Organisering av sykehusapotekene i Norge Sluttrapport,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisering av sykehusapotekene i Norge Sluttrapport, 14.12.07"

Transkript

1 Organisering av sykehusapotekene i Norge Sluttrapport, Deloitte AS

2 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling - 1 -

3 I forbindelse med sykehusreformen ble fire apotekforetak etablert. Sør og Øst i et felles ANS, mens de tre øvrige regionene etablerte i egne HF Felles løsninger Samtlige sykehusapotek har opprinnelig det samme forretningsmessige utgangspunkt som nære produkt- og tjenesteleverandører til morsykehusene. De har også etablert flere likeartede løsninger, inkludert: Innkjøpssamarbeidet gjennom LIS som nylig er besluttet videreført i dagens modell tilpasset den nye foretaksstrukturen Innkjøpssamarbeidet mellom sykehusapotekforetakene for den delen av innkjøpene som ikke omfattes av LIS-avtalen (betegnet SIS-samarbeidet) Bruk av butikkdatasystemer fra NAF-Data (FarmaPro) for støtte til logistikk og vareforsyning Ulike regional løsninger Enkelte driftselementer har siden etableringen i 2001 også funnet regionale ulike løsninger. Dette inkluderer: Personalpolitikk og overenskomster Regnskapsførsel og økonomistyring Prismodeller overfor helseforetak og øvrige kundegrupper Kvalitetssystemer Kompetanseutvikling Applikasjonsstrategi, systemutvikling og systemintegrering Utvikling og bruk av Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk Ulikhetene skyldes delvis apotekforetakenes ulike respondering på de regionale helseforetakenes behov; delvis ulik ressurstilgang og gjennomføringsevne. I tillegg har regionene ulike tilnærminger til IT-applikasjoner, systemutvikling og -integrering og har hatt fokus på å samordne løsninger internt og ikke nødvendigvis på tvers av regionene (ref. utredning av nasjonal IKT-enhet) Grunnet særskilt ulike drifts- og prismodeller, er det vanskelig å påvise ulikheter i effektivitet i de fire apotekforetakene. Nøkkeltall blir imidlertid utvekslet mellom de fire apotekforetakene De fire administrerende direktører for Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF besluttet 22. oktober å iverksette en utredning om etablering av et felles nasjonalt selskap av sykehusapotekene - 2 -

4 De fem regionale helseforetakene har utarbeidet felles nasjonale føringer og mål for sykehusapotekene De fem regionale helseforetakene oppsummerte i et felles brev til HOD datert 18. november 2005 felles nasjonale føringer og mål for de respektive apotekforetakene: Sikre sykehusene en legemiddelforsyning av høy kvalitet og til lavest mulig pris Felles nasjonale føringer og mål Sikre/bevare farmasøytisk kompetanse og produksjons- og forsyningsberedskap Sikre/bevare farmasøytisk kompetanse og produksjons- og forsyningsberedskap Sikre sykehusenes legemiddelberedskap Sikre helhetlige behandlingskjeder for pasientene - 3 -

5 I tillegg har RHF ene utarbeidet ti mål som beskriver planlagt videreutvikling av sykehusapotekenes kompetanse til beste for helseforetak og pasient 1. Videreutvikling av dagens innkjøpssamarbeid og konkurranseutsetting av leverandører og grossister på legemiddelområdet for ytterligere å redusere sykehusenes innkjøpspriser 2. Utvikling av lokal, regional og nasjonal legemiddelstatistikk og analyseverktøy for å bedre beslutningsprosessene i helseforetakenes legemiddelkomiteer 3. Innføring av apotekstyrt legemiddellager på de av helseforetakenes poster der dette er mulig for å redusere risiko for håndteringsfeil og redusere sykehusenes kapital- og håndteringskostnader 4. Utvikling av nye grensesnitt mellom helseforetakenes elektroniske pasientjournaler og sykehusapotekets produksjons- og logistikksystemer for å redusere risiko for medisineringsfeil 5. Utvikle nye systemer for pasientbundet endoseproduksjon og distribusjon fra sykehusapotek til sykehusets poster for å redusere risiko for medisineringsfeil 6. Trygge fremtidige løsninger for legemiddelberedskap i krisesituasjoner og pandemier 7. Samordne personal- og kapitalkrevende produksjonsprosesser i sykehusapotek og helseforetak for å sikre at sykehusets pasienter som har behov for legemidler som ikke kan skaffes på annen måte sikres tilgang til skreddersydde, egenproduserte medisiner 8. Aktivisere sykehusapotekenes kompetanse for å identifisere, oppklare og forbygge legemiddelrelaterte problemer ved utskrivning til primærhelsetjenesten for pasientgrupper med særlig behov, inkludert samhandling med helseforetakenes lærings- og mestringssentre 9. Aktivisere sykehusapotekenes kompetanse for å bidra til rasjonell legemiddelbruk, redusert risiko for legemiddelrelaterte problemer i pasientbehandlingen og trygge og effektive rutiner knyttet til legemiddelhåndtering i sykehusene 10. Avklare spesialisthelsetjenestens behov for utvikling av farmasøytisk og apotekfaglig kompetanse, og sørge for at det blir tilrettelagt for relevant spesialutdanning - 4 -

6 Prosjektets mandat er å gjennomføre en utredning av et felles nasjonalt selskap for sykehusapotekene Mandat Beskrive og evaluere dagens organisering opp mot nasjonale føringer og mål for sykehusapotekene Utrede og identifisere gevinstområder for en sammenslåing av apotekvirksomheten i de fire helseregionene i et felles apotekselskap. Det forutsettes at eventuelle gevinster skal tilfalle foretaksstrukturen i form av lavere legemiddelkostnader, riktigere legemiddelbruk (redusert risiko for medisineringsfeil) og/eller økt kvalitet på og tilgjengelighet til sykehusapotekenes tjenestetilbud Tydeliggjøre argumenter for videreføring av dagens regionale organisasjonsform Utarbeide anbefaling for organisatorisk løsning Vurdere og anbefale organisatoriske modeller for realisering av anbefalt løsning Prosjektavgrensninger LIS-samarbeidet slik det er regulert i LIS samarbeidsavtale datert 1. oktober 2007 omfattes ikke av utredningen Det forutsettes at Helse Sør-Øst RHF drøfter og avklarer med HOD hvilke organisatoriske løsninger for regionalt eller nasjonalt sykehusapotekselskap som er forenlige med regelverket for offentlige anskaffelser, helseforetakslov og apoteklov, og sørger for at disse avklaringene innarbeides i denne prosjektutredningen Det fortsettes likeledes at Helse Sør-Øst RHF sørger for at den påbegynte omdannelsen av sykehusapotekselskapet fra et ansvarlig selskap (ANS) til et helseforetak (HF) ivaretas på en hensiktsmessig måte Vurdere foreløpig eierbrøk for de fire regionene, forutsatt anbefaling om sammenslåing av virksomhetene Mandatet ble godkjent av styringsgruppen

7 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling - 6 -

8 Prosjektgruppen har bestått av alle apotekforetak-direktørene, prosjektdeltakere fra alle RHFer samt tillitsvalgte og ekstern prosjektleder Navn Per T. Lund Gunn Fredriksen Johan Fredrik Bøschen Sandal Liv-Unni Naalsund 1 Ann-Margrethe Langbakk Asbjørn Hofsli Per Karlsen Ann Elisabeth Rødvei Sissi Lundblad Erlend Aa Sjur Gaaseide Rolle Adm.dir Adm.dir Adm.dir Adm.dir Juridisk direktør Direktør for eierstyring Økonomi og finansdirektør Jurist Tillitsvalgt Tillitsvalgt Ekstern prosjektleder Organisasjon Sykehusapotekene ANS Sykehusapotekene Midt-Norge HF Apotekene Vest HF Sykehusapotek Nord HF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Nord RHF FarmasiForbundet Norges Farmaceutiske Forening Deloitte 1 Nina Sjøvoll har i deler av prosjektperioden fungert som stedfortreder for Liv-Unni Naalsund. RHF-direktørene RHF-direktørenehar har fungert fungert som som prosjekteiere prosjekteiere og og styringsgruppe styringsgruppe - 7 -

9 Evalueringen er basert på intervjuer og innsamling av utvalgte nøkkeltall Navn Enhet Region Org nivå Inger Williams St.Olav Universitetssykehus Midt HF Olav Spigset St.Olav Universitetssykehus Midt HF Fride Lindseth Apotekene Midt-Norge Midt Hovedkontor Gunn Fredriksen Apotekene Midt-Norge Midt Hovedkontor Jostein Strømmen Apotekene Midt-Norge Midt Hovedkontor Janne Kutschera Sund Apotekene Midt-Norge Midt Hovedkontor Janny Aasen Apotekene Midt-Norge Midt Hovedkontor Asbjørn Hofsli Helse Midt Midt RHF Jorun Alstad Sykehusapoteket Trondheim Midt Sykehusapotek Kari Smørdal Sykehusapoteket Molde Midt Sykehusapotek Terje Simonsen UNN Nord HF Helge Pettersen Sykehusapotek Nord Nord Hovedkontor Liv-Unni Nålsund Sykehusapotek Nord Nord Hovedkontor Nina Sjøvoll Sykehusapotek Nord Nord Hovedkontor Lars Vorland Helse Nord Nord RHF Marit Lund Hamkoll Sykehuset Buskerud Sør-Øst HF Hans Petter Johannessen Sykehusapotekene ANS Sør-Øst Hovedkontor Per Lund Sykehusapotekene ANS Sør-Øst Hovedkontor Terje Wistner Sykehusapotekene ANS Sør-Øst Hovedkontor Bente Mikkelsen Helse Sør-Øst Sør-Øst RHF Jalil Djahromi Ullevål Sykehusapotek Sør-Øst Sykehusapotek Kirsten Hjelle Sykehusapoteket Asker og Bærum Sør-Øst Sykehusapotek Tove Glæserud Sykehusapoteket Gjøvik Sør-Øst Sykehusapotek Stener Kvinnsland Haukeland Universitetssykehus Vest HF Ingvild Våg Apotekene Vest Vest Hovedkontor Johan Sandal Apotekene Vest Vest Hovedkontor Kenneth Oppedal Apotekene Vest Vest Hovedkontor Per Karlsen Helse Vest Vest RHF Anne Elise Monclair Haukeland Sykehusapotek Vest Sykehusapotek Prosjektet er gjennomført i tidsrommet 19. november 14. desember 2007 Det er gjennomført 29 intervjuer med representanter fra de ulike interessentgruppene (ulike helseregioner og ulike organisatoriske nivåer) Det er i tillegg kartlagt faktainformasjon knyttet til organisasjon, økonomi samt aktivitetsinformasjon på utvalgte områder Pga den svært knappe tidsfristen har omfanget av kvantitativ analyse blitt holdt på et moderat nivå - 8 -

10 Prosjektgruppen har avholdt tre prosjektmøter i løpet av prosessen 12.11: Oppstart-/planleggingsmøte 29.11: Statusmøte med gjennomgang og diskusjon av foreløpige analyser og hypoteser basert på ca 60% av intervjuene 12.12: Statusmøte med gjennomgang og diskusjon av utkast til sluttrapport - 9 -

11 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling

12 På landsbasis er det 31 sykehusapotek fordelt på fire regioner Tromsø Sykehusapotek Nord HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Apotekene Vest HF Bodø Sykehusapotekene ANS Namsos Levanger Trondheim Kristiansund Molde Lillehammer Ålesund Gjøvik Elverum Førde Hamar Bergen Kongsvinger Haugesund Moss Fredrikstad Stavanger Sarpsborg Tønsberg Kristiansand Skien Drammen Arendal Asker og Bærum Ullevål Radiumhospitalet Rikshospitalet Aker Lørenskog Fordeling av sykehusapotekene Sykehusapotek Nord HF statlig eid foretak under Helse Nord RHF. Foretaket eier og styrer sykehusapotekene i Tromsø og Bodø, samt enkelte mindre avdelinger/enheter ved sykehusene i Harstad, Narvik, Lofoten og Stokmarknes. Det planlegges etablert et sykehusapotek i Harstad i løpet av Sykehusapotekene Midt-Norge HF statlig eid foretak under Helse Midt RHF. Foretaket eier og styrer seks sykehusapotek i henholdsvis Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Molde og Ålesund. Apotekene Vest HF statlig eid foretak under Helse Vest RHF. Foretaket eier og styrer sykehusapotekene i Bergen, Førde, Stavanger og Haugesund Sykehusapotekene ANS er statlig eid foretak under Helse Sør-Øst RHF, men registrert som et ANS. Foretaket eier og styrer 19 sykehusapotek som organisert i områdene Stor-Oslo (Ullevål, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Lørenskog og Aker), Sør (Asker og Bærum, Drammen, Tønsberg, Skien, Arendal og Kristiansand) og Øst (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer)

13 I 2006 hadde apotekforetakene totalt en omsetning på MNOK og til sammen 865 årsverk Omsetning 2006 Antall årsverk 2006** Totalt Totalt 865 ANS ANS* 496 Vest 525 Vest 173 Midt 417 Midt 123 Nord 227 Nord *Årsverk for ANS inkluderer 6 årsverk knyttet til LIS/SIS. ** Årsverk for staber/hovedkontor er dagens bemanningsnivå

14 Omsetning og årsverk per sykehusapotek ANS Aker Asker og Bærum Drammen Elverum Fredrikstad Gjøvik Hamar Kongsvinger Kristiansand Lillehammer Lørenskog Moss Radiumhospitalet Rikshospitalet Sarpsborg Skien Tønsberg Ullevål Hovedkontor*** (inkl. LIS og SIS) Totalt ANS Omsetning 2006 (MNOK) Arendal Årsverk*** Vest Midt Nord Førde Haukeland Stavanger Hovedkontor*** Totalt Vest Kristiansund Molde Trondheim Ålesund Hovedkontor*** Totalt Midt* Bodø Tromsø Hovedkontor*** Totalt Nord** Omsetning 2006 (MNOK) ,2 Haugesund 67 24, Årsverk*** ,4 41,0 *** Årsverk for staber/hovedkontor er dagens bemanningsnivå , ,0 15,3 52,3 22,6 7, ,7 41,6 *Eksklusiv sykehusapotekene Levanger (8,6 årsverk) og Namsos (5 årsverk) som ble etablert i **I 2007 har Nord årsverk ved farmasøytiske avdelinger ved sykehusene Harstad (5), Narvik (2) og Stokmarknes (1,5). 5,0 73

15 Dagens bemanning (årsverk) per stabs- og støttefunksjon i de regionale apotekforetakene Nord Midt Sør-Øst Vest Totalt stab/støtte Årsverk 5 7,8 27 (eks. LIS/SIS) 9 Direktør/Adm. Årsverk Områdeledelse Årsverk 3 Økonomi Årsverk 0, (inkl 1 på innkjøp) Årsverk 0,5 Regnskap/lønn Outsourcing Regnskaps-avdeling ved UNN Helse Nord-Møre og Romsdal Sykehuspartner og VISMA p.t. VISMA. Shared services enhet i Helse Vest fom HR/Personal Årsverk 1 1,4 3 2 Årsverk 0,1 4 IT drift Outsourcing Helse Nord IKT HEMIT Helse vest IKT IT utvikling Årsverk 0, Fag/Marked/ Informasjon Årsverk ,5 Kvalitet Årsverk 0,9 1 0,5-14 -

16 IKT- drifts- og utviklingskostnader Tabellen viser budsjetterte IKT-drifts- og utviklingskostnader for Med unntak av ANS, har samtlige regioner outsourcet sin IKT-drift til tredjepartsleverandører ANS Vest HF Midt HF Nord HF IT-driftskostnader * IKT-drift Pågående/planlagte IKT-driftsprosjekter Implementering ITIL Implementering av ITIL i selskapet Implementering av ny UPS Migrerings prosjekt integrering av flere domener og apotek nettverkstruktur Test miljø for FarmaPro 5 Opprettet test miljø for FarmaPro 5.0 på virtuelle servere NA Migrerings prosjekt integrering av flere domener og apotek nettverkstruktur IT-utviklingskostnader NA ** - IKT- utvikling Pågående/planlagte IKT-utviklingsprosjekter Prosjekt Delta innføring av nytt meldings- og ordresystem. System Tilvirkning ferdigstille system for administrering av cytostatika med mer. Cytocare og Intellifill gjennomføre kost/ nytte analyse for automatisk produksjon. Farmapro 5.0 utrede og konkludere sentral eller desentral driftsmodell. Støttesystemer logistikk diverse støttesystemer inkl. håndholdte terminaler, strekkoding, RFID, m.v Utvikling av styringsdata Innføre Konsernmodell FarmaPro Realisere elektronisk rekvirering(delta Gjennomføre forprosjekt for produksjonssystem Bidra i regionale prosjekter som for eksempel MOT Innføre Cytodose i Helse Bergen og Haukeland sykehusapotek Prosjekt Delta innføring av nytt meldings- og ordresystem. Oppstart Utvikling av styringsdata Prosjekt Delta innføring av nytt meldings- og ordresystem. Forprosjekt ALF automatisert legemiddelforsyning knyttet til pasient-bundet endose på St. Olav Hospital Realisere elektronisk rekvirering * Totalt for både for IKT-drift ogutvikling **Av dette til ALF (ROI beregninger, applikasjonsutvikling og lisenser)

17 Illustrasjon av produktivitet i apotekdrift og stabsfunksjoner Omsetning/årsverk totalt* (i MNOK) Omsetning/årsverk stabsfunksjoner* (i MNOK) ,3 3 3,8 3, ,4 58,3 53,5 45,4 0 ANS** Vest Midt*** Nord 0 ANS** Vest Midt Nord Oppstillingen viser at foretakene er relativt like i forhold til driftsmodell og produktivitet på totalnivå Oppstillingen viser at det er betydelige produktivitetsfordeler på stabsnivå sett i forhold til størrelse på virksomheten *Har benyttet omsetningstall og årsverk for 2006, med unntak av årsverk på hovedkontor som er dagens bemanning. **ANS: Årsverkene er justert for IT-drift for å få sammenlignbare tall. Årsverkene inkluderer ikke nasjonale funksjoner (LIS/SIS). ***Eksklusive sykehusapotekene i Levanger og Namsos som ble etablert i

18 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling

19 Vi har valgt å strukturere evalueringen av mulige gevinster og utfordringer i henhold til de ulike funksjoner som inngår i sykehusapotekenes virksomhetsmodell RHF Alle fire sykehusapotek har en identisk virksomhetsmodell, både med hensyn til sine interne funksjoner og prosesser og med hensyn til eksterne interessenter Strategiske stabsfunksj. Fag Kvalitet IT-utvikling HR og kompetanse Virksomhetsstyring Virksomhetsmodellen kan inndeles i tre prosessområder Kjerneprosesser Støtteprosesser Salg Proff Publikum Tilvirkning Tjenester Leveranse Proff Publikum Tilvirkning Tjenester IT-drift Regnskap Lønn HF kjerneprosessene knyttet til salg og leveranse av varer og tjenester Strategiske stabsprosesser som skal sikre en riktig og helhetlig strategisk utvikling av foretakene mht kvalitet, kompetanse, service og effektivitet Administrative støtteprosesser som understøtter virksomhetens kjerneprosesser og strategiske stabsfunksjoner I tillegg til de interne prosessområdene vil det være potensielle gevinster og utfordringer knyttet til interaksjonen mellom apotekforetakene og deres interessenter Primært RHF og HF

20 Vi har således evaluert gevinster og utfordringer på ti ulike funksjonsområder samt et ellevte område som omhandler relasjoner mellom apotekforetak og RHF RHF 11* Strategiske stabsfunksj. Fag Kjerneprosesser Salg Prof Publikum Produksjon Tjenester Leveranse Prof Publikum Produksjon Tjenester HF HR og 9 Virksomhetsstyring 10 Kvalitet IT-utvikling kompetanse Støtteprosesser IT-drift Regnskap Lønn * Punkt 11 omfatter både styringsmessige og øvrige relasjoner mellom apotekforetak og RHF, men også andre overordnede gevinster og utfordringer som ikke kan knyttes til et enkelt funksjonsområde

21 Oppsummering av gevinster og utfordringer knyttet til en integrasjon av apotekforetakene Prosessområde 1. Støtteprosesser Gevinster Små gevinster, fordi foretakene allerede har implementert fellesløsninger (mot RHF eller andre) Utfordringer Små utfordringer, fordi man i stor grad kan fortsette med dagens regionløsninger hvis en nasjonal integrasjon av løsningene synes omfattende. Det må like fullt gjøres noe investeringer for å sikre nasjonal plattform parallelt med de regionale strukturer 2. Varesalg til HF Mulige gevinster knyttet til nasjonal struktur for logistikk/vareflyt, men vanskelig å dokumentere dette uten mer omfattende analyser 3. Publikumsutsalg Gevinster knyttet til profesjonalisering og kjedestyring av apotekutsalgene Noen små utfordringer knyttet til å ivareta lokale forskjeller, bl.a. fordi sykehus har ulike pasientgrupper med ulike legemiddelbehov 4. Tilvirkning Gevinster knyttet til en nasjonal funksjonsfordeling av ikke-steril produksjon Ingen store utfordringer, men usikkert om et nasjonalt foretak er en forutsetning for å realisere gevinst (ref igangsatt nasjonalt prosjekt) 5. Tjenester Gevinster knyttet til felles utviklings- og gjennomføringskraft, samt mulighet for felles utnyttelse av spisskompetanse Siden tjenestesalget er ulikt utviklet på de forskjellige sykehus vil det fortsatt måtte være betydelig grad av lokal tilpasning på tjenesteområdet

22 Oppsummering av gevinster og utfordringer knyttet til en integrasjon av apotekforetakene, forts. Prosessområde 6. Fag- og forretningsutvikling Gevinster Gevinster knyttet til et større fagmiljø med tyngre kompetanse, som kan gi mer harmonisert fagutvikling og større kraft i utvikling og innføring av nye tjenester og leveransemodeller Utfordringer Sørge for at linjen beholder tilstrekkelige fullmakter til fortsatt å kunne engasjere medarbeidere i faglige initiativer og prosjekter (sentralt i rekruttering og utvikling av farmasøyter) 7. Kvalitet Gevinster knyttet til felles kvalitetssystem, større kompetansemiljø, samt redusert dobbeltarbeid på kvalitetsområdet Holde på lokal medvirkning og initiativ. Håndtere evt. ulemper knyttet til at man i noen regioner mister integrasjonen med RHFets kvalitetssystem 8. IT-utvikling Gevinster knyttet til større kompetansemiljø med større gjennomføringsevne, større evne til å styre både leverandørrelasjoner og interne utviklingsprosjekter, samt eliminering av parallelle aktiviteter Samordningseffektene knyttet til gjenbruk av løsninger reduseres ved at mange ITløsninger og investeringsbeslutninger fattes av det enkelte sykehus eller RHF, og at ITstandardiseringen på tvers av RHF/sykehus på noen områder er begrenset 9. HR og kompetanse Gevinster knyttet til at et felles foretak vil kunne ha mer struktur og gjennomføringskraft knyttet til opplæring og medarbeiderutvikling Sikre at linjen fortsetter å ta ansvar for egen personalutvikling, samt å unngå at avstand mellom sentral HR-enhet og linjen ikke blir for stor. Samordning av overenskomster

23 Oppsummering av gevinster og utfordringer knyttet til en integrasjon av apotekforetakene, forts. Prosessområde 10. Virksomhetsstyring Gevinster Gevinster knyttet til et større økonomi-/ styringsmiljø som reduserer sårbarhet, og som bedre kan støtte ledelse og linje i virksomhetsplanlegging, -oppfølging og analyse Utfordringer Sikre at linjen (lokalt og regionalt) får nødvendig støtte i sin styring 11. RHF-relasjon og overordnede effekter Gevinster knyttet til en tydeliggjøring av hva sykehusapotekene er, og gjøre apotekstrukturen til en tyngre aktør med klarere profil og verdi Større samlet evne til gjennomføring av forbedringsarbeid, både drifts- og utviklingsmessig Slippe kampen med andre HF om regionale ressursprioriteringer Redusert administrasjon og kostnader gjennom eliminering av styrer og styringsstrukturer Avhengig av hvilken strategisk rolle RHFene ønsker at Sykehusapotekene skal spille i deres verdikjede, vil bortfallet av entil-en relasjonen mellom apotekforetak og RHF kunne utgjøre en betydelig utfordring. Med et nasjonalt apotekforetak hvor hvert RHF blir deleier, vil RHFene i mindre grad enn i dag kunne bruke sykehusapoteket som et instrument i gjennomføringen av strategiske endringer innenfor sitt eget RHF

24 Argumentene for videreføring av dagens struktur er primært de synspunkter som fremkommer som utfordringer på foregående sider Samtlige utfordringer som er listet opp under de 11 områdene over er i prinsippet argumenter for en videreføring av dagens struktur Utfordringene er svært ulike i omfang og karakter, og har derfor også ulik tyngde som argument For alle de interne prosessområdene i apotekforetakene (punktene 1 10) er disse utfordringene i stor grad knyttet til to forhold Den risiko man mener er knyttet til muligheten for at de beskrevne gevinstene ikke lar seg realisere Den tilsvarende gevinstreduksjon som man mener ligger i at apotekforetakene vil måtte bryte opp samarbeidsstrukturen med sitt RHF på noen av disse områder Prosjektgruppens medlemmer har ulike syn på hvor stor betydning disse to forhold har Utfordringen knyttet til RHF-relasjonen (punkt 11) er av en helt annen og vesentlig mer strategisk karakter, og betydningen av denne krever en strategisk vurdering fra RHFene

25 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling

26 En samlet evaluering av gevinstområdene gjør det mulig å trekke den konklusjon at et mer omfattende samarbeid mellom sykehusapotekene synes riktig Signifikante samordningsgevinster er identifisert i hovedsak knyttet til følgende funksjonsområder i apotekforetakene: Kjerneprosessene Tilvirkning og Publikumsutsalg De strategiske stabsfunksjonene Fag, Kvalitet, IT-utvikling og HR/kompetanse I tillegg synes det å være mer overordnede gevinster knyttet til en samling og dermed styrking av sykehusapotekene som viktig aktør i helsesektoren Gjøre apotekstrukturen til en tyngre aktør med klarere kompetanseprofil og verdi både i forhold til RHF, HF og andre eksterne aktører (eks. HOD, grossist, IT-leverandører) Større gjennomføringskraft i knyttet til optimalisering av driften Større løfteevne i forhold til utviklingsprosjekter, sikre at sykehusapotekene kan ligge i forkant i forhold til fremtidige krav og behov Dette fremkommer også tydelig når vi sammenfatter de holdninger som fremkom i de 29 gjennomførte intervjuer Så å si samtlige intervjuobjekter var positiv til et sterkere samarbeid

27 For å realisere disse gevinstene mener vi man som et minimum må etablere felles funksjoner som har den samme grad av integrasjon som LIS/SIS samarbeidet har Etablere nasjonale fellesfunksjoner som utfører aktiviteter på vegne av alle foretak Felles strategiske staber på IT-utvikling, Fag, Kvalitet, HR Felles koordinering av forretningsområder med samordningsgevinster Tilvirkning, Publikumsutsalg En løsere modell basert på samarbeid mellom funksjoner i hvert enkelt foretak synes ikke å gi den kraft og gjennomføringsevne som skal til for å realisere disse gevinster Underbygges også av de observasjoner man kan gjøre ved å se på resultatene av samarbeid på noen av disse områder i dag FarmaPro IT utvikling generelt PIF (pasientrettede tjenester og publikumsutsalg) Hvis man dermed velger en LIS-modell innebærer dette at apotekforetakene outsourcer mange av sine stabsfunksjoner til en nasjonal funksjon, som enten plasseres i ANSet (som LIS er i dag) eller i en egen struktur utenfor de fire eksisterende foretakene

28 En slik utvidet LIS-modell tror vi imidlertid vil være vanskelig å leve med på sikt, fordi foretakene da vil ha satt bort mange av sine strategiske kjerneprosesser Hvis man går i retning av nasjonale fellesfunksjoner på viktige strategiske funksjoner som IT utvikling, Fag, Kvalitet og HR/Kompetanse, kan det stilles spørsmål ved hvor mye som er igjen av hvert enkelt apotekforetak En outsourcing av mange strategisk viktige funksjoner strider mot de normale prinsipper for hva som er aktuelt å sette bort Det kan argumenteres for at en slik struktur derfor vanskelig vil kunne ha en lang levetid, og at man på sikt sannsynligvis enten vil ende i et felles foretak eller at man vil gå tilbake til en ren regional struktur Det gjenstående realistiske alternativ til dagens løse samarbeidsmodell er etter vår oppfatning derfor å gå for en integrasjon av de fire apotekforetakene i et nasjonalt foretak

29 Alternativ organisatorisk modell for sykehusapotekene ett nasjonalt foretak Foreslåtte prinsipper for en organisatorisk modell: Staber på strategiske funksjoner Region-/ områdeledelse Styre m/rhf representanter og evt andre Adm.dir. for nasjonalt sykehusapotek-foretak Region-/ områdeledelse Region-/ områdeledelse Støttefunksjoner, internt eller outsourcet Region-/ områdeledelse Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Apotek Samtlige RHFer representert i styret, evt sammen med andre interessenter eller eksterne representanter Strategiske stabsfunksjoner samles organisatorisk på sentralt nivå, men med noen enkeltressurser dedikert til (og evt. lokalisert på) regionnivå Økonomi Evt andre? Støttefunksjoner samles organisatorisk på sentralt nivå Utførelsen kan skje sentralt eller desentralt (og dessuten in-sourcet eller outsourcet) avhengig av hva som er mest hensiktsmessig Man innfører en region/områdeledelse som sitter i linjen med ansvar for oppfølging/støtte til apotek i regionen En region i hhv Nord, Midt og Vest Opprettholde de 3 områdene i Sør-Øst

30 Innhold Bakgrunn Gjennomføring Beskrivelse av dagens organisering Gevinster og utfordringer ved nasjonal struktur Alternative organisatoriske modeller Anbefaling

31 Intervjurunden ga ikke et entydig bilde på hva som bør anbefales, men ga et klart bilde på hvor i strukturen man er positiv og hvor man er negativ til et nasjonalt foretak Som nevnt var så å si alle de 29 intervjuede enig i at et nærmere nasjonalt samarbeid mellom sykehusapotekene ville gi gevinster på flere områder Intervjuobjektene var mindre samstemt i forhold til om man derfor også bør etablere et nasjonalt foretak De 4 RHF-representantene i hovedsak positive De 5 HF-representantene nøytrale eller svakt positive De fleste av de 6 apotekerne positive, men et fåtall klart negative Apotekforetaksstabene i Nord, Midt og Vest i hovedsak negative (11 intervjuobjekter) Apotekforetaksstaben i Sør-Øst positiv (3 intervjuobjekter)

32 Et nasjonalt foretak synes å være et reelt løsningsalternativ, men det er umulig å konkludere på en anbefaling før RHFene har foretatt en strategisk avklaring mht sykehusapotekenes rolle Evalueringen har sannsynliggjort gevinster på mange av sykehusapotekenes kjerneområder På noen områder vil gevinstrealisering kreve integrasjon av prosesser, systemer, etc., og kostnadene ved slik integrasjon er ikke kvantifisert Noe ulike synspunkter i prosjektgruppen på hvor stor risiko som er knyttet til realiseringen av gevinstene Samtlige interessentgrupper har pekt på behovet for et nærmere samarbeid mellom apotekforetakene Samtidig mener prosjektgruppen at det vil være vanskelig å realisere alle gevinstene uten at samarbeidsformen blir så tett at det i realiteten er en integrasjon Valget står således mellom dagens situasjon med en relativt løs samarbeidsmodell, og en integrert struktur med ett apotekforetak Det sentrale spørsmål knyttet til vektingen av gevinster og utfordringer ved en integrasjon synes å være hvilken strategisk rolle RHFene ønsker at sykehusapotekene skal spille i sin regionale verdikjede Prosjektgruppens anbefaling er derfor at neste skritt bør være en strategisk avklaring fra RHFene med hensyn til sykehusapotekenes rolle Vil gi grunnlag for en mer kvalifisert vekting av de gevinster og utfordringer som er dokumentert i denne evalueringen

33 VEDLEGG DETALJERT EVALUERING AV GEVINSTER OG UTFORDRINGER PR PROSESSOMRÅDE

34 Støtteprosessene synes å være et område som verken har store gevinster eller utfordringer knyttet til en nasjonal struktur 1. Støtteprosesser (IT-drift, regnskap og lønn) Både Nord, Midt-Norge og Vest har outsourcet samtlige av disse funksjoner. Alle tre utnytter fellesløsninger innenfor sitt respektive RHF (Vest går fra Visma til RHF på lønn/regnskap fom ), og har således hentet ut effekter gjennom en samordning i RHFstrukturen. ANS har outsourcet lønn til Sykehuspartner og regnskap til Visma, men håndterer IT drift internt. Implikasjoner Ved en samordning i et nasjonalt foretak er det naturlig å tenke seg en samordning av disse funksjoner Dette er imidlertid mulig å fortsette med desentrale løsninger hvis disse er mer effektive og man samtidig kan få til en tilstrekkelig harmonisering Felles økonomirapportering gjennom bruk av datavarehus på toppen av dagens løsninger Tilstrekkelig harmonisering av IT infrastruktur Mer langsiktig vil utviklingen på dette området kunne påvirkes av den fremdrift som velges mht nasjonale stab/støtte-løsninger i spesialisthelsetjenesten, ref egen utredning av dette Gevinster Siden alle foretak i hovedsak allerede har valgt outsourcing/ fellesløsninger virker det lite sannsynlig at det vil ligge særlige effektiviseringsgevinster gjennom å samle støtteprosessene i et felles foretak Prismodeller i eksisterende outsourcing-avtaler virker også relativt effektive Utfordringer Kan være kostnads- og kvalitetsutfordringer i en eventuell migrering fra dagens løsninger til en tenkt fellesløsning i et nasjonalt foretak Siden vi mener at man i stor grad kan fortsette med dagens løsninger hvis ønskelig, representerer dette området ikke en risiko eller ulempe

35 Logistikk og distribusjon, som er mye av kjernen i varesalg mot HF, er områder hvor man vil behøve vesentlig mer informasjon for å kunne fastslå gevinstpotensialet 2. Varesalg mot HF LIS-samarbeidet, som er definert utenfor prosjektets mandat, håndterer selve innkjøpsprosessen samt mye av informasjonsflyt fra produsent/grossist og frem til hvert apotek/hf. Logistikk og vareflyt håndteres regionalt, og representerer store kostnadsområder for alle sykehusapotekene. Det er iverksatt et prosjekt i region Stor-Oslo som ser på nye distribusjonsløsninger for dette området. Implikasjoner En nasjonal organisering vil ta bort de regionale skillelinjer som i dag deler logistikk og vareflyt i fire adskilte strukturer Gevinster Det kan virke sannsynlig at det vil ligge noen gevinster knyttet til en nasjonal distribusjons- og lagerstruktur Finne optimale løsninger som går på tvers av dagens regionale grenser Større fagmiljø og større mulighet for utvikling og gjenbruk av gode løsninger En samlet logistikk vil muligens også gi nye muligheter i forhold til å utfordre dagens grossistrolle Utfordringer Logistikk og distribusjon er et komplekst område hvor man vil måtte gjøre en vesentlig mer omfattende studie for å kunne dokumentere gevinster Kvantitative kartlegginger og analyser knyttet til distribusjonsnett, sortimentsbredde og volumer, omløpshastigheter, lagermodeller, etc Vi er derfor p.t. ikke i stand til å påvise gevinster eller utfordringer knyttet til en nasjonal struktur, utover de generelle synspunkter som her er presentert

36 Publikumsutsalg blir trukket frem som et område som vil ha betydelige gevinster knyttet til en nasjonal samordning 3. Publikum Publikumsutsalgene står overfor flere utfordringer. På den ene siden er man opptatt av klarere kjedestyring som en respons på den konkurransen man møter fra de private apotek-kjedene. På den annen side kan denne delen av virksomheten ikke blir for stor uten å skape problemer i forhold til apotekforetakenes egenregi-situasjon ift HFene Implikasjoner Sterkere kjedestyring av publikumsutsalgene, i stor grad i henhold til de ambisjoner som ble utformet i PIF-prosjektet tidlig i 2007 Sortimentsstyring Markedsføring og -materiell Design og profil Videreutvikling av tjenestetilbudet Større harmonisering, og dermed også større gjennomføringskraft Gevinster Profesjonalisering av publikumsutsalgene Større gjennomslagskraft hos grossist Mer effektiv drift Utfordringer Sikre tilpasning til lokale rammebetingelser Ulike pasienttyper Ulike lokaliteter Etc

37 Det vil være betydelige gevinster ved å samordne produksjon på nasjonalt nivå, men mer usikkert om et nasjonalt foretak er forutsetning for å realisere gevinstene 4. Produksjon Innad i hver av de fire regionene har man mer eller mindre sentralisert lagerproduksjon til det største sykehusapoteket, og alle ser gevinster ved å etablere en nasjonal funksjonsfordeling for lagerproduksjon. Det er derfor iverksatt et felles prosjekt, som er forankret hos Apotekdirektører og styrer, som skal konkludere med en felles løsning. Samlet volum av lagerproduksjon er estimert til i størrelsesorden 50 MNOK. Implikasjoner All produksjon til lager blir sentralisert, og sykehusapotekene sitter kun igjen med pasientrettet produksjon Lagerproduksjon blir styrt på nasjonalt nivå og ikke av den enkelte apoteker eller region Nasjonal funksjonsfordelig vil kunne føre til en tilsvarende omprioritering av årsverk knyttet til lagerproduksjon Gevinster Mer kostnadseffektiv legemiddelproduksjon Høyere kvalitet og redusert risiko Frigjøre farmasøytisk kompetanse ved sykehusapotekene til å jobbe mer mot effektiv legemiddelbruk på sykehusene (tjenester)? Utfordringer Evne og vilje til å gjennomføre slik restrukturering av produksjonsstrukturen, hvis man velger å gjøre dette i dagens struktur med fire foretak

38 Det er vanskelig å se for seg en full standardisering av tjenesteområdet, men det synes å være gevinster knyttet til bedre samarbeid og større harmonisering 5. Tjenester Tjenesteområdet omfatter både tilsynsvirksomhet, legemiddelgjennomganger og annen farmasøytisk rådgivning. Tjenesteområdet synes å være ulikt utviklet på hvert apotek/hf, noe som synes å skyldes både historiske årsaker og hvilken kraft som legges i dette forretningsområdet ved hvert apotek Implikasjoner Selve tjenestesalget og leveransene vil som før være en lokal oppgave på hvert apotek En nasjonal struktur vil føre til større grad av felles tjenesteutvikling, felles oppfølging av tjenesteområdet samt bedre mulighet for å se på felles utnyttelse av spisskompetanse Gevinster Felles standarder Større utviklings- og gjennomføringskraft (innhold, planer, ambisjonsnivå, etc.) Kompetanse og erfaringsutveksling Mulighet for felles bruk av spisskompetanse på tvers av apotek/regioner ved leveranse av spesifikke tjenester Utfordringer Utforming og salg av tjenester krever god forståelse for HF ets lokale krav, behov og kultur Holde på lokal entusiasme, tilknytning og tillit

39 Det er klare gevinster ved å samle fagfunksjonen innen sykehusfarmasi, siden både problemstillinger og behov for løsninger er det samme i alle foretak 6. Fag Alle foretak har sentraliserte funksjoner innen Fag/Forr.utvikling/Marked. Med unntak av Sør-Øst som har dedikerte ressurser pr fag- /forretningsområde, er funksjonene kun i størrelsesorden ett årsverk. Oppgavene er i hovedsak knyttet til å sikre faglig utvikling samt utvikling av tjenester og leveransemodeller. I tillegg er Fag en viktig motivasjonsfaktor for å rekruttere og beholde ansatte Implikasjoner Et nasjonalt foretak vil gi et større fagmiljø på fagområdet En samlet fagfunksjon vil innebære større fokus på utviklingsarbeid innenfor hvert fag- og forretningsområde, og dessuten mulighet for å støtte implementering og drift på de ulike apotek Gevinster Mer omfattende fokus på fagog forretningsutvikling Større kompetansemiljø på fagområdet, og dermed redusert sårbarhet Redusert dobbeltarbeid knyttet til faglig oppdatering, samt utvikling av tjenester og leveransemodeller, og mulighet for å bruke relativt mer ressurser på gjennomføring, oppfølging og måling Økt gjennomføringskraft Utfordringer Sikre linjen tilstrekkelige fullmakter til fortsatt å kunne engasjere medarbeidere i faglige initiativer og prosjekter Sikre tilstrekkelig lokal medvirkning Sikre mulighet for å kunne bruke fagutvikling aktivt som verktøy for å rekruttere og beholde dyktige farmasøyter Hensynta ulike utfordringer ulike steder i landet

40 Gevinsten ved et felles kvalitetsarbeid er åpenbare siden både kvalitetskrav og interne virksomhetsprosesser er tilnærmet identiske 7. Kvalitet Alle foretak har sentrale ressurser som leder kvalitetsarbeidet, men funksjonene er kun på ett årsverk eller mindre., Alle jobber med utvikling/innføring av felles kvalitetssystem (prosesser og rutiner) innenfor sitt regionale foretak. Det er begrenset samarbeid mellom regionene, og flere foretak har i stedet valgt å integrere sitt kvalitetssystem i RHFets kvalitetssystem Implikasjoner Et nasjonalt foretak vil gi et større fagmiljø på kvalitetsområdet I et nasjonalt foretak vil man harmonisere kvalitetsarbeid og system for samtlige sykehusapotek, og således lavere mulighet for tilsvarende integrasjon med de ulike RHFs kvalitetssystemer Gevinster Felles kvalitetsstandarder, rutiner og prosesser innenfor identiske virksomheter Større kompetansemiljø på kvalitetsområdet, og dermed redusert sårbarhet Redusert dobbeltarbeid knyttet til utvikling av kvalitetssystemer og standarder, og mulighet for å bruke relativt mer ressurser på gjennomføring, oppfølging og måling Kompetanse- og erfaringsutveksling Utfordringer Sikre tilstrekkelig lokal medvirkning når det kan oppfattes som større distanse mellom en sentral kvalitetsinstans og hvert enkelt apotak Håndtere de evt. ulemper som kan oppstå når man (i noen regioner) mister integrasjonen med RHFets kvalitetssystem

41 På teknologiområdet synes det å være betydelige synergier knyttet til et tettere og mer systematisk samarbeid på nasjonalt nivå 8. IT-utvikling Apotekforetakene står alle foran store løft på teknologisiden som vil kreve stor gjennomføringskraft. Alle har egne ressurser på IT utvikling, nivået varierer mellom 0,5 og 2 årsverk. Foretakene har noe samarbeid på området, enten samlet (eks. FarmaPro) eller mer ad hoc samarbeid der flere apotek/sykehus har samme ambisjoner/interesser på teknologiområdet (eks. AHUS/St. Olav) Implikasjoner Et nasjonalt foretak vil føre til en felles IT-funksjon og et større fagmiljø på IT-området Gevinster Større løfteevne og gjennomføringsevne knyttet til ny teknologi Større læringseffekt rundt markedskunnskap, trender og utviklingstrekk Større innkjøpsmakt Større implementeringskunnskap/- erfaring Bedre leverandøroppfølging Mer effektiv ressursutnyttelse, eliminering av dobbeltarbeid Utfordringer Mange investeringsbeslutninger fattes av, eller i samarbeid med, det enkelte HF eller RHF, dermed vesentlig å ha tett samarbeid og forståelse av lokale behov Gevinster skal hentes ut på sykehusnivå, som dermed stiller store krav til lokal forankring

42 Alle har betydelig utfordringer knyttet til å rekruttere, utvikle og beholde gode fagpersoner, og en samordning på HR-området vil gi bedre mulighet for dette 9. HR og kompetanse Alle foretak har sentrale HR-funksjoner, med mellom 1 og 3 årsverk (lønn inngår ikke, er satt bort av alle foretak). Kompetanseutvikling dekkes i tillegg delvis av Fag-funksjonen. Implikasjoner Et nasjonalt foretak vil medføre et større fagmiljø på HRområdet Fremdeles et linjeansvar å drive personalutvikling, og de lokale utfordringer blir således ikke anderledes Gevinster Et nasjonalt foretak bør kunne fremstå som en mer attraktiv arbeidsgiver for gode fagpersoner, pga større fagmiljø, bedre utviklings- og karrieremuligheter En samordnet HR-funksjon kan gi mulighet for større fokus og spesialisering på ulike HRoppgaver Rekruttering, opplæring, org.utvikling, etc. Reduksjon av dobbeltarbeid knyttet til både HRadministrasjon og HR-utvikling, opplæring, etc. Utfordringer Sikre tilstrekkelig nærhet mellom sentral HR-enhet og lokale behov Sikre at linjen fortsetter å ta ansvar for egen personalutvikling

43 Økonomi- og virksomhetsstyringen vil få en høyere kvalitet i et samlet foretak, men gevinsten må veies mot de systemharmoniseringer som må gjennomføres 10. Virksomhetsstyring Alle foretak har i hovedsak samlet økonomi-/virksomhetsstyringsressursene sentralt. Økonomi-/ledelsesinformasjonssystemer er ulike i alle foretak, og flere foretak har fellesløsninger med sitt RHF. To av foretakene synes sårbare med maks. 1 ressurs på økonomi, mens Sør-Øst har en større økonomistab med dedikerte Controllere for hvert av sine 3 områder Implikasjoner Et nasjonalt foretak vil gi et større fagmiljø på økonomiområdet Selv med ett foretak bør man kunne dedikere økonomi-/ controllerressurser til regioner for å gi virksomhetene tilstrekkelig støtte Man vil ikke nødvendigvis måtte harmonisere økonomisystemene som i dag benyttes, men man må som et minimum innføre konsoliderings- og rapporteringsløsninger som gjør det mulig å få en samlet økonomioppfølging Gevinster Større fagmiljø med bedre mulighet for kompetanseutvikling og større gjennomføringsevne i utviklingsaktiviteter Redusert sårbarhet og risiko Bedre mulighet for å støtte ledelse og linje i analyser og evalueringer Utfordringer Gjennomføring av den systemmessige harmonisering som vil være nødvendig i et nasjonalt foretak Enten harmonisering av økonomisystemer eller som et minimum innføring av felles konsoiderings- og rapporteringsløsning på toppen av dagen fire økonomisystemer

44 Med hensyn til mer overordnede effekter samt relasjon mellom foretakene og deres eiere, er vurderingene ulike avhengig av hvilket ståsted man har 11. RHF-relasjon og overordnede effekter Alle apotekforetakene er involvert i noen eller flere av RHFenes møteplasser (direktør-møter, økonomi-, HR-, fag-, kvalitetsfora, etc.), og flere apotekforetak er også integrert i andre RHF-strukturer (IT-systemer, kvalitetssystemer, etc.). Behovet for å utvikle en samarbeidsrelasjon snarere enn en ren leverandør-rolle vektlegges sterkt av alle foretakene. Implikasjoner En-til-en relasjon mellom apotekforetak og RHF forsvinner, og sykehusapotekene får en styringsstruktur mer på linje med andre nasjonale aktører i helsesektoren Luftambulansene HINAS Norsk Helsenett Samarbeidsformen i forhold til RHF må gåes opp på nytt, i forhold til evt. deltakelse i RHFfora og RHF-strukturer forøvrig Gevinster Flere RHF peker på at et nasjonalt foretak vil tydeliggjøre hva sykehusapotekene er, og gjøre apotekstrukturen til en tyngre aktør med klarere kompetanseprofil og verdi Skape et slagkraftig sykehusfarmasøytisk fagmiljø RHFene sier også at dette kan bidra til en bedre harmonisering og utvikling av sykehusapotekene Sentrale funksjoner med større tyngde vs. apotekene Større gjennomføringskraft både i utvikling og drift Slippe kampen med andre HF om regionale prioriteringer Administrativ/økonomisk gevinst i forhold til eliminering av styrer og styringsstrukturer Utfordringer Stabsnivået i flere apotekforetak peker på at man vil miste mye av samarbeidsrelasjonen med RHFene, og risikerer å bli en underleverandør av legemidler og farmasøytiske tjenester Setter potensielt hele sykehusapotekstrukturen i fare Flere apotekforetak peker også på utfordringene (og manglende gevinster) ved å bryte opp eksisterende samarbeidsstrukturer i RHF IT-systemer, kvalitetssystemer, etc. Betydningen av disse utfordringer er helt avhengig av hvilken strategisk rolle RHFene ønsker at Sykehusapotekene skal spille i deres verdikjede

45 About Deloitte Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu, a Swiss Verein, its member firms and their respective subsidiaries and affiliates. Deloitte Touche Tohmatsu is an organization of member firms around the world devoted to excellence in providing professional services and advice, focused on client service through a global strategy executed locally in nearly 140 countries. With access to the deep intellectual capital of approximately 150,000 people worldwide, Deloitte delivers services in four professional areas, audit, tax, consulting and financial advisory services, and serves more than 80 percent of the world s largest companies, as well as large national enterprises, public institutions, locally important clients, and successful, fast-growing global growth companies. Services are not provided by the Deloitte Touche Tohmatsu Verein and, for regulatory and other reasons, certain member firms do not provide services in all four professional areas. As a Swiss Verein (association), neither Deloitte Touche Tohmatsu nor any of its member firms has any liability for each other s acts or omissions. Each of the member firms is a separate and independent legal entity operating under the names Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu or other related names. Deloitte & Touche DA is the Norwegian member firm of Deloitte Touche Tohmatsu. In Norway, services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte & Touche DA (Deloitte AS, Deloitte Advokatfirma DA and its subsidiaries), and not by Deloitte & Touche DA. Copyright 2007 Deloitte AS. All rights reserved

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Torbjørn Undeland, Senior Manager Deloitte AS Oslo, 3. juni 2009 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') Agenda

Detaljer

c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\=

c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\= c ê=çì=äéçêé=ëíóêáåöëáåñçêã~ëàçå=ãéç= _ìëáåéëë=fåíéääáöéååé\= Av:Torbjørn Undeland Flere og flere bedrifter velger systemstøtte for å forbedre og effektivisere sin virksomhetsstyring. Når Business Intelligence-implementeringer

Detaljer

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê==

píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== píçêé=ñçêéí~â=j=çééäóëåáåöéê=çã=óíéäëéê=íáä= äéçéåçé=ééêëçåéê== Store foretak skal i årsregnskapet (eller i årsberetningen) gi omfattende opplysninger om ytelser til ledende personer. I det følgende omtales

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF? Hva skal til for å lykkes med omstillingen av Universitetssykehuset Nord-Norge HF? Presentasjon på seminar for styrene i Helse Nord 22. oktober 2008 Helge Torgersen, partner, Deloitte Deloitte AS 22.oktober

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Sosiale Medier og Boligbransjen

Sosiale Medier og Boligbransjen Sosiale Medier og Boligbransjen Martin Bryn Thomas Husvæg Deloitte AS. Oslo, 6. mai 2010 Deloitte er et ledende globalt konsulentselskap med bred internasjonal ekspertise på sosiale medier # Selskap Management

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS)

Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Nasjonalt program stab og støtte (NPSS) Orientering om status Spesielt om status NPSS-LØ (logistikk og økonomi) Helse Midt-Norge RHF 7.4.2011 De regionale helseforetakene har siden 2006 hatt i oppdrag

Detaljer

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området?

Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? Hvilken vei går Helse Sør-Øst innenfor IKT-området? IKT-strategi herunder styrevedtak mht omstilling, planer etc Knut Hellwege Spesialrådgiver IKT Helse Sør Øst RHF Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Miljø og klimakonferanse

Miljø og klimakonferanse Nasjonal samordning av innkjøp i spesialisthelsetjenesten Miljø og klimakonferanse Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF Stavanger 5. mars 2015 Prosess i 2014 Utdrag - foretaksprotokoll

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt?

Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Utviklingsprosjekt: Fungerer avdeling Apotekdrift etter sin hensikt? Nasjonalt topplederprogram Bente Hayes Oslo, 10.april 2015. 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Sykehusapotekene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Utkast til Prosjektskisse

Utkast til Prosjektskisse Utkast til Fellesprosjekt mellom Aker universitetssykehus HF (AUS) Rikshospitalet HF (RH) og Ullevål universitetssykehus HF (UUS) for fellesorganisering av de ikke-medisinske tjenester (IMT) 7. desember,

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Endosepakkede legemidler og elektronisk lagerstyring Helge Ovesen Farmasøyt Sykehusapoteket i Trondheim 1 Disposisjon

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009

Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Legemiddelbehandling og pasientsikkerhet LOP-II Utarbeiding av handlingsplan for oppfølging av prioriterte tiltak i LOP- rapport fra mars 2009 Anne Elise Monclair / Liv Rustenberg 17.09.09 Innledning og

Detaljer

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014

Revisjonsprogram 2015, Sykehusapotekene HF - UTKAST. Utkast 20.11.2014 Revisjonsprogram, Sykehusapotekene HF - UTKST Utkast 20.11.2014 Innhold Bakgrunn... 2 Oppsummering... 2 Revisjonsområder for planperioden... 2 rbeidsmodell... 2 Intern og ekstern revisjon... 2 Egenkontroll...

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 06.02.2008 SAK NR 011-2008 ORIENTERINGSSAK: STRATEGISK FOKUS FOR HELSE SØR-ØST - MÅL FOR 2008 Forslag til vedtak: Styret tar saken

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim

Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Utviklingsprosjekt: Organisering av sykehusapoteket i Trondheim Nasjonalt topplederprogram Eva Kvål Trondheim 19.8.2011 Nasjonalt Topplederprogram høst 2011-1 - Bakgrunn og organisatorisk forankring for

Detaljer

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A.

Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Oppfølging av Helse Nords kvalitetsstrategi Styresak nr: 28-2011 Møtedato: 26. mai 2011 Saksbehandler: fagsjef Margaret A. Antonsen Som del av foretaksgruppen Helse Nord har Sykehusapotek Nord et ansvar

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

NOTAT. Det vises til strategisamling i Apotekene Vest 29.04, samt vurdering tidligere fremkommet i styret ad denne sak.

NOTAT. Det vises til strategisamling i Apotekene Vest 29.04, samt vurdering tidligere fremkommet i styret ad denne sak. NOTAT Går til: Styret i Apotekene Vest HF Kopi til: Dato skrevet 08.09.09 Saksbehandler: Johan Fredrik Bøschen Sandal Vedrørende: Samhandlingsreformen. Bakgrunn. Det vises til strategisamling i Apotekene

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/15 Helsebygg Midt-Norge avtale vedr. overdragelse til Sykehusbygg HF Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/16 Nils Arne Bjordal/Lars Magnussen Torbjørg Vanvik

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07

Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18.12.07 SAK NR 074-2007 REVISJONSRAPPORT: OPPSUMMERING INNKJØPSREVISJONER Forslag til vedtak: 1. Styret tar revisjonsrapport Oppsummering

Detaljer

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007

Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner Sammendrag - Sluttrapport fase 1 15. november, 2007 1. Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartmentet (heretter HOD) ga i foretaksmøtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. april 2013 SAK NR 035-2013 FORANKRING AV NASJONAL LEDERPLATTFORM OG VIDERE ARBEID MED Å STYRKE LEDELSE I HELSEFORETAKENE Forslag til vedtak:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor. HR-strategi 2008-2011 Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 Uansett hva som vedtas av gode mål, faglig omstilling, er vi avhengig av engasjerte medarbeidere,

Detaljer

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring

Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring Fra kvalifisert gjetning til kvalifisert styring - Helse Nord og styringssystemer Erik Slørdal Skjemstad rådgiver analyse Erik Slørdal Skjemstad Siviløkonom med spesialisering i finansiering og investering

Detaljer

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2012 Møter med arbeidsgiver Takk for sist til alle dere som var på samlingen på Sola. Håper dere hadde nytte av dagene og som

Detaljer

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området

LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området LEDELSESRESUME forprosjekt for Utredning av langsiktig organisering av IKT-området Dette memo opsummerer de fem hovedfunn som projektgruppen har identifisert i forbindelse med forprosjektet Utredning av

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Nasjonalt topplederprogram Haldis Økland Lier Helse Fonna 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Fonna gir spesialisthelsetjenester

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst 20. desember 2012 2 Retningslinjer regionale kompetansetjeneste, Helse Sør-Øst Innhold 1 Bakgrunn...

Detaljer

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014

Program LIBRA. Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest. 15. september 2014 1 Program LIBRA Samling føretakstillitsvalde og føretakshovudverneombod i Helse Vest 15. september 2014 2 HVA? HVORFOR? NÅR? 3 Program LIBRA Lager Innkjøp Budsjett Regnskap Anskaffelse Forprosjektrapport

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

NOTAT. 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling

NOTAT. 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD. Rapport Styringsdokument med fokus på funksjons- og arbeidsfordeling Apotekene Vest NOTAT Går til: Saksnummer: Dato skrevet: Saksbehandler: Vedrørende: Styret i Apotekene Vest HF Sak 22/08 b 28.05.08 Versjon 1.0 Liv Rustenberg m/komentarer fra AD Johan Fredrik Bøschen Sandal

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012

En standardisert IKT-plattform med felles løsninger. Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 En standardisert IKT-plattform med felles løsninger Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT CIO Forum IT helse Oslo, 24.05.2012 Noen nøkkeltall: Etablert 1. november 2004 275 ansatte. Omsetning i 2011

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 8. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Styresekretær Vedlegg: 1. Liste med stiftelser tilknyttet helseforetaket 2. Retningslinjer vedrørende

Detaljer

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor

Kompetente, endringsdyktige og motiverte medarbeidere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor Kompetente, endringsdyktige og motiverte medere vår viktigste ressurs og innsatsfaktor HR-strategi 2008-2011 - HSØ Partnerforum HR Nettverksmøte 13. Januar 2009 Morten Buan Oslo Universitetssykehus HF

Detaljer

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020

Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 Strategi for innovasjon i Helse Midt-Norge 2016-2020 På lag med deg for din helse Innledning Helsetjenesten står overfor en rekke utfordringer de nærmeste årene. I Helse Midt-Norges «Strategi 2020» er

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 067-2008 Nr. 3 OMSTILLINGSPROGRAMMET INNSATSOMRÅDE 3.1 IKT LØSNINGSFORSLAG Forslag til vedtak: 1. Organiseringen

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.

Protokoll. Sak 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Styremøte i Sykehusapotek Nord. Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18. Protokoll Møtetype: Styremøte i Sykehusapotek Nord Tidspunkt: 23. september 2015 kl. 10.30-18.00 Møtested: Tilstede: Forfall: Scandic Bergen Airport Anne Helen Hansen, styreleder Jan Norum, styrets nestleder

Detaljer

Forbedret økonomistyring ved sykehuset

Forbedret økonomistyring ved sykehuset Saksframstilling Saksbehandler økonomidirektør Dato 21.04.2010 Forbedret økonomistyring ved sykehuset Sak nr. Styre Møtedato 2010/xx Styret for sykehuset 27.05.2010 Ingress Så vel Helse Sørøst RHF sin

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste

Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Lokalsykehus i framtidens spesialisthelsetjeneste Dagny Sjaatil Kongsvinger, 05.11.2010 Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier (navn og enhet) Prosjektleder deltaker NTP (navn og

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid

Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Utviklingsprosjekt: Kvalitetsregisterdata brukt i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt topplederprogram Eva Stensland Tromsø 30.03.15 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Bakgrunn: Medisinske

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12

STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12 Fra: Adm. direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 9. februar 2012 STYREMØTE 16. februar 2012 SAKSNR 007/12 Beslutningssak Årsregnskap og årsberetning 2011. Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren

Vestregionen 18. Juni 2009. Grunnmuren Vestregionen 18. Juni 2009 Bente Holm Mejdell Erik Omland Grunnmuren Pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Omstilling er nødvendig Et økende gap mellom behov og finansiering

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer