EDWIN RUUD BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EDWIN RUUD BARNEHAGE"

Transkript

1 Eidsberg kommune ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG

2 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE Reguleringsmessige forhold Alminnelige regler for konkurransen Oppdragsgiver Anskaffelsesprosedyre Befaring Omkostninger Språkkrav Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget Innkjøpsvilkår Kontraktsbestemmelser Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Forbehold Tilbudsfrist Innlevering av tilbud Tilbudsåpning Vedståelsesfrist Avlysning av konkurransen Krav til tilbudet Generelt Tilbudets utforming Redusert utbygging Forbehold og avvik Andre entrepriser LCC-beregninger BIM Tiltransport Beliggenhet Grunnforhold Forhold på byggeplassen Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring Art og omfang Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere... 9 Gjennomføring/entrepriseform Entrepriseplan Ansvarlig søker Fremdrift Byggesaksbehandling Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Rent Tørt Bygg FDV Sosiale og etiske krav Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) E-faktura Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) Obligatorisk Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Tildelingskriterier Priser og kostnader Generelle kontraktsvilkår Kontraktsbestemmelser av 19

3 7 Prisskjema RIVING NYBYGG Underentreprenørliste Bilag 1 - HMS-egenerklæring Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter av 19

4 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE 1.1 Reguleringsmessige forhold. Tomten er regulert til offentlig institusjon, barnehage. Prosjektet er i tråd med reguleringsplanen. Det tas imidlertid forbehold om at omsøkt prosjekt vedtas. Stadfestet reguleringsplan og rammetillatelse vil være en forutsetning for gjennomføringen. Tomt og arrondering. NYBYGG 1. etasje 2. etasje sum Brutto areal m2 BTA iht. plantegning. NB! Fløy C skal ikke bygges nå. 1207m 2 457m m 2 Tomteutnyttelsen er i samsvar med reguleringsbestemmelsene. Edwin Ruud Barnehage er en eksisterende barnehage i full drift beliggende på samme tomt og med delvis samme fotavtrykk som den helt nye planlagte barnehagen. Planlagt barnehage vil ved full utbygging gi et helhetlig tilbud til 6 avdelinger med 2 x14 plasser for små barn (1-3 år) og 4 x 24 barn over 3 år, men foreløpig skal fløy C ikke bygges. Dagens barnehage må rives for å gi plass til nybygget. Tegnet nybygg er delt inn i 3 fløyer (A, B og C), plassert omkring et sentralt volum (D). Hver av fløyene A, B og C utgjør to avdelinger, speilvendt om en felles kjerne bestående av kjøkken og toalett/stellerom. Avdelingene går over én etasje og har pulttak med loft for ventilasjon over halve arealet og åpent opp til himling fra oppholdsarealene. NB! Det er imidlertid vedtatt at fløy C ikke skal bygges nå. Midtbygget (D) henvender seg mot eksisterende parkeringsplass og utgjør felles hovedinngang for personalet, samt levering og henting av barn. Bygget går over to etasjer med flatt tak og består av et felles oppholdsrom for motorisk lek i 1. Etg. ( Fellestorget ) og administrasjon med arbeidsplasser, møte-/pauserom og garderober i 2. Etg. Teknisk rom på tak. Utomhus: Nye p-plasser til barnehagen er tilrettelagt på eks. p-plass i nord. Parkeringsarealet ligger på et høyere nivå enn nytt inngangsparti. Det må etableres en ny rampe og trapp ned til hovedinngangen. Den nye situasjonsplanen for øvrig er i prinsippet lik eksisterende, slik at fløy B ligger som en avgrensning mellom utearealet for de små barna i sørøst og de større barna i sørvest. Eksisterende lekeareal i øst skal i sin helhet bevares. Noen lekeapparater på vestsiden skal flyttes og gjenbrukes. Sonen for de største barna får en ny pergola hvor de kan søke le for vind og sterk sol. Den kan også romme aktiviteter og samlingsstunder. Sandbassenget er den aktive sonen for lek og utfoldelse. De minste barna får noen nye lekeapparater. Vognskurets sentrale plassering gjør at det blir flere ulike soner og rom hvor barna kan utfolde seg. Det er asfalt/belegg rundt hele bygget slik at det er lett tilgjengelig for vedlikehold og for evakuering/rømning. Adkomst via port fra syd er beholdt, slik at frakt av større gjenstander inn på området er mulig. Uteområdet er omkranset av flere store trær som gir beskyttelse for sterk sol om sommeren. NB! Som følge av vedtaket om at fløy C ikke skal bygges nå blir utomhusarealet utvidet tilsvarende og må medregnes med en enkel oppbygging i form av gressplen el. tilsvarende. Prosjektstatus/Arkitektur Prosjektet er utviklet fram til forprosjekt for alle fag, som underlag for totalentrepriseforespørsel. Nærmere beskrivelse fremkommer av BOK 1. 4 av 19

5 2 Alminnelige regler for konkurransen. 2.1 Oppdragsgiver Eidsberg kommune har som oppgave å være en lokal utviklingsaktør og har bl.a. ansvar for utbygging av offentlige barnehager. Oppdragsgivers kontaktperson er: Navn: Eidsberg kommune v/frank Bjøringsøy Postadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Besøksadresse: Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen e-post: Telefon: og Eventuelle spørsmål kan rettes til kontaktpersonen per e-post. 2.2 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen reguleres av Lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr. 69 med de siste endringer, og forskrift om offentlig anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 med siste endringer. For denne anskaffelsen gjelder forskriftenes del I og II, samt reglene i dette konkurransegrunnlaget. Denne anskaffelsen følger prosedyren for «konkurranse med forhandling» som 1-trinns prosedyre, dvs. at alle interessenter kan levere tilbud uten prekvalifisering. For tilbydere som er vurdert kvalifisert og tilbudet oppfyller alle krav, vil av oppdragsgiver bli vurdert til den videre konkurransen. Oppdragsgiver kan bestemme at forhandlingene skal gjennomføres i flere faser, og å redusere antall tilbud som det skal forhandles om. En slik reduksjon vil skje på bakgrunn av oppgitte tildelingskriterier. En første reduksjon kan skje i forkant av forhandlingene. 2.3 Befaring Befaring vil finne sted Onsdag kl Oppmøtested: Edwin Ruud Barnehage i Eidsberg. 2.4 Omkostninger Omkostninger som tilbyder pådrar seg ved utarbeidelse av tilbudet vil ikke bli refundert av oppdragsgiver. Det samme gjelder kostnader pådratt ved demonstrasjoner, forhandlinger, tester eller lignende, samt befaringer. 2.5 Språkkrav Tilbud med tilhørende dokumentasjon skal utformes på norsk. Norsk skal også benyttes under gjennomføringen av kontrakten. 2.6 Tilleggsopplysninger til konkurransegrunnlaget. Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget inneholder feil eller uklarheter, kan han pr mail be om tilleggsopplysninger. Spørsmål kan rettes til Navn: Byggettersyn AS v/atle R. Bjørge Besøksadresse: Pancoveien 22, 1624 Gressvik. e-post: Telefon: eller Oppdragsgiver kan gi tilleggsinformasjon (rettelser, suppleringer eller endringer) til konkurransegrunnlaget. Som følge av at konkurransegrunnlaget er tilgjengelig elektronisk på vil også alle tilleggsopplysninger bli tilgjengeliggjort og distribuert samtidig pr. e-post til de som har registrert interesse via doffin.no 5 av 19

6 2.7 Innkjøpsvilkår Oppdragsgiver legger til grunn: - Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 (endret ved lov av 30. juni 2006). - Forskrifter om offentlig anskaffelser, fastsatt ved kgl. Res. 7. april 2006, med siste endringer. 2.8 Kontraktsbestemmelser - Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud. - Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. - NS 8407:2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt for Totalentreprise vil bli benyttet som avtaledokument ved kontraktsinngåelse med endringer jfr. pkt. 5.1 i konkurransegrunnlaget. 2.9 Tilbud på deler av oppdraget /alternative tilbud Byggherren forutsetter og krever at konkurransegrunnlaget prises som tegnet og beskrevet, men uten bygging av fløy C nå. Alternative tilbud/løsninger kan gis som separat tilbud, og drøftes i senere forhandlinger før endelig evaluering. Tekniske anlegg skal medregnes forberedt for evt. senere utbygging av fløy C. Merkostnader ifm. forberedelse og nødvendig dimensjonering av de tekniske anleggene for evt. senere utbygging av fløy C skal prises i egen opsjon, som beskrives og spesifiseres i eget separat vedlegg til tilbudet Forbehold Det kan ikke tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. For øvrig er det anledning til å ta forbehold i forhold til ytelsesbeskrivelsen. Slike forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiveren kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. Det skal klart fremkomme hvilke konsekvenser forbeholdet har til tilbudet mht. pris, kvalitet, fremdrift, ytelse og risiko Tilbudsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende senest innen kl For sent innkomne tilbud vil bli avvist Innlevering av tilbud Tilbudet, fullstendig utfylt, sendes/leveres i lukket konvolutt/forsendelse merket Edwin Ruud Barnehage - Nybygg til: Navn: Besøksadresse: Eidsberg kommune, Servicekontoret Ordfører Voldensvei 1, 1850 Mysen Tilbud pr. e-post aksepteres ikke. Tilbudet skal leveres i 1 stk. eksemplarer + 1 stk. eksemplar elektronisk på minnepenn. Den elektroniske versjon skal være identisk med papirversjonen. I tillegg skal det leveres en "sladdet" versjon av tilbudet Tilbudsåpning Det vil ikke bli foretatt offentlig tilbudsåpning. De innkomne tilbudene vil bli åpnet av to representanter fra oppdragsgiver. Tilbudene vil bli protokollført Vedståelsesfrist Tilbudet skal være bindende i 3 mnd. fra tilbudsfristen den Vedståelsesfrist er da den Avlysning av konkurransen Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen uten å betale erstatning til tilbyderne dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. 6 av 19

7 2.16 Krav til tilbudet Generelt - Tilbudet skal baseres på beskrivelsen fra Arkitekt/Fagrådgivere samt øvrig dokumentasjon i dette dokument. - Totalentreprenørens tilbud skal være komplett inklusive alle ytelser som er nødvendige for å kunne levere et komplett prosjekt. Kravspesifikasjonen angir definerte krav til leveranser og deler. I den grad spesifikasjoner ikke fremgår av dokumentet er det entreprenørens ansvar å medta komplett prosjekt basert på foreliggende tegninger, skjemaer, lover, forskrifter og norske standarder Tilbudets utforming - Tilbudet skal utformes i henhold til de retningslinjer og krav som er gitt i konkurransegrunnlaget, og settes opp i samsvar med opplysninger og informasjon vi har bedt om. Nummerering i tilbudet skal være lik nummereringen i konkurransegrunnlaget. - Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal være datert og undertegnet av person(er) som har fullmakt til å forplikte tilbyder. - Tilbudssum skal opplyses i tilbudsbrevet. Del-pris for entr. E1 Riving og for E2 Nybygg skal fremkomme separat i tilbudsbrevet. Det er opp til entr. å gi tilbud på en eller begge entreprisene E1 og/eller E2. - Evt. forbehold eller avvik fra tilbudsgrunnlaget skal inntas i tilbudsbrevet. Det er tillatt med spesifikke henvisninger til utfylt tilbudsgrunnlag. - Tilbudspriser/sum skal gis i tilbudssammenstillingen i prisskjemaet. - Tilbudsskjemaet/prisskjemaet skal være datert, underskrevet og stemplet med foretakets navn. - Dersom tilbyder ønsker å gi detaljspesifikasjon og priser ut over det som fremgår av skjemaet, skal dette identifiseres og gis i tilbudsbrevet eller i eget skjema Redusert utbygging Kommunen har vedtatt en redusert utbygging av prosjektert barnehage, hvor fløy C foreløpig utgår. Tilbyderne må således i samarbeid med arkitekten tilby en midlertidig (mulig permanent) løsning for den berørte gavl-veggen, slik at den fremstår som ferdig og med en varig løsning som harmonerer med øvrige fasader og innvendig utforming og funksjoner. Nødvendige medregnet tiltak ifm. dette skal beskrives og medregnes i tilbudet, og spesifiseres i eget vedlegg til tilbudsbrevet Forbehold og avvik Dersom tilbyderen mener at konkurransegrunnlaget inneholder bestemmelser som er uakseptable, eller at kravspesifikasjonen er uklar eller ufullstendig, skal tilbyderen ikke ta forbehold mot eller forsøke å presisere eller utdype innholdet i konkurransegrunnlaget, da en slik fremgangsmåte vil kunne føre til at tilbudet må avvises. I stedet skal tilbyderen stille spørsmål slik at oppdragsgiver får mulighet til å presisere, utfylle eller endre konkurransegrunnlaget i god tid før tilbudsfristens utløp. Eventuelle forbehold og avvik (ut over redusert utbygging ved at fløy C utgår) skal beskrives i tilbudsbrevet. Alle forbehold og avvik skal være presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke(t) punkt(er) i konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Tilbyderen kan ikke påberope forbehold og avvik som er beskrevet på annen måte. Dersom det foreligger motstridende opplysninger i tilbuds-/prisskjemaet og i tilbudsbrevet, har opplysninger i tilbudsbrevet forrang. Ved evt. motstridende opplysninger i generell del "bok 0" og i underliggende faglige del-beskrivelser har opplysninger i "bok 0" forrang. Ved motstrid mellom papir- og elektronisk versjon har papirversjonen forrang. Allmennheten har rett til innsyn i tilbud og protokoll etter at valg av leverandør er gjort, se lov 19.mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentlig virksomhet (offentlighetsloven) 23 tredje avsnitt, jf. forskrift av 7.april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser (FOA) 3-5. Oppdragsgiver er pålagt å følge prinsippet om merinnsyn, jf. offentlighetsloven av 19

8 Andre entrepriser Konkurransegrunnlag Det skal ikke innhentes andre entrepriser enn E1: Riving og E2: Nybygg. Møbler og annet løst inventar anskaffes av bruker og inngår ikke i totalentreprisen LCC-beregninger. LCC-beregninger (livssykluskostnader) ønskes vurdert (ikke et krav), og det er ønskelig at tilbyder gjør alternative vurderinger av dette ut over beskrevet tilbudsgrunnlag mht. energiberegning og livssykluskostnader i forhold til kost/nytte for gulv-, tak- og veggtykkelser for ekstra isolering, alt. vinduskvaliteter, ekstra styringsmuligheter for lys, varme og ventilasjon, etc. Alternative løsninger med beregnet kostnader og besparelser i denne sammenheng vil bli vurdert ifm. endelig pris ved evaluering av tilbudene BIM Det er ønskelig (ikke et krav) at tilbydere som har kompetanse og erfaring med bruk av BIM vurderer bruk av det i dette prosjektet og belyser evt. ekstra kostnader med det i en egen separat opsjons-pris i tilbudsbrevet Tiltransport Det forutsettes at totalentreprenøren tiltransporteres nåværende arkitekt og ansvarlig søker fra Arkitekturverket v/heidi Sommerstad, slik at det videreføres en stor grad av kontinuitet og forutsigbarhet i prosjektet. Arkitekturverket innehar de nødvendige ansvarsretter for å stå ansvarlig i prosjektet. Kfr. vedlagt tilbud ift. prosjekteringstjenester. Byggherren innhenter selv fastpristilbud fra arkitekt, som senere tiltransporteres valgt totalentreprenør. Øvrige rådgivere i prosjektet vil bli engasjert videre av byggherren og kan således ikke tiltransporteres totalentreprenøren, som da må engasjere andre egne rådgivere Beliggenhet Adresse: Eksisterende bygning og tomt liggende i Edwin Ruuds vei 34 ved Edwin Ruud Omsorgssenter i Eidsberg kommune Grunnforhold Grunnforholdene på tomten ansees som gode og det kan forventes enkel fundamentering med ringmur og plate på mark. Konf. eget kapittel for fundamentering og bærekonstruksjoner. Det kreves imidlertid at totalentreprenøren knytter til seg nødvendig rådgivning for å få detaljert byggteknisk vurdering, samt vurdering om det er behov for supplerende grunnundersøkelser. Under grunnarbeidene skal det utføres god egenkontroll av entreprenør. Byggherre vil gjøre krav om at arbeidet dokumenteres. Det skal legges til grunn og medtas kostnader for uavhengig kontroll av grunnprosjekteringen Forhold på byggeplassen Det stilles strenge krav til entreprenøren i forhold til sikkerhet og RENT BYGG. Byggearbeidene skal utføres slik at øvrig virksomhet rundt byggeplassen ikke blir hindret eller unødig forstyrret. Entreprenør må ta hensyn til og legge inn nødvendig HMS-hensyn i sin drift. Det er spesielt viktig at entreprenør med sine leverandører kun bruker anviste parkeringsplasser. Videre må aktsomhet utvises slik at utstyr eller bygninger ikke påføres skade. Entreprenøren vil bli holdt økonomisk ansvarlig for de skader han påfører bygninger eller andre. All transport til og fra området må skje ihht. avtalt adkomst. Arealene som stilles til rådighet skal i hele byggeperioden holdes ryddige og skal inngjerdes. Alt avfall skal fjernes og kjøres til offentlig godkjent fyllplass, og kostnad medtas i totalentreprisetilbudet. Unnlater entreprenøren å utføre denne ryddingen, vil byggherren besørge denne på entreprenørens regning. Ved massetransport skal entreprenøren rengjøre veier og plasser etter eventuell tilgrising. Entreprenøren skal til en hver tid ha en ansvarlig leder/bas på byggeplassen. Denne lederen skal ha fullmakt til å ta beslutninger på vegne av entreprenøren. Han skal ha god erfaring fra lignende arbeid. Denne leder skal i minst mulig utstrekning skiftes ut under byggearbeidene. Dog skal byggherren på forlangende få denne leder erstattet med en annen person dersom dette viser seg nødvendig. 8 av 19

9 Byggherren vil vurdere å ta vare på evt. demontert utstyr som er i god stand. Før demontert utstyr fraktes til avfallsplass, må gjenbruk avklares med byggherren Komplett tilbud skal bestå av og organiseres som følger: For å sikre en forsvarlig behandling av tilbudsdokumentene ber vi om at tilbudsdokumentene settes inn i perm etter følgende rekkefølge: Skilleark 1 Tilbudsbrev. Eventuelle forbehold/forutsetninger skal tydelig fremkomme av tilbudsbrevet. Skilleark 2 Dokumentasjonskrav på kvalifikasjoner jfr. kap. 3 Skilleark 3 Tilbudsbeskrivelse Skilleark 4 Tilbudsskjema Skilleark 5 Skilleark 6 Øvrige vedlegg Bilag 1 HMS egenerklæring Bilag 2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Bilag 3 Egenerklæring om FNs barnekonvensjon 3 Avtalens omfang og generelle krav til kontraktsgjennomføring. 3.1 Art og omfang Eidsberg kommune skal rive eks. bygg på byggetomten og bygge ny barnehage for Edwin Ruud Barnehage. Arbeidene er delt i to entrepriser: E1 omfatter riving og komplett sanering av eks. bygninger. E2 omfatter komplett nybygg med utomhusanlegg. Det skal legges til rette for universell utforming og forskriftsmessige fasiliteter for barn og personell. Adkomst og forbindelse mellom 1. etasje og 2. etasje tilrettelegges for bevegelseshemmede. Se vedlagt byggeprogram. 3.2 Opplysninger om bygg og anleggsprosjektet Byggherre/prosjekterende rådgivere Byggherre: Eidsberg kommune Oppdragsgiver: Eidsberg kommune Prosjekterende: Prosjekteringsleder (PRL): Fredrikstad Byggettersyn AS Arkitekt (ARK): Arkitekturverket AS Byggeteknisk rådgiver (RIB): Inoventio AS VVS-teknisk rådgiver (RIV): Opstad & Andersen AS Elektroteknisk rådgiver (RIE): Rådgiverkontoret AS Brannteknisk rådgiver (RIBr): Brannplan Norge Gjennomføring/entrepriseform Byggherren forespør om en separat entreprise for riving av 3 stk. eks. bygg på tomten og en totalentreprise for hele nybygget. Totalentreprenøren for nybygget kan også om ønskelig gi pris på riving. Totalentreprenør skal prise komplett hovedrigg- og drift for alle fag/arbeider. Sum føres i prisskjema Entrepriseplan Prosjektet gjennomføres som totalentreprise for nybygget og med riveentreprisen som separat entreprise eller evt. som underentreprise for totalentreprisen. 9 av 19

10 Følgende entrepriseinndeling gjelder for prosjektet : Rivearbeider. Totalentreprise med alle bygningsmessige arbeider og alle tekniske fag, samt felles rigg Ansvarlig søker Arkitekten er ansvarlig søker frem til totalentreprenøren overtar videre prosjekterings- og søkeransvar Fremdrift Byggestart for prosjektet kan skje så snart saken er blitt ferdigbehandlet av byggherren og det er tegnet kontrakt med entreprenør for utførelse av arbeidet. Byggherren har forutsatt følgende fremdrift: Riving: Juli - august 2015 Byggestart: August-september 2015 Det forutsettes at alle rivearbeider er utført før totalentreprenøren starter med grunnarbeider for nybygget. I forbindelse med oppstart av grunnarbeidene skal det etableres en sikker inngjerdet byggeplass, med låsbare porter for ut- og inntransport. Ferdigstillelse: Innen 1. juli 2016 Det legges opp til byggvask og ferdigbefaring innen og nødvendig innreguleringer, utprøvinger og utbedringer av evt. feil og mangler innen endelig ferdigstillelse senest 1. juli Juli 2016 er avsatt til prøvedrift, gjennomgang av FDV-dokumentasjon og opplæring av driftspersonell, for endelig overlevering innen 1. august Byggesaksbehandling. Det foreligger godkjent rammetillatelse. Entreprenøren overtar som ansvarlig søker (SØK) og søker om igangsettingstillatelse så snart søknadsgrunnlaget er klart. 3.3 Kravspesifikasjon Følgende dokumenter utgjør konkurransegrunnlaget. Generelle betingelser fra byggherre. (Dette dokument "bok 0") Byggeprogram fra Arkitekt og Fagrådgivere Situasjonsplan UTOMHUSPLAN PLAN 1. ETASJE PLAN 2-ETASJE SNITT FASADER PERSPEKTIV Branntegning plan 1.etasje Branntegning plan 2.etasje 3.4 Kontraktskrav Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet skal ivaretas i forhold til HMS - lovgivninger i byggefasen og i etterfølgende driftsfase av Mysen vgs. HMS- koordinator for utførelsesfasen (ref. Byggherreforskriften) tillegges totalentreprenør som utarbeider en felles HMS-plan for gjennomføringen. Under- og sideentreprenører som deltar i prosjektet plikter å bidra positivt i HMS-arbeidet ved planlegging og gjennomføring av egne arbeider på byggeplassen. Bilag nr. 1 skal fylles ut og legges ved tilbudet. 10 av 19

11 3.4.2 Rent Tørt Bygg Konkurransegrunnlag Prosjektet skal gjennomføres etter Rent Tørt Bygg prinsippet i samsvar med RIF's Rent Tørt Bygg veilederen og vedlagte retningslinjer og krav utarbeidet av Fredrikstad Byggettersyn AS.. Dette betyr at alle arbeidsoperasjoner etter lukket råbygg skal utføres på en slik måte at det produseres minst mulig byggstøv, og at det i byggefasen skal gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere akkumulering og binding av forurensende stoffer, byggstøv o.l. i bygget. Dersom entr. ikke følger avtalte/pålagte rutiner for Rent Tørt Bygg vil det medføre en mulkt på kr.5.000,- pr. brudd som blir skriftlig varslet, samt en angitt dagmulkt frem til forholdet er rettet og godkjent. Redegjørelse for gjennomføring skal vedlegges tilbudet FDV Det skal utarbeides FDV-dokumentasjon for prosjektet iht. RIF`s FDV norm januar 2001: FDVdokumentasjon for bygninger. Entreprenør skal utarbeide og/eller fremskaffe relevant dokumentasjon som legges rett inn i byggherrens FDV-program FAMAC for alle leveranser. I tillegg skal komplett FDV-dokumentasjon leveres elektronisk på minnepenn. Oppbygging/organisering av FDV-dokumentene skal være iht. NS 3456 og dokumentene skal leveres komplette og nødvendig opplæring skal gjennomføres før overtakelse. NB! Bygget blir ikke overtatt før godkjent FDV-dokumentasjon er levert og opplæring av driftspersonell er gjennomført. Dagmulkter vil da påløpe uavkortet inntil dette er oppfylt. 3.5 Sosiale og etiske krav For anskaffelser i Eidsberg kommune er det vedtatt at det i enhver anskaffelse skal det tas hensyn til etiske og sosiale krav. Leverandører til Eidsberg kommune skal følge regler og krav knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø slik dette er beskrevet i sentrale FN konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Byggherren kan be om relevant dokumentasjon på at nevnte regler etterfølges. Der det er stilt relevante krav forbeholder Byggherren seg retten til å foreta kontroller. Bilag nr. 2 og 3 skal fylles ut og legges ved tilbudet, og skal være en del av kontraktsbestemmelsene Lærlinger (gjelder kjøp av tjenester, bygg og anlegg) Det er vedtatt at det for virksomheter i bransjer med klart definert behov for lærlingeplasser og tilstrekkelig tilgang på lærlinger, stilles krav til at virksomhetene skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning og jevnlig ta inn lærlinger så langt det er mulig/behov E-faktura Det er planer om å ta i bruk e-faktura for leverandører av kommunale tjenester, men det er foreløpig ikke fastsatt noen kjent dato for gjennomføring av dette i Eidsberg kommune. Valgt leverandør må imidlertid være i stand til å levere elektroniske fakturaer på standard format innen 3 måneder etter et nærmere varsel om dette blir gitt. Kommunen vil ikke stille krav til hvilken meldingssentral leverandør benytter. For leverandører som ikke selv kan levere faktura i standardisert format, vil meldingssentralene kunne foreta konvertering til korrekt format. For bruk av meldingssentral gjelder prinsippet om at partene selv bærer sine kostnader på hver side av løsningen. 11 av 19

12 4 Krav til Leverandøren kvalifikasjonskrav (ufravikelige krav) 4.1 Obligatorisk Krav Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatteinnbetaling og merverdiinnbetaling. Leverandøren skal ha et fungerende HMS-system Dokumentasjonskrav Skatteattest (Skatteattest for skatt utstedes av kemner/kommunekasserer (skjema RF-1244)) som ikke er eldre en seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp Merverdiavgiftsattest (Attest for betalt merverdiavgift utstedes av skattefogden (skjema RF-1244)) som ikke er eldre enn seks (6) måneder regnet fra tilbudsfristens utløp 4.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak Firmaattest HMS-egenerklæring (Se bilag 1 til konkurransegrunnlaget) 4.3 Leverandørens økonomiske og finansielle stilling Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha økonomisk kapasitet til å gjennomføre Fremleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette for de 3 (tre) siste årene. oppdraget/kontrakten Dersom leverandøren av gyldige grunner ikke kan fremlegge den dokumentasjon oppdragsgiver har anmodet om, kan han godtgjøre sin økonomiske og finansielle stilling med ethvert annet dokument som oppdragsgiver kan akseptere. 4.4 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner Krav Dokumentasjonskrav Leverandøren skal ha den nødvendige kapasitet og kompetanse for å gjennomføre oppdraget Entreprenøren skal inneha kompetanse og erfaring med byggesaker i tiltaksklasse 2. Leverandøren skal ha den nødvendige erfaringen Erfaring fra offentlige bygg dokumenteres Det kreves et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem for ytelsene som skal leveres Leverandøren skal ha et velfungerende HMS-system Alternativt: Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget og opplysninger om relevant erfaring fra tilsvarende oppdrag. Referanseliste fra 3 relevante prosjekter innenfor de 10 siste år. Bedriften skal ha sentral godkjenning eller sannsynliggjøre lokal godkjenning i nødvendig tiltaksklasse. Beskrivelse av rutiner og systemer som dokumenterer at kravene oppfylles (maks 2 sider) Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- og miljøledelsessystem iht. ISO 9001 og/eller ISO 13485, EMAS eller tilsv. 3.-partverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. HMS-Egenerklæring (som vedlegg 1) Beskrivelse (maks 2 sider) av bedriftens policy, rutiner og systemer knyttet til produktvalg av råvarer og leverandører, arbeid med kjemikalier innhold, håndtering og minimering eller gjenvinning av emballasje. Alternativt: Hvis rutinene er beskrevet i virksomhetens kvalitets- eller miljøledelsessystem iht. ISO 14001, EMAS eller tilsvarende 3.partsverifisert system, skal gyldig sertifikat vedlegges. 12 av 19

13 5 Tildelingskriterier Konkurransegrunnlag Tildelingen skjer utfra følgende kriterier og vekting: Laveste totalpris, vektes 60 % Referanser/erfaring - gjennomføringsevne, vektes 40 % 5.1 Priser og kostnader Prisene skal oppgis i NOK på vedlagte skjema for tilbudspriser eks. mva. Prisene oppgitt i prisskjema skal inkludere tillegg for prisstigning i kontraktsperioden. Eventuelle prisjusteringer og andre forhold skal være prissatt og inkludert i totalprisen. Forbehold som ikke er opplistet i følgebrevet til tilbudet vil ikke være gjeldende. Prisene skal inneholde frakt, nødvendig emballasje og utgifter til egen administrasjon, opplæring, feriepenger skatter og avgifter. Etterspurte enhetspriser skal oppgis og tilbudet sammenstilles i tilbudsskjemaet/prisskjemaet. Det som er spesifisert skal være tatt med i tillegg til de ytelser og omkostninger av enhver art som er nødvendig for å utføre arbeidet på en betryggende måte i henhold til de utleverte dokumenter, tariffavtaler, lover, forskrifter eller øvrige opplysninger gitt av oppdragsgiver eller som har fremkommet på tilbudsbefaring. Alle etterspurte delpriser og entrepriser skal være utfylt. Unnlatelse er grunnlag for avvisning av tilbudet. 6 Generelle kontraktsvilkår 6.1 Kontraktsbestemmelser Det opprettes skriftlig kontrakt med valgt leverandør med utgangspunkt i antatt tilbud og forhandlinger. Avtalen, dette konkurransegrunnlaget og leverandørens tilbud og prisskjema vil inngå som en del av kontrakten. Avtale anses først inngått når tilbudet er skriftlig akseptert og kontrakt er underskrevet av begge parter. Kontraktsbestemmelser for oppdraget vil være NS 8407: 2011 Norsk bygge- og anleggskontrakt, med følgende endringer: Pkt. 7.3 Byggherrens sikkerhetsstillelse Endring: Byggherren stiller ikke sikkerhet. Pkt. 37 Tillegg: Overtagelse Før overtagelse av kontraktsarbeider med ansvarsrett iht. plan- og bygningslovgivningen skal entreprenøren levere signert kontrollerklæring og sørget for brukstillatelse, levert FDV-dokumentasjon og gjennomført nødvendig opplæring av skolens driftspersonell. 13 av 19

14 7 Prisskjema 7.1 RIVING Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell: Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført entreprise for: 1 Rigg, inkl. nødv. sikring og byggeplassgjerde kr. 2 Riving komplett, inkl. grunnmurer og fundamenter kr. 3 Sanering og sikring av eks. rør, kabler, etc. kr. 4 Diverse egendefinerte arbeider og kostnader kr SUM kr % M.V.A. kr.. SUM TOTALT KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 14 av 19

15 7.2 NYBYGG Tilbudets hovedsummer som er iht. beskrevne arbeider, i overensstemmelse med tilsendte tilbudsgrunnlag med tegninger og spesifikasjoner, fremstilles i etterfølgende tabell. Prisskjemaet er tilbyders svar på tilbudet og vil inngå som en del av kontrakten. Alle priser er faste. Komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av tilbudsgrunnlaget tilbys utført i entreprise for: 1 Rigg og drift (komplett hovedrigg og drift) kr. 2 Bygningsmessige arbeider inkl. massivtre kr. 3a Ventilasjonsarbeider kr. 3b Rør- og Sanitærarbeider kr. 4 Elektroinstallasjoner kr. 5 Tele- og automatiseringsinstallasjoner kr. 6 Andre installasjoner kr. 7 Utomhusarbeider kr SUM ENTREPRISEKOSTNADER, eks. mva. kr % M.V.A. kr... SUM TOTALT inkl. mva. KR ========================================================================= REGNINGSARBEIDER Timepris faggruppe A Timepris faggruppe B Timepris faggruppe C kr / time... kr / time... kr / time... Det legges ved prisliste over timepris for relevant utstyr. PÅSLAG ADMINISTRASJON UNDERENTREPRENØRER...% byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av underentreprenører Fast pris for evt. prisstigning: kr... Sted... Dato... Firma Tilbyders underskrift 15 av 19

16 Adresse: Postnr./sted: Kontaktperson: Tlf./mobil: E-post: 7.3 Underentreprenørliste Entreprenør skal oppgi de underentreprenørene som vil bli benyttet for alle aktuelle fag. Underentreprenør Fag 16 av 19

17 Bilag 1 - HMS-egenerklæring Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Adresse Postnummer Organisasjonsnr/ Fødselsnr. Land* Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Dato Daglig leder Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Ingen ansatte Dato Representant for de ansatte *For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 17 av 19

18 Bilag 2 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter I samsvar med bestemmelsene i forskrift av nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver krever at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver vil gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Leverandøren er kjent med at oppdragsgiver og leverandør hver for seg kan kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som gis i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjepart skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av leverandørens forpliktelser etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 18 av 19

19 Bilag 3 - Egenerklæring om FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjonen nr. 138 ved utlysning av varekontrakter I samsvar med bestemmelsene i bestemmelsene i FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILOkonvensjonen nr. 138 vil følgende plikter pålegges leverandøren: Leverandøren har gjort seg kjent med tilvirkningsprosessen av de varer/produkter kontrakten omfatter, og garanterer at de er produsert med arbeidskraft i overensstemmelse med FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr.138. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som oppdragsgiver bestemmer, så lenge denne ikke er urimelig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer. Ved manglende utbedring kan det kreves bøter (etter angitt størrelse). Bøtene skal være forholdsmessige med type og omfang av bruddene. Oppdragsgiver kan også kreve erstatning eller prisavslag som står i forhold til bruddet, og i forhold til oppdragsgivers økonomiske interesse av at kravene er fulgt. Ved vesentlige brudd på nevnte punkter, eller ved manglende oppretting, kan oppdragsgiver heve kontrakten. Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt. Sted: Dato: Underskrift: : 19 av 19

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag.

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I. Brannvarslingsanlegg - Tunet. Konkurransegrunnlag. KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskriftens del I Brannvarslingsanlegg - Tunet Konkurransegrunnlag For levering til KARLSØY KOMMUNE Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS

KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser. Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS KONKURRANSE for kjøp, jf. del 1 i Forskrift om offentlige anskaffelser Utredning av samarbeid mellom Follo Ren IKS og MOVAR IKS Konkurransegrunnlag For levering til MOVAR IKS Kjellerødveien 30 1580 Rygge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Peer Gynt Sykehjem, Moss

Peer Gynt Sykehjem, Moss Peer Gynt Sykehjem, Moss Møbler/ inventar/ tekstiler/ tilleggsbelysning Konkurransegrunnlag for Leveranse L-1 og L-2 Utarbeidet for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF Fredrikstad, 07. august 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data

Utredning av markedspotensialet knyttet til viderebruk av offentlige data Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten pre-kvalifisering) for anskaffelse av Utredning av markedspotensialet knyttet

Detaljer

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører.

Vedlegg 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. 1 - Egenerklæring underleverandører Dokumentasjonsplikt i forhold til underleverandører. Iht. konkurransegrunnlagets punkt 3 bekrefter tilbyder at underleverandører oppfyller følgende punkter: 1. à jour

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer:

Konkurransegrunnlag. Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00. Saksnummer: Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for prosjektering av nye krise- og beredskapslokaler Tilbudsfrist: 18. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer:

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram

Konkurransegrunnlag. Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III for ledelsesutviklingsprogram Tilbudsfrist: 28. august 2014 kl. 12:00 Saksnummer: 1403125 Innhold

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT

TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT TIENBRÅTEN BARNEHAGE TILBUDSKONKURRANSE- TOTALENTREPRISE SVARDOKUMENT Denne og etterfølgende sider returneres i utfylt stand til oppdragsgiver. Det påføres initialer på hver side av person som har fullmakt

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del I

Konkurransegrunnlag Del I Konkurransegrunnlag Del I, under EØS terskelverdi Fartøy til kystnær beredskap INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av oppdragsgiver... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Åpen konkurranse 2+1årig Rammeavtale for leie av gravemaskiner, lastebiler, borerigg, traktorer, mannskap mv Utlyst doffin.no / FED Varhaug,

Detaljer

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad

Konkurranse kjøp under. terskelverdi. kjøp av rehabilitering bad Konkurranse kjøp under terskelverdi kjøp av rehabilitering bad 1. Innledning Bardu kommune ønsker tilbud på rehabilitering av 3 bad som i Åsveien 56. Det skal oppgis fast pris inkludert alle utgifter som

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I ETT TRINN FOR ANSKAFFELSE AV TOTALENTREPRISE Nye Sollerud pumpestasjon Prosjektnummer: 71193128 Anskaffelsesnummer: 61/2015 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver

Detaljer

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE

TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE RENOVERING FILLAN BARNEHAGE TILBUDSSKJEMA Hitra kommune renovering Fillan barnehage 10.desember 2015 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon

Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon Bok 0 Invitasjon til prekvalifikasjon P-51177 Flyplass- og byggeplassgjerde OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS INNBYDELSE Oslo Lufthavn AS, heretter kalt OSL, inviterer Dem herved

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

2455331 Kjøretraséer P4033

2455331 Kjøretraséer P4033 2455331 Kjøretraséer P4033 Generalentreprise KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III B1 TILBUDSBLANKETT med HMS ERKLÆRING og ETISK EGENERKLÆRING NS 8405 Forsvarsbygg 3 For tilbud 04.06.12 2.2 Etisk egenerklæring

Detaljer

Grunnforsterkning i Verlebukta

Grunnforsterkning i Verlebukta Moss Havn KF Grunnforsterkning i Verlebukta Vertikaldrenering Del I - Konkurransebeskrivelse 2016-01-29 Oppdragsnr.: 5125291 00 29.01.2016 Konkurransebeskrivelse BF SS Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på Føreropplæring FORESPØRSEL: 2014027296 Side 1 av 10 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på Føreropplæring Forespørsel 2014027296

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del 1

Konkurransegrunnlag Del 1 Konkurransegrunnlag Del 1 Bilde settes evt. inn her Jordet skole. Nytt tak, vinduer og dører. Larvik kommune, Eiendom - dato Larvik kommune, Eiendom Side 2 av 7 1. Anskaffelsens formål og omfang Det forespørres

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av prosjektledelse for gjennomføring av framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 for levering til Profilgruppa sammen med Midt-Troms regionråd Tilbudsfrist

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG

Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Det Norske Teateret KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen Konkurranse uten forhandling Anskaffelse av Radio mikrofoner til Det Norske teateret Tilbudsfrist: 13.12.2012, kl. 12:00 Side 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune.

Telefon: Utredningen skal være hoveddokumentasjon i et politisk beslutningsgrunnlag for å foreslå endringer i skolestrukturen i Harstad kommune. Økonomi- og utviklingsenheten Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Lene Merethe Saue Telefon: 77026019 Vår dato: 25.05.2011 Vår ref.: 2011/3050 / «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet.

Konkurransegrunnlag. Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet. Konkurransegrunnlag Leie av to kombinerte trålere/ringnotfartøy, helst m/ senkekjøl til økosystemstudier i Norskehavet Tokt nr: 2007 831 Tilbudsfrist 2. februar 2007 Åpen anbudskonkurranse 1 Orientering

Detaljer

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA

OSL A121280 SAS Lounge innland. Tilbudsinnbydelse. Minikonkurranse bygningsmessige arbeider. B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Prosjekttittel: OSL A121280 SAS Lounge innland Tittel: Tilbudsinnbydelse Minikonkurranse bygningsmessige arbeider B01 27.09.13 For tilbud GMRBN GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall

Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Innkjøp av plastbeholdere på hjul for oppsamling av husholdningsavfall Tilbudsfrist: 11.03.2015, kl. 12.00 1 Generelle opplysninger om konkurransen... 4 1.1 Invitasjon... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I RÅDGIVNINGSTJENETSE FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Vadsø Kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR Frognerparken barnepark - Levering av to nye hytter riving to gamle hytter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. FINSTADTUN II Totalentreprise SAKSNUMMER: 12/742

KONKURRANSEGRUNNLAG. FINSTADTUN II Totalentreprise SAKSNUMMER: 12/742 KONKURRANSEGRUNNLAG FINSTADTUN II Totalentreprise SAKSNUMMER: 12/742 DATO: 23.03.2012 Side 2 av 11 1 OPPDRAGET... 3 1.1 OM SKI KOMMUNE... 3 1.2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET... 3 1.3 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

Kjøp av Massasjetjenester

Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Massasjetjenester Side 1 av 13 Kjøp av Massasjetjenester Konkurransegrunnlag Tilbudsfrist 20.11.2012 kl 1200 Postboks 4065, 2306 HAMAR tlf. 62 54 37 00 faks 62 54 37 02 e-post: post@hias.no

Detaljer

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus.

Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Etablering av dagkirurgisk enhet på Ålesund sykehus. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/36457060.aspx Ekstern anbuds ID M272118/NOV187329 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG. Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell. Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Blikkenslager og takvedlikehold Ski kommune Tjenester med tilhørende materiell Rammeavtale Åpen anbudskonkurranse SAKSNUMMER: 12/1524 DATO: 13.08.2012 Ski kommune Telefon: +47 64 87

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO

Konkurransegrunnlag. Konkurransegrunnlag. Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO Konkurransegrunnlag Saksnummer 11/1011, rammeavtale om kjøp av møbler til HELFO 1 Innholdsfortegnelse 1 Om oppdragsgiver... 3 2 Om anskaffelsen... 3 3 Kontaktperson og kommunikasjon... 3 4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG

Direktoratet for naturforvaltning. v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Direktoratet for naturforvaltning v/ Statens naturoppsyn KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbudsinnhenting for skjøtsel (uttak av primært einer) på Tromlingene i Raet LVO i Arendal kommune Tilbudet sendes pr mail

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer Tomt for bemannet bolig for mennesker med rusproblemer GRIMSTAD KOMMUNE SIDE 2 AV 10 Innholdsfortegnelse 1 GENERELL INFORMASJON... 3 1.1 KUNNGJØRING... 3 1.2 OPPDRAGSGIVER... 3 1.3 KONTAKTPUNKT HOS OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

Konkurranse med ett trinns forhandling

Konkurranse med ett trinns forhandling Konkurranse med ett trinns forhandling Identifikasjon av energieffektiviseringsmuligheter og utvikling av CDM metodikk i kinesisk ferrolegeringsindustri Forstudie April-Juni 2009 Konkurransegrunnlag For

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE RAMMEAVTALE INNENFOR: GIS / LANDMÅLING - ØHF KAMPFLYBASE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE RAMMEAVTALE INNENFOR: GIS / LANDMÅLING - ØHF KAMPFLYBASE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE RAMMEAVTALE INNENFOR: GIS / LANDMÅLING - ØHF KAMPFLYBASE PROSJEKTNUMMER: 150001 KONTRAKTSNUMMER: 852032 FOA Innhold: Innbydelse til konkurranse (konkurranseregler)

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage

Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Tilbygg - Ny avdeling Solandsbakken barnehage Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/44259613.aspx Ekstern anbuds ID 2014-974605 Saksnummer 2013/4081 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer