Artsdatabanken som kilde til kunnskap om naturmangfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Artsdatabanken som kilde til kunnskap om naturmangfold"

Transkript

1 Artsdatabanken som kilde til kunnskap om naturmangfold Arild Lindgaard Artsdatabanken 26. november 2014 Lillehammer Foto: Ann Kristin Stenshjemmet

2 Kort om Artsdatabanken Etablert i 2005 Underlagt Kunnskapsdept., som også oppnevner styret Nasjonalt fellesforetak, hjemlet i lov om universiteter og høyskoler Administrativt knyttet til NTNU 13 fast ansatte pr. oktober % av budsjettet benyttes til kjøp av tjenester hos vitenskapelige institusjoner Er et viktig virkemiddel i arbeidet med å styrke en kunnskapsbasert forvaltning.

3 Dette vil myndighetene med Artsdatabanken Artsdatabanken skal gi samfunnet oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om biologisk mangfold for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for forvaltning, organisasjoner og andre brukere. Artsdatabanken skal også være en pådriver i utviklingen av infrastruktur for innsamling og formidling av data om det biologiske mangfoldet i Norge.

4 Sentrale oppgaver Infrastruktur for kunnskapsforvaltning Artsnavn Naturtyper i Norge Vitenskapsbaserte utredninger Rødliste for arter Rødliste for naturtyper Risikovurdering av fremmede arter Ny kunnskap Artsprosjektet Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artskart Artsobservasjoner Arter på nett Internasjonalt samarbeid

5 Infrastruktur for kunnskapsforvaltning Artsnavnebasen En dynamisk base der det stadig legges inn nye navn og navnelister Navet for Artsdatabankens arbeid arter per 20. oktober 2014 Vil være Norges komplette navneregister for arter (norsk, latin og synonymer) Artsdatabanken vil utvikle dynamiske kodelister fra denne til bruk i eksterne applikasjoner

6 Infrastruktur for kunnskapsforvaltning Naturtyper i Norge (NiN) Sentralt verktøy for arbeid med naturmangfold Vitenskapelig plattform Beskriver all norsk natur Felles begrepsapparat Grunnlag for kartlegging av naturtyper Grunnlag for rødlistevurdering av naturtyper

7 trinndelt miljøgradient (f.eks. uttørkingsfare) frisk tørke- svært tørutsatt keutsatt Typifiserings- og beskrivelsessystem NATURSYSTEM BESKRIVELSESSYSTEM Hovedtypegruppe Dominans 1 Fastmarkssystemer (landsystemer) Gran HTG 2 HTG 7 HT 1 Tresjiktssuksesjonstilstand 33 Hovedtype Flomskogsmark Tresjiktstetthet Tilstandsvariasjon 4 Hovedtype (Fastmarks-) skogsmark Tilstandsvariasjon HT 45 Gammelskog Middels tett skog Objektinnhold Dødvedinnhold Sterkt nedbrutt læger med stor dimensjon Regional variasjon bioklimatiske seksjoner klart oseanisk kalk- inter- kalkrik svært fattig mediær kalkrik Regional trinndelt miljøgradient (f.eks. kalkinnhold) variasjon bioklimatiske soner sørboreal Grunntype: T23,1 Blåbærskog

8 NiN 2.0 Lansering 2015 Ny og forbedret versjon av NiN Sterkere vitenskapelige prinsipper for typifisering Større «ryddighet» ift. begreper og nivåer Artsdata mer direkte inn på typene Naturtyper i Norge introduksjon Egen introduksjonspublikasjon (art. 1 light) Kartleggingsveileder Egen publikasjon som lanseres samtidig med NiN 2.0 (nettbasert + pdf) Naturtyper på nett Videreutvikling av Naturtypebasen Fokus på navigasjon og funksjonalitet (tilsv. Arter på nett) Bedre integrering av innhold Lanseringsseminar Foto: Arild Lindgaard

9 Tankegangen bak kartleggingsveilederen - prosess Prosjektdefinering, kontrakter, formål Del 1 Forarbeid Del 2 Feltarbeid Kartleggingsprosessens 3 deler Del 3 Etterarbeid Kartanalyser, rapport, publisering Eksempler på typiske utfordringer som adresseres: Egenskaper knyttet til kartleggingsområdet Egenskaper knyttet til materialet Egenskaper knyttet til utstyret Egenskaper knyttet til inventøren osv

10 Ny kunnskap Artsprosjektet ny kunnskap Etablert av Miljøverndepartementet i 2009 Målet er å styrke kunnskapen om artene i Norge Foto: Geir Mogen Ambisjonen er å kartlegge alle flercellede arter av planter og dyr i Norge Kompetansebygging etablert en forskerskole i samarbeid med Norges Forskningsråd DNA-strekkoding livets bibliotek

11 Ny kunnskap Ny kunnskap om artsmangfoldet 1165 nye arter Foto: Kristin Brandrud og Arnstein Staverløkk

12 Risikovurderinger Vitenskapelig baserte risikovurderinger Risiko for tap av arter og naturtyper Rødlister Økologisk risiko knyttet til fremmede arter Inkl. Svartelista

13 Rødliste for arter 2010 > vurderte arter i 2010 De aller fleste arter i Norge har levedyktige bestander (LC) 22 % står på Rødlista (RE, CR, EN, VU, NT, DD) 11 % av artene betegnes som truet (CR, EN, VU) Medfører ikke automatisk noen form for vern Den viktigste årsaken til at arter blir truet er arealendringer 50 % av de truede artene finnes i skog Foto: Kjell Thowsen

14 Risikovurderinger Hvordan havner en art på Rødlista? Retningslinjer utviklet av Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) 26 ekspertgrupper i Norge Arten har en kraftig tilbakegang Ikke bare sjeldne arter Arten finnes på et lite område Fragmentert (mange små bestand) Pågående nedgang Store svigninger i bestanden Arten er svært sjelden Vanlig uer Sebastes norvegicus Foto: «yetdark» CC BY-SA 2.0

15 Rødlistekategorier Hva er forskjellen på Rødlistearter og truete arter? Truet Behandlet Fremmed art Uklar taxonomi

16 Antall arter Antall rødlistearter i hver gruppe Regionalt utdødd (125 arter totalt siden 1800) Truete arter (CR, EN og VU) Nær truet (NT)

17 Norsk rødliste for arter 2015 Tidsplan og milepæler Vurderingsperiode : januar-desember 2014 Innsyn i vurderingene: februar-april 2015 Bokproduksjon: 2015 Lansering: oktober/november 2015 Påvirkning og miljøforhold 2016 Brukerundersøkelse gjennomføres nå: https://no.surveymonkey.com/s/rodlista2015

18 Rødlista for naturtyper 2011: Første gang naturtyper risikovurderes Tilsvarende metodikk og kriterier som for arter (+ tilstandsvurderinger) Ingen naturtyper er vurdert som forsvunnet i vurderingsperioden (siste 50 år) 80 rødlista naturtyper Hvorav 40 vurdert som trua (CR, EN, VU) Innspill til ny internasjonal metodikk

19 Tilstandsendringer Generelle resultater

20 Palsmyr EN Areal- og klimaendringer Dovre Foto: Rune Halvorsen

21 Jordpyramide CR Svært få lokaliteter og i reduksjon av tilstand, Sel i Gudbrandsdalen Foto: Lars Erikstad/NINA

22

23 Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste fremmede arter er påvist i Norge 1180 av disse formerer seg i Norge, disse er risikovurdert 217 fremmede arter har høy eller svært høy risiko, og er på svartelista Risiko ift. norsk natur

24 Hva er spesielt med artene på God spredningsevne God tilpasningsevne Stort reproduksjonspotensial Opportunister Konkurransesterk Vektor for sykdommer/parasitter svartelista? Edelgran (Abies alba) God dokumentasjon på spredningshistorikk

25 Risikovurderinger Metodikk Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt Punkt

26 Kjempespringfrø Impatiens glandulifera Svært høy risiko Foto: Åslaug Viken

27 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artskart - kobler artsdatabaser til et allment tilgjengelig kartgrensesnitt Moser i Trøndelag Artskart En kilde for oppdatert geografisk artsinformasjon En infrastruktur for artsutbredelse, biogeografi og økologi Dataeier ansvarlig for datakvalitet Direkte data fra 126 databaser med nesten 19 mill. objekter for over arter

28

29 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Bruken av Artskart Kilde for risikovurderinger Et verktøy for arealplanlegging For hvem? Forskningsinstitusjoner Forvaltningen Konsulentfirmaer Organisasjoner Store grunneiere Privatpersoner Over besøk pr måned, fra over ulike brukere Trua arter i omegn Lillehammer Artskart

30 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artskart 2.0 Artskart 2.0. beta slippes stegvis fra desember 2014 med nytt brukergrensesnitt og mye ny funksjonalitet Eksport til Miljødirektoratet for forvaltningsrelevante arter Nye datasett som polygoner blir tilgjengelig

31 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artskartapp for mobile enheter Stednavnssøk Autozoom til der du er (GPS) Valgbart Art Artsgruppe Rødlistestatus Fremmedartstatus Geografisk presisjon Tidsperiode Bilder (> ) Flere kartbakgrunner App tilgjengelig Google play Appstore

32 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Ei digital feltdagbok Artsobservasjoner.no Norges største kunnskapsdugnad rapportører har lagt inn mer enn 11 mill. observasjoner på 6 år Samarbeid med frivillige interesseorganisasjoner NOF, NBF, NSNF, NEF, NZF i SABIMA har ca. 150 personer som kvalitetsikrer prioriterte observasjoner Sosialt medium for artskompetente

33 Utfordring: Mobilisering av data Rapportering i Artsobservasjoner eller innlegging i andre primærdatabaser tilgjengelige i Artskart fra: Field notes Konsekvensutredninger Naturkartlegging i fylke og kommuner Kommunale databaser Eksisterende analoge rapporter Notatbøker fra kunnskapsrike amatører og fagfolk Få kunnskapsmiljøer til å kartlegge og rapportere

34 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Hvordan rapportere? Bli rapportør Logg inn Lag funnsted/lokalitet (Legg inn medobservatør og prosjektnavn) Rapporter i webskjema eller med regneark Artsnavn Funnsted (koordinater) Dato Antall (individer) eller areal Andre parametre

35 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Artsobservasjoner 2.0 Norsk/svensk samarbeid Lanseres februar/mars 2015 Mer brukervennlig Prosjektadministrasjon

36 Tilgjengeliggjøring av kunnskap Arter på nett

37 Bruk oss Takk for oppmerksomheten og lykke til videre! Foto: Arild Lindgaard

Brukerveiledning til

Brukerveiledning til Foto: Tora Bardal Brukerveiledning til Artsdatabankens produkter og tjenester www.artsdatabanken.no INNHOLD Forord...3 Artsdatabanken sine produkter og tjenester...4 1. Artsportalen - med rødlista...5

Detaljer

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1

Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 Foto: Marit Mjelde,NIVA Veileder for økologisk risikovurdering av fremmede arter i Norge Versjon 1.0.1 1. Bakgrunn... 2 Litt generelt... 2 Økologisk risikovurdering av fremmede arter for Norge 2012...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Elin Blütecher Mastergradsoppgave Elin Blütecher Kommunal registrering av biologisk mangfold og naturtyper en lang prosess med varierende resultat. Kartleggingsstatus for biologisk mangfold og naturtyper i fire kommuner

Detaljer

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0

naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 NiN oversettelsesnøkkel 1 Oversettelse fra Direktoratet for naturforvaltning sine naturtypekartleggingshåndbøker 13 og 19 til Naturtyper i Norge versjon 1.0 Siteres som Halvorsen, R. 2010. Oversettelse

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

Kriterier for vurdering av truete naturtyper. Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud

Kriterier for vurdering av truete naturtyper. Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud 428 Kriterier for vurdering av truete naturtyper Erik Framstad Odd Egil Stabbetorp Anne Berit Skiftesvik Tor Erik Brandrud NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper

Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Sammenhengen mellom rødlista for naturtyper og DN-håndbok 13 Inkludert midlertidige faktaark for nye verdifulle naturtyper Gaarder, G., Erikstad, L., Larsen, B. H. & Mjelde, M. 2012. Sammenhengen mellom

Detaljer

Artskart og Artsobservasjoner til bruk i forvaltning og rapportering av framande arter

Artskart og Artsobservasjoner til bruk i forvaltning og rapportering av framande arter Artskart og Artsobservasjoner til bruk i forvaltning og rapportering av framande arter Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 08.06.2011 Nils Valland Produkt og tenester Norsk raudliste for arter 2010

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann. Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund

Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann. Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund 1092 Utvikling av metodikk for å påvise spredning av fiskearter i ferskvann Trygve Hesthagen og Odd Terje Sandlund NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Norbetong. Rapporttype. Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ Oppdragsgiver Norbetong Rapporttype Konsekvensutredning 2013.05.22 UTVIDELSE AV STOKKAN GRUSTAK I MELHUS KOMMUNE KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ KONSEKVENSUTREDNING NATURMILJØ 2 (16) UTVIDELSE AV STOKKAN

Detaljer

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland

Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland 506 Utvikling av metodikk for analyse av sumvirkninger for utbygging av små kraftverk i Nordland Forprosjekt naturmiljø Lars Erikstad Dagmar Hagen Marianne Evju Vegar Bakkestuen NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - KONTROLLREGISTRERINGER AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER TJØME KOMMUNE

KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - KONTROLLREGISTRERINGER AV AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER TJØME KOMMUNE KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN - TJØME KOMMUNE Bålplass laget av stein fra gravrøys på Herkelås. Foto Kjersti Jacobsen. KVALITETSHEVING AV ASKELADDEN ABSTRAKT Denne rapporten presenterer prosjektet Kvalitetsheving

Detaljer

Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene NordvestSpitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på

Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene NordvestSpitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Kunnskapssammenstilling for flora og vegetasjon i nasjonalparkene NordvestSpitsbergen, Forlandet og Sør-Spitsbergen på Svalbard Kristine Bakke Westergaard, Dagmar Hagen, Stefan Blumentrath, Marianne Evju

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen)

MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen) MANUAL VERNEDATABASEN (evalueringsbasen/emeraldbasen) Ellen Arneberg, 20. september 2007 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Bakgrunn... 1 Databasens innhold... 2 Skyggearkiv:... 3 WMS-klient...

Detaljer

Miljødirektoratets fagsystem for verneområdeforvaltning. Brukerveiledning

Miljødirektoratets fagsystem for verneområdeforvaltning. Brukerveiledning Miljødirektoratets fagsystem for verneområdeforvaltning Brukerveiledning Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Målgrupper... 3 3 Brukerrettigheter og passord... 3 4 Valg av bevaringsmål... 3 -Prioritering... 3

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE

OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE 2013 TREKLYNGEN HOLDING AS OMRÅDEREGULERING FOR UTVIDELSE AV FOLLUM INDUSTRIOMRÅDE NATURMILJØ KONSKEVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11.

Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 2000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Revidert 000 Refereres som: Direktoratet for naturforvaltning, 000. Viltkartlegging. - DN-håndbok 11. Forsidefoto: Arild Lindgaard. SAMMENDRAG Viltkartlegging DN-håndbok11 1 VILTKARTLEGGING SAMMENDRAG

Detaljer

Muséa si rolle og oppgåver i dataflyten

Muséa si rolle og oppgåver i dataflyten Muséa si rolle og oppgåver i dataflyten frå primærdatabase til bruk av data i kommunale planar Svalestjertlarve (Papilio machaon) Det nasjonale museumsmøte Trondheim 10.09.2010 Nils Valland Kort om Artsdatabanken

Detaljer

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen.

I forbindelse med planarbeid er det stilt krav om naturmiljøutredning i planområdet Gleinåsen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Nest Invest Eiendomsutvikling Del: Konsekvensutredning naturmiljø Dato: 15.12.2008 Skrevet av: Rune Solvang Arkiv: Kvalitetskontr: Olav S. Knutsen Oppdrag nr: 518 850 SAMMENDRAG

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter

Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter Redaktører Prosjektledelse Layout Illustrasjoner av artsgrupper Tilrettelegging av figurer Tilrettelegging for internet Siteres som Kapitler siteres som (eksempel)

Detaljer

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal

Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal Larsen, B. H. 2011. Skjøtselsplan for Reppesleiret naturreservat i Stjørdal. Miljøfaglig Utredning rapport 2011:53 ISBN 978-82-8138-528-3 Forsidebilde:

Detaljer

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper

Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Revisjon av vassdragskonsesjoner Hensyn til verdifulle naturtyper Miljøfaglig Utredning, notat 2013 30 Dato: 05.06.2013 Notat 2013-30 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS www.mfu.no Oppdragsgiver:

Detaljer

Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal

Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal Marklevende sopper i hasselrike skoger og mineralrike furuskoger i Møre og Romsdal Geir Gaarder, Dag Holtan, John Bjarne Jordal, Perry Larsen og Finn Gunnar Oldervik Areal- og miljøvernavdelinga Rapport

Detaljer

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004)

Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) 44 Naturfaglige registreringer i forbindelse med vern av skog på Statskog SFs eiendommer, del 1 (2004) Årsrapport for registreringer utført i 2004 Arne Heggland (red.) Siste Sjanse -Stiftelse for bevaring

Detaljer