FYR-samling Oslo Multimodalitet i MK og norskfaget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYR-samling Oslo 02.12 2014. Multimodalitet i MK og norskfaget"

Transkript

1 FYR-samling Oslo Multimodalitet i MK og norskfaget

2 Multimodalitet i norskfaget og MK Avgrensing Jeg er medielærer Jeg ser på læreplanen for Vg2 Finne små og store oppgaver som passer både for norskfaget og MK, men kan også være tverrfaglige Ser lite på journalistikk Ser lite på retorikk Ser ikke på utrykkshistorie

3 Multimodalitet i norskfaget og MK Avgrensing Hei! Jeg har sjekket litt på bruket og har egentlig ikke funnet så mye som kan være til hjelp når det gjelder FYR og norsk på MK. Du kan ta kontakt med NN, han har norsk på vg1 MK. Men i følge han, så gjør han ikke så mye yrkesretting i norskfaget i år Ellers kan jeg si at når jeg har hatt norsk på MK, har jeg ofte brukt tekster som de kjenner fra programområdet sitt i norskundervisninga. Vi har blant annet laget hørespill, jobbet med reklameanalyse, tegneserie, de har levert magasintekster i norskfaget, manus fra skuespill og film og slike småting.

4 Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Fra formål: I norskfaget møter elevene et bredt spekter av tekster. Faget bygger på et tekstbegrep som inkluderer muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon kan de sette ord på egne tanker og stå fram med meninger og vurderinger. De skal selv produsere ulike typer tekster med hensiktsmessige verktøy, og tilpasse språk og form til ulike formål, mottakere og medier.

5 Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Fra Hovedområder Skriftlig kommunikasjon: Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. Sammensatte tekster er en naturlig del av de tekstene eleven skal lese og utforme.

6 Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram Fra Grunnleggende ferdigheter skriving og digital kompetanse: Norskfaget har et særlig ansvar for å utvikle elevenes evne til å planlegge, utforme og bearbeide stadig mer komplekse tekster som er tilpasset formål og mottaker. Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. Utviklingen av digitale ferdigheter er en del av lese- og skriveopplæringen i norskfaget, og innebærer å finne, bruke og etter hvert vurdere og referere til digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og selv produsere stadig mer komplekse tekster. Videre innebærer det å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern, og ha en kritisk og selvstendig holdning til ulike typer digitale kilder.

7 Mk Vg2 Fra Grunnleggende ferdigheter skriving og digital kompetanse: Å kunne uttrykke seg skriftlig i medier og kommunikasjon innebærer å utforme tekster i ulike sjangere til bruk i ulike medier. Det innebærer også å kunne skrive et variert og presist språk. Å kunne bruke digitale verktøy i medier og kommunikasjon innebærer å framstille tekst, lyd, bilder og multimedieprodukter ved hjelp av digitale verktøy, og tilegne seg informasjon om og ferdigheter i bruk av disse. Det dreier seg også om å kunne bruke slike verktøy til informasjonssøk og utveksling av informasjon.

8 Sammenligning av kompetansemål Norsk Vg2 Muntlig kommunikasjon bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner MK vg2 planlegge, gjennomføre og vurdere produksjoner i tekst, bilde, lyd og kombinasjoner av disse i ulike formater og til ulike medier

9 Sammenligning av kompetansemål Norsk Vg2 Skriftlig kommunikasjon tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster MK vg2 bruke yrkesfaglige arbeidsmetoder innen journalistikk, informasjon og reklame, tilpasset målgruppe og medium i egne produksjoner bruke typografi i elektroniske og trykte medier tilpasset budskap, uttrykk og medievalg bruke form og farger som virkemidler i egne produksjoner og vurdere virkemidlene

10 Sammenligning av kompetansemål Norsk Vg2 Skriftlig kommunikasjon skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett MK vg2 bruke komposisjonsprinsipper innen tekst, bilde og lyd og drøfte hvordan de ulike elementene påvirker hverandre analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid

11 Sammenligning av kompetansemål Vg2 Språk, litteratur og kultur gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har tolke og vurdere sammenhengen mellom innhold, form og formål i sammensatte tekster MK vg2 drøfte forhold som fremmer eller hemmer kommunikasjon bruke ulike dramaturgiske modeller i egne produksjoner og drøfte dramaturgien i egne og andres produkter

12 Sammenligning av kompetansemål Man finner flere overlappende kompetansemål i disse to læreplanene Kompetansemålene i norsk er mindre «teoretiske» Kompetansemål i MK er gjerne todelt, med en praktisk og en reflekterende del Hvordan vurderer man praktiske mål? Hvordan vurderer man måloppnåelse på «bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster»?

13 Lesing vs. Skriving Produksjon eller Ananlyse vs. lese et representativt utvalg samtidstekster, skjønnlitteratur og sakprosa, på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk, og reflektere over innhold, form og formål skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønster av ulike eksempeltekster tilpasse språk og uttrykksmåter til ulike skrivesituasjoner i skole, samfunn og arbeidsliv bruke ulike estetiske uttrykksformer i sammensatte tekster vurdere og revidere egne tekster ut fra faglige kriterier gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster på hovedmål og sidemål skrive kreative tekster på hovedmål og sidemål med bruk av ulike språklige virkemidler innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder

14 Sammensatte / Multimodale tekster Sammensatte tekster er multimodale tekster Finnes det tekster som ikke er sammensatte? Monomodale? Multimodalitet betyr at en skaper mening ved å kombinere ulike semiotiske ressurser. Semiotisk ressurs forstås da som handlinger, materiale og kulturprodukt man bruker for å kommunisere Innenfor sosialsemiotisk teori, og særlig multimodalitetsteori, bruker en tekstbegrepet uten å knytte det spesielt til verbalspråket Anne Løvland På mange måter

15 Sammensatte / Multimodale tekster I følge slik teori er tekster det en kommuniserer gjennom, uavhengig av tegnsystemet man tar i bruk. (Kress) Allmenne tekstteorier legger gjerne vekt på at tekster realiserer ulike teksthandlinger Det betyr at den som skaper teksten (tekstens avsender), har visse intensjoner som mottakeren kan tolke ut i fra sine forutsetninger

16 Sammensatte / Multimodale tekster Kress og van Leeuwens hevder at i dagens informasjonssamfunn trenger vi tekstskapere som kan designe multimodale tekster Design er en plan for hvordan man skal realisere den kunnskapen en har i en gitt kommunikasjonssituasjon. Skal en bruke tale, musikk, skrift, foto, film, modeller eller kombinasjoner av disse ressursene? Når man kan velge mellom mange ulike semiotiske ressurser og kombinasjonsalternativ, blir relasjonen mellom modalitet og situasjon viktig. Man må velge de ressursene som kan kommunisere i akkurat denne situasjonen Norsk liten vekt på elevens designkompetanse. «hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster»

17 Eksamen sidemål 2015 Samanlikn dei to tekstane, og gjer greie for korleis ulike førestillingar om det norske kjem til uttrykk. Plasser tekstane i ein kulturhistorisk samanheng.

18 Eksamen sidemål 2015 Analyser og samanlikn dei to reklamane.

19 Om oppgaver Teori må omsettes i praksis Elever må få øve korte oppgaver Elevene må vurderes på områder de har fått opplæring i Brief oppgaveløsning diskusjon/presentasjon Mulighet for individuell tilpasning Reelle oppdragsgivere Spissing av budskap Tenke mer abstrakt

20 Oppgave / Typografi 1 La elevene tidlig få oppleve av at gjennom de valgene de tar kommuniserer de noe. klassisk frisk spennende gøy maskulin feminin varm munter sexy til å stole på avslappende naturlig myk fremtid teknisk ekte økologisk varighet smakfull kraftig fortid helse

21 Oppgave / Typografi 1 Gå sammen to og to, og finn riktig font og farge til disse tre begrepene: klassisk frisk spennende gøy maskulin feminin varm munter sexy til å stole på avslappende naturlig myk fremtid teknisk ekte økologisk varighet smakfull kraftig fortid helse

22 Oppgave / Typografi 1 Teknisk

23 Oppgave / Typografi 2 En videre oppfølging av forrige oppgave kan være å diskutere konnotasjoner mellom font, farge og budskap Lag en «logo» ved å benytte en font og en farge som IKKE passer for: Tannlege Larsen Advokat Haugen Gartner Nilsen Leketøysbutikken Berits blomster Olsen revisjon Haralds havsafari Snekker Madsen Tannlege Larsen

24 Oppgave / Typografi 3 Som en videre fortsettelse kan elevene lage egne dørskilt Lag et dørskilt som informerer om hvem som bor bak denne døren. Dørskiltet skal også kommunisere hvem denne familien er Format A5 Det er kun lov å bruke tegn som du finner på tastaturet

25 Oppgave / Typografi 3

26 Oppgave / Typografi 3

27 Oppgave / Typografi 3

28 Oppgave / Typografi 3

29 Oppgave / Typografi 3

30 Oppgave / Typografi 3

31 Oppgave / Typografi 3

32 Oppgave / Typografi 3

33 Oppgave / Typografi 3

34 Oppgave / Typografi 3

35 Oppgave / Typografi 3

36 Oppgave / Typografi 4 La elevene lage egne mal-dokumenter 12 punkt Times New Roman med 1.5 linjeavstand er forbudt

37

38 Oppgave / Typografi - fotografi Kommuniser en farge Iscenesatt / planlagt fotografi Ingen tilfeldigheter

39

40

41

42

43

44

45 Oppgave / Typografi grafisk design La elevene lage illustrasjoner til sitater hentet fra en sang (La elevene lage illustrasjoner til kjente sitat)

46

47

48

49

50

51 Oppgave / Typografi grafisk design La elevene skrive tekster til fotografier La elevene ta bilder til tekster Bildefortellinger

52 Duane Michals

53 Duane Michals

54 Duane Michals

55 Duane Michals

56 Duane Michals

57 Duane Michals

58 Tomas Espedal

59 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Å forholde seg til kilder er mål som går igjen Norsk Vg2 Skriftlig kommunikasjon innhente, vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett MK vg2 analysere bruk av kilder innen ulike medier og i egne produkter, og selv utøve kildekritikk forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid

60 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Å skrive en fakta-tekst er en god øvelse i seg selv En objektiv tekst uten spor av avsender Gjøre vurderinger rundt hva som egner seg som verbaltekst og hva som egner seg i for mer visuelle fremstillinger Elevene får en forståelse av hva og hvem de benytter som kilder De får erfare hva det vil si å kunne selv bli brukt som kilde De må forholde seg opphavsrett, åndsverkslov og benytte kildehenvisninger

61 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Arbeiderbevegelsen vil rydde i «høyrevridd» Wikipedia Wikipedia vil ha hjelp til å kjempe mot høyreekstremisme Kan vi stole på wikipedianerne? Wikipedia er mannsdominert Bruker Wikipedia for å bli kjendis

62 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Krav til tema / emne Det er en hel rekke temaer/emner som av Wikipedia er definert som upassende, og derfor vil slettes mer eller mindre omgående. Når du leser artiklene på Wikipedia så vil du se at noen av «lenkene» er røde. Dette er lenker til artikler som ikke er skrevet ennå, men som noen ønsker en artikkel om. Hva Wikipedia ikke er Ønskelisten Relevans

63 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Krav til utforming En politikk om nøytralt ståsted betyr at alle artikler skal representere alle synspunkt på en rettferdig, proporsjonal og upartisk måte. Objektivitet. En nøkkel til å skrive gode encyklopediartikler er å forstå at de kun må referere fakta, antakelser, teorier, idéer, påstander, meninger og argumenter som allerede har blitt publisert av velrenommerte publisister. Verifiserbarhet. For at man ikke skal komme i konflikt med rettighetsspørsmål, er det nok å forholde seg til et par enkle regler. Så lenge elevene skriver tekstene selv, og benytter bilder eller illustrasjoner de selv har produsert så er problemet stort sett ute av verden. Opphavsrett

64 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Språklige virkemidler Mange av artiklene på WP blir unødvendig fort utdatert, rett og slett fordi formuleringene ikke tar hensyn til at artiklene skal leses om ett år, ti år, hundre år. Unngå fraser som nåværende, forventet, neste års og lignende. Ingressen bør gi et kort sammendrag av artikkelen. Leseren kan derved se om den er relevant for henne/ham. Avsnitt bør ikke være for lange, det tretter leseren. Det er tyngre å lese på nett enn på papir. Avsnitt kan erstattes med lister og tabeller, men bør kun gjøres når en liste eller en tabell er den beste måten å vise informasjon på; feil brukt kan lister og tabeller virke svært forstyrrende på artikkeltekstens flyt.

65 Oppgave / Multimodal tekst og kildekritikk Skriv en fakta-tekst / leksikalsk tekst for wikipedia.org Ballerinakjeks Alstadhaug kirke Bernt Oluf Karlgård Mattradisjoner i Japan Brutus Maxim Tsygalko

66 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Fortell en historie effektivt Dette prosjektet er utprøvd på flere måter, og enkelte elever har produsert flere slike. Spisse budskap Kill your darlings Et filmprosjekt elevene kan gjennomføre individuelt Variasjoner i tema kan være: Fortell en historie på 60 sekunder Kommuniser en stemning Ulike adaptasjonsoppgaver En vits / skrøne / vandrehistorie

67 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Tegneseriestripe

68 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Pitch - kortfilmprosjekt Jeg vil lage en gangsterfilm basert på en The Perry Bible Fellowship-stripe. I filmen skal en gangster likvideres, og han får en stor kake. Kaken viser seg å inneholde hunder, til de andre mafiamedlemmenes store overraskelse. Samtidig har Chicago Kennelklubb fest, og ut av kaken deres kommer en mafiafyr som skyter alle.

69 1 EXT. LAGERBYGNING KVELD Det lyser i vinduene til en enslig lagerbygning som ligger i utkanten av en by. INT. LAGERBYGNING KVELD I et garasje med betongvegger fører gangsterne ALFREDO og VINCENZO en person med bind for øynene bort til en stor gaveeske. Personen er ENNIO, og han har bursdag i dag. Ennio smiler, mens Alfredo og Vincenzo har et alvorlig uttrykk i ansiktet. ENNIO Kom igjen karer, jeg se'kkke en dritt. Manus - kortfilmprosjekt ALFREDO Kjeften! Du ska'kke se noe heller. ENNIO (lettere nervøs) Men ta av bindet, det klør. VINCENZO Bare vent litt til. De tre gangsterne stopper ved en stor, hvit GAVEEKSE med røde gavebånd. Alfredo tar av bindet Ennio har foran øynene. ALFREDO Gratulerer med dagen, Ennio! Alfredo og Vincenzo tar noen steg tilbake, mens Ennio åpner esken. Alfredo mumler lavt for seg selv. ALFREDO Håper du liker gaven, bastardo. Hvil i fred. Vincenzo ler stille. Ennio åpner esken, og løfter opp en HUND. Han er gledelig overrasket, og begynner og kose med hunden. ENNIO (glad) Grazie, amici. Dere er altfor snille! Alfredo tar Vincenzo til siden og prater lavmælt til ham. VINCENZO Alfredo! Det er jo feil pakke!

70 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Moodboard

71 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Sluttprodukt https://drive.google.com/file/d/0b1owvoqknzeqv0vleudlb1jkdwm/view?usp=sharing https://www.youtube.com/watch?v=avkdly1h7em Rapport

72 Oppgave / Lag en film på 60 sekund Sluttprodukt Hvem ellers

73 Oppgave / Feature Modelltekster Norway the slow way Snow fall Firestorm How we did it P3-dokumentar

74 Oppgave / Feature

75 Oppgave / Feature

76 Oppgave / Feature

77 Oppgave / Feature

78 Oppgave / Feature

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i norsk. Læreplankode: NOR1-05. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i norsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 20.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon,

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk

Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk Gjelder fra 01.08.2006 Gjelder til 31.07.2009 http://www.udir.no/kl06/nor3-01 Formål Norsk for elever med samisk som førstespråk er et fag for kulturforståelse,

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune

ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET. Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune ARBEID MED KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE PÅ UNGDOMSTRINNET Terje Grønningsæter Spongdal skole, Trondheim kommune Molde 3.feb.2009 Spongdal skole Trondheim kommune 1 10 skole,deltar på forsøket med barnetrinn:

Detaljer

Forslag til revidert læreplan i engelsk

Forslag til revidert læreplan i engelsk Forslag til revidert læreplan i engelsk Utkast fra læreplangruppe. Mai/juni 2012 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer

Detaljer

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold

Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Meir om språkferdigheiter - nynorsk som hovudmål http://www.nynorsksenteret.no/nyn/alderssteg/ungdomstrinn 52 Eksempel 8: Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold Vg1/Vg2 yrkesfag Mange kompetansemål

Detaljer

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.

FYR. 13.-14.oktober 2014. Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane. Tomas Bjørnstad, Østfold. Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret. FYR 13.-14.oktober 2014 Britt Iren Nordeide, Sogn og Fjordane Ingrid Metliaas ingrid@skrivesenteret.no Tomas Bjørnstad, Østfold FYR høst 2014 MÅL OG MØTEPLASSER ELEKTRO OG NORSK Å presentere kunnskap skriftlig,

Detaljer

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I ENGELSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I ENGELSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Det engelske språket er i bruk overalt. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK

LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Sametinget LÆREPLAN I SAMISK SOM ANDRESPRÅK Høringsutkast 01.02.2013 Innhold Formål med faget...3 Hovedområder i faget...3...4...4...4 Samisk som andrespråk - Ulike varianter...5 Samisk som andrespråk

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE VEKTLEGGER HVA ELEVENE

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene.

av en skjønnlitterær tekst, som gir mulighet til å visualisere de fortellertekniske aspektene. Boktrailer Kompetansemål Muntlig kommunikasjon Presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier Undervisningsopplegg knyttet til

Detaljer

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015

Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Årsplan i norsk for 7. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 5 Lærere: Marianne Fjose, Marte Fjelddalen Læreverk: Safari Lesebok A og B, Agora Språkbok og Øvebok, (Gyldendal), Lær deg å lære Nettsteder: http://www.moava.org/index.php?pageid=11&categoryid=456

Detaljer

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet

LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv når det gjelder samtid og fortid og det globale perspektivet VEDLEGG 2 Skjema for åpen høring Uttalelse fra: Landslaget for norskundervisning (LNU) Uttalelsen gjelder følgende læreplan: Norsk Formål med faget LNU ser positivt på læreplanens kontrastive perspektiv

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Multimodalitet og multimodale tekster

Multimodalitet og multimodale tekster Multimodalitet og multimodale tekster AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. ART. VED UNIVERSITETET I AGDER Multimodale tekster er vår tids kommunikasjonsform. Ulike medier som aviser, tv og bøker har

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 8.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

INNLEDNING SKRIVING I FYR

INNLEDNING SKRIVING I FYR SKRIVING I FYR INNLEDNING Dette ressursheftet gir eksempler på hvordan norskundervisninga på yrkesfag kan gjøres treffsikker. Treffsikker undervisning er forankret i kompetansemålene i faget og de grunnleggende

Detaljer

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget

Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Kommentarer til hovedområder i faget Læreplan i engelsk Kommentarer til formål med faget: Beskrivelsene er lettleste og ryddige. Skillet mellom skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig og riktig. Rekkefølgen i beskrivelsene bør gjennomføres

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer