Forsvarets visuelle profil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarets visuelle profil"

Transkript

1 Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil Håndbok, utgave 4.1

2 KONTAKTINFORMASJON FORVALTNING AV FORSVARETS VISUELLE PROFIL Sjef Forsvarsstaben har fastsatt Bestemmelser for Forsvaret s visuelle profil. I bestemmelsene blir det gitt overordnede føringer for forvaltningen av Forsvarets visuell e profil. Bestemmelsene skisserer blant annet formål, definisjone r og ansvarsforhold. Sjef Forsvarets mediesenter (FMS) er gitt rollen som Forsvarets rådgive r, fagansvarlig og koordinerende myndighet innenfor visuell profil og design. Forsvarets heraldikk skal forvaltes av Forsvarsmuseet (FMU), mens Forsvarets arkivadministrasjon (FAA) er gitt ansvaret for å fastsett e, utforme og forvalte Forsvarets dokumentmaler. Enkelte bruksområder blir ikke omfattet av Forsvaret s visuelle profil. Det gjelder sikkerhetsutstyr, logistisk kodifisering og merking av operativt materiell som for eksempel militære fartøy og kjøretøy. For spørsmål vedrørende Forsvarets visuelle profil, kontak t: Profilforvaltning og grafisk design: Avdelingsleder, Seniorrådgiver Claus Andreas Østby Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets mediesenter Grafisk designer, Seniorkonsulent Alexander Chan Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets mediesenter Forsvarets heraldiske våpner: FSJ heraldiske rådgiver, Oberst Jan Eide Tlf / e-post: (ugradert) Forsvarets dokumentmaler: Forsvarets arkivadministrasjon Tlf (kontakt) / last ned kontaktskjema Forsvarets visuelle profil Utgave

3 PROFILHJULET Forsvarets visuelle profil anvendes på vidt forskjellige bruksområder, profilerings flater, med ulike krav til hvor styrende reglene skal være. I prinsippe t består områdene av 3 hovednivåer med ulik grad av styring og av kreativ frihet. Nivåene er presentert i form av et hjul der den innerste sirkelen er det strengeste nivået med absolutte krav til å følge bestemmelsene i Forsvare t s visuelle profil. Det midterste nivået åpner for friere tolkninge r, mens det ytterste nivået tillater større kreativ frihet i tolkninge n og bruk av den visuelle profilen. Profilhjulet understreker prinsippet om at den kreative frihetsgraden økes jo lenger ut i nivåene en kommer, og for fleksibel bruk av profilelementer tilpasset målgruppene kommunkasjonen skal nå. Hovedregel: Uansett nivå gjelder de samme ufravikelig e krav til korrekt bruk av Forsvarets logoer, merker, betegnels er, former, farger og mønstre. Den visuelle utformin gen må bygge på de retnings linjene som er beskreve t i denne profilhåndboken. Se også side 7 om ekstern- og internkommunikasjon Nivå 1: PERMANENT maler gjelder uten unntak Kjernenivå med logoer, avdelingsmerker og formelle trykksaker som f.eks. visittkort, tjenesteskriv, powerpointmaler og stillingsannonser. Nivå 2: LANGSIKTIG maler gjelder, men kan tilpasses bruksområdets egenart Langsiktige profilområder med fokus på gjenkjenning over lang tid, som f.eks. skilting, nettsider, kjøretøymerking og publikasjoner. Nivå 3: KORTSIKTIG maler er retningsgivende og elementer kan endres ut fra en helhetlig vurdering Kortsiktige profilområder med f. eks. kampanjeaktiviteter, invitasjon er, profilerings artikler, banner annonser, plakater og boards. Forsvarets visuelle profil Utgave

4 OVERSIKT OVER ULIKE MERKETYPER I FORSVARET BETEGNELSE: Forsvarets heraldiske våpen Riksvåpenet på to krysslagte sverd bak. VISUELL UTFORMING: BRUKSOMRÅDE: Forsvarets heraldiske våpen skal brukes når Forsvaret er hovedavsender. Det skal brukes i situasjoner der sammenstilling med navnetrekk ikke kreves. Forsvarets navnetrekk Den typografiske utformingen av Forsvarets navn. Forsvarets navnetrekk skal brukes når Forsvaret er hovedavsender. Det skal brukes i situasjoner der sammenstilling med heraldisk merke ikke kreves. Forsvarets logo Konstellasjonen av Forsvarets heraldiske våpen og navnetrekk. Forsvarets logo skal brukes eksternt når Forsvare t er hovedavsender. Plassering av Forsvaret s logo er styrt av heraldiske regler. Forsvarets signaturer Konstellasjonen av Forsvarets heraldiske våpen, Forsvarets navnetrekk og avdelingsbetegnelse. Forsvarets signaturer kan brukes eksternt når en driftsenhet i Forsvaret er avsender. Plasserin g av Forsvarets signaturer er styrt av heraldiske regler. Avdelingssignaturer Konstellasjonen av avdelingens heraldiske våpen og avdelingsbetegnelse. Forsvarets høgskole Avdelingssignaturer kan brukes til internkommunika sjon. Plassering av militære avdelingssignaturer er styrt av heraldiske regler. Skjoldfigurer Skjoldfigurer er innholdet i heraldiske våpen. De kan brukes uavhengig av skjoldet og settes mot en valgfri bakgrunn. Skjoldfigurer kan brukes som illustrativ e element er. Her følges de heraldiske reglene for bruk av skjoldfigurer utenfor skjoldformen. Forsvarets visuelle profil Utgave

5 EKSTERN- OG INTERNKOMMUNIKASJON Det er viktig å legge merke til at Forsvarets visuell e profil skiller tydelig mellom ekstern- og internkommunikasjo n. Det vil si at det er viktig at man bestemmer seg for hva den visuelle profilen skal benyttes til før man starter en grafisk utforming. Produkter som skal kommunisere både eksternt og intern t, skal betraktes som eksternkommunikasjon. Hva betyr det for deg? I eksternkommunikasjon skal Forsvaret være en klar avsender. Det vil si at Forsvarets logo fortrinnsvis skal benyttes. Det er også mulig å benytte Forsvarets signatu r. Egen avdelings heraldiske våpen skal ikke benyttes. EKSTERNKOMMUNIKASJON Med eksternkommunikasjon menes kommunikasjon mot alle som ikke er ansatt i Forsvaret. Det er derimot lov å bruke avdelingens/driftsenhetenes navn i form av tekst, så lenge Forsvarets logo eller signatur er tilstede. Kystvakten I internkommunikasjon kan avdelingen s eget heraldisk e våpen benyttes. Det kan brukes alene elle r i kombinasjon med avdelingsbetegnelse. Det er også lov å benytte Forsvaret s logo, signatur eller bare navne trekk hvis ønskelig. Avdelingsmerker må aldri sammenstilles med Forsvaret s logo eller signaturer. Kystvakten INTERNKOMMUNIKASJON Internkommunikasjon er kommunikasjo n rettet mot ansatte i Forsvare t. Kystvakten Forsvarets visuelle profil Utgave

6 GRUNNELEMENTER FORSVARETS HERALDISKE VÅPEN Forsvarets heraldiske våpen består av riks våpene t på to krysslagte sverd. Både riksløven og sverdene er gamle heraldiske symboler. Norges riksvåpen består av et rødt skjold med en opprett, kronet løve. I fremlabbene har løven en gullskjeftet sølvøks. Motivet i skjoldet (skjoldfiguren) blir ofte kalt Den norske løve. På toppen av skjoldet er rikskronen plasset. Det norske riksvåpenet er ett av de eldste i Europa. Opprinneli g var det personvåpen for kongene av Sverre-ætte n, og det utviklet seg etter hvert til å bli Norges riksvåpen. Se også side 14 og 17 om heraldiske symboler og farger. Hovedregel om bruk Utenriksdepartementets bestemmelser om bruk av riksvåpenet skal følges: - Riksvåpenet skal vanligvi s stå øverst til venstre eller øverst midtstilt i forhold til teksten. - Overkant av tekst eller grafiske elementer skal alltid være plassert under underkant av kronen eller lavere. Rikskronen Når tekst følger rett etter våpenet, er det regler for avstand mellom våpen og tekst (se side 11 og 12). Forsvarets heraldiske våpen skal ikke modifiseres eller justeres. Fargene i det heraldiske våpenet er bestemt og skal ikke endres. Den norske løve Heraldiske skjold To krysslagte sverd Forsvarets heraldiske våpen kan brukes i formelt kommunikasjonsmater iell, for eksempel invitasjone r, brev, program, diplom, kursbevis osv. Forsvarets visuelle profil Utgave

7 GRUNNELEMENTER FORSVARETS NAVNETREKK Forsvarets navnetrekk er spesialutformet med røtte r tilbake til gamle skrifttype r brukt som sjablonskrif t tidligere i Forsvare t. Navnetrekket brukes i sammenheng med forsvarsgrens merker, avdelings merker elle r kampanje vignett i henhol d til spesifikasjonen e i dette dokumente t (se side 30). Navnetrekket kan også benyttes for seg selv, for eksempel når Forsvaret s logo ikke kan gjengis i den minste størrelse n (se side 11). FORSVARET.NO er en formgitt versjon av nettadressen (domene navnet) Forsvaret.no som alternativ t kan brukes når navnetrekket brukes alene uten Forsvarets heraldiske våpen. FORSVARE T.NO kan med fordel brukes der det er ønskelig med et responselemen t, som for eksempe l i annonser, kampanjer eller brukt på profilerings gjenstander og gaveartikler. Forsvarets navnetrekk skal brukes i sort eller i negati v versjon (hvitt navnetrekk). Velg den versjone n som gir best kontrast mot bakgrunn. Navnetrekket skal alltid brukes i todimensjona l form. 1 x O 1 x O 1 x O 1 x O O = høyde av bokstaven O i versaler. Når Forsvarets navnetrekk plasses på farget bakgrunn, bilde eller illustrasjon, skal det være minimun én bokstavhøyde i versaler fra alle kanter av dokumentet. 1 x O Engelsk versjon av Forsvarets navnetrekk på 2 linjer. Minste størrelse er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler (store bokstaver). Eksemplene vises i en-til-en-størrelse. Forsvarets visuelle profil Utgave

8 GRUNNELEMENTER FORSVARETS SLAGORD Forsvarets slagord For alt vi har. Og alt vi er. er kjernen i omdømmekampanjen til Forsvaret. Slagordet består av to korte setninger som får frem at Forsvaret ikke bare handler om deltakelse i internasjonale operasjoner som i Afghanistan, men også om vern av våre verdier våre barn, vår natur, våre rettigheter, likeverd, demokrati, ytringsfrihet og alt som betyr noe for oss. Vi ønsker at For alt vi har. Og alt vi er. skal være synlig i alt vi gjør og kommuniserer. Det handler om å gjøre folk oppmerksomme på hvor viktig det er med et forsvar. Retningslinjer for bruk av slagordet Forsvarets nye slagord For alt vi har. Og alt vi er. er først og fremst ment for bruk i publikasjoner, annonser og profileringsaktiviteter i både digitale og trykte medier. Slagordet skal ikke brukes på postale trykksaker som brevark, visittkort og konvolutter, heller ikke på permanente flater som skilter, kjøretøyer og uniformer. Slagord settes under logo eller navnetrekk, både i midtstilt og venstrestilt versjon. Slagord settes over navnetrekk når dette for eksempel er avslutning av et tekstbudskap. Slagord kan også brukes frittstående, fortrinnsvis når Forsvarets logo, merke eller navntrekk er tilstede som hovedavsender. Forsvarets slagord venstrestilt over navnetrekket. Forsvarets slagord venstrestilt under navnetrekket. Forsvarets slagord midtstilt over navnetrekket. Forsvarets slagord midtstilt under navnetrekket. Omdømmekampanje 2011 Millationsedi santinis dit quo velent, tem et, corpore rrundunt. Ro el et vere necabore dersper orature pratin nume labor as expe conharuptat urianim quatatet es doluptatem quis nonsediti aut porrupt atendes dolorro quunt, quis doluptat. Us, con pro quis ea ab int omnimincid es nullenitis moluptate re idellen dellab il earcips andemodi omnieni mporibu samenimaio. Nemquiam quod ea solestin et quam enducim usciae volupta qui cuptate cust, suntotatia dellaccabo. Ta ate con non reprati orerchitat anditia volestem es duscia quis vollam iunt eiuste ex el imus ma ium alit, quo et quatem as etur rercium excerum is di velit enduntiunt omnis et laut qui tem rem quae voles unto conet volesed ut am aut arunt quo inim ipsanderes eatemporrunt mo dolorest, idelitio. Imusam, sit harum andundant ad ut voleseq uibeaquam, comniant, estem et earum aut alitinume omnimod quo tem rem et qui simagni mincimendero ere sequaspiet, que nimposaperi odis sum volenit ectemporibus exerum lautem quiatusdae remporeribus dolum re, conseque prae voluptur mo berferiae volupta tionsed ea qui ad maio molla con et officaborae vit quibus. Magniment qui volum elest quas inctorepre volut qui quatum quiant a el inveliqui voles unt qui ommod esci iuriscias raescip sandae. Et optatiost occus percite susame volentium explabo. Soluptas commolesse niendicilite sim ut quatet exersperi ipis nimus sitatiis moluptatis abor sequasit, odia expliqu asimuscias dis imus, odigentiatem que ea volorit quam nectio iusam quatur mi, corepra inis dit ipsa que nobit volesseni dendit, vollaut pel elest et lamet vita voluptis everaes aut alicid molecab oribusa estium nullita tendio cuptat molorum fuga. Ut hilless untiorp ossendem nonseque as simolo mos que molorei uscipsamus et facera ent laceatquat. Ihicime nectempor sa pedis volluptas simustia cus aut a con nonsersperi blaut volorem ipitaqui blaborum laut alit laut eni ut apitas quis aut ut fugia quam, ut parum quat rempore henduntiis res rempor sum venimus tissit earionsendi initate mquias mol. Forsvarets slagord. Eksempel på Forsvarets slagord plassert over og under Forsvarets logo. Forsvarets visuelle profil Utgave

9 GRUNNELEMENTER FORSVARETS LOGO Forsvarets logo består av Forsvarets heraldisk e våpen og navnetrekk som vist på denne siden. Logoen skal brukes i alle formelle sammenhenger der Forsvare t er avsender. Minste tillatte størrelse for Forsvarets logo er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler som vist her. Utenom dette skal Forsvaret s navne trekk benyttes (se side 9 ). Minst e størrelse for skjermbaserte medier er 138 pixler i bredde. Forsvarets logo skal alltid brukes i todimensjona l form. Forsvarets logo kan midtstilles i gitte situasjoner der det er unaturlig å bruke sidestilt versjon av Forsvarets logo. Kontakt Forsvarets mediesenter for videre veiledning. Forsvarets logo sammen med Forsvarets slagord skal primært brukes i kommunikasjonsøyemed og ikke på permanente flater som skilting, postale trykksaker, kjøretøymerking etc. 1 2/5 x O 1 2/5 x O 1 x O O = høyde av bokstaven O i versaler. Tekst skal aldri settes høyere enn kronen s underkan t. Dette er et ufravikeli g krav i henhold til lov om bruk av riksvåpenet. Dette gjelder ikke for bakgrunnsbilde r (vannmerker). Minste størrelse for bruk av Forsvarets logo er 2,5 mm i høyde med bokstaver i versaler. Eksemplene vises i en-til-en-størrelse. Forsvarets visuelle profil Utgave

10 GRUNNELEMENTER FORSVARETS SIGNATURER Signaturer skal alltid benyttes i eksternkommunikasjo n, og kan også benyttes i internkommunikasjon. Staving av avdelingsnavn skal følge regler for norsk rettskrivning. Forsvarets visuelle profil Utgave

11 GRU NN E LE ME N TE R AVDELINGSSIGNATURER Heraldiske våpen og logoer kan benyttes i internkommunikasjon. Heraldiske regler gjelder for alle merkeførende avdelinger. Forsvarsstaben Forsvarets lønnsadministrasjon Forsvarets sanitet Hæren Forsvarets høgskole Forsvarets personell og vernepliktssenter Sjøforsvaret Forsvarets sikkerhetsavdeling Forsvarets mediesenter Luftforsvaret Forsvarets operative hovedkvarter Etterretningstjenesten Forsvarets logistikkorganisasjon Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon Cyberforsvaret Forsvarets forum Heimevernet Feltprestkorpset Forsvarets regnskapsadministrasjon har ikke eget heraldisk våpen. Logo kan benyttes av driftsenheter som ikke har heraldisk våpen. For sva rets v isuelle p rofil U tg ave

12 GRUNNELEMENTER SKJOLDFIGUR Hva er en skjoldfigur En skjoldfigur er symbolet eller figuren som er plassert i et heraldis k våpen. Med få unntak har alle avdelinge r i Forsvaret et avdelingsmerke utformet som et heraldisk våpen. Et heraldis k våpen består av et våpenskjold, skjoldfigurer og tinkturer (farger). Skjoldfiguren har til hensikt å tilkjenneg i avdelingen på grunnlag av dens funksjoner, karakter, virksomhet, geografisk plasserin g eller lignende. Skjoldfiguren er med andre ord et grafisk bildekjennetegn som identifisere r avdelingen. På hvilke måter kan avdelingens skjoldfigur(er) brukes Noen ganger er det formålstjenlig å synliggjøre avdelingstilhørighet uten å låse seg til de regler og begrensninger som følger heraldiske våpen. Det kan være at et heraldisk våpen fra en høyere avdeling allerede er brukt, eller det kan være at bruk av heraldisk våpen virker lite hensiktmessig eller malplassert i sammenhengen. Et våpenskjold er den primære bakgrunnen for en skjoldfigur. Skjoldfigure r kan imidlertid settes på alternative bakgrunner som flagg, faner, medaljer, emblemer osv. Skjoldfigurer brukt utenfor skjoldet gir rom for en mer fleksibel og tilpasset bruk, og motvirker overforbruk av selve det heraldiske merket. Skal skjoldfigurer brukes slik, er det viktig å vite om de muligheter, men også de begrensninger, som dette gir. Skjoldfiguren kan altså tas ut av skjoldet og brukes alene i noen sammen henger. Den må tilpasses mediet den skal brukes i, men med respekt for merket slik at dette ikke forvrenges eller fortegne s. Slik bruk skal derfor skje innenfor de heraldiske regler. Eksemplet til høyre er en skjoldfigur med to elementer hvor det ene elementet, skjold foten, er endret for å passe en rektangulær flate. Valgfrie farger. Nedtonet svart-hvitt. Strek. Tatt ut av våpenskjoldet kan skjoldfigurene brukes på en mye friere måte enn når de er plassert inne i skjoldformen. Eksempler kan være: ton-i-ton-fargesetting i valgfrie fargetoner strekversjoner (kun linjer uten fyll) skalert i overstørrelse tiltet og/eller beskåret brukt som vannmerke, rastrert Forsvarets visuelle profil Utgave

13 TYPOGRAFI HOVEDTYPOGRAFI Forsvarets hovedtypografi består av skriftene Forsvaret, Myriad Pro og Cambria. Skrifttypen Forsvaret er Forsvarets unike tittelskrifttype. Den er utviklet eksklusivt for, og eies alene av, Forsvaret og den skal aldri brukes i andre sammen henger enn der Forsvaret er hovedavsender. Myriad Pro er Forsvarets hovedskrifttype. Den skal brukes til tekstelementer som overskrifter, ingresser, mellomtitler, brødtekster, faktabokser, statistikk og bilde tekster. Med sin tydelige form tåler den å bli gjengitt i liten størrelse uten å miste lesbarheten. Der det er ønskelig/naturlig å bruke en seriff-skrifttype, har Forsvaret som førstevalg valgt skrifttypen Cambria (se eksempel nederst) som distribueres med en rekke Windows- og Office-produkter. Den skal utfylle Myriad Pro der hvor det ikke oppnås tilstrekkelige typografiske nyanser eller ønsket uttrykk. Egner seg først og fremst til overskrifter, ingresser, mellomtitler og brødtekster. NB! Gjør underleverandørene deres oppmerksomme på at fonten Forsvaret ikke skal endres. Den skal kun brukes i visuelt kommunikasjons materiell for Forsvaret. Videresending av fonten Forsvare t til uvedkommende er straffbar t (se bestemmelse for Forsvarets visuelle profil), og vi anbefaler at det utarbeides en skriftlig avtale med leverandørene i forhold til avtalt bruk av fonten på vegne av Forvaret. Finn frem til spesialtegnene på Mac OS: Tastaturvalg for utvalgte tegn finnes blant annet under Character-paletten. Finn frem til spesialtegnene på Windows: Tastaturvalg for utvalgte tegn finnes under Start > Tilbehør > System verktøy > Tegnkart. TYPOGRAFI FOR DIGITALE PRESENTASJONER OG INTERNETT Bruker du PowerPoint og eller andre digitale presentasjoner, skal du bruke Arial eller Calibri som skrifttype. Arial og Calibri er en skrifttype som distribueres med en rekke Windows- og Office-produkter. På Forsvaret.no og på Forsvarets intranett, er det egne maler som regulerer skrifttypen. Forsvaret bold Forsvarets hovedtypografi Forsvaret medium Forsvarets hovedtypografi Forsvaret light Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro bold Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro regular Forsvarets hovedtypografi Myriad Pro light Forsvarets hovedtypografi Cambria bold Forsvarets hovedtypografi Cambria regular Forsvarets hovedtypografi Forsvarets visuelle profil Utgave

14 TYPOGRAFI BRUK AV TYPOGRAFI Skrifttypen Forsvaret har et særpreg som er unikt og som gjør at skriften bør fremkomme tydelig. Denne skal derfor bare brukes i overskrifter. I korte titler og overskrifter bør det bare benyttes versaler (STORE bokstaver). På grunn av utfordringer med lesbarhet og behovet for å ivareta skriftens særpre g, er minste anbefalte størrelse for tekster 14 punkter. Skriften egner seg godt til konsise budskap, men ikke til ingresser, brødtekster og billedtekster. Der hvor Forsvars skriften inngår som en del av en logo eller et grafisk symbol, gjelder ikke dette, siden behovet for å tilpasse helheten må være overordnet. Eksempler på dette er plasserin g av logoer på kulepenner og minnepinner. Lorem ipsum dolor sit am, consectetur adipiscing et. Ut fermentum congue nisi. Aenean facilisis tincidunt justo quis tristique. Forsvarets skrifttype bør kun brukes i overskrifte r og ikke i tekster under 14 punkt, som i eksempelet over. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT UT FER- MENTUM CONGUE NISI. AENEAN FACILISIS Forsvarets skrifttype bør kun brukes i korte og konsise titler og overskrifter. Myriad Pro skal brukes til øvrige tekster som overskrifter, ingresser, mellomtitler, brødtekster, faktabokser, statistikk og bildetekster. På grunn av sin tydelige form, tåler den å bli gjengitt i liten størrelse uten å miste lesbarheten. Er godt egnet til rasjonelle budskap. Cambria og Myriad Pro skal kunne brukes hver for seg eller kombineres i tekster på ulike måter. Når to skriftsnitt kombineres i en tekst, er det ekstra viktig å være påpasselig med å ivareta lesbarhet og flyt i leseprosessen. For å oppnå dette bør bokstavene i de valgte skriftsnittene ha samme eller tilnærmet like proposjoner. Cambria kan også brukes for seg selv, og er da velegnet til store sammenhengende tekstmengder og emosjonelle budskap. x-høydene bør være så like som mulig over- og underlengde bør ha tilnærmet samme lengdemål bredden på hver enkelt bokstav bør være tilnærmet lik overlengde x-høyde underlengde Myriad Pro Eksempel på vekslende bruk av Myriad Pro og Cambria i en brødtekst. Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet ved å endre skriftgrad. Cambria Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque imperdiet quam eget nisi sem tempus. Twitter sollicitudin pellentesque ipsum, eu lobortis metus Inngangsteksten er betonet ved å endre skrifttype. Forsvarets visuelle profil Utgave

15 FARGER HERALDISKE TINKTURER I middelalderen var det i kampens hete på slagmarken behov for raskt å kunne avgjøre hvem som var venn og fiende. På midten av 1100-tallet fant man svar på dette ved å bruke farger og symboler bl.a. på riddernes skjold. Skjoldtegnene måtte kunne tydes på minimum 50 m avstand, og man fant tidlig ut at visse fargekombinasjone r stod tydeligere frem enn andre. Et symbol i farge på et gullelle r sølvfarge t skjold, eller motsatt, stod klarere frem enn sølv på gull eller farge på farge. En av heraldikkens eldste regler er derfor at man ikke skal bruke metall på metall eller farge på farge i et skjold. I Norge benyttes kun fem heraldiske farger, mens man i andre land også kan finne bruk av f. eks oransje og brun. I tillegg til metaller og farger inngår også pelsverk i tinkturene. Mest kjent er hermeli n (røyskatt i vinterdrakt) og gråverk (ekorn). Pelsverk benyttes ikke i norsk militær heraldikk, men inngår i to kommunevåpen. METALLER Gull Sølv PELSVERK Hermelin Gråverk HERALDISKE FARGER Purpur PMS 260 C67 M100 Y6 K28 R98 G37 B103 Rød PMS 185 C0 M94 Y78 K0 R224 G0 B52 Blå PMS 300 C99 M51 Y0 K0 R0 G101 B189 Sort PMS SORT C0 M0 Y0 K100 R0 G0 B0 Grønn PMS 355 C94 M0 Y100 K0 R0 G155 B58 FORSVARETS PROFILFARGER Fellesavdelinger PMS 260 C67 M100 Y6 K28 R98 G37 B103 Hæren PMS 185 C0 M94 Y78 K0 R224 G0 B52 Sjøforsvaret PMS 281 C100 M85 Y5 K35 R0 G39 B118 Luftforsvaret PMS 549 C60 M8 Y9 K21 R94 G156 B174 Heimevernet PMS M22 Y30 K74 R46 G67 B70 Purpurfargen var kjent allerede 1600 f. Kr. Den ble fremstilt av sekret utvunnet av sjøsnegler, sekretet ble så utsatt for sollys. Det var landene lengst øst i Middelhavet som stod for produksjone n. I oldtiden var purpur meget kostbart og i Roma var fargen forbeholdt keiseren og statusbærende personer. Dette har gitt purpurfargen dens stilling som symbol for ledelse, f. eks. i forbindelse med heraldikken. I middelalderen var det ikke vanlig at soldatene var utstyrt med uniform. Det første permanente regiment i den britiske hær, The Yeoman Guard, the Beefeaters, ble oppkledt i en rød unifor m av Henrik VII. Da England fikk en permanent hær i 1645, ble denne fargen videreført. Før 1720 ble rødt innført som hovedfarge både i den danske og den norske hær. Rød er derfor Hærens profilfarge. I 1748 innførte Royal Navy uniformer i en mørk blå farge for sine offiserer. Denne fargen ble etter hvert tatt i bruk av flere land, også i den dansk-norske marine. Da Norge fikk sin egen marine etter 1814, ble fargen videreført. Den første registrerte omtalen av blåfargen som Navy Blue, var i England i PMS 281 er mørkere enn den blå-fargen som fortsatt skal brukes i de heraldiske merkene. Navy Blue ble fastsatt som Sjøforsvarets profilfarge av GIS den 4. desember Fargen Air Force Blue ble stadfestet som offisiell farge for Royal Air Force ifm. at kong Georg V godkjente RAFs fane i Det norske luftforsvaret ble etablert i England i 1944, og forsvarsgrenen tok ved krigens slutt flere av RAFs tradisjoner med tilbake til Norge, deriblant fargen Air Force Blue som er blitt Luftforsvarets profilfarge. Heimevernet ble etablert i Etter hvert ble også HV i likhet med forsvarsgrenene tildelt sin egen heraldiske farge. Man valgte grønn, og dette ble stadfestet i 1991 da kong Olav V tildelte HV-distriktene sine første faner som alle var grønne. For å være med på linje med dagens grafiske fargespråk fikk HV i 2011 en ny profilfarge, PSM 445. Denne er dyp grønngrå og er tiltenkt en sentral rolle i den visuelle identiteten til HV. Forsvarets visuelle profil Utgave

16 FARGER HOVEDFARGER I FORSVARET Farger for trykkproduksjon Farger for trykkproduksjon brukes i alle typer kommunikasjons materiell som skal trykkes (se side 28 30). Fargene kan brukes i Forsvarets grafiske elemente r (side 19 21) og som bakgrunns farge. Valgfrie tilleggsfarger kan brukes sammen med hovedfarger. PMS 5497 C40 M9 Y21 K32 PMS 453 C12 M7 Y33 K17 PMS 5425 C45 M16 Y9 K26 PMS 416 C28 M18 Y28 K53 PMS 467 C6 M15 Y41 K11 PMS 619 C17 M14 Y93 K41 CMYK er et subtraktivt fargesystem utviklet for firefarge trykkproduksjon, og systemet er basert på ulik mengde av fargen e cyan (turkis), magenta (rødfiolett), yellow (gul) og black (svart). Fargesystemet er basert på at flere farger oppå hverandre gir nye farger med mørkere verdier. Dette blir i motsetning til RGB der flere farger samlet gir lysere og hvitere farge. 70 % 70 % 50 % 50 % 30 % 30 % Farger for digital medier 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % 70 % 50 % 30 % Farger for digitale medier er oppgitt i Hexa desimal, og de kan bare brukes i skjermbaserte medi er. De kan brukes i Forsvaret s grafiske elementer (side 19 21) og som bakgrunns farge. #202d2d #3f5a5a #617c7c #7e9999 #56532f #7d7953 #a8a47c #cac7a3 #1f2b33 #3c5a6d #5e7c8f #7a98ab #1d1e1c # #53564f #72756e #3e2700 # #bfa56d #d0b683 #342f0b #574e06 #7d7008 #988b23 # #1a1a1a #3d3d3d #5d5d5d RGB er et additivt fargesyste m som bygger på grunnfargene red (rød), green (grønn) og blue (blå). I motsetnin g til CMYK vil sammenblanding av farger gi lysere farge r, og helt hvit farge (lys) med full verdi av alle fargen e. RGB er en standar d innen skjermbaserte medi er som web, TV og dataskjerme r. HTML-farger eller webfarger bygge r på grunnfargern e RGB, og tone verdien e i fargene oppgis i Hexadesimal. #9fb5b5 #c5d1d1 #e4ebeb #dad7bd #e8e7d9 #f6f5ee #9db5c5 #c4d2d9 #e3ebf0 #979a94 #bcbebb #e1e2e0 Referansefarger PMS står for Pantone Matching System. Det inngår i et internasjonal t anerkjent system for å definere farger ved hjelp av koder (tallverdier) knyttet til ulike farger på en palett. Ved alltid å la PMS-fargekodene være utgangs punktet for andre fargebeskrivelser (som CMYK, #dec797 #e8d8b4 #f6efde #afa450 #cac482 #ebe8bb # #d9d9d9 #f2f2f2 RGB, NCS og RAL for lakk og maling), sikres best mulig presisjo n av fargegjengivelser i Forsvaret. PMS-farger egner seg særlig godt når logoer og grafikk uten bilder skal trykkes eller broderes på andre overflater enn papir. Forsvarets visuelle profil Utgave

17 GRAFISKE ELEMENTER MØNSTRE (1) Eksemplene viser Forsvarets grafiske mønstre som kan brukes i alle Forsvarets hovedfarger. Alle mønstrene kan benyttes av alle avdelinger i Forsvaret til både ekstern og intern kommunikasjon. Alle mønstrene er hentet fra ulike aktivitetsområder i Forsvare t, og de har fått navn som forteller om opphavet: Kart (Hæren), Radar (Sjøforsvaret), Display (Luftforsvaret), Landskap (HV), Signal (fellesavdelinger) og Kultur (FAKT). Kart. Display. Kultur. Radar. Signal. Forsvarets visuelle profil Utgave

18 GRAFISKE ELEMENTER MØNSTRE (2) Landskapsmønstrene (topografi) i Forsvaret har fått navn som fortelle r om opphavet: Landskap Landskap bue Landskap skrå Landskap bølge Eksemplene til høyre viser landskapsmønstre som kan brukes i alle Forsvarets hovedfarger. Landskap. Landskapsmønstrene kan benyttes av alle avdelinge r i Forsvare t i både ekstern og intern kommunikasjo n. Landskap bue. Landskap skrå. Landskap bølge. Forsvarets visuelle profil Utgave

19 GRAFISKE ELEMENTER VINKELRAMMER Vinkelrammer benyttes som et grafisk element i kombinasjo n med Forsvarets farger (se side 16 ). Vinkelramme r kan brukes i forskjellige toneverdier og i kontu r. Man kan komponere egne rammer ifølge konstruksjonsprinsippe t til høyre. Dersom man ønsker å lage en slik vinkel selv, er det viktig å passe på at den er 45 grader som i skjemaet nederst. 45 grader Konstruksjonsprinsipp Vinkel er bygget opp i 45 grader som er gjennomgående i oppbyggingen av fonten Forsvaret. God praksis går ut på å unngå pynting av en design. Vinkelen brukes best når den knyttes opp mot en bestem t funksjon for å forsterke et bilde, skape et tekstfelt eller for å sortere informasjon. 45 grader Rammene kan strekes i både vertikal og horisontal retning etter behov. Vinkelrammene kan brukes i mange former, flater og linjer. 45 grader EKSEMPLER Forsvarets visuelle profil Utgave

20 GRAFISKE ELEMENTER KAMUFLASJEMØNSTER Kamuflasjemønstrene er spesialtegnet for, og eies av, Forsvaret. De kan brukes i intern t og eksternt kommunikasjons materie ll. For å unngå at kamuflasje mønstrene blir misbrukt av uvedkommend e utenfor Forsvaret, må bruks instruks, inklusive avtale og fargekoder følges. Dette får du av Forsvarets mediesenter. Forsvarets mediesenter skal godkjenne alt kommunikasjonsmateriell med kamuflasjemønster. Dette gjelder ikke for taktisk merkin g av Forsvarets operativ e materiell som for eksempel militære fartøy, kjøretøy og militær e effekter og liknende. SKOG PMS 465 C9 M29 Y66 K26 R179 G153 B93 PMS 378 C48 M11 Y98 K70 R85 G96 B28 PMS 619 C17 M14 Y93 K41 R155 G143 B46 ØRKEN PMS 5773 C31 M10 Y55 K36 R144 G152 B107 PMS 467 C6 M15 Y41 K11 R:210 G:194 B:149 PMS 464 C11 M53 Y94 K57 R130 G92 B38 Forsvarets visuelle profil Utgave

21 POSTALE ELEMENTER TJENESTESKRIV, INTERNT SKRIV OG NOTAT Tjenesteskriv (til eksterne mottakere som ikke er ansatt i Forsvaret) Eksemplet med tjenesteskriv viser hvordan Forsvaret s signatur alltid skal benyttes. Det blir utgitt egne bestemmelser som regulerer hvor langt ned i hierarkiet avdelingsbetegnelse r skal kunne benyttes i Forsvarets signatur. Dette knyttes til fullmakts regimet for tjenesteskriv ut av etaten. Internt skriv (mellom driftsenheter i Forsvaret) Eksemplet med internt skriv viser hvordan avdelings merket (heraldisk våpen + avdelingsnavn) alltid skal benyttes. Notat (internt i en driftsenhet) Eksemplet med internt skriv viser skriv uten merke, kun navn. Notater kan arkiveres med elle r uten føring i offentli g journal. 130 Luftving GRADERINGSNIVÅ Graderingsundertekst Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Kons Ole Olsen, SC2008/ /FORSVARET/5ÅR/ , FK KKIS Tidligere dato Tidligere referanse SC2008/ /FORSVARET/5ÅR/ Til Zoom Grafisk AS v/oddvar Larsen Nedre Eikervei Drammen Dette er en tittel lorem ipsum dolor sit amet FK KKIS Tidligere dato Tidligere referanse Dette er en ingresstekst. Est clita malorum repudiandae te, id saepe instructior mei. Ad nostro sensibus vim, te quodsi blandit quo. 130 Luftving 1. Bakgrunn Kopi til Harald Berg 1.1 Undertittel Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an verear apeirian, duo noster takimata repudiare ne. Vim an tempor expetendis, has ei legere impetus maluisset, quo graece tritani ei Undertittel Ne paulo invidunt sea, eos at alia dolorum similique, malis viris corpora ius ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse necessitatibus his Undertittel Eum dicant postulant et, debet mucius impetus in est. Vivendo suavitate efficiantur has id, no atqui novum disputationi cum, labore persius his ne. 1.2 Undertittel Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an verear apeirian, duo noster takimata repudiare ne. Vim an tempor expetendis, has ei legere impetus maluisset, quo graece tritani ei. 2. Drøfting Eam alterum delenit quaestio ex. Ne blandit consequat eos, pri ne everti reprehendunt, natum aliquam ea mel. Eum dicant postulant et, debet mucius impetus in est. 3. Konklusjon GRADERINGSNIVÅ Ne paulo Graderingsundertekst invidunt sea, eos at alia dolorum similique, malis viris corpora ius ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse necessitatibus his. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Kons Ole Olsen, /BCDE/Forsvaret , Luftving Tidligere dato Tidligere referanse xxxx STRICTLY IN CONFIDENCE: Gradert informasjon, unnateke offentleg innsyn etter verneinstruksen 2 og 3 og offentleglova 5a jf forvaltningslova 13.1 Til Kopi til Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks Epost/Internett Vedlegg Postmottak Akershus festning / Forsvarets mediesenter Harald Berg 2617 Lillehammer Oslo Militær telefon/telefaks Dette er en tittel lorem ipsum dolor sit amet / Organisasjonsnummer NO MVA Dette er en ingresstekst. Est clita malorum repudiandae te, id saepe instructior mei. Ad GRADERINGSNIVÅ nostro sensibus vim, te quodsi blandit quo. Graderingsundertekst Dette er en brødtekst og settes i normal. Vel reque postea ea, ut sit viderer discere qualisque. Duo et quod mutat postulant. 1. Bakgrunn 1.1.1Undertittel Ne paulo invidunt sea, eos at alia dolorum similique, malis viris corpora ius ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse necessitatibus his Undertittel Eum dicant postulant et, debet mucius impetus in est. Vivendo suavitate efficiantur has id, no atqui novum disputationi cum, labore persius his ne Undertittel 1.2 Undertittel Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an verear apeirian, duo noster takimata Ne paulo invidunt sea, eos at alia dolorum GRADERINGSNIVÅ repudiare ne. similique, Vim an tempor expetendis, malis has ei legere viris impetus maluisset, corpora quo graece tritani ius ei. ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse Graderingsundertekst necessitatibus his. 2. Drøfting Eam alterum delenit quaestio ex. Ne blandit consequat eos, pri ne everti reprehendunt, natum aliquam ea mel. Eum dicant postulant et, debet mucius impetus in est. GRADERINGSNIVÅ Graderingsundertekst Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Kons Ole Olsen, SC2008/ /FORSVARET/5ÅR/ , Til Zoom Grafisk AS v/oddvar Larsen Nedre Eikervei Drammen SC2008/ /FORSVARET/5ÅR/ Kopi til Harald Berg Dette er en tittel lorem ipsum dolor sit amet Dette er en ingresstekst. Est clita malorum repudiandae te, id saepe instructior mei. Ad nostro sensibus vim, te quodsi blandit quo. 1. Bakgrunn 1.1 Undertittel 1.1 Undertittel Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an verear apeirian, duo noster takimata repudiare ne. Vim an tempor expetendis, has legere impetus maluisset, quo graece tritani ei. Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an apeirian, duo noster takimata repudiare ne. Vim an tempor expetendis, has ei legere impetus maluisset, quo graece tritani ei. 3. Konklusjon Ne paulo invidunt sea, eos at alia dolorum similique, malis viris corpora ius ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse necessitatibus his. Vår saksbehandler Undertittel Vår dato Vår referanse Kons Ole Olsen, Eum dicant postulant et, debet mucius 2007/BCDE/Forsvaret impetus in est. Vivendo suavitate efficiantur has id, no atqui , novum disputationi cum, labore persius his ne. 130 Luftving Tidligere dato Tidligere referanse 1.2 Undertittel STRICTLY IN CONFIDENCE: Gradert informasjon, unnateke offentleg innsyn etter verneinstruksen 2 og 3 og offentleglova 5a jf forvaltningslova 13.1 xxxx Postadresse Besøksadresse Sivil telefon/telefaks Epost/Internett Vedlegg Postmottak Akershus festning / Lillehammer Oslo Militær telefon/telefaks Omittam interesset mea eu. Has errem nemore ne. Mei an verear apeirian, duo noster takimata / Organisasjonsnummer Til Kopi til NO MVA Forsvarets mediesenter repudiare ne. Vim Harald an tempor Berg expetendis, has ei legere impetus maluisset, GRADERINGSNIVÅ quo graece tritani ei. Graderingsundertekst 2. Drøfting Dette er en tittel lorem ipsum dolor sit amet Eam alterum delenit quaestio ex. Ne blandit consequat eos, pri ne everti reprehendunt, natum Dette er en ingresstekst. Est clita aliquam malorum ea mel. repudiandae Eum dicant te, postulant id saepe et, instructior debet mucius mei. impetus Ad in est. Forsvarets visuelle profil Utgave nostro sensibus vim, te quodsi blandit quo. 3. Konklusjon Dette er en brødtekst og settes i Ne normal. paulo Vel invidunt reque sea, postea eos ea, at alia ut sit dolorum viderer similique, discere qualisque. malis viris Duo corpora ius ad. Ex quod duis est. Mel illud mucius eripuit in, ea noster liberavisse necessitatibus his.

22 i regi av [skriv inn aktuell avdeling] POSTALE ELEMENTER EKSEMPLER PÅ DOKUMENTMALER FOR INTERNKOMMUNIKASJON Eksemplene viser maler til regelverk (se side 28), møteinnkallin g, møtereferat, kursbevis og vitnemål. Møteinnkallin g og møtereferat benyttes uten heraldisk e våpen og gjelder for interne skriftlig e utvekslinge r innad i avdelinger. Forsvarets heraldiske våpen benyttes på kursbevis, vitnemål og liknende. VITNEMÅL Fonten Myriad Pro brukes i skriv, og den er forhåndsdefinert i Forsvarets maler (Fomal). KURSBEVIS [Navn Etternavn] [Fødselsdato dd.mm.åå] har i perioden [mnd. år] - [mnd. år] gjennomført [Navn på det aktuelle kurset] [kode] MØTEINNKALLING Skriv møteemne i dette feltet Innkalt av Sted Tid (dato, fra kl til kl) Navn, Avdeling Avdeling, Rom Ordstyrer Referent Navn Navn Deltakere: Les først: MØTEREFERAT Ta med: Skriv møteemne i dette feltet Saksliste Eventuell innleder, tid: Innkalt av Sted Tid (dato, fra kl til kl) Navn, Avdeling Avdeling, Rom Beskrivelse Ordstyrer Referent 2. Navn Navn Navn Etternavn har i tiden måned 200x - måned 200x gjennomført Navn på det aktuelle kurset i regi av xxxxxxxxxxxxxxxx. Kurset gjennomføres på xxx timer og gir praktisk trening i følgende emner: Emne 1 Emne 2 Emne 3 osv. Kurset gjennomføres på [xxx timer] og gir praktisk trening i følgende emner: [Emne 1] [Emne 2] [Emne 3] [Emne 4] [Emne 5] [Emne 6] [Emne 7] (slett uønskede punkter) [Påfør karakter (A-F/bestått)] Navn Etternavn [Grad/rolle] 3. Tilstede Navn på personer som var tilstede 4. TAB for ny rad Fraværende Navn på personer som var fraværende Navn Etternavn Grad/rolle Navn Etternavn Grad/rolle Observatører Navn, Avdeling Annet Navn, Avdeling Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist Navn Etternavn Grad/rolle Navn Etternavn Grad/rolle 1. Overskrift Brødtekst TAB for ny rad Observatører Navn, Avdeling Sted og dato Oslo, Signatur Navn Eksempler på postale elementer som brukes i Forsvaret i dag. Forsvarets visuelle profil Utgave

23 POSTALE ELEMENTER KONVOLUTTER Konvolutter skal bare benyttes med Forsvarets signatur og skal primært trykkes i sort. Forsvarets signatur på C4-konvolutt har samme plassering som E65. Forsvarets sesjonssenter Bergen P.b Dreggen, 5835 Bergen C5-konvolutt. Underavdelingsbetegnelse settes som tekst i semibold sammen med adresse. Samme maler kan brukes for konvolutter med og uten vindu. VISITTKORT Eksemplene viser oppsett til visittkort. Forsvaret s signatur skal alltid brukes. Bredden på visittkortet skal være 90 mm, høyden 54 mm. Riktig grenfarge på streken velges i henhold til den aktuell e avdeling stilhørigheten. Når personnavnet er langt, skal grad/stillingstittel settes unde r navnet. Engelsk versjon trykkes på bakside n. Postmottak 2617 Lillehammer E65-konvolutt. Visittkort for driftsenheter i Forsvaret Det er bare driftsenheter i Forsvaret som kan bruke egen signatur. Visittkort for seksjoner/avdelinger i driftsenhetene Beskrivelse av seksjon/avdeling i driftsenhetene føres samme n med kontakt informasjon. Seksjon/ avdelingsnavn settes i 8 pkt Myriad Pro regular. Ola Nordmann» Grad/Tittel Postadresse: Postmottak, 2617 Lillehammer Besøksadresse: Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation, 0000 Oslo Tlf.: Faks: Mobil: Visittkort for en driftsenhet i Forsvaret. Visittkort for en seksjon/avdeling i en driftsenhet. Forsvarets visuelle profil Utgave

24 HÆRENSSOPERASJONSSTØTTEAVD. HÆRENS OPERASJONSSTTØTEAVD. STEMPLER OFFISIELLE RUNDSTEMPLER Utforming av embetsstempel til bruk i staten er regulert av Utenriksdepartementet (UD). Reglene tilsier at stemplet skal ha form som et rundt segl med riks/embetsvåpenet som symbol og enhetens navn skrevet i en bue rundt dette. Regler for Forsvarets offisielle rundstempler: 1. Offisielle rundstempel finnes i flere størrelser med diameter fra 15 til 33 mm. For bruk i Forsvaret anbefales størrelsene Ø 32 mm og Ø 20 mm. Den minste utgaven har bare én ring rundt kanten. 2. Det skal benyttes en strektegning av det heraldiske merket i stemplet. Løven med øksen skal ikke være fylt med farge. 3. Det skal ikke brukes avdelingsmerker i Forsvarets embetsstempel, kun Forsvarets heraldiske våpen. 4. Teksten (avdelingens navn) skal skrives med versaler og skal følge urvisernes retning slik at bokstavenes nedre kant vender innover i stemplet. Stempelfabrikantene har verktøy for å produsere slike stempel og vil tilpasse bokstavstørrelse og bokstavavstand til tekstens lengde. 5. Teksten skal ikke gå høyere enn kronen. Ideelt skal den begynne kl 14 og avsluttes kl 22 i sirkelen, men kan gå helt opp til sverdspissene uten å berøre disse. 6. Det er tillatt å bruke forkortelser i teksten. Bruk av eksisterende offisielle rundstempler og bestilling av nye Rundstempel med riksvåpenet er fortsatt tillatt brukt, men ved bestilling av nye stempel for bruk i Forsvaret skal disse utformes slik det er beskrevet ovenfor. Bestiller må forsikre seg om at valgte stempelfabrikant sitter inne med ajourført kunnskap om hvordan Forsvarets offisielle rundstempler skal utformes. KONTOR-/ADRESSESTEMPLER Forsvaret har i tillegg til de offisielle rundstemplene, behov for mange typer stempler til ulike formål. Sikkerhetsgraderingsstempler er utelatt her siden de allerede følger en gitt mal. Basert på gjeldende retningslinjer for Forsvarets visuelle profil har vi satt opp eksempler på vanlige typer stempler som brukes mye i Forsvaret. Hovedregelen er at der det er aktuelt å ha med merke, skal Forsvarets logo (merke + navnetrekk) eller signaturer (logo + driftsenhetens navn) brukes. Forsvarets heraldiske våpen i strekversjon (uten fyll) og Forsvarets navnetrekk i Forsvaret typografi skal alltid benyttes. Tekst eller grafikk må aldri gå over underkant i kronen. Stempler kjennetegnes ved at det ofte presses inn mye tekstinformasjon på et begrenset område. Da hovedtypografien Myriad Pro bygger mye i bredden anbefales Arial brukt som erstatningsfont på stempler, alternativt Arial Condensed når veldig mye tekst må presses inn på en fast definert stempelstørrelse. BESTILLING Stempelbestilling ligger på en rammeavtale for kontorrekvisita, og kan bestilles via denne. For mer informasjo n gå inn på Forsvarets forsyningsportal. FORSVARETS MEDIESENTER Eksempler på forskjellige stempler. FORSVARETS MEDIESENTER FORSVARETS MEDIESENTER Forsvarets visuelle profil Utgave

25 PUBLIKASJONER FORSVARETS REGELVERK Forsvarssjefens direktiv for utarbeidelse og publisering av regelverk i Forsvar et (regelverksdirektivet), regulerer produksjonen av regelverk. Dette gjelder for all utgivelse av regelverk i Forsvaret. Direktivet ligger lagret i FOBID basen på Forsvarets regelverksportal. Det er laget to word-maler som skal benyttes på Forsvarets interne regelverk. En til bruk ved utarbeidelse av direktiv, bestemmelse og reglemen t, og en til utarbeidelse av instrukser. Malene må ikke benyttes på andre type dokumenter i Forsvaret. Hvilket heraldisk våpen skal benyttes på Forsvaret regelverk? Det er på forhånd viktig å bestemme seg for hvem regelverke t gjelder for. Hvilket heraldisk våpen som skal benyttes på det aktuelle regelverke t, beror på regelverkets virkeområde. Der regelverket gjelder for mer enn en driftsenhet (DIF) brukes Forsvarets heraldiske våpen. Det vil si at Forsvars sjefen benytte r Forsvaret s heraldiske våpen siden direktive r treffe r hele Forsvaret. General inspektøren i Sjøforsvaret benytte r Sjøforsvaret s heraldiske våpen hvis han utgir en bestemmelse som bare gjelder Sjøforsvare t og benytter Forsvarets våpen når bestemmelsen gjelder utover forsvarsgren en. UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsreglement for landmilitær virksomhet Omslag til regelverk Dersom det er ønskelig å lage et eget omslag til regelverket er dette tillatt. Omslaget kan fritt formes innenfor de rammene som følger av bestemmelsene for Forsvarets visuelle profil. Word-mal og InDesign-mal finnes på Forsvarets intranett. Design og layout: Forsvarets mediesenter (ref FMS) UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsreglement for landmilitær virksomhet Gyldighet 2010/2011 Gyldighet 2010/2011 Forsvarets visuelle profil Utgave

26 OMDØMMEKAMPANJE FOR ALT VI HAR. OG ALT VI ER. Forsvarets omdømmekampanje For alt vi har. Og alt vi er. er igangsatt for å påvirke befolkningens holdning til Forsvaret. Mangel på kunnskap og en helhetlig forståelse for hvilken rolle Forsvaret spiller i samfunnet kan fort ende i likegyldighet, og dermed blir Forsvaret noe som ikke angår det brede lag av folket. Denne likegyldigheten er vår største fiende og må ikke få grobunn. Forsvaret handler ikke bare om deltakelse i inter nasjonale operasjoner som i Afghanistan, men også om vern av våre verdier våre barn, vår natur, våre rettig heter, likeverd, demokrati, ytringsfrihet og alt som betyr noe for oss. HVIS DU TROR FRIHET ER NOE VI HAR FÅTT GRATIS VIL DENNE MANNEN GJERNE SNAKKE MED DEG Norge trenger et forsvar for å ivareta sikkerhet og beskytte våre verdier og interesser. Det er viktig å kommunisere at det nye innsatsforsvaret er relevant med alle de nye kapasitetene det innehar. Foto: Torgeir Haugaard, Agnete Brun Motstandsmannen Gunnar «Kjakan» Sønsteby er blitt 93 år gammel. alle som har tjenestegjort for Norge, i eller utenfor landets grenser, Han er en av dem som kan fortelle hvordan det var å bli fratatt helt frem til i dag. friheten da tyskerne invaderte Norge i Og hvordan det var å få den tilbake 8. mai for 66 år siden. Fred og frihet vinnes ikke bare i krig, det er noe som må bevares kontinuerlig ved at nasjoner deltar i fredsoperasjoner så vel som i andre konfliktområder hvor verdensfreden trues. Veterandagen Når en har levd uten frihet i mange år, er det stort når den endelig er derfor en merkedag for veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Siden 1947 har Norge bidratt i mer enn kommer tilbake. Men hva om den ikke hadde kommet tilbake? Krigens utfall var ingen selvfølge. 40 internasjonale fredsoperasjoner, og mer enn kvinner og menn har deltatt. Krigen ble vunnet fordi millioner av mennesker sto opp og kjempet mot urett i fem lange år. Og i kampen for fred og frihet ofret mange alt. Søndag 8. mai markeres veterandagen med arrangementer flere steder i landet, blant annet på Akershus Festning. Veteranene har gjort en stor innsats for landet vårt, nå er det vår tur til å vise at vi Historiene om alle de som har gjort en innsats for fred og frihet ikke tar dem for gitt. bør og skal ha ubegrenset holdbarhet. 8. mai markerer ikke bare frigjøringsdagen, men også vår nasjonale veterandag. Da hedrer vi Les mer om veteranarrangementene på forsvaret.no For alt vi har. Og alt vi er. ET FORSVAR ER IKKE BARE ET VERN AV ALT VI HAR MEN OGSÅ AV ALT VI ER Med færre og færre inne til førstegangstjeneste og flyttingen av militære baser til tynt befolkede områder, blir det mediene som i større grad formidler informasjon om Forsvaret. Det er ikke lenger slik at store deler av befolkningen får direkte erfaring som vernepliktig i Forsvaret, eller indirekte ved at de kjenner noen i organisasjonen, forklarer forsvarssjefen. Eksempel på annonser brukt i landsdekkende aviser. Omdømmekampanjen er ikke en reklamekampanje som vil ta slutt etter en viss tid. Holdningsendring er ikke gjort i en håndvending, derfor vil kampanjen være noe som vil vedvare. Vi ønsker at For alt vi har. Og alt vi er. skal være synlig i alt vi gjør og kommuniserer. Det handler om å gjøre folk oppmerksomme på hvor viktig det er med et forsvar. Foto: Massimo, Frode Sandbech Selv i et land så rikt som vårt, kan ikke det mest verdifulle måles i penger. Vi er frie mennesker i et fritt land, vi må ikke glemme verdien av dette. Og vi må ikke ta for gitt det mange i verden fortsatt kjemper for. Forsvaret er ikke bare til for å verne om det vi har, men også om det vi er. Retten til å tro på det vi vil, mene det vi vil og si det vi vil er selve grunnlaget for et godt liv. I dag forandrer verden seg raskt. Forsvaret gjør det samme. Vi går fra mobiliseringsforsvar til innsatsforsvar, noe som innebærer at Forsvaret blir mindre i antall, samtidig som det stilles større krav til de som er involvert. Høyt kvalifiserte mennesker står klare til å rykke ut når behovet melder seg, både hjemme og ute. Et sterkt forsvar er ikke bare et spørsmål om militær kraft. Det er summen av de verdier, holdninger og prinsipper som bor i hver enkelt av oss. Og viljen vi har til å stå opp for dem. Som nasjon har vi gjennom historien kjempet mot urett. Det skal vi fortsette med. Les mer om Forsvarets verdier og holdninger på forsvaret.no Hvor mange har egentlig tenkt på konsekvensene av å ikke ha noe forsvar? For alt vi har. Og alt vi er. Forsvarets visuelle profil Utgave

Forsvarets visuelle profil

Forsvarets visuelle profil Design og foto: Forsvarets mediesenter (FMS) Forsvarets visuelle profil 31.05.2011 Håndbok, utgave 4.0 FORORD ETT FORSVAR ÉN PROFIL Forsvarets overgang fra å være et mobiliseringsforsvar til et innsatsforsvar

Detaljer

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI

BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI DESIGNMANUAL 2013 BAKGRUNN NHHS VISUELLE IDENTITET SKAL FORMIDLE HISTORIE, FAGLIG TYNGDE, MODERNITET OG ENERGI 2 INNLEDNING I NHHs designmanual presenterer vi høyskolens visuelle profil og viser hvordan

Detaljer

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014

PROFILMANUAL. Versjon 3. November 2014 AVINOR PROFILMANUAL Versjon 3. November 2014 Avinor profilmanual Introduksjon 2 Introduksjon Avinor har laget en felles visuell identitet for selskapets virksomhet. Hensikten er å fremstå samlet og helhetlig

Detaljer

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3

Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 Innhold Designmanual 2 Visjon og verdier... 3 Om designmanualen... 3 GRUNNELEMENTER Logo... 4 Fakultetssignaturer... 10 Farger... 14 Grafisk element... 16 Typografi... 17 Foto/bildebruk... 19 POSTALE ELEMENTER

Detaljer

Profilmanual. Revidert utgave august 2015

Profilmanual. Revidert utgave august 2015 Profilmanual Revidert utgave august 2015 Innledning Telemark fylkeskommune, profilmanual 2 Besøk /profil for mer informasjon. Dette er designmanualen til Telemark fylkeskommune. Den er et viktig verktøy

Detaljer

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk

Designmanual versjon 2.2/2012. nettbuss.no / nettbuss.se / nettbuss.dk Designmanual Innhold Ord og uttrykk......................................................3 Profilverktøy.........................................................4 Nettbuss hovedlogo............................................5

Detaljer

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6

DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 DESIGNMANUAL HØGSKOLEN I ØSTFOLD 2015 Q3 versjon 0.0.6 2 Høgskolen i Østfold profilmanual ÉN HØGSKOLE ÉN DESIGNPROFIL HELHETLIG VISUELL KOMMUNIKASJON GRENSELØS KUNNSKAP FELLES MÅL Introduksjon Høgskolen

Detaljer

profilhåndbok SOS-barnebyer norge

profilhåndbok SOS-barnebyer norge profilhåndbok SOS-barnebyer norge Innhold Innledning... side 5 Trykksaker 01 Logo...side 8 02 Farger... side 14 03 Fonter... side 15 04 Bildespråk... side 16 05 Piktogrammer... side 22 06 Solsikkebarna...

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet

PROFILHÅNDBOK. Profilhåndbok for Norsk Gjenvinning-konsernet. Endret 10.03.2014. Norsk Gjenvinning Profilhåndbok Visuell identitet PROFILHÅNDBOK for -konsernet. Endret 10.03.2014 Visuell identitet 2014 INNLEDNING En ny identitet. Innledning 2 Vår merkevare representerer en av våre største verdier. Både vår posisjon og vår fremtidige

Detaljer

Velkommen til Sørum kommunes designmanual

Velkommen til Sørum kommunes designmanual Designmanual 2 Designmanual for Sørum kommune Designmanual for Sørum kommune 3 Velkommen til Sørum kommunes designmanual Velkommen til Sørum kommunes designmanual Sørum kommunes designmanual skal være

Detaljer

Designmanual for Norsk Designråd

Designmanual for Norsk Designråd Versjon 1.0 18.12.07 Innhold Dokumentasjon Bakgrunn...2 Navn...4 Navnetrekk...5 Symbol...6 Signatur...9 Plasseringsanvisning...10 Signaturtekst...11 Farger...12 5.Element...13 Typografi...17 Regi...19

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012

Telehuset profilmanual MAI 2012. Designmanual. Mai 2012 S 1 Designmanual Mai 2012 S 2 Innledning Innledning Designmanualen er et viktig verktøy for å forsterke og bygge merkevaren Telehuset. Manualen gir oversikt over profilens elementer og retningslinjer rundt

Detaljer

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget

Nora Ruud Gulbrandsen. Mediegrafikerfaget Nora Ruud Gulbrandsen Mediegrafikerfaget Innhold Kontraster 5 Hva er en kontrast? 8 Hvor finnes kontraster? 10 Viktig om kontraster 12 Mediegrafikerfaget 37 Mediegrafiker 38 Komposisjonsprinsippene 40

Detaljer

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82

Innhold. Logo 4 Ikoner 28 Digital designmanual Kart 30 Logobruk 76 Digitale farger 77 Foto 36 Grafisk form 13 Postalia 45 Digitalt uttak 82 Designmanual 2014 1 Om manualen. 2 Design er en viktig del av Statnetts profilering til omverdenen. Det er vår grafiske profil som gir folk et bilde av oss. En god og felles identitet virker samlende og

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg

Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg Utarbeidet av Norsk Heraldisk Forening i 2007, samt anbefalt av KS i 2009 Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg 1 BAKGRUNN OG HISTORIE: DEN GANG KOMMUNEVÅPNENE

Detaljer

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36.

INNHOLD. 28. rapport 29. diplom/kursbevis 30. nettside 31. annonser 32. folder 33. brosjyre A4 34. notatblokk 35. omslagsmappe 36. PROFILHANDBOK INNHOLD 3. VÅRT ANSIKT UTAD 4. GRAFISK PROFIL LOGO NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 5. logoversjoner 6. logo sørsamisk og engelsk 7. logo på farget bunn 8. logoregler/eksempel på feil bruk LOGO

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Profilhandbok. www.hareidgroup.com

Profilhandbok. www.hareidgroup.com Profilhandbok www.hareidgroup.com 2 Innledning Hareid Group er et samlebegrep for moderselskapet Hareid Elektriske AS og alle de konserneigde datterselskapene; Hareid Elektriske Solutions AS, Hareid Elektriske

Detaljer

Designmanual August 2012 Whitefox

Designmanual August 2012 Whitefox Designmanual August 2012 Whitefox Innhold 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Innholdsfortegnelse Om profilen Logo Logoversjoner Logo tilleggsversjoner Logoregler Logoplassering Designelementer

Detaljer

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3

Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 VED UTSKRIFT ANBEFALES FORMAT A3 Visuell identitet PROFILHÅNDBOK VERSJON 15. 01. 2015 Anno museum Visuell identitet, profilhåndbok Innhold Side 2 VISUELL IDENTITET Alle spørsmål vedrørende denne håndboken og visuell identitet kan rettes

Detaljer

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter

Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Veileder for universell utforming av elektroniske dokumenter Versjon: 1.1 Publisert: 30.08.2010 1 Innhold Om veilederen... 5 Konvensjoner for hurtigtaster... 5 Kapittel 1 Hva er et universelt utformet

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

Hvordan skal NFU se ut?

Hvordan skal NFU se ut? Hvordan skal NFU se ut? NFU er den nasjonale interesseorganisasjonen for mennesker med utviklingshemming. Organisasjonens virksomhet bygger på tilhørighet og likeverd som grunnleggende og allmennmenneskelige

Detaljer

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011

Popkult. Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Popkult Bachelor i Visuell Kommunikasjon, Avd. Økonomi og Samfunnsvitenskp Høgskolen i Buskerud, 13. Mai 2011 Visdes 303 - Prosjekt i Visuell Kommunikasjon Ingvild Skålnes, Kristine Kjeldsen og Hanne Mari

Detaljer

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET

EKTE EIKER VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL EKTE EIKER 1. UTGAVE 002 Designmanual Innhold Forklaring Ord merket med * er forklart i ordlisten på side 46 og 47. Innledning Konsept Logo Logoens oppbygging Sikker avstand Logoens farger

Detaljer