Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tidlig intervensjon. ungdom med rusrelatert problematikk"

Transkript

1 Et utviklingsprosjekt i samarbeid mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid og overføringsrutiner til NAV/sosialtjenesten Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

2 Kompetansesenter rus region vest Bergen er ett av syv regionale kompetansesentra innen rusfeltet i Norge, med regionalt ansvar for Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidsområder er innen forebygging, tidlig intervensjon og styrking av kompetanse i arbeid med rusmiddelavhengige. Kompetansesenteret bistår med råd og veiledning, kurs/konferanser, seminar, erfaringsutveksling og prosjektutvikling. Stiftelsen Bergensklinikkene er en uavhengig, livssynsnøytral ideell non-profit og selveiende stiftelse for «mestring av rusproblemer, helse, livsstil og avhengighet» gjennom behandling, forebygging, forskning og undervisning. Heftets tittel: TIDLIG INTERVENSJON UNGDOM MED RUSRELATERT PROBLEMATIKK Kartleggingsverktøy Brukermedvirkning Systematisk tiltaksplanarbeid og overføringsrutiner til nav/sosialtjenesten Forfatter/prosjektkoordinator Bente Cecilie Foss, Bergenhus barneverntjeneste Stiftelsen Bergensklinikkene Rapporten kan bestilles hos: Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Vestre Torggate 11, 5015 Bergen. Tlf Område: Hordaland, Sogn og Fjordane. Hjemmeside: Spisskompetanse: «Kjønn og rus» og «Foreldrerollen i rusforebyggende arbeid» Helsedirektoratet er oppdragsgiver for kompetansesenterets virksomhet. Layout: Camilla Holcroft

3 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk Kartleggingsverktøy, brukermedvirkning, systematisk tiltaksplanarbeid og overføringsrutiner til NAV/sosialtjenesten Bergenhus barneverntjeneste Prosjektkoordinator Bente Cecilie Foss Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

4 forord Kompetansesenteret rus region vest Bergen inviterte i 2008 Bergenhus barneverntjeneste til et samarbeid for å styrke rusmiddelarbeidet overfor unge barnevernklienter. Arbeidet har vært en del av Kompetansesenterets satsing på tidlig intervensjon, i tråd med veileder til Helsedirektoratet Fra bekymring til handling. Kompetansesenteret startet dette arbeidet først i et prosjekt i samarbeid med Ytrebygda barneverntjeneste og NAV/kontor. Arbeidet ble etablert fordi en ønsket å fremskaffe oversikt og arbeide systematisk med klienter i alderen år, som bruker rusmidler eller står i fare for å bruke rusmidler på en risikofylt måte. Konkret har formålet vært å sikre kontinuitet, kvalitet, individuelt tilrettelagt oppfølging overfor unge i alderen år som er i fare for å utvikle rusproblem. Det har vært arbeidet med å sikre overgangsrutiner mellom barneverntjeneste og NAV/sosialtjenesten. Kompetansesenteret har etter hvert samhandlet med flere kommuner for å arbeide mer systematisk med å kartlegge rusproblematikk og sikre oppfølging av unge barnevernklienter. Denne rapporten beskriver arbeidsprosessen ved Bergenhus barneverntjeneste, og omhandler oppfølging av unge i risiko, - den presenterer hvordan en tilrettela for å kartlegge rusproblematikk, om arbeidet med å styrke samhandling mellom tjenestene og hvordan en internt har gjennomført arbeidet. En har i arbeidet hatt fokus på å - anvende kartleggingsverktøy for rus overfor unge i alderen år - anvende skjema for å kartlegge risiko og beskyttelsesfaktorer - utarbeide rutiner for å sikre overføring mellom barnevern og sosial/ NAV tjeneste - følge opp unge gjennom bruk av tiltaksplaner. Kompetansesenteret får årlige oppdrag fra Helsedirektoratet og midler til styrking av tidlig intervensjon. Kompetansesenteret har fulgt prosessen ved Bergenhus barneverntjeneste gjennom veiledningsmøter, fagdager/prosjektmøter og kurs til medarbeidere i motiverende intervju. Bergenhus barneverntjeneste fikk tilført midler tilsvarende en stilling fra Kompetansesenteret. Bergen, desember 2010 Vibeke Johannessen Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene 2 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

5 Innhold Innledning 5 Målsettinger for 1. prosjektperiode Målsettinger for 2. prosjektperiode Organiseringen av prosjektet 8 Erfaringer og refleksjoner i forhold til prosjektmål 16 Hovedmål: Øke kvaliteten på tjenestene til ungdom med rusrelatert problematikk Delmål 1 Utarbeide overgangsrutiner mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten Delmål 2 Gjennomføre dybdekartlegging av hjelpebehov hos et utvalg klienter og følge disse opp slik at en legger til rette for en positiv utvikling Delmål 3.1 Videreutvikle ruskompetansen i hele barneverntjenestens organisasjon Delmål 3.2 Bruke kartleggingen som utgangspunkt for oppsummeringssamtale og tiltaksplanarbeid, og teste ut mal og verktøy for tiltaksplanarbeidet Anbefalinger videre 35 Hva skal til for å implementere disse arbeidsmetodene i barneverntjenesten? En oppsummering av erfaringene fra prosjektet 38 Ressurslitteratur benyttet i prosjektet 40 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

6 4 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

7 Innledning Bergenhus barneverntjeneste ble i siste halvdel av 2007 forespurt fra Kompetansesenteret rus region vest, Stiftelsen Bergensklinikkene om å delta i et utviklingsprosjekt. Barneverntjenesten ville bli tildelt midler for ansettelse av en prosjektkoordinator i ett år. Arbeidet var en del av en nasjonal satsing fra Helsedirektoratet på tidlig intervenering overfor risikoutsatte grupper. Prosjektets hensikt var å stimulere til videreutvikling og implementering av metoder som kunne bidra til å utvikle kompetanse om tidlig identifikasjon og intervenering ovenfor ungdom med rusrelatert problematikk, og nå frem med oppfølgingsarbeid som kan hindre videre klientkarriere hos barnevernsbarn. Samt bidra til å forhindre en videre rusutvikling hos ungdommene. Bergenhus Barneverntjeneste takket ja til dette, og prosjektkoordinator tiltrådte i januar Målgruppen ble definert til ungdom fra 16 til 18 år som mottar hjelp fra barneverntjenesten og vurderes til å ha, eller være i fare for å utvikle et rusrelatert problem. Prosjektet var en videreføring av et tilsvarende prosjekt som startet i Ytrebygda barneverntjeneste. Prosjektperioden for Ytrebygda prosjektet var fra mai 2007 til mai I løpet av denne perioden ble det utarbeidet et forslag til et kartleggingsverktøy som var tilpasset målgruppen. Kartleggingsverktøyet ble ikke testet ut i Ytrebygda prosjektet, men videreført for utprøving ved Bergenhus og tre andre kommuner i Hordaland. Prosjektet ved Bergenhus barneverntjeneste ble på grunn av permisjon og sykdom gjennomført i to perioder. Den 1. prosjektperioden varte fra januar 2008 til oktober Den 2. prosjektperioden varte fra januar 2010 til juli Hovedfokus i første prosjektperiode var å legitimere prosjektets rolle og hensikt, etablere samarbeid med saksbehandlere og rekruttere ungdom til å delta i prosjektet. Deretter skulle en anvende og teste kartleggingsverktøyet, utarbeide overføringsrutiner fra barneverntjenesten til sosialtjenesten, implementere rutinen og arbeide med metoder for systematisk tiltaksplanarbeid. I andre del av prosjektet var hovedfokus å fortsette bruken av kartleggingsverktøyet, systematisere erfaringene hos saksbehandlerne, teste ut arbeidsmetoder og verktøy utarbeidet for systematisk tiltaksplanarbeid i samarbeid med ungdommene og implementere bruken av verktøyene. Videre skulle en oppsummere erfaringer med overføringsrutinen mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste. I prosjektperiodene var det mellom 20 og 25 saksbehandlere ansatt ved Bergenhus barneverntjeneste. De enkelte saksbehandlerne var i ulik grad involvert i forhold til prosjektet. Totalt i de to prosjektperiodene er det identifisert 49 ungdom i målgruppen for kartlegging, det ble forsøkt å starte opp kartlegginger med totalt 31 ulike ungdommer og det er blitt gjennomført 13 komplette kartlegginger. 7 saksbehandlere har gjennomført oppsummeringssamtaler etter gjennomført kartlegging, og 5 saksbehandlere har testet ut malen og verktøy for systematisk tiltaksplanarbeid i samarbeid med ungdommene. Denne rapporten er basert på erfaringene fra dette arbeidet. I rapporten vil de ulike komponentene i prosjektet beskrives og erfaringene drøftes. Videre vil målsettingene for prosjektet drøftes i forhold til måloppnåelse. Oppsummeringene er basert på spørreskjema anvendt overfor saksbehandlerne, samt veilederne og prosjektkoordinators vurderinger. Avslutningsvis oppsummeres erfaringene fra prosjektperiodene, sammen med refleksjon om hva som skal til for å implementere slike arbeidsverktøy i barnevernstjenesten. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

8 Mål for 1. prosjektperiode Hovedmål: Øke kvaliteten på tjenestene til ungdom med rusrelatert problematikk Delmål: l: Utarbeide overgangsrutiner mellom barneverntjeneste og sosialtjenesten 2: Gjennomføre dybdekartlegging av hjelpe- behov for et utvalg klienter og følge disse opp slik at en legger til rette for en positiv utvikling 3: Videreutvikle ruskompetansen i hele barnevernstjenestens organisasjon Delmålene søkes oppfylt gjennom følgende tiltak: Kartlegge hva som skal til for en vellykket overføring ut fra både barnevern- og sosialtjenestens perspektiv Etablere en rutine som ivaretar rammene for en slik overføring Knytte kontakter og lage samarbeidsklima mellom de to tjenestene Utveksle kunnskap og erfaringer rundt målgruppen, i forhold til rusproblematikk og kartleggingsverktøy Veilede og koordinere overføring i konkrete saker opp mot sosialtjenesten Kartlegge hvilke fellesnevnere som er tilstede i de sakene der barneverntjenesten vurderer at ungdommen har behov for oppfølging etter 18 år Utveksle kunnskap om hvilke tiltak tjenestene kan tilby ungdom med rusrelatert problematikk innenfor sitt lovverk Kartlegge risiko- og beskyttelsesfaktorer hos utvalgte ungdommer Utarbeide tiltaksplaner i samarbeid med de aktuelle ungdommene og saksbehandlere Teste ut et kartleggingsverktøy i dialog med ungdom og saks-behandler der vi har fokus på ungdommens ønsker og hjelpebehov Komme frem til et innhold i disse møtepunktene som oppleves konstruktivt for ungdom og saksbehandler i forhold til målene i tiltaksplanen Ha fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring i kontakten med ungdommene Tilpasse metodikken til Bergenhus bvt. rammer og muligheter gjennom drøftinger i ressursgruppen. Formidle erfaringer og implementere metodikk i Bergenhus barneverntjeneste. Sette fokus på, kartlegge og systematisere den tilnærmingen som fungerer bra i forhold til målgruppen ved Bergenhus Barneverntjeneste Danne en oversikt over aktuelle tiltak og behov som finnes, og er aktuelle for målgruppen Kartlegge hva som vil være den mest formålstjenelige måten å følge opp ungdom med rusproblematikk på fra barneverntjenestens perspektiv Systematisere erfaringene fra prosjektet i en veileder som kan danne utgangspunkt for implementering av kartleggingsverktøy og metodikk Få rusproblematikk på dagsorden ved kontoret i form av tema diskusjoner, veileding, kurs, fagdager og arbeid inn mot konkrete saker Suksesskriterier: Etablert samarbeid med Sentrum og Sandviken sosialkontor Etablert en felles mal for hvordan overføringer av saker fra barneverntjenesten til sosialtjenesten bør være. Ha testet ut rutinene i konkrete klientsaker. Gjennomført utvelgelse av en gruppe ungdommer ut fra gitte kriterier, der vi har kartlagt risiko- og beskyttelses faktorer, testet ut kartleggingsverktøy og gjennomført systematiske samtaler. Erfaringene fra dette arbeidet er systematisert og dokumentert. Kontoret evaluerer prosjektet som nyttig etter endt prosjektperiode Alle barnevernstjenestens ansatte har fått økt bevissthet og kunnskap om hvordan de kan jobbe i saker med ungdom og rusproblematikk. 6 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

9 Mål for 2. prosjektperiode Hovedmål: Øke kvaliteten på tjenestene til ungdom med rusrelatert problematikk Delmål: l: Gjøre flere erfaringer med bruken av overføringsrutinen mellom barneverntjeneste og sosialtjeneste og fortsette implementeringsarbeidet. 2: Gjøre flere erfaringer med bruk av kartleggingsverktøyet 3: Bruke kartleggingen som utgangspunkt for oppsummeringssamtale og tiltaksplanarbeid. Og teste ut mal og verktøy for tiltaksplanarbeidet. Delmålene søkes oppfylt gjennom følgende tiltak: Sjekke ut om alle kjenner til rutinen og eventuelt gå gjennom denne på nytt ved kontoret. Eventuelt gjenopprette kontakt og samarbeid med prosjektets kontaktpersoner ved sosialtjenestene (NAV). Teste ut rutinen i forhold til flere overføringssaker Evaluere hvordan overføringsrutinen har fungert Oppsummere de erfaringene vi har gjort oss med rutinen Teste ut et kartleggingsverktøy i dialog med ungdom og saksbehandler der vi har fokus på ungdommens ønsker og hjelpebehov Gjennomføre oppsummeringssamtaler etter gjennomført kartlegging Ha fokus på brukermedvirkning og ansvarliggjøring i kontakten med ungdommene Tilpasse metodikken til Bergenhus bvt.s rammer og muligheter gjennom drøftinger i ressursgruppen. Formidle erfaringer og implementere metodikk i Bergenhus barneverntjeneste Lage en tydelig sammenheng for ungdom og saksbehandlere mellom å involvere ungdommene i kartleggingen og brukermedvirkning i det videre tiltaksplanarbeidet. Sette fokus på betydningen av brukermedvirkning i tiltaksplanarbeidet og i valg av mål og tiltak. Teste ut mal og verktøy for tiltaksplanarbeid Se dette i sammenheng med implementeringen av Kvellos utredingsmal og rutinene for saksbehandlingen i sin helhet. Evaluere og oppsummere erfaringene vi har gjort oss med kartleggingsverktøyet Se dette i sammenheng med Kvellos undersøkelsesmal Suksesskriterier: Etablert samarbeid med Sentrum og Sandviken sosialkontor Ha testet ut rutinene i konkrete klient saker. Gjennomført evaluering Skrevet om resultatene i prosjektrapporten. Testet ut kartleggingsverktøyet i forhold til flere ungdommer Erfaringene fra dette arbeidet er systematisert og dokumentert. Testet ut mal og verktøy for systematisk tiltaksplanarbeid i forhold til de kartlagte ungdommene Videreutviklet malen slik at den er i tråd med ungdom og saksbehandlers behov Erfaringene fra dette arbeidet er systematisert og dokumentert Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

10 Organiseringen av prosjektet Bergenhus Barneverntjeneste valgte å organisere prosjektet slik at prosjektkoordinator arbeidet delvis inn mot alle ansatte ved kontoret i form av fagdager. En laget en folder Ruspost og det ble gitt informasjon på fellesmøter. Prosjektkoordinator samarbeidet med de enkelte saksbehandlerne og deres ungdommer som ble valgt ut til å gjennomføre kartlegginger eller teste ut overføringsrutinen. En gruppe av saksbehandlere som selv ønsket å engasjere seg spesielt i prosjektet ble organisert som Ressursgruppen. Saksbehandlere ble ikke pålagt å delta i prosjektet ut over de interne fagdagene. Dermed var utestingen av verktøy og rutiner avhengig av saksbehandlernes interesse og prioritering. I det følgende vil det gjøres nærmere rede for de enkelte delene av prosjektet. I de to flytskjemaene som følger, presenteres de ulike elementene i prosjektet, tidsperspektiv og sammenhengen dem. De er laget med en tidslinje, slik at det er mulig å se når i løpet av prosjektperiodene de ulike delene har vært i fokus. Refleksjoner rundt funnene og erfaringer som er gjort vil beskrives grundigere under overskriften: erfaringer og refleksjoner i forhold til prosjektmål. 8 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

11 9 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene 2010

12 10 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

13 Dybdeintervjuer med saksbehandlere Ved prosjektstart gjennomførte prosjektkoordinator fem dybdeintervjuer med saksbehandlere som alle hadde erfaring med ungdomssaker. Bakgrunnen var et ønske om å bli kjent med måten Bergenhus barneverntjeneste arbeidet med ungdom som hadde et rusrelatert problem, tydeliggjøre og systematisere det som allerede fungerte bra ved kontoret. I tillegg var det sentralt å få frem hvilke utfordringer saksbehandlerne opplevde i saker der de hadde ungdom de visste eller antok ruset seg. Intervjuene ble gjennomført i forkant av at prosjektmålene ble formulert. Slik kunne målsettingene gjenspeile noen av de områdene der saksbehandlerne opplevde de største utfordringene. Spørreundersøkelse om kompetansehevingsbehov På første informasjonsmøte på kontoret, ble det delt ut et spørreskjema til saksbehandlerne hvor en kartla behov for kompetanse innen rusrelaterte tema. Før prosjektavslutning ble saksbehandlerne bedt om å krysse av på det samme skjema en gang til, slik at en kunne vurdere om prosjektet har bidratt til en endring. Utvelgelse av ungdom Målgruppen ble som tidligere nevnt, definert til ungdom, av begge kjønn, i alderen mellom 16 og 18 år, som enten hadde et problematisk forhold til rusmidler eller som ble vurdert til å være i risiko for å utvikle dette. Videre var det et kriterium at barneverntjenesten var ferdig med undersøkelsen, og at ungdommen ved inntak til prosjektet skulle motta tiltak fra barneverntjenesten. Prosjektet skulle ikke fungere som et tiltak. I det følgende vil prosedyren for hvordan ungdommene ble valgt for kartlegging i 1. prosjektperiode beskrives. En del ting ble endret i prosjektperiode 2. Hva som ble endret, vil bli omtalt under neste avsnitt. Første prosjektperiode Utvelgelsen skjedde ved at prosjektkoordinator brukte gruppemøtene til å gå gjennom målgruppen, hensikten med prosjektet, og svarte på spørsmål fra saksbehandlerne. Deretter kunne saksbehandlerne sammen med deres gruppeleder melde ungdom som kunne være aktuelle for prosjektet. Totalt ble det tilmeldt 24 ungdommer. For videre utvelgelse, ble det foretatt systematiske samtaler, med hver enkelt saksbehandler til de aktuelle ungdommene. Et formål med samtalene var å gi informasjon til ungdommens saksbehandler, legitimere hvorfor det kunne være nyttig for ungdommen og motivere saksbehandler til å la ungdommen delta. I tillegg var dette en viktig arena for å kunne avklare forventninger til hva deltakelse innebar både for prosjektkoordinator, saksbehandler og ungdom. Ut fra den informasjonen saksbehandler ga om ungdommen, avgjorde prosjektkoordinator sammen med veiledere hvilke 12 ungdommer som skulle få tilbud om å delta. Utvelgelsen ble vurdert ut fra: - Ungdommens situasjon og etiske vurderinger rundt ungdommens sak - Praktiske hensyn i saken (eks. mange sammenfallende tiltak som totalt kunne bli en for stor belasting for ungdommen, tidligere utført omfattende kartlegginger) - Målgruppen for prosjektet Andre prosjektperiode I andre prosjektperiode ble utvelgelsesprosedyrene noe forenklet. Dermed ble ansvaret for hvem som skulle kartlegges lagt på gruppelederne sammen med de saksbehandlerne som hadde ungdommer i målgruppen. 25 ungdommer ble valgt ut. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

14 Mappekartlegging av risiko- og beskyttelsesfaktorer i ungdommenes klientmapper Etter hvert som ungdommene fikk tilbud om deltakelse i prosjektet ble det foretatt en grundig mappekartlegging. Prosjektkoordinatoren leste gjennom all dokumentasjon som var i ungdommens mapper og registrerte risiko- og beskyttelsesfaktorer relatert til ungdommen, oppvekstmiljø, nettverk og familie. Hensikten med mappekartleggingen var å se om det var mulig å identifisere noen fellestrekk hos denne gruppa i form av score på risiko- og beskyttelsesfaktorer. Videre var det interessant å se på om saksbehandlerne hadde fokus på risiko- og beskyttelsesfaktorer hos ungdommene. Mappekartleggingen tjente også det formålet at prosjektkoordinatoren fikk grundig innblikk i ungdommens sak, måten barneverntjenesten arbeidet på, i forhold til undersøkelse, tiltak og kontakt med ungdom og foreldre. Dette var et tidkrevende arbeid for prosjektkoordinator, og mappekartlegging ble gjennomført på de 5 første ungdommene. Uttesting og videreutvikling av kartleggingsverktøy Kartleggingsverktøyet er en spørsmålsguide med spørsmål innenfor 13 ulike temaområder. Det er både avkrysningsspørsmål og åpne spørsmål, som gir rom for dialog og utdypning både for ungdom og saksbehandler. Verktøyet berører mange ulike tema og områder i ungdommens liv, men har hovedfokus på å avdekke forhold knyttet til rusrelaterte vansker. I første prosjektperiode hadde prosjektkoordinator behov for å teste ut og gjøre seg kjent med kartleggingsverktøyet før uttesting overfor de utvalgte ungdommene. Dette ble gjort gjennom et pilotintervju, med en ekstern ungdom som prosjektkoordinatoren kjente fra tidligere. Denne samtalen ble tatt opp på video, og prosjektkoordinatoren fikk veiledning på videoopptaket. Dette var svært nyttig i det videre arbeidet og skapte større trygghet hos prosjektkoordinatoren til å gå inn i kartleggingsarbeidet sammen med ungdommene, og ikke minst veiledning av saksbehandlerne. Fagdag om kartleggingsverktøyet Kontoret satte av en fagdag der alle saksbehandlerne testet ut kartleggingsverktøyet gjennom rollespill. Den enkelte saksbehandler fikk erfaringer både som kartlegger, observatør og i rollen som ungdom. I etterkant av fagdagen ble det foreslått noen endringer kartleggingsverktøyet. Uttesting av kartleggingsverktøy overfor ungdommene Prosjektkoordinator gjennomførte to forberedelsessamtaler med saksbehandlerne, med fokus på hvordan arbeidet skulle introduseres til ungdommen, roller til saksbehandlere, prosjektkoordinator og eventuelt andre som var tilstede under samtalene. Det ble vurdert om det var hensiktsmessig å være en eller to voksne med på samtalene m.m. Selve kartleggingen med ungdommen ble gjennomført noe ulikt, i forhold til hva som var praktisk mulig og vurdert hva som var til det beste for ungdommen. Under overskriften Erfaringer og refleksjoner i forhold til prosjektmål beskrives dette nærmere. Selve kartleggingen ble gjennomført på fra 1 til 4 samtaler med ungdommen. 12 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

15 Oppsummeringssamtale med saksbehandler etter kartleggingen Etter hver kartlegging ble det gjennomført en oppsummerende samtale mellom koordinator og saksbehandler. Sentrale tema i denne samtalen var å få saksbehandler til å sette ord på sine erfaringer med bruk av kartleggingsverktøyet, oppsummere det som ungdommen hadde fortalt gjennom kartleggingen og trekke ut noen hovedpunkter. Slik at saksbehandler kunne foreta en oppsummering sammen med ungdommen, og hjelpe ungdommen til å se sammenhengen mellom den kartleggingen som de nettopp hadde gjennomført, og den tiltaksplanen som skulle utarbeides. Prosjektkoordinator tok utgangspunkt i metodikk fra løsningsfokusert tilnærming i samtalene og ga saksbehandlerne innføring i konkrete arbeidsverktøy de kunne bruke i samtalene knyttet til tiltaksplanarbeidet. Utarbeiding av prosedyre for systematisk tiltaksplanarbeid I prosjektmandatet og målsettingene inngikk det to sentrale elementer i forhold til oppfølgingen av de utvalgte ungdommene. En skulle teste ut kartleggingsverktøy, og med utgangspunkt i denne kartleggingen skulle det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid mellom ungdom og saksbehandler. En viktig målsetting var at disse to komponentene ble sett i sammenheng, og at tiltaksplanen ble en naturlig oppfølging av kartleggingen, der ungdommens medvirkning skulle stå i fokus. På bakgrunn av informasjon om kontorets praksis rundt tiltaksplanarbeid, en litteraturstudie av det som forelå av lovverk, Veilederen fra Departementet om Tiltaksplaner og omsorgsplaner i barneverntjenesten og teori om tiltaksplaner, utarbeidet prosjektkoordinator en mal for tiltaksplanarbeidet. Malen for tiltaksplanarbeidet ble presentert på et fellesmøte på kontoret for hele personalgruppen. En grundigere innføring i malen ble gitt til de saksbehandlerne som enten selv etterspurte det, eller som deltok i ressursgruppen. Samarbeid mellom barnevern og sosialtjenesten En arbeidsgruppe ble nedsatt, og det ble utarbeidet en plan for videre samarbeid. Det ble avholdt oppstartsmøte for samarbeidet mellom Bergenhus Barneverntjeneste og Sandviken- og Sentrum Sosialkontor. Tema for møtet var å etablere og legge rammene for samarbeidet mellom de tre etatene og oppnevne kontaktpersoner i prosjektet. Arbeidsgruppen besto av en representant fra hvert kontor som sammen skulle drøfte ulike problemstillinger knyttet til prosjektet. Hovedfokus for samarbeidet, var å utarbeide overføringsrutiner mellom de to tjenestene. Gruppen som deltok på oppstartsmøtet (sosialsjefene, barnevernsleder m.fl.), ønsket kvartalsmessige oppdateringer på fremdriften i arbeidsgruppa. På ett av disse statusmøtene presenterte arbeidsgruppen et ferdig utkast til overføringsrutine mellom de to tjenestene. Tilbakemeldingene på rutinen var stort sett positive. En utfordring ble hvordan de ulike sakene som ble involvert i prosjektet skulle fordeles mellom de to sosialtjenestene. Ellers fikk gruppa klarsignal til å sette i gang med implementering av den nye overføringsrutinen ved sine respektive kontorer og uttestingen av overføringsrutinen i forhold til ungdommene i målgruppen. Det ble gjennomført to fellesmøter for alle saksbehandlerne ved de to tjenestene, hvor overføringsrutinen ble presentert. Arbeidsgruppa utarbeidet to foldere med informasjon om rutinen, en tilpasset saksbehandlere i barnevernstjenesten og en til saksbehandlere i sosialtjenesten. På neste side er overføringsrutinen mellom Barneverntjenesten og Sosialtjenesten, skjematisk fremstilt med begrunnelse. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

16 OVERFØRINGSRUTINEN MELLOM BARNEVERNTJENESTE OG SOSIALTJENESTE: Hva Når Hvorfor er dette viktig Ungdommens saksbehandler i barneverntjenesten kontakter aktuelt sosialkontor (Sandviken eller Sentrum) og drøfter saken anonymt og får informasjon om hvilke tilbud som kan være aktuelle for denne ungdommen. Saksbehandler avtaler også tid for eventuelt informasjonsmøte med ungdommen. Når ungdommen har fylt 17, 5 år og overføring til sosialtjenesten kan være et mulig alternativ. For at saksbehandler skal kunne formidle realistiske forventinger til ungdom og eventuelt miljøarbeidere som jobber med å forbrede ungdom på en voksentilværelse. Etablere tidlig kontakt med sosialtjenesten og forbrede et eventuelt informasjonsmøte med ungdommen tilstede. Saksbehandler i barneverntjenesten kan begynne å jobbe målrettet mot å lage en plan A og en plan B i forhold til ungdommens valg, bolig. Informasjonsmøte med barnevern, ungdom og sosialtjeneste. Eventuelt familie eller hovedkontakt. Skissere mulige alternativ på generelt grunnlag, fra barnevern og sosialtjeneste. Saksbehandler snakker med ungdom om hva ungdommen ønsker skal følge med av dokumenter over til sosialtjeneste. Forklarer fordeler og ulemper med å overføre informasjon. Når ungdommen er klar for det etter fylte 17,5 år. I forkant av overføringsmøtet Sikre at ungdommen har relevant informasjon for å ta den viktige besluttingen om å takke ja til videre tiltak fra barneverntjenesten, eller velge å gå til sosialtjenesten. Gi ungdommen realistiske forventinger og hindre skuffelser. Gi ungdommen nødvendig opplysninger for å kunne ta en avgjørelse i forhold til overføring av opplysninger mellom tjenestene. Hindre at sosialtjenesten må bruke tid på å gjøre den samme jobben som allerede er gjort. Overføringsmøte mellom barnevern og sosialtjeneste. Etablere åpning for retrett til barnevernet og formell overføring. Overføre eventuelle dokumenter etter ungdommens ønske. Tilbud om deltagelse i ansvarsgruppemøte. Når ungdommen ønsker å overføres til sosialtjenesten eller i forkant av barneverntjenesten avslutter saken. Og ca 1 mnd før selve overføringen. Markere overføringen, gjøre det tydelig for ungdommen hvilke roller de ulike hjelperne nå har i forhold til ungdommen. Overbringe eventuelle kontakter, opplysninger eller ønsker fra ungdommen. Skape forutsigbarhet og trygghet for ungdommen. Saksbehandler fra barneverntjenesten er tilgjengelig for å gjenoppta saken i inntil 6 mnd etter overføring til sosialtjenesten. Ungdommen innformeres om at det vil bli gjort en ny individuell vurdering dersom de kontakter barnevernet etter en tid, om hvilke type hjelp barnevernet ut fra dagens situasjon kan bidra med. Saksbehandler ringer ungdommen en tid etter overføringen og før barnevernet avslutter saken. I 6 måneder etter overflytting For at vi skal sikre ungdommen raskt blir møtt på ønsket om å igjen motta tiltak fra barneverntjenesten. 14 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

17 Overføringsrutinen i andre prosjektperiode Det som ble gjort i forhold til overføringsrutinen innad på kontoret var å informere hele personalgruppen om rutinen, og minne dem som kjente til den fra før om at den fremdeles var gjeldene. Alle saksbehandlerne ved kontoret fikk utdelt brosjyre som beskrev rutinen. Saksbehandlere som var i en prosess med å overføre ungdom eller vurderte å gjøre dette, ble oppfordret til å involvere prosjektkoordinator slik at erfaringene med overføringsrutinen kunne registreres. 2. prosjektperiode sammenfalt med en stor omorganisering av Sentrum- og Sandviken sosialkontor, der de skulle slås sammen til ett NAV kontor. Drøftinger i ressursgruppen I første prosjektperiode ble det etablert en Ressursgruppe for prosjektet ved kontoret. Medlemmene bestod av prosjektkoordinator og fire saksbehandlere med interesse og erfaring fra arbeidet med ungdomssaker. Utgangspunktet for å etablere en Ressursgruppe var en hypotese om at den kunne tjene tre sentrale mål i prosjektet: 1. Utnytte og videreutvikle kompetansen som allerede fantes ved kontoret. 2. Sikre at prosjektkoordinatoren hadde erfarne saksbehandlere med interesse for tema og drøfte ulike problemstillinger knyttet til prosjektet, slik at metodikk og verktøy best mulig ble tilpasset praksisfeltet. 3. Sikre at noen ved kontoret ville sitte igjen med grundig kjennskap til bakgrunnen og hensikten med arbeidsmodeller og metoder som ble uttestet i prosjektperioden, slik at det økte sannsynligheten for å kunne fortsette implementeringen av ny metodikk etter at prosjektet avsluttes. I første prosjekt periode ble det gjennomført 6 møter i ressursgruppa. Prosjektkoordinator opplevde disse møtene som veldig nyttige og inspirerende, og vurderte dem som av avgjørende betydning for å tilpasse prosjektet til konteksten. I andre prosjektperiode fikk Ressursgruppen en litt annen rolle. Alle saksbehandlerne som ønsket å gjennomføre kartlegging og systematisk tiltaksplanarbeid i forhold til en eller flere av ungdommene de jobbet med fikk tilbud om å delta i Ressursgruppen. Ressursgruppen fungerte som et sted der prosjektkoordinator ble oppdatert på progresjonen til den enkelte saksbehandler, saksbehandlerne fikk anledning til å stille spørsmål og få råd både fra de andre saksbehandlerne og prosjektkoordinator. I tillegg ble ulike tema knyttet til kartlegging og tiltaksplanprosessen drøftet på hvert møte. Bakgrunnen for valget om et annet fokus i andre prosjektperiode var først og fremst en tanke om at saksbehandlerne har mye å lære av hverandres erfaringer og at dette ville være et steg i retning av å implementere bruken av redskapene også etter at prosjektet avsluttes. I andre prosjektperiode ble det gjennomført 6 møter i ressursgruppa. Forberedelse og evalueringssamtaler med saksbehandlerne I forkant og etterkant av samtalene som saksbehandler gjennomførte med ungdommene (knyttet til kartlegging og tiltaksplanarbeid), ble det avsatt 30 min til forberedelse av samtalen sammen med prosjektkoordinator. Det samme gjaldt i etterkant av samtalen for å evaluere, utveksle erfaringer og refleksjon. Disse samtalene ble gjennomført etter en fast struktur. Hensikten var å sikre at saksbehandler forberedte seg godt til samtalene, og at de var trygge på hvordan de skulle gjennomføre samtalene. Flere av saksbehandlerne hadde tidligere uttalt at de sjelden hadde tid til å forbrede seg grundig til samtaler. Samtalene ble også brukt til fagdiskusjoner, drøfting av fremgangsmåter og veiledning i bruk av kartleggingsverktøyet. I andre prosjektperiode ble dette gjort på en litt annen måte, både grunnet praktiske hensyn og ut fra en Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

18 tanke om at dette ikke ville være mulig når saksbehandlerne skulle benytte verktøyene på egenhånd etter prosjektavslutning. Derfor ble forberedelse og evalueringsskjemaene levert ut til saksbehandlerne, og de ble bedt om å selv fylle disse ut før og etter samtalene med ungdommene. Både for at de selv skulle sette av tid til forberedelse og evaluering, og fordi dette var viktig for å dokumentere de erfaringene som ble gjort i prosjektet. De fikk også som et alternativ, tilbud om å gjøre dette sammen med prosjektkoordinator dersom det var ønskelig. Rusposten Rusposten inneholdt oppdatert info om prosjektet og ble tilsendt alle på mail. I alt ble det sendt ut 8 utgaver av rusposten. Evaluering av prosjektet Ved prosjektavslutning ble alle saksbehandlere og ledelsen ved kontoret bedt om å fylle ut et spørreskjema. Totalt ble det utfylt 19 evalueringsskjema. Resultatene fra evalueringen omtales under de aktuelle prosjektmålene. 16 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

19 Erfaringer og refleksjoner i forhold til prosjektmål Målsettingene for 1. og 2. prosjektperiode sammenfaller med unntak av delmål 3. Derfor vil erfaringene fra 1. og 2. prosjektperiode for hovedmål og delmål 1 og 2 omtales fortløpende under. Delmål 3 vil til slutt omtales hver for seg. Teksten under hvert delmål vil etter en kort innledning, bli inndelt med følgende overskrifter: Svar på evaluering Konkrete tall og resultat fra slutt evalueringen. Saksbehandlernes vurderinger knyttet til de ulike aktivitetene og grad av oppnåelse av målsettingene. Prosjektkoordinators vurdering Her gjør prosjektkoordinator vurderinger i forhold til prosjektmål og målsettingene for prosjektet. Drøftingene foretas på bakgrunn av relevant dokumentasjon fra prosjektet; som eksempelvis referater, forberedelse og evalueringsskjema, tilbakemeldinger på prosjektet fra saksbehandlerne fra fokusgrupper og felles møter på kontoret, avsluttende evaluering og prosjektkoordinator og veiledernes oppsummeringer. Hovedmål: Øke kvaliteten på tjenestene til ungdom med rusrelatert problematikk Når en skal vurdere grad av oppnåelse i forhold til hovedmålet, må en skille på det som har berørt hele personalgruppen ved kontoret, og det som bare har berørt de saksbehandlerne som spesielt er blitt involvert i prosjektet. Det har ikke vært noe mål om at alle saksbehandlerne ved kontoret skulle involveres i like stor grad, men at alle skulle få et tilbud om å delta og få informasjon om de erfaringene som ble høstet i prosjektet. Hver enkelt saksbehandler har i varierende grad vært involvert i prosjektet. Alle har underveis blitt orientert og fått tilbud om deltagelse. Men både uttesting av kartleggingsverktøyet og uttesting av overføringsrutinen til sosialtjenesten har forutsatt at den enkelte saksbehandler har hatt ungdom i målgruppen for de respektive delene av prosjektet. Dermed har forutsetningene for prosjektet bidratt til at ikke alle saksbehandlerne har hatt anledning til like stor grad av involvering. På andre områder har det vært opp til den enkelte saksbehandlers kapasitet, interesse og engasjement. Dette gjelder som eksempel, i forhold til deltagelse på interne og eksterne kurs og fagdager og innføring i bruk av mal for tiltaksplanarbeid. Svar på evaluering I den avsluttende evalueringen ved kontoret ble saksbehandlerne spurt om i hvilken grad (på en skala fra 0 til 10) de mente målsettingen om å Videreutvikle ruskompetansen i hele barneverntjenestens organisasjon var oppnådd. Gjennomsnittsverdien på saksbehandlernes svar ble på 4,8. Svarene ga et tydelig bilde av at vurderingen varierte ganske mye fra saksbehandler til saksbehandler. En mulig forklaring på dette kan være at det har vært stor variasjon i hvor mye den enkelte saksbehandler har vært involvert i det prosjektet har jobbet med. Prosjektkoordinators vurdering Det er tatt flere skritt på veien mot målet for å øke kvaliteten på tjenestene til ungdom med rusrelatert Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

20 problematikk. Et viktig bidrag har vært å sette søkelys på tematikken. Prosjektet har bidratt til en rekke samtaler og diskusjoner i ulike fora der ungdom og rusrelatert problematikk har vært tema. Dette har trolig ført til en økt bevissthet hos saksbehandlerne, både i forhold til egen praksis og hvordan de jobber med ungdommene. Videre har prosjektet bidratt til at nesten alle saksbehandlere ved kontoret har fått erfaring med å bruke et omfattende kartleggingsverktøy som utgangspunkt for systematiske samtaler. Dette har videre bidratt til en spennende fagdebatt ved kontoret, i forhold til om slike instrumenter er hensiktsmessige å benytte i arbeidet med ungdom i barnevernet. Prosjektkoordinator vurderer også at de prosessene som er igangsatt i forhold til tiltaksplanarbeidet, fagmøtene og kompetansehevingsplanen har vært med på å bidra til å øke kvaliteten på tjenestens tilbud til ungdom. For mer utfyllende drøftinger, se det som er beskrevet under delmålene. Delmål 1. Utarbeide overføringsrutiner mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten Svar på evaluering 6 av 19 saksbehandlere svarte i evaluerings undersøkelsen ved prosjekt slutt at de hadde testet ut overføringsrutinen mellom barneverntjenesten og sosialtjenesten. Det var varierende hvordan saksbehandlerne hadde opplevd at rutinen fungerte, tre svarte at de synes rutinen hadde fungert bra, en hadde ingen spesielle kommentarer og to mente den ikke hadde fungert og begrunnet dette i at saken ble vurdert overflyttet mellom ulike bydeler og utfordringer med å komme i kontakt med de ansvarlige for overføringen på sosialtjenesten. En opplevde også at den sosialkuratoren hun samarbeidet med i forhold til overføringen hadde liten kjennskap til rutinen. Saksbehandlerne ble spurt om å skalere fra 0 til 10 i hvilken grad de opplevde at prosjektet hadde bidratt til å Etablere samarbeid og rutine for overføring av saker fra barneverntjenesten til sosialtjenesten. Svarene varierte fra ytterpunkt til ytterpunkt på skalaen, og snittet ble på 6,6. Det var to som skåret veldig lavt, dette kan tyde på at de ikke kjente til rutinen, og det arbeidet som ble gjort i forhold til dette i 1. prosjektperiode. Prosjektkoordinators vurdering Resultatet på undersøkelsen kan trolig forklares med at overføringsrutinen bare er blitt fokusert på en gang felles på kontoret i 2. prosjektperiode og at det er noen som er nylig ansatt. En annen forklaring kan være utfordringene i forhold til kontakten mellom tjenestene, under omorganiseringen av sosialkontorene. Ellers ble folderen med rutinen delt ut til alle saksbehandlerne både i første og andre prosjektperiode. Prosjektkoordinator vurderer at en har lykkes med målsettingen, gjennom å ha etablert en arbeidsgruppe med representanter fra hvert av de tre kontorene (Bergenhus Barneverntjeneste, Sentrum- og Sandviken sosialkontor). Og at arbeidsgruppen har utarbeidet rutine for overføring av ungdom fra barneverntjenesten til sosialtjenesten. Rutinen ble i juni 2008 presentert for Barnevernsleder og Sosialsjefene, rutinen ble godt mottatt og med noen små justeringer ble den ferdigstilt til uttesting før sommeren. Rutinen er testet ut i fem tilfeller der erfaringene har vært noe varierende. tilbakemeldingene på selve rutinen har vært gode, men kontakten mellom tjenestene har vært en utfordring. I tillegg til selve implementeringen av rutinen. 18 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

21 I andre prosjektperiode var det flere ungdommer som ble vurdert eller forsøkt overført fra barneverntjenesten til sosialtjenesten. Men ut fra det prosjektkoordinator kjenner til hadde flere av saksbehandlerne store utfordringer med å komme i kontakt med de ansvarlige kontaktpersonene på sosialtjenesten. Dette skyltes nok delvis at det to sosialkontorene Bergenhus Barneverntjeneste har samarbeidet med i forhold til dette prosjektet sto ovenfor en stor omorganiseringsprosess der de skulle slås sammen til ett NAV kontor og bytte lokaler. Saksbehandlerne ved Bergenhus hadde vanskeligheter med å komme kontakt med sosialtjenestene over en periode på 2-3 måneder. Delmål 2. Gjennomføre dybdekartlegging av hjelpebehov hos et utvalg klienter og følge disse opp slik at det legges til rette for en positiv utvikling Totalt i løpet av begge prosjektperiodene er det gjennomført 13 komplette kartlegginger med bruk av kartleggingsverktøyet. Det var 49 unge som ble vurdert til å være i målgruppen for kartlegging, fordelt på de to prosjektperiodene. Informasjonen innhentet gjennom kartleggingen har i 5 tilfeller systematisk blitt brukt i det videre tiltaksplanarbeidet. Spørsmålene i kartleggingsverktøyet er på tre ulike nivå, noen spørsmål er avkrysningsspørsmål om konkrete opplysninger rundt ungdommens situasjon, andre spørsmål er ment å sette i gang kognitive tankeprosesser hos ungdommen disse spørsmålene er hentet fra Endringsfokusert rådgivning og det tredje nivået er oppfølgingsspørsmål som saksbehandler stiller knyttet opp til de ulike temaene i kartleggingsverktøyet. Malen for tiltaksplanarbeid og hjelpemidlene knyttet til denne, er basert på samtaleteknikker og spørsmål hentet fra Løsningsfokusert tilnærming. Uttesting av kartleggingsverktøyet Ved Bergenhus barneverntjeneste var det ved oppstart av prosjektet ingen tradisjon for å gjøre systematiske kartlegginger av ungdom. Det mest vanlige var at dette ble gjort eksternt under utredning ved korteller langtidsopphold på institusjon, eller ved at ungdommen ble henvist til PPT eller Barne- og ungdomspsykiatri. Når prosjekt-koordinator presenterte kartleggingsverktøyet for saksbehandlerne, ble følgende spørsmål reist: - Hvilke kompetanse kreves for å benytte et slikt verktøy? - Kan det å gjennomføre en slik kartlegging være skadelig eller for belastende for ungdommene? - Hva om en gjennom undersøkelsen får vite ting som barneverntjenesten ikke kan tilby adekvat hjelp i forhold til hvordan skal da ungdommen ivaretas? - Hvilke nytte har vi av å gjøre slike kartlegginger sammen med ungdommene? Noe av intensjonen med å teste ut kartleggingsverktøyet var nettopp å gjøre erfaringer i forhold til disse spørsmålene innenfor barneverntjenesten som kontekst. Det ble brukt en del tid på å snakke om disse problemstillingene, da flere saksbehandlere ved oppstart av prosjektet, utrykte skepsis til å bruke strukturerte kartleggingsverktøy i dialogen med klienter. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

22 Innledende vurderinger og dilemma Et av dilemmaene en sto ovenfor i forberedelsesarbeidet var: Hvordan skulle prosjektet på en mest mulig hensiktsmessig måte komme i posisjon til å gjøre kartlegging i forhold til ungdom? En forutsetning var at ungdommene selv ønsket å gjennomgå en slik kartlegging, ettersom hensikten var å få frem ungdommens egen stemme og subjektive opplevelse av ulike aspekter ved ungdommens eget liv. Brukermedvirkning skulle stå i fokus. Et annet viktig aspekt var at både ungdommen selv og saksbehandler måtte se en verdi i å gjøre kartleggingen. Hvis ikke, ble det konkludert med at det ville være uetisk i forhold til denne sårbare gruppen, og praktisk vanskelig å gjennomføre kartleggingen. Tre mulige fremgangsmåter utkrystalliserte seg, disse ble vurdert opp mot hverandre. Alternativene ble vurdert ut fra hensikten med prosjektet, hva som var praktisk mulig i forhold til tid og ressurser og ikke minst i forhold til hva som ville være den mest etiske tilnærmingen til denne sårbare gruppen. De tre alternativene var: - Prosjektkoordinator gjør kartleggingen med den enkelte ungdom alene. - Prosjektkoordinator og saksbehandler foretar kartleggingen med ungdommen i fellesskap. - Saksbehandler gjennomfører selve kartleggingen alene sammen med ungdommen, etter veileding med prosjektkoordinatoren. Det ble tydelig at alle de tre alternativene kunne føre med seg både positive og negative konsekvenser og aller viktigst, uheldige belastninger for både ungdom og saksbehandlere som ble involvert i prosjektet. Ungdom tilknyttet barneverntjenesten sitter ofte med erfaringer om at de ikke kan velge bort tiltak fra barneverntjenesten. Dessuten er det å gjøre en kartlegging av ungdommens livssituasjon noe som i høyeste grad berører sensitive tema og fordrer at den som gjør kartleggingen er i en relasjon til ungdommen. Og at ungdommen har tillit til den som gjør kartleggingen. Videre er prosjektet tidsavgrenset, dermed blir en utfordring hvordan prosjektet kan sikre at ungdommene blir ivaretatt også etter at kartleggingen er ferdig og prosjektperioden over. Et annet viktig hensyn var at det ikke bare var utestingen av kartleggingsverktøyet i seg selv som var poenget, men at kartleggingen også skulle ha en verdi for ungdom og saksbehandler i deres videre arbeid. Dette dilemma stilte oss ovenfor vurderinger rundt hva som gagnet ungdommene i prosjektet mest. Etter en del drøftinger i veiledingsgruppen kom vi frem til at vi av hensyn til ungdommene, ikke skulle ta et valg mellom de tre alternative fremgangsmåtene, men snarere å gjøre et valg ut fra den konkrete situasjonen hver enkelt ungdom befant seg i. Prosjektet valgte å se på dette som en mulighet til å skaffe erfaringer fra de ulike tilnærmingsmodellene, og i etterkant kunne sammenligne dem og se på hvem som førte frem til målet på den beste måten. Gjennom prosjektperioden gjorde vi oss flere erfaringer med alle de tre tilnærmingene. På bakgrunn av erfaringene i første prosjektperiode ble det besluttet at selve kartleggingen, uten unntak i andre prosjektperiode skulle gjøres av saksbehandler. Dette fordi saksbehandlerne i første prosjektperiode, opplevde at de gjennom selve kartleggingen styrket sin relasjon til ungdommen, og dette var et viktig grunnlag for samarbeidet, spesielt med tanke på det videre tiltaksplanarbeidet. Det viste seg også at forberedelse og evalueringssamtalene mellom saksbehandler og prosjektkoordinator førte til at erfaringene med kartleggingen ble godt dokumentert. Dermed ble prosjektkoordinators rolle i andre prosjektperiode utelukkende å lære opp, veilede og motivere saksbehandlerne til selv å gjøre kartleggingene sammen med ungdommene. 20 Tidlig intervensjon ungdom med rusrelatert problematikk

23 Et annet spørsmål var om det er hensiktsmessig å gjøre en ruskartlegging når det ikke var gjennomført noen helhetlig kartlegging først. Rusproblematikk henger ofte sammen med utfordringer på andre livsområder hos ungdommene, som familieforhold, skole og sosialt miljø. Det ble også drøftet om det hadde vært mer hensiktsmessig, dersom en først skulle gjøre en kartlegging av ungdom i barneverntjenesten, å gjøre en generell kartlegging av ungdommens liv. Det lar seg vanskelig gjøre å isolere rusbruk, da dette i stor grad henger sammen med andre faktorer som vold, kriminalitet, familie, psykisk helse, relasjoner til familie og jevnaldrende m.m. Det aktuelle kartleggingsverktøyet var ganske omfattende og ivaretok til dels en slik helhetlig kartlegging, men det var allikevel et klart hovedfokus på rusrelatert problematikk. Vektingen i forhold til for eksempel vold og kriminalitetsproblematikk var ujevn. De endringene som ble foreslått etter gjennomgangen på fagmøtet ved Bergenhus barneverntjeneste gikk i retning av en mer helhetlig kartlegging. Argumentene som talte for en mer generalisert utforming av kartleggingsverktøyet var ønsket om et kartleggingsverktøy som tok for seg alle aspekter ved ungdommens liv like grundig, noe som det var lettere å legitimere bruken av. Videre at det ville ha en større verdi for barneverntjenestens ansatte i deres arbeid med å etablere en relasjon, få frem ungdommens stemme og vurdere fremtidige hjelpetiltak for ungdommen. Samt at det kunne føre til at saksbehandler kunne avdekke rusbruk tidligere fordi det ikke var opp til den enkelte saksbehandler å bevise at ungdommen har et problematisk forhold til rusmiddel før de avgjør om de skal benytte verktøyet eller ikke. Kartleggingsverktøyet hadde et klart rusfokus, noe som førte til utfordringer i de tilfellene en ønsket å gjøre kartlegging i forhold til ungdom som ikke hadde et uttalt rusproblem, men der saksbehandler bare hadde en mistanke. Saksbehandlere og prosjektkoordinator opplevde at når en stilte spørsmålene fra kartleggingsverktøyet kunne det oppleves som om en på forhånd hadde definert ungdommen til å ha et problematisk forhold til rusmiddel. Et eksempel var et spørsmål som lyder: Er det noe av det vi har nevnt som kan ha sammenheng med ditt rusbruk? Dette var et viktig ankepunkt for noen av saksbehandlerne når de vurderte om deres ungdom skulle delta i prosjektet. Kartleggingsverktøy i barneverntjenesten Både før oppstart av prosjektet og underveis i prosjektperioden har diskusjoner og overveielser om en rekke praktiske og etiske utfordringer med å bruke kartleggingsverktøy i barneverntjenesten blitt drøftet på kontoret. Spørsmål som er blitt reist er hvilken verdi har det å gjøre kartlegginger innenfor barnevernets 1. linje tjeneste? Særlig var dette relatert til erfaringen om at det å gjøre slike systematiske kartlegginger er ressurskrevende, og saksbehandlerne må tilegne seg nye ferdigheter. En utfordring gjennom hele prosjektperioden, har for saksbehandlerne vært å finne tid, og forsvare prioriteringen av å gjennomføre kartlegging av ungdom opp mot andre arbeidsoppgaver i en organisasjon som har permanente kapasitetsproblemer. Dette prosjektet har ikke kunnet gi noe klart svar på om økt ressursbruk i forhold til å bruke kartleggingsverktøyet har avstedkommet et utbytte som står i forhold til dette. Men i det følgende, oppsummeres erfaringer og argumenter som taler for at dette er et nyttig verktøy å bruke i barneverntjenestens arbeid med ungdom med rusrelatert problematikk. Deretter vil praktiske utfordringer, faglige og etiske dilemma som bidro til at saksbehandlerne valgte å ikke bruke kartleggingsverktøyet i forhold til ungdom som var i målgruppen, eller ikke lyktes med å gjennomføre kartleggingene de ønsket å gjøre, oppsummeres. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen

Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen RAPPORT 2013 Evaluering av rusprosjektet Ytrebygdamodellen 2006 2011 Utgitt av Kompetansesenter rus region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus region vest Bergen er ett av syv

Detaljer

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet

Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Therese Dahl og Kari Hjellum Ambulant Brukerstyrt Samarbeid i Kvalifiseringsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hordaland, NAV kommune i syv kommuner/bydeler i Hordaland og Kompetansesenter

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute»

Therese Dahl RAPPORT2009. Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene. Prosjekt K. «Kaptein på egen skute» Therese Dahl RAPPORT2009 Utgitt av Stiftelsen Bergensklinikkene Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Heftets tittel: Prosjekt K «Kaptein på egen skute» Forfatter: Therese Dahl Stiftelsen Bergensklinikkene

Detaljer

God start tidlig livsstilkartlegging

God start tidlig livsstilkartlegging RAPPORT 2013 God start tidlig livsstilkartlegging Et tidlig intervensjonsprosjekt i Bergen Kommune Kompetansesenter Rus region vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Helsedirektoratet er oppdragsgiver

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009. Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer

Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009. Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer Forskningsrapport nr. 139 / 2009 Research report no. 139 / 2009 Forebyggende arbeid når mor eller far har psykiske helseproblemer En evaluering av det forebyggende arbeid for barn med psykisk syke foreldre

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Helhetlig innsats for barn og unge

Helhetlig innsats for barn og unge FORVALTNINGSREVISJON Helhetlig innsats for barn og unge Malvik kommune Desember 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg

...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg ...mesteparten av det jeg gjør, gjør jeg ikke for å irritere deg RAPPORT FRA PROSJEKT NR 00/05116 STØTTE TIL UNGDOM MED TOURETTES SYNDROM, AD/HD OG NARKOLEPSI ELLER MISTANKE OM NARKOLEPSI VED OVERGANG

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord

Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord Praksisrelatert utviklingssamarbeid mellom skole, hjem, PPT og Statped Nord - rundt 4 barn og ungdommer med autisme og Asperger syndrom i en kommune 2008-2009 Individnivå Adm. nivå Faglig/pedagogisk nivå

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer

Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet. et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Åpen Rapport Evaluering av SMIL Styrket Mestring i Livet et gruppetilbud for barn og ungdom som har foreldre med psykiske og/eller rusrelaterte helseutfordringer Forfattere Ole Magnus Theisen Marian Ådnanes

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern MALVIK KOMMUNE. Januar 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON Barnevern MALVIK KOMMUNE Januar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar 2013 januar 2014.

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand

Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Prosjektrapport nr. 10/2010 Med hjartet på rette staden En evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand Forfattere: Thore K. Karlsen og Nina Jentoft Tittel Med hjartet på rette staden - En evaluering

Detaljer

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport Arne Backer Grønningsæter Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid

Prosjektrapport nr. 11/2005. Rustet for fritid Prosjektrapport nr. 11/2005 Rustet for fritid Følgeevaluering av et prosjekt i Kristiansand kommune for rehabilitering av rusavhengige - erfaringer fra et utvalg deltakere og aktører Trond Stalsberg Mydland

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer