KVartalsrapport 1. KVartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVartalsrapport 1. KVartal 2012"

Transkript

1 KVartalsrapport 1. kvartal 2012

2

3 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,79 % 0,72 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,46 % 0,40 % 0,26 % HOVUDTAL FRÅ BALANSEN Brutto utlån til kundar Gruppenedskriving Eigenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittleg forvaltningskapital ANDRE NØKKELTAL Kostnader i % av driftsinntekter 9,73 % 13,79 % 24,72 % Nedskriving i % av brutto utlån (Resultatført) 0,03 % 0,02 % 0,08 % Nedskriving i % av brutto utlån (Balanseført) 0,16 % 0,12 % 0,15 % Eigenkapitalavkastning etter skatt *) 6,21 % 5,35 % 4,10 % Kapitaldekningsprosent 17,79 % 15,37 % 21,29 % BALANSEUTVIKLING 12 MND. VEKST Vekst i forvaltningskapital 67,75 % 168,20 % 86,46 % Vekst i utlån til kundar 65,96 % 175,16 % 88,47 % Opplysningar om utlånsporteføljen Overdekning i sikringsmassen (mill. kr.) Indeksert LTV 56,0 % 54,7 % 51,0 % Uindeksert LTV 58,0 % 57,1 % 52,3 % Utferda OMF-volum (mill. kr.) Fyllingssikkerheit (mill. kr.) 363,6 264,0 150,5 Vekta tid sidan låna vart oppretta (år) 2,5 2,5 2,8 Vekta restløpetid for utlåna (år) 14,5 14,4 14,2 Andel lån med flytande rente 100 % 100 % 100 % Andel fleksilån 31,4 % 31,8 % 32,9 % Gjennomsnittleg volum pr. lån (mill. kr.) 1,08 1,04 0,96 Tal lån Andel lån med trygd i bustad i utlandet 0 % 0 % 0 % *) Rekna av inngåande eigenkapital justert for kapitalutviding. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

4 Kvartalsrapport HOVUDTREKK Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er eit heileigd dotterselskap av Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet har hovudkontor i Førde. Gjennom Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har konsernet Sparebanken Sogn og Fjordane sikra langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår. Tenester som kundeoppfølging, forvaltning av lån, dagleg leiing og administrative tenester blir leverte av Sparebanken Sogn og Fjordane. Ved utgangen av mars 2012 hadde kredittføretaket bustadlån på til saman mill. kr. Alle lån i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har flytande rente. 31,4 % av utlånsvolumet er fleksilån. Gjennomsnittleg belåningsgrad (vekta etter bevilga volum) er på 56,0 %, vekta gjennomsnittleg nedbetalingstid er på 14,5 år, og vekta tid sidan låna vart oppretta er 2,5 år. Gjennomsnittleg lån pr. kunde er på 1,08 mill. kr. Vekst i utlånsmasse siste år er mill. kr. Rating OMF OMF-programmet til Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS vart i 3. kvartal 2011 tildelt «long term rating» Aaa av ratingbyrået Moody s. Hovudtal (Tala i parentes er pr ) Resultat etter skatt 6,3 mill. kr. (2,9 mill. kr.) Driftsinntekter 10,9 mill. kr. (5,4 mill. kr.) Andre driftsinntekter 0,2 mill. kr. (0,1 mill. kr.) Driftskostnader på 1,1 mill. kr. (0,7 mill. kr.) Netto vinst/tap på finansielle instrument (verdiregulering av obligasjonar) 0,6 mill. kr. (0,0 mill. kr.) Nedskriving på utlån 1,6 mill. kr. (0,5 mill. kr.) Eigenkapitalavkastning 6,21% p.a. (5,35 %) Kapitaldekning 17,79% (15,37 %) Resultat Resultat pr. 1. kvartal er på 8,7 mill. kr. før skatt. Resultat etter skatt er på 6,3 mill. kr. og gir ein eigenkapitalavkastning på 6,21 % p.a. Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital er på 0,46 %. Kostnadsprosenten er på 9,7 % mot 13,8 % for 1. kvartal Nedskriving på utlån og garantiar Kredittføretaket nyttar Sparebanken Sogn og Fjordane sine retningslinjer for vurdering av nedskriving for tap på utlån. Selskapet har pr ingen lån i misleghald over 90 dagar, og ingen konstaterte tap. Kredittrisikoen er låg og det er ikkje gjort individuelle nedskrivingar knytt til enkeltengasjement. Pr. første kvartal er det kostnadsført 1,6 mill. kr. knytt til gruppenedskrivingar. Gruppenedskrivingane er estimerte med utgangspunkt i ein modell som tek omsyn til kvalitet, storleik og risikofordeling av utlånsporteføljen. Balansen Selskapet har ein forvaltningskapital på mill. kr. pr Forvaltningskapitalen har auka med mill. kr. dei siste 12 mnd. (+67,8 %). Auken i forvaltningskapitalen skuldast i hovudsak vekst i utlån til kundar. Utlån til kundar og anna fyllingssikkerheit I tillegg til bustadlåna på mill. kr., er det etablert anna fyllingssikkerheit med i alt 364,2 mill. kr. Samla sikringsmasse er mill. kr. (26,0 %) høgare enn volumet av utferda obligasjonar med fortrinnsrett. Om lag 50,0 % av utlånsporteføljen i Bustadkreditt Sogn og Fjordane er innanfor 60% av panteverdien. Risikoen i utlånsporteføljen blir vurdert som låg. Figuren under viser vekta belåningsgrad for låna som ligg i kredittføretaket Vekta belåningsgrad 46% Netto renteinntekter Netto renteinntekter er på 10,7 mill. kr. Rentenetto i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer 0,79 % pr % 13% 17% Driftskostnader Drifskostnadene er på 1,1 mill. kr. Dei største utgiftspostane knyter seg til kjøp av tenester frå Sparebanken Sogn og Fjordane, og til kostnader i samband med utlegging av obligasjonar Under 40% 40-50% 50-60% 60-75% 4% over 75% 4 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

5 Den geografiske fordelinga av bustadporteføljen, ut frå kvar hovudlåntakar er busett, ser slik ut: Landsdel Prosent Vestlandet 75,8 % Austlandet 22,2 % Midt-Norge 0,8 % Sørlandet 0,6 % Nord-Norge 0,4 % Utlandet 0,2 % Totalt 100,0 % 5 største fylker i utlånsvolum Fylke Prosent Sogn og Fjordane 49 % Hordaland 23 % Oslo 11 % Akershus 8 % Rogaland 3 % Resten av landet 7 % Totalt 100,0 % 5 største kommunar i utlånsvolum Kommune Prosent Bergen 19 % Førde 18 % Oslo 11 % Flora 11 % Sogndal 3 % Resten av landet 37 % Totalt 100,0 % Andre opplysningar om låneporteføljen Fordeling utlånsvolum Lånestørrelse Volum (mill. kr.) 0 1 mill mill mill over 3 mill. 617 Totalt Summen av utlånsvolum for dei 5 største låna er på 44,5 mill. kr. Eigenkapital og kapitaldekning Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har pr ein eigenkapital på 410 mill. kr. Kapitaldekninga er på 17,79%. Tilsvarande tal for 1. kvartal 2011 var ein eigenkapital på 222 mill. kr. og ein kapitaldekningsprosent på 15,37%. Likviditet Ved utgangen av 1. kvartal 2012 hadde Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS bankinnskot i Sparebanken Sogn og Fjordane på 105 mill. kr. og fyllingssikkerheit i form av statspapir og OMF på til saman 259 mill. kr. I tillegg har selskapet sterke trekkrettar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Desse skal sikre at selskapet kan betale renter og avdrag til OMF-eigarane, at selskapet er i stand til å dekkje kundane sine opptrekk på etablerte fleksilån, at selskapet har mellomfinansiering ved overføring av lån frå morbanken til kredittføretaket, og finansiering av nødvendig overdekning i sikringsmassen. Risiko Med konsesjon som kredittføretak er Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS underlagt lover, forskrifter og regelverk som set begrensningar for risikoen selskapet kan vere eksponert for. Styret og dagleg leiar er ansvarlege for at det er etablert ei forsvarleg risikostyring, og at denne er tilstrekkeleg og i samsvar med lover og reglar. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS er utsett for kredittrisiko, operasjonell risiko, likviditetsrisiko og renterisiko. Kredittrisikoen er den mest omfattande av desse. Kapitaldekninga blir rekna ut med utgangspunkt i målingar av kredittrisiko etter standardmetoden og operasjonell risiko etter basismetoden. Det er utarbeidd rammer for risikoeksponeringa knytt til dei ulike risikotypane. Styret legg vekt på at selskapet skal ha låg risiko. Utsikter framover Selskapet tek sikte på å auke utlånsvolumet og utferde fleire obligasjonar med fortrinnsrett. Det blir arbeidd aktivt med å leggje til rette for kjøp av ein større del av bustadlånsporteføljen til Sparebanken Sogn og Fjordane både i løpet av 2012 og vidare framover. Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Hallvard Klakegg Styreleiar Peter Midthun Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

6 Resultat Note Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter Netto tap/vinst på verdipapir Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Administrasjonskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskriving på utlån Nedskriving på utlån 3, 4, Resultat av ordinær drift Skatt Resultat for perioden OVERSIKT OVER INNREKNA INNTEKTER OG KOSTNADER Resultat for perioden Sum innrekna inntekter og kostnader for perioden Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

7 Balanse EIGENDELAR Note Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Brutto utlån til kundar 3, 4, Nedskriving på grupper av utlån Netto utlån til kundar Finansielle eigendelar til verkeleg verdi over resultat: Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning Utsett skattefordel Andre krav/opptente ikkje mottekne inntekter Sum eigendelar EIGENKAPITAL OG GJELD Innskoten eigenkapital Aksjekapital Sum innskoten eigenkapital Opptent eigenkapital Anna eigenkapital Sum opptent eigenkapital Sum eigenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjonar Annan finansiell gjeld: Utferda sertifikat og obligasjonar Betalbar skatt Påkomne kostnader Sum gjeld Sum eigenkapital og gjeld Førde, Styret i Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Hallvard Klakegg Styreleiar Peter Midthun Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Harald Slettvoll Dagleg leiar Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

8 Kontantstraumoppstilling Resultat før skatt Nedskriving på utlån/garantiar Betalt skatt Andre ikkje kontanttransaksjonar A) Netto likviditetsendring frå operasjonelle driftsaktivitetar Reduksjon/auke i utlån til og krav på kundar Reduksjon/auke i plassering i sertifikat og obligasjonar B) Netto likviditetsendring frå investeringsaktivitetar Auke/reduksjon i lån frå kredittinstitusjonar Auke/reduksjon i verdipapirgjeld Auke/reduksjon i innbetalt aksjekapital C) Netto likviditetsendring i finansieringsaktivitetar D) Netto endring likvidar i året (A+B+C) Likviditetsbehaldning inngåande behaldning Likviditetsbehaldning utgåande behaldning Spesifikasjon av likviditetsbehaldning Innskot i andre finansinstitusjonar Sum Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

9 Eigenkapitaloppstilling innskoten eigenkapital opptent eigenkapital Sum innskoten Annan Sum annan Total Aksjekapital eigenkapital eigenkapital eigenkapital eigenkapital Inngåande eigenkapital Resultat for perioden Eigenkapitaltransaksjonar Innbetalt ny aksjekapital Utgåande eigenkapital Inngåande eigenkapital Resultat for perioden Utgåande eigenkapital Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

10 Notar til rekneskapen Note 1 REKNESKAPSPRINSIPP OG REKNESKAPSEStimat Rekneskapen for Bustadkreditt Sparebanken Sogn og Fjordane AS er utarbeidd i samsvar med forenkla IFRS. Delårsrekneskapen er presentert i samsvar med IAS 34 «Delårsrapportering». Selskapet nyttar same rekneskapsprinsipp og utrekningsmetodar som pr For meir informasjon om rekneskapsprinsipp og rekneskapsestimat viser vi til årsrapporten for 2011 for Bustadkreditt Sogn og Fjordane. Sjå: Alle tal er oppgitt i tusen kroner, dersom ikkje anna er oppgitt. NOTE 2 SEGMENT Selskapet har i hovudsak eitt segment. Segmentet består av utlån til privatkundar og eit mindre volum av utlån til private næringsdrivande. Alle utlån er overført frå Sparebanken Sogn og Fjordane. Selskapet driv ikkje verksemd utanfor Norge. Kundar med adresse i utlandet blir klassifisert som ein del av den norske verksemda. NOTE 3 NEDSKRIVING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Auke/reduksjon i individuell nedskriving Auke/reduksjon i gruppenedskriving Konstaterte tap i perioden dekt av tidlegare nedskriving Konstaterte tap i perioden utan tidlegare individuell nedskriving Inngang på tidlegare års konstaterte tap = Tapskostnader for året NOTE 4 TAPSAVSETNING PÅ UTLÅN OG GARANTIAR Individuell nedskriving ved starten av perioden + Auke i individuell nedskriving på engasjement der det tidlegare er føreteke nedskriving Tilbakeføring av individuell nedskriving frå tidlegare periodar + Nedskriving på engasjement der det tidlegare ikkje er føreteke individuell nedskriving Konstaterte tap i perioden der det tidlegare er føreteke individuell nedskriving Individuell nedskriving ved slutten av perioden Gruppenedskriving ved starten av perioden Periodens endring i gruppenedskriving Gruppenedskriving ved slutten av perioden Total nedskriving i slutten av perioden Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

11 NOTE 5 MISLEGHALDNE OG TAPSUTSETTE ENGASJEMENT Misleghaldne utlån Brutto misleghald over 90 dagar individuell nedskriving på misleghaldne utlån Netto misleghaldne utlån Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % Andre tapsutsette engasjement Tapsutsette engasjement (ikkje misleghaldne) Individuelle nedskrivingar Netto andre tapsutsette engasjement Avsetningsgrad 0 % 0 % 0 % NOTE 6 VERDIPAPIRGJELD (PÅLYDANDE VERDI) Sertifikat og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld Eigne ikkje amortiserte sertifikat/obligasjonar Sum gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Løpetid Gjenståande løpetid (pålydande verdi) Sum Nye lån i Tilbakebetalingar i perioden 0 BOKFØRT ISIN NUMMER PÅLYDANDE VALUTA RENTE OPPTAK FORFALL NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande NO NOK Flytande Amortisering Sum gjeld stifta ved utskriving av verdipapir Til inngåtte låneavtalar er det knytt standard lånevilkår. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

12 NOTE 7 KAPITALDEKNING Ansvarleg kapital Aksjekapital og overkurs Annan eigenkapital Eigenkapital Frådrag Utsett skattefordel Kjernekapital Netto ansvarleg kapital Minimumskrav ansvarleg kapital Kredittrisiko Herav: Institusjonar Massemarknadsengasjement Engasjement med pant i bustad Forfalne engasjement Obligasjonar med fortrinnsrett Andre engasjement Sum minimumskrav kredittrisiko Operasjonell risiko Frådrag Gruppenedskrivning Minimumskrav ansvarleg kapital Kapitaldekning Kapitaldekningsprosent 17,79 % 15,37 % 21,29 % Kjernekapitaldekning 17,79 % 15,37 % 21,29 % Kapitaldekninga er utrekna i samsvar med nye kapitalkravsforskrifter (Basel II). Standardmetoden er nytta for kredittrisiko og marknadsrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Minstekrav til kapitaldekning er 8,00%. Basel II er inndelt i tre pilarar (områder). Pilar 1 omhandlar minstekravet til kapitaldekning og er ei vidare utvikling av tidlegare regelverk etter Basel I. Pilar 2 omhandlar institusjonen si vurdering av samla kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging (ICAAP), medan Pilar 3 omhandlar krav om offentleggjering av finansiell informasjon. 12 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

13 NOTE 8 TRANSAKSJONAR MED NÆRSTÅANDE PARTAR Transaksjonar med konsernselskap Renter motteke frå Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane Renter betalt til Sparebanken Sogn og Fjordane på OMF Kjøpte tenester av Sparebanken Sogn og Fjordane Innskot i Sparebanken Sogn og Fjordane Gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane OMF-gjeld til Sparebanken Sogn og Fjordane Transaksjonane er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har ingen tilsette. Det er inngått avtale med Sparebanken Sogn og Fjordane om levering av tenester knytt til låneadministrasjon og drift av selskapet. Alle utlån som selskapet har, er overført frå Sparebanken Sogn og Fjordane og det er inngått avtale med banken om forvaltning av denne utlånsporteføljen. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS har fått tilgang til sterke kredittfasilitetar hos Sparebanken Sogn og Fjordane. Desse skal sikre at selskapet kan betale renter og avdrag til OMF-eigarane, at selskapet er i stand til å dekkje lånekundane sine opptrekk på etablerte fleksilån, at selskapet har mellomfinansiering ved overføring av lån, og finansiering av nødvendig overdekning i sikkerheitsmassen. NOTE 9 FORPLIKTINGAR UTANOM BALANSEN Unytta kredittrammer = Sum betinga forpliktingar Unytta kredittrammer gjeld ledige rammer på innvilga fleksilån. Selskapet har ingen andre plikter utanom balansen. NOTE 10 FYLLINGSSIKKERHEIT Bankinnskot i morbank Sertifikat med statsgaranti Andre sertifikat og obligasjonar Sum fyllingssikkerheit Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL

14 OPPLYSNINGAR OM SELSKAPET Adresse: Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Langebruvegen Førde Telefon: Føretaksnummer: Leiing: Harald Slettvoll Dagleg leiar Styre: Hallvard Klakegg Kjetil Joar Bjørset Ingeborg Aase Fransson Peter Midthun Styreleiar Styremedlem Styremedlem styremedlem Kontaktperson: Harald Slettvoll, dagleg leiar, tlf

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 31.03.11 31.03.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,72% 0,98% 0,80% Resultat etter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.06.11 30.06.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66% 0,87% 0,80% Resultat etter

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,93 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER 30.09.11 30.09.10 31.12.10 RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,66 % 0,82 % 0,80 % Resultat

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 Nøkkeltal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 0,99 % 0,66 % 0,61 % Resultat etter skatt i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 68 150 28 462 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2013 Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 41 928 17 399 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 %

Vekst i forvaltningskapital 39,03 % 67,75 % 64,56 % Vekst i utlån til kundar 38,18 % 65,96 % 64,57 % KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2013 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 19 141 6 265 45 058 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,37 % 0,79 % 1,08

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 6 Resultat 7 Balanse 8 Kontantstraumoppstilling 9 Eigenkapitaloppstilling 10 Notar 14 Opplysningar om selskapet Hovudtal TAL I

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 52 808 59 164 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2014 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 59 164 41 928 93 971 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2015 (ikkje revidert) Foto: Rein Design Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 29 446 32 079 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg

Detaljer

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 3. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 95 771 72 223 93 673 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 72 223 75 343 102 067 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert)

kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) kvartalsrapport 2. KVARTAL 2017 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER 30.06.17 30.06.16 31.12.16 RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 60 331 50 180 93 673 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 75 343 85 221 112 243 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital 1,37 % 1,68 % 1,64

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS

KVARTALSRAPPORT. Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS KVARTALSRAPPORT Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 2.kvartal 2010 2 Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS 2. KVARTAL 2010 Nøkkeltal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 30.06.09 2009 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 50 180 52 808 102 067 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.03.2015 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding

3 Hovudtal. 4 Årsmelding frå styret. 8 Resultat. 9 Balanse. 10 Kontantstraumoppstilling. 11 Eigenkapitaloppstilling. 12 Notar. 32 Revisjonsmelding ÅRSMELDING 2014 INNHALD 3 Hovudtal 4 Årsmelding frå styret 8 Resultat 9 Balanse 10 Kontantstraumoppstilling 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Notar 32 Revisjonsmelding 33 Årsmelding frå kontrollkomiteen 34

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

KVartalsrapport 3. KVartal 2012

KVartalsrapport 3. KVartal 2012 KVartalsrapport 3. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.09.12 8 Resultatrekneskap 9 Balanse 10 Kvartalvis resultatutvikling konsern 11 Eigenkapitaloppstilling 12 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

Presentasjon årsrekneskap 2011

Presentasjon årsrekneskap 2011 Presentasjon årsrekneskap 2011 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 gjensidige bank boligkreditt as DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank Boligkreditt AS ble stiftet

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Innleiing Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2016 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013

KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 KVARTALSRAPPORT PR 30.06.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert)

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2014. (ikkje revidert) KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2014 (ikkje revidert) Hovudtal TAL I TUSEN KRONER RESULTATREKNESKAP Resultat etter skatt 85 221 68 150 93 971 Netto renteinntekter i % av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

KVartalsrapport 2. KVartal 2012

KVartalsrapport 2. KVartal 2012 KVartalsrapport 2. kvartal 2012 INNHALD 3 Hovudtal, morbank/konsern 4 Kvartalsrapport 30.06.12 8 Resultatrekneskap 10 Balanse 11 Kvartalvis resultatutvikling konsern 12 Eigenkapitaloppstilling 13 Kontantstraumoppstilling

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR KVARTALSRAPPORT PR 31.12.2013 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Innskot, utlån og balanse Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 OM SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

Detaljer