Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2011.indd 1 03.05."

Transkript

1 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2011 Årsrapport2011.indd :12:13

2 Forsidebilder: Lonely Bench av Benson Kua under CC-lisens Kalisizo guesthouse kid av TKnoxB under CC-lisens Iraqi girls living next to Daurra Oil Refinery in Iraq av Christiaan Briggs under CC-lisens Følgjande bilete har CC-lisens, og er henta frå s. 5 og38: Tittel: Blue Sky 1 s. 6: Tittel: Oslo and Utøya s. 11: Tittel: Bird in Flight s. 27: Tittel: Grass s. 30 og 33: Tittel: Leaf and Lichen 2 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:13

3 Innhald Forord ved senterleiar Side 04 1) Organisering og tilknytning Side 08 2) Visjon og målsetjing Side 08 3) Økonomi og personal; nøkkeltal Side 12 4) Profilering av senteret Side 14 5) Kompetanseheving i tenesteapparatet Side 18 6) Regionalt samarbeid og samarbeidsavtalar Side 22 7) Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Side 24 8) Oppdrag knytt til aktuelle handlingsplanar Side 26 9) Oppsummering av aktivitet Side 29 10) Assosiert/eksternt finansiert aktivitet Side 36 11) Budsjett og regnskap med kommentarar Side 37 12) Planar og ressursbehov for 2012 Side 39 Vedlegg Side 40 Besøksadresse: RVTS Vest Ulriksdal helsepark Ulriksdal 2, 2. etg 5009 BERGEN Postadresse: RVTS Vest Helse Beregn HF 5021 BERGEN / / Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 3 Årsrapport2011.indd :12:14

4 Forord ved senterleiar RVTS Vest har i 2011 vore inne i sitt femte driftsår og årsrapporten for 2011 syner at senteret har hatt ei føremålstenleg utvikling vedkommande funksjon og drift. Ein samla oversikt over vår verksemd i form av kompetansehevande aktivitetar desse 5 åra syner eit monaleg omfang med ei positiv utvikling. Kompetansehevande aktivitetar inkluderer ei rekkje tilnærmingar slik som konferansar, temadagar, under visning i ulike samanhengar, rettleiing over tid, konsultasjonar og nettverksbygging. Totalt sett er det registrert at dei tilsette ved RVTS Vest har vore i kontakt med fagfolk i løpet av Verksemda er ein kombinasjon av langsiktig implementering, kurs og konsultasjonar av meir kortsiktig karakter. Langsiktig og meir gjennomgåande aktivitet, der ein til dømes kan kombinere undervisning og rettleiing i eit kompetanseprogram er viktig med tanke på formidling og implementering, noko som i mange høve bidreg til varige endringar av praksis. I tillegg har vi erfart at ein låg terskel vedkommande enkeltkonsultasjonar, har ein positiv effekt innan praksisfeltet med tanke på å kunne meistre faglege utfordringar og komplekse problemstillingar. Verksemda vår har framleis ei god spreiing både geografisk og med omsyn til sektorar og forvaltningsnivå. Evaluering av vår undervisnings- og kursverksemd i 2011 syner tydeleg at det er god kvalitet på verksemda vår; 92 % av deltakarane er anten særs nøgd eller nøgd (718 deltakarar frå 28 arrangement). RVTS Vest har heile tida prioritert å ivareta kommunal sektor i sitt tilbod, noko som kjem tydeleg fram i årsrapporten. Eit sentralt hovudfokus har til dømes vore å bidra til auka avdekking, slik at vi no har komme til eit punkt kor auka kompetanse vedkomande oppfølging har blitt prioritert. Para llelt har senteret valt å gjennomføre ei strategisk endring i arbeidsform, der vi etablerer sentrale faglege satsingsområder som prosjekt (sjå kap 9) var difor prega av at senteret dreia ein stor del av den utadretta verksemda over på langsiktig kompetansearbeid i samarbeid med ulike målgrupper og fagmiljø. Fleire av prosjekta er integrerande på tvers av fagteama sine felt. Endringa i arbeidsform vert illustrert av ein auka innsats i form av undervisning og nettverksbygging (samarbeidsmøte) og ein liten reduksjon av konsultasjonar i 2011, samanlikna med tal frå førre år. Vi ser det som føremålstenleg å vinne erfaringar i tilknyting til pilotprosjekt der vi utviklar og gjennomfører eit kompetanseprogram i samarbeid med nokon få kommunar og innan spesialisthelsetenesta. I fortsetjinga vil vi utvide tilbodet og inkludere fleire aktørar innan regionen. Fagutviklingsprosjektet Avdekking av vald og seksuelle overgrep mot barn og unge - auka kapasitet og kompetanse på kommunalt nivå har som intensjon å førebygge vidare vald og overgrep samt redusere skadeverknadane av slike belastningar. Kommunale ressurspersonar skal få kompetanse til å fungere som rettleiarar i konkrete saker som vedgår vald og overgrep mot barn pluss kompetanse til å kunne undervise andre fagpersonar i eigen kommune. «Videreutdanning om vold og traumatisk stress: tverrfaglig forståelse og tiltak», som vert gjennomført i eit samarbeid med Høgskolen i Bergen (60stp) er òg ein suksess med tanke på tverrfagleg kompetanse auke innan regionen. Det blei starta opp eit nytt 2-årig løp i Septemberkonferansen har vore eit varemerke for RVTS Vest. Årets tittel var Traumer i forkledning mennesket bak diagnosen der ein blant anna hadde fokus på viktige spørsmål som: Korleis kan vi best forstå og ivareta menneska som slit med skadane etter å ha opplevd traumatiske livshendingar? Korleis kan vi sjå dei som lever eit liv med stadig belastande hendingar? 4 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:14

5 Staben ved senteret består av ei tverrfagleg saman sett gruppe med ein solid og variert fagkompetanse. Krav og forventningar kombinert med ei rekkje ulike faglege utfordringar gjer det viktig å forankre sentrale verdiar samt utarbeide gode strategiar som fundament for verksemda. Difor har ei satsing på å utvikle og levandegjere visjon og målsetjing vore ein viktig faktor i arbeidet med å ivareta ein god kvalitet og heilskapleg forståing av vårt tilbod. RVTS Vest har i sitt 5 års virke prioritert å ha ein systematisk intern prosess der ein har utvikla både ei overordna felles forståing av visjon og målsetjing, og separate strategiplanar. Dette arbeidet har vore viktig med tanke på eit fagleg fellesskap kombinert med auka gjensidig kjennskap til dei ulike fagteama sin separate kompetanse. Ei auka fagleg forståing og samhøyrigheit gjev ein mange fortrinn knytt til fagleg aktivitet, pluss at det gjev ein positiv effekt med tanke på arbeidsmiljøet blant anna i form av ei auka vi-kjensle. Terrorhandlingane den 22. juli 2011 har prega aktiviteten det siste halve året. I etterkant blei den psykososiale oppfølginga og behandlinga som blir gjeve i kommunane og spesialisthelsetenesta synleggjort. RVTS Vest har på lik line med dei andre sentra motteke nye og utvida oppdrag frå Helsedirektoratet. Oppdraget består blant anna av å gje bistand og støtte til involverte kommunale kriseteam og andre som er ansvarleg for oppfølging av dei som er råka. I tillegg har vi fått i oppgåve å medverke til spreiing og implementering av «Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer». Dette arbeidet kom i tillegg til den ordinært planlagde og avtalte aktiviteten knytt til relevante målgrupper. Eit godt fagleg fundament i botn er medverkande til at dei tilsette har klart å ivareta ein høg arbeidsbyrde med omfattande og til dels tematisk spreidd fagleg aktivitet på ein kvalitativ og konstruktiv måte. Eg vil takke alle mine dyktige og flotte medarbeidarar ved RVTS Vest for det gode og omfattande arbeidet som er gjennomført i Venleg helsing Venke A. Johansen Senterleiar Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 5 Årsrapport2011.indd :12:15

6 Terrorhandlingane 22. juli 2011 i Oslo og på Utøya Oppfølgingsarbeidet ved RVTS Vest Tilsette ved RVTS Vest var med i ei beredskapgruppe i Helse Bergen HF, psykiatrisk divisjon. Det vil seie at vi var tilgjengeleg dersom det skulle vere behov i dei første vekene etter Det blei gjeve bistand og støtte til kommunale kriseteam, annan primærhelseteneste, spesialisthelsetenesta og andre umiddelbart etter i form av råd og rettleiing. Senteret har hatt to større konferansar i Bergen: Kurs i traumebehandling (9. september) og Seminar med fokus på korleis vi kan følgje opp personar utsett for katastrofar etter vald (22. november) Helsedirektoratet har invitert til fylkesvise samlingar for overlevande og deira nære pårørande i 2012, og i den samanheng har senterleiar vore representant i ei nasjonal arbeidsgruppe som har planlagt gjennomføring av samlingane. RVTS Vest har eit fagleg overordna ansvar saman med RKBU Vest, samt eit hovudansvar for planlegging og gjennomføring av samlingar for overlevande etter Utøya og deira pårørande i Sogn og Fjordane og Rogaland. Samlingane blei gjennomført i samarbeid med fylkesmennene (Senter for krisepsykologi har dette ansvaret i Hordaland). Senteret har hatt fleire deltakande i NKVTS sitt kartleggingsarbeid og intervju av overlevande etter Utøya og deira pårørande. Senteret var òg ansvarleg for formidling av relevant informasjon om traume- og katastrofehandtering, både innanfor helseføretaket og som webpublikasjon, blant anna lenkjer til materiell og aktuelle rettleiarar frå andre instansar. RVTS Vest har arrangert dagsseminar Kartlegging/ psykososialt oppfølgingsarbeid etter terroren den 22. juli og Oppfølging av hjelpepersonell med oppgaver etter Utøya for kommunale kriseteam og andre faginstansar i samband med kartlegging og oppfølging av overlevande og råka i september og november/desember (totalt 6 samlingar) i alle fylke i regionen. Samlingane i Rogaland og Sogn og Fjordane blei gjennomført i samarbeid med fylkeslegane. Andre oppgåver knytt til oppfølging etter 22. juli 2011 vil vere å ivareta koordinering, planlegging og gjennomføring av oppgåver og tilbod til senteret sine målgrupper både innan kommunalt og spesialist nivå. RVTSane har eit hovudansvar for å initiere implementering av rettleiaren for psyko sosial oppfølging etter større ulykker og katastrofar, ut frå oppdrag frå Helsedirektoratet. RVTS Vest ynskjer å ha eit samarbeid med fylkeslegane, noko som fylkeslegane i region vest stiller seg positive til. Eit anna ansvar er relatert til å utvikle implementerings strategi vedkommande auke av kompetanse med tanke på terapeutisk intervensjon og handsaming av posttraumatisk stress problematikk. RVTS Vest har i den samanheng sett i verk planarbeid knytt til utvikling og gjennomføring av Traumefaglig kompetanseprogram. 6 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:15

7 Nokre arrangement som RVTS Vest har helde som følgje av terrorhandlingane 22/7: «Nyttig med erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene.» Deltakar på Kartlegging og psykososial oppfølgings - arbeid etter terroren på Utøya 22/7, Stavanger september 2011: Kurs i traumebehandling ved Tine Jensen, NKVTS 26. september 2011: Kartlegging og psykososial oppfølgingsarbeid etter terroren på Utøya 22/7 (For Hordaland kommune) 26. september 2011: Kommunane si oppfølging etter 22/7 - i samarbeid med Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (For Sogn og Fjordane) 11. november 2011: Andre kartlegging og psykososialt oppfølgingsarbeid 3-4 måneder etter terroren på Utøya 22/7 (For Hordaland) 14. november 2011: Andre kartlegging og psykososialt oppfølgingsarbeid 3-4 måneder etter terroren på Utøya 22/7 i samarbeid med Fylkeslegen i Rogaland (For Rogaland) 22. november 2011: Korleis kan vi følgje opp personar utsett for katastrofar eller vald? Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 7 Årsrapport2011.indd :12:25

8 1) Organisering og tilknytning RVTS Vest vart etablert januar 2006 på oppdrag frå den gong Sosial- og helsedirektoratet. Senteret har ansvar for fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, og byggjer verksemda på oppdragsbrev og øyremerka midlar frå Helsedirektoratet. Føremålet med RVTS Vest, og dei tilsvarande ressurssentra i dei andre fire landsdelane, er å styrkje regional kompetanse på vald- og traumefeltet medrekna sjølvmordsførebyggande arbeid på permanent basis. RVTSane skal bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tilbod gjennom kompetansebygging i tenesteapparatet, og utvikle hensiktsmessige samarbeids modellar på tvers av profesjonar, samfunns sektorar og forvaltningsnivå. RVTS Vest er organisert som ein eigen seksjon under Klinikk for psykosomatisk medisin ved Psykiatrisk Divisjon i Helse Bergen HF. Internt er RVTS Vest primært organisert i tre fagteam: Fagteam flyktninghelse og tvungen migrasjon (heretter Fagteam FTM), Fagteam vald og seksuelle overgrep (heretter Fagteam VSO) og Fagteam sjølvmordsførebygging (heretter Fagteam SF). Senteret vektlegg utvikling av spisskompetane innan kvar enkelt av desse temaområda men samstundes tett samarbeid mellom dei tre teama, som har overlappande kompetanseområde. Fleire av dei tilsette har deltidsstillingar i ulike verksemder innan helsetenesta og i barne- og familievern, for å sikre senteret ei nær tilknyting til praksisfeltet. 2) Visjon og målsetjing Visjon «Frå tabu til kunnskapsbasert handling» Fremje helse og livskvalitet hos menneske råka av vald, traume og sjølvmordåtferd og relaterte belastande hendingar, ved å bidra til openheit, auka kunnskap og handlingskompetanse. Overordna målsetjing Utfordre avstand mellom kunnskap og handling Styrkje kompetansen på sjølvmord-, vald- og traume feltet i region Vest, og bidra til kvalitativt betre og meir heilskaplege tenester til de råka gruppene. Målgrupper Senteret si primære målgruppe er fagpersonar og ressurspersonar som i sitt virke møter menneske som er råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar. Med dei råka gruppene meiner ein menneske som direkte er utsett for vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar, samt pårørande/etterlatne og overgriparar. Desse er senteret si indirekte målgruppe. Kompetanseområder Senteret skal legge til rette for kunnskapsutvikling, nettverksbygging og ha spisskompetanse på temaområda: Flyktninghelse og tvungen migrasjon Seksuelle overgrep Vald/familievald Sjølvmordsførebyggande arbeid Kjønnslemlesting og tvangsekteskap 8 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:25

9 Hovudmålsetjingar Kompetanseheving Syner til senteret si overordna målsetjing om å «utfordre avstanden mellom kunnskap og handling», samt oppdragsbeskrivinga frå Helsedirektoratet. Det er ei heilt sentral målsetjing for senteret å bidra til auka kunnskap innan sjølvmords-, vald og traumefeltet i region vest, og at kunnskapen ikkje minst skal føre til betra handlingskompetanse. Senteret er oppteken av at kunnskapsformidlinga ikkje berre skal vere teori- og forskingsbasert, men at erfaringsbasert kunnskap òg er svært verdifull. Senteret driv det kompetansehevande arbeidet hovudsakleg gjennom undervisning, rettleiing, konsultasjon og vidareutdanning: Undervisning Senteret arrangerer jamleg kurs og seminar innanfor dei aktuelle temaområda. Vi samarbeider med andre relevante samarbeidspartnarar der det er føremålstenleg. Årleg vert det arrangert ein større regional konferanse, «Septemberkonferansen». Senteret sine tilsette er på tilbodssida som føredragshaldarar på konferansar, kurs og seminar arrangert av andre, og det er ei sentral målsetjing og bidra fagleg også her. I tillegg har fokus på langsiktige opplæringsprogram blitt ein større del av verksemda. Rettleiing rettleiing vert gjeve til fagpersonar og ressurspersonar over tid for å utvikle og styrkje vedvarande kunnskap og handlingskompetanse i høve til dei råka gruppene. Rettleiing vert gjeve både til enkeltpersonar ved behov, eller i gruppe. Konsultasjon tidsavgrensa rådgjeving i enkeltsaker over telefon, oppmøte eller videokonferanse. Vektlegging av praksisnær kunnskap og problemløysing. Vidareutdanning innan «Vold og traumatisk stress tverrfaglig forståelse og tiltak». Utdanninga går over to år og omfattar totalt 60 studiepong, og vert drifta i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Haldningsendring Syner til senteret sin visjon «Frå tabu til kunnskapsbasert handling». Senteret ynskjer å endre haldningar blant fagpersonar og samfunnet elles i høve til menneske råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande hendingar. Ein ser framleis at det knyter seg tabu og stigmatisering til dei råka gruppene, som hindrar openheit og inkludering. Senteret orienterer seg mot å dempe sjukleggjering av sterke naturlege reaksjonar på vald og traumatisk stress, i balanse med ein sensitivitet kor òg mistilpassing og utvikling av psykopatologi vert teke på alvor gjennom ein differensiert og føremålstenleg oppfølging. Senteret ynskjer å bidra til å avmystifisere og fjerne tabu, slik at dei råka får betre tilgang til hjelpeapparatet og i større grad blir inkludert i samfunnet. Vidare ynskjer senteret å bidra til gode haldningar knytt til kultursensitivitet i arbeidet med menneske på tvers av kulturar. Nettverksbygging Senteret ser det som ei sentral målsetjing å styrkje nettverksbygging på ulike plan i hjelpeapparatet for å gje dei råka gruppene kvalitativt betre og meir heilskaplege tenester. Senteret skal delta på samarbeidsmøter lokalt for å oppretthalde eksisterande samarbeisstrukturar, og bidra til å opprette nettverk der det er behov for det. Senteret ynskjer i stor grad å samle deltakarar på tvers av profesjonar og etatar når det arrangerast kurs, seminar og konferansar for å styrkje samarbeid og koordinert handling og tenking. Senteret skal òg sørgje for utstrekt samarbeid mellom meir sentrale/overordna aktørar i regionen og utarbeide samarbeidsavtalar der det er føremålstenleg og påkravd. Senteret ser det som ei sentral oppgåve å halde oversikt over nettverk av sentrale ressurspersonar i regionen. Det vert lagt vekt på at senteret til ei kvar tid har oppdaterte distribusjonslister over tilsette innanfor ulike etatar i regionen som inngår i setneret sitt nettverk. Forsking og utvikling Senteret skal drive forsking og utviklingsarbeid som kan føre til forbetra praksis og utdjupa kunnskap. Dette inneber blant anna empirisk forsking, utviklings prosjekt, samt utprøving av eigna metodar i det direkte arbeidet med dei råka gruppene. Senteret har faste FoU-møter der dei tilsette legg fram og diskuterer relevante prosjekt. Førebygging Senteret har som målsetjing å arbeide førebyggande. Senteret skal fremje førebygging innan alle nivå av førebyggande arbeid basert på Caplan si inndeling: Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 9 Årsrapport2011.indd :12:25

10 Primærførebygging haldnings skapande og helsefremjande tiltak retta generelt mot alle i samfunnet, for å hindre at vald, traume og sjølvmord finn stad. Sekundærførebygging psykososiale tiltak og tilrettelegging retta mot risikogrupper for å hindre at problem varer ved eller vidareutviklast. Tertiærførebygging behandlingsretta tiltak og rehabilitering av menneske ramma av vald, traume og sjølvmords åtferd. Heilskapleg forståing Senteret vektlegg eit humanistisk menneskesyn, der ein fokuserer på mennesket som heilskap og fremjing av menneskerettar står sentralt. Senteret ynskjer å bidra til at ein overheld dei sentrale konven sjonane og internasjonal lovgjeving innanfor humanitært arbeid og tenking.vidare vektlegg senteret kompleksiteten i menneskelege reaksjons måtar hos dei som er råka av vald, traume, sjølvmordsåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette inneberer fokus ikkje berre på enkeltståande traumatiske hendingar og diagnosen PTSD, men òg på gjentekne traumatiske hendingar som skjer over tid. Ikkje minst er tenkinga rundt «kompleks traumatisering» samlande for senteret som heilskap, på bakgrunn av opplevingar og reaksjonar hos dei råka gruppene. Ei heilskapleg forståing inneber òg fokus på sorg, tapsopplevingar og livskvalitet i tillegg til traumatisering som eit overbyggane perspektiv. Kompleksiteten i menneskelege reaksjonsmåtar bygger òg på ei forståing av menneske i ulik grad er sårbare for belastande livshendingar, og at det dreier seg om eit samspel mellom ulike faktorar beskrive i sårbarheit-stress-modellar.vidare ynskjer senteret å fremje resiliensperspektivet og korleis ein kan styrkje ressursar og redusere belastningar, framfor einsidig fokus på sjukdom og belastnings faktorar. Senteret er oppteken av å sjå enkelt menneske i relasjon til familie og det utvida nettverket, og korleis både årsaksfaktorar og tiltak kan finnast innanfor det psykososiale samspelet. Senteret rettar seg mot alle aldersgrupper, og mot både ofre og overgriparar. 10 Tverrfagleg og tverrsektorielt arbeid Denne målsetjinga handlar om korleis senteret arbeider utad, og syner til det som er senteret si primære målgruppe: «Fagpersonar og ressurs personar som i sitt virke møter menneske som er råka av vald, traume, sjølvmordåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette omfattar fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisa sjonar». Senteret skal altså nå ut til alle faggrupper og ressurspersonar, òg utanfor det offentlege system. Senteret legg stor vekt på å tilrettelegge for auka tverrfagleg samarbeid mellom instansar, for å sikre at dei råka gruppene får eit godt og heilskapleg tilbod i hjelpeapparatet. Desentraliserte tenester Senteret har heile region vest som sitt ansvarsområde. Dette omfattar fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Til tross for at senteret er fysisk plassert i Bergen innanfor klinikk for Psykosomatisk medisin, er det ei uttalt målsetjing at våre tenester skal komme heile regionen til gode. Dette inneber stor reiseverksemd, samt aktivt bruk av medier som telematikk, telefon og internett. For å sikre ei likestilt oppfølging i regionen, legg senteret vekt på tilsetjing av fagpersonar busett utanfor Hordaland. Senteret registrerer jamleg sin utadretta aktivitet, der det tydeleg kjem fram i kva grad arbeidet er desentralisert.vidare er det ei målsetjing å evaluere senteret si verksemd med omsyn til desentraliserte tenester, og eventuelt sørgje for kartlegging av behov i regionen. Politisk funksjon Senteret ynskjer å vere ein sentral aktør i samfunnet i høve til menneske råka av vald, traume, sjølvmords åtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette er ofte menneske som ikkje sloss for seg sjølv og sine rettar. Senteret legg vekt på å påverke sentrale myndigheiter i høve til synleggjering av behov og opp følging av dei råka gruppene. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:32

11 Informasjon, formidling og marknadsføring Senteret skal vere eit ressurssenter for region vest innanfor tema vald, traume, sjølvmordåtferd og relaterte belastande livshendingar. Dette inneberer at senteret òg vil vere ein kunnskapsbase i høve til tematikken, der oppdatert litteratur, forsking, brosjyre materiell og oversikt over sentrale kurs/ seminar/konferansar står sentralt. Senteret har eige bibliotek som er tilgjengeleg for besøkjande ved senteret. Senteret nytter eigne nettsider til å spreie kunnskap og aktuell informasjon, som òg er knytt til ein felles portal for alle RVTSane nasjonalt. Media brukast aktivt og bevisst for å nå ut med bodskap til samfunnet. Senteret ser òg på eigen marknadsføring som ei sentral målsetjing, for å gjere andre merksam på senteret sin eksistens og nytteverdi. Dette gjerast gjennom aktiv profilering gjennom media, posterpresentasjonar ved større konferansar, publisering av fagartiklar, samt direkte informasjons arbeid til rele vante aktørar. Senteret ynskjer å stå fram som eitt samla senter utad, men med spesifikke temaområde og spesialkompetanse innanfor dei ulike fagteama. Interne prosessar, arbeidsmiljø og HMS Det er ei sentral målsetjing for senteret at ein til ei kvar tid skal inneha eit godt internt fag- og arbeids miljø. Dette vert sett på som grunnleggjande viktig for at senteret skal kunne gjere eit godt kvalitativt arbeid utad. Det vert lagt stor vekt på samarbeid og interaksjon mellom fagteama, og at dei tilsette skal vere kjent med kvarandre sin særkompetanse og interessefelt. Det blir lagt til rette for fagleg fordjuping og eigen kompetanseutvikling. Det er ei målsetjing for senteret at dei tilsette skal vere fagleg oppdatert innan for sitt fagområde. Det blir vektlagt at dei tilsette skal ha tilstrekkeleg kunnskap innanfor formidlings evne og pedagogikk, og at det her blir tilrettelagt for opplæring. Når det gjeld det interne arbeidsmiljøet er det eit felles mål for dei tilsette å vere støttande og rause ovanfor kvarandre. Trivsel, tryggheit og openheit mellom tilsette er sentrale verdiar som ikkje minst er viktige innanfor det fagfeltet kor senteret opererer. Dei spesifikke målsetjingane for det interne arbeidsmiljøet er nedfelt i eigen HMS plan, som blir revidert og evaluert jamleg. Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:38

12 3) Økonomi og personal; nøkkeltal Budsjett og regnskap Senteret fekk for 2011 eit tilskot for drift frå Helsedirektoratet på kr Eit mindre forbruk på kr i 2010,- gjekk i frådrag, med då eit samla på beløp attende på kr ,- til drift i I tillegg har senteret fått et tilskot på kr til deltaking i kompetanseutviklingsprogram om krisesentertilbod i kommunane i RVTS Vest har hatt ei tilleggsinntekt på kr i fsamband med gjennomføring av seminar og konferansar, i Total inntekt i 2011 er difor kr RVTS Vest hadde totalt eit forbruk på kr i 2011, inkludert oppfølging av FN/ NATO og arbeid knytt til oppfølging etter Utøya i Totalt årsregnskap viser eit mindreforbruk på kr Denne summen på kr har gått til frådrag frå RVTS Vest og blitt disponert innan Helse Bergen. I november og desember 2011 blei senteret tildelt ekstraordinære øyremerka midlar: 1) datert om tilskot (76472 RVTS Vest) på kr vedkommande handlingsplanen "I tjeneste for Norge" 2) datert om tilskot på kr til "Oppfølging etter terrorhandlingene 22. juli", som skal nyttast til fylkesvise samlingar for overlevande og deira nære pårørande 3) datert om tilskot på kr til "Ekstra bevilling - oppfølging etter 22. juli" Desse midlane har blitt inntektsført på RVTS Vest i 2012 i Helse Bergen. Ekstraordinære øyremerka midlar blei løyvd seint i budsjettåret og mykje av aktiviteten er planlagt gjennom ført i Gjennomføring av planlagt aktivitet i tråd med intensjonane for tildelingane impliserer at direktoratet gjev løyve til å disponere midlane i Det blir søkt om å få anledning til å nytte ekstraordinær tildeling i tråd med ovanfor nemnde punkt i Personalressursar Ved utgongen av 2011 hadde RVTS Vest 14.9 stillingar fordelt på 20 tilsette. Ein har no lege stabilt rundt dette talet over tid. 12 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:38

13 Under syner oversikt over sentrets personalressursar per : Leiing og administrasjon 4,5 stillingar Fagteam flyktninghelse og tvungen mig. 3,6 + 0,4 stillingar Venke A. Johansen, senterleiar, dr polit, intensiv sykepleier 100 % Patrick O Loughlin, teamleiar, psykologspesialist 80 % + 20 % klinisk Helse Bergen Espen R. Johansson, nestleiar, psykologspesialist 50 % Marie-Christine Merametdjian, psykolog spesialist 80 % + 20 % klinisk Helse Bergen Hanne Siri Austgulen, teamleiar administrative tenester, pedagog 100 % Gerd Fadnes, psykiatrisk sjukepleiar/ sosialantropolog 100 % Renate Haukeland, administrasjonssekretær (engasjement) 100 % Chiku Ali, spesialkonsulent med tverrfagleg bakgrunn 50 % Sylvia Haukanes, webkoordinator/ administrasjonssekretær 100 % Ragnhild Aasvang, sosialantropolog (engasjement) 50 % Fagteam vald og seksuelle overgrep 3,0 + 1,0 stillingar Inge Nordhaug, teamleiar, klinisk sosionom 100 % Espen R. Johansson, psykologspesialist 50 % Øyvind Heen Ottesen, psykolog 50 % Reidun Dybsland, barnevernspedagog 50 % Irmelin Bødtker Christensen, klinisk sosionom Turid Aaserød, psykiatrisk sjukepleiar, (drift av sinnemestringsgrupper finansiert av Psykiatrisk divisjon, Helse Bergen) 50 % 100 % Fagteam Sjølvmordsførebyggjing 2,8 + 0,4 stillingar Annie Norevik, Teamleiar, psykiatrisk sjukepleiar 80 % + 20 % VIVAT Gudrun Austad, psykiatrisk sjukepleiar 50 % + 20 % VIVAT Else-Helen Stokkvik, psykiatrisk sjukepleiar 50 % Øyvind Nygaard Ringdal, psykolog (engasjement) 100 % Forsking og metodeutvikling Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist, dr.psychol Anne Marita Milde, psykologspesialist, dr.psychol 0,4 stillingar 20 % 20 % Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 13 Årsrapport2011.indd :12:38

14 4) Profilering av senteret Kommunikasjonsstrategi og webtenester Utvikling av nettsidene til senteret som formidlings og kommunikasjonskanal har vore eit prioritert område i I oktober 2010 tok RVTS Vest steget inn i dei sosiale media. Nettverksbygging er ein del av oppdraget vårt, og vi ser på dei sosiale media som ein arena for dette. Mange samarbeidspartnarar og privatpersonar i målgruppa vår nyttar sosiale media, og RVTS Vest ynskjer å vere synleg for desse gjennom å vere til stades der. Vi nyttar Facebook og Twitter som kanalar for informasjonsformidling på lik line med våre nettsider. Samstundes får vi ei meir interaktiv tilnærming til våre brukarar, og deling av kunnskap går lettare. I tillegg gjev dei sosiale media oss ein moglegheit til å fange opp kva som skjer av aktuelle mediesaker og kva som opptek våre samarbeids partnarar til ei kvar tid. I hovudsak publiserer vi følgjande på Facebook og Twitter:» Kurs/konferansar/nyhende i regi av RVTS Vest» Kurs/konferansar/nyhende i regi av dei andre RVTS/nasjonale kompetansemiljø og samarbeidspartnarar» Relevante avisartiklar/fagartiklar» Publikasjonar frå Helsedirektoratet/nasjonale kompetansemiljø Vidare nytta RVTS Vest også i 2011 den same teknologiske plattforma for websider som RVTS Øst, -Sør og -Nord, og er tilknytt den felles webportalen for RVTSane; Over er det bilete av RVTS Vest si nettside, samt Facebook- og Twitterprofil. 14 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:43

15 Trafikk inn mot nettsidene Samla ser ein at nettsidene er ein aktivt brukt ressursbase for våre målgrupper. Frå årsskiftet til og med desember 2011 viser statistikk over nettrafikken besøk på våre nettsider. På same tid i fjor var talet Som forventa og ønska er det størst representasjon frå kontaktpunkt i region vest (Sjå figur 1). Truleg heng det aukande talet besøkjande saman med oppkoplinga mot sosiale media hausten 2010; Vi profilerer kurs, artiklar og anna relevant stoff på facebook- og twittersidene, som leier brukarane inn på nettsidene våre. Facebook er den fjerde viktigaste tilvisingsnettstaden når det gjeld trafikk til nettsidene (sjå figur 3). Mønster i besøk på nettsidene Frå senteret si velkomstside ser ein at svært mange besøkande går vidare til informasjon om Septemberkonferansen 2011 (sjå figur 2). Dette heng truleg saman med at Septemberkonferansen har etablert seg som ein positiv tradisjon og merkevare ved RVTS Vest kombinert med god marknadsføring. Mange går vidare inn på vår oversikt over kontaktinformasjon og eigne kurs og konferansar. Direkte og indirekte trafikk Over 50 % av dei besøkjande kjem til oss via tilvisingsnettsider, og 31 % kjem direkte (Sjå figur 3). Dette kan blant anna henge saman med at RVTS Vest stadig blir meir etterspurt og følgjeleg meir kjent. Vi er også opptatt av at dei tilsette skal profilere senteret når dei er ute og held kurs i regionen. I tillegg er RVTS Vest blitt meir kjent gjennom å orientere seg mot sosiale media, aviser og TV. Nettsidene har òg vorte meir synleg i søkjemotorar om ein samanliknar med tidlegare. Dette er truleg eit resultat av å vere til stades i sosiale media, samt å ha eit bevisst forhold til søkjemotoroptimalisering. 17 % fann oss via søkjemotorar i 2011, noko som er ein dobling sidan Trafikk på nettsidene, periode: Figur 1: Talet på besøk og geografisk lokalisering for oppkopling mot Figur 2: Besøkte sider på Figur 3: Direkte/ indirekte trafikk inn mot Årsrapport2011.indd :12:44

16 Presentasjonar og publikasjonar Munnlege presentasjonar på konferansar Dybsland, R., Johansen,V. A., Children advocacy center in the western part of Norway, professional collaboration, on the 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect arranged by the University of Tampere and ISPCAN september Nordanger, D., Johansson, E. R., Nordhaug, I., Dybsland, R, & Johansen,V. A. Preventing and disclosing complex trauma in children: Experiences from the new Consultation Team Model of Western Norway, on the 12th European Conference on Traumatic Stress, Wienna Johansen,V.A., Weisaeth, L, Prevalence of post-traumatic stress disorder (PTSD) and anxiety and depression in physical assault victims of violence: An 8-year follow up study, on the 12th European Conference on Traumatic Stress, Wienna Dybsland R., Johansen VA, Størkson E, Fagutviklingsprosjektet: Samarbeid mellom politiet og Statens Barnehus Bergen knyttet til dommeravhør, innlegg på Barnehusenes landssamling på Røros : Johansen VA., Eilertsen DE., Nordanger D., Weisaeth L., Prevalence, comorbidity and stability of posttraumatic stress disorder and anxiety and depression symptoms after exposure to physical assault: An 8 year prospective longitudinal study, 2011, submitted Anke B. Witteveen, Jonathan I. Bisson, Hendrieke B. Bolding, Dean Ajdukovic, Filip Arnberg, Ask Elklit, Louis Jehel, Kerstin Bergh Johannesson,Venke, A. Johansen, Maja Lis-Turlejska, Dag O. Nordanger, Francisco Orengo García, A. Rosaura Polak, Raija-LeenaPunamaki, Ulrich Schnyder, Lutz Wittmann, Miranda Olff, Post-disaster psychosocial services across Europe: the TENTS project 2011, submitted Nordanger DØ., Braarud H C., Albæk M, Johansen V A. Developmental trauma disorder: En løsning på barnetraumatologifeltets problem? (Developmental trauma disorder: Can it solve child traumatology s problem?). Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 2011, 48; Nordanger D Ø, Johansson E R, Nordhaug I, Dybsland R, Johansen V A, Konsultasjonsteammodellen i Vest-Norge: De første systematiserte erfaringene, 2011, submitted Vitenskapelige publikasjoner Braarud, H. og Nordanger, D. Ø. (2011). Kompleks traumatisering: En utviklingspsykologisk forståelse. Tidsskrift for norsk psykologforening, 10, Lehman, S. and Nordanger, D. Ø. (2011). Reflective foster care for maltreated children, informed by advances in the field of developmental psychopathology. Today's children are tomorrow's parents, 30, Mannes, H.L., Nordanger, D.Ø., Braarud, H.C. (2011). Evolving trends in the field of trauma; Developmental and neurobiological contributions to the understanding of complex trauma. Today's children are tomorrow's parents, 30, Milde, A.M., Nordling, T.S., Stenmark, H. & Nordanger, D.Ø. (2011). Narrativ eksponeringsterapi - en ny korttidsbehandling for komplekse og vedvarende traumatiske opplevelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 48, Oppgåver Austad, Gudrun, Gender differences in suicidal behaviour in patients with first-episode psychosis, Master i psykososialt arbeid, studieretning selvmordsforebyggende arbeid ved UIO, juni Antje Pfeiffer, Therapists experiences with Narrative Exposure Therapy (NET). Evaluation of implementing NET on PTSD patients in inexperienced therapists: education and training, therapy performanceand outcome. (2011). veileder Anne Marita Milde, Bachelor thesis in psychology, University of Konstanz, Germany. Brosjyre Austad Gudrun, Til deg som har mistet noen i selvmord, revidert utgave av folderen, mai Samarbeid med RVTS Øst, Midt, Nord og LEVE. Utklipp frå ulike medier: Frå venstre: Kronikk i Bergens Tidende 14.november, Kva er sunn fornuft etter 22.juli? Midten: Intervju,TV2, 5. oktober, Storberget vil evaluere barnehusene Høgre: Intervju, Bergensavisen, 3. desember, Blir syke av å vente 16 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:50

17 Mediakontaktar TV-innslag «Mange slit etter å ha blitt utsett for ran», Vest landsrevyen, 4. mars, Venke A. Johansen «Truslane mot Gimle skule i Bergen», Vestlands revyen 3.mai, Inge Nordhaug «Kompetansehevingstiltak», NRK Sogn og Fjordane, 10. august, Venke A. Johansen «Storberget vil evaluere barnehusene», 5. oktober, TV2 Nyhetene, Venke A. Johansen Avis-innslag «Refser politiets syn på overgrep», Bergens Tidende 13. juli, Venke A. Johansen «Barna må få snakke ut», kronikk Bergens Tidende 18. juli, Inge Nordhaug og Venke A. Johansen «Oppfølgingsarbeidet er viktig», Bergene Tidende, 28.juli, Dag Nordanger «Spesialiserer seg innen traumer», Bergens Tidende 9. september, Venke A. Johansen «Mørketall om voldtekt, menn som blir voldtatt anmelder sjeldan», 4. august, Byavisen «Norge har lært av dette», 6. oktober, Stavanger Aftenblad, Venke A. Johansen «Jenter strømmer til selvforsvarskurs», 11. november, Bergens Tidende, Venke A. Johansen «Dragning mot ondskap», kronikk i Bergens Tidende, 24. november, Anne Marita Milde og Venke A. Johansen «Kva er sunn fornuft etter 22. juli?» 14. november, Bergens Tidende, kronikk, Dag Ø. Nordanger og Inge Nordhaug «Blir syke av å vente», Bergensavisen, 3. desember, Marie- Christine Merametdjian Diverse intervju med Venke A. Johansen i samband med terroråtaka 22. juli: «Ofrene risikerer traumer i årevis», Bergens Tidende 26. juli «Snakk om tragedien», Bergens Tidende 27. juli «Terroren 22/7 åpner gamle sår, smell og flashback», Bergens Tidende 9.august «Lover ingen raske svar», Bergens Tidende 13. august «Kartlegger over 1000 etter terror», Bergens Tidende 3. september Intern kompetanseheving Gudrun Austad, eksamen, Master ved UiO, «Psykososialt arbeid selvmord, rus, vold og traumer», mai Teamleiar Patrick O Loughlin fagteam FTM har opparbeida seg kompetanse som rettleiar og trenar av kompetanseprogrammet International Child Development program (ICDP). Eit arbeid som blant anna inkluderer opplæring og rettleiing av 24 nye rettleiarar i minoritetsversjonen av ICDP i Bergensområdet. Han held på med opp følging av kullet og blir ferdig sertifisert trenar i Tre andre tilsette i fagteam FTM har fått opplæring som ICDP rettleiarar i dette prosjektet og har etterpå rettleia grupper for foreldre med ein flyktning-/etnisk minoritetsbakgrunn. Elles har tilsette ved senteret delteke på ei rekkje seminar og konferansar i samband med opprett halding og utvikling av fagleg kompetanse. Figur 4 viser at tidsbruk til kompetanseheving i 2011 var lågare enn i 2010, men meir lik tidlegare år. Figur 4: Eigenutvikling ved RVTS Vest Marie-Christine Merametdjian deltek på eit kompetanseprogram om kroppsorientert terapi/ sensomotorisk psykoterapi nivå 1, i perioden oktober juni Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest 17 Årsrapport2011.indd :12:50

18 Representasjon og tillitsverv Reidun Dybsland, Styremedlem i Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgs svikt (NFBO) Patrick O Loughlin, attvalt som styremedlem i The International Society for Health and Human Rights (ISHHR) 5) Kompetanseheving i tenesteapparatet Undervisning, konsultasjon / rettleiing og nettverksbygging Fordeling av ulike typar tilbod og aktivitet Kontakt med tenesteapparatet vert kartlagt blant anna ved regi strering av senteret sin eksterne aktivitet. Ei fordeling av omfanget på denne verksemda fordelt på kategoriane kurs-/undervisningsverksemd, konsultasjon/rettleiing og nettverksbygging (samarbeidsmøte m.m.), illustrerast via figur 5. Ein gjer merksam på at enkeltståande konsultasjonar over telefon, som vi har svært mykje av, ikkje er medrekna i denne oversikten. Det er òg viktig å merkje seg at aktivitesregistreringa berre tel konkret kontakt og samarbeid med tenesteapparatet, såkalla ekstern aktivitet, og ikkje interne møte/hendingar. Senteret har valt å gjennomføre ei strategisk endring i arbeidsform der vi etablerer meir av sentrale faglege satsingsområder som prosjekt (sjå kap 9) var difor prega av at senteret dreia ein stor del av den utadretta verksemda over på langsiktig kompetanse arbeid i samarbeid med ulike målgrupper og fagmiljø. Fleire av prosjekta er integrerande på tvers av fagteama sine felt. Denne endringa av arbeidsform vert illu strert av ein auka innsats i form av undervisning og nettverks bygging (sam arbeidsmøter) og ein liten reduksjon av konsultasjonar i 2011 samanlikna med tal frå førre år (Sjå figur5). Nettverksbygging, organisatorisk og planmessig samspel med tenesteapparatet skjer ofte i form av samarbeidsmøter. RVTS Vest har ei strukturert planlegging saman med ulike aktørar for etablerte eit godt og konstruktivt tilbod. Totalt er det registrert at dei tilsette ved RVTS Vest har vore i kontakt med fagfolk knytt til kompetanse heving i tenesteapparatet. Talet inkluderer alt frå kurs, konferansar, samarbeidsmøte, til telematikk og telefonmøte (eigen kompetanseheving er ikkje med rekna). RVTS Vest har valt å prioritere ein monaleg del av kontakten med tenesteapparatet i form av rett leiing og konsultasjon innan ei rekkje ulike tema og fokus, noko som kjem tydeleg fram i figur 5. Vi vurderer dette som eit viktig arbeid for å få anledning til å gje støtte og rettleiing direkte i tilknyting til klinisk verksemd, då det er ein praksisnær metode for tilknyting til samarbeid. Rettleiing og konsultasjon frå senteret si side i varetek både eit langsiktig perspektiv pluss ei rekkje enkelt sak konsultasjonar. Med ei slik løysing bidreg RVTS Vest til å vere involvert og tilgjengeleg i ei rekkje saker av kompleks karakter som vert følgt opp over tid, samstundes som ein gjev støtte og anbefalingar vedkommande ei mengde ulike faglege problemstillingar og dilemma. Denne arbeidsforma er gunstig på fleire måtar, då det gjev ei klinisk nærleik og auka forståing for føremålstenlege løysingar og strategiar. Grunnlaget er at ein slik tilgjengelegheit aukar den kliniske kompetansen 18 Årsrapport 2011, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport2011.indd :12:51

19 og sjølvstendigheit innan tenesteapparatet, då mange opplever det tryggande å ha ein låg terskel vedkommande konsultasjon og rettleiing. I tillegg bidreg det til ein auka innsikt hos staben når det gjeld konkrete utfordringar og behov hos målgruppene til RVTS Vest. Ei mengde telefonkonsultasjonar er foreløpig ikkje inkludert i registreringa. Kvaliteten på våre tenester Vel så viktig som kor mykje aktivitet vi har, er kvaliteten på denne, og korleis vår verksemd vert vurdert av dei vi møter. Vi har i 2011 vore systematiske i å innhente skriftlege evalueringar av kurs-, undervisnings- og konferanseverksemd. Til saman har 718 deltakarar frå 28 arrangement levert inn skriftlege evalueringar (sjå figur 6), der dei har kunna evaluere kvaliteten i innhaldet på undervisninga ved å velje ein av fire kategoriar; svært nøgd, nøgd, mindre nøgd eller misnøgd. I figur 6 har vi slått saman alle evalueringane frå alle arrangementa. Vi ser då at heile 92 % av deltakarane kryssar av for at dei er svært nøgd eller nøgd med vår undervisning. Dette er å rekne for svært høg grad av tilfredsheit med våre undervisningstenester. Deltakarar si evaluering av vår undervisnings- og kursverksemd i 2011 viser at senteret held god kvalitet på arbeidet ved sida av å være effektive. Kontaktformer og møtearena Ei sentral målsetjing for RVTS Vest er å nå breitt ut med våre tenester, og følgjeleg gjennomførast ein monaleg del av vår aktivitet ute i regionen, noko som kjem fram av figur 7 (merk igjen at einskilde konsultasjonar over telefon ikkje er medrekna). Geografisk fordeling av tenester Figur 8 viser geografisk tilhøyre hjå fagpersonane vi møter gjennom vår verksemd. Det er ei sentral målsetjing for RVTS Vest å nå breitt ut i regionen med våre tenester, og etterstreve ei representativ geografisk fordeling av kor fagfolk vi møter kjem frå. Vi lukkast relativt godt med dette, men ein ser likevel ein svak forfordeling av fagfolk frå nedslagsfeltet til Helse Bergen i disfavør av dei frå Helse Stavanger og Fonna, relativt til folketal. Dette kan lett oppstå som følgje av senteret si lokalisering i Bergen, og vi vil jobbe vidare med eit fokus på korleis forskjellen kan utjamnast. Figur 5: Typar ekstern aktivitet ved RVTS Vest, Figur 6: Deltakarar si evaluering av våre kurs og konferansar (718 deltakarar fordelt på 28 arrangement) 37 % 6 % 2 % 55 % Figur 7: Kontaktformer i tilknytning til kompetanseheving i tjenesteapparatet ved RVTS Vest, Svært nøgd Nøgd Mindre nøgd Misnøgd Ute i regionen Ved RVTS Vest Telefon Telematikk Figur 8: Geografisk tilhøyre hjå fagpersonar vi møter , sett relativt til folketalet i dei fire føretaksområda (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) Ideelt (%) Bergen Stavanger Fonna Førde Årsrapport2011.indd :12:52

20 Figur 9: Kva for tenester RVTS Vest samhandlar med Figur 10: Kva tenestenivå RVTS Vest samhandlar med, Fordeling av aktivitet i høve til sektorar i tenesteapparatet Fordelinga av tenester vi samhandlar med illustrerast av figur 9. Her ser ein at dei to sektorane vi samhandlar mest med er helse og sosial, BUFetat og Barnevern, dernest skule/utdanning og asylmottak/ integreringstenester. Ein ser også at samarbeid med andre kompetansesenter har høg prioritet. Fordelinga er ikkje uventa, og er slik vi forstår det i samsvar med vårt oppdrag. Fordeling av aktivitet i høve til nivå i tenesteapparatet RVTS Vest har prioritert å gje eit tilbod til kommunal sektor. Når det gjeld nivå av tenester vi samhandlar med når vi i størst grad ut til kommunale tenester, dernest til spesialiserte tenester. Fordelinga går fram av figur10, og er som forventa sett i lys av våre prioriteringar Arbeid i og på tvers av team og temaområde Ei anna sentral målesetjing for RVTS Vest er å integrere dei ulike miljøa og temaområda ved senteret, slik at dette også tener til integrerte tenester ute. For perioden til skjedde om lag ein tredjedel av aktiviteten ved RVTS Vest som felles innsats av/på tvers av fagteama (sjå figur 11). Bilete frå Septemberkonferansen 2011 med tittelen Traumer i forkledning mennesket bak diagnosen, der 250 fagfolk deltok. Figur 11: Kompetanseheving i tenesteapparatet illustrert ved total aktivitet frå det enkelte fagteam og ved samarbeid (på tvers) mellom dei ulike teama ved RVTS Vest, Arbeid i team Arbeid på tvers Årsrapport2011.indd :12:55

21 Kurs og konferansar i regi av RVTS Vest i løpet av 2011 (Sjå vedlegg) Vidareutdanning om vald og traumatisk stress RVTS Vest si 2-årige vidareutdanning Vold og trauseptemberkonferansen matisk stress: Tverrfagleg forståing og tiltak starta Septemberkonferansen tek alltid sikte på å ha ei januar 2009 og avslutta ved årsskiftet 2010/11. RVTS fagleg breidde som inkluderer både overordna Vest hadde eit overordna fagansvar samt ivare taking perspektiv og konkret handlingskompetanse i arbeid av den daglege drifta ved første gjennomføring. med valds- og overgrepsutsette, utøvarar, flyktningar Studiet var elles forankra i Høgskolen i Bergen og sjølvmordstruga. RVTS Vest ynskjer på denne (HiB), som har det formelle og administrative måten å nå ei tverrfagleg målgruppe, som omfattar ansvaret. Det var ca. 40 studentar som fullførte, og fagpersonar og ressurspersonar på alle nivå i studiet fekk svært god evaluering av studentane. tenesteapparatet og innan alle etatar, samt innan frivillige organisasjonar. Høgskolen i Bergen (HiB) har hausten 2011, i sam arbeid med RVTS Vest, starta eit nytt kull på vidare Septemberkonferansen 2011, Traumer i forkledning utdanninga "Vald og traumatisk stress: Tverrfagleg mennesket bak diagnosen, var den femte gongen forståing og tiltak". Studiet som strekkjer seg over 2 RVTS Vest arrangerte Septemberkonferansen. I 2011 år og gir 60 studiepoeng, er i all hovudsak utforma hadde konferansen fokus på forståing av mennesket på bakgrunn av RVTS Vest si verksemd. bak diagnosen. 250 fagfolk deltok. Studentane skal tileigne seg kompetanse innan områda: I) Grunnleggjande og heilskapeleg forståing «Fint forum for nettav traume og traumatisering, reaksjonar og konse verk/faglige kontakter» kvensar II) Screening og grunnleggjande kartlegging, inkludert avdekkjande samtaler med born og førstedeltakar på Septemberkonferansen 2011, hjelp ved sjølvmordsfare, III) handlingskompetanse i september kommunikasjon, relasjonsskaping og bruk av verktøy RVTS Vest har gjennomført ei monaleg rekkje kurs for å få tilgang til traumatisk historikk og å gjere og konferansar i løpet av En stor del av dette risikovurderingar og IV) handlingskompetanse i høve arbeidet er i tilknyting til ulike langsgåande kompe til fleirfagleg arbeid for å sikre ein best mogleg livstanseprogram organisert som prosjekt, og i form situasjon for menneske råka av vold og traumatisk av diverse samlingar og temadagar. Ei oversikt over stress. denne aktiviteten er lagt som vedlegg til årsmeldinga. Oversikten inkluderer også kurs og konferansar Det er 30 studentar i gang på årets kull, hovudsakleg gjennomført som enkeltarrangement. frå Bergensområdet og med arbeidsplass i spesialist helse, skuleverk og barnevern. RVTS Vest vil vere I tillegg er våre tilsette ofte førespurd om å vere ansvarleg for om lag 70% av undervisninga og ein førelesar på konferansar arrangert av andre. Nokre monaleg del av rettleiinga på studiet. eksempel på dette er sett opp i vedlegget. Årsrapport2011.indd :13:02

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar»

Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune Handlingsplan mot «Vald i nære relasjonar» Hå kommune (Mars 2014) 1. Bakgrunn og formål med planen. Vald i nære relasjonar har mange uttrykk og omfattar fysiske, psykiske, seksuelle og materielle

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2013 2 Årsrapport 2013 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug

Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar Venke Johansen og Inge Nordhaug Denne presentasjonen ligg på vår nettside: www.rvts.no/vest Kvifor laga ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar?

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest

Årsrapport. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2010 Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Innhald Forord ved senterleiar Side 03 Bakgrunn Side 04 Organisering og tilknytning Side 04 Økonomi og personal;

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når:

Felles forståing av ord og omgrep (1.1) Beste praksis (1.2) Fagleg grunngjeving (1.3) Kvaliteten på tilpassa opplæring er god når: Prosessplan for arbeidet med standarden Sett inn einingsnamn her Standard: Tilpassa opplæring og tidleg innsats Sist oppdatert: 15.09.2014 Sjå nedst for rettleiing utfylling og frist for innsending. For

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05.

Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest. Årsrapport. Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05. Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest Årsrapport 2012 Årsrapport2012_uvedlegg.indd 1 10.05.2013 13:38:42 2 Årsrapport 2012 Ressurssenter om vald, traumatisk stress

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013

Styresak. Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.03. 2013 Sakbehandlar: Saka gjeld: Sølvi Lerfald Fagleg rapportering 2012 Arkivsak 2013/189/ Styresak 047/13 B Styremøte 10.04. 2013 Forslag

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Elev- og lærlingombod i HFK

Elev- og lærlingombod i HFK OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/22610-3 Saksbehandlar: Laila Christin Kleppe Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Y-nemnda 25.05.16 Utval for opplæring og helse 02.06.16 Fylkesutvalet 23.06.16

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage

BARN I MIDT-NOREG. Ein del av studien. psykisk helse i barnehagen. Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage Ein del av studien BARN I MIDT-NOREG psykisk helse i barnehagen Folkehelsekonferansen, Oslo 15. oktober 2014 Bodil Brautaset Fagkonsulent barnehage 17.10.2014 Volda kommune Studien Barn i Midt-Noreg Forsking

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge og KOMMUNANE Starten Statistikk har vist at det er mindre nyetablering i Møre og Romsdal enn i resten av landet.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet. Kåre Heggen, Høgskulen i Volda

Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet. Kåre Heggen, Høgskulen i Volda Kunnskapskjelder og kompetanse i det kommunale barnevernet nye data frå barnevernsarbeidarar på Vestlandet Kåre Heggen, Høgskulen i Volda Kompetanse Kjernekompetanse: Eksisterande kompetanse og kunnskapskjelder

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Strategi- og tiltaksplan

Strategi- og tiltaksplan Strategi- og tiltaksplan 2017 2021 1 Ambisjon Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering sin ambisjon er å vere ein kompetent og oppdatert bidragsyter innan kunnskapsutvikling, nettverksbygging,

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen

Vedlegg 1 til sak, handlingsplan for Internkontroll. Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll. Helse Bergen Handlingsplan for styrking av kvalitet og internkontroll Helse Bergen 2015 Innhald 1 Organisatorisk forankring... 2 2 Lovkrav... 2 3 Føremål... 3 4 Tiltak... 3 5 Referansar:... 6 1 Organisatorisk forankring

Detaljer

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING

ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING ARBEIDSGRUPPE BRUKARINVOLVERING versjon 1, 11.2014 Rapport til samhandlingsutvalet Bakgrunn Som eit tiltak i arbeidet for reell brukarmedverknad sette samhandlingsutvalet 06.03.14 ned ei arbeidsgruppe

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden

Reflekterande team. Oktoberseminaret 2011. Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Reflekterande team Oktoberseminaret 2011 Ove Heradstveit, kommunepsykolog, Familiens Hus i Øygarden Bakgrunn Reflekterande team vert nytta som arbeidsmetode i tverrfagleg gruppe ved Familiens Hus i Øygarden

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 03.02.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Samansetting av regionalt brukarutval Styresak 009/12 B Styremøte 01.02. 2012 Forslag til

Detaljer

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM

Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM. Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Effekt- og prosessevaluering Erfaringar frå FOUSAM Lars M. Kvinge Høgskulelektor Høgskolen Stord/Haugesund, FoU-rådgjevar FOUSAM Felles FoU-eining for Samhandling (FOUSAM) Hovedstrategien er ei felles

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer