KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG"

Transkript

1 Skippagurra avløpsrenseanlegg 1 KONKURRANSE MED FORHANDLING - BYGGING AV SKIPPA- GURRA AVLØPSRENSEANLEGG A.2 Tilbudsinnbydelse Tana kommune skal bygge nytt avløpsrenseanlegg i tilknytting til avløpsanlegg i Skiippagurra. I den forbindelse ønsker Tana kommune å invitere til tilbudskonkurranse på oppføring av nytt avløpsrenseanlegg. Arbeidet skal utføres som komplett prosjekt, organisert som en totalentreprise eller sidestilt totalentreprise. Foruten om renseprosedyrene, skal arbeidene inkludere bygning, utenomhusarbeider, VVS-og elektroinstallsjoner, fjernovervåking samt generelle ytelser som bl.a omfatter nødvendig prosjektering og søknad om igangsetting. Tilbydere må selv sørge for å skaffe kjennskap til arbeids/byggeområdet og andre forhold som kan være av betydning for byggeprosjektet. Tilbudet avgis etter reglene i NS Det stilles krav om autorisasjon og dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeider. For å komme i betraktning, må tilbudet være innlevert senest innen 17. april 2009 Postadresse / besøksadresse: Tana kommune V /Bygg- og anleggsavdeling 9845 TANA Et tilbud anses som rettidig, dersom det er poststemplet senest dagen før tilbudsfristen. Dette er en utvidelse av gjeldende regelverk vedrørende rettidighet. Det vil bli avholdt lukket tilbudsåpning mandag den 20.april 2009 kl Protokoll med priser vil ikke bli utsendt før kontrakt er undertegnet med aktuell tilbyder. Tilbudet skal være datert og underskrevet. Konvolutten merkes: Tilbud Skiippagurra avløpsrenseanlegg.

2 Skippagurra avløpsrenseanlegg 2 A.3 Orientering om prosjektet A.3.1 Anlegget Rensanlegget skal dimensjoneres og leveres etter følgende forutsetninger: 600 personekvivalenter Tanaelva som resipient Oppfylle rensekrav krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse Blant annet skal fosfor og BOF reduseres med 90 % Bygget planlegges utført i bindingsverk av tre med selvbærende takstoler. Innvending kledning av våtromsplater eller tilsvarende. Grunnmur og eventuelle underetasje skal i hovedsak bestå av isolert betongkonstruksjoner. Bruttoareal beregnes etter anleggets dimensjoneringsbehov. A.3.2 Beliggenhet / tomteforhold / utenomhus Renseanlegget er planlagt lokalisert ved Tanaelva. Se vedlagt kart. Atkomstvei til byggeområdet er ferdig opparbeidet fra riksveien til byggeplassen. Byggetomten er i flatt terreng og består av humus/matjord og mindre steinholdige masser. Utearealer skal omfatte: Planering og tilsåing av byggeplassen Alle inngangsarealer skal være med trapp eller tilsvarende innretninger Snuplass for slamkjøretøy og parkeringsplass for 2 kjøretøy Ellers skal tomta bevares som naturtomt. A.3.3 Tekniske installasjoner Foruten renseteknisk anlegg skal bygget innholde tekniske installasjoner skal balansert ventilasjonsanlegg som skiller ren og skitten sone i bygningen. Bygget skal oppvarmes v.hj av elektrisitet. Ellers skal bygget inneholde et lite dusjrom og toalett. Vann: Strøm: Fjernovervåking: Tilknytning skjer 1 meter fra yttervegg Byggeherren tilfører strøm til byggeplassen Komplett Programbar Logisk Styring (PLS) som styrer automatisk slambehandlingen- og ventilasjonsprosessen på renseanlegget. Tana kommune benytter i dag systemet til Ing. Paul Jørgensen A.3.4 Byggetid Det er planlagt byggestart 1. september 2009.

3 Skippagurra avløpsrenseanlegg 3 A.3.5 Entreprisetype og kontraktstype Arbeidet skal utføres som komplett anlegg, organisert som fullstendig totalentreprise eller sidestilt totalentreprise. 1. Fullstendig totalentreprise Dette er den tradisjonelle totalentrepriseformen hvor en og samme entreprenør/leverandør får ansvaret prosjektering og utførelse. Dette innebærer: - Detaljprosjektering og søknad. - Grunnarbeid /utenomhusarbeid. - Konstruksjoner i grunnen. - VVS og elektroinstallasjoner. - Bygningsmessig 2. Sidestilt totalentreprise Dersom en fullstendig totalentreprise ikke lar seg gjennomføre for dette anlegget, er det anledning å splitte opp entreprisen i 2 sidestilte totalentrepriser. - Teknisk totalentreprise (Renseprosessanlegg, VVS, Elektro og Automasjon) - Bygg- og anleggsteknisk totalentreprise (Grunnarbeid, konstruksjoner i grunnen, utenomhusarbeid og bygningsmessig) Teknisk totalentreprenør skal i tillegg til sin egen entreprise, utarbeide funksjonskrav for bygg - og anleggsentreprisen. Dette betyr at bygg og anleggsentreprisen ikke kan kontraheres før funksjonsbeskrivelsen er utarbeidet av teknisk totalentreprenør. Byggeleder i Tana kommune får koordineringsansvaret ved denne typen entreprise. Ellers skal hver av totalentreprenørene står for detaljprosjektering, mengdeberegning og søknad PBL. Gjeldende kontraktstype for dette prosjektet er NS 3431, Alminnelige kontraktsbestemmelser for total entrepriser, 2. utgave september A.3.6 Oppdragsgivers organisering av byggeprosjektet Byggherreadministrasjon: Tana kommune v/bygg- og Anleggsavdeling 9845 Tana. Prosjektleder Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Byggeleder Byggeleder er underlagt prosjektleder, og er byggherrens representant på byggeplassen. Byggleder skal: forestå teknisk, økonomisk og fremdriftsmessig kontroll. Iverksette gjennomføringen av lovpålagte og nødvendige kvalitetssikringstiltak. Iverksette de tiltak som for øvrig måtte fremgå av beskrivelser/kvalitetssikringsplaner for prosjektet.

4 Skippagurra avløpsrenseanlegg 4 Entreprenøradministrasjon Generelt skal enhver totalentreprenør være ansvarlig for all administrasjon av byggeplassen og fremdrift. Alle leveranser skal skje til entreprenøren på byggeplassen, skal være adressert til denne og mottas av entreprenøren. Fullmaktsforhold Prosjektleder er byggesakens administrative leder og har fullmakt til å forplikte byggherren i ordinære saker innenfor prosjektets budsjettramme. Byggherreengasjerte prosjekterende er byggherrens rådgivere, og kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten at det foreligger spesiell fullmakt. Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen. Byggeleder har, dersom nødvendig for at byggets fremdrift ikke skal bli hindret, anledning i samråd med prosjektleder å rekvirere tilleggs- og endringsarbeider innenfor gitte fullmaktsgrenser. Rekvisisjonene skal være skriftlige. Formularet avtales på forhånd. Bruker og brukerrepresentanter har ingen fullmakt til å bestille arbeider verken fra de prosjekterende eller entreprenøren uten spesiell fullmakt fra prosjektleder.

5 Skippagurra avløpsrenseanlegg 5 B. KONKURRANSEREGLER OG KVALIFIKASJONSKRAV B.1 Konkurranseregler Det er ikke foretatt mengdeberegning. Tilbyder står selv ansvarlig for utregning- og prising av mengder, herunder også beskrivelse og tegninger. Innlevert tilbud vil således ikke være gjenstand for regulering. Ved innsendelse av tilbudet må det klart framgå hvilke produkter som leveres og monteres i tilknytning for dette prosjekt, dersom de fraviker det som er beskrevet. Dersom tilbyder har uteglemt noe ved beregningen, vil det ikke bli innrømmet tillegg. B.1.1 Tilbudskonferanse/ befaring Dersom det er ønskelig, kan det avholdes tilbudskonferanse/ befaring etter nærmere avtale. B.1.2 Honorering Det utbetales ingen honorar for tilbudsregning B.1.3 Konkurranseform Konkurranse med forhandlinger jfr Forskrift om offentlig anskaffelser, FOR B.1.4 Tilbudet Tilbudet skal være datert og signert av tilbyder. Det skal videre fremkomme navn og adresse til alle underentreprenører og til slutt men ikke minst byggetid med start og sluttdato. B.1.5 Tilbyders dokumentasjon Følgende dokumenter skal leveres sammen med tilbudet: Tilbudsbrev Skatteattest som bekrefter at entreprenør har oppfylt sine forpliktelser med hensyn til betaling av skatter, trygdeavgifter og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 måneder. Egenerklæring helse, miljø og sikkerhet. Medundertegnet av en fra de ansatte i bedriften. Finansielle og økonomiske stilling, jfr 17-8 i Forskrift om offentlige anskaffelser Faglig kvalifikasjoner og kapasitet innenfor tilbudets fagområde. Dokumentasjon på at tilbudt renseprosessanlegg er utprøvd og godkjent av aktuelle godkjenningsmyndigheter. Referanseprosjekt de 5 siste årene med prosjektkostnader. B.1.6 Garanti/sikkerhetsstillelse Tilbyderen skal senest ved kontraktsdrøftinger stille bindende forhåndstilsagn om bankgaranti for riktig oppfyllelse av kontrakt. B.1.7 Forbehold Forbehold som tilbyderne ønsker å ta, skal prissettes, så langt det er mulig. Alle forbehold skal for å være gyldig, være tatt med i tilbudsbrevet. Forbehold fra tilbyderen vil bli lagt vekt på ved vurdering av «beste tilbud».

6 Skippagurra avløpsrenseanlegg 6 B.1.8 Lokaleforhold Det forutsettes at tilbyder har kunnskap om forhold av betydning for byggesaken som kan skaffes ved besøk på byggeplassen. Eventuelle tilleggskrav fordi dette ikke er gjort, vil bli avvist. Tilbyder må også skaffe seg opplysninger om lokale forhold av betydning for sitt arbeid som f eks. område plass for oppstilling og tilkomst, tilgang på strøm, vann, m.m. Entreprenøren plikter å ta hensyn til omliggende vegetasjon, trafikk og bebyggelse spesielt med hensyn på andre trafikanter i område. Eventuell transport som berører naboeiendom skal avtales på forhånd og berørte arealer skal i stand settes omgående etter eventuell beskadigelse. B.1.8 Tilbudets priser I prisen inngår alle leveranser og arbeider, og skal således forstås som komplett leveranse. Prøvedrift av anlegget, FDV-dokumentasjon og innregulering prises særskilt etter medgått tid. Det vil si at det settes opp et budsjett for denne delen av tilbudet. Disse kostnadene vil ikke være en del av konkurransegrunnlaget og vurdert særskilt i forbindelse med valg av tilbud. Det er viktig at tilbyder /leverandøren bruker den tiden som skal til for å få anlegget til å fungere. B.1.9 Livssykluskostnader og miljø I Loven om offentlige anskaffelser 6, skal det tas hensyn til anskaffelsens livssykluskostnader og miljø. Dette betyr at tilbyder må oppgi hvilke årlige driftskostnader renseprosessen medfører. Når det gjelder miljø så må tilbyder oppgi hvilke miljømessige fordeler og ulemper anlegget har ved drift. Med dette menes bl.a energikostnader, bruk av kjemikalier og sluttproduktet av renseprosessen osv. B.1.10 Alternative løsninger Alternative løsninger må være klart beskrevet slik at det kan vurderes opp mot det beskrevne. Det må gjøres oppmerksom på i tilbudsbrevet at det er i tillegg gitt pris på alternative løsninger. Alternative løsninger må ikke fravike fra de generelle krav til; kvaliteter, lover og forskrifter som er stilt til prosjektet. Bygningsmessige føringer som anført i tegninger og beskrivelse skal gjelde for dette prosjektet. B.1.11 Krav til arbeidsmiljø, vilkår og sikkerhet Tilbyder skal ved tilbudsberegning ta hensyn til de krav som til enhver tid er i h.h.t. norsk rett stilles til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Alle kostnader forbundet med dette arbeid skal tas med i tilbudet. Det vil bli stilt krav til utarbeidelse av HMS-plan, liste for internkontroll og framdriftsplan for dette arbeid. Totalentreprenøren(e) skal dersom han får koordineringen, forestå nødvendig koordinering og være HMS koordinator i byggetiden. B.1.12 Byggetid Byggherren vil i tillegg til pris vektlegge byggetiden, og oppstarten for denne. Arbeidene med prosjektet skal starte straks etter kontraheringen med igangsetting innen 14 dager. Ved avgjørelse om beste tilbud, vil byggtidens lengde være en viktig faktor som vil legges til grunn. Entreprenøren skal utarbeide framdriftsplan for alle arbeider som fremlegges.

7 Skippagurra avløpsrenseanlegg 7 B.1.13 Overtakelser, prøvedrift og prosessgaranti Tekniske anlegg overtas etter en prøvedrift på 6 måneder. Dette gjelder både ventilasjon og renseprosessanlegg med tilhørende automatikk og styring. Overtakelsen finner sted når anlegget fungerer som forutsatt og uten driftsforstyrrelser. Når anlegget er overtatt kan kontrollperioden påbegynnes. Kontrollperioden skal ha en varighet på min 12 måneder, og vurdering av vannkvaliteten og forbruk av innsatsmidler skal baseres på 12 prøver (1. gang pr. mnd) eller oftere. Prøver som ikke er gyldig skal erstattes ved forlengelsen av kontrollperioden dersom partene krever dette. Kontrollperioden skal være sammenhengende og forlenges slik at det oppnås en representativ årstidsvariasjon. Tilbyder utarbeider forslag til innhold og gjennomføring av kontrollperiode og prosessgaranti. Bygg, utenomhus og kontruksjoner i grunnen overtas når de anses som ferdigstilt. Innestående beløp og garantier vil ikke bli frigjort før dette tidspunkt. B.1.14 Rapporter og FDV-dokumentasjon Før endelig overlevering skal alle utprøvinger, innreguleringer og justeringer være utført. Alt av rapporter skal foreligge og anleggene skal være merket og rengjort. FDV- dokumentasjonen skal leveres i henhold til NS 3431, pkt I tillegg skal det gis opplæring til kommunes driftspersonell B.1.15 Konsekvenser av mangler Manglende overholdelse av ovennevnte og manglende overlevering av drifts- og vedlikeholdsinstrukser innen de satte frister hjemler til nekting av overtakelse og døgnmulkt, jfr. NS 3431 kap. 35. I forbindelse med kontraktsforhandlinger vil det bli satt delfrister i.h.h.t. overnevnte og disse vil bli belagt med døgnmulkter. B.1.16 Vedståelsesfrist Vedståelsesfrist 60 dager fra tilbudsfristens utløp. B.1.17 Valg av tilbud Tana kommune forbeholder seg retten til å velge hvilket som helst av tilbudene eller forkaste samtlige. Tilbud kan ikke anses som akseptert før tilbyder har mottatt formell kontrakt eller signert bestillingsbrev fra tiltakshaver eller hans representant. For valg av tilbud gjelder følgende kriterier: 1. Det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig for Tana kommune 2. Gjennomføringsevne og byggetid. 3. Kvalitet på tilbudte produkter og referanseprosjekter 4. Klarhet av tilbudets innhold. 5. Prosessgaranti Kriteriene er ikke angitt i prioritert rekkefølge.

8 Skippagurra avløpsrenseanlegg 8 C. KONTRAKTSBESTEMMELSER C.1 Kontraktsbestemmelser Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3431, Alminnelig kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. C.2 Avtaledokument Som kontraktsformular benyttes Byggeblankett 3436, Formular for kontrakt om totalentrepriser. C.2.1 Sikkerhet Entreprenøren stiller sikkerhet i.h.h.t NS 3438 Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherren stiller ikke sikkerhet C.2.2 Regningsarbeider Endrings- og tilleggsarbeider skal kun bestilles dersom det foreligger skriftlig bekreftelse, enten fra byggherre eller fra byggeleder. Bekreftelse på godkjennes som bestilling. Tilleggsarbeider skal faktureres for seg. Hver faktura skal kun omfatte en tilleggsbestilling. Det skal ikke trekkes for innestående beløp på fakturaene. Tilleggsfakturaer merkes tillegg 1, tillegg 2 osv. C.2.3 Fakturering Fakturaer stiles til tiltakshaver gjennom byggeleder med vedlagt 1 stk. kopi. Byggeleder kontrollerer og eventuelt attesterer fakturaen på egen blankett som sendes tiltakshaver. Fakturering fra entreprenør bør skje etter en avtalt betalingsplan. For tilleggsarbeider skal det foreligge skriftlig rekvisisjon fra byggelder. Forfall 30 dager. Ingen faktura blir utbetalt før garanti og kopi av forsikringer foreligger i henhold til avtalen. C.2.3 Ekspedisjon av tegninger Tegninger brettes i A4-format. Samtlige tegninger skal generelt sendes til byggeleder. I tillegg sender hvert fag tegninger direkte til entreprenører for sine fag, til PL og berørte planleggere. C.2.4 C.2.5 Møter Byggeleder innkaller til byggemøte de personen han finner nødvendig. I følge innkallingen har entreprenører møteplikt. Referat fra byggemøter føres av byggeleder og oversendes samtlige deltagere. Det legges opp til byggemøte hver 14.dag. Framdrift Totalentreprenøren angir byggetid. Det sikte på oppstart i 1. september Arbeidene utføres deretter innenfor de tidsrammer som angitt i tidsplan. Oppstartsdato kan måtte justeres noe. Evt. merknader til framdrift oppgis på eget tilbudsbrev. Detaljert framdriftsplan utarbeides av totalentreprenør og byggeleder.

9 Skippagurra avløpsrenseanlegg 9 Dersom det trenges ytterligere informasjon om byggeprosjektet, kontakt undertegnede på tlf eller pr e-post: Med vennlig hilsen Reidar Varsi Prosjektleder

10 Skippagurra avløpsrenseanlegg 10 D. TILBUDSSKJEMA D.1 Prissammendrag Hovedpost Aktivitet Pris 01 Rigg og drift 02 Bygningsmessig 03 VVS-installasjoner 04 Elektro 05 Komplett automatikk 06 Renseprosessanlegg 07 Utenomhusanlegg og konstruksjoner i grunnen 08 Prosjektering, administrasjon og forsikring 09 Igangkjøring, prøvetid og FDV -dokumentasjon 10 Prosessgaranti 11 Diverse Sum D.2 Timepriser Regningspriser

11 Skippagurra avløpsrenseanlegg 11

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE DL 201400192 Modernisering av Statsbyggs visuelle profil Side 1 av 11 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Særlige

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om 10952004

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG

ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG EIDEBAKKEN SKOLE LYNGEN KOMMUNE ENTREPRISE K35 KULDEANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 01.04.09 Prosjekt: EIDEBAKKEN SKOLE Side 00-1 Bygningsdel: 01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Anbudsgrunnlag Taksering av boliger (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål... 4 1.3.

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer