Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05."

Transkript

1 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2011 Årsrapport2011.indd :12:13

2 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Følgjande bilete har CC-lisens, og er henta frå s. 5 og38: Tittel: Blue Sky 1 s. 6: Tittel: Oslo and Utøya s. 11: Tittel: Bird in Flight s. 27: Tittel: Grass s. 30 og 33: Tittel: Leaf and Lichen 2 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:13

3 Innhald Forord ved senterleiar Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 08 2) Visjon og målsetjing Side 08 3) Økonomi og personal; nøkkeltal Side 12 4) Profilering av senteret Side 14 5) Kompetanseheving i tenesteapparatet Side 18 6) Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Side 22 7) Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Side 24 8) Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Side 26 9) Oppsummering av aktivitet Side 29 10) Assosiert/eksternt finansiert aktivitet Side 36 11) Budsjett og regnskap med kommentarar Side 37 12) Planar og ressursbehov for 2012 Side 39 Vedlegg Side 40 Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / / Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 3 Årsrapport2011.indd :12:14

4 Forord ved senterleiar RVTS Vest har i 2011 vore inne i sitt femte driftsår og årsrapporten for 2011 syner at senteret har hatt ei føremålstenleg utvikling vedkommande funksjon og drift. Ein samla oversikt over vår verksemd i form av kompetansehevande aktivitetar desse 5 åra syner eit monaleg omfang med ei positiv utvikling. Kompetansehevande aktivitetar inkluderer ei rekkje tilnærmingar slik som konferansar, temadagar, under visning i ulike samanhengar, rettleiing over tid, konsultasjonar og nettverksbygging. Totalt sett er det registrert at dei tilsette ved RVTS Vest har vore i kontakt med fagfolk i løpet av Verksemda er ein kombinasjon av langsiktig implementering, kurs og konsultasjonar av meir kortsiktig karakter. Langsiktig og meir gjennomgåande aktivitet, der ein til dømes kan kombinere undervisning og rettleiing i eit kompetanseprogram er viktig med tanke på formidling og implementering, noko som i mange høve bidreg til varige endringar av praksis. I tillegg har vi erfart at ein låg terskel vedkommande enkeltkonsultasjonar, har ein positiv effekt innan praksisfeltet med tanke på å kunne meistre faglege utfordringar og komplekse problemstillingar. Verksemda vår har framleis ei god spreiing både geografisk og med omsyn til sektorar og forvaltningsnivå. Evaluering av vår undervisnings- og kursverksemd i 2011 syner tydeleg at det er god kvalitet på verksemda vår; 92 % av deltakarane er anten særs nøgd eller nøgd (718 deltakarar frå 28 arrangement). RVTS Vest har heile tida prioritert å ivareta kommunal sektor i sitt tilbod, noko som kjem tydeleg fram i årsrapporten. Eit sentralt hovudfokus har til dømes vore å bidra til auka avdekking, slik at vi no har komme til eit punkt kor auka kompetanse vedkomande oppfølging har blitt prioritert. Para llelt har senteret valt å gjennomføre ei strategisk endring i arbeidsform, der vi etablerer sentrale faglege satsingsområder som prosjekt (sjå kap 9) var difor prega av at senteret dreia ein stor del av den utadretta verksemda over på langsiktig kompetansearbeid i samarbeid med ulike målgrupper og fagmiljø. Fleire av prosjekta er integrerande på tvers av fagteama sine felt. Endringa i arbeidsform vert illustrert av ein auka innsats i form av undervisning og nettverksbygging (samarbeidsmøte) og ein liten reduksjon av konsultasjonar i 2011, samanlikna med tal frå førre år. Vi ser det som føremålstenleg å vinne erfaringar i tilknyting til pilotprosjekt der vi utviklar og gjennomfører eit kompetanseprogram i samarbeid med nokon få kommunar og innan spesialisthelsetenesta. I fortsetjinga vil vi utvide tilbodet og inkludere fleire aktørar innan regionen. Fagutviklingsprosjektet Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge - auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå har som intensjon å førebygge vidare vald og overgrep samt redusere skadeverknadane av slike belastningar. Kommunale ressurspersonar skal få kompetanse til å fungere som rettleiarar i konkrete saker som vedgår vald og overgrep mot barn pluss kompetanse til å kunne undervise andre fagpersonar i eigen kommune. «Videreutdanning om vold og traumatisk stress: tverrfaglig forståelse og tiltak», som vert gjennomført i eit samarbeid med Høgskolen i Bergen (60stp) er òg ein suksess med tanke på tverrfagleg kompetanse auke innan regionen. Det blei starta opp eit nytt 2-årig løp i Septemberkonferansen har vore eit varemerke for RVTS Vest. Årets tittel var Traumer i forkledning mennesket bak diagnosen der ein blant anna hadde fokus på viktige spørsmål som: Korleis kan vi best forstå og ivareta menneska som slit med skadane etter å ha opplevd traumatiske livshendingar? Korleis kan vi sjå dei som lever eit liv med stadig belastande hendingar? 4 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:14

5 Staben ved senteret består av ei tverrfagleg saman sett gruppe med ein solid og variert fagkompetanse. Krav og forventningar kombinert med ei rekkje ulike faglege utfordringar gjer det viktig å forankre sentrale verdiar samt utarbeide gode strategiar som fundament for verksemda. Difor har ei satsing på å utvikle og levandegjere visjon og målsetjing vore ein viktig faktor i arbeidet med å ivareta ein god kvalitet og heilskapleg forståing av vårt tilbod. RVTS Vest har i sitt 5 års virke prioritert å ha ein systematisk intern prosess der ein har utvikla både ei overordna felles forståing av visjon og målsetjing, og separate strategiplanar. Dette arbeidet har vore viktig med tanke på eit fagleg fellesskap kombinert med auka gjensidig kjennskap til dei ulike fagteama sin separate kompetanse. Ei auka fagleg forståing og samhøyrigheit gjev ein mange fortrinn knytt til fagleg aktivitet, pluss at det gjev ein positiv effekt med tanke på arbeidsmiljøet blant anna i form av ei auka vi-kjensle. Terrorhandlingane den 22. juli 2011 har prega aktiviteten det siste halve året. I etterkant blei den psykososiale oppfølginga og behandlinga som blir gjeve i kommunane og spesialisthelsetenesta synleggjort. RVTS Vest har på lik line med dei andre sentra motteke nye og utvida oppdrag frå Helsedirektoratet. Oppdraget består blant anna av å gje bistand og støtte til involverte kommunale kriseteam og andre som er ansvarleg for oppfølging av dei som er råka. I tillegg har vi fått i oppgåve å medverke til spreiing og implementering av «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer». Dette arbeidet kom i tillegg til den ordinært planlagde og avtalte aktiviteten knytt til relevante målgrupper. Eit godt fagleg fundament i botn er medverkande til at dei tilsette har klart å ivareta ein høg arbeidsbyrde med omfattande og til dels tematisk spreidd fagleg aktivitet på ein kvalitativ og konstruktiv måte. Eg vil takke alle mine dyktige og flotte medarbeidarar ved RVTS Vest for det gode og omfattande arbeidet som er gjennomført i Venleg helsing Venke A. Johansen Senterleiar Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 5 Årsrapport2011.indd :12:15

6 Terrorhandlingane 22. juli 2011 i Oslo og på Utøya Oppfølgingsarbeidet ved RVTS Vest Tilsette ved RVTS Vest var med i ei beredskapgruppe i Helse Bergen HF, psykiatrisk divisjon. Det vil seie at vi var tilgjengeleg dersom det skulle vere behov i dei første vekene etter Det blei gjeve bistand og støtte til kommunale kriseteam, annan primærhelseteneste, spesialisthelsetenesta og andre umiddelbart etter i form av råd og rettleiing. Senteret har hatt to større konferansar i Bergen: Kurs i traumebehandling (9. september) og Seminar med fokus på korleis vi kan følgje opp personar utsett for katastrofar etter vald (22. november) Helsedirektoratet har invitert til fylkesvise samlingar for overlevande og deira nære pårørande i 2012, og i den samanheng har senterleiar vore representant i ei nasjonal arbeidsgruppe som har planlagt gjennomføring av samlingane. RVTS Vest har eit fagleg overordna ansvar saman med RKBU Vest, samt eit hovudansvar for planlegging og gjennomføring av samlingar for overlevande etter Utøya og deira pårørande i Sogn og Fjordane og Rogaland. Samlingane blei gjennomført i samarbeid med fylkesmennene (Senter for krisepsykologi har dette ansvaret i Hordaland). Senteret har hatt fleire deltakande i NKVTS sitt kartleggingsarbeid og intervju av overlevande etter Utøya og deira pårørande. Senteret var òg ansvarleg for formidling av relevant informasjon om traume- og katastrofehandtering, både innanfor helseføretaket og som webpublikasjon, blant anna lenkjer til materiell og aktuelle rettleiarar frå andre instansar. RVTS Vest har arrangert dagsseminar Kartlegging/ psykososialt oppfølgingsarbeid etter terroren den 22. juli og Oppfølging av hjelpepersonell med oppgaver etter Utøya for kommunale kriseteam og andre faginstansar i samband med kartlegging og oppfølging av overlevande og råka i september og november/desember (totalt 6 samlingar) i alle fylke i regionen. Samlingane i Rogaland og Sogn og Fjordane blei gjennomført i samarbeid med fylkeslegane. Andre oppgåver knytt til oppfølging etter 22. juli 2011 vil vere å ivareta koordinering, planlegging og gjennomføring av oppgåver og tilbod til senteret sine målgrupper både innan kommunalt og spesialist nivå. RVTSane har eit hovudansvar for å initiere implementering av rettleiaren for psyko sosial oppfølging etter større ulykker og katastrofar, ut frå oppdrag frå Helsedirektoratet. RVTS Vest ynskjer å ha eit samarbeid med fylkeslegane, noko som fylkeslegane i region vest stiller seg positive til. Eit anna ansvar er relatert til å utvikle implementerings strategi vedkommande auke av kompetanse med tanke på terapeutisk intervensjon og handsaming av posttraumatisk stress problematikk. RVTS Vest har i den samanheng sett i verk planarbeid knytt til utvikling og gjennomføring av Traumefaglig kompetanseprogram. 6 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:15

7 Nokre arrangement som RVTS Vest har helde som følgje av terrorhandlingane 22/7: «Nyttig med erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene.» Deltakar på Kartlegging og psykososial oppfølgings - arbeid etter terroren på Utøya 22/7, Stavanger september 2011: Kurs i traumebehandling ved Tine Jensen, NKVTS 26. september 2011: Kartlegging og psykososial oppfølgingsarbeid etter terroren på Utøya 22/7 (For Hordaland kommune) 26. september 2011: Kommunane si oppfølging etter 22/7 - i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (For Sogn og Fjordane) 11. november 2011: Andre kartlegging og psykososialt oppfølgingsarbeid 3-4 måneder etter terroren på Utøya 22/7 (For Hordaland) 14. november 2011: Andre kartlegging og psykososialt oppfølgingsarbeid 3-4 måneder etter terroren på Utøya 22/7 i samarbeid med Fylkeslegen i Rogaland (For Rogaland) 22. november 2011: Korleis kan vi følgje opp personar utsett for katastrofar eller vald? Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 7 Årsrapport2011.indd :12:25

8 1) Organisering og tilknytning RVTS Vest vart etablert januar 2006 på oppdrag frå den gong Sosial- og helsedirektoratet. Senteret har ansvar for fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og byggjer verksemda på oppdragsbrev og øyremerka midlar frå Helsedirektoratet. Føremålet med RVTS Vest, og dei tilsvarande ressurssentra i dei andre fire landsdelane, er å styrkje regional kompetanse på vald- og traumefeltet medrekna sjølvmordsførebyggande arbeid på permanent basis. RVTSane skal bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tilbod gjennom kompetansebygging i tenesteapparatet, og utvikle hensiktsmessige samarbeids modellar på tvers av profesjonar, samfunns sektorar og forvaltningsnivå. RVTS Vest er organisert som ein eigen seksjon under Klinikk for psykosomatisk medisin ved Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen HF. Internt er RVTS Vest primært organisert i tre fagteam: Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon (heretter Fagteam FTM), Fagteam vald og seksuelle overgrep (heretter Fagteam VSO) og Fagteam sjølvmordsførebygging (heretter Fagteam SF). Senteret vektlegg utvikling av spisskompetane innan kvar enkelt av desse temaområda men samstundes tett samarbeid mellom dei tre teama, som har overlappande kompetanseområde. Fleire av dei tilsette har deltidsstillingar i ulike verksemder innan helsetenesta og i barne- og familievern, for å sikre senteret ei nær tilknyting til praksisfeltet. 2) Visjon og målsetjing Visjon «Frå tabu til kunnskapsbasert handling» Fremje helse og livskvalitet hos menneske råka av vald, traume og sjølvmordåtferd og relaterte belastande hendingar, ved å bidra til openheit, auka kunnskap og handlingskompetanse. Overordna målsetjing Utfordre avstand mellom kunnskap og handling Styrkje kompetansen på sjølvmord-, vald- og traume feltet i region Vest, og bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tenester til de råka gruppene. Målgrupper Senteret si primære målgruppe er fagpersonar og ressurspersonar som i sitt virke møter menneske som er råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar. Med dei råka gruppene meiner ein menneske som direkte er utsett for vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar, samt pårørande/etterlatne og overgriparar. Desse er senteret si indirekte målgruppe. Kompetanseområder Senteret skal legge til rette for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og ha spisskompetanse på temaområda: Flyktninghelse og tvungen migrasjon Seksuelle overgrep Vald/familievald Sjølvmordsførebyggande arbeid Kjønnslemlesting og tvangsekteskap 8 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:25

9 Hovudmålsetjingar Kompetanseheving Syner til senteret si overordna målsetjing om å «utfordre avstanden mellom kunnskap og handling», samt oppdragsbeskrivinga frå Helsedirektoratet. Det er ei heilt sentral målsetjing for senteret å bidra til auka kunnskap innan sjølvmords-, vald og traumefeltet i region vest, og at kunnskapen ikkje minst skal føre til betra handlingskompetanse. Senteret er oppteken av at kunnskapsformidlinga ikkje berre skal vere teori- og forskingsbasert, men at erfaringsbasert kunnskap òg er svært verdifull. Senteret driv det kompetansehevande arbeidet hovudsakleg gjennom undervisning, rettleiing, konsultasjon og vidareutdanning: Undervisning Senteret arrangerer jamleg kurs og seminar innanfor dei aktuelle temaområda. Vi samarbeider med andre relevante samarbeidspartnarar der det er føremålstenleg. Årleg vert det arrangert ein større regional konferanse, «Septemberkonferansen». Senteret sine tilsette er på tilbodssida som føredragshaldarar på konferansar, kurs og seminar arrangert av andre, og det er ei sentral målsetjing og bidra fagleg også her. I tillegg har fokus på langsiktige opplæringsprogram blitt ein større del av verksemda. Rettleiing rettleiing vert gjeve til fagpersonar og ressurspersonar over tid for å utvikle og styrkje vedvarande kunnskap og handlingskompetanse i høve til dei råka gruppene. Rettleiing vert gjeve både til enkeltpersonar ved behov, eller i gruppe. Konsultasjon tidsavgrensa rådgjeving i enkeltsaker over telefon, oppmøte eller videokonferanse. Vektlegging av praksisnær kunnskap og problemløysing. Vidareutdanning innan «Vold og traumatisk stress tverrfaglig forståelse og tiltak». Utdanninga går over to år og omfattar totalt 60 studiepong, og vert drifta i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Haldningsendring Syner til senteret sin visjon «Frå tabu til kunnskapsbasert handling». Senteret ynskjer å endre haldningar blant fagpersonar og samfunnet elles i høve til menneske råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande hendingar. Ein ser framleis at det knyter seg tabu og stigmatisering til dei råka gruppene, som hindrar openheit og inkludering. Senteret orienterer seg mot å dempe sjukleggjering av sterke naturlege reaksjonar på vald og traumatisk stress, i balanse med ein sensitivitet kor òg mistilpassing og utvikling av psykopatologi vert teke på alvor gjennom ein differensiert og føremålstenleg oppfølging. Senteret ynskjer å bidra til å avmystifisere og fjerne tabu, slik at dei råka får betre tilgang til hjelpeapparatet og i større grad blir inkludert i samfunnet. Vidare ynskjer senteret å bidra til gode haldningar knytt til kultursensitivitet i arbeidet med menneske på tvers av kulturar. Nettverksbygging Senteret ser det som ei sentral målsetjing å styrkje nettverksbygging på ulike plan i hjelpeapparatet for å gje dei råka gruppene kvalitativt betre og meir heilskaplege tenester. Senteret skal delta på samarbeidsmøter lokalt for å oppretthalde eksisterande samarbeisstrukturar, og bidra til å opprette nettverk der det er behov for det. Senteret ynskjer i stor grad å samle deltakarar på tvers av profesjonar og etatar når det arrangerast kurs, seminar og konferansar for å styrkje samarbeid og koordinert handling og tenking. Senteret skal òg sørgje for utstrekt samarbeid mellom meir sentrale/overordna aktørar i regionen og utarbeide samarbeidsavtalar der det er føremålstenleg og påkravd. Senteret ser det som ei sentral oppgåve å halde oversikt over nettverk av sentrale ressurspersonar i regionen. Det vert lagt vekt på at senteret til ei kvar tid har oppdaterte distribusjonslister over tilsette innanfor ulike etatar i regionen som inngår i setneret sitt nettverk. Forsking og utvikling Senteret skal drive forsking og utviklingsarbeid som kan føre til forbetra praksis og utdjupa kunnskap. Dette inneber blant anna empirisk forsking, utviklings prosjekt, samt utprøving av eigna metodar i det direkte arbeidet med dei råka gruppene. Senteret har faste FoU-møter der dei tilsette legg fram og diskuterer relevante prosjekt. Førebygging Senteret har som målsetjing å arbeide førebyggande. Senteret skal fremje førebygging innan alle nivå av førebyggande arbeid basert på Caplan si inndeling: Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 9 Årsrapport2011.indd :12:25

10 Primærførebygging haldnings skapande og helsefremjande tiltak retta generelt mot alle i samfunnet, for å hindre at vald, traume og sjølvmord finn stad. Sekundærførebygging psykososiale tiltak og tilrettelegging retta mot risikogrupper for å hindre at problem varer ved eller vidareutviklast. Tertiærførebygging behandlingsretta tiltak og rehabilitering av menneske ramma av vald, traume og sjølvmords åtferd. Heilskapleg forståing Senteret vektlegg eit humanistisk menneskesyn, der ein fokuserer på mennesket som heilskap og fremjing av menneskerettar står sentralt. Senteret ynskjer å bidra til at ein overheld dei sentrale konven sjonane og internasjonal lovgjeving innanfor humanitært arbeid og tenking.vidare vektlegg senteret kompleksiteten i menneskelege reaksjons måtar hos dei som er råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette inneberer fokus ikkje berre på enkeltståande traumatiske hendingar og diagnosen PTSD, men òg på gjentekne traumatiske hendingar som skjer over tid. Ikkje minst er tenkinga rundt «kompleks traumatisering» samlande for senteret som heilskap, på bakgrunn av opplevingar og reaksjonar hos dei råka gruppene. Ei heilskapleg forståing inneber òg fokus på sorg, tapsopplevingar og livskvalitet i tillegg til traumatisering som eit overbyggane perspektiv. Kompleksiteten i menneskelege reaksjonsmåtar bygger òg på ei forståing av menneske i ulik grad er sårbare for belastande livshendingar, og at det dreier seg om eit samspel mellom ulike faktorar beskrive i sårbarheit-stress-modellar.vidare ynskjer senteret å fremje resiliensperspektivet og korleis ein kan styrkje ressursar og redusere belastningar, framfor einsidig fokus på sjukdom og belastnings faktorar. Senteret er oppteken av å sjå enkelt menneske i relasjon til familie og det utvida nettverket, og korleis både årsaksfaktorar og tiltak kan finnast innanfor det psykososiale samspelet. Senteret rettar seg mot alle aldersgrupper, og mot både ofre og overgriparar. 10 Tverrfagleg og tverrsektorielt arbeid Denne målsetjinga handlar om korleis senteret arbeider utad, og syner til det som er senteret si primære målgruppe: «Fagpersonar og ressurs personar som i sitt virke møter menneske som er råka av vald, traume, sjølvmordåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisa sjonar». Senteret skal altså nå ut til alle faggrupper og ressurspersonar, òg utanfor det offentlege system. Senteret legg stor vekt på å tilrettelegge for auka tverrfagleg samarbeid mellom instansar, for å sikre at dei råka gruppene får eit godt og heilskapleg tilbod i hjelpeapparatet. Desentraliserte tenester Senteret har heile region vest som sitt ansvarsområde. Dette omfattar fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Til tross for at senteret er fysisk plassert i Bergen innanfor klinikk for Psykosomatisk medisin, er det ei uttalt målsetjing at våre tenester skal komme heile regionen til gode. Dette inneber stor reiseverksemd, samt aktivt bruk av medier som telematikk, telefon og internett. For å sikre ei likestilt oppfølging i regionen, legg senteret vekt på tilsetjing av fagpersonar busett utanfor Hordaland. Senteret registrerer jamleg sin utadretta aktivitet, der det tydeleg kjem fram i kva grad arbeidet er desentralisert.vidare er det ei målsetjing å evaluere senteret si verksemd med omsyn til desentraliserte tenester, og eventuelt sørgje for kartlegging av behov i regionen. Politisk funksjon Senteret ynskjer å vere ein sentral aktør i samfunnet i høve til menneske råka av vald, traume, sjølvmords åtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette er ofte menneske som ikkje sloss for seg sjølv og sine rettar. Senteret legg vekt på å påverke sentrale myndigheiter i høve til synleggjering av behov og opp følging av dei råka gruppene. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:32

11 Informasjon, formidling og marknadsføring Senteret skal vere eit ressurssenter for region vest innanfor tema vald, traume, sjølvmordåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette inneberer at senteret òg vil vere ein kunnskapsbase i høve til tematikken, der oppdatert litteratur, forsking, brosjyre materiell og oversikt over sentrale kurs/ seminar/konferansar står sentralt. Senteret har eige bibliotek som er tilgjengeleg for besøkjande ved senteret. Senteret nytter eigne nettsider til å spreie kunnskap og aktuell informasjon, som òg er knytt til ein felles portal for alle RVTSane nasjonalt. Media brukast aktivt og bevisst for å nå ut med bodskap til samfunnet. Senteret ser òg på eigen marknadsføring som ei sentral målsetjing, for å gjere andre merksam på senteret sin eksistens og nytteverdi. Dette gjerast gjennom aktiv profilering gjennom media, posterpresentasjonar ved større konferansar, publisering av fagartiklar, samt direkte informasjons arbeid til rele vante aktørar. Senteret ynskjer å stå fram som eitt samla senter utad, men med spesifikke temaområde og spesialkompetanse innanfor dei ulike fagteama. Interne prosessar, arbeidsmiljø og HMS Det er ei sentral målsetjing for senteret at ein til ei kvar tid skal inneha eit godt internt fag- og arbeids miljø. Dette vert sett på som grunnleggjande viktig for at senteret skal kunne gjere eit godt kvalitativt arbeid utad. Det vert lagt stor vekt på samarbeid og interaksjon mellom fagteama, og at dei tilsette skal vere kjent med kvarandre sin særkompetanse og interessefelt. Det blir lagt til rette for fagleg fordjuping og eigen kompetanseutvikling. Det er ei målsetjing for senteret at dei tilsette skal vere fagleg oppdatert innan for sitt fagområde. Det blir vektlagt at dei tilsette skal ha tilstrekkeleg kunnskap innanfor formidlings evne og pedagogikk, og at det her blir tilrettelagt for opplæring. Når det gjeld det interne arbeidsmiljøet er det eit felles mål for dei tilsette å vere støttande og rause ovanfor kvarandre. Trivsel, tryggheit og openheit mellom tilsette er sentrale verdiar som ikkje minst er viktige innanfor det fagfeltet kor senteret opererer. Dei spesifikke målsetjingane for det interne arbeidsmiljøet er nedfelt i eigen HMS plan, som blir revidert og evaluert jamleg. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:38

12 3) Økonomi og personal; nøkkeltal Budsjett og regnskap Senteret fekk for 2011 eit tilskot for drift frå Helsedirektoratet på kr Eit mindre forbruk på kr i 2010,- gjekk i frådrag, med då eit samla på beløp attende på kr ,- til drift i I tillegg har senteret fått et tilskot på kr til deltaking i kompetanseutviklingsprogram om krisesentertilbod i kommunane i RVTS Vest har hatt ei tilleggsinntekt på kr i fsamband med gjennomføring av seminar og konferansar, i Total inntekt i 2011 er difor kr RVTS Vest hadde totalt eit forbruk på kr i 2011, inkludert oppfølging av FN/ NATO og arbeid knytt til oppfølging etter Utøya i Totalt årsregnskap viser eit mindreforbruk på kr Denne summen på kr har gått til frådrag frå RVTS Vest og blitt disponert innan Helse Bergen. I november og desember 2011 blei senteret tildelt ekstraordinære øyremerka midlar: 1) datert om tilskot (76472 RVTS Vest) på kr vedkommande handlingsplanen "I tjeneste for Norge" 2) datert om tilskot på kr til "Oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli", som skal nyttast til fylkesvise samlingar for overlevande og deira nære pårørande 3) datert om tilskot på kr til "Ekstra bevilling - oppfølging etter 22. juli" Desse midlane har blitt inntektsført på RVTS Vest i 2012 i Helse Bergen. Ekstraordinære øyremerka midlar blei løyvd seint i budsjettåret og mykje av aktiviteten er planlagt gjennom ført i Gjennomføring av planlagt aktivitet i tråd med intensjonane for tildelingane impliserer at direktoratet gjev løyve til å disponere midlane i Det blir søkt om å få anledning til å nytte ekstraordinær tildeling i tråd med ovanfor nemnde punkt i Personalressursar Ved utgongen av 2011 hadde RVTS Vest 14.9 stillingar fordelt på 20 tilsette. Ein har no lege stabilt rundt dette talet over tid. 12 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:38

13 Under syner oversikt over sentrets personalressursar per : Leiing og administrasjon 4,5 stillingar Fagteam flyktninghelse og tvungen mig. 3,6 + 0,4 stillingar Venke A. Johansen, senterleiar, dr polit, intensiv sykepleier 100 % Patrick O Loughlin, teamleiar, psykologspesialist 80 % + 20 % klinisk Helse Bergen Espen R. Johansson, nestleiar, psykologspesialist 50 % Marie-Christine Merametdjian, psykolog spesialist 80 % + 20 % klinisk Helse Bergen Hanne Siri Austgulen, teamleiar administrative tenester, pedagog 100 % Gerd Fadnes, psykiatrisk sjukepleiar/ sosialantropolog 100 % Renate Haukeland, administrasjonssekretær (engasjement) 100 % Chiku Ali, spesialkonsulent med tverrfagleg bakgrunn 50 % Sylvia Haukanes, webkoordinator/ administrasjonssekretær 100 % Ragnhild Aasvang, sosialantropolog (engasjement) 50 % Fagteam vald og seksuelle overgrep 3,0 + 1,0 stillingar Inge Nordhaug, teamleiar, klinisk sosionom 100 % Espen R. Johansson, psykologspesialist 50 % Øyvind Heen Ottesen, psykolog 50 % Reidun Dybsland, barnevernspedagog 50 % Irmelin Bødtker Christensen, klinisk sosionom Turid Aaserød, psykiatrisk sjukepleiar, (drift av sinnemestringsgrupper finansiert av Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen) 50 % 100 % Fagteam Sjølvmordsførebyggjing 2,8 + 0,4 stillingar Annie Norevik, Teamleiar, psykiatrisk sjukepleiar 80 % + 20 % VIVAT Gudrun Austad, psykiatrisk sjukepleiar 50 % + 20 % VIVAT Else-Helen Stokkvik, psykiatrisk sjukepleiar 50 % Øyvind Nygaard Ringdal, psykolog (engasjement) 100 % Forsking og metodeutvikling Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist, dr.psychol Anne Marita Milde, psykologspesialist, dr.psychol 0,4 stillingar 20 % 20 % Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 13 Årsrapport2011.indd :12:38

14 4) Profilering av senteret Kommunikasjonsstrategi og webtenester Utvikling av nettsidene til senteret som formidlings og kommunikasjonskanal har vore eit prioritert område i I oktober 2010 tok RVTS Vest steget inn i dei sosiale media. Nettverksbygging er ein del av oppdraget vårt, og vi ser på dei sosiale media som ein arena for dette. Mange samarbeidspartnarar og privatpersonar i målgruppa vår nyttar sosiale media, og RVTS Vest ynskjer å vere synleg for desse gjennom å vere til stades der. Vi nyttar Facebook og Twitter som kanalar for informasjonsformidling på lik line med våre nettsider. Samstundes får vi ei meir interaktiv tilnærming til våre brukarar, og deling av kunnskap går lettare. I tillegg gjev dei sosiale media oss ein moglegheit til å fange opp kva som skjer av aktuelle mediesaker og kva som opptek våre samarbeids partnarar til ei kvar tid. I hovudsak publiserer vi følgjande på Facebook og Twitter:» Kurs/konferansar/nyhende i regi av RVTS Vest» Kurs/konferansar/nyhende i regi av dei andre RVTS/nasjonale kompetansemiljø og samarbeidspartnarar» Relevante avisartiklar/fagartiklar» Publikasjonar frå Helsedirektoratet/nasjonale kompetansemiljø Vidare nytta RVTS Vest også i 2011 den same teknologiske plattforma for websider som RVTS Øst, -Sør og -Nord, og er tilknytt den felles webportalen for RVTSane; Over er det bilete av RVTS Vest si nettside, samt Facebook- og Twitterprofil. 14 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:43

15 Trafikk inn mot nettsidene Samla ser ein at nettsidene er ein aktivt brukt ressursbase for våre målgrupper. Frå årsskiftet til og med desember 2011 viser statistikk over nettrafikken besøk på våre nettsider. På same tid i fjor var talet Som forventa og ønska er det størst representasjon frå kontaktpunkt i region vest (Sjå figur 1). Truleg heng det aukande talet besøkjande saman med oppkoplinga mot sosiale media hausten 2010; Vi profilerer kurs, artiklar og anna relevant stoff på facebook- og twittersidene, som leier brukarane inn på nettsidene våre. Facebook er den fjerde viktigaste tilvisingsnettstaden når det gjeld trafikk til nettsidene (sjå figur 3). Mønster i besøk på nettsidene Frå senteret si velkomstside ser ein at svært mange besøkande går vidare til informasjon om Septemberkonferansen 2011 (sjå figur 2). Dette heng truleg saman med at Septemberkonferansen har etablert seg som ein positiv tradisjon og merkevare ved RVTS Vest kombinert med god marknadsføring. Mange går vidare inn på vår oversikt over kontaktinformasjon og eigne kurs og konferansar. Direkte og indirekte trafikk Over 50 % av dei besøkjande kjem til oss via tilvisingsnettsider, og 31 % kjem direkte (Sjå figur 3). Dette kan blant anna henge saman med at RVTS Vest stadig blir meir etterspurt og følgjeleg meir kjent. Vi er også opptatt av at dei tilsette skal profilere senteret når dei er ute og held kurs i regionen. I tillegg er RVTS Vest blitt meir kjent gjennom å orientere seg mot sosiale media, aviser og TV. Nettsidene har òg vorte meir synleg i søkjemotorar om ein samanliknar med tidlegare. Dette er truleg eit resultat av å vere til stades i sosiale media, samt å ha eit bevisst forhold til søkjemotoroptimalisering. 17 % fann oss via søkjemotorar i 2011, noko som er ein dobling sidan Trafikk på nettsidene, periode: Figur 1: Talet på besøk og geografisk lokalisering for oppkopling mot Figur 2: Besøkte sider på Figur 3: Direkte/ indirekte trafikk inn mot Årsrapport2011.indd :12:44

16 Presentasjonar og publikasjonar Munnlege presentasjonar på konferansar Dybsland, R., Johansen,V. A., Children advocacy center in the western part of Norway, professional collaboration, on the 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect arranged by the University of Tampere and ISPCAN september Nordanger, D., Johansson, E. R., Nordhaug, I., Dybsland, R, & Johansen,V. A. Preventing and disclosing complex trauma in children: Experiences from the new Consultation Team Model of Western Norway, on the 12th European Conference on Traumatic Stress, Wienna Johansen,V.A., Weisaeth, L, Prevalence of post-traumatic stress disorder (PTSD) and anxiety and depression in physical assault victims of violence: An 8-year follow up study, on the 12th European Conference on Traumatic Stress, Wienna Dybsland R., Johansen VA, Størkson E, Fagutviklingsprosjektet: Samarbeid mellom politiet og Statens Barnehus Bergen knyttet til dommeravhør, innlegg på Barnehusenes landssamling på Røros : Johansen VA., Eilertsen DE., Nordanger D., Weisaeth L., Prevalence, comorbidity and stability of posttraumatic stress disorder and anxiety and depression symptoms after exposure to physical assault: An 8 year prospective longitudinal study, 2011, submitted Anke B. Witteveen, Jonathan I. Bisson, Hendrieke B. Bolding, Dean Ajdukovic, Filip Arnberg, Ask Elklit, Louis Jehel, Kerstin Bergh Johannesson,Venke, A. Johansen, Maja Lis-Turlejska, Dag O. Nordanger, Francisco Orengo García, A. Rosaura Polak, Raija-LeenaPunamaki, Ulrich Schnyder, Lutz Wittmann, Miranda Olff, Post-disaster psychosocial services across Europe: the TENTS project 2011, submitted Nordanger DØ., Braarud H C., Albæk M, Johansen V A. Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? (Developmental trauma disorder: Can it solve child traumatology s problem?). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2011, 48; Nordanger D Ø, Johansson E R, Nordhaug I, Dybsland R, Johansen V A, Konsultasjonsteammodellen i Vest-Norge: De første systematiserte erfaringene, 2011, submitted Vitenskapelige publikasjoner Braarud, H. og Nordanger, D. Ø. (2011). Kompleks traumatisering: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for norsk psykologforening, 10, Lehman, S. and Nordanger, D. Ø. (2011). Reflective foster care for maltreated children, informed by advances in the field of developmental psychopathology. Today's children are tomorrow's parents, 30, Mannes, H.L., Nordanger, D.Ø., Braarud, H.C. (2011). Evolving trends in the field of trauma; Developmental and neurobiological contributions to the understanding of complex trauma. Today's children are tomorrow's parents, 30, Milde, A.M., Nordling, T.S., Stenmark, H. & Nordanger, D.Ø. (2011). Narrativ eksponeringsterapi - en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, Oppgåver Austad, Gudrun, Gender differences in suicidal behaviour in patients with first-episode psychosis, Master i psykososialt arbeid, studieretning selvmordsforebyggende arbeid ved UIO, juni Antje Pfeiffer, Therapists experiences with Narrative Exposure Therapy (NET). Evaluation of implementing NET on PTSD patients in inexperienced therapists: education and training, therapy performanceand outcome. (2011). veileder Anne Marita Milde, Bachelor thesis in psychology, University of Konstanz, Germany. Brosjyre Austad Gudrun, Til deg som har mistet noen i selvmord, revidert utgave av folderen, mai Samarbeid med RVTS Øst, Midt, Nord og LEVE. Utklipp frå ulike medier: Frå venstre: Kronikk i Bergens Tidende 14.november, Kva er sunn fornuft etter 22.juli? Midten: Intervju,TV2, 5. oktober, Storberget vil evaluere barnehusene Høgre: Intervju, Bergensavisen, 3. desember, Blir syke av å vente 16 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:50

17 Mediakontaktar TV-innslag «Mange slit etter å ha blitt utsett for ran», Vest landsrevyen, 4. mars, Venke A. Johansen «Truslane mot Gimle skule i Bergen», Vestlands revyen 3.mai, Inge Nordhaug «Kompetansehevingstiltak», NRK Sogn og Fjordane, 10. august, Venke A. Johansen «Storberget vil evaluere barnehusene», 5. oktober, TV2 Nyhetene, Venke A. Johansen Avis-innslag «Refser politiets syn på overgrep», Bergens Tidende 13. juli, Venke A. Johansen «Barna må få snakke ut», kronikk Bergens Tidende 18. juli, Inge Nordhaug og Venke A. Johansen «Oppfølgingsarbeidet er viktig», Bergene Tidende, 28.juli, Dag Nordanger «Spesialiserer seg innen traumer», Bergens Tidende 9. september, Venke A. Johansen «Mørketall om voldtekt, menn som blir voldtatt anmelder sjeldan», 4. august, Byavisen «Norge har lært av dette», 6. oktober, Stavanger Aftenblad, Venke A. Johansen «Jenter strømmer til selvforsvarskurs», 11. november, Bergens Tidende, Venke A. Johansen «Dragning mot ondskap», kronikk i Bergens Tidende, 24. november, Anne Marita Milde og Venke A. Johansen «Kva er sunn fornuft etter 22. juli?» 14. november, Bergens Tidende, kronikk, Dag Ø. Nordanger og Inge Nordhaug «Blir syke av å vente», Bergensavisen, 3. desember, Marie- Christine Merametdjian Diverse intervju med Venke A. Johansen i samband med terroråtaka 22. juli: «Ofrene risikerer traumer i årevis», Bergens Tidende 26. juli «Snakk om tragedien», Bergens Tidende 27. juli «Terroren 22/7 åpner gamle sår, smell og flashback», Bergens Tidende 9.august «Lover ingen raske svar», Bergens Tidende 13. august «Kartlegger over 1000 etter terror», Bergens Tidende 3. september Intern kompetanseheving Gudrun Austad, eksamen, Master ved UiO, «Psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer», mai Teamleiar Patrick O Loughlin fagteam FTM har opparbeida seg kompetanse som rettleiar og trenar av kompetanseprogrammet International Child Development program (ICDP). Eit arbeid som blant anna inkluderer opplæring og rettleiing av 24 nye rettleiarar i minoritetsversjonen av ICDP i Bergensområdet. Han held på med opp følging av kullet og blir ferdig sertifisert trenar i Tre andre tilsette i fagteam FTM har fått opplæring som ICDP rettleiarar i dette prosjektet og har etterpå rettleia grupper for foreldre med ein flyktning-/etnisk minoritetsbakgrunn. Elles har tilsette ved senteret delteke på ei rekkje seminar og konferansar i samband med opprett halding og utvikling av fagleg kompetanse. Figur 4 viser at tidsbruk til kompetanseheving i 2011 var lågare enn i 2010, men meir lik tidlegare år. Figur 4: Eigenutvikling ved RVTS Vest Marie-Christine Merametdjian deltek på eit kompetanseprogram om kroppsorientert terapi/ sensomotorisk psykoterapi nivå 1, i perioden oktober juni Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 17 Årsrapport2011.indd :12:50

18 Representasjon og tillitsverv Reidun Dybsland, Styremedlem i Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgs svikt (NFBO) Patrick O Loughlin, attvalt som styremedlem i The International Society for Health and Human Rights (ISHHR) 5) Kompetanseheving i tenesteapparatet Undervisning, konsultasjon / rettleiing og nettverksbygging Fordeling av ulike typar tilbod og aktivitet Kontakt med tenesteapparatet vert kartlagt blant anna ved regi strering av senteret sin eksterne aktivitet. Ei fordeling av omfanget på denne verksemda fordelt på kategoriane kurs-/undervisningsverksemd, konsultasjon/rettleiing og nettverksbygging (samarbeidsmøte m.m.), illustrerast via figur 5. Ein gjer merksam på at enkeltståande konsultasjonar over telefon, som vi har svært mykje av, ikkje er medrekna i denne oversikten. Det er òg viktig å merkje seg at aktivitesregistreringa berre tel konkret kontakt og samarbeid med tenesteapparatet, såkalla ekstern aktivitet, og ikkje interne møte/hendingar. Senteret har valt å gjennomføre ei strategisk endring i arbeidsform der vi etablerer meir av sentrale faglege satsingsområder som prosjekt (sjå kap 9) var difor prega av at senteret dreia ein stor del av den utadretta verksemda over på langsiktig kompetanse arbeid i samarbeid med ulike målgrupper og fagmiljø. Fleire av prosjekta er integrerande på tvers av fagteama sine felt. Denne endringa av arbeidsform vert illu strert av ein auka innsats i form av undervisning og nettverks bygging (sam arbeidsmøter) og ein liten reduksjon av konsultasjonar i 2011 samanlikna med tal frå førre år (Sjå figur5). Nettverksbygging, organisatorisk og planmessig samspel med tenesteapparatet skjer ofte i form av samarbeidsmøter. RVTS Vest har ei strukturert planlegging saman med ulike aktørar for etablerte eit godt og konstruktivt tilbod. Totalt er det registrert at dei tilsette ved RVTS Vest har vore i kontakt med fagfolk knytt til kompetanse heving i tenesteapparatet. Talet inkluderer alt frå kurs, konferansar, samarbeidsmøte, til telematikk og telefonmøte (eigen kompetanseheving er ikkje med rekna). RVTS Vest har valt å prioritere ein monaleg del av kontakten med tenesteapparatet i form av rett leiing og konsultasjon innan ei rekkje ulike tema og fokus, noko som kjem tydeleg fram i figur 5. Vi vurderer dette som eit viktig arbeid for å få anledning til å gje støtte og rettleiing direkte i tilknyting til klinisk verksemd, då det er ein praksisnær metode for tilknyting til samarbeid. Rettleiing og konsultasjon frå senteret si side i varetek både eit langsiktig perspektiv pluss ei rekkje enkelt sak konsultasjonar. Med ei slik løysing bidreg RVTS Vest til å vere involvert og tilgjengeleg i ei rekkje saker av kompleks karakter som vert følgt opp over tid, samstundes som ein gjev støtte og anbefalingar vedkommande ei mengde ulike faglege problemstillingar og dilemma. Denne arbeidsforma er gunstig på fleire måtar, då det gjev ei klinisk nærleik og auka forståing for føremålstenlege løysingar og strategiar. Grunnlaget er at ein slik tilgjengelegheit aukar den kliniske kompetansen 18 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:51

19 og sjølvstendigheit innan tenesteapparatet, då mange opplever det tryggande å ha ein låg terskel vedkommande konsultasjon og rettleiing. I tillegg bidreg det til ein auka innsikt hos staben når det gjeld konkrete utfordringar og behov hos målgruppene til RVTS Vest. Ei mengde telefonkonsultasjonar er foreløpig ikkje inkludert i registreringa. Kvaliteten på våre tenester Vel så viktig som kor mykje aktivitet vi har, er kvaliteten på denne, og korleis vår verksemd vert vurdert av dei vi møter. Vi har i 2011 vore systematiske i å innhente skriftlege evalueringar av kurs-, undervisnings- og konferanseverksemd. Til saman har 718 deltakarar frå 28 arrangement levert inn skriftlege evalueringar (sjå figur 6), der dei har kunna evaluere kvaliteten i innhaldet på undervisninga ved å velje ein av fire kategoriar; svært nøgd, nøgd, mindre nøgd eller misnøgd. I figur 6 har vi slått saman alle evalueringane frå alle arrangementa. Vi ser då at heile 92 % av deltakarane kryssar av for at dei er svært nøgd eller nøgd med vår undervisning. Dette er å rekne for svært høg grad av tilfredsheit med våre undervisningstenester. Deltakarar si evaluering av vår undervisnings- og kursverksemd i 2011 viser at senteret held god kvalitet på arbeidet ved sida av å være effektive. Kontaktformer og møtearena Ei sentral målsetjing for RVTS Vest er å nå breitt ut med våre tenester, og følgjeleg gjennomførast ein monaleg del av vår aktivitet ute i regionen, noko som kjem fram av figur 7 (merk igjen at einskilde konsultasjonar over telefon ikkje er medrekna). Geografisk fordeling av tenester Figur 8 viser geografisk tilhøyre hjå fagpersonane vi møter gjennom vår verksemd. Det er ei sentral målsetjing for RVTS Vest å nå breitt ut i regionen med våre tenester, og etterstreve ei representativ geografisk fordeling av kor fagfolk vi møter kjem frå. Vi lukkast relativt godt med dette, men ein ser likevel ein svak forfordeling av fagfolk frå nedslagsfeltet til Helse Bergen i disfavør av dei frå Helse Stavanger og Fonna, relativt til folketal. Dette kan lett oppstå som følgje av senteret si lokalisering i Bergen, og vi vil jobbe vidare med eit fokus på korleis forskjellen kan utjamnast. Figur 5: Typar ekstern aktivitet ved RVTS Vest, Figur 6: Deltakarar si evaluering av våre kurs og konferansar (718 deltakarar fordelt på 28 arrangement) 37 % 6 % 2 % 55 % Figur 7: Kontaktformer i tilknytning til kompetanseheving i tjenesteapparatet ved RVTS Vest, Svært nøgd Nøgd Mindre nøgd Misnøgd Ute i regionen Ved RVTS Vest Telefon Telematikk Figur 8: Geografisk tilhøyre hjå fagpersonar vi møter , sett relativt til folketalet i dei fire føretaksområda (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) Ideelt (%) Bergen Stavanger Fonna Førde Årsrapport2011.indd :12:52

20 Figur 9: Kva for tenester RVTS Vest samhandlar med Figur 10: Kva tenestenivå RVTS Vest samhandlar med, Fordeling av aktivitet i høve til sektorar i tenesteapparatet Fordelinga av tenester vi samhandlar med illustrerast av figur 9. Her ser ein at dei to sektorane vi samhandlar mest med er helse og sosial, BUFetat og Barnevern, dernest skule/utdanning og asylmottak/ integreringstenester. Ein ser også at samarbeid med andre kompetansesenter har høg prioritet. Fordelinga er ikkje uventa, og er slik vi forstår det i samsvar med vårt oppdrag. Fordeling av aktivitet i høve til nivå i tenesteapparatet RVTS Vest har prioritert å gje eit tilbod til kommunal sektor. Når det gjeld nivå av tenester vi samhandlar med når vi i størst grad ut til kommunale tenester, dernest til spesialiserte tenester. Fordelinga går fram av figur10, og er som forventa sett i lys av våre prioriteringar Arbeid i og på tvers av team og temaområde Ei anna sentral målesetjing for RVTS Vest er å integrere dei ulike miljøa og temaområda ved senteret, slik at dette også tener til integrerte tenester ute. For perioden til skjedde om lag ein tredjedel av aktiviteten ved RVTS Vest som felles innsats av/på tvers av fagteama (sjå figur 11). Bilete frå Septemberkonferansen 2011 med tittelen Traumer i forkledning mennesket bak diagnosen, der 250 fagfolk deltok. Figur 11: Kompetanseheving i tenesteapparatet illustrert ved total aktivitet frå det enkelte fagteam og ved samarbeid (på tvers) mellom dei ulike teama ved RVTS Vest, Arbeid i team Arbeid på tvers Årsrapport2011.indd :12:55

21 Kurs og konferansar i regi av RVTS Vest i løpet av 2011 (Sjå vedlegg) Vidareutdanning om vald og traumatisk stress RVTS Vest si 2-årige vidareutdanning Vold og trauseptemberkonferansen matisk stress: Tverrfagleg forståing og tiltak starta Septemberkonferansen tek alltid sikte på å ha ei januar 2009 og avslutta ved årsskiftet 2010/11. RVTS fagleg breidde som inkluderer både overordna Vest hadde eit overordna fagansvar samt ivare taking perspektiv og konkret handlingskompetanse i arbeid av den daglege drifta ved første gjennomføring. med valds- og overgrepsutsette, utøvarar, flyktningar Studiet var elles forankra i Høgskolen i Bergen og sjølvmordstruga. RVTS Vest ynskjer på denne (HiB), som har det formelle og administrative måten å nå ei tverrfagleg målgruppe, som omfattar ansvaret. Det var ca. 40 studentar som fullførte, og fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i studiet fekk svært god evaluering av studentane. tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar. Høgskolen i Bergen (HiB) har hausten 2011, i sam arbeid med RVTS Vest, starta eit nytt kull på vidare Septemberkonferansen 2011, Traumer i forkledning utdanninga "Vald og traumatisk stress: Tverrfagleg mennesket bak diagnosen, var den femte gongen forståing og tiltak". Studiet som strekkjer seg over 2 RVTS Vest arrangerte Septemberkonferansen. I 2011 år og gir 60 studiepoeng, er i all hovudsak utforma hadde konferansen fokus på forståing av mennesket på bakgrunn av RVTS Vest si verksemd. bak diagnosen. 250 fagfolk deltok. Studentane skal tileigne seg kompetanse innan områda: I) Grunnleggjande og heilskapeleg forståing «Fint forum for nettav traume og traumatisering, reaksjonar og konse verk/faglige kontakter» kvensar II) Screening og grunnleggjande kartlegging, inkludert avdekkjande samtaler med born og førstedeltakar på Septemberkonferansen 2011, hjelp ved sjølvmordsfare, III) handlingskompetanse i september kommunikasjon, relasjonsskaping og bruk av verktøy RVTS Vest har gjennomført ei monaleg rekkje kurs for å få tilgang til traumatisk historikk og å gjere og konferansar i løpet av En stor del av dette risikovurderingar og IV) handlingskompetanse i høve arbeidet er i tilknyting til ulike langsgåande kompe til fleirfagleg arbeid for å sikre ein best mogleg livstanseprogram organisert som prosjekt, og i form situasjon for menneske råka av vold og traumatisk av diverse samlingar og temadagar. Ei oversikt over stress. denne aktiviteten er lagt som vedlegg til årsmeldinga. Oversikten inkluderer også kurs og konferansar Det er 30 studentar i gang på årets kull, hovudsakleg gjennomført som enkeltarrangement. frå Bergensområdet og med arbeidsplass i spesialist helse, skuleverk og barnevern. RVTS Vest vil vere I tillegg er våre tilsette ofte førespurd om å vere ansvarleg for om lag 70% av undervisninga og ein førelesar på konferansar arrangert av andre. Nokre monaleg del av rettleiinga på studiet. eksempel på dette er sett opp i vedlegget. Årsrapport2011.indd :13:02

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel

ÅRSMELDING. Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane. Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel 2013 ÅRSMELDING Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Incest skal talast i hel - ikkje teiast i hel Årsmelding 2013 for Senter mot incest og seksuelle overgrep Sogn og Fjordane Innhald

Detaljer

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE

ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE ST.OLAV HOSPITAL HF RESSURSSENTER OM VOLD, TRAUMATISK STRESS OG SELVMORDSFOREBYGGING REGION MIDT-NORGE Utsikt fra RVTS-Midt ÅRSRAPPORT 2009 INNLEIING RVTS-Midt vart etablert i 2007 på oppdrag frå Sosial-

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk

Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk Sogn regionråd Forprosjekt om felles pedagogiskpsykologisk teneste i Sogn Endeleg rapport 29.01.2014 Claus Røynesdal Sogndal, 29.01.2014 Prosjektleiar Innhald 1. Bakgrunn og utfordringar... 3 2. Prosjektorganisering...

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

(2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utgiftskapittel: 800 868, 2530 Inntektskapittel: 3842, 3854, 3855, 3856, 3858, 3859 Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget

Detaljer

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane.

Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Prosjektgruppe for utarbeiding av planutkast for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Plan for overgrepsmottak i Sogn og Fjordane. Revidert utgåve pr 10.januar 2013.. Mr.Priklopil is coming v/ Frøydis Aarseth,

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Forord ved senterleder

Forord ved senterleder ÅRSRAPPORT 2012 Forord ved senterleder Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging region Midt-Norge (RVTS Midt) er ett av fem regionale ressursentra med fokus på selvmordsforebygging,

Detaljer

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt

Årsrapport 2013. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt Årsrapport 2013 Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Midt FORORD VED SENTERLEDER... 2 OM RVTS MIDT... 3 1. ORGANISERING OG FORANKRING... 3 2. NØKKELTALL... 4 2.1 PERSONELL/ÅRSVERK

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2012. Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2012 Barneombodet sin årlege rapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhald 1. Innleiing... 4 2. Mål og resultatoppnåing... 4 a. Førespurnader og utsegner på brev og

Detaljer

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005

FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 FYLKESDELPLAN FOR BIBLIOTEKA I HORDALAND RULLERING 2002-2005 INNHALD side FØREORD 1. INNLEIING 2 1.1 Vidareføring av bibliotekplanen 1994-1997 og 1998-2001 2 1.2 Planprosessen. 3 2. UTFORDRINGAR OG OVERORDNA

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune

Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune Handlingsplan for psykisk helse i Etne Kommune INNLEIING ENDRINGAR FRÅ HANDLINGSPLAN 2003 2006 1.0 MÅLSETJING 2.0 RAMMEVILKÅR 2.1 Statlege rammevilkår 2.1.1 Tiltak retta mot vaksne 2.1.2 Tiltak retta mot

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Årsrapport. Hjelp til hjelperne

Årsrapport. Hjelp til hjelperne Årsrapport 2011 Hjelp til hjelperne Innhold Forord ved senterleder Side 03 Terrorangrepet 22. juli 2011 Oslo/Utøya Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 04 2) Personalressurser og intern organisering

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer