FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune"

Transkript

1 FORVALTNING AV KLIENTMIDLER Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 13. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling Metode og gjennomføring Revisjonskriterier PROBLEMSTILLING Revisjonskriterier Fakta Vurderinger Konklusjon og anbefalinger RÅDMANNENS KOMMENTAR VEDLEGG østfold kommunerevisjon iks 2

3 1 SAMMENDRAG Frivillig offentlig forvaltning er en tjeneste som kommunen ved NAV kan tilby sine innbyggere. Dette er ingen lovpålagt oppgave, men er et av flere virkemiddel i et økonomisk rådgivningsperspektiv. Frivillig offentlig forvaltning av en persons økonomi innebærer at vedkommende overlater til det offentlige, helt eller delvis, å disponere sine midler til dekning av nødvendig livsopphold. Målet med tjenesten er at bruker skal bli økonomisk selvstendig. Østfold kommunerevisjon IKS har i dette prosjektet vurdert hvorvidt Fredrikstad kommune ved sosialtjenesten i NAV har etablert et forsvarlig system for ivaretakelse av tilbudet om frivillig forvaltning av klienters midler. Vurderingene er gjort på bakgrunn av landsdekkende veiledningsrutiner utgitt fra NAV sentralt. Samtidig har revisjonen avdekket enkelte forhold vi finner grunn til å bemerke. Dette dreier seg om svakheter ved systemet og et tilfelle av manglende etterlevelse av systemet. På dette grunnlaget anbefaler revisjonen følgende: det bør fremgå av internrutinen at avtalene er tidsavgrenset, samt at avtalene skal evalueres jevnlig. formuleringen i internrutinens trinn 12 bør endres slik at den ikke bærer preg av å sette vilkår for bruker. internrutinens krav om journalnotat i forbindelse med avtaleinngåelse bør etterleves. Revisjonen takker for god tilrettelegging og godt samarbeid fra Navs side i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Fakta er innhentet ved bruk av intervju og dokumentanalyse. Vi har intervjuet teamleder, to forvaltningsansvarlige og to veiledere. Av dokumenter har vi gjennomgått internrutine og tilhørende maler. Det er også gjennomført en mappegjennomgang av de fysiske klientmappene, i tillegg har vi gjennomgått klientenes elektroniske journalnotat. Det er i dag totalt 91 brukere av tjenesten frivillig offentlig forvaltning ved NAV Fredrikstad. Fakta viser at Fredrikstad kommune ved sosialtjenesten i NAV i stor grad har etablert et forsvarlig system for ivaretakelse av tilbud om offentlig forvaltning. Det er utarbeidet en internrutine som er i tråd med anbefalingene fra NAV sentralt, samt tilhørende maler. Fakta viser også at det er etablert gode kontrollrutiner tilknyttet brukers forvaltningskonto. østfold kommunerevisjon iks 3

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Faktaboks 1: Bakgrunn Revisjonen har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jfr. kommunelovens 78 og forskrift om revisjon kapittel 3. Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet å kontrollere at forvaltningens aktiviteter foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og kommunestyrets vedtak. Plan for forvaltningsrevisjon ble vedtatt i bystyret 9. februar 2012, sak PS 12/4. Planen ble omrokert av kontrollutvalget 22. juni Etter omrokkering er Forvaltning av klientmidler neste prosjekt på planen. I planen heter det: Sosialtjenesten i NAV kan tilby frivillig forvaltning av klientmidler. Skal dette gjøres på en sikker måte for brukeren, forutsetter ordningen god internkontroll, gode rutiner og en praksis i tråd med disse. I følge regnskapsrevisjon kan det være risiko for at dette ikke er tilfellet. Plan for gjennomføring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget 22. juni Problemstilling Rapporten omhandler følgende problemstilling: Har Fredrikstad kommune, ved sosialtjenesten i NAV, etablert et forsvarlig system for ivaretakelse av tilbudet om frivillig forvaltning av klienters midler? 2.3 Metode og gjennomføring Faktaboks 1: Metode og gjennomføring Østfold kommunerevisjon IKS gjennomfører all forvaltningsrevisjon i tråd med Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Prosjektet er gjennomført ved dokumentanalyse av aktuelle planer, rutiner og interne dokumenter. Informasjon fra disse er supplert med kvalitative intervjuer av teamleder for ordningen i NAV, førstekonsulent i regnskapsavdelingen i Fredrikstad kommune, veiledere og forvaltningsansvarlige. I etterkant av hvert intervju er det utarbeidet referat, som så er verifisert av informanten. Det følger av revisjonens metodikk at verifiserte referater er å anse som fakta på lik linje med annen skriftlig dokumentasjon. Videre er det gjennomført en mappegjennomgang hvor totalt 12 fysiske klientmapper og journalnotater er gjennomgått. Dette for å undersøke om det er samsvar mellom de nasjonale føringer og kommunens egne rutiner og praksis på området. Mappene er valgt ut basert på antall år bruker har benyttet ordningen og fra ulike forvaltningsansvarlige. I tillegg er alle journalnotat som omhandler brukere hvor avtale er iverksatt fra november 2011 gjennomgått. Det gjelder åtte brukere 1. Undersøkelsen er gjennomført av regnskapsrevisor Jostein Ek og forvaltningsrevisor Lena Longva-Stavem i perioden juli til september Ett journalnotat omhandler to personer, et samboerpar. østfold kommunerevisjon iks 4

5 2.4 Revisjonskriterier Faktaboks 1: Revisjonskriterier Revisjonskriterier fastsettes normalt med basis i en eller flere autoritative kilder og ut fra trinnhøydeprinsippet. Med autoritative kilder menes normalt lovverk, politiske vedtak og føringer, men også kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området og/ eller andre sammenlignbare virksomheters løsninger og resultater kan danne basis for revisjonskriterier. I dette prosjektet er følgende kilder benyttet for å utlede revisjonskriteriene: Lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen av 18/ nr. 131 (lov om sosiale tjenester i NAV) Landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi Arbeidsog velferdsdirektoratet (2011) Utledning av revisjonskriteriene følger under problemstillingen. østfold kommunerevisjon iks 5

6 3 PROBLEMSTILLING Har Fredrikstad kommune, ved sosialtjenesten i NAV, etablert et forsvarlig system for ivaretakelse av tilbudet om frivillig forvaltning av klienters midler? 3.1 Revisjonskriterier Frivillig offentlig forvaltning innebærer at brukeren overlater helt, eller delvis, til sosialtjenesten ved NAV å disponere sine midler for å dekke nødvendig livsopphold og andre utgifter. Dette er ingen lovpålagt oppgave for NAV, men en tjeneste NAV kan tilby hvor målet er at brukeren skal bli økonomisk selvstendig. Basert på de landsdekkende veiledningsrutiner utgitt av NAV, og som omtales i vedlegget, kan følgende krav utledes: I forbindelse med etablering av forvaltningsavtalen bør det bli tatt følgende hensyn: o andre og mindre inngripende tiltak bør ha blitt forsøkt i forkant av avtale om frivillig offentlig forvaltning, samt at brukeren skal være best mulig informert om hva avtalen innebærer o det bør være enighet om hvor lenge avtalen skal vare, og på hvilken måte brukeren skal ha innsynsrett o det er en forutsetning at brukeren deltar i utarbeidelse av avtalen, og at det avklares hvorvidt vedkommende har behov for andre tjenester fra NAV frem til avtalen iverksettes I tillegg vises det til at: o det kan ikke settes vilkår i forbindelse med etablering av avtalen forvaltningsavtalen skal være individuelt tilpasset, og avtalen skal inneholde: o en oversikt over hvilke inntekter og utgifter som inkluderes i avtalen, samt hvilke fullmakter NAV har mot eksterne aktører avtalen bør i tillegg inneholde: o rutiner for hvordan uforutsette utgifter, ekstra midler eller feilutbetalinger skal håndteres og hvilke vilkår som gjelder for oppsigelse det bør bli foretatt en oppfølgning av avtalen som innebærer en evaluering av selve avtalens innhold, og vurdering hvordan den økonomiske rådgivningen fungerer. i forbindelse med etablering av konto er det gitt følgende anbefalinger: o en representant fra kommunens regnskapsavdeling bør ha vært involvert i etableringen av det overordnede avtaleverket i forbindelse med offentlig forvaltning o det bør opprettes to kontoer i brukerens navn hvor et fåtall av NAV ansatte har tilgang til den kontoen som disponeres av NAV pengetransaksjonene må kontrolleres på flere tidspunkt østfold kommunerevisjon iks 6

7 Det er en bemyndiget person som kan inngå avtalen. 3.2 Fakta Organisering og ansvar NAV Fredrikstad er organisert i tre avdelinger, i tillegg til en avdeling direkte under nestleder som utfører administrative oppgaver for hele kontoret. Kommunalsjef for seksjon for omsorg og sosiale tjenester er kommunens øverste leder for NAV 2. forvaltningsgruppen. Økonomiske rådgivere og sosialveiledere er samarbeidspartnere. NAV Fredrikstad har hatt tilbud om frivillig offentlig forvaltning siden etableringen av NAV i Før etableringen av NAV ble tjenesten tilbudt ved de lokale sosialkontor. Fredrikstad kommune har siden opprettelsen av NAV benyttet en internrutine i forbindelse med frivillig offentlig forvaltning, Forvaltning av andres penger. Denne ble sist revidert Ny og gammel rutine er i stor grad identiske. Det fremgår av gjeldende internrutine at formålet med forvaltning er å fremme økonomisk og sosial trygghet, hvor målet er at bruker skal bli økonomisk selvhjulpen. Rutinen gir en detaljert beskrivelse av de ulike trinn som skal følges i forbindelse med etablering av forvaltningsavtale, samt hvem som har ansvar for gjennomføring av disse. Figur 1: Organisering av NAV Fredrikstad Ordningen om frivillig offentlig forvaltning ligger under avdeling Team Stab/støtte. Denne avdelingen er plassert direkte under nestleder. I følge dokumentet internkontroll, kommunale tjenester ved NAV Fredrikstad, har både NAV leder og nestleder det helhetlige og faglige ansvaret for kommunalt og statlig tjenesteinnhold ved NAV kontoret. Teamleder har det overordnede ansvaret for teamets operative virksomhet. Dette innebærer blant annet å sørge for at teamets virksomhet foregår i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer Det er tre personer, forvaltningsansvarlige, fordelt på 2,5 årsverk som inngår i Ved inngåelse av avtale om frivillig offentlig forvaltning benyttes en standard mal, Avtale om frivillig forvaltning. Denne brukes som et grunnlag for utarbeidelse av den individuelle forvaltningsavtalen. Standardmalen ble tatt i bruk høsten I perioden fra februar 2009 og frem til mars 2012 har det blitt inngått 42 forvaltningsavtaler. I samme periode er det avsluttet 71 avtaler. Det er ulike årsaker til at avtalene er blitt avsluttet: 41 personer har selv ønsket å avslutte, 8 personer har fått oppnevnt hjelpeverge, 13 personer har flyttet til en annen kommune, 8 personer er døde og 1 person er sagt opp av NAV. Det er i dag totalt 91 brukere av frivillig offentlig forvaltning. Tre personer mottar ekstern lønn, mens de øvrige mottar en 2 kommune.no østfold kommunerevisjon iks 7

8 eller annen form for trygd. Noen av brukerne har hatt forvaltning over lang tid. År Inngåtte avtaler TOTALT 92 4 GJELDENDE 91 Tabellen henviser til inngåtte og gjeldende avtaler. Blant dagens brukere har de fleste rus- og psykiske problemer. I forkant av en avtale om forvaltning er bruker i kontakt med flere ledd innenfor NAV. Veileder har fulgt bruker frem til inngåelse av avtalen gjennom å gi råd og veiledning. Økonomisk rådgiver er den som anbefaler offentlig forvaltning, og den forvaltningsansvarlige har ansvaret for å gjennomføre avtalen. Teamleder undertegner avtalen om frivillig offentlig forvaltning på vegne av NAV. Den forvaltningsansvarlige deltar i arbeidet og drøftningsmøtene med bruker. Bruker har i hovedsak kontakt med forvaltningsansvarlig i løpet av avtaleperioden. Etablering av offentlig forvaltning Teamleder viser til at økonomisk rådgivning med mål om selvhjulpenhet står sentralt i forbindelse med etablering av avtale om frivillig offentlig forvaltning. Alt annet skal være forsøkt i forkant, noe som fremgår av trinn 1 i internrutinen. 5 I forkant av avtaleinngåelsen blir det gitt sosialfaglig veiledning som inkluderer enkel økonomisk råd og veiledning. Det blir også gitt økonomisk rådgivning hos en gjeldsrådgiver. Frivillig offentlig forvaltning skal være siste utvei. Det er viktig å igangsette en prosess så fort som mulig dersom det viser seg at en bruker ikke klarer sine økonomiske forpliktelser. Det krever en innsats av veileder, og det kan i mange tilfeller være tilstrekkelig at veileder gir bruker en detaljert orientering om hvordan vedkommende skal opprette faste trekk i banken. På denne måten kan veileder være en forebyggende faktor når det gjelder brukere som kanskje ellers ville ha endt opp med frivillig forvaltning. Det heter videre i trinn 3 i internrutinen, at dersom det blir bestemt at avtale om offentlig forvaltning skal iverksettes, skal det skrives et journalnotat. I journalnotatet skal det fremgå: hvilke alternativer som er forsøkt i forkant av avtaleinngåelsen hva man ønsker å oppnå (mål og hensikt) hvilke samarbeidspartnere som er aktuelle fullstendig økonomisk oversikt og stauts gjeld. Ved gjennomgang av de fysiske mappene fikk vi opplyst at dette journalnotatet arkiveres elektronisk, og ikke i mappene. Dette begrunnes med at det er veileder og 3 Siste registrerte avtale ble gjort i juli En person er nylig avgått ved døden. 5 Rutinen heter «Forvaltning av andres penger», og ble sist revidert østfold kommunerevisjon iks 8

9 ikke forvaltningsansvarlig som skriver notatet. Ovennevnte journalnotat foreligger ikke i syv av åtte avtaler som er etablert siden november Vi får opplyst fra veilederne at journalnotat ikke ble skrevet fordi rutinen ikke var kjent. Teamleder opplyser at rutinen er en saksbehandlerutine som ligger tilgjengelig på Frekit og kontorintern side. Vi får videre opplyst at rutinen ble gjort kjent fra ledelsen på grunn av et økende antall avtaler om frivillig offentlig forvaltning i Teamleder viser i denne forbindelse til at økonomisk rådgiver og forvaltningsansvarlige har vært i alle teamene og orientert om rutinen. Det alltid er et møte mellom bruker, veileder, økonomisk rådgiver og forvaltningsansvarlig for å avklare behovet for tjenesten. Her blir bruker informert om avtalen og tilhørende forvaltning muntlig. Det settes ikke noen tidsramme for hvor lenge avtalen skal vare. I avtaleteksten fremkommer det at avtalen løper til den blir sagt opp. Praksisen med løpende avtaler begrunnes i at det er veldig individuelt hvor lenge den enkelte brukerne trenger forvaltning, og derfor vanskelig å bestemme hvor lang tid avtalen skal løpe på forhånd. Som tidligere beskrevet er det flere brukere av denne tjenesten som har rus- og psykiske problemer, og som har behov for langvarig oppfølging. Forvaltningsansvarlige viser også til at den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), hvor det er utbetaling hver 14. dag, har vist seg å slå negativt ut for mange brukere av tjenesten. Det er fordi ikke alle er i stand til å sette av penger til, eksempelvis husleie, når utbetalingene skjer hver 14. dag. Det er også noen brukere som har fått gjeldsordning, og fra den økonomiansvarliges side er det ønskelig at bruker har frivillig forvaltning så lenge gjeldsordningen pågår. Dette er for å sikre at avtalene i gjeldsordningen blir overholdt. I avtalen står det ikke beskrevet på hvilken måte brukeren skal ha innsynsrett. I intervju får vi opplyst at mulighet for innsyn blir individuelt tilpasset den enkelte bruker. Bruker får tilbud om å se skyggeregnskap i sammenheng med budsjett, samtidig som den forvaltningsansvarlige er tilgjengelig på telefon. Den forvaltningsansvarlige har alltid med seg brukers fysiske perm i møter, og det har utviklet seg en praksis hvor forvaltningsansvarlig uoppfordret viser denne til bruker. Bruker er selv med på utformingen av avtalen som skjer i drøftningsmøte sammen med veileder, økonomisk rådgiver og forvaltningsansvarlig. I denne forbindelse får bruker kopi av avtale og budsjett når dette er endelig fastsatt. Teamleder opplyser at det kan være en utfordring at bruker ønsker fortgang i iverksettelsen av avtalen, mens det fra NAV s side er viktig at det brukes tilstrekkelig tid for å kartlegge alle elementer som avtalen bør inkludere. Teamleder presiserer at det er vesentlig at bruker selv medvirker i inngåelse av avtalen, noe som kan være en utfordring for de brukere som har problemer når det gjelder rus og psykiatri. Gjennom en nær dialog mellom bruker og forvaltningsansvarlig sikres det på den andre side at uklarheter raskt blir avklart. Frem til avtalen iverksettes blir det foretatt en individuell vurdering hvorvidt bruker har behov for sosialhjelp den første måneden for å komme à jour økonomisk når forvaltning starter. østfold kommunerevisjon iks 9

10 Det settes det ikke vilkår i forbindelse med etablering av avtalen. Avtalens innhold Som beskrevet tidligere benyttes det en standard mal ved inngåelse av avtale om frivillig offentlig forvaltning. Mappegjennomgangen viser at avtalene som blir inngått er individuelt tilpasset. Avtalen inneholder også en oversikt over hvilke inntekter og utgifter som er inkludert. I klientmappene foreligger det erklæring om fritak fra taushetsplikt hvor bruker gir NAV fullmakt til å utveksle og innhente opplysninger om brukers økonomi fra eksterne aktører. I tillegg skriver bruker under på en samtykkeerklæring hvor NAV gis fullmakt til å opprette en konto i DnB Nor Bank ASA. I denne samtykkeerklæringen/ disponeringsavtalen er det oppgitt en måneds gjensidig oppsigelsesfrist på disponeringsavtalen. Det er ikke samsvar mellom avtaletekst i selve forvaltningsavtalen og samtykkeerklæringen. I forvaltningsavtalen fremgår det at: Dersom xxx sier opp, må avtalen avsluttes opp uten grunnet opphold. I samtykkeerklæringen blir det henvist til en måneds gjensidig oppsigelsesfrist. Forvaltningsavtalen i sin helhet, som også inkluderer samtykkeerklæring, skal sies opp uten grunnet opphold fra bruker side, og med en måneds oppsigelsestid fra NAVs side. Dersom bruker får bostøtte foreligger det også en samtykkeerklæring som gir NAV rett til å overføre disse pengene inn på forvaltningskontoen. I avtaleteksten fremkommer det at dersom det ikke er dekning på konto til å dekke avtalens forpliktelser vil utgifter til livsopphold, husleie, strøm, boliglån og eventuelt gjeldsordning bli prioritert. Teamleder opplyser at prioriteringene også blir vurdert i samarbeid med bruker. I noen tilfeller kan det være aktuelt å forhandle med kreditorer om oppdeling av faktura. Det står videre i avtalen at dersom det oppdages feil i utbetalinger etter avtalen er bruker forpliktet til å: ikke benytte midlene før det er avklart med NAV Fredrikstad gi beskjed til NAV Fredrikstad så snart som mulig NAV forplikter seg på den andre side til å rette opp feilen snarest mulig, eventuelt overføre riktig beløp. Forvaltningsansvarlig har tett dialog med bruker, og dersom det er feilutbetalinger blir dette ordnet etter nærmere avtale med bruker. Dersom det blir foretatt utbetalinger utenom avtalen blir dette avtalt individuelt med hver enkelt. Forvaltningsansvarlige opplyser at bruker som oftest ikke ønsker å si opp avtalen. Avtalen blir ansett som en trygghet, og for mange innbærer den at det er et problem mindre å forholde seg til i hverdagen. Dersom en bruker velger å si opp avtalen står det beskrevet i trinn 12 i den interne rutinen at vedkommende skal opplyses om at han eller hun ikke kan forvente å få forvaltning igjen. Forvaltningsansvarlige påpeker at denne orienteringen blir gjort av praktiske saksbehandlingsårsaker. Brukerne kan komme til å utnytte ordningen med stadige oppsigelser, og de blir derfor advart for å forebygge dette. Forvaltningsansvarlige viser til at det kan være tilfeller hvor bruker ikke helt har oversikt når det gjelder å si opp avtalen. Det blir derfor orientert om at etablering av ny avtale innebærer at bruker på gå gjennom systemet på nytt, og henvisning må igjen gis fra veileder eller økonomisk rådgiver. Teamleder viser til at dersom en bruker har sagt opp avtale om frivillig forvaltning en eller flere ganger, og søker NAV om østfold kommunerevisjon iks 10

11 krisehjelp/ sosialhjelp, kan det blir vurdert å søke om tvungen forvaltning. En bruker vil ikke bli nektet forvaltning igjen, men årsak til tidligere oppsigelse kan få betydning for videre samarbeid. Dersom en bruker har sagt opp avtalen blir ikke nettbankkonten avsluttet, men stående i null- saldo. Dette er i tilfelle det blir vurdert slik at bruker bør få en ny mulighet. Tilfeller hvor dette kan være aktuelt er når bruker likevel ikke klarer sine økonomiske forpliktelser, og søker NAV om økonomisk hjelp til for eksempel husleie og strøm. I samråd med veileder, økonomirådgiver og forvaltningsansvarlig kan i slike tilfeller frivillig offentlig forvaltning igangsettes nok en gang. I noen tilfeller kan det i slike tilfeller også være aktuelt å søke om tvungen forvaltning. Avtalen blir sjeldent sagt opp fra NAVs side. I tilfeller hvor dette skjer blir en opprettholdelse av avtalen ansett uforsvarlig på grunn av hvordan bruker forholder seg til sin økonomi. Et eksempel kan være at bruker ber om å få utbetalt alt som er innestående på konto slik at regninger da forblir ubetalte. I slike tilfeller eksisterer det ikke noe grunnlag for frivillig forvaltning. Oppfølgning av avtalen De forvaltningsansvarlige opplyser at selve avtalen ikke blir evaluert, men ved omgjøringer av budsjettet blir dette evaluert. Det skjer i hovedsak i samarbeid med bruker, men også i samarbeid med økonomirådgiver. Det avholdes per i dag ikke faste økonomikurs. Teamleder opplyser at det har vært forsøkt tidligere, men på grunn av dårlig oppmøte har dette blitt avviklet. Vi får opplyst at noen brukere ikke har forutsetninger for å nyttiggjøre seg av økonomikurs. De forvaltningsansvarlige påpeker at de er i kontinuerlig dialog med bruker, og økonomisk rådgivning inngår som en naturlig del av denne dialogen. Dette skjer både i møter og over telefon. Det er hele tiden et fokus fra forvaltingsansvarliges side at bruker skal få forståelse av egen økonomi. Utfordringen ved ordningen kan være at forvaltningen blir en hvilepute for brukerne. Målet er at brukerne skal bli selvhjulpne, og det er ønskelig med tettere samarbeid inn mot bruker. Etablering av konto og kontroll I 2009 ble en ny forvaltningsavtale 6 utarbeidet i samråd med kommunens regnskapsavdeling og kommuneadvokaten var en representant for kommunens regnskapsavdeling tilstede i forbindelse med etableringen av ny bankavtale. Det opprettes kun en forvaltingskonto på hver bruker, og det er to forvaltningsansvarlige som har myndighet til å etablere nye kontoer. De er selv administratorer for kontoene og kan tildele disposisjonsretter til andre og hverandre, men ikke til seg selv. Det er alltid to forvaltningsansvarlige involvert ved opprettelse av kontoer. Teamleder godkjenner avtalene. Totalt er det tre personer fordelt på 2.5 årsverk som har disposisjonsrett over brukernes konti. I henhold til trinn 10 i internrutinen, skal avstemming gjøres hver måned av en annen person en den som har foretatt utbetalinger på kontoen. I intervju får vi opplyst at pengetransaksjonene blir avstemt ved avslutning av måneden, hvor kontoutskriftene kontrolleres mot underliggende bilag. Mappegjennomgangen viste at det var ulike personer som foretok utbetalinger og avstemming av samme konto. Det ble 6 Overordnet avtale som regulerer brukerkontoer med kommunens bankforbindelser. østfold kommunerevisjon iks 11

12 heller ikke avdekket uoverensstemmelser mellom transaksjoner og bilag. Omorganisering I februar i år ble igangsatt et prosjekt hvor det skal gjøres en kartlegging av brukerne, med tanke på hvor lenge de har benyttet tjenesten frivillig forvaltning, og hvilke andre type tjenester de mottar fra NAV. I forbindelse med dette prosjektet skal det også bli foretatt en evaluering av hvordan NAV selv har organisert arbeidet. Hensikten med prosjektet er å få et større fokus blant de ansatte på at brukerne skal bli selvhjulpne. Teamleder påpeker at det også kan være en utfordring når brukerne av frivillig forvaltning benytter tjenesten lengre enn nødvendig fordi de ser tjenesten som en trygghet. Prosjektet er forventet avsluttet innen utgangen av I denne forbindelse er også foreslått en ny organisasjonsstruktur, hvor økonomirådgivning, forvaltning og økonomisk sosialhjelp samles i ett felles team mot hver bruker. Bostøtte er også tenkt innlemmet i denne team-strukturen. De forvaltningsansvarlige anser også denne nye organisatoriske strukturen som en fordel. 3.3 Vurderinger Som det fremgår av revisjonskriteriene er ordningen om frivillig offentlig forvaltning et virkemiddel i et økonomisk rådgivningsperspektiv. Målet med ordningen er at bruker skal bli økonomisk selvstendig. Revisjonen finner at NAV har et system som i stor grad ivaretar kravene til avtale om frivillig offentlig forvaltning. Vi legger her til grunn internrutinen «Forvaltning av andres penger». Rutinen gir en detaljert beskrivelse av hvilke trinn som skal følges i forbindelse med etablering, oppfølgning og oppsigelse av en forvaltningsavtale. Fakta viser at forvaltningsavtalene er individuelt tilpasset, og at de inneholder rutinebeskrivelser i henhold til revisjonskriteriene. Fakta viser videre at det er etablert gode kontrollrutiner for opprettelse, disponering og avstemming av brukers forvaltningskonto. Samtidig er det tre forhold revisjonen finner grunn til å bemerke, hvorav to gjelder systemet og et berører praksisen. For det første er avtalene ikke tidsbestemte. Det fremgår heller ikke noe konkret tidspunkt for evaluering i avtaleteksten. I tillegg er det manglende samsvar mellom samtykkeerklæring og forvaltningsavtalen når det gjelder oppsigelsestid. For det andre stiller revisjonen spørsmålstegn ved rutinens trinn 12 om at bruker ikke kan forvente å få ny forvaltningsavtale ved oppsigelse, eller at det vil bli vurdert å søke om tvungen forvaltning ved søknad om krisehjelp/ sosialhjelp. Vi mener disse formuleringene bærer preg av å sette vilkår, og er dessuten ikke forenlig med tanken om at frivillig forvaltning på et eller annet tidspunkt skal gjøre bruker selvhjulpen. Vi legger imidlertid til grunn at praksisen er mer nyansert og individuelt tilpasset enn hva rutinen legger opp til. For det tredje har revisjonen avdekket manglende etterlevelse av rutinens trinn 3. Her viser mappegjennomgangen at journalnotat mangler i syv av åtte avtaler som er etablert siden november Etter revisjonens oppfatning er dette ikke tilfredsstillende. Dersom bruker skal få kontroll over egen økonomi krever det en aktiv innsats og en målrettet plan fra tjenesteyter. Dette innebærer i første rekke en bevisstgjøring av hvilke virkemidler som er prøvd ut, hvilke som er aktuelle fremover i tid, og hva man ønsker å oppnår med ordningen. Når dette ikke østfold kommunerevisjon iks 12

13 journalføres, kan det være en risiko for at målet om økonomisk selvhjulpenhet ikke får nødvendig fokus. Samtidig viser revisjonen til at NAV selv har tatt tak i denne problemstillingen, gjennom pågående kartlegging av brukere og en eventuell omorganisering av tjenestetilbudet. 3.4 Konklusjon og anbefalinger Fredrikstad kommune, ved sosialtjenesten i NAV, har i stor grad etablert et forsvarlig system for ivaretakelse av tilbud om frivilling offentlig forvaltning. Det vises i denne sammenheng til utarbeidelse av internrutine «Forvaltning av andres penger», samt tilhørende maler. Samtidig har revisjonen avdekket enkelte forhold både på systemnivå og knyttet til praksis. Basert på vurderingene i kapittel 3.3 anbefaler derfor revisjonen følgende: Det bør fremgå av rutinen at avtalene i hovedsak skal være tidsavgrensede, samt at avtalen skal evalueres med faste mellomrom. Formuleringen i rutinens trinn 12 bør endres, slik at den er mer i samsvar med den praksisen som faktisk utøves, og ikke bærer preg av å sette vilkår for bruker. Rutinens krav om journalnotat i forbindelse med inngåelse av avtale om frivillig forvaltning bør etterleves. Jostein Ek (sign.) regnskapsrevisor Lena Longva-Stavem (sign.) forvaltningsrevisor Anders Svarholt (sign.) oppdragsansvarlig revisor østfold kommunerevisjon iks 13

14 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR østfold kommunerevisjon iks 14

15 5 VEDLEGG Kommunen eller NAV kontoret 7 har en lovfestet plikt til å forebygge og løse sosiale problemer gjennom lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. I 1 første ledd, heter det: Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV kontoret kan oppfylle formålene i 1 gjennom ulike virkemidler som blant annet sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og bostøtte. Videre heter det i lovens 17 at kommunen plikter å gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Generelt NAV sentralt utgav i 2011 veiledningsrutiner for frivillig forvaltning av enkeltpersoners økonomi. Rutinene vektlegger hvordan NAV kontorene bedre kan involvere brukerne av frivillig offentlig forvaltning, og hvordan tjenesten kan forbedres. Frivillig offentlig forvaltning er ingen lovpålagt oppgave, men en tjeneste som NAV kan tilby sine brukere. Tjenesten innebærer at brukeren overlater helt eller delvis til sosialtjenesten ved NAV å disponere sine midler for å dekke nødvendig livsopphold og andre forpliktelser som følger av avtalen. Ordningen om frivillig offentlig forvaltning er et virkemiddel i et økonomisk rådgivningsperspektiv. 7 I denne rapporten henvises det til NAV kontoret. Frivillig offentlig forvaltning kan bidra til å styrke den enkeltes selvfølelse gjennom at brukeren får hjelp til å ta kontroll over egen økonomi. Det er samtidig et virkemiddel som kan bidra til å forebygge bostedsløshet. I veiledningsrutinene presiseres viktigheten av økonomisk rådgivning i tillegg til selve forvaltningen. Det vises til at økonomisk rådgivning er vesentlig fordi forvaltning av midler lett kan bli et statisk virkemiddel som ikke alene bidrar til økonomisk selvstendighet. Det er først og fremst økonomisk rådgivning som bidrar til selvhjulpenhet over tid. Inngåelse av avtale Det bør være en hovedregel at det er forsøkt med andre, og mindre inngripende alternativer før det iverksettes frivillig offentlig forvaltning. NAV kontoret må forsikre seg om at brukeren har nødvendig og rettslig handleevne dersom det er tvil om dette. Frivillig forvaltning er en tjeneste som NAV tilbyr. Det kan derfor ikke settes vilkår i forbindelse med etablering av avtalen, etter Grunnen til dette er at det da vil være en risiko for at avtalen ikke blir inngått frivillig. Bruker av avtale om frivillig offentlig forvaltning skal være best mulig informert om hva avtalen innebærer, og det innebærer at avtaleteksten må være tydelig og presis. Ved oppstart av frivillig offentlig forvaltning bør det avtales på hvilken måte brukeren kan få innsyn i kontoen sin. NAV 8 I lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 20 først ledd heter det: «Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen( ). østfold kommunerevisjon iks 15

16 kan også i denne prosessen tilby brukeren kurs slik at vedkommende kan lære seg å forvalte egen økonomi. Brukeren har rett til innsyn i alle transaksjoner som blir foretatt på vedkommendes konto. Ved inngåelse av avtalen skal det avtales hvordan dette hensynet blir ivaretatt. Som en minimumsløsning skal bruker og NAV kontor ha kopi av bankutskrift etter avtale med banken. Ved inngåelse av avtalen bør det bli enighet om avtalens varighet, og frivillighet forutsetter også at brukeren deltar i utarbeidelse av avtalen. Saksbehandler og økonomisk rådgiver bør sette opp et budsjett sammen med brukeren ved inngåelse av avtalen. Her kan det vurderes om refinansiering er hensiktsmessig. I denne fasen bør det også vurderes om særlige regler skal gjelde, eksempelvis regler om gjeld som stiftes i tilknytning til pengespill. Det vil være viktig for brukeren å få vite hvor lang tid det vil ta før avtalen blir satt i kraft, og dette bør også fremgå av selve avtalen. Det bør kartlegges om brukeren trenger økonomisk rådgivning i forhold til hvordan vedkommende skal disponere sine midler frem til avtalen blir iverksatt. Noen brukere kan også ha behov for økonomisk stønad frem til avtalen trer i kraft. Avtalens innhold Det må lages en oversikt over hvilke inntekter og utgifter som inkluderes i forvaltningsavtalen. Dersom NAV kontoret skal ha kontakt med brukerens kreditorer må bruker gi særskilt fullmakt til dette. Når avtale blir inngått bør det bli tatt stilling til hvordan prioriteringen skal være dersom det ikke er tilstrekkelige midler til å dekke de avtalte utgiftene. Det bør også avtales hvilke rutiner som skal gjelde dersom brukeren får uforutsette utgifter. Løsningen på å håndtere uforutsette utgifter kan være å sette av et månedlig beløp. Avtalen bør også si noe om hvordan ekstra midler som feriepenger eller skattepenger skal disponeres. Det viktigste i denne sammenheng er at brukeren og NAV kontoret er enige om hvordan midlene skal fordeles. Det bør i tillegg avtales hvordan utbetaling av midler utenom avtalen skal bli foretatt, og hvordan reguleringen skal foregå dersom det er feil i utbetalingene etter avtalen. Tidspunkt for evaluering bør fremgå av avtalen, og første evaluering bør skje i løpet av den første måneden etter at avtalen er inngått. Dette er for å avdekke eventuelle behov for endringer. Oppsigelse av avtalen er gjensidig, og skal som hovedregel være skriftlig. Bruker må ha mulighet til å avslutte avtalen uten for strenge formkrav, og med kort avviklingstid. Dette er fordi en frivillig forvaltningsavtale ikke berører den enkeltes selvbestemmelsesrett. En lang oppsigelsestid vil være et inngrep i denne retten. Etablering av konto Når NAV etablerer det overordnede avtaleverket i forbindelse med frivillig offentlig forvaltning vil det være en styrke at en representant fra kommunens regnskapsavdeling er representert. Det er fordi at vedkommende ofte vil ha erfaring fra lignende avtaleforhold. Det anbefales at det opprettes et system hvor to kontoer står i brukerens navn, hvor den ene disponeres av NAV, og den andre av brukeren selv. Det anbefales at et fåtall av ansatte ved NAV kontoret har disposisjonsrett over brukerens konto. østfold kommunerevisjon iks 16

17 Kontroll og revisjon Det stilles krav til selve rutinen, og de personer som utfører rutinen, når det gjelder å forvalte enkeltpersoners økonomi på en betryggende måte. Pengetransaksjonene må kontrolleres under forberedelse til overføring, under selve overføringen og på et senere tidspunkt. Det anbefales at NAV kontorets internrutine og bankavtale blir forelagt administrasjonen og revisjonen til vurdering uttalelse. Kommunen må ha tilgang til all dokumentasjon som foreligger for hver forvaltningsavtale. østfold kommunerevisjon iks 17

Landsdekkende veiledningsrutiner. for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi

Landsdekkende veiledningsrutiner. for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi Landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi // Landsdekkende veiledningsrutiner 2011 Innhold SIDE 1. forord s. 3 1. Innledning s. 4 2. Grunnleggende

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med kvalifiseringsprogrammet - tildeling og gjennomføring ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsvegen 38 Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 11/2008 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler 2008 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapport nr. 11 2008 Publikasjoner fra

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler Oslo kommune Rapport 10/2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler 2 0 1 3 - integritet og verdiskaping Rapport 10/2013 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2012 Gjennomgang av anskaffelsesdokumentasjon

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014

Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Endelig rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Ytrebygda 2014 Adressen til virksomheten: Postboks 24 Sandsli 5861 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 06. november 2014 Kontaktperson i virksomheten: Hilde

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN

BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN 1 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 03.11.2010 N-011.7 10/15718 10/190460 Saksbehandler: Morten Mjølsnes Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad

Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møteprotokoll Kontrollutvalget Fredrikstad Møtedato: 30.11.2012, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, møterom Elingård 3. etg Fra til saksnr.: 12/35-12/41 Frammøteliste Medlemmer

Detaljer

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år

Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Fagdag Vilkår om aktivitet for de under 30 år Ny 20 a i sosialtjenesteloven 7. og 14. mars 2017 Torunn Salte og Gunn Idland Plan for dagen Om bestemmelsen Når skal det stilles vilkår om aktivitet Om tungtveiende

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra oppfølgingstilsyn av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen ved Aurskog-Høland kommune Virksomhetens adresse: Rådhusveien 3, 1940

Detaljer

Frivillig og tvungen forvaltning

Frivillig og tvungen forvaltning Frivillig og tvungen forvaltning INFORMASJON TIL KOMMUNALT ANSATTE AV UNNI NORDVIK ABRAHAMSEN GJELDSRÅDGIVER VED NAV SØGNE Frivillig forvaltning innebærer: Nav styrer brukers inntekter AAP / trygd, bidrag,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge

Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Sosialtjenesteloven - NAVs ansvar for for barn og unge Fagsamling barneperspektivet i NAV Førde // 12.12.17 // Stine Glosli, Arbeids- og velferdsdirektoratet Barnekonvensjonen Gjelder som norsk lov Barnets

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK

Byrådssak 181/16. Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 ESARK Byrådssak 181/16 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015 MADH ESARK-0221-201609442-6 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2015.

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad

Fylkesmannen i Østfold. Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Fylkesmannen i Østfold Endelig rapport fra tilsyn med tildeling og gjennomføring av kvalifiseringsprogram ved NAV Fredrikstad Virksomhetens adresse: Postboks 1405 1602 Fredrikstad Tidsrom for tilsynet:

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner og praksis for IPLOSregistrering Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år ved Notodden kommune, NAV Notodden Virksomhetens adresse: Heddalsveien 28 B, 3674 Notodden Tidsrom

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Rogaland 18. november KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Rogaland 18. november 2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperren

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017

Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 Endringer i tilskuddsordninger - Barnefattigdom og boligsosialt arbeid i 2017 11.01.2017 Seniorrådgiver Irene Evelyn Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet Fattigdom og levekår i Norge Tilstand og utviklingstrekk

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering

Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Oversikt over Fylkesmannens systemtilsyn ved Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Tilsyn som pågikk i 2016. Innhold Sidetall Tabell 1: Hva tilsynene omfattet, funn, svar fra kommunen og om tilsynet

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes

Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: Saksbeh: Beate Fisknes Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref: 14/2105 Vår ref: 14/3832 Vår dato: 27.8.2014 Saksbeh: Beate Fisknes Høringsuttalelse - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved

Detaljer

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG

STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG STRATEGI FOR TRØGSTAD KONTROLLUTVALG For valgperioden 2015-2019 Kontrollutvalgets medlemmer: Borger Larsen (Leder), Ole Marius Grønlien (Nestleder), Mina Skjennem, Stian Myhre Eriksen og Anne Grethe Ness.

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten.

Resultatet av systemtilsynet ble at det ikke ble avdekket avvik i forhold til krav iht. lovgivningen i tjenesten. Byrådssak 119/17 Melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016 KJMD ESARK-0221-201609442-13 Hva saken gjelder: Byrådet legger frem melding om statlige systemtilsyn med sosialtjenesten i 2016.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013

Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Rapport fra tilsyn med Bergen kommune ved Nav Åsane 2013 Adressen til virksomheten: Postboks 154, Ulset, 5873 Bergen Tidspunkt for tilsynet: 29. oktober 2013 Kontaktperson i virksomheten: Jorun Eggen Kontaktperson

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

Grong kommune Kontrollutvalget

Grong kommune Kontrollutvalget Grong kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 Behandlet i kontrollutvalget den 08.februar 2016 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Varsel om tilsyn (systemrevisjon) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse Vår dato: 12.09.2017 Vår referanse: 2017/5686 Arkivnr.: Deres referanse: Saksbehandler: Magnhild Budal Pettersen Modum kommune v/rådmann Servicetorget, Postboks 38 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266820

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT TILSETTINGSRUTINER I GILDESKÅL KOMMUNE November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Gildeskål kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS gjennomgå tilsettingsrutinene i kommunen.

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler

Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler Oslo kommune Rapport 23/2010 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler 2 0 1 0 Oppfølging av rapport 11/2008 - integritet og verdiskaping Rapport 23/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 11. februar 2014 TID: 16.00 STED: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 019/10 Referatsaker HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.11. 2010 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Merk tidspunkt Møtested: Høylandet kommune. Sykeheimen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Lier kommune. Samarbeidsavtale. mellom. Lier kommune. NAV-Buskerud. etablering og drift av felles lokalkontor ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Lier kommune ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN Samarbeidsavtale mellom Lier kommune og NAV-Buskerud om etablering og drift av felles lokalkontor 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lier kommune og NAV Buskerud.

Detaljer

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlig tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Internserien 14/2010. Saksbehandler: seniorrådgiver Anine

Detaljer

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40

Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Opplæring i rundskriv til lov om sosiale tjenester i NAV KVALIFISERINGSPROGRAMMET med tilhørende stønad 29 40 Dette skal vi snakke om Kort repetisjon av lovgrunnlag - og litt om opplæringa Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv

Styresak. Gunn Hilde Naaden Hirsch. Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Gunn Hilde Naaden Hirsch Styresak 85/15 Regional internrevisjon av bierverv Arkivsak 81 2015/193/012

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad Trondheim kommunerevisjon Rapport 3/2016-R Kvalifiseringsstønad Forord Trondheim kommunerevisjon har i denne revisjonen undersøkt utbetalinger av kvalifiseringsstønad ved hvert av de fire NAV-kontorene

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 17, 19. og 20. november 2015 tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/11867 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Årstad sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Postboks

Detaljer

Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet"

Selskapskontroll Kjørekontoret Innlandet Saknr. 15/3960-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Selskapskontroll "Kjørekontoret Innlandet" Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2017 24. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2017/14050-8 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Anne-Marit

Detaljer

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag

2006/560 I // Samarbeidsavtale. mellom. Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag 2006/560 I // Samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og NAV Sør-Trøndelag Evaluert 2016 Innhold..\. ". Samarbeidsparter Formål Styring og ledelse av NAV-kontoret Medbestemmelse Mâl- og resultatkrav Informasjonsstrategi

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Foreløpig rapport fra tilsyn med sosiale tjenester i Nav til personer mellom 17 og 23 år ved Skaun kommune Virksomhetens adresse: 7353 Børsa Tidsrom for tilsynet: 01.09.15

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Intern korrespondanse Saksnr.: 201600086-23 Saksbehandler: BETU Emnekode: ESARK-44 Til: Fra: Sekretariatet for kontrollutvalget Byrådsavdeling for helse

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN VADSØ KOMMUNE Vadsø Familiesenter ved Samordningsteamet SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN -en` port inn - èn port inn - Søknadsskjema Samtykke erklæring Prosedyre for søknad Informasjon om individuell plan VADSØ

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 08.06.2015 kl. 10:00 12:45 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/17 Dato: 08.02.17 kl. 16.00 17.20. Sted: Rådhuset, Tingtun. LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet

KVP-samling Bergen KVP i Arena. Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet KVP-samling Bergen 18.06.2015 KVP i Arena Christine Selnes Oppfølgingsseksjonen Arbeids- og velferdsdirektoratet Innhold Den «røde» tråden i vurderingene våre KVP i Arena Litt om kontorsperre NAV, 22.06.2015

Detaljer

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til Midtre Namdal Samkommunestyre Vedtatt av kontrollutvalget i møtet den 26.01.2016, sak 006/16 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer