FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering"

Transkript

1 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn Godager Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering. Deloppgave 2 - kravspesifikasjon FDVU-BIM. 1

2 Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B- Høgskolen i Gjøvik 1 Forord Som et av HiGs og landets første studentkull innen BIM, er oppgaven vi nå leverer første del av, både omfangsrik og utfordrende. Den har krevd tett samhandling, og samhandling vil også være essensielt i de neste delene av oppgaven. Studentgruppen som nå jobber sammen er sammensatt av personer med svært ulik kompetanse og bakgrunn og med geografisk tilhørighet spredt over hele Sør-Norge. Det er både en utfordring og berikelse. Alle diskusjoner, møter og testing av samarbeidsformer er i seg selv av stor verdi. Vi får alle stort læringsutbytte og vil høste nyttige erfaringer fra dette. Vi skal nå i gang med en oppgave der vi benytter eksisterende bygg på høgskolen i Gjøvik som utgangspunkt. Vi vet ikke hvor mye eksisterende dokumentasjon og tegninger som er tilgjengelig men ambisjonsnivået i prosjektgruppen er høyt. Vi vil forsøke å strekke oss langt i forhold til å berike BIM-modellen av Bygg B med mye FDVU-relevant informasjon. Likeledes vil vi påpeke at ambisjonsnivået i denne fasen kan være for høyt, og vi vil dersom det viser seg nødvendig vektlegge enkelte fag, egenskaper eller områder for å kunne levere mer komplett innenfor mer begrensede rammer. En FDVU-BIM er på mange måter nybrottsarbeid. Det er i stort sett kun store statlige byggherrer som har kommet i gang med denne type arbeid. Det finnes derfor ingen ferdig beskrivelse eller mal for hvordan denne oppgaven best løses. Elektronisk samhandling i byggenæringen vil nå og i fremtiden handle om BIM, og hvordan krav-, design- og as-built BIM skal ivareta informasjonsoverføring for å danne grunnlag til en god FDVU-BIM. Vi vil rette en stor takk til fagansvarlige ved HiG som med denne oppgaven lar oss få jobbe med et svært interessant og aktuelt tema i byggenæringen generelt og BIM spesielt. Samtidig får vi jobbe med prosjektet på en svært virkelighetsnær måte. Det vil garantert gi oss en rekke utfordringer å imøtekomme våre egne krav i dette dokumentet, men det vil likeledes gi både oss og HiG et stort læringsutbytte, og forhåpentligvis resultater som kan brukes lenge etter at oppgaven er innlevert i desember Projektoppgave 3- Praktisk modellering 2

3 2 Bakgrunn Høgskolen i Gjøvik holder på med å renovere Bygg B. Prosjektet skal være ferdig i slutten av I den forbindelse ønsker skolen å utarbeide en FDVU bygningsinformasjonsmodell. Dette dokumentet er utviklet som en del av kurset "praktisk modellering". Målsetningen er at sluttproduktet kan leve sammen med bygningen og læringsutbyttet i prosessen. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 3

4 3 Innholdsfortegnelse 1 Forord 2 2 Bakgrunn 3 3 Innholdsfortegnelse 4 4 Ord- og akronymliste 5 5 Innledning 9 6 Definisjoner og språkbruk Definisjoner dokumentasjon 11 7 Generell informasjon Organisering og roller i prosjektet Programvare Generell modellstruktur 14 8 Prosjektmål Målgrupper for FDV-BIM Mål for overlevering og vedlikehold av FDV-BIM Bruksområder for overlevert FDV-BIM 19 9 Gjennomføringsstrategi Fremdrift og milepæler Kommunikasjonskanaler Modellutveksling Mappestruktur i Projectplace Detaljeringsgrad på objekter Generell modellstruktur Kvalitetskontroll Kvalitetskontroll i Solibri Model Checker Egenkontroll Fagvis kontroll Felles kontroll 31 Projektoppgave 3- Praktisk modellering 4

5 4 Ord- og akronymliste I dette dokumentet vil vi benytte oss av følgende ord, akronymer og forkortelser. ARK Rådgivende arkitekt. Attributt Informasjonsenhet i en entitet. Er enten definert direkte ved hjelp av en bestemt attributtype - som for eksempel streng, boolean og integer - eller som en referanse til en annen entitet. Eks: GlobalId (IfcGloballyUniqueId) og SameSense (BOOLEAN) BIM BygningsInformasjonsModell. Geometrisk modell av et eller flere objekter som inneholder informasjon og som har relasjon til hverandre. BIM-koordinator En person som har ansvaret for å følge opp at BIM-planen blir fulgt. BIM-koordinatoren har ofte også ansvaret for å kontrollere informasjonsnivået og kvaliteten på modellene fra de ulike fagdisiplinene, samt å kontrollere byggbarheten i sammenstilte tverrfaglige modeller. BIMkoordinatoren vil ofte være organisert som en støtte til prosjekteringslederen eller prosjektgruppelederen. BygningsInformasjonsModellering Prosessen når man bygger opp en BIM-modell. D Drift. Omfatter alle oppgaver og rutiner som er nødvendige for at bygninger og tekniske installasjoner skal fungere som planlagt. Dette innebærer bla. betjening av installasjoner, forsyning av vann, energi samt renhold og renovasjon. Egenskap Egenskaper er inkludert i Property set (egenskapssett) i IFC-skjema. Beskriver ofte fysiske kvaliteter til instanser i modellen, men kan også beskrive for eksempel IDmerking og juridiske krav forbundet med instansen. Eks: FireRating (IfcPropertySingleValue) og Span (IfcPropertySingleValue) Multiple egenskaper vil si at man gir et objekt flere Projektoppgave 3- Praktisk modellering 5

6 forskjellige egenskaper, for eksempel brann-, lyd-, og overflateegenskaper. Entitet Et unikt objekt eller informasjonsbit som kan anvendes til å identifisere en post som er distinkt fra andre poster. I IFC modellen betegner entitet et IFC objekt. F Georeferering GUID IARK IFC IFC-objekt Instans En entitet er definert av felles informasjon - felles attributter og felles relasjoner til andre entiteter. Entitetene i IFC-skjema skal til sammen gjøre det mulig å beskrive et komplett bygg. Eks: Bjelke (IfcBeam) og Aksesystem (IfcGrid) Forvaltning. Omfatter administrative oppgaver som utleie av bygninger og lokaler, utarbeiding av forsikringsavtaler, økonomisk planlegging og styring, personaladministrasjon osv. Det å plassere prosjektet geografisk. Global Unik IDentifikasjon er en unik kode for hvert IFCobjekt. Rådgivende interiørarkitekt Industrial Foundation Classes. Et åpent objektbasert utvekslingsformat som benyttes i BIM for å dele filer og modeller uavhengig av programvare, fagområde og byggefase. Omfatter alle objekter i IFC-modellen, både fysiske (vegg, tak osv.), konseptuelle (aksenett, byggegrenser osv.) og romobjekter. En instans er en forekomst av en entitet. En IFC-fil inneholder instanser av entiteter. Eks: IfcBeam er en entitet. Hver IfcBeam-entitet som forekommer i en IFC-fil er en instansiert IfcBeam-entitet. En instans er informasjon om objektet på den posisjonen i det bygget som gjør at like IFC-objekter skilles fra hverandre og blir unike. Informasjonen om et objekt vil ikke bare ha en GUID, men to. En for instansen og en for Projektoppgave 3- Praktisk modellering 6

7 typen som da deles mellom alle objekter av samme type. LARK Rådgivende landskapsarkitekt Objekt Et objekt er definert som noe oppfattbart eller tenkbart som har en eksistens, selv om det ikke trenger å være en materiell eksistens. Det kjennetegnes ved å ha en egen identifikasjon (GUID) og kan ha egne egenskaper og relasjoner med andre objekter. Eksempler på entiteter som er objekter i IFC-standarden er bjelke (IfcBeam), prosjekt (IfcProject) og aksesystem (IfcGrid). Eksempler på entiteter som ikke er objekter er IfcAdvancedFace, IfcLabel, IfcAddress og IfcPerson. Objekttype En objekttype er en abstraksjon for å forenkle strukturen i IFC-datamodellen. En objekttype brukes for å aggregere instansers identiske attributter og egenskaper. Eks: IfcBeamType. Origo Prosjektets 0-punkt (nullpunkt) ofte markert med et kryss, gjerne nede til venstre, i modelleringsprogrammene. Alle de geometriske modellene skal referere til origo. Property Set Et property set definerer et sett med egenskaper definert for objekter av en bestemt entitet. Eks: Pset_WallCommon og Pset_BuildingStoreyCommon RIAKU Rådgivende ingeniør i akustikk RIB Rådgivende ingeniør i bygningsteknikk RIBr Rådgivende brannkonsulent RIE Rådgivende ingeniør i elektroteknikk (elkraft, tele, automatisering, heis, mv.) RIG Rådgivende ingeniør i geoteknikk RIV Rådgivende ingeniør i VVS-teknikk U Utvikling. Omfatter de oppgaver som må utføres for å utvikle og oppgradere en bygnings verdi over tid, i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. UU Universell Utforming Projektoppgave 3- Praktisk modellering 7

8 V Vedlikehold. Omfatter oppgaver som er nødvendige for å opprettholde et fastsatt kvalitetsnivå for bygningen og de tekniske installasjonene, og dermed sikre at bygningen som helhet fungerer etter hensikten innenfor en gitt brukstid. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 8

9 5 Innledning Utførelse av drift og vedlikehold er en nødvendighet for å opprettholde standarden til et bygg. Bygningskomponenter krever vedlikehold for å vare så lenge som de er laget for og antatt å vare. I tillegg er godt vedlikehold nødvendig for å skape godt inneklima og minimere ytre miljøpåvirkning. Dette dokumentet skal gi skolen og prosjektdeltakere en felles forståelse og beskrive hvordan IFCmodellen for Bygg B skal modelleres og berikes med tanke på FDVU. Prosjektet har som målsetning å skape en intelligent modell som kan fungere som kompletterende informasjonsgrunnlag til HiG's drifts-, og vedlikeholdsaktiviteter. Modellen skal også kunne fungere som komplement til aktiviteter innenfor forvaltning og utvikling. Med aktiviteter innenfor drift og vedlikehold mener vi Planlegging Gjennomføring Erfaringshøsting Typiske drift- og vedlikeholdsaktiviteter kan være Håndtering av husleieavtaler Tilstandsvurdering Leietakerbestilling Avdekking og innmelding av feil Bygningskontroll Utførelse av tiltak Det er et overordnet mål at vår BIM skal støtte opp under disse aktivitetene. I arbeidet er det viktig å synliggjøre på hvilken måte FDV-BIM'en bidrar til dette. Forvaltningsoppgaver vil ikke vektlegges i like stor grad som drift, vedlikehold og utvikling. Årsaken er at forvaltningsoppgaver i større grad er knyttet til andre administrative system og rutiner som vi ikke har, eller enkelt vil kunne få, innsyn i. Det vil videre kunne være punkter og mål som vil vise seg umulig å imøtekomme i gjennomføringen, og som ikke fungerer slik vi hadde ønsket og trodd. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 9

10 Prosjektgruppen mangler kompetanse innenfor enkelte fagområder og de vil av den naturlige grunn heller ikke bli spesielt vektlagt. Hvor komplett og korrekt informasjon prosjektgruppen kan levere er også svært avhengig av hvilken dokumentasjon som gjøres tilgjengelig fra HiG og byggherres side. I enkelte tilfeller kan det måtte legges inn tenkt, sannsynlig informasjon. 6 Definisjoner og språkbruk For å tydeliggjøre hva vi mener med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling skal vi benytte oss av definisjoner gitt i NS Når vi vurderer fremtidig bruk av vår modell vil disse definisjonene være viktige. De hjelper til å skille FDVU-fasens oppgaver fra hverandre og synliggjør hvilken informasjon som er nødvendig til hva i denne fasen. Løpende drift Aktiviteter med en frekvens på mer enn 1 gang per år. En tommelfingerregel er at løpende drift er det som må til for at leietaker skal kunne være i bygget, som eksempel kan nevnes Daglig renhold Service på ventilasjonsanlegg Teknisk tilsyn og overvåking Vedlikehold Aktiviteter med en frekvens sjeldnere enn 1 gang per år. Dette omfatter regelmessige tiltak for å opprettholde bygningsmessig og teknisk standard på samme nivå som ved anskaffelsen. Altså aktiviteter for å hindre forfall av bygningsmassen. For eksempel: Male innvendige vegger Pusse utvendige fasader Male vinduer og fasadekledning Utskiftninger Er definert som utskiftinger av bygningsdeler og tekniske installasjoner som har kortere levetid enn selve byggverket. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 10

11 For eksempel: Bytte av gulvbelegg Bytte av vinduer Bytte av membran på tak Planlagt vedlikehold og utskiftning 6.1 Definisjoner dokumentasjon Vi har som målsetning at alle typer av FDVU-dokumentasjon knyttet til bygget skal være tilgjengelig gjennom BIM'en 1. Følgende definisjoner av FDVU-dokumentasjon skal benyttes. Forvaltningsdokumentasjon Forvaltningsdokumentasjon defineres som den dokumentasjonen man trenger for å utføre forvaltningsaktiviteter for det aktuelle bygget. Det kan f.eks. være: Plantegninger Arealoppgaver Husleieavtaler Husleiekalkulator Driftsdokumentasjon Driftsdokumentasjon defineres som den dokumentasjon man trenger for å utføre driftsaktivitetene for et bygg. Krav til dokumentasjon for konkrete driftsoppgaver varierer avhengig av type bygningsdel. 1 All dokumentasjon vil ikke være tilgjengelig. Men vi skal prøve å få en del av alle kategotier av informasjon som anses nødvendig for å utføre de tiltenkte oppgavene BIM'en har. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 11

12 Vedlikeholdsdokumentasjon Vedlikeholdsdokumentasjon defineres som den dokumentasjon man trenger for å utføre vedlikeholdsaktivitet i et bygg. Krav til dokumentasjon for konkrete vedlikeholdsoppgaver varierer avhengig av type bygningsdel. Utskiftningsdokumentasjon Utviklingsdokumentasjon defineres som dokumentasjon som danner grunnlag for senere utvikling av bygget (oppgradering, ombygging, rehabilitering, tilbygg, påbygg etc.). Når dokumentasjon kobles til modellen er det viktig at det er tydelig hvilken type dokumentasjon det er. 7 Generell informasjon 7.1 Organisering og roller i prosjektet Prosjekter er organisert gjennom arbeid i grupper. Det er tre hovedgrupper; Byggherre-, RIB-, og ARK. I ARK-gruppen ligger også ansvar for RIV, LARK, RIBr. I byggherregruppen ligger også ansvar for IARK og RIE. Listen viser gruppemedlemmer og interesseområder. NAVN HOVEDGRUPPE SUBGRUPPE (interesse) SPESIELT ANSVAR Alseth, Olav ARK Kompositt, materialoppbygging Byström, Linda Byggherregruppe Prosjektleder Prosjektleder Ellingsberg, Halvard ARK UU, Brann Prosjektleder ARK-gruppen Gjelstad, Sigrunn ARK UU, Brann, Kvalitetskontroll modell Modellkoordinator, administrasjon Projectplace Hagelund, Tore Olsen ARK LARK Projektoppgave 3- Praktisk modellering 12

13 Heitman, Kai Roger Byggherregruppe Inventar, RIE, IARK Nøkland, Inge ARK Brann og rømning Olsson Haave, Karl Kristian RIB drofus Oveland, Ivar Byggherregruppe, ARK LARK, låssystemer Pacaityte, Birute ARK Brann og rømning Røen, Svein Ove ARK RIE Smiseth, Stine RIB UU Prosjektleder RIB-gruppen Stott, Cecilie Taralrud, Anders Byggherregruppe, IARK ARK Inventar, material- og produktbruk Brann, energi, UU, RIAku Voll Midtgaard, Hege Byggherregruppe Prosess Prosjektleder byggherregruppen 7.2 Programvare PROGRAMVARE ArchiCad 15 Graphisoft BIM-server FORMÅL Modellering av bygningsmassen i ARK-gruppen. De i ARK-gruppen som bruker ArchiCad vil benytte seg av BIM-server for arbeid i en og samme modell. Architecture 2011 (Autodesk) Eksisterende tegninger fra Arkitektkontoret (JAF)er utarbeidet i dette programmet. MEP modeller Modellere ventilasjon ECO Designer Energiberegning Solibri Modelsjekker Kvalitetskontroll av modellen Projektoppgave 3- Praktisk modellering 13

14 DDS Modellering av el (kan også supplere ArchiCad på bygningsmassen) Revit Modellering av terreng Terra scan, Terra model AEC3-tools Modellering av terreng Mulig verktøy for å generere COBie-filer. (http://www.aec3.com/en/6/6_04.htm) drofus TIDA Prosjketgruppen har mulighet til å ta i bruk drofus. Tanken er her registrering av interiør, kapasitet på rom. og andre ikke tekniske krav som ligger på romnivå. Dette vil være relevant for iark. Brukes av Statsbygg i det faktiske rehabiliteringsprosjektet. Mål om å lage en BIM som kan knyttes til dette prosjektet. 7.3 Generell modellstruktur Kartgrunnlag og origo Horisontaldatum: EUREF 89 NTM Sone 10 Vertikaldatum: NN1954 Det vil i prosjektet bli brukt et lokalt origo for å forhindre problemer relatert til for høye verdier på koordinater i modelleringsapplikasjonene. Punktet som velges som origo skal ligge sørvest for bygget, da dette forhindrer problemer med negative koordinator ved eksport. Videre skal bygget orienteres slik at aksesystemet går parallelt med ytterveggene for å minimere snapp-problematikk. ARK er ansvarlige for å velge origopunkt og lager og deler en dwg-fil som brukes for overføring fra prosjektkoordinater til globale koordinater. Kartgrunnlag fra området hentes fra Gjøvik kommune. I tillegg skal vi benytte den terrestriske laserskanningen som en student ved HiG har utført i kombinasjon med en flybåren laserskanning fra 2007 som grunnlag for å generere terrengmodellen. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 14

15 Filnavn Filnavn for modeller skal bygges opp på følgende måte i henhold til tabell. FILNAVN - PROSJEKT_DISIPLIN.IFC ARK RIB RIE IARK LARK BLOKKB_ARK.ifc BLOKKB_RIB.ifc BLOKKB_RIE.ifc BLOKKB_IARK.ifc BLOKKB_LARK.ifc Navn på etasjer og kotehøyder IfcBuildingStorey Etasjenavn Kotehøyde, m.o.h. 00U T Gesims Projektoppgave 3- Praktisk modellering 15

16 Lagstruktur Laginndelingen til objekttyper skal gjøres på følgende måte: Fagkode_Nummer_Beskrivende tekst Nummer angis på tresiffernivå fra NS 3451:2009. Fagkode angis i henhold til tabell. Eksempel: A_231_Bærende YV FAGKODE A B E I L Arkitekt Byggteknikk Elektroteknikk Interiørarkitekt Landskap, terreng Overordnet navngiving og ID-merking Navngiving av overordnede objekter skal følge Statsbyggs BIM-manual 1.2. Overordnede objekter listes og beskrives i tabell. OBJEKT ATTRIBUTT VERDI IfcProject IfcProject.Name Skal inneholde byggherrens prosjektnummer GUID Skal være identisk i alle fagmodeller. (Definert av ARK) IfcSite GUID Skal være identisk i alle fagmodeller. (Definert av ARK) IfcSite.Landtitlenumber Matrikkelnummer IfcSite.Name Navn på tomten IfcBuilding GUID skal være identisk i alle fagmodeller. (Definert av ARK) IfcBuilding.Name Blokk B Pset_BuildingCommon.BuildingID Bygningsnummer (Kommune- og GABnummer) IfcBuildingStorey GUID ID for hver etasje skal være identisk i alle fagmodeller. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 16

17 IfcBuildingStorey.Name Etasjenavn definert i dette dokumentet. Navngiving av typeobjekter IfcObjectType Navngiving Alle forekomster har tilhørighet til ett typeobjekt. Kun ett typeobjekt eksisterer for hver type forekomst. Navngiving av bygningsdeler følger NS 3451 Bygningsdelstabellen Navngiving av bygningsdeler skal ligge på IfcObjectType.Name, ihht Implementers Agreement #CV-2x Prosjektmål 8.1 Målgrupper for FDV-BIM Vi setter som mål å lage en BIM for følgende målgrupper Byggeier Eier av bygget. Eier er ytterst ansvarlig for å lagre modellen, holde den oppdatert, og distribuere tilgang på en hensiktsmessig måte. Byggeier av blokk B ved Høyskolen i Gjøvik er Statsbygg. Gruppen har vært i kontakt med Statsbygg som ønsker å samarbeide med oss slik at vi kan lage en modell som er mest mulig tilpasset den bruk de ser for seg. Statsbygg har tatt en beslutning om å bruke TIDA (Teknisk InformasjonsDAtabase) slik at alle utførende i rehabiliteringen vil måtte benytte seg av dette systemet for FDV-dokumentasjon. Det er et ønske at modellen skal kunne kobles til denne databasen. Da rehabiliteringen ikke benytter seg av BIM vil vårt arbeid kunne blir et nyttig komplement til det som allerede er bestilt av Statsbygg. Driftsleder hos Statsbygg Statsbygg ser for seg at driftsleder skal kunne bruke TIDA i sitt daglige arbeid. Det er derfor naturlig å se på hva TIDA kan tilby av funksjonalitet for FDV-BIM til denne brukergruppen og at Statsbyggs driftsleder blir en reell målgruppe for bruk av modell gjennom TIDA. TIDA bør være godt tilpasset denne type bruk. Oppgaver og informasjon som ikke støttes av TIDA må identifiseres og hvor mulig foreslås tilgjengeliggjort på andre måter. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 17

18 FDV-ansvarlig hos HiG FDV-ansvarlig på Høyskolen i Gjøvik skal kunne benytte seg av informasjon i FDV-BIM. Også her vil det være naturlig å utgå fra TIDA. Det er gjort innledende intervjuer med FDV-leder for å finne ut hvilken informasjon han anser som viktigst i sitt arbeid. Basert på disse ser vi det som sannsynlig at TIDA, som i stort sett dekker informasjon om tekniske systemer, ikke vil kunne dekke informasjonsbehovet til driftsleder fullt ut. Det vil derfor være nødvendig å se på andre programmer eller systemer som kanskje egner seg bedre til de oppgaver som utføres av FDV-ansvarlig. Leietakers bygningsadministrasjon Leietaker har et administrasjonapparat som vil kunne ha nytte av tilgang til modell. Dels som innsyn i den geometriske modellen, og dels som informasjonsgrunnlag til administrative oppgaver. Konkret vil det for eksempel kunne gjelde kontroll på inventar og kapasitet i rom. Brukere av Bygg B Brukere av bygget definerer vi som f.eks. studenter, lærere og annet personell som ikke har direkte administrative eller operative oppgaver knyttet til informasjon i modell. Disse skal kunne få tilgang til en enkel versjon av modellen hvor informasjonsmengden de har tilgang til er lav. Dette vil i utgangspunktet ikke kreve noe spesielt fra modellen som kun blir tilgjengelig "som den er " basert på krav fra andre målgrupper og bruksområder. Det forutsettes tillatelse fra Statsbygg på hvilke elementer som får lov til å vises i modellen. Målet med å nå ut til denne brukergruppen, vil være åpenhet for nye innovative innspill på bruk av modell i byggets levetid. Det vil derfor være viktig å realisere dette. 8.2 Mål for overlevering og vedlikehold av FDV-BIM Målet for overlevering av FDV-BIM er at den skal gi bruksverdi for målgruppene i 8.1 og enkelt kunne vedlikeholdes gjennom byggets levetid. Per i dag vet vi ikke nøyaktig hvordan brukerne ønsker FDV-modellen overlevert og heller ikke hvordan HiGs forvaltningssystem vil kunne integreres med modellen. Dersom TIDA skal benyttes vil dette kunne støtte mye av informasjonsoverleveringen og det videre vedlikeholdet av FDV-modellen. For andre målgrupper vil en IFC-innsynsløsning på Internett Projektoppgave 3- Praktisk modellering 18

19 (viewer) være et naturlig verktøy. Hvorvidt FDV-modellen skal lagres på skolens server eller andre steder vil kunne være avgjørende for hvordan linket informasjon skal lagres ved overlevering. Byggherregruppa står for endelig kvalitetskontroll av modell i forhold til fremtidig bruk og brukerstilte krav. Ved overlevering skal modellen kompletteres med rutiner og dokumentasjon for hvordan den skal brukes til FDV-formål. Overordnede målsetninger skal være: Enkelt å finne informasjon. Sikkerhet ved deling og publisering. Det skal ikke være mulig å endre i modell uten riktige rettigheter. Å bruke informasjonen videre gjennom hele byggets levetid. Enkle prosessbeskrivelser for bruk og oppdatering av modell. Vi skal streve etter å få modellen lokalisert på en server som kan håndtere endringer fra forskjellige brukere. 8.3 Bruksområder for overlevert FDV-BIM FDV-BIM skal støtte opp om funksjoner som inngår i løpende drift, vedlikehold og utskiftninger. Forvaltning vil også kunne ha nytte av overlevert FDV-BIM. Tenkte konkrete bruksområder som vi skal se på når vi utformer vår FDV-BIM er listet nedenfor med referanse til våre definerte brukergrupper. B# BRUKSOMRÅDE BESKRIVELSE TENKT MÅLGRUPPE fra 8.1 AVGRENSNING B1 Innsyn i modell Enkel innsyn regulert av byggeier. Det skal ikke kreves noen spesiell programvare for å gi brukeren innsyn og den må derfor være webbasert. Innsyn betyr også tilgang på viss informasjon, for eksempel rombeskrivelse. Alle Denne type innsyn vil ikke være koblet til noen andre systemer og det skal her ikke heller stilles noen krav som ikke allerede er samlet inn for andre formål. B2 Tilgang til FDVU- Innsyn til modell samtidig som dokumentasjon FDV-ansvarlig, Ikke all dokumentasjon dokumentasjon som spesifisert i 6.1 skal være tilgjengelig Driftsleder vi være tilgjengelig, men gjennom denne. Målgruppen skal gjennom en alle typer skal være IFC-lesere (for eksempel Solibri Modell Viewer) kunne laste ned informasjon fra hyperlinker. De Fortsetter representert for å vise hvordan det kan løses. kan også bruke lister fra modell til å finne Projektoppgave 3- Praktisk modellering 19

20 ønsket objekt-id, der tilhørende FDVUdokumentasjon er lagret. B3 Vedlikeholds- Bruk av modell til vedlikeholdsplanlegging Byggeier, FDV- Ettersom vi ikke har med planlegging krever registrert informasjon om objekters ansvarlig, de tekniske fagene fullt levetid og servicebehov. Dette kan gjøres Driftsleder ut vil ikke service og tilgjengelig gjennom å linke dokumenter til vedlikehold av disse objekter (planer, avtaleler mm.), eller gjennom være en del av de å registrere informasjon direkte i BIM hvor nødvendige planene i dette støttes av IFC. Begge typer vår BIM. informasjonsregistrering vil være akseptert i vår FDV-BIM. Det er ikke et mål å legge inn all nødvendig TIDA har mulighet for å lagre informasjon til formålet. vedlikeholdsrutiner og dokumentasjon Dels fordi vi har tilknyttet vedlikeholdsplanlegging. Vi skal teste begrenset med tid, og vår BIM og TIDA til dette formål. Vi skal også dels fordi vi ikke har nok se på mulighet for å definere egne kunnskap til å vite alt egenskapssett med egenskaper som er som er nødvendig. Vi nødvendige til formålet. skal heller beskrive hva som er lagt inn, og hvilke muligheter og begrensninger denne informasjon gir. Og hvorfor den er lagt inn på valgte måte. B4 Oversikt over Informasjon om hvilke arealer som er utleid Byggeier, Informasjon skal ligge på leieforhold areal, hvem som er leietaker, hvem som har Driftsleder, FDV- sone-nivå. bruksrett og hva som er inkludert av inventar, ansvarlig, nøkler og fellesfunksjoner. Bygningsadministrasjon B5 Oversikt over dør- Informasjon om hvem som har adgang til FDV-ansvarlig, og låstyper hvilke områder i bygget. Bygningsadministrasjon Projektoppgave 3- Praktisk modellering 20

21 B6 Oversikt over Avgrensende objekter til brannceller som f.eks. Driftsansvarlig, Skal ikke inkludere brann-teknisk vegger, etasjeskillere og dører. Eventuelt skal FDV-ansvarlig avgrensende vegger klassifisering også brannseksjonering modelleres med innenfor branncelle som egenskaper for brannteknisk klassifisering lette kontorvegger og (FireRating). F.eks. dør og vegg som må ha skiller. eller har brannklasse EI30. Henvisninger: Byggteknisk forskrift TEK 10 med veiledning, kapitel 11. Klassebetegnelse fra NS-EN Informasjonen brukes typisk ved planlegging av ombygging, rivning, renovering og til- og påbygging. B7 Ta ut material- Ikke bærende vegger bør modelleres med Driftsansvarlig, dokumentasjon på riktig oppbygging og eksakt tykkelse. Veggen, FDV-ansvarlig ikke bærende eller deler av den, bør tagges med link til vegger datablader og annen FDV-dokumentasjon hvis denne informasjonen er tilgjengelig. Informasjonen brukes typisk ved planlegging av ombygging, rivning, renovering og til- og påbygging. B8 Modell for å finne Modellen skal ha nødvendig informasjon til å Driftsansvarlig, Det legges ikke inn frem i bygget kunne lage bygningstegninger (planer og snitt) FDV-ansvarlig målsetting eller annen og orienteringskart for bygget. Med dette grafisk informasjon. menes at det skal være riktig plassering av Layout-arbeide må objekter og riktige geometriske mål i både X, Y utføres ved behov i hvert og Z aksen. enkelt tilfelle. B9 Oversikt over Informasjonen brukes spesielt til vurdering av Driftsansvarlig, tilgjengelighet i tilgjengelighet for utleie og bruk. Brukere, bygget tilpasset universell utforming Modellen skal ha nødvendig informasjon til å avdekke hvilke deler av bygget som er universelt utformet, hvilke deler som ikke er Bygningsadministrasjon det og hva som mangler for å møte krav om universell utforming. Sentralt her er klassifisering av egenskaper til objekter som danner rom-soner, dører og annet utstyr som skal være tilgjengelig for alle. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 21

22 B10 Informasjon om Modellen skal gi nødvendig informasjon om Driftsansvarlig, overflatebehandling materialbruk, farger, glans, og FDV-ansvarlig vedlikeholdsrutiner for overflater. Her må vi definere er system for farger på overflater og vi ser for oss å bruke Jotun sine malingsfarger angitt ved NCS kode system. Vi vil ha ett hierarkisk system for å angi materiale farge glans og struktur på overflater. Material, farger og glans dokumenteres i størst mulig grad i objektenes egenskaper, mens vedlikeholdsrutiner tagges med link til datablader. B11 Ta ut informasjon Brukes til å vurdere romfordeling og Driftsansvarlig, om inventar og utleiemuligheter. Gir oversikt over FDV-ansvarlig, teknisk utstyr i rom vedlikeholdsbehov for utstyr. Bygnings- Modellen skal ha informasjon om hvilket administrasjon inventar og teknisk utstyr som finnes i byggets ulike rom. Inventar og utstyrsobjekter skal være linket til det rom hvor det hører hjemme via ID-merking eller egenskaper i Pset. Vedlikeholdsrutiner tagges med link til datablader. Kategorisering i lister over inventar pr. rom. B12 Oversikt over Informasjonen brukes ved vurdering av Driftsansvarlig, FDV- lydklassifisering, tilgjengelighet for utleie og for planlegging av ansvarlig akustikk og dører ombygging, rivning, renovering, til- og påbygging. Modellen skal inneholde informasjon om støyreduserende egenskaper på vegger og etasjeskillere samt akustiske egenskaper for himling i klasserom og andre rom der det er relevant. Informasjonen som legges inn oppgis som laveste tillatte verdi i henhold til gjeldende krav. Projektoppgave 3- Praktisk modellering 22

23 B13 Oversikt over Det skal være mulig å hente ut brann- og Byggeier, rømningssikkerhet rømningsplaner med aktuelle brannsymboler Driftsansvarlig, og utstyr. Dører beregnet for rømning FDV-ansvarlig, spesifiseres som FireExit, rømningsveier Bygnings- merkes og brannteknisk utstyr modelleres. administrasjon B14 Ta ut informasjon Vedlikeholdsrutinene må være forenklet og Driftsansvarlig, om daglige vedlikeholdsrutiner notert ned på et skjema som er tilgjengelig via linking fra IFC-modellen. FDV-ansvarlig av overflater. B15 Informasjon om Modellen må ha hver sin bossenhet knyttet Driftsansvarlig avfallshåndtering mot sin gitte sone. 9 Gjennomføringsstrategi 9.1 Fremdrift og milepæler Milepæler og fremdriftsplan vil være tilgjengelig i projectplace. DATOFESTEDE MILEPÆLER 1.juli Kravspesifikasjon for FDV-BIM Høringsutkast innleveres. Individuell gjennomgang + Innspill og nødvendig dokumentasjon og tegninger hentes inn av faglærere. 11.august Gjennomgang i grupper Gruppene bestiller tegninger og dokumentasjonsunderlag. 18.august Ferdig utkast leveres. Tegninger er på plass og modellering starter. Kontroller foretas som i beskrevet i 11.2, 11.3 og Projektoppgave 3- Praktisk modellering 23

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM- prosjekt EBAs "Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt" er et bra og gjennomarbeidet dokument. Grensesnittet mellom rådgiver og entreprenør har lenge vært kilde til konflikt. Entreprenørens

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014

Skanska: BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 Skanska: BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.mai 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad.

Prosessen har til formål å digitalisere søknad og behandling av søknad. GE P13 ebyggesak Innledning Denne prosessen omfatter søknad og behandling av søknad med BIM på åpent format IFC. Begrepet byggesak dekker dialog, søknad og behandling av saksbehandling av byggverk mellom

Detaljer

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform.

BIM i bygging. Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. BIM i bygging Bim til Georeferering BIM til byggegrop BIM på Site. Bim som arbeidsform. 1 BIM til Georeferering 2 Georeferering Arkitektens 10 første punkt.. 1. Hva skal designes? 2. Hvor? 3.. 4... 5..

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap)

PROSJEKTBESKRIVELSE. Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon. (BIM for landskap) PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt Standardisering av digitalisert landskapsinformasjon (BIM for landskap) Innhold Bakgrunn... 2 Hovedoppgave... 2 Omfang og krav til leveranse... 4 Fremdrift... 4 Økonomi...

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

BIM som prosjekteringsverktøy

BIM som prosjekteringsverktøy BIM som prosjekteringsverktøy Katrine Opdahl Sousa kao@nticad.no NTI CADcenter AS NTI CADcenter Langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører. Basert på våre verdier,, Leverer verdiskapning for

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

FDVU/FM med EDMmodelServer

FDVU/FM med EDMmodelServer FDVU/FM med EDMmodelServer buildingsmart medlemsmøte 17. sept. 2015 Pål Huse Pal.Huse@jotne.com Jotne EPM Technology AS FDVU med EDMmodelServer BIM modellserver med konsoliderte modeller Tilleggsfunksjonalitet

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 E-post: nosyko@nosyko.no Web: http://www.nosyko.no IFC støtte i drofus drofus versjon 0.8alfa3 DOKUMENTDATO: 2007-09-21 1. INNLEDNING

Detaljer

BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no

BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no BIM I ARKITEKTKONKURRANSER UIO - SENTER FOR LIVSVITENSKAP 2014-10-14 Frode Mohus fm@statsbygg.no DU, DEN BIM EN TRADISJONELLE ARKITEKTKONKURRANSER Både åpne og «lukkede» (med prekvalifisering) mange eller

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis

Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Nytt Østfoldsykehus BIM i praksis Prosjekterings Gruppen PGL COWI ARK AART ARKITEMA ELIASSEN LAMBERTZ- NIELSEN RI COWI Erichsen & Horgen AS Hjellnes Consult AS NGI Norsas Infrastruktur Programvare Maskiner

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T

BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen. Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T BIM i T2 - Oslo Lufthavn Gardermoen Morten M. Ræder Arkitekt, BIM-koordinator Terminal, Nordic / Team_T T2 Oslo Lufthavn Gardermoen bakgrunn og nøkkeltall OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Del I. 140.000 m2 2010

Detaljer

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser

Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Løsninger i erfaringslæring metode og prosesser Pilot Beslutningsstøtte Pilot SJKE E-handel m/miljø- og energikrav Fyrtårnsamarbeid leverandørutvikling Pilot Blandingsgassbod Pilot GIH-bygget Håndverker

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 22.11.2010) Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1.

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 03.04.2014 Tilpasset ny IFC-funksjonalitet i versjon 2013.11) NTI CADcenter

Detaljer

Eiendomsavdelingen ved

Eiendomsavdelingen ved Eiendomsavdelingen ved Rikshospitalet it t HF Dokumentasjon for optimal drift Rikshospitalet - Gaustad Radiumhospitalet - Montebello Epilepsisenteret i t - Bærum Dokumentasjon for optimal drift. Overingeniør

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN

SLIK STØTTER buildingsmart NÆRINGEN FAGSKOLEN I OSLO HOLMEGENES SMEDVIG EIENDOM KRUSE SMITH PNØ - COWI PNØ - COWI PARKPORTALEN SMEDVIG EIENDOM TRENGER VI STANDARDER BIM effektiviserer, øker kvalitet og sparer ressurser BIM forutsetter: standardiserte

Detaljer

FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen

FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen FORFATTERE: Lene Kristine Rosendal Skaret Linda Jeanette Sørengaard Dato: 27.05.14 Sammendrag Tittel: FDV-BIM Toppidrettssenteret i Granåsen Dato: 27.05.14 Deltakere:

Detaljer

Statsbyggs BIM-manual

Statsbyggs BIM-manual Statsbyggs BIM-manual Frokostseminar Oslo, 2010-04-28 Senioring. Ole Kristian Kvarsvik, Statsbygg okk@statsbygg.no www.statsbygg.no/bim Statsbygg stiller KRAV til BIM i prosjekter BIM manualen skal definere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder

EKSAMENSOPPGAVE PROBLEMSTILLING. Henning Langsrud BIM-K. Origo, rotasjon og etasjehøyder PROBLEMSTILLING 1. Hvordan kvalitets sikrer BIM koordinatoren alle aktørers plassering av modellens origo, rotasjon og etasjer ved bruk av Solibri. 2. Hvordan kvalitetssikre eget arbeid ved berikelse av

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013

BIM OG KONTRAKTER. - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt. Novapoint Brukermøte 24. april 2013 BIM OG KONTRAKTER - grunnlag for samspill og reduksjon av konflikt Novapoint Brukermøte 24. april 2013 Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver i Arkitektbedriftene i Norge 26.04.2013 1 Hvilke formater har

Detaljer

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014!

OVERSKRIFT! BUILDINGSMART NORGE KONFERANSE 2014 GARDERMOEN 24.04.2014! OVERSKRIFT! -! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER OG SERTIFISERING! BUILDINGSMART NOR KONFERANSE 2014 LÆRERPLANER TILGJENLIG FOR

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS

buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS buldingsmart Guiden Strategisk eiendomsledelse NBEF, Kursdagene 2015 Trondheim Øyvind Rakkestad, Rendra AS Sigve Pettersen, Rendra AS BAKGRUNN OM OSS bsn Norges åpen BIM forening Sørger for at teknologiutvikling

Detaljer

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen,

Detaljer

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage

Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF. PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage Rev. Dato Revisjonen gjelder Utarbeidet av: Godkjent A 14.05.14 Tegningsnummerering/BIM rutine SGJ CF PA-Bok for Torstvedt Skole og Barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING... 3 1.1 Formål... 3 1.2

Detaljer

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening

BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL. Versjon 2.0. November 2012 Boligprodusentenes Forening BOLIGPRODUSENTENES BIM MANUAL Versjon 2.0 November 2012 Boligprodusentenes Forening 2 Innhold Forord... 4 1. Introduksjon til BIM brukermanual... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Mål... 5 1.3. Målgruppe... 5

Detaljer

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag

Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Den kloke tegning 23. oktober 2013 Gjennomføringsmodeller Styring av store og tverrfaglige prosjekteringsoppdrag Stine Bjønnstu Holthe Agenda 1. Erfaringer fra olje og gass 2. Gjennomføringsmodeller og

Detaljer

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011 KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen, senior rådgiver

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth FDVU-BIM - Fosen videregående skole Forfatter: Olav Alseth Dato: 27.05.2013 1. Sammendrag Tittel: FDVU-BIM Fosen videregående skole Dato: 27.05.2013 Deltaker: Veileder: Oppdragsgiver: Olav Alseth Bjørn

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS

buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Versjon Info Dato Versjon 1.0 Utsendt første versjon 2013.12.13 buildingsmart Norge Læreplan 01 - BASIS Denne læreplanen er en del av kompetanseplanen til buildingsmart Norge Innhold læringsmoduler Læreplan

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style BIM & FM/FDVU Den Kloke Tegning Click to edit Master title style Gunnlaugur B Hjartarson, 14. okt.2015 Innehold 1. Kort om MainManager 2. Hvilke stakeholder i byggeprosessen adresserer MainManager 3. MainManager

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Beskrivelse BIM Versjon 9.0

Brukerdokumentasjon for Beskrivelse BIM Versjon 9.0 Brukerdokumentasjon for Beskrivelse BIM Versjon 9.0 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV

Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Hvordan lykkes med byggeprosjekter. ITB ( Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Hva og hvordan. Fra BIM i idèfaen til FDV Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og

Detaljer

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger?

HVA ER FDV? Statisk FDV Dynamisk FDV. Overtagelse og drift av bygninger? Overtagelse og drift av bygninger? Overlevering av prosjekt. Erfaring med nye og rehabiliterte bygg - Erfaringer fra prosjektgjennomføring, ble bygget ferdig? - Hva og hvor er forbedringspotensialet? -

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 10.09.2013 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2013.4) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

BIM Manual. Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage

BIM Manual. Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage BIM Manual Sande kommune Prosjekt 11021 Skafjellåsen barnehage Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Definisjoner og forkortelser:... 3 Fagmodellansvarlig har ansvar for:... 3 BIM-koordinator

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

ITB /BIM / FDV ITB / BIM /FDV. Pro Integrated Management AS

ITB /BIM / FDV ITB / BIM /FDV. Pro Integrated Management AS ITB /BIM / FDV 1 ITB / BIM /FDV Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Byggherreombud, Integrator, Igangkjøring tekniske anlegg Eiendomsdrift, Sykehus, FM/FDV

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset Hvordan påvirker resultatet driftsfasen 1 Kostnader, nyttevrdi, fremtiden BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 2 2015.09.23 1 BIM, Hvor er I'en

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 29.03.2012 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2011.11) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning?

Hvordan kan BIM bidra til bedre bygg og eiendomsforvaltning? MagnusHøyem HvordankanBIMbidratilbedre bygg ogeiendomsforvaltning? Kristiansand,22.06.2010 Norgesteknisk naturvitenskapeligeuniversitet Fakultetforarkitekturogbilledkunst Instituttforbyggekunst,prosjekteringogforvaltning

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset BIM hva skal den dekke! BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 1 BIM, Hvor er I'en 2 2014.03.10 1 NBEF initiert, Fmie, Mange aktører deltar 3

Detaljer