SVs alternative bybudsjett 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVs alternative bybudsjett 2011"

Transkript

1 Hele Bergen! SVs alternative bybudsjett 20 1

2 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd. I SVs budsjett står tenester og tiltak for dei aller mest utsette borgarane i byen fremst. Der byrådet einvist held fast på eigedomsskatteletten som fyrst og fremst kjem byens eigedomsbaronar til gode, set vi dei fattige og dei hjelpetrengjande fyrst. Vår tyngste satsing er sosialhjelpa. Vi fører sosialhjelpssatsane attende til 2003-nivå og prioriterer barnefamiliar særskilt, slik at nye satsar kan bety ei betring for dei fattigaste og ikkje nedtrekk slik realiteten i byrådets budsjett er. 80%-regelen har vore eit adelsmerke for ei tverrpolitisk satsing på eit kommunalt tryggleiksnett for dei nest fattigaste. No gjer byrådet 80%-regelen til eit spørsmål om verdige og uverdige trengjande, og det er ikkje verdig nok å vera sjuk og ufør. Sosialsjefane har åtvara mot å hola ut 80%-regelen og meiner at ei slik utholing de facto ikkje kjem til å føra til innsparingar samla sett. SV tilbakefører 80%-regelen til dei uføre på minstepensjon. Det handlar om solidaritet. Skilnaden mellom SVs budsjett og byrådets er stor, og er endå større enn den umiddelbart kan synast. Byrådet lever nemleg på kreditt gjennom å ha tvinga BKK til å ta opp lån for å finansiera eit ekstra-utbyte på 188 millionar også for året som kjem. SVs budsjett er ikkje tufta på kreditt, kjøp og sal. SV brukar ikkje desse BKK-pengane til drift, vi trekkjer dei konkret ut og set dei av til viktige investeringstiltak. Det fremste er eit ENØK-tiltak som vil kunna ta Bergen eit aldri så lite kvantesprang fram i ENØK-satsing. Politikk handlar om å velja side, mellom dei som har og dei som ikkje har. SVs budsjett er tufta på at ein skal yta etter evne og få etter behov. Vi slår ring rundt Bergen som velferdskommune og nullar ut dei usosiale kutta byrådet har gjort framlegg om. Vi styrkjer budsjettet til Utekontakten slik at Utekontakten kan halda fram arbeidet sitt blant også utanlandske prostituerte, at DUE-prosjektet kan utviklast og feltarbeidet styrkjast. SV vil reversera kommersialiseringa, anbod og konkurranseutsetjing som tek Bergen steg for steg tilbake til ein minimumskommune vi skulle ha gjort oss ferdige med for 100 år sidan. Kommers er ikkje moderne, kommers er kommers i gammaldags men ikkje god forstand! Det viser byrådets anbodssystem for barnevernet som har ført til at New Page varslar nedlegging utan at nokon står klar til å ta over dei utsette unge som treng hjelp. SV er eit sosialistisk og feministisk parti som kjempar for rettferd, demokrati, miljø og omfordeling. Vår visjon er ein by utan klasseskilnader og fri for alle former for diskriminering, segregering, rasisme og homofobi. I vår visjon er menneske med funksjonshemming likeverdige og inkluderte borgarar. Ein trygg by og eit breitt offentleg velferdstilbod av høg kvalitet styrkjer kvinner, unge, eldre, minoritetar og funksjonshemmas deltaking. HEILE BERGEN! Det er SVs visjon og vår rettesnor for budsjettet. SV vil ha ein rettvis eigedomsskatt med sosial profil. Vi tek inn i eigedomsskatt 486 millionar. Så trekkje vi ut det omframme BKK-utbytet or drifta, og vi tilbakefører til BBB dei 188 millionane byrådet har teke i utbyte, slik at BBB kan få utført heilt naudsynt vedlikehald. Å forsømma vedlikehaldet forringar både verdi og kvalitet av kommunale bygg, det har Oppvekstkomiteen sørgjeleg fått røyna gjennom sine befaringar i haust til halvdelen av skulane i Bergen. 2

3 Bergen har framleis Noregs lengste bustadkø av utviklingshemma, 20 år etter at Ansvarsreforma vart innført. SV vil gjera slutt på køen ein gong for alle gjennom systematisk og standhaftig bygging av bustader i heile økonomiplan-perioden, og vi vil motarbeida all segregering og diskriminering i kommunal regi. Difor set SV av eiga eiga prosjektstilling for å reversera alle segregerande til tak og fremja inkludering. SV er nøgde med at regjeringa har løyvt pengar til løft-midlar for Årstad bydel og likeeins pengar til gratis kjernetid for halvdelen av 4- og 5-åringane i same bydel. Vi vil vera vaktbikkje for at pengane vert nytta til føremåla. Bergens innbyggjarar treng ei luft å leva i. HEILE BERGEN krev at også astmatikarar får pusta. SV aksepterer ikkje at inntil 140 bergensarar årleg døyr ein for tidleg død på grunn av luftforureining. Byen treng ein miljøpolitisk og samferdslepolitisk snu-operasjon, og då kan ein i alle fall ikkje kutta trolley-bussen og gjera slutt på sentrumsbussen! HEILE BERGEN! SV legg ikkje ned bokbussen, og vi legg inn pengar til å søndags-opna bibliotek. I eit folkehelseperspektiv og med ein sosial profil reverserer vi eigenbetalingane for vaksne i idretten. Bergen har allereie den mest sentraliserte styringsmodellen av norske kommunar. I suveren forakt for det direkte folkevalde systemet kuttar byrådet bydelsstyra og tek maktsentralseringa endå eit steg vidare. Bergen må ha eit nær-demokrati. Våre bydelar er større enn dei fleste norske kommunar - og då held det ikkje at byrådspartia har auka talet på både byrådar og heiltidspolitikarar elles i perioden. SV kuttar i talet på byrådar og byrådsavdelingar og politikarhonorar og skyt innsparte midlar til for å berga bydelsstyra. SV vil utvikla bydelsdemokratiet gjennom at innbyggjarane skal få velja bydelsstyra direkte - og gjennom at bydelsstyra skal få auka fullmakter. HEILE BERGEN! SV styrkjer kvaliteten i barnehagane gjennom 17 friske millionar til auka bekvinning, og vi styrkjer kvaliteten i skulen gjennom 18 friske millionar til nye lærarårsverk. Dette vil gje om lag 50 nye stillingar for kvar sektor avdi vi ikkje kan pårekna heilårsverknad. SV registrerer med glede at regjeringa har øyremerkt stillingar til det kommunale barnevernet. Gjennom fleire alternative budsjett har vi lagt inn midlar til 20 nye stillingar, no kan vi kvittera ut at regjeringa har levert, og vi vonar at byrådet ikkje tuklar det til dei 20 stillingane barnevernet sårt treng. HEILE BERGEN! SV set av prosjektmidlar til eit internasjonalt kvinnehus. I 20 er 101 ute sidan Clara Zetkin foreslo 8. mars som internasjonal kvinnedag. Vi meiner 8. mars 20 er rette dagen for å lansera Prosjekt Internasjonalt Kvinnehus og å gjenoppretta Likestillingsutvalet! Byrådet vil ha minimumskommune - SV vil ha HEILE BERGEN! Oddny Miljeteig, gruppeleiar 3

4 Kommentarer til investeringsbudsjettet og salderingen Reduserte utgifter til kapital og elektrisitet I motsetning til byrådet, som bruker det ekstraordinære utbyttet fra kraftselskapet BKK på 188 millioner til drift, mot fylkesmannens anbefaling, så legger SV opp til at Bergen kommune skal bruke 101 millioner av det ekstraordinære utbytte på investeringer, og 87 millioner på allerede planlagte investeringer - noe som vil redusere kapitalkostnader. SVs nye investeringer vil ha positive driftsvirkninger på sikt. Bedre inneklima- og energiøkonomisering vil gi lavere sykefravær og lavere energiutgifter. Trolig vil et slikt ENØK-løft på 89-milloner utløse betydelige statlige tilskudd, men dette er ikke tallfestet eller regnet med i budsjettet. Framtidig utbytte fra BKK Reduserte kapital- og energiutgifter vil gi økonomisk rom for å redusere kravet på ordinært utbytte fra BKK i årene framover og slik gradvis gjenreise egenkapitalen til kraft- og utviklingsselskapet BKK. Lekebyen Bergen investering i framtiden SV vil investere 10 millioner av det ekstraordinære utbyttet fra BKK til prosjekter som skaper flere attraktive stedet for - barn og voksnes lek og aktivitet i Bergen. Velforeninger og lokale ildsjeler skal gis støtte til å sammen med brukerne av ne utvikle og gjennomføre prosjekter som fremmer lek og aktivitet. Rettferdig finansiering av velferden I byrådets forslag til budsjett legges det opp til en inntekt av kommunal eiendomsskatt på 154. Dette er en skatt som kun utskrives i deler av Bergen kommune og som er basert på takster fra 1984, noe som fører til en svært mye høyere skattetakst for eiere av nyere boliger. Fylkesmannen har påpekt at dagens regime for eiendomsskatt er i strid med vanlige likebehandlingsprinsipper. Byrådets skatteregime har heller ikke et bunnfradrag, slik at eiere av rimelige og dyre boliger betaler en like stor andel i skatt. Det tas altså ikke de samme sosiale hensyn som i inntektsskatten. SV foreslår en rettferdig eiendomsskatt for å finansiere velferden i Bergen og sørge for at alle som trenger får den opplæringen og omsorgen de trenger. Vi vil ta sosiale hensyn ved å innføre bunnfradrag og heve satsen. Bunnfradraget kan ikke tallfestes presist før nye takster blir tatt i bruk. Inntektene fra eiendomsskatten vil øke med den foreslåtte ordningen og gir anledning til å redusere egenandeler og brukerbetalinger. Vårt prinsipp er at velferden skal betales ved at folk betaler etter evne - det gjøres bedre med en progressiv skatt enn med flate avgifter. 4

5 Merinntekter Økte inntekter fra eiendomskatt Reduserte energiutgifter Reduserte kapitalutgifter Sum merinntekter 341 Merutgifter, drift Drift - KFIN-r Drift - KHSO-r Drift - KOPP-r Drift - KMBY-r Drift - KKIN - r Ekstraordinært BKK-utbytte -42, ,5 8,5 188 Sum merutgifter 340,9 Økt økonomisk handlingsrom Økte inntekter fra eiendomskatt Reduserte energiutgifter Reduserte kapitalutgifter Økt skatteinngang Reduserte utgifter til adm. og informasjon Redusert konsulentbruk Kutt i interne fordyrende markedsprosedyrer Effektivisering av næringspolitikken Sum merinntekter *Inkluderer ikke forventet redusert sykefravær *

6 Effektiv og inkluderende styring SV legger i sitt oppslag opp til en mer demokratisk og lyttende kommune, enn hva byrådet gjør i sitt forslag. Vi prioriterer lyttepostene bydelsstyrene og vil gjenopprette likestillingsutvalget. SV mener Bergen by bør prioriterer ned politikerlønninger og den delen av informasjonsarbeidet som ikke har noen direkte verdi for publikum. SV vil avbyråkratisere ved å avskaffe internmarkeder og begrense bruken av anbud og konkurranseutsetting. Noe som både vil øke kvaliteten på tjenestene og senke kostnadene. Målforslag til driftsbudsjettet,, KFIN Nr. Tj. Mål Indikator Begrense konsulentbruken % av med 75% forbruket pr Sikre alle ansatte som Spørreunder ønsker det anledning til å søkelse arbeide heltid blant de deltidsansatt e Redusert bruk av anbud Antallet anbudskontr akter Mer effektiv drift ved Antall reduksjon i arbeid med avtaler og interne avtaler og årsverk internfakturering brukt på internfaktur ering og tilsyn Økt energieffektivisering Strømog økonomisering forbruk 17 Tallfesting 20 Tallfesting % 75% 15% 4% 20%reduksjon 60% Reduksjon Fremmet av SV, støttet av: 25% 50% reduksjon i reduksjon i antall antall årsverk årsverk 15% 35% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KFIN Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Inndekning Enøk-tiltak Enøk-tiltak 3 1 BKK-utbytte BKK-utbytte Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag driftsbudsjettet KFIN Tj. Område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Styrket innsats mot skatteundragelser 5 Økt skatteingang - 33 Retaksering Opprettholdelse av bydelstyrene Redusere antallet byråder fra 7 til 5 Kutt i seksjon informasjon Slå sammen to byrådsavdelinger Økt opptjenningstid for folkevalgtes pensjon 6 Endring av Rammebudsj Øremerking rammebudsj.

7 Reduksjon i politikerlønner Redusert konsulentbruk Melde kommune inn i Initiativ for etisk handel Gjenopprette likestillingsutvalget Redusert bruk av anbud/konkurranseutsetting Avvikle interhusleieordningen og bestillerleverandørmodellen Videreføring/styrking av verneombudsordningen Kommunal likelønnspott Prosjektgruppe-Enøk Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende Sum KFIN , ,5-42,1 Merknader KFIN: Merknad (SLT) Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende (SLT) tiltak ble opprettet i 2000 og er et formelt samarbeid mellom Bergen politidistrikt, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. I hver bydel er det en SLT koordinator. Det er vesentlig for nærmiljøene i alle bydeler at samarbeidet og ordningen videreføres og styrkes i 20. Merknad (IKT-drift) IKT-drift har i 2010 hatt et stort effektivitetstap på grunn av omdanning til aksjeselskap. Om selskapsformen i 20 ikke viser seg effektivitetsfremende bør selskapet tilbakeføres til å bli drevet som et kommunalt foretak eller i egen etat. Merknad (Bergen Parkering AS) Bystyret har vedtatt utskilling og omdanning av deler av Bergen parkeringsselskap til et aksjeselskap. Det er ikke budsjettert med kostnader for omdannelsen. Dersom selskapsomdannelsen hemmer lønnsomheten eller effektiviteten i det nye selskapet og/eller de gjenværende selskapet skal byrådet legge fram en sak til bystyret om dette. Merknad (Bergen kommune og publikum) Bystyret prioriterer høyt at Bergen Kommune skal være en lyttende, tilgjengelig og åpen kommune. Bydelsstyrene er viktige lytteposter og forhandlingsarenaer nær vanlige folks hverdagsliv og videreføres derfor. Dette salderes med en reduksjon i antall byråder og politikerlønninger samt kutt i den delen av informasjonsarbeidet som er rettet direkte mot mediene og produksjon av nyhetsstoff om politisk ledelse. Informasjonsarbeidet rettet direkte mot publikum skal ikke reduseres. Merknad (retaksering) Bystyret skriver ut skatt med bruk av nyeste takster og utvider til næringseiendommer i hele Bergen. Dette krever nye takster for eiendommer som er oppført etter 2007, samt næringseiendommer i r hvor tidligere kun var utskrevet skatter for verker og bruk. Kemneren styrkes for å få fullført takseringen innen 1. mars 20. Merknad (eierskap) Bystyret ber byrådet stanse planene om kapitalfrigjøring ved salg av eiendommer og andeler i selskaper. I ettertid har både salget av Forum Kino og aksjene i BKK vist seg som store finansielle feilvurderinger. En langsiktig strategi for eierskap og utvikling av eiendommer vil på sikt være det mest lønnsomme for Bergen Kommune. 7

8 En by som tar vare på alle Byrådets forslag til budsjett er både usosialt og uansvarlig. Usosialt ved at det tar fra de aller mest utsatte som trygdede og funksjonshemmede, og uansvarlig fordi det ikke tar høye for behovene i det kommende årene. SV vil heve sosialhjelpssatsene og videreføre ordninger som har sikret folk en viss økonomisk trygghet. Og vi vil heve rammen for feltet, fordi vi mener flere av de budsjetterte innstrammingene ikke er realistiske. Målforslag til driftsbudsjettet,, KHSO Nr. Tj. Mål Indikator Områd e 03 Alle psykisk utviklingshemmede skal bo i sitt eget hjem Alle førstegangsforeldre skal få hjemmebesøk av helsesøster Ingen barn leve med omsorgspersoner som tjener under SIFOstandard Tallfesting 20 Tallfesting 2014 Boligkøen Køen Ingen redusert til boligkø under 20 Andel som 100% 100% får besøk Andel barn 0% med foreldre med inntekt under SIFOsats Sprøyterom skal erstatte Omfanget Halvert Nygårdsparken som arena av for narkotikabruk. narkotikabr uk 03 Fremmet av SV, støttet av: 0% Lite intet eller Tallforslag til investeringsbudsjettet, KHSO Nr. Tj. Områd e Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Enøk-tiltak Enøk-tiltak Bygging av boliger til psykisk utviklingshemmede Inndekning Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag driftsbudsjettet KHSO Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Beholde 80-regelen Heve sosialhjelpssatsene til 2003-nivå oppjustert for økningen i grunnbeløpet i Folketrygden Øke satsene for barnefamilier Økt støtte til organisasjoner som støtter egenorganisering av fattige og utsatte grupper Stykre bemanningen ved helsestasjonene (flere helsesøstre) Endring av rammebudsj ,5 2 Øremerking rammebudsj.

9 Drift av sprøyterom Prosjektstilling, anti-segregering Styrking av behandlingskjeden i rusomsorgen Økt grunnebemanning m.m. Nærkjøkken i to sjukeheimar Sikre alle funksjonshemmede transport Reduserte egenandeler i hjemmetjenesten Forsøk med 6-timersdag Styrke utekontakten Sum KHSO , Merknader KHSO: Merknad (styrka grunnbemanninga i sjukeheimane og open omsorg) Dei tydelege budsjettoverskridingane innan sjukeheimane, heimesjukepleien og tenestene for utviklingshemma har ein fellesnemnar: for låg grunnbemanning. Difor må grunnbemanninga styrkjast, og styrkinga må skje ved (å syta for) heile stillingar, slik at kvaliteten og arbeidsmiljøet best mogleg kan styrkjast samstundes. Merknad (aktivitørane innatt i sjukeheimane) Som ein lekk i å styrka grunnbemanninga og kvaliteten i sjukeheimane, må det lagast ein opptrappingsplan for å få til ei god aktivitør-teneste. Aktivitør - tenesta borgar for kvalitet og innhald i kvardagen for dei som aller mest treng til det. Med ei tilstrekkeleg aktivitør-teneste vil bebuarane ved sjukeheimane på ein heilt annan måte få ta del i kultur- og aktivitetstilbod. Merknad (nytt 6 - timarsdagsforsøk i heimetenestene) Bergen kommune må etablera eit nytt og forsterka 6 - timarsdag -forsøksprosjekt i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking frå dag ein og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og medfinansiering om forsøket inklusive forsking. Merknad (nærkjøkken) Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøkken på den einskilde institusjon (nærkjøkken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er iktig for svekka, eldre og hjelpetrengjande menneske. Merknad (kompetanseplanar) Kompetanseplanar må lagast og fylgjast opp for dei ulike personalgruppene innan tenestene. Tilbod om etter- og vidareutdanning må vera reelle, dvs. finansierte på ein slik måte at dei tilsette har råd og høve til å nytta seg av dei. Merknad (rekruttering av vernepleiarar til tenestene for utviklingshemma) Det må lagast ein eigen handlingsplan for rekruttering av vernepleiarar til miljøterapeutstillingane i tenestene for utviklingshemma. Løns- og arbeidsvilkåra må vera konkurransedyktige slik at jobbane vert attraktive for vernepleiarane, som må vera ryggrada i personalgruppa. Innan utgangen av bystyreperioden må målet vera at vernepleiarane skal utgjera 1/3 av miljøpersonalet i tenestene. Merknad (vern om barn med vanskeligstilte foreldre) Barnetrygd og kontantstøtte skal haldast utanom utmåling av sosialhjelpa. Barnetrygd er ei 9

10 universell ordning som skal verka til utjamning mellom barnefamiliar og andre familiar. Kontantstøtta er ei universell ordning som heller ikkje er behovsprøvd. Desse statlege ytingane skal ikkje Bergen kommune dra inn. Merknad (styrk behandlingskjeda innan rusvernet) Bergen treng ei samanhengjande behandlingskjede innan rusvernet. Målet må vera rett behandling til rett tid - og at behandlingskøane skal avskaffast. Ettervernet må styrkjast på både personell- og tiltakssida. Ei eiga prosjektgruppe må organiserast - på tvers av forvaltningsnivå og organisasjonar. Bergen kommune må gå i bresjen for dette. Merknad (betre helse og livskvalitet for dei intravenøst rusavhengige) Det må opprettast ei prosjektgruppe med sikte på å etablera sprøyterom i tilknyting til Straxhuset og andre skadereduserande tiltak. LAR - behandlinga må gjennomgåast, og medisinsk utdeling av heroin vert å utgreia, basert på faglege erfaringar og forskingsresultat. Merknad ( fleire VTA-plassar) Det trengst fleire VTA-plassar i Bergen for borgarar som treng varig tilrettelagt arbeid. Det er uakseptabelt at NAV har sett bremsane på og ikkje vil vera med og oppretta fleire når behovet er til stades. Det må takast initiativ opp mot sentrale styresmakter for å få til ei endring i NAV sin politikk på dette t med mål om at talet på plassar vert auka opp for å imøtekoma behovet. Merknad (80%-regelen) 80%-regelen har vore eit adelsmerke på ein tverrpolitisk vilje i Bergen til å laga eit tryggleiksnett for dei nest fattigaste. 80%-regelen gir dei nest fattigaste eit visst økonomisk armslag. Det er eit gode for den einskilde det gjeld - og eit gode for sosialkontora (NAV) som slik får frigjort kompetanse og arbeidskraft til tiltaksarbeid. Sosialsjefane har ropt varsko om at å fjerna 80%-regelen for uføretrygda i alle fall ikkje på stutt sikt vil føra til innsparingar slik byrådet har pårekna. Sosialsjefane meiner fjerninga vil føra til så mykje meirarbeid i form av tilleggssøknader, fleire forvaltningskontoar m.m. at det ein tilsynelatande sparer, vil gå ut att. Det å behalda 80%-regelen fører altså ikkje til meir-utgifter i forhold til byrådets budsjett. Merknad (sosialhjelpssatser) Sosialhjelpssatsane har gradvis vorte reduserte sidan Å heva sosialhjelpssatsane til 2003-nivå vil ta satsane attende til det høgaste dei har vore i Bergen dei siste 20 åra. Sjølv om dette er godt under SIFO-satsar, er det likevel eit lyft på 30 millionar som justerer satsane etter auken i grunnbeløpet i Folketrygda, og det er ei tydeleg satsing for dei fattigaste, mot fattigdom. Merknad (barnefattigdom) Born av fattige foreldre må få eit særskilt vern mot fattigdom. Dette kan gjerast ved å setja av eigne midlar til barnefamiliar på sosialhjelp. Det er viktig å vera obs på å føra attende kontantstøtta frå bykassen til dei fattige forsørgjarane. Dette må gjerast fom. 1. januar 20. Barnetrygda er ei universell ordning som skal verka til utjamning mellom barnefamiliar og andre familiar. Barnetrygda må ikkje på noko vis innreknast i utmålinga av sosialhjelp. Merknad (utsette grupper) Organisasjonar som støttar eigen-organisering av fattige og utsette grupper, og som organiserer viktige lågterskel-tilbod for desse gruppene, må sikrast tilskot til verksemda si, 10

11 både til drift og til tiltak. Dette kan best tryggjast ved å ha ein eigen pott som er stor nok til at ikkje verdfullt arbeid og tiltak må reduserast eller ikkje kan iverksetjast. Merknad (helsesøstertenesta) Budsjetta for helsesøstertenesta har stått stille dei siste fire åra. Helsesøstrene gir eit lågterskel førebyggjande tiltak som er eineståande og som når alle. Oppgåvene for helsesøstertenesta aukar - og då må budsjetta auka med, elles vert det reelle nedskjeringar i den mest tydelege førebyggjande tenesta kommunen driv. Merknad (behandlingsplassar) Den nye rusakutten er eit viktig tiltak i seg sjølv. Den er også viktig med tanke på å byggja ut ein meir samanhengjande behandlingskjede innan rusvernet. Målet må vera rett behandling til rett tid - og at behandlingskøane skal avskaffast. Det er viktig å utvida behandlingskapasiteten i det offentlege samstundes som ein ikkje avviklar behandlingskapasiteten i fagleg gode ideelle tiltak i Bergen og nærområda. Blå Kors på Askøy trengst, og Bergen kommune må gå i samhandling med Helse Bergen og evt. statlege styresmakter for å tryggja at Bergensregionen/Hordaland beheld heilt turvande behandlingsplassar. Merknad (sprøyterom) Bergen har Nordens største utandørs sprøyterom-scene: Nygårdsparken. I 20 må det arbeidast fram eit sprøyterom knytt til Strax-huset. Strax-huset ligg sentralt og har både kompetansen og tilboda som gir eit sprøyterom rett og meiningsfull plassering. Eit sprøyterom i tilknyting til Strax-huset vil gje dei rusavhengige ein tryggare og meir verdig stad å setja sprøytene sine, og det vil kunna avhjelpa belastningane i/kring Nygårdsparken. Merknad (Nygårdsparken) Nygårdsparken har fått mykje merksemd i denne bystyreperioden. Det er tverrpolitisk semje om at ingen grupper skal jagast frå Nygårdsparken, heller ikkje dei rusavhengige. For at alle grupper byborgarar skal oppleva å ha sin rettkomne plass i parken, trengst det overordna og langsiktige handlings-grep som berre kan lukkast ved iherdig samarbeid frå alle aktørar om konkrete, tidfesta handlingsplanar. Dette arbeidet må ko-ordinerast, og den naturlege koordinatoren er Bergen kommune. Det bør tilsetjast ein eigen ko-ordinator (underlagd anten byrådsleiar eller byråd for helse og inkludering) som både kan vera ein samordnar, tilretteleggjar og pådrivar for framdrifta i arbeidet. Situasjonen for Blå Kors Askøy viser tydeleg trongen for eit slikt overordna samarbeid. Merknad (ettervernet i rusbehandlinga) Ettervernet innan rusbehandling må styrkjast på både personell- og tiltakssida. Ei eiga prosjekgruppe må organiserast - på tvers av forvaltningsnivå og organisasjonar. Bergen kommune må gå i bresjen for dette. Merknad (grunnbemanning i sjukeheimane og open omsorg) Det er eit vedvarande press på budsjetta innan sjukeheimane, heimesjukepleien og tenestene for utviklingshemma. Fellesnemnaren er ein: for låg grunnbemanning. Grunnbemanninga må styrkjast, og styrkinga må skje ved (å syta for) heile stillingar, slik at kvaliteten i tenestene og arbeidsmiljøet kan styrkjast samstundes. Det er nødvendig både å auka opp sjølve budsjettramma og samstundes ha ein buffer til å styrkja bekvinninga der det viser seg at det trengst mest.

12 Merknad (aktivitørar i sjukeheimane) Som ein lekk i å styrkja grunnbemanninga og kvaliteten i sjukeheimane, må det lagas tein opptrappingsplan for å få til ei god aktivitørteneste. Aktivitørtenesta borgar for kvalitet og innhald i kvardagen for dei som aller mest treng til det. Med ei tilstrekkeleg aktivitørteneste vil bebuarane i sjukeheimane på ein heilt annan måte få ta del i kultur- og aktivitetstilbod. Merknad (nærkjøken i sjukeheimane) Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøken på den einskilde institusjon (nærkjøken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er viktig for eldre, svekka og hjelpetrengjande menneske. Merknad (transport for funksjonshemma) Transport for funksjonshemma til og frå dagsenter er ei kjerneoppgåve som ikkje skal ileggjast eigenandelar. Merknad (eigenandelane) Å halda eigendelane for heimetenester på eit lågast mogleg nivå er eit viktig omfordelingstiltak. Brukarar av heimetenester på minstepensjonsnivå må sleppa eigendelar, og dei med høvesvis høg pensjon må ikkje ileggjast så høge eigendelar at dei kommunale heimetenestene vert utprisa av kommunen sjølv. Merknad (6-timarsdagsforsøk i heimetenestene) Bergen kommune må etablera eit nytt 6-timarsdagsforsøk i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og medfinansiering om forsøket inklusive forsking. Merknad (bustadskøen for menneske med utviklingshemming) Tjue år etter ansvarsreforma synest Bergen kommune framleis å ha den lengste bustadkøen av utviklingshemma. Dette er diskriminerande og uverdig. I kvart av dei komande åra i Økonomiplanperioden må det byggjast heimar for utviklingshemma slik at køen er slutt ved utgangen av perioden (2014). Merknad (re-institusjonalisering og segregering) Opphopinga av tiltak og bustader på Vestlandsheimen for menneske med særskilde behov har i 2010 avslørt at reinstitusjonalisering og segregeringstenking på nytt har fått fotfeste i Bergen kommune. Det finst også andre uheldige døme på etablering av omsorgsghettoar i kommunen vår. Denne utviklinga må reverserast - tvert. Det må tilsetjast ein prosjektansvarleg rett under kommunaldirektøren som skal planleggja heilt konkret nedbygging av omsorgsghettoane. Dette må det lagast tidfesta planar for. Vidare må det utviklaste fag-etiske program/planar for å sikra at alt arbeid i Bergen kommune som gjeld funksjonshemma vert gjennomført på ein inkluderings- og ikkje segregerande måte. Merknad (utekontakten -arbeid blant utanlandske prostituerte og feltarbeidet) Utekontakten gjer eit svært viktig førebyggjande arbeid på gateplan. Utekontakten er fagleg i fremste rekkje og offensive i arbeidet sitt. Det er avgjerande for arbeidet blant utsett ungdom i Bergen at Utekontakten får eit utvida handlingsrom, ikkje eit redusert. DUE-tiltaket må fullfinansierast, og det må opnast for knoppskyting i tiltaket. At kommunen ikkje har tiltak for 13--åringar kan ei knoppskyting i DUE-tiltaket faktisk gjera noko med.

13 Utekontakten gjer også eit særs viktig arbeid blant utanlandske prostituerte på gateplan. Dei kartlegg, dei etablerer kontakt - og dei vidareformidlar til andre tenester og hjelpetiltak. Det er svært viktig at dette arbeidet held fram, elles vil dei utanlandske prostituerte bli svært skadelidande. Feltarbeidartenesta i Utekontakten må ha fleksibiltet slik at dei kan "intervenera" i bydelar og der behov oppstår for det, og dessutan må dei ha rom for å jobba permanent i fleire bydelar. Det er i bydelane og nærmiljøa at til dømes rekruttering til rusmisbruk skjer, og difor er det førebyggjande arbeidet i bydelande avgjerande. Merknad (eldremilliarden) Eldremilliarden frå regjeringa, dvs. 50 millionar for Bergen sitt vedkomande vert å setja av i ein pott for å styrkja tenester og tiltak m.m. i eldreomsorga. Merknad (konkurranseutsetjing og stykkpris-finansiering) Konkurranseutsetjing og stykkprisfinansiering av kjenslevare tenester som heimesjukepleie og heimetenester - og sjukeheimar, fører til byråkratisering, rutinisering og standardisering av tenester som treng stor fleksibilitet og årvåkenhet for behov. Kommersialisering av tenester i helse og omsorg er eit brot på det grunnleggjande prinsippet om universalisme og like rettar. Den einskilde hjelpetrengjande må få hjelp ut ifrå sine behov og føresetnader og ikkje gjerast til eit objekt for marknadseksperiment i offentleg sektor. Kommersielle aktørar må ha profitt som ikkje vert tilbakeført til tenestene. Tenestene vert såleis tappa for midlar som kunne ha kome eldre og hjelpetrengjande til gode. Kommersialiseringa av helse og omsorg må reverserast straks. Merknad (miljøstillingar i servicebustader) Servicebustader med reduksjon i miljøstillingar gir redusert service og svekkar dette tiltaket som ein lekk i omsorgstrappa. Det er viktig at miljøstillingane vert haldne på minst same nivå som i dag. Merknad (kompetanseplanar) Kompetanseplanar må lagast og fylgjast opp for dei ulike personalgruppene innan tenestene. Tilbod om etter- og vidareutdanning må vera reelle, dvs. finansierte på ein slik måte at dei tilsette har råd og høve til å nytta seg av dei. Merknad (rekruttering av vernepleiarar til tenestene for utviklingshemma) Det må lagas tein eigen handlingsplan for rekruttering av vernepleiarar til miljøterapeutstillingane i tenestene for utviklingshemma. Løns- og arbeidsvilkåra må vera konkurransedyktige slik at jobbane vert attraktive for vernepleiarane, som må vera ryggrada i personalgruppa og den største personalgruppa på miljøsida. Merknad (ei ny bustadmelding) Bergen treng ei ny bustadmelding -snarast! Den einskilde borgar må ha rett til å bu verdig, trygt og godt i sin eigen heim - ut ifrå sine føresetnader og med det hjelpebehov han eller ho har. Ei ny bustadmelding må innehalda ein konkret, tidfest plan for differensierte butilbod for alle bustadtrengjande. Bustader for menneske med utviklingshemming må byggjast etter planen frå bystyresak 21/07. 13

14 Merknad (heile stillingar) Heile stillingar er avgjerande for ein best mogleg tenestekvalitet. Heile stillingar er også føresetnaden for at tilsette skal kunna ha ei løn å leva av i yrkesliv og ein pensjon å leva av som pensjonistar. Det må lagast ein tidfesta handlingsplan for å auka opp talet på heiltidsstillingar. Planen må lagast i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og i kontakt med brukar- og pårørandeorganisasjonar. Skolen - byens største verdiskaper! Bergensskolen er byens største verdiskaper. Hver eneste ukedag utvikler barn og ungdommer sine språklige evner, tekniske ferdigheter og seg selv som mennesker. Og i tillegg knyttes vennskapsbånd som for mange varer livet ut. Verdiskapning krever investeringer. SV vil investere mer i læring gjennom flere lærerårsverk, bedre leksehjelp og frukt til alle. SV vil også heve inneklimaet gjennom et felles enøk- og inneklimaløft. Alle barn skal få hjelp Barnevernet i Bergen må ha flere hender for å kunne hjelpe alle de barna som trenger hjelp. Vi kan som by ikke leve med at barn som trenger hjelp blir overlatt til seg selv. SV vil derfor styrke barnevernet med flere stillinger. Målforslag til driftsbudsjettet,, KOPP Nr. Tj. Mål Indikator 1b 02 1b Tallfesting 20 Godkjent inneklima på alle skoler Alle barn med behov for Rapporte 0-10 det skal få hjelp tilfeller av svikt Sikre alle barn rett til plass Antall rap. i nærbarnehage uten plass i nb. Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag til investeringsbudsjettet, KOPP Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt 1b Kombinert inneklimaløft Endret/ny Post enøk- og Inndekning Fremmet av SV, støttet av:

15 Tallforslag driftsbudsjettet KOPP Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt 1b 1b 1b 1a b 1b 1b Skolefrukt til alle Økt kvalitet på leksehjelpen Nye lærerårsverk Økt tilskudd til bemanning i barnehagene - Redusert sykefravær 20 nye stillinger i barnevernet Støtte eksterne barneverntiltak Antimobbearbeid Kartlegging av kjønnet mobbing Opprette ny vaktmesterordning Sum KOPP Endring av rammebudsj. 10, Øremerking rammebudsj. x x 2 2 0, x Merknader KOPP: Merknad (barnehage,bemanning og sykefravær) Økningen i bemanningstilskudd til barnehagene skal brukes til å reversere de kuttene byrådet har gjort i perioden Kuttene reverseres ved å øke antall stillinger, der det er prioritert oppgave å først gi tilbake ansatte full stilling. Økning i antall ansatte gir sammen med andre fraværsdempende tiltak en nedgang i sykefraværet i barnehagene. Merknad (antimobbearbeid) Det settes av midler til to mobbekoordinatorer som hjelper skoler med behov for det til å sette opp eget mobbeprogram og gjennomføre tiltak mot mobbing. Deler av midlene brukes også til ekstratiltak i skoler som er ekstra rammet. Merknad (skolefrukt) Frukt fremmer helse og læring og finnes i dag i alle skoler, men i barneskolene kun som en betalingsordning. Det betyr at enkelte barn blir holdt utenfor ordningen på grunn av foreldrenes prioriteringer eller betalingsevne. Vi trenger en universell fruktordning som sikre alle barn tilgang på sunn næring. På sikt bør det også innføres et mindre skolemåltid for alle. Merknad (eksterne barnevernstiltak) Potten for innkjøp av eksterne barnevernstiltak økes. Merknad (ny vaktmesterordning) Det opprettes ny vaktmesterordning som tar sikte på å fulldekke alle større og eldre skoler i Bergen med vaktmester. Vaktmestrene gis i tillegg utvidede ansvarsr, og kan dersom skolen ønsker det gis pedagogisk oppfølgingsansvar opptil seks timer i uken dersom skolen ønsker det, etter Trondheimsmodellen. Målet skal være at alle skoler i Bergen har tilstrekkelig vaktmestertjeneste etter hva de oppfatter som eget behov. Merknad (stillinger i barnevernet) Statsbudsjettet for neste år prioriterer det kommunale barnevernet høyt. Det er spesielt viktig å få en tilstrekkelig bemanning for å følge opp ethvert barn som trenger oppfølging og støtte. Det opprettes 20 nye barnevernstillinger i tråd med øremerkede midler fra regjeringen. Merknad (leirskole) 15

16 Dagens leirskoleordning har kritiske mangler for de som har dårlig råd. SV foreslår derfor at all transport til arrangement, leirskoleopphold og lignende i skolens regi ikke skal belastes eleven, men legges i skolens driftsbudsjett. Ren luft og kutt i klimagassutslippene Klimapolitikken er vår tids fremste lokale og globale utfordring. 15 % av Norges utslipp kan Kutteslokalt. Løsningen på klimautfordringen vil innebære en betydelig omstilling ikke minst innen transport. Men virkemidlene finnes og en omstilling til mer bruk av kollektivtrafikk vil øk e de statlige tilskuddene til Bergen. Altså en vinn-vinn-situasjon. Tiltak for å kutte i klimagassutslippene vil også være svært positivt for den lokale luftkvaliteten i Bergen. Målforslag til driftsbudsjettet,, KMBY Nr. Tj. Mål Indikator Tallfesting 20 Økt kollektivandel blant Andel 22% reisende i Bergen reisende med kollektiv Økt andel syklende blant Andel 8% de reisende i Bergen reisende med sykkel Økt Relativ 4,5% materialgjenvinninggrad vekst i for avfall andel materialgjen vunnet 19 Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: 40% 14% 18% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KMBY Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post kollektivfelt innfartsårer -14 Flere anlegg for trygg og tørr sykkelparkering, el-sykkellading Lekebyen Bergen - løft for lekeplasser og gateun på alle Økt vedlikehold ved Enøk-løft for kommunalt eide 15 boliger Inndekning Fremmet av SV, støttet av: Bergensprogr ammet Ekstraordinæ rt BKKutbytte Ekstraordinæ rt BKKutbytte og stalige tilskudd Ekstraordinæ rt BKKutbytte Tallforslag driftsbudsjettet KMBY Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endring av rammebudsj. Øremerking rammebudsj.

17 Billettinntekter fra gratisbussen -2 Driftsutgifter Gratisbuss med rute om Nøstet 10 Økt vedlikehold i kommunale boliger ved å nulle utbyttet fra BBB 8 09 Videreføre grønn prosjektering Flere og bedre målstasjoner for luftkvalitet Hurtigere utbygging av sykkelveinett 8 Vrakpantordning for vedovner i Årstad, Bergenhus og Arna Registrering av barnetråkk Planlegging av ytterligere bybanetraseer Videreføre og videreutvikle Trolleybussen i Bergen Lyskryssprioritering for kollektivtransport 3 Fire bilfrie dager 8. mars, 1. mai, 5. juni og 0,5 21. september. Økt tilskudd til frivillige og ideelle miljøvernorganisasjoner Tilskudd til Forum Nye Bergensbanen og Bergensbanen Sum KMBY 18 BergensProgrammet 0,5 BergensProgrammet /Fylkeskommunen BergensProgrammet 0,5 38,5 Merknader KMBY: Merknad (nye målstasjoner for luftkvalitet) Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte r. Det er sterkt ønskelig med ytterligere en stasjon på Danmarksplass, en i Arna, En i Arna og en i Åsane Sentrum. Merknad (hurtigere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en hurtigere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser på prioriteres til disse formålene og Bergen Kommune må forskuttere finansieringen dersom det er uklarhet ri ansvarsforholdet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Merknad (Støtte arbeidet for Bergen-Oslo på 4 timer) Bergen kommune skal være en pådriver for å få modernisert Bergensbanen. Bygging av Ringeriksbanen er et spesielt prioritert mål. Organisasjoner som arbeider for dette målet skal få støtte til å gjennomføre relevante prosjekter. Merknad (Bilfrie dager) SV vil ha fire bilfrie dager i sentrum, for å markere Bergen som miljøvennlig by for å gi rom for fotgjengere, syklister og forskjellige aktiviteter i gatene. Dette vil vise at Bergen er en av Fremtidens byer. SV ønsker at 8. mars (kvinnedagen), 1. mai (arbeidernes dag), 5. juni (verdens miljødag) og 21. september (verdens bilfrie dag) skal være bilfrie. 17

18 En kultur- og idrettsby uten klasseskiller Universelle kultur- og idrettsgoder er avgjørende for både ha et levende og variert kultur- og idrettsliv og for å bekjempe klasseskiller på disse ne. SV vil fjerne egendaler for for bruk av idrettsanlegg og holde billettprisene på et moderat nivå. Bergen offentlige Bibliotek er et kulturlokomotiv som vi vil gjøre mer tilgjengelig for alle ved å innføre søndagsåpent. Effektiv og god næringspolitikk BRB AS er et pengesluk uten klare næringspolitiske resultater. SV vil dra inn hele støttet til BRB AS og styrke næringsavdelingen noe. For øvrig er det mye god næringspolitikk ved å holde befolkningen kompetent gjennom god grunnopplæring, slik Bergen Kommune gjør gjennom skolepolitikken. Målforslag til driftsbudsjettet,, KKIN Nr. Tj. Mål Indikator Økt bruk av og aktivitet hos Bergen offentlige bibliotek Bredere og større rekrutering til kulturskolen 14 Økt sysselsetting i grønne næring som. f.eks. ENØK Tallfesting 20 Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: Utlån antall Over snitt i 10/10 besøkende ASSS Andel 9% innbyggere 6-20 i kulturskolen Næringsbar ometeret og sysselsettin gsstatistikk 15% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KKIN Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Prosjektstart for kulturhus i Åsane Prosjektstart for kulturhus i Fyllingsdalen Prosjekt enøk i kulturbygg Fremmet av SV, støttet av: Inndekning 1 10 Tallforslag driftsbudsjettet KKIN Tj. Område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Sikre Bergen Kino trygge rammer gjennom å reversere utbyttekravet Støtte til organisasjoner justert opp i forhold til forventet kostandsvekst Søndagsåpent på hovedutlånet og filialen i Loddefjord 2 Åpne arrangementer på bibliotekene Opprettholde og styrke bokbussen Endring av rammebudsj. 3 Øremerking rammebudsj. 4 x

19 14 14 (32550) 1 Prosjekt internasjonalt kvinnehus Avslutte deltakelsen i Vest-Norges Brusselkontor Redusert egenandeler på bruk av idrettsanlegg 5 Redusert støtte til anti-abortorganisasjonen Amathea 0,5 Styrking av kystkultursenteret i Sandviken Bedre og mer rasjonell næringspolitikk Iinndragning BRBAS og HOG Energ Styrke næringavdelingen Sum KKIN -10 8,5 Merknader KKIN: Merknad (Fortsatt drift av bokbuss) Bystyret mener bibliotektilbudet er en basistjeneste for kommunen som skal være godt tilgjengelig for alle innbyggere. Bokbussen skal opprettholdes som tilbud, og dette er spesielt viktig for Ytrebygda som er den eneste bydelen i Bergen helt uten eget bibliotek. Merknad (kulturhus i Fyllingsdalen) Fyllingsdalen trenger et kulturhus og prosjektet bør komme i gang i løpet av 20. Men byrådets forslag til kulturhus i deler av dagens Løvås skole mangler den lokale forankring og entusiasme som er en nødvendig forutsetning for å få et godt kulturhus. Det bør også finnes tungtveiende grunner for å legge ned det godt fungerende læringsmiljøet ved Løvås skole. Merknad (kulturhus i Åsane) Åsane trenger et kulturhus. Bergen Kommune bør tilby å gå inn som eneeier eller hovedeier i prosjektet som er presentert og utviklet av private kapitalinteresser. Målet må være at huset på sikt blir heleid av kommunen, fordi avkastningskravene til de private eierne vil påføre Bergen kommune en ekstrautgift. Merknad (internasjonalt kvinnehus) Bystyret ønsker at det blir etablert en kulturell inkluderingsarena spesielt for kvinner, som både rette seg mot folk fra majoritets- og minoritetsmiljøer. En naturlig medspiller i etableringen av et slikt hus vil være BIKS og Kvinnebevegelsen i Bergen. Merknad (oppfølging av tiltaksdelen i kunst- og kulturplaner) Planene for kunst- og kulturfeltet skal gi aktørene forutsigbarhet og gjøre den politiske påvirkningen mest mulig forutsigbar for de institusjonene som er avhengige av offentlig støtte. I byrådets forslag til budsjett følges ikke bevilgningene til institusjonene opp slik de er beskrevet i tiltaksdelen på planene Kunstbyen Bergen og Handlingsplan for kulturnæringene Dette burde vært langt bedre begrunnet i budsjettforslaget, og gjør planene til dårligere styringsverktøyer for kultursektoren. Merknad (næringspolitikk) Bystyret ønsker en næringspolitikk som både sikrer interesse for næringslivets situasjon blant befolkningen og legger til rette for en utvikling av miljøvennlige næringer. Bystyret vil derfor styrke næringsavdelingen. BRG og HOG-energi er ikke egnede verktøy for en slik næringspolitikk. De legger lokk over eller løfter den næringspolitiske diskusjonen ut av 19

20 bystyret og har for lite fokus på utvikling av miljøvennlige næringer. HOG energi har gjort forsøk på å utvikle seg i en mer miljørettet retning, men har fortsatt et alt for dominerende fokus på olje og fossilgass. 20

21 Alternativt vedtak om eiendomsskatt Skattevedtak: Som eiendomsskatt utlignes: A. 5 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, 4 0/00 på andre eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 1 og 8. B. 6 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, og 5 0/00 på andre eiendommer i de resterende deler av Bergen Kommune. C. Takstene fra takseringen fullført i 2006 tas i bruk, og det gjennomføres retaksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. For landbrukseiendommer skal verdien settes ut fra verdi som landbrukseiendom. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og innen 31. mars 20. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det etter at retakseringen gjennomført viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer uten bunnfradrag, så skal bystyret fastsette en lavere sats for disse. Merknad: I forbindelse med lovlighetskontrollen av skattevedtaket i 2009 ble det av Fylkesmannen påpekt at nåværende ordning for innkreving av eiendomskatt i Bergen Kommune strider med likhetskrav for skattlegging og representerer en usaklig forskjellsbehandling. Eiere av nyere eiendommer betaler uforholdsmessige høyere skatt enn eiere av eldre boliger, og fylkesmannen understreker at dette skyldes to forhold: 1. For stor forskjell i verdisettingen av eldre og nyere boliger. 2. At takstene er fra 1984 og foreldet og ikke har fanget opp verdiendringer. Normalt bør det retakseres hvert 10. år. Merknad Bunnfradraget i eiendomskatten sørger for at den får en progressiv virkning og tar sosiale hensyn. Byrådet skal med bakgrunn i ny taksering innstille på et bunnfradrag som både tar sosiale hensyn og sikrer Bergen Kommune tilstrekkelige midler til drift. 21

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for 2015 2 Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte

Detaljer

Fylkesårsmøte Hordaland SV Stord hotell, Leirvik 12.-13. februar 2011. Hefte 1

Fylkesårsmøte Hordaland SV Stord hotell, Leirvik 12.-13. februar 2011. Hefte 1 Fylkesårsmøte Hordaland SV Stord hotell, Leirvik 12.-13. februar 2011 Hefte 1 Praktisk informasjon om årsmøte og nominasjonsmøte Årsmøte og nominasjonsmøte 2011 er på Stord Hotell. Stord Hotell ligger

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA

BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA BYSOSIALISME FOR FRAMTIDA Programmet til Oslo SV 2015-2019 1 Oslo - ein by for solidaritet, miljø og mangfald Innhald Bysosialisme for framtida... 3 Omfordeling gjennom eigendomsskatt... 2 Utdanning som

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker

Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo, 18. 21. april 2013 Vedtak Arbeiderpartiets Landsmøte andre politiske saker 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Innst. S. nr. 95. (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen. Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innst. S. nr. 95 (2002-2003) Innstilling til Stortinget frå kommunalkomiteen Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Innstilling frå kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

FYLKE OG BY - HAND I HAND!

FYLKE OG BY - HAND I HAND! FYLKE OG BY - HAND I HAND! Valprogram Hordaland Sosialistisk Venstreparti 2011-2015 VALPROGRAM HORDALAND SOSIALISTISK VENSTREPARTI 2011-2015 2 Forord 2 Vår tids oppgåver 4 Meir miljøvenleg transport og

Detaljer

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010

Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Arbeidsprogram for Raudt 2008 2010 Gjennom heile den moderne historia har folk flest, i arbeidarrørsla og andre folkelege rørsler, tilkjempa seg rettar, innverknad på og sosiale ordningar for liva sine.

Detaljer

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 158 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn

Detaljer

Et grønnere, varmere Bergen

Et grønnere, varmere Bergen Alternativt budsjett 2012 Venstres bystyregruppe i Bergen Et grønnere, varmere Bergen Innledning Dette dokumentet inneholder Venstres helhetlige budsjettforslag for budsjettåret 2012 i Bergen bystyre.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6

1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 1) STORD ARBEIDERPARTI... 6 SKULANE VÅRE... 6 2) AUF I HORDALAND... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 3) OSTERØY ARBEIDERPARTI... 6 HEILT ELEKTRISK... 6 4) SVEIO ARBEIDERPARTI... 7 NYTT FENGSEL I SUNNHORDLAND OG

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer