Videomatic LUPO Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videomatic LUPO Brukerveiledning"

Transkript

1 Videomatic LUPO Brukerveiledning

2 Innholdsfortegnelse Bruker manual, les nøye!...4 Produktets funksjon... 4 Hensikt... 4 Forholdsregler... 4 Produktbeskrivelse...5 Oppakking og montering...6 Oversikt over kontakter... 7 Betjening...8 Hovedbryter... 8 Justering av lys... 8 Justering av kontrast... 8 Justering av farge... 8 Endring av farge-, svart/hvit-gjengivelse samt invertert bilde... 9 Tilknytning til PC... 9 Endring av forstørrelse på håndkamera Skriving Bruk av LUPO...11 Lesing Bruk av skrivestativ Kombinasjon med PC Kombinasjon med andre medisinske instrumenter Spesielle sikkerhetsregler Tiltak dersom problemer oppstår Rengjøring av skjerm Tips for oppbevaring og transport Service Miljøhensyn Produktets levetid Problemløsning...16 Vedlikehold og funksjonskontroll Produktidentitet Garanti

3 EG-Konformitetserklæring Wir Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstr. 19 D Alsbach-Hähnlein / erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Videomatic LUPO Auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Normen oder normativen Dokument(en) übereinstimmt: Siehe Technical Files: Videomatic LUPO/Chapter 8 Es entspricht damit den Bestimmungen der folgenden Richtlinie: Richtlinie 93/42/EWG Des Rates vom 14. Juni 1993 über Medizinprodukte Klasse 1 nach Anhang VII Die CE-Kennzeichnung auf dem Gerät dokumentiert diese Übereinstimmung. Alsbach-Hähnlein, B. Reinecker, Geschäftsführer Ort und Datum der Ausstellung Name und Unterschrift des Befugten 3

4 Bruker manual, les nøye! Alle henvisninger i denne manual, som referer til det medisinske direktiv (MDD 93/42/ECC), er gyldige for alle EU land samt land tilknyttet EØS. Dersom dette medisinske instrument blir benyttet utenfor dette området, må det taes hensyn til lokale lover og regler. Produktets funksjon Opto-elektronisk hjelpemiddel som forstørrer tekst og bilde. Teksten eller bildet blir plukket opp av kameraet og gjengitt på den integrerte skjermen. Hensikt Det opto-elektroniske lese system LUPO er et hjelpemiddel som assisterer synshemmede med å lese trykket informasjon. Synshemmede kan med dette hjelpemiddelet til en viss grad kompensere sin funksjonshemning. Forholdsregler I et medisinsk miljø skal ikke dette hjelpemiddelet tilknyttes den samme elektriske krets som livsoppholdene hjelpemidler. Bruk eller oppbevaring under særlig varme, kalde, dampende eller forurensede forhold skal ikke forekomme. Dette opto-elektroniske lesehjelpemiddelet skal bare installeres i tilknytning til moderene elektriske anlegg. 4

5 Produktbeskrivelse Lupo inkl. nettledning Håndkamera Skrivestativ Rensesett Penn 5

6 Oppakking og montering Fjern emballasjen og behold emballasjen i tilfelle ytterligere transport er nødvendig. Plasser enheten på et stabilt bord eller en pult som oppfyller dine krav i forhold til høyde. Fjern beskyttelsesfilmen fra skjermen. Flatskjermen kan justeres i høyden og kan beveges forover og bakover. Skjermen bør posisjoneres i høyde med øynene. Juster høyden ved å holde sokkelen på monitoren med en hånd og dra i toppen av skjermen til ønsket stilling. For en ergonomisk lesestilling bør hodet være en anelse foroverbøyd. Viktig: Når skjermen justeres i høyden vil du høre noe støy. Dette er normalt. Viktig: Bunnen på håndkameraet består av en glassbeskyttelse for å forhindre forurensning av speil og linser. Skrap eller ta ikke på dette glasset da det vil vises på skjermen. For å rense glassbeskyttelsen benyttes det medfølgende rensesettet. Tips: For å unngå reflekser i skjermen kan denne flyttes forover eller bakover. Forsikre deg om at kabelen fra kameraet er tilknyttet. Kontakten finnes på baksiden av sokkelen til LUPO. Kople til nettledningen til den korresponderende kontakt på LUPO og plasser deretter nettkontakten i jordet kontakt. For å aktivere LUPO slår en på bryter merket ON på høyre side av enheten (se bilde på side 7). 6

7 Oversikt over kontakter Tilkobling til håndholdt kamera Tilkobling til PC Sikring T1A Nettilkobling Bruk kun nettkabel som er levert av Reinecker Reha-Technik GmbH. 7

8 Betjening Hovedbryter Ved å trykke på hovedbryteren kan enheten bli slått av eller på. Justering av lys Ved å trykke på disse knappene vil lyset i monitoren bli justert. Justering av kontrast Ved å trykke på disse knappene vil kontrasten i monitoren bli justert. Justering av farge Ved å trykke på disse knappene vil fargestyrken i monitoren bli justert. 8

9 Endring av farge-, svart/hvit-gjengivelse samt invertert bilde. Ved å trykke på disse knappene vil bildegjengivelsen endre seg fra full fargegjengivelse til svart/hvit gjengivelse. Ved ytterligere trykk vil bildegjengivelsen bli invertert (hvit tekst, svart bakgrunn). Ved et nytt trykk vil bildegjengivelsen igjen være i full farge. OBS! Svart/hvit gjengivelse enten positiv eller negativ er å anbefale kun ved lesing av tekst. Tilknytning til PC LUPO er utstyrt med en tilknytning til PC. Når PC skal benyttes, skal det trykkes på knappen merket PC. Bildet på monitoren vil da bytte fra kameraet til bilde fra PC en. Ved et nytt trykk på knappen vil kamerabildet komme tilbake. OBS! Tilknytning til PC krever PC-kabel (ikke levert med LUPO). 9

10 Endring av forstørrelse på håndkamera Ved å dreie ringen med linser på håndkameraet vil en kunne velge mellom 4 ulike forstørrelser. Følgende forstørrelser kan velges på en 14,1 TFT-monitor: Nivå 1: 10,0x Nivå 2: 17,0x Nivå 3: 25,5x Nivå 4: 32,5x drei Skriving Ved å dreie ringen med linser til penn posisjonen kan en benytte LUPO til å skrive. Forstørrelsen på en 14,1 TFT-monitor er da 6,5x. 10

11 Bruk av LUPO Lesing Ved å plassere tekst eller bilder under håndkameraet vil dette bli forstørret og vist på TFT-monitoren. Juster lys, kontrast og farge slik at bildegjengivelsen blir optimal. Velg den beste forstørrelse ved å vri ringen med linser på håndkameraet. Flytt deretter kameraet over teksten eller bildet. Kameraet bør ikke flyttes for fort da dette kan føre til etterslep i bildegjengivelsen. Ved lav forstørrelse vil mer av teksten eller bildet vises på monitoren. OBS! Ved lesing kan det å velge lav forstørrelse hjelpe til å orientere seg i teksten. Etter å ha orientert seg kan det være lettere å lese på høyere forstørrelse. 11

12 Bruk av skrivestativ For å skrive under håndkameraet, vri ringen med linser til penn posisjonen. Lyset i håndkameraet vil da slukkes. Sett deretter håndkameraet på skrivestativet og lyset på stativet vil tennes. Skriving krever trening, men det kan læres raskt. OBS! Dersom det skal leses igjen, flyttes håndkameraet fra skrivestativet og ned på teksten. Velg ønsket forstørrelse ved å vri ringen med linser. 12

13 Kombinasjon med PC Dersom det er ønskelig, kan LUPO tilknyttes en PC. LUPO sin TFT-monitor vil da fungere som PC-monitor. For å bytte bilde fra håndkameraet til PC-bilde, trykkes det på knappen merket PC. Ved et nytt trykk vil bilde byttes tilbake til håndkameraet. OBS! LUPO fungerer kun som monitor for PC-bilde. Dersom en ønsker forstørrelse av PC-bilde, må det benyttes software. 13

14 Kombinasjon med andre medisinske instrumenter Dersom den ansvarlige for eller brukeren av dette opto-elektroniske lesehjelpemiddel ønsker å benytte denne enhet i forbindelse med andre medisinske instrumenter, må det innhentes skriftlig tillatelse fra produsent eller leverandør. Spesielle sikkerhetsregler Inngrep i LUPO skal kun foretas av Reinecker Reha-Techik GmbH eller teknikere autorisert av samme. Av sikkerhetsgrunner skal ikke LUPO lagres under svært varme, kalde, fuktige eller støvete forhold. For unngå risiko for overoppheting skal ikke åpningene på baksiden og på toppen av LUPO tildekkes. Ingen flytende væske må komme i kontakt med enheten. Ingen unormal varmekilde (direkte sollys) skal eksponeres på enheten. Beskytt LUPO mot forurensninger og riper. Pass på at ledningene ikke ligger slik at det er fare for å snuble i dem. Sørg før at andre personer, spesielt barn, er klar over disse farene. Tiltak dersom problemer oppstår Dersom et teknisk problem oppstår, skal enheten umiddelbart slås av og nettkabelen tas ut av kontakten. Enheten skal ikke benyttes. Kontakt deretter distributør eller produsent. 14

15 Rengjøring av skjerm For rengjøring av skjerm bruk kun det medfølgende rensesettet. Bruk kun tørr klut. Før rengjøring skal enheten være avslått og nettkabelen skal tas ut av kontakten. Bruk ikke rensemidler som inneholder alkohol, såpe eller andre rengjøringsmidler som kan forårsake skader på enheten. Tips for oppbevaring og transport Av sikkerhetsgrunner skal enheten bare transporteres og oppbevares i original emballasje. Enheten skal kun lagres i tørre rom i original emballasje. Service LUPO er et medisinsk instrument klasse 1 og skal kun kontrolleres og resirkuleres av Reinecker Reha-Technik GmbH eller tekniker som er autorisert av samme. Vedlikehold og service skal kun utføres i h t DIN VDE Miljøhensyn Denne enhet skal kun destrueres i henhold til lokale miljøforskrifter. Kontakt et firma for spesialavfall, distributør eller produsent for nærmere informasjon. Produktets levetid Produktet har en levetid på minst 7 år dersom anbefalt vedlikehold utføres. 15

16 Problemløsning Her er noen enkle løsninger på problemer som kan påvirke bildegjengivelsen: Problem Intet bilde (Svart skjerm) Intet fargebilde Dårlig kontrast Uklar gjengivelse Uklar gjengivelse i skrivestativet Løsning Sjekk kontakter og koblinger Trykk på hovedbryteren Trykk på PC-knappen Trykk på fargeknappen Juster til maksimal kontrast og lys Sørg for at TFT-monitoren har optimal vinkel i forhold til bruker Betrakt monitoren rett forfra, ikke fra siden Sørg for at verken direkte sollys eller andre eksterne lyskilder gir reflekser i monitoren Sjekk lyset i kameraet Sjekk om ringen med linser er låst i den riktige forstørrelsen og ikke i mellom Sjekk om det er forurensninger eller riper i glasset på kameraet Sjekk belysningen på skrive modus Sjekk om det er forurensninger eller riper i glasset på kameraet Vedlikehold og funksjonskontroll Disse oppgavene skal kun utføres av Reinecker Reha-Technik GmbH eller teknikere autorisert av samme. Reinecker Reha-technik GmbH styrer ikke tidsfrister for sikkerhetskontroller. I 6 MP i det medisinske direktiv er minst hvert annet år anbefalt. En uttalelse om tilstanden til en enhet vil bli gitt i forbindelse med sikkerhetskontroll i h t standard VDE

17 Produktidentitet Type: Videomatic LUPO Serienr.: Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Distributør: Lev. dato: * Bruker Sluttkontroll: Strømtilkobling: Strømforbruk: Skjermstørrelse: 230 V~/50 Hz ca. 25 Watt 14,1 : ca. l = 283 mm / h = 218 mm Installert av: ** Første sikkerhetskontroll: OBS! * Når enheten går over til en ny bruker, skal den nye brukerens navn skrives inn i neste kolonne. ** Når enheten skal resirkuleres skal en sikkerhetskontroll utføres. 17

18 Garanti 1. Gewa AS garanterer i 24 måneder for feil og mangler som oppstår ved normalt bruk. 2. Garantiperioden starter ved leveringsdato. 3. Transportkostnader vil bli debitert. 4. Alle deler som blir byttet ved garantireparasjon tilfaller automatisk Gewa AS. 5. Inngrep utført av andre personer enn de som er autorisert av Reinecker Reha-Techik GmbH kan lede til bortfall av garantien dersom inngrepet er skyld i skaden på enheten 6. Skade som skyldes feil bruk eller bruk som strider mot det som er angitt i brukerveiledningen, kan lede til bortfall av garantien. 7. Garantien omfatter ikke forbruksdeler slik som lamper, batteri og andre deler som kan ansees som forbruksdeler. Mekaniske skader på skjerm og glassbeskyttelse på håndkamera omfattes ikke av garantien. 8. Ved garanti skal enheten returneres i original emballasje. For ytterligere informasjon kontakt Gewa AS. 18

Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning

Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Videomatic 75 AF V 2.0, 75 AF V 2.0 CRT og 75 AF V 2.0 TFT Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Videomatic 75 AF V 2.0, 75 AF V 2.0 CRT og 75 AF V 2.0 TFT Videomatic 75 AF V 2.0 HMS nr. 147311 Gewa

Detaljer

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning

Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Bruks-, monterings- og vedlikeholdsanvisning Reinecker LUX Reinecker LUX TFT LVHD: HMS art. nr. 158131 Best. nr.: 1167610 Produsent: Reinecker Reha-Technik GmbH Sandwiesenstraße 19 DE-64665

Detaljer

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning

Acrobat VGA TM. Bruksanvisning Acrobat VGA TM Bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av Acrobat VGA fra Enhanced Vision. Handy Tech Norge er eneforhandler i Norge for Enhanced Vision, og som alle deres produkter er Acrobat VGA designet

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

myreader Brukerveiledning

myreader Brukerveiledning myreader Brukerveiledning Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller distribueres i noen som

Detaljer

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les igjennom alle instruksjonene før bruk 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsforskrifter 3 Innledning 4 Produktbeskrivelse 5 Montering/installasjon 8 Bruk 9 Rengjøring og rekondisjonering 11 Oppbevaring 13 Vedlikehold 14 Feilsøking 15 Teknisk

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009 Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 INNHOLD MOTTAK AV MASKINEN... 3 FORORD... 3 TEKNISKE DATA... 3 SYMBOLER I MANUALEN... 4 SYMBOLER PÅ MASKINEN... 5 KLARGJØRING AV

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014

medemagruppen Mini Crosser M2 Bruksanvisning P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 medemagruppen P9-0157-B ver. 3.0.0 - Juli 2014 NO Bruksanvisning Mini Crosser M2 Serienummer: - - - Leveringsdato: År 20 Dette kjøretøyet er utlevert av: Dato: / Medema Norge AS Stamveien 6 Postboks 133

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11

BRUKERHÅNDBOK. Rev.NO2014-10-11 BRUKERHÅNDBOK Rev.NO2014-10-11 ERKLÆRING Produsenten Neatech.it 4 / A, A. de Curtis, 80040, Cercola (NA), Italia, på eget ansvar, sier at Rullestolen EVO3 oppfyller vilkårene som er fastsatt av EU-direktiv

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT

HÅNDBOK. Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT HÅNDBOK Råd om bruk av keramisk topp T623KT T625KT INNHOLD: BESKRIVELSE AV TOPPEN... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 INSTALLASJON...... 6 Utpakking... 6 Elektrisk tilkobling av apparatet... 8 Betjening...

Detaljer

Brukermanual TOKYO Steamdusj. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway

Brukermanual TOKYO Steamdusj. Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway Brukermanual TOKYO Steamdusj Østerskogen 35 4879 Grimstad Norway INTRODUKSJON Gratulerer med din nye TOKYO steamdusj. Denne bruksanvisningen gjelder for alle steamdusjer fra VikingBad AS i TOKYO serien.

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710 Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0710 TOPAZ Brukerhåndbok 2 PUBLISHED

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin

Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Brukerhåndbok for bruk uten datamaskin Innføring Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 1 Merknad om opphavsrett... 2 Informasjon om kontrollpanel... 2 Veiledning til deler samt funksjoner på kontrollpanelet

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer