Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie"

Transkript

1 1 Ullernbakken Boligsameie Til seksjonseierne i Ullernbakken Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Ullernbakken Boligsameie det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Ullernbakken Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Ullernbakken Boligsameie avholdes onsdag 29. april 2015 kl. 18:00 på Røa Eldresenter. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret, vedtektsendring 15 fellesutgifter B) Forslag fra styret, vedtektsendring ny 18, ansvar vinduer og terrassedører. C) Forslag fra styret, vedlikehold og rehabilitering i sameiet D) Forslag fra styret, finansiering av tak Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 varamedlem for 2 år C) Valg av valgkomité Oslo Styret i Ullernbakken Boligsameie Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/

3 3 Ullernbakken Boligsameie ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Stian Andersen Rendal Myrhaugen 31 C Styremedlem Elin Inderhaug Myrhaugen 35 Styremedlem Nina Kirkvaag Myrhaugen 35 Styremedlem Carl Gustaf Rye-Florentz Myrhaugen 31 C Styremedlem Odd Olav Solbakken Myrhaugen 25 D Varamedlem Inger Wesche Myrhaugen 31 C Varamedlem Frode Wold Myrhaugen 25 D Valgkomiteen Marianne Fagerli Myrhaugen 35 Bjørn Heier Myrhaugen 25 A Fredrik Lindemann Myrhaugen 25 D Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Ullernbakken Boligsameie Sameiet består av 102 seksjoner. Ullernbakken Boligsameie er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 7 Vestre Aker i Oslo kommune med følgende adresse: Myrhaugen Gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Ullernbakken Boligsameie har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er PWC.

4 4 Ullernbakken Boligsameie KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr Av dette er andre inntekter kr som blant annet består i innkreving nytt nøkkelsystem, samt innkreving andel kostnader til gasspeiser. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr Dette er kr høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak takrehabilitering ved Selvaag og nytt låssystem. Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr Neste års budsjett er nærmere omtalt under avsnittet Kommentarer til budsjett for For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

5 5 Ullernbakken Boligsameie KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr til større vedlikehold som omfatter rehabilitering av takene. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 er redusert, da sameiet har reforhandlet forsikringspolisen. Lån Ullernbakken Boligsameie har ingen lån. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på en økning av innkreving til kabel-tv med kr 21 pr kvartal fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Ullernbakken Boligsameie Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/

6 Til sameiermøtet i Ullernbakken Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Ullernbakken Boligsameie, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Ullernbakken Boligsameie per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

7 Revisors beretning Ullernbakken Boligsameie, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 14. april 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

8 8 Ullernbakken Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

9 9 Ullernbakken Boligsameie BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andre varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0

10 Ullernbakken Boligsameie OSLO, , STYRET FOR ULLERNBAKKEN BOLIGSAMEIE Stian Andersen Rendal /s/ Elin Inderhaug /s/ Nina Kirkvaag /s/ Carl Gustaf Rye-Florentz /s/ Odd Olav Solbakken /s/ NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig og kvartalsvis. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

11 11 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Ref. andel kostnader til gasspeiser Ref. andel kostnader til nytt nøkkelsystem Depositum trimrom SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift av styrehonorar SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bevertning for kr 4 321, jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS Eiendomsforvaltning AS Selvaag Prosjekt AS, tilstandsvurdering og betonganalyse SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AS Servicesentr. Lås og Nøkkel, nytt låssystem Selvaag Prosjekt AS, Takrehabilitering SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring -898 Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandelforsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD

12 12 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid Driftsmateriell -279 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/strøing Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -943 Trykksaker Andre kostnader tillitsvalgte Telefon/bredbånd, innberettet Telefon Porto Bankgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Renter av lån i Handelsbanken til sameierne Gjensidige, kundeutbytte Andre renteinntekter 593 SUM FINANSINNTEKTER

13 13 Ullernbakken Boligsameie NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Handelsbanken, renter lån innfridd i år Handelsbanken, termingebyr lån -900 Andre rentekostnader -41 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Feie/sugemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER 2 NOTE: 15 LANGSIKTIGE FORDRINGER Lån til sameierne i Handelsbanken, saldo pr Nedbetalt i år / innfridd, jf. note SUM LANGSIKTIGE FORDRINGER 0 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Telenor, forskuddsbetalte 1.kv SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER 726 NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Handelsbanken Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen v/innfrielse pr var 6,05%. Løpetiden er 15 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år / innfridd SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 0

14 14 Ullernbakken Boligsameie SAK 4 - GODTGJØRELSE TIL STYRET Sist godtgjørelsen til styret ble endret var for regnskapsåret Styret ber derfor om at godtgjørelsen justeres i henhold til lønnsstatistikk for SSB for 2012 (4,0 %), 2013 (3,9 %) og 2014 (3,8 %). Det vil si at godtgjørelsen øker fra NOK til NOK På bakgrunn av dette foreslås det at godtgjørelsen til styret for 2014/2015 blir satt til NOK Sammenligning med våre nabosameier: Vestre Ullern Boligsameie for perioden 2013/2014: Godtgjørelsen ble satt til NOK pluss en ekstraordinær godtgjørelse på NOK for arbeid med gavlprosjekt. Sameiet har 286 seksjoner. Ullernåsen Boligsameie for perioden 2013/2014: Godtgjørelsen ble satt til NOK I tillegg har sameiet ansatt daglig leder i 75 % stilling. Sameiet har 423 seksjoner. Forslag til vedtak: Godtgjørelsen til styret for perioden 2014/2015 settes til NOK

15 15 Ullernbakken Boligsameie 5. INNKOMNE FORSLAG SAK A - ENDRING AV VEDKETKT 15 FELLESUTGIFTER 15 Fellesutgifter Vedtekt av : Utgiftene ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet skal fordeles etter den enkelte bruksenhets nytte, jfr eierseksjonsloven 23. Forholdet mellom nytten for de enkelte bruksenheter settes likt forholdet mellom kjøpesummene på utgangsskjøtene for den enkelte seksjon. Styret fastsetter et beløp som innbetales forskuddsvis hvert kvartal av den enkelte sameier. Ved for sen betaling ilegges morarenter og gebyrer. Forslag til ny formulering: Utgiftene ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter kjøpesummene ifølge utgangsskjøtene for den enkelte seksjon, jfr. eierseksjonsloven 23. Styret fastsetter et beløp som innbetales forskuddsvis hvert kvartal av den enkelte sameier. Ved for sen betaling ilegges morarenter og gebyrer. Begrunnelse til forslaget: Styret er av den mening at formuleringen i de 2 første setningene i gjeldende vedtekt 15 kan komme til å skape usikkerhet, uklarhet og i verste fall konflikter når det blir store kostbare vedlikeholdsarbeider fremover. For å prøve å unngå det ønsker vi å endre formuleringen. Styrets forslag er ingen realitetsendring. Forslaget er tilnærmet lik hovedregelen i eierseksjonsloven 23, 1 ledd Unntaksregelen i eierseksjonsloven 23, 1 ledd gir anledning til hvis særlige grunner taler for det å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Denne unntaksregelen skal tolkes snevert. Vi viser i denne forbindelse til en Høyesterettsdom fra som vi har lagt ut på sameiets hjemmeside:

16 16 Ullernbakken Boligsameie SAK B - FORSLAG TIL NY VEDTEKT VEDRØRENDE VINDUER 18 Ansvar for vedlikehold utskifting av vinduer og terrasse dører Sameier er ansvarlig for innvendig vedlikehold og utvendig vedlikehold av vinduer som kan nås fra terrasse /balkong Sameiet er ansvarlig for utvendig vedlikehold av vinduer i gavlveggene. Sameiet er ansvarlig for utskifting av alle vinduer og terrasse dører. Nødvendig skifte av isolerglass er sameiers ansvar. Begrunnelse for forslaget: Styret er av den mening at det i årene fra 2009 og frem til i dag har vært en uklar kommunikasjon fra styret til sameierne gjennom skrivet Verdt å vite, diverse brev og skriv angående hvem som har ansvar for utskifting av vinduer og terrassedører, (sameiet eller sameier). Dette ønsker styret å få ryddet opp i ved at sameiermøte vedtar en ny vedtekt. Eierseksjonsloven er i henhold 4 ufravikelig, men sameiet kan vedta vedtekter som presiserer grensen mellom sameiers og sameiets ansvar. Ullernbakken boligsameie har ikke hatt noen slik vedtekt. Styret har i sitt forslag valgt å følge gjeldende praksis som vi har innhentet opplysninger om. Vinduer ansees som en naturlig del av bygningskroppen og ansees derfor som sameiets ansvar. Styret er kjent med at eierseksjonsloven er under revidering. Vi kjenner til at et offentlig utvalg (Wyllerutvalget, NOU 2014:6) blant annet har kommet med et detaljert forslag angående ansvar for vedlikehold hvor også ansvaret for vedlikehold og utskifting av vinduer er tatt med. Styret vet ikke hva som blir det endelige resultatet i den reviderte loven, men forslagene i NOU 2014:6 er å tråd med styrets forslag til ny vedtekt.

17 17 Ullernbakken Boligsameie SAK C VEDLIKEHOLD/REHABILITERING Som mange har fått med seg, har våre naboer, Ullernåsen Boligsameie og Vestre Ullern Boligsameie, satt i gang med omfattende rehabiliteringsprosjekter. Sameiene er alle bygget av Selvaag i siste halvdel av 1970-tallet. Etter forrige sameiermøte var det klare indikasjoner fra flere oppmøtte at det var ønske om en fremtidig vedlikeholdsplan. Styret engasjerte Selvaag Prosjekt AS, som i juni 2014 utførte en tilstandsvurdering av sameiets bygningsmasse. Alle tall som benyttes her er kun grove estimater satt sammen med hjelp fra Selvaag Prosjekt. Hvis utfallet av avstemmingen blir å gå videre med noen av alternativene vil styret sammen med prosjektleder utarbeide nærmere kostnadsestimater og utrede prosjektene mer i detalj. Betongrehabilitering Høsten 2014 ble det utført en stikkprøveundersøkelse av balkonger og terrasser i armert betong i sameiet av Ødegård og Lund AS. I rapporten fra Ødegård og Lund står det blant annet: - Relativt begrenset omfang med synlige skader forårsaket av armeringskorrosjon, men lokalt er det lett å finne skader, og skader som er under utvikling. - Ingen tegn til klorider i betong. - Det er funnet omfattende frostskader på flere bodelementer og det forventes også frostskader på andre konstruksjonsdeler. - Forrige betongrehabilitering fra slutten av 1990-tallet har gitt en meget god beskyttelse av betong i gulv med membran. Maling av vegger, søyler og tak har også gitt en effektiv beskyttelse av karbonatisering av betong. - Dog er det utsette gulv og vannrenner som har gitt omfattende malingsavflassing i tak, dekkeforkanter og vegger. Vi kjenner ikke årsak, men antar det kan ha sammenheng med flislagte gulv i overliggende etasjer. Videre skriver Ødegård og Lund at resultatene viser at det er behov for rehabilitering/vedlikehold som bør gjennomføres så snart som praktisk mulig. Riktig utført vil dette gi en langtidsbestandig beskyttelse av den armerte betongen. Kostnaden for denne betongrehabiliteringen er estimert til ca. 10 millioner kroner. Det er brukt en del ressurser på betongrehabiliteringen. Dette estimatet er dermed mer nøyaktig enn de resterende tallene som er presentert i denne saken. Imidlertid vet man ikke nøyaktig omfang av arbeidet før man setter i gang. I tillegg kommer kostnader for rehabilitering av garasjene. Det ble i 2010 lagt belegg i deler av øvre garasje MH 25. Styret er ikke kjent med hvorfor det ikke ble lagt i hele garasjen. For plan 2 MH 25 er det derfor i utgangspunktet tenkt en mekanisk reparasjon og nytt epoxybelegg. I tillegg repareres det katodiske anlegget. De øvrige to garasjene har gulv på grunn og da blir det kun utført reparasjoner etter metoden begrenset mekanisk betongreparasjon. Det bør også vurderes å fuktsikring garasjeanlegget i M31, da det renner en del vann på gulvet. Videre foreslås det at vi vasker ned garasjene og

18 18 Ullernbakken Boligsameie overflatebehandler med en diffusjonsåpen maling og eventuelt vurdere å legge ny asfalt hvis den gamle er nedslitt. Dette er grovt estimert til ca. 3-5 millioner kroner. Før vi evt. beslutter gjennomføringen av dette tiltaket vil vi nærmere redegjøre for nøyaktig hva som er nødvending og mer nøyaktig pris. Fasaderehabilitering Den største kostnaden knyttet til fasaderehabiliteringen er gavlveggene, hvor man skal skifte ut alle plater og vinduer, samt legge ekstra isolasjon. Det er også tatt utgangspunkt i maling av felles treverk, samt å bytte ut treverket på balkongene på baksiden av MH 25 og MH 31. I følge tilstandsvurderingen fra Selvaag, kan platene på gavlveggene fortsatt henge i 5-10 år før de må byttes, men enkelte vinduer i gavlene må relativt snart byttes. Kostnaden for denne rehabiliteringen avhenger av type material man velger på gavlene. Foreløpig har vi tatt utgangspunkt i planjaplater, steniplater og teglkledning, hvor det skiller ca. kr. 3,5 millioner på billigste alternativ (planjaplater) og dyreste alternativ (teglkledning). Grovt estimerte kostnader for fasaderehabilitering: - Ca. 13,5 millioner kroner om man går for planjaplater. - Ca. 14,5 millioner kroner om man går for steniplater. - Ca. 17,0 millioner kroner om man går for teglkledning. Styret har ikke full ut utarbeidet detaljerte planer rundt alternativene da vi ønsker å høre med seksjonseierne hva de ønsker. Ut fra hva som blir besluttet på sameiermøtet, ønsker vi da å arbeide videre med dette og komme tilbake med mer detaljerte planer og finanseiringsalternativ på et senere tidspunkt. Hvis det lar seg gjøre kan det bli aktuelt med et ekstraordinært sameiermøte før utgangen av 2015, men det er for tidlig å si om det er praktisk mulig. Styret vi uansett holde alle løpende orientert gjennom rundskriv og hjemmesiden. Styret sa i mars 2015 opp rammeavtalen med Selvaag Prosjekt AS. Avtalen har 6- månders oppsigelse, slik at avtalen løper i utgangspunktet ut september. For ordens skyld; arbeidet med de resterende takene går som planlagt. Styret har vært fornøyd med samarbeidet, men hvis sameiet skal gå i gang med omfattende vedlikehold- og rehabiliteringsarbeid ønsker styret å sette ut prosjektleder/ entreprenørrollen på anbud. Selvaag Prosjekt er en av aktørene vi ønsker å ha med i en slik anbudsrunde. Tips til andre aktuelle firmaer kan sendes til styret. Hvis man velger å gå for både betong og fasader samtidig, er byggeperiode estimert til 8-10 måneder. Det er da også ønskelig at man kommer i gang med arbeidet tidlig vår 2016 eller 2017 for å minimere kostnader til oppvarming. Fordeler med å ta betong- og fasaderehabilitering sammen: - Kortere byggeperiode. - Besparelse på rigg. - Samme standard på bygningsmassen som våre to sammenlignbare nabosameier.

19 19 Ullernbakken Boligsameie Finansiering Rehabiliteringene vil enten bli finansiert via opptak av felles lån med mulighet for individuell nedbetaling eller ved full egenfinansiering hvor hver enkelt seksjonseier må betale inn sin andel. Forslag 1: Styret gis tillatelse for ytterligere utredelser av betongrehabilitering. Forslag 2: Styret gis tillatelse for ytterligere utredelser av betong- og fasaderehabilitering. (og evt. øvrige vinduer, hvis sak 6 vedtas) Forslag 3: Utsette større vedlikeholdsarbeid og rehabilitering i 3-5 år. (Styret foreslår at det stemmes samlet over forslagene. Vedtaket krever alminnelig flertall) Det er viktig å merke seg at dette IKKE er en beslutning om at man skal gjennomføre valgte tiltak, men at man samtykker i at styret kan pådra sameiet kostnader i forbindelse med nærmere utredelse av prosjektene med tanke på en endelig avgjørelse på et senere tidspunkt. Styrets innstilling Styret innstilling er forslag 2.

20 20 Ullernbakken Boligsameie SAK D FINANSIERING AV NYE TAK Arbeidet med etterisolering og tekke om taket til MH 29 ble som kjent ferdigstilt før jul Arbeidet har vært vellykket og de resterende fem takene blir påbegynt i løpet våren 2015 og forventes ferdigstilt tidlig høst Totalkostnaden for takene inkludert prosjektering kommer på underkant av 6 millioner kroner. Av dette dekkes 3 millioner kroner med oppspart egenkapital, og resterende 3 millioner kroner må enten egenfinansiering som betyr innbetaling fra seksjonseiere eller så må sameiet ta opp et lån med mulighet for individuell nedbetaling. Det er to alternativer som skal stemmes om, hvor forslag A som er felles låne opptak med mulighet for individuell nedbetaling (IN) og forslag B som er egenfinansiering. I utgangspunktet er det nok med alminnelig flertall for begge forslagene, men som en konsekvens av felles låneopptak vil det være nødvendig med en vedtektsendring som krever 2/3 flertall. I praksis betyr dette at det vil kreves 2/3 flertall for forslag A og alminnelig flertall for forslag B. Egenfinansiering Egenfinansiering er den billigste og raskeste måten å få kapitalen på plass på. Den er minst byråkratisk for sameiet, og det blir ingen heftelser på den enkelte seksjon om en slik løsning velges. Det bør heller ikke være noe problem for seksjonseiere å finansiere innbetaling av denne størrelsen ved egen hjelp. Denne løsningen innebærer at styret via forretningsfører (OBOS) krever inn midler fra sameierne i henhold til fordelingsnøkkel (se vedlegg 1). Egenfinansiering gir også minst administrasjonskostnader for sameierne totalt sett. Hvis det blir flertall for egenfinansiering vil styret komme tilbake med frist for innbetaling og kontonummer for innbetaling. Felles låneopptak med mulighet for individuell nedbetaling Dette alternativet for finansiering betyr at sameiet tar opp et lån for å finansiere de nye takene. Når hele lånet er utbetalt kan man igangsette administrasjonsavtalen, som gir seksjonseiere mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden. Styret har vært i kontakt med blant annet OBOS Bank som kan tilby sameiet lån på 3 millioner kroner. Den nominelle renten vil da komme på mellom 4,5 og 5 % pr. år. En av årsakene til den høye renten er at sameiet som lånetaker ikke kan stille sikkerhet for lånet. På grunn av det høye rentenivået sameiet vil få på en felleslån, vil individuell nedbetaling normalt være det mest lønnsomme for seksjonseiere. Det er viktig for OBOS som forretningsfører at eierne skiller mellom den individuelle nedbetalingsordningen som OBOS tilbyr til borettslag og administrasjonsavtalen som tilbys til eierseksjonssameier. Primærintensjonen i begge avtaler er å gi eierne mulighet til nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dette er en frihet mange eiere setter pris på, og mange eiendomsmeglere er positive til i forbindelse med salg. Det positive for Ullernbakken BS er at via en slik avtale gis sameierne mulighet til selv å

21 21 Ullernbakken Boligsameie velge egenfinansiering eller felles lån i sameiet som dekkes gjennom månedlige innbetalinger /fellesutgifter. En administrasjonsavtale må vedtas på sameiermøte og krever samtidig en vedtektsendring. Vedtektsendringen er påkrevd for å sikre at informasjon knyttet til avtalen og det vedvarende ansvaret synliggjøres. Forretningsfører vil sørge for at kostnadene knyttet til lånet blir fordelt på de eierne som har restgjeld. Kostnaden avregnes hvert halvår slik at det som kreves inn fra eierne til å betjene lånet blir mest mulig likt som kostnadene. Ved perioder med avvik vil dette rettes opp i neste periode via en egen justering/spesifikasjon på felleskostnadsgiroene. Dette for at de eierne som har nedbetalt sin andel fellesgjeld ikke belastes for lånekostnader som ikke vedrører dem lengre, men også for at de med fellesgjeld ikke skal betale inn mer enn nødvendig til sameiet. Det er viktig å synliggjøre det pro-rata-ansvaret de som nedbetaler også har ovenfor en felles lånegiver. Erfaring tilsier imidlertid at dette ikke bør bekymre unødig da det er liten risiko for at de som nedbetaler sin andel skal bli tvunget til å betale på restlånet. Pro-rata-ansvar må ikke forveksles med solidarisk ansvar. For sameierne i Ullernbakken BS innebærer et pro-rata-ansvar at hver og én til en hver tid er ansvarlig for sameiets forpliktelser i henhold til sin eierbrøk, som i Ullernbakken BS er 1/102. Dette ansvaret er uavhengig av finansieringsmåte og gjelder utad (mot lånegiver) i sameiet. Innad i sameiet er hver seksjon ansvarlig i henhold til sin fordelingsnøkkel (løpende kostnader/fellesutgifter), som følger av sameiets vedtekter. Denne forskjellen innebærer at løpende kostnader/fellesutgifter fordeles etter fordelingsnøkkel, mens sameiets eventuelle kreditorer (tjenesteleverandører og eventuelle lånegivere) vil holde sameierne ansvarlig i henhold til eierbrøken. Opptak av et felles lån med mulighet for individuell nedbetaling (administrasjonsavtale med OBOS) koster sameiet kroner i engangshonorar til OBOS, og medfører deretter en årlig administrasjonsavgift som er på 10 % av forretningsførerhonoraret. Dette vil utgjøre en årlig kostnad på ca kroner for sameiet. Seksjonseiere som ønsker å benytte seg av ordningen, må betale et engangsvederlag på kroner til OBOS ved inngåelsen av avtalen. Styret og OBOS Eiendomsforvaltning AS presiserer at konsekvensene av å unnlate å inngå IN-avtale i sin helhet påhviler den enkelte, og styret har ingen mulighet til å påvirke eller endre situasjonen ovenfor seksjonseierne, eventuelle arvinger eller fremtidige kjøpere dersom konsekvensen av å unnlate inngåelse på et senere tidspunkt gjør seg gjeldene. Sameiermøtet må, som nevnt, vedtektsfeste at der skal åpnes for administrasjonsavtale, men inngåelsen av den konkrete IN-avtalen med OBOS gjøres av den enkelte, som for øvrig forplikter seg til å orientere eventuelle fremtidige eiere av seksjonen om avtalen, eventuelt om det er unnlatt å inngå slik avtale. Som seksjonseier må du ta stilling til hvilken av de 2 følgende finansieringsmodellene du foretrekker.

22 22 Ullernbakken Boligsameie Forslag 1: Felles låneopptak med mulighet for individuell nedbetaling, og endring av vedtektene ved inngåelse av administrasjonsavtale med OBOS. Styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 3 millioner kroner, renteutgifter i byggeperioden inkludert til rehabilitering av takene i sameiet. Sameiermøtet vedtar også at det innføres en ordning der hver enkelt sameier kan nedbetale sin andel av fellesgjelden. Dette krever en ny vedtektsbestemmelse 19 slik: «Vilkår for individuell innfrielse av andel fellesgjeld i for bindelse med nye tak. Ullernbakken boligsameie vedtar at seksjonseiere som ønsker det kan innfri sin andel av fellesgjelden knyttet til låneopptak i forbindelse med nye tak. Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale mellom Ullernbakken boligsameie og OBOS Eiendomsforvaltning AS og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale med Ullernbakken boligsameie v/obos Eiendomsforvaltning AS. Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær ekstraordinær nedbetaling av Ullernbakken boligsameies felleslåns hovedstol, uten at långiver gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. Dette betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold. OBOS Eiendomsforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle konsekvenser for Ullernbakken boligsameie, seksjonseierne eller seksjonseiernes rettsetterfølgere, av dette.» (Styret foreslår at det stemmes samlet over forslaget. Vedtaket krever 2/3 av de avgitte stemmer, jf. eierseksjonsloven 30 andre ledd bokstav a, og 28 andre ledd.) Forslag 2: Egenfinansiering av den enkelte sameier Til inndrivelse av kapital med en øvre grense på 3 millioner kroner dekker sameierne sin andel av fellesgjelden gjennom full egenfinansiering. For nærmere angivelse av fellesgjelden, se vedlegg 1 oversikt over kostnadsfordeling pr. seksjon. Styrets innstilling Da det er snakk om et relativt lavt beløp pr. seksjon vil styret anbefale at man går for full egenfinansiering. Denne løsningen gir minst administrasjonskostnader for sameierne totalt sett. Dette kombinert med problemstillinger knyttet til det nevnte pro-rata-ansvaret gjør at styret anbefaler denne løsningen (egenfinansiering). I tillegg blir sameiets økonomi mer ryddig og enklere å holde oversikt over.

23 VEDLEGG 1: Oversikt kostnadsfordeling pr. seksjon Ullernbakken Boligsameie Som eksempel for beregning av renter og avdrag har vi benyttet et annuitetslån med 5,00 % niminell rente og 20 års nedbetalinstid. Leil.nr. Areal Nåværende felleskostnader pr. mnd. Felleskostnader og andel lån pr. seksjon i Ullernbakken Boligsameie Kabel-TV pr. mnd. Totale kostnad (husleie) pr. mnd. Andel felleskostnad Andel lån (innskudd ved egenfinansiering) Renter og avdrag pr. mnd. (5 %) Sum dagens husleie + renter og avdrag ,995 % ,046 % ,046 % ,046 % ,832 % ,971 % ,958 % ,958 % ,896 % ,971 % ,958 % ,958 % ,857 % ,971 % ,958 % ,958 % ,933 % ,971 % ,958 % ,958 % ,857 % ,971 % ,958 % ,958 % ,896 % ,971 % ,958 % ,958 % ,943 % ,046 % ,046 % ,046 % ,120 % ,108 % ,096 % ,096 % ,645 % ,631 % ,619 % ,628 % ,070 % ,058 % ,046 % ,058 % ,046 % ,046 % ,645 % ,631 % ,631 % ,120 % ,108 % ,108 % ,019 % ,046 % ,046 % ,034 % ,971 % ,971 %

24 ,019 % ,971 % ,971 % ,943 % ,971 % ,925 % ,995 % ,971 % ,955 % ,943 % ,971 % ,971 % ,009 % ,971 % ,971 % ,046 % ,070 % ,070 % ,096 % ,108 % ,096 % ,082 % ,943 % ,631 % ,619 % ,628 % ,070 % ,046 % ,034 % ,070 % ,046 % ,046 % ,046 % ,943 % ,631 % ,619 % ,628 % ,120 % ,146 % ,133 % ,103 % ,686 % ,821 % ,460 % ,000 %

25 25 Ullernbakken Boligsameie VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Kristine Bjønnes Henningsen Myrhaugen 27 Joakim Høy Dye Myrhaugen 29 Styreleder som ikke er på valg: Stian Andersen Rendal Myrhaugen 31 C (styreleder skal selge sin leilighet, men har sagt seg villig til å sitte ut sin periode) Styremedlemmer som ikke er på valg: Carl Gustav Rye-Florentz Odd Olav Solbakken Myrhaugen 31 C Myrhaugen 25 D B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Frode Wold Myrhaugen 25 D Varamedlem som ikke er på valg: Inger Wesche Myrhaugen 31 C C. Som valgkomité foreslås: Fredrik Lindemann (Leder) Anita Holt Moe Marianne Fagerli Myrhaugen 25 D (På valg for 1 år) Myrhaugen 31 B (På valg for 2 år) Myrhaugen 35 A (Ikke på valg)

26 26 Ullernbakken Boligsameie Orientering om sameiets drift STYRETS ARBEID Administrasjon Styret har i 2014 hatt 12 møter og behandlet 97 saker. Informasjon til sameierne Det er delt ut 3 rundskriv til hver sameier har mottatt i tillegg har styret i hengt opp flere oppslag i oppgangene med viktig informasjon. Alle rundskrivene, samt annen løpende informasjon har også blitt lagt ut på sameiet hjemmesiden, I tillegg avholdt styret et informasjonsmøte i oktober 2014 for alle beboerne hvor det ble informert om tilstandsvurderingen fra Selvaag Prosjekt. Dugnad Det ble gjennomført dugnader 28. og 29. april samt 14. og 15. oktober. Odd Olav Solbakken fra styret hadde god bistand av grøntgruppen ved planlegging av årets dugnader. Ryddedager Det ble arrangert ryddedager 13. mai og 28. oktober. Selvaag Prosjekt AS Styret inngikk i mai en rammeavtale med Selvaag Prosjekt AS (SP). I praksis vil dette bety at SP vil fungere som sameiets prosjektleder i fremtidige vedlikeholdsprosjekter. Rammeavtalen kan sies opp av hver av partene med 6 måneders skriftlig varsel. Avtalen binder heller ikke sameiet noe økonomisk ovenfor SP hvis vi ikke skal foreta noe vedlikehold. Styret er imidlertid samstemte om at sameiet har behov for en profesjonell prosjektleder som kan bistå oss med vedlikeholdsprosjekter. SP utarbeidet våren 2014 en tilstandsvurdering over sameiets 6 blokker. Hensikten med rapporten var å gi styret en kortfattelig og grei oversikt over tilstanden på de mest kritiske bygningsdeler samt en liste over de vedlikeholdstiltak SP mener sameiet bør prioritere. Takene var et av hovedområdene som SP så på i sin rapport. SP observerte at det var minimalt med fall mot sluk og partier med minimalt med isolasjon. Dette fører blant annet til at vannet ligger lenge på takene og at det oppstår kondens som skaper sprekker i takene inni leilighetene. Konklusjon er at alle takene må tekkes på nytt, og gesims må økes for å etablere riktig fall og øke tykkelsen på isolasjonen. For å sikre at alt blir riktig denne gangen og at vi skal slippe fremtidige vannlekkasjer fra tak, valgte styret i samråd med SP og ta ett tak høsten Det var MH 29 som ble valgt ut, og arbeidet ser ut til å ha vært vellykket. De resterende takene blir derfor tatt i løpet av Det ble også høsten 2014 utført betonganalyse trinn 2 for å bedre kunne vurdere tilstanden på betongen i sameiet. Funnen ble i hovedsak presentert på informasjonsmøtet i oktober 2014.

27 27 Ullernbakken Boligsameie ENØK-rapport Oslo kommunes Klima- og energifond og ENOVA støtter energibesparende tiltak. Styret søkte derfor høsten 2014 om støtte til etterisolering av tak. For å søke om støtte må det utarbeides en ENØK rapport som beskriver forskjellige energitiltak med energibesparelser og kostnader. ENØK rapport ble utarbeidet til en kostnad av kr og det ble videre søkt om kr støtte til etterisolering av tak. I midten av mars ble sameiet tildelt kr til etterisolering fra Oslo kommunes Klima- og energifond. Forutsetning for tildeling er at sameiet energiforbruk registreres og følges opp i seks uker. Energioppfølgingsarbeidet har en estimert kostnad på kr, men tiltaket ble samtidig tildelt 2 000kr. Videre må etterisoleringen dokumenters og utføres innen to år mars Blindkjeller Styret fikk på sameiermøtet i 2014 fullmakt til å innhente juridisk bistand i forbindelse med en økning av felleskostnadene i de fem leiligheter som har fått økt areal gjennom utbygging i blindkjeller. Det var ønske fra årsmøtet at husleie skulle justeres slik at den reflekterte riktig areal (p-rom) i leilighetene. Styret har prøvd å sjekke ut faktum i saken før vi evt. kontaktet advokat. Etter å ha gjennomgått dokumenter og styreprotokoller for å avdekke faktum i saken har vi funnet følgende: I forbindelse med muggsopp-problemene vi hadde i sameiet i 2001/03 gjorde daværende styre en omfattende jobb med å kartlegge utbygging av blindkjellerne. Det skal sies at muggsopp-problemene ikke bare var relatert til blindkjellere, men også til andre deler av blokkene som ligger inn mot fjell. Resultatet av undersøkelsene ble at sameiet tok det meste av regningen, men de som hadde utbygget blindkjellere måtte ta kostnadene som relaterte seg til denne utbyggingen. I tillegg fikk de som hadde utvidet arealet i leilighetene følgende to alternativer fra styret (brev til de som hadde utvidet boligareal inn i blindkjeller datert ): 1. Ny bakvegg etableres på samme sted (geografisk) som ved byggeår. Veggen oppføres enten som leca-vegg eller lettvegg med tilfredsstillende platekledning, jfr. tidligere oversendte tegninger. 2. Som et alternativ kan styret akseptere at eksisterende bakvegg rives, og at ny bakvegg oppføres som leca-vegg, men i samme geografiske posisjon (leiligheten får økt bruksareal i forhold til prosjektert ved byggeår). I tillegg bør åpningen/arealet på ventilasjonsristene økes. Det forutsettes at disse arbeidene planlegges og utføres av kompetente og fagkyndige personer/firmaer. Selv om styret med godkjenning av dette alternativ i utgangspunktet gir aksept for utvidelsen av bruksarealet i deres leilighet, så påtar sameiet seg ikke det fremtidige ansvaret for den nye løsningen og konsekvenser av denne flyttingen. Styret godkjente altså at man tok seg til rette på fellesareal og utvidet leilighetene inn i blindkjelleren, men skulle det oppstå fuktproblemer eller lignende er beboeren selv ansvarlig for dette.

28 28 Ullernbakken Boligsameie I forbindelse med daværende styrets arbeid med å finne ut hvem som var ansvarlig for utbredelse av muggsoppen engasjerte de Kluge advokatfirma som laget et notat hvor følgende ble skrevet: «Normalt vil også et sameie kunne kreve at utbygging i fellesarealer fjernes og det uavhengig av om arbeidene er utført forskriftsmessig, hvis det ikke foreligger uttrykkelig samtykke eller godkjennelse ved passivitet.» Selv om disse sakene ikke er helt like velger nåværende styre å avslutte saken uten å få inn juridisk bistand som potensielt ville kostet mye for sameiet. De som har bygget ut blindkjelleren har fått godkjennelse av daværende styre og det har nå gått over 11 år uten at noen har tatt opp dette med økt husleie. Vi mener således at på grunn av passivitet kan vi ikke nå kreve at husleie økes. Dette burde vært tatt opp med de aktuelle seksjonseierne allerede i Til slutt kan det nevnes at denne saken har vært tidkrevende for styret. Inntil det evt. skulle dukke opp nye opplysninger anser styret denne saken som avsluttet. Utført vedlikehold Som følge av mange vannlekkasjer på takene i sameiet har styret besluttet å tekke om og etterisolere takene. Arbeidet med taket til MH 29 ble vellykket ferdigstilt før jul I tillegg har mindre vedlikehold blitt utført løpende når nødvendig av vaktmester og styret. Hjemmeside Flere av beboerne har etterlyst en hjemmeside for sameiet. Styret har 2014 fått laget dette. Adressen er Her finner man det meste av informasjon om sameiet, som for eksempel vedtekter, husordensregler og årsberetninger. Styret ønsker også å bruke hjemmesiden til å holde sameiere løpende orientert om vårt arbeide og annen relevant informasjon. Vi oppfordrer alle til å ta en titt på hjemmesiden med jevne mellomrom. Retningslinjer for styrearbeid Våren 2014 utarbeidet styret nye retningslinjer for styrearbeid. Disse ligger tilgjengelig på sameiets hjemmeside. Vedtekter Styret har arbeidet med flere vedtekter som alle vil bli presentert og stemt over på sameiermøtet 29. april Dette arbeidet har vært tidkrevende, men styret anser det som nødvendig med en oppklaring/presisering av enkelte vedtekter og/eller praksis i sameiet. Vannmåler I dag estimeres vannforbruket til sameiet etter en bestemt arealformel fra Oslo kommune. Ved å installere vannmåler måles det faktiske forbruket. Hva det faktiske forbruket er vet man ikke før det måles, men etter grundige utregninger og analyse er trolig vannforbruket betydelig lavere enn hva kommunen estimerer. Totalkostnaden for vannmåleren inkl. arbeid kommer på ca. kr inkl. mva. Våre beregninger viser at besparelsen trolig vil ligge rundt kr pr. år. Med andre ord en

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie 1 Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Til seksjonseierne i Marienfryd Hus A1 og A2 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie

Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie 1 Åkebergveien 56 Sameie Til beboerne i Åkebergveien 56 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Løren Torg Borettslag

Til beboerne i Løren Torg Borettslag 1 Løren Torg Borettslag Til beboerne i Løren Torg Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag 1 Måltrostskogen Borettslag Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum)

Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) 1 Birkelunden Boligsameie(bærum) Til seksjonseierne i Birkelunden Boligsameie(bærum) Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie

Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie 1 Westye Egebergsgt 2 Sameie Til seksjonseiere i Westye Egebergsgt 2 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie

Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie 1 Vevelstadskogen Sameie. Til seksjonseierne i Vevelstadskogen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag

Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag 1 Welhavensgate Nr.10 Borettslag Til andelseierne i Welhavensgate Nr.10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9.

VIKTIG INFORMASJON. Utlevering av nye systemnøkler. til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. 1 Sameiet Neuberggaten 9 VIKTIG INFORMASJON Utlevering av nye systemnøkler til hovedinngang og kjeller/loft for beboere i Sameiet Neuberggata 9. Dato: Onsdag 19. mars Torsdag 20. mars fra klokken 18:00

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer