Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171"

Transkript

1 Kystverket Detaljregulering Innseiling Kragerø Galeioddbåane. PlanID:171 Planbeskrivelse

2 Forord For innseilingen til Kragerø planlegges det tiltak i tre tiltaksområder i Kragerø kommune: Knubbhausen (PlanID: 170) Galeioddbåane utenfor Kragerø sentrum (PlanID: 171) Lovisenbergsundet (PlanID: 172) Hensikten med planarbeidet er å bedre sikkerheten og fremkommeligheten ved utbedring av i farleden ved Galeioddbåane. Økt sikkerhet oppnås ved å øke fartøyenes manøvreringsrom, og dermed økte sikkerhetsmarginer ved at farleden blir bredere, dypere og rettere. Etter avtale med Kragerø kommune har Kystverket overtatt oppgaven med å utarbeide detaljreguleringsplanen etter plan- og bygningsloven (pbl) 3-7, og de oppgavene som planadministrasjonene i kommunene har med å organisere planarbeidet og fremme forslag til reguleringsplan, herunder å legge forslaget ut til offentlig ettersyn etter bestemmelsene i pbl Arendal Geir Solberg Prosjektleder, Kystverket Sørøst Justering etter tilbakemelding fra kommunen J.H. Sveen Justering etter tilbakemelding fra Kystverket J.H. Sveen Justering etter tilbakemelding fra Kystverket J.H. Sveen A.Bjørke J.H. Sveen Rapport oversendt til Kystverket J.H. Sveen A.Bjørke J.H. Sveen I.Tillerbakk Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Klæbuveien 127 B, NO-7031 Trondheim Side 2 av 32

3 Innhold 1 Bakgrunn Hensikt med planen Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold Vurdering om konsekvensutredning Planområdets beliggenhet 6 2 Planprosess og medvirkning Organisering av planarbeidet Informasjon og Medvirkning Planlagt fremdrift Oppstart av reguleringsplan Plangrense Innspill fra varsel av reguleringsplanoppstart 8 3 Planstatus og rammebetingelser Plandokumenter og planidentitet Overordnede planer Gjeldende reguleringsplaner Eiendomsforhold i planområdet Lover, forskrifter og retningslinjer 11 4 Dagens situasjon Beliggenhet Kragerø havn Dagens bruk av området Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Grunnforhold Naturmangfold Vannforskriften Fiske Naturgitte forhold 18 5 Beskrivelse av planforslag Dimensjonerende fartøy Tiltaksbeskrivelse Dagens situasjon referansealternativ Utbedringsalternativ Reguleringsformål og plankart 21 6 Virkninger av planen Dagens situasjon - referansealternativ Utbedringsalternativ Virkninger av tiltak Side 3 av 32

4 7 Risikoanalyse (ROS) 29 8 Vurderinger/Gjennomføring av plan Avbøtende tiltak som ikke er ivaretatt i plan 30 9 Referanser Vedlegg 32 Figurliste Figur 1-1 Oversiktskart over planområdets beliggenhet 6 Figur 2-1 Avisannonse i Kragerø Blad Vestmar (KV), annonsert Figur 3-1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, med planområdet inntegnet i rødt. Farled er vist som tykk stiplet linje. 10 Figur 4-1 Oversiktskart Farled Kragerø. Planområde markert med rød sirkel (Kilde: Kystinfo kart) 12 Figur 4-2 Utsnitt av sjøkart over området - Galeioddbåane ligger nord for Galeiodden med Kragerø havnefyr, utenfor Kragerø sentrum. (Kilde: GisLink - sjøkart) 13 Figur 4-3 Kartutsnitt som viser fartøybevegelser over et år. Kilde: Kystverket AIS-data 13 Figur 4-4 Godsmengder for Kragerø Havn fra (Kilde: Statistisk sentralbyrå) 14 Figur 4-5 Områder nært Kragerø som er statlig sikret friluftsliv (markert med blått), planområde i rødt. (Kilde: GisLink - temadata fra Miljødirektoratet) 15 Figur 4-6 Registreringer av naturtyper, i hovedsak ålegress (Kilde: GisLink, temadata fra Artsdatabanken) 17 Figur 4-7 Vannforekomsten Kragerøfjorden indre (til venstre,) og Bærøyfjorden Kragerø (til høyre) (Kilde: Vann-nett) 18 Figur 4-8 Vannstandsnivå pr , målestasjon Helgeroa (Kilde: Sehavniva.no) 18 Figur 5-1 Kart som viser utdypingstiltak (gul farge) og utfyllingsområder (grønn farge). Se vedlegg i A3, datert Figur 5-2 Utsnitt av plankart, der #1 viser område for utdyping og #2 viser deponiområdet. Vedlagt ligger plankart i A3-format 22 Tabelliste Tabell 1 Innkomne merknader ved oppstart av reguleringsplanen 9 Tabell 2 Oversikt over fartøy i Kragerø, AIS-data fra Tabell 3 Reguleringsformål 22 Tabell 4 Konsekvenser dimensjonerende fartøy Side 4 av 32

5 1 Bakgrunn 1.1 HENSIKT MED PLANEN I forbindelse med Nasjonal transportplan, NTP er utbedringstiltak i innseilinga til Kragerø prioritert i For innseilingen til Kragerø planlegges det tiltak i tre tiltaksområder: Jomfrulandsrevet/Knubbehausen (PlanID: 170) Galeioddbåane utenfor Kragerø sentrum (PlanID: 171) Lovisenbergsundet (PlanID: 172) Alle tre tiltaksområdene ligger i Kragerø kommune i Telemark fylke. Innseilingen til Kragerø er grunn, uoversiktlig, trang og karakteriseres som vanskelig å navigere i gjennom. Ved Kragerø er det svært mange fritidsfartøy som skal inn/ut av Kragerø havn. Dette gjør det utfordrende å manøvrere trygt gjennom farleden. Kystverket har forvaltningsansvar og myndighet i leden. For Kystverket er hovedmålet med tiltaket å etablere en trygg og effektiv innseiling til Kragerø, og i tillegg hindre eller begrense miljøskade som følge av uhell i farleden. Planen skal legge til rette grunnlaget for sprengnings- og utdypingstiltak i farleden i det aktuelle farvannet ved Galeioddbåane utenfor Øya ved Kragerø. Tiltaket tar sikte på å utvide farleden og øke dybden til 11,9 m, slik at dypgående fartøyer inntil 10 m kan seile her. Det skal i tillegg legges til rette for deponering av masser i sjø. 1.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT OG EIERFORHOLD Kystverket Sørøst er tiltakshaver for planlagte tiltak. Norconsult har utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og reguleringsplankart i nært samarbeid med Kystverkets prosjektleder Geir Solberg. Kystverket Sørøst har ledet planarbeidet fra det startet med vurdering av tiltakene i farleden, gjennom meldingsfasen, utarbeidelse av reguleringsplaner og utlegging til offentlig ettersyn. 1.3 VURDERING OM KONSEKVENSUTREDNING I forbindelse med oppstart av reguleringsplan skal tiltakene vurderes etter PBL 2, 3 og 4. Krav knyttet til utarbeidelse av planprogram eller konsekvensutredning skal gjennomgås og vurderes i samråd med kommunen. Tiltaket er vurdert til ikke å komme inn under plan og bygningslovens krav til konsekvensutredning, jf. 4-2, men det gjennomføres hensiktsmessige undersøkelser Side 5 av 32

6 1.4 PLANOMRÅDETS BELIGGENHET Galeioddbåane ligger rett utenfor Kragerø sentrum i Kragerø kommune. Figur 1-1 Oversiktskart over planområdets beliggenhet Side 6 av 32

7 2 Planprosess og medvirkning 2.1 ORGANISERING AV PLANARBEIDET Kystverket mener (i samråd med 3.7) at det er viktig at alle aktører i planprosessen er enige i premissene for planleggingen og at det blir fastsatt en prosess for det videre planarbeidet. Kystverket Sørøst er initiativtaker og tiltakshaver. Kontaktperson er Geir Solberg. Etter Plan og bygningslovens 3-7 overtar Kystverket etter avtale med Kragerø kommune oppgavene planadministrasjonen i kommunen har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. Dette innebærer at Kystverket legger planforslag ut til høring og offentlig ettersyn og behandler innspillene i sluttbehandlingen. Kommunen fremmer så planen til vedtaksbehandling. Det er etablert en referansegruppe i forbindelse med arbeid med reguleringsplanen, som består av representanter fra: Kystverket v/geir Solberg Kragerø havn v/jan Trygve Thorsen Naturvernforbundet v/per-erik Schultze Los v/geir Eikeland Kragerø kommune v/andreas Høifødt 2.2 INFORMASJON OG MEDVIRKNING Plan- og bygningslovens krav til medvirkning gjennom hele planprosessen vil sikres gjennom: Kunngjøring - varsling om oppstart i avis. Parter varsles med brev Samråd med innsigelsesmyndigheter underveis i planprosessen. Åpent møte i forbindelse med høring av reguleringsplan Vedtatt reguleringsplan som offentliggjøres 2.3 PLANLAGT FREMDRIFT Juni 2014: Melding om påbegynt reguleringsplanlegging August juni 2015: Utarbeidelse av reguleringsplan Mai 2015: Plan presentert i planutvalget 6. mai Juni august 2015: Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan August 2015: Åpent informasjonsmøte i Kragerø 4. kvartal 2015: Avsluttende kommunal behandling av reguleringsplan Side 7 av 32

8 2.4 OPPSTART AV REGULERINGSPLAN Krav til oppstart av reguleringsplanarbeid følger av Plan- og bygningsloven Oppstartsmøte mellom oppdragsgiver og konsulent ble avholdt Formell forhåndskonferanse (oppstartsmøte) med Kragerø kommune ble avholdt 5.mai Møtet omhandlet detaljregulering for innseiling Kragerø. Behov for undersøkelser, ytterligere tiltak og andre problemstillinger ble drøftet i møtet. Planoppstart med planprogram ble varslet i Kragerø Blad Vestmar (KV), se Figur 2-1. I tillegg ble det sendt ut varsel med planprogram til offentlige fagetater og andre berørte organisasjoner. 2.5 PLANGRENSE Figur 2-1 viser planavgrensning for Detaljregulering for innseiling Kragerø - Galeioddbåane. Planområdet er på ca. 113 daa. Innenfor planområdet er det flere grunne områder som ønskes utdypet. Figur 5-1 på side 20 viser tiltakene. 2.6 INNSPILL FRA VARSEL AV REGULERINGSPLANOPPSTART Det er kommet inn seks innspill til melding om reguleringsplanoppstart for Galeioddbåane. Innspillene gir viktig informasjon som må ivaretas i forbindelse med det videre arbeidet med reguleringsplanen. Tabellen på neste side er et sammendrag av alle innkomne innspill og gir en kort beskrivelse av hvordan disse er behandlet i reguleringsplanen. Figur 2-1 Avisannonse i Kragerø Blad Vestmar (KV), annonsert Side 8 av 32

9 Tabell 1 Innkomne merknader ved oppstart av reguleringsplanen Nr Hvem dato Merknad Kommentar 1 Norsk Maritimt Museum (NMM) Statens vegvesen Forsvarsbygg Fiskeridirektoratet Region Sør Fylkesmannen i Telemark Telemark fylkeskommune, Forhåndsuttalelse. Tar opp forhold vedr. marinarkeologiske undersøkelser. Statens vegvesen har ingen merknader til prosjektet Kan ikke se at planen vil berøre våre interesser. Fiskeridirektoratet er ikke kjent med at det er spesielle fiskeriinteresser i dette farvannet som trenger spesiell beskyttelse, men at det pågår fiske etter hummer i dette området. Dette ønskes tatt med i konsekvensutredningen og FiDir kan bidra med faglig råd og registreringer. Videre er det registrert et ålegressamfunn v/galeiodden innover mot Havna og et mindre ålegressamfunn sør av Midfjordskjær. Man forventer at det iverksettes avbøtende tiltak for å forhindre spredning av partikler i forbindelse med tiltaket. Anbefaler at arbeidene foretas i perioden oktober mai. Forurensning De fysiske tiltakene i sjøen med utbedring av farleden vil kunne medføre fare for forurensning og tiltaket må reguleres i en tillatelse etter forurensningsloven. Minner om naturmangfoldsloven (nml) 7om at alle offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfold skal vurderes etter nml For kulturminner vises det til uttalelse fra Norsk maritimt museum. Fylkeskommunen har ingen innvendinger mot at reguleringsarbeid igangsettes. Kontrakt skrevet med NMM den Fellesbestemmelser 2.2 ivaretar funn i anleggsfase. Tar uttalelsen til orientering. Tar uttalelsen til orientering. Ålegrass er vurdert. Anleggsarbeid skal begrense ulempe for naturmiljø. Se bestemmelse 2.1b og 2.3a Tiltak gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser. Se bestemmelse 2.3 Anleggsgjennomføring. Påvist forurensing i deponiområdet. Se kap. 4.6 og Tas til etterretning, se kap Tar uttalelsen til orientering Side 9 av 32

10 3 Planstatus og rammebetingelser 3.1 PLANDOKUMENTER OG PLANIDENTITET Reguleringsplanen for Innseiling Kragerø - Galeioddbåane er utarbeidet som en detaljregulering og plandokumentene består av planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Reguleringsplanen har planid OVERORDNEDE PLANER Styrende dokumenter for tiltak i innseilingen til Kragerø: Kystverkets handlingsprogram Innseiling Kragerø er et farledstiltak som er satt opp i andre del av planperioden ( ) med en kostnadsramme på 101 millioner for hele innseilingen. (2013 kr). Meld. St. 26 ( ) Nasjonal transportplan Innseiling Kragerø ligger inne som tiltak i siste seksårsperiode Kommuneplanens arealdel I kommuneplanens arealdel (vedtatt ) er området avsatt til natur- og friluftsområde i sjø og vassdrag (pbl 20-4, 1.ledd nr 5) og skipsled (pbl 20-4, 1.ledd nr 6). Figur 3-1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, med planområdet inntegnet i rødt. Farled er vist som tykk stiplet linje. 3.3 GJELDENDE REGULERINGSPLANER Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i planområdet. 3.4 EIENDOMSFORHOLD I PLANOMRÅDET Tiltaket kommer ikke i konflikt med privat eiendomsrett Side 10 av 32

11 3.5 LOVER, FORSKRIFTER OG RETNINGSLINJER Lover Plan- og bygningsloven (LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling) Havne og farvannsloven (LOV nr 19: Lov om havner og farvann) Kulturminneloven (LOV nr 50: Lov om kulturminner) Forurensningsloven (LOV Lov om vern mot forurensninger og om avfall med endringer) Naturmangfoldloven (LOV nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold) Forskrifter Vannforskriften (FOR nr 1446: Forskrift om rammer for vannforvaltningen) Farledsforskriften (FOR Forskrift om farleder) Sjøtrafikkforskriften (FOR : Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann 24) Forurensningsforskriften (FOR : Forskrift om begrensning av forurensning) Retningslinjer og instrukser Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (FOR ) Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (FOR ) Farledsnormalen instruks for Kystverkets planlegging, prosjektering og vurdering av arealbehov for farleder Lokale bestemmelser Det foreligger egne retningslinjer og begrensninger knyttet til innseilinga i Kragerø: LOS SSA Begrensninger for losoppdrag Kragerø i Telemark, Brevik losstasjon Generelle fartøysbegrensninger for farvannet forbi Galeioddbåene: Maksimum LOA 1 : 140 m Maksimum bredde: 21 m Maksimum dyptgående: 9,0 m 1 Length Overall (LOA) avstanden I en rett linje parallell til designet vannlinje mellom det fremste punktet på baugen til det bakerste punktet på akterenden (oversatt fra St.meld. nr. 30 ( ) part 1 definitions) Side 11 av 32

12 4 Dagens situasjon 4.1 BELIGGENHET Innseilingen til Kragerø er på 12,5 km og starter utenfor Stanggapet og ender opp ved Kragerø sentrum. Galeioddbåane ligger øst for Kragerø sentrum. Det foreligger egne retningslinjer og begrensninger for losoppdrag knyttet til innseilingen til Kragerø 2, jf. kap Figur 4-1 Oversiktskart Farled Kragerø. Planområde markert med rød sirkel (Kilde: Kystinfo kart) 2 LOS SSA Begrensninger for losoppdrag Kragerø i Telemark, Brevik losstasjon Side 12 av 32

13 4.2 KRAGERØ HAVN Kragerø Havnevesen KF er et kommunalt foretak som eies av Kragerø kommune og som ledes av Kragerø havnestyre. Den daglige driften ledes av havnefogden. Havnestyret har ansvar for planlegging, utbygging og drift av kommunens kaianlegg og havneinnretninger. 4.3 DAGENS BRUK AV OMRÅDET Farleden er i dag hovedled inn til Kragerø havn. Til øyene rundt Kragerø går det taxi-båter. I sommersesongen kan det være opptil 1000 fritidsbåter i timen i et område med skip og fergetrafikk. Fritidsbåtene er ofte på kryssende kurs med store skip i farvannet ved Kragerø sentrum (Galeiodden). Dette området har mest småbåttrafikk i hele Kragerø-området om sommeren. Figur 4-2 Utsnitt av sjøkart over området - Galeioddbåane ligger nord for Galeiodden med Kragerø havnefyr, utenfor Kragerø sentrum. (Kilde: GisLink - sjøkart) Figur 4-3 Kartutsnitt som viser fartøybevegelser over et år. Kilde: Kystverket AIS-data Side 13 av 32

14 4.3.1 Skipstrafikk I 2012 er det registrert 674 anløp med en bruttotonnasje på ca tonn over Kragerø havn. Dette er fordelt på tonn på skip i innenriks fart og tonn på skip i utenriksfart. I tillegg er det anløp til private havneanlegg 3. Det er registrert fartøy i 2013 i Kragerø (data fra AIS 4 ). Tabell 2 Oversikt over fartøy i Kragerø, AIS-data fra 2013 Fartøy-type last Antall Fordeling (pst) Andre aktiviteter 64 5 Bulkskip 25 2 Fiskefartøy 8 1 Passasjer 5 0 Ro Ro last 2 0 Stykkgodsskip unknown SUM: Figur 4-4 Godsmengder for Kragerø Havn fra (Kilde: Statistisk sentralbyrå) 3 Havnefogdens årsrapport for AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført for å øke sikkerheten for skip og miljø, og forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester. AIS er et viktig overvåkingsverktøy i den nasjonale beredskapen langs kysten Side 14 av 32

15 4.3.2 Ulykker Det er ingen registrerte ulykker innenfor planområdet 5. Det er to grunnstøtinger sør for planområdet, hvorav en alvorlig men uten personskader. 4.4 NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV Friluftsinteresser Galeioddbåane ligger i hovedleden inn til Kragerø sentrum, og området benyttes også i stor grad til fritidsflåten for seiling mellom Kragerø sentrum og skjærgården i Kragerø. Det er 4000 hytter i skjærgården, og mange benytter fritidsbåten som framkomstmiddel til/fra hyttene. Det er flere statlig sikrede friluftsområder i Kragerøfjorden. De som ligger nærmest planområdet er Bukkholmen og Lille Furuholmen. Disse ligger ca meter fra planområdet. Figur 4-5 Områder nært Kragerø som er statlig sikret friluftsliv (markert med blått), planområde i rødt. (Kilde: GisLink - temadata fra Miljødirektoratet) 4.5 KULTURMILJØ Marine kulturminner og kulturmiljø Norsk Maritimt Museum har utført en marinarkeologisk undersøkelse av området. I områdene omkring og langs farled Kragerø er det opp gjennom tidene gjort mange funn av kulturminner under vann. Ved Kragerø og innover langs Kilfjorden er det gjort tidligere funn av vrak og gjenstandsmaterialer. Det meste er fra moderne tid, men noe strekker seg tilbake til 1600-tallet. 5 På Kystverkets database Kystinfo Side 15 av 32

16 Området er undersøkt visuelt med svømmedykker og ved hjelp av undervannsfarkost (ROV) (av DNV i forbindelse med kartlegging av biologi). Ved Galeioddbåane er det ikke funnet noe av arkeologisk verdi GRUNNFORHOLD Området er kupert undervannsterreng med fast fjell og steinur, med grus og sand på flater. Det er påvist løsmasser med en mektighet på ca. 2 meter i en dypål midt i profilet, ellers fjell i utdypingsområdene 7. Multiconsult AS har utført miljøgeologiske undersøkelser av sjøbunnen i forbindelse med utbedring av innseilingen til Kragerø. For å kartlegge forurensningssituasjonen har Multiconsult ved hjelp av dykker samlet inn sedimentprøver fra sjøbunnen ved utdypningsområdet og deponiområde i Lovisenbergsundet og deponiområdet ved Galeioddbåane 8. Undersøkelser av deponiområdet viser at massene består av mudderaktig siltig sand med mye skjellrester 9. I én sedimentprøve fra deponiområdet i Galeioddbåane er det påvist TBT og PAH16 i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse III (moderat miljøkvalitet), mens kvikksølv er påvist i tilstandsklasse V (svært dårlig miljøkvalitet). Sjøbunnshelning innenfor de foreslåtte deponiområdene er så slak at stabiliteten anses som tilfredsstillende, dersom det ikke dumpes i den brattere utkanten av områdene. 4.7 NATURMANGFOLD Marin biologi Det er registrert ålegress med lokalt viktig verdi nord for Galeiodden og ved Midfjordskjær 10. Et større område for vanlig ålegress er registrert ved Breibukta, øst for planområdet. Dette området har verdi som svært viktig 11. Det er en rekke øvrige lokaliteter for ålegress i Kragerøfjorden. Ved Galeiodden er det registrert naturtype bløtbunnsområder i strandsonen, som har lokal viktig verdi. Det norske Veritas (DNV) har gjennomført en biologisk kartlegging av hardbunn og bløtbunn på planlagt utdypingsområde i farleien til Kragerø. Det er registrert enkelte individer av sukkertare (Saccharina latissima). Generelt er det mye av lærkorallen dødningehånd. Området er ellers dominert av sjøpunger og mosdyr. Det er spredte forekomster av kråkebolle (Echinus acutus). 6 Løseth, K (2009): Rapport fra arkeologisk registrering under vann i forbindelse med farledsutbedring i Farsund, Kragerø, Grenland, Hvaler og Fredrikstad 7 NGI (2009) Kystverket sørøst undersøkelser i farlei til Kragerø 8 Multiconsult (2005) 9 Multiconsult (2015) 10 Naturbase, registrert ID: BN Naturbase, registrert ID: BN Side 16 av 32

17 Figur 4-6 Registreringer av naturtyper, i hovedsak ålegress (Kilde: GisLink, temadata fra Artsdatabanken) 4.8 VANNFORSKRIFTEN Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå god tilstand i tråd med nærmere angitte kriterier Planområdet ligger i vannforekomstene Kragerøfjorden-indre 12 og Bærøyfjorden - Kragerø 13. Økologiske tilstand i Kragerøfjorden indre og Bærøyfjorden er klassifisert som antatt moderat, og miljømålet for 2027 er at økologisk tilstand skal være god. Det antas at det er risiko for at miljømålet ikke nås innen Vannforekomst Kragerøfjorden indre : 13 Vannforekomst Bærøyfjorden Kragerø: Side 17 av 32

18 4.9 FISKE Figur 4-7 Vannforekomsten Kragerøfjorden indre (til venstre,) og Bærøyfjorden Kragerø (til høyre) (Kilde: Vann-nett) Planområdet ligger i hovedleden. I innspill fra Fiskeridirektoratet ( ) påpekes det at det foregår hummerfiske med teiner i området. Telemark fiskerlag bekrefter til Fiskeridirektoratet at tiltakene ikke har noen innvirkning på deres aktiviteter i området NATURGITTE FORHOLD Sjøkartnull og tidevann Alle høyder i prosjektet refereres til sjøkartnull som ligger 36 cm under Normalnull (Kilde: sehavniva.no) Nærmeste målestasjon er Helgeroa. Figur 4-8 Vannstandsnivå pr , målestasjon Helgeroa (Kilde: Sehavniva.no) Isforhold I januar og februar legger isen seg normalt i indre leier, fjorder og flere havner på kyststrekningen svenskegrensen til Kristiansand. Dette skaper som regel problemer for fiskeflåten og mindre kystfartøyer. Vest for Jomfruland er de fleste havnene isfrie unntatt i strenge vintrer. Ishindringer kan forekomme, men det hender sjelden at havna i Kragerø er helt blokkert av is Fra Den norske Los bind 2b (2014) s Side 18 av 32

19 5 Beskrivelse av planforslag 5.1 DIMENSJONERENDE FARTØY Tiltakene tar sikte på å rette ut og utvide farleden og øke seilingsdybden. For Galeioddbåane er følgende lagt til grunn: Dimensjonerende fartøy: Lengde 150 m, bredde 25 m og 10 m dypgående 5.2 TILTAKSBESKRIVELSE Det skal vurderes følgende tiltak: Dagens situasjon, dvs. uten gjennomføring av tiltak. Utbedringsalternativ: Justering av dagens farled, med nødvendig utretting, utvidelse og utdyping. 5.3 DAGENS SITUASJON REFERANSEALTERNATIV Referansealternativet er at det ikke gjøres tiltak i farleden ved Galeioddbåane. Dette betyr at farleden fortsatt vil være grunn, og en sikkerhetsrisiko i forhold til de mange fartøyene i området ved Kragerø sentrum. Økt trafikk i området vil øke risikoen dersom det ikke gjøres tiltak i farleden. 5.4 UTBEDRINGSALTERNATIV Tiltaket gjennomføres under vannoverflaten. Utdypingen og deponeringen vil ikke gi synlige konsekvenser for omkringliggende områder etter gjennomført tiltak. Figur 5-1 viser tiltak vist i vedlegg 4 Oversiktsplan over områder for utdyping og utfylling Utdyping Farleden skal utdypes til -11,9 m ved Galeioddbåane. Det er 3 grunner av varierende størrelse som ønskes utdypet, og det må sprenges bort opp til 6 meter med fjell. Det er lite løsmasser over fjell i området, og det vil ikke være behov for miljøtekniske tiltak i forbindelse med håndtering av massene fra utdypingen. Det er imidlertid registrert forurensning i deponiområdet. Utdypingstiltakene i farleden gir ca m 3 faste masser. Totalt arealinngrep for utdypingstiltak er beregnet til ca. 12,3 daa Utfylling/Deponiområder Deponiområdet er lagt nord for utdypingsområdene. Ved å fylle opp til kote -15 m vil kapasiteten innenfor skissert areal være ca m 3 med et arealinngrep på 11,5 daa. I deponiområdet er det registrert forurensning, som medfører at det stilles spesielle krav til utfylling for å hindre spredning av forurensede bunnmasser i deponiområdet Side 19 av 32

20 Prosjekterte masser og volum av utsprengte masser er ikke like stort. For ikke å undervurdere behov for areal for deponi/utfylling er det lagt til grunn en omregningsfaktor på 1,8 fra fast fjell til «løse masser» for å ivareta behov for sjødeponi. Dette innebærer at masser fra utdypingstiltakene forventes å komme opp i ca m 3, som igjen betyr at deponiområdet kan reduseres noe. Figur 5-1 Kart som viser utdypingstiltak (gul farge) og utfyllingsområder (grønn farge). Se vedlegg i A3, datert Anleggsgjennomføring Forurensningsforskriften Før arbeidet med utdyping og deponering av masser kan påbegynnes, må det søkes om tillatelse til tiltaket hos forurensningsmyndigheten (i dette tilfellet Fylkesmannen i Telemark, miljøvernavdelingen), jf. forurensningsforskriftens kap Side 20 av 32

21 Tiltaksplan og internkontroll Sammen med søknad om tillatelse etter plan- og bygningsloven, utarbeider Kystverket en tiltaksplan for anleggsfasen. Tiltaksplanen vil redegjøre for: Tiltak som begrenser vesentlige ulemper for naturmiljø og friluftsliv. Det innebærer blant annet at arealinngrep i sjøbunn skal minimeres. Eventuelle midlertidige installasjoner og eventuelle sikringstiltak for sjøtrafikken for å sikre at farleden er trygg i anleggsperioden Krav og metoder for varsling ved sprengning. Beredskap ved uventede hendelser under anleggsarbeidet. Mulige konsekvenser og utfordringer ved anleggsgjennomføring for ulike perioder av året Beskrive bruk av AIS på arbeidsfartøy Internkontroll for anleggsfasen I tråd med internkontrollforskriften og byggherreforskriften vil det før oppstart, i samråd med entreprenør, bli utarbeidet prosedyrer som ivaretar planlegging og kontroll knyttet til beredskap, ytre miljø og HMS og SHA. Dokumentene skal inneholde organisasjonskart, fremdriftsplaner, tiltak knyttet til spesifikke hendelser som medfører fare for liv, helse og miljø og rutiner for avviksbehandling Midlertidig og permanent merking av farleden Støy Under gjennomføring av tiltaket vil det bli foretatt en anleggsmerking av farleden. Disse merkene flyttes ettersom arbeidsstedene skifter. Det utarbeides på forhånd en instruks for hvordan denne merkingen skal utføres. Farleden vil bli permanent merket etter endt utdyping, og da vil også begrensningene for losoppdrag bli vurdert på nytt. Anlegget vil bli gjennomført i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442); anleggs- og byggevirksomhet Kulturminner Dersom det under anleggsarbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet, skal arbeidene straks stanses og NMM skal varsles, jf. kulturminnelovens 8 om opplysningsplikt. Dette tas inn i planbestemmelsene. 5.5 REGULERINGSFORMÅL OG PLANKART Formålet med planarbeidet er å regulere farled ved Galeioddbåane med tilhørende utdypingstiltak og deponering av masser for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten i innseilingen til Kragerø Side 21 av 32

22 Det regulerte området omfatter et totalt areal på 113 daa. Planområdet reguleres til følgende formål, jfr. plan og bygningslovens 12-5, 12-6 og 12-7: Tabell 3 Reguleringsformål Arealformål Areal formål (Dekar) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, pbl 12-5 nr. 6 Ferdsel (sosikode 6100) VFE 34 Farled (sosikode 6200) VF 80 Område bestemmelser, pbl 12-7 Anlegg- og riggområde (utdyping/deponi) 1. Utdyping Deponi 34 Fastsatt utdypingsgrense er satt til kote -15 m ut fra sjøkartnull av anleggstekniske årsaker. Deponering av masser tillates opptil kote -15 ut fra sjøkartnull for å kunne legge massene høyere enn -25 meter dersom det blir behov for det av anleggstekniske årsaker. Figur 5-2 Utsnitt av plankart, der #1 viser område for utdyping og #2 viser deponiområdet. Vedlagt ligger plankart i A3-format Side 22 av 32

23 6 Virkninger av planen 6.1 DAGENS SITUASJON - REFERANSEALTERNATIV Farleden inn til Kragerø beskrives i dag som vanskelig, og tiltaket er foreslått gjennomført som et ledd i å bedre sikkerheten og framkommeligheten i innseilingen til Kragerø sentrum. Risiko for ulykker i forbindelse med båttrafikk representerer i tillegg til risiko for skade på mennesker og fartøy, en risiko for skade på naturmiljø. Dersom trafikk inn til området øker vil også sannsynligheten for uhell øke. Referansealternativet gir ingen endring av dagens situasjon. 6.2 UTBEDRINGSALTERNATIV VIRKNINGER AV TILTAK Kulturmiljø Det er ikke påvist noen konsekvenser av tiltaket for marine kulturminner. Dersom det under anleggsarbeidet oppdages kulturhistorisk materiale som kan være vernet eller fredet, skal arbeidene straks stanses og NMM skal varsles, jf. kulturminnelovens 8 om opplysningsplikt. Dette vil bli fulgt opp i anleggsfasen og er også tatt inn i alle reguleringsplanbestemmelsene Grunnforhold, strømningsforhold og stabilitet Planområdet består av fjell og steinur, med grus og sand på flater. Det forutsettes at utdypingsmassene i hovedsak består av fjell, og er rene. Det er registrert forurensning i deponiområdet. Tildekking av forurenset sjøbunn med rene masser i deponiområdet vil være et bidrag til å forbedre forurensningssituasjonen 15. De rene massene fra tiltaket kan være aktuelle å benytte til andre samfunnsnyttige formål. For hoveddelen av området er sjøbunnshelningen innenfor avmerket deponiområdet så slak at stabiliteten anses som tilfredsstillende. Utdypingen i snittet Midfjordskjæret Øya vil medføre en beregnet strømreduksjon lokalt på 5 % 16. Virkninger i anleggsfasen Sprenging vil føre til økt partikkelmengde i vannmassene. Partiklene vil raskt synke i vannmassene og legge seg på sjøbunnen. Det er ikke foretatt modellering av partikkelspredning som følge av tiltaket. 15 Multiconsult (2015) 16 NGI (2009) Vedlegg B Notat fra SINTEF vurdering av strømforhold Side 23 av 32

24 Ved utlegging av masser i deponiområdet skal tiltak gjennomføres på en slik måte at spredning av forurensning begrenses. Utfylling bør legges mot nord der havbunnen flater ut og med en skråning slakere enn 1:3. Samlet vurdering Tiltakene vil gi noe redusert strømhastighet ved utdypingspunktene, dvs. kun lokale virkninger. Utlegging av masser vil i ubetydelig grad påvirke stabiliteten i området, og det forutsettes at dette gjennomføres på en slik måte at spredning av forurensning begrenses. Forurensningssituasjonen bedres i området ved tildekking av forurenset sjøbunn. Konsekvenser vurderes derfor til å være ubetydelig Naturmangfold Det er utarbeidet tre rapporter av NGI, Det norske Veritas og Multiconsult (vedlegg 8, 9 og 10). Disse rapportene danner grunnlag for vurderingene av naturmiljø i reguleringsplanen. Marint naturmiljø Det Norske Veritas (2010) har utført biologiske undersøkelser, se også vedlagt rapport. Konsekvenser av tiltakene er relatert til selve sprengningsarbeidene (trykkbølge), partikler i vannmassene, utvikling av gasser som følge av sprengning og fjerning av leveområdene (habitat) for marine organismer. Trykkbølger Trykkbølger som følge av sprengning kan medføre dødelighet, adferdsendringer og/eller effekter (f.eks. fysiologiske) som kan medføre dødelighet over tid eller med restitusjon (individene overlever). Forventede effekter er avhengig av hvordan sprengningsarbeidet vil utføres men det er sannsynlig at effektene er lokale, dvs i områdene i nær tilknytning til sprengningsarbeidene. Risikoreduserende tiltak utover tekniske detaljer om hvordan sprengingen utføres (eksempelvis sekvensiell avfyring i stedet for simultant) kan være å utføre arbeidene utenom gytesesongen, eksempelvis for ørret og laks der dette er relevant. Partikler Partikler vil tilføres vannmassene på grunn av tiltakene, fra boring i fjell, sprengning og andre deloperasjoner. Partiklene vil være av ulik størrelse og form. Mulige konsekvenser på fisk kan være relatert til irritasjon og sårskader på gjeller og vev, adferdsendringer, påvirkning på gyteområder og nedslamming. Det kan ikke utelukkes at fisk, spesielt i nærområdene, påvirkes negativt på individnivå men påvirkning på bestandsnivå er usannsynlig. På grunn av lite løsmasser i utdypingsområdene er det lite sannsynlig at nedslamming av eventuelle gyteområder eller filtrerende organismer som muslinger og sekkedyr utgjør noen risiko. Lave konsentrasjoner av miljøgifter på utdypingslokalitetene, og det faktum at det generelt er lite løsmasser, tilsier at miljøgifter ikke utgjør noen risiko for negative effekter på vannlevende organismer. Heller ikke endrede sedimentasjonsforhold som følge av endringer i lokale strømmer med mulig konsekvens for sammensetningen av bunnfaunen er sannsynlig da Sintef har modellert og konkludert med relativt små endringer i strømforholdene som følge av tiltakene Side 24 av 32

25 Gasser og næringssalter Utvikling av gasser på grunn av sprengningsarbeidet vil sannsynligvis ikke medføre målbare endringer i ph i omkringliggende sjøvann, da mengdene vil være relativt små samt at sjøvannet har en stor bufferevne. Nitrogenforbindelser er viktige næringssalter for planktonalger. Eventuelle effekter av økte næringssaltkonsentrasjoner i vannmassene på grunn av sprengingen kan være noe økt primærproduksjon, spesielt i vekstsesongen (mars-september) hvor produksjonen av planktonalger kan være begrenset av lav tilgjengelighet av nitrogen. Den lokale faunaen og floraen på utdypingslokalitetene vil fjernes som følge av tiltakene. Imidlertid er faunaen og floraen av en slik karakter at de sannsynligvis vil rekolonisere områdene på nytt. Viktige arter og naturtyper Det er registrert sukkertare på lokaliteten i Kragerø. Konsekvensene av å fjerne sukkertare fra lokalitetene er blant annet avhengig av muligheten for revegetering fra andre nærliggende områder med sukkertare. Dersom sukkertaren overveiende bare finnes på det planlagte utdypingsområdet kan den slås ut lokalt. Hummer er ikke registrert i området i artsdatabasen, men det er gitt innspill til Fiskeridirektoratet om at det foregår hummerfiske i området. Dersom det er en bestand av hummer i området, vil tiltaket kunne berøre habitatet. Det er registrert ålegress innenfor planområdet, men det skal ikke gjøres tiltak i området hvor ålegress er registrert. Konsekvenser for ålegress vil kunne påvirkes av hvordan tiltak gjøres, og tidsperiode anleggsfasen gjennomføres. Arten har stort potensial for restitusjon og tåler noe nedslamming Vurderinger av anleggsgjennomføring og anleggsperiode for naturmiljø Negative konsekvenser for naturmiljø skal minimeres ved anleggsgjennomføringen. Det utarbeides en egen tiltaksplan i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse og søknad om utdyping og deponering av masser, se kap Naturmiljø - Anleggsperiode på sommeren vil gi størst negativ effekt for tare, pga. høyere lyskrav for fotosyntetiserende organismer. Fugleliv Tidspunktet for gjennomføring kan påvirke de ulike bestandene av fugl på ulike måter. For fuglene som hekker i område er hekkeperioden en sårbar tid (april-juli). Hummer er stedbunden og i størst aktivitet i perioden mai - oktober. Det er i dette tidsrommet hummeren kan evakuere området best ved støy (boring og sprenging). Gjennomføring av sprenging For å skremme bort frittvandrende fisk og hummer fra et område kan det detoneres en liten ladning (l 2 kg) i vannet kort tid (2 min.) før hovedladningen sprenges. Dette vil redusere fiskedød ved sprenging Side 25 av 32

26 6.2.5 Vurdering - vannforskriften og naturmangfoldloven Tiltaket forventes i liten grad å komme i konflikt med nasjonale målsetninger om biologisk mangfold og økologisk tilstand slik de er nedfelt i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforskriften Kystverket har ansvar for at tiltak som foreslås ikke forverrer dagens tilstand i vannforekomsten. Ved utdyping og deponering innenfor planområdet skal tiltakene utføres på en slik måte at spredning av forurensning begrenses. Tildekking med rene masser av forurenset bunn i deponiområdet vil bedre forurensningssituasjonen 17. Naturmangfoldloven Lov om forvaltningen av naturens mangfold (Lov nr. 100 Naturmangfoldloven) trådte i kraft Lovens formål er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser og sikre bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Tiltaket vil kunne påvirke område for ålegress. Det er store områder med ålegress som ligger utenfor planområdet (se kapittel 4.7). Lokalt ved Galeiodden kan tiltaket medføre negative konsekvenser for ålegress, men for regionen vil det være av liten betydning. Det er i forbindelse med undersøkelser knyttet til planarbeidet funnet forekomster av sukkertare. Det er ikke registrert sukkertare i området i artsdatabanken, og det er uklart om taren finnes kun lokalt eller flere steder i området. Dersom sukkertaren kun vokser i planområdet, vil denne tas ut. Dersom den finnes i nærliggende områder, vil den kunne revegetere etter anleggsperioden. Prinsippene i 8 til 12 om forvaltningen av naturens mangfold skal legges til grunn ved utøving av offentlig myndighet og lovfester miljørettslige prinsipper som blant annet føre var prinsippet, prinsippet om økosystemforvaltning og samlet belastning og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Kystverket anser at forholdet til naturmangfoldlovens saksbehandlingskrav i 8-12 er ivaretatt ved de foreliggende vurderinger og utredninger Konsekvenser for samfunn Sjøtrafikk Tiltaket vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten for sjøtrafikken. Se også kapittel 7 Risikoanalyse (ROS). Hele Galeioddbåane utdypes ned til 11,9 m. Dette betyr at Galeioddbåane fjernes, og at risikoen for at uhell inntreffer reduseres. 17 Multiconsult (2015) Side 26 av 32

27 Tabell 4 Konsekvenser dimensjonerende fartøy Dagens dimensjon (meter) Etter utbedringstiltak (meter) Lengde (LOA) Bredde Dypgående 9 10 Ved en endring av lokale retningslinjer vil farleden kunne trafikkeres av større fartøy enn i dag. Det er en fordel for næringsvirksomhet som benytter sjøtransport. Transportkostnadene kan reduseres ved bruk av større fartøy. Det gjennomføres ny midlertidig og permanent merking av farleden. Konsekvens for sjøtrafikken vurderes til å være positiv. Virkninger i anleggsfasen I forbindelse med anleggsarbeid må en forvente at leden delvis stenges for større fartøyer i perioder. Samlet vurdering og avbøtende tiltak Tiltak vil kunne medføre endring i begrensningene for losoppdrag i farleden. Det er ikke tatt stilling til hvilke endringer som vil bli foretatt. Det skal tilrettelegges for ferdsel også under anleggsdriften. All anleggsarbeid som begrenser bruken av farleden meldes i EFS-Etterretninger for sjøfarende. Konsekvens for sjøtrafikken vurderes til å være positiv, jf. kap Nærmiljø og friluftsliv I planområdet er det mye trafikk med fritidsbåter. Fritidsflåten har generell vikeplikt for nyttetrafikken. Tiltak vil bidra til å bedre manøvreringsrommet og redusere risikoen for at uhell inntreffer i området. Virkninger i anleggsfasen Utbedringen av farleden vil kunne medføre begrensninger for fritidsbåttrafikken i anleggsperioden. Anleggsperioden må planlegges på en slik måte at det gir minst mulig negativ konsekvens for fritidsinteressene. Dette innebærer blant annet at det ikke skal foregå anleggsaktivitet i fellesferien. Badelivet er vurdert til ikke å være i konflikt med anleggsarbeid i det aktuelle området. Samlet vurdering Etter at tiltak er gjennomført vil farleden få bedre framkommelighet og økt sikkerhet sammenligne med i dag. Tiltakene vurderes til å gi noe negativ virkning i anleggsperioden. Det foreslås derfor at perioden med mest trafikk unngås Side 27 av 32

28 For anleggsfasen utarbeides egne prosedyrer for å ivareta sikkerheten i forbindelse med gjennomføringen av tiltakene Universell utforming Universell tilgjengelighet er ikke relevant i denne planen Barn og unges interesser i planleggingen Barn og unges interesser i planleggingen sammenfaller med konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden Side 28 av 32

29 7 Risikoanalyse (ROS) Kystverket har bedt Safetec om bistand til å gjøre vurderinger av potensiell risikoreduserende effekt av forskjellige utbedringstiltak, sett opp mot en grov vurdering av kostnad. I forbindelse med risikoanalysen for innseilingen til Kragerø ble arbeidsmøte avhold i Kragerø. Hvert av tiltakene ble diskutert med hensyn til i hvilken grad de reduserer faren for grunnstøting, eller på andre måter påvirker seilasen i positiv eller negativ retning. Se vedlegg 11. Den totale forbedringen beregnes, og vil bli ett tall på en skala mellom 1 og 4, der 4 er best. I innseilingen til Kragerø er det definert 8 tiltak; hvorav 3 er knyttet til planområdene for Knubbhausen, Galeioddbåane og Lovisenbergsundet. Øvrige tiltak er endring av merker i farleden. Den totale forbedringen av foreslåtte tiltak er 3,5. Sjøfart Innseiling i kurve er krevende spesielt med ballast, og bredere led vil ha en positiv innvirkning. Kollisjon mellom passerende fartøy er en mye større risiko i dette området enn lenger ut i farleden. Utslipp i dette området vil gi mindre konsekvenser fordi hastigheten er lav, det er lite strøm og utslipp er enklere å begrense. Tiltaket vil ha en positiv effekt for næringstrafikk, lokal ferjetrafikk og ikke minst småbåttrafikk. En del lokale entreprenører bruker lekter/taubåt av en størrelse som kan være en trussel med tanke på kollisjon med større skip på vei inn eller ut. Merking Risikoanalysen vurderer flere merker i dagens farled, og tiltak for utbedring. Som følge av tiltaket må flere merker flyttes eller fjernes, og behov for ytterligere merking må vurderes. I anleggsfasen vil det kunne oppstå konflikt mellom anleggstrafikk og nyttetrafikk. For å redusere ulempen vil farled merkes midlertidig, alle anleggsfartøy skal ha AIS sender og det skal utarbeides en egen beredskapsplan/tiltaksplan for hvordan tiltaket skal gjennomføres. Ulykkesrisiko Etter at tiltak er gjennomført vil det være mindre risiko for at uhell inntreffer. Det innebærer mindre sannsynlighet for ulykker med påfølgende akutt forurensing av naturmiljøet. Ettersom det er faste masser som skal fjernes er det liten fare for ras. Sjøbunnshelningen innenfor deponiområdet er slak og stabiliteten anses som tilfredsstillende, dersom det ikke dumpes i den brattere utkanten av området Side 29 av 32

30 8 Vurderinger/Gjennomføring av plan 8.1 AVBØTENDE TILTAK SOM IKKE ER IVARETATT I PLAN Av hensyn til annet marint liv bør man i mest mulig grad unngå vekstperioden på våren og sommeren. Det anbefales derfor at tiltaket gjennomføres i høst- eller vintermånedene, og at man forsøker å gjøre tiltaksperioden så kort som mulig. Innspill fra Fiskeridirektoratet foreslår at anleggsperioden legges til perioden oktober til mai, av hensyn til livet i havet. Vurdering Det er flere forhold som må tas i betraktning i forhold til anleggsperiode. I vintersesongen vil isforhold, mørke og sesongvariasjoner kunne gi vanskeligheter i anleggsgjennomføring. Anleggsperiode må fastsettes ut fra en vurdering av konsekvenser og mulighetene for anleggsteknisk gjennomføring. Endelig anleggsperiode avgjøres av Fylkesmannen i forbindelse med søknad om utdyping og deponering av masser Side 30 av 32

31 9 Referanser [1] Multiconsult (2015): Forprosjekt. Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelser og videofilming av utdypingsområder. Dokumentkode: RIGm-RAP-001 datert [2] Løseth, K (2009): Rapport fra arkeologisk registrering under vann i forbindelse med farledsutbedring i Farsund, Kragerø, Grenland, Hvaler og Fredrikstad Sjøsiden Småbåthavn, møte/befaring [3] NGI (2009) Kystverket sørøst undersøkelser i farlei til Kragerø. Geofysisk og miljøteknisk undersøkelse. 10.juni Vedlegg A: Rapport fra GeoMap AS. Vedlegg B: Notat fra SINTEF vurdering av strømforhold. [4] Det Norske Veritas (2010): Biologiske undersøkelser i farleier Kragerø , revisjon nr 01. DNV Referansenr.: 12CMJGQ-7 [5] Om AIS: Norge/ [6] Vann-nett: Vannforekomst Kragerøfjorden indre : [7] Vann-nett: Vannforekomst Bærøyfjorden Kragerø: [8] Den norske Los bind 2b (2014) [9] Kragerø havnevesen KF. Oversikt over skipstrafikken i Kragerø havn 2012, B2C002F4924/$FILE/ PDF [10] St.meld. nr. 30 ( ) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommandasjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren. [11] Statens vegvesen. Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger, juni Side 31 av 32

32 10 Vedlegg [1] Brev utsendt til berørte parter med adresseliste [2] Innkomne innspill til reguleringsplanoppstart [3] Referat fra oppstartsmøte [4] Oversiktsplan utdyping og utfylling i A3-format, revidert [5] Forslag til reguleringsplankart i A3-format, datert [6] Forslag til planbestemmelser, datert Rapporter utarbeidet i forbindelse med planarbeidet: [7] Rapport fra arkeologisk registrering under vann i forbindelse med farledsutbedring i Farsund, Kragerø, Grenland, Hvaler og Fredrikstad, 2009 [8] Kystverket sørøst Undersøkelser i farlei til Kragerø. Geofysisk og miljøteknisk undersøkelse. NGI [9] Biologiske undersøkelser i farleier Kragerø. Det norske Veritas. Rapport for Norges Geotekniske Institutt (NGI) [10] Forprosjekt. Utdyping av farleden og deponi, miljøundersøkelser og videofilming av utdypningsområder. Multiconsult, [11] Kvalitativ risikoanalyse innseilingen til Kragerø, Safetec, Side 32 av 32

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Lisbeth Schnug Deres ref.: Vår dato: 26.08.2015 Tlf.: 38176213 Vår ref.:

Detaljer

Forslag til detaljregulering

Forslag til detaljregulering Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart Forslag til detaljregulering Fv. 866 Langbakken Hp 02 Skattørsundet bru - Hollendervika Skjervøy Planid. 1941-2013 - 01 Region nord Vegavdeling Troms mai 2014

Detaljer

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014

1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1 INNSPILL TIL NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 2014 1.1 Losene ved Fredrikstad losstasjon, Det må utdypes dypere på de grunnene som ligger ytterst i farleden, dvs Duken, Kjørnergrunnen og Nordre Kvernskjær. Hovedleden

Detaljer

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud

Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Fv. 158 Kirkebakken - Botilrud Hole grense - Botilrud Ringerike kommune Region sør Drammen kontorsted Dato: 17.08.2011 FORORD/GENERELT OM REGULERINGSPLANER Hva er en

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning:

PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD. Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: PORSGRUNN KOMMUNE BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR BASSEBO STEINBRUDD Dato for siste revisjon: 21.11.12 Kommunestyrets godkjenning: Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN...3 1.1 Formål og bakgrunn...3 2 PLANSTATUS...3

Detaljer

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering

Sandefjord Kommune. SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering SANDEFJORDSFJORDEN Tildekking av forurenset sediment og økologisk konsekvensvurdering Sandefjord Kommune Report No.: 2014-1338, Rev. 01 Document No.: 18E5BUW-4 Date: 2014-12-18 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING...

Detaljer

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Oppdragsgiver Hamar Pukk og Grus AS Rapporttype Planbeskrivelse med konsekvensutredning Dato 2013-06-12 DETALJREGULERING VANG GRUSTAK ØST PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering.

Reguleringsplan. HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015. Sokkelvikkrysset snuplass og parkering. Reguleringsplan Sokkelvikkrysset snuplass og parkering Planbeskrivelse Plan ID: 19422014_005 HØRINGSUTKAST Dato: 1. desember 2014 Sist revidert: 24. februar 2015 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum

Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planbeskrivelse Reguleringsplan for G/S Husbyveien - Filtvet sentrum Planid: 4071 Hurum kommune Region sør Offentlig ettersyn Plan og prosjektering Buskerud Vestfold Dato: 13.02.12 FORORD Hva er en reguleringsplan

Detaljer

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007.

RAPPORT FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE. Regulering Høgåsvegen PLANBESKRIVELSE PLAN ID: 2014007. Regulering Høgåsvegen OPPDRAGSNUMMER 10714001 FORTAU LANGS HØGÅSVEGEN PARSELL FV.42 - ÅSBROTET SIRDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE SWECO NORGE AS OSL PLAN OG PROSESS for STATNETT SF VER. DATO UTARB. AV KONTR.

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune

Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Reguleringsplan for industriområde i Tyssedal, Odda kommune Planprogram for konsekvensutredning Versjon 1 2012-08-23 Oppdragsnr.: 5121823 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet JNOLS Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer