ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE Frostatunet RÅDMANNEN MARS 2009 Årsrapport for Frosta kommune 2008

2 Innhold FORORD ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER REGNSKAPSRESULTATET FINANSUTGIFTER OG -INNTEKTER GJELD OG GJELDSUTVIKLING LIKVIDITET FONDSAVSETNINGER SELVKOSTOMRÅDER KOMMENTARER TIL GJENNOMFØRTE INVESTERINGER DRIFTSREGNSKAPET FOR 2008 HOVEDTALL PÅ ANSVARSOMRÅDENE FORDELING AV DRIFTSUTGIFTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FORDELING AV DRIFTSINNTEKTENE PÅ HOVEDOMRÅDER FROSTA I 2008 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA RÅDMANNENS VURDERINGER AV HVILKE OPPDRAG ER GITT TIL KOMMUNENS ANSATTE I HVA ER GJENNOMFØRT - MÅLOPPNÅELSE Rådmannen Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Kultur og skole Enhet for pleie og omsorg Enhet for teknisk område og landbruk Enhet for barnehage Enhet for helse-, sosial- og barnevern LIKESTILLING MILJØSTATUS AVVIKSRAPPORTERING PÅ ENHETSNIVÅ - DRIFT RÅDMANNEN STAB FELLESTJENESTER POLITISK VIRKSOMHET SKOLE KULTUR OG BIBLIOTEK PLEIE OG OMSORG TEKNISK OMRÅDE OG LANDBRUK KIRKEFORMÅL BARNEHAGE HELSE, SOSIAL OG BARNEVERN RESERVERTE BEVILGNINGER, SKATTER, RAMMEINNTEKTER OG FINANSTRANSAKSJONER POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISERING SENTRALE KOMMUNALE STYRER OG UTVALG Årsrapport for Frosta kommune

3 Forord Som en del av det kommunale plansystemet legger rådmannen i Frosta kommune fram sin årsrapport for Årsrapporten skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2008 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr Regnskap 2008 er avlagt med et overskudd på Kr ,99, noe som gir oss en noe bedre plattform enn budsjettert til å møte utfordringen med å vurdere økonomisk ramme og dimensjonering av driftsutgiftene framover ift. det store investeringsprosjektet Framtidsretta skole. Likevel blir utfordringen nå å ha fokus på å dimensjonere utgiftene ift. framtidig vekst i inntektene. Vi vet at driftsnivået i 2008 er videreført i med bruk av disposisjonsfond som er oppsparte midler bl.a. fra tidligere år, ressurser som vi ikke kan basere en varig drift på. For å nå målene i kommuneplanen har det gjennom året vært fokus på gjennomføring av tiltak innenfor følgende tre følgende strategiområder konkretisert i ledergruppens handlingsplan: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser Det er gjennomføring av aktivitet innenfor disse strategiene som rådmannen rapporterer i forhold til i årsrapporten. Befolkningsutviklingen for Frosta er positiv, noe som både er et resultat av at Frosta er attraktiv og er en del av en attraktiv vekstregion. Mulighetene i dette har vi som ambisjon å dra enda mer veksler på framover i realiseringen av Frosta Jeg vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere for innsatsen og samarbeidet i Takk for samarbeidet rettes også til de politiske organ. Frosta mars 2009 Arne Ketil Auran Rådmann Årsrapport for Frosta kommune

4 1 Årsberetning - Hovedtallene fra regnskapet Utdrag fra økonomisk oversikt drift Regnskap Reg. budsjett Avvik - kr. R i % av B Driftsinntekter Brukerbetalinger , , ,44 104,6 % Andre salgs- og leieinntekter , , ,16 107,4 % Overføringer med krav til motytelse , , ,02 130,3 % Rammetilskudd , , ,00 99,2 % Andre statlige overføringer , , ,00 229,8 % Andre overføringer , , ,24 509,2 % Skatt på inntekt og formue , , ,00 103,2 % Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter , , ,86 109,4 % Driftsutgifter Lønnsutgifter , , ,78 106,6 % Sosiale utgifter , , ,42 94,0 % Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , , ,86 113,1 % Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , , ,57 121,0 % Overføringer , , ,94 143,2 % Avskrivninger , , ,45 105,0 % Fordelte utgifter , , ,29 200,6 % Sum driftsutgifter , , ,89 108,3 % Brutto driftsresultat , , ,97 155,4 % Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak , , ,61 105,3 % Mottatte avdrag på utlån 3633, ,00-633,00 121,1 % Sum eksterne finansinntekter , , ,61 105,3 % Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg , , ,70 90,8 % Avdragsutgifter , , ,00 99,8 % Utlån 28060, , ,00 280,6 % Sum eksterne finansutgifter , , ,70 95,4 % Resultat eksterne finanstransaksjoner , , ,31 93,4 % Motpost avskrivninger , , ,45 105,0 % Netto driftsresultat , , ,73 21,2 % Årsrapport for Frosta kommune

5 1.1 Driftsinntekter Samlede driftsinntektene for 2008 viser et positivt budsjettavvik på 11,9 mill. kr. Figur 1 viser fordelingen av kommunens inntekter. Figur 1 - Fordeling kommunens inntekter 2008 Kommentarer: Overføringer med krav til motytelse har et positivt budsjettavvik på 30,3 %, eller 4,9 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak følgende budsjettavvik: Sykelønnsrefusjoner positivt avvik - 3,4 mill. kr (Budsjettert med arbeidsgivers andel i 2008) Mva-refusjon - positivt avvik - 0,6 mill. kr. Statlige refusjoner - negativt avvik - 0,1 mill. kr (inkl. budsjett psykiatritilskudd) Refusjoner fra kommuner/andre positivt avvik - 1,0 mill. kr Andre statlige overføringer har et positivt budsjettavvik på 129,8 %, eller 5,0 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak følgende positive avvik: Økte skjønnsmidler barnehagedrift 0,7 mill. kr Psykiatritilskudd 2,1 mill. kr budsjettert under overføringer med krav til motytelse. Tilskudd til viderefordeling (ikke-kommunale barnehager) 1,9 mill.kr. Skatt og rammetilskudd har et samlet positivt budsjettavvik på 0,84 %, eller 0,8 mill. kr. Årsrapport for Frosta kommune

6 1.2 Driftsutgifter Samlede driftsutgifter for 2008 viser et negativt budsjettavvik på 10,3 mill. kr. Figur 2 viser oppbyggingen av driftsutgifter for regnskapsåret. Figur 2 - Fordeling kommunens driftsutgifter 2008 Budsjettavvikene er nærmere omtalt i kapittel Regnskapsresultatet Brutto driftsresultat for 2008 er 1,7 mill. kr høyere enn regulert budsjett og 0,9 mill lavere enn 2007-nivå. Resultatet viser kommunens evne til å betjene netto finanskostnader, overføringer til investeringsregnskapet, samt avsetninger til senere år. Figur 3 Brutto driftsresultat 2008 Årsrapport for Frosta kommune

7 Netto driftsresultat i 2008 negativt på kr , noe som er 2,6 mill. kr. høyere enn regulert budsjett. Dette skyldes bedre brutto driftsresultat enn budsjettert, samt positivt budsjettavvik på netto finanstransaksjoner med 0,7 mill. kr. Figur 4 Netto driftsresultat 2008 For å ha en bærekraftig økonomisk utvikling, er det anbefalt at netto driftsresultat utgjør 3 % av driftsinntekter over tid. Frosta kommunes nøkkeltallsutvikling de siste årene vises nedenfor i figur 5. Figur 5 - Netto driftsresultat i % av driftsinntekter Kommunen har valgt en bevisst strategi hvor bruk av disposisjonsfond skal moderere omstillingsbehovet over flere år. Det vil over tid være behov for å øke netto driftsresultat, slik at driftsnivå tilpasses fremtidig inntektssituasjon. For å komme frem til det regnskapsmessige resultatet for kommunen, tas det hensyn til overførte midler til senere år, bruk av tidligere avsatte midler, samt overførte beløp til Årsrapport for Frosta kommune

8 investeringsregnskapet. Det vises til årsregnskapets note 6 for nærmere oversikt over fondsbruk/-avsetninger i Årsregnskapet for 2008 ble avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 1,7 mill. kr. Figur 6 viser regnskapsmessig mer-/mindreforbruk de siste årene (tall i tusen). F igur 6 Resultat Finansutgifter og -inntekter Netto finansutgifter utgjorde 7,5 % av kommunens brutto driftsutgifter i Dette er en reduksjon med 0,1 % -poeng i forhold til 2007-nivå. Finansområdet hadde et positivt budsjettavvik med 6,6 %, eller 0,7 mill. kr, i forhold til regulert budsjett. Tabellen nedenfor viser utviklingen av netto finanskostnader de siste årene: Rente Renteutgifter og låneomk Renteinntekter og utbytte Netto renteutgifter Avdrag/Utlån Avdrag på lån Utlån Mottatte avdrag Netto gjeldsavdrag Netto finansutgifter Figur 7 Netto finansutgifter Utviklingen viser økning av netto rentekostnader på 13,1 % i forhold til 2007-nivå, samt en økning på 9,1 % i netto gjeldsavdrag. Årsrapport for Frosta kommune

9 1.5 Gjeld og gjeldsutvikling Total langsiktig gjeld ekskl. pensjonsutgifter er pr på 110,9 mill. kr. Av dette er 17,2 mill. kr ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld utgjør kr. pr innbygger, noe som er 8,1 % lavere enn kostragruppe 2 og 11,2 % mindre enn gjennomsnittet for Nord-Trøndelag. Figur 8 viser netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter pr. kommune i Nord-Trøndelag i Nøkkeltallet for Frosta er på 63,9 %, 7,9 % -poeng lavere enn gjennomsnittet for fylket. Figur 8 Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter Figur 9 viser utviklingen av netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter de siste fem årene. Frosta har redusert netto lånegjeld i forhold til driftsinntektene siden 2005, og befinner seg i 2008 på samme nivå som sammenlikningsgruppen. Gjennomsnittet for fylket ble redusert i regnskapsåret, men avviket opp mot Frosta kommune økte allikevel med 5,7 % -poeng. Figur 9 Netto lånegj. i % av brutto driftsinntekter Likviditet For å se nærmere på kommunens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser, ser man på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 1 Definert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og måltallet bør være på over 2. Statusoversikt i perioden (tall i tusen): Årsrapport for Frosta kommune

10 År Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 1 1,61 2,03 2,27 2,44 Tabellen viser at en forbedring av nøkkeltallet i hele perioden. Fra 2006 og frem til i 2008 ligger kommunen over anbefalt minimumsnivå. Statusoversikt pr gir kun innblikk i et øyeblikksbilde over situasjonen, noe som gir begrenset informasjonsverdi. Figuren til høyre gir oversikt om hvordan utviklingen har vært igjennom regnskapsåret. Det går frem at kommunen befinner seg i hovedsak over anbefalt minimumsnivå i hele perioden. Figur 10 Likviditetsgrad 1 Månedlig fordeling Likviditetsgrad 2 Definert som mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld, og måltallet bør være over 1. Bankinnskudd, kasser og markedsbaserte plasseringer inngår i de mest likvide omløpsmidlene. Statusoversikt i perioden : År Mest likvide omløpsmidler Kortsiktig gjeld Likviditetsgrad 2 0,81 1,32 1,58 1,56 Utviklingen av likviditetsgrad 2 viser en forbedring i perioden 2005 til 2007, og en ubetydelig nedgang i Kommunen befinner seg over anbefalt minimumsnivå ved årsskifte. Konklusjonen av nøkkeltallberegningene er at den likviditetsmessige situasjonen for kommunen er god. Årsaken ligger både i størrelsen på disposisjonsfond (Kap. 1.7) og de ubrukte lånemidlene (Kap 1.5). Likviditetsreserve Det vises til note 15 i årsregnskapet. Frosta kommune har pr en samlet negativ likviditetsreserve på 2,0 mill. kr., fordelt med 0,7 mill. kr på driftsdel og 1,3 mill. kr på investeringsdel. Årsrapport for Frosta kommune

11 Som følge av endringer i regnskapsforskriften for kommuner, skal likviditetsreserven avvikles senest i Dette innebærer at føringer av tidligere års prinsippendringer skal føres mot balansen, samt at resterende beløp skal tas inn i investerings- og driftsregnskapet. For Frosta kommunes del vil ikke denne endringen medføre driftsvirkninger, ettersom hele beløpet vedrører prinsippendringer. Arbeidet med å identifisere føringer på investeringsdelen har startet, og vil bli sluttført i løpet av Fondsavsetninger Det vises til note 6 i årsregnskapet. Tabellen nedenfor viser utviklingen av de ulike fondstypene (tall i tusen). Fond Pr Pr Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Sum fond Samlet fondsmasse ble i 2008 redusert med 3,2 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak reduksjon av disposisjonsfondet. Utviklingen av disposisjonsfondet i % av driftsinntektene vises i figur 11. Figur 11 Utvikling disposisjonsfond 1.8 Selvkostområder Det vises til note 10 i årsregnskapet. I 2008 ble det sendt ut en presisering fra Kommunal- og regionaldepartementet om at negative selvkostfond ikke er tillatt i de kommunale regnskapene. Ved årsskriftet hadde avløpssektoren et negativt restfond på kr (etter resultatføring av årets resultat). Dette beløpet ble tatt inn i driftsregnskapet under ramme for teknisk og landbruk. Før nye avsetninger blir gjennomført, må dette beløpet dekkes inn under samme rammeområde. Årsrapport for Frosta kommune

12 1.9 Kommentarer til gjennomførte investeringer Det vises til skjema 2A og 2B i årsregnskapet. Årets finansieringsbehov ble 8,0 mill. kroner, hvorav 6,1 mill. kr gjelder investeringer i anleggsmidler. Behovet er finansiert slik: ekstern finansiering på 6,4 mill. kr., hvorav bruk av lånemidler utgjør 4,4 mill. kr. intern finansiering på 1,6 mill. kr., hvorav bruk av avsetninger utgjør 1,5 mill. kr. Skjema 2B viser oversikt over hvilke investeringer som er gjennomført i Regulert budsjett for 2008 viser 10,1 mill. kr. i investering i anleggsmidler, mot regnskapsført 6,1 mill. kr. Budsjettavviket på 4,0 mill. kroner fordeler seg slik: Regnskap 2008 Reg. budsj Budsjettavvik Investeringer i anleggsmidler EDB - Felles og fagprogram Nytt sak og arkiv system Matrikkel Geovekst Kloakker Kommunale veger Veg og gatelys Frosta kommunehus Frosta skole, fremtidsretta skole Frosta skole - ballbinge ENØK Investering bygninger Badeplasser, parkering og tilrettelegging Frostaparken Frostatingssenteret (Logtun østre) Sum investeringer Merknader: Det vises til note 8 Prosjektoversikt for oversikt over finansiering og forbruk i regnskapsåret. Ytterligere merknader: Nytt sak og arkivsystem Budsjettramme bevilget tidligere år dekker forbruk. Geovekst Budsjettramme bevilget tidligere år dekker forbruk. Kloakker Lavere aktivitetsnivå enn forutsatt i budsjettet. Skyldes både kapasitet og priser. Kommunale veger Deler av investering utsatt til vår 09, for å få et best mulig sluttresultat. Frosta kommunehus Kr finansiert av tidligere ramme. Kr finansiert av omdisponerte midler jf. strykningsbestemmelsene i forskriften. Frosta skole, framtidsretta skole Rammebevilgning/Låneopptak i forkant av aktivitetsnivå ENØK Investering bygninger Kr finansiert av tidligere ramme. Kr finansiert av omdisponerte midler jf. strykningsbestemmelsene i forskriften. Badeplasser, parkering og tilrettelegging Budsjettramme bevilget tidligere år dekker forbruk. Frostaparken Erverv avventet grunnet planlegging av framtidsretta skole. Årsrapport for Frosta kommune

13 2 Driftsregnskapet for 2008 hovedtall på ansvarsområdene Fordelingene mellom inntekter og utgifter på kommunens driftsrammer vises i figur 12 og 13 (Skjema 1b) 2.1 Fordeling av driftsutgiftene på hovedområder Figur 12 Fordeling driftsutgifter 2.2 Fordeling av driftsinntektene på hovedområder Figur 13 Fordeling driftsinntekter Årsrapport for Frosta kommune

14 3 Frosta i 2008 Befolkningsutviklinga Befolkningsutviklingen er en betydelig faktor i utviklingen av kommuneøkonomien. I løpet av 2008 økte befolkningstallet med 21 og pr var registrert folkemengde i Frosta kommune. Befolkningstallet for kommunen har vært forholdsvis stabil over de siste årene. Figur 11 viser utvikling i befolkningstallet de siste 20 årene. Figur 11- Befolkningsutvikling Figuren viser at befolkningsutviklingen har vært positiv de siste to årene. I Figur 12 viser SSB fremskrivning av folketall fordelt etter aldersgrupper (alternativ for middels nasjonal vekst). Anslag på fremtidig folkemengde og sammensetningen gir en pekepinn på fremtidig driftsnivå, både samlet og innenfor de ulike rammeområdene. Tabellen anslår stabil befolkningsmengde i fremtiden i forhold til 2008-nivå. Økningen i 2009 tyder på at samlet anslag er for lavt i fremskrivningen. År år år år år år år år år og eldre SUM Sammensetningen er forventet å endre seg betydelig, med størst vekst i aldersgruppen år (26,2 % fra 2008 til 2015) og størst reduksjon i aldersgruppen 6-12 år (16.2 % fra 2008 til 2015). Årsrapport for Frosta kommune

15 4 Rådmannens vurderinger av Hvilke oppdrag er gitt til kommunens ansatte i 2008 Budsjettet er det sterkeste styringssignalet til organisasjonen. Her blir det gitt føringer og avsatt midler til de tiltak som forventes gjennomført i løpet av året. Det skjer alltid ting i løpet av et driftsår som påvirker disse føringene. Når det er behov for nye føringer eller endringer, skjer dette i all vesentlighet gjennom politiske vedtak i løpet av året. Delegasjonsreglementet er styrende i forhold til hvilken beslutningsmyndighet som er rådmannens og hvilke saker som skal til politisk behandling. Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel følges opp med årlig handlingsplan som gjenspeiles i både økonomiplan og årsbudsjett. Grunnlaget for budsjett 2008 ble lagt i Økonomiplan , og her ble det lagt politiske føringer for satsingsområder for kommunen. Arbeid med forprosjekt Framtidsretta skole og riktig dimensjonering av økonomisk ramme for utbyggingsnivå ift. Økonomiplanperiodens økonomisk handlingsrom har vært viet mye oppmerksomhet. Kommunen har et administrativt styringssystem/styringsverktøy som er utviklet i resultatenhetsmodellen. Systemet er tilpasset og forenklet. Det er utarbeidet handlingsplaner for ledergruppen, og laget lederavtaler med resultat- og ansvarsfokus for alle lederne. Ledergruppens handlingsplan og lederavtaler innebærer en operasjonalisering av tiltak i forhold til de utfordringer som løftes opp i mer langsiktige plansystemer. Ledergruppas handlingsplan ble behandlet politisk i Formannskapet og Kommunestyret. Konkret handlingsplan for ledergruppen 2008 er inndelt i 3 hovedstrategier: Utvikling av tjenestene for innbyggerne Utvikling av Frosta Utvikle gode arbeidsplasser 4.2 Hva er gjennomført - måloppnåelse Evaluering av konkret handlingsplan for 2008 gjøres oppsummert i hovedpunkter her, men kommer mer detaljert fram i kapitlene for de ulike enhetene fra og med Kap og utover Utvikling av tjenestene for innbyggerne Revisjon av kommuneplanens strategidel Frosta 2020 er gjennomført med stor grad av medvirkning fra ulike innbyggergrupper. Prioritering av videre utviklingsfokus for Frostasamfunnet og kommunale tjenester blir her viktig. Prosjektet Lærende organisasjon med bygging av tverrfaglig kompetanse og felles organisasjonskultur, er videreført bl.a. med fokus på etiske retningslinjer. Brosjyre for profilering av kommunale tjenester er utviklet i samarbeid med lokalt næringsliv og Frosta Utvikling AS. Mediekurs for politikere og administrasjon er ikke gjennomført, men bør prioriteres i I Det digitale Trøndelag (DDT) har vi arbeidet med PDA i pleie og omsorg, innføring av felles elevidentifikasjonssystem (FEIDE), OPPAD i barnehage og skole. I Værnesregionen er det gjort et grunnlagsarbeid for felles organisering av IKT-tjenester Årsrapport for Frosta kommune

16 Det er gjennomført flere tilsyn som bidrar til fokus på kvalitetssikring av kommunale tjenester. I 2008 har det vært fokus på krisehåndtering, skole, barnehage, arbeidstilsyn. Arbeidet med Klima- og energiplan er sluttført, med klare krav til energibruk i nytt skolebygg. Det blir fokus oppfølging av handlingsplanen, med bl.a. biogass. Arbeidet med å analysere framtidens omsorgsutfordringer ble startet opp i 2008, og vil munne ut i omsorgsplan 2015, med ambisjoner ift arbeidet med samhandlingsreformen innen helse. Videre er det arbeidet prosjektrettet med etablering av NAV-Værnes Nord. Det ble ansatt felles leder som er prosjektleder. Framtidsretta skole fokus i arbeidet har vært veien fram til forprosjekt. Innholdet i skolen, fokus på lesing og oppfølging ift Pisa-undersøkelsens utfordringer med resultat mht. læring. Kunnskapsløftet og ny arbeidstidsavtale for lærerne med både drifts- og utviklingsfokus. Videre er det prosjektert og tatt i bruk nye lokaler til ungdomsklubb i Frostahallen. Utvikling av Frosta Her har arbeidet med rullering av kommuneplanens strategidel stått sentralt. Arbeidet har vært organisert med bl.a. innleid prosjektbistand, og det har vært stor medvirkning fra befolkning og kommunestyret. Framdriften har vært god, og det er fremkommet gode innspill på mål og nye tiltak for oppfølging. Dette vil gjenspeiles i bl.a. ledergruppens handlingsplan, handlingsdelen av kommuneplanen. I sentrumsplanarbeidet er prosessene kjørt frem mot sluttbehandling i I Værnesregionen har det i 2008 vært fokus på evaluering av samarbeidet så lang, og arbeidet med å stake ut kursen og ambisjonene framover som del av en egen strategiprosess med flere samlinger med bl.a. formannskapene som sluttføres i 2009 Utvikle gode arbeidsplasser Arbeidsgiverperspektivet er et viktig felles verdifundament for folkevalgte, ledere, medarbeidere og tillitsvalgte. Her har arbeidet med Prosjektet lærende organisasjon stått sentralt ift. tverrfaglig kompetanseoverføring, kompetanse på prosjektlederprosessen (PLP), og utvikling av organisasjonskultur gjennom fokus på etiske retningslinjer i Rådmannen viser til egen prosjektrapport for dette. Ift. samhandling og kommunikasjon mellom politisk og administrativt nivå har det i 2008 vært fokus i organisasjonen på rollefordeling ift. informasjons- og kommunikasjonsplan, og omdømmebygging utad. Det er arbeidet videre med IA-rutiner, oppfølging ift tilsyn fra Arbeidstilsynet. Forarbeid med krav om kompetansekartlegging fra , med tanke på bruk av dette i lokale lønnsforhandlinger og utforming av lokal lønnspolitikk. Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse, med presentasjon av tiltaksplan i 2009 Forarbeid til strategikonferanser innen skole og arbeidsgiverpolitikk. Det er gjennomført 3 hovedbudsjettendringer med budsjettrapporteringer, for korrigering og gjennomføring av nødvendige grep ift drift og investering. Utarbeidelse av årshjul for oversikt over drifts- og utviklingsaktivitet gjennom året er ikke utarbeidet, men vil følges opp i 2009 Årsrapport for Frosta kommune

17 4.2.0 Rådmannen Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale produksjon og administrasjon. Dette gjelder også personal-, økonomi- og regnskapsfunksjonen. Siden rådmannen ble fast ansatt har fokus vært å konsolidere drift og ivareta nødvendig fokus på økonomi gjennom året. Driften fra 2007 ble videreført inn i 2008, med bruk av midler fra disposisjonsfond. Overskuddet på vel 1,7 mill dekker nesten opp denne bruken av oppsparte midler (disp. fond) Forbedres ikke inntekts- og utgiftsutviklingen på sikt, vil det være nødvendig å redusere utgiftene lengre ut i økonomiplanperioden. Ny vurdering av dette kommer som del av økonomiplanrullering ift å anta anbud på Framtidsretta skole. Vi vil her måtte reflektere på helhetlig ressursbruk totalt ift. samlede utfordringer. I 2008 har rådmannens balanse mellom drifts- og utviklingsfokus vært litt i disfavør av utviklingsfokus, jfr. bakgrunnen for ansettelse av økonomisjef fra Utviklingsarbeidet har likevel blitt ivaretatt gjennom prosess med strategiprosess lokalt, Frosta 2020, og i Værnesregionen, Videre er rådmannen øverste ansvarlig for saksbehandling for og iverksetting av politiske vedtak. Kommunen kan sies å ha 3 hovedfunksjoner: Tjenesteprodusent Demokratisk arena Samfunnsutvikling Rådmannen har i 2008 prioritert følgende arbeidsområder: Tjenesteprodusent: Rådmannen koordinerer og leder den kommunale produksjonen gjennom handlingsplan for ledergruppen, ledermøter, lederavtaler og medarbeidersamtaler med lederne. Det gjennomføres ledermøter hver 14. dag. Sentralt i dette er fokuset på de ansattes ressurser, kompetanse og kompetanseutvikling i nettverk. Vektlegge motivasjon ift å vise evne og vilje til å ta ansvar. Ta i bruk mulighetene i ny teknologi/digitale verktøy for å effektivisere og fornye arbeidsprosesser. Og ha en rasjonell organisering av tjenesteproduksjon Demokratisk arena: Rådmannen forbereder saker og deltar på alle kommunestyremøter, formannskap, planutvalg og administrasjonsutvalg. Rådmannen møter også i Kontrollutvalget og i komiteene dersom det er spesielle saker. I tillegg er det vektlagt å kjøre temamøter/diskusjonsmøter for å sikre god medvirkning i lokalt og regionalt strategiarbeid. Samfunnsutvikling: Det er et viktig lederarbeid å delta på regionale og nasjonale konferanser og følge opp med nødvendig trykk og impulser på utviklingsarbeid i egen organisasjon. Å delta på ulike eksterne arenaer bidrar til mer proaktiv refleksjon og mulighet til å lede lokalt og regionalt utviklingsarbeid. Her nevnes rådmannsutvalget i NT, KS-samlinger, Fylkesmannens aktuelle samlinger/styringsdialogkonferanser, Kommuneproposisjonen Arbeidsgiver: Rådmannen møter i arbeidsmiljøutvalg (AMU) og i faste møter med tillitsvalgte. Og gjennomfører utvidete ledermøter for å ansvarliggjøre og være synlig bredere i organisasjonen. Rådmannen legger strategi for lønns- og personalpolitikk og gjennomførte i oktober og november lokale lønnsforhandlinger sammen med personalsjefen. Årsrapport for Frosta kommune

18 4.2.1 Stab, fellestjenester og politisk virksomhet Hverdagen i stab er travel, spennende og byr på mange utfordringer. I motsetning til forrige år har det vært få sykemeldinger noe som har gitt kontinuitet og stabile arbeidsforhold. Stab har i 2008 hatt samme antall ansatte som året før. Årsrapporten for stab må ses i sammenheng med hovedstrategiene i ledergruppas handlingsplan og enhetens virksomhetsplan for For stab er drift selve hovedessensen. I løpet av året har de fleste fagområdene i stab utarbeidet og ferdigstilt sine respektive rutinebeskrivelser og virksomhetsplaner. Dette er et viktig arbeid, både for kvaliteten av arbeidet og for sårbarheten i enheten. Denne oppgaven var et viktig delmål i enhetens virksomhetsplan for I tillegg til drift av egne fagfelt har støtte mot øvrige enheter vært en omfattende oppgave. Også innføring av nye fagprogram innenfor data viser behov for tjenester fra stab, samtidig som innføringen gir klare fordeler og forenklinger. Vi i stab ønsker å fremstå som utviklingsorientert i forhold til overordnet E- strategi og digitalisering. Hjemmesiden til kommunen driftes fra stab med god hjelp fra de øvrige enhetene. Det jobbes kontinuerlig med at siden er oppdatert til en hver tid. Både servicekontor, skatteavdeling, sak/arkiv, lønningskontor, fakturerings- og regnskapsavdeling har i løpet av året utarbeidet virksomhetsplan og rutinebeskrivelser i henhold til stab sin virksomhetsplan. IT har drifting og oppfølging av ca 250 PC, servere og stadig flere fagprogram i organisasjonen. Også driftsansvaret for et økt antall eksterne bedrifters PC/servere krever tid. Når det gjelder Værnessamarbeidet har IT-leder vært travelt opptatt med deltakelse og drifting der. Også dette året ble det lagt stor vekt på at de ansatte i stab får tilstrekkelig oppfølging med kurs/kompetanseheving for å ivareta sine funksjoner på riktig måte. Det stilles etter hvert større krav til de ansatte om gjennomføring av ett visst antall kurs pr. år for å kunne opprettholde sine autorisasjoner på enkelte fagfelt. Det er dynamiske fagfelt som ivaretas i stab, noe som gjør det nødvendig å videreutvikle kompetansen for å holde tritt med utviklingen. Kompetanseplan for stab har vært retningsgivende for valgt kompetanseheving i året. I likhet med de øvrige enhetene har stab deltatt i prosjektet Lærende organisasjon for bygging av organisasjonskultur. Også gjennomførte medarbeidersamtaler har vært et redskap mot samme mål. Stab har hatt fokus på utvikling av kvalitet og det ble gjennom året jobbet målrettet mot andre enheter. I tillegg arbeides det kontinuerlig for å sikre bedre rutiner, forbedre intern-kontrollrutinene samt å gi publikum tilbud om gode e-tjenester på nett. Årsrapport for Frosta kommune

19 4.2.2 Kultur og skole Årsrapporten for enhet kultur og skole har tre forfattere rektor ved Frosta skole har skrevet om enhet skole, kulturskolerektor delen om kulturskole og diverse kulturformål, og biblioteksjef har skrevet om biblioteket. Årsrapporten ses i sammenheng med hovedstrategiene i ledergruppas handlingsplan. Ved utgangen av 2008 har Frosta skole 380 elever fordelt på 10 årstrinn og 24 kontaktlærergrupper. Ved årsskiftet hadde 40 unger fast plass i SFO. Dette er færre enn tidligere år, og det skyldes i hovedsak mindre behov når skoledagen er utvida. Tilbudet om å kjøpe enkeltdager i SFO blir også brukt av en del. Personalgruppa i enheten, inkludert renhold, vaktmester og kantinepersonalet fra LevaFro teller 76 navn, deriblant på 48 pedagoger. Det er ingen lærere uten godkjenning utdanning ved skolen. Rundt 30 voksne elever er knytta til skolen gjennom voksenopplæring på Varpet og norsk for fremmedspråklige. Norskopplæring for voksne er et område som har økt i omfang i 2008, og ei ny målgruppe er utenlandsk arbeidskraft. Dette er ei gruppe som ser ut for å bli mer stabil og mer bofast etter hvert, og med det øker også behovet for å lære norsk. Frosta skole er praksisskole for HINT med 10 praksislærere inneværende studieår. ENHET SKOLE 2008 har vært nok et spennende, travelt, givende og variert år med mye faglig og sosial læring for personale, elever og foreldre/foresatte ved Frosta skole. Kunnskapsløftet er innført på alle årstrinn, og det er lagt ned mye arbeid på å utvikle lokale fagplaner knytta til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Dette arbeidet fullføres i 2009, og lokale planer legges på skolens hjemmeside. Hovedutfordringer vår framover er bedre tilpassa opplæring for hver enkelt og å gi alle elever gode skoledager med muligheter for å lære, trives og mestre innafor de rammene vi har. Stadig flere av elevene våre trenger ekstra oppfølging, hjelp og støtte på ulike områder, og i løpet av 2008 har det vært kraftig vekst både i omfang og antall søknader om spesialundervisning. Dette er ei utvikling som er typisk for mange kommuner, men det er likevel bekymringsfullt. Det er også store utfordringer knytta til fremmedspråklige elever, og denne gruppa øker i antall. Utfordringer på disse områdene har også ført til overforbruk på budsjettet for I 2008 er alle maler og skjema i forbindelse med spesialundervisning endra og tatt i bruk har også vært det store Leseåret ved Frosta skole! Årsrapport for Frosta kommune

20 Det har vært sterkt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, og i den forbindelse deltar hele personalet og barnehagestyrerne i kompetanseheving i lesing. Det er søkt om eksterne midler fra Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre dette. Lesesatsinga henger også sammen med resultatene fra Nasjonale Prøver og er en del av oppfølginga av dette. Det gjennomføres faste leseøkter hver dag på trinnene, og vi mener at dette har effekt både på leseferdigheter og læringsmiljø. Samtidig har satsinga på lesing gjort at utlånstallene på Biblioteket har økt betraktelig både blant unger, ungdom og voksne. Lesesatsinga viderefører arbeidet i HokusBokusTellus som har vært et samarbeidsprosjekt med barnehagene. Et mål for Leseåret er at aktivitetene skal forpliktes i en kommunal plan for lesing. Utvikling av tjenester for innbyggerne: Virksomhetsplan for Frosta skole ble vedtatt av Samarbeidsutvalget i mars 2003 med konkrete tiltak i forhold til satsningsområder. Planen skal revideres i 2009 og må ses i sammenheng med arbeidet med Frosta Ungdomsskoleelevene har vært aktive deltakere i den prosessen. Kommunestyret har vedtatt skolens utviklingsmål, og utviklingsmålene er utforma som steinene på Tinghaugen. Deler av tiltakslista til utviklingsmålene er gjennomført i I løpet av 2008 er Fronter tatt i bruk som digital læringsplattform, og dette skal videreutvikles etter at de første erfaringene er gjort. Hjemmesida til skolen oppdateres hver uke med ukeplaner og små og store nyheter. Denne informasjonskanalen har fått positive tilbakemeldinger. Utdanningsdirektoratets elev- og foreldreundersøkelser er gjennomført på 7. og 10. trinn, og tilbakemeldingene fra elever og foresatte vitner om stor grad av trivsel og fornøydhet. Resultatene er i ettertid tatt opp og diskutert i personalet og FAU. I samarbeid med FAU ble det også satt fokus på mobbing i Grunnskoleuka sist høst. Utvikling av Frosta: Visjonen i virksomhetsplanen om å være - en samfunnsaktiv skole i et skoleaktivt samfunn er viktig for oss i forhold til å være med å bevisstgjøre elevene våre på sin egen identitet og for å videreutvikle Frostasamfunnet. Elevbedrift på 9. trinn og partnerskapsavtaler med lokalt næringsliv er virkemidler som er videreført i denne sammenhengen. Frosta skole har et nært samarbeid med hjelpeorganisasjonen Partners og i løpet av ei egen aksjonsuke i juni ble det samla inn kr til Partners sitt arbeid i Burma. Solidaritet og menneskerettighetsarbeid i praksis og stort engasjement blant elever, personale og nærmiljø. Uteskolen er i stadig utvikling, og det er laga skriftig samarbeidsavtale med Småland Vel i forbindelse med Fjæra Som Pedagogisk Ressurs FSPR. Erfaringer fra GSPR er også tatt med i arbeidet med innhold og organisering av FSPR. HINT bidrar med sin fagkompetanse i arbeidet. Uteskolen og læringssynet i uteskolen er også blitt tema for en doktorgradsoppgave på HINT, og det er spennende både å bli forska på, og å følge det arbeidet framover. Utvikle gode arbeidsplasser: Arbeidet med Prosjekt Framtidsretta skole har hatt stort fokus blant elever, personale og foreldre også i Skolen er trangbodd med dagens elevtall og antall grupper, og det er til tider dårlig inneklima i deler av Block Watne-bygget. Tegninger til nye, spennende, fleksible og framtidsretta skolelokaler er ferdige, og vi gleder oss til å følge denne prosessen videre. Det er fremdeles gledelig lågt sjukefravær i enheten, og personalgruppa er stabil. Snittalderen på det pedagogiske personalet er rundt 45 år, og det er langt under snittet både for land og Årsrapport for Frosta kommune

21 fylke. Personalet har en travel arbeidsdag og føler i perioder utilstrekkelighet og for lite tid i arbeidet med å følge opp hver enkelt elev godt nok. Dette gjelder ikke minst i forhold til møtevirksomhet og mange nye oppgaver i tillegg til undervisning. Hele kommunen gjennomførte medarbeiderundersøkelse sist høst, og for skolen sin del er det laga ei konkret og detaljert tiltaksliste over forbedringsområdene som kom fram. I dette arbeidet har tillitsvalgte og verneombud også deltatt sammen med skolens ledergruppe. Det er tett samarbeid i region 6, det vil si mellom Frosta, Stjørdal og Meråker, på skoleledernivå. Her blir blant anna felles utfordringer og felles kompetanseheving for kommunene avklart. Det er også oppretta nettverk i regionen i spesialpedagogikk, sterkt funksjonshemma unger, rådgiving, matematikk og mellom grunnskole-videregående. Dette oppleves positivt. KULTURSKOLE OG DIVERSE KULTURFORMÅL Støtte til idrett, idrettslag og kultur Kr avsatt til prosjektet Gratis idrettsanlegg er ikke utbetalt. Idrettskretsen har ikke klart å overholde avtalen, som sier at Idrettskretsen skal yte samme sum som kommunen setter av i sitt budsjett. Idrettskretsen har i skrivende stund ikke kommet med noen avklaring, og man vet ikke om en utbetaling for 2008 kommer. Ansvar 2061 Støtte til musikk- og idrettslag og Ansvar 2072 Org.støtte barn og unge Dette er det som tradisjonelt kalles kulturmidler. Ansvar 2061 er øremerket musikk- og idrettslagene, mens ansvar 2072 disponerer midler til lag og enkeltpersoner som driver kulturarbeid rettet mot bygdas innbyggere, og da spesielt barn og unge. Fritidsklubb Ungdomsklubben har flyttet inn i nye lokaler ved Frostahallen. Dette medfører en husleieutgift på ca kr per år. Dette påvirket også regnskapet for 2008 i og med at flyttingen foregikk i november. Ungdommens kulturmønstring Dette er for mange ungdommer årets viktigste kulturbegivenhet, og det er selvfølgelig en viktig oppgave for kommunen å opprettholde denne arenaen for ungdommelig kreativitet. De siste årene har man leid inn profesjonell hjelp til lyd og lys, noe som har gitt arrangementet et oppsving i kvalitet og besøkstall. Inngangspengene dekker utgiftene til lyd og lys. Andre utgifter er annonsering, skyssutgifter til fylkesmønstring (fast kr per år) og deltakeravgift på fylkesmønstring, kr 450 per deltaker (ca 20 per år). Frosta kulturskole Kulturskolen har hatt et godt undervisningsår. De fleste elevene arbeider godt og medvirker til at det stadig er spørsmål om opptreden fra ulike hold. Og elevene stiller opp! Samtidig er det på sin plass å berømme entusiastiske lærere for oppofrende innsats for elevene. Kulturskolen valgte ved skolestart i august 2008 å satse på en utvidelse av fagkretsen. Dette krevde en tilleggsbevilgning. Utvidelsen av fagkretsen ble utløst av at tre lærere hadde kapasitet til å ta seg av de elevene som sto på venteliste i fagene sang, slagverk og fiolin. Dette var en sjelden anledning til et oppsving for Kulturskolen. I ettertid har man merket økt pågang i disse fagene slik at nye elever allerede står på venteliste. Elevtallet var ved årsskiftet 128, som utgjør ca. 30 % av elevtallet i grunnskolen. Årsrapport for Frosta kommune

22 BIBLIOTEKET Biblioteket er ett kombinert folke- og skolebibliotek som er betjent hele dagen i skoletida, for elevene og andre brukere. I tillegg er det åpent en kveld 3 timer i uka. Vi er totalt 1,27 årsverk. Ny medarbeider startet i mai, bibliotekleder var sykemeldt tils. 4 mnd i 08, men det ble løst med ekstra innsats fra gammel og ny-assistenten. Biblioteket er stengt i påske jul og som skolen. Sommeren 2008 hadde vi sommeråpent bibliotek, 3 dager i uka i 3 uker. Det ble leid inn ekstrahjelp. Biblioteket merker økt bruk pga fritidsbrukere i sommerhalvåret. Arrangement i 2008: Datakurs for seniorer over 4 kvelder (20 stk), 2 Teaterturer til Trøndelag Teater (2 fulle med busser), flere forfatterbesøk for elevene, Bamseparty for 2.trinn og Blikjent besøk for 4-åringene. Ellers er det mange utstillinger fra skolens elever her i biblioteket. Pga undervisningsformen merker biblioteket økt bruk og spørsmål etter oppslagsverk og fagbøker for barn og ungdom. Vi merker også at skolen har for lite rom, da biblioteket også til tider fungerer som arbeidsplass for elevene (på godt og vondt). Alle undervisningsbøker på ungdomstrinnet er nå katalogisert, registrert, og lagt inn i en egen base ved biblioteket. De lånes ut til elevene på lik linje som andre enheter ved biblioteket. Biblioteket deltar i ulike leseaksjoner som arrangeres for elevene på de forskjellige trinn/fløyer. I året 2008 ble det satset spesielt på lesing i skolen, og det har biblioteket merket betraktelig. Personalet deltar på Lesekurset som skolen arrangerer for sitt personale. Vi har økt det totale utlånet for barn med 40 % fra 2007(Bøker: fra 5258 i 07 til 8845 i 08), og utlånet for voksne har også økt litt. Utlånstallet totalt har da også økt fra enheter i 07 til enheter i 08) dvs. 7,6 utlån pr. innbygger i Enhet for pleie og omsorg Hverdagen i pleie og omsorg er spennende og byr på mange utfordringer. Drift, kommunikasjon, strategisk planlegging og utviklingsarbeid setter dagsorden. Gode omsorgstjenester (mål i kommuneplan) er noe å strekke seg mot. Frosta har gode omsorgstjenester, og evaluering av tjenestene foregår kontinuerlig. Innbyggerne i Frosta må sikres et forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av pleie og omsorgstjenester, og utfordringen blir å organisere tjenesten for å ivareta endringer i den enkelte brukers behov. Ut fra tilbakemeldinger fra tidligere brukerundersøkelser, helseforetak og innbyggere for øvrig, vurderes kvaliteten til å være god. Pleiepersonell, merkantilt personell og ledelsen opplever en litt for travel hverdag. KOSTRA tall viser at tjenesten drives kostnadseffektivt. Korte avstander, relativt godt utbygd hjemmetjeneste, god legedekning, døgnbemanning i omsorgsboliger, gode sosiale nettverk og Årsrapport for Frosta kommune

23 høy kompetanse blant ansatte, bidrar til resultatene. Fra januar 2008 fikk PO tildelt ekstra ressurser i form av psykiatrimidler, som resulterte i en hel stilling sykepleier, fordelt på ½ årsverk i hjemmetjenesten og ½ årsverk i institusjon. Det resulterte blant annet i at helgebemanningen ble styrket på institusjonen, og omsorgboligene fikk økt bemanning på dagtid. Det ble positivt for både beboere og ansatte. Frosta kommune er en IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift. Oppfølging og tilrettelegging for sykmeldte i tråd med avtalen fungerer bra, men er tidkrevende. Sykefraværet har gått opp, og mye skyldes at ansatte går månedsvis for å få utredning undersøkelse og evt. operasjon/ behandling. Mye av dette er ikke arbeidsrelatert. Rådmannens julelunch for alle ansatte i kommunen, arrangeres årlig her på Frostatunet. Ca. 150 påmeldte, fordelt på to dager, et positivt og sosialt arbeidsmiljøtiltak. Kompetanse og kompetanseheving. Kompetanseplanen ble revidert våren Gjennom midler fra Lærende organisasjon og fylkesmannen, har vi hatt muligheter for kompetanseheving. Kafemøter i storstua, hvor alle ansatte har hatt mulighet til å delta. Tema har bl.a. vært nytt lovverk i forhold til bruk av tvang og makt til personer uten samtykkekompetanse (Pasientrettighetsloven 4-6), IA (inkluderende arbeidsliv), etikk, etiske begrep (RAUS LOJAL OFFENSIV - som arbeidsgiver og arbeidstaker i Frosta kommune), kommunikasjon. Bygging av organisasjonskultur, med samlinger på tvers av alle enheter, i regi av lærende organisasjon. Marie Aakre, en meget dyktig og anerkjent sykepleier på sitt fagfelt, var her i mai og snakket om behandling og etikk ved livets sluttfase. Tankevekker for både legene og helsepersonellet i kommunen. Utdanning. Vår første lærling på kjøkkenet tok fagbrev i desember En sykepleier er i utdanning som sykepleiefaglig veileder, og en sykepleier studerer rehabiliteringsfeltet. Prosjekter. Gjennom det Digitale Trøndelag PDA i hjemmetjenesten. En håndholdt bærbar datamaskin som inneholder alle data og rapporter om pasienten. Ansatte tar den med ut, og kan skrive rapport og hente opp nødvendig data og informasjon underveis. NOTUS er et dataverktøy for turnusplanlegging. Dette har kommunen ikke klart å sluttføre, grunnet kommunens samarbeidsutfordringer med Værnesregionen. Et viktig verktøy som pleie omsorg har store forventninger til. To prosjekter i samarbeid med HINT(Høyskolen i Nord Trøndelag) og Stjørdal kommune. Et prosjekt har gått på målsetting for første års sykepleiestudenter i kommunehelsetjenesten, og et har hatt veiledning av sykepleiestudenter som tema. To sykepleiere har deltatt fra Frosta. Årsrapport for Frosta kommune

24 Planarbeid Arbeidet med revidering av pleie og omsorgsplan startet i mai Rådmann står som prosjektansvarlig, enhetsleder er prosjektleder. Samarbeidsutvalget fikk en sentral rolle, de var representert i to arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene ble ledet av to avdelingsledere i enheten. KOH er referansegruppe. PLP prosessen ble benyttet i planleggingen av prosjektet. Planen skal være ferdig i slutten av januar 2009, men tiden ble for knapp, og forventes ferdig til behandling i mars Det blir spennende å se utviklingen frem i tid - men Frosta har en god grunnmur å bygge huset på. Utfordringer gir kompetansevekst, det oppleves å være et godt arbeidsmiljø, med gode kollegaer og stor takhøyde i hverdagen. God legedekning, kvalifiserte ansatte og tjenesten drives kostnadseffektivt. De små kommuners fortrinn Enhet for teknisk område og landbruk Strategi/effektivitet/kvalitet Det er gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse sammen med alle ansatte i Frosta kommune. Enhetsleder ble ansatt og tiltrådte i februar. Det ble før jul 2007 ansatt rådgiver landbruk, hun gikk ut i svangerskapspermisjon i sommer. For å avhjelpe situasjonen er det innleid vikar fra Stjørdal kommune i 20 % stilling samtidig som det lokalt er leid inn personell to dager i uken. Det er ansatt prosjektleder i arbeidet med videreføring av Frostastien i 20 % stilling. Et firma var engasjert for å ta unna restanser på delingslovssaker som er opp stått, dette skyldes blant annet andre utførte oppgaver ved avdelingen, gårdskartarbeidet, samt overgangen til nytt regelverk innen oppmåling, Matrikkelloven, og de krav dette medfører. Arbeidsmessig har dette vært tidkrevende samtidig som det er innkjøpt ITutstyr som er påkrevd for å ivareta den kvalitet som kreves. Arbeidet med revisjon av gårdskart, i perioden , som ledd i den nasjonale videreutviklingen og revisjonen av digitale tjenester har vært i arbeid gjennom året og store deler av oppgavene er utført. Jobben med dette skal være ferdig og all data overlevert våren Når det gjelder vedlikeholdskostnader på våre bygg viser det seg av erfaring at disse øker når bygningene passerer en alder på ti til tolv år, dette må det tas høyde for i budsjetteringen. Vekst og utvikling gjennom regional samhandling mv Årsrapport for Frosta kommune

25 Kommuneplanens samfunnsdel Frosta Arbeid ble igangsatt 1. halvår og har pågått hele året med blant annet flere folkemøter og skal sluttføres i Oppfølging av planer. Hovedplan for avløp. o Det er bygd veg, parkeringsplass, utbedret området i og ved Kvitsandvika badeplass, samt et eget sanitærbygg. o Utvidelse av avløpsanlegg Småland er prosjektert og vil bli igangsatt 2009 o Utredning av eventuelt nytt anlegg Hovdalsvannet er foreløpig stanset. o Videreført intensiveringen av arbeidet med å få påkoblet alle berørte til eksisterende anlegg. o På avløpssiden prioriteres anlegg med refusjon i hytteområder, dette gjelder Gullberget, Småland sørvest (Granheimområdet) og Lillevik Hovedplan for vann. o Revisjonen av Hovedplan vann er sluttført. I planen er det fokus på å få flest mulig til å kople seg på vann fra Frosta Vassverk AL Landbruksplanen. o Organisere tilgjengelighet i kulturlandskapet Frostastien: Første delen av stien ble åpnet i sommer og arbeidet med videreføring pågår. o Frosta med områdene Logstein, Logtu og Tautra var med i konkurransen om å velge Nord Trøndelags forslag om spesielt viktige kulturlandskap som skal sikres framtidig bevaring og skjøtsel. I denne omgangen ble Leka foretrukket, men det vil sannsynligvis bli mulighet senere til å få med områdene. o For å avhjelpe trafikksituasjonen i turistsesongen er det inngått avtale med en grunneier om areal til ny parkeringsplass på Tautra. Administrasjon/arbeidsgiverpolitikk Lærende organisasjon er videreført med tema i flere av enhetsmøtene gjennom året. Separate medarbeidersamtaler er gjennomført i enheten Enhet for barnehage Årsrapporten for enhet barnehage må ses i sammenheng med hovedstrategiene i ledergruppas handlingsplan og enhetens virksomhetsplan for Strategi 1. Utvikling av tjenestene for innbyggerne. Nytt i 2008 var etablering av 2 nye private barnehager; Villa Villekulla familiebarnehage og Juberg gårdsbarnehage. Tun barnehage som holdt til i midlertidige lokaler ble lagt ned fra 1.august da Juberg startet. Vi har klart å opprettholde full barnehagedekning selv om ikke alle har fått innfridd sitt førsteønske. Behovet for barnehageplasser i sentrumsområdet ser ut til å øke. Vi ser fortsatt en dreining mot flere heldagsplasser. Antall barn 3 år og yngre har økt fra 35 i 2007 til 45 i Til sammenligning med år 2007 har antall heldagsplasser økt fra 42 til barn hadde en barnehageplass i I 2007 var dette tallet 121. Årsrapport for Frosta kommune

26 Sammenlignet med 2007 utgjør økningen i 2008 ca 20 heldagsplasser. Tallene vi viser til er per og per Behovet for Åpen barnehage var så lite at vi høsten 2008 foretok en midlertidig stengning. Forklaringen på redusert fremmøte kan ligge i at det nå er flere som har en ordinær barnehageplass. Ved utgangen av året var det drift i 3 kommunale barnehager og 3 private barnehager. Av disse var det 2 familiebarnehager. I 2008 har vi hatt tilsyn både fra arbeidstilsynet og mattilsynet. Oppfølging av tilsynene startet i 2008 og vil fortsette i Strategi 2: Utvikling av Frosta Enhet barnehage er med på å gjøre Frosta attraktiv for småbarnsforeldre. Vi har full barnehagedekning og varierte tilbud. Visjonen Frosta først og fremst er godt innarbeidet og enheten forsøker å være både i forkant og med på den utvikling som skjer på barnehageområdet. Omdømmebygging er i fokus. Strategi 3: Utvikle gode arbeidsplasser Utvikling av gode arbeidsplasser har nær tilknytning til den enkelte ansattes mulighet for livslang læring. Vi har lagt vekt på dette gjennom å være et lærende arbeidsmiljø og har hatt økt fokus på kvaliteten i barnehagene ved blant annet felles nettverk og prosjektarbeid. Fokus har vært rettet spesielt mot: Lokal rammeplan Prosjektet Hokus Bokus Tellus i samarbeid med Frosta skole Fleksibel arbeidstid Lokalt spes.ped.team Forming på Solvang barnehage. Barnehagen var en av søkerne til nasjonal kunstpris og fikk departementets oppmerksomhet i form av besøk. De nådde ikke opp denne gang, men søker igjen i I 2008 fikk vi kr ,- fra Fylkesmannen. Dette på bakgrunn av vår kompetanseutviklingsplan. Både kommunale og private barnehager deltok på faglige nettverkssamlinger på Frosta. Prosjektet lærende organisasjon er videreført. Alle enheter er med i prosjektet. Enhetsleder for barnehage er prosjektleder og en ansatt fra hver enhet er med i prosjektgruppa. I likhet med andre enheter har de ansatte deltatt på fellessamlinger på tvers av enheter der blant annet de etiske begrepene lojal, raus og offensiv har blitt drøftet. Kommunens informasjons- og kommunikasjonsplan er blitt gjort kjent i enheten og de ansatte har drøftet ulike problemstillinger Vi har i likhet med de andre enhetene gjennomført en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Oppfølging av denne startet i 2008 og fortsetter i Årsrapport for Frosta kommune

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2011 FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE ÅRSRAPPORT FOR SAKSHAUG SKOLE INDERØY KOMMUNE Årsrapport Resultatenheter Om resultatenheten Navn på resultatenhet: Sakshaug skole Enhetsleder: Stig Ove Skjelstad Kort om tjenester og oppgaver: Sakshaug

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2011 Årsrapport for Frosta kommune 2010 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 FOR FROSTA KOMMUNE Vintersol over Vinnatrøa RÅDMANNEN MARS 2008 Årsrapport for Frosta kommune 2007 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer