Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen"

Transkript

1 Hvordan kan psykologer jobbe med forebygging i kommunen Britt-Randi Hjartnes Schjødt, Spesialist i samfunnspsykologi Rådgiver seksjon for helse og omsorg Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg, Postboks 7700, 5020 Bergen Besøksadresse: Bergen rådhus, 4. etasje. Tlf e-post

2 Mål for dette foredraget: Få sagt litt om forebygging generelt Definisjoner, avgrensning Lovverk, ansvar og utfordringer Hvor er psykologene? Psykologers forebyggingspraksis Dragkampene Individsaker som inngangsport Flere rolleperspektiv Vise fram noen gode anbefalinger NPFs satsingsområde Kompetansebehov

3 Spørsmålet «Hva skal vi forebygge»? Gir opphav til flere spørsmål: Hvem har beskrevet målene? Hva menes? Er det enighet? hvem er enige? Hvilke tiltak er gode svar på dette? Innenfor eller utenfor mandatet? Er det prioritert? Nyttig å kjenne til sentrale moment og begreper fra forebyggingsfeltet og samfunnspsykologi

4 risiko plager Multifinalitet Samme risikofaktor kan føre til ulike plager Multikausalitet Ulike faktorer kan føre til samme typer plager

5 DEFINISJON FOREBYGGING OG HELSEFREMMING HELSEFREMMING WHO: Gjøre mennesker i stand til å øke kontrollen over, og forbedre, egen helse. Tiltak rettet mot hele befolkningen eller større befolkningsgrupper. Fokus på velvære og kompetanse. FOREBYGGING Tiltak før en lidelse har oppstått. Tiltaket skal forhindre eller minske en risiko for å utvikle en lidelse/sykdom.

6 Source: O'Connell, M. E., Boat, T. B., & Warner, K. E. (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Washington D.C: National Research Council and Institute of Medicine of the National Academies. Originally: Mrazec and Haggerty, 1994.

7 Source: O'Connell, M. E., Boat, T. B., & Warner, K. E. (2009). Preventing Mental, Emotional, and Behavioral Disorders Among Young People: Progress and Possibilities. Washington D.C: National Research Council and Institute of Medicine of the National Academies. Originally: Mrazec and Haggerty, 1994.

8 Hva skiller indikert forebygging fra tradisjonell behandling? Gråsone: Hvor alvorlige symptomer kan man ha før det blir behandling? Indikert forebygging: minimale, men identifiserbare tegn som advarer om at lidelse kan utvikles. Tidlige symptom. Møter ikke diagnostiske kriterier for en lidelse. Kan benytte samme tiltak, men inklusjonskriterier varierer.

9 Forebygging i kommunen lovgrunnlaget (tekst hentet fra Melding om vold i nære relasjoner) Plan og bygningsloven (2008) Lov om folkehelse (2011) Fremme befolkningens helse Motvirke sosiale helseforskjeller Bidra til å forebygge kriminalitet Fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade, lidelse

10 Forts. Lov om barnehager (2005) Opplæringsloven (1998) Sammen med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Skal bygge på grunnleggende felles verdier i samfunnet. Elevane/lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningarfor å meistre liva sine og kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet

11 Forts. Barnevernsloven (1992) Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rette tid. Bidra til at barn og unge får trygge oppvekstforhold

12 Forts. Helse- og omsorgtjenesteloven (2011) Formålet er særlig å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne Fremme sosial trygghet, bedre levekår for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling, og forebygge sosiale problemer Fysisk og psykisk helse er likestilt

13 Forts. Lov om sosiale tjenester i Arbeidsog velferdsforvaltningen (2009) Bedre levekår for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og overordnet tjenestetilbud Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer

14 Oppsummert om ansvar og forventinger Lovene beskriver gjennomgående både helsefremmende og forebyggende ansvar Flere lover beskriver overlappende områder/mål for forebygging, slik at ulikheten mellom lovverk og mandat til dels viskes ut Bidrar tjenestestruktur og organisering til at siloene opprettholdes? Hver plage har sin tjeneste? Folkehelseloven snakker i tillegg spesifikt om sektorovergripende tiltak og har utjevning av sosial ulikhet i helse som et sentralt mål

15 Bronfenbrenners økologiske modell (1994) Her er vårt typiske hovedfokus

16 Bronfenbrenners økologiske modell (1994) Her er vårt ofte ubrukte potensiale Som gis stor oppmerksom het i lovene Her er vårt typiske hovedfokus

17 To hovedutfordringer når vi snakker om forebygging og indikativ innsats Vi kommer for seint inn og for lite til med effektiv individuell (indikert) hjelp gråsoner og mellomrom mellom tjenester er for store Vi kommer for lite samordnet og helhetlig inn i det tidlige og tverrfaglige forebyggende og helsefremmende arbeidet, vi planlegger ikke i fellesskap der vi kunne/burde oppleves det enklere å løse problemstillinger og oppdrag i siloene våre?

18 Hele målgruppen barn/unge HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTE PPT BUP GRÅSONER & MELLOMROM Barne vern PHBU Opps SLT

19 Hele målgruppen voksne/eldre FOLKEHELSEARBEID FRISKLIVSSENTRALER SAMFUNNSMEDISIN/HELSEVERN AVD.PSYKISK HELSE PLEIE- OMSORG FAST- LEGER GRÅSONER & MELLOMROM SOS.KTR NAV Flyktn DPS/RUS ELDRE- OMSORG

20 PSYKOLOGER I KOMMUNER Siden 50-tallet Skole Helse Sandemann (barnevern) OPT Modellutprøving Tilskudd Lovfestet?

21 Kommunepsykologsatsing I «Modellutprøving» «Psykologenes arbeidsoppgaver bør omfatte kommunal kartlegging, folkehelsearbeid, tidlig identifisering og intervensjon, behandling av lettere og moderate lidelser og rehabilitering, samt oppfølging av alvorlige psykiske lidelser

22 Kommunepsykologsatsing II tilskuddsinfo 2014: Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede og tverrfaglige kommunale tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid, samt behandling og oppfølging av psykiske helseproblemer og/ eller rusmiddelproblemer. Psykologstillingen bør utformes slik at psykologens bidrag omfatter hele spennet fra befolkningsrettet til individrettet arbeid. Tverrfaglig samarbeid, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling er sentralt.

23 Psykologer utenfor primærhelsesektor når «helse skapes i alle andre sektorer enn helsesektoren». - Hvem får være med på laget? Barnevernet og psykologene der sitt hovedoppdrag er nettopp forebyggende (obs tidlig traumatisering, tilknytning etc.). Er med. PPT herunder PP-psykologene - fokuserer på opplæringsbehov hos sårbare barn, barn med «særlige hjelpebehov». PP-psykolog er også helsepersonell, bruker psykologien til å forstå og hjelpe, redusere risikofaktorer, støtte annet personell - men Arbeidet er relevant for barns helseutvikling! Og hva står psykologisk for i PPT? er utenfor satsingen. I voksenverden: færre andre lover på helse/trivsel, alle har myndighet for tilrettelegging, forebygging Sosialkontor NAV familievern? Rådmannens stab? Kulturkontor Plan og bygningsavdelnger

24 Evaluering av kommunepsykologer

25 FHI: Om kommunepsykologer Flest er nye i stillingene Kliniske oppgaver (95 %) Særlig barn/unge/fam Mange veileder andre Lite tid på forebyggende Mange ønsker å arbeide mer forebyggende, mer veiledning og undervisning Arbeidspress og etterspørsel vanskeliggjør prioritering Spes i samfunnspsykologi anbefales

26 AFI: Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten - Rapport 8/ modeller, 110 nye stillinger (etter OTP) Evaluering: Psykologene bidrar til å Fremme samhandling Bedre kvalitet på tjenestene Gjør tilgang til psykisk helsehjelp enklere Undervisning og veiledning står sentralt Også klinisk arbeid, og individrettet samarbeid Forebygging ikke etterspurt/evaluert?

27 SINTEF: Psykologer i kommunalt psykisk helsearbeid: Behandling eller folkehelsearbeid? Ådnanes, M. et al.: 2013 (i TNPF) 235 psykologer (PPT, barnevern, helse): Bruker i hovedsak tiden på klinisk individrettet arbeid Psykologer i helsetjenestene vesentlig mer behandlingsrettet enn psykologer i PPT og barnevern Få er involvert i folkehelsearbeid, uansett arbeidsplass, men mange vil gjerne arbeide mer folkehelserettet. Spesialister med tradisjonelt kliniske fordypninger og med erfaring fra spesialisthelsetjenester arbeider mer klinisk Spesialister med samfunnspsykologisk fordypning var mer forebyggingsorientert Råd: Kommunens bruk av psykologer bør ses på i en helhetlig sammenheng (alle tjenester)

28 VI SER DRAGKAMPENE i TJENESTENE hvor ligger bestemmelse og myndighet? Hvor mye skal vi behandle i kommunen? Utrede? Diagnostisere? Hva med FOREBYGGE? Hvordan komme i posisjon? Komme forbi sektortenkning? Utforme og utvikle tjenestene? AK Imenes

29 Typisk rolleutforming for kommunepsykologer: Vi jobber individ, OG vi jobber med system Anne-Kristin - Nøtterøy (21 000): PPT 80 barn, 330 samtaler Systemarbeid/undervisning: 20 % Bibi - Ytrebygda (27 000): PPT/BFT 65 familier, 250 samtaler Systemarbeid/tjenesteutvikl: 50 %

30 Veien videre for å få til tjenesteutvikling og mer forebygging - Har vi en god årsrapport/resultatbeskrivelse? Hvordan reflekter vi over målgruppe, målsettinger og erfaringer? Hvis vi ønsker å drive mer forebyggende tjenesteutvikling hvem snakker vi med? Allianser? Hvordan begrunner vi ønsket/behovet? Hvor stor frihetsgrad har egen leder/tjeneste? Er du selv leder større muligheter Hva gjør vi? (metodikk, satsinger, anbefalinger)

31 To rolleperspektiv GJENSIDIG FORSTERKENDE Arena: SAMFUNNSPSYKOLOGISK NIVÅ samfunn - organisasjon - system lokalmiljø Oppgaver, eksempel: befolkningsrettet helsefremming - forebygging Prosjektarbeid Planlegging - Evaluering Implementering Konsultasjon Kompetanseutvikling Tverrfaglig samarbeid Organisasjonsutvikling Dokumentasjon - Kvalitetsoppfølging innsats langs befolkningens livsløp Arena: ALLMENNPSYKOLOGISK NIVÅ kommune lavterskeltjenester lokalmiljø Oppgaver, eksempel: Individuell helsefremming - forebygging Kartlegging Tidlig intervensjon - Lavterskel behandling Krisearbeid - Behandling Henvisning Samarbeid/Individuell Plan - Helhet og koordinering Individuelt Grupper Nettverksarbeid Brukermedvirkning Selvhjelpsarbeid

32 Det hjelper når det i forslag til kommunenes økonomiplan står følgende: I økonomiplanen for ønsker byrådet å legge til rette for at det kan utvikles og gjennomføres gode forebyggingsstrategier som kan bidra til å redusere behov for tjenester fra barnevern og psykisk helse. Videre er det et mål å vri utgiftsbehovet fra kostnadskrevende barneverntiltak utenfor familien til fordel for kommunens forebyggende arbeid både i og utenfor barnevernet.

33 Anbefalingene

34 Forebyggende arbeid - - en god vei til konkret deltakelse:

35 10 særlig anbefalte tiltak, best evidens Høykvalitetsbarnehager Hjemmebesøk til førskolebarn Programmer som styrker foreldreferdigheter Helsefremmende skoler Programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange belastninger Grupper, kurs og programmer for angst og depresjon Program for forebygging av søvnproblemer Høy sysselsetting Arbeid med bistand Forebyggende tiltak på eldresentre Sterk evalueringsforskning

36 1. Høykvalitetsbarnehager Barnehager er helsefremmende på en rekke områder for de fleste barn! Og er buffer for risiko og belastning og dermed også forebyggende Må være lett tilgjengelig, billig nok, og av høy kvalitet Kvalitet = å kunne bidra til positiv utvikling hos barn, identifisering og beskrivelse av bekymring og forsinket utvikling, god samarbeidskompetanse mot foreldre og mot hjelpetjenester. Gjennomfører kunnskapsbaserte programmer (universelle, selektive og indikative), mm Også virke gjennom foreldre: bidra til yrkesaktivitet og styrket økonomi hos foreldre, til inkludering av minoritetsspråklige, utjevning av sosial ulikhet i utvikling og helse

37 Psykologer i PPT, helsestasjon og barnevern: Samarbeide om prioritering, implementering, veiledning og konsultasjon, forankring i sentrale kompetanseplaner, delta i barnehagenes utviklingsarbeid Trygge barn lærer best!! Tidlig innsats for barn i risiko TIBIR TIBIR er et program for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået. Programmet består av seks ulike intervensjonsmoduler som til sammen representerer en helhetlig innsats for å forebygge og avhjelpe forløpere til eller allerede utviklede atferdsvansker hos barn samt styrke deres sosiale kompetanse.

38 2. Hjemmebesøk til førskolebarn Mishandling og omsorgssvikt (tidlig traumatisering) er en sterk risikofaktor for seinere psykiske problemer. Hjemmebesøk kan bidra til å identifisere barn som utsettes, barn som legger ut ledetråder på at de ikke har det bra Psykolog kan være med å styrke utvikling og gjennomføring av hjemmebesøk: støtte usikre helsesøstre, være med, kommunikasjon - /observasjonsteknikk, oversettelse av observasjoner og oppsummeringer, motivasjonsarbeid ift foreldre, bidra i utvelgelse for oppfølging, utvikling av mer robuste hjelpetiltak, samarbeid med barnevern.

39 3. Programmer som styrker foreldre- og omsorgsferdigheter F.eks: MARTE MEO ICDP COS TIBIR/PMTO DE UTROLIGE ÅRENE Løsningsfokuserte familiesamtaler Kognitive familieterapi Ragnhild i morgen Metodene er i hovedsak utviklet av psykologer/psykologisk kunnskap Bidra i implementering, utvelgelse, gjennomføring, evaluere og videre tjenesteutvikling Veilede andre ansatte

40 4. Helsefremmende skoler Kjennetegn: Et miljø der elever ikke blir mobbet Hvor elevene er del av et inkluderende fellesskap Der elevene opplever å mestre skolearbeid («tilpasset opplæring») Mobbing er «gift for sjelen»! Det finnes anbefalte programmer PPT og PP-psykologer er selvsagte og relevante, sammen med skolehelsetjeneste og barnevern og psykologer der Psykolog kan ha mer fokus på prosesser og muligheter på skolen (systemarbeid): læringsmiljø, psykososialt miljø, inkluderingsarenaer i friminutt, kommunikasjon med elever og skole-hjemsamarbeid? Bidra i vanskelige/bekymringssamtaler. Tverrfaglige Team kan brukes mer på overordnet nivå: - skoleutvikling, planleggingsdager og informasjon til lærere, barn og foreldre?

41 AK Imenes PSYKISK HELSE PÅ TIMEPLANEN smart skolestart Adrian Lorentzen, Mental helse ungdom: Livsmestingsfag på skolen: psykisk helse ikke sykdom og diagnoser. Bidra til ungdommers mestring Noe for psykologer!

42 5. Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon alle aldre Støttegrupper, selvhjelpsgrupper og pedagogiske (psykoedukative) programmer (også intenett-baserte programmer) Kan forebygge og redusere symptomer Alle kommune bør ha det! Bør testes på skoler/bedrifter/arbeidsliv og implementeres bredt! Bruk psykologer til skikkelig implementering, drift, veiledning og god utvelging/inklusjon etc

43 6. Programmer for forebygging av søvnproblemer Tips: Søvnproblem en egen folkehelseutfordring Ofte debutproblem for de fleste psykiske lidelser Effektive teknikker (søvnrestriksjon, stimuluskontroll, avslapningsteknikker og søvnhygiene) Programmer bør utvikles og testes! Obs subjektive helseplager, særlig smerte, henger ofte sammen Psykologer har kunnskapsgrunnlaget for å arbeid med søvn. Arbeider mye med søvn (helsestasjon). Har lett tilgang til helsepsykologisk kompetanse. Kan dessuten implementere, motivere til atferdsendring, utvelgelse, veiledning etc

44 7. Høy sysselsetting (kommune ikke hovedaktør) Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske lidelser Viktige tiltak er arbeidsmarkedspolitikk og konjunkturpolitikk, samt tiltak som kan redusere sykefravær og uføretrygding Psykologer kan delta med kunnskap både om arbeidsledighet som risikofaktor, og om den sterke sammenhengen mellom arbeidsrelaterte vansker og psykiske lidelser, i bedriftshelsetjeneste, tilrettelegging i arbeidslivet, hva som virker av tiltak, kommunens HR-avdelinger etc «Raskere tilbake» og «rask psykisk helsehjelp»

45 8.Arbeid med bistand Igjen, arbeidsledighet en sterk risikofaktor for psykiske lidelser. Psykiske lidelser kan føre deg utenfor arbeidslivet. «Arbeid med bistand» er et eget tiltak, som har vist god effekt. Programmet bør være tilgjengelig i alle kommuner Psykologer kan være delaktig i i planlegging av tilbud/utvikling og kvalitetssikring i opplegg (og er det ofte fra Aetat). Veilede utvelgelse og inklusjon.

46 9. Forebyggende tiltak på eldresentre Eldresentre bør videreutvikles slik at de fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet, depresjon. Lite forskning på området. Universelle, selektive og indikative tiltak bør utvikles og effektevalueres. Psykologer deler kunnskap om psykisk helse og hjelpebehov, og kan være med å utvikle, gjennomføre og evaluere gode tiltak vurdere helsebehov, veilede ansatte, utvikle og prøve ut tiltak, samarbeide med ulike tjenester og nivå Meldingen om «morgendagens omsorg» gir konkrete føringer som må følges opp og implementeres. Krever stor omstillinger, til dels ny og oppdatert kompetanse, innovasjon og det å ta i bruk velferdsteknologi. Her har psykologer nyttige bidrag.

47 10. Sterk evalueringsforskning Forebyggende tiltak må være forskningsbasert og omfatte både Iverksetting/ implementering Virkning /effekt Lønnsomhet /kostnad-nytte Om folk vil ha det /brukertilfredshet Forskning må styrkes Psykologer kan være tilknytningen til forskningsmiljø, hente ut/oversette forskningsresultat til kommune Kan selv forske og bidra med praksisarenaer for forskning og spille inn forskningsspørsmål Vi kan understøtte avtaler om samarbeid, forsking og studentpraksiser

48 Eksempel fra Bergen, mulighet for samarbeid med universitet og kompetansemiljø Samfunnspsykologisk forum vest: Samarbeid med UiB, Institutt for samfunnspsykologi Halvårlig gratis fagdag, til dels sammen med RKBU Samarbeid om studentpraksis, muligheter for å drøfte forskningssamarbeid Deltakelse i fagråd ved Psykologisk Fakultet/grunnutdanning og kommunefeltets innspill: hva er nødvendig kompetanse for kommunepsykologer? Samarbeidsavtaler mellom UiB/Uni Reseach og Bergen Kommune

49 Avrunding Psykologforeningen har tatt konsekvensen av hva vi vet om behovet for og nytten av forebygging For individ og for samfunn Har satt opp hovedsatsingsområdet forebygging for barn og unge Har lansert «Barneløftet»

50 Om FOREBYGGING FOR BARN OG UNGE NPF SITT HOVEDSATSINGSOMRÅDE Ved å gi alle mennesker som arbeider med barn offentlig tilbud om støtte og veiledning og tilgjengelig fagkunnskap. Sikre at barn kommer seg gjennom oppvekst og skolegang Tor Levin Hofgaard, president NPF

51 Behov for mer kompetanse om forebygging! Vi har allerede mye nyttig kunnskap, som må brukes på en annen måte enn tradisjonelt klinisk arbeid Kanskje ikke avlæring, men i alle fall tilførsel av kunnskap og kompetanse for å være rustet til sterkere muskler i forebyggende arbeid Mer kompetanse gjennom Spesialisering? Valgfrie program? Enkeltstående kurs? (Festspill 2015) NAPHA?/RKBU ene? «Psykologer er så indoktrinert med helbrederrollen, at det er vanskelig for oss å tenke tanken på å stikke hodet ut av terapirommet. Vi trenger avlæring». Presidenten på Litteraturhuset fredag 21.nov 2014

52 Utfordring fra lederkonferansen Drøftet utradisjonelle stillinger for psykologer med mulighet for å få på plass forebyggende strategier Søk en stilling uten «psykolog» i tittel Har du lyst å arbeid mer med forebygging, og komme i formell posisjon? Søk en stilling som min - rådgiver! Jeg inviterer til walk & talk for de som vi snakke litt mer om det Nettverk?

53 Takk for meg Og jeg anbefaler gjerne boka vår (2012):

Hvordan få til felles og tidligere innsats for utsatte barn og unge?

Hvordan få til felles og tidligere innsats for utsatte barn og unge? Hvordan få til felles og tidligere innsats for utsatte barn og unge? Britt Randi Hjartnes Schjødt Spesialrådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Spesialist i samfunnspsykologi Hvordan blir vi hvem

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Hvordan kan kommunepsykolog være nyttig for skoleledelsen?

Hvordan kan kommunepsykolog være nyttig for skoleledelsen? Hvordan kan kommunepsykolog være nyttig for skoleledelsen? V/psykologspesialist og kommunepsykolog Anne-Kristin Imenes Nøtterøy kommune PPT Nasjonal oppvekstkonferanse Tromsø 6.-7. oktober 2014 Kommunepsykolog

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no

Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no Fysisk aktivitet og psykisk helse Avd.direktør Henriette Øien heo@helsedir.no 19.Sept 2014 Norske anbefalinger Anbefalinger om fysisk aktivitet Voksne og eldre bør være i moderat fysisk aktivitet minst

Detaljer

Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15

Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15 Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15 Aller først: If you have no head use overhead! If you have no point use powerpoint! Kommunepsykolog

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover

Psykologer i Vestfoldkommunene. Muligheter fremover Psykologer i Vestfoldkommunene Muligheter fremover Antall Kommune Voksne Barn og unge Svelvik 1 2 Holmestrand/Re 1 Re 1 0,5 Horten 2 2 Tønsberg 2 2 Nøtterøy 1 Sandefjord 2 2 Larvik 2 1 Sum 11 10,5 Oppgaven

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( )

Bedre psykisk helse for barn og unge. Hovedsatsningsområdet ( ) Bedre psykisk helse for barn og unge Hovedsatsningsområdet (2016-2019) NAPHA, Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene Spesialrådgiver Kari Frank . Politiske beslutninger Arenaer der barn og

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder

Folkehelsearbeid for barn og unge. v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Folkehelsearbeid for barn og unge v/ folkehelserådgiver Solveig Pettersen Hervik, Fylkesmannen i Aust- Agder Presentasjonens innhold: Hva er folkehelsearbeid? Folkehelseloven Oversiktsarbeid Folkehelse

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune

Prosjektplan. Mellom linjene. Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune Prosjektplan Mellom linjene Et samhandlingsprosjekt om barn, familie og oppvekst i Flesberg kommune 11.11.2013 1. MÅL OG RAMMER... 2 2. BAKGRUNN... 2 3. HENSIKT... 3 4. FORPROSJEKT... 3 5. OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) FOKUSOMRÅDER 2014/2015 PPT leder TIDLIG INNSATS Bidra til at barn og unge med særskilte behov får rask, treffsikker og helhetlig hjelp Fleksibilitet i bruk av kompetanse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning

Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd. Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Helsefremmende skoler - læring og helse hånd i hånd Nina Grieg Viig, PhD Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning Er helsefremmende arbeid pedagogikk? Helsefremmende arbeid: den prosess som setter

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Brukernes forventninger om samhandling. Bidrar psykologene med et nytt perspektiv?

Brukernes forventninger om samhandling. Bidrar psykologene med et nytt perspektiv? Brukernes forventninger om samhandling. Bidrar psykologene med et nytt perspektiv? Dagfinn Bjørgen Daglig Leder KBT Midt-Norge 30.11.2016 side nr 1 www.kbtmidt.no 30.11.2016 side nr 2 KBTs arbeidsområder

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2

Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1. kap 4.5.1 tiltak nr 32) og 33) Skolevegring... 2 Utvalg for helse- og sosialtjenester 04.05.11 sak 10/11 vedlegg 6 Plan for psykisk helsearbeid 2011-2019. Sandnes kommune. Vedlegg 6 Kap 4.4.3. (tiltak nr 30) Gruppetilbud og Mestringskurs... 1 kap 4.5.1

Detaljer

BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I

BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I BALANSEGANGEN MELLOM BEHANDLING OG ANDRE OPPGAVER I KOMMUNEN NASJONAL NETTVERKSSAMLING FOR PSYKOLOGER I KOMMUNEN 9.NOVEMBER 2017 Åste Herheim Spesialist i klinisk samfunnspsykologi og psykolog i Drammen

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester?

Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester? Fra hemmelige tjenester til tilgjengelige tjenester? Refleksjoner etter 10 års satsing på psykologer i kommunene Nasjonal nettverkssamling 19. november 2015 Anette Clausen spesialrådgiver NORSK PSYKOLOGFORENING

Detaljer

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei

Frisklivssentraler. Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei Frisklivssentraler Inger M. Skarpaas. Samling for frisklivssentraler. Skei 25.10.2017 https://www.mentimeter.com/s/2fb07db2287ed4de09d91016b7c8ccde/d6d4e481f3ea/edit www.menti.com 3 Kommunale frisklivssentraler

Detaljer

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis

Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Utvikling av team og kunnskapsbasert praksis Forventinger til kommunene Kristiansand 5. desember 2017 Ved Anette Mjelde, Helsedirektoratet Mestre hele livet Regjeringens strategi for god psykisk helse

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Hvordan ivareta det todelte mandatet?

Hvordan ivareta det todelte mandatet? Hvordan ivareta det todelte mandatet? V/psykologspesialist og kommunepsykolog Anne- Kris:n Imenes Nø>erøy kommune, PPT S:Celseskonferanse Faglig råd for PPT 8. - 9. september 2014 Trondheim Symposiebeskrivelse

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

Høring: Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høring: Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 14. januar 2011 Vår ref: 73/3900/2011 AC/hs Høring: Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Norsk Psykologforening mener styrking

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 10

Tjenesteavtale nr. 10 Tjenesteavtale nr. 10 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?»

«Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» «Hvordan kan utdanningsinstitusjonene bidra sammen med kommunene i det kunnskapsbaserte folkehelsearbeidet?» I Folkehelsemeldingen» settes tre ambisiøse mål: (Meld. St. 34. God helse felles ansvar) 1.

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer

Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer Jeg kommer til å snakke om: (hvis stemmen holder) Program for folkehelsearbeid i kommunene Depressive symptomer blant skoleelever i Rogaland Litt mer om programmet Strategi for god psykisk helse (2017-2022)

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid

Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Landsgruppen av helsesøstre NSF Akershus Seniorrådgiver Astrid H. Kvalnes Kommunene har

Detaljer

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011

Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver. Fagdag 18. februar 2011 Samhandlingsreformen noen viktige perspektiver Fagdag 18. februar 2011 Kort om innlegget Samhandlingsreformen tre overordnede utfordringer Meldingens 5 hovedgrep Viktige perspektiver i meldingen Nye lovforslag

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Rask psykisk helsehjelp Notodden

Rask psykisk helsehjelp Notodden Fotograf Morten Gjerde Rask psykisk helsehjelp Notodden Implementeringsarbeidet, status, erfaringer, utfordringer? NAPHA Konferanse 25.5.2016 Rask psykisk helsehjelp Notodden Tverrfaglig team kognitive

Detaljer

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017

Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 Forum for rus og psykisk helse Jarlsberg 17 november 2017 TRE KOMMUNER BLIR TIL EN En krevende prosess preget av korte tidsfrister. Top-down prosess. Fagdag for seksjonen, alle komme med innspill til ny

Detaljer

Strategi for god psykisk helse ( )

Strategi for god psykisk helse ( ) Strategi for god psykisk helse (2017-2022) Lagt fram 25.8.17 - fokus på livskvalitet Mange av virkemidlene for å fremme livskvalitet finnes i andre sektorer enn helse De sektorene som har virkemidler,

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

PSYKOLOG I KOMMUNEN. Kommunepsykolog i Kongsberg kommune Ellen Marie Janse van Vuuren Langesund

PSYKOLOG I KOMMUNEN. Kommunepsykolog i Kongsberg kommune Ellen Marie Janse van Vuuren Langesund PSYKOLOG I KOMMUNEN Kommunepsykolog i Kongsberg kommune Ellen Marie Janse van Vuuren Langesund 20.11.2017 Psykolog i kommunen Min bakgrunn: Utdanning: Utdannet spesialist i klinisk barne- og ungdomsspsykologi

Detaljer

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang

Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge. Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om barn og unge Velkommen v/anita Rolland F. Fuglesang KOMMUNE FYLKE REGION STAT «Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for utsatte barn og unge 0 24 år» Justis-

Detaljer

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Forstå familien i et sosialøkologisk perspektiv 2 Folkehelseloven

Detaljer

Møte Med koordinatorer og Barnehageforum Tromsø 07.05.14

Møte Med koordinatorer og Barnehageforum Tromsø 07.05.14 Møte Med koordinatorer og Barnehageforum Tromsø 07.05.14 Tildelingsbrevet fra KMD 2014 2.3. «Fylkesmannen skal sikre intern koordinering av arbeidet for barn og unge innad i embetet innen fagfeltene barnevern,

Detaljer

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen

Hva er PALS? Mål for presentasjonen. Mål for presentasjonen Hva er PALS? Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS) Anne Arnesen & Wilhelm Meek-Hansen, Atferdssenteret Mål for presentasjonen Gi et overblikk over PALS-modellens mål, innhold og

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter?

Folkehelsearbeid. Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Folkehelsearbeid Felles forståelse av utfordringer, ansvar og muligheter? Utfordringsbildet 1) Det er store helseforskjeller skjevfordeling av levekår, levevaner og helse i befolkningen 2) Folkehelsa er

Detaljer

Helsefremmende barnehager

Helsefremmende barnehager Helsefremmende barnehager Bjørn-Are Melvik/rådgiver 02.11.2011 Robuste barn s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Helsefremmende barnehager og skoler

Helsefremmende barnehager og skoler Helsefremmende barnehager og skoler Bjørn-Are Melvik/rådgiver 2013-03-05 Evenes s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi

Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Folkehelsearbeid og psykososial rådgivning i barnehage og skole Kristin Andreassen Eide Psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi Rett i overkant av 17000 innbyggere 5 barneskoler 2 ungdomsskoler

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen

Fremtidens tjenester. Monica Martinussen Fremtidens tjenester Monica Martinussen Bestilling fra Gerd til RKBU-Nord Hvordan ser dere at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer utvikler seg og forandrer seg i den tiden vi er inne i nå? Hva kan

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling

Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling Tidlig innsats i barnehagen Fra bekymring til handling 1 Hvorfor tidlig innsats i barnehagen? Problematisk bruk av rusmidler hos om lag 300.000 nordmenn og kvinner, i hovedsak alkohol. (SIRUS 2009) Rundt

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet

Om Helsedirektoratet. Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet 1 Helsedirektoratets samfunnsoppdrag Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Hvordan kan Ungdata brukes?

Hvordan kan Ungdata brukes? 2014 Hvordan kan Ungdata brukes? Utfordringer Vekst i velferdsutgiftene Utvikle effektive helsefremmende og forebyggende tilbud og tjenester Satsing på barn og unge er per definisjon forebyggende Men mangel

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle. Trond Hatling Leder

Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle. Trond Hatling Leder Velkommen - og noen tanker om psykologenes rolle Trond Hatling Leder stikkord På utallige oppfordringer Rask psykisk helsehjelp Del av større tjeneste Bygge ut tilbudet for voksenpopulasjonen Behandlingsbegrepets

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Nye retningslinjer for helsestasjonen

Nye retningslinjer for helsestasjonen Nye retningslinjer for helsestasjonen Foreldres psykiske helse: Foreldre bør få spørsmål om egen psykiske helse og trivsel (sterk anbefaling) Foreldrenes psykiske helse bør tas opp på hjemmebesøk 7 10

Detaljer

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013

visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 visitbodo.com Lederkonferanse Bodø Marit Tørstad 23.10.2013 Hva jeg skal snakke om U@ordringer sea fra Helsedirektoratet innen psykisk helsevern for barn og unge AkGvitetsdata Planlegging av retningslinje

Detaljer

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen

Robust oppvekst i helsefremmende kommuner. Ole Trygve Stigen Robust oppvekst i helsefremmende kommuner Ole Trygve Stigen Hva er robust oppvekst? Hva gjør en helsefremmende kommune? 2 Faktorer som har betydning for oppvekst - eksempler Familiesituasjon (stabilitet,

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta

SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta SIDE 1 SAMHANDLINGSAVTALANE : Kompetansebehovet i kommunane og forventningar til spesialisthelsetenesta Marit Botnen Kommunalsjef Helse og omsorg Ulstein kommune Foredrag på seminar i regi av ÅRU og Administrativt

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring

Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring Barn og unge skal få realisert sitt potensial for utvikling og læring INNHOLD INNLEDNING...4 Overordnede rammer...4 Verdisyn...5 Mål...6 Delmål...6 Indikatorer...6 HOVEDUTFORDRINGER...7 Psykisk helse

Detaljer

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn

Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn Hvordan får vi implementert nasjonale faglige retningslinjer Veiing og måling av skolebarn Forebygging og behandling av overvekt og fedme hos barn 01.10.2012 1 Helsedirektoratets plass i forvaltningen

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Barn og unges psykiske helse

Barn og unges psykiske helse Barn og unges psykiske helse Arendal, 16.08.2016 Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet Oversikt 1. Dagens ungdomsgenerasjon 2. Psykisk helse i et folkehelseperspektiv

Detaljer

Talenter for framtida

Talenter for framtida Talenter for framtida Hovedmål Kommunene i Grenland skal gjennom felles satsing på forebyggende arbeid, tidlig intervensjon og økt samarbeid, bidra til at flere blir kvalifisert for arbeidslivet. For å

Detaljer

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud

Barn og familie. Budsjettseminar Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud Barn og familie Budsjettseminar 29.9.16 Barne- og familiesjef Anne Grethe Hole-Stenerud 1 Organisering Barne- og familiesjef Sosialtjenesten i NAV Hadeland Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Jordmor

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer