Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.)"

Transkript

1

2 Norges Offisielle Statistikk, rekkje X. (Statistique Officielle de la Norvège, série X.) Rekkje X. Prenta 94: Nr.. Bureising med statsstøtte Telling pr. 20. juni 938. (Colonisation en Norvège subventionnée par l'état Recensement au 20 juin 938.) 2. Forsikringsselskaper 939. (Sociétés d'assurances.) 3. Syketrygden 939. (Assurance-maladie nationale.) 4. Norges bergverksdrift 939. (Mines et usines.) 5. Norges private aksjebanker og sparebanker 939. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.) 6. Meieribruket i Norge 939. (L'industrie laitière de la Norvège 939.) 7. Norges jernbaner (Chemins de fer norvégiens.) 8. Det sivile veterinærvesen 939. (Service vétérinaire civil.) - 9. Jordbrukstellingen 20. juni 939. Annet hefte. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken m. v. (Recensement du 20 juin 939. II, Données spéciales sur les - 0. Skattestatistikken (Répartition d'impôts.). Representativ boligtelling. november 938. (Recensement représentatif d'habitations au novembre 938.) 2. Sjømannstrygden 937 og 938. Fiskertrygden 937 og 938. (Assurances de exploitations, ouvriers etc.) - - l'état contre les accidents des marins. Assurances de l'état contre les accidents des marina pêcheurs.) 3. Telegrafverket ( Télégraphes et telephones de l'état.) 4. Skolestatistikk ( Instruction publique.) 5. Norges postverk 940. (Statistique postale.) 6. Norges industri 939. (Statistique industrielle de la Norvège.) 7. Norges fiskerier 939. (Grandes pêches maritimes.) 8. Folkemengdens bevegelse 939. (Mouvement de la population.) 9. Norges kommunale finanser (Finances des communes.) 20. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling. juli 94. (Les divisions civiles, ecclésiastiques et judiciaires du royaume de la Norvège le ler juillet 94.) 2. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 939. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 22. Sinnssykeasylenes virksomhet 939. (Statistique des hospices d'aliénés.) 23. Industriarbeidertrygden 937 og 938. (Assurances de l'etat contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.) 24. Norges Brannkasse (Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.) 25. Kommunens gjeld m. v. pr. 30. juni 94. (Dette etc. des communes.) 26. Norges bergverksdrift 940. (Mines et usines.) 27. Norges private aksjebanker og sparebanker 940. (Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.) 28. Forsikringsselskaper 940. (Sociétés d'assurances.) 29. Det sivile veterinærvesen 940. (Service vétérinaire civil.)

3 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 6. TELEGRAFVERKET Statistique des télégraphes et des telephones de l'état de Norvège pour l'année financière GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 943

4 For åra , sjå Noregs Offisielle Statistikk, rekkje III. -» , -»-» IV. -» ,»-» V. -» ,»--» VI. -» , -»-» VIII. -» , -»--» VIII. -» , -»-» VIII. -» , -»--» VIII. -» , ---»-» VIII. -» , --»-» VIII. --» , -»-» VIII. -» , --»-» IX. -» , -»-» IX. -» , -»-» IX. -» , -»--» IX. -» , -»-» IX. -» , --»-» IX. -» , -»-» IX. --» , -»--» IX. -» , -»-» X. -» , -»-» X nr. 46. J. Chr. Gundersen, Boktrykkeri.

5 Innhald. A. Melding for budsjettåret I. Organisasjon II. Inntekter og utgifter..... III. Kapitalen til Telegrafverket. IV. Nye anlegg Side 56 3 V. Samanlikning av driftsresultata for dei seinare budsjettåra. 3 VI. Trafikken 3 VII. Stasjonane 8 VIII. Verksemda åt radiostasjonane 2 IX. Stasjonsbygningar 22 X. Linene 22 XI. Personalet 29 XII. Hjelpefondet 32 XIII. Private telefonverk 33 XIV. Samla oversyn over telegraf og telefon i Noreg B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift Tab.. Samla økonomisk driftsoversyn for stasjonane Økonomisk oversyn over abonnentanlegga 26» 3. Liner, apparat, trådlengd og samtalar ved abonn.anlegga 32 4a. Geografisk oversyn over telegr.traflk med utlandet 44 (Terminal) >> 4b. Do. (Transitt) 53» 5. Telegr.-trafikken med utlandet over dei ymse vegane 54» 6a. Telegraftrafikken månadsvis 59» 6b. Telefontrafikken månadsvis 59» 7. Telefontrafikken med utlandet: a) Vegar 60 b) Land 62» 8. Trafikken ved telegraf- og rikstelefonstasjonane 66» 9a. Trafikken ved kystradiostasjonane 78» 9b. Trafikk ved bakkestasjonane 78 >> 0 a., b. og c. Tenestmennene Telegrafverket 8». Personale og arbeidsyting ved stasjonane 86» 2. Sjukedagar per tenestmann ved dei ymse arbeidsgreiner 98» 3. Stasjonsutstyr, tilkn. telefonapparat og kringkastinglydarar 200» 4. Trafikk, inntekter og utgifter fylkesvis Trafikken på, dei viktigare rikstelefonsamband 20 Table des matières. A. Rapport pour l'année financière VI. VII VIII. IX X XI. XII. XIII. Organisation Recettes et dépenses Capital engagé Etablissements achevés Résultat de l'exploitation comparé à. celui des termes antérieurs Correspondance Bureaux Fonctionnement des radiotélégraphiques Batiments des bureaux Lignes Personnel Caisse de secours Compagnies téléphoniques vées stations pri- XIV. Aperçu total des télégraphes et des téléphones en Norvège.... Page B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes Tab.. Aperçu économique total de l'exploitation des bureaux Aperçu économique des réseaux d'abonnés Aperçu des appareils, lignes etc. des réseaux d'abonnés a. Aperçu géographique de la correspondance télégraphique avec l'étranger (Trafic terminal) 44 4b. Do. (Trafic de transit) Correspondance télégraphique avec l'étranger d'après la voie employée 54 6a. Correspondance télégraphique par mois 59 6b. Correspondance téléphonique par mois Correspondance téléphonique avec l'étranger : a) Voies b) Pays Correspondance aux bureaux télégraphiques et téléphoniques 66 9a. Correspondance aux stations côtières radiotélégraphiques 78 >> 9b. Correspondance aux bureaux aéronautiques 78 >> 0 a., b. og c. Employés des télégraph es 8. Personnel et rendement du personnel aux bureaux Empêchement pour cause de maladie, répartition par groupes de travail, et par districts 98 >> 3. Garniture d'appareils, postes d'abonnés et abonnés de radiodiffusion >> 4. Trafic, recettes et dépenses dans chaque département Trafic sur les circuits téléphoniques interurbains

6

7 I. Organisasjon. Administrasjon. Konstituert telegrafdirektør Andreas Haarberg vart etter innlevert søknad gjeven avskil frå 6. august 94. Frå same dagen vart kontorsjef i Telegrafstyret Andreas Hadland, konstituert som telegrafdirektør. Rundskriv frå Forsyningsdepartementet 3. juli 94 gav fyresegner om leveringar av jarn og stål på opp til 00 kg til tysk bruk. Rundskriv frå Telegrafstyret 5. september 94 gjev fyresegner 6m registrering og rekneskapføring av utgifter for skuld krigen og hersetjinga. Rundskriv frå skattedirektøren 0. november 94 fritek Telegrafverket for å betala omsetnadsavgift for dei arbeida som det gjer, og når det i einskilde hove sel stolpar eller materiell til private telefonanlegg o.. Dei private telefonanlegga slepp 6g slik avgiftsplikt. Det vert såleis ikkje rekna omsetnadsavgift for refusjonar frå Telegrafverket til dei private telefonanlegga for det dei yter til dei tyske styremaktene. Loner. Frå. juli 94 får bodtenestmenn kostpengar etter same satsar som telefonformenn og telefonarbeidarar, og natt-tillegget er auka til kr. 4,50 for heile gruppa. Frå. september 94 får elevane på kursa til Telegrafverket ei minstelønn på kr. 75 pr. månad i kursustida. Forordning om lønsregulering for offentlege tenestmenn frå 20. desember 94 gav departementa ny lønsordning frå. januar 942. I samsvar med dette gav Finansdepartementet med brev 8. mars 942 samtykke til regulering av titlar og løn for ymse tenestmenn i Telegrafstyret. Statstenestmenn elles med årsløn under kr. 700 og i hovudstilling, fekk frå. juli 94 ein lønsauke på kr. 220 om året. Tillegget skulde likevel ikkje vera høgre enn 0 % av tidlegare løn. Frå. januar 942 fekk dessutan alle statstenestmenn kr. 200 i barnetillegg for kvart forsytt barn under 6 år ut over 2. Tillegget vert likevel gjeve til og med det året barnet fyller 24 år, dersom det utdanar seg og ikkje har eiga inntekt på over kr. 50 pr. månad. All overtidsbetaling fall bort. Tenestmenn i Telegrafverket med arbeidsveke på 48 timar frå før får likevel godtgjersle for overtid etter tidlegare reglar. Tenestmenn utanom Telegrafstyret med dagleg arbeidstid på 7 timar eller mindre får personleg tillegg per månad lik summen dei fekk for tilsvarande månad året før. Dersom dei arbeider ferre timar enn i månaden året før, vert tillegget minka i samsvar med det. Dei ikkje faste tenestmennene fekk 6g lønene regulerte frå. juli 94. Brev frå Innanriksdepartementet 25. februar 942 gav løyve til å fråvika delt kontortid for den einskilde tenestmannen når det er tvingande naudsynleg. Personalet. Rundskriv frå Finansdepartementet 22. august 94 gjev frå. september s. å. berre høve til permisjon utan løn frå Telegrafverket for dei som er på arbeidstenest. Frå. oktober 94 vart dei regulære reservefunksjonærane i Telegrafverket lema inn i Pensjonskassa til Staten. Reservefunksjonærane fekk frå. juli 94 fast beordringstillegg. Tillegget er kr. 3 per laupande dag i. og 2. månaden og kr. 2 i 3. månaden. Frå. desember 94 gjeld nye godtgjerslesatsar for bruk av eigen bil eller motorsykkel i tenesta. Satsane for kostgodtgjersle som vart auka med 0 % frå. juli 938, er ved for ordning 8. desember 94 millombels sett opp med 30 % frå. desember 94.

8 6 Forordning 3. januar 942 auka frå. februar s. A.. flyttingsgodtgjersla for sjøreiser til kr. 4 per sjømil til og med 00 sjømil og kr. 2 per sjømil over 00. Tenestmannen får dessutan refundert utgifter til krigstrygdepremie for trygdesum opp til kr for sjøtransporten. Etter avgjerd av Arbeidsdepartementet 4. februar 942 kan tenestmenn ved fast tilsetjing i dei 3 nordlegaste telegrafdistrikta etter nærare reglar millombels få dekt reiseutgiftene. Frå. januar 942 sette forordning frå 20. desember 94 arbeidstida for offentlege tenestmenn til 48 timar om veka og gav utfyllande fyresegner om dette. Den, vanlege kontortida ved offentlege kontor vart kl. 8,30-3 og kl. 5-9, laurdagar kl. 8,30-4. I Oslo fekk ein likevel samanhangande kontortid kvar dag. Rundskriv frå Telegrafstyret 4. mars 942 gav nærmare fyresegner om arbeidstid o. m. i Telegrafverket. Ein skulde ordna nattenesta frå kl som før. Telegrafekspedisjonen fekk arbeidstida (48 timar i veka) avpassa etter tilhøva på staden. Det vart fyrebels ikkje gjort noko brigde i arbeidstida ved telefonekspedisjonen. Kontortenesta fekk 48 timar om veka. Rundskriv frå, Innanriksdepartementet 23. april 942 sette den daglege arbeidstida i offentleg kontor til kl. 8,30-6, laurdagar kl. 8,30-4 i tida 5. mai-5. september 942. Frå. april 942 fekk faste og ikkje faste arbeidstyrarar marktillegget auka med 20 % til kr. 3,60 eller kr. 4,80 per dag etter som avdelinga har kokk eller ikkje. Trafikk. Etter mai 942 har' ein for skuld materialskort mått ty til telefonrasjonering. Det vart fyrebels ikkje gjort noko brigde i arbeidstida ved telelonekspedisjonen. Nye tingingar vert berre mottekne når det vert godtgjort at omsynet til arbeidet til tingaren eller andre vektige grunnar krev telefonhald. Vidare kan styraren segja opp biliner i fullt opptekne abonnentkablar når det gjeld å få fram ei viktig abonnentline. Når berre apparatskort er til hinder for at ein tingar kan få telefon, er han millombels gjeven høve til A, få innlagt telefon mot A halda telefonapparat sjølv. Fra 5. mai 942 gjeld nye føresegner om løyve til å fora telefonsamtalar med utlandet. Som regel er berre reine forretnings- og tenestsamtalar tillatne. Tingarar med meir enn 9 telefonsamtalar til utlandet i dei siste 3 månadene fekk Alment løyve til slik telefonering. Samtaletingarar elles treng serskild godkjenning for kvar gong. For skuld turvande kontroll og notering må tingaren fora samtalen frå eit telefonapparat i skranken. Sidan. juni 942 er innanlandske lynsamtalar til 5-dobbel takst tillatne. Vert slik samtale avtinga utan at Telegrafverket er årsak til det, må tingaren betala kr.,50 dersom tinginga er ekspedert frå utgangstasjonen. Tida for samtalar til kveldtakst vart samtidig endra til kl Frå 9. mai 942 vert rikstelefonsamtalar frå Kanselliet til Føraren og Ministerpresidenten ekspederte som ekstra-ilsamtalar. Frå 29. mai 942 fekk dei øvste politiembetsmennene løyve til å tinga ekstra-ilsamtalar. Drift Inntekter Utgifter II. Inntekter og utgifter. Samanstilling av budsjett og rekneskap for budsjettåret 94/42. Løyvingane grunnar seg på rundskriv frå Finansdepartementet 6. april 942. Budsjett Rekneskap Meir enn budsj. + mindre enn budsj , ,2 -F , , ,54 d ,54 Overskot, kap , ,67 d ,67 Anlegg : Kapitalinntekter Sal av eigedomar o. a.... 0, ,00 Utgifter: Løyving for , ,40 Løyving ford over frå førre budsjettår ,47 Løyving ford over til neste budsjettår. ± ,50 I alt, kap , ,40 -F 4 560,43.

9 Budsjettäret 940/4 Oversyn over inntekter og utgifter. Budsjettåret 94/42 Auke i budsjettaret I I pst , , , , , , , , , ,20 22,80 Abonnenttelefon: Oslo telefonanlegg: ,9 Telefonabonnement , ,5 0, ,87 Innmeldingsavgift o. m , ,92 3, , , , ,30 Utanom Oslo : Telefonabonnement Innmeldingsavgift o. m ,36 Delvis kompensasjon for inntektstap for skuld krigen og herset- 0,00 jinga , , , ,77 30, , , ,07 Samla ,36 inntekt 994 4, , , , , ,9 88 3, , , , , , ,45 A. Driftsrekneskapen: Inntekter. Telegraf (line og radio): Innanlands-telegram Telegram til og frå utlandet Telegramtelefonering Rikstelefon: Innanlands-samtalar Samtalar til og frå utlandet Tilknytingar og trådfeste Andre inntekter: Kringkasting: Refusjon av utgifter til administrasjon, inkasso o. m Registrerte telegramadresser Bortleigde rom Lysingar i telefonkatalogar og i skrankerom Ekstraoppføring i telefonkatalogar Selt materiell Ymse inntekter Utgifter. Telegrafstyret: Lon Reiseutgifter Kontorutgifter Distriktstyret. Løn Reiseutgifter Kontorutgifter , , , ,73 48, , , ,30 35, , ,09 29, , , , , , , ,36 709, , , , ,58 22,97 40,52 + 4,57 0,82 6,39 29, , ,06 7, , ,49 2, , , , , , , ,64 3, ,23 909,93 0, , , , , , , ,23 29, , ,70 + 5, ,t ,93.-:- 27, , ,85 26, , ,20 3,69 422, ,3 + 5, , ,86 8, , ,93 4, , ,79 3, , ,68 25, , ,27 + 2, ,99 89,20,7J Linene: Telegraf- og rikstelefonlinene , ,28 4-5,95 Abonnentanlegga , ,94,02 Innanlandske sjøkablar , ,54 72,32 Utanlandske sjøkablar , ,3 + 97, , ,89 2,39

10 Budsjettaret 940/4 Budsjettåret 94/42 Auke i budsjettåret I I pst. Stasjonspersonalet: ,38 Løn , ,65 Uniformer , ,58 Takstpartar , ,0 Natt-tenest , ,43 Ymse andre personalutgifter , ,07 Undervisning ,56 74k 470, ,83 Stasjonsvedlikehald: ,79 Bygningar , ,07 Husleige , ,87 Reinhald , ,20 Lys og brensel , ,6 Innbu og apparat , ,2 Bruksting , ,72 Portoutgifter 2 764, ,78 Ymse vedlikehaldsutgifter , , ,6 Oppnyingsutgifter: Faste eigedomar: 0 522,2 Vanlege ,44 88,80 Radio 0, ,00 Tollbugata 23 0, ,00 Kirkegata 9 0,00 Stasjonsutstyr: ,4 Telegraf , ,40 Rikstelefon , ,56 Abonnenttelefon , ,50 Radio 2,63 Liner: ,70 Telegraf- og rikstelefon , ,4 Abonnenttelefon , ,00 Innanlandskablane 0,00 Oslo telefonanlegg: ,89 Luftliner, kablar 07 08, ,42 Jordkablar , ,56 Steinbygningar , ,97 Abonnentapparat, monterte , ,98 Stasjonsutstyr , ,46 Ført over til oppnyingsfondet , , , ,00 Renter av Statens kapital , ,69, ,62 34, ,37 3, ,45 9, ,00 36, ,49, , , , , , , , , ,74 2,94 7,8 +. 6,24 6,50 0,57 6,05 44, ,72 3, ,45 0, , , ,80 ± , , , , , ,87 37,45 + 9,3 50,6 + 96, ,88 + 8, ,95 70, , , , , , , ,0 + 2,2 258,80 8, ,36 2,92 + 7, ,00 + 5, ,00 5,8 Ymse utgifter: ,00 Ymse stønader Nasjonalfor. og N. K. S.s part av , , festtelegramblankettinntektene , ,9 Vidaresendingsutgifter Andre utgifter (under her: ymse ,76 skipnader og anlegg for tyskarane, bortkome materiell, utbetring etter krigskade, mobili ,43 seringsutgifter og sikringstiltak) , , , ,00 6, ,45 66, ,57 45, , , , ,4

11 Budsjettåret 940/4 Budsjettåret 94/42 Auke i budsjettåret I pst. Utgifter for skuld krigen og hersetjinga. 0,00 Liner, tråd, stolpar o. m Stasjonar, innbu, apparat, bruks- 0,00 ting o. m 0,00 Ymse større anlegg 0,00 Bygningar 0,00 Private telefonanlegg, refusjonar Andre utgifter (under her: Sikringstiltak og mobiliseringsut- 0,00 gifter 0, , 84Samla driftsutgift , , , , , , , , , , , , , , , ,70 9,7 B.Anleggsrekneskapen (etter kasserapportane) : ,58 Telegrafanlegg ,08 Rikstelefonanlegg ,46 Abonnentanlegg 30 40,94 Radioanlegg ,5 Faste eigedomar , , , , ,06 ± 89 80, , , , ,09 + 4,44 0,22 27,88 93, , , ,9 8,4 Kapitalinntekter: Telegrafverket : 33 57,00 Sal av eigedomar , ,00 37,89 Dei samla inntektene deler seg prosentvis slik på: Telegraf (line og radio) 20 2 pst. 5, pst. Rikstelefon 36,0» Abonnenttelefon 40,2 Andre inntekter 3,6» Kompensasjon for inntektstap for skuld tysk tenesttrafikk ,4 pst. 38,7» 37,6» 43,2» 38,5 3,0»,7» 6,8» Dei samla utgiftene (unnateke oppnyingsutgifter og renter) fell prosentvis slik på,: Administrasjonen 6,6 pst. 5,9 pst. 5,3 pst. Linene 8,4» 7,7» 6,9» Stasjonspersonalet 59,8 53,7 53,4» Stasjonsvedlikehald 20,4» 9,6 9,2» Ymse utgifter 4,8» 3, 3,4» Utgifter for skuld krigen og hersatjinga,8 Utrekna driftsresultat for budsjettåret Her er teke med 3,6 % rente av den kapital som staten har i Telegrafverket, og avsetnad til oppnying (bokført kapitalnedskriving), som Stortinget har fastsett til visse prosentar av anleggskapitalen for dei ymse anleggsdelane. Driftsinntekter kr ,2 Verkelege driftsutgifter : Vanlege driftsutgifter etter rekneskapen kr ,54 Renter etter rekneskapen ,00 kr ,54 Frådrag: Oppnyingsutgifter i driftsrekneskapen» ,00 Tillegg: Avsetnad til å nya opp att anlegga ,32 Verkelege driftsutgifter kr ,86 Verkeleg netto driftsoverskot kr ,35 Til samanlikning: Utrekna netto driftsoverskot for budsjettåret 940- kr ,80 Betring i driftsresultatet frå til kr ,55

12 0 Deling på driftsgreiner. Inntekter:. Innanlands-telegram og telegramtelefonering 2. Utanlands-telegram 3. Innanlandske rikstelefonsamtalar og tilknytingar 4. Utanlands-samtalar 5. Telefonabonnement og innmeldingsavgift o. m 6. Andre inntekter 7. Kringkastinga I alt for budsjettåret 94-2 Telegraf 000 kr Rikstelefon 000 kr Kringkasting Abonn.- telefon 000 kr Radio 000 kr. 000 kr. I alt for budsjettåret Sum 000 kr Utgifter:. Telegrafstyret 2. Distriktstyra 3. Linene 4. Stasjonspersonalet 5. Takstpartar 6. Vedl. av eigne bygningar og husleige 7. Lys, brensel og reinhald 8. Andre stasjonsutg., vidaresend., refusjonar o. m 9. Materiell og kontorsaker frå hovudlageret og vølingar 0. Renter. Oppnyingsutgifter Utgifter i alt 94-2 Utgifter i alt Overskot: Budsjettåret Budsjettåret Samandrag av driftsutgiftene: Administrasjon : Stasjonspersonalet : Stasjonsvedlikehald: Linene : Andre utgifter: Renter : Oppnyingsutgifter : Utgifter i alt : / : ) D f7 090 I f 4 840i

13 Tabell gjev oppgåver over inntekter og utgifter ved stasjonar og anlegg. Tabell 2 syner dei økonomiske driftsresultata for abonnentanlegga. Her er anlegga tyngde med renter av kapitalen og med dei summane som etter kapitalrekneskapen skulde ha vore avsette til oppnying. Rekneskapstala for budsjettåret delt på drift, oppnying og utviding. Inntekter: Driftsutgifter: Telegrafstyret Distriktstyret Linene Stasjonspersonalet Stasjonsvedlikehald Oppnyingsutgifter Renter Ymse utgifter Utgifter for skuld krigen og hersetjinga..... I alt... I alt Driftsinntekter Kapitalinntekter ,2 Sum Drift , ,00 Brukt oppnying Overført oppnyingsfondet , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Sum Oppnying Utviding Anleggsutgifter: Telegraf- og rikstelefonnettet , , ,95 Radiosamband 4 409, , ,85 Abonnentnettet , , ,52 Stasjonsbygningar , ,75 I alt , , ,07 I alt Drift Oppnying Utviding Samla utgifter , , , ,07 III. Kapitalen til Telegrafverket. Utdrag av kapitalrekneskapen for Balansekonto per 30. juni 942. Eige :. Eigedomar og anlegg 2. Lagerforråd 3. Kontantsum: Telegrafverket kr. 6 Lagerfondet 4. Ymse debitorar 5. Oppnyingsfond Skuld:. Oppnyingsfond 2. Ymse kreditorar , ,5 Statens kapital:. I mellomrekning med Statskassa 2. Fast kapital : a. Lagerfond kr ,92 b. Kapital elles» ,05 kr ,05» ,4 >> ,2 >> ,64 >> ,82 kr ,3 kr ,82» ,6» , ,97 kr ,3

14 2 Frådrag i rentepliktig kapital ved selde eller avhende eigneluter (kapitalinntekter ) : Sal av Tyholt gard kr ,00 Sal Ullanhaug 9 500,00 Refusjon frå Norsk Rikskringkasting for kabelpar ,00 Avdrag for Nygata 2, Bergen 2 576,00 Avdrag for eigedomen «Fredheim», Bekkelaget 300,00 kr ,00 Nedskriving (verdefall o. m.) på rentepliktig kapital. Grunnen til godskrivinga er at driftsrekneskapen gjev for godt resultat for di det for skuld avkorta løyving ikkje er rekneskapsført full avsetnad til oppnying. Utrekna avsetnad for etter dei fastsette prosentane av anleggskapitalen kr ,32 Herifra går: Rekneskapsførde oppnyingsutgifter i 94-92: I kapitalrekneskapen kr ,33 I driftsrekneskapen , ,33 kr ,99 Kapitalen gjennom budsjettåret Anleggskapitalen: Anleggskapital per. juli 94 kr ,96 Utvidingsutgifter i kapitalrekneskapen » ,07 Kapitalregulering i budsjettåret» ± ,68 Anleggskapital per 30. juni 942 kr ,35 Den rentepliktige kapitalen: Rentepliktig kapital i faste anlegg per. juli 94 kr ,97 Utvidingsutgifter i kapitalrekneskapen » ,07 Selde eigneluter (sjå framanfor) ,00 Nedskriving (sjå framanfor) ,99 Rentepliktig kapital i faste anlegg per 30. juni 942 kr ,05 Lagerfondet per 30. juni 942» ,92 Rentepliktig kapital per 30. juni 942, i alt kr ,97 Kapitalen delt på driftsgreiner. Anleggskapital. Auke i Per 30. juni 942 Telegrafanlegga kr ,62 kr ,27 Rikstelefonanlegga , ,25 Oslo Telefonanlegg , ,42 Abonnentanlegga utanom Oslo ,62» , Radioanlegga ± ,3» ,4 Faste eigedomar , ,6 Anleggskapital i alt kr ,39 kr ,35 Rentepliktig kapital. Auke i Per 30. juni 942 Faste anlegg: Telegrafanlegga kr ,89 kr ,35 Rikstelefonanlegga , ,63 Oslo Telefonanlegg , ,75 Abonnentanlegga utanom Oslo , ,07 Radioanlegga ,3» ,43 Faste eigedomar , ,00 Til saman faste anlegg kr ,72 kr ,23

15 3 Lagerfondet kr. 0,00 Oppnyingsfondet ,36 kr ,92» ,82 Rentepliktig kapital i alt kr ,08 kr ,97 Kapitalen for sentralstasjonsbygningane ved Oslo Telefonanlegg er teken med under «Oslo Telefonanlegg» og kapitalen for radiostasjonsbygnin.gane under «Radioanlegg». Under «Faste eigedomar» står kapitalen for telegrafbygningen i Oslo og dei andre bygningane. Iv. Nye anlegg som er ferdigbygde og oppgjorde i rekneskapen : Samla løyving Geilo-Vøringsfoss, seksj. Vøringsfoss-distr.delet Drammen og seksj. Geilo-distr.delet Bergen Kabelanlegg Oslo-Kornsjø Høyfrekv.samband Alta-Trondheim (3 forb.) Tonfrekvens Oslo-Sverige Kabel Drammen-Mjøndalen ,00) , , , ,00 «Radioanlegg» og «stasjonsbygningar» er ikkje tekne med i oppgava. Samla rekneskap , , , , ,3 V. Samanlikning millom driftsresultata for dei seinare budsjettåra. Budsjettår: Samla driftsresultat. Inntekter Utgifter Overskot , , , , , , , , , , , ,67 Driftsresultat jamt over. 2) Per taksera telegram: Inntekt,86,96,96 2,48 2,06 2,06 Utgift 2,09 2,30 2,34 2,48 2,6 2,33 Overskot 0,23 0,34 4-0,38 0,00 0,55 0,27 Per taksera rikstelefonsamtale: Inntekt 0,85 0,85 0,88 0,92 0,90,08 Utgift 0,69 0,77 0,80 0,84 0,78 0,78 Overskot 0,6 0,08 0,08 0,08 0,2 0,30 Per telefonapparat hos abonnentane: Inntekt 50,04 39,23 39,59 42,20 35,04 38,4 Utgift 7,9 75,72 75,27 77,05 76,28 78,70 Overskot 78,85 63,5 64,32 65,05 58,76 59,7 Budsjettåret ) VI. Trafikken. Taksera telegram. Innanlands-telegram Terminaltelegram til utlandet --»-- frå utlandet Transitt-telegram I alt taksera telegram Budsjettåret Auke i budsjettåret I alt I I pst ,5 ± ± 44,5 ± ± 49,5 ± 50, , Av dette fell kr ,00 på Vegstellet. 2) Oppnyingsutgiftene er ikkje tekne med.

16 4 Budsjettåret Budsjettåret Auke budsjettåret I alt I pst Vêrtelegram ' :- 7, Tenest-telegram , I alt ekspederte telegram , telegramekspedisjonar ,8 Taksera rikstelef onsamt a a r Innanlands-samtalar , Til utlandet , Fra utlandet , I alt taksera samtalar , Tenest-samtalar , I alt rikstelefonsamtalar , rikstelefonekspedisjonar , lokalsamtalar ,6 Samtaleperiodar og min u t t Innanlands-samtalar, periodar , »- minutt , Samtalar til utlandet, minutt ,6 755 Grensesamtalar til utlandet, periodar , Samtalar frã utlandet, minutt ,3 567 Grensesamtalar frå utlandet, periodar , I alt samtaleperiodar , samtaleminutt ,0 Sereigne telegram og rikstelefonsamtalar. For innanrikstrafikken gjeld oppgava berre trafikk ved dei sjølvstendige stasjonane. Budsj.ttret Til innlandet Budsjettaret Til utlandet Frå utlandet Sum Auke pst. Telegram Iltelegram ,8 404 Cde-telegram , Presse- og presseiltelegram , Høvestelegram , Brevtelegram ,9 735 Jule- og nyårstelegram ,2 42 Bilettelegram ,8 Radiotelegr. fra mobile stasjonar pver norske kystra- 4 diostasjonar Radiotelegr. til mobile st 34 over norske kystradiost. +97, Rundtelegram om fisket , Lokaltelegram , Tenesttelegraml) (Tenest meldingar tjm. og st.) , Telefonerte telegram") in.n til stasjonane ,7 Telefonerte telegram') ut til adressatane , Lx-blankettar') ,9 ) Her er understasjonane og tekne med.

17 5 Budsj.året Til innlandet Budsjettaret Auke i pst. Til utlandet Frå utlandet Sum Rikstelefo n- samtalar Ilsamtalar , 369 Lynsamtalar ,3 852 Statsil-samtalar ,7 292 Einskilde samt. til fastsett tid , Pressesamtalar , Abonnem.sam.talar om dagen ,9 Vanlege samtalar i tid med liten trafikk ,5 Abonnementsamtalar i tid 3 69 med liten trafikk ,7 473 Kringkastingoverføring Bodsend., tilsegjingar o. a. -) ,8 ) Her er understasjonane tekne med. Ikkje leverte telegram Til saman, innan- og utanlandske Medeltal. Trafikken til og frå, utlandet teken med: Ekspedisjonar: Per taksera telegram 4,43 4,47 4,4 4,86 5,00 Per taksera rikstelefonsamtale. 3,4 3,2 3,2 3,24 3,26 Iltelegram : Per 00 innanlands-telegram 0,4 0,32 0,79,92 2,34 Per 00 utanlands-telegram,93,73,49 2,04 2,25 Ilsamtalar Per 00 innanlands-samtalar 0,45 0,4 2,03 4,38 7,88 Per 00 samt. til og frå utlandet,6,3 4,97 30,76 3,8 Bodsendingar og tilsegjingar : Per 00 samtalar 43,27 45,7 43,96 42,84 42,63 Pe riodar per 00 samtalar ved: Sjølvstendige stasjonar ,49 24,20 25,34 25,7 26,8 Understasjonar 09,87 09,4 09,70,06 2,68 Alle stasjonane 8,0 8,53 9,0 9,48 20,52 Budsjettår Innanlands-telegram. Inntekter Telegram , , , , , Av desse telegramma var 2,34 % iltelegram mot,92 % Innt. jamt over per tgm.,60,64,76,77,86 førre budsjettåret. Utanlands-telegram. Telegram Budsjettår Inntekter (sende, komne og Jamt over transitt) inntekt per tgm , , , , , , , , , ,65 Av desse telegramma var 2,25 /, iltelegram mot 2,04 Vo førre budsjettår.

18 6 Samandrag av inntektene for telegramtrafikken med utlandet. Sende telegram : Terminaltakst Kabeltakst Radiotakst Til saman Komne telegram: Terminaltakst Kabeltakst Radiotakst Til saman I alt Sjä sergreining tabellane 4 og Fr Fr Skilnad for skuld avviket millom frankekv. og avrekningskursane Fr. Fr. på «Sende telegram» Verkeleg inntekt I dette oversynet er franksummane rekna om til kroner etter medelkursen for amerikanske dollars på Oslo Bors i budsjettåret. 3,06 gullfrank er sett lik amerikansk dollar. Innanlandske rikstelefonsamtalar. Budsjettår Inntekter Samtalar Jamt over innt. per samt , , , , , , , , , ,90 Ilsamtalane var 7,88 % av heile samtaletalet mot 4,38 % forre budsjettåret. Per 00 samtalar var det jamt over 42,43 tilsegjingar og bodsendingar mot 42,7 året for. Per 00 samtalar var det jamt over 09,8 taksera periodar i , 9,48 i og 20,52 i Grunntaksten (dvs. taksten for ein vanleg samtale på ein periode opp til 3 minutt) for rikstelefonsamtalar over dei ymse avstand var i budsjettåret : Avstand Takstsone Grunntakst Dag- og natt-takst Kveldtakst frå kl For perioden For minuttet For perioden For minuttet Ore Ore Ore Ore 0 25 km I )35 ) » II » III » IV » V » VI over 750» VII ) Millom einskilde stasjonar er denne taksten sett til 25 ore. For nærtrafikksamtalar er taksten 25 ore.

19 7 Samtalar til kveldtakst. Samtaleperiodar til kveldtakst i prosent av samla periodetal i gruppa (sone I har ikkje nedsett kveldtakst): Takstsone Pst Pst Pst Pst Pst. II 26,5 3,92 3,25 3,56 33,09 III 29,7 35,08 33,22 33,86 35,9 IV 30,49 35,80 33,57 36,00 38,40 V 25,08 28,06 27,79 35,40 38,84 VI 39,48 45,23 44,44 44,02 47,35 VII 43,49 44,30 43,9 46,7 43,97 Sonene under eitt 28,37 33,46 32,24 33,5 35,42 Samtaleperiodane delt på takstsoner. Dei innanlandske samtaleperiodane er talde opp for månadene oktober 94 og mars 942. Ein går ut frå at medeltalet for desse månadene stort sett svarar til månadstala jamt over for heile budsjettåret. Takst cl) i) o E-Irn Rekna ut for budsjettaret Oktober 94 Mars Periodar Pst. Periodar Pst. Periodar Pst. Periodar Pst. 25 ore.... I 25» neertrfk , , f 2, ,26 I , , , ,6 35 I , , , ,60 Dagtakst: 55 ore II , , , ,66 85 III , , , ,36 30» IV , , , ,92 20» V , , , ,03 270» VI , , , ,4 345». VII , , , ,4 Kveldtakst: 40 ore. II , , , ,22 55» III , , , ,84 90» IV , , , ,33 50» V , , , ,66 95» VI , , , , 240» VII , , , , , , , ,00 Rikstelefonsamtalar til og frå utlandet. Budsjettår Inntekter Samtalar Jamt over innt. per samt , , , , , , , , , ,98 Ilsamtalane var 3,80 o av samtaletalet mot 30,76 0/0 forre budsjettåret. 2

20 8 Budsjettår Abonnenttelefon. Inntekter av abonnement Telefon apparat Jamt over inntekt per tfn.apparat , , , , , , , , , ,76 Dà budsjettåret gjekk ut, var det 9 05 telefonapparat i Oslo og utanom Oslo. Dette svarer til ein prosentauke frå førre året på 9,29 og 6,47 eller 2,49 for heile landet. Sjå elles tabell 3. Samla inntekt Driftsutgift Overskot Medeltal. Driftsresultat per abonnentline ,36 85,72 90,68 8,8 87,5.6,33 20,69 25,05 32,56 37,04 69,03 65,03 65,63 48,62 50,47 Med full oppnying (avskriving) vert driftsresultatet per abonnentline : Samla inntekt Driftsutgift Overskot Lokalsamtalar (millom abonnentane) per abonnentline : I Oslo Utanom Oslo Heile nettet 85,36 85,72 90,68 8,8 33,95 32,9 38,36 36,78 5,4 52,8 52,32 44, ,5 40,8 47, Apparat per 00 abonnentliner: 36,5 I Oslo 35,8 35,6 35,8 36, Utanom Oslo 29,0 29, 3,4 33,7 34,8 Heile nettet 32,8 32,7 33,9 34,2 35,5 VII. Stasjonane. 20 rikstelefonstasjonar, 8 rikstalestasjonar og 5 jarnbanetelefonstasjonar, i alt 43 nye stasjonar er opna i budsjettåret I same tidsrom er nedlagt 7 rikstelefonstasjonar, radiotelefonstasjon og 4 rikstalestasjonar. 30 / /6 942 Kombinerte telegraf- og rikstelefonstasjonar telegraf-, rikstelefon- og radiostasjonar 2 2 Radiotelegrafstasjonar 0 0 Radiopeilestasjonar utan kystekspedisjon 2 2 Radiotelefonstasjonar 4 4 Kombinerte rikstelefoh- og radiotelefonstasjonar 8 8 Rikstelefonstasjonar med telegraf til sume tider 0 0 Rikstelefonstasjonar Semaforstasjonar med rikstelefonekspedisjon 2 2 Semaforstasjon utan Bisentralar med telegramekspedisjon Filialstasjonar Rikstalestasjonar Til saman

21 Stasjonar med telegramekspedisjon, som ikkje tilhøyrer Telegrafverket : 84 Jarnbanetelegrafstasjonar Jarnbanetelefonstasjonar Radiostasjonar på Svalbard, Jan Mayen o. m 6 Private telefonstasjonar med telegrameksp Stasjonar med telegramekspedisjon i alt Opne for all trafikk berre for innanlands-trafikk Radio stasj onar på land (ute av normal drift i budsjettäret) : Kyststasjonar : Telegrafverket Andre (2 av desse er komb. med tgf. og rikstfn.) Faste radiotelegrafstasjonar : For internasjonal trafikk 5 (2 av desse er komb. med kystst.) For innanlands-trafikk 9 (6» kystst. og 2»-- tgf. og rtfn.). 4 Faste radiotelefonstasjonar : For innanlands-trafikk 66 ( 9 av desse er komb. med tgf. og rikstfn., (5 --» rikstfn.). Meteorologiske stasjonar 7 (3 av desse er komb. med kystst.). Radiopeilestasjonar 4 ( av desse er komb. med kystst.). S am dr if t millom telegraf, telefon og post hadde ved slutten av budsjettåret 7 telegrafstasjonar, 79 rikstelefonstasjonar og undersentralar som Telegrafverket driv, og 508 kommunegaranterte rikstelefonstasjonar. Dessutan hadde Postverket teke over drifta av 4 rikstelefonstasjonar og undersentral. Samdrift med posten var det såleis ved i alt 599 stasjonar. Stasjonar med sams ekspedisjon for riks- og abonnenttelefon Stasjonar med sentralbord for rikstelefonen åleine Abonnentsentralar på stader med riks- og abonnenttelefon kvar for seg Abonnentsentralar utan rikstelefon på staden (undersentralar) Automatiske abonnentsentralar... Halvautomatiske abonnentsentralar Til saman... Samstasjonar med rikstelefonekspedisjon over sentralbord som private telefonselskap eig I bruk ved stasjonane : Morse, sx Wheatstone Creed Siemens Fjernskrivarar Til saman Overdrag for morse og siemens I alt Telefonstasjonar. 30/ / / / Telegrafutstyr. 30/ / / / Som reserve var per 30. juni 942 oppmontert desse apparatsetta : 47 morse sx, 7 wheatstone, 4 creed, 6 siemens og 9 fjernskrivarar.

22 20 Telefonutstyr. I bruk ved stasjonane : 30/6 939 Sentralbord Telefonforsterkarar : Snorforsterkarar 77 Lineforsterkarar 27 Lågfrekvensforsterkarar for kringkastingoverføring 6 Telefonforsterkarar til saman 354 Telefonapparat for telegramtelefonen / / / i Private tilknytingar. Private liner tilknytte sentralbord ved rikstelefonstasjonane Telefonapparat tilknytte desse linene Sambandsliner millom private sentralar og rikstelefonstasjonane Abonnentnettet. 3 / )/ I / Sentralar Abonnentliner, i alt »--- av desse enkelliner Telefonapparat, i alt »- av desse eig abonnentane Talestasjonar Sentralbord hos abonnentane Oppgåve over trafikk, tilknytte telefonapparat og apparatutstyr ved kvar einskild stasjon i tabellane 3, 8, 9 og 3. Brigde og betringar ved stasjonar og anlegg. I budsjettåret har ein gått over frå morse- til fjernskrivarekspedisjon på desse sambanda: Bergen-Odda. Bergen----Voss. Bergen-Lærdal. Trondheim-Ophau g. Bodø-Glomfj ord. Lødingen-Moen Målselv. Hammerfest-Alta. Desse nye høgfrekvens-telefonsambanda er tekne i bruk i budsjettåret : 3 samband Lillestrøm (Oslo) - Trondheim. Desse HF-sambanda er flytte: samband Moss Halden til B o d ø-fausk e. Notodden (Oslo)-Arendal. Notodden (Oslo) -Kristiansand. Lillestrøm (Oslo)-Gjøvik. Trondheim-Kristiansund. Trondheim-Stoksund. Desse HF-sambanda er tekne bort : 2 sambandalta--vadsø - Alta-Kirkenes. Forrådet av magneto telefonapparat ved Hovudlageret slapp opp i budsjettåret, og framstellingsvanskar av ymse slag har stoppa tilgangen på nye apparat. Etter 2. mai 942 kunde ein derfor ikkje taka imot tingingar på telefonapparat. Då budsjettåret gjekk ut hadde Hovudlageret uekspederte ordrar på om lag 800 telefonapparat. Hovudlageret har i budsjettåret sendt ut 70 sentralbord. Oslo stasj on er supplert med 6 2-plass bord. Jesshei m, Far sun d og Sauda er utvida med eit kabinettbord kvar. Nor d-o dal har fått eit nytt 60 liner bord i samband med innløysing av det private telefonselskapet.

23 Innløysing av private telefonverk og private tilknytingsnett. Med samla løyving på kr har ein i budsjettåret løyst inn 23 private telefonverk og 8 tilknytingsnett Telefonverk Frå. juli 94: Frå. april 942: Nes--Tunhovd Nordre Odalen Rollag og Veggli Skedsmo Sunndal Sparbu Uvdal Tilknytingsnett: Frå. juli 94: Frå. oktober 94 : Rollo Hjelmeland Kjeldal Frå. november 94 : Lunde Telemark Mykland Nore Nes Hole Strengen Frå. januar 942 : Svenseid Tingvoll Finstad Frå. oktober 94: Folla Hovet Fåset Mehamn Hakadal Nordre Nittedal Frå. januar 942: Aurland Røros Gransherad Sømådalen Hørte Sore Nittedal Skrautvål Tolga-Os Sykkylven Tufsingdalen Vestnes Tynset-Elvardal Frå. april 942: Unset Rosendal 2 Hamar er komplettert med eit H-bord og Tynset med eit D-bord. I Lillehammer er det som provisorisk utviding montert eit 240 liner klaffbord. Sentralen skal snart gå over til automatdrift. Filt vet og B o Telemark har fått eit nytt 2-plass bord kvar. Ved Brevik er 3 klaffbord skifte ut med 3 lampemultippelbord. I St jør dal er sentralen utvida med eit 0/00-liner kabinettbord. Trondheim: Til «naudsentral» vart det sendt 2 2-plass bord for 30/60 liner. B-sentralen er utvida med 2400-liner lampebord. Det er sendt liner klaffbord med multippel til eigen sentral for den tyske midlinga. 0 P. A. B. X.-sentralar er sette opp hos abonnentar ved abonnentanlegga utanom Oslo. Automatisering av telefonanlegg.. Bisentralen Gudå under Meråker telefonanlegg gjekk over til automatisk drift den 3. september 94. VIII. Radiostasjonane. Kystradiostasjonane. Kysttenesta ved Svalbard og Isfjord Radio slutta etter krigshandlingane der fyrst i september 94. Kystradiostasjonane, som hersetjingsmakta har teke over, har ikkje vore i vanleg drift. Faste radiosamband. Troms Radio, som vart skipa provisorisk i juli 940 for å taka over sambandet med Svalbard i staden for Ingøy Radio, stansa i september 94 samtidig med Svalbard stasjonane. Jeløy Radio har halde fram med A midla Hellskrivartrafikk (pressenytt) frå Norsk Telegrambyrå. Jeløy Radio har dessutan hatt kortbårekringkasting for Norsk Rikskringkasting som før.

24 22 har ikkje vore i vanleg drift. Peilestasjonane Radiotelefonstasjonane. Dei fleste radiotelefonstasjonane i Troms distrikt som vart tekne ned under krigsoperasjonane i 940, er for det meste sette opp att med nytt modernisert utstyr. Dei kom i drift ut på hausten 94. Etter krav frå hersetjingsmakta vart fleire radiotelefonstasjonar nedlagde i mars 942. Radiosikringstenesta for flyrutene har hersetjingsmakta brukt som før. IX. Stasjonsbygningar. Telegrafverket har i budsjettåret hatt desse større arbeida på eigedomane sine : Sk ø yen sentra I, Oslo : Løyving kr , i alt til rådvelde kr ,06, brukt kr ,30. Huset er ferdig. Tenestmannshus, Kristiansund. Det vart kjøpt eit tomannshus til tenestmannshus for kr Til dette kjem utgiftene til taktekking, måling, planering o. m. Notodden, tilbygg til telegrafhuset: Det arbeidet som er gjort er ein del av ein større plan om A utvida telegrafhuset. Av løyvinga vart kr ,48 brukt. Tr ondhei m. Arbeidet med å ominnreia det gamle telegrafhuset held fram ,35 vart brukt. For skuld dei ekstraordinære tilhøva har ein ikkje kome i gang med fleire bygg. Dette gjeld såleis husa i Oslo (tilbygg Frogner sentral), Kristiansund, Namsos, Mosjøen, Bodø, Harstad, Narvik, Alta o. fl. Ymse utvidinga r. Av løyvinga, kr , gjekk størsteparten med til avdrag på pantegjeld på hus. Oppnyinga r. Utgiftene var i alt kr ,44. Dei største postane under denne kontoen er gått med til husa i Fredrikstad (tenestmannshuset, Billettgata ) kr. 335,20, Lillestrøm kr. 264,37, Fagernes kr. 858,34, Hønefoss kr. 3708,59, Tvedestrand kr. 6700, Kopervik kr. 060,89, Sandnes kr. 749,09, Bergen kr. 88,64, Lødingen kr. 267,55, Sørvågen kr. 4456,34, Hammerfest kr. 3027,63 og Harstad kr. 2393,72. X. Linene. I budsjettåret er 82 nye rikstelefonliner (av desse 35 biliner) og kabelanlegget Drammen-Mjøndalen ferdigbygde. Linelengd januar 942. Lineruter : Stolperekkje Jordkabel Sjøkabel Til saman Km Km Km Km Berre for telegraf Sams for telegraf og rikstelefon Berre for rikstelefon Sams for telegraf, rikstelefon og abonnenttelefon Sams for rikstelefon og abonnenttelef Berre for abonnenttelefon Til saman Liner (leidningar) i bruk : Luftliner Luftkablar Jordkablar Sjøkablar Til saman. Telegr.liner liner Ab.tfn..liner Til saman Km Km Km Km

25 23 Tråd ibruk: Telegr.liner liner Ab.tfn.liner Til saman Km Km Km Km Luftliner (blanke) Luftkablar Jordkablar Sjøkablar Til saman Tråd i reserve: Luftliner (blanke) Luftkablar Jordkablar Sjøkablar Til saman Samla trådlengd : Telegraf Rikstelefon Abon.telefon Til saman Km Reserve Pst. Km Reserve Pst. Km Reserve Pst. Km Reserve Pst. Luftliner (blanke) 6 6, , , ,3 Luftkablar 75 93, , , ,4 Jordkablar , , , , Sjøkablar 630 3,0 8 58, , ,3 Til saman , , , , I oppgåvene ovanfor er teke med under sjøkablar, telegraf, helvta av dei u t a n- landske telegrafkablane, nemleg: Rutelengd Linelengd Km Km Den norsk-tyske kabel Stølsvik-Westerland I 29, ,908 norsk-tyske kabel Stølsvik-Westerland II. 273, ,556 norsk-danske kabel Stølsvik-Hirtshals 63,4 63,4 norsk-engelske kabel Stølsvik-Newbiggin 380,92 380,92 norsk-engelske kabel Skivoldsvik-Peterhead 252, ,800 Til saman 89, ,570 I oppgåva over stolperekkjer, rikstelefonen, er ikkje teke med 795 km sams stolperekkje med statsbanene. Då budsjettåret gjekk ut var talet på sjøkablar for telegraf 25, for rikstelefonen 46 og for abonnenttelefonen 56 til saman 687. Talet på stolpar i linenettet var om lag Sergreining av trådlengd og talet på abennentliner ved dei einskilde abonnentanlegga finn ein i tabell 3. Kunstige telegraf- og telefonsamband. Telegrafsamband ved underlagring på rikstelefonlinene : Linelengd Km 3 samband Oslo-Riksgrensa »- Oslo-Halden »- 0slo-Fredrikstad 3 ---»-- 0 slo-kongsberg 86 Oslo-Tønsberg »- 0slo-Sandefjord 25 -»-- Oslo-Skien »- Oslo-Porsgrunn »-- Oslo-Notodden 585 -»- Oslo-Arendal »- Oslo-Kristiansand »-- Oslo-Stavanger »- Oslo-Hønefoss »- Oslo-Bergen »- Oslo-Trondheim 077 -»- Arendal-Kristiansand 83 -»- Bergen-Trondheim »- Bergen-Voss 50

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 9. Nr. 7. Forsikringsselskaper 9. (Sociétés d'assurances.) 7. Norges handel 9. (Commerce.) 7. Kommunenes

Detaljer

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

TELEGRAFVERKET NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK X. 74. TELEGRAFVERKET 94943 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour l'année financière 94943 GJEVE UT AV DEPARTEMENTET FOR DEI OFFENTLEGE ARBEID

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 9. Nr.. Jordbruksstatistikk 99. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.). Meieribruket

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Trykt 97: Nr. 0. Sinnssykeasylenes virksomhet 95. (Statistique des hospices d'aliénés.) 04. Norges jernbaner 95-6.

Detaljer

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940

Innhald. Table des matières. B. Tabellar vedkomande Telegrafverkets drift 1939-1940. B. Tableaux de l'exploitation des Télégraphes 1939-1940 Innhald. A. Melding for budsjettåret 99-90 Side I. Organisasjon Inntekter og utgifter 6 Kapitalen til verket IV. Nye anlegg V. Samanlikning av driftsresultata for dei seinare budsjettåra VI. Trafikken

Detaljer

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109.

TELEGRAFVERKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 109. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 09. TELEGRAFVERKET 95-96 Statistique des télégraphes et des téléphones de l'etat de Norvège pour rannée financière 95-96 UTGITT AV DEPARTEMENTET FOR ANDEL, SJØFART, I NDUSTRI,

Detaljer

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV

.04:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf - 15i t 1,,,,:' 1, v. '111' Iiii 1 11. '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 1934-1935 UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 8..0:Asa. t..,.,!.,..,.,ilf i t,,,,:', v. '' Iiii '' :i!.p..? l' TELE G RA FVE R K ET 99 Statistique des telégraphes et des téléphones de I'Etat de Norvege pour l'annee

Detaljer

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T

TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K OSLO 1968 TELEG RAFSTYRE.T TELEGRAFVERKET STATISTISK ARB 0 K 967 TELEG RAFSTYRE.T OSLO 968 TELEGRAFVERKET STATISTISK ÅRBOK 967 TELEGRAFSTYRET OSLO 968 FORORD I denne utgåva av «Statistisk årbok for Telegrafverket» er den tidlegare

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série N r. 0 se omslaget på verker trykt i året 96. Trykt 97: (Statistique de l'office national d'assurance. Norges Brandkasse

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 60. NORGES TELEGRAFVESEN 99-90 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 99-90) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège série VII.) Trykt 94: Nr: 0. Fengselsstyrelsens årbok 90. (Annuaire de l'administration generate des prisons 90.) -. Folketellingen

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII Noregs offisielle statistikk, rekkje XI og XII Norway's Official Statistics, series XI and XII Rekkje XI Prenta 959 Nr. 6 Produktivitetsutviklingen i industrien 99-955 Productivity trends in mining and

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Norway's Official Statistics, series XI Rekkje XI Prenta 97 Nr, 66 Forsikringsselskaper 9 Sociétés d'assurances 67 Kriminalstatistikk 9 Criminal statistics 68 Folkemengden

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre 18.06.2015 (sak 33/15) Gjeld frå kommunestyreperioden

Detaljer

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI

Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Noregs offisielle statistikk, rekkje XI Norway's Official Statistics, series XI Rekkje XI Prenta 958 Nr. 85 økonomisk utsyn over året 957 Economic survey 86 Skogavvirking 95-53 til 95-55 Roundwood cut

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31.

UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen. Arkivkode: Styresak: 27/2012. Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 27/2012 Saksnr.: 12/13843 Møte: 18. desember Rekneskap Universitetsmuseet i Bergen per 31. 2012 GRUNNLØYVINGA (GB), TAL I 1000: Bergen

Detaljer

Forskrift om bustøtte

Forskrift om bustøtte Forskrift om bustøtte DATO: FOR-2012-11-29-1283 DEPARTEMENT: KRD (Kommunal- og regionaldepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 14 s 2412 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER: FOR-2009-06-19-699 GJELDER FOR:

Detaljer

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

Bustøtteforskriften Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: Bustøtteforskriften Utskriftsdato: 22.12.2017 04:47:26 Status: Gjeldende Dato: 29.11.2012 Nummer: FOR-2012-11-29-1283 Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dokumenttype: Forskrift Full tittel:

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT.

Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Utrekning av stillingar og heimlar for SOGN PPT. Dei etterfylgjande reknearka viser modellar for driftsutgiftene til eit nytt PPT kontor for deltakande kommunar i Indre Sogn. Modellane tek utgangspunkt

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra og

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra og DEN NORSKE KIRKE KR 49/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: KR 24/14 Saksdokumenter: Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra 2017-2018 og 2018-2019

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

NORGES TELEGRAFVESEN

NORGES TELEGRAFVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII.. NORGES TELEGRAFVESEN 95-96 (Statistique des télégraphes et des téléphones de l'état de Norvège pour l'année financière 95 à 96) Utgitt av TELEGRAFSTYRET OSLO I KOMMISJON

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma

Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Sjå liste med høyringsinstansar Dykkar ref Vår ref Dato 200602334- /CW 20. oktober 2010 Høyring - endringar i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn som følgje av pensjonsreforma Denne høyringa

Detaljer

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a.

Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. Kap. 228 Tilskott til private skolar o.a. (i 1 000 kr) Post Nemning Rekneskap 2012 Saldert budsjett 2013 Forslag 2014 70 Private grunnskolar, overslagsløyving 1 345 278 1 397 510 1 606 363 71 Private vidaregåande

Detaljer

Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt 2 krav til rapportering til statsrekneskapen for 2012.

Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt 2 krav til rapportering til statsrekneskapen for 2012. Rundskriv R Alle departementa Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-10/2011 11/5216 C/TS/GFE 12.12.2011 Rapportering til statsrekneskapen for 2012 Dette rundskrivet gjev i punkt 1 fristar og i punkt

Detaljer

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16.

Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde. Vedteke i kommunestyre 28.4.2016 sak 21/16. Reglement for godtgjersle til folkevalde 1. Ordførar Kommunestyret fastset ordførargodtgjersla kvart år i budsjettvedtaket.

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet!

Nidaros Mållag. Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00. Innkalling og sakspapir. Vel møtt på årsmøtet! Nidaros Mållag http://www.nm.no/lag/nidaros-mallag/ Årsmøte 30. mars 2016 kl. 18.00 Innkalling og sakspapir Vel møtt på årsmøtet! helsing styret E-post? Styret bed om at alle som har, sender oss e-postadressa

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

LOV nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane LOV 2012-06-22 nr 44: Lov om endringar i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane DATO: LOV-2012-06-22-44 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett

Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver. Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgåver Tillegg til 9. utgåve Gjeld frå og med inntektsåret 2006 og inntil ny oversikt er fastsett Kodeoversikta og tillegget finst òg på www.skatteetaten.no

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE

EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE EIGEDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR VESTNES KOMMUNE Vedteke av Vestnes kommunestyre 07.04.2011 Revidert i kommunestyre 16.06.2011 Revidert i kommunestyre 29.03.2012 Revidert i kommunestyre 07.02.2013 KAP. I SAKKUNNIG

Detaljer

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 128 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 128 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringar i statsbudsjettet 2015 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016

Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2016 Luster kyrkjelege fellesråd, 2. tertialrapport 2 16 2 15 2 16 1 Kyrkjeleg administrasjon Sum utgifter 1 234 44 1 344 375 2 35 Sum inntekter 5 987 62 6 69 339 6 153 Kyrkjeleg administrasjon -4 753 18-4

Detaljer

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar.

Lova skal sikre omsynet til samiske og kvenske stadnamn i samsvar med nasjonalt lovverk og internasjonale avtalar og konvensjonar. Page 1 of 5 LOV 1990-05-18 nr 11: Lov om stadnamn. DATO: LOV-1990-05-18-11 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1503-5 IKRAFTTREDELSE: 1991-07-01 SIST-ENDRET: LOV-2005-06-17-90

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016

// Notat 2 // tapte årsverk i 2016 // Notat 2 // 2017 687 000 tapte årsverk i 2016 NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse er: arbeid.og.velferd@nav.no

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL MEDLEMER AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRE, RAÅ D OG UTVAL I SULA KOMMUNE 1 ARBEIDSGODTGJERSLE 1.1 ORDFØRAR Stillinga som ordførar er i utgangspunktet ei 100% stilling. Årleg godtgjersle

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &58 Arkivsaksnr.: 16/603

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &58 Arkivsaksnr.: 16/603 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: U63 &58 Arkivsaksnr.: 16/603 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 09.03.2016 Formannskapet 14.03.2016 Kommunestyret 02.05.2016 ÅRSMELDING 2015

Detaljer

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet

MODALEN KOMMUNE. Vedtekter for næringsfondet MODALEN KOMMUNE Vedtekter for næringsfondet INNHALD Vedtekter for næringsfondet - Modalen kommune 1. Kraftfond - Heimel, kapital og avkastning s. 3 1.1. Fondskapital s. 3 1.2. Avkastning s. 3 2. Føremål

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune

Etiske retningslinjer. for. folkevalde og tilsette. i Voss kommune Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Side 1 av 5 Etiske retningslinjer for folkevalde og tilsette i Voss kommune Versjon : 1.0 godkjend i Kommunestyret 23.06.2005 Dato : 25.

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

TELEGRAFVERKET I 953- I 954 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 198 TELEGRAFSTYRET OSLO 1955

TELEGRAFVERKET I 953- I 954 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 198 TELEGRAFSTYRET OSLO 1955 NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK XI. 98 TELEGRAFVERKET I 953- I 954 Statistique des télégraphes et des téléphones de la Norvège L'exercice 953-954 TELEGRAFSTYRET L'ADMINISTRATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS OSLO

Detaljer

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal

Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Kommuneøkonomien i Møre og Romsdal Seniorrådgivar Sissel Hol Ålesund, 18. oktober 2017 Tema Kommuneøkonomi M&R Skjønnsmidlar ROBEK Vekst i frie inntekter Møre og Romsdal Nominell vekst i frie inntekter

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJERSLE FOR KOMMUNALE FOLKEVALDE I HAREID KOMMUNE 1. KVEN REGLEMENTET GJELD FOR Reglementet gjeld for kommunale folkevalde i Hareid kommune. Som folkevald vert rekna medlemer av kommunestyret,

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR

REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR SUND KOMMUNE Dok.dato: 03.06.2013 Vår Ref: 2011002433-3 Arkiv: N-028 REGLEMENT FOR FOLKEVALDE SINE ARBEIDSVILKÅR Vedteke av kommunestyret 07. nov. 2006 sak K-104/06 gjeldande frå 01.01.2007 Oppdatert etter

Detaljer

Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015

Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015 Forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure i 2015 Heimel: Fastsett av Nærings- og fiskeridepartementet 17. juni 2015 med heimel i lov 17. juni

Detaljer

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune

Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Aukra kommune Reglement for godtgjersle for kommunale ombod i Aukra kommune Gjeldande i perioden 2016-2019 Vedteke i K-sak 74/15, 17.09.2015 ephortenr.: 15/560-6 kdfdksf Innhald 1 Møtegodtgjersle... 3

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

for NORDTVEIT VASSVERK SA

for NORDTVEIT VASSVERK SA VEDTEKTER Rev.1 for NORDTVEIT VASSVERK SA Organisasjonsnr.: 970548637 Gjeldene fra 01.01.2013 1. Selskapsform og forretningsstad Nordtveit Vassverk SA, i desse vedtekter kalt NV, er eit samvirkeføretak

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK

REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK REGLEMENT FOR HANDEL UTANOM FAST UTSALSSTAD FRÅ KOMMUNAL EIGEDOM I ULSTEINVIK Fastsett av Ulstein kommunestyre den 23.04.2015. Side 1 av 7 Kapittel 1 - Føremål 1.1. Ulsteinvik sentrum skal vere eit sterkt

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført

REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre Sist ajourført REGLEMENT FOR GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE I SAMNANGER KOMMUNE Vedteke av Samnanger kommunestyre 27.09.2007. Sist ajourført 22.12.2017 Reglementet gjeld frå og med budsjettåret 2008. 1. Ordførargodtgjersle

Detaljer

Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring eller send e-post til

Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring eller send e-post til Opplysingsplikt Finansiering av politiske parti 2013? A Namn: Tlf.nr.: E-post: B Treng du hjelp til utfylling av skjemaet, ring 62 88 51 90 eller send e-post til partifin@ssb.no Opplysningane nedanfor

Detaljer

-fl- P4AR HAIVIAR

-fl- P4AR HAIVIAR -fl- DET KONGELEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 HAIVIAR Dykkar ref Vår ref Dato 13/371-1 P4AR 21 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta

Detaljer

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 2009/326 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 20.01.2010 Saksframlegg Avkastning kapitalfond 2009 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite

Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft Leiar Njål Sellereite VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Eldrerådet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.06.2010 Tidspunkt: 13:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Christian Fjørtoft

Detaljer

8. Bibliotek meir enn bøker

8. Bibliotek meir enn bøker Kulturstatistikk Bibliotek 8. Bibliotek meir enn bøker I dei seinare åra har både samlingar og utlån av andre medium frå biblioteka auka. Bestanden av bøker i folkebiblioteka har gått noko attende, medan

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2012

FINANSFORVALTNINGA I 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-24 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 20.02.2013-21.02.2013 12.03.2013-13.03.2013 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet

Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 460 Arkivsaksnr.: 2012/1565 Saksbehandlar: Karin Pedersen Dato: 25.10.2013 Permisjon ved langtidsfråver Utval Møtedato Utvalssak Administrasjonsutvalet Administrasjonssjefen

Detaljer

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune

Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune 1 Notat frå rådmannen, 14. desember 2016 Analyse av administrasjonskostnadane i Tinn kommune Det er reist spørsmål om administrasjonskostnadane i Tinn kommune basert på samanlikningar med andre kommunar

Detaljer

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING

SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Norsk etnologisk gransking Emne nr. 38 Mai 1953 SEREMONIAR OG FESTAR I SAMBAND MED HUSBYGGING Det har i eldre tid vore ymse seremoniar og festar i samband med husbygginga, og er slik ennå. Vi kjenner tolleg

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 12.03.2013 Kl.15:30 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer