Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie"

Transkript

1 1 Ullernbakken Boligsameie Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Ullernbakken Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Ullernbakken Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Ullernbakken Boligsameie avholdes onsdag 29. april 2015 kl. 18:00 på Røa Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret, vedtektsendring 15 fellesutgifter B) Forslag fra styret, vedtektsendring ny 18, ansvar vinduer og terrassedører. C) Forslag fra styret, vedlikehold og rehabilitering i sameiet D) Forslag fra styret, finansiering av tak Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 2 år C) Valg av valgkomité Oslo Styret i Ullernbakken Boligsameie Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/

3 3 Ullernbakken Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Stian Andersen Rendal Myrhaugen 31 C Styremedlem Elin Inderhaug Myrhaugen 35 Styremedlem Nina Kirkvaag Myrhaugen 35 Styremedlem Carl Gustaf Rye-Florentz Myrhaugen 31 C Styremedlem Odd Olav Solbakken Myrhaugen 25 D Varamedlem Inger Wesche Myrhaugen 31 C Varamedlem Frode Wold Myrhaugen 25 D Valgkomiteen Marianne Fagerli Myrhaugen 35 Bjørn Heier Myrhaugen 25 A Fredrik Lindemann Myrhaugen 25 D Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Ullernbakken Boligsameie Sameiet består av 102 seksjoner. Ullernbakken Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 7 Vestre Aker i Oslo kommune med følgende adresse: Myrhaugen Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Ullernbakken Boligsameie har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er PWC.

4 4 Ullernbakken Boligsameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Av dette er andre inntekter kr som blant annet består i innkreving nytt nøkkelsystem, samt innkreving andel kostnader til gasspeiser. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak takrehabilitering ved Selvaag og nytt låssystem. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Ullernbakken Boligsameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av takene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 er redusert, da sameiet har reforhandlet forsikringspolisen. Lån Ullernbakken Boligsameie har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på en økning av innkreving til kabel-tv med kr 21 pr kvartal fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Ullernbakken Boligsameie Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/

6 Til sameiermøtet i Ullernbakken Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ullernbakken Boligsameie, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ullernbakken Boligsameie per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

7 Revisors beretning Ullernbakken Boligsameie, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 14. april 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

8 8 Ullernbakken Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

9 9 Ullernbakken Boligsameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

10 Ullernbakken Boligsameie OSLO, , STYRET FOR ULLERNBAKKEN BOLIGSAMEIE Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig og kvartalsvis. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

11 11 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. andel kostnader til gasspeiser Ref. andel kostnader til nytt nøkkelsystem Depositum trimrom SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift av styrehonorar SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 321, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Selvaag Prosjekt AS, tilstandsvurdering og betonganalyse SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AS Servicesentr. Lås og Nøkkel, nytt låssystem Selvaag Prosjekt AS, Takrehabilitering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring -898 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandelforsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 12 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell -279 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/strøing Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -943 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd, innberettet Telefon Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Renter av lån i Handelsbanken til sameierne Gjensidige, kundeutbytte Andre renteinntekter 593 SUM FINANSINNTEKTER

13 13 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Handelsbanken, renter lån innfridd i år Handelsbanken, termingebyr lån -900 Andre rentekostnader -41 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 2 NOTE: 15 LANGSIKTIGE FORDRINGER Lån til sameierne i Handelsbanken, saldo pr Nedbetalt i år / innfridd, jf. note SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER 0 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Telenor, forskuddsbetalte 1.kv SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 726 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen v/innfrielse pr var 6,05%. Løpetiden er 15 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år / innfridd SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 0

14 14 Ullernbakken Boligsameie SAK 4 - GODTGJØRELSE TIL STYRET Sist godtgjørelsen til styret ble endret var for regnskapsåret Styret ber derfor om at godtgjørelsen justeres i henhold til lønnsstatistikk for SSB for 2012 (4,0 %), 2013 (3,9 %) og 2014 (3,8 %). Det vil si at godtgjørelsen øker fra NOK til NOK På bakgrunn av dette foreslås det at godtgjørelsen til styret for 2014/2015 blir satt til NOK Sammenligning med våre nabosameier: Vestre Ullern Boligsameie for perioden 2013/2014: Godtgjørelsen ble satt til NOK pluss en ekstraordinær godtgjørelse på NOK for arbeid med gavlprosjekt. Sameiet har 286 seksjoner. Ullernåsen Boligsameie for perioden 2013/2014: Godtgjørelsen ble satt til NOK I tillegg har sameiet ansatt daglig leder i 75 % stilling. Sameiet har 423 seksjoner. Forslag til vedtak: Godtgjørelsen til styret for perioden 2014/2015 settes til NOK

15 15 Ullernbakken Boligsameie 5. INNKOMNE FORSLAG SAK A - ENDRING AV VEDKETKT 15 FELLESUTGIFTER 15 Fellesutgifter Vedtekt av : Utgiftene ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet skal fordeles etter den enkelte bruksenhets nytte, jfr eierseksjonsloven 23. Forholdet mellom nytten for de enkelte bruksenheter settes likt forholdet mellom kjøpesummene på utgangsskjøtene for den enkelte seksjon. Styret fastsetter et beløp som innbetales forskuddsvis hvert kvartal av den enkelte sameier. Ved for sen betaling ilegges morarenter og gebyrer. Forslag til ny formulering: Utgiftene ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter kjøpesummene ifølge utgangsskjøtene for den enkelte seksjon, jfr. eierseksjonsloven 23. Styret fastsetter et beløp som innbetales forskuddsvis hvert kvartal av den enkelte sameier. Ved for sen betaling ilegges morarenter og gebyrer. Begrunnelse til forslaget: Styret er av den mening at formuleringen i de 2 første setningene i gjeldende vedtekt 15 kan komme til å skape usikkerhet, uklarhet og i verste fall konflikter når det blir store kostbare vedlikeholdsarbeider fremover. For å prøve å unngå det ønsker vi å endre formuleringen. Styrets forslag er ingen realitetsendring. Forslaget er tilnærmet lik hovedregelen i eierseksjonsloven 23, 1 ledd Unntaksregelen i eierseksjonsloven 23, 1 ledd gir anledning til hvis særlige grunner taler for det å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Denne unntaksregelen skal tolkes snevert. Vi viser i denne forbindelse til en Høyesterettsdom fra som vi har lagt ut på sameiets hjemmeside:

16 16 Ullernbakken Boligsameie SAK B - FORSLAG TIL NY VEDTEKT VEDRØRENDE VINDUER 18 Ansvar for vedlikehold utskifting av vinduer og terrasse dører Sameier er ansvarlig for innvendig vedlikehold og utvendig vedlikehold av vinduer som kan nås fra terrasse /balkong Sameiet er ansvarlig for utvendig vedlikehold av vinduer i gavlveggene. Sameiet er ansvarlig for utskifting av alle vinduer og terrasse dører. Nødvendig skifte av isolerglass er sameiers ansvar. Begrunnelse for forslaget: Styret er av den mening at det i årene fra 2009 og frem til i dag har vært en uklar kommunikasjon fra styret til sameierne gjennom skrivet Verdt å vite, diverse brev og skriv angående hvem som har ansvar for utskifting av vinduer og terrassedører, (sameiet eller sameier). Dette ønsker styret å få ryddet opp i ved at sameiermøte vedtar en ny vedtekt. Eierseksjonsloven er i henhold 4 ufravikelig, men sameiet kan vedta vedtekter som presiserer grensen mellom sameiers og sameiets ansvar. Ullernbakken boligsameie har ikke hatt noen slik vedtekt. Styret har i sitt forslag valgt å følge gjeldende praksis som vi har innhentet opplysninger om. Vinduer ansees som en naturlig del av bygningskroppen og ansees derfor som sameiets ansvar. Styret er kjent med at eierseksjonsloven er under revidering. Vi kjenner til at et offentlig utvalg (Wyllerutvalget, NOU 2014:6) blant annet har kommet med et detaljert forslag angående ansvar for vedlikehold hvor også ansvaret for vedlikehold og utskifting av vinduer er tatt med. Styret vet ikke hva som blir det endelige resultatet i den reviderte loven, men forslagene i NOU 2014:6 er å tråd med styrets forslag til ny vedtekt.

17 17 Ullernbakken Boligsameie SAK C VEDLIKEHOLD/REHABILITERING Som mange har fått med seg, har våre naboer, Ullernåsen Boligsameie og Vestre Ullern Boligsameie, satt i gang med omfattende rehabiliteringsprosjekter. Sameiene er alle bygget av Selvaag i siste halvdel av 1970-tallet. Etter forrige sameiermøte var det klare indikasjoner fra flere oppmøtte at det var ønske om en fremtidig vedlikeholdsplan. Styret engasjerte Selvaag Prosjekt AS, som i juni 2014 utførte en tilstandsvurdering av sameiets bygningsmasse. Alle tall som benyttes her er kun grove estimater satt sammen med hjelp fra Selvaag Prosjekt. Hvis utfallet av avstemmingen blir å gå videre med noen av alternativene vil styret sammen med prosjektleder utarbeide nærmere kostnadsestimater og utrede prosjektene mer i detalj. Betongrehabilitering Høsten 2014 ble det utført en stikkprøveundersøkelse av balkonger og terrasser i armert betong i sameiet av Ødegård og Lund AS. I rapporten fra Ødegård og Lund står det blant annet: - Relativt begrenset omfang med synlige skader forårsaket av armeringskorrosjon, men lokalt er det lett å finne skader, og skader som er under utvikling. - Ingen tegn til klorider i betong. - Det er funnet omfattende frostskader på flere bodelementer og det forventes også frostskader på andre konstruksjonsdeler. - Forrige betongrehabilitering fra slutten av 1990-tallet har gitt en meget god beskyttelse av betong i gulv med membran. Maling av vegger, søyler og tak har også gitt en effektiv beskyttelse av karbonatisering av betong. - Dog er det utsette gulv og vannrenner som har gitt omfattende malingsavflassing i tak, dekkeforkanter og vegger. Vi kjenner ikke årsak, men antar det kan ha sammenheng med flislagte gulv i overliggende etasjer. Videre skriver Ødegård og Lund at resultatene viser at det er behov for rehabilitering/vedlikehold som bør gjennomføres så snart som praktisk mulig. Riktig utført vil dette gi en langtidsbestandig beskyttelse av den armerte betongen. Kostnaden for denne betongrehabiliteringen er estimert til ca. 10 millioner kroner. Det er brukt en del ressurser på betongrehabiliteringen. Dette estimatet er dermed mer nøyaktig enn de resterende tallene som er presentert i denne saken. Imidlertid vet man ikke nøyaktig omfang av arbeidet før man setter i gang. I tillegg kommer kostnader for rehabilitering av garasjene. Det ble i 2010 lagt belegg i deler av øvre garasje MH 25. Styret er ikke kjent med hvorfor det ikke ble lagt i hele garasjen. For plan 2 MH 25 er det derfor i utgangspunktet tenkt en mekanisk reparasjon og nytt epoxybelegg. I tillegg repareres det katodiske anlegget. De øvrige to garasjene har gulv på grunn og da blir det kun utført reparasjoner etter metoden begrenset mekanisk betongreparasjon. Det bør også vurderes å fuktsikring garasjeanlegget i M31, da det renner en del vann på gulvet. Videre foreslås det at vi vasker ned garasjene og

18 18 Ullernbakken Boligsameie overflatebehandler med en diffusjonsåpen maling og eventuelt vurdere å legge ny asfalt hvis den gamle er nedslitt. Dette er grovt estimert til ca. 3-5 millioner kroner. Før vi evt. beslutter gjennomføringen av dette tiltaket vil vi nærmere redegjøre for nøyaktig hva som er nødvending og mer nøyaktig pris. Fasaderehabilitering Den største kostnaden knyttet til fasaderehabiliteringen er gavlveggene, hvor man skal skifte ut alle plater og vinduer, samt legge ekstra isolasjon. Det er også tatt utgangspunkt i maling av felles treverk, samt å bytte ut treverket på balkongene på baksiden av MH 25 og MH 31. I følge tilstandsvurderingen fra Selvaag, kan platene på gavlveggene fortsatt henge i 5-10 år før de må byttes, men enkelte vinduer i gavlene må relativt snart byttes. Kostnaden for denne rehabiliteringen avhenger av type material man velger på gavlene. Foreløpig har vi tatt utgangspunkt i planjaplater, steniplater og teglkledning, hvor det skiller ca. kr. 3,5 millioner på billigste alternativ (planjaplater) og dyreste alternativ (teglkledning). Grovt estimerte kostnader for fasaderehabilitering: - Ca. 13,5 millioner kroner om man går for planjaplater. - Ca. 14,5 millioner kroner om man går for steniplater. - Ca. 17,0 millioner kroner om man går for teglkledning. Styret har ikke full ut utarbeidet detaljerte planer rundt alternativene da vi ønsker å høre med seksjonseierne hva de ønsker. Ut fra hva som blir besluttet på sameiermøtet, ønsker vi da å arbeide videre med dette og komme tilbake med mer detaljerte planer og finanseiringsalternativ på et senere tidspunkt. Hvis det lar seg gjøre kan det bli aktuelt med et ekstraordinært sameiermøte før utgangen av 2015, men det er for tidlig å si om det er praktisk mulig. Styret vi uansett holde alle løpende orientert gjennom rundskriv og hjemmesiden. Styret sa i mars 2015 opp rammeavtalen med Selvaag Prosjekt AS. Avtalen har 6- månders oppsigelse, slik at avtalen løper i utgangspunktet ut september. For ordens skyld; arbeidet med de resterende takene går som planlagt. Styret har vært fornøyd med samarbeidet, men hvis sameiet skal gå i gang med omfattende vedlikehold- og rehabiliteringsarbeid ønsker styret å sette ut prosjektleder/ entreprenørrollen på anbud. Selvaag Prosjekt er en av aktørene vi ønsker å ha med i en slik anbudsrunde. Tips til andre aktuelle firmaer kan sendes til styret. Hvis man velger å gå for både betong og fasader samtidig, er byggeperiode estimert til 8-10 måneder. Det er da også ønskelig at man kommer i gang med arbeidet tidlig vår 2016 eller 2017 for å minimere kostnader til oppvarming. Fordeler med å ta betong- og fasaderehabilitering sammen: - Kortere byggeperiode. - Besparelse på rigg. - Samme standard på bygningsmassen som våre to sammenlignbare nabosameier.

19 19 Ullernbakken Boligsameie Finansiering Rehabiliteringene vil enten bli finansiert via opptak av felles lån med mulighet for individuell nedbetaling eller ved full egenfinansiering hvor hver enkelt seksjonseier må betale inn sin andel. Forslag 1: Styret gis tillatelse for ytterligere utredelser av betongrehabilitering. Forslag 2: Styret gis tillatelse for ytterligere utredelser av betong- og fasaderehabilitering. (og evt. øvrige vinduer, hvis sak 6 vedtas) Forslag 3: Utsette større vedlikeholdsarbeid og rehabilitering i 3-5 år. (Styret foreslår at det stemmes samlet over forslagene. Vedtaket krever alminnelig flertall) Det er viktig å merke seg at dette IKKE er en beslutning om at man skal gjennomføre valgte tiltak, men at man samtykker i at styret kan pådra sameiet kostnader i forbindelse med nærmere utredelse av prosjektene med tanke på en endelig avgjørelse på et senere tidspunkt. Styrets innstilling Styret innstilling er forslag 2.

20 20 Ullernbakken Boligsameie SAK D FINANSIERING AV NYE TAK Arbeidet med etterisolering og tekke om taket til MH 29 ble som kjent ferdigstilt før jul Arbeidet har vært vellykket og de resterende fem takene blir påbegynt i løpet våren 2015 og forventes ferdigstilt tidlig høst Totalkostnaden for takene inkludert prosjektering kommer på underkant av 6 millioner kroner. Av dette dekkes 3 millioner kroner med oppspart egenkapital, og resterende 3 millioner kroner må enten egenfinansiering som betyr innbetaling fra seksjonseiere eller så må sameiet ta opp et lån med mulighet for individuell nedbetaling. Det er to alternativer som skal stemmes om, hvor forslag A som er felles låne opptak med mulighet for individuell nedbetaling (IN) og forslag B som er egenfinansiering. I utgangspunktet er det nok med alminnelig flertall for begge forslagene, men som en konsekvens av felles låneopptak vil det være nødvendig med en vedtektsendring som krever 2/3 flertall. I praksis betyr dette at det vil kreves 2/3 flertall for forslag A og alminnelig flertall for forslag B. Egenfinansiering Egenfinansiering er den billigste og raskeste måten å få kapitalen på plass på. Den er minst byråkratisk for sameiet, og det blir ingen heftelser på den enkelte seksjon om en slik løsning velges. Det bør heller ikke være noe problem for seksjonseiere å finansiere innbetaling av denne størrelsen ved egen hjelp. Denne løsningen innebærer at styret via forretningsfører (OBOS) krever inn midler fra sameierne i henhold til fordelingsnøkkel (se vedlegg 1). Egenfinansiering gir også minst administrasjonskostnader for sameierne totalt sett. Hvis det blir flertall for egenfinansiering vil styret komme tilbake med frist for innbetaling og kontonummer for innbetaling. Felles låneopptak med mulighet for individuell nedbetaling Dette alternativet for finansiering betyr at sameiet tar opp et lån for å finansiere de nye takene. Når hele lånet er utbetalt kan man igangsette administrasjonsavtalen, som gir seksjonseiere mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Styret har vært i kontakt med blant annet OBOS Bank som kan tilby sameiet lån på 3 millioner kroner. Den nominelle renten vil da komme på mellom 4,5 og 5 % pr. år. En av årsakene til den høye renten er at sameiet som lånetaker ikke kan stille sikkerhet for lånet. På grunn av det høye rentenivået sameiet vil få på en felleslån, vil individuell nedbetaling normalt være det mest lønnsomme for seksjonseiere. Det er viktig for OBOS som forretningsfører at eierne skiller mellom den individuelle nedbetalingsordningen som OBOS tilbyr til borettslag og administrasjonsavtalen som tilbys til eierseksjonssameier. Primærintensjonen i begge avtaler er å gi eierne mulighet til nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dette er en frihet mange eiere setter pris på, og mange eiendomsmeglere er positive til i forbindelse med salg. Det positive for Ullernbakken BS er at via en slik avtale gis sameierne mulighet til selv å

21 21 Ullernbakken Boligsameie velge egenfinansiering eller felles lån i sameiet som dekkes gjennom månedlige innbetalinger /fellesutgifter. En administrasjonsavtale må vedtas på sameiermøte og krever samtidig en vedtektsendring. Vedtektsendringen er påkrevd for å sikre at informasjon knyttet til avtalen og det vedvarende ansvaret synliggjøres. Forretningsfører vil sørge for at kostnadene knyttet til lånet blir fordelt på de eierne som har restgjeld. Kostnaden avregnes hvert halvår slik at det som kreves inn fra eierne til å betjene lånet blir mest mulig likt som kostnadene. Ved perioder med avvik vil dette rettes opp i neste periode via en egen justering/spesifikasjon på felleskostnadsgiroene. Dette for at de eierne som har nedbetalt sin andel fellesgjeld ikke belastes for lånekostnader som ikke vedrører dem lengre, men også for at de med fellesgjeld ikke skal betale inn mer enn nødvendig til sameiet. Det er viktig å synliggjøre det pro-rata-ansvaret de som nedbetaler også har ovenfor en felles lånegiver. Erfaring tilsier imidlertid at dette ikke bør bekymre unødig da det er liten risiko for at de som nedbetaler sin andel skal bli tvunget til å betale på restlånet. Pro-rata-ansvar må ikke forveksles med solidarisk ansvar. For sameierne i Ullernbakken BS innebærer et pro-rata-ansvar at hver og én til en hver tid er ansvarlig for sameiets forpliktelser i henhold til sin eierbrøk, som i Ullernbakken BS er 1/102. Dette ansvaret er uavhengig av finansieringsmåte og gjelder utad (mot lånegiver) i sameiet. Innad i sameiet er hver seksjon ansvarlig i henhold til sin fordelingsnøkkel (løpende kostnader/fellesutgifter), som følger av sameiets vedtekter. Denne forskjellen innebærer at løpende kostnader/fellesutgifter fordeles etter fordelingsnøkkel, mens sameiets eventuelle kreditorer (tjenesteleverandører og eventuelle lånegivere) vil holde sameierne ansvarlig i henhold til eierbrøken. Opptak av et felles lån med mulighet for individuell nedbetaling (administrasjonsavtale med OBOS) koster sameiet kroner i engangshonorar til OBOS, og medfører deretter en årlig administrasjonsavgift som er på 10 % av forretningsførerhonoraret. Dette vil utgjøre en årlig kostnad på ca kroner for sameiet. Seksjonseiere som ønsker å benytte seg av ordningen, må betale et engangsvederlag på kroner til OBOS ved inngåelsen av avtalen. Styret og OBOS Eiendomsforvaltning AS presiserer at konsekvensene av å unnlate å inngå IN-avtale i sin helhet påhviler den enkelte, og styret har ingen mulighet til å påvirke eller endre situasjonen ovenfor seksjonseierne, eventuelle arvinger eller fremtidige kjøpere dersom konsekvensen av å unnlate inngåelse på et senere tidspunkt gjør seg gjeldene. Sameiermøtet må, som nevnt, vedtektsfeste at der skal åpnes for administrasjonsavtale, men inngåelsen av den konkrete IN-avtalen med OBOS gjøres av den enkelte, som for øvrig forplikter seg til å orientere eventuelle fremtidige eiere av seksjonen om avtalen, eventuelt om det er unnlatt å inngå slik avtale. Som seksjonseier må du ta stilling til hvilken av de 2 følgende finansieringsmodellene du foretrekker.

22 22 Ullernbakken Boligsameie Forslag 1: Felles låneopptak med mulighet for individuell nedbetaling, og endring av vedtektene ved inngåelse av administrasjonsavtale med OBOS. Styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 3 millioner kroner, renteutgifter i byggeperioden inkludert til rehabilitering av takene i sameiet. Sameiermøtet vedtar også at det innføres en ordning der hver enkelt sameier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dette krever en ny vedtektsbestemmelse 19 slik: «Vilkår for individuell innfrielse av andel fellesgjeld i for bindelse med nye tak. Ullernbakken boligsameie vedtar at seksjonseiere som ønsker det kan innfri sin andel av fellesgjelden knyttet til låneopptak i forbindelse med nye tak. Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale mellom Ullernbakken boligsameie og OBOS Eiendomsforvaltning AS og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale med Ullernbakken boligsameie v/obos Eiendomsforvaltning AS. Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær ekstraordinær nedbetaling av Ullernbakken boligsameies felleslåns hovedstol, uten at långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. Dette betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold. OBOS Eiendomsforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser for Ullernbakken boligsameie, seksjonseierne eller seksjonseiernes rettsetterfølgere, av dette.» (Styret foreslår at det stemmes samlet over forslaget. Vedtaket krever 2/3 av de avgitte stemmer, jf. eierseksjonsloven 30 andre ledd bokstav a, og 28 andre ledd.) Forslag 2: Egenfinansiering av den enkelte sameier Til inndrivelse av kapital med en øvre grense på 3 millioner kroner dekker sameierne sin andel av fellesgjelden gjennom full egenfinansiering. For nærmere angivelse av fellesgjelden, se vedlegg 1 oversikt over kostnadsfordeling pr. seksjon. Styrets innstilling Da det er snakk om et relativt lavt beløp pr. seksjon vil styret anbefale at man går for full egenfinansiering. Denne løsningen gir minst administrasjonskostnader for sameierne totalt sett. Dette kombinert med problemstillinger knyttet til det nevnte pro-rata-ansvaret gjør at styret anbefaler denne løsningen (egenfinansiering). I tillegg blir sameiets økonomi mer ryddig og enklere å holde oversikt over.

23 VEDLEGG 1: Oversikt kostnadsfordeling pr. seksjon Ullernbakken Boligsameie Som eksempel for beregning av renter og avdrag har vi benyttet et annuitetslån med 5,00 % niminell rente og 20 års nedbetalinstid. Leil.nr. Areal Nåværende felleskostnader pr. mnd. Felleskostnader og andel lån pr. seksjon i Ullernbakken Boligsameie Kabel-TV pr. mnd. Totale kostnad (husleie) pr. mnd. Andel felleskostnad Andel lån (innskudd ved egenfinansiering) Renter og avdrag pr. mnd. (5 %) Sum dagens husleie + renter og avdrag ,995 % ,046 % ,046 % ,046 % ,832 % ,971 % ,958 % ,958 % ,896 % ,971 % ,958 % ,958 % ,857 % ,971 % ,958 % ,958 % ,933 % ,971 % ,958 % ,958 % ,857 % ,971 % ,958 % ,958 % ,896 % ,971 % ,958 % ,958 % ,943 % ,046 % ,046 % ,046 % ,120 % ,108 % ,096 % ,096 % ,645 % ,631 % ,619 % ,628 % ,070 % ,058 % ,046 % ,058 % ,046 % ,046 % ,645 % ,631 % ,631 % ,120 % ,108 % ,108 % ,019 % ,046 % ,046 % ,034 % ,971 % ,971 %

24 ,019 % ,971 % ,971 % ,943 % ,971 % ,925 % ,995 % ,971 % ,955 % ,943 % ,971 % ,971 % ,009 % ,971 % ,971 % ,046 % ,070 % ,070 % ,096 % ,108 % ,096 % ,082 % ,943 % ,631 % ,619 % ,628 % ,070 % ,046 % ,034 % ,070 % ,046 % ,046 % ,046 % ,943 % ,631 % ,619 % ,628 % ,120 % ,146 % ,133 % ,103 % ,686 % ,821 % ,460 % ,000 %

25 25 Ullernbakken Boligsameie VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Kristine Bjønnes Henningsen Myrhaugen 27 Joakim Høy Dye Myrhaugen 29 Styreleder som ikke er på valg: Stian Andersen Rendal Myrhaugen 31 C (styreleder skal selge sin leilighet, men har sagt seg villig til å sitte ut sin periode) Styremedlemmer som ikke er på valg: Carl Gustav Rye-Florentz Odd Olav Solbakken Myrhaugen 31 C Myrhaugen 25 D B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Frode Wold Myrhaugen 25 D Varamedlem som ikke er på valg: Inger Wesche Myrhaugen 31 C C. Som valgkomité foreslås: Fredrik Lindemann (Leder) Anita Holt Moe Marianne Fagerli Myrhaugen 25 D (På valg for 1 år) Myrhaugen 31 B (På valg for 2 år) Myrhaugen 35 A (Ikke på valg)

26 26 Ullernbakken Boligsameie Orientering om sameiets drift STYRETS ARBEID Administrasjon Styret har i 2014 hatt 12 møter og behandlet 97 saker. Informasjon til sameierne Det er delt ut 3 rundskriv til hver sameier har mottatt i tillegg har styret i hengt opp flere oppslag i oppgangene med viktig informasjon. Alle rundskrivene, samt annen løpende informasjon har også blitt lagt ut på sameiet hjemmesiden, I tillegg avholdt styret et informasjonsmøte i oktober 2014 for alle beboerne hvor det ble informert om tilstandsvurderingen fra Selvaag Prosjekt. Dugnad Det ble gjennomført dugnader 28. og 29. april samt 14. og 15. oktober. Odd Olav Solbakken fra styret hadde god bistand av grøntgruppen ved planlegging av årets dugnader. Ryddedager Det ble arrangert ryddedager 13. mai og 28. oktober. Selvaag Prosjekt AS Styret inngikk i mai en rammeavtale med Selvaag Prosjekt AS (SP). I praksis vil dette bety at SP vil fungere som sameiets prosjektleder i fremtidige vedlikeholdsprosjekter. Rammeavtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders skriftlig varsel. Avtalen binder heller ikke sameiet noe økonomisk ovenfor SP hvis vi ikke skal foreta noe vedlikehold. Styret er imidlertid samstemte om at sameiet har behov for en profesjonell prosjektleder som kan bistå oss med vedlikeholdsprosjekter. SP utarbeidet våren 2014 en tilstandsvurdering over sameiets 6 blokker. Hensikten med rapporten var å gi styret en kortfattelig og grei oversikt over tilstanden på de mest kritiske bygningsdeler samt en liste over de vedlikeholdstiltak SP mener sameiet bør prioritere. Takene var et av hovedområdene som SP så på i sin rapport. SP observerte at det var minimalt med fall mot sluk og partier med minimalt med isolasjon. Dette fører blant annet til at vannet ligger lenge på takene og at det oppstår kondens som skaper sprekker i takene inni leilighetene. Konklusjon er at alle takene må tekkes på nytt, og gesims må økes for å etablere riktig fall og øke tykkelsen på isolasjonen. For å sikre at alt blir riktig denne gangen og at vi skal slippe fremtidige vannlekkasjer fra tak, valgte styret i samråd med SP og ta ett tak høsten Det var MH 29 som ble valgt ut, og arbeidet ser ut til å ha vært vellykket. De resterende takene blir derfor tatt i løpet av Det ble også høsten 2014 utført betonganalyse trinn 2 for å bedre kunne vurdere tilstanden på betongen i sameiet. Funnen ble i hovedsak presentert på informasjonsmøtet i oktober 2014.

27 27 Ullernbakken Boligsameie ENØK-rapport Oslo kommunes Klima- og energifond og ENOVA støtter energibesparende tiltak. Styret søkte derfor høsten 2014 om støtte til etterisolering av tak. For å søke om støtte må det utarbeides en ENØK rapport som beskriver forskjellige energitiltak med energibesparelser og kostnader. ENØK rapport ble utarbeidet til en kostnad av kr og det ble videre søkt om kr støtte til etterisolering av tak. I midten av mars ble sameiet tildelt kr til etterisolering fra Oslo kommunes Klima- og energifond. Forutsetning for tildeling er at sameiet energiforbruk registreres og følges opp i seks uker. Energioppfølgingsarbeidet har en estimert kostnad på kr, men tiltaket ble samtidig tildelt 2 000kr. Videre må etterisoleringen dokumenters og utføres innen to år mars Blindkjeller Styret fikk på sameiermøtet i 2014 fullmakt til å innhente juridisk bistand i forbindelse med en økning av felleskostnadene i de fem leiligheter som har fått økt areal gjennom utbygging i blindkjeller. Det var ønske fra årsmøtet at husleie skulle justeres slik at den reflekterte riktig areal (p-rom) i leilighetene. Styret har prøvd å sjekke ut faktum i saken før vi evt. kontaktet advokat. Etter å ha gjennomgått dokumenter og styreprotokoller for å avdekke faktum i saken har vi funnet følgende: I forbindelse med muggsopp-problemene vi hadde i sameiet i 2001/03 gjorde daværende styre en omfattende jobb med å kartlegge utbygging av blindkjellerne. Det skal sies at muggsopp-problemene ikke bare var relatert til blindkjellere, men også til andre deler av blokkene som ligger inn mot fjell. Resultatet av undersøkelsene ble at sameiet tok det meste av regningen, men de som hadde utbygget blindkjellere måtte ta kostnadene som relaterte seg til denne utbyggingen. I tillegg fikk de som hadde utvidet arealet i leilighetene følgende to alternativer fra styret (brev til de som hadde utvidet boligareal inn i blindkjeller datert ): 1. Ny bakvegg etableres på samme sted (geografisk) som ved byggeår. Veggen oppføres enten som leca-vegg eller lettvegg med tilfredsstillende platekledning, jfr. tidligere oversendte tegninger. 2. Som et alternativ kan styret akseptere at eksisterende bakvegg rives, og at ny bakvegg oppføres som leca-vegg, men i samme geografiske posisjon (leiligheten får økt bruksareal i forhold til prosjektert ved byggeår). I tillegg bør åpningen/arealet på ventilasjonsristene økes. Det forutsettes at disse arbeidene planlegges og utføres av kompetente og fagkyndige personer/firmaer. Selv om styret med godkjenning av dette alternativ i utgangspunktet gir aksept for utvidelsen av bruksarealet i deres leilighet, så påtar sameiet seg ikke det fremtidige ansvaret for den nye løsningen og konsekvenser av denne flyttingen. Styret godkjente altså at man tok seg til rette på fellesareal og utvidet leilighetene inn i blindkjelleren, men skulle det oppstå fuktproblemer eller lignende er beboeren selv ansvarlig for dette.

28 28 Ullernbakken Boligsameie I forbindelse med daværende styrets arbeid med å finne ut hvem som var ansvarlig for utbredelse av muggsoppen engasjerte de Kluge advokatfirma som laget et notat hvor følgende ble skrevet: «Normalt vil også et sameie kunne kreve at utbygging i fellesarealer fjernes og det uavhengig av om arbeidene er utført forskriftsmessig, hvis det ikke foreligger uttrykkelig samtykke eller godkjennelse ved passivitet.» Selv om disse sakene ikke er helt like velger nåværende styre å avslutte saken uten å få inn juridisk bistand som potensielt ville kostet mye for sameiet. De som har bygget ut blindkjelleren har fått godkjennelse av daværende styre og det har nå gått over 11 år uten at noen har tatt opp dette med økt husleie. Vi mener således at på grunn av passivitet kan vi ikke nå kreve at husleie økes. Dette burde vært tatt opp med de aktuelle seksjonseierne allerede i Til slutt kan det nevnes at denne saken har vært tidkrevende for styret. Inntil det evt. skulle dukke opp nye opplysninger anser styret denne saken som avsluttet. Utført vedlikehold Som følge av mange vannlekkasjer på takene i sameiet har styret besluttet å tekke om og etterisolere takene. Arbeidet med taket til MH 29 ble vellykket ferdigstilt før jul I tillegg har mindre vedlikehold blitt utført løpende når nødvendig av vaktmester og styret. Hjemmeside Flere av beboerne har etterlyst en hjemmeside for sameiet. Styret har 2014 fått laget dette. Adressen er Her finner man det meste av informasjon om sameiet, som for eksempel vedtekter, husordensregler og årsberetninger. Styret ønsker også å bruke hjemmesiden til å holde sameiere løpende orientert om vårt arbeide og annen relevant informasjon. Vi oppfordrer alle til å ta en titt på hjemmesiden med jevne mellomrom. Retningslinjer for styrearbeid Våren 2014 utarbeidet styret nye retningslinjer for styrearbeid. Disse ligger tilgjengelig på sameiets hjemmeside. Vedtekter Styret har arbeidet med flere vedtekter som alle vil bli presentert og stemt over på sameiermøtet 29. april Dette arbeidet har vært tidkrevende, men styret anser det som nødvendig med en oppklaring/presisering av enkelte vedtekter og/eller praksis i sameiet. Vannmåler I dag estimeres vannforbruket til sameiet etter en bestemt arealformel fra Oslo kommune. Ved å installere vannmåler måles det faktiske forbruket. Hva det faktiske forbruket er vet man ikke før det måles, men etter grundige utregninger og analyse er trolig vannforbruket betydelig lavere enn hva kommunen estimerer. Totalkostnaden for vannmåleren inkl. arbeid kommer på ca. kr inkl. mva. Våre beregninger viser at besparelsen trolig vil ligge rundt kr pr. år. Med andre ord en

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009

Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 2009 Resultatregnskap SAMEIET HAMANG GÅRD, 29 Note 29-2 28-2 29 2 Inntekter Felleskostnader Annen driftsinntekt 2 5 73 528 258 3 5 383 4 256 23 5 76 2 249 5 5 4 2 239 6 driftsinntekter 5 989 829 5 639 263 5

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge

Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge 1 Sameiet Nygaard Brygge Til seksjonseierne i Sameiet Nygaard Brygge Velkommen til ordinært sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006

DØNSKI BOLIGSAMEIE REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT Noter 2005 31.12.2005 31.12.2004 2005 2006 Note 1 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet bestående av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger er avlagt i samsvar med regnskapsloven av 17. Juli 1998 og god regnskapsskikk for små foretak. Eiendeler

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

VEDL.g; Budsjett 2015

VEDL.g; Budsjett 2015 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2015 Note 2015-12 2014-12 VEDL.g; 2015 2016 Inntekter Felleskostnader 3 427 014 3 427 092 3 437 111 3 780 822 Annen driftsinntekt 2 10 200 10 200 10 000 10 000

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening

Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening 1 Eventyrlia Huseierforening Til huseierne i Eventyrlia Huseierforening Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder huseierforeningens årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Åstadtunet Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Åstadtunet Boligsameie avholdes torsdag 26. mars 2015 kl. 18:30 på Billingstad skole, Billingstadveien 58, 1396 Billingstad Til

Detaljer

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012

Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 2012 Resultatregnskap DØNSKI BOLIGSAMEIE, 212 Note 212-12 211-12 212 213 Inntekter Felleskostnader 1 4 163 988 4 163 988 4 164 4 164 Annen driftsinntekt 2 716 12 697 47 72 3 72 3 Sum driftsinntekter 4 88 9

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Solsiden 2 Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Til beboerne i Kolås Boligsameie

Til beboerne i Kolås Boligsameie 1 Kolås B/S Til beboerne i Kolås Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A

Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29. Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Seksjonshaverne i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Veritashammaren 1-29 Innkalling til ordinært sameiemøte Sameiet Kalhammaren Sør Felt A Alle seksjonseiere i Sameiet Kalhammaren Sør Felt A ( Stavanger),

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer