mennesker og miljø 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "mennesker og miljø 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla"

Transkript

1 6 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla Mat, mennesker og miljø Som en av Nordens største matvareprodusenter har vi et ansvar fra jord til bord. Foto: Mari Svenningsen

2 7 Orkla og våre selskaper er avhengige av at forbrukere, investorer, myndigheter og omverden har tillit til at vi har gode rutiner for mattrygghet, og for å håndtere bærekraftsutfordringer i verdikjeden. Våre produkter må ha en smak og kvalitet som aldri skuffer, og være produsert på en ansvarsfull måte som ikke skader mennesker eller miljø. Prioriterte områder Basert på en vurdering av hvilket ansvar vi har overfor våre interessenter, og hvilken risiko vi opplever knyttet til viktige bærekraftstrender, har vi identifisert følgende hovedtemaer for Orklas bærekraftsarbeid: Medarbeiderutvikling og bedriftskultur Sikkerhet og arbeidsmiljø Miljø Mattrygghet Ernæring og helse Ansvarlige innkjøp Gjennom ambisiøse mål og systematisk utviklingsarbeid på disse områdene skaper Orkla verdier for samfunnet og langsiktig, lønnsom vekst for konsernet. Innsats på disse områdene handler derfor om mer enn et ansvar; det bidrar til god drift. Bærekraftig matproduksjon Orkla bidrar til bærekraftig matproduksjon gjennom strenge krav til mattrygghet, utviklingsarbeid knyttet til mat og helse, bevisst bruk av naturressurser og forbedringsarbeid i leverandørkjeden. Mattrygghet er en forutsetning for all matproduksjon i Orkla, og konsernets Orkla og samfunnet Mange av Orklas selskaper har en sterk posisjon i sine markeder og lokalsamfunn. Selskapene bidrar til å styrke lokalsamfunnene gjennom samarbeid med lokale myndigheter, skoler og organisasjoner innen idrett, kultur og humanitært arbeid. Resultat 2012 Orkla og konsernets selskaper 3 bidro i 2012 med 22 millioner kroner i finansiell støtte til aktiviteter innenfor idrett, humanitært arbeid, kultur, utdanning og forbedringsarbeid i leverandørkjeden. Viktige tiltak i 2012 var: Svenske Procordia innledet et samarbeid med organisasjonen Friends for å støtte deres arbeid for å forebygge mobbing. Selskapet støttet også et prosjekt for utdanning av kvinnelige entreprenører i Swaziland. Stabburet er hovedsponsor for Fredrikstad Fotballklubb, og var engasjert i klubbens Gatelag, som skal gi rusavhengige økt livskvalitet gjennom felleskap og fysisk trening. litauiske Suslavicius-Felix engasjerte seg i ulike ungdomsrelaterte tiltak, blant annet et prosjekt for å fremme godt kosthold og fysisk aktivitet ved litauiske skoler i samarbeid med organisasjonen Maisto Bankas. latviske Spilva støttet utdanning for ungdom med funksjonshemming gjennom samarbeid med Latvijas Bérnu Fonds. lilleborg støttet UNICEF og deres arbeid med utvikling av vann- og sanitærforhold i Nord-Korea. nederlandske Sonneveld støttet stiftelsen Bake for Life og deres arbeid for å etablere bakerier i Afrika, der mennesker med ulike typer utfordringer får opplæring i bakeryrket. Vår holdning Vi ønsker å ta ansvaret for hvordan vår virksomhet påvirker samfunnet rundt oss. Samtidig vil vi bidra til en mer bærekraftig fremtid gjennom produktutvikling og forbedringstiltak som skaper verdi både for samfunnet og Orkla. Våre prinsipper springer ut av erkjennelsen av at vi har ansvar for å drive vår virksomhet med respekt for mennesker og miljø, og mulighet til å skape positive ringvirkninger for samfunnet rundt oss. 3 Gjelder Orkla uten Sapa (del av fremtidig Joint Venture).

3 8 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla mattrygghetsstandard sikrer at så vel matproduksjon som innkjøp av råvarer og emballasje skjer i henhold til strenge kvalitetskrav. Orkla Food Safety Standard ble revidert i 2011, og den nye og strengere versjonen ble tatt i bruk i For å ivareta hensynet til forbrukers helse praktiserer Orkla-selskapene en føre-vâr holdning med hensyn til bruk av ingredienser som kan medføre potensiell helsefare, og har en aktiv dialog med relevante forskningsmiljøer og tilsynsmyndigheter. Orkla har en bred og variert portefølje av matvarer, som spenner fra kosttilskudd via basismatvarer til rene nytelsesprodukter. I de markedssegmentene der det er naturlig og mulig utvikler selskapene matvarer som kan bidra til et sunnere kosthold. Orkla har i løpet av de siste fem årene redusert innholdet av salt, sukker og mettet fett i et betydelig antall matvarer, og på denne måten gitt et viktig bidrag til folkehelsen. Selskapene legger dessuten vekt på god forbrukerveiledning, forbrukerservice og ansvarlig markedsføring. Befolknings- og forbruksvekst bidrar sammen med klimaendringer til et økende press på naturressurser og behov for omstilling av matproduksjon i en mer bærekraftig retning. Orklas innkjøp av råvarer skal baseres på prinsippet om bærekraftig produksjon. I tillegg jobber Orklas selskaper aktivt med tiltak for energieffektivisering samt reduksjon av vannforbruk og matavfall. Styringsrutiner for samfunnsansvar og etikk Orklas selskaper har et selvstendig driftsansvar, som også omfatter utøvelse av selskapets samfunnsansvar. Arbeidet følges opp gjennom business reviews og annen intern rapportering, intern revisjon og rutiner for risikostyring. Orkla legger vekt på kontinuerlig forbedring, der ressursene prioriteres mot de områdene der risiko og muligheter er størst. Beslutninger og aktiviteter skal baseres på føre-vâr-prinsippet. Resultat 2012 orkla utarbeidet i 2012 en metode for analyse av bærekraftsrelatert risiko, og testet ut denne med godt resultat i utvalgte selskaper. Metoden er utformet slik at selskapets ansvar overfor viktige interessentgrupper gjennom hele selskapets verdikjede kartlegges. en ny nettportal som gir alle selskapene og ansatte i Orkla enkel tilgang til konsernets styrende dokumenter, ble tatt i bruk i konsernets funksjon for samfunnsansvar bistår selskapene med opplæring og veiledning i temaene samfunnsansvar og etikk. Dette er et supplement til de opplæringsaktivitetene som gjennomføres i regi av selskapene selv. I alt har 740 ledere og nøkkelmedarbeidere deltatt i opplæringsaktiviteter knyttet til samfunnsansvar og etikk i 2012, mot ca. 150 i Dette representerer ca. 3 % av totalt antall ansatte. Mål 2013/2014 en bred utrulling av metoden for risikokartlegging. revidering av rutinene for opplæring i samfunnsansvar og etikk Mill. kr * ØKONOMISK VERDISKAPING FOR SAMFUNNET Lønn til ansatte Til samfunn i form av betalte skatter (kontantstrøm) Til aksjonærer i Orkla i form av utbytte utbetalt og tilbakekjøp/salg av egne aksjer * Orkla uten Sapa (del av fremtidig joint-venture).

4 9 Global Compact Orkla har siden 2005 vært tilsluttet FN-initiativet Global Compact. Orklas prinsipper for samfunnsansvar er etablert med utgangspunkt i Global Compacts prinsipper, FNs prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Antikorrupsjon og konkurranserett Orkla har som mål å utvikle en bedriftskultur preget av godt skjønn og evne til å håndtere vanskelige situa sjoner for å unngå å bli involvert i korrupsjon og brudd på konkurranseregelverk. Verdiskaping i Orkla må skje i samsvar med våre etiske retningslinjer og gjeldende lover. Som en konsekvens har Orkla nulltoleranse for korrupsjon. Korrupsjon hindrer økonomisk utvikling, hemmer konkurranseevnen og undergraver både rettssikkerhet og den demokratiske prosessen i samfunnet. Orkla har ikke hatt saker knyttet til korrupsjonsregelverk i Orkla Brands Russia har i 2012 vært involvert i én sak som berører konkurranseregelverk. Moskovskaya Konditerskaya Fabrika Krasniy Oktyabr (KO) anla i mars 2011 sak mot Orkla Brands Russia med påstand om unfair competition og brudd på varemerkerettigheter tilhørende KO. Saken ble behandlet av Russian Federal Antimonopoly Service, som i juli 2012 ga KO medhold i dette. Orkla Brands Russia anket avgjørelsen til Moscow Arbitrazh Court, som opprettholdt avgjørelsen. Orkla Brands Russia har anket saken videre til Ninth Arbitrazh Court of Appeals. Orkla har også tatt saken opp med Russlands politiske ledelse. Opplæring Orkla legger vekt på å forebygge korrupsjon, og antikorrupsjon inngår som et fast tema i Orklas lederopplæring og i konsernets generelle opplæring i samfunns ansvar. Dette kommer i tillegg til selskapenes egne opplærings aktiviteter. Resultat 2012 opplæring i antikorrupsjon er gjennomført for totalt 99 ledere og nøkkelmedarbeidere. Dette representerer 0,3 % av konsernets totale antall ansatte. konkurranserett inngår som et fast tema i Orklas kompetanseprogram for salg og innkjøp. I tillegg har konsernets juridiske avdeling gjennomført opplæring for ledere og nøkkelpersoner i salg og innkjøp i Orklas norske selskaper. I alt er opplæring i konkurranserett gjennomført for 166 ledere og nøkkelmedarbeidere. Dette representerer 0,6 % av konsernets totale antall ansatte. Mål 2013/2014 rutinene for opplæring i antikorrupsjon og konkurranserett skal revideres. 4 Basert på årlig intern rapportering fra forretningsområdene til konsernet av tvister, rettssaker, tilsynssaker og lignende forhold.

5 10 Orkla bærekraftsrapport 2012 Samfunnsansvar i Orkla Utmerkelser til Orklas selskaper Orkla ble i 2012 for andre år på rad innlemmet i Dow Jones europeiske bærekraftsindeks. Også flere av Orklaselskapene har i 2012 oppnådd ekstern anerkjennelse for sitt arbeid med miljø og samfunnsansvar. stabburet ble tildelt prisen Gullpalmen fra Regnskogfondet og Grønn Hverdag for å ha erstattet all bruk av palmeolje med solsikkeolje, og på denne måten unngått å bidra til miljøutfordringene knyttet til dyrkingen av palmeolje. nidar ble kåret til Årets Mat- og drikkeprodusent i Norge i 2012, blant annet for godt arbeid med helse, miljø og sikkerhet og engasjement knyttet til bærekraftsutfordringer i kakaosektoren. Prisen ble utdelt av NHO i samarbeid med representanter for industri, arbeidstakerorganisasjoner, politikere og fagpresse. kims (Danmark) fikk Virksomhetsprisen 2011 for inkludering og sosialt ansvar. Prisen ble utdelt av Nordfyn Beskæftigelsesråd med bakgrunn i selskapets innsats for å skape et godt arbeidsmiljø og for å hjelpe arbeidsledige i jobb ved å stille praksisplasser til rådighet. Orklas samarbeids partnere SOS-barnebyer Orkla har vært SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartner siden Orklas bidrag for perioden er øremerket byggingen av en barneby i Pleiku i Vietnam. Flere av selskapene i Orkla har bidratt til dette prosjektet. Transparency International Orkla har vært medlem av Transparency International Norge siden Gjennom medlemskapet bidrar Orkla med økonomisk støtte til organisasjonens viktige arbeid for å motvirke korrupsjon, samtidig som vi får verdifulle innspill til vårt eget antikorrupsjonsarbeid. Initiativ for etisk handel Initiativ for etisk handel (IEH) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i IEH forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid. Orkla meldte seg inn i IEH i 2012 etter at konsernselskapene Nidar, Lilleborg og Pierre Robert Group allerede hadde vært medlem i flere år. Orkla har deltatt i IEHs arbeid med å revidere organisasjonens rapporteringsmal og for øvrig hatt dialog med organisa sjonen om det løpende arbeidet med ansvarlige innkjøp.

6 11 Interessentdialog i 2012 God interessentdialog er viktig for å forstå det samfunnet vi er en del av, få impulser til videreutvikling av driften og skape tillit til våre selskaper og produkter. Samarbeid med andre bedrifter, myndigheter, forskningsmiljøer og organisasjoner kan være viktig for læring og for å løse komplekse utfordringer. En aktiv og god interessentdialog er derfor et hovedprinsipp i Orklas samfunnsansvarsarbeid. Fremmer samfunnsansvar Orkla har i 2012 hatt en aktiv dialog med Utenriksdepartementet og en rekke organisasjoner og selskaper om ulike problemstillinger knyttet til samfunnsansvar. Konsernsjef Åge Korsvold deltok høsten 2012 i en rundebordskonferanse om samfunnsansvar ledet av utenriksminister Espen Barth Eide, og Orkla deltok i Utenriksdepartementets referansegruppe i forbindelse med planleggingen av den internasjonale CSR-konferansen i Oslo i november. Aktuelle saker i 2012 Orkla ønsker politiske rammevilkår som stimulerer til samarbeid mellom myndighetene og næringslivet om å løse samfunnets bærekraftsutfordringer. I 2012 har vi hatt dialog med Utenriksdepartementet, NORAD, nærings- og handelsminister Trond Giske og andre sentrale politikere om muligheten for å etablere et offentlig-privat samarbeidsprosjekt knyttet til bærekraftsutfordringene i kakaosektoren i Elfenbenskysten. Mer generelt ser vi behov for å etablere ramme betingelser som muliggjør denne typen offentlig-privat samarbeid om utviklingsspørsmål. I 2012 har Orkla deltatt i diskusjon med norske myndigheter om utformingen av fremtidig regelverk for markedsføring av matvarer mot barn. Vår holdning i dette spørsmålet er beskrevet i kapitlet om ernæring og helse. Orkla har også deltatt i industriens dialog med danske myndigheter om effekten av fettavgiften som ble innført i Danmark i Avgiften ble fjernet i 2012 med virkning fra og med 2013 fordi den ga en begrenset helseeffekt, virket konkurransevridende og var krevende å administrere både for industrien og for myndighetene. Danske myndigheter vurderte i 2012 også å utvide sjokolade- og sukkervareavgiften til å omfatte andre sukkerholdige produkter. Også denne foreslåtte utvidelsen ble annullert av Folketinget. Beauvais foods deltok i dansk industris dialog med myndighetene om disse avgiftene. Stabburet, KiMs Norge, Sætre og Nidar har i 2012 hatt dialog med organisasjonene Grønn Hverdag og Regnskogfondet om selskapenes håndtering av miljøutfordringene knyttet til palmeolje. Göteborgs Kex har hatt tilsvarende dialog med Naturskyddsföreningen i Sverige. Gjennom denne dialogen har selskapene fått verdifulle innspill og støtte til sitt arbeid med å redusere bruken av palmeolje og erstatte konvensjonell palmeolje med sertifisert olje. Credin og Credin BageriPartner har deltatt i danske myndigheters fullkornskampanje, og Sonneveld har deltatt i utviklingen av et informasjons- og revisjons system for mattrygghet i den nederlandske bakerisektoren. Orkla har mottatt 7,5 millioner kroner i offentlig støtte og tilskudd til forskning, investeringer, forbedringsarbeid og andre forhold knyttet til driften i Gjelder Orkla uten Sapa (del av fremtidig Joint Venture).

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

bærekraftsrapport 2009

bærekraftsrapport 2009 bærekraftsrapport 2009 orklakonsernet Orkla har virksomhet innen merkevarer, aluminiumsløsninger, fornybar energi, materialer og finansielle investeringer. Konsernets omsetning er på cirka 56 mrd. kroner

Detaljer

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25

Innhold. medarbeidere side 10. Kunder og forbrukere side 14. leverandører side 17. eiere side 21. samfunnet side 25 Bærekraftsrapport 2007 Innhold Utvikle mennesker, skape verdier konsernsjefen har ordet 2 Om rapporten 3 Fakta om Orkla 5 Orkla i 2007 7 Medarbeidere 10 Kunder og forbrukere 14 Leverandører 17 Eiere 21

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar 3 Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon.

Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Vi investerer pengene dine i bærekraftige selskaper fordi vi forventer at de er mer lønnsomme og gir deg en bedre pensjon. Forventet høyere avkastning Bedre fremtid Bevisst valg Bærekraftsjef Filippa Bergin

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv Studentnummer: 3705 og 71575 10. juni 2011 MARKEDSHØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND

ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND 2014 ANSVARLIG FORVALTNING STATENS PENSJONSFOND UTLAND VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER INNHOLD LEDELSEN Et arbeid i utvikling 5 Ansvarlig forvaltning

Detaljer

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA

Innhold. Finansiell kalender for Orkla ASA Årsrapport 2010 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Styret i Orkla 6 Styrets årsberetning 8 Konsernledelsen 22 Eierstyring og selskapsledelse 23 Årsregnskap 32 Noter 44 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske

Detaljer

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014

BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 BÆREKRAFTRAPPORT FINDUS NORGE 2014 INNHOLD Forord s. 5 1 Bærekraftig verdikjede s. 6 2 Trygge, gode og sunne produkter s. 10 3 Energieffektivisering og miljøpåvirkning i produksjon s. 14 4 Våre ansatte

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

Code of Conduct for PostNord

Code of Conduct for PostNord Code of Conduct for PostNord FOTO: GAB PHOTOGRAPHY PostNord eies av den danske og svenske stat. Konsernet styres av gjeldende lovverk, konsesjonsvilkår, statenes eierskapspolitikk og målene som fastsettes

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet:

Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: Næringslivets utøvelse av samfunnsansvar på menneskerettighetsområdet: En kartlegging av praksis i små og mellomstore selskaper med virksomhet i Afrika og Asia Report 10/2014 ilpi.org 1 International Law

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Teknas policy-dokumenter

Teknas policy-dokumenter Teknas policy-dokumenter Næringspolitikk Lønns- og interessepolitikk Utdanningspolitikk Forskning Miljø Familie, likestilling og etnisk mangfold Offentlig forvaltningsutøvelse Etikk Energipolitikk Tekna,

Detaljer