Byutvikling og samferdsel. Det du treng der du bur. Miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byutvikling og samferdsel. Det du treng der du bur. Miljø"

Transkript

1

2 Det du treng der du bur Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Bergen skal være en inkluderende by, der folk føler seg trygge og verdsatte. Hensynet til miljøet skal være overordnet i all kommunal planlegging. Vi går til valg med slagordet Det du treng, der du bur. Korte avstander mellom bolig, arbeidsplasser og service- og tjenestetilbud, skaper robuste og trygge lokalsamfunn. Innbyggerne i Bergen sine bydeler skal sikres et likeverdig tjenestetilbud. Senterpartiet vil redusere avstanden mellom de folkevalgte, byråkratiet og byens befolkning. Vi vil ha et aktivt folkestyre der bydelsstyrene skal være en viktig del. Senterpartiet vil ikke selge eiendommer og/eller kommunale selskaper der samfunnmessige hensyn tilsier kommunalt eierskap. Tjenester innen helse- og skolesektorer skal ikke konkurranseutsettes eller privatiseres. Miljø Kamp for bedre bymiljø Vi bergensere har rett til å puste i ren luft. Hjemmene våre skal være skjermet for støy og støv. Senterpartiet mener det haster å innføre effektive tiltak for å redusere biltrafikken og bedre byens luftkvalitet. Aktuelle tiltak er økt innfartsparkering, restriktiv parkeringspolitikk i pressområdene, køprising og innføring av lavutslippssone. Alle boligprosjekt skal vurderes ut fra strenge støykrav. Et aktivt jordvern På tross av strenge retningslinjer for nedbygging av matjord, er jordbruksarealet i Bergen redusert med 12 % de siste 4 årene. Dette har skjedd samtidig med at Bergen er dårligst på fortetting av alle de 10 største byene i landet. Senterpartiet vil praktisere et aktivt jordvern som tar vare på livsgrunnlaget til kommende generasjoner og verner kulturlandskapet. Byutvikling og samferdsel Kompakte og komplette lokalsamfunn Bergenserne skal ha det de trenger i nærheten av der de bor. Senterpartiet vil derfor satse på kompakte utbygginger rundt kollektivaksene. Skoler, barnehager, idrettsanlegg og andre offentlige og private tjenester, er bærebjelken i et godt nærmiljø. Vi vil planlegge byen med mål om at flest mulig skal ha kort vei mellom bolig og arbeid. Flere må reise kollektivt Færre bergensere bruker kollektivtransport i dag, enn i Senterpartiet vil satse på sterk oppgradering av både rutetilbud og frekvens. Bybanen skal bygges til alle bydeler, supplert av et finmasket nett av bussruter i bydelene. Vi vil bygge ut pendlerrutene på tvers av bydelene og til omegnskommunene og sørge for tilstrekkelig antall plasser for innfartsparkering. Satse på gang- og sykkelveier Bergen har vedtatt en ambisiøs sykkelstrategi, men pengene som i dag bevilges, brukes i stor grad til veibygging. Senterpartiet vil være garantisten for at sykkelstrategien blir fulgt opp. Vi vil bygge ut sykkelparkering i sentrum og ved innfartsparkeringen i bydelene. I tillegg vil vi lage tur- og treningsløyper separat fra hovedveinettet. Veinett rundt byen Senterpartiet vil ha et effektivt ringveisystem rundt bykjernen. Vi vil ferdigstille planarbeidet for Sotrasambandet, Nyborgtunnelen og Ringvei Øst i løpet av neste fireårsperiode. Lokkløsninger må vurderes alle steder der motorveiene vil gå gjennom folketette områder. Senterpartiet vil ikke bygge veitunnel gjennom Ulriken. Foto: Ingse B. Sæthre Friluftsliv og biologisk mangfold Senterpartiet vil sikre byfjellene, strandsonen og andre viktige rekreasjons- og friluftsområder mot utbygging og øke vedlikeholdet av turveier. Vi vil kartlegge og overvåke det biologiske mangfoldet omkring oss. Kulturminnevern - på leting etter våre egne røtter Kunnskap om historien vår gir dagens mennesker en viktig referanseramme. For å hindre at kulturminner går tapt ved utbygging, vil Senterpartiet sette i gang grundige registreringer i alle bydelene. Vi vil øke støtten til byantikvaren og lokale historielag.

3 Oppvekst Skoler der du bor Senterpartiet vil ha kort vei mellom hjem og skole. Barn skal kunne gå eller sykle til og fra skolen på trygge skoleveier. Skolemiljøet skal motivere barn og unge til å yte sitt beste. Alle skoler må bli inneklimagodkjente. Senterpartiet vil gjeninnføre vaktmesterordningen og vil at skolene må bygges for klasseromsundervisning, men med fleksible løsninger som åpner for variasjon. Gode lærere = gode skoler Vi vil redusere elevtallet i hver gruppe og øke antall lærere. Alle lærere skal ha kompetanse i de fagene de underviser i. Byråkratiet og rapporteringene må reduseres slik at lærerne får mer tid til direkte elevrettet arbeid. Senterpartiet vil være pådriver for å få flere praktiske valgfag inn på ungdomstrinnet. Skolehelsetjenesten og PPT må bli reelle forebyggende tilbud. Psykisk helse og rus Psykiske plager og lidelser er et betydelig folkehelseproblem. Mange har samtidig et rusproblem. Senterpartiet vil styrke psykisk helsearbeid og rusarbeidet i Bergen Kommune. Vi vil ha flere kommunale psykologstillinger, intensivere det forebyggende arbeidet i bydelene og på skolene, utvide rusakutten og ha bedre ettervern. Det må opprettes flere gode botilbud for disse gruppene. Flere helsetilbud i bydelene Senterpartiet vil, i tråd med Samhandlingsreformen, opprette lokalmedisinske sentre i bydelene slik at innbyggere får helsetjenester nærmere der de bor. Sentrene skal ha observasjonssenger og være et kommunalt tilbud før og etter, eller i stedet for sykehusinnleggelse. Sentrene skal tilby et bredt tilbud av legespesialister. Mangfold i barnehagetilbudet Senterpartiet vil gi alle tilbud om barnehageplass i eget nærmiljø. Vi vil styrke kvaliteten ved å øke voksentettheten. Alle barnehager skal ha utfordrende og spennende areal, både ute og inne. Barnehagene må gi barna grundig språkstimulering både på nynorsk og bokmål. Et fungerende barnevern Gode barnehager og skoler er viktige forebyggende arenaer som vil kunne oppdage barn i risikogruppen. Senterpartiet vil styrke det kommunale barnevernet og gi flere barn hjelp i hjem og nærmiljø. Institusjonsopphold må reduseres ved å beholde en høy andel barn under omsorg i fosterhjem. Kultur Foto: Ingse B. Sæthre Helse og omsorg Friskere Bergensere Senterpartiet går til valg på en systematisk og langsiktig folkehelsesatsing i Bergen. Vi vil forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Folkehelseperspektivet må vektlegges i alle kommunale planer. Verdig alderdom Senterpartiets mål er at eldre skal sikres en verdig alderdom og en meningsfull hverdag. Alle skal kunne bo i eget hjem eller omsorgsbolig så lenge de selv ønsker det. Vi vil bygge flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger for å møte behovet til de sykeste eldre. Kvaliteten må heves ved å sikre høy pleiefaktor og legedekning. Dagtilbud vil være et viktig bidrag for at flere kan bo hjemme lengre. Like viktig er det å styrke omsorgslønnsordningen og samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner. Eldresentre som drives i frivillig eller kommunal regi, må sikres støtte til drift. Kulturskole for alle Kulturskolen skal være barnas lystbetonte og frivillige pustehull i hverdagen. Senterpartiet vil videreutvikle kulturskolens lokale samarbeid med skole, SFO, kor og skolekorps. Vi vil fjerne ventelistene og innføre maksimalpris. Vi mener ikke at omfattende måling, testing og dokumentering er veien å gå for å gjøre kulturskolen bedre. Å møte kulturen i nærmiljøet Senterpartiet vil stimulere til at alle kan delta i kulturlivet ut fra egne forutsetninger. Vi vil styrke kulturkontorene i bydelene slik at de i et samarbeid med skole, kulturskole og frivillige organisasjoner kan sørge for kulturtilbud i folk sitt eget nærmiljø. Vi vil bygge kulturhus i alle bydeler og ha forsøk med søndagsåpent bibliotek. Et slag for breddeidretten Idrett, fysisk aktivitet og folkehelse hører sammen. Senterpartiet vil bygge nærmiljøanlegg i alle bydeler. Anleggene skal kunne brukes både til organiserte og uorganiserte aktiviteter og stimulere til initiativ og kreativitet. Vi vil ha godt vedlikeholdte anlegg som er gratis å bruke.

4 Næring Næringspolitikk under folkevalgt styring Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som stimulerer og videreutvikler bergensregionens konkurransemessige og naturmessige fortrinn. Vi vil ha et sterkere samarbeid mellom næringsliv, universitet og høyskoler for å utvikle det kunnskapsbaserte næringslivet. Vi vil tilbakeføre ansvaret for næringspolitikken til folkevalgt styring i kommunen. Attraktive næringsarealer Vi vil sikre tilgang på næringsareal ved å samarbeide med omlandskommunene om nye areal og fortette og bevare eksisterende næringsareal. Vi vil ha god balanse mellom boliger og arbeidsplasser i hver bydel. Vi vil redusere arealkonflikt mellom næringsareal og boligareal. En inkluderende by Senterpartiet vil at Bergen skal være en åpen og inkluderende by der det blir lagt til rette for deltagelse og tilhørighet for alle samfunnsgrupper. Det må føres en aktiv politikk for å trekke innvandrergruppene med i samfunnet samtidig som vi viser respekt for deres kultur og egenart. Fattigdomsproblematikken skal tas på alvor og 80 % regelen skal på nytt sikre alle et minimum å leve for. Senterpartiet vil føre en aktiv politikk for å gjenreise den sosiale boligbyggingen i Bergen. Alle innbyggere skal sikres et egnet botilbud. Trygge og gode lokalmiljø Ulykkes- og kriminalitetsforbyggende arbeid Senterpartiet vil satse på et sterkt holdningsskapende og forebyggende arbeid for å redusere vold og ulykker. Vi vil ha en restriktiv skjenkepolitikk, mer synlig politi i gatene og et tettere samarbeid mellom kommune, politi, transportnæringene, utelivsnæringen og aktuelle frivillige organisasjoner. Torunn Herfindal (2. kandidat) Ove Sverre Bjørdal (1. kandidat) at Senterpartiet har to representanter i Bergen bystyre? at Senterpartiet var det første partiet i Bergen som foreslo å gi barn rett til barnehageplass i egen bydel? at Bergen er Norges største Senterpartikommune? 4200 bergensere stemte Sp ved sist stortingsvalg. at Senterpartiet vil lage lokalmedisinske sentre i alle bydeler? at Senterpartiet kjemper for en kraftig oppgradering av ekspressbusstilbudet? at Senterpartiet vil styrke SFO gjennom en egen aktivitetspott? at Senterpartiet bygge nye skoler på Tunesflaten og Ulset vest? at Senterpartiet vil hindre nedbygging og privatisering av strandsonen i Bergen? at Senterpartiet vil bygge Ringveg Øst i stedet for å lage ny bilvei gjennom Ulriken?

5 Bergen Senterpartis bystyreliste Vi har mange gode kandidater og inviterer deg til å gi personstemme og være med å bestemme hvem som skal representere oss i bystyret. 1. kandidat (kumulert) Navn: Ove Sverre Bjørdal, Årstad Født: 1971 Yrke: Statsautorisert revisor og politiker Viktigste saker: Næringspolitikk, eldreomsorg og bekjempe rusmisbruk. 3. kandidat Navn: Brita Toppe, Fana Født: 1964 Yrke: Rådgiver, Mattilsynet Viktigste saker: Oppvekstvilkår, miljø og bynært landbruk. 2. kandidat, Navn: Torunn Herfindal, Fyllingsdalen/Laksevåg Født: 1964 Yrke: Høgskolelektor i idrett Viktigste saker: Barnehage og skole, folkehelse og byutvikling. 4. kandidat Navn: Kenneth Bratland, Åsane Født: 1977 Yrke: Bygdebokforfatter og historiker. Viktigste saker: Samferdsel, kultur, kulturvern og skole. 5. kandidat Navn: Tore Håkon Joten, Fana Født: 1956 Yrke: Miljøterapeut Viktigste saker: Jordvern, bioenergi og bybaneutbygging. 6. kandidat Navn: Steinulf Tungesvik, Sentrum Født: 1965 Yrke: Advokat Viktigste saker: Skole, samferdsel og frivillig sektor. 7. kandidat Navn: Linda Merete Dimmen, Arna Født: 1980 Yrke: Anleggsgartner Viktige saker: Barnehage, mot skole nedleggelser, gang- og sykkelveier. 8. kandidat Navn: Eva Bjørø Pedersen, Fyllingsdalen Født: 1969 Yrke: Assistent i hjemmesykepleien Viktigste saker: Kollektivtrafikk, eldreomsorg og kulturhus i Fyllingsdalen. 9. kandidat Navn: Nouhoum Salif Moukoro, Sentrum Født: 1979 Yrke: Rådgiver Husbanken Viktigste saker: Frafall i skolen og hjelpe folk ut av rusmisbruk. 10 Moen, Per Aas Fana 11 Misund, Robert Laksevåg 12 Brattebø, Tor Bergenhus 13 Hasborg, Per Roald Laksevåg 14 Thunes, Janne Arna 15 Ziem, Øydis Rydland Fana 16 Nerland, Audun Helge Fana 17 Helland, Dag Emil Fana 18 Hjellestad, Anbjørg R Ytrebygda 19 Fjelltveit, Odd Fana 20 Aarø, Haakon Gaute Lønning Åsane 21 Christoffersen, Maria H Laksevåg 22 Storøy, Sverre Fossekleiva Åsane 23 Toppe, Eva M Skjeldrum Åsane 24 Sletteskog, Marianne Arna 25 Nyeggen, Hans Fana 26 Moldrheim, Arnvid Ingvar Åsane 27 Særvold, Paul Jone Fana 28 Solvang, Leif-Adrian Åsane 29 Toppe, Nils Gunnar Åsane 30 Riise, Joachim Årstad 31 Henne, Bjarne Fana 32 Olsen-Lie, Svanhild Arna 33 Berland, Maria Åsane 34 Thunes, Jan Arna 35 Slinde, Jørgen Bergenhus 36 Zinke, Olga Nelly Arna 37 Simonsen, Øystein Årstad 38 Østgård, Arne Peder Fana 39 Wergeland, May Lisbeth Bergenhus 40 Jørgensen, Ole Kristian Laksevåg 41 Blom, Jan Petter Fana 42 Paulsen, Einar Kristoffer Laksevåg 43 Skjælaaen, Rune Johan Årstad 44 Soltveit, Olav Åsane 45 Toppe, Erik Åsane

6 BYDELENE ER BERGEN SP-saker i bydelene: ARNA LAKSEVÅG Jernbanetunell gjennom Ulriken Mer innfartsparkering ved Arna stasjon Kulturhus og opprusting av bibliotek Nærmiljøsatsing, tiltak mot lokal støy og forurensning Kollektivterminal og innfartsparkering ved Storavatnet Skjerme lokalmiljøet ved utbyggingen av Sotrasambandet BERGENHUS YTREBYGDA Bedre luftkvalitet Bybane til Sandviken og NHH Ruste opp parker og grøntareal Bygge skole både på Søreide og Tunesflaten Fullføre bybane til Flesland, bedre busstilbud Ruste opp Søvik idrettsbane ÅRSTAD Ruste opp gatemiljøene Forbedre luftkvaliteten i Bergensdalen Øke antall barnehager og utvide ordningen med gratis kjernetid Foto:Helge Sunde FANA Bedre busstilbud, økt innfartsparkering Verne om dyrka mark, tilrettelegge turområder Forebyggende tiltak rettet mot ungdom rundt Nesttun sentrum Foto: Ingse B. Sæthre ÅSANE FYLLINGSDALEN Bygge kulturhus ved Oasen Etablere frivillighetssentral Lokalmedisinsk senter Reversere skolestrukturvedtakene og ny skole på Ulset vest Kulturhus, ishall og breddeanlegg Nyborgstunnel, bybane og gang- og sykkelveier Bergen Senterparti: E-post: Telefon /

7 FYLKESTINGSVALET 2011

8 Unigrafisk AS HORDALAND Les meir på STYRK DEMOKRATIET - NYTT RØYSTERETTEN

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

Sørum Senterparti Program 2015

Sørum Senterparti Program 2015 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie,

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015

bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 bystyreprogram for Oslo Venstre 2011-2015 Vedtatt på årsmøtet i Oslo Venstre 13.02.2011 1 Den liberale byen...3 Den moderne byen...4 Byutvikling... 4 Kommunen og bydelene... 5 Den grønne byen...8 Miljø...

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer