I. I forskrift 16. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann gjøres følgende endringer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. I forskrift 16. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann gjøres følgende endringer:"

Transkript

1 Forskrift om endring av forskrift 15. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xxxx.xxxx med hjemmel i lov 17.april 2009 nr. 19 om havner og farvann 13. I. I forskrift 16. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann gjøres følgende endringer: 14. (kommunikasjon, språkkrav, lytteplikt m.m.) annet ledd annet punktum skal lyde: Lytteplikten gjelder også for fartøy i rutefart og taubåter som assisterer andre fartøy, selv om disse er unntatt fra kravet om å innhente tillatelse etter (krav om at trafikkseparasjonssystem og sikreste farled skal benyttes) første og annet ledd skal lyde: Fartøy på 24 meter eller mer skal benytte de trafikkfelt som er beskrevet i vedlegg 7 og skal følge bestemmelsene i Sjøveisreglene Regel 10 Trafikkseparasjonssystemer ved seilas i trafikkfeltet. Sjøtrafikksentralen på Kvitsøy kan gi tillatelse til å benytte motgående trafikkfelt og benytte separasjonssonene, dersom dette er påkrevd for å avvikle sikker bording eller kvitting av los. 49 nåværende annet til fjerde ledd blir tredje til femte ledd. Kapittel 6 oppheves. Nytt kapittel 6 skal lyde: Kapittel 6. Bestemmelser som gjelder for bruk av farvann i Hordaland og Sogn og fjordane fylker i virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje 60. (virkeområde) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder alt farvann innenfor rette linjer trukket gjennom følgende posisjoner (WGS 84): ,52 N 4 47,71 Ø (Røbbeganstangen lykt) ,52 N 4 26,00 Ø ,85 N 4 18,00 Ø ,85 N 4 45,75 Ø (Sogneuksen lykt) ,75 N 4 57,20 Ø (Spafoten varde) ,00 N 5 11,30 Ø (Terneskjæret) ,40 N 5 09,70 Ø (østkanten av Langøy) ,05 N 4 48,40 Ø (nordspiss Nordre Kjørholmen) ,16 N 4 47,84 Ø (Senuksen Lykt) ,96 N 5 14,48 Ø (Kvarven lykt) ,25 N 5 11,70 Ø (sørspiss Buarøyna) ,13 N 5 10,21 Ø (Børnestangen lykt)

2 ,52 N 4 47,71 Ø (Røbbeganstangen lykt) 61. (krav om tillatelse til å bruke farvannet som nevnt i 60) Alminnelig tillatelse til å benytte farvannet skal innhentes slik som bestemt i 15 og (bruk av eskortefartøy) Fartøy i kategori 1 og 2, som er over BT, til og fra havner eller ankerplasser, skal bruke eskortefartøy når de er underveis i farvannet innenfor grunnlinjen. Sjøtrafikksentralen kan av sikkerhetsmessige grunner pålegge et fartøy som er under den forannevnte tonnasjegrense å bruke eskortefartøy. Sjøtrafikksentralen kan av sikkerhetsmessige grunner påby bruk av flere eskortefartøy. Bestemmelsene i 7 og 17 tredje ledd gjelder tilsvarende. 63. (seilleder) Fartøy i kategori 1 og 2, og fartøy over 100 meter, skal nytte sikreste farled og skal så vidt mulig navigere innenfor et område avgrenset av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (WGS 84): Fedjeosen: ,14 N ,21 Ø ,06 N ,22 Ø ,70 N ,31 Ø ,66 N ,89 Ø ,05 N ,98 Ø ,08 N ,00 Ø ,11 N ,68 Ø ,42 N ,87 Ø ,97 N ,91 Ø ,52 N ,60 Ø. Holmengrå: ,20 N ,70 Ø ,71 N ,39 Ø ,73 N ,17 Ø ,15 N ,23 Ø N ,08 Ø ,14 N ,21 Ø. 64. (aktsomhetsområde) Alle fartøy skal vise særlig aktsomhet og ta hensyn til andre fartøy som er involvert i losbording med helikopter eller losbåt, innenfor et område avgrenset av følgende punkter (WGS-84): ,85 N 4 18,00 Ø ,85 N 4 25,60 Ø ,52 N 4 33,60 Ø ,52 N 4 26,00 Ø.

3 65. (bestemmelser som gjelder strekningen Korsfjorden Hjelteskjæret (Vatlestraumen) og Kobbeleia (hovedled 1506 og biled 2241)) A Forbud mot gjennomfart 1. Farvannet fra Hilleren lykt til Sotra bro skal ikke benyttes til gjennomfart av: - fartøy i kategori 1 eller 2 som er lengre enn 150 meter - passasjerfartøy som er lengre enn 255 meter - andre fartøy som er lengre enn 200 meter Anløp til eller avgang fra kai, ankringsplass eller fortøyningsplass i alt farvann mellom Hilleren lykt i sør og til Skjeljanger lykt i nord, regnes ikke som gjennomfart. 2. Følgende fartøy skal ikke benytte Kobbeleia til gjennomfart: - fartøy i kategori 1 og 2 som er lengre enn 120 meter og har dyptgående mer enn 7 meter - andre fartøy som er lengre enn 150 meter og har dyptgående mer enn 7 meter Anløp til eller avgang fra kai, ankringsplass eller fortøyningsplass er ikke gjennomfart. B Trafikkavvikling 1. Sørgående fartøy i Kobbeleia skal seile nord om Kjerringholmen. 2. Nordgående fartøy i Kobbeleia skal seile sør om Kjerringholmen. 3. Sjøtrafikksentralen ved Fedje kan ved behov gi tillatelse til seilas i motgående seilled når dette kan gjøres uten konflikt med annen trafikk. C Møte, passering og siktbegrensning 1. I farvannet mellom Hilleren lykt - Håkonshella og Kjerringskjæret Håkonshella, skal alle møter og passeringer avtales som nevnt i Følgende fartøy skal ikke møte eller passere hverandre hvis: - ett av fartøyene er i kategori 1 eller 2 og er lengre enn 100 meter - ett av fartøyene er lengre enn 120 meter Ved sikt under ½ nautisk mil skal ikke fartøy møte eller passere hverandre hvis - ett av fartøyene er lengre enn 70 meter. 3. I de tilfeller som er nevnt i nummer 2, skal fartøy som seiler i samme retning som et annet fartøy, og som ligger aktenfor dette, holde en avstand til fartøyet foran på minst ½ nautisk mil. 66. (bestemmelser som gjelder Fedjeosen, Fensfjorden og Hjeltefjorden (hovedled 1108, 1109 og 1510)) A Forbud mot gjennomfart Fartøy i kategori 1 og 2 skal ikke benytte leden mellom Rongeværskallen og Røvelskjæret. B Møte, passering og siktbegrensning I farvannet 1 ½ nautisk mil vest og 1 nautisk mil øst av en linje trukket fra Hellesøy fyr til Bolleflesi lykt, skal fartøy over BT, som er i kategori 1 eller 2, ikke møte andre fartøy som er lengre enn 150 meter. C Forbud mot bruk av farvann

4 Ferdsel i følgende farvann er forbudt for alle fartøy med unntak for fartøy som skal anløpe Mongstad oljeraffineri og eskortefartøy, taubåter og fortøyningsbåter som assisterer ved ankomst eller avgang ved raffineriet: En sone som strekker seg fra land ved Dyrøy og rett nord til 200 meter nord for raffineriets vestligste punkt (kai nr. 7), og videre i en avstand på 200 meter fra raffineriets kaiområde, fram til 200 meter øst for kaiområdets østligste punkt (kai nr. 14). 67. (bestemmelser som gjelder strekningen Vetegjøgraskjær via Brosmeosen til Sogneuksen (Djuposen), Ånnelandsund, Mjømnesund og Hillesøyosen (hovedled 1520, biled 2280, biled 2281 og lokalled 22801)) A Forbud mot gjennomfart 1. Farvannet gjennom Brosmeosen skal ikke benyttes av - fartøy i kategori 1 eller 2 som er lengre enn 150 m - passasjerfartøy som er lengre enn 210 meter - andre fartøy som er lengre enn 180 meter. 2. Farvannet ved Ånnelandsundet skal ikke benyttes av - fartøy i kategori 1 eller 2 som er lengre enn 70 meter - andre fartøy som er lengre enn 100 meter. 3. Farvannet ved Hillesøyosen skal ikke benyttes av - fartøy i kategori 1 eller 2 som er lengre enn 150 m - passasjerfartøy som er lengre enn 210 meter - andre fartøy som er lengre enn 180 meter. B Møte, passering og siktbegrensning 1. I farvannet gjennom Brosmeosen skal fartøy ikke møte eller passere hverandre hvis sikten er under ½ nautisk mil og ett av fartøyene er lengre enn 120 meter. 2. I farvannet gjennom Hillesøyosen skal fartøy ikke møte eller passere hverandre hvis sikten er under ½ nautisk mil og ett av fartøyene er lengre enn 120 meter. 68. (bestemmelser som gjelder strekningen Hjelteskjæret - Bergen havn, Byfjorden Herdlefjorden Skjeljanger (hovedled 1107 og biled 2254)) A Forbud mot gjennomfart Farvannet fra Det Nauer i sør til Skjeljangerlykta i nord skal ikke benyttes av: - fartøy i kategori 1 eller 2 som er lengre enn 70 meter eller har større dyptgående enn 5 meter - andre fartøy som har større dyptgående enn 6 meter. B Møte og passeringsforbud 1. Det skal ikke være møter eller passeringer i Det nauer når ett av fartøyene er 50 meter eller lengre. 2. I farvannet fra Ringholmen lykt i sør til Skjeljanger lykt i nord skal det ikke være møter eller passeringer når ett av fartøyene er 100 meter eller lengre.

5 69. (bestemmelser som gjelder strekningen Hjelteskjæret Holmengrå - Rongevær (hovedled 1508 og biled 2267) A Møte, passering og siktebegrensning 1. I farvannet mellom Brattholmen lykt og Saltskodden skal fartøy ikke møte eller passere hverandre hvis sikten er under ½ nautisk mil og ett av fartøyene er lengre enn 120 meter. 2. I de tilfeller som er nevnt i nummer 1, skal et fartøy som seiler i samme retning som et annet fartøy, og som ligger aktenfor dette, holde en avstand til fartøyet foran på minst ½ nautisk mil. B Forbud mot gjennomfart Fartøy i kategori 1 og 2 og andre fartøy som er 100 meter eller lengre, skal ikke benytte biled ved Rongevær. Kapittel 10 oppheves. Nytt kapittel 10 skal lyde: Kapittel 10. Bestemmelser som gjelder rutetiltak i norsk økonomisk sone 91. (virkeområde) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder i Norges økonomiske sone og berørte deler av Norges territorialfarvann med de begrensninger som følger av folkeretten. Rutetiltakene gjelder geografiske områder angitt i kapitlet. 92. (hvem 93, 94 og 95 gjelder for) 93 og 94 gjelder for følgende kategorier av fartøy: a) oljetankfartøy som definert i MARPOL konsolidert utgave 2011, vedlegg I, b) kjemikalietankfartøy som transporterer skadelige flytende stoffer i bulk når stoffene er vurdert eller foreløpig vurdert som Kategori X eller Y i henhold til MARPOL konsolidert utgave 2011, vedlegg II, og c) fartøy på brutto tonn og mer som går i transitt eller internasjonal fart til eller fra norske havner. 93 og 94 gjelder ikke for noen størrelser eller kategorier av fartøy i innenriks fart med passasjerer eller gods mellom norske havner. 95 gjelder for alle tankfartøy uansett størrelse, herunder gass- og kjemikalietankfartøy, samt alle andre lastefartøy på brutto tonn og mer, i internasjonal fart på strekningen mellom Vardø og Røst, med unntak av fartøy som seiler utenfor både Norges territorialfarvann og økonomiske sone. 93. (bruk av trafikkseparasjonssystem, seilingsruter og rutesystem for strekningen mellom Runde og Utsira) For fartøy etter 92 første ledd gjelder trafikkseparasjonssystemene som beskrevet i vedlegg 3 og kartfestet i vedlegg 5 for strekningen mellom Runde og Utsira. Fartøy skal så vidt mulig følge de anbefalte seilingsrutene for strekningen mellom trafikkseparasjonssystemene. Fartøy som går i internasjonal fart til norsk havn på strekningen mellom Runde og Utsira, skal så vidt mulig følge rutesystemene frem til det sted hvor trygg kurs kan settes

6 direkte mot havnen. Tilsvarende bør slike fartøy ved avgang fra norsk havn sette trygg kurs direkte mot nærmeste trafikkseparasjonssystem og videre følge rutesystemene. Dette gjelder også fartøy som anløper norsk havn for forsyninger eller tjenester. 94. (bruk av trafikkseparasjonssystem, seilingsruter og rutesystem for strekningen mellom Egersund og Risør) For fartøy etter 92 første ledd gjelder trafikkseparasjonssystemene som beskrevet i vedlegg 4 og kartfestet i vedlegg 5 for strekningen mellom Egersund og Risør. Fartøy skal så vidt mulig følge de anbefalte seilingsrutene for strekningen mellom trafikkseparasjonssystemene. Fartøy som går i internasjonal fart til norsk havn på strekningen mellom Egersund og Risør, skal så vidt mulig følge rutesystemene frem til det sted hvor trygg kurs kan settes direkte mot havnen. Tilsvarende bør slike fartøy ved avgang fra norsk havn sette trygg kurs direkte mot nærmeste trafikkseparasjonssystem og videre følge rutesystemene. Dette gjelder også fartøy som anløper norsk havn for forsyninger eller tjenester. 95. (bruk av trafikkseparasjonssystem, seilingsruter og rutesystem for strekningen mellom Vardø og Røst) For fartøy etter 92 tredje ledd gjelder trafikkseparasjonssystemene som beskrevet og kartfestet i vedlegg 6 på strekningen mellom Vardø og Røst. Fartøy skal så vidt mulig følge de anbefalte seilingsrutene som beskrevet i vedlegg 6 på strekningen mellom trafikkseparasjonssystemene. Fartøy som går i internasjonal fart til norsk havn på strekningen mellom Vardø og Røst, skal så vidt mulig følge rutesystemene frem til det sted hvor trygg kurs kan settes direkte mot havnen. Tilsvarende bør slike fartøy ved avgang fra norsk havn sette trygg kurs direkte mot nærmeste trafikkseparasjonssystem og videre følge rutesystemene. Dette gjelder også fartøy som anløper norsk havn for forsyninger eller tjenester. 96. (forholdet til andre seilingsregler) For seilas i eller i nærheten av trafikkseparasjonssystemer vises det til Sjøveisreglene Regel 10 om trafikkseparasjonssystemer. 97. (unntak) Kystverket kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra dette kapittelet. 98. (tilsyn) Kystverket fører tilsyn med at bestemmelsene i dette kapitlet overholdes. Fartøy som ikke følger rutetiltakene vil bli anmodet av Kystverket om å følge tiltakene. Fartøy som etter anmodning likevel ikke følger rutetiltakene vil bli rapportert til sin flaggstat. Nåværende kapittel 12 oppheves. Nytt kapittel 11 skal lyde: Kapittel 11. Straffansvar 99. (Straffansvar)

7 Overtredelse av forskriftens kapittel 2 9 eller enkeltvedtak gitt i medhold av disse er straffbar etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 62. Nåværende kapittel 13 blir nytt kapittel 12. Nåværende 103 blir ny 100. Nåværende vedlegg 3 oppheves. Nåværende vedlegg 4 blir nytt vedlegg 3. Nåværende vedlegg 5 blir nytt vedlegg 4. Nåværende vedlegg 6 blir nytt vedlegg 5. Nåværende vedlegg 7 blir nytt vedlegg 6. Nåværende vedlegg 8 oppheves. Nytt vedlegg 7 skal lyde: Vedlegg 7. Trafikkseparasjonssystem for skipstrafikk vest av Kvitsøy. Alle geografiske koordinater er angitt i WGS84 datum. 1. Trafikkseparasjonssystem for nord/sør-gående trafikk vest av Kvitsøy. (a) En separasjonssone, definert av følgende geografiske posisjoner: (1) ' N ' E (3) ' N ' E (2) ' N ' E (4) ' N ' E (b) Trafikkfelt for nordgående trafikk mellom separasjonssonen definert i a) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (5) ' N ' E (6) ' N ' E (c) Trafikkfelt for sørgående trafikk mellom separasjonssonen definert i a) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (7) ' N ' E (8) ' N ' E

8 2. Trafikkseparasjonssystem for øst/vest-gående trafikk vest av Kvitsøy. (d) En separasjonssone, definert av følgende geografiske posisjoner: (11) '999 N ' E (13) ' N ' E (12) '120 N ' E (14) ' N ' E (e) Trafikkfelt for østgående trafikk mellom separasjonssonen definert i d) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (15) ' N ' E (8) ' N ' E (f) Trafikkfelt for vestgående trafikk mellom separasjonssonen definert i d) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner:

9 (16) ' N ' E (17) ' N ' E 3. Trafikkseparasjonssystem sør i Karmsundet. (g) En separasjonssone med bredde 150 meter, definert av følgende geografiske posisjoner: (21) ' N ' E Senter linje (22) ' N ' E Senter linje (h) Trafikkfelt for sørgående trafikk mellom separasjonssonen definert i g) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (25) ' N ' E (26) ' N ' E (i) Trafikkfelt for nordgående trafikk mellom separasjonssonen definert i g) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner:

10 (27) ' N ' E (28) ' N ' E

11 4. Trafikkseparasjonssystem i Boknafjorden. (j) En separasjonslinje, definert av følgende geografiske posisjoner: (31) ' N ' E (32) ' N ' E 5. Aktsomhetsområde ved losbordingsfelt ved Årsgrunnen (k) Et aktsomhetsområde definert av følgende geografiske posisjoner: (33) ' N ' E (35) ' N ' E (34) ' N ' E (36) ' N ' E

12 6. Trafikkseparasjonssystem ved Fjøløy. (l) En separasjonssone med bredde 150 meter, definert av følgende geografiske posisjoner: (51) ' N ' E Senter linje (52) ' N ' E Senter linje (m)trafikkfelt for nordgående trafikk mellom separasjonssonen definert i l) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (55) ' N ' E (56) ' N ' E (n) Trafikkfelt for sørgående trafikk mellom separasjonssonen definert i l) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (57) ' N ' E (58) ' N ' E

13 7. Trafikkseparasjonssystem, rundkjøring i Skudenesfjorden. (o) En separasjonssone (sirkel) med diameter 450 meter, definert med senter i følgende geografiske posisjon: (41) ' N ' E Senter sirkel (p) En separasjonslinje definert av følgende geografiske posisjoner: (42) ' N ' E (43) ' N E (q) En separasjonsline definert av følgende geografiske posisjoner: (44) ' N ' E (45) ' N ' E

14 8. Trafikkseparasjonssystem mellom Kjør og Ølberg. (r) En separasjonssone med bredde 150 meter, definert av følgende geografiske posisjoner: (61) ' N ' E Senter linje (62) ' N ' E Senter linje (63) ' N ' E Senter linje (s) Trafikkfelt for nordgående trafikk mellom separasjonssonen definert i r) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (67) ' N ' E (69) ' N ' E (68) ' N ' E (70) ' N ' E (t) Trafikkfelt for sørgående trafikk mellom separasjonssonen definert i r) og en linje definert av følgende geografiske posisjoner: (71) ' N ' E (73) ' N ' E (72) ' N ' E (74) ' N ' E

15 Forskriften trer i kraft 1.janunar 2014 II.

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet ( ) juni 2011 med hjemmel i lov 17. april 2009 om havner og farvann 13, jf. kgl.res.

Detaljer

Høring endring av forskrift 15. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann

Høring endring av forskrift 15. desember 2009 nr om sjøtrafikk i bestemte farvann Hovedkontoret Se mottakerliste Deres ref: Vår ref: 2011/2243-78 Arkiv nr: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Trond Ski Dato: 10.9.2013 Høring endring av forskrift 15. desember 2009 nr. 1684 om sjøtrafikk

Detaljer

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone

Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Merknader til utkast til forskrift om trafikkseparasjonssystemer i Norges økonomiske sone Generelle merknader: Det er foreslått å lage en egen forskrift for å gjennomføre de to nye rutesystemene utenfor

Detaljer

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften)

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Vedlegg 7 Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) INNHOLD Kapittel 1. Felles bestemmelser 1 Formål 2 Definisjoner 3 Virkeområde 4 Plikt til å melde om farer 5 Møte og passeringer

Detaljer

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst.

Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Vedlegg 1 Trafikkseparasjonssystemer og seilingsruter utenfor norskekysten mellom Vardø og Røst. Referanse kart: Nr. Tittel Målestokk Dato Utgitt 551 Barentshavet, sørvestlige del 1:700 000 ED 50 1963

Detaljer

Arkiv nr.: 400. Ny sjøtrafikkforskrift og endring av sikkerhetsavgiftsforskriften skal tre i kraft 1. oktober 2015.

Arkiv nr.: 400. Ny sjøtrafikkforskrift og endring av sikkerhetsavgiftsforskriften skal tre i kraft 1. oktober 2015. HOVEDKONTORET «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref.: «REF» Vår ref.: 2014/718-5 Arkiv nr.: 400 Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin, Trond Ski Dato: 30.04.2015 Høring - utkast

Detaljer

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS).

Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Forskrift xx.xxx om norsk del av påbudt skipsrapporteringssystem i Barentsområdet (Barents SRS). Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17.april nr. 19 om havner

Detaljer

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann

Høring endring av forskrift 23. september 2015 nr om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområde og bruk av bestemte farvann Hovedkontoret Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref.: Vår ref.: 2017/1549-25 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jeanette Assev-Lindin/Trond Ski Dato: 1.12.2017 Høring endring av forskrift

Detaljer

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone

Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Forskrift om påbudt skipsrapporteringssystem i norsk territorialfarvann og økonomisk sone Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 29. mai 2013 med hjemmel i lov 17. april nr. 19 om havner og

Detaljer

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann

Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann Dato FOR-2009-12-15-1684 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 2009 hefte 14 Ikrafttredelse 01.01.2010 Sist endret FOR-2014-02-10-119 Endrer FOR-1998-12-11-1273,

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juni Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juni 2015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område MARS 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE.

KYSTVERKET. Nordland sjøtrafikkavdeling NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. KYSTVERKET Nordland sjøtrafikkavdeling Kåringen Næringsselskap AS 16. mai 2014 NAUTISK VURDERING AV INNSEILINGSFORHOLD, ANKRING OG MANØVRERING VED KÅRINGEN NÆRINGSPARK, LØDINGEN KOMMUNE. Innledning Kåringen

Detaljer

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last.

FOR nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. FOR 1999-06-16 nr 727: Forskrift om krav til melding og utfylling av kontrolliste ved fartøyers transport av farlig eller forurensende last. DATO: FOR-1999-06-16-727 DEPARTEMENT: FKD (Fiskeri- og kystdepartementet)

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Januar Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Januar 016 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Juli Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Juli 6 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. Mars Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Mars 01 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. November Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område November 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. April Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område April 0 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann

Forskrift om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann Forskrift om endring i forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann Hjemmel: Fastsatt av Kystverket med hjemmel i forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann 5

Detaljer

Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Kapittel 1. Innledende bestemmelser Forskrift om bruk av sjøtrafikksentralenes tjenesteområder og bruk av bestemte farvann (sjøtrafikkforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17.april 2009 nr.

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2015 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 015 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. August Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. August Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område August 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral

Vardø sjøtrafikksentral Dato frigitt: 214-3-11 Årsrapport 213 for petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, utskipning Melkøya og nordøstpassasjen. ÅRSRAPPORT 213 Oljetransporter langs kysten i nord Innledning Denne

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 2016 ardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område Oktober 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1.

Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1. Vedlegg 1 Forskrift om farleder Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om haver og farvann 17. april 2009 nr. 19 16, 1. ledd og 9 1 Formål Formålet med forskriften er å fastsette de

Detaljer

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service

Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet. NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Trafikksentralen i Vardø for økt sjøsikkerhet NOR VTS Norwegian Oceanic Region Vessel Traffic Service Bistår sjøtrafikken Kystverket er en nasjonal etat for: Kystforvaltning Sjøsikkerhet Sjøtransport

Detaljer

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard

Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Merknader til forskrift om lostjeneste på Svalbard Hjemmel Losloven 2 tredje ledd gir hjemmel til å gjøre Losloven gjeldende for Svalbard. Kongens myndighet etter 2 tredje ledd til å gjøre losloven gjeldende

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet

Forskrift om endring av forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-86-2008 (J-41-2005 UTGÅR) Bergen, 23.4.2008 HØ/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål

Vedlegg 6. Kapittel 1 Generelle bestemmelser. 1. Formål Vedlegg 6 Forskrift om havner og farvann på Svalbard Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xxxx xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 2, jf. delegeringsvedtak xx. Kapittel

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. September Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område. September Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område September 16 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner

Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner Merknader til bestemmelsene i forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 1 Plikt til å bruke mal Bestemmelsen slår i første ledd fast at kommunene

Detaljer

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik

Ny havne- og farvannslov. Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Avdelingssjef Knut Stenevik Ny havne- og farvannslov Trådte i kraft 1. januar 2010 Hovedmål: Bidra til havneutvikling Sikre sjøtransporten Oversiktlig og brukervennlig regelverk

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder

Kystverkets uttale til høring av strategisk konsekvensutredning av havvindområder Hovedkontoret Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref: Vår ref: 2011/4393-33 Arkiv nr: Saksbehandler: Lene Gjelsvik Dato: 13.03.2013 Kystverkets uttale til høring av strategisk

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,78 pr. BT for de første BT og kr 0,69 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2014 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke

Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland fylke Nordland Lofotkraft AS Deres ref.: Vår ref.: 2016/1547-7 Arkiv nr.: Saksbehandler: Lise Maria Strömquist Dato: 14.10.2016 Tillatelse - Etablering av farvannsskilt - Sildpollen - Vågan kommune - Nordland

Detaljer

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl

Forskriftsarbeid fase 4. Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Forskriftsarbeid fase 4 Kystverkets hovedkontor, 2. november 2011 Jorunn Fosse Fidjestøl Status Forskriftsarbeidet fase 4 skal være ferdig ved utgangen av 2012 er bra i rute Hva er fastsatt og trer i kraft

Detaljer

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke

Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og 20 - Tillatelse til fartsregulerende skilting - Hagan - Harstad kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Harstad Havn KF Postboks 193 9482 HARSTAD Deres ref.: 2016/2327/P66 Vår ref.: 2016/5843-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 13.12.2016 Vedtak fra Kystverket etter HFL 19 og

Detaljer

Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato:

Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato: Lødingen kommune Arkiv: FA-U43 Saksmappe: 07/1450 Saksbehandler: Erling Kvalø Saksordfører: Dato: 25.01.2016 Mortenlaks AS 966384379 - Søknad om ny lokalitet Lille Dypfest i Lødingen kommune Saksnr. Utvalg

Detaljer

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr

Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr Ny loslov og lospliktforskrift - hva er nytt? Oppdatert pr. 19.12.2014 Les lov- og forskrift i tillegg Denne orienteringen tar for seg hovedelementer av endringene i lov og forskrift og kan bare regnes

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

Detaljer

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen

Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral. Vi tar ansvar for sjøvegen Velkommen til Kvitsøy Sjøtrafikksentral VTS in Norway Vardø VTS (2007) Fedje VTS (1992) Horten VTS (1999) Kvitsøy VTS (2003) Brevik VTS (1978) Formål Redusere risikoen for skipsulykker samt bidra til en

Detaljer

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse

TFO Høringsuttalelse - TFO-området og forslag til utvidelse HOVEDKONTORET Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Deres ref.: 14/2181- Vår ref.: 2011/5866-30 Arkiv nr.: 421.1 Saksbehandler: B E Krosness Dato: 2015-03-06 TFO 2015 - Høringsuttalelse

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 2015. Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS. Vi tar ansvar for sjøvegen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område JANUAR 15 Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Petroleumstransporter og risikofartøy innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy

Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Melding fra fiskeridirektøren J-73-2011 Forskrift om endring av forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-131-2001 Gyldig fra: 07. 04. 2011 Bergen, 12. 04. 2011 Fastsatt av Fiskeri-

Detaljer

Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne:

Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Fra: Reidar Bjørsvik Sendt: 27. august 2015 13:29 Til: Øyvind Tolleshaug Kopi: Tonje Husum Aarland; Bjarte Villanger Emne: Revisjonsuttale Ombygging sykeheimsrom Vedlegg: 20150827132446.pdf Hei Revisjonsuttale

Detaljer

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Midlertidig stenging av farvann - Rystraumen - Troms kommune - Troms fylke Troms og Finnmark Troms og Finnmark Losoldermannskap Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: Vår ref.: 2016/6619-4 Arkiv nr.: Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 19.02.2017 Tillatelse etter HFL 27-1 - Midlertidig

Detaljer

Arkiv nr.: 122. Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene

Arkiv nr.: 122. Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene HOVEDKONTORET Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref.: 2013/1163-4 Arkiv nr.: 122 Saksbehandler: Elisabeth Voldsund Andreassen Dato: 19.12.2013 Kystverkets innspill til arbeidet med tiltaksprogram i vannregionene

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling i sjø - Alta lufthavn - Alta kommune - Finnmark fylke Troms og Finnmark Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA Att: Hallgeir J. Strifeldt Deres ref: Vår ref: 2014/1643-6 Arkiv nr: 423.3 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 24.06.2014 Tillatelse etter HFL 27.2 - Utfylling

Detaljer

NAVPLAN og Farledsnormal

NAVPLAN og Farledsnormal NAVPLAN og Farledsnormal Rune Midtkandal NTP 2014-2023 s.23: Regjeringen vil: - Utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem som gjør det enklere, raskere og sikrere å reise og frakte gods i framtiden.

Detaljer

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling

VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER. Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling VEILEDNING OM UTARBEIDING AV LOKALE FARTSFORSKRIFTER Kystverkets hovedkontor Juridisk avdeling Versjon 4 21.12.2009 INNLEDNING Denne veilederen er i første rekke ment å være til hjelp for saksbehandlere

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke

Tillatelse etter HFL 27.2 - Sjødeponi - Altafjorden - Alta kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Statens vegvesen Region Nord Postboks 1403 8002 BODØ Deres ref.: 2014/074534-006 Vår ref.: 2014/5324-5 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Jan Olsen Dato: 26.01.2015 Tillatelse etter HFL

Detaljer

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger

Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Om forslag til ny forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger Innledning Sjøfartsdirektoratet foreslår å samle de fleste reglene knyttet til miljømessig sikkerhet i en ny forskrift

Detaljer

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER

HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER Se vedlagte høringsliste Dato: 16.02.17 Referanse: 16/73-15 HØRING NYTT FORSLAG TIL FORSKRIFT SOM REGULERER FARTSBEGRENSNINGER I SKIEN, PORSGRUNN OG BAMBLE KOMMUNERS SJØOMRÅDER 2. juni 2016 sendte ut forslag

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. januar 2017 kl. 14.05 PDF-versjon 30. januar 2017 16.01.2017 nr. 61 Forskrift om produksjonsområder

Detaljer

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter J-38-2016: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Erstatter: J-278-2014 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 06.04.2016 Publisert: 06.04.2016 Forskrift

Detaljer

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt

Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt BRP Norway AS Postboks 5650 Sluppen 7484 TRONDHEIM Att: Einar Grindvold Ansvarlig advokat: Oslo, 28.3.2017 Arve Lønnum Kommunens adgang til å regulere bruk av vannscooter lokalt I dag er det «Forskrift

Detaljer

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke

Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune - Rogaland fylke Vest CMR Deres ref.: Vår ref.: 2016/4471-8 Arkiv nr.: Saksbehandler: Anne Britt Ottøy Dato: 23.11.2016 Midlertidig tillatelse til plassering av 3 testbøyer ved Hywind vest av Karmøy - Karmøy kommune -

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

I kgl. res. av 25. juni 1971 om adgang til å fiske med trål innenfor fiskerigrensen er det foretatt følgende endring:

I kgl. res. av 25. juni 1971 om adgang til å fiske med trål innenfor fiskerigrensen er det foretatt følgende endring: (J-41-88 UTGAR) Bergen, 09.08.1988 TLø/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ADGANG TIL A FISKE MED TRÅL I NNENFOR FISKERIGRENSEN. Ved kgl. res. a v 22. juli 1988 er det med hjemmel i 3. juni 1983

Detaljer

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen

Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk rapporteringspliktig område og Nordøstpassasjen ÅRSRAPPORT 2015 Vardø sjøtrafikksentral ÅRSRAPPORT 2015 Petroleumstransporter innenfor norsk- og russisk

Detaljer

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak

Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Tiltaksnavn: Værlandet - Askvoll kommune - Sogn og Fjordane Fylke - Fiskerihavnetiltak Fiskerihavn 6 millioner Estimert start: 0 Estimert slutt: 0 Målsetning med tiltaket: Øke sikkerheten til fartøy som

Detaljer

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS

Vardø sjøtrafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2014-06.11. NOR VTS Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, fra Melkøya og til Sarnesfjorden MAI 2014 Oljetransporter langs kysten i nord, mai 2014 Innledning har i mai registrert

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting

Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold fylke - utsatt iverksetting SØRØST Arne Rød & CO AS Postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/5721-3 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 22.01.2015 Tillatelse til dumping - Beinskjæra i Sandefjord - Vestfold

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Tillatelse til dumping av masser - Beinskjæra dumpefelt - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Helge Klitzing Lahelleveien 18 3140 NØTTERØY Deres ref.: Vår ref.: 2015/4317-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Dato: Aase Kristin Eikenæs Marthinsen 01.12.2015 Tillatelse til dumping av masser -

Detaljer

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke

Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta 2, 4, 6, 8 og 10 - Sandefjord kommune - Vestfold fylke SØRØST Arne Rød & Co AS postboks 1513 3206 SANDEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 2014/4385-3 Arkiv nr.: 423.5 Saksbehandler: Thor Messel Dato: 13.11.2014 Svar på søknad om mudring og dumpetillatelse - Susebukta

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2010 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Gebyrene

Detaljer

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT

KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING KYSTAVGIFT LOSAVGIFT LOSBEREDSKAPSAVGIFT KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2011 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av kystavgift, losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Fiskeri- og kystdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket

Detaljer

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.

NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03. Nordland NOTAT Sak: Harstadbotn - Harstad kommune - Troms fylke - Innseiling innledende undersøkelser Saksnr: 2011/1744-22 Dato: 16.03.2012 Fra: Til: KYV-N HF/Lise Maria Knutsen Jan Arild Jenssen Tillatelse

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/09 Havnestyre 24.09.2009 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.09.2009 Saksnummer: 2006/316

Detaljer

Vardø trafikksentral NOR VTS

Vardø trafikksentral NOR VTS Dato frigitt: 2013-08-20 Vardø trafikksentral Petroleumstransporter til/fra russiske havner i nord, Melkøya og Nordøstpassasjen Juli 2013 Oljetransporter langs kysten i nord, juli 2013 Innledning Trafikksentralen

Detaljer

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN

Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN Kystforvaltning Sjøsikkerhet Beredskap KYSTVERKET TAR ANSVAR FOR SJØVEIEN SJØTRANSPORTEN VIKTIG FOR NORGE KYSTVERKETS MÅL Å bidra til effektiv sjøtransport Å sikre trygg ferdsel i norske farvann Å hindre

Detaljer

Molde og Romsdal Havn IKS

Molde og Romsdal Havn IKS Molde og Romsdal Havn IKS FOR 2012-03-21 nr 255: Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommune Molde og Romsdal Havn IKS Møre og Romsdal

Detaljer

HØRINGSNOTAT. 1 Sammendrag

HØRINGSNOTAT. 1 Sammendrag HØRINGSNOTAT 1 Sammendrag Fiskeri- og kystdepartementet har gitt Kystverket i oppdrag å revidere eksisterende mal for ordensforskrifter. Kystverket sender med dette på høring forslag til forskrift om bruk

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes.

I hjemmelshenvisningen skal lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar 59 tilføyes. Melding fra fiskeridirektøren J-43-2014 Forskrift om oppgaveplikt for norske fiske- og fangstfartøy Erstatter: J-85-2011 Gyldig fra: 27. 01. 2014 Bergen, 07. 03. 2014 Forskrift om endring bestemmelser

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker

Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker Brukerkonferanse 2014 Farled, Fyr og Merker 9.4.2014 Kystverket - rådgivende og utøvende organ for Samferdselsdepartementet (f.o.m. 1.1.2014, tidl. Fiskeri- og Kystdep.), ledet av kystdirektøren. Kystdirektør

Detaljer

Vedlegg 1. Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann.

Vedlegg 1. Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann. HOVEDKONTORET Vedlegg 1 Utkast til forskrift om losplikt i norske farvann. Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XXXX med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten m.v. 13, jf. forskrift

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke

Tillatelse fra Kystverket etter HFL 19, 20 og Utdyping og merking - Kvalsundet - Tromsø kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Kystverket Nordland - Utbygging Postboks 1502 6025 ÅLESUND Deres ref.: 2014/4324 Vår ref.: 2014/4324-2 Arkiv nr.: 435 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 16.12.2015 Tillatelse fra Kystverket

Detaljer

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart.

(2) Alle skip som har et internasjonalt sikringssertifikat (ISSC) regnes til enhver tid for å være i internasjonal fart. Forskrift om sikring av havneanlegg Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 43. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift).

Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). HOVEDKONTORET Vedlegg 3 Utkast til forskrift om losberedskaps-, losings- og farledsbevisavgift (losavgift). Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xxxx med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 59 om lostjenesten

Detaljer

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke

Tillatelse etter HFL 27.1 - Søknad om arealendring - Lokalitet 26935 - Frovågneset - Tranøy kommune - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Flakstadvåg Laks AS 9393 Flakstadvåg Att: Roy Alpanes Deres ref.: Vår ref.: 2011/4789-5 Arkiv nr.: 423.6 Saksbehandler: Chris-Thomas Jørgensen Dato: 05.06.2016 Tillatelse etter HFL 27.1

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk

Forskrift om endring av forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-119-2009 (J-11-2009 UTGÅR) Bergen, 22.6.2009 ES/EW Forskrift om endring av forskrift om

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2009 FISKERIDIREKTORATET TELEFAKS Til: Fiskeri- og kystdepartementet Faksnr.: Att: Dato: 08.12.08 Postadresse: Postboks 2009 5817 Bergen, Norge Vår ref.: 2008/12809 Besøksadresse: Saksbehandler: Terje Halsteinsen

Detaljer

Besl. O. nr. 55. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 36 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( )

Besl. O. nr. 55. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 36 ( ) og Ot.prp. nr. 75 ( ) Besl. O. nr. 55 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 36 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 75 (2007 2008) År 2009 den 3. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017

Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fiskeridirektoratet Postboks 185 Sentrum Strandgaten 229 5804 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 16/17731 16/6822-3 10.03.17 Forskrift om regulering av fisket etter makrellstørje (Thunnus thynnus) i 2017 Fastsatt

Detaljer

I J_ I FISKERIDIREKTORATET

I J_ I FISKERIDIREKTORATET MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-13-94 (J-117-93 litgår) I J_ I FISKERIDIREKTORATET ~ Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Tlf.: 55 23 80 00 - Telefax: 55 23 80 90 Telex 42 151 Bergen. 8.2.1994 ES/BJ

Detaljer

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje.

Ved innseiling og utseiling betales kr 0,87 pr. BT for de første BT og kr 0,77 pr. BT for den overskytende tonnasje. KYSTVERKETS AVGIFTER FOR 2017 INNLEDNING Retningslinjene for innkreving av losavgift og sikkerhetsavgift gis i den årlige fagproposisjonen til Samferdselsdepartementet (Prop. 1 S). Kystverket administrerer

Detaljer