Delårsrapport pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport pr. 30.06.2008"

Transkript

1 Delårsrapport pr

2 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et resultat av ordinær drift etter tap, men før skatt på kr 164,4 mill (kr 124,4 mill.). Resultatet tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (inklusiv opparbeidet overskudd) etter skatt på 8,7% (7,0%) beregnet på årsbasis, og en meravkastning utover gjennomsnittlig kortsiktig rente på 4,5% (4,0%). Netto renteinntekter var kr 157,6 mill. per (kr 121,3 mill.), eller 1,35% (1,22%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Samlede driftskostnader utgjorde kr 19,9 mill. (kr 20,3 mill.) eller 0,17% (0,20%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Tap på utlån viser netto tilbakeføring på kr 5,7 mill. På samme tidspunkt i fjor var det en netto tilbakeføring på kr 10,0 mill. Forvaltningskapitalen per var kr ,0 mill. (kr ,2 mill.). Egenkapital og kapitaldekning Selskapets aksjekapital er kr mill. Samlet egenkapital per inklusiv udisponert overskudd etter skatt utgjør kr 2.657,0 mill. Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av andre kvartal på kr 2.480,4 mill. iht. Basel II (kr 2.320,0 mill) og består i sin helhet av kjernekapital. Kapitaldekningen var 12,04% pr (12,20%). Det er ikke tatt hensyn til periodens resultat ved beregning av kapitaldekningen, da resultatet ikke er revidert. Innlån Første halvår 2008 startet med sentralbankrente på 5,25%. Grunnet uroen i kredittmarkedene var markedsrentene vesentlig høyere. 1 og 3 mnd nibor var henholdsvis 5,75 og 5,95. Kronen var ved årets begynnelse notert til 7,93 mot euro. Kronen har svingt en del mot euro i første halvår med en bunnotering 24. mars på 8,13 og en toppnotering 19. mai på 7,81. Norges Bank hevet renten med 0,25% ved 2 av 5 rentemøter i første halvår Markedet priser nå ikke inn flere rentehevinger i løpet av andre halvår og at rentene vil komme ned i løpet av Lange norske statsrenter har også beveget seg en god del dette halvåret. Laveste rente har vært 4,14% og høyest har vært 5,10% (NST472 til mai 2017). Tilsvarende eurorente er nå ca 44 rentepunkter lavere med en rente på 4,46% (NST472 mot Bund). Internasjonal økonomi har i perioden vist klart svakere tendenser. I USA har Fed kuttet rentene videre fra 4,25% til 2% som en reaksjon på kredittkrisen og avmatningen i amerikansk økonomi. Samtidig har inflasjonspresset tiltatt og Fed sier de vil ta grep for å hindre at inflasjonen blir for sterk. Eurosonen har også hatt svakere vekst, men ECB er fremdeles årvåkne i forhold til inflasjonspress, noe som resulterte i 0,25% poeng renteheving 3 juli. Det er nå åpenbart at vi er godt over konjunkturtoppen, spørsmålet nå er hvor langvarig og omfattende konjunkturnedgangen vil bli. Utlån

3 Det er i første halvår utbetalt nye lån på til sammen kr 1.553,2 mill. (kr 3.522,6 mill.). Brutto utlånsvolum har i perioden blitt redusert med kr 110,2 mill. (økt med kr 2.343,2 mill), eller med 0,5%. Brutto utlån per utgjorde kr ,5 mill. (kr ,2 mill.) fordelt med 70,6 % på fastrentelån og 29,4 % lån med flytende rente. Mislighold og overtatte pant Netto misligholdte lån var kr 0,8 mill. (kr 0 mill.). Norgeskreditt har ingen overtatte eiendommer. Eierforhold Nordea Bank Norge ASA eier samtlige aksjer i Norgeskreditt AS. Oslo, den 20. august 2008 Norgeskreditt AS Styret

4 Finansielle nøkkeltall IFRS IFRS IFRS Utdrag fra resultatregnskapet (mill. NOK) pr pr Netto renteinntekter Øvrige inntekter Driftskostnader Tap (negative tall = tilbakeføring) Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (mill. NOK) pr pr Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall pr pr Netto renteinntekter (i % av GFK) 1,35 1,22 1,27 Resultat etter skatt (i % av GFK) 1,01 0,90 0,92 Driftskostnader (i % av GFK) 0,17 0,20 0,20 Cost/income 11,16 % 15,09 % 14,99 % Tapsprosent annualisert (negative tall = tilbakeføring) -0,05 % -0,10 % -0,14 % Kjernekapitaldekning 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kapitaldekning (iht. myndighetenes kapitaldekningsforskrifter) 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kjernekapital * Egenkapitalandel 11,27 % 12,64 % 11,52 % Avkastning gjennomsnittlig EK før skatt 12,04 % 9,68 % 10,07 % Avkastning gjennomsnittlig EK etter skatt 8,66 % 6,96 % 7,24 % Meravkastning EK etter skatt utover NK's internrente flytende lån 4,45 % 3,98 % 3,91 % Utbetaling av nye lån (mill. NOK) Antall ansatte * For 2007 er årets overskudd etter skatt inkludert.

5 IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap Resultatregnskap Note pr pr kv kv NOK 1000 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende vp Andre renteinntekter og lignende inntekter (1.613) (707) Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (m/sikring) Andre rentekostnader og lignende kostnader (4.358) Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer ol. med variabel avkastn Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gavinster/tap på fiansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter

6 IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap Note pr pr kv kv Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Sum avskrivninger m.v Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) 6 (5.721) (10.027) (1.787) (1.053) Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt

7 Balanse IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap NOK 1000 Note pr pr pr Eiendeler Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån Nedskrivninger på individuelle utlån 6 (4.575) (9.140) (12.140) Nedskrivninger på grupper av utlån 6 (4.000) (26.000) (4.000) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre vp. med variabel avkastning Kortsiktige plasseringer i aksjer Sum aksjer og andre vp. med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler

8 Balanse IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap NOK 1000 Note pr pr pr Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner ( ) ( ) ( ) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Finansielle instrumenter 7, Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital Periodens resultat etter skatt Sum gjeld og egenkapital

9 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK halvår halvår 2007 Hele 2007 Bokført direkte mot egenkapitalen Driftsresultat etter skatt Sum endring i egenkapitalen Tildeles: Aksjonærene i Norgeskreditt AS Minoritetsinteresser Sum Kontantstrømanalyse NOK 1000 Første halvår 2008 Første halvår 2007 Hele 2007 Resultat før skatt Skattekostnad (46.171) (34.993) (74.739) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (7.565) (9.000) (28.000) Tilført fra årets virksomhet Endring av utlånsvolum ( ) ( ) Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (5.609) (6.796) ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner Endring av øvrige fordringer (6.053) Endring av øvrig gjeld ( ) (26.696) A Netto kontantstrøm fra driften Tilgang varige driftsmidler (349) (304) (306) Endring av plasseringer i aksjer Endring beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre (4) B Netto kontantstrøm fra investeringer (354) Utbetalt konsernbidrag. ( ) ( ) ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd (303) (417) (418) Ført direkte mot EK C Netto kontantstrøm fra finansiering ( ) ( ) ( ) A+B+C Netto likviditetsendring (13.370) (2.956) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr /

10 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Norgeskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Regnskapet for første halvår 2008 presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet ble for første gang utarbeidet i samsvar med prinsippene i IFRS pr , men behandling av pensjoner har fra fulgt IAS 19 Ytelser til ansatte, i tråd med NRS 6 som ble vedtatt i september Regnskapsprinsippene er uendret i forhold til årsrapporten for Note 2 Segmentinformasjon Norgeskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Norgeskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Norgeskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Utbytte/konsernbidrag Det er i 2. kvartal 2008 utbetalt konsernbidrag til morselskapet Nordea Bank Norge ASA med NOK 265 mill., som gjelder Norgeskreditts årsregnskap for 2007 vedtatt av generalforsamlingen den Note 4 Spesifikasjon av endring i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital 1) Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling 77 Tilført fra årets resultat Balanse 30. juni NOK 1000 Aksjekapial Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital 1) Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Tilført fra årets resultat Balanse 30. juni Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA.

11 Note 5 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK halvår halvår Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK halvår halvår Tilgjengelig for salg, realisert Finansielle instrumenter i handelsporteføljen Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

12 Note 6 Tap på utlån og nedskrivning på utlån med verdifall Tap på utlån NOK hå hå Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån 0 0 Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall NOK halvår halvår 2007 Individuelt vurderte lån Utlåns-grupper Sum Individuelt vurderte lån Utlånsgrupper Sum Nedskrivninger pr. 1. januar Økte nedskrivninger i perioden 0 0 Nye nedskrivninger i perioden 0 0 Tilbakeførte nedskrivninger i perioden Sum endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger pr. 30. juni Utlån og fordringer på kunder og nedskrivning for verdifall NOK jun jun Utlån og fordringer på kunder uten verdifall Utlån og fordringer på kunder med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte Sum utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte lån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte 0 0 Nedskrivning på utlånsgrupper med verdifall Sum nedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Nøkkeltall 30. jun jun Andel utlån med verdifall, brutto 1, i % 0,21 0,27 Andel utlån med verdifall, netto 2, i % 0,19 0,22 Samlet nedskrivningsgrad 3, i % 0,04 0,17 Nedskrivningsgrad utlån med verdifall 4, i % 9,25 17,03 Misligholdte utlån uten verdifall 5, i NOK Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Totalte nedkrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer, i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 5 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, uten verdifall).

13 Note 7 Klassifisering av finansielle instrumenter Av eiendelene listet opp under, er utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til og fordringer på kunder, rentebærende verdipapirer, derivater, samt påløpte renter av de nevnte postene, eksponert for kredittrisiko. Eksponeringen tilsvarer den bokførte verdien angitt i noten. Pr NOK 1000 Eiendeler Utlån og fordringer Handelsportefølje Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikkefinansielle eiendeler Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker 4 4 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer 0 Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Handelsportefølje Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikkefinansiell gjeld Sum Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Sum gjeld

14 Pr NOK 1000 Utlån og fordringer Handelsportefølje Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikke-finansielle eiendeler Sum Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer 0 Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Handelsportefølje Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikke-finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Sum gjeld Sum

15 Note 8 Derivater Pr Virkelig verdi NOK 1000 Positiv Negativ Nominell verdi Derivater i handelsporteføljen Renteswapper FRA-kontrakter Sum Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater Pr Virkelig verdi NOK 1000 Positiv Negativ Nominell verdi Derivater i handelsporteføljen Renteswapper FRA-kontrakter Sum Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater

16 Note 9 Kapitaldekning Norgeskreditt er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravsforskriften (Basel II) Ansvarlig kapital består av kjernekapital (i hovedsak innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (i hovedsak ansvarlig lånekapital). Norgeskreditt har ikke ansvarlig lånekapital. Overgangsreglene angir at institusjoner som bruker IRB- metode for å beregne kapitalkravet, i 2007, 2008 og 2009 skal ha en ansvarlig kapital på henholdsvis 95% (2007), 90% (2008) og 80% (2009) av det som Basel I regelverket ville gitt. Ansvarlig kapital NOK Egenkapital Utsatt skattefordel IRB-avsetning shortfall (-) Akt. tap på pensjonsforpl. ført mot EK Kjernekapital = sum ansvarlig kapital Periodens delårsresultat er ikke inkludert i egenkapitalen, da resultatet ikke er revidert. 2 Dersom forventet tap beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften for grunnleggende IRB metode overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, fremkommer et underskudd på nedskrivninger (shortfall). I henhold til Basel II skal underskuddet på nedskrivninger komme til fradrag med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen, eller med 100% i kjernekapitalen dersom selskapet ikke har tilleggskapital. 3 Netto aktuarielle tap på pensjonsforpliktelsen ble ført mot egenkapitalen 1. januar I henhold til Kredittilsynets overgangsregler kan 4/5 av bruttoendringen i pensjonsforpliktelsen legges til i kjernekapitalen i 2005, 3/5 i 2006, 2/5 i 2007 og 1/5 i Beregning av kapitalkrav NOK mill. Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav andre Standardmetode hvorav personkunder hvorav stat og statlige institusjoner hvorav andre Markedsrisiko Operasjonell risiko Sjablongmetode Sum før gulvregler Justering for minimumsgrenser Tilleggskrav iht. overgangsordning Totalsum

17 Kapitaldekning Kjernekapitaldekning i % 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kapitaldekning i % 12,0 % 12,2 % 12,6 % Minstekravet til kapitaldekning er 8,0%, og kravet har vært oppfylt gjennom hele perioden. Kapitalkravanalyse pr. 30. juni 2008 Eksponeringsklasser Gj.snitt risikovekt i % Kapitalkrav Bedrifter 53 % 982 Institusjoner 16 % 1 Personkunder 65 % 8 Stat og statlige institusjoner 20 % 3 Andre 58 % 13 Sum kredittrisiko Note 10 Risiko- og usikkerhetsfaktorer Norgeskreditt har hovedsakelig eksponering mot næringseiendomsmarkedet. Geografisk er eksponeringen størst i det sentrale østlandsområdet og i Bergen med omegn. Den siste tidens uro i kredittmarkedet har også smittet over på eiendomsmarkedet, og risikoen knyttet til eksponering i dette markedet vurderes å ha økt. Porteføljen i Norgeskreditt vurderes å være godt sikret. Norgeskreditt har også risikoer som markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. For mer informasjon om risikosammensetningen, se årsberetningen for Det forventes ikke at de ovennevnte eksponeringene og risikoene vil ha noen vesentlig negativ effekt på selskapet de tre neste månedene.

18 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Styret og administrerende direktør bekrefter at halvårsrapporten gir et riktig bilde av selskapets virksomhet, økonomiske stilling og resultat, og at risiko- og usikkerhetsfaktorer av betydning for selskapet er beskrevet på en rettvisende måte. Oslo, 20. august 2008 Styret i Norgeskreditt AS Jan Fredrik Thronsen Styreleder Odd Kristian Stavaas Nestleder i styret Peter Groth Peder B. Backe Per Skaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vigdis Bruland Styremedlem 1 Svein Dugstad Adm. direktør 1 Ansattes representant

Delårsrapport pr

Delårsrapport pr Delårsrapport pr. 30.09.2008 Delårsrapport 1. januar - 30. september 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde pr. tredje kvartal

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS har i løpet av 2009 blitt endret fra å være et selskap spesialisert på langsiktig finansiering

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde per tredje kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.9.2010 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Resultatregnskap (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i første halvår 2009 et resultat

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2009 Nordea Eiendomskreditt AS Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Nordea Eiendomskreditt AS oppnådde i første kvartal 2009 et resultat

Detaljer

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 30.6.2010 Nordea Eiendomskreditt AS Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS

Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS Kvartalsrapport pr. 31.03.2008 Norgeskreditt AS Kvartalsrapport 1. januar - 31. mars 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN

Kvartalsregnskap .07. Pr. 30.0. Sparebanken BIEN Kvartalsregnskap Pr. 30.0.06.07.07 Sparebanken BIEN Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 2. kvartal 2007 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

2

2 2 3 4 LCR LCR 5 Morbank RESULTATREGNSKAP Konsern 1-3. kvartal 1-3. kvartal Året 3. kvartal 3. kvartal 1-3. kvartal 3. kvartal Året 2016 2015 Tall i tusen kroner NOTE 2016 2016 2015 140.666 135.382 182.747

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer