EDWIN RUUD BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDWIN RUUD BARNEHAGE"

Transkript

1 Eidsberg kommune ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG

2 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE Reguleringsmessige forhold Alminnelige regler for konkurransen Oppdragsgiver Anskaffelsesprosedyre Befaring Omkostninger Språkkrav Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget Innkjøpsvilkår Kontraktsbestemmelser Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Forbehold Tilbudsfrist Innlevering av tilbud Tilbudsåpning Vedståelsesfrist Avlysning av konkurransen Krav til tilbudet Generelt Tilbudets utforming Redusert utbygging Forbehold og avvik Andre entrepriser LCC-beregninger BIM Tiltransport Beliggenhet Grunnforhold Forhold på byggeplassen Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring Art og omfang Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere... 9 Gjennomføring/entrepriseform Entrepriseplan Ansvarlig søker Fremdrift Byggesaksbehandling Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Rent Tørt Bygg FDV Sosiale og etiske krav Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) E-faktura Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) Obligatorisk Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Tildelingskriterier Priser og kostnader Generelle kontraktsvilkår Kontraktsbestemmelser av 19

3 7 Prisskjema RIVING NYBYGG Underentreprenørliste Bilag 1 - HMS-egenerklæring Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter av 19

4 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 1.1 Reguleringsmessige forhold. Tomten er regulert til offentlig institusjon, barnehage. Prosjektet er i tråd med reguleringsplanen. Det tas imidlertid forbehold om at omsøkt prosjekt vedtas. Stadfestet reguleringsplan og rammetillatelse vil være en forutsetning for gjennomføringen. Tomt og arrondering. NYBYGG 1. etasje 2. etasje sum Brutto areal m2 BTA iht. plantegning. NB! Fløy C skal ikke bygges nå. 1207m 2 457m m 2 Tomteutnyttelsen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Edwin Ruud Barnehage er en eksisterende barnehage i full drift beliggende på samme tomt og med delvis samme fotavtrykk som den helt nye planlagte barnehagen. Planlagt barnehage vil ved full utbygging gi et helhetlig tilbud til 6 avdelinger med 2 x14 plasser for små barn (1-3 år) og 4 x 24 barn over 3 år, men foreløpig skal fløy C ikke bygges. Dagens barnehage må rives for å gi plass til nybygget. Tegnet nybygg er delt inn i 3 fløyer (A, B og C), plassert omkring et sentralt volum (D). Hver av fløyene A, B og C utgjør to avdelinger, speilvendt om en felles kjerne bestående av kjøkken og toalett/stellerom. Avdelingene går over én etasje og har pulttak med loft for ventilasjon over halve arealet og åpent opp til himling fra oppholdsarealene. NB! Det er imidlertid vedtatt at fløy C ikke skal bygges nå. Midtbygget (D) henvender seg mot eksisterende parkeringsplass og utgjør felles hovedinngang for personalet, samt levering og henting av barn. Bygget går over to etasjer med flatt tak og består av et felles oppholdsrom for motorisk lek i 1. Etg. ( Fellestorget ) og administrasjon med arbeidsplasser, møte-/pauserom og garderober i 2. Etg. Teknisk rom på tak. Utomhus: Nye p-plasser til barnehagen er tilrettelagt på eks. p-plass i nord. Parkeringsarealet ligger på et høyere nivå enn nytt inngangsparti. Det må etableres en ny rampe og trapp ned til hovedinngangen. Den nye situasjonsplanen for øvrig er i prinsippet lik eksisterende, slik at fløy B ligger som en avgrensning mellom utearealet for de små barna i sørøst og de større barna i sørvest. Eksisterende lekeareal i øst skal i sin helhet bevares. Noen lekeapparater på vestsiden skal flyttes og gjenbrukes. Sonen for de største barna får en ny pergola hvor de kan søke le for vind og sterk sol. Den kan også romme aktiviteter og samlingsstunder. Sandbassenget er den aktive sonen for lek og utfoldelse. De minste barna får noen nye lekeapparater. Vognskurets sentrale plassering gjør at det blir flere ulike soner og rom hvor barna kan utfolde seg. Det er asfalt/belegg rundt hele bygget slik at det er lett tilgjengelig for vedlikehold og for evakuering/rømning. Adkomst via port fra syd er beholdt, slik at frakt av større gjenstander inn på området er mulig. Uteområdet er omkranset av flere store trær som gir beskyttelse for sterk sol om sommeren. NB! Som følge av vedtaket om at fløy C ikke skal bygges nå blir utomhusarealet utvidet tilsvarende og må medregnes med en enkel oppbygging i form av gressplen el. tilsvarende. Prosjektstatus/Arkitektur Prosjektet er utviklet fram til forprosjekt for alle fag, som underlag for totalentrepriseforespørsel. Nærmere beskrivelse fremkommer av BOK 1. 4 av 19

5 2 Alminnelige regler for konkurransen. 2.1 Oppdragsgiver Eidsberg kommune har som oppgave å være en lokal utviklingsaktør og har bl.a. ansvar for utbygging av offentlige barnehager. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Eidsberg kommune v/frank Bjøringsøy Postadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Besøksadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen e-post: Telefon: og Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen reguleres av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 med de siste endringer, og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 med siste endringer. For denne anskaffelsen gjelder forskriftenes del I og II, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren for «konkurranse med forhandling» som 1-trinns prosedyre, dvs. at alle interessenter kan levere tilbud uten prekvalifisering. For tilbydere som er vurdert kvalifisert og tilbudet oppfyller alle krav, vil av oppdragsgiver bli vurdert til den videre konkurransen. Oppdragsgiver kan bestemme at forhandlingene skal gjennomføres i flere faser, og å redusere antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. 2.3 Befaring Befaring vil finne sted Onsdag kl Oppmøtested: Edwin Ruud Barnehage i Eidsberg. 2.4 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, forhandlinger, tester eller lignende, samt befaringer. 2.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten. 2.6 Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget inneholder feil eller uklarheter, kan han pr mail be om tilleggsopplysninger. Spørsmål kan rettes til Navn: Byggettersyn AS v/atle R. Bjørge Besøksadresse: Pancoveien 22, 1624 Gressvik. e-post: Telefon: eller Oppdragsgiver kan gi tilleggsinformasjon (rettelser, suppleringer eller endringer) til konkurransegrunnlaget. Som følge av at konkurransegrunnlaget er tilgjengelig elektronisk på vil også alle tilleggsopplysninger bli tilgjengeliggjort og distribuert samtidig pr. e-post til de som har registrert interesse via doffin.no 5 av 19

6 2.7 Innkjøpsvilkår Oppdragsgiver legger til grunn: - Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (endret ved lov av 30. juni 2006). - Forskrifter om offentlig anskaffelser, fastsatt ved kgl. Res. 7. april 2006, med siste endringer. 2.8 Kontraktsbestemmelser - Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud. - Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. - NS 8407:2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt for Totalentreprise vil bli benyttet som avtaledokument ved kontraktsinngåelse med endringer jfr. pkt. 5.1 i konkurransegrunnlaget. 2.9 Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Byggherren forutsetter og krever at konkurransegrunnlaget prises som tegnet og beskrevet, men uten bygging av fløy C nå. Alternative tilbud/løsninger kan gis som separat tilbud, og drøftes i senere forhandlinger før endelig evaluering. Tekniske anlegg skal medregnes forberedt for evt. senere utbygging av fløy C. Merkostnader ifm. forberedelse og nødvendig dimensjonering av de tekniske anleggene for evt. senere utbygging av fløy C skal prises i egen opsjon, som beskrives og spesifiseres i eget separat vedlegg til tilbudet Forbehold Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. For øvrig er det anledning til å ta forbehold i forhold til ytelsesbeskrivelsen. Slike forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Det skal klart fremkomme hvilke konsekvenser forbeholdet har til tilbudet mht. pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest innen kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Innlevering av tilbud Tilbudet, fullstendig utfylt, sendes/leveres i lukket konvolutt/forsendelse merket Edwin Ruud Barnehage - Nybygg til: Navn: Besøksadresse: Eidsberg kommune, Servicekontoret Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. Tilbudet skal leveres i 1 stk. eksemplarer + 1 stk. eksemplar elektronisk på minnepenn. Den elektroniske versjon skal være identisk med papirversjonen. I tillegg skal det leveres en "sladdet" versjon av tilbudet Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende i 3 mnd. fra tilbudsfristen den Vedståelsesfrist er da den Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen uten å betale erstatning til tilbyderne dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 6 av 19

7 2.16 Krav til tilbudet Generelt - Tilbudet skal baseres på beskrivelsen fra Arkitekt/Fagrådgivere samt øvrig dokumentasjon i dette dokument. - Totalentreprenørens tilbud skal være komplett inklusive alle ytelser som er nødvendige for å kunne levere et komplett prosjekt. Kravspesifikasjonen angir definerte krav til leveranser og deler. I den grad spesifikasjoner ikke fremgår av dokumentet er det entreprenørens ansvar å medta komplett prosjekt basert på foreliggende tegninger, skjemaer, lover, forskrifter og norske standarder Tilbudets utforming - Tilbudet skal utformes i henhold til de retningslinjer og krav som er gitt i konkurransegrunnlaget, og settes opp i samsvar med opplysninger og informasjon vi har bedt om. Nummerering i tilbudet skal være lik nummereringen i konkurransegrunnlaget. - Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal være datert og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte tilbyder. - Tilbudssum skal opplyses i tilbudsbrevet. Del-pris for entr. E1 Riving og for E2 Nybygg skal fremkomme separat i tilbudsbrevet. Det er opp til entr. å gi tilbud på en eller begge entreprisene E1 og/eller E2. - Evt. forbehold eller avvik fra tilbudsgrunnlaget skal inntas i tilbudsbrevet. Det er tillatt med spesifikke henvisninger til utfylt tilbudsgrunnlag. - Tilbudspriser/sum skal gis i tilbudssammenstillingen i prisskjemaet. - Tilbudsskjemaet/prisskjemaet skal være datert, underskrevet og stemplet med foretakets navn. - Dersom tilbyder ønsker å gi detaljspesifikasjon og priser ut over det som fremgår av skjemaet, skal dette identifiseres og gis i tilbudsbrevet eller i eget skjema Redusert utbygging Kommunen har vedtatt en redusert utbygging av prosjektert barnehage, hvor fløy C foreløpig utgår. Tilbyderne må således i samarbeid med arkitekten tilby en midlertidig (mulig permanent) løsning for den berørte gavl-veggen, slik at den fremstår som ferdig og med en varig løsning som harmonerer med øvrige fasader og innvendig utforming og funksjoner. Nødvendige medregnet tiltak ifm. dette skal beskrives og medregnes i tilbudet, og spesifiseres i eget vedlegg til tilbudsbrevet Forbehold og avvik Dersom tilbyderen mener at konkurransegrunnlaget inneholder bestemmelser som er uakseptable, eller at kravspesifikasjonen er uklar eller ufullstendig, skal tilbyderen ikke ta forbehold mot eller forsøke å presisere eller utdype innholdet i konkurransegrunnlaget, da en slik fremgangsmåte vil kunne føre til at tilbudet må avvises. I stedet skal tilbyderen stille spørsmål slik at oppdragsgiver får mulighet til å presisere, utfylle eller endre konkurransegrunnlaget i god tid før tilbudsfristens utløp. Eventuelle forbehold og avvik (ut over redusert utbygging ved at fløy C utgår) skal beskrives i tilbudsbrevet. Alle forbehold og avvik skal være presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. Dersom det foreligger motstridende opplysninger i tilbuds-/prisskjemaet og i tilbudsbrevet, har opplysninger i tilbudsbrevet forrang. Ved evt. motstridende opplysninger i generell del "bok 0" og i underliggende faglige del-beskrivelser har opplysninger i "bok 0" forrang. Ved motstrid mellom papir- og elektronisk versjon har papirversjonen forrang. Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort, se lov 19.mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 23 tredje avsnitt, jf. forskrift av 7.april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5. Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentlighetsloven av 19

8 Andre entrepriser Konkurransegrunnlag Det skal ikke innhentes andre entrepriser enn E1: Riving og E2: Nybygg. Møbler og annet løst inventar anskaffes av bruker og inngår ikke i totalentreprisen LCC-beregninger. LCC-beregninger (livssykluskostnader) ønskes vurdert (ikke et krav), og det er ønskelig at tilbyder gjør alternative vurderinger av dette ut over beskrevet tilbudsgrunnlag mht. energiberegning og livssykluskostnader i forhold til kost/nytte for gulv-, tak- og veggtykkelser for ekstra isolering, alt. vinduskvaliteter, ekstra styringsmuligheter for lys, varme og ventilasjon, etc. Alternative løsninger med beregnet kostnader og besparelser i denne sammenheng vil bli vurdert ifm. endelig pris ved evaluering av tilbudene BIM Det er ønskelig (ikke et krav) at tilbydere som har kompetanse og erfaring med bruk av BIM vurderer bruk av det i dette prosjektet og belyser evt. ekstra kostnader med det i en egen separat opsjons-pris i tilbudsbrevet Tiltransport Det forutsettes at totalentreprenøren tiltransporteres nåværende arkitekt og ansvarlig søker fra Arkitekturverket v/heidi Sommerstad, slik at det videreføres en stor grad av kontinuitet og forutsigbarhet i prosjektet. Arkitekturverket innehar de nødvendige ansvarsretter for å stå ansvarlig i prosjektet. Kfr. vedlagt tilbud ift. prosjekteringstjenester. Byggherren innhenter selv fastpristilbud fra arkitekt, som senere tiltransporteres valgt totalentreprenør. Øvrige rådgivere i prosjektet vil bli engasjert videre av byggherren og kan således ikke tiltransporteres totalentreprenøren, som da må engasjere andre egne rådgivere Beliggenhet Adresse: Eksisterende bygning og tomt liggende i Edwin Ruuds vei 34 ved Edwin Ruud Omsorgssenter i Eidsberg kommune Grunnforhold Grunnforholdene på tomten ansees som gode og det kan forventes enkel fundamentering med ringmur og plate på mark. Konf. eget kapittel for fundamentering og bærekonstruksjoner. Det kreves imidlertid at totalentreprenøren knytter til seg nødvendig rådgivning for å få detaljert byggteknisk vurdering, samt vurdering om det er behov for supplerende grunnundersøkelser. Under grunnarbeidene skal det utføres god egenkontroll av entreprenør. Byggherre vil gjøre krav om at arbeidet dokumenteres. Det skal legges til grunn og medtas kostnader for uavhengig kontroll av grunnprosjekteringen Forhold på byggeplassen Det stilles strenge krav til entreprenøren i forhold til sikkerhet og RENT BYGG. Byggearbeidene skal utføres slik at øvrig virksomhet rundt byggeplassen ikke blir hindret eller unødig forstyrret. Entreprenør må ta hensyn til og legge inn nødvendig HMS-hensyn i sin drift. Det er spesielt viktig at entreprenør med sine leverandører kun bruker anviste parkeringsplasser. Videre må aktsomhet utvises slik at utstyr eller bygninger ikke påføres skade. Entreprenøren vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de skader han påfører bygninger eller andre. All transport til og fra området må skje ihht. avtalt adkomst. Arealene som stilles til rådighet skal i hele byggeperioden holdes ryddige og skal inngjerdes. Alt avfall skal fjernes og kjøres til offentlig godkjent fyllplass, og kostnad medtas i totalentreprisetilbudet. Unnlater entreprenøren å utføre denne ryddingen, vil byggherren besørge denne på entreprenørens regning. Ved massetransport skal entreprenøren rengjøre veier og plasser etter eventuell tilgrising. Entreprenøren skal til en hver tid ha en ansvarlig leder/bas på byggeplassen. Denne lederen skal ha fullmakt til å ta beslutninger på vegne av entreprenøren. Han skal ha god erfaring fra lignende arbeid. Denne leder skal i minst mulig utstrekning skiftes ut under byggearbeidene. Dog skal byggherren på forlangende få denne leder erstattet med en annen person dersom dette viser seg nødvendig. 8 av 19

9 Byggherren vil vurdere å ta vare på evt. demontert utstyr som er i god stand. Før demontert utstyr fraktes til avfallsplass, må gjenbruk avklares med byggherren Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: For å sikre en forsvarlig behandling av tilbudsdokumentene ber vi om at tilbudsdokumentene settes inn i perm etter følgende rekkefølge: Skilleark 1 Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold/forutsetninger skal tydelig fremkomme av tilbudsbrevet. Skilleark 2 Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner jfr. kap. 3 Skilleark 3 Tilbudsbeskrivelse Skilleark 4 Tilbudsskjema Skilleark 5 Skilleark 6 Øvrige vedlegg Bilag 1 HMS egenerklæring Bilag 2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Bilag 3 Egenerklæring om FNs barnekonvensjon 3 Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring. 3.1 Art og omfang Eidsberg kommune skal rive eks. bygg på byggetomten og bygge ny barnehage for Edwin Ruud Barnehage. Arbeidene er delt i to entrepriser: E1 omfatter riving og komplett sanering av eks. bygninger. E2 omfatter komplett nybygg med utomhusanlegg. Det skal legges til rette for universell utforming og forskriftsmessige fasiliteter for barn og personell. Adkomst og forbindelse mellom 1. etasje og 2. etasje tilrettelegges for bevegelseshemmede. Se vedlagt byggeprogram. 3.2 Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere Byggherre: Eidsberg kommune Oppdragsgiver: Eidsberg kommune Prosjekterende: Prosjekteringsleder (PRL): Fredrikstad Byggettersyn AS Arkitekt (ARK): Arkitekturverket AS Byggeteknisk rådgiver (RIB): Inoventio AS VVS-teknisk rådgiver (RIV): Opstad & Andersen AS Elektroteknisk rådgiver (RIE): Rådgiverkontoret AS Brannteknisk rådgiver (RIBr): Brannplan Norge Gjennomføring/entrepriseform Byggherren forespør om en separat entreprise for riving av 3 stk. eks. bygg på tomten og en totalentreprise for hele nybygget. Totalentreprenøren for nybygget kan også om ønskelig gi pris på riving. Totalentreprenør skal prise komplett hovedrigg- og drift for alle fag/arbeider. Sum føres i prisskjema Entrepriseplan Prosjektet gjennomføres som totalentreprise for nybygget og med riveentreprisen som separat entreprise eller evt. som underentreprise for totalentreprisen. 9 av 19

10 Følgende entrepriseinndeling gjelder for prosjektet : Rivearbeider. Totalentreprise med alle bygningsmessige arbeider og alle tekniske fag, samt felles rigg Ansvarlig søker Arkitekten er ansvarlig søker frem til totalentreprenøren overtar videre prosjekterings- og søkeransvar Fremdrift Byggestart for prosjektet kan skje så snart saken er blitt ferdigbehandlet av byggherren og det er tegnet kontrakt med entreprenør for utførelse av arbeidet. Byggherren har forutsatt følgende fremdrift: Riving: Juli - august 2015 Byggestart: August-september 2015 Det forutsettes at alle rivearbeider er utført før totalentreprenøren starter med grunnarbeider for nybygget. I forbindelse med oppstart av grunnarbeidene skal det etableres en sikker inngjerdet byggeplass, med låsbare porter for ut- og inntransport. Ferdigstillelse: Innen 1. juli 2016 Det legges opp til byggvask og ferdigbefaring innen og nødvendig innreguleringer, utprøvinger og utbedringer av evt. feil og mangler innen endelig ferdigstillelse senest 1. juli Juli 2016 er avsatt til prøvedrift, gjennomgang av FDV-dokumentasjon og opplæring av driftspersonell, for endelig overlevering innen 1. august Byggesaksbehandling. Det foreligger godkjent rammetillatelse. Entreprenøren overtar som ansvarlig søker (SØK) og søker om igangsettingstillatelse så snart søknadsgrunnlaget er klart. 3.3 Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget. Generelle betingelser fra byggherre. (Dette dokument "bok 0") Byggeprogram fra Arkitekt og Fagrådgivere Situasjonsplan UTOMHUSPLAN PLAN 1. ETASJE PLAN 2-ETASJE SNITT FASADER PERSPEKTIV Branntegning plan 1.etasje Branntegning plan 2.etasje 3.4 Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i forhold til HMS - lovgivninger i byggefasen og i etterfølgende driftsfase av Mysen vgs. HMS- koordinator for utførelsesfasen (ref. Byggherreforskriften) tillegges totalentreprenør som utarbeider en felles HMS-plan for gjennomføringen. Under- og sideentreprenører som deltar i prosjektet plikter å bidra positivt i HMS-arbeidet ved planlegging og gjennomføring av egne arbeider på byggeplassen. Bilag nr. 1 skal fylles ut og legges ved tilbudet. 10 av 19

11 3.4.2 Rent Tørt Bygg Konkurransegrunnlag Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Tørt Bygg prinsippet i samsvar med RIF's Rent Tørt Bygg veilederen og vedlagte retningslinjer og krav utarbeidet av Fredrikstad Byggettersyn AS.. Dette betyr at alle arbeidsoperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding av forurensende stoffer, byggstøv o.l. i bygget. Dersom entr. ikke følger avtalte/pålagte rutiner for Rent Tørt Bygg vil det medføre en mulkt på kr.5.000,- pr. brudd som blir skriftlig varslet, samt en angitt dagmulkt frem til forholdet er rettet og godkjent. Redegjørelse for gjennomføring skal vedlegges tilbudet FDV Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for prosjektet iht. RIF`s FDV norm januar 2001: FDVdokumentasjon for bygninger. Entreprenør skal utarbeide og/eller fremskaffe relevant dokumentasjon som legges rett inn i byggherrens FDV-program FAMAC for alle leveranser. I tillegg skal komplett FDV-dokumentasjon leveres elektronisk på minnepenn. Oppbygging/organisering av FDV-dokumentene skal være iht. NS 3456 og dokumentene skal leveres komplette og nødvendig opplæring skal gjennomføres før overtakelse. NB! Bygget blir ikke overtatt før godkjent FDV-dokumentasjon er levert og opplæring av driftspersonell er gjennomført. Dagmulkter vil da påløpe uavkortet inntil dette er oppfylt. 3.5 Sosiale og etiske krav For anskaffelser i Eidsberg kommune er det vedtatt at det i enhver anskaffelse skal det tas hensyn til etiske og sosiale krav. Leverandører til Eidsberg kommune skal følge regler og krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø slik dette er beskrevet i sentrale FN konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Byggherren kan be om relevant dokumentasjon på at nevnte regler etterfølges. Der det er stilt relevante krav forbeholder Byggherren seg retten til å foreta kontroller. Bilag nr. 2 og 3 skal fylles ut og legges ved tilbudet, og skal være en del av kontraktsbestemmelsene Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) Det er vedtatt at det for virksomheter i bransjer med klart definert behov for lærlingeplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, stilles krav til at virksomhetene skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og jevnlig ta inn lærlinger så langt det er mulig/behov E-faktura Det er planer om å ta i bruk e-faktura for leverandører av kommunale tjenester, men det er foreløpig ikke fastsatt noen kjent dato for gjennomføring av dette i Eidsberg kommune. Valgt leverandør må imidlertid være i stand til å levere elektroniske fakturaer på standard format innen 3 måneder etter et nærmere varsel om dette blir gitt. Kommunen vil ikke stille krav til hvilken meldingssentral leverandør benytter. For leverandører som ikke selv kan levere faktura i standardisert format, vil meldingssentralene kunne foreta konvertering til korrekt format. For bruk av meldingssentral gjelder prinsippet om at partene selv bærer sine kostnader på hver side av løsningen. 11 av 19

12 4 Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) 4.1 Obligatorisk Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system Dokumentasjonskrav Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er eldre en seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er eldre enn seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp 4.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest HMS-egenerklæring (Se bilag 1 til konkurransegrunnlaget) 4.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette for de 3 (tre) siste årene. oppdraget/kontrakten Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 4.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha den nødvendige kapasitet og kompetanse for å gjennomføre oppdraget Entreprenøren skal inneha kompetanse og erfaring med byggesaker i tiltaksklasse 2. Leverandøren skal ha den nødvendige erfaringen Erfaring fra offentlige bygg dokumenteres Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres Leverandøren skal ha et velfungerende HMS-system Alternativt: Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget og opplysninger om relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Referanseliste fra 3 relevante prosjekter innenfor de 10 siste år. Bedriften skal ha sentral godkjenning eller sannsynliggjøre lokal godkjenning i nødvendig tiltaksklasse. Beskrivelse av rutiner og systemer som dokumenterer at kravene oppfylles (maks 2 sider) Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- og miljøledelsessystem iht. ISO 9001 og/eller ISO 13485, EMAS eller tilsv. 3.-partverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. HMS-Egenerklæring (som vedlegg 1) Beskrivelse (maks 2 sider) av bedriftens policy, rutiner og systemer knyttet til produktvalg av råvarer og leverandører, arbeid med kjemikalier innhold, håndtering og minimering eller gjenvinning av emballasje. Alternativt: Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem iht. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende 3.partsverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. 12 av 19

13 5 Tildelingskriterier Konkurransegrunnlag Tildelingen skjer utfra følgende kriterier og vekting: Laveste totalpris, vektes 60 % Referanser/erfaring - gjennomføringsevne, vektes 40 % 5.1 Priser og kostnader Prisene skal oppgis i NOK på vedlagte skjema for tilbudspriser eks. mva. Prisene oppgitt i prisskjema skal inkludere tillegg for prisstigning i kontraktsperioden. Eventuelle prisjusteringer og andre forhold skal være prissatt og inkludert i totalprisen. Forbehold som ikke er opplistet i følgebrevet til tilbudet vil ikke være gjeldende. Prisene skal inneholde frakt, nødvendig emballasje og utgifter til egen administrasjon, opplæring, feriepenger skatter og avgifter. Etterspurte enhetspriser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet/prisskjemaet. Det som er spesifisert skal være tatt med i tillegg til de ytelser og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiver eller som har fremkommet på tilbudsbefaring. Alle etterspurte delpriser og entrepriser skal være utfylt. Unnlatelse er grunnlag for avvisning av tilbudet. 6 Generelle kontraktsvilkår 6.1 Kontraktsbestemmelser Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud og forhandlinger. Avtalen, dette konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud og prisskjema vil inngå som en del av kontrakten. Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. Kontraktsbestemmelser for oppdraget vil være NS 8407: 2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med følgende endringer: Pkt. 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet. Pkt. 37 Tillegg: Overtagelse Før overtagelse av kontraktsarbeider med ansvarsrett iht. plan- og bygningslovgivningen skal entreprenøren levere signert kontrollerklæring og sørget for brukstillatelse, levert FDV-dokumentasjon og gjennomført nødvendig opplæring av skolens driftspersonell. 13 av 19

14 7 Prisskjema 7.1 RIVING Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell: Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført entreprise for: 1 Rigg, inkl. nødv. sikring og byggeplassgjerde kr. 2 Riving komplett, inkl. grunnmurer og fundamenter kr. 3 Sanering og sikring av eks. rør, kabler, etc. kr. 4 Diverse egendefinerte arbeider og kostnader kr SUM kr % M.V.A. kr.. SUM TOTALT KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 14 av 19

15 7.2 NYBYGG Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell. Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført i entreprise for: 1 Rigg og drift (komplett hovedrigg og drift) kr. 2 Bygningsmessige arbeider inkl. massivtre kr. 3a Ventilasjonsarbeider kr. 3b Rør- og Sanitærarbeider kr. 4 Elektroinstallasjoner kr. 5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner kr. 6 Andre installasjoner kr. 7 Utomhusarbeider kr SUM ENTREPRISEKOSTNADER, eks. mva. kr % M.V.A. kr... SUM TOTALT inkl. mva. KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 15 av 19

16 Adresse: Postnr./sted: Kontaktperson: Tlf./mobil: E-post: 7.3 Underentreprenørliste Entreprenør skal oppgi de underentreprenørene som vil bli benyttet for alle aktuelle fag. Underentreprenør Fag 16 av 19

17 Bilag 1 - HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr. Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 17 av 19

18 Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskrift av nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver krever at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver vil gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver og leverandør hver for seg kan kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som gis i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjepart skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelser etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 18 av 19

19 Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter I samsvar med bestemmelsene i bestemmelsene i FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjonen nr. 138 vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som oppdragsgiver bestemmer, så lenge denne ikke er urimelig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved manglende utbedring kan det kreves bøter (etter angitt størrelse). Bøtene skal være forholdsmessige med type og omfang av bruddene. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i forhold til bruddet, og i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd på nevnte punkter, eller ved manglende oppretting, kan oppdragsgiver heve kontrakten. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 19 av 19

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 13/6125 Tilbudsfrist: 10.09.2013 kl. 12:00 Avtaleperiode: 4 år, med

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin

KONKURRANSEGRUNNLAG. vedr. Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Saksnummer: 11/445 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr Grafisk Digital Fargetrykkmaskin Tromsø, den 16.3.2011 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1 Oppdraget... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål og

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved:

Konkurransegrunnlag. for åpen anbudskonkurranse ved: Bedriftsnavn: Havforskningsinstituttet Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved: Leie av tre kombinerte ringnot/trålfartøy til mengdeestimering av Norsk vårgytende sild under gyteinnsiget i 2015.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer