FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET AVGRENSING AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET FAKTADEL GENERELT OM ØREMERKEDE TILSKUDD Øremerkede statlige tilskudd Øremerkede tilskudd via Fylkesmannen i Vestfold PROBLEMSTILLING 1:... 8 HAR HORTEN KOMMUNE RUTINER SOM FANGER OPP RELEVANTE TILBUD OM ØREMERKEDE STATLIGE TILSKUDD? Rutiner Revisors gjennomgang Sammenligning med Re Andre tilskudd Revisors totalkonklusjon problemstilling 1: PROBLEMSTILLING 2: HAR HORTEN KOMMUNE TILFREDSSTILLENDE RUTINER SOM SIKRER RIKTIG BEHANDLING AV REFUSJONSKRAV KNYTTET TIL ØREMERKEDE STATLIGE TILSKUDD? Revisors gjennomgang Flyktninger Revisors totalkonklusjon problemstilling 2: REVISORS ANBEFALINGER...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. Vedlegg 1 - Oversikt tilskudd Horten kommune Vedlegg 2 - Sammenligning tilskudd 2009 og 2010 for Horten og Re kommune Vedlegg 3 - Statlige overføringer til kommunesektoren 2009 og 2010 Utarbeidet av Side 2 av 22

3 0. SAMMENDRAG Vestfold Kommunerevisjon har i denne rapporten undersøkt om Horten kommune har tilfredsstillende rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd og som sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til øremerkede statlige tilskudd. Formålet med prosjektet har vært å bekrefte at Horten kommune fanger opp og utnytter de muligheter kommunen har for å motta øremerkede tilskudd samt sikrer riktig behandling av disse tilskuddene i regnskapet. For å kunne svare på problemstillingene har revisor innhentet informasjon fra fylkesmannen, gjennomført intervjuer med kommunalsjefer, sendt ut spørreundersøkelse til enhetsleder og utført revisjonshandlinger i regnskapet. Revisors hovedinntrykk etter gjennomgangen er at Horten kommune fanger opp og søker på mange av de tilskuddene som er aktuelle, men det framkom også enkelte tilskudd som kommunen ikke har søkt på. Øremerkede tilskudd er ikke en ensartet gruppe, og kommunen har ingen skriftlige rutiner på området. Kontrollen er avgrenset til de tilskudd som er medtatt på vedlegg 3 til statsbudsjettet, Statlige overføringer til kommunesektoren i 2009 og Med utgangspunkt i dette vedlegget har vi satt opp en oversikt som viser hvilke beløp Horten kommune har inntektsført for det enkelte tilskudd. Oversikten følger som vedlegg 1 til rapporten. Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende problemstillinger Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd? Horten kommune har ikke skriftlige rutiner, men gjennomgangen viser at de har fanget opp de fleste tilskuddsordningene som er aktuelle. Tilskuddsområdet er meget uoversiktlig og det er tidkrevende å lete etter informasjon. For enkelte av tilskuddsordningene er heller ikke retningslinjer lagt ut på nettet. Revisjonen vurderer at det bør utarbeides en skriftlig rutine på et overordnet nivå hvor ansvarsfordelingen mellom enhetene og regnskapsavdelingen er tydeliggjort. Rutinen bør beskrive de ulike faser fra søknad, tilsagnsbrev, føring av prosjekt, rapportering og eventuell fondsavsetning og bruk av fond. Tilskudd som kommunen, etter revisors vurdering, kan være søknadsberettiget til er følgende: Lindrende behandling Kommunale innvandrertiltak Rusmiddelforebyggende Helsestasjonstjeneste Vi har ingen mulighet til å tallfeste noen beløp på eventuelle inntekter Horten kommune kan ha gått glipp av ved ikke å søke på ovennevnte tilskudd. Utarbeidet av Side 3 av 22

4 Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner som sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til øremerkede statlige tilskudd? Kommunen har ingen skriftlige rutiner på området. Resultatet av revisjonshandlingene viser at kommunen for 2009 har sendt refusjonskrav for aktuelle tilskudd, og at inntektene hovedsakelig er ført på riktig år selv om kommunen har vært sent ute med å sende refusjonskrav. Vi har valgt å gjennomføre detaljkontroller for ett av tilskuddene, integreringstilskudd til flyktninger. Flere enheter har etablert rutiner med faste tidspunkt for sending av refusjonskrav. Alle enheter som har slike inntekter bør etablere faste skriftlige rutiner for sending av refusjonskrav slik at disse også kan ivaretas ved sykdom, ledighet i stilling osv. For enkelte tilskudd er det ikke sendt refusjonskrav for 2010 pr De fleste kommunalsjefer og enhetsledere er kjent med at regnskapsavdelingen skal ha kopi av refusjonskrav og tilsagnsbrev. Revisors gjennomgang viser at ofte mangler dette som bilagsdokumentasjon, slik at bilaget mangler opplysninger for kontroll av korrekt regnskapsføring og etterlevelse av anordningsprinsippet. Tilskudd gis ofte til et prosjekt som er ment å skulle gjennomføres innenfor en gitt periode. Manglende bruk av midler ett år kan også medføre lavere tilskudd påfølgende år. Revisors gjennomgang viste at det er flere prosjektmidler som er avsatt, men som ikke brukes. Revisors gjennomgang av regnskapet viser at det er flere konti som har stått urørt over flere år, noen helt tilbake til Oppfølging av ovennevnte konti har ikke vært tilfredsstillende. Revisor har satt opp en oversikt over bundne fond som det ikke har vært bevegelse på. Totalt har kr 1,4 mill stått urørt siden 2007, av disse var kr også på fondskontoen i INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Generelt Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. Kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget har ansvar for at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det utarbeides plan for forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse. 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET Prosjektet er avgrenset til å kontrollere om Horten kommune har rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede tilskudd. Videre er prosjektet avgrenset til å kontrollere Horten kommunes sikring, bokføring m.v. av øremerkede statlige tilskudd og refusjonskrav knyttet til disse, for årene 2009 og Utarbeidet av Side 4 av 22

5 Av øremerkede statlige tilskudd, har revisor avgrenset kontrollen til tilskudd som fremkommer i Vedlegg 3 til statsbudsjettet, dvs. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2009 og HØRING Rapporten er oversendt rådmannen til høring. Rådmannens uttalelse av 23. september 2010 er følgende: Viser til oversendt rapport samt gjennomgang av rapporten i møte den Rådmannen kan ikke se at rapporten innholder vesentlige faktafeil. Revisjonens anbefalinger vil bli fulgt opp i organisasjonen. 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 2.1 FORMÅL Formålet med prosjektet er å bidra til at Horten kommune fanger opp og utnytter de muligheter kommunen har for å motta øremerkede tilskudd samt sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til disse tilskuddene. 2.2 PROBLEMSTILLINGER Med bakgrunn i kontrollutvalgets vedtak har revisor utledet følgende problemstillinger: Har Horten kommune rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd? Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner som sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til øremerkede statlige tilskudd? 3. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger revisor bruker for å vurdere funn som undersøkelsen har avdekket. Dvs. revisjonskriterier er de krav revisor reviderer opp mot. Nedenfor følger en oversikt over revisjonskriterier som er brukt i dette prosjektet: Kommuneloven av , 23. nr. 2;.. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner av Utarbeidet av Side 5 av 22

6 Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner av Standard for God Kommunal Regnskapsskikk GKRS Sentrale føringer - statsbudsjettet 2009 og ulike rundskriv/brev fra fylkesmannen og departementene 4. METODEBRUK OG GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Revisjonen har blant annet gjennomført: - Oppstartsmøte med rådmann/stab - Oppstartsmøte med representant fra Fylkesmannen i Vestfold - Intervju med kommunalsjefer - Intervju med regnskapsavdelingen - Spørreundersøkelse til enhetsledere - Rutinegjennomgang - Innhenting av informasjon om tilskuddsordninger - Regnskapsgjennomgang - Bilagskontroll - Sluttmøte med rådmann Vestfold Kommunerevisjon vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon til vår rapport. 5. FAKTADEL I dette kapittelet vil vi først si litt om øremerkede statlige tilskudd generelt. Videre tar vi for oss prosjektets problemstillinger, besvarer disse med innhentet fakta fra fylkesmannen i Vestfold og de ulike fagområdene i Horten kommune. Fakta vurderes opp mot revisjonskriteriene. 5.1 Generelt om øremerkede tilskudd Staten påvirker kommunesektorens prioriteringer både gjennom det generelle rammetilskuddet og gjennom øremerkede tilskudd. Øremerkede tilskudd er tilskudd som er rettet spesielt inn mot visse områder. Bakgrunnen for å overføre penger på denne måten er at staten ønsker å påvirke aktivitetene innenfor spesielle områder. Utarbeidet av Side 6 av 22

7 5.1.1 Øremerkede statlige tilskudd Øremerkede statlige tilskuddene er en mangeartet gruppe, som har ulike rutiner. Enkelte tilskudd kommer automatisk uten søknad, andre tilskudd er prosjektmidler som det må søkes om, eller kommunen sender refusjonskrav for sine utgifter etter nærmere retningslinjer. Vi har tatt utgangspunkt i Vedlegg 3 til statsbudsjettet Statlige overføringer til kommunesektoren i 2009 og 2010, tabell 3.1 som har undertekst Øremerkede tilskudd. Vedlegget ligger som vedlegg 3 til denne rapporten og henviser til aktuelt kapittel og post i statsbudsjettet. Øremerkede tilskudd kan defineres på ulike måter, mange tenker nok på øremerkede tilskudd som midler til spesielle tiltak eller prosjekt hvor det sendes inn rapportering på hvordan midlene er benyttet. Vi har i vår rapport lagt en videre definisjon til grunn, i det vi har avgrenset tilskuddene til å gjelde de tilskuddsordninger som er medtatt i statsbudsjettets Vedlegg 3, som heter øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Alle tilskudd som framkommer av vedlegget er ikke øremerket i kommunen, det ligger også frie inntekter, som eksempel kan nevnes rammetilskudd, mva-kompensasjon og integreringstilskudd for flyktninger. Vedlegg 3 til statsbudsjettet gir ikke en fullstendig oversikt over øremerkede tilskudd fra staten. Horten kommune har også mottatt tilskudd som henviser til andre kapitler og poster i statsbudsjettet. Det er også mottatt tilskudd som ikke henviser til kapittel og post i statsbudsjettet. Vi har valgt ut et tilskudd for å kartlegge rutiner og gjennomføre detaljkontroller. Driftstilskudd til barnehager utgjør kr 85 mill, men blir en del av rammetilskuddet fra 2011 og revisor har vurdert det ikke hensiktsmessig å kontrollere disse rutinene nærmere. Flere av de øvrige tilskuddene er omfattet av kontroll og revisjonsuttalelse fra Vestfold Kommunerevisjon, og det er derfor ikke hensiktsmessig å velge ut disse. Revisor har imidlertid vurdert å se på rutinene rundt integreringstilskudd til flyktninger. Tidligere abonnerte Horten kommune på Tilskuddsportalen. Tilskuddsportalen er en nettbasert tjeneste som skal gjøre det enklere å få oversikt over aktuelle tilskudd og søknadsfrister. Gjennom tilskuddsportalen kan en innhente opplysninger om alle mulige tilskudd fra stat, stiftelser eller andre, hva tilskuddene handler om og søknadsfrister. Horten kommune hadde ikke anledning til å ta dette i bruk, og sa opp tjenesten etter en kost/nytte vurdering Øremerkede tilskudd via Fylkesmannen i Vestfold Flere av tilskuddene fra staten videreformidles av fylkesmannen. Revisor har hatt møte med representant fra Fylkesmann i Vestfold, for å få informasjon om hvilke tilskudd som formidles via fylkesmann og hvordan disse håndteres. Hos fylkesmannen er det heller ikke en spesielt entydig eller enhetlig behandling av tilskudd. Hvert enkelt tilskudd blir kommunisert for seg. Noen av tilskuddene som går via fylkesmannen er ren ekspedisjon, mens det for andre tilskudd gjennomføres saksbehandling og vurdering av tiltak. Fylkesmannen sender brev til kommunene, og det er opp til kommunene å følge opp. Utarbeidet av Side 7 av 22

8 Fylkesmannen forholder seg til rundskriv fra departementene som gir retningslinjer for hva som skal gjøres. Dersom tildelinger er basert på skjønn har fylkesmannen en intern rutine som involverer mer enn en saksbehandler. Fylkesmannens organisasjon er oversiktelig, og det purres dersom kommunen ikke søker på aktuelle tilskudd innen fristen. De største midlene fylkesmannen fordeler pr i dag er driftstilskudd og skjønnstilskudd til barnehager. Driftstilskuddet og skjønnstilskuddet vil bli innlemmet i rammetilskuddet fra Noen av de andre tilskuddene som går via fylkesmannens kontroll, er tildeling av kvoter til bygging av sykehjem/ omsorgsboliger vedrørende investeringstilskudd fra Husbanken, tilskudd vedrørende funksjonshemmede barn i barnehager, tilskudd vedr Kvalifiseringsprogrammet og kompetanse for bemanning innen helse og sosial. Gjennom behandlingen av kommuneproposisjonen gir Stortinget Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å fordele skjønnstilskuddet til kommunesektoren for kommende år. Innenfor de fylkesvise skjønnsrammene er det Fylkesmannen som foreslår fordelingen på den enkelte kommune. Denne fordelingen tas inn i forslaget til statsbudsjett. Skjønnsmidlene er en del av rammetilskuddet. Etter forslag fra Fylkesmannen reserveres en del av skjønnsmidlene til utviklings- og fornyingsprosjekter i kommunene. For 2010 er 5 mill. kr, av en samlet skjønnsramme på 41,3 mill kr for Vestfold reservert til slike prosjekter. Kommunene søker om disse midlene (5 mill. kr) i tilknytning til gjennomføring av konkrete prosjekter. Fylkesmannen fordeler midlene etter de mottatte søknadene. For kommunene er fornyingsmidlene bundne midler til det omsøkte tiltak eller prosjekt og krav til kommunens rapportering gis i tilsagnsbrevene. 5.2 Problemstilling 1: Har Horten kommune rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd? For å få svar på denne problemstillingen har revisor hatt intervju med hver av kommunalsjefene i Horten kommune, hvor tilskudd fra Vedlegg 3 har vært et sentralt tema og rutiner knyttet til disse. I tillegg ble det sendt spørsmål om samme tema til alle enhetslederne i Horten kommune på mail. Videre har revisor tatt utgangspunkt i Vedlegg 3 til statsbudsjettet, jf. rapportens vedlegg 3, og utarbeidet en oversikt som viser hvilke inntekter fra kommuneregnskapet som kan henføres til det enkelte kapittel og post i statsbudsjettet. Denne oversikten fremkommer som vedlegg 1 til rapporten Rutiner Den enkelte avdeling og enhet i Horten kommune har ikke skriftlige nedtegnede rutiner for håndtering av tilskudd. Når tilbud om tilskudd mottas i kommunen blir det registrert i websak, og blir omfattet av kommunens saksbehandlingsrutine. Dersom det ved journalføring registreres at dokumentet skal besvares av saksbehandler, vil journalposten komme på Utarbeidet av Side 8 av 22

9 saksbehandlers restanseliste fram til denne er besvart. Det er ikke etablert rutine for fast oppfølging av den enkelte ansattes restanselister. Kommunalsjefene fanger hovedsakelig opp tilskudd via brev eller rundskriv. Enkelte fanger også opp tilskudd via departementets nettsider, egen kunnskap og internt i organisasjonen. Brev om tilskudd, søknad og tilsagn går direkte mellom enhetene og staten/ fylkesmannen. Regnskapsavdelingen skal ha kopi av tilsagnsbrev og refusjonskrav slik at de kan gjenkjenne beløpet når kommunen mottar tilskuddet. Det er den som søker sitt ansvar å overholde eventuelle tidsfrister for søknad og rapportering. Den budsjettansvarlige er også ansvarlig for inntektssiden. Det er den enkelte budsjettansvarlige som vurderer om det skal søkes eller ikke om tilskudd. Vurderingen foretas ofte i samarbeid med medarbeidere eller overordnet. Budsjettansvarlig må vurdere hva som er hensiktsmessig. Flere tilskuddsordninger er spleiselag som binder opp egne midler, eller prosjekter som går utover lovpålagte oppgaver og krever ressurser til prosjektorganisering. Svarprosenten fra enhetslederne, som fikk mail med spørsmål om rutiner, var på 20%, etter en purring. Svarene viser at enhetsledere innhenter informasjon om tilskudd fra flere kilder. Brev og rundskriv fra departementene, skriv og møter hos fylkesmannen, egne søk på nettet, informasjon fra faggrupper og egen kunnskap er kilder til informasjon om tilskudd. Revisors vurdering: Det er ikke nedtegnet skriftlige rutiner vedrørende øremerkede tilskudd. De fleste nevnte at kopi av tilsagnsbrev skal sendes regnskapsavdelingen og at det er den budsjettansvarlige som er ansvarlig for å søke og følge opp tilskuddene. Revisor anbefaler at rutinene nedtegnes skriftlig. Svarprosenten fra enhetslederne var lav. Det kan være flere grunner til dette. Det framkom i svarene, fra to av rektorene, at de overlot til kommunalsjefen å svare. Øvrige rektorer ga ingen tilbakemelding. Selv om Vedlegg 3 var vedlagt mailen, kan det også være enkelte enhetsledere som mener at de ikke har øremerkede tilskudd og av den grunn lot være å gi tilbakemelding Revisors gjennomgang På bakgrunn av Vedlegg 3 har revisor utarbeidet en oversikt, for å avklare om Horten kommune har fanget opp relevante tilbud om øremerkede tilskudd. Innholdet i det enkelte tilskudd er kartlagt ut i fra opplysninger som framkommer på regjeringens og departementenes nettsider. Ut fra beskrivelsene framkommer det at noen av tilskuddene ikke er aktuelle for Horten kommune, disse tilskuddene er merket med IA og feltene er merket med grått og tilskuddene er ikke fulgt nærmere opp. Oversikten følger som vedlegg 1 bak i rapporten. Revisor har gjennomgått de tilskuddene som er inntektsført i Horten kommune i 2009 og 2010 på artene 700 og 810. På art 700 føres det mange mindre tilskudd, og det kan være at noen av de beløpsmessige lave tilskuddene som burde vært med, ikke er fanget opp. Inntektsførte tilskudd er forsøkt knyttet til det enkelte kapittel og post som framkommer i Utarbeidet av Side 9 av 22

10 statsbudsjettets vedlegg 3. Hvilke beløp Horten kommune har mottatt framkommer av oversikten. De linjene som står åpne, er tilskudd kommunen ikke har mottatt og som vi har vi beskrevet nærmere. Beløpene i 2010-kolonnen er pr så langt regnskapet var ajourført i begynnelsen av september. Flere tilskudd som kommunen mottar, henviser til kapittel og post i statsbudsjettet. Disse tilskuddene er således enkle å plassere i oversikten. Det er imidlertid flere av tilskuddene som ikke har slik henvisning, og disse er plassert etter en skjønnsmessig vurdering. Kommunen mottar også andre tilskudd enn det som framkommer i vedlegget, disse er medtatt i avsnitt De to første kolonnene i vedlegg 1 henviser til kapittel og post i statsbudsjettet. Det har vært enkelte endringer i kapittel og post fra 2009 til I oppsettet har vi valgt å bruke det kapittel og post som gjelder 2010, slik at hvert tilskudd framkommer på en linje i oppsettet. Tredje kolonne inneholder navn på departement og tekst på tilskuddet. I fjerde kolonne har vi satt IA for de tilskuddene som virket uaktuelle for Horten kommune ut fra informasjonen vi hentet på nettet. I kolonne fem er søknadsmåte. Enkelte tilskudd kommer automatisk, eventuelt etter rapportering, noen tilskudd må en søke om i år 1, for at de deretter kommer automatisk i en gitt periode. Andre tilskudd må en søke om og det er gjenstand for en vurdering om man får innvilget tilskuddet, mens andre tilskudd sendes det refusjonskrav for da tilskuddet er hjemlet i rundskriv Et kapittel og post i statsbudsjettet kan omfatte flere ulike tilskuddsordninger. Kontrollen vår vil ikke avdekke manglende tilskudd innen samme kapittel og post, dersom kommunen har mottatt ett tilskudd fra den aktuelle posten i statsbudsjettet. Det er variabelt hvor detaljerte opplysninger som framkommer om innholdet i den enkelte post Tilskudd kommunen ikke har inntektsført Vedlegg 1 viser at det er flere linjer hvor vi ikke har registrert at Horten kommune har mottatt tilskudd. Det vil si at Horten kommune ikke har mottatt tilskudd som vi har kunnet knytte til den aktuelle posten i statsbudsjettet. Det kan være mange grunner til at kommunen ikke har inntekt for de åpne linjene i den kontrollerte perioden. Nedenfor følger en beskrivelse av tilskuddene, som revisor ikke kan se at Horten kommune har mottatt, og med en eventuell forklaring til hvorfor kommunen ikke har søkt eller mottatt tilskuddet. Barnehager Horten kommune har ikke mottatt investeringstilskudd eller tilskudd til midlertidige lokaler. Dette er tilskudd som kommunen har mottatt tidligere og som framkommer i de opplysninger vi har innhentet fra kommunalsjefer og enhetsleder. I følge opplysninger fra fylkesmannen har kommunen ikke mottatt slike midler i 2009 og Ved utbygginger kan merverdiavgiftskompensasjonen overstige investeringstilskuddet og da bortfaller grunnlaget for søknad. Tilskuddet vil heller ikke være aktuelt når det ikke bygges barnehage i kommunen. Ved utbetaling av tilskudd til midlertidige lokaler forplikter kommunen seg til å åpne ny barnehage innen 3 år. Kommunen har fått avslag på søknad fordi det ikke forelå konkrete planer om bygging av ny barnehage. Erfaringen fra fylkesmannen generelt er at kommunene er flinke til å søke om tilskudd og at de har god oversikt over mulighetene. At en kommune går glipp av tilskudd innenfor dette området hører til sjeldenhetene. Utarbeidet av Side 10 av 22

11 Kriminalomsorgens sentrale forvaltning Dette tilskuddet er refusjon for kommunene til utgifter for plassering av forvaringsdømte. Etter de opplysninger vi har mottatt har Horten kommune ingen forvaringsdømte, og tilskuddet vil av den grunn være uaktuelt. Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Det er ikke inntektsført investeringstilskudd i regnskapet i kontrollperioden. Vi har fått opplyst at kommunen har søkt om og fått godkjent investeringstilskudd for Åsgårdstrand sykehjem. Det vil bli søkt om utbetaling av totalt 31,2 mill fra Husbanken i Rusmiddelforebyggende Rusmiddelforebyggende tilskudd er et tiskudd til utarbeidelse av kommunale rusmiddelpolitiske handlingsplaner og rusforebyggingskoordinator. Helsedirektoratet har i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål prioritert arbeidet med å bistå kommunene i å lage helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Det er sju kompetansesentre innenfor rusfeltet. Horten kommune kommer inn under ansvarsområdet til Borgestadklinikken. Horten kommune har utarbeidet en rusmiddelpolitisk handlingsplan gjeldende i perioden Horten kommune mottok et tilskudd fra Borgestadklinikken i 2007 på kr Det ble avsatt kr til bundet fond. I 2010 er det resterende av fondet kr inntektsført på prosjektnummer som heter Rus gave fra Borgestadklinikken. Borgestadklinikken er ikke et tilskuddsorgan, de formidler imidlertid tilskuddene på kap 718 post 63 i statsbudsjettet. De bidrar med midler til de kommuner som har prosjekt i samarbeid med Borgestadklinikken. Tilskuddet er ment som stimulering og gis til dekning av vikarkostnader for frikjøp av tid. Når kommunen tidligere har mottatt midler til ruspolitisk handlingsplan, vil kommunen ikke motta flere tilskudd til dette. Kommunen kan imidlertid søke tilskudd til andre prosjekter innenfor rus-området. Kommunen mottar tilskudd til rusarbeid under Kap 763 rustiltak. Dette gjelder feltsykepleier som er et lavterskel-helsetiltak (LAV). Kommunen har i 2010 fått avslag på søknad om tilskudd til LAR-tiltaket (legemiddelassistert rehabilitering) - utdeling av medisiner, sikkerhetstiltak. Primærhelsetjeneste Målet med tilskuddet til helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten er at kommuner med store sosiale helseforskjeller skal få et bedre skolehelsetjenestetilbud. I 2009 ble 6,5 mill. kroner fordelt til 15 kommuner og fem bydeler i Oslo. Ved hjelp av midlene er det blant annet iverksatt tiltak for innvandrergrupper og etablert bedre samarbeid mellom helsesøster og ungdomsskoler. Tilskuddet er oppført med eget kapittel og post på vedlegg 3 fra 2010, vi har ikke funnet retningslinjer eller søkekriterier for tilskuddet. I følge opplysninger fra departementet er det sendt ut brev til alle kommuner. Det var kr 6,5 millioner til utdeling i Departementet kunne ikke imøtekomme alle søknader. Det var kommuner som har utfordringer med stort fravær, tilflytning, hybelboere og ikke vestlige minoriteter som ble prioritert. Kommuner som ble tildelt tilskudd ble valgt ut i samarbeid med fylkesmannen og på bakgrunn av statistikk og KOSTRA-rapportering. Utarbeidet av Side 11 av 22

12 Etter de opplysninger revisjonen har innhentet har dette tilskuddet ikke vært kjent i Horten kommune. Tilskudd forvaltet av helsedirektoratet Det er to av tilskuddene som er forvaltet under helsedirektoratet som vi ikke kan se at Horten kommune har mottatt tilskudd. Dette gjelder tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse og tilskudd til særskilte utviklingstiltak. Brukerstyrt personlig assistanse Formålet med tilskuddet til brukerstyrt personlig assistanse er å stimulere kommunene til å bruke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse, BPA. Tilskuddet går til dekning av utgifter til opplæring av arbeidsleder og assistent, til utlysing og ansettelsesprosedyrer og oppfølging. Tilskuddet dekker ikke kommunenes utgifter til tjenestetilbudet, men skal stimulere til at nye brukere får tjenestetilbudet. Det gis tilskudd for maks 4 år pr bruker. Horten kommune har søkt om de tilskuddene de kan for sine brukere, de har mottatt tilskudd i perioden For en av personene ble det ikke utbetalt første års-tilskudd da personene hadde mottatt dette mens vedkommende var bosatt i annen kommune. Det vil muligens søkes om tilskudd neste år, da det er nye personer som vurderes å bli med i ordningen. Tilskudd til særskilte utviklingstiltak Tilskudd til særskilte utviklingstiltak omfatter kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Tilskuddet skal forvaltes i samhandling med regionale kompetansesentra for lindrende behandling i spesialisthelsetjenesten, og legge til grunn Nasjonal strategi for arbeid innenfor kreftomsorgen. Horten kommune har tidligere mottatt tilskudd for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt siste gang var i Horten kommune har ikke søkt om dette tilskuddet etter 2007 i følge tilbakemelding fra enhetsleder. Dersom Horten kommune har hatt nye tiltak eller prosjekter ville det ha vært mulig å søke om midler. Kommunene kan søke om tilskuddet hvert år til prosjekt som er innenfor rammen av tilskuddet. I følge opplysninger fra departementet følger de en uskreven regel om at kommuner som har mottatt tilskudd tre år på rad ikke blir prioritert ved neste tildeling. Kriterier for tildeling etter rundskriv er at søknaden om tilskuddsmidler må være forankret i ledelsen i kommunen og beskrive prosjektets/ tiltakets målgruppe og omfang, hovedmålsetting og resultatmål, tiltak/planer, ansvarlig for gjennomføringen, kostnadsoverslag, beregnet tidsperspektiv, samarbeidsforhold, planer for videreføring av tiltakene etter prosjektperioden og evalueringsmetode og tidspunkt. Tilskudd til særskilte utviklingstiltak omfatter også tilskudd til undervisningssykehjem og tilskudd til undervisningshjemmetjenester. Målsetting om et undervisningssykehjem i hvert fylke er nådd. I Vestfold er det Nygård sykehjem i Sandefjord som er undervisningssykehjemmet. Undervisningssykehjemmet er i løpende dialog med de andre kommunene i fylket, blant annet gjennom 12 kommunesamarbeidet (12K), for å sikre kompetanseutvikling, forskning og kvalitetsutvikling til beste for pleie- og omsorgstjenesten i Vestfold. Utarbeidet av Side 12 av 22

13 Tilskudd til undervisningshjemmetjenester er etablert i alle fylker etter modell fra undervisningssykehjem. Også her foreligger det målsetting om et senter i hvert fylke. Det er Sandefjord kommune som også har denne tjenesten i Vestfold. Særskilt transporttiltak Det er ikke inntektsført tilskudd til kollektivtransport pr i dag. Horten kommune fikk i 2010 tilsagn om tilskudd til oppgradering av Horten busstasjon på nær 3 mill av totalt 57 mill som var til utbetaling over samferdselsdepartementets budsjett til kommunesektoren. Vilt- og fisketiltak Målet med tilskuddsordningen er å medvirke til å gjennomføre en bærekraftig viltforvaltning i kommunen. Vi har fått bekreftet fra fylkesmannen at det ikke har vært utbetaling til Horten kommune for dette tilskuddet. Horten kommune samarbeider med Horten Natursenter om søknad om tilskudd til bevaring av beverstanden. Søknaden er sendt fra Horten Natursenter til kommunen som har videresendt denne til fylkesmannen. Direktoratet for forvaltning og IKT Horten kommune har ikke mottatt prosjekttilskudd til digital fornying i kommunene. Kommunen søkte om tilskudd til prosjektet Heldiks (helhetlig digitalt internkontrollsystem) EPOS (HR-system) i 2009, men fikk endelig avslag. Kommunale innvandrertiltak Dette er tilskudd til Ny sjanse. Ny sjanse er en forsøksordning som har til hensikt å kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til utdanning eller arbeid. Formålet er å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk slik at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomiske selvhjulpne. Etter de opplysninger vi har fått har Horten kommune ikke søkt på dette tilskuddet etter en avveining av kapasiteten ved kontoret. Det er krevende å drive flere store prosjekter samtidig. Horten kommune mottar tilskudd for et annet prosjekt som heter Samordning av tiltak for tilbakeføring fra fengsel til kvalifiseringsprogram som belastes statsbudsjettet kapittel 621 post 63. Revisjonens vurdering: Vedlegg 1 viser at Horten kommune mottar tilskudd for de fleste av tilskuddene som er aktuelle for kommunen, men det er også tilskudd hvor kommunen ikke har blitt overført midler i 2009 eller Beskrivelsene av de tilskudd, hvor kommunen ikke har bokført inntekt, viser at kommunen har søkt eller vil søke om tilskudd for flere av tilskuddsordningene. Dette gjelder investeringstilskudd til sykehjem, særskilt transporttiltak og prosjekttilskudd til digital fornying av kommunen. For sistnevnte tilskudd fikk kommunen avslag. Tilskudd, som kommunen etter revisors vurdering, kan være søknadsberettiget til, er følgende: Lindrende behandling, Kommunale innvandrertiltak Utarbeidet av Side 13 av 22

14 Rusmiddelforebyggende Helsestasjonstjeneste Sammenligning med Re Prosjektet er gjennomført parallelt i Re kommune. Tallene fra Re kommune er medtatt i vedlegg 2. Sammenligningen med Re gir kun et par avvik vedrørende tilskudd. Re kommune har mottatt investeringstilskudd til barnehager og tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse. Disse tilskuddene var som det framkommer av beskrivelsen ovenfor uaktuelle for Horten kommune i 2009 og Andre tilskudd Horten kommunen har mottatt flere tilskudd enn det som framkommer av vedlegget. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over driftstilskudd som kommunen har mottatt som vi ikke har kunnet knytte til statsbudsjettets Vedlegg ABM-utvikling Adm-tilskudd bastøy fengselsbibliotek Fylkesmannen Kvinners helse i eksil Fylkesmannen Etterutdanning lærere Fylkesmannen Kyststi og naturvern, karljohv Husbanken Boligtilskudd tilpasning Husbanken Boligtilskudd etablering KS Sammen for barn og unge - stimuleringsm. Kultur og kirkedep Den kulturelle spaserstokken Nav Helsetjforv Sør Oppgjør multidose Norsk kulturråd Gamle hager i Horten Enova SF ISSR / Revisors totalkonklusjon problemstilling 1: Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner som fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd? Horten kommune har søkt og mottatt mange av tilskuddene som ligger til grunn for vår kontroll. Revisors gjennomgang har imidlertid avdekket at det er enkelte tilskudd som kommunen ikke har søkt på. Selv om kommunen ikke har skriftlige rutiner, viser gjennomgangen at de har fanget opp de fleste tilskuddsordningene som er aktuelle. Det er ikke nedtegnet skriftlige rutiner vedrørende øremerkede tilskudd. De fleste nevnte at kopi av tilsagnsbrev skal sendes regnskapsavdelingen og at det er den budsjettansvarlige som er ansvarlig for å søke og følge opp tilskuddene. Revisor vurderer at det bør utarbeides en skriftlig rutine på et overordnet nivå hvor ansvarsfordelingen mellom enhetene og regnskapsavdelingen er tydeliggjort. Rutinen bør beskrive de ulike faser fra søknad, tilsagnsbrev, føring av prosjekt, rapportering og eventuell fondsavsetning og bruk av fond. Utarbeidet av Side 14 av 22

15 Svarprosenten fra enhetslederne var lav. Det kan være flere grunner til dette. Det framkom i svaret fra to av rektorene at de overlot til kommunalsjefen å svare, øvrige rektorer ga ingen tilbakemelding. Selv om vedlegg 3 var vedlagt mailen, kan det også være enkelte enhetsledere som mener at de ikke har øremerkede tilskudd og av den grunn lot være å gi tilbakemelding Tilskudd, som kommunen etter revisors vurdering kan være søknadsberettiget til, er følgende: Lindrende behandling, Kommunale innvandrertiltak Rusmiddelforebyggende Helsestasjonstjeneste Vi har ingen mulighet til å tallfeste noen beløp på eventuelle inntekter Horten kommune kan ha gått glipp av ved ikke å søke på ovennevnte tilskudd. For to av tilskuddene, som er søknadsberettiget, har vi sendt mail til en ledende ansatt innenfor det aktuelle området hvor vi stilte spørsmål om de var kjent med tilskuddet, om tilskuddet var aktuelt for kommunen, om det ble søkt og eventuell grunn dersom det ikke var søkt. Tilbakemeldingene revisor har mottatt er følgende; for ett av tilskuddene var tilskuddet ikke kjent, mens for det andre tilskuddet fikk vi ingen forklaring på hvorfor det ikke var søkt. Revisors gjennomgang viser at Horten kommunes rutiner hovedsakelig fanger opp relevante tilbud om øremerkede statlige tilskudd. Revisor vurderer at tilskuddsområdet er meget uoversiktlig og at det er tidkrevende å lete etter informasjon. For enkelte av tilskuddsordningene er heller ikke retningslinjer lagt ut på nettet. En gjennomgang av dokumenter i web-sak på søkebegrepet tilskudd avdekket ingen informasjon om ovennevnte søknadsberettigede tilskudd. Kommunen har, etter det revisor kan se, ikke mottatt informasjon om ovennevnte tilskudd i 2009 og Revisor vurderer at Horten kommune ikke har hatt kjennskap til minst ett av disse søknadsberettigede tilskuddene. 5.3 Problemstilling 2: Har Horten kommune tilfredsstillende rutiner som sikrer riktig behandling av refusjonskrav knyttet til øremerkede statlige tilskudd? For å besvare denne problemstillingen, bygger vi på opplysningene som er innhentet fra fylkesmannen, kommunalsjefer og enhetsledere. I tillegg har vi gjennomført flere kontroller mot regnskapet. Føring på riktig år, art og funksjon er kontrollert, likeledes at tilskudd mottatt fra fylkesmannen er riktig inntektsført. Revisor har også gjennomgått fondskontiene for å se at avsatte midler brukes til formålet. Videre har vi valgt å gjennomføre kontroller mot integreringstilskudd for flyktninger og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Utarbeidet av Side 15 av 22

16 Brev om tilskudd, søknad og tilsagn går direkte mellom enhetene og staten. Regnskapsavdelingen har ikke alltid kjennskap til hvilke tilskudd det er søkt om når tilskuddet innbetales til bank. Innbetalinger kan bestå av flere tilskudd som blir overført i et samlet beløp. Etter rutinen skal regnskapsavdelingen ha kopi av tilsagnsbrevet. Enhetslederne ble stilt spørsmål om hvilke rutiner som er etablert for sending av refusjonskrav knyttet til statlige øremerkede tilskudd. Flere av svarene oppgir faste frister, hyppighet og at en følger reglene for de ulike tilskudd. På spørsmål om hvordan enhetslederne sikrer at øremerkede tilskudd blir brukt i henhold til tilsagn, svarer de fleste at dette skjer via rapportering og regnskap. På spørsmål om ubrukte øremerkede tilskudd avsettes til bundne fond, har de fleste enhetslederne svart at ubrukte øremerkede midler avsettes til bundne fond dersom de ikke skal tilbakebetales. Det er imidlertid enkelte enhetslederne som mangler kjennskap til rutinene rundt fondsavsetning. På spørsmål om enhetslederne har oversikt over enhetens bundne fond er det et lite overtall som svarer ja, mens 9 enhetsledere enten har svart nei, at dette ikke er aktuelt, henviser til at økonomiavdelingen har oversikt eller har ikke svart. Regnskapsavdelingen skal ha kopi av tilsagnsbrevet. Revisor har fått opplyst at innbetalinger kan være tidkrevende å finne ut av for regnskapsavdelingen når kopi av tilsagnsbrev mangler. På kopien skal også konteringen framkomme. Alle tilskudd skal bokføres med prosjektnummer. Det er opprettet en egen art på konto 1701 som heter øremerket tilskudd for enklere å følge opp bruken av midlene. Dersom det er midler igjen avsettes disse på fond. Det sendes hvert år ut årsoppgjørsbrev til enhetene som også innholder informasjon om å melde fra om midler vedrørende bruk og avsetning til bundne fond Revisors gjennomgang Tilskudd føres etter anordningsprinsippet. Det vil si de skal inntektsføres når de er kjent. Når kommunen mottar et øremerket tilskudd til et bestemt prosjekt eller tiltak, inneholder dette en forpliktelse for kommunen om å bruke tilskuddet til det bestemte prosjektet. Dersom alle midlene ikke er benyttet til formålet i regnskapsåret, må det resterende beløpet avsettes til bundne fond. Med unntak av refusjoner som faktureres, blir de fleste tilskudd inntektsført når beløpet innbetales til kommunens bankkonto. De ulike tilskuddene har forskjellig hyppighet for når tilskuddet innbetales til kommunen. Som vedlegg 1 viser, framkommer det at det er flere tilskudd som kommunen ikke har mottatt i Følgende tilskudd blir utbetalt sent på året og det er derfor logisk at kommunen ikke har inntektsført tilskuddene pr : Tilskudd for ressurskrevende tjenester inntektsføres i forbindelse med årsoppgjøret, og kommunen mottar beløpet påfølgende år. Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kirkebygg og omsorgsboliger/ sykehjemsplasser utbetales i desember. Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere utbetales i august/september. Utarbeidet av Side 16 av 22

17 Tilskudd til kvalifiseringsprogram og sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte ble også utbetalt i 2 halvår i Sammenligningen med Re viser at heller ikke de har inntektsført disse tilskuddene i 2010, og vi har derfor ikke fulgt disse nærmere opp. Gjennomgangen av tilskuddene viser at kommunen for enkelte tilskudd ligger etter egne rutiner med å sende refusjonskrav. For enslige mindreårige flyktninger er rutinen at det skal sendes refusjonskrav 3 ganger i året. Revisjonen skriver uttalelse til kravet. Det er ikke sendt krav for refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige flyktninger i Revisor har fått opplyst at manglende refusjonskrav skyldes sykefravær ved avdelingen. Tilsvarende er det heller ikke sendt krav vedrørende statlig forvaltning av barnevernet kap 855 post 60. For 2009 ble kravene sendt i januar Det er pr dato ikke sendt refusjonskrav vedrørende Enhetene bør sørge for å ha rutiner som ivaretar kommunens inntekter også ved sykefravær. Revisors gjennomgang avdekket at flere av tilskuddene manglet tilsagnsbrev som dokumentasjon av inntekten i regnskapet. Innbetalingen kan være merket med en kontostreng, slik at inntekten kommer riktig i regnskapsår. Revisor vurderer at overføring fra bank med melding er en for svak dokumentasjon av inntektene. Enkelte refusjonskrav er sendt sent i forhold til årsregnskapet og kun en gang i året. Revisor vurderer at slike krav minimum bør sendes hvert halvår Periodisering Regnskapet for 2009 inneholder enkelte tilskudd som gjelder Regnskapsavdelingen forsøker å fange opp inntekter rundt årsavslutningen for å få disse riktig periodisert. Flere refusjonskrav sendes sent på året og for disse inntektene mottar kommunen innbetalingen i påfølgende år, og inntekten må periodiseres i henhold til anordningsprinsippet. Det er ikke bare forhold i kommunen som gjør at tilskudd havner på feil år. Flere som utbetaler tilskudd utbetaler eller avregner tilskudd etterskuddsvis og en innbetaling kan gjelde både for 2. halvår foregående år og første halvår inneværende år. Revisors vurdering: Revisor har ikke avdekket vesentlige feil når det gjelder periodisering av regnskapene for 2009 og 2010 når en ser hele året under ett. For den enkelte regnskapsperiode i regnskapsåret vil imidlertid regnskapet ikke være riktige periodisert for refusjonskravene. Revisor vurderer at etterlevelse av rutinen om å sende tilsagnsbrev til regnskapsavdelingen, vil bidra til bedre dokumentasjon og riktig periodisering av regnskapet. Tilsagnsbrev bør også vedlegges fondsavsetningen som dokumentasjon på avsatte midler for å etterleve bokføringslovens krav om dokumentasjon av balanseposter Regnskap - KOSTRA KOSTRA-veileder som er hjemlet i Forskrift om rapportering, inneholder bestemmelser om hvilken art og funksjon de ulike tilskudd skal føres i kommuneregnskapet. Utarbeidet av Side 17 av 22

18 Øremerkede tilskudd skal inntektsføres i kommuneregnskapet på art 700 refusjoner eller art 810 andre statlige overføringer. Det er fritt opp til kommunen å splitte artene opp i undernummer. Som hovedregel føres tilskudd som krever gjenytelse på art 700, mens tilskudd som skal videreformidles eller ikke krever spesifikk gjenytelse føres på art 810. En kontroll av kostra-artene avdekket at det i Horten kommunes regnskap er et par tilskudd som føres på feil art. Boligtilskudd til etablering og tilpasning er ført på konto Etter kostraveileder skal Utbedringstilskudd til boliger føres på art 810. Tilskudd som gjelder ren videreformidling herunder spillemidler skal føres på art 810. Horten kommune har ført spillemidler feil på konto Revisors vurdering: Revisjonen anbefaler at beskrivelsene i kommunens kontoplan tilpasses KOSTRA-veileder Kontroll av tilskudd fra fylkesmann I forbindelse med prosjektet har vi fått tilsendt flere tilsagnsbrev direkte fra fylkesmannen, Disse tilsagnsbrevene er også benyttet som grunnlag for kontroll av inntektsføring i regnskapet. Med unntak av ett brev om tilskudd som var sendt ut i juli 2010, var tilskuddene inntektsført i regnskapet. Det ble avdekket et avvik med feilføring på feil tjeneste for ett av tilskuddene som ble mottatt i juli Revisors vurdering: Feilføringen revisjonen avdekket er forholdsvis ny, og det er mulig enheten vil avdekke dette ved rapportering Prosjektnummer I Horten kommune brukes prosjektnummer for flere tilskudd. Det er ikke pålagt å føre tilskudd med prosjektnummer i regnskapsforskriftene. Kommunen har i sine interne rutiner at øremerkede tilskudd skal bokføres med prosjektnummer. Dersom det er midler igjen avsettes disse til fond. For prosjekt opprettet i den senere tid henviser prosjektnummer til ansvarsnummer og fondskonti henviser til prosjektnummer. Ved bruk og avsetning til fond benyttes prosjektnummer i teksten. Dette bidrar til å se sammenhengen mellom midlene i regnskapet. Når man fører bruk av bundne midler på eget prosjektnummer er det viktig at alle kostnader som gjelder prosjektet og er godkjente kostnader i tilsagnsbrev/ retningslinjer føres på prosjektet Fond Bundne driftsfond føres i regnskapet på konto til konto Saldo på de bundne fondene pr er kr 43 mill. Disse fondene omfatter imidlertid også gaver og selvkostfond slik at det er ikke kun ubrukte fondsmidler som ligger i dette beløpet. Rutinen er at regnskapsavdelingen gjennomgår fondskontiene i forbindelse med hvert årsoppgjør. Det er vanskelig å bekrefte at alle avsetningene gjelder tilskudd ut fra teksten på bilaget i regnskapet. Enkelte av kontiene har imidlertid ordet tilskudd i balansekontoen. For regnskapet Utarbeidet av Side 18 av 22

19 har det ingen betydning om pengene stammer fra øremerkede tilskudd eller er gaver. Balansekontiene bør uansett følges opp og midler bør ikke stå urørt over flere år. En gjennomgang av regnskapet viser at det har vært bevegelse på mange fond, og særlig de største fondene. Det er imidlertid flere konti som har stått urørt over flere år, noen helt tilbake til 2005, muligens også enda lenger tilbake i tid. Oppfølging av ovennevnte konti har ikke vært tilfredsstillende. Oversikt nedenfor viser bundne fond som det ikke har vært bevegelse på. Totalt har 1,4 mill stått urørt siden 2007, av disse var også på fondskontoen i For enkelte prosjekt blir det opprettet prosjektnummer når midlene mottas og avsettes. Etter dette er det ikke bevegelser på prosjektet. Det har for enkelte fond vært ført utgifter på tilhørende prosjekt i etterfølgende periode uten at midlene fra fond er benyttet. Det kan se ut som et prosjekt har tilknytning til to balansekonti. En balansekonto ser også ut til å inneholde annet prosjekt enn det som framkommer av teksten. Kto Tekst Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap BECKERBO BARNEHAGE SKAVLI BARNEHAGE, ØVINGSLÆRER LYSHEIM SKOLE, TILRETTELEGGINGSTILSKUDD FOREBYGGENDE ARBEIDSMILJØ EVAKUERT OG PÅRØRENDESENTER NORDSKOGEN SKOLE DIV. REFUSJONER, BLÅBÆRLYNGEN BARNEHAGE VOX GRUNNLEGGENDE DATAOPPLÆRING, PROSJ KOMPETANSEUTVIKLING BRAARUDÅSEN, PROSJEKT KOMPETANSEMIDLER NAV KOMPETANSELØFTET, VIRKSOMHET BARNEHAGE FOREBYGGENDE RUSARB., VIRKS. SKOLE, "HYSJ" TIGRIS, PROSJ , HELSE- OG BARNEVERNTJENESTEN TILRETTELEGGINGSTILSKUDD, ANSVAR PERSONAL SAMTAK-STØTTESEKSJONEN FERDSELSHINDR.INNRETN.STRANDSONEN OMRÅDETILTAK BORREVANNET SLT (TILHØRER FELLESOMRÅDE GRUNNSKOLE) STATSTILSK.BASTØY BILBL. TILLEGGSBEVILG DEN GODE BARNEHAGE INNSK. OMSORGSBOLIGER ILEHAUGEN SUM Revisors vurdering: Oversikten over viser at rutinene rundt bruk av fondsmidler ikke fungerer tilfredsstillende. Her bør det gjennomføres en opprydning og det bør utarbeide en politisk sak hvor en vurderer inntektsføring for det enkelte fond. Utarbeidet av Side 19 av 22

20 5.3.2 Flyktninger Vi har valgt å gjennomføre kontroller mot integreringstilskudd for flyktninger og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddet er ikke øremerket for kommunen. Inntekten føres på ansvar 1900 finans som er et fellesområde, og ikke direkte på tjenesten som sender og følger opp inntekten. Integreringstilskudd utbetales for fem år når det gjelder flyktninger og tre år ved familiegjenforening. For enslige mindreårige flyktninger mottas i tillegg et ekstra tilskudd. Det må søkes om år 1- tilskudd. I Horten kommune sendes år 1-krav to ganger i året, i januar og på sommeren. År 2-5 utbetales automatisk over 4 terminer. Det er vedlagt lister som kontrolleres av administrasjonen ved NAV. Listene henger noe etter med oppdateringer ved blant annet flytting. Flyktningkontoret sender krav til IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for alle flyktninger med unntak av de enslige mindreårige. Enslige mindreårige flyktninger hører inn under barnevernet, som sender søknad om tilskudd for disse. Det sendes krav om år-1 tilskudd en gang i året. Regnskapet og bilagene inneholder ikke lister med navn. Vi gjennomførte en kontroll basert på antall flyktninger og bosettingsår og det framkom differanser i forhold til antall. I 2009 ble det for eksempel mottatt integreringstilskudd år 1 for 24 flyktninger. I oppgavene fra IMDI mottar kommunen i 2010 år 2 tilskudd for 23 personer, dvs en mindre enn registrert i Fra Nav har vi mottatt følgende tilbakemelding på avviket: Personer holder seg ikke i ro på ett sted fra de bosettes til det er gått 5 år. De flytter avhengig av hvor de har familie og bekjente. Innenfor 5-årsperioden må de ha kommunenes godkjennelse til å flytte til annen kommune hvis de ikke er selvhjulpne økonomisk. Innenfor segmentet "familiegjenforening" er det svært mange forskjellige økonomiske situasjoner, fra de som mottar sosialhjelp som eneste livsoppholdskilde til mer ressurssterke yrkesaktive personer. Den første gruppen er enkel for NAV å holde oversikt over, men de som ikke har behov for hjelp fanger NAV først opp i "år-2" når det framkommer på IMDI-listene at det har flyttet noen til Horten som NAV ikke vet noe om. Personer som kom i 2009, og som vi fikk år-1 tilskudd bokført i 2009, kan i 2010 bo et helt annet sted i landet enn Horten. Hvis de flyttet før så vil med stor sannsynlighet tilskuddet for år-2 bli sendt direkte til den kommunen der de bor. Personer som kom i 2008 på familiegjenforening med økonomisk uavhengig person, ble først fanget opp i 2009 da kommunen fikk år-2 tilskudd for disse personene. Deretter ble det søkt om ÅR-1 tilskudd for 2008 som ble bokførte først i Det er også litt spesielle regler knyttet til når kommunen får, og når kommunen ikke får penger for barn som er født etter ankomst til Norge. Mange kommer seg ikke gjennom mottaksperioden uten å få et barn eller to, og avhengig av bosettingsdatoen kan det godt oppstå tidsforskyvninger her. Det er også enkelte andre spesielle situasjoner, hvor NAV har påklaget avslag på tilskudd. I noen tilfeller har kommunen fått medhold. Endringen medfører at tidligere lister blir feil, og tilskuddet blir utbetalt lenge etter det skulle. Endringene på antall personer og årskull er summen av variasjoner. Ved flyktningkontoret blir samtlige enkeltpersoner registrert, voksne som barn, med alle bevegelser over en 5-års periode. Dette sikrer at kommunen får de tilskuddene de skal. Utarbeidet av Side 20 av 22

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD RE KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HOLMESTRAND KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2012 og 2013. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen Nysaldert budsjett 2012 Saldert budsjett 2013

Detaljer

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862

Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 03/2015 Dato:1.1.2015 Saksnr: 14-01862 STATSBUDSJETTET ÅR 2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2013 og 2014. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2013 Saldert budsjett 2014 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr.

Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Statlige overføringer til kommunesektoren i 2015. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2014 Saldert budsjett 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I - TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Kap. 225 post 74 Tilskudd til organisasjoner Retningslinjer for forvaltning av tilskudd under statsbudsjettets kap. 225 post 74. Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 19. november 1999, senest

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-5 I N N S T I L L I N G S a k 5 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Vedlegg A Kravspesifikasjon

Vedlegg A Kravspesifikasjon Kravspesifikasjon 1.0 Generelt Formålet med kontrakten er å sikre en forsvarlig revisjon av kommunens regnskap, og tilhørende regnskaper, innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk og revisjonsnormer.

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr

Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Saldert budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øremerkede tilskudd Kap. budsjett 2015 RNB 2015 NB2016 Endr 201516 Realvekst 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd

Detaljer

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd. Dagsmøte Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd Dagsmøte 18.3.2015 Ester Hassel Fylkesmannen i Aust-Agder 1 Politiske føringer i statsbudsjettet 2015 for nytt kompetanse- og innovasjonstilskudd Mål: styrke

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av særskilt tilskudd for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger. lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 06/08 Dato: 02.01.2008 Saksnr: 07/2429 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr).

Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i 2016 og 2017 (1 000 kr). Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Nysaldert budsjett 2016 Saldert budsjett 2017 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen

Detaljer

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr.

Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i kr. Vedlegg 3: Statlege overføringar til kommunesektoren i 2016. 1000 kr. Øyremerkte tilskot Kap. Post Namn Saldert budsjett 2016 RNB 2016 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 RUNDSKRIV FOR TILSKUDDSORDNING Rundskriv 02/2017 Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017 1. Innledning Rundskrivet er utarbeidet av IMDi og

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE

SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE Forvaltningsrevisjon 2010 SÆRLIG RESSURSKREVENDE HELSE OG SOSIAL TJENSTER I RØROS KOMMUNE Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Røros kommune. Formålet med revisjonen er å undersøke om Røros kommune oppfyller

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Barnehagereformen. Telemarksforsking-Bø. Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005. Av Kjetil Lie

Barnehagereformen. Telemarksforsking-Bø. Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005. Av Kjetil Lie Barnehagereformen Kontroll med bruk av skjønnsmidler 2005 Av Kjetil Lie Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 11/2007 29. august 2007 Telemarksforsking-Bø 2007 TF-notat nr. 11/2007 ISSN 0802-3662 Pris: kr.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N

Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 F O R K O N T R O L L U T V A L G E T I H O R T E N 1. INNLEDNING - KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL, FORMÅL, OPPGAVER OG SAMMENSETNING a) Hjemmel Kommunene er pålagt å ha kontrollutvalg

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning

Høringsnotat. Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning Kunnskapsdepartementet 1. november 2013 Høringsnotat Forslag til forskrift om forsterkning av gaver til forskning 1. Innledning For mange forskningsmiljøer ved universiteter og høyskoler har gaver vært

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 14.04.2016 Anders Fyhn Seksjon for introduksjon og kvalifisering, IMDi Øst

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 08/280-34 DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn c,. *.. OtsAis:, l^v Arkivar. ) Eksp. U.off. l O jan 29 Saksh. Nr. H-1/9 Vår ref 8/28-34 Dato OS.1.29 Statsbudsjettet

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4

Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Forskrift om diverse skoler etter voksenopplæringsloven kap. 4 Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24.06.2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 17 tredje

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kap. 225 post 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Retningslinjene gjelder for forvaltning av tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, over kap.

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN Hele landet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KOMMUNEUNDERSØKELSEN 14-1 Hele landet Innhold 1 Planlegging, organisering og tiltak for en mangfoldig befolkning 2 Bosetting boligtilbud til flyktninger 09 3 Introduksjonsordningen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 07/13 Dato: 20.12.12 Saksnr: 12-01673-11

Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 07/13 Dato: 20.12.12 Saksnr: 12-01673-11 Rundskriv Postadresse: Postboks 80 59 Dep. 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Landets fylkeskommuner Rundskriv: 07/13 Dato: 20.12.12 Saksnr: 12-01673-11 Besøksadresse: Tollbugt. 20 Oslo

Detaljer

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70

Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Tilskudd til sosialt entreprenørskap og sosiale entreprenører over kapittel 621, post 70 Ordningen forvaltes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Regelverket er godkjent av Arbeids- og sosialdepartementet

Detaljer

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det?

Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? Det nye Norge integrering av flyktninger og kommunenes rolle - hvordan kan vi gå fram for å vurdere det? NKRF Fagkonferanse 2011 Tor Arne Stubbe Revisjon Midt-Norge IKS Forsøk på struktur 1. Kommunen 2.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer

- sosialetat - økonomikontor/kommunekasserer Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 01/2015 Dato: 1.1.2015 Saksnr: 14-01860 Besøksadresse: Tollbugate

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer

INTEGRERINGSTILSKUDD FOR ÅR-1 OG ÅR 2-5 I 2008. - sosialetat - skoleetat - økonomikontor/kommunekasserer lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Rundskriv: 04/08 Dato: 20.11.2007 Saksnr: 07/2427 Rundskriv Postadresse: Pb 8059 Dep. N-0031 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt

Detaljer

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60

Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Tilskudd til karriereveiledning, kap. 258 post 60 Retningslinjer for tilskudd til fylkesvise partnerskap for karriereveiledning, kap. 258 post 60, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 5. mars 2014 i henhold

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003.

Kommuner. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene. Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Kommuner Deres ref Vår ref Dato 03/1310-13 TOC 21.11.03. Generell momskompensasjon - håndtering i regnskapene Vi viser til brev av 8. oktober 2003. Departementet vil i dette brevet gi informasjon om :

Detaljer

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen

Kommunale rusforebyggende koordinatorer - SLT-modellen Skjema for Kapittel 714 post 60 Divisjon: Folkehelse og levekår Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 03/2008 R. Omsorgslønn Rapport 03/2008 R Omsorgslønn Januar 2008 PUBLIKASJONER FRA TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon 01/2007 - F Offentlige anskaffelser i Trondheim kommune 02/2007 - R Sosiale

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans. B rådssak 1023/13 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans 0 0 B rådssak 1023/13 ÅRSREGNSKAP 2012 FOR BYKASSEN OG LÅNEFONDET Saksfremstilling: Driftsregnskapet Bykassens regnskap for 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer