SVs alternative bybudsjett 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVs alternative bybudsjett 2011"

Transkript

1 Hele Bergen! SVs alternative bybudsjett 20 1

2 Heile Bergen! SV legg med dette fram vårt siste alternative budsjett i denne bystyreperioden. Budsjettet vårt er ei mobilisering for rettvis fordeling og velferd. I SVs budsjett står tenester og tiltak for dei aller mest utsette borgarane i byen fremst. Der byrådet einvist held fast på eigedomsskatteletten som fyrst og fremst kjem byens eigedomsbaronar til gode, set vi dei fattige og dei hjelpetrengjande fyrst. Vår tyngste satsing er sosialhjelpa. Vi fører sosialhjelpssatsane attende til 2003-nivå og prioriterer barnefamiliar særskilt, slik at nye satsar kan bety ei betring for dei fattigaste og ikkje nedtrekk slik realiteten i byrådets budsjett er. 80%-regelen har vore eit adelsmerke for ei tverrpolitisk satsing på eit kommunalt tryggleiksnett for dei nest fattigaste. No gjer byrådet 80%-regelen til eit spørsmål om verdige og uverdige trengjande, og det er ikkje verdig nok å vera sjuk og ufør. Sosialsjefane har åtvara mot å hola ut 80%-regelen og meiner at ei slik utholing de facto ikkje kjem til å føra til innsparingar samla sett. SV tilbakefører 80%-regelen til dei uføre på minstepensjon. Det handlar om solidaritet. Skilnaden mellom SVs budsjett og byrådets er stor, og er endå større enn den umiddelbart kan synast. Byrådet lever nemleg på kreditt gjennom å ha tvinga BKK til å ta opp lån for å finansiera eit ekstra-utbyte på 188 millionar også for året som kjem. SVs budsjett er ikkje tufta på kreditt, kjøp og sal. SV brukar ikkje desse BKK-pengane til drift, vi trekkjer dei konkret ut og set dei av til viktige investeringstiltak. Det fremste er eit ENØK-tiltak som vil kunna ta Bergen eit aldri så lite kvantesprang fram i ENØK-satsing. Politikk handlar om å velja side, mellom dei som har og dei som ikkje har. SVs budsjett er tufta på at ein skal yta etter evne og få etter behov. Vi slår ring rundt Bergen som velferdskommune og nullar ut dei usosiale kutta byrådet har gjort framlegg om. Vi styrkjer budsjettet til Utekontakten slik at Utekontakten kan halda fram arbeidet sitt blant også utanlandske prostituerte, at DUE-prosjektet kan utviklast og feltarbeidet styrkjast. SV vil reversera kommersialiseringa, anbod og konkurranseutsetjing som tek Bergen steg for steg tilbake til ein minimumskommune vi skulle ha gjort oss ferdige med for 100 år sidan. Kommers er ikkje moderne, kommers er kommers i gammaldags men ikkje god forstand! Det viser byrådets anbodssystem for barnevernet som har ført til at New Page varslar nedlegging utan at nokon står klar til å ta over dei utsette unge som treng hjelp. SV er eit sosialistisk og feministisk parti som kjempar for rettferd, demokrati, miljø og omfordeling. Vår visjon er ein by utan klasseskilnader og fri for alle former for diskriminering, segregering, rasisme og homofobi. I vår visjon er menneske med funksjonshemming likeverdige og inkluderte borgarar. Ein trygg by og eit breitt offentleg velferdstilbod av høg kvalitet styrkjer kvinner, unge, eldre, minoritetar og funksjonshemmas deltaking. HEILE BERGEN! Det er SVs visjon og vår rettesnor for budsjettet. SV vil ha ein rettvis eigedomsskatt med sosial profil. Vi tek inn i eigedomsskatt 486 millionar. Så trekkje vi ut det omframme BKK-utbytet or drifta, og vi tilbakefører til BBB dei 188 millionane byrådet har teke i utbyte, slik at BBB kan få utført heilt naudsynt vedlikehald. Å forsømma vedlikehaldet forringar både verdi og kvalitet av kommunale bygg, det har Oppvekstkomiteen sørgjeleg fått røyna gjennom sine befaringar i haust til halvdelen av skulane i Bergen. 2

3 Bergen har framleis Noregs lengste bustadkø av utviklingshemma, 20 år etter at Ansvarsreforma vart innført. SV vil gjera slutt på køen ein gong for alle gjennom systematisk og standhaftig bygging av bustader i heile økonomiplan-perioden, og vi vil motarbeida all segregering og diskriminering i kommunal regi. Difor set SV av eiga eiga prosjektstilling for å reversera alle segregerande til tak og fremja inkludering. SV er nøgde med at regjeringa har løyvt pengar til løft-midlar for Årstad bydel og likeeins pengar til gratis kjernetid for halvdelen av 4- og 5-åringane i same bydel. Vi vil vera vaktbikkje for at pengane vert nytta til føremåla. Bergens innbyggjarar treng ei luft å leva i. HEILE BERGEN krev at også astmatikarar får pusta. SV aksepterer ikkje at inntil 140 bergensarar årleg døyr ein for tidleg død på grunn av luftforureining. Byen treng ein miljøpolitisk og samferdslepolitisk snu-operasjon, og då kan ein i alle fall ikkje kutta trolley-bussen og gjera slutt på sentrumsbussen! HEILE BERGEN! SV legg ikkje ned bokbussen, og vi legg inn pengar til å søndags-opna bibliotek. I eit folkehelseperspektiv og med ein sosial profil reverserer vi eigenbetalingane for vaksne i idretten. Bergen har allereie den mest sentraliserte styringsmodellen av norske kommunar. I suveren forakt for det direkte folkevalde systemet kuttar byrådet bydelsstyra og tek maktsentralseringa endå eit steg vidare. Bergen må ha eit nær-demokrati. Våre bydelar er større enn dei fleste norske kommunar - og då held det ikkje at byrådspartia har auka talet på både byrådar og heiltidspolitikarar elles i perioden. SV kuttar i talet på byrådar og byrådsavdelingar og politikarhonorar og skyt innsparte midlar til for å berga bydelsstyra. SV vil utvikla bydelsdemokratiet gjennom at innbyggjarane skal få velja bydelsstyra direkte - og gjennom at bydelsstyra skal få auka fullmakter. HEILE BERGEN! SV styrkjer kvaliteten i barnehagane gjennom 17 friske millionar til auka bekvinning, og vi styrkjer kvaliteten i skulen gjennom 18 friske millionar til nye lærarårsverk. Dette vil gje om lag 50 nye stillingar for kvar sektor avdi vi ikkje kan pårekna heilårsverknad. SV registrerer med glede at regjeringa har øyremerkt stillingar til det kommunale barnevernet. Gjennom fleire alternative budsjett har vi lagt inn midlar til 20 nye stillingar, no kan vi kvittera ut at regjeringa har levert, og vi vonar at byrådet ikkje tuklar det til dei 20 stillingane barnevernet sårt treng. HEILE BERGEN! SV set av prosjektmidlar til eit internasjonalt kvinnehus. I 20 er 101 ute sidan Clara Zetkin foreslo 8. mars som internasjonal kvinnedag. Vi meiner 8. mars 20 er rette dagen for å lansera Prosjekt Internasjonalt Kvinnehus og å gjenoppretta Likestillingsutvalet! Byrådet vil ha minimumskommune - SV vil ha HEILE BERGEN! Oddny Miljeteig, gruppeleiar 3

4 Kommentarer til investeringsbudsjettet og salderingen Reduserte utgifter til kapital og elektrisitet I motsetning til byrådet, som bruker det ekstraordinære utbyttet fra kraftselskapet BKK på 188 millioner til drift, mot fylkesmannens anbefaling, så legger SV opp til at Bergen kommune skal bruke 101 millioner av det ekstraordinære utbytte på investeringer, og 87 millioner på allerede planlagte investeringer - noe som vil redusere kapitalkostnader. SVs nye investeringer vil ha positive driftsvirkninger på sikt. Bedre inneklima- og energiøkonomisering vil gi lavere sykefravær og lavere energiutgifter. Trolig vil et slikt ENØK-løft på 89-milloner utløse betydelige statlige tilskudd, men dette er ikke tallfestet eller regnet med i budsjettet. Framtidig utbytte fra BKK Reduserte kapital- og energiutgifter vil gi økonomisk rom for å redusere kravet på ordinært utbytte fra BKK i årene framover og slik gradvis gjenreise egenkapitalen til kraft- og utviklingsselskapet BKK. Lekebyen Bergen investering i framtiden SV vil investere 10 millioner av det ekstraordinære utbyttet fra BKK til prosjekter som skaper flere attraktive stedet for - barn og voksnes lek og aktivitet i Bergen. Velforeninger og lokale ildsjeler skal gis støtte til å sammen med brukerne av ne utvikle og gjennomføre prosjekter som fremmer lek og aktivitet. Rettferdig finansiering av velferden I byrådets forslag til budsjett legges det opp til en inntekt av kommunal eiendomsskatt på 154. Dette er en skatt som kun utskrives i deler av Bergen kommune og som er basert på takster fra 1984, noe som fører til en svært mye høyere skattetakst for eiere av nyere boliger. Fylkesmannen har påpekt at dagens regime for eiendomsskatt er i strid med vanlige likebehandlingsprinsipper. Byrådets skatteregime har heller ikke et bunnfradrag, slik at eiere av rimelige og dyre boliger betaler en like stor andel i skatt. Det tas altså ikke de samme sosiale hensyn som i inntektsskatten. SV foreslår en rettferdig eiendomsskatt for å finansiere velferden i Bergen og sørge for at alle som trenger får den opplæringen og omsorgen de trenger. Vi vil ta sosiale hensyn ved å innføre bunnfradrag og heve satsen. Bunnfradraget kan ikke tallfestes presist før nye takster blir tatt i bruk. Inntektene fra eiendomsskatten vil øke med den foreslåtte ordningen og gir anledning til å redusere egenandeler og brukerbetalinger. Vårt prinsipp er at velferden skal betales ved at folk betaler etter evne - det gjøres bedre med en progressiv skatt enn med flate avgifter. 4

5 Merinntekter Økte inntekter fra eiendomskatt Reduserte energiutgifter Reduserte kapitalutgifter Sum merinntekter 341 Merutgifter, drift Drift - KFIN-r Drift - KHSO-r Drift - KOPP-r Drift - KMBY-r Drift - KKIN - r Ekstraordinært BKK-utbytte -42, ,5 8,5 188 Sum merutgifter 340,9 Økt økonomisk handlingsrom Økte inntekter fra eiendomskatt Reduserte energiutgifter Reduserte kapitalutgifter Økt skatteinngang Reduserte utgifter til adm. og informasjon Redusert konsulentbruk Kutt i interne fordyrende markedsprosedyrer Effektivisering av næringspolitikken Sum merinntekter *Inkluderer ikke forventet redusert sykefravær *

6 Effektiv og inkluderende styring SV legger i sitt oppslag opp til en mer demokratisk og lyttende kommune, enn hva byrådet gjør i sitt forslag. Vi prioriterer lyttepostene bydelsstyrene og vil gjenopprette likestillingsutvalget. SV mener Bergen by bør prioriterer ned politikerlønninger og den delen av informasjonsarbeidet som ikke har noen direkte verdi for publikum. SV vil avbyråkratisere ved å avskaffe internmarkeder og begrense bruken av anbud og konkurranseutsetting. Noe som både vil øke kvaliteten på tjenestene og senke kostnadene. Målforslag til driftsbudsjettet,, KFIN Nr. Tj. Mål Indikator Begrense konsulentbruken % av med 75% forbruket pr Sikre alle ansatte som Spørreunder ønsker det anledning til å søkelse arbeide heltid blant de deltidsansatt e Redusert bruk av anbud Antallet anbudskontr akter Mer effektiv drift ved Antall reduksjon i arbeid med avtaler og interne avtaler og årsverk internfakturering brukt på internfaktur ering og tilsyn Økt energieffektivisering Strømog økonomisering forbruk 17 Tallfesting 20 Tallfesting % 75% 15% 4% 20%reduksjon 60% Reduksjon Fremmet av SV, støttet av: 25% 50% reduksjon i reduksjon i antall antall årsverk årsverk 15% 35% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KFIN Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Inndekning Enøk-tiltak Enøk-tiltak 3 1 BKK-utbytte BKK-utbytte Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag driftsbudsjettet KFIN Tj. Område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Styrket innsats mot skatteundragelser 5 Økt skatteingang - 33 Retaksering Opprettholdelse av bydelstyrene Redusere antallet byråder fra 7 til 5 Kutt i seksjon informasjon Slå sammen to byrådsavdelinger Økt opptjenningstid for folkevalgtes pensjon 6 Endring av Rammebudsj Øremerking rammebudsj.

7 Reduksjon i politikerlønner Redusert konsulentbruk Melde kommune inn i Initiativ for etisk handel Gjenopprette likestillingsutvalget Redusert bruk av anbud/konkurranseutsetting Avvikle interhusleieordningen og bestillerleverandørmodellen Videreføring/styrking av verneombudsordningen Kommunal likelønnspott Prosjektgruppe-Enøk Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende Sum KFIN , ,5-42,1 Merknader KFIN: Merknad (SLT) Samordning av lokal kriminalitetsforbyggende (SLT) tiltak ble opprettet i 2000 og er et formelt samarbeid mellom Bergen politidistrikt, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune. I hver bydel er det en SLT koordinator. Det er vesentlig for nærmiljøene i alle bydeler at samarbeidet og ordningen videreføres og styrkes i 20. Merknad (IKT-drift) IKT-drift har i 2010 hatt et stort effektivitetstap på grunn av omdanning til aksjeselskap. Om selskapsformen i 20 ikke viser seg effektivitetsfremende bør selskapet tilbakeføres til å bli drevet som et kommunalt foretak eller i egen etat. Merknad (Bergen Parkering AS) Bystyret har vedtatt utskilling og omdanning av deler av Bergen parkeringsselskap til et aksjeselskap. Det er ikke budsjettert med kostnader for omdannelsen. Dersom selskapsomdannelsen hemmer lønnsomheten eller effektiviteten i det nye selskapet og/eller de gjenværende selskapet skal byrådet legge fram en sak til bystyret om dette. Merknad (Bergen kommune og publikum) Bystyret prioriterer høyt at Bergen Kommune skal være en lyttende, tilgjengelig og åpen kommune. Bydelsstyrene er viktige lytteposter og forhandlingsarenaer nær vanlige folks hverdagsliv og videreføres derfor. Dette salderes med en reduksjon i antall byråder og politikerlønninger samt kutt i den delen av informasjonsarbeidet som er rettet direkte mot mediene og produksjon av nyhetsstoff om politisk ledelse. Informasjonsarbeidet rettet direkte mot publikum skal ikke reduseres. Merknad (retaksering) Bystyret skriver ut skatt med bruk av nyeste takster og utvider til næringseiendommer i hele Bergen. Dette krever nye takster for eiendommer som er oppført etter 2007, samt næringseiendommer i r hvor tidligere kun var utskrevet skatter for verker og bruk. Kemneren styrkes for å få fullført takseringen innen 1. mars 20. Merknad (eierskap) Bystyret ber byrådet stanse planene om kapitalfrigjøring ved salg av eiendommer og andeler i selskaper. I ettertid har både salget av Forum Kino og aksjene i BKK vist seg som store finansielle feilvurderinger. En langsiktig strategi for eierskap og utvikling av eiendommer vil på sikt være det mest lønnsomme for Bergen Kommune. 7

8 En by som tar vare på alle Byrådets forslag til budsjett er både usosialt og uansvarlig. Usosialt ved at det tar fra de aller mest utsatte som trygdede og funksjonshemmede, og uansvarlig fordi det ikke tar høye for behovene i det kommende årene. SV vil heve sosialhjelpssatsene og videreføre ordninger som har sikret folk en viss økonomisk trygghet. Og vi vil heve rammen for feltet, fordi vi mener flere av de budsjetterte innstrammingene ikke er realistiske. Målforslag til driftsbudsjettet,, KHSO Nr. Tj. Mål Indikator Områd e 03 Alle psykisk utviklingshemmede skal bo i sitt eget hjem Alle førstegangsforeldre skal få hjemmebesøk av helsesøster Ingen barn leve med omsorgspersoner som tjener under SIFOstandard Tallfesting 20 Tallfesting 2014 Boligkøen Køen Ingen redusert til boligkø under 20 Andel som 100% 100% får besøk Andel barn 0% med foreldre med inntekt under SIFOsats Sprøyterom skal erstatte Omfanget Halvert Nygårdsparken som arena av for narkotikabruk. narkotikabr uk 03 Fremmet av SV, støttet av: 0% Lite intet eller Tallforslag til investeringsbudsjettet, KHSO Nr. Tj. Områd e Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Enøk-tiltak Enøk-tiltak Bygging av boliger til psykisk utviklingshemmede Inndekning Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag driftsbudsjettet KHSO Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Beholde 80-regelen Heve sosialhjelpssatsene til 2003-nivå oppjustert for økningen i grunnbeløpet i Folketrygden Øke satsene for barnefamilier Økt støtte til organisasjoner som støtter egenorganisering av fattige og utsatte grupper Stykre bemanningen ved helsestasjonene (flere helsesøstre) Endring av rammebudsj ,5 2 Øremerking rammebudsj.

9 Drift av sprøyterom Prosjektstilling, anti-segregering Styrking av behandlingskjeden i rusomsorgen Økt grunnebemanning m.m. Nærkjøkken i to sjukeheimar Sikre alle funksjonshemmede transport Reduserte egenandeler i hjemmetjenesten Forsøk med 6-timersdag Styrke utekontakten Sum KHSO , Merknader KHSO: Merknad (styrka grunnbemanninga i sjukeheimane og open omsorg) Dei tydelege budsjettoverskridingane innan sjukeheimane, heimesjukepleien og tenestene for utviklingshemma har ein fellesnemnar: for låg grunnbemanning. Difor må grunnbemanninga styrkjast, og styrkinga må skje ved (å syta for) heile stillingar, slik at kvaliteten og arbeidsmiljøet best mogleg kan styrkjast samstundes. Merknad (aktivitørane innatt i sjukeheimane) Som ein lekk i å styrka grunnbemanninga og kvaliteten i sjukeheimane, må det lagast ein opptrappingsplan for å få til ei god aktivitør-teneste. Aktivitør - tenesta borgar for kvalitet og innhald i kvardagen for dei som aller mest treng til det. Med ei tilstrekkeleg aktivitør-teneste vil bebuarane ved sjukeheimane på ein heilt annan måte få ta del i kultur- og aktivitetstilbod. Merknad (nytt 6 - timarsdagsforsøk i heimetenestene) Bergen kommune må etablera eit nytt og forsterka 6 - timarsdag -forsøksprosjekt i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking frå dag ein og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og medfinansiering om forsøket inklusive forsking. Merknad (nærkjøkken) Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøkken på den einskilde institusjon (nærkjøkken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er iktig for svekka, eldre og hjelpetrengjande menneske. Merknad (kompetanseplanar) Kompetanseplanar må lagast og fylgjast opp for dei ulike personalgruppene innan tenestene. Tilbod om etter- og vidareutdanning må vera reelle, dvs. finansierte på ein slik måte at dei tilsette har råd og høve til å nytta seg av dei. Merknad (rekruttering av vernepleiarar til tenestene for utviklingshemma) Det må lagast ein eigen handlingsplan for rekruttering av vernepleiarar til miljøterapeutstillingane i tenestene for utviklingshemma. Løns- og arbeidsvilkåra må vera konkurransedyktige slik at jobbane vert attraktive for vernepleiarane, som må vera ryggrada i personalgruppa. Innan utgangen av bystyreperioden må målet vera at vernepleiarane skal utgjera 1/3 av miljøpersonalet i tenestene. Merknad (vern om barn med vanskeligstilte foreldre) Barnetrygd og kontantstøtte skal haldast utanom utmåling av sosialhjelpa. Barnetrygd er ei 9

10 universell ordning som skal verka til utjamning mellom barnefamiliar og andre familiar. Kontantstøtta er ei universell ordning som heller ikkje er behovsprøvd. Desse statlege ytingane skal ikkje Bergen kommune dra inn. Merknad (styrk behandlingskjeda innan rusvernet) Bergen treng ei samanhengjande behandlingskjede innan rusvernet. Målet må vera rett behandling til rett tid - og at behandlingskøane skal avskaffast. Ettervernet må styrkjast på både personell- og tiltakssida. Ei eiga prosjektgruppe må organiserast - på tvers av forvaltningsnivå og organisasjonar. Bergen kommune må gå i bresjen for dette. Merknad (betre helse og livskvalitet for dei intravenøst rusavhengige) Det må opprettast ei prosjektgruppe med sikte på å etablera sprøyterom i tilknyting til Straxhuset og andre skadereduserande tiltak. LAR - behandlinga må gjennomgåast, og medisinsk utdeling av heroin vert å utgreia, basert på faglege erfaringar og forskingsresultat. Merknad ( fleire VTA-plassar) Det trengst fleire VTA-plassar i Bergen for borgarar som treng varig tilrettelagt arbeid. Det er uakseptabelt at NAV har sett bremsane på og ikkje vil vera med og oppretta fleire når behovet er til stades. Det må takast initiativ opp mot sentrale styresmakter for å få til ei endring i NAV sin politikk på dette t med mål om at talet på plassar vert auka opp for å imøtekoma behovet. Merknad (80%-regelen) 80%-regelen har vore eit adelsmerke på ein tverrpolitisk vilje i Bergen til å laga eit tryggleiksnett for dei nest fattigaste. 80%-regelen gir dei nest fattigaste eit visst økonomisk armslag. Det er eit gode for den einskilde det gjeld - og eit gode for sosialkontora (NAV) som slik får frigjort kompetanse og arbeidskraft til tiltaksarbeid. Sosialsjefane har ropt varsko om at å fjerna 80%-regelen for uføretrygda i alle fall ikkje på stutt sikt vil føra til innsparingar slik byrådet har pårekna. Sosialsjefane meiner fjerninga vil føra til så mykje meirarbeid i form av tilleggssøknader, fleire forvaltningskontoar m.m. at det ein tilsynelatande sparer, vil gå ut att. Det å behalda 80%-regelen fører altså ikkje til meir-utgifter i forhold til byrådets budsjett. Merknad (sosialhjelpssatser) Sosialhjelpssatsane har gradvis vorte reduserte sidan Å heva sosialhjelpssatsane til 2003-nivå vil ta satsane attende til det høgaste dei har vore i Bergen dei siste 20 åra. Sjølv om dette er godt under SIFO-satsar, er det likevel eit lyft på 30 millionar som justerer satsane etter auken i grunnbeløpet i Folketrygda, og det er ei tydeleg satsing for dei fattigaste, mot fattigdom. Merknad (barnefattigdom) Born av fattige foreldre må få eit særskilt vern mot fattigdom. Dette kan gjerast ved å setja av eigne midlar til barnefamiliar på sosialhjelp. Det er viktig å vera obs på å føra attende kontantstøtta frå bykassen til dei fattige forsørgjarane. Dette må gjerast fom. 1. januar 20. Barnetrygda er ei universell ordning som skal verka til utjamning mellom barnefamiliar og andre familiar. Barnetrygda må ikkje på noko vis innreknast i utmålinga av sosialhjelp. Merknad (utsette grupper) Organisasjonar som støttar eigen-organisering av fattige og utsette grupper, og som organiserer viktige lågterskel-tilbod for desse gruppene, må sikrast tilskot til verksemda si, 10

11 både til drift og til tiltak. Dette kan best tryggjast ved å ha ein eigen pott som er stor nok til at ikkje verdfullt arbeid og tiltak må reduserast eller ikkje kan iverksetjast. Merknad (helsesøstertenesta) Budsjetta for helsesøstertenesta har stått stille dei siste fire åra. Helsesøstrene gir eit lågterskel førebyggjande tiltak som er eineståande og som når alle. Oppgåvene for helsesøstertenesta aukar - og då må budsjetta auka med, elles vert det reelle nedskjeringar i den mest tydelege førebyggjande tenesta kommunen driv. Merknad (behandlingsplassar) Den nye rusakutten er eit viktig tiltak i seg sjølv. Den er også viktig med tanke på å byggja ut ein meir samanhengjande behandlingskjede innan rusvernet. Målet må vera rett behandling til rett tid - og at behandlingskøane skal avskaffast. Det er viktig å utvida behandlingskapasiteten i det offentlege samstundes som ein ikkje avviklar behandlingskapasiteten i fagleg gode ideelle tiltak i Bergen og nærområda. Blå Kors på Askøy trengst, og Bergen kommune må gå i samhandling med Helse Bergen og evt. statlege styresmakter for å tryggja at Bergensregionen/Hordaland beheld heilt turvande behandlingsplassar. Merknad (sprøyterom) Bergen har Nordens største utandørs sprøyterom-scene: Nygårdsparken. I 20 må det arbeidast fram eit sprøyterom knytt til Strax-huset. Strax-huset ligg sentralt og har både kompetansen og tilboda som gir eit sprøyterom rett og meiningsfull plassering. Eit sprøyterom i tilknyting til Strax-huset vil gje dei rusavhengige ein tryggare og meir verdig stad å setja sprøytene sine, og det vil kunna avhjelpa belastningane i/kring Nygårdsparken. Merknad (Nygårdsparken) Nygårdsparken har fått mykje merksemd i denne bystyreperioden. Det er tverrpolitisk semje om at ingen grupper skal jagast frå Nygårdsparken, heller ikkje dei rusavhengige. For at alle grupper byborgarar skal oppleva å ha sin rettkomne plass i parken, trengst det overordna og langsiktige handlings-grep som berre kan lukkast ved iherdig samarbeid frå alle aktørar om konkrete, tidfesta handlingsplanar. Dette arbeidet må ko-ordinerast, og den naturlege koordinatoren er Bergen kommune. Det bør tilsetjast ein eigen ko-ordinator (underlagd anten byrådsleiar eller byråd for helse og inkludering) som både kan vera ein samordnar, tilretteleggjar og pådrivar for framdrifta i arbeidet. Situasjonen for Blå Kors Askøy viser tydeleg trongen for eit slikt overordna samarbeid. Merknad (ettervernet i rusbehandlinga) Ettervernet innan rusbehandling må styrkjast på både personell- og tiltakssida. Ei eiga prosjekgruppe må organiserast - på tvers av forvaltningsnivå og organisasjonar. Bergen kommune må gå i bresjen for dette. Merknad (grunnbemanning i sjukeheimane og open omsorg) Det er eit vedvarande press på budsjetta innan sjukeheimane, heimesjukepleien og tenestene for utviklingshemma. Fellesnemnaren er ein: for låg grunnbemanning. Grunnbemanninga må styrkjast, og styrkinga må skje ved (å syta for) heile stillingar, slik at kvaliteten i tenestene og arbeidsmiljøet kan styrkjast samstundes. Det er nødvendig både å auka opp sjølve budsjettramma og samstundes ha ein buffer til å styrkja bekvinninga der det viser seg at det trengst mest.

12 Merknad (aktivitørar i sjukeheimane) Som ein lekk i å styrkja grunnbemanninga og kvaliteten i sjukeheimane, må det lagas tein opptrappingsplan for å få til ei god aktivitørteneste. Aktivitørtenesta borgar for kvalitet og innhald i kvardagen for dei som aller mest treng til det. Med ei tilstrekkeleg aktivitørteneste vil bebuarane i sjukeheimane på ein heilt annan måte få ta del i kultur- og aktivitetstilbod. Merknad (nærkjøken i sjukeheimane) Det må leggjast fram ein plan for opptrapping av produksjonskjøken på den einskilde institusjon (nærkjøken). Eit heilskapleg mat- og ernæringsperspektiv er viktig for eldre, svekka og hjelpetrengjande menneske. Merknad (transport for funksjonshemma) Transport for funksjonshemma til og frå dagsenter er ei kjerneoppgåve som ikkje skal ileggjast eigenandelar. Merknad (eigenandelane) Å halda eigendelane for heimetenester på eit lågast mogleg nivå er eit viktig omfordelingstiltak. Brukarar av heimetenester på minstepensjonsnivå må sleppa eigendelar, og dei med høvesvis høg pensjon må ikkje ileggjast så høge eigendelar at dei kommunale heimetenestene vert utprisa av kommunen sjølv. Merknad (6-timarsdagsforsøk i heimetenestene) Bergen kommune må etablera eit nytt 6-timarsdagsforsøk i heimetenestene. Eit slikt forsøk må følgjast med forsking og gå over minimum åtte år. Forsøket vil då gje eineståande røynsler som vil koma både Bergen kommune og andre til gode. Bergen kommune må kontakta statlege styresmakter for samarbeid og medfinansiering om forsøket inklusive forsking. Merknad (bustadskøen for menneske med utviklingshemming) Tjue år etter ansvarsreforma synest Bergen kommune framleis å ha den lengste bustadkøen av utviklingshemma. Dette er diskriminerande og uverdig. I kvart av dei komande åra i Økonomiplanperioden må det byggjast heimar for utviklingshemma slik at køen er slutt ved utgangen av perioden (2014). Merknad (re-institusjonalisering og segregering) Opphopinga av tiltak og bustader på Vestlandsheimen for menneske med særskilde behov har i 2010 avslørt at reinstitusjonalisering og segregeringstenking på nytt har fått fotfeste i Bergen kommune. Det finst også andre uheldige døme på etablering av omsorgsghettoar i kommunen vår. Denne utviklinga må reverserast - tvert. Det må tilsetjast ein prosjektansvarleg rett under kommunaldirektøren som skal planleggja heilt konkret nedbygging av omsorgsghettoane. Dette må det lagast tidfesta planar for. Vidare må det utviklaste fag-etiske program/planar for å sikra at alt arbeid i Bergen kommune som gjeld funksjonshemma vert gjennomført på ein inkluderings- og ikkje segregerande måte. Merknad (utekontakten -arbeid blant utanlandske prostituerte og feltarbeidet) Utekontakten gjer eit svært viktig førebyggjande arbeid på gateplan. Utekontakten er fagleg i fremste rekkje og offensive i arbeidet sitt. Det er avgjerande for arbeidet blant utsett ungdom i Bergen at Utekontakten får eit utvida handlingsrom, ikkje eit redusert. DUE-tiltaket må fullfinansierast, og det må opnast for knoppskyting i tiltaket. At kommunen ikkje har tiltak for 13--åringar kan ei knoppskyting i DUE-tiltaket faktisk gjera noko med.

13 Utekontakten gjer også eit særs viktig arbeid blant utanlandske prostituerte på gateplan. Dei kartlegg, dei etablerer kontakt - og dei vidareformidlar til andre tenester og hjelpetiltak. Det er svært viktig at dette arbeidet held fram, elles vil dei utanlandske prostituerte bli svært skadelidande. Feltarbeidartenesta i Utekontakten må ha fleksibiltet slik at dei kan "intervenera" i bydelar og der behov oppstår for det, og dessutan må dei ha rom for å jobba permanent i fleire bydelar. Det er i bydelane og nærmiljøa at til dømes rekruttering til rusmisbruk skjer, og difor er det førebyggjande arbeidet i bydelande avgjerande. Merknad (eldremilliarden) Eldremilliarden frå regjeringa, dvs. 50 millionar for Bergen sitt vedkomande vert å setja av i ein pott for å styrkja tenester og tiltak m.m. i eldreomsorga. Merknad (konkurranseutsetjing og stykkpris-finansiering) Konkurranseutsetjing og stykkprisfinansiering av kjenslevare tenester som heimesjukepleie og heimetenester - og sjukeheimar, fører til byråkratisering, rutinisering og standardisering av tenester som treng stor fleksibilitet og årvåkenhet for behov. Kommersialisering av tenester i helse og omsorg er eit brot på det grunnleggjande prinsippet om universalisme og like rettar. Den einskilde hjelpetrengjande må få hjelp ut ifrå sine behov og føresetnader og ikkje gjerast til eit objekt for marknadseksperiment i offentleg sektor. Kommersielle aktørar må ha profitt som ikkje vert tilbakeført til tenestene. Tenestene vert såleis tappa for midlar som kunne ha kome eldre og hjelpetrengjande til gode. Kommersialiseringa av helse og omsorg må reverserast straks. Merknad (miljøstillingar i servicebustader) Servicebustader med reduksjon i miljøstillingar gir redusert service og svekkar dette tiltaket som ein lekk i omsorgstrappa. Det er viktig at miljøstillingane vert haldne på minst same nivå som i dag. Merknad (kompetanseplanar) Kompetanseplanar må lagast og fylgjast opp for dei ulike personalgruppene innan tenestene. Tilbod om etter- og vidareutdanning må vera reelle, dvs. finansierte på ein slik måte at dei tilsette har råd og høve til å nytta seg av dei. Merknad (rekruttering av vernepleiarar til tenestene for utviklingshemma) Det må lagas tein eigen handlingsplan for rekruttering av vernepleiarar til miljøterapeutstillingane i tenestene for utviklingshemma. Løns- og arbeidsvilkåra må vera konkurransedyktige slik at jobbane vert attraktive for vernepleiarane, som må vera ryggrada i personalgruppa og den største personalgruppa på miljøsida. Merknad (ei ny bustadmelding) Bergen treng ei ny bustadmelding -snarast! Den einskilde borgar må ha rett til å bu verdig, trygt og godt i sin eigen heim - ut ifrå sine føresetnader og med det hjelpebehov han eller ho har. Ei ny bustadmelding må innehalda ein konkret, tidfest plan for differensierte butilbod for alle bustadtrengjande. Bustader for menneske med utviklingshemming må byggjast etter planen frå bystyresak 21/07. 13

14 Merknad (heile stillingar) Heile stillingar er avgjerande for ein best mogleg tenestekvalitet. Heile stillingar er også føresetnaden for at tilsette skal kunna ha ei løn å leva av i yrkesliv og ein pensjon å leva av som pensjonistar. Det må lagast ein tidfesta handlingsplan for å auka opp talet på heiltidsstillingar. Planen må lagast i samarbeid med dei tilsette sine organisasjonar og i kontakt med brukar- og pårørandeorganisasjonar. Skolen - byens største verdiskaper! Bergensskolen er byens største verdiskaper. Hver eneste ukedag utvikler barn og ungdommer sine språklige evner, tekniske ferdigheter og seg selv som mennesker. Og i tillegg knyttes vennskapsbånd som for mange varer livet ut. Verdiskapning krever investeringer. SV vil investere mer i læring gjennom flere lærerårsverk, bedre leksehjelp og frukt til alle. SV vil også heve inneklimaet gjennom et felles enøk- og inneklimaløft. Alle barn skal få hjelp Barnevernet i Bergen må ha flere hender for å kunne hjelpe alle de barna som trenger hjelp. Vi kan som by ikke leve med at barn som trenger hjelp blir overlatt til seg selv. SV vil derfor styrke barnevernet med flere stillinger. Målforslag til driftsbudsjettet,, KOPP Nr. Tj. Mål Indikator 1b 02 1b Tallfesting 20 Godkjent inneklima på alle skoler Alle barn med behov for Rapporte 0-10 det skal få hjelp tilfeller av svikt Sikre alle barn rett til plass Antall rap. i nærbarnehage uten plass i nb. Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: Tallforslag til investeringsbudsjettet, KOPP Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt 1b Kombinert inneklimaløft Endret/ny Post enøk- og Inndekning Fremmet av SV, støttet av:

15 Tallforslag driftsbudsjettet KOPP Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt 1b 1b 1b 1a b 1b 1b Skolefrukt til alle Økt kvalitet på leksehjelpen Nye lærerårsverk Økt tilskudd til bemanning i barnehagene - Redusert sykefravær 20 nye stillinger i barnevernet Støtte eksterne barneverntiltak Antimobbearbeid Kartlegging av kjønnet mobbing Opprette ny vaktmesterordning Sum KOPP Endring av rammebudsj. 10, Øremerking rammebudsj. x x 2 2 0, x Merknader KOPP: Merknad (barnehage,bemanning og sykefravær) Økningen i bemanningstilskudd til barnehagene skal brukes til å reversere de kuttene byrådet har gjort i perioden Kuttene reverseres ved å øke antall stillinger, der det er prioritert oppgave å først gi tilbake ansatte full stilling. Økning i antall ansatte gir sammen med andre fraværsdempende tiltak en nedgang i sykefraværet i barnehagene. Merknad (antimobbearbeid) Det settes av midler til to mobbekoordinatorer som hjelper skoler med behov for det til å sette opp eget mobbeprogram og gjennomføre tiltak mot mobbing. Deler av midlene brukes også til ekstratiltak i skoler som er ekstra rammet. Merknad (skolefrukt) Frukt fremmer helse og læring og finnes i dag i alle skoler, men i barneskolene kun som en betalingsordning. Det betyr at enkelte barn blir holdt utenfor ordningen på grunn av foreldrenes prioriteringer eller betalingsevne. Vi trenger en universell fruktordning som sikre alle barn tilgang på sunn næring. På sikt bør det også innføres et mindre skolemåltid for alle. Merknad (eksterne barnevernstiltak) Potten for innkjøp av eksterne barnevernstiltak økes. Merknad (ny vaktmesterordning) Det opprettes ny vaktmesterordning som tar sikte på å fulldekke alle større og eldre skoler i Bergen med vaktmester. Vaktmestrene gis i tillegg utvidede ansvarsr, og kan dersom skolen ønsker det gis pedagogisk oppfølgingsansvar opptil seks timer i uken dersom skolen ønsker det, etter Trondheimsmodellen. Målet skal være at alle skoler i Bergen har tilstrekkelig vaktmestertjeneste etter hva de oppfatter som eget behov. Merknad (stillinger i barnevernet) Statsbudsjettet for neste år prioriterer det kommunale barnevernet høyt. Det er spesielt viktig å få en tilstrekkelig bemanning for å følge opp ethvert barn som trenger oppfølging og støtte. Det opprettes 20 nye barnevernstillinger i tråd med øremerkede midler fra regjeringen. Merknad (leirskole) 15

16 Dagens leirskoleordning har kritiske mangler for de som har dårlig råd. SV foreslår derfor at all transport til arrangement, leirskoleopphold og lignende i skolens regi ikke skal belastes eleven, men legges i skolens driftsbudsjett. Ren luft og kutt i klimagassutslippene Klimapolitikken er vår tids fremste lokale og globale utfordring. 15 % av Norges utslipp kan Kutteslokalt. Løsningen på klimautfordringen vil innebære en betydelig omstilling ikke minst innen transport. Men virkemidlene finnes og en omstilling til mer bruk av kollektivtrafikk vil øk e de statlige tilskuddene til Bergen. Altså en vinn-vinn-situasjon. Tiltak for å kutte i klimagassutslippene vil også være svært positivt for den lokale luftkvaliteten i Bergen. Målforslag til driftsbudsjettet,, KMBY Nr. Tj. Mål Indikator Tallfesting 20 Økt kollektivandel blant Andel 22% reisende i Bergen reisende med kollektiv Økt andel syklende blant Andel 8% de reisende i Bergen reisende med sykkel Økt Relativ 4,5% materialgjenvinninggrad vekst i for avfall andel materialgjen vunnet 19 Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: 40% 14% 18% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KMBY Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post kollektivfelt innfartsårer -14 Flere anlegg for trygg og tørr sykkelparkering, el-sykkellading Lekebyen Bergen - løft for lekeplasser og gateun på alle Økt vedlikehold ved Enøk-løft for kommunalt eide 15 boliger Inndekning Fremmet av SV, støttet av: Bergensprogr ammet Ekstraordinæ rt BKKutbytte Ekstraordinæ rt BKKutbytte og stalige tilskudd Ekstraordinæ rt BKKutbytte Tallforslag driftsbudsjettet KMBY Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endring av rammebudsj. Øremerking rammebudsj.

17 Billettinntekter fra gratisbussen -2 Driftsutgifter Gratisbuss med rute om Nøstet 10 Økt vedlikehold i kommunale boliger ved å nulle utbyttet fra BBB 8 09 Videreføre grønn prosjektering Flere og bedre målstasjoner for luftkvalitet Hurtigere utbygging av sykkelveinett 8 Vrakpantordning for vedovner i Årstad, Bergenhus og Arna Registrering av barnetråkk Planlegging av ytterligere bybanetraseer Videreføre og videreutvikle Trolleybussen i Bergen Lyskryssprioritering for kollektivtransport 3 Fire bilfrie dager 8. mars, 1. mai, 5. juni og 0,5 21. september. Økt tilskudd til frivillige og ideelle miljøvernorganisasjoner Tilskudd til Forum Nye Bergensbanen og Bergensbanen Sum KMBY 18 BergensProgrammet 0,5 BergensProgrammet /Fylkeskommunen BergensProgrammet 0,5 38,5 Merknader KMBY: Merknad (nye målstasjoner for luftkvalitet) Bystyret ønsker mer kunnskap om luftkvaliteten generelt og spesielt i tett trafikkerte r. Det er sterkt ønskelig med ytterligere en stasjon på Danmarksplass, en i Arna, En i Arna og en i Åsane Sentrum. Merknad (hurtigere utbygging av sykkelveinett og bybane) Bystyret ønsker en hurtigere takt på utbyggingen av bybane- og sykkelveinett. Planressurser på prioriteres til disse formålene og Bergen Kommune må forskuttere finansieringen dersom det er uklarhet ri ansvarsforholdet mellom stat, fylkeskommune og kommune. Merknad (Støtte arbeidet for Bergen-Oslo på 4 timer) Bergen kommune skal være en pådriver for å få modernisert Bergensbanen. Bygging av Ringeriksbanen er et spesielt prioritert mål. Organisasjoner som arbeider for dette målet skal få støtte til å gjennomføre relevante prosjekter. Merknad (Bilfrie dager) SV vil ha fire bilfrie dager i sentrum, for å markere Bergen som miljøvennlig by for å gi rom for fotgjengere, syklister og forskjellige aktiviteter i gatene. Dette vil vise at Bergen er en av Fremtidens byer. SV ønsker at 8. mars (kvinnedagen), 1. mai (arbeidernes dag), 5. juni (verdens miljødag) og 21. september (verdens bilfrie dag) skal være bilfrie. 17

18 En kultur- og idrettsby uten klasseskiller Universelle kultur- og idrettsgoder er avgjørende for både ha et levende og variert kultur- og idrettsliv og for å bekjempe klasseskiller på disse ne. SV vil fjerne egendaler for for bruk av idrettsanlegg og holde billettprisene på et moderat nivå. Bergen offentlige Bibliotek er et kulturlokomotiv som vi vil gjøre mer tilgjengelig for alle ved å innføre søndagsåpent. Effektiv og god næringspolitikk BRB AS er et pengesluk uten klare næringspolitiske resultater. SV vil dra inn hele støttet til BRB AS og styrke næringsavdelingen noe. For øvrig er det mye god næringspolitikk ved å holde befolkningen kompetent gjennom god grunnopplæring, slik Bergen Kommune gjør gjennom skolepolitikken. Målforslag til driftsbudsjettet,, KKIN Nr. Tj. Mål Indikator Økt bruk av og aktivitet hos Bergen offentlige bibliotek Bredere og større rekrutering til kulturskolen 14 Økt sysselsetting i grønne næring som. f.eks. ENØK Tallfesting 20 Tallfesting 2014 Fremmet av SV, støttet av: Utlån antall Over snitt i 10/10 besøkende ASSS Andel 9% innbyggere 6-20 i kulturskolen Næringsbar ometeret og sysselsettin gsstatistikk 15% Tallforslag til investeringsbudsjettet, KKIN Nr. Tj. Gjelder for år Tiltak/prosjekt Endret/ny Post Prosjektstart for kulturhus i Åsane Prosjektstart for kulturhus i Fyllingsdalen Prosjekt enøk i kulturbygg Fremmet av SV, støttet av: Inndekning 1 10 Tallforslag driftsbudsjettet KKIN Tj. Område Gjelder for år Tiltak/prosjekt Sikre Bergen Kino trygge rammer gjennom å reversere utbyttekravet Støtte til organisasjoner justert opp i forhold til forventet kostandsvekst Søndagsåpent på hovedutlånet og filialen i Loddefjord 2 Åpne arrangementer på bibliotekene Opprettholde og styrke bokbussen Endring av rammebudsj. 3 Øremerking rammebudsj. 4 x

19 14 14 (32550) 1 Prosjekt internasjonalt kvinnehus Avslutte deltakelsen i Vest-Norges Brusselkontor Redusert egenandeler på bruk av idrettsanlegg 5 Redusert støtte til anti-abortorganisasjonen Amathea 0,5 Styrking av kystkultursenteret i Sandviken Bedre og mer rasjonell næringspolitikk Iinndragning BRBAS og HOG Energ Styrke næringavdelingen Sum KKIN -10 8,5 Merknader KKIN: Merknad (Fortsatt drift av bokbuss) Bystyret mener bibliotektilbudet er en basistjeneste for kommunen som skal være godt tilgjengelig for alle innbyggere. Bokbussen skal opprettholdes som tilbud, og dette er spesielt viktig for Ytrebygda som er den eneste bydelen i Bergen helt uten eget bibliotek. Merknad (kulturhus i Fyllingsdalen) Fyllingsdalen trenger et kulturhus og prosjektet bør komme i gang i løpet av 20. Men byrådets forslag til kulturhus i deler av dagens Løvås skole mangler den lokale forankring og entusiasme som er en nødvendig forutsetning for å få et godt kulturhus. Det bør også finnes tungtveiende grunner for å legge ned det godt fungerende læringsmiljøet ved Løvås skole. Merknad (kulturhus i Åsane) Åsane trenger et kulturhus. Bergen Kommune bør tilby å gå inn som eneeier eller hovedeier i prosjektet som er presentert og utviklet av private kapitalinteresser. Målet må være at huset på sikt blir heleid av kommunen, fordi avkastningskravene til de private eierne vil påføre Bergen kommune en ekstrautgift. Merknad (internasjonalt kvinnehus) Bystyret ønsker at det blir etablert en kulturell inkluderingsarena spesielt for kvinner, som både rette seg mot folk fra majoritets- og minoritetsmiljøer. En naturlig medspiller i etableringen av et slikt hus vil være BIKS og Kvinnebevegelsen i Bergen. Merknad (oppfølging av tiltaksdelen i kunst- og kulturplaner) Planene for kunst- og kulturfeltet skal gi aktørene forutsigbarhet og gjøre den politiske påvirkningen mest mulig forutsigbar for de institusjonene som er avhengige av offentlig støtte. I byrådets forslag til budsjett følges ikke bevilgningene til institusjonene opp slik de er beskrevet i tiltaksdelen på planene Kunstbyen Bergen og Handlingsplan for kulturnæringene Dette burde vært langt bedre begrunnet i budsjettforslaget, og gjør planene til dårligere styringsverktøyer for kultursektoren. Merknad (næringspolitikk) Bystyret ønsker en næringspolitikk som både sikrer interesse for næringslivets situasjon blant befolkningen og legger til rette for en utvikling av miljøvennlige næringer. Bystyret vil derfor styrke næringsavdelingen. BRG og HOG-energi er ikke egnede verktøy for en slik næringspolitikk. De legger lokk over eller løfter den næringspolitiske diskusjonen ut av 19

20 bystyret og har for lite fokus på utvikling av miljøvennlige næringer. HOG energi har gjort forsøk på å utvikle seg i en mer miljørettet retning, men har fortsatt et alt for dominerende fokus på olje og fossilgass. 20

21 Alternativt vedtak om eiendomsskatt Skattevedtak: Som eiendomsskatt utlignes: A. 5 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, 4 0/00 på andre eiendommer innenfor gnr 30-32, 95, 1 og 8. B. 6 0/00 på eiendommer med boligdel og husløse grunneiendommer, og 5 0/00 på andre eiendommer i de resterende deler av Bergen Kommune. C. Takstene fra takseringen fullført i 2006 tas i bruk, og det gjennomføres retaksering for nye eiendommer og eiendommer som tidligere ikke har vært pålagt eiendomsskatt. For landbrukseiendommer skal verdien settes ut fra verdi som landbrukseiendom. D. Bystyret ber byrådet legge fram en sak med forslag til størrelse på bunnfradrag på selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet, etter at takseringen er fullført og innen 31. mars 20. Størrelsen på bunnfradraget til selvstendige boligdeler som ikke blir benyttet i næringsvirksomhet tilpasses vedtatt nivå på total eiendomsskatt i saldert budsjett. Dersom det etter at retakseringen gjennomført viser seg at det kommer utilsiktet stor økning for eiendommer uten bunnfradrag, så skal bystyret fastsette en lavere sats for disse. Merknad: I forbindelse med lovlighetskontrollen av skattevedtaket i 2009 ble det av Fylkesmannen påpekt at nåværende ordning for innkreving av eiendomskatt i Bergen Kommune strider med likhetskrav for skattlegging og representerer en usaklig forskjellsbehandling. Eiere av nyere eiendommer betaler uforholdsmessige høyere skatt enn eiere av eldre boliger, og fylkesmannen understreker at dette skyldes to forhold: 1. For stor forskjell i verdisettingen av eldre og nyere boliger. 2. At takstene er fra 1984 og foreldet og ikke har fanget opp verdiendringer. Normalt bør det retakseres hvert 10. år. Merknad Bunnfradraget i eiendomskatten sørger for at den får en progressiv virkning og tar sosiale hensyn. Byrådet skal med bakgrunn i ny taksering innstille på et bunnfradrag som både tar sosiale hensyn og sikrer Bergen Kommune tilstrekkelige midler til drift. 21

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst

Forslag fremsatt i Komite for oppvekst Byrådets forslag til Budsjett 21/Økonomiplan 21-24 Komite for oppvekst behandlet saken i møtet 021210 sak 90-10 og avga følgende anbefaling til Komite for finans: Saken legges frem uten anbefaling fra

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Forslag til endringer i driftsbudsjettet (alle tjenesteområder samlet)

Forslag til endringer i driftsbudsjettet (alle tjenesteområder samlet) Forslag endringer i driftsbudsjettet (alle r samlet) Tjen Verbal beskrivelse av tak / 16 2015 Styrket innsats mot skatteunndragelser, økt bemning hos Kemneren 16 2015 Økt generelt vedlikehold, Bygg 20

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing Foto: Knut Grid MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013 Dugnad for Bergen: Grønn satsing 1 De Grønne ser behovet for å øke inntektene til Bergen om vi skal løse de store problemene vi står foran, og dette

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2015 Revisjon av budsjettforlik mellom Høyre, Frp og støttepartiene Økte inntekter og mindreutgifter Eiendomsskatt Redusere konsulentbruk Møtehonorar Kutt i studieturer

Detaljer

Den 1. desember 2010 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, møterom 225.

Den 1. desember 2010 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, møterom 225. BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for helse og sosial Den 1. desember 2010 holdt Komite for helse og sosial møte i Bergen rådhus, møterom 225. Til stede under opprop: Hans Edvard Seim (H)

Detaljer

1 a)endringar av investeringsbudsjettet

1 a)endringar av investeringsbudsjettet Aud Karin Oen sette fram slikt forslag: Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 A) Årsbudsjett 2012 1 a) Investeringsbudsjett, som rådmann, men med følgjande justeringar 1 b) Driftsbudsjettet som rådmann,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR EIT ET VARMT SAMFUNN TA FOR KAMPEN EIT SVEIO FOR MED ET VARMT HØGE STAVANGER MILJØMÅL, UTAN KLASSESKILJE Valgprogram OG SOSIAL 2015-2019 URETT Stavanger Sveio SV Valprogram 2015-2019 SV har

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE

Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE Program 2015-2019 OSTERØY HØGRE OSTERØY Framtidas Osterøy Høgre vil at Osterøy skal vere ei god kommune å leve i og ei attraktiv kommune å busetje seg og etablere bedrifter i. Tryggleik for den einskilde

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2014

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2014 MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2014 KFIN Tabell for enkeltstående målforslag driftsbudsjett/ ens driftsdel. Nr. beskrivelse av mål Målemetode/ -indikator av mål for budsjettåret (2014) av mål innen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR.

SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. TIME KOMMUNE TENESTEOMRÅDE OPPVEKST Saksbehandlar Hanne Lene Grutle Haara Dato: Arkiv: Vår ref (saksnr.): Løpenr.: Dykkar ref.: 1 SØKNAD OM HJELPETILTAK FOR BORN OG UNGE 0-18 ÅR. SØKJAR Namn på brukar:

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

Alternativt bybudsjett for Bergen 2013

Alternativt bybudsjett for Bergen 2013 Alternativt bybudsjett for Bergen 2013 Side 1 av 35 Innhold Innledning... 3 Byrådsleders avdeling...5 Komite for finans...7 Komite for helse og sosial... 11 Komite for oppvekst... 17 Komite for miljø og

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2017

MDG Bergen - alternativt bybudsjett 2017 Bergen - alternativt bybudsjett 2017 Økte inntekter og mindreinntekter Eiendomsskatt 141 000 000 Redusere politikerlønn 5 700 000 Kutt HOG 485 500 Kutt bymodell (investering) 3 000 000 Kutt byarkitekt

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Utkast til program Meland Høgre 2015

Utkast til program Meland Høgre 2015 Utkast til program Meland Høgre 2015 TRYGGE ARBEIDSPLASSAR Meland blei i fjor kåra til Noregs beste kommune på nyetableringar. Trygge arbeidsplassar er ein føresetnad for velferda i samfunnet vårt. Meland

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug

Os KrF 2015-2019. www.krf.no. INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug 2015-2019 www.krf.no INFORMASJON // Foto: Øyvind Ganesh Eknes, Jakob Enerhaug Os KrF YRKJE Doktor ingeniør ALDER 47 år BUSTAD Os 1. kandidat Jakob Enerhaug Ein god oppvekst Os KrF meiner at trivsel og

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti

Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti Partiprogram for Osterøy Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Ut av vikariat - inn i fast arbeid Heiltid framfor Deltid Leksefri heildagsskule Døgnope helsetilbod for Ungdom Styrkja kollektivtilbod Rett

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte

Byrådets forslag til budsjett for 2017/økonomiplan for : Behandling av enkeltstående forslag ang. KFKNs fagfelt i KFKN-møte BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Notat Saksnr.: 201612918-49 Saksbehandler: BBRA Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Komite for finans, kultur og næring Bystyrets kontor Dato: 29. november 2016 Byrådets forslag

Detaljer