BILSKILT. rtye forsladfter om gamle typer. Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSKILT. rtye forsladfter om gamle typer. Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber"

Transkript

1 BILSKILT - rtye forsladfter om gamle typer Lanclsforbundet av Motorh i storl she Kjøretøyklubber

2 Bilskilt - gamletytrler Teksh Trygve Krogsæter Historikk Den første tildeling av kjennetegn skjedde i 1899 da Schous Bryggeri ble tildelt No.1 på sin Daimler varebil. Frem til 1913 ble de fleste kjøretøyer registrert i Kristiania, uansett om de senere ble benyttet i andre byer og stder. Men det er kjent at flere byer og amt innførte egne registre fra 1909 og frem til en felles ordning begynte å gjelde fra Fra 1913 fikk man et ens system over landet der bilene skulle ha kjennetegn både foran og bak. Foran skulle skiltet være 11,5 cm høyt med Z5 cm høye tegn, og bak skulle skiltet ha en minste høyde på 30 cm med 12 cm høye tegn. På bakskiltet skulle fylkesbokstaven stå over tallene. Bokstaver og tall ser ut til å variere etter de forskjellige skiltmakerne eller privatpersoner som lagde skiltene. Men felles var blyplomber påsatt av Biltilsynet rundt om i distriktene. Denne praksis holdt seg frem til 7929 da støpte skilt ble innført. Nå ble skiltene like foran og bak, og skilt så ble den mindre typen N-er innført. Dog miå det nevnes at også store støpte N-er er funnet. I perioden hadde man i Norge noen fargerike avgiftsmerker. Disse skulle plasseres lett synlig foran på bilen. Men et støpt registreringsskilt som integrerte avgiftsmerket kom straks på markedet. Ellers var det mange som festet merket til radiatorregisteret med ståltråd. Innføring av de velkjente aluminiumsplateskiltene med pregede tegn kom straks etter hg"t ut over landet tok tid, sannsynligvis til langt ut i S0-årene. I 1958 hadde Oslo kommet opp i så mange registrerte siffre at 6-sifret nurruner var aktuelt. Man fant dette vanskelig lesbart og valgte i, men innføringen av disse stedet et nununer uten bokstav, men med tallene gruppert to og to, såkalte "telefonnumre". Det praksis for registrering og tildeling av kjennetegn har gjort at kjøretøyene i dag gir et svært uriktig preg. For det første ødelegger skiltene helhetsinntrykket, for det andre har eierne i tillegg valgt numre som gjenspeiler bilens årgang/type og dermed ytterligere understreker anakronismen. LMK har søkt Veidirektoratet om å få benytte de gamle kjennetegnene for på den måten å gi kjøretøyene et mer autentisk og kulturhistorisk preg, noe som nå har gått i orden. Gjennorrføring Gjennomføringen av den nye skiltordningen er lagt til de enkelte Biltilsyn. Man skal altså henvende seg til sitt lokale biltilsvn selv om man skal ha tilbakå et nummer så fjernt som Troms (eller Oslo). inkonsekvente var at noen år senere fikk man det samme problem i Akershus. Men nå var muligheten med "telefonnumre" oppbrukt. tallene var opphøyet fra Dermed fikk man likevel de bakgrunnen. Enten var tegnene støpl vanskelige lesbare 6-sifrede numre. i ett med bakplaten eller så var Dagens skiltsystem ble innført i disse naglet til standard april 1971,. bakplater. Bakgrunnen varierte fra helt glatt til kuplet og smårutete. Fonnål Veterane kjøretøyer representerer Inntil 1929 hadde kravet til en vesentlig del av vår nasjonalitetsmerke vært et ovalt kulturhistoriske hverdag de siste skilt med en bredde 30 cm. Det ser 100 årene. De endrede ut at med innføringen av støpte bestemmelser gjennom tidene for Vi som har arbeidet med denne nye ordningen i årevis vil anmode om at den enkelte eier legger vekt på å velge et kjennetegn som er sii tidsriktig som mulig. Det er som kjent bakgrunnen for hele ordningen. 1. I den grad det er mulig bør det første kjente kjennetegn benyttes. Er bilen bruktimportert, som bruksbil eller veteran, bør et tidsriktig nurruner velges. Se i de lister som er utarbeidet av LMK.

3 2. Prøv å unngå registreringsnurnre som henspeiler på runde tall, årgang og typebetegnelser. Alle innser vel at det vil ikke gi noe riktig bilde om alle landets AForder hadde registreringsnunue innenfor Ordningen er bindende. Det skal normalt ikke være mulig å skifte kjennetegn når man først er tildelt et. Nummeret følger altså bilen, ikke eieren. Har du et kjært nuruner, ikke velg det uten å være sikker på at du også beholder bilen! Bruk Eieren må selv stå for anskaffelse av "originalt" kjennetegn. For perioden frem til 1929 kan skiltene males av eieren etter de angitte retningslinjer. Men prøv å velge bokstav og talltyper som er tidstypiske, ikke "festlige" og "gammeldagse". For de støpte skiltenes vedkommende er det to muligheter, kjøpe løse bakplater og tall, eller ferdigstøpte skilt med korrekt nummer. Det finnes i alle fall et tilbud på markedet for dette, nemlig Eirik Mathisen, 2266 Arneberg. Aluminiumsskilt med utpregede tall kan fortsatt leveres av Urbye i Oslo, en av de opprinnelige leverandørene. Som før nevnt, vis måtehold og tenk på bilene og skiltene som et stykke kulturhistorie som skal spille sammen i all fremtid, ikke a"r.l 16ytsiktig. 3. Christiania 1. Tidlig tyaetalls Oaerlønd med "grotesk" skrift, Fylkesbokstøoen er korrekt plassert ooer tallene, Droscher med aakre skilt. Alle biler fra før 1913 hadde slike skilt, med hooedstadens nøon i tillegg til ^nr. - selo om de hørte hjemme i Alesund eller Elaerum Fiøt med håndmalt skilt med "antilctsa" skrift. - lngen tail om at dette skiltet kler bilen, sela om bokstaa og tall nok er høyere enn hzta forskriftene forlangte. 4. Motorsykler med sidangn hadde gjerne bakskilt som på biler frem til For-skiltet aar normalt noe mindre enn dette, men praksis aarierte tydelig endel

4 Nyefor-skriftergieldende fra 11. juni s 2-5a Tildeling av kjennemerker til kjøretøyer 30 år eller eldre. 1..Kjøretøyer som ordningen gjelder for. Kjøretøyer som er 30 år eller eldre regnet etter registreringsår/modellår kan tildeles kjennemerker i henhold til registreringsordninger fra april 1,91,3-1,971. Ordningen begrenses til kjøretøyer som tidligere har vært registrert her i landet etter registreringsordninger fra før april1971. og til andre kjøretøyer med modellår 1970 eller cldre. 2. Kjennemerker. Kjennemerke skal ha bokstav og tall som tildelt av biltilsynet. Mellom bokstav og tallkombinasjon evt. mellom to og to siffer på sekssifrede kjennemerker uten kjennemerkebokstav, skal det i halv høyde være en vannrett strek med samme bredde som bokstav og tall. Det skal være godt leselig på en avstand av 30 m foran og bak kjøretøyet og skal ha utforming tilnærmet lik kjennemerkene den gang kjøretøyet var nytt. Eieren mii selv besørge kjennemerkene produsert og bære kostnadene til kjennemerker. Dersom det benyttes produksjonsutstyr som brukes til våre nåværende kjennemerker må slik produksjon kun skje etter rekvisisjon fra biltilsynet. Biltilsynet vurderer og godkjenner utforming, kvalitet, plassering og belysning av kjennemerkene. Farven skal være hvit (evt. hviteloksert aluminium) med sort påskrift. 3. Kjennemerkeserier. Kjennemerkebokstav tildeles med følgende bokstaver (tidligere fylkesbokstav): A.B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-O-R-S.T-U-V-W-X-Y-2. Kjennemerkebokstav kombineres med en tallkombinasjon med minst tre og maks. seks siffer. Sekssifret kiennemerke delt i tre med to og to siffer med mellomliggende strek, skal ikke ha kjennemerkebokstav. Kjøretøyeieren kan fritt velge den fylkesbokstav ogleller den tallkombinasjon han ønsker såfremt dette ikke er i bruk. Ved tildeling av slikt gammelt kjennemerke skal dette for ettertiden følge kjøretøy et. II Endringen trer ikraft 11. juni Slik gar du frem: ron Å nå rrldelr KJENNEMERKER som NEVNI T s 2-sA-TTLDELTNC AV K]ENNEMERKER TIL KJØRETØYER 30 AR ELLER ELDRE MA: KJØRETØYEIEREN MØTE FRAM HOS BILTILSYNET MED: 1. ØNSKE OM BOKSTAV OC TALLKOMBINAS]ON 2. VOCNKORT 3. KJENNEMERKENE som KJØRETØyET rr RECTSTRERT rå 4. FORSIKRINGSBEKREFTELSE (TRYGDEERKLÆRINC) 5. IDENTITETSBEVIS FoR KjøRETØvER som SKIFIER EIER uå oer FoRELICCE SALGSN{ELDINc. DU KAN I UTCANCSPUNKTET TA KONTAKT MED DEN BILTILSYNSSTASJON DU ØNSKER. HVIS DU TAR KONTAKT MED EN ANNEN BILTILSYNSSTASJON ENN DEN HVOR K]ØRETØYET ER RECISTRERT IVIÅ OU REGNE MED AT OMREGISTRERINGEN ELLER TILDEL]NCEN AV NYTT KJENNEMERKE VIL TA NOEN DACER. KJENNEN,IERKE KAN rkke TTLDELES/RESERVERES på rongåno. DENNE TypEN KIENNEMERKER SKAL BEHANDITS på seuvr ttåre sou vånr I.JÅVæRTNNT K]ENNEMERKER. DE VIL VED AVSKILTINC BLI INNDRATT N{ED ANMERKNTNc I REctsrERET. ou vå vtlnr DEM TApr HVrs DE sr-rn stjålrt oc or INNLEVERES TIL BILTILSYNET VED AVRECISTRERING.

5 R gistreringsnrrmmerne s historie Disse lister med tall i det uendelige skjuler i realiteten nye spennenede kjøretøyhistorie. Det viser utviklingen av antall kjøretøyer pr. distrikt, og hvordan sammensetningen var nellon de forskjellige grupper. I utgangspunktet er oversikten UNøDVENDIG for de fleste av oss. De fleste har jo nutigheten for å benytte et av de opprinnelige kjennetegnene ens egen vogn har hatt. Vegdirektoratet har opplysninger om dette i det såkalte understellsregisteret. Se illustrasjon på et registerkort. Første tildelte kjennetegn står øverst, de senere under. Undcrstellcts rrr, f'lbri kk Kjcnnenerke å:y'. #.?.#!få"r# f*"r-k Skiltseriene ble tildelt hvert politidistrikt for bruk ved Bilsakkyndiges registrering. Til å begynne rned ble det naturlig nok tildelt svært srnå serier. Inntil l-928 gikk dette greit, men behovet for opprydding rnå ha rneldt seg i L929. På dette tidspunkt skjedde føigende : SkiLtene fikk nye typer Vestfold gikk over til Z fra c 2O.O4.29. Politidistriktenes nummerserier ble ryddet opp i. Gjennon en overføring av de tidligere tildelte småserier, fra et politidistrikt til et annet, ble nå seriene på flere tusen nummere. I ca. l-960 overlot Politiet skilttildelingen/registerføring av understellesregisteret nn til det lokale Biltilsyn. På dette tidspunkt hadde det også blitt en vesentlig opprydding av Bilsakkyndigeavdelinger. Når denne oppryddingen skjedde nøyaktig er for neg ukjent. Merk at Vegdirektoratet ikke har kjennetegn i registeret for akkurat denne perioden. Ble kjøretøyet registrert på nytt (etter ca. L962) er det lkke noe problem. Da finnes kjøretøyet i Biltilsynets (Nytt navn ca.74) nye understellsregister. BIe kjøretøyet ikke registrert på nytt må kjøretøyet letes opp i en serie med avregisreringsprotokoller. Skal dette lykkes rnå rnan ha en viss kunnskap om avregistreringsår for det kjøretøy det gj e1der.

6 Bruksarrvisning FøIgende forkortelser er benyttet ; Mc Motorsykkel P Personbil V Varebil L Lastebil R Rutebil 'r' '1'1J-nenger D Drosje Pr Prøvekjennemerke Overskriftene skal forståes på følgende vis i "SERIETILD. TT betyr at serien er tildel-t et Politidistrikt anngitt periode. innen TTKOMMET TILrr betyr det siste kjennetegn som er notert i serien i det årets bilbok. Merk at redaksjonen ble avsluttet i juni fszf og rnai L925. Jeg antar derfor at de senere år også viser situasjonen på sommeren angjeldende år. Når rnan f. eks. på bruktimportert bil skal velge kjennetegn, må nan passe seg for følgende felle ; Ved overføring av serier fra et politidistrikt til et annet ble serien først gjort tilgjengelig i det nye distrikt av politiet, når den var ledig i det gamle distrikt. Som oftest skjedde dette etter naturlig avgang (avregistrering etter eierskifte). Når serier er tatt i bruk straks burde det gå frem. Ved den store revisjonen i l-929 ble mange serier holdt tilbake. Disse var sjelden ledige før ca.l934. Se rubrikk for L929. ETTERORD Jeg håper veiledningen er ti1 nytte for mange. Det er fremdeles en mengde up1øyet stoff som kan gi ny viten, og komplettere listene. Har noen av dere informasjon å spe på med, spesielt fra perioden l-936-l958 vil det q)øre 2. utgave til en vesentlig bedre veiledning. Oslo Kjetil David-Andersen 6

7 Numrnerseriene fua 1913 til Oslo osl,o A t Kongehuset A11e stat,/diplomater Pr Mc D Pr R SERIER BRUKT _920 L-9 L0- opp KOMMET TIL.2 O 2 ca NYE SERIER FP.A L92O/2L L-9 overført 10-opp t-499 L KO}IMET TIL-2 ]. 3 2a L499? _03 KOMI'TET TTL A L499? ? 7377 Kongehuset Stat/Kornrnune Diplomatiet Bilsakkyndige oslo Sporveier Politiet Lægevakten El.verket Hæren Osl-o kornmune Mc D (Reserve) Pr (fra l-928) R PV (fra l-930) L Tilhengere R L (Fra l_930) R (Fra 1.930) L SERIER BRUKT 1e23-25 (28) l_-l_0 l_ t_-t_ (e0) L opp t t opp L0 000 t_0 00l_-l_5000 r l-070l- opp L-L500 0 r_ L7000- opp KOMMET TIL-25 l_-3+10 t_9 29 ubrukt ubrukt 203 ubrukt l_4 799 ubrukt 1,499 ca ubrukt 9908 KOMMET TTL-26 L ubrukt ubrukt t499? ? KOI{MET KOI'IMET TII,.28 TIL-30 l_ o. f. Slottserien l_38 l2l l_3 3r L499 L499? s899 o. ført l_ ført LO597 L0642 r-0675 L0958 o. ført L4999 l_ L75L4 Kongehuset Diplomatiet Biltilsynet oslo Sporveier Politiet oslo K.sykeh. El.verket Hæren P Luftforsvaret P oslo kommune P Mc TILDELTE SERTER KOI-{MET TrL t_ L TILDELTE SERIER L l-t--9 0 overført P overført P KO},IMET TIL-35 l_-4+t L ] F, a

8 P n D (reserve) P TiJ-henger R LV Tilhengere 10 00l LO7 02-L2000 L200L-L I L07 0l- 1l_3 08 L4997 L L Lt499 L4999 L Nrrmmerseriene fra 1913 til ØvngeffIker * FYLKE * ØSTFOLD B- Moss 1-50 Fr. stad Sarpsb. 101-l-50 Halden TILDELT SENERE SERIER T 1913 TILDELT EØR T t_400 B s opp B B _-t-800 B-l_ B-1119 KOMMET SERTETILD. TIL , r-2500 l_ _ _-3300 KOMMET TIL-2 5 B-2329 B-1999 B B-3347 B-31_61_ (Y, AKERSHUS C- Aker FoIl-o R/Vinger _ I Droscher _ c c-4548 c c c-2l83 c L l-0001_-l_ c t--r+ttu6 c c _ c c HEDMARK Hamar Gl. dal-en K. vinger D l_ D-TL79 D-L7 45 D L L-2BOO D-2301 D D-L972 OPPLAND Gudbr. d. Vestopl. E- L E-t_57 8 E E-1_82 3 E-24r4 BUSKERUD Drammen Ringeri. Kongsb. F l_ F-1000 F-L7 25 F F t_7 0 0 zov L LVK F F F F F-2203 VESTFOLD Larvik Sandefj. Tønsberg Jarlsb. HoImest. Dran/Sk. TELEMARK Telemark Skien Notodden Rj ukan Kragerø H l_ l_-5 00+l- l- 0 t-- t_ G-990 G-L322 G-T2L9 G G-1430 G-499 H-669 H-BOO H-836 H-923 H l_ t_ L ,-2500 t_ l_-t 600 t- 50 t L499 G-t-680 G-L362 G-2269 G-2100 G-2309 G-440 G-1550 G-2423 H H-r237 H-1532 H-998 H

9 AUST AGDER I- l--100 Risør Tvedest. lol-200 Arendal Grimstad 401-5OO LilLesa Setesdal (ingen) H-43 H-l-07 H-333 H-452 H-506 H l_000 60l_-7 00 H-9r_ H-113 H-8r.8 H-61_6 H-5r-O H-756 * TILDEL1 FYLKE!t I l-9l3 SENERE SERIER TILDELT EøR 1922 KOMI'IET TTI-22 SERIETILD. L923-t925 KOMMET TI.L-25 VEST AGDER K- Kr. sand l--200 V.Agder 2Ol--3OO Flekkef. 3o _-700 K-1.49 K-51-3 K _-900 K-579 K-589 K-353 ROGAI,AND L- Rogaland 1-90 Egersund 9l--L00 Haugesu. l-01--l50 Stavang. l-51-- sandnes (ingen) t_ l--t-000 L5t_-750 l_oo r_ L-L47 4 L-95 L-898 L-475 L-L0s l_oo L-L757 L-2003 L-91_O L-590 L-1090 BERGEN O- o-591 o-836 HORDAI.AND R- Hordala. L-299 Hardang.3Oo-599 R-225 R R-593 R-375 SOGN OG FJORDANE Sogn Fjordane 1-o1-1-l-00 D- s-27 s-134 s-49 s-152 MøRE OG ROMSDAL Åtesund L-99 Molde Kr. sund 2oo-299 SøR TRøNDEIÅG U- uttrønd Orkdalen 2Oo-299 Trondhj T t-999 l-637 T-42L T-51_1 u-l29 u-283 u (Møre) E-637 l-777 T-52L T-808 v-2477 u-2lo6 u-l326 NORD TRøNDELAG V- Inntrøn. Utike tall Namdalen Like tall v-543 v-230 v-1019 v-438 NORDI.AND W- HeIgela. l--40 BodØ 4L-9O Narvik 91-l- l-5 Lofo/Ye. l w-4 0 I^f -7lw-L05 w-l _ _-600 w-232 w-440 w-32l w-129 TROII,IS X- Senja 1-50 Tromsø 5l x-2l x l_-3 00 x-232 x-l3 6 FINNMARK Y- Vestfin vardø 5l--Loo Sørvara. l v-2 Y-51 Y-Ll_4 v-32 Y-56 Y-L39 * SERIETILD. KOMMET FYLKE tt L925-L926 TIL-26 østfold B- Moss B-2500 Fredrikstad B-2L34 Sarpsborg B-3386 SERIETILD. L A t_- I KOI,TMET TIL 192A B-4318 B-462L B-4644 B-37 42

10 Halden B B_32gL AKERSHUS C- Aker C-3942 C-3g R c-4o54 c_4081 4s00- D c-49i2 c_ YIc(27j c-6??? 7001_ c-78o1 c_7891_ Fol-lo c-101g8 c c Romerike/Vinger C-B7O1 C-9083 C-9460 HEDMARK D- Hamar D-24OO D-3L27 Glåmdalen D D-3508 D-35o D-5082 K.Vinger D-198S D-2843 D ubenytt D OPPLAND E- Gudbrandsdalen E OO1- E-5100 Vestopp. 2OOO-2999 E-262I E-2842 BUSKERUD F- Drammen ubenyt. t-670-l_700 F P F-2847 F_ LVK F-3165 F_3263 Ringerike F-3633 F-37gO Kongsberg F-224A F-4086 F-4086 VESTFOLD G- Larvik c-28o2 c-3099 e-2ggg R c-29e3 opphørt som R B00t_ c-989s c-9895 Sandefjord c I-3251 c Tønsberg c-265i c-2764 G G N.Jarlsberg G-2362 c-2386 e c-6570 Holmestrand c c-31_06 o. førr e-5044 Skoger c OOO- c-4030 TELEMARK H- Telemark 'L7 OO-L999 H-L7 59 H-1839 Skien H-I268 H-L323 o. ført Notodden 2OOO-2299 H-2OO2 H-2O48 H-2049 Rjukan H-I674 23OO- H-2338 H-235o Kragerø H-l_438 H-L467 o. førc AUST AGDER I- RiSør I2O7_ I-L2I7 I-L2}L Tvedestr. I-114 L5OO-2499 I-1516 Arendal f-916 I-986 o. førc I-6575 Grirnstad I-623 l-640 o. ført I-3536 Lif ]esand I-51-0 I-510 o. førc I-5007 Setesdal/Kristiansand f-780 l-799 o. førc I-2520 * SERIETTLD. KOMMET SERIETILD. KOMMET TIL FYLKE t< r925-l926 TrL L928 L929 VEST AGDER K- Kristiansand V.Agder V. Agder Flekkefj ord ROGAIÅND L- Rogaland Egersund Haugesund Stavanger K-l_2 01 K-101_L K-t_0Ll_ K-5053 K-396 t_t_ K-112s K-l_11_7 K-751_ K L-20L7 L-934 L r0r j 10 ubrukt L-7072 L t_ L-3220 L-2274 L-2271 ubrukt L-2025 L-2025 L L-951_ L-951_

11 Sandnes BERGEN O- HORDALAND R. Hordaland Hardanger SOGN OG FJORDANE S- Sogn Fj ordane MøRE OG ROMSDAL T- Ålesund (Ørstad) MoIde Kr. sund SøR TRøNDELAG U- Uttrøndelag Orkdalen Trondhj ern NORD TRøNDEIÅG V- Inntrøndelag Namdalen NORDIÅND W- Helgeland Bodø Narvik Lof.VesteråIen 50L-500 TROMS X- Senj a Tromsø FINNMARK Y- Vestfinnmark Vardø vadsø Sydvaranger L- 11L 3 o-955 R-839 R-427 s-50 s-187 T-962 T-799 T-s2 8 T-850 v-2609 v-2l43 u-1500 v-1145 v-548 w-2 51 w-498 w-3 64 w-567 x-229 x-t_58 y-47 Y-6L v-l44 y-l t l_01-t-ooo Nye nr fra t r.s L _ l_ L L-250 L-r.Lt 6 L o-t_03 0 R-1055 R-492 R s s- 1l_4 2 T-r.060 T-1532 E-2097 T-53l_ T-860 T v v-2l9l u-r126 v-1499 v-682 w-3 00 w-644 w-2022 w-7 08 w-4046 w-s83 w-6052 x-293 x-t s _- 6001_- Y-211- Y-69 Y-148 Y-188 L R-t-3 L4 R-499 t-527 T-858 T-4280 u-21.9l_ u-l726 v-7 48 w-63 0 overf. w-583 x-l80 Y-68 v-r34 Y_L92 't SERIETILD. KOIIIMET SERIETILD. FYLKE * Ca.Auq.28 TIL 1930 l-93l-1935 østfold B. Sarpsborg Moss Fredrikstad L0000-l-3999 Hafden L7 999 AKERSHUS C- Aker Foflo Romerike HEDMARK Harnar L-L2999 l l PMc LvT l_6000- D R l PLMc t_7500- D R l-8loo- PUilc D- L-4999 (Stange/Løten) G1åndal Kongsvinger OPPI,AND E- Vestoppland L-4999 Gudbrandsd R LO42L L4645 L23s9 L3T52 l_41_ L6L2L 173l_ L77 04 l_8231_ L s P 7oO0- Pr KOt'{It{ET TIL L4999 L2999 1_3555 L4464 L6027 t_6116 L7296 t7 603 L L LL l-3 11

12 BUSKERUD F- Drammen L LV 6332 Ringerike L2588 L29o7 Kongsberg l5ooo L VESTFOLD G + Z- (Fra 20.O4.L929) Larvik L Sandefjord a 36OO-L/V Skoger l-8L 4425 Holnestrand 5OOO N-Jarlsberg D 70L L01-7L28 Tønsberg LL2O4 LL997 TEI,BUARK H. Telemark L Skien L Notodden SooO (Heddal) 860L (Hjartda1) oL (Gransh. ) 9301,- 93L (BØherrad) 960L (Sauherr. ) 1OO0L OO9O (Seljord) RJukan Kragerø L5L :ttildelt KOMMET TILDELT KOMIIIET FYLKE :rca Auo.I92A TTL Sommer 1939 AUST AGDER I- Risør l--l-499 1,344 L396 L527 L Tvedestrand Setesdal Grimstad Lillesand Arendal VEST AGDER K- Kristiansa. L-4999 l_335 Mandal Farsund 7o0o- Flekkefjord ROGALAND L- Stavanger L-3999 Sogn L Egersund 4OOO O2L Sandnes Haugesund byen utenf Rogaland LOOOO- to7 54 BERGEN O HORDAI,AND R- Hordaland L-5999 l-3 t_4 Hardanger 6o0o SOGN OG FJ. S- 273 Fjordane Lo0o-1999 L232 MøRE OG RO. T- Ålesund 1-L999 L553 l,lolde Kristiansu. 4OOO S. TRøNDEIÅG U- Uttrøndelag L Trondhjem R 84L D 8642 L L9 83L7 357L l_96 L A2 399 L4L _ D R 452L L L999 3t l- 45sO 4600-P Pr ltc 94oo

13 N. TRøNDEIÅG Inntrøndel. Natndal NORDI,AND Helgeland Bodø ttanrik LoFr/Vester. TROMS senj a Troms FINNTjIARK Vestf.nark vardø Vadsø S.Varanger v- 1-l_ L300 ltc w Alle AIIe AIIe x- L-2999 Alle AIIe Y. L-999 Alle Alle Al-Ie 30oO-3999 AlIe 1200? L L43 4L s L l-0000-pr r.0200-l 10388? L Mc T l-PrT Uc 7L L Nummerseriene fua L94O og oppover. Oslo Mc o.125 Mc lett Mc moped i PV TILDELTE KOMIvIET SERIER 1937 TIL-] ca. TILDELTE SERIER ca. L KOMMET TrL-t_ ca. KOMMET TrL oo ca. TILDELTE SERIER I 1958 UTEN IGT.TEGN I-O-OO-00 - opp 19-OO-00/L O-OO-OO/ 2L OO-OO/ opp opp Nummerseriene foa L94O og oppover. Øvnge$zlker FYLKE * TILDELT CA. TILLEGGSER. Politid.!t Pr. L945 Fra ca.l-951 østfold B Halden Sarpsborg 20OOO Fredrikst Moss AKER Sandvika O0Oo Drøbak Lillestrøm HEDMARK D Hamar (Elverun) 250OO Kongsving. L OPPI"AND E cjøvik L LiIIehanm l-4999 C TILLEGGSER. TILLEGGSERIER Fra ca.l955 Fra ca. l I ' s00000-s99999

14 BUSKERUD Drammen HØnefoss Kongsberg VESTFOLD Larvik Drammen Horten Tønsberg Sandefj ord TELEMARK Porsgrunn Skien Notodden Rjukan F z t t_ _8999 1, ,2000-]-6999 H t_ L999 1 L00 0-L a s L999 3 s I AUST AGDER Arendal I r VEST AGDER Kristians. MandaI Flekkefj. K L ROGAIÅND Stavanger Haugesund L r s BERGEN HORDALAND Bergen Hardanger Haugesund o L R _ S. FJORDANE Førde s L Mø. ROMSDAL Ålesund Molde Kristians. T L00 00-l I L5000-l I S. TRøNDEL. Trondheim U r N. TRøNDEL. Steinkj er Namsos i AO NORDI,AND Mosj øen BodØ tlarvik svolvær w L t_ _ TROMS Harstad Tromsø x L FINN}IARK Alta vadsø Y r l_ L4999 l_ I t4

15 Skiltforskrifter gjeldende for tidsrommet Skiltforskrifter gieldende for tidsrommet Iijendingstegneuc bestaar av et lcjendiugsmerkc med nulllluer. Hvert ff ike har soln trrerke et bokstav i dct storc alfabet: Kristiania by. Østfold fylke. Al<ershus, Hednrark ). Opland ). Buskerud r. Vestfold ). Telemark ), Aust-Agder,. Vest-Agder,. Ai '-1 Bl r-l Di FI nl!i r- nl TI ^l Ki Rogaland fylke Berecns by Hordaland f1'lke Sogn og Fjordane fyike. X{ore fylke Sør-Trondelag fylle Nord.'f røndelag ). Nordland t. Tron:s r. Finmark,. I fylker med flere politijurisdiktioner bestemmer fylkesmannen, hvilke nun.rre de forskjellige politirnestre slial benytta 'prl reoictrerinoen Opgave over ntlnunerfordelingen indsendes av fylkesmannen til Veidirektprerl, som slrger for forny'den bekjendtgjprelse. Politict kan, hvis det atiser det lnsl<elig. tildele visse klasser kjlretpier bestcmte nuntrnerscrier inden dct ant al nutnr e, sorlr fylltesmannen har tildclt vedkomn:cude jurisdiktion. Kjendetegnet skal anbringes saavel foran som bak paa vognen. For motorcykler forlanges dog kun ett kjendingstegn, som fæstes foran. I(jendingstegrret males med sorte typer paa hvit btrnd. Typerne gives fllgende stlrrelse i m/nr: L o R S T U V w xy $ 22. Naar der foreliggcr t,ilfrcdsstillende altæst fra den bilsakkyndige, og den i. loveris g I I <.rmhandlede garanti er rleponell sarnt bevis fremlagt for at avgiftene i henhold til lovens g 22 post I og g 34, første avsnib er betalt, opgir politiet eieren, hvilket kjendemerke vognen vil faa. Derefter fremstilles motorvognen snarest, mulig for politiet, som undersøker om bestemmelsenc om kjendemerker og deres arrbringelse er ia,gttat. Er delte tilfælde plomberer politiet kjendemerkene, utsteder kjøretilladelse (vognkort) og registrerer vognen. $ 23. Kjenilernerkene skal bestaa, av bokståv og nrunmer saalerles at fylkene betegnes ured følgende bokstaver: 0slo by A Rogaland L Østfold Il Bergens by... O Åkershus C llordala,nd... n, Iledmark D Sogn og X'jordane.... S Oplancl D Mør.e..,... T Buskerud!' Sør-TrøndeIa9...,, U Vestiold G Nord-Trøndelag...,. V Telemark,... H Norclland,... W Aust-Ågder I troms X Yest-Agder.., K Finnrnark...,. Y I fylker med flere politirlistrikter bestemmer Veidirektøren hvilke nummerserier cle forskjellige politimestre skel bruke ved. registreringen. g 24. Kjendemerke skal anbringes saåvel foran son bo,k paå yog'nen. Kjendemerkene skal ha sort typer paa hvit bund. 'Iypene gis følgende størrelse i mm.: /) ta6 6o Paa det forrcstc sliilt anbringes kjerrdingsnrerket { o r a rr lnurlmeret, pa.r salnme linje og acisliilt vetl cn tverstrek, 12 rrr/ru tvli og 20 nr.im. larrg. Paa det balire skilt sættes l<jendirtgsrtterliet o v e r nulrtlrrprot: rlet canrrrrc c'irlrlcr for n-totorcvkier. '' I morlte ellcr taalic skal clct bakre lijcrrdil'rgstegn være lilert bel_vst ved en særsliilt l1'gt, sont fæstes over tegnet. Dettc l;an ogser anbringes i transparent paa selve lygterr. Den l1'gt, sonr bell'ser kjendingsteglret, nraa il<ke kunnc slukkes hverkeu fra Iprerens plads elier indefra vogren. Iijendingstegrrene slial anbringes paa ilinefalderrde sted cg saa hpit. sonr kjlretliets konstruktion med rimelighet tillater. Skiltenc uraa ilike kuune kiappes om og maa aldrig dækkes, Det paasees specielt, at det bakre skilt ikke skjules av bagageholdere ell. iign., sarnt at det forreste skilt ikke dælikes av'motorsveiven. I saa fal! rnaa sveiven tlnder fart ophænges i en strop. Skiltene skal til enhver tid holdes i saadau stand, at kjerrdingstegnet iet iian læses. Hvis et sliilt av en eller anden grund maa fornyes, nrcldes dette til vedkommende politimester, som efter besigtigelse av det ny'e skilt forsl'ner dette nied politistempel.,ieldre sltilt indleveles i tilfælde til politimestelen. t2 20 IO 20 Ilotorcykler: l. Foran.. 2. Bak... Paa det fomeste skilt sættes kjendingebokstavet foran ntrumreret pa,a sarnrne linje. Paa clet bakre gkilt sætt e kjendingsbokstavet over mrrnrneret. I(jendemerkene kan ogsa.a anbringes i transparent paø selve lygten, I særlige tilfælder kan Veidirektøren godkjencle kjenclemerker av anden form og utseende end foran nævnt, g 25. Skiltene skal anbringes paå iøinefaldentle sted og saa, hoit sonr kjoretøiets konstruktion med rlmelighet tillater. Det forreste kjenrlemerke pa,a motorcykler sksl aarbringes parallelt med cykkel'ens længtleretning og være forsynt med kjendingsbokstav og nummer paå begge sider, Andre kjendernerker skal arrbringes vinkelrel, påa vogl)ens længderetning. $ 20. Skiltene maa, ikke krurde klappes orn og rrra:r aklrig dækkes. Det paasees specielt at det bakre skilt ikko skjules av bagageholde,re eller lignende,. samt at det folrest.e skilb ikke dækkes av motortveiven. Isasfald maa sveiven under fart ophænges i en strop. Skilter og baklygt skal t,il enhver tid holdes i saåda,n stand at kjendembrket kan læses. $ 27. Ilvis kjendemerket ma,a forrryes meldes dette til vedkommende politimyndighet som lar det nye skilt besiktige og plombere. Det kaeserte indleveres samtidig. 15

16 Utdrag av forslrrifter fra 1929 s 24. (Denne $ er endret til sin nuværende ordlyd ved Arbeidsdepartementets bestcntnrelse av'17. janttar 1929). Kjennemerke skal anbringes så vel foran som bak på vogneu. Kjeunernerkene skal være rektangulære, utført av rustfrie, tilstrekkelig stive metallplater dg ha sorte typer i vertikal,jernskrift" på hvit bund, ikke metallisk. Se nedenstående figurer: B Typene gis følgende størrelse i mm: For autornobiler: høide minste bredde (undtagen I og ettall). strektykkelse minste innbyrdes avstand minste avstand til skiltets kant t0 t5 For motorsykler: (med eller uten sidevogn). høide 60 minste bredde 30 (undtagån I og ettall). strektykkelse 10 minste innbyrdes avstand 5 minste avstand til skiltets kant 10 Forsåvidt typene er ophøiet, må de ikke være høiere enn 2 mm. På automobiler settes kjenningsbokstaven foran tallei med en strek 15 mm tykk og 20 mm lang, mellem bokstaven og tallet i halv høide. På motorsykler settes kjenningsbol<staven på bakskiltet over tallet. På forskiltet seites bokstaven foran tallet med strek 10 mm. tykk og 15 mm lang mellem bokstav og tall. Skiltenes minste høide i mm: For automobiler l2o for motorsykler: forskilt 80 bakskilt 150 Kjennemerkene kan også utføres i hansparent. På tilhenger for motorsykkel anbringes samme kjennemerke bak som motorsyklen har, forsåvidt tilhengeren dekker kjennemerket på motorsyklen. Undtagelsesvis kan Veidirektøren godkjenne kjennemerker av annen størrelse og annet utseende enn foran nevnt. Nasjonalitetsmerl<et må i tilfelle anbringes sådan at det virker som et eget, ovalt sl<ilt, og ikke kornme innenfor kjennemerl<ets kanter, lil<esom det ikke må settes umiddelbart inntil sidene av dette. 5 zs. (Denne 5's 1. og 2. ledd er endret til sin.nuværende ordlyd ved Arbeidsdepartementets bestemmelsc av 17. januar 1929), Skiltene skal anbringes på iøin.fallende sted og så høit som kjøretøiets konstruksjon med rimelighet tillater således at de minst mulig tilskvettes av søle m. v. 16

17 Eksempler på bokstavt5rper tilbakskilt brukt fi Lglg - 29 (120 nun høy) Eksempel på bolstå\,type for foontskilt høyde 75 mm, høyde 90 mm. t7

18 Eks. på motorsykkel-nummer forskriftene sier at høyden skal være 60 mm I...9Pl6r 70 mm , og 60 rnm Lglz,v-- - opp. Bakskilt var frivillig Lo.m. L926. Obtigatorisk bakskilt fua1.$27 skulle ha sifrer hpyde som føn 0O mm.

MOTORVOGNFORSKRIFTER. Innledning:

MOTORVOGNFORSKRIFTER. Innledning: Førerkortforskr. 94 7. Bestemmelsen i 26, nr. 1 om at teoretisk prøve som regel skal være skriftlig, trer i kraft fra den tid Vegdirektoratet bestemmer. 38. Utfyllende bestemmelser Vegdirektoratet kan

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR AUGUST 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.08.2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400

Detaljer

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn

Et enklere og mer aktivt Norge uten skatt på trening! INNHOLD. 01 En bransje i vekst og endring. 02 Hovedfunn Treningssenterbransjen 2013 1 INNHOLD 01 En bransje i vekst og endring 02 Hovedfunn 03 850 treningssentre aktiviserer nesten 1 millioner mennesker 04 Halvparten tilknyttet en treningssenterkjede 05 Geografisk

Detaljer

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift. Forklarende tittel eller undertittel linje to. Veg g - og o g trafikkavdelingen Overskrift linje Tilstandsundersøkelser to 2008 Forklarende tittel eller undertittel linje to RAPPORTA P P O R T Veg g - og o g trafikkavdelingen t r a f i k k a v d e l i n g e n nr: xxxxxxxxxxx TS 2009

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2013 OG JUNI 2013 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 INNHOLDSFORTEGNELSE Riksarkivarens

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2010 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Datagrunnlag 3 1.2 Kategorisering av alkoholholdig drikk 4 2. KOMMUNALE SALGSBEVILLINGER

Detaljer

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser

Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Kartlegging og analyse av kommunale sosialhjelpssatser Av Trond Erik Lunder Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 5/2008 6. mai 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 5/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 120,-

Detaljer

MobileTicket. - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket - tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER

ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING RAPPORT FRA EN SPØRRE UNDERSØKELSE TIL KOMMUNER Januar 2006 SPØRREUNDERSØKELSE KOMMUNER ASFALTGJENVINNING OG MELLOMLAGRING Sammendrag. En enkel spørreundersøkelse vedrørende

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Starthefte for DIS-medlemmer

Starthefte for DIS-medlemmer Starthefte for DIS-medlemmer Litt av hvert til hjelp i slektsforskningen Utgitt av DIS-Norge Revidert februar 2012 STARTHEFTE 1 Heftet ble første gang utgitt av Norunn Klettum og er senere oppdatert og

Detaljer

Identitetstyveri Omfang, tillit og beskyttelse mot risiko

Identitetstyveri Omfang, tillit og beskyttelse mot risiko Oppdragsrapport nr. 6-2011 Ragnhild Brusdal & Randi Lavik Omfang, tillit og beskyttelse mot risiko SIFO 2011 Oppdragsrapport nr. 6 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg

Detaljer

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe

Notater. Even Høydahl og Oddveig Selboe 2007/35 Notater Even Høydahl og Oddveig Selboe Notater Monitor for sekundærflytting. En deskriptiv analyse av sekundærflyttinger blant flyktninger bosatt i Norge i 1996-2005 Avdeling for personstatistikk/seksjon

Detaljer

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0

Den norske spillundersøkelsen, v.2.0 Den norske spillundersøkelsen, v.. Ved Kristine Jørgensen på oppdrag fra Norske film- og tv-produsenters forening Nov 3 Innhold Hovedpunkter:... 3 Introduksjon... Utvikling fra -3: bransjens struktur...

Detaljer

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09

Rapport. Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009. Dato: 26.10.09 Rapport Opplegg for valgopplæring i regi av Valgforum 2009 Dato: 26.10.09 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Forberedelse... 3 3. Gjennomføring... 5 4. Evaluering og tilbakemeldinger fra deltakerne...

Detaljer

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo

Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk. Monika S. Luktvasslimo Begjæring om tvangssalg av gårdsbruk Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 Tittel Forfatter NTF-notat : 2001:8 Prosjektnummer : 1455 : BEGJÆRING OM TVANGSSALG AV GÅRDSBRUK : Monika

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 2012 OG HITTIL I ÅR PR. 30. SEPTEMBER 2012 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR SEPTEMBER 212 OG HITTIL I ÅR PR. 3. SEPTEMBER 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2,

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller.

Dersom spillerne ønsker å notere underveis: penn og papir til hver spiller. "FBI-spillet" ------------- Et spill for 4 spillere av Henrik Berg Spillmateriale: --------------- 1 vanlig kortstokk - bestående av kort med verdi 1 (ess) til 13 (konge) i fire farger. Kortenes farger

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer