BILSKILT. rtye forsladfter om gamle typer. Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSKILT. rtye forsladfter om gamle typer. Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber"

Transkript

1 BILSKILT - rtye forsladfter om gamle typer Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber

2 Bilskilt - gamletytrler Teksh Trygve Krogsæter Historikk Den første tildeling av kjennetegn skjedde i 1899 da Schous Bryggeri ble tildelt No.1 på sin Daimler varebil. Frem til 1913 ble de fleste kjøretøyer registrert i Kristiania, uansett om de senere ble benyttet i andre byer og stder. Men det er kjent at flere byer og amt innførte egne registre fra 1909 og frem til en felles ordning begynte å gjelde fra Fra 1913 fikk man et ens system over landet der bilene skulle ha kjennetegn både foran og bak. Foran skulle skiltet være 11,5 cm høyt med Z5 cm høye tegn, og bak skulle skiltet ha en minste høyde på 30 cm med 12 cm høye tegn. På bakskiltet skulle fylkesbokstaven stå over tallene. Bokstaver og tall ser ut til å variere etter de forskjellige skiltmakerne eller privatpersoner som lagde skiltene. Men felles var blyplomber påsatt av Biltilsynet rundt om i distriktene. Denne praksis holdt seg frem til 7929 da støpte skilt ble innført. Nå ble skiltene like foran og bak, og skilt så ble den mindre typen N-er innført. Dog miå det nevnes at også store støpte N-er er funnet. I perioden hadde man i Norge noen fargerike avgiftsmerker. Disse skulle plasseres lett synlig foran på bilen. Men et støpt registreringsskilt som integrerte avgiftsmerket kom straks på markedet. Ellers var det mange som festet merket til radiatorregisteret med ståltråd. Innføring av de velkjente aluminiumsplateskiltene med pregede tegn kom straks etter hg"t ut over landet tok tid, sannsynligvis til langt ut i S0-årene. I 1958 hadde Oslo kommet opp i så mange registrerte siffre at 6-sifret nurruner var aktuelt. Man fant dette vanskelig lesbart og valgte i, men innføringen av disse stedet et nununer uten bokstav, men med tallene gruppert to og to, såkalte "telefonnumre". Det praksis for registrering og tildeling av kjennetegn har gjort at kjøretøyene i dag gir et svært uriktig preg. For det første ødelegger skiltene helhetsinntrykket, for det andre har eierne i tillegg valgt numre som gjenspeiler bilens årgang/type og dermed ytterligere understreker anakronismen. LMK har søkt Veidirektoratet om å få benytte de gamle kjennetegnene for på den måten å gi kjøretøyene et mer autentisk og kulturhistorisk preg, noe som nå har gått i orden. Gjennorrføring Gjennomføringen av den nye skiltordningen er lagt til de enkelte Biltilsyn. Man skal altså henvende seg til sitt lokale biltilsvn selv om man skal ha tilbakå et nummer så fjernt som Troms (eller Oslo). inkonsekvente var at noen år senere fikk man det samme problem i Akershus. Men nå var muligheten med "telefonnumre" oppbrukt. tallene var opphøyet fra Dermed fikk man likevel de bakgrunnen. Enten var tegnene støpl vanskelige lesbare 6-sifrede numre. i ett med bakplaten eller så var Dagens skiltsystem ble innført i disse naglet til standard april 1971,. bakplater. Bakgrunnen varierte fra helt glatt til kuplet og smårutete. Fonnål Veterane kjøretøyer representerer Inntil 1929 hadde kravet til en vesentlig del av vår nasjonalitetsmerke vært et ovalt kulturhistoriske hverdag de siste skilt med en bredde 30 cm. Det ser 100 årene. De endrede ut at med innføringen av støpte bestemmelser gjennom tidene for Vi som har arbeidet med denne nye ordningen i årevis vil anmode om at den enkelte eier legger vekt på å velge et kjennetegn som er sii tidsriktig som mulig. Det er som kjent bakgrunnen for hele ordningen. 1. I den grad det er mulig bør det første kjente kjennetegn benyttes. Er bilen bruktimportert, som bruksbil eller veteran, bør et tidsriktig nurruner velges. Se i de lister som er utarbeidet av LMK.

3 2. Prøv å unngå registreringsnurnre som henspeiler på runde tall, årgang og typebetegnelser. Alle innser vel at det vil ikke gi noe riktig bilde om alle landets AForder hadde registreringsnunue innenfor Ordningen er bindende. Det skal normalt ikke være mulig å skifte kjennetegn når man først er tildelt et. Nummeret følger altså bilen, ikke eieren. Har du et kjært nuruner, ikke velg det uten å være sikker på at du også beholder bilen! Bruk Eieren må selv stå for anskaffelse av "originalt" kjennetegn. For perioden frem til 1929 kan skiltene males av eieren etter de angitte retningslinjer. Men prøv å velge bokstav og talltyper som er tidstypiske, ikke "festlige" og "gammeldagse". For de støpte skiltenes vedkommende er det to muligheter, kjøpe løse bakplater og tall, eller ferdigstøpte skilt med korrekt nummer. Det finnes i alle fall et tilbud på markedet for dette, nemlig Eirik Mathisen, 2266 Arneberg. Aluminiumsskilt med utpregede tall kan fortsatt leveres av Urbye i Oslo, en av de opprinnelige leverandørene. Som før nevnt, vis måtehold og tenk på bilene og skiltene som et stykke kulturhistorie som skal spille sammen i all fremtid, ikke a"r.l 16ytsiktig. 3. Christiania 1. Tidlig tyaetalls Oaerlønd med "grotesk" skrift, Fylkesbokstøoen er korrekt plassert ooer tallene, Droscher med aakre skilt. Alle biler fra før 1913 hadde slike skilt, med hooedstadens nøon i tillegg til ^nr. - selo om de hørte hjemme i Alesund eller Elaerum Fiøt med håndmalt skilt med "antilctsa" skrift. - lngen tail om at dette skiltet kler bilen, sela om bokstaa og tall nok er høyere enn hzta forskriftene forlangte. 4. Motorsykler med sidangn hadde gjerne bakskilt som på biler frem til For-skiltet aar normalt noe mindre enn dette, men praksis aarierte tydelig endel

4 Nyefor-skriftergieldende fra 11. juni s 2-5a Tildeling av kjennemerker til kjøretøyer 30 år eller eldre. 1..Kjøretøyer som ordningen gjelder for. Kjøretøyer som er 30 år eller eldre regnet etter registreringsår/modellår kan tildeles kjennemerker i henhold til registreringsordninger fra april 1,91,3-1,971. Ordningen begrenses til kjøretøyer som tidligere har vært registrert her i landet etter registreringsordninger fra før april1971. og til andre kjøretøyer med modellår 1970 eller cldre. 2. Kjennemerker. Kjennemerke skal ha bokstav og tall som tildelt av biltilsynet. Mellom bokstav og tallkombinasjon evt. mellom to og to siffer på sekssifrede kjennemerker uten kjennemerkebokstav, skal det i halv høyde være en vannrett strek med samme bredde som bokstav og tall. Det skal være godt leselig på en avstand av 30 m foran og bak kjøretøyet og skal ha utforming tilnærmet lik kjennemerkene den gang kjøretøyet var nytt. Eieren mii selv besørge kjennemerkene produsert og bære kostnadene til kjennemerker. Dersom det benyttes produksjonsutstyr som brukes til våre nåværende kjennemerker må slik produksjon kun skje etter rekvisisjon fra biltilsynet. Biltilsynet vurderer og godkjenner utforming, kvalitet, plassering og belysning av kjennemerkene. Farven skal være hvit (evt. hviteloksert aluminium) med sort påskrift. 3. Kjennemerkeserier. Kjennemerkebokstav tildeles med følgende bokstaver (tidligere fylkesbokstav): A.B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-O-R-S.T-U-V-W-X-Y-2. Kjennemerkebokstav kombineres med en tallkombinasjon med minst tre og maks. seks siffer. Sekssifret kiennemerke delt i tre med to og to siffer med mellomliggende strek, skal ikke ha kjennemerkebokstav. Kjøretøyeieren kan fritt velge den fylkesbokstav ogleller den tallkombinasjon han ønsker såfremt dette ikke er i bruk. Ved tildeling av slikt gammelt kjennemerke skal dette for ettertiden følge kjøretøy et. II Endringen trer ikraft 11. juni Slik gar du frem: ron Å nå rrldelr KJENNEMERKER som NEVNI T s 2-sA-TTLDELTNC AV K]ENNEMERKER TIL KJØRETØYER 30 AR ELLER ELDRE MA: KJØRETØYEIEREN MØTE FRAM HOS BILTILSYNET MED: 1. ØNSKE OM BOKSTAV OC TALLKOMBINAS]ON 2. VOCNKORT 3. KJENNEMERKENE som KJØRETØyET rr RECTSTRERT rå 4. FORSIKRINGSBEKREFTELSE (TRYGDEERKLÆRINC) 5. IDENTITETSBEVIS FoR KjøRETØvER som SKIFIER EIER uå oer FoRELICCE SALGSN{ELDINc. DU KAN I UTCANCSPUNKTET TA KONTAKT MED DEN BILTILSYNSSTASJON DU ØNSKER. HVIS DU TAR KONTAKT MED EN ANNEN BILTILSYNSSTASJON ENN DEN HVOR K]ØRETØYET ER RECISTRERT IVIÅ OU REGNE MED AT OMREGISTRERINGEN ELLER TILDEL]NCEN AV NYTT KJENNEMERKE VIL TA NOEN DACER. KJENNEN,IERKE KAN rkke TTLDELES/RESERVERES på rongåno. DENNE TypEN KIENNEMERKER SKAL BEHANDITS på seuvr ttåre sou vånr I.JÅVæRTNNT K]ENNEMERKER. DE VIL VED AVSKILTINC BLI INNDRATT N{ED ANMERKNTNc I REctsrERET. ou vå vtlnr DEM TApr HVrs DE sr-rn stjålrt oc or INNLEVERES TIL BILTILSYNET VED AVRECISTRERING.

5 R gistreringsnrrmmerne s historie Disse lister med tall i det uendelige skjuler i realiteten nye spennenede kjøretøyhistorie. Det viser utviklingen av antall kjøretøyer pr. distrikt, og hvordan sammensetningen var nellon de forskjellige grupper. I utgangspunktet er oversikten UNøDVENDIG for de fleste av oss. De fleste har jo nutigheten for å benytte et av de opprinnelige kjennetegnene ens egen vogn har hatt. Vegdirektoratet har opplysninger om dette i det såkalte understellsregisteret. Se illustrasjon på et registerkort. Første tildelte kjennetegn står øverst, de senere under. Undcrstellcts rrr, f'lbri kk Kjcnnenerke å:y'. #.?.#!få"r# f*"r-k Skiltseriene ble tildelt hvert politidistrikt for bruk ved Bilsakkyndiges registrering. Til å begynne rned ble det naturlig nok tildelt svært srnå serier. Inntil l-928 gikk dette greit, men behovet for opprydding rnå ha rneldt seg i L929. På dette tidspunkt skjedde føigende : SkiLtene fikk nye typer Vestfold gikk over til Z fra c 2O.O4.29. Politidistriktenes nummerserier ble ryddet opp i. Gjennon en overføring av de tidligere tildelte småserier, fra et politidistrikt til et annet, ble nå seriene på flere tusen nummere. I ca. l-960 overlot Politiet skilttildelingen/registerføring av understellesregisteret nn til det lokale Biltilsyn. På dette tidspunkt hadde det også blitt en vesentlig opprydding av Bilsakkyndigeavdelinger. Når denne oppryddingen skjedde nøyaktig er for neg ukjent. Merk at Vegdirektoratet ikke har kjennetegn i registeret for akkurat denne perioden. Ble kjøretøyet registrert på nytt (etter ca. L962) er det lkke noe problem. Da finnes kjøretøyet i Biltilsynets (Nytt navn ca.74) nye understellsregister. BIe kjøretøyet ikke registrert på nytt må kjøretøyet letes opp i en serie med avregisreringsprotokoller. Skal dette lykkes rnå rnan ha en viss kunnskap om avregistreringsår for det kjøretøy det gj e1der.

6 Bruksarrvisning FøIgende forkortelser er benyttet ; Mc Motorsykkel P Personbil V Varebil L Lastebil R Rutebil 'r' '1'1J-nenger D Drosje Pr Prøvekjennemerke Overskriftene skal forståes på følgende vis i "SERIETILD. TT betyr at serien er tildel-t et Politidistrikt anngitt periode. innen TTKOMMET TILrr betyr det siste kjennetegn som er notert i serien i det årets bilbok. Merk at redaksjonen ble avsluttet i juni fszf og rnai L925. Jeg antar derfor at de senere år også viser situasjonen på sommeren angjeldende år. Når rnan f. eks. på bruktimportert bil skal velge kjennetegn, må nan passe seg for følgende felle ; Ved overføring av serier fra et politidistrikt til et annet ble serien først gjort tilgjengelig i det nye distrikt av politiet, når den var ledig i det gamle distrikt. Som oftest skjedde dette etter naturlig avgang (avregistrering etter eierskifte). Når serier er tatt i bruk straks burde det gå frem. Ved den store revisjonen i l-929 ble mange serier holdt tilbake. Disse var sjelden ledige før ca.l934. Se rubrikk for L929. ETTERORD Jeg håper veiledningen er ti1 nytte for mange. Det er fremdeles en mengde up1øyet stoff som kan gi ny viten, og komplettere listene. Har noen av dere informasjon å spe på med, spesielt fra perioden l-936-l958 vil det q)øre 2. utgave til en vesentlig bedre veiledning. Oslo Kjetil David-Andersen 6

7 Numrnerseriene fua 1913 til Oslo osl,o A t Kongehuset A11e stat,/diplomater Pr Mc D Pr R SERIER BRUKT _920 L-9 L0- opp KOMMET TIL.2 O 2 ca NYE SERIER FP.A L92O/2L L-9 overført 10-opp t-499 L KO}IMET TIL-2 ]. 3 2a L499? _03 KOMI'TET TTL A L499? ? 7377 Kongehuset Stat/Kornrnune Diplomatiet Bilsakkyndige oslo Sporveier Politiet Lægevakten El.verket Hæren Osl-o kornmune Mc D (Reserve) Pr (fra l-928) R PV (fra l-930) L Tilhengere R L (Fra l_930) R (Fra 1.930) L SERIER BRUKT 1e23-25 (28) l_-l_0 l_ t_-t_ (e0) L opp t t opp L0 000 t_0 00l_-l_5000 r l-070l- opp L-L500 0 r_ L7000- opp KOMMET TIL-25 l_-3+10 t_9 29 ubrukt ubrukt 203 ubrukt l_4 799 ubrukt 1,499 ca ubrukt 9908 KOMMET TTL-26 L ubrukt ubrukt t499? ? KOI{MET KOI'IMET TII,.28 TIL-30 l_ o. f. Slottserien l_38 l2l l_3 3r L499 L499? s899 o. ført l_ ført LO597 L0642 r-0675 L0958 o. ført L4999 l_ L75L4 Kongehuset Diplomatiet Biltilsynet oslo Sporveier Politiet oslo K.sykeh. El.verket Hæren P Luftforsvaret P oslo kommune P Mc TILDELTE SERTER KOI-{MET TrL t_ L TILDELTE SERIER L l-t--9 0 overført P overført P KO},IMET TIL-35 l_-4+t L ] F, a

8 P n D (reserve) P TiJ-henger R LV Tilhengere 10 00l LO7 02-L2000 L200L-L I L07 0l- 1l_3 08 L4997 L L Lt499 L4999 L Nrrmmerseriene fra 1913 til ØvngeffIker * FYLKE * ØSTFOLD B- Moss 1-50 Fr. stad Sarpsb. 101-l-50 Halden TILDELT SENERE SERIER T 1913 TILDELT EØR T t_400 B s opp B B _-t-800 B-l_ B-1119 KOMMET SERTETILD. TIL , r-2500 l_ _ _-3300 KOMMET TIL-2 5 B-2329 B-1999 B B-3347 B-31_61_ (Y, AKERSHUS C- Aker FoIl-o R/Vinger _ I Droscher _ c c-4548 c c c-2l83 c L l-0001_-l_ c t--r+ttu6 c c _ c c HEDMARK Hamar Gl. dal-en K. vinger D l_ D-TL79 D-L7 45 D L L-2BOO D-2301 D D-L972 OPPLAND Gudbr. d. Vestopl. E- L E-t_57 8 E E-1_82 3 E-24r4 BUSKERUD Drammen Ringeri. Kongsb. F l_ F-1000 F-L7 25 F F t_7 0 0 zov L LVK F F F F F-2203 VESTFOLD Larvik Sandefj. Tønsberg Jarlsb. HoImest. Dran/Sk. TELEMARK Telemark Skien Notodden Rj ukan Kragerø H l_ l_-5 00+l- l- 0 t-- t_ G-990 G-L322 G-T2L9 G G-1430 G-499 H-669 H-BOO H-836 H-923 H l_ t_ L ,-2500 t_ l_-t 600 t- 50 t L499 G-t-680 G-L362 G-2269 G-2100 G-2309 G-440 G-1550 G-2423 H H-r237 H-1532 H-998 H

9 AUST AGDER I- l--100 Risør Tvedest. lol-200 Arendal Grimstad 401-5OO LilLesa Setesdal (ingen) H-43 H-l-07 H-333 H-452 H-506 H l_000 60l_-7 00 H-9r_ H-113 H-8r.8 H-61_6 H-5r-O H-756 * TILDEL1 FYLKE!t I l-9l3 SENERE SERIER TILDELT EøR 1922 KOMI'IET TTI-22 SERIETILD. L923-t925 KOMMET TI.L-25 VEST AGDER K- Kr. sand l--200 V.Agder 2Ol--3OO Flekkef. 3o _-700 K-1.49 K-51-3 K _-900 K-579 K-589 K-353 ROGAI,AND L- Rogaland 1-90 Egersund 9l--L00 Haugesu. l-01--l50 Stavang. l-51-- sandnes (ingen) t_ l--t-000 L5t_-750 l_oo r_ L-L47 4 L-95 L-898 L-475 L-L0s l_oo L-L757 L-2003 L-91_O L-590 L-1090 BERGEN O- o-591 o-836 HORDAI.AND R- Hordala. L-299 Hardang.3Oo-599 R-225 R R-593 R-375 SOGN OG FJORDANE Sogn Fjordane 1-o1-1-l-00 D- s-27 s-134 s-49 s-152 MøRE OG ROMSDAL Åtesund L-99 Molde Kr. sund 2oo-299 SøR TRøNDEIÅG U- uttrønd Orkdalen 2Oo-299 Trondhj T t-999 l-637 T-42L T-51_1 u-l29 u-283 u (Møre) E-637 l-777 T-52L T-808 v-2477 u-2lo6 u-l326 NORD TRøNDELAG V- Inntrøn. Utike tall Namdalen Like tall v-543 v-230 v-1019 v-438 NORDI.AND W- HeIgela. l--40 BodØ 4L-9O Narvik 91-l- l-5 Lofo/Ye. l w-4 0 I^f -7lw-L05 w-l _ _-600 w-232 w-440 w-32l w-129 TROII,IS X- Senja 1-50 Tromsø 5l x-2l x l_-3 00 x-232 x-l3 6 FINNMARK Y- Vestfin vardø 5l--Loo Sørvara. l v-2 Y-51 Y-Ll_4 v-32 Y-56 Y-L39 * SERIETILD. KOMMET FYLKE tt L925-L926 TIL-26 østfold B- Moss B-2500 Fredrikstad B-2L34 Sarpsborg B-3386 SERIETILD. L A t_- I KOI,TMET TIL 192A B-4318 B-462L B-4644 B-37 42

10 Halden B B_32gL AKERSHUS C- Aker C-3942 C-3g R c-4o54 c_4081 4s00- D c-49i2 c_ YIc(27j c-6??? 7001_ c-78o1 c_7891_ Fol-lo c-101g8 c c Romerike/Vinger C-B7O1 C-9083 C-9460 HEDMARK D- Hamar D-24OO D-3L27 Glåmdalen D D-3508 D-35o D-5082 K.Vinger D-198S D-2843 D ubenytt D OPPLAND E- Gudbrandsdalen E OO1- E-5100 Vestopp. 2OOO-2999 E-262I E-2842 BUSKERUD F- Drammen ubenyt. t-670-l_700 F P F-2847 F_ LVK F-3165 F_3263 Ringerike F-3633 F-37gO Kongsberg F-224A F-4086 F-4086 VESTFOLD G- Larvik c-28o2 c-3099 e-2ggg R c-29e3 opphørt som R B00t_ c-989s c-9895 Sandefjord c I-3251 c Tønsberg c-265i c-2764 G G N.Jarlsberg G-2362 c-2386 e c-6570 Holmestrand c c-31_06 o. førr e-5044 Skoger c OOO- c-4030 TELEMARK H- Telemark 'L7 OO-L999 H-L7 59 H-1839 Skien H-I268 H-L323 o. ført Notodden 2OOO-2299 H-2OO2 H-2O48 H-2049 Rjukan H-I674 23OO- H-2338 H-235o Kragerø H-l_438 H-L467 o. førc AUST AGDER I- RiSør I2O7_ I-L2I7 I-L2}L Tvedestr. I-114 L5OO-2499 I-1516 Arendal f-916 I-986 o. førc I-6575 Grirnstad I-623 l-640 o. ført I-3536 Lif ]esand I-51-0 I-510 o. førc I-5007 Setesdal/Kristiansand f-780 l-799 o. førc I-2520 * SERIETTLD. KOMMET SERIETILD. KOMMET TIL FYLKE t< r925-l926 TrL L928 L929 VEST AGDER K- Kristiansand V.Agder V. Agder Flekkefj ord ROGAIÅND L- Rogaland Egersund Haugesund Stavanger K-l_2 01 K-101_L K-t_0Ll_ K-5053 K-396 t_t_ K-112s K-l_11_7 K-751_ K L-20L7 L-934 L r0r j 10 ubrukt L-7072 L t_ L-3220 L-2274 L-2271 ubrukt L-2025 L-2025 L L-951_ L-951_

11 Sandnes BERGEN O- HORDALAND R. Hordaland Hardanger SOGN OG FJORDANE S- Sogn Fj ordane MøRE OG ROMSDAL T- Ålesund (Ørstad) MoIde Kr. sund SøR TRøNDELAG U- Uttrøndelag Orkdalen Trondhj ern NORD TRøNDEIÅG V- Inntrøndelag Namdalen NORDIÅND W- Helgeland Bodø Narvik Lof.VesteråIen 50L-500 TROMS X- Senj a Tromsø FINNMARK Y- Vestfinnmark Vardø vadsø Sydvaranger L- 11L 3 o-955 R-839 R-427 s-50 s-187 T-962 T-799 T-s2 8 T-850 v-2609 v-2l43 u-1500 v-1145 v-548 w-2 51 w-498 w-3 64 w-567 x-229 x-t_58 y-47 Y-6L v-l44 y-l t l_01-t-ooo Nye nr fra t r.s L _ l_ L L-250 L-r.Lt 6 L o-t_03 0 R-1055 R-492 R s s- 1l_4 2 T-r.060 T-1532 E-2097 T-53l_ T-860 T v v-2l9l u-r126 v-1499 v-682 w-3 00 w-644 w-2022 w-7 08 w-4046 w-s83 w-6052 x-293 x-t s _- 6001_- Y-211- Y-69 Y-148 Y-188 L R-t-3 L4 R-499 t-527 T-858 T-4280 u-21.9l_ u-l726 v-7 48 w-63 0 overf. w-583 x-l80 Y-68 v-r34 Y_L92 't SERIETILD. KOIIIMET SERIETILD. FYLKE * Ca.Auq.28 TIL 1930 l-93l-1935 østfold B. Sarpsborg Moss Fredrikstad L0000-l-3999 Hafden L7 999 AKERSHUS C- Aker Foflo Romerike HEDMARK Harnar L-L2999 l l PMc LvT l_6000- D R l PLMc t_7500- D R l-8loo- PUilc D- L-4999 (Stange/Løten) G1åndal Kongsvinger OPPI,AND E- Vestoppland L-4999 Gudbrandsd R LO42L L4645 L23s9 L3T52 l_41_ L6L2L 173l_ L77 04 l_8231_ L s P 7oO0- Pr KOt'{It{ET TIL L4999 L2999 1_3555 L4464 L6027 t_6116 L7296 t7 603 L L LL l-3 11

12 BUSKERUD F- Drammen L LV 6332 Ringerike L2588 L29o7 Kongsberg l5ooo L VESTFOLD G + Z- (Fra 20.O4.L929) Larvik L Sandefjord a 36OO-L/V Skoger l-8L 4425 Holnestrand 5OOO N-Jarlsberg D 70L L01-7L28 Tønsberg LL2O4 LL997 TEI,BUARK H. Telemark L Skien L Notodden SooO (Heddal) 860L (Hjartda1) oL (Gransh. ) 9301,- 93L (BØherrad) 960L (Sauherr. ) 1OO0L OO9O (Seljord) RJukan Kragerø L5L :ttildelt KOMMET TILDELT KOMIIIET FYLKE :rca Auo.I92A TTL Sommer 1939 AUST AGDER I- Risør l--l-499 1,344 L396 L527 L Tvedestrand Setesdal Grimstad Lillesand Arendal VEST AGDER K- Kristiansa. L-4999 l_335 Mandal Farsund 7o0o- Flekkefjord ROGALAND L- Stavanger L-3999 Sogn L Egersund 4OOO O2L Sandnes Haugesund byen utenf Rogaland LOOOO- to7 54 BERGEN O HORDAI,AND R- Hordaland L-5999 l-3 t_4 Hardanger 6o0o SOGN OG FJ. S- 273 Fjordane Lo0o-1999 L232 MøRE OG RO. T- Ålesund 1-L999 L553 l,lolde Kristiansu. 4OOO S. TRøNDEIÅG U- Uttrøndelag L Trondhjem R 84L D 8642 L L9 83L7 357L l_96 L A2 399 L4L _ D R 452L L L999 3t l- 45sO 4600-P Pr ltc 94oo

13 N. TRøNDEIÅG Inntrøndel. Natndal NORDI,AND Helgeland Bodø ttanrik LoFr/Vester. TROMS senj a Troms FINNTjIARK Vestf.nark vardø Vadsø S.Varanger v- 1-l_ L300 ltc w Alle AIIe AIIe x- L-2999 Alle AIIe Y. L-999 Alle Alle Al-Ie 30oO-3999 AlIe 1200? L L43 4L s L l-0000-pr r.0200-l 10388? L Mc T l-PrT Uc 7L L Nummerseriene fua L94O og oppover. Oslo Mc o.125 Mc lett Mc moped i PV TILDELTE KOMIvIET SERIER 1937 TIL-] ca. TILDELTE SERIER ca. L KOMMET TrL-t_ ca. KOMMET TrL oo ca. TILDELTE SERIER I 1958 UTEN IGT.TEGN I-O-OO-00 - opp 19-OO-00/L O-OO-OO/ 2L OO-OO/ opp opp Nummerseriene foa L94O og oppover. Øvnge$zlker FYLKE * TILDELT CA. TILLEGGSER. Politid.!t Pr. L945 Fra ca.l-951 østfold B Halden Sarpsborg 20OOO Fredrikst Moss AKER Sandvika O0Oo Drøbak Lillestrøm HEDMARK D Hamar (Elverun) 250OO Kongsving. L OPPI"AND E cjøvik L LiIIehanm l-4999 C TILLEGGSER. TILLEGGSERIER Fra ca.l955 Fra ca. l I ' s00000-s99999

14 BUSKERUD Drammen HØnefoss Kongsberg VESTFOLD Larvik Drammen Horten Tønsberg Sandefj ord TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Rjukan F z t t_ _8999 1, ,2000-]-6999 H t_ L999 1 L00 0-L a s L999 3 s I AUST AGDER Arendal I r VEST AGDER Kristians. MandaI Flekkefj. K L ROGAIÅND Stavanger Haugesund L r s BERGEN HORDALAND Bergen Hardanger Haugesund o L R _ S. FJORDANE Førde s L Mø. ROMSDAL Ålesund Molde Kristians. T L00 00-l I L5000-l I S. TRøNDEL. Trondheim U r N. TRøNDEL. Steinkj er Namsos i AO NORDI,AND Mosj øen BodØ tlarvik svolvær w L t_ _ TROMS Harstad Tromsø x L FINN}IARK Alta vadsø Y r l_ L4999 l_ I t4

15 Skiltforskrifter gjeldende for tidsrommet Skiltforskrifter gieldende for tidsrommet Iijendingstegneuc bestaar av et lcjendiugsmerkc med nulllluer. Hvert ff ike har soln trrerke et bokstav i dct storc alfabet: Kristiania by. Østfold fylke. Al<ershus, Hednrark ). Opland ). Buskerud r. Vestfold ). Telemark ), Aust-Agder,. Vest-Agder,. Ai '-1 Bl r-l Di FI nl!i r- nl TI ^l Ki Rogaland fylke Berecns by Hordaland f1'lke Sogn og Fjordane fyike. X{ore fylke Sør-Trondelag fylle Nord.'f røndelag ). Nordland t. Tron:s r. Finmark,. I fylker med flere politijurisdiktioner bestemmer fylkesmannen, hvilke nun.rre de forskjellige politirnestre slial benytta 'prl reoictrerinoen Opgave over ntlnunerfordelingen indsendes av fylkesmannen til Veidirektprerl, som slrger for forny'den bekjendtgjprelse. Politict kan, hvis det atiser det lnsl<elig. tildele visse klasser kjlretpier bestcmte nuntrnerscrier inden dct ant al nutnr e, sorlr fylltesmannen har tildclt vedkomn:cude jurisdiktion. Kjendetegnet skal anbringes saavel foran som bak paa vognen. For motorcykler forlanges dog kun ett kjendingstegn, som fæstes foran. I(jendingstegrret males med sorte typer paa hvit btrnd. Typerne gives fllgende stlrrelse i m/nr: L o R S T U V w xy $ 22. Naar der foreliggcr t,ilfrcdsstillende altæst fra den bilsakkyndige, og den i. loveris g I I <.rmhandlede garanti er rleponell sarnt bevis fremlagt for at avgiftene i henhold til lovens g 22 post I og g 34, første avsnib er betalt, opgir politiet eieren, hvilket kjendemerke vognen vil faa. Derefter fremstilles motorvognen snarest, mulig for politiet, som undersøker om bestemmelsenc om kjendemerker og deres arrbringelse er ia,gttat. Er delte tilfælde plomberer politiet kjendemerkene, utsteder kjøretilladelse (vognkort) og registrerer vognen. $ 23. Kjenilernerkene skal bestaa, av bokståv og nrunmer saalerles at fylkene betegnes ured følgende bokstaver: 0slo by A Rogaland L Østfold Il Bergens by... O Åkershus C llordala,nd... n, Iledmark D Sogn og X'jordane.... S Oplancl D Mør.e..,... T Buskerud!' Sør-TrøndeIa9...,, U Vestiold G Nord-Trøndelag...,. V Telemark,... H Norclland,... W Aust-Ågder I troms X Yest-Agder.., K Finnrnark...,. Y I fylker med flere politirlistrikter bestemmer Veidirektøren hvilke nummerserier cle forskjellige politimestre skel bruke ved. registreringen. g 24. Kjendemerke skal anbringes saåvel foran son bo,k paå yog'nen. Kjendemerkene skal ha sort typer paa hvit bund. 'Iypene gis følgende størrelse i mm.: /) ta6 6o Paa det forrcstc sliilt anbringes kjerrdingsnrerket { o r a rr lnurlmeret, pa.r salnme linje og acisliilt vetl cn tverstrek, 12 rrr/ru tvli og 20 nr.im. larrg. Paa det balire skilt sættes l<jendirtgsrtterliet o v e r nulrtlrrprot: rlet canrrrrc c'irlrlcr for n-totorcvkier. '' I morlte ellcr taalic skal clct bakre lijcrrdil'rgstegn være lilert bel_vst ved en særsliilt l1'gt, sont fæstes over tegnet. Dettc l;an ogser anbringes i transparent paa selve lygterr. Den l1'gt, sonr bell'ser kjendingsteglret, nraa il<ke kunnc slukkes hverkeu fra Iprerens plads elier indefra vogren. Iijendingstegrrene slial anbringes paa ilinefalderrde sted cg saa hpit. sonr kjlretliets konstruktion med rimelighet tillater. Skiltenc uraa ilike kuune kiappes om og maa aldrig dækkes, Det paasees specielt, at det bakre skilt ikke skjules av bagageholdere ell. iign., sarnt at det forreste skilt ikke dælikes av'motorsveiven. I saa fal! rnaa sveiven tlnder fart ophænges i en strop. Skiltene skal til enhver tid holdes i saadau stand, at kjerrdingstegnet iet iian læses. Hvis et sliilt av en eller anden grund maa fornyes, nrcldes dette til vedkommende politimester, som efter besigtigelse av det ny'e skilt forsl'ner dette nied politistempel.,ieldre sltilt indleveles i tilfælde til politimestelen. t2 20 IO 20 Ilotorcykler: l. Foran.. 2. Bak... Paa det fomeste skilt sættes kjendingebokstavet foran ntrumreret pa,a sarnrne linje. Paa clet bakre gkilt sætt e kjendingsbokstavet over mrrnrneret. I(jendemerkene kan ogsa.a anbringes i transparent paø selve lygten, I særlige tilfælder kan Veidirektøren godkjencle kjenclemerker av anden form og utseende end foran nævnt, g 25. Skiltene skal anbringes paå iøinefaldentle sted og saa, hoit sonr kjoretøiets konstruktion med rlmelighet tillater. Det forreste kjenrlemerke pa,a motorcykler sksl aarbringes parallelt med cykkel'ens længtleretning og være forsynt med kjendingsbokstav og nummer paå begge sider, Andre kjendernerker skal arrbringes vinkelrel, påa vogl)ens længderetning. $ 20. Skiltene maa, ikke krurde klappes orn og rrra:r aklrig dækkes. Det paasees specielt at det bakre skilt ikko skjules av bagageholde,re eller lignende,. samt at det folrest.e skilb ikke dækkes av motortveiven. Isasfald maa sveiven under fart ophænges i en strop. Skilter og baklygt skal t,il enhver tid holdes i saåda,n stand at kjendembrket kan læses. $ 27. Ilvis kjendemerket ma,a forrryes meldes dette til vedkommende politimyndighet som lar det nye skilt besiktige og plombere. Det kaeserte indleveres samtidig. 15

16 Utdrag av forslrrifter fra 1929 s 24. (Denne $ er endret til sin nuværende ordlyd ved Arbeidsdepartementets bestcntnrelse av'17. janttar 1929). Kjennemerke skal anbringes så vel foran som bak på vogneu. Kjeunernerkene skal være rektangulære, utført av rustfrie, tilstrekkelig stive metallplater dg ha sorte typer i vertikal,jernskrift" på hvit bund, ikke metallisk. Se nedenstående figurer: B Typene gis følgende størrelse i mm: For autornobiler: høide minste bredde (undtagen I og ettall). strektykkelse minste innbyrdes avstand minste avstand til skiltets kant t0 t5 For motorsykler: (med eller uten sidevogn). høide 60 minste bredde 30 (undtagån I og ettall). strektykkelse 10 minste innbyrdes avstand 5 minste avstand til skiltets kant 10 Forsåvidt typene er ophøiet, må de ikke være høiere enn 2 mm. På automobiler settes kjenningsbokstaven foran tallei med en strek 15 mm tykk og 20 mm lang, mellem bokstaven og tallet i halv høide. På motorsykler settes kjenningsbol<staven på bakskiltet over tallet. På forskiltet seites bokstaven foran tallet med strek 10 mm. tykk og 15 mm lang mellem bokstav og tall. Skiltenes minste høide i mm: For automobiler l2o for motorsykler: forskilt 80 bakskilt 150 Kjennemerkene kan også utføres i hansparent. På tilhenger for motorsykkel anbringes samme kjennemerke bak som motorsyklen har, forsåvidt tilhengeren dekker kjennemerket på motorsyklen. Undtagelsesvis kan Veidirektøren godkjenne kjennemerker av annen størrelse og annet utseende enn foran nevnt. Nasjonalitetsmerl<et må i tilfelle anbringes sådan at det virker som et eget, ovalt sl<ilt, og ikke kornme innenfor kjennemerl<ets kanter, lil<esom det ikke må settes umiddelbart inntil sidene av dette. 5 zs. (Denne 5's 1. og 2. ledd er endret til sin.nuværende ordlyd ved Arbeidsdepartementets bestemmelsc av 17. januar 1929), Skiltene skal anbringes på iøin.fallende sted og så høit som kjøretøiets konstruksjon med rimelighet tillater således at de minst mulig tilskvettes av søle m. v. 16

17 Eksempler på bokstavt5rper tilbakskilt brukt fi Lglg - 29 (120 nun høy) Eksempel på bolstå\,type for foontskilt høyde 75 mm, høyde 90 mm. t7

18 Eks. på motorsykkel-nummer forskriftene sier at høyden skal være 60 mm I...9Pl6r 70 mm , og 60 rnm Lglz,v-- - opp. Bakskilt var frivillig Lo.m. L926. Obtigatorisk bakskilt fua1.$27 skulle ha sifrer hpyde som føn 0O mm.

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2014

NJs lønnsstatistikk for 2014 NJs lønnsstatistikk for 2014 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2014.

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Medlemsstatistikk 2004

Medlemsstatistikk 2004 2004 Medlemsstatistikk Hovedtall 2004 2003 2004 Antall registrerte 21 213 20 970-1,15 % Antall betalende 21 421 21 425 0,02 % Antall bet under 26 år 17 011 17 193 1,07 % Dekningsgrad i befolkninge 1,93

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Årsstatistikk 2009 NBBL

Årsstatistikk 2009 NBBL Årsstatistikk 2009 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2012

NJs lønnsstatistikk for 2012 NJs lønnsstatistikk for 2012 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2012.

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

NJs lønnsstatistikk for 2011

NJs lønnsstatistikk for 2011 NJs lønnsstatistikk for 2011 Grunnlaget for NJs lønnsstatistikk er data samlet inn av Medeiebedriftenes Landsforening, (MBL), NRK og en rekke uavhengige aviser. Rapportene viser status pr. 31.12.2011.

Detaljer

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012

Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 Noen muligheter og utfordringer i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning ØFs Næringslivsseminar, Lillehammer 8.november 2012 1. Hvordan har befolkningsutviklingen i Innlandet vært? 2. Hvordan ser det

Detaljer

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt

Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt Ferie for alle 2015 Distriktsvis oppholdsoversikt Husk å sende søknad til rett distrikt For søkere fra: Akershus, Oslo, Oppland, Hedemark og Østfold Familieopphold Merket Uke 8 31.1.2015 Familieopphold

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg OFFENTLIG

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Årsstatistikk 2010 NBBL

Årsstatistikk 2010 NBBL Årsstatistikk 2010 NBBL Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Utstillinger for Papillon - 2008

Utstillinger for Papillon - 2008 12.01.2008 Norsk Dobermann Klub 080002 Utstilling 16440130856 15.12.2007 12.01.2008 Postboks 952 - Sentrum, Eidsvoll 13.01.2008 13.01.2008 19.01.2008 20.01.2008 Norsk Berner Sennenhundklubb Gullerudvegen

Detaljer

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Aktive kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum 1 Oslo politidistrikt 324 294 344 342 397 410

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser

Opplag for norske aviser 2015 tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Opplag for norske aviser tilsluttet Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for lokalaviser Fylke netto 01 Østfold Demokraten 4 671 5 462 (791) 4 666 (794) 626 624 01 Østfold Fredriksstad Blad 15

Detaljer

Hamarøy Montessoriskole

Hamarøy Montessoriskole Rettssubjekt Type skole Akershus private gymnas AS Dombås Gymnas as FrikultSkolen AS Norges Realfagsgymnas Bærum AS Norges Realfagsgymnas Fornebu AS Norges Realfagsgymnas Sotra AS Norsk Restaurantskole

Detaljer

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014

Sykepleierstillinger i Norge 1. Kvartal 2014 Sykepleierstillinger i Norge Bakgrunn og metode På oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund har InterMedium foretatt en analyse av utlyste sykepleierstillinger i norske, trykte medier. Analysen tar utgangspunkt

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving

Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten. Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Organisering av SKO-funksjonen i Skatteetaten Gøril Heitmann Kristoffersen Skatt nord avdelingsdirektør innkreving Fra oppdragsbrevet (23.6.2014) «Som et ledd i arbeidet med å oppnå en bedre og mer effektiv

Detaljer

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad

OPPKJØP/FUSJONER I BUSSBRANSJEN 1995-2006 Kilde: Transportbedriftenes Landsforening v /Fagsjef Arne Johan Gjerstad 2006 Juli Gaia Trafikk AS vedtas fusjonert med HSD AS til selskapet Tide AS. Fusjonen forutsetter godkjenning av Konkurransetilsynet. FYLKE/LAND PROSENT- ANDEL ANT. ANSATTE Hordaland 100 % 3000 Mars Ofotens

Detaljer

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet

Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen hvem har ansvar for sykkeltrafikken og hvordan samarbeides det? Gyda Grendstad Styringsstaben Statens vegvesen Vegdirektoratet Forvaltningsreformen 1.1.2010 Mer fylkesveg mindre riksveg

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet lønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter samlet = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor + + = + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss under soppgjør Navn Minste

Detaljer

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn

Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fastlønn Lønnsnivået i de enkelte bedrifter i 1999 - sortert etter fast = Minste + + Stillings = Ulempe + + Foto + Lokalkontor = + = + (fast avtalt for pr. år) = + + + + Det er vanlig å ta utgangspunkt i fast pluss

Detaljer

Rik Og Rik-Brukshundprøver - 2012

Rik Og Rik-Brukshundprøver - 2012 11.02.2012 11.02.2012 25.03.2012 25.03.2012 07.04.2012 08.04.2012 13.04.2012 15.04.2012 14.04.2012 14.04.2012 15.04.2012 15.04.2012 22.04.2012 22.04.2012 22.04.2012 27.04.2012 28.04.2012 28.04.2012 28.04.2012

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby

Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Stavanger blir en stadig bedre sykkelby Syklistene i Stavanger blir stadig mer fornøyde med forholdene, og byen er nå den sjuende beste sykkelbyen i landet. Det går fram av en nasjonal undersøkelse. Undersøkelsen

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Årsstatistikk 2007 1

Årsstatistikk 2007 1 Årsstatistikk 2007 1 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk

Detaljer

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag.

Statistikkens første del gir en generell beskrivelse av medlemslagenes virksomhet, mens andre del gir statistiske opplysninger om hvert enkelt lag. Årsstatistikk 2008 2 Forord NBBLs årsstatistikk med opplysninger om medlemslag er utgitt årlig siden 1960. Statistikken representerer en verdifull tidsserie med opplysninger om en viktig del av norsk boligsektor.

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø

Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Bodø bedre sykkelby enn Tromsø Tromsø ser ut til å ha noe bedre vintervedlikehold for syklister enn Bodø. Likevel er Bodø beste sykkelby i Nord-Norge. Det kommer fram i en nasjonal sykkelundersøkelse kalt

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF

PAPIRAVISER. Forbruker & Media '11/1 - TLF '12/1 Adresseavisen 212 209 199 Aftenposten (morgen) 663 649 629 Aftenposten AFTEN 315 311 294 Aftenposten LØRDAG 654 638 623 Aftenposten morgen MAN-FRE 702 687 665 Aftenposten morgen MAN-LØR 694 679 658

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015

Anleggsutvalget. Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Anleggsutvalget Presentasjon på NCF s ting Mai 2015 Hensikt med Anleggspolitisk Plan Som del av NCF s strategiarbeid, har anlegg blitt definert som et av de viktigste satsningsområdene Hensikten med Anleggspolitisk

Detaljer

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene

Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Haugesund blant de dårligste sykkelbyene Syklistene i Haugesund har ingen grunn til å være fornøyde. Det viser en nasjonal sykkelundersøkelse. Og forholdene blir ikke bedre. Syklistenes i Haugesund har

Detaljer

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C

HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, 10:45 A-C HØRINGSSVAR PUBLISERT PER 08.12.2015, oppdatert 10:45 A-C 110-sentralen for Finnmark Akershus fylkeskommune Akershus fylkeskommune Akershusbenken Stortinget Alarmsental brann Øst daglig leder Alarmsentral

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum 1 Oslo politidistrikt 404 422 321 397 442

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 424 321

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum 1 Oslo politidistrikt 342 397 410 422 321

Detaljer

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger

Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger Etterlyste kjøretøy, unntatt MC/snøscooter/tilhenger 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sum 1 Oslo politidistrikt 344 342 397 410 424

Detaljer

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter

Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig sikra friluftslivsområder Elektronisk søknadssenter Midler til sikring, tilrettelegging og aktiviteter rammer og muligheter Ann Jori Romundstad, Samling FK 1.12.2011 Innhold foredrag: Erfaringer fra 2010 og 2011 Budsjett 2012 Forvaltningsplaner for statlig

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer