KVartalsrapport 1. KVartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVartalsrapport 1. KVartal 2012"

Transkript

1 KVartalsrapport 1. kvartal 2012

2

3 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,46 % 0,40 % 0,26 % HOVUDTAL FRÅ BALANSEN Brutto utlån til kundar Gruppenedskriving Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital ANDRE NØKKELTAL Kostnader i % av driftsinntekter 9,73 % 13,79 % 24,72 % Nedskriving i % av brutto utlån (Resultatført) 0,03 % 0,02 % 0,08 % Nedskriving i % av brutto utlån (Balanseført) 0,16 % 0,12 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning etter skatt *) 6,21 % 5,35 % 4,10 % Kapitaldekningsprosent 17,79 % 15,37 % 21,29 % BALANSEUTVIKLING 12 MND. VEKST Vekst i forvaltningskapital 67,75 % 168,20 % 86,46 % Vekst i utlån til kundar 65,96 % 175,16 % 88,47 % Opplysningar om utlånsporteføljen Overdekning i sikringsmassen (mill. kr.) Indeksert LTV 56,0 % 54,7 % 51,0 % Uindeksert LTV 58,0 % 57,1 % 52,3 % Utferda OMF-volum (mill. kr.) Fyllingssikkerheit (mill. kr.) 363,6 264,0 150,5 Vekta tid sidan låna vart oppretta (år) 2,5 2,5 2,8 Vekta restløpetid for utlåna (år) 14,5 14,4 14,2 Andel lån med flytande rente 100 % 100 % 100 % Andel fleksilån 31,4 % 31,8 % 32,9 % Gjennomsnittleg volum pr. lån (mill. kr.) 1,08 1,04 0,96 Tal lån Andel lån med trygd i bustad i utlandet 0 % 0 % 0 % *) Rekna av inngåande eigenkapital justert for kapitalutviding. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

4 Kvartalsrapport HOVUDTREKK Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er eit heileigd dotterselskap av Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet har hovudkontor i Førde. Gjennom Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har konsernet Sparebanken Sogn og Fjordane sikra langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår. Tenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, dagleg leiing og administrative tenester blir leverte av Sparebanken Sogn og Fjordane. Ved utgangen av mars 2012 hadde kredittføretaket bustadlån på til saman mill. kr. Alle lån i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har flytande rente. 31,4 % av utlånsvolumet er fleksilån. Gjennomsnittleg belåningsgrad (vekta etter bevilga volum) er på 56,0 %, vekta gjennomsnittleg nedbetalingstid er på 14,5 år, og vekta tid sidan låna vart oppretta er 2,5 år. Gjennomsnittleg lån pr. kunde er på 1,08 mill. kr. Vekst i utlånsmasse siste år er mill. kr. Rating OMF OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS vart i 3. kvartal 2011 tildelt «long term rating» Aaa av ratingbyrået Moody s. Hovudtal (Tala i parentes er pr ) Resultat etter skatt 6,3 mill. kr. (2,9 mill. kr.) Driftsinntekter 10,9 mill. kr. (5,4 mill. kr.) Andre driftsinntekter 0,2 mill. kr. (0,1 mill. kr.) Driftskostnader på 1,1 mill. kr. (0,7 mill. kr.) Netto vinst/tap på finansielle instrument (verdiregulering av obligasjonar) 0,6 mill. kr. (0,0 mill. kr.) Nedskriving på utlån 1,6 mill. kr. (0,5 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning 6,21% p.a. (5,35 %) Kapitaldekning 17,79% (15,37 %) Resultat Resultat pr. 1. kvartal er på 8,7 mill. kr. før skatt. Resultat etter skatt er på 6,3 mill. kr. og gir ein eigenkapitalavkastning på 6,21 % p.a. Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 0,46 %. Kostnadsprosenten er på 9,7 % mot 13,8 % for 1. kvartal Nedskriving på utlån og garantiar Kredittføretaket nyttar Sparebanken Sogn og Fjordane sine retningslinjer for vurdering av nedskriving for tap på utlån. Selskapet har pr ingen lån i misleghald over 90 dagar, og ingen konstaterte tap. Kredittrisikoen er låg og det er ikkje gjort individuelle nedskrivingar knytt til enkeltengasjement. Pr. første kvartal er det kostnadsført 1,6 mill. kr. knytt til gruppenedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimerte med utgangspunkt i ein modell som tek omsyn til kvalitet, storleik og risikofordeling av utlånsporteføljen. Balansen Selskapet har ein forvaltningskapital på mill. kr. pr Forvaltningskapitalen har auka med mill. kr. dei siste 12 mnd. (+67,8 %). Auken i forvaltningskapitalen skuldast i hovudsak vekst i utlån til kundar. Utlån til kundar og anna fyllingssikkerheit I tillegg til bustadlåna på mill. kr., er det etablert anna fyllingssikkerheit med i alt 364,2 mill. kr. Samla sikringsmasse er mill. kr. (26,0 %) høgare enn volumet av utferda obligasjonar med fortrinnsrett. Om lag 50,0 % av utlånsporteføljen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane er innanfor 60% av panteverdien. Risikoen i utlånsporteføljen blir vurdert som låg. Figuren under viser vekta belåningsgrad for låna som ligg i kredittføretaket Vekta belåningsgrad 46% Netto renteinntekter Netto renteinntekter er på 10,7 mill. kr. Rentenetto i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer 0,79 % pr % 13% 17% Driftskostnader Drifskostnadene er på 1,1 mill. kr. Dei største utgiftspostane knyter seg til kjøp av tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane, og til kostnader i samband med utlegging av obligasjonar Under 40% 40-50% 50-60% 60-75% 4% over 75% 4 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

5 Den geografiske fordelinga av bustadporteføljen, ut frå kvar hovudlåntakar er busett, ser slik ut: Landsdel Prosent Vestlandet 75,8 % Austlandet 22,2 % Midt-Norge 0,8 % Sørlandet 0,6 % Nord-Norge 0,4 % Utlandet 0,2 % Totalt 100,0 % 5 største fylker i utlånsvolum Fylke Prosent Sogn og Fjordane 49 % Hordaland 23 % Oslo 11 % Akershus 8 % Rogaland 3 % Resten av landet 7 % Totalt 100,0 % 5 største kommunar i utlånsvolum Kommune Prosent Bergen 19 % Førde 18 % Oslo 11 % Flora 11 % Sogndal 3 % Resten av landet 37 % Totalt 100,0 % Andre opplysningar om låneporteføljen Fordeling utlånsvolum Lånestørrelse Volum (mill. kr.) 0 1 mill mill mill over 3 mill. 617 Totalt Summen av utlånsvolum for dei 5 største låna er på 44,5 mill. kr. Eigenkapital og kapitaldekning Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har pr ein eigenkapital på 410 mill. kr. Kapitaldekninga er på 17,79%. Tilsvarande tal for 1. kvartal 2011 var ein eigenkapital på 222 mill. kr. og ein kapitaldekningsprosent på 15,37%. Likviditet Ved utgangen av 1. kvartal 2012 hadde Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS bankinnskot i Sparebanken Sogn og Fjordane på 105 mill. kr. og fyllingssikkerheit i form av statspapir og OMF på til saman 259 mill. kr. I tillegg har selskapet sterke trekkrettar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Desse skal sikre at selskapet kan betale renter og avdrag til OMF-eigarane, at selskapet er i stand til å dekkje kundane sine opptrekk på etablerte fleksilån, at selskapet har mellomfinansiering ved overføring av lån frå morbanken til kredittføretaket, og finansiering av nødvendig overdekning i sikringsmassen. Risiko Med konsesjon som kredittføretak er Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS underlagt lover, forskrifter og regelverk som set begrensningar for risikoen selskapet kan vere eksponert for. Styret og dagleg leiar er ansvarlege for at det er etablert ei forsvarleg risikostyring, og at denne er tilstrekkeleg og i samsvar med lover og reglar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er utsett for kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisikoen er den mest omfattande av desse. Kapitaldekninga blir rekna ut med utgangspunkt i målingar av kredittrisiko etter standardmetoden og operasjonell risiko etter basismetoden. Det er utarbeidd rammer for risikoeksponeringa knytt til dei ulike risikotypane. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg risiko. Utsikter framover Selskapet tek sikte på å auke utlånsvolumet og utferde fleire obligasjonar med fortrinnsrett. Det blir arbeidd aktivt med å leggje til rette for kjøp av ein større del av bustadlånsporteføljen til Sparebanken Sogn og Fjordane både i løpet av 2012 og vidare framover. Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Hallvard Klakegg Styreleiar Peter Midthun Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

6 Resultat Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto tap/vinst på verdipapir Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving på utlån Nedskriving på utlån 3, 4, Resultat av ordinær drift Skatt Resultat for perioden OVERSIKT OVER INNREKNA INNTEKTER OG KOSTNADER Resultat for perioden Sum innrekna inntekter og kostnader for perioden Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

7 Balanse EIGENDELAR Note Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til kundar 3, 4, Nedskriving på grupper av utlån Netto utlån til kundar Finansielle eigendelar til verkeleg verdi over resultat: Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning Utsett skattefordel Andre krav/opptente ikkje mottekne inntekter Sum eigendelar EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Annan finansiell gjeld: Utferda sertifikat og obligasjonar Betalbar skatt Påkomne kostnader Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Hallvard Klakegg Styreleiar Peter Midthun Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

8 Kontantstraumoppstilling Resultat før skatt Nedskriving på utlån/garantiar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i innbetalt aksjekapital C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Innskot i andre finansinstitusjonar Sum Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

9 Eigenkapitaloppstilling innskoten eigenkapital opptent eigenkapital Sum innskoten Annan Sum annan Total Aksjekapital eigenkapital eigenkapital eigenkapital eigenkapital Inngåande eigenkapital Resultat for perioden Eigenkapitaltransaksjonar Innbetalt ny aksjekapital Utgåande eigenkapital Inngåande eigenkapital Resultat for perioden Utgåande eigenkapital Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

10 Notar til rekneskapen Note 1 REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSEStimat Rekneskapen for Bustadkreditt Sparebanken Sogn og Fjordane AS er utarbeidd i samsvar med forenkla IFRS. Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Selskapet nyttar same rekneskapsprinsipp og utrekningsmetodar som pr For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2011 for Bustadkreditt Sogn og Fjordane. Sjå: Alle tal er oppgitt i tusen kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. NOTE 2 SEGMENT Selskapet har i hovudsak eitt segment. Segmentet består av utlån til privatkundar og eit mindre volum av utlån til private næringsdrivande. Alle utlån er overført frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet driv ikkje verksemd utanfor Norge. Kundar med adresse i utlandet blir klassifisert som ein del av den norske verksemda. NOTE 3 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekt av tidlegare nedskriving Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuell nedskriving Inngang på tidlegare års konstaterte tap = Tapskostnader for året NOTE 4 TAPSAVSETNING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuell nedskriving ved starten av perioden + Auke i individuell nedskriving på engasjement der det tidlegare er føreteke nedskriving Tilbakeføring av individuell nedskriving frå tidlegare periodar + Nedskriving på engasjement der det tidlegare ikkje er føreteke individuell nedskriving Konstaterte tap i perioden der det tidlegare er føreteke individuell nedskriving Individuell nedskriving ved slutten av perioden Gruppenedskriving ved starten av perioden Periodens endring i gruppenedskriving Gruppenedskriving ved slutten av perioden Total nedskriving i slutten av perioden Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

11 NOTE 5 MISLEGHALDNE OG TAPSUTSETTE ENGASJEMENT Misleghaldne utlån Brutto misleghald over 90 dagar individuell nedskriving på misleghaldne utlån Netto misleghaldne utlån Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % Andre tapsutsette engasjement Tapsutsette engasjement (ikkje misleghaldne) Individuelle nedskrivingar Netto andre tapsutsette engasjement Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % NOTE 6 VERDIPAPIRGJELD (PÅLYDANDE VERDI) Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Eigne ikkje amortiserte sertifikat/obligasjonar Sum gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Løpetid Gjenståande løpetid (pålydande verdi) Sum Nye lån i Tilbakebetalingar i perioden 0 BOKFØRT ISIN NUMMER PÅLYDANDE VALUTA RENTE OPPTAK FORFALL NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande Amortisering Sum gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Til inngåtte låneavtalar er det knytt standard lånevilkår. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

12 NOTE 7 KAPITALDEKNING Ansvarleg kapital Aksjekapital og overkurs Annan eigenkapital Eigenkapital Frådrag Utsett skattefordel Kjernekapital Netto ansvarleg kapital Minimumskrav ansvarleg kapital Kredittrisiko Herav: Institusjonar Massemarknadsengasjement Engasjement med pant i bustad Forfalne engasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andre engasjement Sum minimumskrav kredittrisiko Operasjonell risiko Frådrag Gruppenedskrivning Minimumskrav ansvarleg kapital Kapitaldekning Kapitaldekningsprosent 17,79 % 15,37 % 21,29 % Kjernekapitaldekning 17,79 % 15,37 % 21,29 % Kapitaldekninga er utrekna i samsvar med nye kapitalkravsforskrifter (Basel II). Standardmetoden er nytta for kredittrisiko og marknadsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Minstekrav til kapitaldekning er 8,00%. Basel II er inndelt i tre pilarar (områder). Pilar 1 omhandlar minstekravet til kapitaldekning og er ei vidare utvikling av tidlegare regelverk etter Basel I. Pilar 2 omhandlar institusjonen si vurdering av samla kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP), medan Pilar 3 omhandlar krav om offentleggjering av finansiell informasjon. 12 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

13 NOTE 8 TRANSAKSJONAR MED NÆRSTÅANDE PARTAR Transaksjonar med konsernselskap Renter motteke frå Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane på OMF Kjøpte tenester av Sparebanken Sogn og Fjordane Innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane Gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane OMF-gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane Transaksjonane er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har ingen tilsette. Det er inngått avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om levering av tenester knytt til låneadministrasjon og drift av selskapet. Alle utlån som selskapet har, er overført frå Sparebanken Sogn og Fjordane og det er inngått avtale med banken om forvaltning av denne utlånsporteføljen. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har fått tilgang til sterke kredittfasilitetar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Desse skal sikre at selskapet kan betale renter og avdrag til OMF-eigarane, at selskapet er i stand til å dekkje lånekundane sine opptrekk på etablerte fleksilån, at selskapet har mellomfinansiering ved overføring av lån, og finansiering av nødvendig overdekning i sikkerheitsmassen. NOTE 9 FORPLIKTINGAR UTANOM BALANSEN Unytta kredittrammer = Sum betinga forpliktingar Unytta kredittrammer gjeld ledige rammer på innvilga fleksilån. Selskapet har ingen andre plikter utanom balansen. NOTE 10 FYLLINGSSIKKERHEIT Bankinnskot i morbank Sertifikat med statsgaranti Andre sertifikat og obligasjonar Sum fyllingssikkerheit Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

14 OPPLYSNINGAR OM SELSKAPET Adresse: Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Langebruvegen Førde Telefon: Føretaksnummer: Leiing: Harald Slettvoll Dagleg leiar Styre: Hallvard Klakegg Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Peter Midthun Styreleiar Styremedlem Styremedlem styremedlem Kontaktperson: Harald Slettvoll, dagleg leiar, tlf

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS

INNHALD. FOTO: Vegard Fimland. GRAFISK UTFORMING: Sparebanken Sogn og Fjordane / E. Natvik Prenteverk AS ÅRSMELDING 2010 INNHALD 4 Vi rustar oss for framtida! 6 Hovudtal, morbank 7 Hovudtal, konsern 8 Fakta om banken 1 1 Årsmelding frå styret 22 Resultat 23 Balanse 24 Kontantstraumoppstilling 25 Eigenkapitaloppstilling

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet

Innhald. 1. Innleiing og føremål med dokumentet pilar III 21 Informasjon i samsvar med krava i kapitalkravsforskrifta sin del IX (Pilar III) Oppdatert pr. 31. desember 21 Innhald 3 1 Innleiing og føremål med dokumentet 4 2 Konsolidering 5 3 Ansvarleg

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9

I N N H A L D. ÅRSMELDING 2010. side 2. GRAFAR side 7. RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8. BALANSE PR 31.12.10 side 9 ÅRSOPPGJER 2010 1 I N N H A L D ÅRSMELDING 2010. side 2 GRAFAR side 7 RESULTATREKNESKAP PR 31.12.10. side 8 BALANSE PR 31.12.10 side 9 KONTANTSTRAUMSOPPSTILLING. side 10 TILLEGGSOPPLYSNINGAR TIL REKNESKAPEN

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2010 Voss, 18. januar 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no FØREBELS

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2013 Voss, 23. januar 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 3 Desse styrte sparebanken i 2011 4 Styrets årsmelding for 2011 5 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2014 Voss, 27. januar 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren

Eldsjelsamling. Marknadsleiaren ÅRSMELDING 2011 Eldsjelsamling Marknadsleiaren For Banken andre er år den på dominerande rad arrangerte aktøren vi Eldsjelsamling på personkundemarknaden for fulle hus på Skei i fylket. Hotell. Det På

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2013 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 1 TABELLOVERSIKT... 1 1. INNLEIING... 2 1.2 Overordna styring... 2 2. ANSVARLEG KAPITAL... 3 2.1 Ansvarleg kapital... 3 2.2

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 4. kvartal 2011 Voss, 17. januar 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon

PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon PILAR III 2011 Offentleggjering av finansiell informasjon INNHALD INNHALD... 2 TABELLOVERSIKT... 2 1. INNLEING... 3 1.2 Overordna styring... 3 2. ANSVARLEG KAPITAL... 4 2.1 Ansvarleg kapital... 4 2.2 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Voss, 21. april 2015 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 faks 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2013 148. forretningsår ÅRSMELDING 2013 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Moderat vekst i økonomien, noko høgare inflasjon enn dei siste åra, sterk kursoppgang på Oslo Børs og eit omslag

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer