H o v e d s p o n s o r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H o v e d s p o n s o r"

Transkript

1 Hovedsponsor

2 FREDRIKSTAD IDRETTSFORENING TAKKER! FIF er, som de aller fleste idrettsforeninger, helt avhengig av frivillige hender og økonomisk støtte fra næringslivet, samt at det offentlige legger forholdene til rette med anlegg og lokaliteter for å gi positive tilbud til barn og unge spesielt, men også aktivitets tilbud til voksne i form av trim og andre fritidsaktiviteter. FIF har lagt nok et meget arbeidskrevende år bak seg og det er mange som fortjener blomster. Vi nevner spesielt: FIF! s Seniorlaug Damegruppen Trimmen - Fredrikstad Idrettsråd Østfold Friidrettskrets Fredrikstad kommune byens aviser. En stor takk også til alle våre sponsorer som har bidratt til et positivt regnskapsresultat. Sist, men ikke minst: Tillitsvalgte, komitémedlemmer,trenere, oppmenn og foreldre. Uten de mange frivillige enkeltpersoners innsats på ulike områder hadde det vært umulig å gjennomføre de uttall av aktiviteter, og oppgavene er løst på en utmerket måte. Vi håper på like stor interesse og stå på vilje for FIF også i sesongen

3 STYRETS ARBEID FIF`s 111 driftsår er nå historie, og resultatet av driften i 2007 skal legges frem for medlemmene. Vi innledet Årsberetningen 2006 med Visjonen å samle FIF til ett rike Kort sagt, vi ønsker økt fellesskap i, og med alle grupperinger innen foreningen. Og visjonen har vært rettesnor for styrets arbeid også i 2007-sesongen.Vi har vurdert at styrets arbeide i første rekke er å etablere gode vilkår for idrettslig utvikling på alle plan, og skape et godt sosialt miljø. Videre at det satses spesielt på rekruttering til aktiv friidrett, organisasjonsutvikling og informasjonsvirksomhet. Vi mener også at det er svært viktig å sette noen mål for FIF og synliggjøre disse for medlemmene. Styret ønsker å videreføre visjoner og målsetting for 2007 også i Visjoner/målsetting De viktigste fremtidsmål/oppgaver anses å være: (revidert høsten 2007) Idrettslig - FIF skal være blant de beste friidrettsforeningene Norge, - sikre rekrutteringen av utøvere av begge kjønn, og arbeide aktivt for å beholde egne talenter, - ha et bredt og godt aktivitetstilbud til barn og ungdom, - legge til rette for gode trenings- og sosiale miljøer, - etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere, - videreutvikle tilbudene for trim og idrettsmerketaking. Administrativt/ Teknisk - Utvikle FIF som organisasjon - Opprette lønnet deltidsstilling i administrasjonen - Videre utvidelse av FIF-huset - Overbygget tribunedel på Sentralidrettsanlegget - Piggskodekke i Kongstenhallen - Arbeide for etablering av minianlegget Friplassen. i Fredrikstad- distriktet NY! Mrk. Kastanlegget på Sentralidrettsanlegget er erstattet med Friplassen Hva er så status i forhold til målene; Idrettslig - FIF har tidligere vært en av de beste friidrettsforeningene i landet, men har i den senere tid havnet noe lengre bak på rankingen. Svært dårlige plasseringer i NFIF s lagserie også i år viser at vi har en stor jobb foran oss for å nå målsettingen. Vi er fortsatt med i NFIF`s kjernegruppe på ca. 20 lag. - Når det gjelder rekruttering, drives det målrettet arbeide for å sikre rekrutteringen, først og fremst gjennom å legge forholdene til rette for barneidretten og på ungdomssiden. Vi mener å ha gode trener- og lederkrefter. Å få frem utøvere på junior og seniornivå er tidkrevende prosess som vil strekke seg over tid. Vi tror vi er på rett vei! 3

4 - For sesongen 2008 har vi greid å legge forholdene til rette for å beholde egne talenter. Vi har imidlertid mistet talenter av private årsaker. - Vi mener å kunne tilby gode og målrettede aktivitetstilbud til barn og unge, både treningsmessig og sosialt. - Når det gjelder å etablere gode arbeidsforhold for ledere og trenere er mye ugjort. Men det er blitt en betydelig forbedring mht trenerkapasiteten og med administrativ leder på plass gjør arbeidet enklere og mer oversiktlig. Samlinger, julegaver og lignende tiltak mener vi også er positive bidrag. En betydelig økt interesse fra foreldre gjør også arbeidet lettere for trenere og ledere. - På trimsiden er ønsker om muligheter for innendørsaktiviteter under vurdering. Det nye treningsrommet på FIF-huset vil åpne muligheten for nye tiltak. Administrativt/Teknisk -Å utvikle FIF som organisasjon må gå over tid og er en kjempeutfordring. Alt må gjøres på frivillig basis og stadig endringer i sammensetting av styrer og grupperinger gjør ikke arbeidet lettere.. Prosessen med å utarbeide årsplaner, organisasjonskart, rutinebeskrivelser, retningslinjer og regler er godt i gang, mens arbeidet med informasjonsbiten, med hjemmesiden som hovedoppgave, er mer eller mindre stoppet opp. Det er nå bestemt at vi skal anskaffe/utvikle ny hjemmeside. - Å få på plass en deltidsstilling innebærer store økonomiske uttellinger. Videre å finne en person med kjennskap til friidrett. Prosessen er imidlertid startet og vi er kommet et stykke på vei. Det er inngått en samarbeidsavtale med Fredrikstad Idrettsråd som gir 50% økonomisk bidrag til en 20% stilling. Det er videre inngått en midlertidig avtale med Lars Erik Olsens arbeidsgiver om frikjøp 1 dag i uka. Lars Erik fungerer som administrativ leder i Idrett. - Etter diverse endringer av tegningene for utvidelsen av FIF-huset, er nå Byggetillatelsen klar og en nedsatt byggekomité forbereder byggestart medio august. Det er søkt om innplassering på den kommunale langstidsplanen som gir grunnlag for søknad om statstøtte/tippemidler. Vi har vært i kontakt med Greåker videregående skole med forespørsel om ansvar for tømrer/snekkerarbeide. FIF må imidlertid søke om denne bistanden. Svar her vil foreligg i april/mai. - Nytt kastanlegg på Sentralidrettsanlegget er fullført uten økonomiske utlegg for FIF, takket være stor dugnadsinnsats, gratis varer/tjenester og bidrag fra Fredrikstad Kommune som dekket våre faktiske utgifter. - Når det gjelder overbygd tribunedel på Sentralidrettsanlegget, Friplassen og piggskodekke i Kongstenhallen er det et kommunalt ansvar, mens FIF`s oppgave er å være pådriver. Det er søkt Fredrikstad kommune om innplassering av disse prosjektene på langtidsplanen. 4

5 Generelt/konklusjon Det har også i år blitt lagt ned et betydelig arbeide på alle plan for å innfri vår målsetting, men ved frivillig arbeide kan man ikke påregne at alt går som planlagt. Info/Media/IT var satsningsområde i Ekstra kjedelig vi ikke har lykkes med å få villige og kvalifisert personer til å drive dette prosjektet. Styret mener imidlertid at det totalt har oppnådd ganske mye i forhold til målsetting, Vi inviterer årsmøte til å bifalle styrets ønske om at målsettingsprogrammet for 2006, revidert i 2007, også skal gjelde for Årets hovedbegivenheter - Marie Hagles deltakelse på 100 m hekk i Europa mesterskapet U23 i Debrechen, Ungarn må betegnes om den største begivenheten på idrettssiden i år. - Åpning av kastanlegget på Sentralidrettsanlegget på Lisleby i mai. RESYMÉ GRUPPERAPPORTER Av den meget fyldige rapporten for Idrett, går det frem at Andreas AuneViken (25 år) fortsetter å kapre medaljer i NM. Under Hoved-NM ble det sølvmedalje og årsbeste på 2,07. Han representerte også Norge i E- cup for lag. Marie Hagle, og Espen Wisur satser seriøst og har oppnådd medaljer i norske mesterskap, samt en rekke fine plasseringer og gode resultater forøvrig. Maries deltakelse i EM betraktes som hovedbegivenheten på idrettssiden i år. Malene Hjort som hadde lagt ned et stort treningsarbeide, fikk dessverre sesongen ødelagt pga. skade. De ble i år en nedgang i medaljer i de forskjellige mesterskapene. I NFIF`s serien presterte FIF dårligere resultat enn på mange år. Bredden på senior og juniornivå er langt fra tilfredsstillende, men tar vi et blikk på utøvere som ennå ikke har nådd 15 års klassen har Michela Baldacchino Gardar Fridrikson og Thorvald Brudvik igjen vært helt i front nasjonalt i sine respektive øvelser. FIF har flest utøvere og størst bredde i de aldersbestemte klassene under 15 år og stor bredde i barneidretten hvor rekrutteringen er formidabel. Når det gjelder Finans forteller rapporten om stort spenn i aktiviteter og et meget godt resultat. For at vi fortsatt skal bli møtt med stor velvilje hos våre støttespillere, er det viktig at medlemmene (og andre vi kjenner) benytter seg av deres varer og tjenester. FIF-huset begynner å bli slitt etter nærmere 30 års tjeneste. I påvente av utvidelse av huset settes en rekke oppgaver på vent. Trimmen fortsetter i det gamle sporet - nå under betegnelsen Acta-trimmen - med trening, sosiale sammenkomster, løp i inn - og utland. Og trår til når det er oppgaver som skal løses. 5

6 For Arrangement var gjenopptakelsen av Kastmønstringen og innvielsen av kastanlegget sesongens hovedbegivenheter. Andre arrangement som tidligere år. Konklusjon grupperapporter: Fyldige rapporter som vitner om stor aktivitet på alle nivåer og med gode resultater i forhold til de respektive oppgaver. Det er også i år lagt ned et utall av dugnadstimer til beste for foreningen. Konklusjonen må bli; Et godt år for FIF. ADMINISTRASJON/TILLITSVALGTE Gaver Bluzz Fondet FIF Trim Seniortrimmen Orient Import AS (gevinst lotteri og idrettsutstyr) Utmerkelser Østfold Idrettskrets Frivillighetspris Odd Johansen Friidrettens Venners Ærespris Julie Haabeth - Espen Wisur Styrets innsatspremie Tove og Egil Hassing Seniorlaugets honnør Tonje Bjørnetrø Vetle Blekken. Eksterne tillitverv Odd Johansen - styremedlem ØFIK /medlem statistikkutvalg Thormod Eriksen - varamedlem ØFIK/medlem statistikkutvalg Jan Bastøe - dommerutvalg ØFIK Lars Martin Skeie - revisor ØFIK (Hilde Stokke, ansatt som daglig leder i ØFIK) Representasjon ØFIK`s Ting: FRID`s årsmøte: Bjørg Corneliussen - Lars Erik Olsen Ragnar Kruse-Madsen Lars Erik Olsen Bredo Glomsrød 6

7 stall: Alder: 1.jan jan jan. 07 Kvinner Menn Tot K M K+M jan Møter Det er avholdt 10 styremøter og høstmøte. I tillegg en rekke e-post møter, telefonkonferanser og gruppemøter. Høstmøtet var denne gang en tillitsmannssamling hvor hensikten var å informere om foreningens visjoner og planer, med hovedfokus på idrettslig aktivitet. Godt oppmøte. Det bør vurderes å gjenta denne type samlingen også i Utdanning/kurs m.v FRID-seminar - 3 deltagere Aktivitetslederkurs - 2 deltagere Basistrenerkurs - 2 deltagere Prosjekter Utvidelse FIF-huset Beregnet byggestart august Foreløpig kostnadsanslag ca Oppnevnt byggekomité: Ragnar Kruse-Madsen - komitéleder Arild Rostad - byggeleder Henning Olsen - rådgiver Bjørg Corneliussen - økonomioppfølging Jan Erik Hansen - fagansvarlig tømmer/snekker Edgar Borgersen - fagansvarlig elektro Jan Bastøe - fagansvarlig ventilasjon Ole G. Pettersen - fagansvar mur/støp m.m Bengt Persson - fagansvarlig rør Egil Hassing - fagansvarlig maling/belegg Rolf Terje Andreassen - byggansvarlig- rådgiver 7

8 Kastanlegg Markedsverdi ca. ¼ million. FIF ydet 56 % i form av dugnad og gaver. Fredrikstad Kommune dekket de reelle kostnadene som utgjorde 44 % Anlegget ble ferdigstilt og overlevert Fredrikstad Kommune på vårparten. Økonomi Resultatet for 2007 ble et overskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr Regnskapet er i 2007 tilført i midler som tilhørte 2006 året og som kom fra overskudd til NCCC arrangementet november Det er ellers kommet til ekstraordnære midler i 2007 som ikke var med i budsjettet så som kr i tilskudd fra Fredrikstad Kommune til kastanlegget på Lisleby, Acta som ny samarbeidspartner med et beløp på kr og kr fra Seniorlauget med spesiell tanke på videreutvikling av lovende utøvere i FIF. Det reelle driftsresultatet for 2007 er da på kr , noe som er kr bedre enn budsjettert. Overskuddet kr er i sin helhet foreslått disponert til utbygging av FIF-huset. FIFs Fond forvalter FIF kapital på kr ihht vedtekter for fondet. Jørgen Gurandsrud er foreningens regnskapsfører. 8

9 VALG-RESULTATET I FIF 2007 Verv Valg 2007 STYRET Leder Ragnar Kruse-Madsen Nestleder Geir Eriksen Sekretær Therese Trenum Kasserer Bjørg L. Corneliussen Styremedlem Bredo Glomsrød (idrett) Styremedlem Thorstein Haugen(finans/trim) Styremedlem Even Trenum (FIF-hus) Styremedlem Lars Erik Olsen (barneidrett) Styremedlem Ulf Reffsgård (arrangement) Varamedlem (Info/ IT) Ikke valgt. Styret utpeker repr. Varamedlem Audun Nicolaysen (repr aktive) Varamedlem Sigrun Flaten (ungdomsleder) ANDRE Arkivansvarlig Statistikkfører Innkjøpsansvarlig Materialansvarlig IDRETT Idrettslig leder Oppmann 14 og eldre Oppmann år Oppmann år Oppmann 9 år Oppmann 6-8 Materialforvalter FINANSKOMITÉ Leder FIF-TRIM Leder Lars Corneliussen Thormod Eriksen Bjørg L. Corneliussen Øyvind Hill Bredo Glomsrød Inger Tvete Hilde Stokke Tom Bjørklund Hans-Erik Sand Ketil Saxegård Thorstein Haugen Ragnar Kruse-Madsen Tom Bjørklund Ivar Heine Johansen Per Arne Carlsen Dugnadsgruppe Trimmen (leder Torstein Haugen) Dugnadsgruppe Seniorlauget (leder Tormod Borgersen) Dugnadsgruppe foreldre/aktive (B. Glomsrød) Thorstein Haugen 9

10 FIF-HUSET Leder ARRANGEMENT Leder Løpsleder Dommeroppmann IT-GRUPPE/MEDIA Leder MEDALJERÅD Leder Varamedlem FONDSUTVALGET Personlig varamedlem May L. Jacobsen Grethe Kristensen Therese Trenum Even Trenum Per S Olsen Bjørg L. Corneliussen Johan Skjulhaug Astrid Hagle Edgar Borgersen Ulf Reffsgård Odd Johansen Svein Gressløs Jan Bastøe Bjørg L. Corneliussen Geir Viken Egil Holme Magne Christiansen Knut Josefsen Terje Svenson Tomas Talos Alexander Hagle Fredrik Reiten Ulf Reffsgård Tormod Eriksen (dommeroppmann) Hallur Kjartansson Jan Bastøe Tore Bjørnetrø Espen Wisur Rolf Gundersen Terje Svensson Lars Martin Skeie Henning Olsen Jørn Rasmussen Ragnar Kruse-Madsen Bjørn Jensen Sverre Authen (2 år igjen) Ole Rostad (2 år igjen) Ikke valgt. Styret utpeker repr. 10

11 Åge Evensen Personlig varamedlem Bengt Person Tormod Borgersen (kun for 1 år) Personlig varamedlem Tore Lindahl (1 år igjen) REVISORER Revisor Revisor Vara Vara REPRESENTANTER Fredrikstad idrettsråd Bjørn Jensen Øyvind Gunnar Steen Sverre Authen Leder Nestleder Østfold Friidrettskrets (ting) Leder Nestleder Idrettslig leder Ikke valgt. Styret utpeker repr. Ikke valgt. Styret utpeker repr. Ikke valgt. Styret utpeker repr. VALGKOMITÉ 2006 Leder Ole Georg Pettersen Bredo Glomsrød Therese Trenum 11

12 GRUPPERAPPORTER Idrett Generelt: Resultatene fra 2007-sesongen forteller at FIF oppnådde 2 sølvmedaljer under årets Hovedmesterskap på Askim (Andreas A Viken i høyde og Marie Hagle på 100 m hekk). Under Jr NM i Tønsberg vant Marie gull på samme distanse, Espen Wisur fikk sølv på 200 m og Martina Baldacchino fikk bronse i kule. Under UM utendørs i Kristiansand fikk Espen Wisur gull på 200 m og bronse på 100 m, Martina Baldacchino fikk gull både i kule og diskos i tillegg til sølv i slegge. Julie Haabeth fikk i samme mesterskap sølv på 2000 m hinder og bronse på 3000 m. Bak Marie Hagle, Andreas A Viken, Espen Wisur og Malene Hjort (fikk dessverre ødelagt sesongen pga tretthetsbrudd) har Julie Haabeth hatt fin fremgang på mellom- og langdistanseløp og fremfor alt har Martina Baldacchino fortsatt fremgangen i kastøvelsene. Tar vi et blikk på utøvere som ennå ikke har nådd 15 års klassen har Michela Baldacchino, Gardar Fridrikson og Thorvald Brudevik igjen vært helt i front nasjonalt i sine respektive øvelser. Det er naturlig nok fortsatt slik at FIF har flest utøvere og størst bredde i de aldersbestemte klassene under 15 år. Fortsatt vil det være en prioritert oppgave for klubben å få flere utøvere fra de yngre aldersbestemte klassene til å fortsette med friidrett og finne glede i å delta i stevner og spesielt er det vårt håp at flere av de nåværende 13- og 14- åringene vil være motivert for å delta i stevner både på krets- og nasjonalt plan og ikke minst etter hvert greie kravene til UM utendørs i løpet av et par år. En annen viktig forutsetning for fortsatt å kunne gi våre utøvere fra barneidretten, via ungdomsidretten til seniornivå et bra friidrettstilbud er at vi makter å rekruttere og utdanne oppmenn og trenere. Vi synes ved inngangen til 2008 sesongen at vi registrer en positiv tendens i forhold til å få på plass trenere og oppmenn. Lagserier: På kvinnesiden er plasseringen bra i 1.divisjon, dvs. at vi beholdt 8. plassen fra 2006, selv om resultatene poengmessig er det dårligste på fem år. Herrene derimot rykket ned fra 2.divisjon i 2006 og fikk bare en skuffende 13. plass i 3.divisjon i år. Denne dårlige plasseringen i NFIF s lagserie også i år, viser at vi har en stor jobb foran oss for å nå målsettingen om å være blant de beste. Våre NM-utøvere Marie Hagle (-87): Ny bra sesong som ble kronet med å få representere Norge i U-23 EM i Debrecen i Ungarn på sin spesialøvelse 100 m hekk. Resultatmessig omtrent som i 2006 eller litt svakere. Har plukket flere medaljer i nasjonale mesterskap både innen- og utendørs. Trener for Marie Hagle i Oslo Petar Vukusevic. For Malene Hjort (-87) ble nærmest hele utendørssesongen ødelagt av tretthetsbrudd. Løp noen gode løp på 60 m og 200 m innendørs før skaden satte en stopper for resten av sesongen. Er godt i gang med trening for ny sesong. Trener for Malene Hjort i Oslo Leif Ove Alnes. 12

13 For Thale J Glomsrød (-84) ble 2007 å betrakte som en nedtrappingssesong der hun deltok i få konkurranser. Hedvig J. Glomsrød (-82) oppholdt seg i Missouri, USA første halvdel av 2007 og oppnådde flere fine resultater med beste resultat 12,71 m i tresteg. Noe av konkurransegløden forsvant når hun kom tilbake til Norge og pr i dag er ikke lenger Hedvig konkurranseutøver. Martina Baldacchino (-91) har fortsatt fremgangen fra 2006 og satt personlige rekorder i alle de tre kastøvelsene sine og vunnet medaljer i både UM og Jr NM. Dessverre for FIF har Martina valgt å melde seg ut av foreningen fra og med sesongen Trener for Martina Baldacchino: Gunnar Halvorsen For Espen Wisur (-88) har 2007-sesongen vist at han er i ferd med å ta steget opp blant de beste sprinterne i Norge. Ny klubbrekord på 200 m og medaljer i både UM, Jr NM og Hallmestersakpet står det respekt av. Trener for Espen: Zdenko Vojvodic. Espen har nå flyttet til Oslo og trener sammen med Malene Hjort i Oslo med Leif Ove Alnes, som trener. Andreas A.Viken (-82) fortsetter å kapre medaljer i NM, denne gang ble det sølvmedalje og årsbeste på 2,07. Representerte også Norge i E-cup for lag. Andreas satser på å forsvare medaljen i NM også kommende sesong. Trener for Andreas A Viken i Oslo Dan Simion. Geir Ove Rasmussen (-80) ble norgesmester (4,60 m) i stav innendørs, men har hoppet lite under utendørssesongen. Trapper ned og er i ferd med å gå over i en trenerjobb for utøvere på høyt nivå i Sverige. Julie Haabeth (-88) har hatt sin beste sesong i 2007 og oppnådd fine resultater og plasseringer på distanser fra 1500 m og oppover. Sammen med Espen Wisur representerte hun Norge under den nordiske juniorlandskampen i Odense i Danmark i august måned. Julie har nå meldt overgang til Tjalve pga. skolegang i Oslo, men vil ferierepresentere FIF i juni måned. Treningsleir: Marie Hagle var på treningsleir (påsketider) i Kroatia med landslaget på korthekk, Malene Hjort var med de beste sprinterne til Portugal i litt senere på våren og Andreas A Viken var med Stefan Holm og svenske hoppere til Italia i mai måned. Internasjonale representasjonsoppgaver: EM U-23, Debrechen, Ungarn Marie Hagle: 100 m hekk (14,05) Juniorlandskamp (Norge, Sverige, Finland og Danmark/Island) i Odense i Danmark Espen Wisur: 200 m (22,46) og 4 x 100 m stafett (bronse) Julie Haabeth: 2000 m hinder (7,23,63) 13

14 Internasjonalt innendørsstevne 26/1-07 i Budapest: Malene Hjort: 60 m (7,70) Espen Wisur: 60 m (7,16) Internasjonalt innendørsstevne 28/1-07 i Bratislava: Malene Hjort: 60 m (7,64) Espen Wisur: 60 m (7,17) Internasjonalt stevne i Mannheim 23/6-07 i Tyskland : Marie Hagle: 100 m hekk (13,86) Værdsungdomsspelen, Gøteborg 1/7-2007: Espen Wisur: 200 m (22,07 ny klubbrekord) Europa-cup for landslag Odense, Danmark Andreas Aune Viken: Høyde (2,01 m) Resultater nasjonale mesterskap: Antall medaljer 2006 i (--) Mesterskap/Navn Øvelse Resultat Plassering Gull Sølv Bronse UM innendørs Stange 26-29/ (2) 1 (3) (1) Marie Hagle K m hekk 8, m 7,95 5 Martina Baldacchino J16 Kule 3 kg 13,39 m 2 1 Bjørn Patrick Svendsen G18-19 Høyde 1,70 m 6 60 m 7,92 Forsøk 200 m 25,40 Forsøk Morgan Martiniussen G m 7,29 Semifinale Eirik Langøy G m 2,19,19 13 Anders Tvete G m 5,10,68 7 Nives Vojvodic J15 Høyde 1,40 m 12 Marte Kristiansen J15 60 m 8,63 Semifinale 60 m hk 10,25 Forsøk 200 m 28,96 Forsøk lengde 4,31 23 Sylvia ThereseThoresen J16 60 m 8,64 Forsøk 200 m 29,65 Forsøk NM innendørs Stange 10-11/ (1) (4) Geir Ove Rasmussen Stav 4,60 m 1 1 Marie Hagle 60 m hekk 8, Thale J. Glomsrød Tresteg 11, m 59,60 Finale Espen Wisur 60m 7,13 Semifinale 200m 22, Martina Baldacchino Kule 11,

15 Malene Hjort 200 m 24, Julie Haabeth 800 m 2,23, m 4,51,29 4 Pernille,Thale, Marie og Malene 4 x 200 m 1,44, Jr NM Tønsberg 3-5/ (2) 1 (4) 1 (2) Marie Hagle K m hekk 13, m 12,44 5 Espen Wisur M m 22, m 11,08 4 Martina Baldacchino K15-19 Kule 12,05 m 3 1 Slegge 45,51 m 4 Julie Haabeth K m 4,49, m 10,17,84 6 Hovedmesterskapet Askim 10-12/ (2) (1) Andreas Aune Viken Høyde 2,07 m 2 1 Marie Hagle 100 m hekk 13, Hedvig J. Glomsrød Tresteg 12,14 m 4 Lengde 5,44 m 9 Martina Baldacchino Kule 12,17m 6 Slegge 41,04 m 10 Diskos 34,19 m 11 Espen Wisur 200 m 22,38 Semifinale 100 m 11,22 Forsøk UM Kristiansand 24-26/ (1) 2 (2) 2 (2) Espen Wisur G m 22, m 11, Martina Baldacchino J16 Diskos 35,31 m 1 1 Kule 14,17 m 1 1 Slegge 44,83 m 2 1 Julie Haabeth J m h 7,24, m 10,24, Nives Vojvodic J15 Høyde 1,50 m 5 Julie Syversen J15 Høyde 1,45 m m hekk 52,34 10 Tresteg 9,53 m 9 Tonje Bjørnetrø J18-19 Spyd 27,28 m 9 UM mangekamp 1 Trondheim 1-2/ Julie Syversen J15 Mangekamp 3 1 NM terrengløp IK Rindals-Troll (Trøndelag) Julie Haabeth 4 km 5 Bestemannspremier for 2007: (Grunnlag: Serietabell) Kvinner senior: Marie Hagle 100m hekk 13,82 ( 893 p) Menn senior: Andreas A Viken høyde 2,07 ( 878 p) 15

16 15-19 år jenter: MartinaBaldacchino slegge 47,83 (783 p) år gutter: Espen Wisur 200 m 22,07 (852 p) Seniorlaugets honnør: Vetle Bleken 10 på topp kvinner 2007 (Grunnlag: Serietabellen) 1. Marie Hagle 100 m hekk 13, p 2. Hedvig J. Glomsrød tresteg 12, p 3. Malene Hjort 100 m 12, p 4. Martina Baldacchino slegge 47, p 5. Marie Hagle 100 m 12, p 6. Malene Hjort 200 m 25, p 7. Michela Baldacchino slegge 44, p 8. Martina Baldacchino kule 12, p 9. Hedvig J.Glomsrød lengde 5, p 10. Thale J Glomsrød tresteg 11, p Gjennomsnitt 5 siste år: p p p p p 10 på topp menn 2007 (Grunnlag: Serietabellen) 1. Andreas A.Viken høyde 2, p 2. Espen Wisur 200 m 22, p 3. Espen Wisur 100 m 11, p 4. Geir O Rasmussen stav 4, p 5. Espen Halvorsen slegge 47, p 6. Andreas A Viken lengde 6, p 7. Andreas A Viken 100 m 11, p 8. David Hagle lengde u.t. 2, p 9. Bjørn P. Svendsen høyde 1, p 10. Espen Wisur lengde u.t. 2, p Gjennomsnitt 5 siste år: p p p p p 16

17 Bestemannspremier for jenter og gutter år: (Grunnlag: Tyrving-tabellen) Jenter: 11 år: Julie Tømmerberg Lite ball 46,28m = 943 poeng 12 år: Susanne Sofie Olsen Høyde 1,25m = 864 poeng 13 år: Sunniva Gram Andersen Kule 2kg 9,14m = 939 poeng 14 år: Michela Baldacchino Slegge 3kg 46,62m = 1202 poeng Gutter: 11 år: Selassie Agbobza Lengde 3,82m = 846 poeng 12 år: Birk Brede Bjørklund Spyd 400g 26,95 = 899 poeng 13 år: Thorvald Brudvik 200 mhk = 1108 poeng 14 år: Thor Erik Solberg Tresteg 11,41m = 971 poeng 10 på topp (10-19 år) Jenter: år Michela Baldacchino slegge 3 kg 43, p år Martina Baldacchino slegge 4 kg 47, p år Martina Baldacchino kule 3 kg 14, p år Martina Baldacchino diskos 1 kg 35, p år Michela Baldacchino diskos 0,6 kg 33, p år Julie Haabeth 3000 m 10,16, p år Cecilie V. Olsen 200 m 27, p år Cecilie V. Olsen 60 m p år Sunniva G.Andersen kule 2 kg 9, p år Julie Haabeth 1500 m 4,46, p. Gutter: år Thorvald Brudevik 200 m H 29, p år Gardar Fridrikson spyd 0,4 kg 51, p år Gardar Fridrikson slegge 3 kg 41, p år Espen Wisur 200 m p år Gardar Fridrikson diskos 0,75 kg 43, p år Thorvald Brudevik 60 m hekk 9, p år Thorvald Brudevik høyde 1, p år Gardar Fridrikson kule 3 kg 14, p år Thorvald Brudevik 200 m 26, p år Gardar Fridrikson spyd 0,6 kg 42, p. 17

18 Rapport fra ungdomsgruppen Ungdomskoordinator: Trenerkoordinator: Sigrun Flaten Zdenko Vojvodic Trening: Treningssteder: Kongstenhallen, Sentralidrettsanlegget, Kullåsparken og Fredrikstad marka Ungdomsgruppene startet sesongen med følgende gruppesammensetning: Sprint og hopp for år og mellomdistanse fra år. I tillegg trente 13 og 14 åringene sammen med 12 åringene i en gruppe med allsidig trening. Kasterne hadde ingen egen gruppe, men Oddvar Johansen sørget for kasttrening innen spyd og kule. I tillegg ble søstrene Baldacchino trent av Gunnar Halvorsen i slegge og diskos på Skogstrandbanen. Den nye gruppesammensetningen fra november ble: Sprint og hopp for år, mellomdistanse for år og allsidig friidrettstrening for år. Kasterne fortsetter som før med Oddvar Johansen som trener. I tillegg deltar de i et spydprosjekt i samarbeid med ØFIK med Teemu Pasanen som trener. Konkurranse og treningssamlinger: Treningssamling i Gøteborg: 14 utøverne fra år hadde fra fredag til onsdag før påske enn vellykket samling både sosialt og treningsmessig. Veidekkelekene på Lillehammer: Hele 32 aktive med 8 ledere stilte på Veidekkelekene fra torsdag 21. til søndag 24. juni. I løpet av helgen kom flere foreldre innom Mjøsbyen på besøk. Turen var arrangert med felles buss og overnatting på Mesna Videregående Skole for utøvere fra 12 år til senior. Kretssamling i Halden: 9 utøvere fra år stilte på samling med innlagt Mangekamp, som gikk over to dager i den første helgen i september. NCC-lekene på Nadderud Stadion: Her stilte FIF med hele 15 av 30 deltagere på kretslaget for Østfold og var viktige bidragsytere til kretslagets flotte 2.plass. Fredag 7.12 hadde alle ungdomsgruppene sosial samling på FIF-huset. Dagen etter dro 13 av de ivrigste fra på sosial treningssamling på Idrettshøyskolen i Oslo. Sprint/ hopp: år Trenere: Zdenko Vojvodic (hovedtrener), Gaute Bleken og Tomas Talos Oppmann: Inger Tvete Antall aktive: 20 Zdenko har vært ansvarlig for treningen med Gaute og Tomas som assistent-trenere. De fleste i denne gruppen har deltatt på treninger mandager og fredager, enkelte deltar noen onsdager, svært få deltar lørdager/søndager. Kun 1 utøver trener fast 4 ganger eller mer pr uke (8-10 timer) De fleste ligger på ca 3-4 timer i uken. Generelt er det bekymringsfullt at så mange i gruppa viser såpass dårlig treningsiver.som igjen gjør at kvaliteten på både spenst, styrke, hurtighet og utholdenhetstrening ofte blir for dårlig. Konklusjon for denne gruppen er at vi ikke i tilstrekkelig grad har klart å stimulere til deltagelse i stevner og god innsats på trening. Kun 2-3 utøvere deltar jevnlig på stevner. Ved 2 anledninger har vi samlet gruppa til sosialt samvær utenom trening. Her kan vi forbedre oss mye. Utøverne må lære seg å Svette sammen, Konkurrere sammen og Sosialisere sammen som gruppe (SKS). Gruppa hadde en flott trenings og sosialleir i Gøteborg i forkant av påsken

19 Mellomdistanse: år Trenere: Sigurd Roger Nilsen og Tanja Kjøniksen (trakk på våren) Oppmann: Inger Tvete Antall aktive: 8 Utøvere: (Følgende utøvere trente på nyåret/vår 2007) Øystein Maugesten ( 88 ), Eirik Flaten Langøy ( 90 ), Anders Tvete ( 90 ), Caroline Syversen ( 89 ) og Julie Haabeth ( 88 ). Stian Paulsen har vært på endel treninger, men ikke deltatt i konkurranser Vetle Blekken var med i gruppa på enkelte treninger. Torbjørn Lervang (skadet) hadde styrketrening på FIF huset første del av høsten Vinter/vår 2007 var det et samarbeid med FSK hvor O-løpere deltok på onsdagstreningen i marka. Det var også fellestrening FIF/FSK på Lisleby enkelte ganger ( 200m x20) Kommentar til utviklingen Gruppa gikk nærmest i oppløsning vår/sommer Det er nok flere faktorer som forklarer dette. Bl.a hadde trener og enkelte utøvere ulike ambisjoner. Det skapte noen uheldige situasjoner. De mest treningsvillige, Julie og Øystein, deltok regelmessig på treningen til gruppe 6, FIF-trim. Dette fungerte positivt. Jeg mener bestemt at det kan være et alternativ for kommende aktive FIF utøvere å delta på noen treninger her, fortrinnsvis mandag og fredag, siden onsdagstrening med langtur blir for langt, i hvert fall for de yngste. Fra november startet en helt ny mellomdistansegruppe ledet av Gaute Blekken med utøvere fra 13 år og oppover. Disse har foreløpig trening på onsdager, siden de på mandag og fredag følger treningen i sine ordinære grupper. Gruppen har for øvrig tilbud om et mellomdistanseprosjekt i samarbeid med ØFIK, men ingen fra FIF deltar foreløpig her. 19

20 Rapport for barneidretten Barneidrettsansvarlig: Fagansvarlig: Lars-Erik Olsen Lars-Erik Olsen Treningssteder: Kongstenhallen fra januar og frem til påske Sentralidrettsanlegget fra påske og ut september måned Terrenget rundt FIF-huset i oktober måned Kongstenhallen fra november og ut desember Barneidretten startet sesongen med følgende gruppesammensetning: 6-8, 9, 10-11og år. Den sistnevnte gruppen ble derfor bestående av barn og ungdom, som er et bevist valg for å gjøre overgangen til ungdomsgruppen så liten som mulig, samtidig som aktiviteten og intensiteten gradvis skal øke hvert år. Barneidretten deler inn gruppene med to og to årskull fra de er 9 år gamle og disse sammensetningene følger hverandre videre oppover. Den nye gruppesammensetningen fra november ble derfor: 6-8, 9-10 og år, mens år ble en ren ungdomsgruppe. Nytt av året ble det lagt inn en friidrettsskole i mai juni måned, som ble arrangert for de som allerede var deltagere på barneidrettskolen i FIF. Sosiale tiltak: Følgende sosiale tiltak er blitt gitt i løpet av sesongen: To treningsdager på FIF-huset med pølsefest til de aktive etter trening i mars. I tillegg hadde år overnatting på FIF-huset. Klubbmesterskap i terreng med grillmat og drikke i mai. Avslutningsstevne for 6-13 år i juni med medaljer til alle og avslutningsstevne for 6-9 år i september. FIF-dagen ble arrangert ved FIF-huset 10. september med aktivitetsløype. I november måned hadde gruppe år pølsefest på FIF-huset, mens år hadde pizzakveld med utdeling av karusellpremier. I tillegg var det 139 personer fra FIF, som så kinofilmen Hoppet i en egen kino sal for kun FIF-medlemmer i november. Året ble avsluttet med julesprint i Kongstenhallen i desember. Det ble satt opp bussturer til begge Karusellstevnene i Moss og minibuss til Norway Games på Bislett. Bussturene er noe som helt klart er viktig for det sosiale og for deltagelse på stevner, så dette vil bli prioritert også i fremtiden. Nytt av året var turen til Veidekke - lekene på Lillehammer fra juni for alle aktive over 12 år. 6-8 år: Trenere: Tanja Kjøniksen og Tor Kristian Pinås Oppmann: Manglet Antall aktive: 18 (2, 6 og 10) Treningen: Gruppen har hatt sin trening på mandager i tidsrommet kl Gruppen startet året med 18 barn, som økte til 30 aktive på treningene utover høsten. De har ikke tilbud på stevner på kretsplan, så treningen er lagt opp med lek, moro og litt innføring i friidrettsøvelser. Gruppen mistet en trener i løpet av sesongen, så her måtte enkelt foreldre hjelpe til. Ved avslutningsstevnet på Lisleby 25. september sammen med 9 års klassen, deltok hele 50 deltagere i et ruskete vær. 20

21 9 år: Trenere: Ketil Andersen, Mirko Ohla og Håkan Langaker Oppmann: Hans-Erik Sand Antall aktive: 20 Trening: Denne gruppen har hatt sine treninger på mandager og fredager fra Gruppen startet sesongen med 20 barn, som økte til nærmere 30 utover sesongen. De har hatt en fin oppslutning på trening og stevner. I tillegg er det mange utøvere her som gjerne løper lengre distanser, så det ser lovende ut for fremtiden. Gruppen har hatt problem med frafall av trenere i løpet av året, som har medført en del vanskeligheter i løpet av året år: Trenere: Lars-Erik Olsen, Lena Søderlund, Lasse Steve og Terje Selberg Oppmann: Gry L. Eriksen Antall aktive: 54 (24 og 30) Trening: Denne gruppen har hatt sine treninger på mandager og fredager fra kl Gruppen startet sesongen med 54 deltager, som falt til 40 i løpet av året. Treningene fungerte bra frem til sommeren, men da to trenere trakk seg i løpet av ferien, ble det vanskelig i gi gruppen nok teknisk trening utover høsten. Dette var nok noe av grunnen til forfallet, i tillegg til at de mest umodne ikke lenger klarte å følge treningen. Oppslutningen på trening og stevner har vært bra for de utøverne, som fortsatte i gruppen. Konklusjonen er nok at det ikke er hensiktsmessig å ha grupper, som blir noe særlig større enn 40 barn år: Trenere: Lars-Erik Olsen og Tor Øyvind Ødegård Oppmann: Tom Roar Bjørklund Antall aktiv: 44 (18, 23 og 3) Trening: Denne gruppen har hatt sine treninger på mandager og fredager fra kl Gruppen startet sesongen med 44 deltagere og avsluttet med 36. Gruppen har nå holdt sammen i fire år, så de har et godt sosialt nettverk i gruppen. Utover året fikk gruppen et lite frafall av aktive, som ikke hadde motivasjon til å trene lenger. Dette er nok naturlig siden intensiteten på treningen har økt utover året og mest sannsynlig positivt for treningsintensiteten i gruppen, men det hadde jo vært fint om vi kunne fått med alle videre. For øvrig var det stabilt på trenersiden, men gruppen måtte dessverre lide for at trenere her måtte erstatte frafalle av trenere i andre grupper. 21

22 Deltakelse i konkurranser: Det har i år blitt arrangert 7 Karusellstevner for utøvere i alderen 9 til 12 år. Tallene i parentes er fra Deltatt for FIF Gutter Jenter SUM 9-åringer 23 (46) 40 (22) 63 (68) 10-åringer 44 (33) 16 (29) 60 (67) 11-åringer 37 (34) 57 (24) 94 (58) 12-åringer 20 (28) 29 (28) 49 (56) SUM 146 (146) 103 (103) 266 (249) På syv Craftkarusellstevner i 2007 stilte FIF samlet med 266 påmeldte, 124 gutter og 142 jenter. Med et snitt på 3 øvelser pr påmeldte barn ender vi på 798 utførte Karusell-øvelser! Dette er en liten økning fra året før, men da ble det riktignok bare arrangert 6 karusellstevner. Bussturer til karusellen i Moss var en viktig grunn til den fine oppslutningen, siden det da ble mange med oss fra starten, som ble med videre på resten av karusellen. Deltagertallet lå på mellom FIF utøvere pr. stevne. Aktive åringene hadde også mulighet til å delta på ordinære stevner i løpet av sesongen og det var forholdsvis bra deltagelse her, men det er nok Craftkarusellen som er gjelder mest. Omgruppering i november for 2008 sesongen: 6-8 år: Trenere: Tor Kristian Pinås, Kristin Romberg Oppmann: Stig Andresen Antall aktive: 33 (2, 12 og 19) 9-10 år: Trenere: Ketil Andersen, Mirko Ohla, Christine Nygård, Mogens Høyum og Håkan Langaker Oppmann: Hans-Erik Sand Antall aktive: 38 (14 og 24) år: Trenere: Lena Søderlund, Olav Gram Andersen, Sandra Hammer og Caroline Syversen Oppmann: Gry L. Eriksen Antall aktive: 40 (17 og 23) Barneidretten hadde en jevn tilgang på nye barn gjennom hele året, uten at vi har annonsert tilbudet i media. Mangelen på nok engasjerte voksenpersoner har gjort at vi i en periode måtte vurdere inntaksstopp og spesielt etter sommerferien ble det tungt å få gjennomført en god nok aktivitet. Dette gikk i stor grad utover de svakeste i gruppene, som ikke klarte å henge med på den aktiviteten som ble gitt. Den største utfordringen vil hele tiden være å få tak i nok trenere og oppmenn, slik at barna kan vi et mer individuelt tilbud ut fra eget ståsted. Med den gode rekruttering av trenere og oppmenn i høst, ser det lovende ut for barneidrettsgruppene foran 2008-sesongen. 22

23 Felles arrangement for alle aktive i klubben Klubbmesterskap i terrengløp Klubbmesterskap i terrengløp for 2007 ble arrangert mandag 7. mai med utgangspunkt fra FIF-huset (v/ 2. dam) også denne gang med god deltakelse spesielt i de yngste årsklasser. Etterpå var det grillfest ved 2. dam. Totalt deltok det 101 deltagere på klubbmesterskapet i terrengløp FIF-dagen FIF-dagen som så dagens lys i forbindelse med markeringen av 110 år jubileet, ble gjentatt mandag 10. sept. med god oppslutning ruskevær til tross. Værgudene var imidlertidig rause og spanderte oppholdsvær under selve arrangementet. Det var ikke lagt opp til trening for noen grupper denne mandagen og hele FIF-famlien" var samlet ved FIF-huset til en uhøytidlig konkurranse. Aktivitetsløypa besto av seks poster og lagt til området ved FIF-huset. Det var lagkonkurranse for 5- mannslag og det ble et lag bestående av 5 gutter som stakk av med premien - en sjømannssekk til hver. Det ble servert gratis pølser m/tilbehør, saft, kaffe og frukt. Nærmere 400 pølser skiftet eier. Så matlysten var også tilstede og sto i forhold til konkurranselysten. ACTAs Julesprinten: Julesprinten ble som i foregående år arrangert i Kongstenhallen, denne gang mandag 17/ for alle utøvere fra 6 år til senior. Nissen (denne gang Tomas Talos) var selvsagt på plass med poser til alle og det vanket i henhold til tradisjonen kaker og kaffe/saft til alle. Loddsalget under arrangementet innbrakte i underkant av 6000 kr,..stor takk til alle som bidro under arrangementet. Nesten 100 utøvere deltok i årets julesprint tror kanskje det er rekord. 23

24 Finans Året 2007 startet med at vi fikk en etterlengtet hovedsponsor. En 3-åring avtale med Acta Kapitalforvaltning er inngått. Selskapet bidrag med et betydelig årlig beløp, samt bonus for hver vervet kunde. Vervingen viser så langt en skuffende resultat. Her har foreningen en utfordring i Det er også inngått en avtale med Sparebanken Øst hvor vi skal verve lånekunder. Avtalen gjelder ut 2007/ Pr. dags dato har vi ikke greid å verve en eneste lånekunde. Selv om vi i 2007 ikke hadde noe mesterskap som vi kunne selge profileringselementer på så mener vi å ha oppnådd et svært godt resultat i vårt sponsorarbeide. Når det gjelder sponsorer og annonsører generelt, er vi blitt møtt med stor velvilje fra næringslivet. Takket være stor innsats fra medlemmene har lotterier og dugnader tilført betydelige midler. Spesielt må Seniorlaugets innsats i forbindelse med en større dugnad for Øraveien Industripark(Gamle Denofa) trekkes frem. De gjorde her en kjempejobb, støttet av aktive/foreldre. Fra Stephen Fu,( tidligere aktiv) ved sitt firma Orient Import, har FIF fått en firehjuls motorsykkel (verdi ca ) og en del idrettsmateriell i gave. Sykkelen blir hovedgevinst i FIF-lotteriet For øvrig vises til nedenstående oversikt over gjennomførte tiltak og resultat. Aktivitet Tiltak Referanse Budsjett Enkeltresultat Aktivitets- Avvik resultat Dugnad Vareopptelling Spar 3000 Møbeltransp. Radisson 2400 Maling div. Denofa (Seniorlauget) Div.møbler, Denofa oppussning Hjelp Marine mesterskapet Lotterier FIF-lotteri mer Pizza-lotteri Aktive Sponsorer Profilering Se egen liste Program- Diverse Annonser Gevinster/ premier firmaer Salgsvogn Salg stevner Salgsvogn Bingo Bingoland Total Disse støttet FIF i 2007: Vi anmoder medlemmene om å benytte seg av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere, sponsorer, annonsører, leverandører og øvrige støttespillere. 24

25 Samarbeidspartnere: Vi har avtale med seks samarbeidspartnere; New Wave/Craft Nicolaysens Sport og Fritid Byggkjøp Knatterudfjellet Fredriksstad Blad Brødr. Glomsrød AS Maskegruppen AS I tillegg er det ca 100 sponsorer, annonsører, leverandører og andre støttespillere som har bidratt til at det gode økonomiske resultat i Acta Arne Nilsen Rørlegger AS Automatservice AS Autopartner AS Backe Østfold AS Bil Butikk 1 Borge Malerservice Borge Trykkluftsenter AS Brynild Byens Jern & Farge Byggmester Rolf Andreassen AS Bøckmann Frontruter. Bøckmann Glass Cannon Business Center Østfold AS Capio Røntgen Fr.stad Cewex Konditorier AS Classis Motor Coco Cola Drikker. Comwell Hankø Hotell & Spa Cool Design Elkjøp AS Erik Prøitz Bok og papirhandell Esso Grønli Euronic Exxon Mobil Frediksstad Blad Falck Redningstjeneste. Family Sports Club Fredikstad AS Fredrikstad Reisebyrå Travelnet. Fredrikstad Trafikkskole Fredrikstad Sten og Monumentforretning Fredrikstad Energi AS Gamlebyen Sport AS Interoptik S. Gangestad. Gjensidige Forsikring Gunnar Bech Byggmester Gaards Service AS Handyman HPH Hovelsen Bygg Entreprenør AS Håkon Hansen Byggmester Idrettsklinikken AS Juvel Gullsmedforetning AS Fargerike Hans Kjøstelsen Farvehandel AS Klart Svar. Bj. Kynningsrud AS Life Helsekost Lindis Dame- Herrefrisør Malermester HA Johannessen AS Marthinsen & Sønn AS Mekonomen Fredrikstad AS Mesta AS Miele AS Mills DA Mix Kiosken Hassingen Multikonsult AS Nettpartner Nordli Sport AS Norsk Dekor AS Odds Konditori og Bakeri AS Polimoon AS Rema 1000 Brohodet. Revisjons Compagniet AS Fredrikstad Rygg og Leddsenter Seal Jet Norge AS Sekkelsten Egil Tannlege Sigdal Kjøkkensenter Skade & Lakk AS Skeidar Fredrikstad AS Brødrene Skogen Fiskehandel Slettevold Transport AS Solgaard Mat. Solid Entreprenør AS Spaceworld Torvbyen Stene Stålprodukter AS Stillasutleie, Byggmester Asbjørn Rasmussen T.B rep og service AS Torvbyen Unger Fabriker AS Vita Torvbyen Østsiden / Vestsiden Pizza Østfold Energi Østfold Shell Olje Ragnar Larsen & Sønner Østfold Sikkerhets Service AS Veidekke Entreprenør AS Øraveien Industripark A/S Kai Arne Humlekjær AS Solid Entreprenør AS Møklegaard Print Shop AS 25

26 Arrangement FIF har i 2007 arrangert 1 innendørs stevne, 12 banestevner, 2 terrengløp, 2 gateløp i tillegg til Tinestafetten som hadde bra økning i år. FIF stilte også med dommer/funksjonærer under Hoved-NM i Askim; Henning Olsen, overdommer løp og Bredo Glomsrød starter. I tillegg hadde FIF ansvar for lende/tresteg med Ole G. Pettersen som teamleder. I Fredrikstad-løpet ble det arrangert 3 km, 5 km, halvmaraton og barneløp. Start og mål var utenfor administrasjonshuset med utdeling av startnr. med mer i byhallen. Fredrikstadmarka Rundt hadde en liten økning i deltagelsen, og løypa var godt ryddet og merket. Mediahuset Fredriksstad Blad som er samarbeidspartner hadde gjort en utmerket jobb med annonsering for disse to løpene. Fredrikstad Maraton hadde en liten nedgang i antall løpere, men responsen deltakerne var bra. Og særlig serveringen av ertesuppe, kaker og kaffe gratis etter løpet falt i smak. Alle foreningens arrangement har vært gjennomført på en god måte med bra innsats av dommere, ledere, trimmere, seniorlauget, foreldre, aktive og andre som er tilsluttet FIF. Dato Stevner Starter totalt 2006 i (-) Starter over 15 år KM leng./høy u/t år, treningsst senior Fredrikstad-løpet 252(238) Klubbmesterskap terrengløp Kastmønstring Craft karusellen 381(444) Tinestafetten 232 lag 1856(1784) Maske lekene og ung Craft 214(180) Mangekamp år Treningsstevne lengde/ tresteg Knatterudfjell lekene, KM senior 157(260) Treningsstevne 5000 og 10000m KM slegge/ diskos og treningsstevn Fredrikstadmarka rundt 117(111) Fredrikstad maraton 78(92) Treningsstevne Treningsstevne kast Treningsstevne kast 11 0 Terminliste for 2008 er klar og det er også behov for frivillige i år. Se: NM i halvmaraton for junior, senior og veteraner begge kjønn søndag 6. april er årets hovedbegivenhet i 2008.

27 FIF-huset: Det har blitt avholdt 6 husstyremøter i Huset har vært utleid 35 ganger. Det har vært ytre og innvending befaring med påfølgende småreparasjoner. I februar var det storrengjøring med hjelp fra trimmen. Alle el-kurser, kontakter og brytere er merket. Diverse reparasjoner av toalett har vært utført, samt rengjøring av dusjhoder. Terrassen er blitt vasket og oljet. Diverse lysstoffrør er skiftet fortløpende. Rengjøring/spyling av minidusj og flaggstang. Anskaffet vimpel til flaggstang. Installert trådløst bredbånd. Innkjøp/supplering av diverse nye glass. Ventilasjonsanlegget, som var ute av drift en periode, er også i gang igjen. Trim: ACTA-TRIMMEN er en viktig del av hovedsponsoravtalen med Acta Kapitalforvaltning. Gjennom foreningens trimvirksomhet skal Selskapet profileres ved bruk av refleksvester og t-trøyer påført reklame trykk. Som vanlig har trimmen bestått av 6 grupper. Det er innmeldt 145 trimmere fordelt på de ulike gruppene, ledet av 13 meget dyktige og entusiastiske personer. Gruppeledere har vært: Grethe Eide, Gerd Nordgård, Tormod Østensvik, Even Trenum, Ragnhild Sannes, Kari Graham, Bjørn Backe- Hansen, Ernst Magnussen, Audun Eilertsen, Jørgen Gurandsrud, Kjell- Arne Johansen, Grid Skogen og Sjur Tømte. IDRETTSMERKEPRØVER er tatt av 35 utøvere. Dette er et antall som har stabilisert seg de senere år. JOGGELEDERMØTER har vært avholdt 2 ganger i løpet av sesongen. IDRETTSARRANGEMENTER Trimmens medlemmer har vært sterkt engasjert i opplegg og gjennomføring av foreningens stevner og løpsarrangement. IDRETTSDELTAGELSEN fra trimmerne har i sesongen vært meget god. Mange har deltatt på Beitostølen, i Drammen maraton, Oslo maraton, Fredrikstad maraton, Fredrikstad-løpet, Marka Rundt. Enkelte har også deltatt på løp lenger av gårde, bla. New York Maraton. DUGNAD på FIF-huset ble gjennomført i februar, på tross av dårlig frammøte. Tak, gulv og vegger ble grundig vasket og det ble ryddet skikkelig i skuffer og skap på kjøkkenet. 27

28 OVERFØRINGER/INVESTERINGER Det er kjøpt inne diverse utstyr til kjøkkenet og spinningsykkel til styrkerommet. Det ble overrakt kr til foreningen i forbindelse med årsmøtet. SOSIALE ARRANGEMENTER har vært avholdt gjennom hele sesongen. Her kan nevnes den store årsfesten, rekefest med rekordoppslutning, gruppevise julebord-arrangement, den tradisjonelle adventsaftenen med sang og kaker og gløggservering siste mandag før jul. Info/Media/IT Gruppa har ikke hatt leder inneværende år, og det har hemmet gruppas arbeid. I etterkant ble Geir Eriksen utpekt som styrets representant. Det har vært avholdt to møter. Det har ikke lyktes å skaffe redaktør til foreningens internettside. Den har likevel vært brukbart oppdatert, da vi midlertidig har valgt å fordele dekningen av konkrete aktiviteter på flere. Det har vært avholdt brukerkurs i nyhetsoppdatering på nåværende hjemmeside. Nåværende hjemmeside oppfyller ikke foreningens behov i forhold til servicehjelp, brukervennlighet og fleksibilitet. Etter innstilling fra gruppa, har derfor styret besluttet å gå over til annen løsning. Hedersbevisninger / Utmerkelser Æresmedlemmer: Johan Koren 1897 Georg Pedersen 1904 Laurentius Urdahl 1914 Einar Guttormsen 1946 Kristian Thøgersen 1976 Oddvar Jensen 1976 Jan Borgersen 1976 Henning Olsen 1981 Ragnar Kruse-Madsen 1986 Lars W.Corneliussen 1996 Jan Aleksandersen

29 FIFs Fortjenstemedalje (innstiftet 1921): Georg Pedersen 1921 Thorolf Myrvold 1921 Theodor Hansen 1921 Sverre Frang Idèus 1921 Ths. C. Arnesen 1921 Olaf Larsen 1921 Einar Guttormsen 1921 Jacob Guldbrandsen 1923 Frithjof Guttormsen 1926 Arthur Jensen 1926 Johan Andersen 1926 Arnt Gudim 1932 Erling Jensen 1933 Harald Lindahl 1934 Abraham Bernstein 1936 Freddy Resberg 1936 Gøsta Janson 1936 Johan Aakerblad 1937 Arne Stangebye 1946 Egill Røed 1946 Ingvald Johansen 1946 Rolf Andersen 1946 Asbjørn Solberg 1946 Ivar Udnæss 1946 Walther T. Røed 1946 Grethe Sørensen 1947 Birger Brynildsen 1947 Jens A. Børresen 1947 Reidar Hellum 1947 Kjell Stenmarch 1947 Jan Borgersen 1954 Oddvar Jensen 1954 Kristian Thøgersen 1956 Knut Agerup 1958 Jan Aleksandersen 1964 Georg Nilsen 1964 Lars W. Corneliussen 1965 Asbjørn Sørensen 1966 Henning Olsen 1966 Rolf Fuglestad 1967 Bernhard Hoel 1971 Jan Olavesen 1971 Bjørn Wisur 1971 Ernst Magnussen 1976 John Johansen 1976 Ragnar Kruse-Madsen 1976 Tore Lindahl 1977 Anne Hemstad 1979 Bo Breigan 1980 Bjørn Jensen 1981 Evy Hemstad 1981 Mette Bergmann 1986 Frank R. Johannessen 1986 Marit Nygård 1986 Thor Bastøe 1986 Rolf Hemstad 1986 Arne Svendsen 1986 Anne Lise Sandhaug 1989 Knut Holm Johansen 1989 Jan Bastøe 1991 Odd Johansen 1991 Jan Erik Hansen 1991 Lars Martin Skeie 1993 Terje Gundersen 1994 Knut Nielsen 1995 Åge Evensen 1996 Sverre Authen 1996 Atle Hansen 1996 Jørn Rasmussen 1999 Tania Longe 2003 Tor Øyvind Ødegård 2003 Oddvar Johansen 2003 Edgar Borgersen 2006 May LisbethJacobsen 2006 Ole Georg Pettersen 2006 Gunnar Bergmann 2006 Bredo Glomsrød

30 NFIF s Bragdmerke: Jan Borgersen 1954 Anne Hemstad 1986 Mette Bergmann 1986 Bo Breigan 1986 NFIF s Distansemerke i gull: Einar Guttormsen 1926 Jan Borgersen 1954 Anne Hemstad 1986 Mette Bergmann 1986 Bo Breigan 1986 NFIF s Fortjenstdiplom: Einar Guttormsen 1931 Jørgen Ulsteen 1951 Oddvar Jensen 1952 Kristian Thøgersen 1955 Jan Olavesen 1970 Ragnar Kruse-Madsen 1973 Henning Olsen 1978 Evy Hemstad 1980 Jan Aleksandersen 1981 Rolf Fuglestad 1986 Bjørn Jensen 1992 Lars W. Corneliussen 1997 Jan Bastøe 1997 Lars Martin Skeie 1998 Odd Johansen 1999 NFIF s Fortjenstmedalje: Sverre Frang Ideus 1921 NFIF s 100 års jubileumsmedalje: Ragnar Kruse-Madsen 1996 NFIF s Erkjentlighetsbevis: Ragnar Kruse-Madsen 1984 NFIF s Kongepokal: Mette Bergmann 1988 NFIF s Gullmedalje: Tor Øyvind Ødegård 2003 ØFIK s Fortjenstmerke: Einar Guttormsen 1955 Walther T. Røed 1955 Kjell Stenmarch 1955 Jørgen Ulsteen 1955 Reidar Aas Wang 1955 Jan Borgersen 1957 Jan Aleksandersen 1961 Kristian Thøgersen 1965 Oddvar Jensen 1966 Ragnar Kruse-Madsen 1973 Henning Olsen 1974 Jan Olavesen 1975 Anne Hemstad 1979 Bo Breigan 1980 Mette Bergmann 1986 Bjørn Jensen 1992 Terje Gundersen 1993 Lars W. Corneliussen 1997 Jan Bastøe 1997 Odd Johansen 1998 Oddvar Johansen 2003 Tanja Longe 2003 Tor Øyvind Ødegård 2004 Atle Hansen 2006 ØIK Frivillighetspris Odd Johansen

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE

OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE OPPSLAGSBOKEN 2014 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2014 ØSTFOLDSTAFETTEN PEAB LEKENE FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER Oppslagsboka

Detaljer

OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER

OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER OPPSLAGSBOKEN 2015 ADRESSER LOVER SØKNAD OG RAPPORTERING AV STEVNER KLASSER OG ØVELSER KM FOR NFØ 2015 ØSTFOLDSTAFETTEN REGIONALE IDRETTSLEKER FORTJENESTEMERKE OG ÆRESPRISER KRETSREKORDER -TERMINLISTER

Detaljer

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2009. www.ogndalil.no NR. 1-2010 36. ÅRGANG Årsmelding for 2009 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 11. mars kl. 19.00 på Vålen samfunnshus. Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. Støtt Ogndal

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001

ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Årsberetning AHF 2001 ÅRSBERETNING AURSKOG HØLAND FRIIDRETTSLAG 2001 Vår hovedsponsor: 1 Årsberetning AHF 2001 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2001 3 UTMERKELSER 3 Innsatspokal 3 Rekruttpokaler 3 Styrets

Detaljer

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no

Årsmelding for 2007. www.ogndalil.no NR. 1-2008 34. ÅRGANG Årsmelding for 2007 www.ogndalil.no 1 ÅRSMØTE OGNDAL IL Torsdag 6. mars kl. 19.00 Vålen samfunnshus Til behandling: Lovfestede saker, herunder valg. Innkomne saker. 2 Forside: Fra

Detaljer

SIF historie 1913-2003

SIF historie 1913-2003 SIF historie 1913-2003 "Året 1913 den 2. mai ble etter forrutgående bekjentgjørelse Svelvik Idrettsforening stiftet. " Slik lyder innledningen til den protokollen som danner grunnlaget for oppprettelsen

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse.

Innhold. 15 åringen Helene S. Hansen var i 2007 landets beste 1500 m løper i sin klasse. 10 år gamle Anna Larsen hopper 7,90 m i tresteg på Fanalekene 30.09.2007 1 2 Innhold 1 Gruppestyret har hatt følgende sammensetning i 2007...3 2 Foreldrelaget har hatt følgende sammensetning...3 3 Antall

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2011. Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2011 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING IL SKRIM har gjennomført ett år med økende aktivitet og økende medlemsutvikling og god rekruttering i alle gruppene. Alle gruppene har nå

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer