Vestre Viken HF. Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9"

Transkript

1 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9

2 Innhold DEL I: INNLEDNING Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sammendrag Resultater og utfordringer Helseforetakets virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Overordnet risikobilde Sentrale saker behandlet i styret Evaluering av egen virksomhet og organisering Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte... 5 DEL II: RAPPORT FOR Oppfølging av oppdrag og bestilling for Innledning Innsyn og konsernrevisjon Overordnede styringsbudskap for Målområde 1 pasientbehandling Målområde 2 - forskning, utvikling og innovasjon Målområde 3 - kunnskapsutvikling og god praksis Målområde 4 - organisering og utvikling av fellestjenester Målområde 5 - mobilisering av medarbeidere og ledere Målområde 6 - bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Driftsavtale Avtalt aktivitetsnivå Økonomisk vederlag og øvrige økonomiske betingelser DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig og demografisk utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital status og utfordringer Planer for innsatsområdene Pasientbehandling Forskning, utvikling og innovasjon Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring Oppfølging av mål for planperioden...32 DEL IV: VEDLEGG...35 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Områdeplaner... 38

3 DEL I: INNLEDNING 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering Vestre Viken HF (VV HF) yter spesialiserte helsetjenester til befolkningen i alle kommunene i Buskerud, Asker og Bærum kommuner og til Jevnaker kommune i Oppland og innen somatikk for kommunene Svelvik og Sande i Vestfold. Innenfor prehospitale tjenester og fødsler ytes også tjenester til kommuner i Telemark som tidligere var knyttet til Blefjell sykehus HFs område. VV HF ble opprettet av eieren Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF) fra 1. juli 2009 etter en interimsperiode fra 1. januar 2009 til 1. juli Opprettelsen skjedde formelt i foretaksmøte 30. mars Eier besluttet 20. november 2008 oppnevning av et interimsstyre som trådte i virksomhet 1. januar Interimsstyret ble 30.mars 2009 oppnevnt som styret i det nyopprettede helseforetaket og styrene ved de opprinnelige helseforetakene ble avviklet fra 1. juli Etableringen skjedde ved en fusjon av helseforetakene Sykehuset Buskerud HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, Ringerike sykehus HF og Kongsbergdelen, utskilt gjennom en fisjon, av Blefjell sykehus HF til VV HF. VVHF fikk ikke en samlet driftsavtale for andre halvår I 2009 ble de opprinnelige helseforetakene drevet i samsvar med eiers føringer gitt i driftsavtaler og foretaksmøter og de stedlige direktørene satt med ansvar for oppfølging ut året. I 2010 ble det VV HF gitt en felles driftsavtale for hele foretaket. Åremeldingen for 2010 legger til grunn den nye organisering i klinikker og felles driftsavtale. I forhold til sammenligning med 2009 innebærer det en utfordring fordi organiseringen var annerledes og det var ikke en felles driftsavtale. I 2010 ble arbeidet i forhold til Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus om avklaring av overføring av ansvar for tilbud til pasienter bosatt i de respektive områder som tidligere har vært gitt fra naboforetakene. Det ble besluttet av styret i VV HF at organisering av det nye foretaket skulle skje i en klinikkmodell fra 1. januar Følgende modell ble vedtatt: 1

4 Alle tidligere avdelinger ved de tidligere helseforetakene er lagt i linje inn i klinikker og stabsavdelinger slik at alle hadde en linjetilknytning pr 1. januar Førende for arbeidet med organisering er beslutninger fra styret i HSØ RHF. Organisering av Brukerutvalg I 2010 har fells Brukerutvalg som ble oppnevnt av styret i VV HF 22. oktober 2009 og konstituerte seg 14. desember 2009 vært i funksjon. Leder og nestleder møter som observatører i foretakets styremøter.. Organisering av tillitsvalgtarbeid Det er gjennomført en organisering hvor foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud er valgt av organisasjonene innenfor en avtalt ramme. Disse har deltatt i de formelle orienteringer og drøftinger. I tillegg har det vært avholdt møter med disse og øvrige tillitsvalgte på tidligere foretaksnivå. VV HF har 9557 ansatte pr Tallet inkluderer alle med arbeidsavtale, inkl. de som er i permisjon uten lønn Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag VV HF har startet arbeidet med en strategiplan. Dette vil bli fullført i løpet av 2010 og tar sitt utgangspunkt i de seks områder som eier har lagt til grunn for dette arbeidet. Styret har vedtatt organiseringen av arbeidet og det gjennomføres i samarbeid med kommunene i området som har organisert seg i fellesskap for å kunne følge opp arbeidet. VV HF legger eiers visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag til grunn for sin virksomhet. 2

5 2. Sammendrag 2.1. Resultater og utfordringer VV HF har i 2010 gjennomført et betydelig arbeid knyttet til organisering av virksomheten og til etablering av felles systemer og rapporteringsrutiner. Dette arbeidet videreføres i Spesielt ble organisering av stedlig ledelse et tema som ble underlagt særskilt vurdering i forhold til den opplevde endring i forhold til tidligere organisering, Fokus på det kliniske arbeid var i liten grad påvirket av endringene i møte med pasientene men kom nok noe i bakgrunnen i forhold til organisatoriske spørsmål. Gjennom det igangsatte strategiarbeidet vil dette endres. Arbeidet knyttet til Hovedstadsprosessen ble gjennomført og endring ble delvis iverksatt i 2010 og planlagt for Det har vært særlige utfordringer knyttet til de tre sakene som gjelder svikt i forhold til pasientoppfølging og behandling ved Bærum sykehus, Ringerike sykehus og Kongsberg sykehus. To av sakene har medført etterforskning og straff for foretaket og den tredje at fødetilbudet i en periode måtte stenges. Det har også vært knyttet spesielle utfordringer til innføringen av DIPS som felles pasient administrativt system. Totalt sett har utfordringene og omstillingen medført redusert aktivitet og et negativt økonomisk resultat Helseforetakets virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll De ovennevnte saker hvor det ble klart at det ikke var tilstrekkelig kontroll i alle ledd med hvorledes virksomheten ble drevet ble fulgt opp i enkeltsakene men også på mer generell basis. Spesielt ble generell oppfølging og læring en konsekvens av saken ved Bærum sykehus. I sak 76/2010 i styremøte 23. juni 2010 behandlet styret på mer generell basis hvorledes oppfølging og kontroll skulle sikres. Konsernrevisjonen ga også innspill av slik karakter i forbindelse med sitt arbeid med saken ved Bærum sykehus. Gjennom 2010 medførte dette endringer som innebar at styret orienteres om tilsynssaker og oppfølging av slike i økt grad, at risikovurdering og LGG er satt i mer systematisk oppfølging og at utarbeidelse av de månedlige rapporteringssaker er endret. Det har også vært en dialog form av møte og foredrag for styret med Statens Helsetilsyn om styrets ansvar for oppfølging. Det fremlegges saker i samsvar med regionale føringer med oversikt over tilsyn og oppfølging av disse. I 2010 ble det også forberedt avtaleinngåelse med og oppfølging av klinikkene i Dette er senere iverksatt. Formålet er å sikre at krav og målsettinger er kjent og at leveranse følges opp gjennom året. 3

6 2.3. Overordnet risikobilde I 2010 ble det etablert et opplegg for risikovurdering som starter i avdelingene, følges og på klinikknivå og deretter på foretaksnivå. I de overordnede vurderingene har det særlig vært fokus på: - Innføring av DIPS - Innføring av felles systemer - Mangels på virksomhetsdata - Logistikk/dokumentflyt - Fare for at økonomisk resultat ikke nås - Fristbrudd - Hovedstadsprosessen - Manglende finansiering av forskning I tillegg til selve vurderingen utarbeides handlingsplan med tiltak for å redusere risiko Sentrale saker behandlet i styret I sak 140/2010 gjennomgikk styret alle saker som ble behandlet i 2010 i forhold til hvorledes de var fulgt opp. I 2010 er det behandlet 149 saker i styret i Vestre Viken HF. Av disse er 30 tatt til orientering og i 110 saker er det fattet vedtak. I 2010 har styret hatt særlig fokus på følgende saker: - Den såkalte ventelistesaken ved kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus - Sak ved Ringerike sykehus i forbindelse med dødsfall etter operasjon - Fødetilbudet ved Kongsberg sykehus - Organisering av virksomheten - Hovedstadsprosessen og forberedelse til overtakelse av ansvar for pasienter fra Asker og Bærum som tidligere ble behandlet ved OUS og Ahus - Økonomi - Ansettelse av administrerende direktør - Forskningsstrategi - Kvalitet og pasientsikkerhetsarbeidet 2.5. Evaluering av egen virksomhet og organisering Vestre Viken HF har i 2010 hatt fokus på å etablere ny organisasjonsmodell med klinikkorganisering av linjeorganisasjonen og felles organisering av stabsfunksjoner for hele Vestre Viken. Dette har vært gjennomført ved først å etablere klinikker som siden har fått ansvaret for utforming av neste organisasjonsnivå innen klinikken, avdelingsnivå. Deretter har avdelingssjefene ledet arbeidet med utforming av neste nivå; seksjonsnivå. På denne måten har vi sikret samsvar mellom ansvar for utforming og senere ansvaret for drift av de ulike organisasjonsenheter. Vi har også vært opptatt av vi på denne måten la beslutningsmyndighet til de som har god kjennskap til egen virksomhet. For å sikre en viss standardisering og harmonisering på tvers av klinikker ble det utformet et sett med førende prinsipper som har lagt rammer for klinikkenes arbeid. Disse er behandlet og vedtatt i Foretaksledelsen. Tillitsvalgte har deltatt i utforming og drøfting av felles prinsipper på foretaksnivå og i detaljert utforming innen klinikkene. Omlegging til ny organisasjonsmodell innebærer en stor omstilling av systemer, roller, rutiner og samhandlingsmønstre. Det vil alltid være overgangsproblemer og behov for mindre tilpasninger underveis. Samtidig har man vært opptatt av at den nye modellen må få noe tid til å virke og det er vedtatt gjennomføring av en formell evaluering i

7 En kjent problemstilling med klinikkmodeller som omfatter flere sykehus er lokal koordinering ved det enkelte driftssted/sykehus. Derfor ble det høsten 2010 igangsatt en egen prosess for å vurdere behovet og finne gode løsninger på dette. Denne gruppen la fram sine konklusjoner for styret i desember 2010 og tiltakene vil bli implementert i Det er også opprettet en egen avdeling for OU (Organisasjonsutvikling) som bistår i løpende prosjektarbeid og som vil arbeide med evaluering av organisasjonsmodellen. 3. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget (BU) har vært etablert i overkant av ett år og har i samarbeid med ledelsen i VV utviklet gode arbeidsformer. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært de 13 punktene for medvirkning vedtatt i HSØ. BU er representert sentralt i alle de 6 klinikkene, i klinikkens kvalitetsutvalg, i ledermøter sammen med de tillitsvalgte og i klinikkers tyngre prosjekter. BU er også representert i sentralt kvalitetsutvalg, og leder og nestleder møter på alle styremøter og styreseminarer. BU deltar videre i arbeidet på strategi 2025 både i arbeidsgrupper og styringsgruppe og er i tillegg en av referansegruppene. BU vier også samhandlingsarbeidet oppmerksomhet og har representanter både i overordnet kommunehelsesamarbeid og vil være representert i de lokale samarbeidsutvalg som er under etablering. Kvalitet har vært BU s hovedtema i Leder for BU har i den sammenheng hatt innlegg om Brukerens forventninger av kvalitet på styreseminar og i flere av klinikkene. Brukerutvalget har valgt ut fire undertema for dette arbeidet, relatert til pasientopplevd kvalitet. De fire er: 1 Ventelister/fristbrudd. 2. Pasienttransport. 3. Kommunikasjon pasient behandler 4. Helhetlig pasientforløp.. BU har også vært sentral i arbeidet med utarbeidelse av spørreundersøkelse til brukerne. Undersøkelsen skal gi foretaket tilbakemelding på hvordan brukerne har opplevd sykehusoppholdet. BU har vært opptatt av å bidra til at Vestre Viken skal bli en lærende organisasjon. Det er i 2010 inngått en Lokal samarbeidsavtale med fagforeningene som klargjør hvordan Hovedavtalens bestemmelser om informasjon, samarbeid og medbestemmelse skal praktiseres i Vestre Viken. Den skal bidra til å fremme samarbeid mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. I tilegg beskriver den hvordan Arbeidsmiljølovens krav om informasjon, drøfting, og medvirkningsplikt og de 12 prinsipper for medvirkning i omstilling skal oppfylles. Den regulerer også hvordan tillitsvalgtordningen skal være organisert og hvor stor frikjøp den enkelte organisasjon har. Møtestruktur, drøftinger, deltagelse i styringsgrupper, prosjektgruppe, arbeidsgrupper etc. er satt i system. Avtalen er implementert på nivå 1 og i all hovedsak på nivå 2. Implementeringsarbeidet pågår fortsatt. Det samme gjelder for vernetjenesten. 5

8 DEL II: RAPPORT FOR Oppfølging av oppdrag og bestilling for Innledning Gjennom 2010 er det rapport til eier i henhold til fastsatte rutiner. Rapporteringen er også fortløpende lagt fram for styret med utdypende informasjon. Når det gjelder aktivitet og økonomisk resultat vises det spesielt til rapporteringen og styresaker vedrørende dette. I tillegg vises til den tabellariske oppstilling som viser oppnådd resultat i forhold til mål. Kort sammenfattet nådde ikke VV HF samlet aktivitetsmål eller økonomisk mål i Innsyn og konsernrevisjon Konsernrevisjonen har i 2010 vært særskilt engasjert i forhold til saken ved kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus. I forhold til Konsernrevisjonen har det også vært gjennomført møter med styreleder og administrerende direktør med mer generelle tema om hvorledes det skal legges til rette for revisjonens arbeid. Konsernrevisjonen er gitt innsyn i de saker de har ønsket å følge opp. Når det gjelder innsyn mer generelt legger VV HF til rette gjennom åpne styremøter og styreseminarer. Styresaker og protokoller legges ut på Internett og er således allment tilgjengelige. Det har i økende grad vært henvendelse fra media om innsyn i dokumenter som fremkommer på postlister. I tillegg også om informasjon som må hentes ut og sammenstilles Overordnede styringsbudskap for Målområde 1 pasientbehandling Krav fra Oppdragsdokumentet/foretaksmøte: Krav fra oppdragsdokument 2010 Innledning 01 Lover, forskrifter og andre myndighetsvedtak utgjør rammene for helsetjenesten. For å sikre at avvik fra tilsyn og andre uønskede hendelser blir fanget opp i hele organisasjonen, må Vestre Viken HF være en organisasjon som lærer kollektivt av feil og systemsvikt. I VV HF strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet er der det planlagt en struktur for arbeidet med kvalitet hvor disse hensyn er ivaretatt. Rammeverket ble forelagt styret desember 2010, en konkret handlingsplan vil bli utarbeidet innen mars 2011 hvor konsernrevisjonene i HSØ og Helsetilsynet vil holdes løpende orientert om arbeidet. 02 Gjennom de aktivitetsbaserte finansieringssystemene gjøres deler av budsjettet avhengig av antall pasientbehandlinger og kompleksiteten i behandlingen. Prioriteringene som 6

9 03 04 Kvalitetsforbedring Prioritering 09 gjøres med hensyn til hvilke pasienter som skal behandles og hva slags behandling den enkelte pasient skal gis, skal være uavhengige av de aktivitetsbaserte tilskuddene. Det er ikke ment at finansieringen gjennom de aktivitetsbaserte finansieringssystemene dekker hele kostnaden ved undersøkelse eller behandling. Derimot skal de aktivitetsbaserte tilskuddene sammen med basisbevilgningen legge grunnlag for gjennomføring av kravet til aktivitet. Forutsetningen er lagt til grunn i VV HF. Helseforetaket må innenfor sine økonomiske rammer sørge for at virksomheten innrettes slik at ventetidene til utredning/diagnostikk og behandling reduseres. Dette forutsetter at det rettes særskilt oppmerksomhet på den polikliniske virksomheten. Jfr. HSØ målsetning for 2011 skal det ikke forekomme fristbrudd og pasientene skal ved første respons få timeavtale. For å lykkes med dette utarbeides det overordnede plan og verktøy for venteliste-håndtering av stab for medisin- og helsefag som skal implementeres i klinikkene. Det vises til St. meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid, som er planlagt behandlet i Stortinget Det er viktig at samhandlings- og koordineringsfunksjonen får en like tydelig ledelsemessig og organisatorisk forankring som de spesialiserte funksjonene har i dag. Dette er spesielt ivaretatt i VV HF gjennom den overordnede stabsorganiseringen. Det er etablert en samhandlingsenhet med samhandlingsdirektør og samhandlingssjefer som er tillagt et særskilt ansvar for slik oppfølging. Pasienter med behov for oppfølging må sikres at informasjon fra sykehusoppholdet (epikrise) sendes tidsnok til å sikre kontinuitet i behandlingen. Det vises til merknader i punkt Barn som pårørende skal sikres god oppfølging når foreldrene er innlagt i sykehus. Kvalitetssjef er prosjektleder for Barn som pårørende. Arbeidsgruppa som lager felles retningslinjer/prosedyrer, samler verktøy og planlegger implementering av lovverket i VV HF ledes av klinikken. Arbeidsgruppen har levert retningslinje + prosedyre til høring og skal ferdigstille disse i februar. Forslaget til arbeidsgruppa går ut over lovverket i det søsken av syke barn også blir omfattet av retningslinjen. En del av planen er at det skal dannes et nettverkt for barnekoordinatorer i VV, med en representant fra hver klinikk, hver klinikk skal ha egne nettverk for barneansvarlige i avdelingene. Klinikken har utpekt en barneansvarlig som koordinator for klinikken. Koordinatoren er medlem i arbeidsgruppa. Hver avdeling har sine barneansvarlige, i tillegg har de fleste seksjoner har også utpekt egne barneansvarlige. Det er laget besøksprogrammer på Barneavdelingen, som nå skal legges ut til bruk i hele VV. Klinikken skal opprette sitt eget nettverk for barneansvarlige så snart retningslinjen for VV er godkjent Innen akuttpsykiatri er det ikke faglig forsvarlig å ha korridorpasienter. Har i løpet av året svært få korridorpasienter. Hele tiden fokus på dette. Arbeidet til kliniske etikkomiteer skal videreføres. De opprinnelige komiteer har vært videreført i påvente av en avklaring om eventuell reorganisering som følge av dannelsen av VV HF. Avklaring vil skje tidlig i Pasienter skal sikres et likeverdig tilbud av god kvalitet uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi, diagnose og etnisk bakgrunn. Prioriteringsveilederne skal legges til grunn for å sikre enhetlig vurdering av rett til nødvendig helsehjelp. Prioriteringsveiledere legges til grunn som forutsatt. Det arbeides for å sikre felles forståelse og enhetlig praktisering. 7

10 Pasientsikkerhet trygge og sikre tjenester Det forutsettes at Vestre Viken HF er kjent med og følger opp Helsetilsynets rapport Sikker som banken - sikrer helseforetakene trygge blodoverføringer? Oppsummering av 14 tilsyn i 2008 i henhold til blodforskriften (6/2009). Dette er ivaretatt via Klinikk for medisinsk diagnostikk. Helsetilsynet gjennomførte i 2010 tilsyn av blodbankvirksomheten i VV HF, avvik og merknader er adressert. Det forutsettes at Vestre Viken HF følger opp resultatene etter tilsyn utført av Statens strålevern. Oppfølging skjer som forutsatt. Tilgjengelighet og brukermedvirkning Pasientbehandling 17 Tjenestene må være tilgjengelige og innrettet etter brukernes behov. Det innebærer både fysisk tilgjengelighet, og tilgjengelighet knyttet til kulturell og språklig forståelse. VV HF tilrettelegger for dette. Brukerutvalget har universell utforming på dagsorden når alle sykehusene i VV HF besøkes i Brukere skal sikres medvirkning i egen helsehjelp, og medvirke i utviklingen av helsetjenester på systemnivå. Det overordende brukerutvalget deltar i kvalitetsutvalg på overordnet og klinikknivå og deltar i foretakets omstillings og utviklingsarbeid med representanter i arbeidsgrupper. Vestre Viken HF skal informere pasienter og pårørende om klageadgang. Informasjon gis som forutsatt. Rutiner og informasjonsskriv er ettergått og oppdatert som følge av saken ved Bærum sykehus og de pålegg som ble gitt i 2010 av eier. Vestre Viken HF skal iverksette tiltak for å bedre informasjonen til publikum om sykehusenes mest vanlige behandlingstilbud. VV HF lanserte nye nettsider med informasjon om behandlingstilbud i desember I forbindelse med etableringen av ny organisering, oppstart av strategiarbeidet og hovedstadsprosessen, er det gjennomført omfattende kommunikasjonstiltak gjennom lokale medier via kommuner og fastleger. Vestre Viken HF skal utrede/gjennomgå/vurdere ventetiden for pasientgrupper med lang ventetid. Det skal iverksettes tiltak for å: a) Redusere ventetiden for kirurgisk behandling av sykelig overvekt b) Redusere ventetiden for pasienter med hjerteflimmer Bærum sykehus har operert ca.165 pasienter med sykelig overvekt i 2010, mens oppdraget var minst 100 pasienter. Foretaket har således bidratt til en økning i kapasiteten. Ablasjonsbehandling for hjerteflimmerbehandling foregår ikke ved VV HF. Etablert behandlingslinjer for pasienter med atrieflimmer. Ventetider på ablasjon, regional oppgave. Planverk følge opp. Det er etablert skoler innen revmatologi, nevrologi, hjerneslag, nyre, diabetes, KOLS, hjertesvikt og inflammatoriske tarmsykdommer. VV HF har ambulante team innen hjerneslag, lunge og geriatri Det er viktig at det finnes gode tilbud når det gjelder palliativ pleie og hospice. Tilbudene skal inngå som en integrert og naturlig del av spesialisthelsetjenesten og kommunens samlede helse- og omsorgstilbud. Det er palliative team/enheter ved alle fire sykehus i VV HF 8

11 18 19 Fagområdet ernæring inngår som en del av både forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering av en rekke sykdommer. Vestre Viken HF skal sikre at fokus på ernæring inngår i det samlede tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Innenfor Kvinne- og barneklinikken er det organisert ernæringsfysiologi-tjeneste med 2x100 % stilling som betjener Drammen sykehus, både barn, Habilitering og voksne i somatikken. Det er gjennomført prosjekt med fokus på ernæringstilstand hos innlagte pasienter der man har en kartlegging for å diagnostisere underernæring og iverksette tiltak. De øvrige sykehus (BS og RS) har egne tjenester i klinisk ernæringsfysiologi som er organisert innenfor voksen- somatikk og psykiatri. Habiliteringsavdelingen har prioritert opprettelse av stilling som klinisk ernæringsfysiolog i forbindelse med utvidelse av ansvarsområde. Habiliteringsavdelingen har dette integrert i behandlingstilbudet til både barn og voksne innen avdelingens målgrupper. Avdelingen veileder på individ og gruppenivå i tillegg til at temaet inngår i avdelingens kursaktivitet. Arbeidet med oppfølging av strategier skal fortsette i For 2010 gjelder blant annet følgende strategier for spesialisthelsetjenesten: - Nasjonal strategi for spesialisthelsetjenester for eldre ( ) - Nasjonal strategi for kreftområdet ( ) - Nasjonal strategi for diabetesområdet ( ) - Nasjonal strategi for KOLS-området ( ) - Strategiplan for kvinners helse ( ) - Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering ( ) - Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma og allergisykdommer ( ) - Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ) - Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade Planlegging, budsjettering og leveranse av kliniske tjenester skjer i samsvar med nasjonale føringer. Innenfor KBK følges opp de nasjonale strategier som er aktuelle i klinikken, eks. habilitering, infeksjoner etc. Helhetlige pasientforløp og samhandling Vestre Viken HF skal i utgangspunktet sørge for at fødeinstitusjoner holdes åpne hele året. Sommer- og feriestengninger skal ikke skje pga. økonomiske årsaker alene. Det kan stenges dersom det ikke lar seg gjøre å avvikle lovpålagt ferie forsvarlig, men stengningsperioden skal gjøres kortest mulig, og det skal iverksettes nødvendige tiltak for å sikre forsvarlighet i samarbeid med kommunene VV HF har fulgt forutsetningene men det har i 2010 vært en spesiell situasjon knyttet til fødetilbudet ved Kongsberg sykehus. Tilbudet ble i en periode stengt og endringer ble iverksatt før gjenåpning vår kriterier for sikker drift ble iverksatt. Avdelingen holdt åpen sommeren 2010 og det er ikke lagt planer for sommerstenging av fødeavdelinger i VV HF for sommeren 2011 Helse Sør-Øst RHF vil videreføre arbeidet med å utarbeide/revidere regionale planer for store pasientgrupper som pasienter med de hyppigste kreftformer, pasienter med hjerneslag og pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Vestre Viken HF skal delta i dette arbeidet og i sitt videre arbeid se til at planene utvikles i et forløpsperspektiv og omfatter kommunehelsetjenesten og ulike nivåer av sykehusbehandling der dette er relevant. Planene skal identifisere betydningsfulle flaskehalser f.eks. kapasitet innen radiologi og laboratorietjenester, rehabiliteringskapasitet, tilgang på spesialister og evt. annet helsepersonell, og kapasitet og kompetanse i kommunehelsetjenesten. Relevante faglige retningslinjer (hjerneslag), handlingsprogrammer (ulike krefttyper) og rapporter fra forløpsgruppene som ble etablert i forbindelse med samhandlingsprosjektet legges til grunn for arbeidet. Bruk av individuell plan er et viktig element. VV HF bidrar som forventet i dette arbeidet. 9

12 Psykisk helsevern Vestre Viken HF gis fullt ansvar for følgetjeneste for gravide til fødeinstitusjon i sitt sykehusområde fra Det var forutsatt at de eksisterende ordninger skulle opprettholdes inntil bindende avtaler mellom HF og kommunene var inngått. Dette er fulgt, og kommunene har opprettholdt sine beredskapsordninger og følgetjenester. Det har vært uklarheter omkring finansieringen av beredskapsordningene. Dette er til avklaring i HSØ og HOD. Det er laget en foreløpig områdeplan for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorgen i VV i samarbeid med kommunene. Denne skal videreutvikles, og inneholder også følgetjeneste. Det er også gjennomført prosjekt om Svangerskap på tvers på Kongsberg i samarbeidsprosjekt med kommunen, der også følgetjenesten er inkludert. Vestre Viken HF skal gi samhandlings- og koordineringsfunksjonen en tydelig ledelsesmessig og organisatorisk forankring. Det er gjort jf punkt 04. Vestre Viken HF skal arbeide for å øke andelen polikliniske konsultasjoner for nyhenviste pasienter og redusere andelen kontroller. Det skal samarbeides med primærhelsetjenesten om dette. I samarbeid med praksiskonsulenter har den polikliniske virksomheten vært gjennomgått og det har vært utarbeidet retningslinjer som fastlegene kan bruke ved overtagelse av ansvar for kontroll og oppfølging. Øke drop-in kapasitet på avdeling for bildediagnostikk. Gir bedre tilgjengelighet på polikliniske røntgenundersøkelser for primærhelsetjenesten. Innenfor KBK har det vært prosjekter med kartlegging av andel nyhenvisninger i forhold til kontroller spesielt på Barneavdelingen. Det er iverksatt tiltak med prosedyrer for henvisningspraksis fra fastlegene i samarbeid med PKO ordingen. Det er også satt i gang arbeid for å få korrekt registrering av at besøket gjelder kontroll. Vestre Viken HF skal ha rutiner og kompetanse som sikrer at ernæring er en integrert del av behandlingstilbudet og at veiledningsoppgaven ovenfor kommunene ivaretas på ernæringsområdet. På Drammen sykehus er kapasiteten begrenset slik at prioritering av innlagte pasienter og enkelte pasientgrupper poliklinisk har vært nødvendig. Liten kapasitet til arbeid ut mot kommunehelsetjenesten. Habiliteringsavdelingen har eget spise- og ernæringsteam som gir veiledning til pasient, pårørende og kommunale instanser. Det overordnede målet i psykisk helsearbeid er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Det er fremdeles behov for omstilling av psykisk helsevern fra hovedtyngde på døgn/institusjonsbehandling til mer utadrettet og ambulant tjeneste og oppfølging, og de regionale helseforetak skal derfor videreføre arbeidet med omstilling slik at sykehusfunksjonene blir spisset og de distriktspsykiatriske sentrene (DPS) blir i stand til å utføre de oppgaver som forventes. Tilbudet til barn og unge skal prioriteres. Brukermedvirkning skal være det bærende prinsippet i organisering av det psykiske helsevernet, noe som innebærer at individuell plan må bli mer utbredt. Fordelingen mellom DPS og sykehus er i forhold til nasjonale føringer om 50/50. Forholdet voksne og barn/unge er tilnærmet 80/20. BUPS er organisert som en avdeling i klinikken og det jobbes fortløpende med tiltak for å styrke tilbudet. Det arbeides fortløpende med individuell plan for å få pasientene mer delaktig i eget behandlingsopplegg. Det forutsettes at Vestre Viken HF er kjent med og følger opp Helsetilsynets rapport om DPS: Landsdekkende tjenester, men varierende kvalitet? (4/2009). Den er vi kjent med og er fulgt opp. Vestre Viken HF skal i samarbeid med kommunehelsetjenesten redusere bruk av tvang og sørge for at praksis samsvarer med gjeldene helselovgivning. Andelen av tvang i VV HF ligger på et akseptabelt nivå, men det samarbeides kontinuerlig om å få redusert andelen ytterligere. Dette inkluderer også samarbeid med kommunen. 10

13 Helse Sør-Øst RHF skal som ledd i etableringen av ny Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang i de psykiske helsetjenester iverksette en regional, forpliktende handlingsplan for å begrense og kvalitetssikre bruk av tvang i psykisk helsevern. Det forutsettes at Vestre Viken HF deltar i dette arbeidet. VV HF deltar i dette arbeidet og jobber med å utarbeide lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang. Rusmiddelproblemer hos pasienter som henvises til psykisk helsevern skal undersøkes, og det skal iverksettes tiltak for å sikre at disse pasientene får et helhetlig behandlingstilbud for sin rusmiddelavhengighet. Er et område som det nå jobbes med i klinikken fro å bygge opp god kvalitet på tjenesten og bygge opp kompetanse i alle ledd i tjenestetilbudet til pasienter med rusmiddelproblemer i kombinasjon med psykisk lidelse. Vestre Viken HF skal se til at gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak kommer til anvendelse ved alle DPS, jf. relevante erfaringer fra prosjektene Brukerorienterte alternativer til tvang (SINTEF 2008) og Brukerstyrte plasser (Jæren DPS) mv. VV HF har hatt BAT-prosjekter og har etablert brukerstyrte plasser ved flere av våre DPS er. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) I tråd med Opptrappingsplan for rusfeltet ( ) skal kvaliteten og kapasiteten innen TSB, inkludert legemiddelassistert rehabilitering (LAR) styrkes for å redusere ventetider og sørge for et sammenhengende behandlingsforløp, slik at det ikke oppstår ventetid mellom ulike deler av TSB (f. eks. avrusning og videre behandling). Regionale helseforetak skal sørge for at LAR inngår som en integrert del av øvrig TSB. Har jobbet mye med å sikre pasientforløp og LAR er nå en integrert del av TSB i VV HF. Den helsefaglige kompetansen i TSB skal styrkes. Har valgt å organisere døgntilbudene innen TSB i en avdeling for å sikre gode pasientforløp og robuste fagmiljøer. Mange rusmiddelavhengige har også til dels omfattende psykiske lidelser. Arbeidet med å styrke samhandlingen mellom psykisk helsevern og TSB skal fortsette. Forskning og kompetanse på rusfeltet skal styrkes. Dette jobbes det fortløpende med. Ruspoliklinikkene er samorganisert med de psykiatriske poliklinikkene. Vestre Viken HF skal i samarbeid med kommunene legge til rette for behandlingsforberedende tiltak overfor rusmiddelavhengige som er gitt rett til nødvendig helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert behandling i påvente av oppstart av behandling. Samarbeider med kommune, bl.a. i forhold til forvern. Habilitering og rehabilitering 36 Oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering ( ) skal bidra til at dette feltet får den posisjon som de overordnede helse- og velferdspolitiske mål tilsier. Det betyr at habilitering og rehabilitering må bli riktig og bedre prioritert innad i de ulike tjenesteområdene. Retningsgivende for arbeidet er helhetlige behandlings- og rehabiliteringsløp, samhandling og brukermedvirkning, tilgjengelighet og likeverdighet i tilbudet. Habiliteringsavdelingen følger standardiserte behandlingsforløp i forhold til ulike diagnosegrupper. Avdelingen har også utarbeidet oppfølgingsprogram innen ulike pasientgrupper. Det er etablert faste samarbeidsmøter med kommunene og aktuelle brukerorganisasjoner. 11

14 37 Helsedirektoratet har utgitt en veileder for Habiliteringstjenesten for voksne og en handlingsplan for habilitering av barn og unge. Det forutsettes at Vestre Viken HF er kjent med disse. VV HF er kjent med disse. Områder med særskilt fokus: Tilbudet til pasienter med kronisk smerte skal styrkes kapasitets- og kompetansemessig. Drammen sykehus har smertepoliklinikk. Det er foretatt en mindre økning i sykepleieressurser der i løpet av Vestre Viken HF skal sikre adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og rehabilitering, herunder tilbud om lærings- og mestringskurs, til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Tilbudet skal utvikles i samarbeid med kommunene og Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME. VV HF følger opp dette. Vestre Viken HF skal iverksette tiltak for øke antall tilgjengelige organer og samarbeide med nasjonal koordinator for organdonasjon i Helsedirektoratet. Det er donoransvarlige leger ved de to sykehus som er godkjente donorsykehus. Vestre Viken HF skal sikre at CI-opererte får habilitering og rehabilitering etter operasjon. Pasientene henvises til Oslo universitetssykehus fra VV HF og følges opp etter operativ behandling i samarbeid med Oslo universitetssykehus. Vestre Viken HF skal sikre befolkningen i sin region nærhet til prehospitale tjenester med god kompetanse og kvalitet. Ny AMK sentral åpnet i SAMLOK Vestre Viken HF skal innen oppfylle kompetansekravene i forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus PHA har oppfylt kompetansekrav i henhold til forskrift om akuttmedisinske tjenester. Nasjonal strategi for forebygging av infeksjoner i helsetjenesten og antibiotikaresistens ( ) legger føringene for arbeidet med smittevern. Forskning på og overvåkning av sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk er et spesielt innsatsområde i oppfølgingen av strategien i Vestre Viken HF må ha god oversikt over hva som rapporteres til regionale/nasjonale registre, prevalensundersøkelser, antall inngrep som overvåkes prospektivt (insidens), og om data leveres databehandler innen fristen og hvordan data tilbakeføres til å kvalitetssikre tjenesten i helseforetaket. I denne sammenhengen har Vestre Viken HF ansvaret for å levere kvalitetssikret materiale og kvalitetssikring i egen virksomhet. I VV HF s strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet er det grundig beskrevet hvordan dette ansvar ivaretas. Vestre Viken HF skal håndtere og følge opp erfaringer fra ny influensa A (H1N1). VV HF har fulgt rutiner for rapportering og levert forventede evalueringer til eiere og sentrale myndigheter. Vestre Viken HFs beredskapsplaner skal til en hver tid være oppdaterte, øvede og koordinerte med rutiner for å oppdage og varsle hendelse og for effektiv ressursdisponering og samhandling ved kriser. Helsefaglig sjef i VV HF har overtatt ansvar for beredskapsplaner i VV HF. Øvelse Lieråsen ble gjennomført høsten 2010 som den første store testen på beredskapsplaner i VV HF. Øvelsen ble gjennomført uten at det ble avslørt større svikt i våre planer, men det arbeides med å justere planene basert på de erfaringer som ble gjort. 12

15 Pasientopplæring For personer med kronisk sykdom er god opplæring og mestring av sykdommen like viktig som medisinsk behandling. Vestre Viken HF skal påse at pasienter og pårørende som har behov for opplæring får et kvalitativt godt tilbud om dette. Slik opplæring kan ivaretas i et lærings- og mestringssenter eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Pasientopplæringen skal bidra til å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Lærings- og mestringstiltak forutsettes å være et likeverdig samarbeid mellom brukere og fagfolk i kunnskapsformidling og kunnskapsdialog. Habiliteringsavdelingen har dette som en prioritert oppgave. Avdelingen gir opplæring og mestringstiltak på individnivå, til foreldregrupper og pasientgrupper, Tilsvarende opplæring er også rutinemessig satt i system på barneavdelingen med avdelingens eget personell, behandlingslinjer for enkelte grupper osv. Tilsvarene innenfor føde/gyn-faget. Har tilbud både på Psykiatrisk avdeling Lier og Psykiatrisk avdeling Blakstad. Opplæring av pasienter og pårørende inngår bl.a. som en del av den daglige pasientbehandling i avdelingene tilpasset behovet. Vestre Viken HF skal påse at tilbud om lærings- og mestringsaktiviteter er tilpasset pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn og pasienter med ulike funksjonshemninger, f. eks. pasienter med syns- og hørselshemning. Aktuelle klinikkdirektør Habiliteringsavdelingen har alltid tolk med i forhold til pasienter som har annen språklig bakgrunn. Avdelingen benytter døvetolk som innleies ved behov. Tilsvarende rutinemessig utstrakt bruk av tolk også på Barneavdelingen og gyn/fødeavdelingene. Finnes også utarbeidet info-materiell på mange språk, og har vært og er satsningsområde i strategiplaner. Fokus på å tilrettelegge våre aktiviteter i forhold til pasienter med annen språklig og kulturell bakgrunn. Oppfølging og rapportering 49 Vestre Viken HF har ansvar for at avvik fra gitte oppgaver og styringsparametre meldes til Helse Sør-Øst RHF når slikt avvik blir kjent. På bakgrunn av månedlige rapporter for kvalitet og aktivitet til styret informeres HSØ fortløpende om disse forhold Krav fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF Styring og oppfølging Ny inntektsfordeling av basisbevilgningen, beskrevet i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet, har tatt hensyn til hvilke utslag en økning i gjestepasientoppgjøret inkl. kapitalkostnader vil gi. Det skal derfor ikke bygges opp egne tilbud i konkurranse med eksisterende funksjoner. Justeringen Helse Sør-Øst RHF får for gjestepasienter vil bli holdt på samme nivå i inntektsfordelingen fra Helse- og omsorgsdepartementet i de kommende årene. Det er ikke bygget opp tilbud som utgjør konkurranse med eksisterende funksjoner i Hovedendringer i tilbudet knytter seg til overtakelse av funksjoner fra Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus som i hovedsak implementeres i Investeringer og kapitalforvaltning - Landingsplasser for helikoptre I rapport utarbeidet i juni 2008 av Luftambulansetjenesten ANS vises det til at det ikke er tilfredsstillende landingsmuligheter for ambulansehelikoptre ved flere av landets akuttsykehus. Det må også ses hen til at det skal anskaffes nye redningshelikoptre. De regionale helseforetakene skal iverksette et felles prosjekt for å ivareta krav om forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved akuttsykehusene. Vestre Viken HF skal ta del i dette arbeidet etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. VV HF vil delta etter nærmere henvendelse fra Helse Sør-Øst RHF. 13

16 Målområde 2 - forskning, utvikling og innovasjon Krav fra Oppdragsdokumentet/foretaksmøte: Krav fra oppdragsdokument Forskning Innovasjon Forskning, forskerutdanning, formidling og implementering av forskningsresultater og innovative løsninger i tjenesten er viktig for å sikre ny kunnskap som kan føre til at tjenestetilbudet som gis er trygt, kostnadseffektivt og gir en helsegevinst. Det er avholdt seminarer, slik som todagers kurs i forskningsetikk. Intranett brukes hyppig til formidling av forskningsnyheter. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal arrangere forskningsdager i Det er et mål å styrke pasientrettet klinisk forskning, herunder forskerinitierte kliniske intervensjonsstudier av høy kvalitet og relevans i helseforetakene. Det er et mål å sikre oppbygning av forskningskompetanse innen forskningssvake fagområder, samtidig som det er viktig å stimulere forskningsmiljøer av høy kvalitet slik at disse miljøene kommer i posisjon til å få eksterne midler nasjonalt og internasjonalt, f. eks gjennom EUs 7. rammeprogram. Det er nødvendig å sikre god infrastruktur for gjennomføring av kliniske studier og for forskningsbasert utvikling og utprøving av ny teknologi i Norge, herunder å etablere en nasjonal oversikt over pågående og sluttførte kliniske studier i helseforetakene. Nesten all forskning i VV er pasientrettet klinisk forskning. Vi er ikke gode nok til å hente inn eksterne midler til forskning. Å komme i posisjon til å kunne konkurrere om internasjonale forskningsmidler, slik som EUs 7 rammeprogram, er dessverre bare en fjern og urealistisk drøm. Utvikling og implementering av nye produkter, diagnostikk- og behandlingsmetoder, tjenester og organisatoriske løsninger i helsetjenesten (innovasjon) er viktig for å øke offentlig verdiskapning gjennom økt kvalitet og kostnadseffektivitet i tjenestene. I Vestre Vikens lokale forskningsstrategi for spesifiseres det at foretaket har som mål å øke antallet innovasjonsprosjekter, inklusive OFU-kontakter, i perioden. Sentrale virkemidler vil være å stimulere til nyutvikling og innovasjonskultur gjennom å tilrettelegge for behovsdrevet innovasjon, arbeide aktivt for å identifisere mulige innovasjonspotensialer i forsknings- eller utviklingsprosjekter, samt å ha aktivt samarbeide med innovasjonsnettverket i Helse Sør-Øst og kommersialiseringsaktøren Arena Helseinnovasjon i Drammen. Vestre Viken er i dag deltakende i enkelte OFU-prosjekter, og flere er i planleggingsfasen. Eksempler på pågående prosjekter er SEEKUENCE-prosjektet og IMATIS-prosjektet. 14

17 Målområde 3 - kunnskapsutvikling og god praksis Krav fra Oppdragsdokumentet/foretaksmøte: Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra oppdragsdokument 2010 Innledning Kvalitetsforbedring Vestre Viken HF skal påse at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Det skal legges vekt på likeverdige helsetjenester og arbeid for å redusere sosiale helseforskjeller i aktuelle befolkningsgrupper, herunder innvandrergrupper. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester må etterspørres og synliggjøres fra planleggingsfasen, gjennom utredningsfasen, og når beslutninger tas. Brukerrepresentant i Forskningsutvalget Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess som må forankres organisatorisk hos ledelsen på alle nivå i tjenesten. Forebygging, behandling og rehabilitering skal være basert på relevant, pålitelig og oppdatert kunnskap og erfaring om effektive tiltak for å oppnå helsegevinst. Dette er inkludert i VV HF s strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet. Pasientsikkerhet trygge og sikre tjenester Vestre Viken HF skal gjennomgå alvorlige hendelser som har skjedd i forbindelse med pasientbehandlingen, og bruke gjennomgangen til læring for å unngå liknende hendelser. Dette er inkludert i VV HF s strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet. Helhetlige pasientforløp og samhandling Vestre Viken HF skal iverksette tiltak på systemnivå for at veiledningsplikten overfor kommunehelsetjenesten ivaretas. Dette innebærer f. eks å etablere systemer som sikrer god tilgjengelighet til kompetent faglig rådgiving for fastleger og leger i vakt, og systemer som sikrer at kompetanseoverføring til kommunehelsetjenesten er en integrert del av all ambulant virksomhet. Dette er inkludert i VV HF s strategi for kvalitet- og pasientsikkerhet Krav fra Helse Sør-Øst RHF for Vestre Viken HF skal ta del i regionale fagråd og andre regionale nettverk og stille nødvendig kompetanse til disposisjon for regionale prosjekter og tiltak innenfor alle de seks målområdene som omfattes av dette dokumentet. Er ivaretatt Antall implementerte behandlingslinjer rapporteres i årlig melding. Oversikt vil bli inntatt i årlig melding. Legestillinger oppfølging av legereguleringen Regelverket for regulering av legestillinger skal følges. Det skal ikke etableres legestillinger utenom de tildelte kvoter. Søknader om omgjøring av stillinger skal forelegges det regionale helseforetaket. I 2010 har det vært foretatt en opprydding som har vært rapportert særskilt. VV HF legger til grunn at regelverket skal etterleves. 15

18 Praksisplasser for høgskolestudenter Vestre Viken HF skal sikre at det etableres et tilstrekkelig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever, lærlinger og studenter. Vestre Viken HF skal, i samarbeid med høgskolene, vurdere organisering av praksisplasser på nye måter for å utnytte hele behandlingsforløpet og helseforetakets samlede kapasitet; og evt. søke Kunnskapsdepartementet om nødvendig dispensasjon for gjeldende rammeavtaler for å kunne prøve ut nye organiseringsmodeller. Arbeidet må hensynta konsekvenser av at behandlingstilbud for deler av befolkningen i Oslo planlegges overført til Vestre Viken HF. Dette er fulgt opp. Koordinering av praksisplasser Det skal være en hovedansvarlig koordinator for praksisplasser som er bemyndiget av administrerende direktør til å forestå koordinering av praksisplasser i samarbeid med høgskolene. Koordinatorene medvirker i et felles koordinatorforum innenfor det nærmere definerte geografiske området for praksiskoordinering. Det felles databaserte koordineringsverktøyet skal tas i bruk fra det tidspunkt løsningen er klar. Dette er fulgt opp. 3.4 MÅLOMRÅDE 4 - ORGANISERING OG UTVIKLING AV FELLESTJENESTER Mål for Helse Sør-Øst Bedre koordinering og styring av alle administrative fellestjenester i helseforetaksgruppen er etablert. Planer for ønsket gevinstrealisering er konkretisert. VV HF følger opp dette for sin del. Plan for virksomhetsutvikling og strategi for Sykehuspartner er etablert og gevinster realisert i henhold til plan. VV HF følger opp dette for sin del. Handlingsplan for innkjøp/logistikk sikrer samordnet organisering lokalt, regionalt og nasjonalt for best mulig gjennomføringsevne og styrket understøttelse av avtalelojalitet, kostnadsstyring og gevinstrealisering. VV HF har på basis av HSØ handlingsplan innkjøp- og logistikk laget egen handlingsplan som ble styrebehandlet i oktober Ny handlingsplan for 2011 er under utarbeidelse. Tilrettelagte gevinster i regionale/nasjonale rammeavtaler siden 2007 når 320 mill. kroner i VV HF følger opp dette for sin del så langt det er mulig. Omforente metoder og organisering innen eiendomsområdet for å følge opp og dokumentere kostnader og arealbruk er etablert. Innsatsen i 2010 bidrar til en samlet arealreduksjon og kostnadsreduksjon på 10 % for perioden 2009 til Det pågår et eget arbeid i VV HF knyttet til dette. Utrulling av AdmHR følger oppsatt plan. VV HF har implementert alle Adm-HR systemene med unntak av RAPS. Dette arbeidet er i full gang og følger oppsatt plan. 16

19 3.4.2 Krav fra Helse- og omsorgsdepartement som gjøres gjeldende Krav fra foretaksmøte Helse Sør-Øst RHF IKT Organisatoriske krav og rammebetingelser Utvikling på IKT-området 01 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et viktig virkemiddel for å realisere mål om helhet og samhandling i helse- og omsorgstjenesten. VV HF har nedlagt et betydelig arbeid i 2010 knyttet til innføring av felles systemer internt og i forhold til samarbeidsparter. Utvikling på IKT-området - Videreutvikling av Norsk Helsenett SF 02 Utvikling på IKT-området er en viktig del av samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 ( )). Statsforetaket Norsk Helsenett er etablert som en ny nasjonal enhet for utvikling og drift av IKT innen sektoren. Vestre Viken HF skal støtte opp under den videre utviklingen av Norsk Helsenett SF og bidra til at de helsepolitiske målsettingene for etableringen realiseres. VV HF støtter opp om etableringen av NHN og bruker de som leverandør. Utvikling på IKT-området - Elektronisk meldingsutveksling Meldingsløftet 03 Nasjonalt meldingsløft har som mål at informasjonsutveksling mellom nivåene i helsetjenesten skal baseres på sikker elektronisk meldingsutveksling og at parallelle forsendelser av papir skal avvikles. De regionale prosjektplanene og de nasjonale målene som er satt i meldingsløftet, skal følges opp. Spesielt skal det legges vekt på å få økt volum i meldingsutvekslingen og å avvikle bruk av papirløsninger i tråd med de prioriterte målsettingene, samt tiltak for å sikre samhandling vedrørende elektronisk meldingsutveksling, jf. handlingsplan for Nasjonalt meldingsløft. VVHF deltar aktivt i dette prosjektet. Utvikling på IKT-området - Elektroniske resepter 04 Det forutsettes at Vestre Viken HF bidrar til utbredelse av elektronisk resept med sikte på at elektroniske resepter kan sendes og mottas i Tidsplaner og ambisjonsnivå avklares innen 1. mai 2010 gjennom egen dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. VVHF deltar i dette når det er klart. Utvikling på IKT-området - Automatisk frikort rapportering av egenandelsopplysninger 05 Ordningen med automatisk frikort innføres på landsbasis fra 1. juni En forutsetning for automatisk frikort er at alle som kan innkreve egenandeler som inngår i egenandelstak 1 og Helseforetakenes senter for pasienttransport ANS, sender inn komplette opplysninger om betalte egenandeler til HELFO. I 2010 er komplett innsending av egenandeler for syketransport med rekvisisjon basert på at pasienten selv sender inn kvitteringer for betalte egenandeler. Frem til 1. juni 2010 skal kvitteringene sendes til NAV. Fra 1. juni 2010 skal pasienten sende kvitteringene til Helseforetakenes senter for pasienttransport ANS, som skal videreformidle disse opplysningene til HELFO. Rapporteringsgrunnlaget hentes ut fra flere avgiversystemer i Vestre Viken HF. Regnskapsavdelingen og seksjon for Virksomhetsdata henter ut data i egne rapporter. Funksjonaliteten er således på plass, men det pågår nødvendig arbeid med å sikre bedre kvalitet i grunnlagsinformasjonen slik at rapporteringsprosessen blir enklere. 17

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: FORETAKSMØTESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET I VESTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 7 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF Styringsdokument 2007 St. Olavs Hospital HF Stjørdal 19. februar 2007 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2011/428-2894/2011 012 10.02.2011 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Overordnet organisering i Helse Sør-Øst... 3 1.2 Visjon, virksomhetsidé og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2007

OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Styresaknr. 10/07 REF: 2007/000084 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Oppdragsdokument 2007 Nordlandssykehuset HF, fra Helse Nord RHF Utrykt vedlegg:

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer