EDWIN RUUD BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDWIN RUUD BARNEHAGE"

Transkript

1 Eidsberg kommune ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG

2 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE Reguleringsmessige forhold Alminnelige regler for konkurransen Oppdragsgiver Anskaffelsesprosedyre Befaring Omkostninger Språkkrav Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget Innkjøpsvilkår Kontraktsbestemmelser Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Forbehold Tilbudsfrist Innlevering av tilbud Tilbudsåpning Vedståelsesfrist Avlysning av konkurransen Krav til tilbudet Generelt Tilbudets utforming Redusert utbygging Forbehold og avvik Andre entrepriser LCC-beregninger BIM Tiltransport Beliggenhet Grunnforhold Forhold på byggeplassen Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring Art og omfang Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere... 9 Gjennomføring/entrepriseform Entrepriseplan Ansvarlig søker Fremdrift Byggesaksbehandling Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Rent Tørt Bygg FDV Sosiale og etiske krav Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) E-faktura Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) Obligatorisk Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Tildelingskriterier Priser og kostnader Generelle kontraktsvilkår Kontraktsbestemmelser av 19

3 7 Prisskjema RIVING NYBYGG Underentreprenørliste Bilag 1 - HMS-egenerklæring Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter av 19

4 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 1.1 Reguleringsmessige forhold. Tomten er regulert til offentlig institusjon, barnehage. Prosjektet er i tråd med reguleringsplanen. Det tas imidlertid forbehold om at omsøkt prosjekt vedtas. Stadfestet reguleringsplan og rammetillatelse vil være en forutsetning for gjennomføringen. Tomt og arrondering. NYBYGG 1. etasje 2. etasje sum Brutto areal m2 BTA iht. plantegning. NB! Fløy C skal ikke bygges nå. 1207m 2 457m m 2 Tomteutnyttelsen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Edwin Ruud Barnehage er en eksisterende barnehage i full drift beliggende på samme tomt og med delvis samme fotavtrykk som den helt nye planlagte barnehagen. Planlagt barnehage vil ved full utbygging gi et helhetlig tilbud til 6 avdelinger med 2 x14 plasser for små barn (1-3 år) og 4 x 24 barn over 3 år, men foreløpig skal fløy C ikke bygges. Dagens barnehage må rives for å gi plass til nybygget. Tegnet nybygg er delt inn i 3 fløyer (A, B og C), plassert omkring et sentralt volum (D). Hver av fløyene A, B og C utgjør to avdelinger, speilvendt om en felles kjerne bestående av kjøkken og toalett/stellerom. Avdelingene går over én etasje og har pulttak med loft for ventilasjon over halve arealet og åpent opp til himling fra oppholdsarealene. NB! Det er imidlertid vedtatt at fløy C ikke skal bygges nå. Midtbygget (D) henvender seg mot eksisterende parkeringsplass og utgjør felles hovedinngang for personalet, samt levering og henting av barn. Bygget går over to etasjer med flatt tak og består av et felles oppholdsrom for motorisk lek i 1. Etg. ( Fellestorget ) og administrasjon med arbeidsplasser, møte-/pauserom og garderober i 2. Etg. Teknisk rom på tak. Utomhus: Nye p-plasser til barnehagen er tilrettelagt på eks. p-plass i nord. Parkeringsarealet ligger på et høyere nivå enn nytt inngangsparti. Det må etableres en ny rampe og trapp ned til hovedinngangen. Den nye situasjonsplanen for øvrig er i prinsippet lik eksisterende, slik at fløy B ligger som en avgrensning mellom utearealet for de små barna i sørøst og de større barna i sørvest. Eksisterende lekeareal i øst skal i sin helhet bevares. Noen lekeapparater på vestsiden skal flyttes og gjenbrukes. Sonen for de største barna får en ny pergola hvor de kan søke le for vind og sterk sol. Den kan også romme aktiviteter og samlingsstunder. Sandbassenget er den aktive sonen for lek og utfoldelse. De minste barna får noen nye lekeapparater. Vognskurets sentrale plassering gjør at det blir flere ulike soner og rom hvor barna kan utfolde seg. Det er asfalt/belegg rundt hele bygget slik at det er lett tilgjengelig for vedlikehold og for evakuering/rømning. Adkomst via port fra syd er beholdt, slik at frakt av større gjenstander inn på området er mulig. Uteområdet er omkranset av flere store trær som gir beskyttelse for sterk sol om sommeren. NB! Som følge av vedtaket om at fløy C ikke skal bygges nå blir utomhusarealet utvidet tilsvarende og må medregnes med en enkel oppbygging i form av gressplen el. tilsvarende. Prosjektstatus/Arkitektur Prosjektet er utviklet fram til forprosjekt for alle fag, som underlag for totalentrepriseforespørsel. Nærmere beskrivelse fremkommer av BOK 1. 4 av 19

5 2 Alminnelige regler for konkurransen. 2.1 Oppdragsgiver Eidsberg kommune har som oppgave å være en lokal utviklingsaktør og har bl.a. ansvar for utbygging av offentlige barnehager. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Eidsberg kommune v/frank Bjøringsøy Postadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Besøksadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen e-post: Telefon: og Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen reguleres av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 med de siste endringer, og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 med siste endringer. For denne anskaffelsen gjelder forskriftenes del I og II, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren for «konkurranse med forhandling» som 1-trinns prosedyre, dvs. at alle interessenter kan levere tilbud uten prekvalifisering. For tilbydere som er vurdert kvalifisert og tilbudet oppfyller alle krav, vil av oppdragsgiver bli vurdert til den videre konkurransen. Oppdragsgiver kan bestemme at forhandlingene skal gjennomføres i flere faser, og å redusere antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. 2.3 Befaring Befaring vil finne sted Onsdag kl Oppmøtested: Edwin Ruud Barnehage i Eidsberg. 2.4 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, forhandlinger, tester eller lignende, samt befaringer. 2.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten. 2.6 Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget inneholder feil eller uklarheter, kan han pr mail be om tilleggsopplysninger. Spørsmål kan rettes til Navn: Byggettersyn AS v/atle R. Bjørge Besøksadresse: Pancoveien 22, 1624 Gressvik. e-post: Telefon: eller Oppdragsgiver kan gi tilleggsinformasjon (rettelser, suppleringer eller endringer) til konkurransegrunnlaget. Som følge av at konkurransegrunnlaget er tilgjengelig elektronisk på vil også alle tilleggsopplysninger bli tilgjengeliggjort og distribuert samtidig pr. e-post til de som har registrert interesse via doffin.no 5 av 19

6 2.7 Innkjøpsvilkår Oppdragsgiver legger til grunn: - Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (endret ved lov av 30. juni 2006). - Forskrifter om offentlig anskaffelser, fastsatt ved kgl. Res. 7. april 2006, med siste endringer. 2.8 Kontraktsbestemmelser - Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud. - Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. - NS 8407:2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt for Totalentreprise vil bli benyttet som avtaledokument ved kontraktsinngåelse med endringer jfr. pkt. 5.1 i konkurransegrunnlaget. 2.9 Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Byggherren forutsetter og krever at konkurransegrunnlaget prises som tegnet og beskrevet, men uten bygging av fløy C nå. Alternative tilbud/løsninger kan gis som separat tilbud, og drøftes i senere forhandlinger før endelig evaluering. Tekniske anlegg skal medregnes forberedt for evt. senere utbygging av fløy C. Merkostnader ifm. forberedelse og nødvendig dimensjonering av de tekniske anleggene for evt. senere utbygging av fløy C skal prises i egen opsjon, som beskrives og spesifiseres i eget separat vedlegg til tilbudet Forbehold Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. For øvrig er det anledning til å ta forbehold i forhold til ytelsesbeskrivelsen. Slike forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Det skal klart fremkomme hvilke konsekvenser forbeholdet har til tilbudet mht. pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest innen kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Innlevering av tilbud Tilbudet, fullstendig utfylt, sendes/leveres i lukket konvolutt/forsendelse merket Edwin Ruud Barnehage - Nybygg til: Navn: Besøksadresse: Eidsberg kommune, Servicekontoret Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. Tilbudet skal leveres i 1 stk. eksemplarer + 1 stk. eksemplar elektronisk på minnepenn. Den elektroniske versjon skal være identisk med papirversjonen. I tillegg skal det leveres en "sladdet" versjon av tilbudet Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende i 3 mnd. fra tilbudsfristen den Vedståelsesfrist er da den Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen uten å betale erstatning til tilbyderne dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 6 av 19

7 2.16 Krav til tilbudet Generelt - Tilbudet skal baseres på beskrivelsen fra Arkitekt/Fagrådgivere samt øvrig dokumentasjon i dette dokument. - Totalentreprenørens tilbud skal være komplett inklusive alle ytelser som er nødvendige for å kunne levere et komplett prosjekt. Kravspesifikasjonen angir definerte krav til leveranser og deler. I den grad spesifikasjoner ikke fremgår av dokumentet er det entreprenørens ansvar å medta komplett prosjekt basert på foreliggende tegninger, skjemaer, lover, forskrifter og norske standarder Tilbudets utforming - Tilbudet skal utformes i henhold til de retningslinjer og krav som er gitt i konkurransegrunnlaget, og settes opp i samsvar med opplysninger og informasjon vi har bedt om. Nummerering i tilbudet skal være lik nummereringen i konkurransegrunnlaget. - Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal være datert og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte tilbyder. - Tilbudssum skal opplyses i tilbudsbrevet. Del-pris for entr. E1 Riving og for E2 Nybygg skal fremkomme separat i tilbudsbrevet. Det er opp til entr. å gi tilbud på en eller begge entreprisene E1 og/eller E2. - Evt. forbehold eller avvik fra tilbudsgrunnlaget skal inntas i tilbudsbrevet. Det er tillatt med spesifikke henvisninger til utfylt tilbudsgrunnlag. - Tilbudspriser/sum skal gis i tilbudssammenstillingen i prisskjemaet. - Tilbudsskjemaet/prisskjemaet skal være datert, underskrevet og stemplet med foretakets navn. - Dersom tilbyder ønsker å gi detaljspesifikasjon og priser ut over det som fremgår av skjemaet, skal dette identifiseres og gis i tilbudsbrevet eller i eget skjema Redusert utbygging Kommunen har vedtatt en redusert utbygging av prosjektert barnehage, hvor fløy C foreløpig utgår. Tilbyderne må således i samarbeid med arkitekten tilby en midlertidig (mulig permanent) løsning for den berørte gavl-veggen, slik at den fremstår som ferdig og med en varig løsning som harmonerer med øvrige fasader og innvendig utforming og funksjoner. Nødvendige medregnet tiltak ifm. dette skal beskrives og medregnes i tilbudet, og spesifiseres i eget vedlegg til tilbudsbrevet Forbehold og avvik Dersom tilbyderen mener at konkurransegrunnlaget inneholder bestemmelser som er uakseptable, eller at kravspesifikasjonen er uklar eller ufullstendig, skal tilbyderen ikke ta forbehold mot eller forsøke å presisere eller utdype innholdet i konkurransegrunnlaget, da en slik fremgangsmåte vil kunne føre til at tilbudet må avvises. I stedet skal tilbyderen stille spørsmål slik at oppdragsgiver får mulighet til å presisere, utfylle eller endre konkurransegrunnlaget i god tid før tilbudsfristens utløp. Eventuelle forbehold og avvik (ut over redusert utbygging ved at fløy C utgår) skal beskrives i tilbudsbrevet. Alle forbehold og avvik skal være presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. Dersom det foreligger motstridende opplysninger i tilbuds-/prisskjemaet og i tilbudsbrevet, har opplysninger i tilbudsbrevet forrang. Ved evt. motstridende opplysninger i generell del "bok 0" og i underliggende faglige del-beskrivelser har opplysninger i "bok 0" forrang. Ved motstrid mellom papir- og elektronisk versjon har papirversjonen forrang. Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort, se lov 19.mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 23 tredje avsnitt, jf. forskrift av 7.april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5. Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentlighetsloven av 19

8 Andre entrepriser Konkurransegrunnlag Det skal ikke innhentes andre entrepriser enn E1: Riving og E2: Nybygg. Møbler og annet løst inventar anskaffes av bruker og inngår ikke i totalentreprisen LCC-beregninger. LCC-beregninger (livssykluskostnader) ønskes vurdert (ikke et krav), og det er ønskelig at tilbyder gjør alternative vurderinger av dette ut over beskrevet tilbudsgrunnlag mht. energiberegning og livssykluskostnader i forhold til kost/nytte for gulv-, tak- og veggtykkelser for ekstra isolering, alt. vinduskvaliteter, ekstra styringsmuligheter for lys, varme og ventilasjon, etc. Alternative løsninger med beregnet kostnader og besparelser i denne sammenheng vil bli vurdert ifm. endelig pris ved evaluering av tilbudene BIM Det er ønskelig (ikke et krav) at tilbydere som har kompetanse og erfaring med bruk av BIM vurderer bruk av det i dette prosjektet og belyser evt. ekstra kostnader med det i en egen separat opsjons-pris i tilbudsbrevet Tiltransport Det forutsettes at totalentreprenøren tiltransporteres nåværende arkitekt og ansvarlig søker fra Arkitekturverket v/heidi Sommerstad, slik at det videreføres en stor grad av kontinuitet og forutsigbarhet i prosjektet. Arkitekturverket innehar de nødvendige ansvarsretter for å stå ansvarlig i prosjektet. Kfr. vedlagt tilbud ift. prosjekteringstjenester. Byggherren innhenter selv fastpristilbud fra arkitekt, som senere tiltransporteres valgt totalentreprenør. Øvrige rådgivere i prosjektet vil bli engasjert videre av byggherren og kan således ikke tiltransporteres totalentreprenøren, som da må engasjere andre egne rådgivere Beliggenhet Adresse: Eksisterende bygning og tomt liggende i Edwin Ruuds vei 34 ved Edwin Ruud Omsorgssenter i Eidsberg kommune Grunnforhold Grunnforholdene på tomten ansees som gode og det kan forventes enkel fundamentering med ringmur og plate på mark. Konf. eget kapittel for fundamentering og bærekonstruksjoner. Det kreves imidlertid at totalentreprenøren knytter til seg nødvendig rådgivning for å få detaljert byggteknisk vurdering, samt vurdering om det er behov for supplerende grunnundersøkelser. Under grunnarbeidene skal det utføres god egenkontroll av entreprenør. Byggherre vil gjøre krav om at arbeidet dokumenteres. Det skal legges til grunn og medtas kostnader for uavhengig kontroll av grunnprosjekteringen Forhold på byggeplassen Det stilles strenge krav til entreprenøren i forhold til sikkerhet og RENT BYGG. Byggearbeidene skal utføres slik at øvrig virksomhet rundt byggeplassen ikke blir hindret eller unødig forstyrret. Entreprenør må ta hensyn til og legge inn nødvendig HMS-hensyn i sin drift. Det er spesielt viktig at entreprenør med sine leverandører kun bruker anviste parkeringsplasser. Videre må aktsomhet utvises slik at utstyr eller bygninger ikke påføres skade. Entreprenøren vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de skader han påfører bygninger eller andre. All transport til og fra området må skje ihht. avtalt adkomst. Arealene som stilles til rådighet skal i hele byggeperioden holdes ryddige og skal inngjerdes. Alt avfall skal fjernes og kjøres til offentlig godkjent fyllplass, og kostnad medtas i totalentreprisetilbudet. Unnlater entreprenøren å utføre denne ryddingen, vil byggherren besørge denne på entreprenørens regning. Ved massetransport skal entreprenøren rengjøre veier og plasser etter eventuell tilgrising. Entreprenøren skal til en hver tid ha en ansvarlig leder/bas på byggeplassen. Denne lederen skal ha fullmakt til å ta beslutninger på vegne av entreprenøren. Han skal ha god erfaring fra lignende arbeid. Denne leder skal i minst mulig utstrekning skiftes ut under byggearbeidene. Dog skal byggherren på forlangende få denne leder erstattet med en annen person dersom dette viser seg nødvendig. 8 av 19

9 Byggherren vil vurdere å ta vare på evt. demontert utstyr som er i god stand. Før demontert utstyr fraktes til avfallsplass, må gjenbruk avklares med byggherren Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: For å sikre en forsvarlig behandling av tilbudsdokumentene ber vi om at tilbudsdokumentene settes inn i perm etter følgende rekkefølge: Skilleark 1 Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold/forutsetninger skal tydelig fremkomme av tilbudsbrevet. Skilleark 2 Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner jfr. kap. 3 Skilleark 3 Tilbudsbeskrivelse Skilleark 4 Tilbudsskjema Skilleark 5 Skilleark 6 Øvrige vedlegg Bilag 1 HMS egenerklæring Bilag 2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Bilag 3 Egenerklæring om FNs barnekonvensjon 3 Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring. 3.1 Art og omfang Eidsberg kommune skal rive eks. bygg på byggetomten og bygge ny barnehage for Edwin Ruud Barnehage. Arbeidene er delt i to entrepriser: E1 omfatter riving og komplett sanering av eks. bygninger. E2 omfatter komplett nybygg med utomhusanlegg. Det skal legges til rette for universell utforming og forskriftsmessige fasiliteter for barn og personell. Adkomst og forbindelse mellom 1. etasje og 2. etasje tilrettelegges for bevegelseshemmede. Se vedlagt byggeprogram. 3.2 Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere Byggherre: Eidsberg kommune Oppdragsgiver: Eidsberg kommune Prosjekterende: Prosjekteringsleder (PRL): Fredrikstad Byggettersyn AS Arkitekt (ARK): Arkitekturverket AS Byggeteknisk rådgiver (RIB): Inoventio AS VVS-teknisk rådgiver (RIV): Opstad & Andersen AS Elektroteknisk rådgiver (RIE): Rådgiverkontoret AS Brannteknisk rådgiver (RIBr): Brannplan Norge Gjennomføring/entrepriseform Byggherren forespør om en separat entreprise for riving av 3 stk. eks. bygg på tomten og en totalentreprise for hele nybygget. Totalentreprenøren for nybygget kan også om ønskelig gi pris på riving. Totalentreprenør skal prise komplett hovedrigg- og drift for alle fag/arbeider. Sum føres i prisskjema Entrepriseplan Prosjektet gjennomføres som totalentreprise for nybygget og med riveentreprisen som separat entreprise eller evt. som underentreprise for totalentreprisen. 9 av 19

10 Følgende entrepriseinndeling gjelder for prosjektet : Rivearbeider. Totalentreprise med alle bygningsmessige arbeider og alle tekniske fag, samt felles rigg Ansvarlig søker Arkitekten er ansvarlig søker frem til totalentreprenøren overtar videre prosjekterings- og søkeransvar Fremdrift Byggestart for prosjektet kan skje så snart saken er blitt ferdigbehandlet av byggherren og det er tegnet kontrakt med entreprenør for utførelse av arbeidet. Byggherren har forutsatt følgende fremdrift: Riving: Juli - august 2015 Byggestart: August-september 2015 Det forutsettes at alle rivearbeider er utført før totalentreprenøren starter med grunnarbeider for nybygget. I forbindelse med oppstart av grunnarbeidene skal det etableres en sikker inngjerdet byggeplass, med låsbare porter for ut- og inntransport. Ferdigstillelse: Innen 1. juli 2016 Det legges opp til byggvask og ferdigbefaring innen og nødvendig innreguleringer, utprøvinger og utbedringer av evt. feil og mangler innen endelig ferdigstillelse senest 1. juli Juli 2016 er avsatt til prøvedrift, gjennomgang av FDV-dokumentasjon og opplæring av driftspersonell, for endelig overlevering innen 1. august Byggesaksbehandling. Det foreligger godkjent rammetillatelse. Entreprenøren overtar som ansvarlig søker (SØK) og søker om igangsettingstillatelse så snart søknadsgrunnlaget er klart. 3.3 Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget. Generelle betingelser fra byggherre. (Dette dokument "bok 0") Byggeprogram fra Arkitekt og Fagrådgivere Situasjonsplan UTOMHUSPLAN PLAN 1. ETASJE PLAN 2-ETASJE SNITT FASADER PERSPEKTIV Branntegning plan 1.etasje Branntegning plan 2.etasje 3.4 Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i forhold til HMS - lovgivninger i byggefasen og i etterfølgende driftsfase av Mysen vgs. HMS- koordinator for utførelsesfasen (ref. Byggherreforskriften) tillegges totalentreprenør som utarbeider en felles HMS-plan for gjennomføringen. Under- og sideentreprenører som deltar i prosjektet plikter å bidra positivt i HMS-arbeidet ved planlegging og gjennomføring av egne arbeider på byggeplassen. Bilag nr. 1 skal fylles ut og legges ved tilbudet. 10 av 19

11 3.4.2 Rent Tørt Bygg Konkurransegrunnlag Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Tørt Bygg prinsippet i samsvar med RIF's Rent Tørt Bygg veilederen og vedlagte retningslinjer og krav utarbeidet av Fredrikstad Byggettersyn AS.. Dette betyr at alle arbeidsoperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding av forurensende stoffer, byggstøv o.l. i bygget. Dersom entr. ikke følger avtalte/pålagte rutiner for Rent Tørt Bygg vil det medføre en mulkt på kr.5.000,- pr. brudd som blir skriftlig varslet, samt en angitt dagmulkt frem til forholdet er rettet og godkjent. Redegjørelse for gjennomføring skal vedlegges tilbudet FDV Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for prosjektet iht. RIF`s FDV norm januar 2001: FDVdokumentasjon for bygninger. Entreprenør skal utarbeide og/eller fremskaffe relevant dokumentasjon som legges rett inn i byggherrens FDV-program FAMAC for alle leveranser. I tillegg skal komplett FDV-dokumentasjon leveres elektronisk på minnepenn. Oppbygging/organisering av FDV-dokumentene skal være iht. NS 3456 og dokumentene skal leveres komplette og nødvendig opplæring skal gjennomføres før overtakelse. NB! Bygget blir ikke overtatt før godkjent FDV-dokumentasjon er levert og opplæring av driftspersonell er gjennomført. Dagmulkter vil da påløpe uavkortet inntil dette er oppfylt. 3.5 Sosiale og etiske krav For anskaffelser i Eidsberg kommune er det vedtatt at det i enhver anskaffelse skal det tas hensyn til etiske og sosiale krav. Leverandører til Eidsberg kommune skal følge regler og krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø slik dette er beskrevet i sentrale FN konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Byggherren kan be om relevant dokumentasjon på at nevnte regler etterfølges. Der det er stilt relevante krav forbeholder Byggherren seg retten til å foreta kontroller. Bilag nr. 2 og 3 skal fylles ut og legges ved tilbudet, og skal være en del av kontraktsbestemmelsene Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) Det er vedtatt at det for virksomheter i bransjer med klart definert behov for lærlingeplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, stilles krav til at virksomhetene skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og jevnlig ta inn lærlinger så langt det er mulig/behov E-faktura Det er planer om å ta i bruk e-faktura for leverandører av kommunale tjenester, men det er foreløpig ikke fastsatt noen kjent dato for gjennomføring av dette i Eidsberg kommune. Valgt leverandør må imidlertid være i stand til å levere elektroniske fakturaer på standard format innen 3 måneder etter et nærmere varsel om dette blir gitt. Kommunen vil ikke stille krav til hvilken meldingssentral leverandør benytter. For leverandører som ikke selv kan levere faktura i standardisert format, vil meldingssentralene kunne foreta konvertering til korrekt format. For bruk av meldingssentral gjelder prinsippet om at partene selv bærer sine kostnader på hver side av løsningen. 11 av 19

12 4 Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) 4.1 Obligatorisk Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system Dokumentasjonskrav Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er eldre en seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er eldre enn seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp 4.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest HMS-egenerklæring (Se bilag 1 til konkurransegrunnlaget) 4.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette for de 3 (tre) siste årene. oppdraget/kontrakten Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 4.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha den nødvendige kapasitet og kompetanse for å gjennomføre oppdraget Entreprenøren skal inneha kompetanse og erfaring med byggesaker i tiltaksklasse 2. Leverandøren skal ha den nødvendige erfaringen Erfaring fra offentlige bygg dokumenteres Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres Leverandøren skal ha et velfungerende HMS-system Alternativt: Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget og opplysninger om relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Referanseliste fra 3 relevante prosjekter innenfor de 10 siste år. Bedriften skal ha sentral godkjenning eller sannsynliggjøre lokal godkjenning i nødvendig tiltaksklasse. Beskrivelse av rutiner og systemer som dokumenterer at kravene oppfylles (maks 2 sider) Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- og miljøledelsessystem iht. ISO 9001 og/eller ISO 13485, EMAS eller tilsv. 3.-partverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. HMS-Egenerklæring (som vedlegg 1) Beskrivelse (maks 2 sider) av bedriftens policy, rutiner og systemer knyttet til produktvalg av råvarer og leverandører, arbeid med kjemikalier innhold, håndtering og minimering eller gjenvinning av emballasje. Alternativt: Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem iht. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende 3.partsverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. 12 av 19

13 5 Tildelingskriterier Konkurransegrunnlag Tildelingen skjer utfra følgende kriterier og vekting: Laveste totalpris, vektes 60 % Referanser/erfaring - gjennomføringsevne, vektes 40 % 5.1 Priser og kostnader Prisene skal oppgis i NOK på vedlagte skjema for tilbudspriser eks. mva. Prisene oppgitt i prisskjema skal inkludere tillegg for prisstigning i kontraktsperioden. Eventuelle prisjusteringer og andre forhold skal være prissatt og inkludert i totalprisen. Forbehold som ikke er opplistet i følgebrevet til tilbudet vil ikke være gjeldende. Prisene skal inneholde frakt, nødvendig emballasje og utgifter til egen administrasjon, opplæring, feriepenger skatter og avgifter. Etterspurte enhetspriser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet/prisskjemaet. Det som er spesifisert skal være tatt med i tillegg til de ytelser og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiver eller som har fremkommet på tilbudsbefaring. Alle etterspurte delpriser og entrepriser skal være utfylt. Unnlatelse er grunnlag for avvisning av tilbudet. 6 Generelle kontraktsvilkår 6.1 Kontraktsbestemmelser Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud og forhandlinger. Avtalen, dette konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud og prisskjema vil inngå som en del av kontrakten. Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. Kontraktsbestemmelser for oppdraget vil være NS 8407: 2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med følgende endringer: Pkt. 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet. Pkt. 37 Tillegg: Overtagelse Før overtagelse av kontraktsarbeider med ansvarsrett iht. plan- og bygningslovgivningen skal entreprenøren levere signert kontrollerklæring og sørget for brukstillatelse, levert FDV-dokumentasjon og gjennomført nødvendig opplæring av skolens driftspersonell. 13 av 19

14 7 Prisskjema 7.1 RIVING Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell: Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført entreprise for: 1 Rigg, inkl. nødv. sikring og byggeplassgjerde kr. 2 Riving komplett, inkl. grunnmurer og fundamenter kr. 3 Sanering og sikring av eks. rør, kabler, etc. kr. 4 Diverse egendefinerte arbeider og kostnader kr SUM kr % M.V.A. kr.. SUM TOTALT KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 14 av 19

15 7.2 NYBYGG Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell. Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført i entreprise for: 1 Rigg og drift (komplett hovedrigg og drift) kr. 2 Bygningsmessige arbeider inkl. massivtre kr. 3a Ventilasjonsarbeider kr. 3b Rør- og Sanitærarbeider kr. 4 Elektroinstallasjoner kr. 5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner kr. 6 Andre installasjoner kr. 7 Utomhusarbeider kr SUM ENTREPRISEKOSTNADER, eks. mva. kr % M.V.A. kr... SUM TOTALT inkl. mva. KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 15 av 19

16 Adresse: Postnr./sted: Kontaktperson: Tlf./mobil: E-post: 7.3 Underentreprenørliste Entreprenør skal oppgi de underentreprenørene som vil bli benyttet for alle aktuelle fag. Underentreprenør Fag 16 av 19

17 Bilag 1 - HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr. Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 17 av 19

18 Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskrift av nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver krever at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver vil gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver og leverandør hver for seg kan kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som gis i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjepart skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelser etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 18 av 19

19 Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter I samsvar med bestemmelsene i bestemmelsene i FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjonen nr. 138 vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som oppdragsgiver bestemmer, så lenge denne ikke er urimelig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved manglende utbedring kan det kreves bøter (etter angitt størrelse). Bøtene skal være forholdsmessige med type og omfang av bruddene. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i forhold til bruddet, og i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd på nevnte punkter, eller ved manglende oppretting, kan oppdragsgiver heve kontrakten. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 19 av 19

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Østfold fylkeskommune 2010 INVITASJON TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE GLEMMEN VGS SANERING OG UTBEDRING AV AVLØPSANLEGG TIL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE. Østfold fylkekommune, Regnskap og innkjøpsseksjonen Postadresse:

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE

KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE KONKURRANSESGRUNNLAG FOR KJØP AV TRANSPORTABLE HVILE- OG TOALETTBRAKKER OPPLAND FYLKESKOMMUNE Tilbudsfrist: 3. september kl. 12.00 1 1 GENERELL BESKRIVELSE 1.1 Oppdragsgiver Oppland fylkeskommune har i

Detaljer

Halden Kommune. Drift av kafeteria i Busterudgata Eldresenter. Reservert kontrakt

Halden Kommune. Drift av kafeteria i Busterudgata Eldresenter. Reservert kontrakt Halden Kommune Drift av kafeteria i Busterudgata Eldresenter Reservert kontrakt - 1 - Innhold Del 1 Generell beskrivelse... 3 1.1 VEDSTÅELSESFRIST.... 3 1.2 TILBUDSBEFARING... 3 1.3 FRIST FOR INNLEVERING

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kjøp av rådgiving og prosjekteringstjenester innen fagområdet elektrotekniske anlegg. Rammeavtale for Statens vegvesen Region midt Dokumentets dato: 5.10.2010

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver.

Andre rådgivere Ansvarlig byggeplassleder: Eventuelle endringer i prosjektadministrasjon og prosjekteringsteam skal godkjennes av oppdragsgiver. Prosjektadministrasjon/ prosjektering Totalentreprenørens faste prosjektadministrasjon vil være: Prosjektleder HMS-koordinator prosjektering: HMS-koordinator gjennomføring Prosjekteringsleder Ansvarlig

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

ELEKTRO - ENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER

ELEKTRO - ENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER Østfold fylkeskommune 2012/.. KONKURRANSEGRUNNLAG BYGG OG ANLEGGSARBEIDER ELEKTRO - ENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER TIL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE NYTT KJØKKEN OG SPISE-/ALLROM VED SKJEBERG FOLKEHØYSKOLE Østfold

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

RIVING AV 3 MINDRE BYGG VED MYSEN VGS.

RIVING AV 3 MINDRE BYGG VED MYSEN VGS. Østfold fylkeskommune TILBUDSKONKURRANSE RIVING AV 3 MINDRE BYGG VED MYSEN VGS. Konkurransegrunnlag Oppdragsgiver: EIENDOMSSEKSJONEN I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Innleveringsfrist, den 21.01.13 kl. 12.00 1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av byggevarer. Del 1 Tilbudsinnbydelse

Rammeavtale for kjøp av byggevarer. Del 1 Tilbudsinnbydelse 2014/9958 Rammeavtale for kjøp av byggevarer Del 1 Tilbudsinnbydelse Østfold Fylkeskommune Økonomi- og eiendomsstaben, Innkjøpsseksjonen Postboks 220 1702 Sarpsborg Oscar Pedersens vei 39 Sarpsborg Org.nr.:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Ny veghistorisk utstilling ved Norsk vegmuseum Dokumentets dato: 29.02.12. Saksnummer: 2012010029 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I -

Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Innbydelse til konkurranse - konkurransegrunnlagets del I - Tilbud nr: 490380 Heisanlegg 1 Orientering Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, etter reglene i NS 3430 Alminnelige

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400

Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG. Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole. Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Buskerud fylkeskommune KONKURRANSEGRUNNLAG Ny teatersal ved Ringerike Folkehøgskole Tilbudsfrist: 25. april 2011 klokken 1400 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for konsulenttjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS Dokumentets dato: 28.02 2012 Saksnummer: 2012021795 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NY TANNKLINIKK ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER. Østfold fylkeskommune TIL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE VED MYSEN VGS.

NY TANNKLINIKK ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER. Østfold fylkeskommune TIL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE VED MYSEN VGS. Østfold fylkeskommune 04.11.2015 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER TIL ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE NY TANNKLINIKK VED MYSEN VGS. Østfold fylkeskommune, Eiendomsseksjonen Postadresse:

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER Oppdragsgiver Balsfjord Kommune Rapporttype Konkurransegrunnlag for utbygging anlegg for bergvarmepumpe ved Storsteinnes 2015-04-29 IMPLEMENTERING AV VARMEPUMPEANLEGG BOK 1 TILBUDSSKJEMAER BOK 1 TILBUDSSKJEMAER

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg

KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg KONKURRANSEGRUNNLAG Totalentreprise Landvik skole Riving og nybygg Grimstad kommune Side 2 av 9 Vedlegg nr 1 - Tilbudsskjema 1. Minsteav og kvalifikasjonsav jmf 4.1 og 4.2 Krav Dokumentasjon Vedlegg nr

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyr til plateverksted til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014

VA-rehabilitering Bleikeråsen. Konkurransegrunnlag del I. Tilbudsforespørsel. Asker mai 2014 VA-rehabilitering Bleikeråsen Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel Asker mai 2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT1303 VA-rehabilitering Bleikeråsen Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE

ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Konkurransegrunnlag Del 1 KONKURRANSEBESTEMMELSER ANBUDSKONKURRANSE TOTALENTREPRISE Kviltorp gamle skole Miljøsanering og riving 00 11.04.2014 Tilbudsgrunnlag TMR HR Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontr.

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del 1

Konkurransegrunnlag. Del 1 20140402 Konkurransegrunnlag 1 Berg Skole, Ny Ventilasjon, div. bygningstekniske og elektroarbeider 11.04.2014 Konkurransegrunnlag Del 1 BERG SKOLE Ny ventilasjon, diverse bygningstekniske- og elektroarbeid

Detaljer

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Søknadsmappe. Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Vedlegg 1 Søknadsmappe Prekvalifisering for totalentreprise Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato:

Kirkelig Fellesråd i Trondheim. Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B. Utgave: 1 Dato: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B Utgave: 1 Dato: 2014-09-01 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav dokument B 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Konkurranseregler... 2 1.1 Generelle konkurranseregler...

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området Konkurransegrunnlag for for kjøp av Rapport om skyggekast fra vindturbiner og forslag til NVEs forvaltningspraksis på området For levering til NVE Saksnummer: 201201606 Konkurransegrunnlag anskaffelser

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter Lov om offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser, del I og del II BLIKKENSLAGER- OG VENTILASJONSTJENESTER SAMT NOE MATERIELL TIL UNIVERSITETSSYKEHUSET

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771)

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til nye Jessheim videregående skole (prosjektnummer 36771) Konkurransegrunnlag 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem

KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem KONKURRANSEGRUNNLAG Heis nr 2 ved Vestvågøy sykehjem Ny heis ved: Anleggsadresse: Vestvågøy Sykehjem 8372 Gravdal Tilbudsfrist: 17. oktober 2016 Klokken 1200. Heis nr 2 ved Vestvågøy Sykehjem side 1 Innhold

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer