Planbeskrivelse 4034 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse 4034 PLAN NR. 4034 - REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA"

Transkript

1 Planbeskrivelse 4034 PLAN NR REGULERINGSPLAN FOR VISNES, SMELTEHYTTA Arkivsak: 11/911 Arkivkode: PLANR 4034 Sakstittel: PLAN DETALJREGULERING FOR VISNES, SMELTEHYTTA - GNR/BNR 79/159,199 Dato: FORSLAGSTILLER På vegne av Karmøy kommune oversendes vedlagte forslag til detaljplan. Fakturaadresse/ tiltakshaver for plansaken: Karmøy kommune Regnskapsavdelingen Merk: Prosjekt Visnes smeltehytta Forslagsstiller: Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS v/mona Fågelklo PB Haugesund tlf e-post: 2.0 PLANOMRÅDE 2.1 Dagens forhold Plansituasjon: Planområdet ligger er per dags dato uregulert. I kommuneplanen for Karmøy er området avsatt til offentlig friområde (jfr. utsnitt, vedlegg 1). Om planområdet: Arealene er del av det område som tidligere fungerte som gruveområde på Visnes. Her ble utvunnet kobber fra år 1865, frem til år Hele området er verdifullt, både grunnet kulturminner og landskap.

2 Sør i planområdet ligger den tidligere parken anlagt av bergverksfolkene, Fransahagen som fortsatt er til dels parkmessig opparbeidet. Nord i planområdet ligger ruinene av smeltehytta med omkringliggende fyllinger og murer. Smeltehytta var i drift fra år 1872 til år Driften av hytta ble nedlagt grunnet bøndenes protester mot omfattende forurensning. Fra museumet og til smeltehytta er det to mulige gangadkomster. En adkomst går via Fransahagen på asfaltert vei, frem til et et tråkk som tar til ved g.nr. 79 b.nr. 155 og går frem til smeltehytta. Den andre gangadkomsten til smeltehytta er en gruset turvei som går fra museumet,følger langs sjøen, og går frem til smeltehytta. Noen private eiendommer, deriblant to som ligger innenfor planavgrensningen har veirett til sine eiendommene på den asfalterte gangveien gjennom Fransahagen. Det er ikke etablert felles avløp i området per dags dato. Hensikt med planarbeidet: Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for restaurering av smeltehytta til forsamlingslokale, samt å tilrettelegge for etablering av kommunaltekniske anlegg (kjørbar gangvei, vann, avløp) frem til denne. Området som berøres av planarbeidet er uregulert og ligger i 100 meters beltet langs sjøen. Derfor kreves tilrettelegging via en detaljplanprosess. Økonomi: Karmøy kommune forvalter midler (gaver fra privatpersoner og bedrifter, samt midler tildelt fra Rogaland Fylkeskommune) som er øremerka til å ivareta ruinene av smeltehytta. Eierforhold: Arealene omkring smeltehytta er eiet av Karmøy kommune, mens arealene omkring Fransahagen er eiet av Stiftelsen Visnes Grubemuseum. 2.2 ROS-analyse Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyse i alle reguleringsprosesser. Vurdering nedenfor er en stedlig vurdering på bakgrunn av veileder utgitt av Fylkesmannen. Naturrisiko: Havstigning/stormflod Faren for flom og høy vannstand vurdert. Smeltehytta ligger på ca. kote +4,0 m over havet, og det er derfor vurdert å ikke være fare for skade på bygg grunnet vare seg havsstigning eller flom. Tiltak: Ingen. Virksomhetsrisiko: Forurenset grunn Det foreligger ikke registreringer fra området i Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) sin database over forurenset grunn. Dog antas hele området omkring Visnes gruveområde å være forurenset både i grunn, og i vann (jfr. notat fra Karmøy kommune, dat , vedlegg 2). Det er ikke aktuelt å foreta noen form for opprydding innenfor området i forbindelse med gjennomføringen av detaljplanen. Opparbeidelsen av kommunaltekniske anlegg vil ikke medføre flytting av masser ut fra området.

3 Intensjonen er at massene skal tilbakeføres så langt det lar seg gjøre. Dette endrer ikke forurensningssituasjonen i området. Tiltak: Ingen, men med unntak for område FSL (smeltehytta). Rådgiver Per Erik Johansen på SFT er kontaktet. Han anbefaler at det i planbestemmelser settes krav til undersøkelse av grunnen i byggeområdet for smeltehytta. En slik undersøkelse er avklarende i forhold til om det foreligger behov for tiltaksplan/tiltak i forbindelse med restaurering av hytta. I planbestemmelser pkt. 7.3 er sagt at; Før det gis tillatelse til tiltak innenfor FSL skal det foreligge rapport utført av sakkyndige som avklarer evt. forekomst av forurensing innenfor formålet. Evt. nødvendige tiltak skal være beskrevet i en tiltaksplan godkjent av forurensningsmyndighet (pt. Karmøy kommune) iht. forurensingsloven. Sårbare objekter: Kulturminner-/landskap Hele planområdet har en høy kulturminne- og landskapsverdi. Omkring smeltehytta ligger slagghauger, fyllinger og flotte murer fra områdets driftstid. Mellom hytta og Fransahagen ligger et nydelig lynglandskap. I Fransahagen er det verdifull vegetasjon fra arealets storhetstid som park. I den gruslagte gangveien langs sjøen sies det å ligge jernbaneskinner fra driftstiden. Tiltak: I planbestemmelser for hensynssone H500_5 pkt. 6.3 er sagt at; Bygninger, steinmurer/-gjerder og landskap skal bevares. Før hvert søknadspliktig tiltak (nybygg/restaurering/anlegg) skal det foreligge positiv uttale fra antikvarisk myndighet (pt. Rogaland fylkeskommune) før det gis tillatelse til tiltak. Dette gir Rogaland fylkeskommune anledning til å påse at alle tiltak som omsøkes innenfor hensynssonen blir prosjektert og utført slik at viktige kulturminne- og landskapsverdier ivaretas. Av den grunn har det ikke vært behov for ytterligere detaljavklaringer i reguleringsprosessen, dog er det etter oppfordring fra fylkeskommunens representant valgt å ta inn noen punkt i bestemmelser som en huskelapp : - restaurering skal utføres med høy estetisk kvalitet (pkt. 3.2) - adkomstsoner ved smeltehytta skal ha enkel opparbeidelse med grus. Gruset skal ha en kulør tilpasset stedet (pkt. 3.4) - trafo skal tilpasses både terrenget og bygningsmiljøet den legges inntil (pkt. 3.10) - kjørbar gangadkomst til smeltehytta fra g.nr. 79 b.nr. 155 og frem til smeltehytta skal være gruset, opparbeidelsen skal være enkel (pkt. 4.3) - sikring av kjørbar gangveivei (førstøttingsmur, autovern ) i skråning ned til smeltehytta skal utføres i stein (pkt. 4.4) For å ha anledning til å ivareta kulturminneverdien i smeltehytta må dette nødvendigvis innvirke på byggets behov for energitilførsel etter restaurering. Det er ikke ønskelig å isolere vegger i hytta, da et slikt tiltak ville vært svært forringende for kulturminnet. Derfor er det i planbestemmelser pkt. 3.3 vist til plan- og bygningsloven og sagt at; Kulturminne- og antikvariske verdier skal prioriteres foran krav til bygningens energiytelse, jfr. TEK pkt. 4. Ferdig restaurert forsamlingslokale vil stå med minimal oppvarming når det ikke er i bruk. Dette gjør at også 14-2 pkt. 3 i TEK 10 kunne vært relevant å vise til. Karmøy kommune har engasjert Cowi å utarbeide skisse til teknisk plan for vann og kloakk i planområdet. Skissen viser at største del av ledningstrasèn vil bli liggende i den kjørbare gangveien. Hvor trasèn blir liggende utenfor veien så er dette vist i plankartet med en omtrentlig avsatt hensynssone.

4 2.3 Samordning/medvirkning Varsling: Varsel om oppstart er sendt til berørte parter og offentlige instanser. Varsel er også annonsert i Haugesunds avis, samt utlagt på kommunens nett. Varslingsmateriale, jfr. vedlegg 3. Innkomne innspill kommenteres under pkt Oppstartsmøte: Det er avholdt oppstartsmøte den (jfr. referat vedlegg 4). Annen medvirkning: Den ble det avholdt befaring av planområdet sammen med representant fra Fylkesmannen i Rogaland. Den ble det avholdt befaring av planområdet sammen med representant fra Rogaland fylkeskommune og Karmøy kommune sin antikvarisk sakkyndige. 3.0 PLANFORSLAG 3.1 Beskrivelse av planforslaget. Intensjonen med planforslaget er å tilrettelegge for restaurering av smeltehytta, og etablering av vann, avløp og kjørbar gangvei for nyttetransport frem til denne. Hovedfokus i arbeidet har ligget på ivaretakelse av kulturminner og landskap i området, jfr. ROS-analyse. Smeltehytta er avsatt som et eget byggeområde. Området er utvidet til å strekke seg noe utenfor de eksisterende ruinene for å ha anledning til å etablere toaletter og kjøkken i bakkant av ruinene (jfr. føreløpig forslag til planløsning, vedlegg 5), og evt. en innglasset gangsone i forkant. I kommuneplanen er eiendommene g.nr. 79 b.nr. 155 og b.nr. 156 avsatt som offentlig friområde. Etter oppfordring fra fylkesmannens representant er eiendommene i sin helhet medtatt i planforslaget med formål bolig, frittstående, for å sikre eiendommene rett arealstatus. Utnyttelsen er satt til 20% BYA (inkl. garasje og parkering), maks byggehøyde er satt til 8 m fra gjennomsnittlig terrengnivå. Garasje skal harmonere med boligen og være underordnet denne. I adkomst skal til enhver tid være frisikt på 3 x 25 m. Naboer er varslet om utvidelse i brev dat (vedlegg 6). Da utvidelsen er til fordel for eierne av eiendommene så er det ikke gitt noen uttalefrist grunnet utvidelsen. I forbindelse med offentlig ettersyn er det mulighet for å komme med evt. innspill. Kommunens elkonsulent har dokumentert behov for trafo i tilknytting til smeltehytta. Plassering er vurdert og fastsatt på plankart.

5 Stor del av arealene innenfor planavgrensningen er avsatt til offentlig friområde. Friområde ønskes opprettholdt i naturlig stand. Dog er det i planbestemmelsene åpnet for tilrettelegging av anlegg som fremmer områdets bruk som friområde. Det er tillatt å vedlikeholde trær og etablerte parkanlegg. Gang- og sykkelveien skal være kjørbar. Veien skal begrenses brukt til nyttekjøring frem til smeltehytta, samt brukt som adkomst til private boligeiendommer. Tillatt bruk skal skiltes. Vei skal sperres for annen trafikk enn nyttekjøring. Skilting/sperring avklares i teknisk plan. Veibanen skal være asfaltert frem til g.nr. 79 b.nr. 155, deretter skal veien ha enkel opparbeidelse og være gruset. Kjørebanebredden på vei som blir brukt som adkomst til boliger er 4 m, kjørebanebredden på vei som blir brukt som adkomstvei til smeltehytta er 3 m. Turveien langs sjøen skal være gruset. Denne skal fungere som hovedadkomst for publikum som skal besøke smeltehytta. Tillatt bruk skal skiltes. Skilting avklares samtidig med teknisk plan for gang- /sykkelveien. Adkomsten til smeltehytta er universelt utformet for alle brukere ved at det er anledning å kjøre personer med spesielle behov frem til hovedinngangen på smeltehytta. Parkering skal løses på eksisterende parkeringsplasser i nærområdet. Ved større arrangement hvor de eksisterende parkeringsplassene ikke klarer å ta all parkering, så skal arrangør utarbeide parkeringsplan for midlertidlig parkering. Planen skal godkjennes av Karmøy kommune, v/driftsavedlingen. Renovasjon for smeltehytta skal håndteres sammen med Karmøy kommune sine øvrige anlegg i nærområdet. Boliger renoverer på egen eiendom. Over hele området (med unntak av boligeiendommene) er lagt inn hensynssone H500_5. Alle søknadspliktige tiltak innenfor sonen skal forelegges Rogaland Fylkeskommune for uttale. Det skal foreligge positiv uttale fra fylkeskommunen før det kan gis tillatelse til tiltak. Ledningstrasèr som ikke blir liggende i kjørbar gangvei så skal legges i infrastruktursone H400_1 H400_4. Før det gis tillatelse til tiltak for kommunaltekniske anlegg så skal det foreligge godkjent teknisk plan. Kommunaltekniske anlegg skal være ferdigstilt iht. teknisk plan, og godkjent før det gis brukstillatelse til smeltehytta. 3.2 Arealbruk FSL B T G/s F TV SUM AREALER 1,1 daa 3,2 daa 0,1 daa 2,6 daa 42,9 daa 0,9 daa 50,8 daa

6

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun - gnr/bnr 294/30. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun, gnr/bnr 294/30 PlanID: 2015009 Oppdal kommune 10. august 2015 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms- og eierforhold 1.3 Planlegger - opplysninger

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

Svelvik Næringspark AS

Svelvik Næringspark AS 1 Svelvik Næringspark AS Forslag til detaljregulering for Svelvik Næringspark Planbeskrivelse og konsekvensutredning 4. mai 2012 Prosjektnummer: 8280 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn 1.2 Konsekvensutredning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 09/2473-16 Arknr.: GNR 141/91 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 14/10 20.04.2010 OMREGULERING FRA INDUSTRI TIL KONTOR OG

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 111111 1 llil I 0 2 C 5 D 109057 Go,;j.;k 2010/10695-35 ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR GAMMELVEIEN 2, BERTNES Plan-ID: 2531 Utarbeidet for Den Læstadianske Forsamling i Bodø Sist revidert den 30.09. 2014 Side 1 av 20 Innhold 1 Sammendrag... 5

Detaljer

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 18.02.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Div. orienteringssaker SAKSKART Side 9/14 Forfall

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan. Innhold Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 31 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer