Farsund kommune Årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Farsund kommune Årsrapport 2011"

Transkript

1 Farsund kommune

2

3 Innholdsfortegnelse generell generell del fakta om kommunen... 5 Politisk organisering... 6 administrativ organisering... 7 rådmannens årsberetning... 8 Personal og organisasjon Lokalsamfunnsutvikling fellesfunksjoner fellesfunksjonene kommunekassen Personal-og organisasjonsavdeling fellestjenester oppvekst og kultur oppvekst og KUltUr sektoren samlet Barnehage Grunnskole Voksenopplæring kultur og idrett Lister PPT helse og omsorg helse og omsorg sektoren samlet Hjemmetjenester aktivitetstilbud rehabilitering og habilitering Institusjon andre tjenester teknisk teknisk sektor sektoren samlet Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Havnevesenet... 59

4

5 fakta om kommunen generell farsund kommune er en del av listerregionen i vestre del av Vest-agder, og grenser i nord til flekkefjord og Kvinesdal og i øst til lyngdal.. kommunen er tilknyttet stamveinettet via en østre hovedveiforbindelse over Lyngdal (fv43), og en vestre forbindelse over opofte (fv465). Begge hovedvegforbindelsene er under opprusting. dette gir kommunen bedre tilgjengelighet og en mer sentral passering i Listerregionen kommunen er en kystkommune med et areal på 252 km2 og et folketall på 9433 innbyggere (1/1-12). det meste av bosettingen er lokalisert til søndre del av kommunen i et belte mellom Vestbygda og farsund by. Her er også kommunens 2 største næringsområder; Lundevågen og Lista fly og næringspark. Industrien er den viktigste basisnæringen med produksjon og videreforedling av aluminium. farsund er også agders største jordbrukskommune. 2/3 av innbyggere er bosatt i tettstedene farsund, Vanse og Vestbygda. resterende 1/3-del bor spredt på Lista, i spind og Herad. Bosettingsmønsteret er vist ved gul markering i kartet nedenfor. 5

6 generell politisk organisering i farsund Kommune pr Kommunestyret 29 medlemmer Kontrollutvalg 5 medlemmer formannskap 7 medlemmer administrasjonsutvalget 9 medlemmer Utvalg for helse og omsorg 7 medlemmer Utvalg for oppvekst og kultur 7 medlemmer Utvalg for teknisk 7 medlemmer Utvalg for landbruk 7 medlemmer Kommunestyremedlemmer: høyre: richard Ivar Buch (ordfører) Gunnar fossland Henriette Brekne Jensen Helge Hals Hallfrid os-andersen Jan egil salvesen Kristelig folkeparti: Torrey skeibrok (varaordfører) Guttorm eng Jostein alvestad kydland Øyvind Petterson Venstre: ann karin fuglestad Beate marie Johnsen arbeiderpartiet:: arnt abrahamsen marit Larsen stein a. Ytterdahl Tor Bjarne Pedersen sosialistisk Venstreparti: marie-theres kolnes fremskrittspartiet: andreas Bjørn salvesen Bjørn Pedersen Lars Tjelland Tommy Årsland Leif Helge Larsen Johnny deisz Liv Lyngsvåg Ingrid m. Williamsen karstein kjørkleiv alf konradsen senterpartiet: Hilde marie sandaker pensjonistpartiet: Petter kjølleberg Medlemmer av kontrollutvalget: Bjørn Pedersen (leder) kirsti mathiassen martin reinertsen (nestleder) Harald skaar anne Bente aunevik kjærre Medlemmer av formannskapet: richard Ivar Buch (ordfører) Torrey skeibrok (varaordfører) Beate marie Johnsen arnt abrahamsen andreas Bjørn salvesen Liv Lyngsvåg Johnny deisz Medlemmer av administrasjonsutvalget: richard Ivar Buch (ordfører) Torrey skeibrok (varaordfører) Beate marie Johnsen arnt abrahamsen andreas Bjørn salvesen Liv Lyngsvåg Johnny deisz 2 representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Medlemmer av utvalg for oppvekst og kultur: Henriette Brekne Jensen (leder) ann karin fuglestad (nestleder) Jostein alvestad kydland Øystein sødal (ap) Tommy Årsland Ingrid m. Williamsen Hilde marie sandaker Medlemmer av utvalg for helse og omsorg: Guttorm eng (leder) sigmund Barøy (nestleder) (H) Hilde Lauvsnes Larsen (V) marit Larsen karstein kjørkleiv Therese flokenes (frp) Petter kjølleberg Medlemmer av utvalg for teknisk: Hallfrid os-andersen (leder) Øyvind Petterson Tor Bjarne Pedersen anne Bente Birkeland (ap) Lars Tjelland (nestleder) alf konradsen Jane arnesen (frp) Medlemmer av utvalg for landbruk: Helge Hals Heidi martinussen (V) Bippe Havik (leder) (ap) anija m. Wormsen (sv) rune kjørkleiv (frp) anne-marie Høiland (frp) osmund Viken (nestleder (sp) 6

7 generell administrativ organisering resultatenheter og enhetsledere pr : fa rs u n d ko m m u n e 7

8 generell rådmannens årsberetning august salvesen rådmann Året 2011 var et år med store utfordringer for farsund kommune som organisasjon, og hver enkelt ansatt. Året var i tillegg et kommunevalgår og gir som sådan noen ekstra utfordringer til oss gjennom en lang valgkamp med politiske tautrekkinger. nye politikere og nye politisk retninger og signaler gir nye utfordringer. Heldigvis er kommune- organi sasjonen vant til, og inn rettet etter dette. det er vår profesjon å tilrettelegge for, utføre og følge opp politiske vedtak, uavhengig av hvilke politiske partier som styrer kommunen vår. stramme budsjettrammer, viktige mål om gode ytelser til befolkningen, og økte behov på flere områder gjør det utfordrende å jobbe i kommunen. Heldigvis er våre ansatte innstilt på å ta utfordringene, og stiller opp på en beundringsverdig måte, tilpasser drift og tjenester på en best mulig måte, for å få mest mulig ut av de resurssene vi har. Vi har mange prosjekter på gang som presser en organisasjon som stort sett er dimensjonert for mindre oppgaver. drift av Lister barnevern, Lister PPT, skjærgårdsparken, sørnorsk kystkultur (naturarven), Lister friluftsråd er alle eksempler på driftsoppgaver som presser organisasjonen vår til å yte mer, samtidig som det betyr mer aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunen. I tillegg kommer store og omfattende investeringsoppgaver som også kommer på toppen av manges daglige gjøremål. samtidig er det dette som krydrer tilværelsen for oss og gjør hverdagen full av spennende nye utfordringer. størst utfordring er å skaffe flere arbeidsplasser i kommunen, eller Lister, for å få et større og mer variert tilbud til mennesker som ønsker å bosette seg her. dette er viktig for å sikre en stabil befolkningsvekst slik at vi har et bærekraftig lokalsamfunn. derfor er fokuset på levekår som kommunen og Listerkommunene har hatt i de senere årene, så viktig. spennende ting er på gang i næringslivet og jeg ser med optimisme på framtiden i så måte. de mange og store næringsområdene som er tilrettelagt for vekst, en god og stadig bedre infrastruktur, samt en god kommunikasjon som ferdigstillelsen av Listerpakken vil gi, er også forhold som drar i riktig retning. organisasjon og personale de ansatte er kommunens største ressurs. 2/3 deler av kommunens driftsbudsjett går til lønninger av ansatte, og den enkeltes innsats er i hovedsak kommunens tjenesteyting overfor våre innbyggere. Innbyggerne er i all hovedsak svært godt fornøyd med våre tjenester, og det er også vært fremste mål. Brukerundersøkelser av ulike slag bekrefter dette. medvirkning fra ansattes organisasjoner står sentralt i lederfilosofien vår. regelmessige møter, god kommunikasjon, og takhøyde for å si fra, er selvfølgeligheter i en organisasjon som aldri kan la være å søke etter å bli bedre. for å lette bl.a. avviksoppfølgingen, samt mange andre Hmstiltak, besluttet arbeidsmiljøutvalget å anskaffe et datasystem slik at både avvik og mange andre forhold skal bli bedre, og få en bedre oppfølging. dette implementeres i organisasjonen i 2012 gjennom et eget prosjekt. det er gledelig å konstantere at andelen av stillinger under 75% også er synkende i 2011, og at derved andelen større stillinger og 100% går opp. dette er en bevisst målsetting vi arbeider med, og derfor gledelig å se at det nytter. sykefraværet går beklageligvis noe opp igjen etter et bra men vi må regne med at dette kan gå litt i bølgedaler. Trenden fra slutten av 2011 og inn i 2012 er mot lavere sykefravær igjen. det er langtidsfraværet som fører til de uønsket høye tallene. samtidig som det må være lov til å være syk, er det arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for å unngå at folk blir syke, og at syke får tilrettelagt arbeidsplassen for å kunne arbeide mest mulig innenfor hva sykdommen kan tillate. 8

9 likestilling (kjønn, etnisitet og tilgjengelighet) kjønn: Informasjon om våre stillinger fordelt på kjønn fremgår av kapittelet personal og organisasjon. saker og tiltak som berører likestilling mellom kjønn i 2011: farsund kom best ut ved kåringen av Beste Barnehagekommune ut fra en vurdering av følgende kriterier. kommuner som har hatt sterk vekst i barnehagedekningen i fra kommuner som samtidig har klart å opprettholde faglig kvalitet i barnehagetilbudet. kommuner som har en barnehagedekning per i dag som ligger over landsgjennomsnittet. faksimile (fra fædrelandsvennen 6. mai 2011): Flere kommuner i Agder har en sterk posisjon etter disse kriteriene, men ut fra en samlet vurdering er det Farsund som kommer best ut. I 2001 hadde kommunen en dekning på litt under 50 prosent for barn i alderen 1-5 år, og lå 15 prosentpoeng under landsgjennomsnittet. I 2010 er dekningen godt over 90 prosent. Fra å være en av Agders svakeste kommuner på barnehage, har Farsund satset og blitt en av Agders beste, og har samtidig en dekning over 3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Dekningen i kommunen er 99 prosent for aldersgruppen 3-5 år, 82 prosent for barn i alderen 1-2 år. Begge deler er over fylkes- og landssnittet. Samtidig med den store barnehageutbyggingen har Farsund klart å holde på kvaliteten på barnehagetilbudet, og de ligger også på Agdersnittet når det gjelder andelen menn blant de barnehageansatte. det arrangeres årlig en lokal likestillingsuke i barnehage og grunnskole i farsund. I 2011 var temaet kvinner i andre land. det ble lagt opp til komparative studier for de eldste elevene, samtidig som det var mulig å få personifisert kvinnerollen gjennom de 3 fredsprisvinnerne. farsund har hatt en positiv utvikling i andel kvinner i befolkningen. en del kvinner jobber redusert, og på denne statistikken skårer kommunen under gjennomsnitt. deres årlige bruttoinntekt er nær gjennomsnitt og har hatt en god utvikling på 2000-tallet. På den totale rangeringen av agderkommunenes samlede skåre på likestillingsindeksen går farsund fra en sisteplass (30) i 1999 og 2008, til en plass nær gjennomsnittet (16) i Hyggelige resultater fra likestillingsarbeidet dette året må inspirere til videre arbeid med lokale problemstillinger som: - Hvordan få flere kvinner til å engasjere seg i politikken? - Hva skal til for at kvinner tar høyere utdanning og vender tilbake til farsund? - Hvordan få flere kvinner inn i større stillinger og ta lederutfordringer? etnisitet: farsund kommune har gjennomført en kartlegging av kompetanse blant ansatte i virksomheten. ett av spørsmålene er knyttet til språkkompetanse. 14 ulike språk (i tillegg til norsk) er oppgitt som morsmål. 29 arbeidstakere oppgir annet morsmål enn norsk. oversikten gir et bilde av etnisitet blant de ansatte i virksomheten. Tilgjengelighet: farsund kommune har betydelig fokus på tilrettelegging for funksjonshemmede. dette gjelder på mange områder, blant annet ved nybygg og renovering, turstier, badested og planlegging av utearealer. en viktig aktør og møtearena er rådet for funksjonshemmede. rådet består av 6 medlemmer, hvorav 5 er representanter fra ulike organisasjoner og 1 er politiker. rådet holder møter annenhver måned. kontakt og dialog mellom administrasjonen og rådet er av stor betydning. Teknisk drift deltar i rådets møter om universell utforming av ulike offentlige bygg og ber om innspill fra rådet. På denne måten forankres et felles mål om best mulig ivaretakelse av tilretteleggingsperspektivet. for 2011 er det følgende eksempler på god tilrettelegging som er aktuelle: Turstier ved einarsnes og mosvoldtjern. nybygg ved Lista ungdomsskole og farsund kino. det planlegges tilbygg og renoveringer ved Listahallen med konkret mål om tilrettelegging for funksjonshemmede, et prosjekt det er søkt spillemidler for. I tillegg nevnes uteområder ved Borshavn samt strandpromenade og opprustning av gater i farsund sentrum. generell etiske retningslinjer kommunestyre har i eget vedtak vurdert gjeldende etiske retningslinjer for ansatte og politikere, og derigjennom bekreftet at vårt etiske verdigrunnlag er fundamentet for kommunens omdømme og tillitsforhold til våre innbyggere. erfaringene fra 2011 er at man nok stadig kan bli bedre i å ta hensyn til hverandre og legge mer vekt på framsnakking, omtanke og oppnå resultater gjennom positiv kritikk, enn det motsatte. God informasjon, nok og riktig informasjon kan være svært godt verktøy i denne sammenheng. 9

10 generell Økonomi kommunen har i flere år hatt budsjettutfordringer på Helseog omsorgssektoren. det er gledelig å konstatere at flere års innsats for å utføre tjenestene innenfor gitte budsjettrammer, i år er svært nær ved å lykkes helt. Hardt arbeid, tunge tak og prioriteringer av oppgavene er her sentrale forklaringer. Hjelp på lavest mulig omsorgsnivå, vekt på aktivitetstilbud for mennesker som bor hjemme, fokus på å unngå fallulykker osv. er tiltak som er gjennomført. dette er også tiltak som en tenker seg sentrale i den nye samhandlingsreformen. den dårlige verdensøkonomien har ført til at avkastningen fra kraftfondet har sviktet med 6,5 mill kr i forhold til budsjett. Heldigvis ser utviklingen så langt i 2012 ut til å ha tatt det meste av dette tapet igjen, og det er jo også de langsiktige forventningene til avkastning som er selve begrunnelsen for filosofien bak kraftfondet. for øvrig har de aller fleste enhetene meget god budsjettdisiplin og kontroll. regnskapet for 2011 er gjort opp med overskudd kr Vi kan av tabellen nedenfor konstatere at det er overskridelser i programområdet formannskap på 0,5 mill kr og Helse og omsorg på 1,9 mill kr. oppvekst og kultur har en mindre overskridelse, mens Teknisk sektor har et overskudd på 1,1 mill kr. det vises til årsrapporten til de enkelte programområder for nærmere forklaring på overskridelsene. den store økningen i budsjett og regnskap for programom - rådet oppvekst og kultur skyldes overgang til rammefinan - siering av barnehagesektoren fom oversikt over programområdenes rammer for 2011 og regnskapstallene for de siste 5 årene: 10

11 Økonomisk resultat pr enhet vises i regnskapsskjema 1B driftsregnskap nedenfor. Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskap Regnskap 2011 en budsjettenhet fraviker på noen områder fra de administrative driftsenhetene spesielt på programområdene 1 formannskap og 5 finans. Rev. budsjett 2011 Vedtatt budsjett 2011 Alle tall i kroner Regnskap 2010 Enhet /programområde 10 Politisk virksomhet Andre råd og utvalg Næring, turisme og friluft Tilskudd kirke og trossamfunn Diverse fellesutgifter Administrativ ledelse Stabsorganisasjon Støttefunksjoner Havnevesen Formannskap Oppvekst Felles Barnehager Ore skole Borhaug skole Vanse skole Lista ungdomsskole Farsund barne- og ungdomsskole Voksenopplæringen Kultur og idrett Oppvekst og kultur Forvaltning helse og omsorg NAV-kommune Psykisk helse, barne- og ungdomstj Institusjonstjenester sone Farsund Listaheimen - Skjermet Hjemmetjenester sone Vanse Hjemmetjenester sone Farsund Funksjonshemmede - sone Vanse Funksjonshemmede - sone Farsund Lister Barnevern - Farsunds andel Listaheimen - Somatikk Hjemmetjenester Farsund - Livdekrona Helse og omsorg Teknisk drift Teknisk forvaltning Landbruk Teknisk utvalg Pensjoner Eiendomsskatt Skatter Rammetilskudd Statlige tilskudd Renter og avdrag Finansielle transaksjoner Avskrivninger Mva Finans generell 11

12 generell Kommentarer til vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap på enkelte enheter. enhet 14 - diverse fellesutgifter merforbruk skyldes underbudsjettering av postene ou-ordning ks og kontingenter (ks) enhet 47 Havnevesen Havnevesenets regnskap og balanse fom 2004 er inkludert i det kommunale regnskapet for øvrig. driften påvirker ikke resultatet for kommunen idet underskuddet gjøres opp ved bruk av fondsmidler. for 2011 går regnskapet i balanse ved bruk av bundne driftsfond med i alt kr , men dette er samtidig det reelle underskuddet på driften i havna. enhet 27 Voksenopplæringen merforbruk skyldes varierende inntak av flyktninger. dette har ført at bemanning deler av året har vært for høy i forhold til elevgrunnlaget, og i tillegg til mindre statstilskudd en budsjettert. Helse og omsorgssektoren har merforbruk i 7 av 12 enheter, og mindreforbruk i 5. det mest interessante med sektoren er at nettoforbruket bare øker med 2 mill kr ut i fra et totalbudsjett på 180 mill kr og et forbruk i 2010 på 180 mill kr! regnskapet for 2011 viser samlet en økning på 2,4 mill kr i forhold til 2010-regnskapet, noe som må sies å være akseptabelt sett i forhold til at sektoren leverer tjenester på samme nivå eller over, som året før. omorganisering midt i året, med opprettelse av ny enhet 66 Hjemmetjenester farsund Livdekrona, fører til noe usikkerhet i forhold til resultat for denne tjenesten, og i tillegg for enhet 36 Hjemmetjenester sone farsund. enhet 31 nav mindreforbruk skyldes hovedsaklig redusert utbetaling av bidrag til sosial omsorg og kvalifiseringsstønad, sett i forhold til budsjett. enhet 42 Teknisk forvaltning mindreforbruk skyldes ledighet i stilling og lavt forbruk av konsulenttjenester, men likevel en økt gebyrinntekt fra planog byggesaksbehandling. skatteinngang i 2010, er inntektsskatten 2 mill lavere enn budsjettert for farsund kommunes skatt pr innbygger ligger på 84,9% av landsgjennomsnitt. som minsteinntektskommune får farsund kommune derfor kompensasjon for skatt under landsgjennomsnittet. kompensasjon for lav skatteinngang bokføres etter regleverket sammen med rammetilskudd i budsjettenhet 83. enhet 83 rammetilskudd overgang til rammefinansiering av barnehagesektoren førte til en betydelig økning av rammetilskuddet for 2011 sammenlignet med tidligere år. kommunen har mottatt 3,4 mill kr mer i ordinært rammetilskudd enn budsjettert. netto inntekstutjevning, inkludert skatteutjevning, er mottatt med 10,4 mill over budsjettert beløp. enhet 85 renter og avdrag avvik på budsjettenheten skyldes for en stor del negativ avkastning av energifondet. se for øvrig note til regnskapet. enhet 89 merverdiavgift. avvik skyldes høyere aktivitet på investeringene enn budsjettert pga at tidligere års investeringsbeslutninger er kommet til utførelse i I tabellen på neste side følger en økonomisk oversikt over driften etter art. Hovedårsaken til forskjellen mellom sum driftsinntekter i forholdet mellom budsjett og regnskapstall er at vi ikke budsjetterer med avskrivninger (som er et nullsum regnskap, men blåser opp tallene), flyktningetilskudd (som fordeles etter forbruk på enhetene), sykepenger og fødselspenger (som går til bruk på vikarutgifter), mva-refusjonspenger (som inntektsog utgiftsføres i hht reglene om dette). regnskapsårets interne finansieringstransaksjoner: I posten overført til investeringsregnskapet, er de 40% av andelen refunderte mva-midler som er bestemt skal tilbakeføres her. for 2012 er denne andelen 60%, med en årviss 20% opptrapping med samme sats til alt i investeringsregnskapet som tilhører mva-refusjon skal føres her (i 2014). enhet 80 Pensjoner kommunestyret åpnet for muligheten til å føre premieavviket på 15 år i stedet for årlig slik vi har praktisert. dette var for å ta ut en ønsket gevinst på 6,7 mill kr i regnskapet slik som andre kommuner har gjort i mange år. Bruk av premiefond i forsikrings-ordningen (5mill kr), førte til at vi fikk et overskudd på premiefondsavsetningen på 8 mill kr. rådmannen tok derfor dette opp i en regnskapsrapportering i kommunestyret og anbefalte å fortsatt holde på årlig avregning. Grunnen til at vi kan gjøre dette, er at farsund kommunes pensjonspremiefond i Vital kan brukes etter avtale, mens klp s kunder blir godskrevet eventuell premiefond samme år som de opparbeides. derved har de mindre kontroll på svingningene i premiebetalingen og premiefonds- beregningene. se for øvrig note 3 til regnskapet. enhet 82 skatter Til tross for en budsjettert skatteøkning på 2,9% i forhold til 2011 Bruk av bundne fond - de største postene: farsund havnevesen Lister PPT skjærgårdsparken avsatt til bundne fond - de største postene: Var naturarven - sørnorsk kystnatur

13 Økonomisk oversikt - Drift Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter generell DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av v/tj som inngår i k. tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kom tjenstepr Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte Gevinst Finansielle instrumentyer (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger Tap av finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger AVSETNINGER Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekn. av tidligere års regnskapsm. merforbr Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

14 generell Balansen utviklingen av balansetallene fra 2008 er slik: Balanseregnskapet Regnskap Regnskap Regnskap Tall i 1000 kroner EIENDELER A. ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler B. OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD C. EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Regnskapsmessig merforbruk Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK(drift) Sum egenkapital D. GJELD LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik (ikke definert) Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld MEMORIAKONTI: Ubrukte lånemidler Motkonto for memoriakontiene Sum memoriakonti

15 det er fortsatt en betydelig økning i pensjonsforpliktelser, i tråd med økte forpliktelser og høynet nivå på pensjonsinnbetalinger (se for øvrig note til tallregnskapet). den kommunale pensjonsordningen er en meget stor utgiftspost på de kommunale budsjettene. Investeringer Investeringsregnskapet for 2011 viser at det ble utført investeringer/utlån for brutto 130,8 mill kr fordelt slik: generell aksjer under anleggsmidler er hovedsaklig bokført verdi av agder energi (se note til tallregnskapet). for øvrig er det verdt å merke seg at alle balanseposter er gjennomgått og ført opp med anskaffelsesverdi. de er deretter avskrevet iht regnskapsforskriftenes 8. avskrivningene motposteres aktuelt ansvar/tjenesteområde slik at dette i samsvar med forskriftene ikke påvirker regnskapsresultatet, unntatt for Var-området. man får likevel fram et uttrykk for investeringskostnadene dersom man ønsker å ta dette med i økonomisk vurderinger. Investeringsregnskapet er ført som i fjor med finansiering for hvert prosjekt. det innebærer at man for eldre prosjekter må ha med seg tidligere års budsjettering for å kunne sammenligne budsjett og regnskapskolonnen. Økonomisk oversikt - Investering Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter UTGIFTER Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekkede merforbruk Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bunde driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket / Udisponert

16 generell Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet Regnskap 2011 Regulert budsjett 2011 Opprinnelig budsjett 2011 Regnskap 2010 Tall i 1000 kroner FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års underdekning Avsetninger Årets finansieringsbehov FINANSIERING Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Investeringsprosjekter kan gå over flere år. kolonnen for budsjettall og regnskapstall vil ikke samsvare uten videre. mindreforbruket kommer derfor i stor grad av at prosjekter som er vedtatt ikke har kommet til utførelse. merforbruk kommer av tidligere vedtatte prosjekter som er kommet til utførelse i år etter budsjettert utgift. kommunal og regionaldepartementet la i oktober 2011 frem en veileder til budsjettering av investeringer og avslutninger av investeringsregnskapet. Veilederen gir råd om hvordan kommunelovens bestemmelser for budsjettering av investeringer skal forstås. I likhet med de fleste andre kommuner, innebærer den nye veilederen at farsund kommune må endre sin praksis for hvordan investeringer blir budsjettert og hvordan investeringsregnskapet finansieres og avsluttes. arbeidet med omlegging og rebudsjettering av eldre prosjekter som allerede er vedtatt vil starte i løpet av kommunestyret vedtok 2002 en prosjekthåndbok med rutiner for kommunale investeringsprosjekter. det er forventet at prosjektansvarlige rapporterer iht denne, heri inngår bl.a. sluttrapport når det gjelder ferdigstillelse av de enkelte prosjekter etter hvert som de blir ferdige, og økonomien i hvert prosjekt. fondsavsetninger Vi skiller mellom 4 ulike fondstyper: Bundne driftsfond som er fondsavsetninger av spesielle statstilskudd o.l. til særskilte formål, hvor pengene ikke kan benyttes til andre tiltak. ubundne investeringsfond som er kommunale midler som i prinsippet er vedtatt brukt til et formål i investeringsregnskapet, men hvor kommunestyret kan omdisponere midlene til andre investeringsformål. Bundne investeringsfond som er statstilskudd e.l. til investeringsformål som ikke kan benyttes til andre investeringsformål enn det er gitt til. disposisjonsfond som er midler fra driftsbudsjettet som gjenstår fra vedtatte prosjekter eller formål eller midler som er overført til bruk i senere år. nedenstående tabell viser kommunens fondsreserver pr , inklusive Havnevesenet. 16

17 forhold til økonomiplanen I vedtatt økonomiplan har kommunestyret vedtatt å innarbeide vedtatt omlegging av refusjonsordningen for mva i investeringsbudsjettet, samt lagt opp til å øke netto driftsoverskudd slik at man på sikt kan få en høyere egenfinansiering investeringsbudsjettet. overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren i 2011 er en stor reform. ks har dokumentert at barnehagereformen er betydelig underfinansiert fra statens side, og en evt ekstraregning må kommunene ta selv. Barnehageenheten i farsund kommune har stort sett klart å holde budsjettet dette året, men det knytter seg stor usikkerhet til fortsettelsen. samhandlingsreformen iverksettes fra 2012, med den to store finansieringsordninger: kommunal medfinansiering av sykehusopphold og betalingsordning for utskrivningsklare pasienter. som ledd i reformen overføres det om lag 5,6 milliarder kroner til kommunenes rammetilskudd fra de regionale helseforetakene. det er knyttet betydelig økonomisk risiko til gjennomføring av reformen, og det er ikke klart hvordan kommunene skal kompenseres for kostnader med samhandlingsreformen. det vil derfor være helt avgjørende at det foretas etterberegninger og etterkontroll av samhandlingsreformen i 2012, slik at kommunene får en finansiering som fullt ut dekker den enkelte kommunes kostnader. for øvrig forsøker kommunen å etterleve og innarbeide i planer, og budsjetter de styringssignaler som kommer fra foresatte myndigheter. Internkontroll med hjemmel i kommunelovens 23 nr 2, er kommunene pålagt å utøve internkontroll i drifts- og forvaltningstjenester. dette er i tillegg nedfelt i et betydelig antall lover og forskrifter. Internkontroll er et omfattende og nødvendig systemarbeid som krever at rutiner og prosedyrer til enhver tid er oppdatert og at implementering er ivaretatt. Internkontrollens kjerneområde er å etterspørre at lovpålagte krav og interne rutiner er fulgt, og samtidig kunne dokumentere kontroll av egen virksomhet. dokumentflyt og etterprøvbarhet er her viktige faktorer. ansvar for internkontroll er lagt på hver leder, og arbeidet støttes til en viss grad av stab- og støttefunksjoner. en oversikt over farsund kommunes internkontrollrutiner: hms - helse, miljø og sikkerhet farsund kommune har i mange år hatt et eget internkontrollsystem knyttet til Hms (Hms håndbok). Håndboken er et sentralt redskap for enhetsledere, tillitsvalgte og vernetjeneste og inneholder blant annet et årshjul for prioriterte Hms aktiviteter. Håndboken inneholder i tillegg til retningslinjer / rutiner også en rekke skjema, prosedyrer og maler. eksempelvis innenfor områder som: - medarbeidersamtale, Hms / medarbeiderundersøkelse, Vernerunde, Hms målsettinger / handlingsplaner (prioriterte aktiviteter) - sykefraværsrutiner / oppfølgingsrutiner - risikovurdering - avvik (skade / ulykke, farlig hendelse) - Varsling av kritikkverdige forhold - akan Hms håndboken inneholder også et kapittel med samtlige sikkerhetsforskrifter innenfor teknisk drift og diverse retningslinjer og skjema til bruk i forbindelse med egen bygge- og anleggsvirksomhet. Økonomiområdet Månedlig lønnskontroll (alle ledere) kommunen har innarbeidet rutiner for internkontroll av utbetalt lønn. rutinene skal sikre at det er utbetalt rett lønn til rette personer og innebærer at ansvarlige ledere kontrollerer de månedlige lønnsutbetalingene. Gjennomført kontroll og eventuelle korrigeringer dokumenteres via oversending av kontrollskjema til lønningskontoret i etterkant av hver lønnskjøring. eventuelle avvik følges opp av leder. Månedlig regnskapskontroll (alle ledere) kommunen har innarbeidet rutiner for internkontroll av regnskap hver måned. Hver leder må kontrollere eget budsjettområde. rutinene skal sikre at budsjettrammen for drift holdes, og at det er samsvar mellom forventede utgifter og inntekter. skjemaet har også et felt for sykefravær. Gjennomført kontroll og eventuelle korrigeringer dokumenteres via oversending av kontrollskjema til den rådmannen har utpekt som koordinator for kontrollen. eventuelle avvik følges opp av leder. generell Verktøy de fleste av våre internkontrollrutiner er i dag egenutviklede og dokumenteres via innscanning til våre fagsystemer. I forbindelse med anskaffelse av kvalitetssystemet kvalitetslosen har vi som mål å samle og implementere alle våre internkontrollrutiner i dette systemet. arbeidet med kvalitetssystem startet med vedtak i amu i 2010, først med fokus på Hms-området. deretter med nytt vedtak i 2011 der det ble bestemt at kvalitetssystemet skulle anskaffes. dette har blitt videreutviklet og utvidet til å gjelde alle drifts- og forvaltningsområder i kommunen. I perioden har vi som mål å implementere dette i organisasjonen. Kommunens økonomireglement av kommunen har et økonomireglement vedtatt av kommunestyret. reglementet beskriver blant annet budsjettprosessen, og hvordan eventuelle endringer underveis i året skal følges opp. Internkontroll med kommunens regnskap og utbetalinger. Internkontrollen er en prosess for å gi rimelig sikkerhet for: målrettet og kostnadseffektiv drift Pålitelig ekstern regnskapsrapportering overholdelse av gjeldende lover og regler 17

18 generell Innenfor regnskapsområdet foretas systematisk risikovurderinger for å kunne identifisere hendelser som kan påvirke overnevnte måloppnåelse. for å minske sannsynligheten for feil i regnskapet og brudd på lover og regler er det innført en rekke prosedyrer, interne rutiner, arbeidsdelinger og sjekklister. I prosedyre for årsoppgjøret settes det opp sjekklister som skal sikre at nødvendige avstemminger og kontrollrutiner blir gjennomført. dette for å sikre at regnskapet overholder lover, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. disse sjekklistene omarbeides systematisk før neste årsoppgjør for å sikre en løpende oppfølgning av prosessen og identifisere nye risikoer. Internkontroll av fakturabehandling og utbetalinger. farsund kommune innførte i 2007 elektronisk behandling av inngående faktura for hele virksomheten. kommunekassen er etablert som sentralt fakturamottak. alle inngående fakturaer blir skannet sentralt for å sikre enhetlig leverandør- og fakturakontroll og samtidig hindre at virksomhetene må behandle hver faktura mer enn en gang. kontrollsystemet agresso Web er et viktig verktøy som skal sikre effektiv fakturakontroll og skille mellom attestasjons- og anvisningsmyndighet. denne kontrollen går på tvers av hele organisasjonen og er en viktig del av systemet som skal hindre feilutbetalinger, korrupsjon og misligheter i hele kommunen. enhver faktura som sendes til farsund kommune skal godkjennes av minst to personer, en attestant og en anviser. agresso web sørger, via bestillingsnummer, for at attestanten får fakturaen først til kontroll av varemottak mot bestilling samt kontering. når regnskapskonto er påført og faktura er godkjent, går oppgaven automatisk til anviser. først når faktura er både attestert og anvist av to forskjellige ansatte, kan den bokføres i regnskapet og utbetales. kommunekassen sørger for en arbeidsdeling ved at lister over attestant og anviser alltid holdes à jour. all delegering av fullmakt ved nyansettelse, stedfortreder eller organisasjonsendringer skal foretas skriftlig og sendes kommunekassen. systemet er også lagt opp med sporbarhet i ettertid. all behandling kan spores med elektronisk signatur. selve utbetalingsfullmakten i bank innehas av ansatte på kommunekassen. På bakgrunn av attestasjon og anvisning av utgiften blir utbetalingen remittert og girert. det er nylig foretatt ny risikovurdering av utbetalingsprosessen. det er bestemt å teste ut kapasitet for todeling også i utbetalingsprosessen fra kommunens bankkonto. avvikshåndtering når det oppdages eller meldes fra om avvik vil disse bli håndtert ut fra en vurdering av avvikets art. er det avvik i utførelse eller rutiner internt vil det bli håndtert etter en risikovurdering i forhold til konsekvens og tilgjengelige tiltak. Årshjulet i Hms-systemet har verktøy som også kan benyttes til vurdering av mulige risikoer og har muligheter for å oppdage avvik på flere områder. Verktøy for å oppdage avvik kan være medarbeidersamtaler og utarbeidelse av handlingsplan i siste kvartal, samt rutineskjema for varsling av kritikkverdige forhold. når det gjelder økonomiske misligheter, underslag eller lignende, er det nulltoleranse for vidererapportering i linjeledelsen til nærmeste overordnede for videre håndtering. det gjelder både innenfor regnskapsavdelingen og i enhetene. anskaffelsesområdet Hver enkelt leder er pålagt å følge reglene i lov om offentlige anskaffelser. farsund kommune er med i ofa: minst en gang i året får alle ledere orientering av denne innkjøpstjenesten. kommunen har en innkjøpskoordinator som samordner våre innkjøpsavtaler på en rekke områder. ofa tilbyr hjelp utover innkjøpsavtaler: dvs. hjelp også til anbudsprosesser. Hver leder har internkontrollansvar. avvik skal meldes på samme måte som for øvrige fagområder. Beredskap rådmannen utarbeider overordnet kriseplan for beredskap, og har utpekt systemansvarlig for beredskap. Hver enhet er pålagt å utarbeide beredskapsplan for egen drift. Internkontroll skjer gjennom etterspørsel og kontroll fra overordnet til underordnet nivå: i praksis ved at kommunalsjefer gjennomfører kontrollen i styringsdialog med enhetsleder. systemansvarlig bidrar med veiledning til enheter. Informasjonssikkerhet kommunen har utarbeidet en rekke grundige rutiner (pålagt av datatilsynet) opplæring til ledere er gitt og implementering er på plass. også på dette området ligger internkontrollansvar på hver leder det er utpekt en systemansvarlig som bidrar med veiledning. under samme overskrift er det naturlig å nevne IkT-avdelingens generelle internkontroll for drift (servere/datatrafikk/dokumentsikring) fagsektorene de rutiner som er nevnt ovenfor (økonomi, Hms, beredskap og informasjonssikkerhet) gjelder selvsagt for alle enheter, både i fagsektorene og i de administrative funksjonene. I tillegg har fagsektorene en rekke internkontrollkrav forankret i den lovgivning som gjelder for hvert område. omfanget er meget betydelig. Her nevnes eksempler fra de ulike tjenesteområdene helse og omsorg eksempler på internkontrollrutiner innenfor helse og omsorg er: - kvalitet i tjenesten - smittevern, pandemi - medisinhåndtering - Tiltaksplaner - Hjelpevergekontakt - egenbetaling (institusjon og andre tjenester som har egenandel) - Veiledningstjenester i helsestasjon (vekt, amming, kjønnslemlestelse) - Vold og trusler (også i Hms, men egen fokus i sektor) - Brannvern - Politiattester - Transport 18

19 skoler, barnehager og kultur eksempler på internkontrollrutiner innenfor skolen er: elevens skolemiljø enkeltvedtak felles retningslinjer IkT overgangsplaner (barnehage/skole) styringsdialog mellom kommunalsjef og enhetsleder eksempler på internkontrollrutiner innenfor barnehage er: detaljerte tilsynsdokumenter som anvendes ved kommunalt tilsyn med alle barnehager (kommunen skal selv føre tilsyn med barnehager ) Tilsynet rommer både kvalitet i tjenesten samt miljørettet helsevernforskriften Kultur eksempel på internkontrollrutiner: Internkontroll for drift av svømmebasseng teknisk sektor eksempler på internkontrollrutiner innenfor teknisk sektor driftsovervåkning vann og avløp Bygninger generell Borshavn 19

20 generell personal og organisasjon 1. organisasjonsjusteringer etter et vedtak i administrasjonsutvalget høsten 2010, ble det i 2011 foretatt en omstrukturering av de to tidligere enhetene for hjemmebaserte tjenester sone farsund og farsund omsorgssenter. som følge av denne organisasjonsjusteringen ble det opprettet en ny resultatenhet (enhet for hjemmebaserte tjenester sone farsund, Livdekrona) og foretatt endringer innenfor de øvrige to enhetenes ansvarsområder. 2. antall ansatte og vikarbruk antall ansatte (målt i årsverk) økte noe i 2011 sammenliknet med 2010 (figur 1). Tallene gir imidlertid ingen nøyaktig oversikt over kommunens totale antall stillingshjemler, men angir summen av årsverk utgjort av fast ansatte og vikarer per figur 1. antall ansatte / årsverk antall årsverk ansatte unntatt vikarer Vikarer Total - fast lønn Vikartimer total Økningen i antall årsverk var størst innenfor oppvekstsområdet med en økning på 10 (figur 2). Innenfor øvrige områder finnes kun mindre endringer. figur 3 viser en oversikt over andel fast ansatte i ulike stillingsstørrelser pr , og figuren viser en positiv utvikling, både siste året og over tid. andelen fast ansatte med stillingsstørrelse fra 75 % og høyere har i denne perioden økt. figuren viser også at om lag 87,5 % av kommunens fast ansatte innehar en stilling på 50 % eller høyere. figur 3 3. arbeidsmiljø og sykefravær det totale sykefraværet på årsbasis i farsund kommune økte 7,2 % i 2010 til 8,3 % i 2011 (figur 4). Langtidsfraværet har økt, mens korttidsfraværet har gått noe ned. fraværsprosenten varierte mye mellom de ulike sektorene, noe som fremgår av figur 5.! 20

21 generell figur 6 Organisering av arbeidet Innhold i jobben Fysiske arbeidsforhold Samarbeid og trivsel med kollegene Mobbing, diskriminering og varsling Nærmeste leder Medarbeidersamtale Overordnet ledelse Faglig og personligutvikling Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger Stolthet over egen arbeidsplass! Helhetsvurdering Gjennomsnitt! hms farsund kommune gjennomførte for første gang i 2011 kommuneforlagets standard medarbeiderundersøkelse for norske kommuner. 641 ansatte besvarte undersøkelsen. resultatene fra undersøkelsen ligger, sammen med andre indikatorer (f.eks. medarbeidersamtaler og vernerunder), til grunn for Hms mål og virksomhetsplaner ved den enkelte resultatenhet. figur 6 viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen totalt for farsund kommune sammenliknet med landsgjennomsnittet. figur 7 gir tilsvarende oversikt over resultatet for de ulike sektorene. Tallverdiene varierer på en skala fra 1-6 der verdien 6 indikerer svært bra og 1 er meget dårlig. den eneste scoren vi har som er dårligere enn landsgjennomsnittet er på overordnet ledelse. derfor har vi tatt fatt i dette for å arbeide videre med å forbedre dette spesielt. arbeidsmiljøutvalget har i 2011 hatt 3 møter. utvalget har bl.a. behandlet saker som sykefravær og Ia - handlingsplan, Hms - handlingsplan og innføring av Hms / kvalitetssystem. et underutvalg gjennomførte en anbudsprosess som resulterte i innkjøp av kvalitetssystemet kvalitetslosen. Lister bedriftshelsetjeneste deltar i arbeidsmiljøutvalgets møter. Bedriftshelsetjenesten bistår kommunen i arbeidet med å optimalisere arbeidsevnen til de ansatte gjennom å tilpasse arbeidsplassen i forhold til den enkelte ansattes trivsel og helsetilstand, og ved å minske risikoen for yrkesskade og yrkessykdom. Bedriftshelsetjenesten arbeider også for å stimulere samarbeidet innen bedriften, mellom enkeltindivider og mellom grupper av arbeidstakere. Bedriftshelsetjenesten deltar også i forsøk på konfliktløsning. det utarbeides årlig en handlingsplan for samarbeidet med kommunen. Planen vedtas av arbeidsmiljøutvalget. Ansatte som mottok gullklokke i

22 generell figur 8 Utdanningsnivå farsund kommune Ufaglærte 29% 19% 47% Høyskole/universitet (lavere grad/enkel ag) Fagbrev 5% Høyskole/universitet (høyere grad) 4. Kompetanse mer enn 600 arbeidstakere har registrert sin kompetanse i vårt kompetansekartleggingssystem. som det går frem av figur 8, så er farsund kommune en bedrift med høy kompetanse. over 50 % har høyskole og / eller universitetsutdanning. for å sikre fremtidig rekruttering av nødvendig kompetanse tar farsund kommune hvert år inn et antall lærlinger innenfor ulike lærefag. Per hadde kommunen 16 lærlinger. fordelingen på ulike lærefag fremgår av figur stillinger fordelt på kjønn det er en stor overvekt av kvinner blant ansatte i farsund kommune målt både i antall ansatte og i årsverk. kvinner har gjennomsnittlig en lavere stillingsstørrelse enn menn, noe som fremgår av figur 10. fordelingen av fast ansatte i ulike stillingsstørrelser fremgår av figur 11. figuren skiller mellom kvinner og menn. 60,4 % av alle ansatte i farsund kommune arbeider i deltidsstilling. fordelingen av hel- og deltidsansatte kvinner og menn fremgår av figur 12. kjønnsfordelingen på ledernivå i virksomheten fremgår av figur 13. figur 9. løpende lærekontrakter per farsund kommune Barne- og ungdom kokk Helsefag aktivitør IkT kontor sum figur 10. antall ansatte / årsverk farsund kommune (fast ansatte). Kvinner og menn med gjennomsnittlig stillingsstørrelse (pr ) antall ansatte Årsverk ansatte antall andel antall andel stillingsstørrelse gjennomsnitt farsund kommune % % 76,5 % kvinner ,5 % ,5 % 73,8 % menn ,5 % ,5 89,2 % figur 11. andel ansatte i ulike stillingsstørrelser (fast ansatte). Kvinner og menn (pr ) stillingsstørrelse kvinner menn % 5,3 5,8 5,5 2,7 1,2 4, % 11,2 9,2 9,3 6,2 3,0 3, % 35,7 35,9 29,3 11,5 7,9 9, % 20,3 22,6 24,6 3,5 3,0 5,0 100 % 27,4 28,0 31,3 76,1 77,8 78,5 figur 12. andel ansatte i deltidsstillinger og full stilling (fast ansatte) 2010 og Kvinner og menn. stillingsstørrelse farsund kommune totalt kvinner menn deltidsstilling 64 % 60,4 % 72 % 68,7 % 22 % 21,5 % full stilling 36 % 39,6 % 28 % 31,3 % 78 % 78,5 % figur 13. Kvinneandel i ledende stillinger 2011 (pr ) område Totalt antall kvinner menn antall andel antall andel rådmannens ledergruppe % 4 57 % enhetsledere % % 22

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Farsund kommune Årsrapport 2012

Farsund kommune Årsrapport 2012 Farsund kommune Årsrapport 2012 Innholdsfortegnelse ordførerens tilbakeblikk... 2 Politisk organisering... 3 rådmannens årsberetning... 4 Innledning... 4 Økonomi... 6 kostra... 15 organisasjon og personal...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Lista sokn. Årsregnskap 2016

Lista sokn. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Revidert Opprinn. Regnskap Budsjett budsjett Regnskap Note 2016 2016 2016 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 313 336

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015

Tranby Menighetsråd. Regnskap 2015 Tranby Menighetsråd Regnskap 2015 Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 272 560,00

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 6 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 6 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING... 7 ANSKAFFELSE

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET.

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET. 2 DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAP BALANSEREGNSKAP HOVEDOVERSIKTER. 34 DRIFTSRAMMER NOTER TIL REGNSKAPET. Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAPET... 2 INVESTERINGSREGNSKAP... 3 BALANSEREGNSKAP... 3 HOVEDOVERSIKTER... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT... 7 ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING... 9 ANSKAFFELSER

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016

BOGAFJELL Sokn. Årsregnskap 2016 BOGAFJELL Sokn Årsregnskap DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 268 451 1 227 300 1 376 867 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015

bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 bogafjell Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 1 376 867 1 164 550 1 056

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer