp i dampkokeren. De tørker ikke ut og fortsetter ikke å koke. De varmes jevnt opp og behøver ikke omrøring innimellom. Du kan varme både ferdig porsjonerte tallerkenretter (kjøtt, grønnsaker, poteter) og enkelte matvarer. Mindre mengder kan varmes opp på en tallerken, større mengder i en panne. Antall tallerkener eller panner har ingen innvirkning på tiden. Den tiden som er oppgitt i tabellen, er basert på en gjennomsnittlig porsjon per tallerken/panne. Øk tiden ved større mengder. Ikke varm opp store stykker hele, f.eks. stek. Varm dem opp porsjonsvis, som tallerkenrett. Del kompakte stykker i to, som fylt paprika eller rullade. Panerte matvarer, f.eks. snitsler blir ikke sprø. Varm opp saus separat. Unntak er mat som tilberedes i saus (f.eks. gulasj). 52

53 Spesialanvendelser Fremgangsmåte Innstillinger Dekk maten med en dyp tallerken, temperatur- (inntil 100 C) og dampbestandig folie eller et lokk. Sett tallerkenen eller fatet i en tilstrekkelig stor perforert panne. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: se tabellen Tid i minutter Tilbehør (pasta, ris etc.) 8 10 Gryterett 8 10 Fiskefilet 6 8 Kjøtt 8 10 Fugl 8 10 Grønnsaker 8 10 Suppe 8 10 Tallerkenretter

54 Spesialanvendelser Tining Maten tiner betydelig raskere i dampkokeren enn i romtemperatur. Temperatur Den optimale temperaturen for tining er 60 C. Unntak: Kjøttdeig og vilt 50 C Før og etter tiningen Som regel skal forpakningen fjernes før tining. Unntak: Brød og bakst skal tines i forpakningen, ellers vil de ta opp fuktighet og bli bløte. La matvarene stå en stund i romtemperatur etter tiningen. Denne utjevningstiden er nødvendig for at varmen skal bli jevnt fordelt fra ytterst til innerst. Panner For matvarer som drypper, f.eks. fugl, bruk en perforert panne med oppsamlingsskålen under. Da blir ikke maten liggende i væsken. Hell ut væsken fra tint kjøtt og fugl den må ikke brukes igjen! Fare for salmonella! Matvarer som ikke drypper, kan tines i en perforert panne. 54

55 Spesialanvendelser Tips Innstillinger Fisk behøver ikke tine fullstendig før koking. Det er tilstrekkelig at overflaten er myk nok til å oppta krydder. Avhengig av tykkelse, er 2 5minutter tilstrekkelig. Mat i stykker, f.eks. bær og kjøttstykker, løsnes og legges fra hverandre etter halve tinetiden. Matvarer som er tint må ikke fryses inn igjen. Frosne ferdigretter tines som oppgitt på pakken. Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen 55

56 Spesialanvendelser Matvare Vekt ig Temperatur i C Tinetid i minutter Utjevningstid i minutter Melkeprodukter Ost i skiver Kesam Fløte Smøreost Frukt Eplemos Eplebiter Aprikoser Jordbær Bringebær/ solbær Kirsebær Fersken Plommer Stikkelsbær Grønnsaker Fryst i blokk, f.eks. grønnkål, spinat, rødkål Fisk Fiskefileter Ørret Hummer Krabbe

57 Spesialanvendelser Matvare Vekt ig Temperatur i C Tinetid i minutter Utjevningstid i minutter Kjøtt Stek i skiver Kjøttdeig Kjøttdeig Gulasj Gulasj Lever Harerygg Rådyrsadel Snitsel / kotelett / Bratwurst (grillpølse) Fugl Kylling Kyllinglår Kyllingsnitsel Kalkunlår Bakst Butterdeig-/gjærbakst Bakst/kaker av røredeig Brød / rundstykker Rundstykker Grovbrød, oppskåret Helkornbrød, oppskåret Loff, oppskåret

58 Spesialanvendelser Hermetisering Bruk bare feilfrie, ferske matvarer uten bulker og råtne steder. Glass Bruk bare feilfrie, renvaskede glass og tilbehør. Du kan bruke glass med twist-off-lokk samt med glasslokk og gummipakning. Pass på at glassene har samme størrelse, slik at alt blir jevnt hermetisert. Rengjør glasskanten med en ren klut og varmt vann etter påfylling og lukk glassene. Frukt Rens frukten omhyggelig, vask den raskt, men grundig og la den dryppe av. Vask bærfrukt svært forsiktig, den er svært ømfintlig og blir raskt knust. Fjern evt. skall, stilker, kjerner eller steiner. Del stor frukt. Del f.eks. epler i båter. Hvis du skal hermetisere større steinfrukt med stein (plommer, aprikoser), stikk flere ganger med en gaffel eller trepinne i frukten, ellers kan den eksplodere. Grønnsaker Vask, rens og del opp grønnsaker. Forvell grønnsaker før hermetisering, slik at de beholder fargen (se kapittel "Forvelling"). Oppfyllingsmengde Fyll maten kun løst i glasset til maks. 3 cm under kanten. Celleveggene blir ødelagt, hvis maten blir presset sammen. Støt glasset forsiktig mot en klut, slik at innholder blir bedre fordelt. Fyll glassene med væske. Maten må være dekket. Bruk en sukkeroppløsning for frukt og en salt- eller eddikkoppløsning etter ønske for grønnsaker. 58

59 Spesialanvendelser Tips Fremgangsmåte Innstillinger Utnytt ettervarmen, ved å la glassene stå 30 minutter i ovnsrommet etter at apparatet er slått av. Ta ut glassene og la dem avkjøles langsomt i ca. 24 timer dekket med et klede. Sett oppsamlingsskålen i nederste rille og en perforert panne over. Sett like store glass på den perforerte pannen. Glassene må ikke berøre hverandre. Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen Matvare Temperatur i C Tid i minutter* Bærfrukt Solbær Stikkelsbær Tyttebær Steinfrukt Kirsebær Mirabeller Plommer Fersken Reineclaude (plommer) * Tidene er basert på 1,0 l-glass. For 0,5 l-glass reduseres tidene med 15 minutter, for 0,25 l-glass med 20 minutter. 59

60 Spesialanvendelser Matvare Temperatur i C Tid i minutter* Frukt Eple Eplemos Kvede Grønnsaker Bønner Tykke bønner Agurker Kjøtt Forkokt Stekt * Tidene er basert på 1,0 l-glass. For 0,5 l-glass reduseres tidene med 15 minutter, for 0,25 l-glass med 20 minutter. 60

61 Spesialanvendelser Safting Klargjøring Tips Fremgangsmåte Innstillinger Du kan safte myk frukt i apparatet, f.eks. steinfrukt og kirsebær. Overmoden frukt er best egnet for safting; jo mer moden frukten er, desto bedre og mer aromatisk blir saften. Rens og vask frukten. Skjær vekk skadede steder. Fjern stilken fra vindruer og sure kirsebær, da disse stilkene inneholder bitterstoffer. For bær trenger ikke stilkene fjernes. For smaksavrunding, bland mild og syrlig frukt. For de fleste fruktsorter blir saftmengden og aromaen bedre, hvis frukten tilsettes sukker som får stå noen timer å trekke inn. Vi anbefaler g sukker til 1 kg søt frukt, g sukker til 1 kg syrlig frukt. Hvis du vil ta vare på saften, fyll den varm på rene flasker og lukk flaskene omgående. Legg den klargjorte frukten i en perforert panne. Plasser en tett panne eller oppsamlingsskålen under, for å samle opp saften. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: minutter 61

62 Spesialanvendelser Lage jogurt Du trenger melk og jogurt eller jogurtgjæringsstoffer, f.eks. fra helsekostforretninger, som startkultur. Bruk naturell jogurt med levende kulturer og uten tilsetninger. Varmebehandlet jogurt er ikke egnet. Jogurten må være fersk (kort lagringstid). H-melk som ikke er kald og fersk melk er egnet for jogurttilberedning. H-melk kan brukes uten videre behandling. Fersk melk må varmes opp til 90 C (ikke koke!) og deretter avkjøles til 35 C. Ved bruk av fersk melk blir jogurten litt fastere enn ved bruk av H-melk. Jogurt og melk må ha samme fettinnhold. Glassene må ikke beveges eller ristes når jogurten skal stivne. Etter tilberedningen må jogurten straks avkjøles i kjøleskapet. Fastheten, fettinnholdet og de kulturene som brukes i den jogurten du starter med, påvirker konsistensen til den hjemmelagede jogurten. Ikke alle jogurter egner seg like godt som startjogurt. Mulig årsaker til dårlige resultater Jogurten er ikke fast: Startjogurten er lagret feil, kjølekjeden er avbrutt, forpakningen var skadet, melken var ikke varmet tilstrekkelig opp. Væsken har skilt seg: Glassene har vært i bevegelse, jogurten ble ikke avkjølt raskt nok. Jogurten er kornet: Melken ble varmet for mye opp, melken var ikke feilfri, melken og startjogurten ble ikke rørt jevnt. 62

63 Spesialanvendelser Tips Fremgangsmåte Innstillinger Ved bruk av jogurtgjæringsstoffer kan jogurten lages av en melk/fløte-blanding. Bland 3/4 liter melk med 1/4 liter fløte. Rør sammen 100 g jogurt med 1 liter melk eller tilbered blandingen av jogurtkulturer iht. anvisningene på pakken. Fyll melkeblandingen i glass og lukk glassene. Sett de lukkede glassene i en panne. Glassene må ikke berøre hverandre. Sett glassene i kjøleskapet så snart tiden er gått. Ikke rør glassene unødig. Dampkoking Temperatur: 40 C Tid: 5:00 timer 63

64 Spesialanvendelser Heve gjærdeig Fremgangsmåte Innstillinger Lag deigen iht. oppskriften. Sett bakebollen utildekket på risten. Dampkoking Temperatur: 40 C Tid: Iht. oppskriften Smelte gelatin Fremgangsmåte Innstillinger Bløt gelatinplatene i 5 minutter i en bolle med kaldt vann. Gelatinplatene må være godt dekket med vann. Press vannet ut av gelatinplatene og hell vannet ut av bollen. Legg gelatinplatene tilbake i bollen. Hell gelatinpulver i en bolle og tilsett så mye vann som angitt på pakken. Dekk til serviset og sett det på risten. Dampkoking Temperatur: 90 C Tid: 1 minutt 64

65 Smelte sjokolade Fremgangsmåte Innstillinger Du kan smelte alle typer sjokolade i dampkokeren. Del sjokoladen i biter. Sjokoladeglasur settes i uåpnet forpakning i en perforert panne. Legg større mengder i en tett panne og mindre mengder i en kopp eller en bolle. Dekk pannene hhv. serviset med temperatur- (inntil 100 C) og dampbestandig folie eller lokk. Rør innimellom i større mengder. Dampkoking Temperatur: 65 C Tid: 20 minutter Spesialanvendelser 65

66 Spesialanvendelser Flå matvarer Fremgangsmåte Innstillinger Skjær et kryss ved stilken i matvarer som tomater, nektariner osv. Da blir skinnet lettere å trekke av. Legg maten i en perforert panne. Bråkjøl mandler med kaldt vann straks de er tatt ut. Ellers får du ikke av skallet. Dampkoking Temperatur: se tabellen Tid: se tabellen Matvare Temperatur i C Tid i minutter Aprikoser 95 1 Mandler Nektariner Paprika Fersken Tomater

67 Konservere epler Innstillinger Du kan forlenge holdbarheten til ubehandlede epler. Ved optimal lagring på et tørt, kjølig og godt luftig sted, er holdbarheten 5 til 6 måneder. Dette er kun mulig med epler, ikke med annen kjernefrukt. Dampkoking Temperatur: 50 C Tid: 5 minutter Spesialanvendelser Forvelling Fremgangsmåte Innstillinger Grønnsaker og frukt som skal fryses, bør forvelles på forhånd, da beholdes kvaliteten bedre under frysing. Grønnsaker som forvelles før videre bearbeiding, beholder fargen bedre. Legg den klargjorte frukten/grønnsakene i en perforert panne. Legg frukten/grønnsakene for rask avkjøling i isvann etter forvellingen. La den dryppe godt av. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: 1 minutt 67

68 Spesialanvendelser Dampe løk Fremgangsmåte Innstillinger Damping betyr koking i egen kraft, evt. med tilsetting av litt fett. Skjær opp løken og legg den i en tett panne sammen med litt smør. Dekk pannen eller serviset med temperatur - (inntil 100 C) og dampbestandig folie eller et lokk. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: 4 minutter Smelte bacon/flesk Fremgangsmåte Innstillinger Flesket blir ikke brunet. Legg flesket (skåret i terninger, strimler eller skiver) i en tett panne. Dekk pannen med temperatur- (inntil 100 C) og dampbestandig folie eller et lokk. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: 4 minutter 68

69 Desinfisere servise Fremgangsmåte Innstillinger Servise og tåteflasker som er desinfisert i dampkokeren, blir bakteriefrie som ved vanlig koking. Undersøk først ved hjelp av produsentens opplysninger, om alle deler er temperatur - (inntil 100 C) og dampbestandige. Ikke sett tåteflasker sammen igjen før de er helt tørre. Bare da unngås ny bakteriedannelse. Plasser alle delene på risten eller i en perforert panne, slik at de ikke berører hverandre (liggende eller med åpningene ned). Da kan den varme dampen strømme uhindret rundt de enkelte delene. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: 15 minutter Spesialanvendelser Varme opp fuktige kluter Fremgangsmåte Innstillinger Fukt klutene og rull dem godt sammen. Legg klutene ved siden av hverandre i en perforert panne. Dampkoking Temperatur: 70 C Tid: 2 minutter 69

70 Spesialanvendelser Gjøre hard honning flytende Fremgangsmåte Innstillinger Løsne lokket litt og sett glasset i en perforert panne eller på risten. Rør i honningen en gang underveis. Dampkoking Temperatur: 60 C Tid: 90 minutter ((uavhengig av størrelsen på glasset eller honningmengden i glasset). Lage eggomelett Fremgangsmåte Innstillinger Rør sammen 6 egg og 3,75 dl melk (ikke porøs). Krydre blandingen og hell den i en tett panne som er penslet med smør. Dampkoking Temperatur: 100 C Tid: 4 minutter 70

71 Innstillinger For dampkokeren er forskjellige innstillinger foretatt på fabrikken. Innstillingene som er oppført i tabellen kan endres. Dampkokeren må være slått av. Berør og hold sensortasten inne. Mens sensortasten holdes inne, berør sensortasten kort én gang. I displayet vises P 1. Berør sensortasten eller så mange ganger, at ønsket program vises i displayet. Bekreft med "OK" Berør sensortasten eller så mange ganger, at ønsket status vises i displayet. Bekreft med "OK". Slå av dampkokeren etter at de ønskede innstillingene er endret. 71

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel

Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisning Varmepumpetørketrommel Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 021 190 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EMS1760X http://no.yourpdfguides.com/dref/3900423 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må

Bruksanvisning. Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111. no - NDS. Bruksanvisningen må Bruksanvisning Vaskemaskin W 5873 WPS Edition 111 Bruksanvisningen må no - NDS leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 495 320

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD

culinart KlimaPluss og automatikkprogrammer Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Tilbered og nyt mat med miele Miele AS Løxaveien 13 N-1351 RUD Postboks 183 N-1309 RUD Telefon: 67 17 31 00 Telefax: 67 17 31 10 Internett: www.miele.no E-Mail: husholdning@miele.no 1. opplag M.-Nr. 9

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill

MCD2660E. Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill MCD2660E Mikrobølgeovn med grill Grillillä varustettu mikroaaltouuni Mikrovågsugn med grill Forno a microonde con grill Forno a Micro-ondas com grill ºÔ ÚÓÔ ÌÈÎÚÔÎ Ì ÙˆÓ ÌÂ ÁÎÚÈÏ Bruksanvisning Käyttöohje

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058

Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisning Oppvaskmaskin for storhusholdning PG 8058 Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade. no - NO M.-Nr. 09 821 270

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer