Delårsrapport pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport pr. 30.06.2008"

Transkript

1 Delårsrapport pr

2 Delårsrapport første halvår 2008 Innledning Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet. Resultatregnskap Norgeskreditt oppnådde i første halvår 2008 et resultat av ordinær drift etter tap, men før skatt på kr 164,4 mill (kr 124,4 mill.). Resultatet tilsvarer en avkastning på gjennomsnittlig egenkapital (inklusiv opparbeidet overskudd) etter skatt på 8,7% (7,0%) beregnet på årsbasis, og en meravkastning utover gjennomsnittlig kortsiktig rente på 4,5% (4,0%). Netto renteinntekter var kr 157,6 mill. per (kr 121,3 mill.), eller 1,35% (1,22%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Samlede driftskostnader utgjorde kr 19,9 mill. (kr 20,3 mill.) eller 0,17% (0,20%) av gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnet på årsbasis. Tap på utlån viser netto tilbakeføring på kr 5,7 mill. På samme tidspunkt i fjor var det en netto tilbakeføring på kr 10,0 mill. Forvaltningskapitalen per var kr ,0 mill. (kr ,2 mill.). Egenkapital og kapitaldekning Selskapets aksjekapital er kr mill. Samlet egenkapital per inklusiv udisponert overskudd etter skatt utgjør kr 2.657,0 mill. Selskapets netto ansvarlige kapital var ved utgangen av andre kvartal på kr 2.480,4 mill. iht. Basel II (kr 2.320,0 mill) og består i sin helhet av kjernekapital. Kapitaldekningen var 12,04% pr (12,20%). Det er ikke tatt hensyn til periodens resultat ved beregning av kapitaldekningen, da resultatet ikke er revidert. Innlån Første halvår 2008 startet med sentralbankrente på 5,25%. Grunnet uroen i kredittmarkedene var markedsrentene vesentlig høyere. 1 og 3 mnd nibor var henholdsvis 5,75 og 5,95. Kronen var ved årets begynnelse notert til 7,93 mot euro. Kronen har svingt en del mot euro i første halvår med en bunnotering 24. mars på 8,13 og en toppnotering 19. mai på 7,81. Norges Bank hevet renten med 0,25% ved 2 av 5 rentemøter i første halvår Markedet priser nå ikke inn flere rentehevinger i løpet av andre halvår og at rentene vil komme ned i løpet av Lange norske statsrenter har også beveget seg en god del dette halvåret. Laveste rente har vært 4,14% og høyest har vært 5,10% (NST472 til mai 2017). Tilsvarende eurorente er nå ca 44 rentepunkter lavere med en rente på 4,46% (NST472 mot Bund). Internasjonal økonomi har i perioden vist klart svakere tendenser. I USA har Fed kuttet rentene videre fra 4,25% til 2% som en reaksjon på kredittkrisen og avmatningen i amerikansk økonomi. Samtidig har inflasjonspresset tiltatt og Fed sier de vil ta grep for å hindre at inflasjonen blir for sterk. Eurosonen har også hatt svakere vekst, men ECB er fremdeles årvåkne i forhold til inflasjonspress, noe som resulterte i 0,25% poeng renteheving 3 juli. Det er nå åpenbart at vi er godt over konjunkturtoppen, spørsmålet nå er hvor langvarig og omfattende konjunkturnedgangen vil bli. Utlån

3 Det er i første halvår utbetalt nye lån på til sammen kr 1.553,2 mill. (kr 3.522,6 mill.). Brutto utlånsvolum har i perioden blitt redusert med kr 110,2 mill. (økt med kr 2.343,2 mill), eller med 0,5%. Brutto utlån per utgjorde kr ,5 mill. (kr ,2 mill.) fordelt med 70,6 % på fastrentelån og 29,4 % lån med flytende rente. Mislighold og overtatte pant Netto misligholdte lån var kr 0,8 mill. (kr 0 mill.). Norgeskreditt har ingen overtatte eiendommer. Eierforhold Nordea Bank Norge ASA eier samtlige aksjer i Norgeskreditt AS. Oslo, den 20. august 2008 Norgeskreditt AS Styret

4 Finansielle nøkkeltall IFRS IFRS IFRS Utdrag fra resultatregnskapet (mill. NOK) pr pr Netto renteinntekter Øvrige inntekter Driftskostnader Tap (negative tall = tilbakeføring) Resultat av ordinær drift Skattekostnad Resultat etter skatt Utdrag fra balansen (mill. NOK) pr pr Nedbetalingslån Tapsavsetninger Andre eiendeler Lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) Nøkkeltall pr pr Netto renteinntekter (i % av GFK) 1,35 1,22 1,27 Resultat etter skatt (i % av GFK) 1,01 0,90 0,92 Driftskostnader (i % av GFK) 0,17 0,20 0,20 Cost/income 11,16 % 15,09 % 14,99 % Tapsprosent annualisert (negative tall = tilbakeføring) -0,05 % -0,10 % -0,14 % Kjernekapitaldekning 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kapitaldekning (iht. myndighetenes kapitaldekningsforskrifter) 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kjernekapital * Egenkapitalandel 11,27 % 12,64 % 11,52 % Avkastning gjennomsnittlig EK før skatt 12,04 % 9,68 % 10,07 % Avkastning gjennomsnittlig EK etter skatt 8,66 % 6,96 % 7,24 % Meravkastning EK etter skatt utover NK's internrente flytende lån 4,45 % 3,98 % 3,91 % Utbetaling av nye lån (mill. NOK) Antall ansatte * For 2007 er årets overskudd etter skatt inkludert.

5 IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap Resultatregnskap Note pr pr kv kv NOK 1000 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av innskudd i og utlån til kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende vp Andre renteinntekter og lignende inntekter (1.613) (707) Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (m/sikring) Andre rentekostnader og lignende kostnader (4.358) Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter Sum gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer ol. med variabel avkastn Urealiserte gevinster/tap på finansielle eiendeler Realiserte gavinster/tap på fiansielle eiendeler Sum netto verdiendring og gevinst/tap på finansielle instrumenter

6 IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap Note pr pr kv kv Andre driftsinntekter Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Sum avskrivninger m.v Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Totalsum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Tap på utlån, garantier m.v. (negative tall er tilbakeførte tap) 6 (5.721) (10.027) (1.787) (1.053) Skatt på ordinært resultat Driftsresultat etter skatt

7 Balanse IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap NOK 1000 Note pr pr pr Eiendeler Sum kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer uten avtalt løpetid Utlån og fordringer med avtalt løpetid Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Nedbetalingslån Nedskrivninger på individuelle utlån 6 (4.575) (9.140) (12.140) Nedskrivninger på grupper av utlån 6 (4.000) (26.000) (4.000) Sum netto utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer med fast avkastning Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum rentebærende verdipapirer med fast avkastning Aksjer og andre vp. med variabel avkastning Kortsiktige plasseringer i aksjer Sum aksjer og andre vp. med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Finansielle instrumenter Andre eiendeler Sum andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Opptjente ikke innbetalte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler

8 Balanse IFRS-regnskap IFRS-regnskap IFRS-regnskap NOK 1000 Note pr pr pr Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid Sum gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak egne ikke-amortiserte obligasjoner ( ) ( ) ( ) Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Finansielle instrumenter 7, Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt - Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Sum ansvarlig lånekapital Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Fond for urealiserte gevinster Sum egenkapital Periodens resultat etter skatt Sum gjeld og egenkapital

9 Oppstilling over endringer i egenkapitalen NOK halvår halvår 2007 Hele 2007 Bokført direkte mot egenkapitalen Driftsresultat etter skatt Sum endring i egenkapitalen Tildeles: Aksjonærene i Norgeskreditt AS Minoritetsinteresser Sum Kontantstrømanalyse NOK 1000 Første halvår 2008 Første halvår 2007 Hele 2007 Resultat før skatt Skattekostnad (46.171) (34.993) (74.739) Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til dekning av tap (7.565) (9.000) (28.000) Tilført fra årets virksomhet Endring av utlånsvolum ( ) ( ) Reduksjon av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (5.609) (6.796) ( ) Endring av gjeld til kredittinstitusjoner Endring av øvrige fordringer (6.053) Endring av øvrig gjeld ( ) (26.696) A Netto kontantstrøm fra driften Tilgang varige driftsmidler (349) (304) (306) Endring av plasseringer i aksjer Endring beholdning av ihendehaverobligasjoner emittert av andre (4) B Netto kontantstrøm fra investeringer (354) Utbetalt konsernbidrag. ( ) ( ) ( ) Reduksjon i innbetalte medlemsinnskudd (303) (417) (418) Ført direkte mot EK C Netto kontantstrøm fra finansiering ( ) ( ) ( ) A+B+C Netto likviditetsendring (13.370) (2.956) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr /

10 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Norgeskreditts selskapsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og International Financial Reporting Standards (IFRS), fastsatt av EU. Regnskapet for første halvår 2008 presenteres i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Regnskapet ble for første gang utarbeidet i samsvar med prinsippene i IFRS pr , men behandling av pensjoner har fra fulgt IAS 19 Ytelser til ansatte, i tråd med NRS 6 som ble vedtatt i september Regnskapsprinsippene er uendret i forhold til årsrapporten for Note 2 Segmentinformasjon Norgeskreditt er vurdert å ha ett virksomhetssegment. Dette følger av måten selskapet er organisert og ledet, herunder systemet for internrapportering hvor virksomheten i det alt vesentlige styres som ett segment. De tjenester Norgeskreditt leverer anses å være gjenstand for samme risiko og avkastningskrav. Norgeskreditt inngår i segmentet Nordic Banking i Nordea Bank Norge konsernet. Note 3 Utbytte/konsernbidrag Det er i 2. kvartal 2008 utbetalt konsernbidrag til morselskapet Nordea Bank Norge ASA med NOK 265 mill., som gjelder Norgeskreditts årsregnskap for 2007 vedtatt av generalforsamlingen den Note 4 Spesifikasjon av endring i egenkapitalen NOK 1000 Aksjekapial Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital 1) Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Aksjebasert betaling 77 Tilført fra årets resultat Balanse 30. juni NOK 1000 Aksjekapial Ubunden Bunden egenkapital egenkapital gevinster overskudd Sum egenkapital 1) Fond for urealiserte Tilbakeholdt Balanse 1. januar Utbetalt konsernbidrag for Tilført fra årets resultat Balanse 30. juni Selskapets aksjekapital pr var på NOK ,-. Antall aksjer var , hver pålydende NOK 100,-. Alle aksjene er eiet av Nordea Bank Norge ASA.

11 Note 5 Netto gevinster og tap på finansielle instrumenter NOK halvår halvår Aksjer Rentebærende verdipapirer Andre finansielle instrumenter Valutagevinster/tap Sum Netto gevinster og tap for kategorier av finansielle instrumenter NOK halvår halvår Tilgjengelig for salg, realisert Finansielle instrumenter i handelsporteføljen Finansielle instrumenter i sikringsporteføljen herav netto gevinst/tap på sikrede poster herav netto gevinst/tap på sikringsinstrumenter Sum

12 Note 6 Tap på utlån og nedskrivning på utlån med verdifall Tap på utlån NOK hå hå Periodens endring i nedskrivninger på individuelle lån Periodens endring i nedskrivninger på grupper av lån 0 0 Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap Sum tap på utlån Avstemming av nedskrivninger på utlån med verdifall NOK halvår halvår 2007 Individuelt vurderte lån Utlåns-grupper Sum Individuelt vurderte lån Utlånsgrupper Sum Nedskrivninger pr. 1. januar Økte nedskrivninger i perioden 0 0 Nye nedskrivninger i perioden 0 0 Tilbakeførte nedskrivninger i perioden Sum endringer via resultatregnskapet Nedskrivninger benyttet til dekning av konstaterte tap Nedskrivninger pr. 30. juni Utlån og fordringer på kunder og nedskrivning for verdifall NOK jun jun Utlån og fordringer på kunder uten verdifall Utlån og fordringer på kunder med verdifall; Tapsutsatte Misligholdte Sum utlån og fordringer før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelt vurderte lån med verdifall Tapsutsatte Misligholdte 0 0 Nedskrivning på utlånsgrupper med verdifall Sum nedskrivninger Netto utlån og fordringer på kunder Nøkkeltall 30. jun jun Andel utlån med verdifall, brutto 1, i % 0,21 0,27 Andel utlån med verdifall, netto 2, i % 0,19 0,22 Samlet nedskrivningsgrad 3, i % 0,04 0,17 Nedskrivningsgrad utlån med verdifall 4, i % 9,25 17,03 Misligholdte utlån uten verdifall 5, i NOK Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 2 Individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall etter nedskrivninger, i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 3 Totalte nedkrivninger i prosent av totale utlån og fordringer før nedskrivninger. 4 Nedskrivninger på individuelt vurderte utlån og fordringer, i prosent av individuelt vurderte utlån og fordringer med verdifall før nedskrivninger. 5 Misligholdte utlån og fordringer, ikke nedskrevet som følge av fremtidige kontantstrømmer (inkludert i Utlån og fordringer, uten verdifall).

13 Note 7 Klassifisering av finansielle instrumenter Av eiendelene listet opp under, er utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, utlån til og fordringer på kunder, rentebærende verdipapirer, derivater, samt påløpte renter av de nevnte postene, eksponert for kredittrisiko. Eksponeringen tilsvarer den bokførte verdien angitt i noten. Pr NOK 1000 Eiendeler Utlån og fordringer Handelsportefølje Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikkefinansielle eiendeler Sum Kontanter og innskudd i sentralbanker 4 4 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer 0 Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Handelsportefølje Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikkefinansiell gjeld Sum Gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Sum gjeld

14 Pr NOK 1000 Utlån og fordringer Handelsportefølje Eiendeler til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Tilgjengelig for salg Ikke-finansielle eiendeler Sum Eiendeler Kontanter og innskudd i sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer 0 Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Varige driftsmidler Utsatt skattefordel Andre eiendeler (kundefordringer) Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld Handelsportefølje Gjeld til virkelig verdi over resultatet Derivater brukt til sikring Annen finansiell gjeld Ikke-finansiell gjeld Innskudd fra kredittinstitusjoner Utstedte verdipapirer Derivater Endring i virkelig verdi på sikrede poster i rentesikringsporteføljen Betalbar skatt Annen gjeld Påløpte ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån Sum gjeld Sum

15 Note 8 Derivater Pr Virkelig verdi NOK 1000 Positiv Negativ Nominell verdi Derivater i handelsporteføljen Renteswapper FRA-kontrakter Sum Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater Pr Virkelig verdi NOK 1000 Positiv Negativ Nominell verdi Derivater i handelsporteføljen Renteswapper FRA-kontrakter Sum Derivater brukt som sikring Renteswapper Sum Sum derivater

16 Note 9 Kapitaldekning Norgeskreditt er underlagt krav til ansvarlig kapital i henhold til Kapitalkravsforskriften (Basel II) Ansvarlig kapital består av kjernekapital (i hovedsak innbetalt aksjekapital og annen egenkapital) og tilleggskapital (i hovedsak ansvarlig lånekapital). Norgeskreditt har ikke ansvarlig lånekapital. Overgangsreglene angir at institusjoner som bruker IRB- metode for å beregne kapitalkravet, i 2007, 2008 og 2009 skal ha en ansvarlig kapital på henholdsvis 95% (2007), 90% (2008) og 80% (2009) av det som Basel I regelverket ville gitt. Ansvarlig kapital NOK Egenkapital Utsatt skattefordel IRB-avsetning shortfall (-) Akt. tap på pensjonsforpl. ført mot EK Kjernekapital = sum ansvarlig kapital Periodens delårsresultat er ikke inkludert i egenkapitalen, da resultatet ikke er revidert. 2 Dersom forventet tap beregnet i henhold til kapitaldekningsforskriften for grunnleggende IRB metode overskrider nedskrivningene beregnet etter utlånsforskriften for de samme engasjementene, fremkommer et underskudd på nedskrivninger (shortfall). I henhold til Basel II skal underskuddet på nedskrivninger komme til fradrag med 50 % i kjernekapitalen og 50 % i tilleggskapitalen, eller med 100% i kjernekapitalen dersom selskapet ikke har tilleggskapital. 3 Netto aktuarielle tap på pensjonsforpliktelsen ble ført mot egenkapitalen 1. januar I henhold til Kredittilsynets overgangsregler kan 4/5 av bruttoendringen i pensjonsforpliktelsen legges til i kjernekapitalen i 2005, 3/5 i 2006, 2/5 i 2007 og 1/5 i Beregning av kapitalkrav NOK mill. Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kapitalkrav Risikovektede eiendeler Kredittrisiko IRB grunnleggende metode hvorav bedriftskunder hvorav institusjoner hvorav andre Standardmetode hvorav personkunder hvorav stat og statlige institusjoner hvorav andre Markedsrisiko Operasjonell risiko Sjablongmetode Sum før gulvregler Justering for minimumsgrenser Tilleggskrav iht. overgangsordning Totalsum

17 Kapitaldekning Kjernekapitaldekning i % 12,0 % 12,2 % 12,6 % Kapitaldekning i % 12,0 % 12,2 % 12,6 % Minstekravet til kapitaldekning er 8,0%, og kravet har vært oppfylt gjennom hele perioden. Kapitalkravanalyse pr. 30. juni 2008 Eksponeringsklasser Gj.snitt risikovekt i % Kapitalkrav Bedrifter 53 % 982 Institusjoner 16 % 1 Personkunder 65 % 8 Stat og statlige institusjoner 20 % 3 Andre 58 % 13 Sum kredittrisiko Note 10 Risiko- og usikkerhetsfaktorer Norgeskreditt har hovedsakelig eksponering mot næringseiendomsmarkedet. Geografisk er eksponeringen størst i det sentrale østlandsområdet og i Bergen med omegn. Den siste tidens uro i kredittmarkedet har også smittet over på eiendomsmarkedet, og risikoen knyttet til eksponering i dette markedet vurderes å ha økt. Porteføljen i Norgeskreditt vurderes å være godt sikret. Norgeskreditt har også risikoer som markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. For mer informasjon om risikosammensetningen, se årsberetningen for Det forventes ikke at de ovennevnte eksponeringene og risikoene vil ha noen vesentlig negativ effekt på selskapet de tre neste månedene.

18 Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Styret og administrerende direktør bekrefter at halvårsrapporten gir et riktig bilde av selskapets virksomhet, økonomiske stilling og resultat, og at risiko- og usikkerhetsfaktorer av betydning for selskapet er beskrevet på en rettvisende måte. Oslo, 20. august 2008 Styret i Norgeskreditt AS Jan Fredrik Thronsen Styreleder Odd Kristian Stavaas Nestleder i styret Peter Groth Peder B. Backe Per Skaug Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vigdis Bruland Styremedlem 1 Svein Dugstad Adm. direktør 1 Ansattes representant

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS

Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS Delårsrapport pr. 31.3.2011 Nordea Eiendomskreditt AS 1 2 Nordea Eiendomskreditt AS (Tallene i parentes er fjorårets tilsvarende tall for selskapet) Nordea Eiendomskreditts formål er å yte og erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2009 Nordea Eiendomskreditt AS Innhold Innhold... 2 Presentasjon av Nordea Eiendomskreditt AS... 3 Finansielle nøkkeltall... 4 Årsberetning... 5 Resultatregnskap... 10 Oppstilling av totalresultat...

Detaljer

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS

Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS Årsrapport 2010 Nordea Eiendomskreditt AS - 2 - Innhold Innhold... 2 Finansielle nøkkeltall... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap... 9 Utvidet resultatregnskap etter IAS 1... 10 Balanse... 10 Oppstilling

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. kvartal 2006 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge - konsernet Resultatsammendrag første kvartal 2006 Driftsresultatet var NOK 1 114m, en økning på 39 % sammenlignet med samme periode

Detaljer

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS

Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Regnskap for 1. halvår og 2. kvartal 2011 Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS 2. kvartal 2011 Kvartalsberetning Oppsummering av første halvår

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2009 Gjensidige bank ASa Delårsrapport andre kvartal og første halvår 2009 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i og har hovedkontor i Førde.

Detaljer

DelÅrsrapport 1. kvartal

DelÅrsrapport 1. kvartal gjensidige.com DelÅrsrapport 1. kvartal 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 VIRKSOMHETEN Gjensidige Bank ble lansert i 2007 og har hovedkontor i Førde. I

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com DelÅrsrapport andre kvartal og første halvår 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk andre kvartal og første halvår 2010 Positivt resultat i andre kvartal og første halvår

Detaljer

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011

Halvårsrapport. 2. kvartal 2011 Halvårsrapport 2. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 2. kv. 11 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015

BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 BN Bank ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 KONSERN Resultatregnskap... 8 Balanse... 9 Endring i egenkapital...10 Kontantstrømoppstilling...11 Noter...12 Note 1.

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.)

Halvårsrapport 2009. (Resultat hittil i år. I parentes vises tall for tilsvarende periode i 2008.) Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport 2009 Positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 8,1 mill kr ( kr 16,5 mill). - Netto renteinntekter: kr.28,5 mill (kr.42,5 mill). - Netto provisjons- og andre inntekter:

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal STYRETS BERETNING 2 / 16 Styrets beretning 2. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 3. kv. 12 2. kv. 12 1. kv. 12 4. kv. 11 3. kv. 11 2. kv. 11 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS

Andre. 1kvartal. Første. 3kvartal. Fjerde 4kvartal. Tredje. 2kvartal. Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Første 1kvartal 2015 Andre 2kvartal 2015 Fjerde 4kvartal 2015 Tredje 3kvartal 2015 Halvårsrapport 2015 Storebrand Boligkreditt AS Innhold Resultatregnskap..................................................................

Detaljer

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.)

HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) Delårsrapport 1. kvartal 2011 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 1. kv. 11 4. kv. 10 3. kv. 10 2. kv. 10 1. kv. 10 4. kv. 09 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009

Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern 1. halvår 2009 Storebrand Bank Konsern - halvårsberetning for og pr. 30. juni 2009 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2008) Storebrand Bank Konsern oppnådde i 1. halvår

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Styrets beretning 2 / 14 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. er selskapets

Detaljer

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA

Halvårsrapport. Storebrand Bank ASA Halvårsrapport Storebrand Bank ASA 2. kvartal 2014 Storebrand Bank Konsern - Halvårsberetning for 1. halvår 2014 (Resultattall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2013. Balansetall i parentes gjelder

Detaljer

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert)

RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2015 april-juni (urevidert) RAPPORT FOR 2. KVARTAL april-juni (urevidert) OM KOMMUNALBANKEN Kommunalbanken AS ble organisert som et aksjeselskap 1. november 1999, som en videreføring av statsbanken Norges Kommunalbank, etablert i

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport andre kvartal og første halvår 2011 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2011 Ny daglig leder i Gjensidige Bank Strukturell

Detaljer