Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad. Ligningsloven. med kommentarer. Lov nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad. Ligningsloven. med kommentarer. Lov 1980-06-13 nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)"

Transkript

1 Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad Ligningsloven med kommentarer Lov nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6. UTGAVE Universitetsforlaget

2 Innhold Innledning 15 Oversikt 15 Systematiske og lovtekniske spørsmål 16 Senere endringer i ligningsloven 18 Ligningslovens trykte forarbeider 18 Kapittel 1 Innledning Lovens virkeområde Forholdet til forvaltningsloven 45 Gjelder forvaltningsloven for særlover om skatt? 47 Nærmere om enkelte særlovers forhold til forvaltningsloven 47 Skattebetalingsloven 47 Eiendomsskatteloven 48 Svalbard-skatteloven 48 Petroleumsskatteloven 48 Kapittel 2 Ligningsmyndighetene Lokale ligningsmyndigheter. 50 Lignings- og folkeregisterkontorenes hovedfunksjoner. 53 Nærmere om utligningen av direkte skatter mv Nærmere om skatteberegning og avregning 54 Endring av ligning 55 Forskuddsutskriving av skatt mv 55 Andre arbeidsoppgaver 55 Ligning 56 Klagebehandling 57 Endring uten klage Ligningsmyndigheter i fylket Sentrale ligningsmyndigheter. 65 Skatteavdelingen 65

3 INNHOLD Avgiftsavdelingen 66 Innkrevingsavdelingen 66 Kontroll- og regnskapsavdelingen 67 Administrasjonsavdelingen 67 Avdeling for databehandling 67 Informasjonskontor 67 Oljeskattekontoret 67 Nemnder Særskilte sentrale ligningsmyndigheter Utelukkingsgrunner Tjenesteplikt og fritaksgrunner Samtidige verv Valg og oppnevning 86 Flertallsvalg, kjønnskvotering, forholdstallsvalg Stedfortreder og engasjert hjelp 91 Kapittel 3 Alminnelige saksbehandlingsregler Veiledningsplikt Muntlig henvendelse Fullmektig 98 Hva omfatter fullmakten? Skattyters adgang til saksdokument 102 Når kan innsynsretten gjøres gjeldende? 105 Klagerett Spesiell undersøkelse 109 Unntak fra kravet om varsel Klage over pålegg 111 Klageretten Fristberegning 114 Når begynner en frist å løpe? 114 Fastsettelse av frister 115 Fristavbrytelse Ugildhet 117 Hvem omfattes av habilitetskravene? 118 Ekteskap og svogerskap 119 Annen nær personlig tilknytning 119 Vergemål 119 Økonomisk tilknytning mv 119

4 INNHOLD Arbeidsforhold 120 Unntak fra habilitetskravene 121 Hvem avgjør habilitetsspørsmålet? Saksforberedelse 122 Hvem forbereder sakene, mv Nemndsavgjørelse 124 Hovedregelen 125 Unntak fra hovedregelen 126 Avdelingsvis behandling 126 Sirkulasjonsbehandling 126 Særregler for overligningsnemnda Vedtak. 128 Skriftlighet, begrunnelse 128 Meddelelse 130 Skrive- og regnefeil i vedtak Virkning av saksbehandlingsfeil 131 Vilkårene for ugyldighet Taushetsplikt 134 Hvem har taushetsplikt? 137 Hvem er uvedkommende? 137 Hvilke opplysninger er undergitt taushetsplikt? 138 Betydningen av erklæring om taushetsplikt Forskrifter om saksbehandlingen 143 Kapittel 3A Om bindende forhåndsuttalelser 145 3A-1 Bindende forhåndsuttalelser 145 3A-2 Gebyr 145 3A-3 Klage og domstolsprøving 146 3A-4 Forskrift 146 Kapittel 4 Opplysningsplikt om egne forhold Alminnelig opplysningsplikt Selvangivelsesplikt Selvangivelse Vedlegg til selvangivelse 175 Årsoppgjør 183 Alminnelig næringsoppgave 183

5 10 INNHOLD Årsoppgjør ved utleie mv. av fast eiendom 183 Tilleggsskjema 184 Andre skjemaer: generelt 184 Utland 185 Deltakere i norskkontrollerte selskaper i lavskatteland (NOKUS) 186 Egenoppgave vedrørende fritidsbolig 186 Datautskrift til erstatning for skjema Underskrift og ansvar for selvangivelse m.v Hvor selvangivelse skal leveres Selvangivelsesfrister Opplysning etter særskilt oppfordring Selskapsoppgave m.v Pålegg om å medvirke til undersøkelse Prøveregistrering av fast eiendom 212 Kapittel 5 Regnskapsplikt Jordbruk, gartneri og skogbruk Annen næringsvirksomhet m.v Regnskapsåret 222 Kapittel 6 Kontrollopplysninger og ligningsoppgaver fra tredjemann Alminnelige bestemmelser Om lønnsoppgave m.v Om kjøp, salg, leie m.v Om fordringer og gjeld m.v Om finansielle instrumenter m.v Om livsforsikringspremie, spare- og fondsinnskudd, tilskudd til forskningsinstitutter m.v., betaling for pass og stell av barn m.v. og gaver til selskaper, stiftelser og sammenslutninger som nevnt i skatteloven Om utbetaling fra forsikringsselskap m.v Om leieforhold m.v Om almennings oppgaveplikt Om rapportering av oppdrag, arbeidstakere og sjøfolk m.m Om aksjonærer m.v 279

6 INNHOLD Om arv m.v Offentlig organs opplysningsplikt A Opplysninger om abonnent til telefonnummer m.v Hvem oppgaveplikten påligger Kontrollundersøkelse Forskrifter, skjemaer m.v Ligningsoppgaver. Brak av fødselsnummer. 303 Kapittel 7 Verdsetting og registrering Takseringsregler Særskilte takst- og registreringsordninger Særskilt takstutvalg 322 Kapittel 8 Ligning Ligning på grunnlag av selvangivelse m.v Skjønnsligning 329 Mangler ved regnskapet 331 Lav bruttofortjeneste o.l 332 Ikke gitt opplysninger 336 Ikke levert selvangivelse eller årsoppgjør 336 Utøvelse av skjønnet. Domstolskontroll Varsel om fravik fra selvangivelse 342 Oversikt 343 Hovedregel om varsel 343 Sent varsel 346 Varslingsplikt ikke overholdt 346 Protokollasjon ved fravikelse Avgjørelsesmyndighet under ligning Særskilt avgjørelsesmyndighet Stedet for ligning Avrunding Skatteliste Melding om skatteoppgjør m.v. 368 Melding om skatteoppgjør 368 Nærmere opplysninger om ligningen Forhåndsligning Verdsetting for eiendomsskatt 373

7 12 INNHOLD Kapittel 9 Endring av ligning Virkeområde Klage over ligning 379 Klageinstans 382 Klagens form og innhold 384 Klagefrist 385 Tap av klagerett Klage fra andre enn skattyter Klage fra eiendomsskattepliktig Endring uten klage 393 Ligningskontorets initiativ 395 Innbringelse for overligningsnemnda 396 Fylkesskattekontor og fylkesskattenemnd 397 Skattedirektoratet og Riksskattenemnda 398 Utvidelse av endringssak 398 Vurdering av om endringssak skal reises 399 Summarisk fellesoppgjør Frister 412 Hovedregel 414 Endring av skjønn eller rettsanvendelse - 3-årsfrist Endring av skattyters ugunst - 2-årsfrist 420 Skrive- og regnefeil 436 Etter skattyters død 436 Unntak Varsel om endringssak Vedtaksmyndighet Summarisk endring 445 Vilkår og gjennomføring 446 Varsel Renter Dekning av sakskostnader 449 Vilkår for å tilkjenne sakskostnader 450 Saksbehandlingen 453 Klagerett og overprøving Forslag om skattereduksjon 455

8 INNHOLD 13 Kapittel 10 Tilleggsskatt m.v Forsinkelsesavgift 460 Avgiftsgrunnlaget 463 Avgiftens størrelse 464 Unntak Tilleggsskatt 465 Vilkår 467 Hva slags opplysninger 471 Forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 480 Beregningsgrunnlaget 506 Ikke levert selvangivelse 508 Størrelse 508 Etter dødsfall 509 Varsel 509 Frister Unntak fra tilleggsskatt Satser for tilleggsskatt Forsinkelsesavgift istedenfor tilleggsskatt Tvangsmulkt Oppdragsgivers ansvar for oppdragstakers skatt Gebyr for sent eller ikke innleverte oppgaver. 525 Kapittel 11 Rettergang Søksmål fra skattyter 532 Ligningsavgjørelse 532 Partene i ligningsavgjørelser 534 Frister for saksanlegg, mv 536 Oppreisning for fristoversittelse 537 Utnyttelse av rett til klage som vilkår for søksmål 537 Forliksmegling 538 Sakens gjenstand 538 Sakens utfall Søksmål fra det offentlige 539 Søksmålsfrist Voldgift i fordelingstvist 541 Fordelingstvister 541

9 14 INNHOLD Kapittel 12 Straff Skattesvik 542 Forholdet til Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 545 Bøtestraff og tilleggsskatt Grovt skattesvik Forfølging av straffbart forhold 549 Kapittel 13 Ikrafttredelse Ikrafttredelse Overgangsbestemmelser 553 Register over forskrifter, instrukser mv. i kronologisk rekkefølge 554 Register for henvisninger til Norsk Retstidende samt Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål (utvalget) 559 Norsk Retstidende (Rt.) 559 Register over henvisninger til Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker og skattespørsmål («Utvalget», «Utv.») 560 Stikkord 566

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 31 1. Hva er skatter 31 2. Skattesubjekter 32 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter 32 4. Formålet med skattleggingen 33 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no

Skattedirektoratet. Høring - Ny skatteforvaltningslov. FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO postmottak@fin.dep.no Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Ann-Cathrin Øien 02.03.2015 Katharina Kvitvik Telefon Deres referanse Vår referanse 22077352 2014/846650 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser Forord III Om bruk av boken IV Forkortelser V Vedlegg 989 Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013 990 Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 13. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni. 19. Lov nr. 41 om

Detaljer

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet

Håndbok for overformynderiene 2006. Justis- og politidepartementet Håndbok for overformynderiene 2006 Justis- og politidepartementet 1 HÅNDBOK FOR OVERFORMYNDERIENE 9 INNLEDNING 9 HVA TAS OPP I HÅNDBOKA? 9 1. NOEN SENTRALE BEGREPER 10 1.1 Vergemål, verge og umyndig 10

Detaljer

Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2014 Side 2733-2922 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17-2014 Utgitt 11. februar 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Des. 19. Lov

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring.

LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD. Lov om yrkesskadeforsikring. LOV 1989-06-16 nr 65: Lov om yrkesskadeforsikring. INNHOLD Lov om yrkesskadeforsikring. Kapittel 1. Lovens virkeområde, definisjoner. 1. Lovens virkeområde. 2. Definisjoner. Kapittel 2. Yrkesskadeforsikring.

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2012 Rundskriv nr. 3/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering...

Innholdsoversikt. kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett... 32. kapittel 6 tvangsdekning i løsøre ved tilbakelevering... Innholdsoversikt kapittel 1 innledning.......................................... 27 kapittel 2 gjenstand for kreditorenes beslagsrett......... 32 kapittel 3 utenrettslig inkasso...............................

Detaljer

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. desember 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Nov. 24. Lov nr. 63 om

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang

KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT. Av advokat Hans O. Bang 1 KORT INNFØRING I REGLENE OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT Av advokat Hans O. Bang (à-jour per juli 2013) Innhold 1. Eiendomsskattevedtaket... 5 1.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven 1... 5 1.2 Avgjørelsesmyndighet,

Detaljer

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Besl. O. nr. 103. (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103. Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Odelstingsbeslutning nr. 103 Jf. Innst. O. nr. 79 (2002-2003) og Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) År 2003 den 4. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer