Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen"

Transkript

1 Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen Britt-Randi Hjartnes Schjødt, Spesialist i samfunnspsykologi Rådgiver seksjon for helse og omsorg Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Postboks 7700, 5020 Bergen Besøksadresse: Bergen rådhus, 4. etasje. Tlf e-post

2 Mål for dette foredraget: Få sagt litt om forebygging generelt Definisjoner, avgrensning Lovverk, ansvar og utfordringer Hvor er psykologene? Psykologers forebyggingspraksis Dragkampene Individsaker som inngangsport Flere rolleperspektiv Vise fram noen gode anbefalinger NPFs satsingsområde Kompetansebehov

3 Spørsmålet «Hva skal vi forebygge»? Gir opphav til flere spørsmål: Hvem har beskrevet målene? Hva menes? Er det enighet? hvem er enige? Hvilke tiltak er gode svar på dette? Innenfor eller utenfor mandatet? Er det prioritert? Nyttig å kjenne til sentrale moment og begreper fra forebyggingsfeltet og samfunnspsykologi

4 risiko plager Multifinalitet Samme risikofaktor kan føre til ulike plager Multikausalitet Ulike faktorer kan føre til samme typer plager

5 DEFINISJON FOREBYGGING OG HELSEFREMMING HELSEFREMMING WHO: Gjøre mennesker i stand til å øke kontrollen over, og forbedre, egen helse. Tiltak rettet mot hele befolkningen eller større befolkningsgrupper. Fokus på velvære og kompetanse. FOREBYGGING Tiltak før en lidelse har oppstått. Tiltaket skal forhindre eller minske en risiko for å utvikle en lidelse/sykdom.

6 Source: O'Connell, M. E., Boat, T. B., & Warner, K. E. (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Washington D.C: National Research Council and Institute of Medicine of the National Academies. Originally: Mrazec and Haggerty, 1994.

7 Source: O'Connell, M. E., Boat, T. B., & Warner, K. E. (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Washington D.C: National Research Council and Institute of Medicine of the National Academies. Originally: Mrazec and Haggerty, 1994.

8 Hva skiller indikert forebygging fra tradisjonell behandling? Gråsone: Hvor alvorlige symptomer kan man ha før det blir behandling? Indikert forebygging: minimale, men identifiserbare tegn som advarer om at lidelse kan utvikles. Tidlige symptom. Møter ikke diagnostiske kriterier for en lidelse. Kan benytte samme tiltak, men inklusjonskriterier varierer.

9 Forebygging i kommunen lovgrunnlaget (tekst hentet fra Melding om vold i nære relasjoner) Plan og bygningsloven (2008) Lov om folkehelse (2011) Fremme befolkningens helse Motvirke sosiale helseforskjeller Bidra til å forebygge kriminalitet Fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade, lidelse

10 Forts. Lov om barnehager (2005) Opplæringsloven (1998) Sammen med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Skal bygge på grunnleggende felles verdier i samfunnet. Elevane/lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningarfor å meistre liva sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet

11 Forts. Barnevernsloven (1992) Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rette tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold

12 Forts. Helse- og omsorgtjenesteloven (2011) Formålet er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne Fremme sosial trygghet, bedre levekår for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling, og forebygge sosiale problemer Fysisk og psykisk helse er likestilt

13 Forts. Lov om sosiale tjenester i Arbeidsog velferdsforvaltningen (2009) Bedre levekår for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og overordnet tjenestetilbud Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

14 Oppsummert om ansvar og forventinger Lovene beskriver gjennomgående både helsefremmende og forebyggende ansvar Flere lover beskriver overlappende områder/mål for forebygging, slik at ulikheten mellom lovverk og mandat til dels viskes ut Bidrar tjenestestruktur og organisering til at siloene opprettholdes? Hver plage har sin tjeneste? Folkehelseloven snakker i tillegg spesifikt om sektorovergripende tiltak og har utjevning av sosial ulikhet i helse som et sentralt mål

15 Bronfenbrenners økologiske modell (1994) Her er vårt typiske hovedfokus

16 Bronfenbrenners økologiske modell (1994) Her er vårt ofte ubrukte potensiale Som gis stor oppmerksom het i lovene Her er vårt typiske hovedfokus

17 To hovedutfordringer når vi snakker om forebygging og indikativ innsats Vi kommer for seint inn og for lite til med effektiv individuell (indikert) hjelp gråsoner og mellomrom mellom tjenester er for store Vi kommer for lite samordnet og helhetlig inn i det tidlige og tverrfaglige forebyggende og helsefremmende arbeidet, vi planlegger ikke i fellesskap der vi kunne/burde oppleves det enklere å løse problemstillinger og oppdrag i siloene våre?

18 Hele målgruppen barn/unge HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTE PPT BUP GRÅSONER & MELLOMROM Barne vern PHBU Opps SLT

19 Hele målgruppen voksne/eldre FOLKEHELSEARBEID FRISKLIVSSENTRALER SAMFUNNSMEDISIN/HELSEVERN AVD.PSYKISK HELSE PLEIE- OMSORG FAST- LEGER GRÅSONER & MELLOMROM SOS.KTR NAV Flyktn DPS/RUS ELDRE- OMSORG

20 PSYKOLOGER I KOMMUNER Siden 50-tallet Skole Helse Sandemann (barnevern) OPT Modellutprøving Tilskudd Lovfestet?

21 Kommunepsykologsatsing I «Modellutprøving» «Psykologenes arbeidsoppgaver bør omfatte kommunal kartlegging, folkehelsearbeid, tidlig identifisering og intervensjon, behandling av lettere og moderate lidelser og rehabilitering, samt oppfølging av alvorlige psykiske lidelser

22 Kommunepsykologsatsing II tilskuddsinfo 2014: Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer. Psykologstillingen bør utformes slik at psykologens bidrag omfatter hele spennet fra befolkningsrettet til individrettet arbeid. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling er sentralt.

23 Psykologer utenfor primærhelsesektor når «helse skapes i alle andre sektorer enn helsesektoren». - Hvem får være med på laget? Barnevernet og psykologene der sitt hovedoppdrag er nettopp forebyggende (obs tidlig traumatisering, tilknytning etc.). Er med. PPT herunder PP-psykologene - fokuserer på opplæringsbehov hos sårbare barn, barn med «særlige hjelpebehov». PP-psykolog er også helsepersonell, bruker psykologien til å forstå og hjelpe, redusere risikofaktorer, støtte annet personell - men Arbeidet er relevant for barns helseutvikling! Og hva står psykologisk for i PPT? er utenfor satsingen. I voksenverden: færre andre lover på helse/trivsel, alle har myndighet for tilrettelegging, forebygging Sosialkontor NAV familievern? Rådmannens stab? Kulturkontor Plan og bygningsavdelnger

24 Evaluering av kommunepsykologer

25 FHI: Om kommunepsykologer Flest er nye i stillingene Kliniske oppgaver (95 %) Særlig barn/unge/fam Mange veileder andre Lite tid på forebyggende Mange ønsker å arbeide mer forebyggende, mer veiledning og undervisning Arbeidspress og etterspørsel vanskeliggjør prioritering Spes i samfunnspsykologi anbefales

26 AFI: Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten - Rapport 8/ modeller, 110 nye stillinger (etter OTP) Evaluering: Psykologene bidrar til å Fremme samhandling Bedre kvalitet på tjenestene Gjør tilgang til psykisk helsehjelp enklere Undervisning og veiledning står sentralt Også klinisk arbeid, og individrettet samarbeid Forebygging ikke etterspurt/evaluert?

27 SINTEF: Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid? Ådnanes, M. et al.: 2013 (i TNPF) 235 psykologer (PPT, barnevern, helse): Bruker i hovedsak tiden på klinisk individrettet arbeid Psykologer i helsetjenestene vesentlig mer behandlingsrettet enn psykologer i PPT og barnevern Få er involvert i folkehelsearbeid, uansett arbeidsplass, men mange vil gjerne arbeide mer folkehelserettet. Spesialister med tradisjonelt kliniske fordypninger og med erfaring fra spesialisthelsetjenester arbeider mer klinisk Spesialister med samfunnspsykologisk fordypning var mer forebyggingsorientert Råd: Kommunens bruk av psykologer bør ses på i en helhetlig sammenheng (alle tjenester)

28 VI SER DRAGKAMPENE i TJENESTENE hvor ligger bestemmelse og myndighet? Hvor mye skal vi behandle i kommunen? Utrede? Diagnostisere? Hva med FOREBYGGE? Hvordan komme i posisjon? Komme forbi sektortenkning? Utforme og utvikle tjenestene? AK Imenes

29 Typisk rolleutforming for kommunepsykologer: Vi jobber individ, OG vi jobber med system Anne-Kristin - Nøtterøy (21 000): PPT 80 barn, 330 samtaler Systemarbeid/undervisning: 20 % Bibi - Ytrebygda (27 000): PPT/BFT 65 familier, 250 samtaler Systemarbeid/tjenesteutvikl: 50 %

30 Veien videre for å få til tjenesteutvikling og mer forebygging - Har vi en god årsrapport/resultatbeskrivelse? Hvordan reflekter vi over målgruppe, målsettinger og erfaringer? Hvis vi ønsker å drive mer forebyggende tjenesteutvikling hvem snakker vi med? Allianser? Hvordan begrunner vi ønsket/behovet? Hvor stor frihetsgrad har egen leder/tjeneste? Er du selv leder større muligheter Hva gjør vi? (metodikk, satsinger, anbefalinger)

31 To rolleperspektiv GJENSIDIG FORSTERKENDE Arena: SAMFUNNSPSYKOLOGISK NIVÅ samfunn - organisasjon - system lokalmiljø Oppgaver, eksempel: befolkningsrettet helsefremming - forebygging Prosjektarbeid Planlegging - Evaluering Implementering Konsultasjon Kompetanseutvikling Tverrfaglig samarbeid Organisasjonsutvikling Dokumentasjon - Kvalitetsoppfølging innsats langs befolkningens livsløp Arena: ALLMENNPSYKOLOGISK NIVÅ kommune lavterskeltjenester lokalmiljø Oppgaver, eksempel: Individuell helsefremming - forebygging Kartlegging Tidlig intervensjon - Lavterskel behandling Krisearbeid - Behandling Henvisning Samarbeid/Individuell Plan - Helhet og koordinering Individuelt Grupper Nettverksarbeid Brukermedvirkning Selvhjelpsarbeid

32 Det hjelper når det i forslag til kommunenes økonomiplan står følgende: I økonomiplanen for ønsker byrådet å legge til rette for at det kan utvikles og gjennomføres gode forebyggingsstrategier som kan bidra til å redusere behov for tjenester fra barnevern og psykisk helse. Videre er det et mål å vri utgiftsbehovet fra kostnadskrevende barneverntiltak utenfor familien til fordel for kommunens forebyggende arbeid både i og utenfor barnevernet.

33 Anbefalingene

34 Forebyggende arbeid - - en god vei til konkret deltakelse:

35 10 særlig anbefalte tiltak, best evidens Høykvalitetsbarnehager Hjemmebesøk til førskolebarn Programmer som styrker foreldreferdigheter Helsefremmende skoler Programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange belastninger Grupper, kurs og programmer for angst og depresjon Program for forebygging av søvnproblemer Høy sysselsetting Arbeid med bistand Forebyggende tiltak på eldresentre Sterk evalueringsforskning

36 1. Høykvalitetsbarnehager Barnehager er helsefremmende på en rekke områder for de fleste barn! Og er buffer for risiko og belastning og dermed også forebyggende Må være lett tilgjengelig, billig nok, og av høy kvalitet Kvalitet = å kunne bidra til positiv utvikling hos barn, identifisering og beskrivelse av bekymring og forsinket utvikling, god samarbeidskompetanse mot foreldre og mot hjelpetjenester. Gjennomfører kunnskapsbaserte programmer (universelle, selektive og indikative), mm Også virke gjennom foreldre: bidra til yrkesaktivitet og styrket økonomi hos foreldre, til inkludering av minoritetsspråklige, utjevning av sosial ulikhet i utvikling og helse

37 Psykologer i PPT, helsestasjon og barnevern: Samarbeide om prioritering, implementering, veiledning og konsultasjon, forankring i sentrale kompetanseplaner, delta i barnehagenes utviklingsarbeid Trygge barn lærer best!! Tidlig innsats for barn i risiko TIBIR TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn samt styrke deres sosiale kompetanse.

38 2. Hjemmebesøk til førskolebarn Mishandling og omsorgssvikt (tidlig traumatisering) er en sterk risikofaktor for seinere psykiske problemer. Hjemmebesøk kan bidra til å identifisere barn som utsettes, barn som legger ut ledetråder på at de ikke har det bra Psykolog kan være med å styrke utvikling og gjennomføring av hjemmebesøk: støtte usikre helsesøstre, være med, kommunikasjon - /observasjonsteknikk, oversettelse av observasjoner og oppsummeringer, motivasjonsarbeid ift foreldre, bidra i utvelgelse for oppfølging, utvikling av mer robuste hjelpetiltak, samarbeid med barnevern.

39 3. Programmer som styrker foreldre- og omsorgsferdigheter F.eks: MARTE MEO ICDP COS TIBIR/PMTO DE UTROLIGE ÅRENE Løsningsfokuserte familiesamtaler Kognitive familieterapi Ragnhild i morgen Metodene er i hovedsak utviklet av psykologer/psykologisk kunnskap Bidra i implementering, utvelgelse, gjennomføring, evaluere og videre tjenesteutvikling Veilede andre ansatte

40 4. Helsefremmende skoler Kjennetegn: Et miljø der elever ikke blir mobbet Hvor elevene er del av et inkluderende fellesskap Der elevene opplever å mestre skolearbeid («tilpasset opplæring») Mobbing er «gift for sjelen»! Det finnes anbefalte programmer PPT og PP-psykologer er selvsagte og relevante, sammen med skolehelsetjeneste og barnevern og psykologer der Psykolog kan ha mer fokus på prosesser og muligheter på skolen (systemarbeid): læringsmiljø, psykososialt miljø, inkluderingsarenaer i friminutt, kommunikasjon med elever og skole-hjemsamarbeid? Bidra i vanskelige/bekymringssamtaler. Tverrfaglige Team kan brukes mer på overordnet nivå: - skoleutvikling, planleggingsdager og informasjon til lærere, barn og foreldre?

41 AK Imenes PSYKISK HELSE PÅ TIMEPLANEN smart skolestart Adrian Lorentzen, Mental helse ungdom: Livsmestingsfag på skolen: psykisk helse ikke sykdom og diagnoser. Bidra til ungdommers mestring Noe for psykologer!

42 5. Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon alle aldre Støttegrupper, selvhjelpsgrupper og pedagogiske (psykoedukative) programmer (også intenett-baserte programmer) Kan forebygge og redusere symptomer Alle kommune bør ha det! Bør testes på skoler/bedrifter/arbeidsliv og implementeres bredt! Bruk psykologer til skikkelig implementering, drift, veiledning og god utvelging/inklusjon etc

43 6. Programmer for forebygging av søvnproblemer Tips: Søvnproblem en egen folkehelseutfordring Ofte debutproblem for de fleste psykiske lidelser Effektive teknikker (søvnrestriksjon, stimuluskontroll, avslapningsteknikker og søvnhygiene) Programmer bør utvikles og testes! Obs subjektive helseplager, særlig smerte, henger ofte sammen Psykologer har kunnskapsgrunnlaget for å arbeid med søvn. Arbeider mye med søvn (helsestasjon). Har lett tilgang til helsepsykologisk kompetanse. Kan dessuten implementere, motivere til atferdsendring, utvelgelse, veiledning etc

44 7. Høy sysselsetting (kommune ikke hovedaktør) Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske lidelser Viktige tiltak er arbeidsmarkedspolitikk og konjunkturpolitikk, samt tiltak som kan redusere sykefravær og uføretrygding Psykologer kan delta med kunnskap både om arbeidsledighet som risikofaktor, og om den sterke sammenhengen mellom arbeidsrelaterte vansker og psykiske lidelser, i bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging i arbeidslivet, hva som virker av tiltak, kommunens HR-avdelinger etc «Raskere tilbake» og «rask psykisk helsehjelp»

45 8.Arbeid med bistand Igjen, arbeidsledighet en sterk risikofaktor for psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan føre deg utenfor arbeidslivet. «Arbeid med bistand» er et eget tiltak, som har vist god effekt. Programmet bør være tilgjengelig i alle kommuner Psykologer kan være delaktig i i planlegging av tilbud/utvikling og kvalitetssikring i opplegg (og er det ofte fra Aetat). Veilede utvelgelse og inklusjon.

46 9. Forebyggende tiltak på eldresentre Eldresentre bør videreutvikles slik at de fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet, depresjon. Lite forskning på området. Universelle, selektive og indikative tiltak bør utvikles og effektevalueres. Psykologer deler kunnskap om psykisk helse og hjelpebehov, og kan være med å utvikle, gjennomføre og evaluere gode tiltak vurdere helsebehov, veilede ansatte, utvikle og prøve ut tiltak, samarbeide med ulike tjenester og nivå Meldingen om «morgendagens omsorg» gir konkrete føringer som må følges opp og implementeres. Krever stor omstillinger, til dels ny og oppdatert kompetanse, innovasjon og det å ta i bruk velferdsteknologi. Her har psykologer nyttige bidrag.

47 10. Sterk evalueringsforskning Forebyggende tiltak må være forskningsbasert og omfatte både Iverksetting/ implementering Virkning /effekt Lønnsomhet /kostnad-nytte Om folk vil ha det /brukertilfredshet Forskning må styrkes Psykologer kan være tilknytningen til forskningsmiljø, hente ut/oversette forskningsresultat til kommune Kan selv forske og bidra med praksisarenaer for forskning og spille inn forskningsspørsmål Vi kan understøtte avtaler om samarbeid, forsking og studentpraksiser

48 Eksempel fra Bergen, mulighet for samarbeid med universitet og kompetansemiljø Samfunnspsykologisk forum vest: Samarbeid med UiB, Institutt for samfunnspsykologi Halvårlig gratis fagdag, til dels sammen med RKBU Samarbeid om studentpraksis, muligheter for å drøfte forskningssamarbeid Deltakelse i fagråd ved Psykologisk Fakultet/grunnutdanning og kommunefeltets innspill: hva er nødvendig kompetanse for kommunepsykologer? Samarbeidsavtaler mellom UiB/Uni Reseach og Bergen Kommune

49 Avrunding Psykologforeningen har tatt konsekvensen av hva vi vet om behovet for og nytten av forebygging For individ og for samfunn Har satt opp hovedsatsingsområdet forebygging for barn og unge Har lansert «Barneløftet»

50 Om FOREBYGGING FOR BARN OG UNGE NPF SITT HOVEDSATSINGSOMRÅDE Ved å gi alle mennesker som arbeider med barn offentlig tilbud om støtte og veiledning og tilgjengelig fagkunnskap. Sikre at barn kommer seg gjennom oppvekst og skolegang Tor Levin Hofgaard, president NPF

51 Behov for mer kompetanse om forebygging! Vi har allerede mye nyttig kunnskap, som må brukes på en annen måte enn tradisjonelt klinisk arbeid Kanskje ikke avlæring, men i alle fall tilførsel av kunnskap og kompetanse for å være rustet til sterkere muskler i forebyggende arbeid Mer kompetanse gjennom Spesialisering? Valgfrie program? Enkeltstående kurs? (Festspill 2015) NAPHA?/RKBU ene? «Psykologer er så indoktrinert med helbrederrollen, at det er vanskelig for oss å tenke tanken på å stikke hodet ut av terapirommet. Vi trenger avlæring». Presidenten på Litteraturhuset fredag 21.nov 2014

52 Utfordring fra lederkonferansen Drøftet utradisjonelle stillinger for psykologer med mulighet for å få på plass forebyggende strategier Søk en stilling uten «psykolog» i tittel Har du lyst å arbeid mer med forebygging, og komme i formell posisjon? Søk en stilling som min - rådgiver! Jeg inviterer til walk & talk for de som vi snakke litt mer om det Nettverk?

53 Takk for meg Og jeg anbefaler gjerne boka vår (2012):

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune

Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Folkehelse og forebyggende arbeid i Stange kommune Utredningsrapport i forbindelse med Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Ferdigstilt 29.10.13. Arbeidsgruppa som har gjennomført utredningen, har bestått

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi

Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helse I første rekke Tidlig hjelp i kommunal regi Psykisk helsearbeid i kommunene Av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Verdens helseorganisasjon vurderer at psykiske lidelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus SPOR Informasjon 4-17 Arbeid mot mobbing og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 14. årgang g11 11 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD

SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD SAMMEN OM MORGENDAGENS HELSE OG VELFERD Kommunedelplan Rennesøy kommune 2014-2022 PLAN ID: 2011008 Vedtatt av kommunestyret 12.12.13 I henhold til plan og bygningsloven 11-15 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING...

Detaljer

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid

Plan for Rus og Psykisk helsearbeid Plan for Rus og Psykisk helsearbeid 2014-2018 Forord Fremtidens helsetjeneste står ovenfor store endringer. Helsetjenesten utfordres i forhold til kapasitet, tilgang til ressurser og økende forventninger

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3

Forord. Lykke til med arbeidet! Oslo, mars 2014. Bjørn Guldvog direktør. Forord 3 Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten Forord Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse

Strategi 2014-2016. Rådet for psykisk helse Strategi 2014-2016 Rådet for psykisk helse Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. Rådet for psykisk helses mandat Visjon og formål... 4 3. Situasjonsanalyse... 5 3.1 Psykisk helse må integreres bedre

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning

Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester. En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok om hvordan kommunene kan medvirke og tilrettelegge for forskning Forskning for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester En håndbok

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund

2015-2019. Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund 2015-2019 Oversiktsdokument og satsningsområder Plan for folkehelse og likestilling i Farsund Mona Aspvik Farsund kommune 2015-2019 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål... 4 1.3 Planstatus,

Detaljer

"God helse i Steinkjer"

God helse i Steinkjer "God helse i Steinkjer" STRATEGI for FOLKEHELSE Steinkjer kommune 2013-2017 Vedtatt av kommunestyret 20.03.13 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. LOVVERK OG FØRINGER... 5 2.1 NASJONALE FØRINGER... 5 2.2 LOVVERK...

Detaljer