DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan LYSEKIL Projekt: Business to Heritage B2H Beslut om EG medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Lysekils kommun, för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området B, Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 56,89 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg programmet Sverige Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 30 sept 2012, 31 mars 2013, 30 sept 2013 och 31 mars 2014 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Särskilda Villkor: Investeringarna i projektet får kostnadsföras direkt Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1 (12)

2 Ansökan om utbetalning av EU medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: E Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2 (12)

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Business to Heritage B2H Prioriterat/prioritert område Attraktivt livsmiljø Huvudsaklig inriktning är insatser: För kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Lysekil kommun Norsk søker/organisasjonsnr Fredrikstad kommune Projektledare/prosjektleder Bjørg Johnsrud Western Kategori 59 Utveckling av infrastruktur för kultur Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket B2H er et prosjekt som skal utvikle modeller og metoder for å bruke «kulturarv» og kulturhistoriske plasser som en drivkraft for lokal og regional næringsutvikling og attraksjonskraft. Dette skal prosjektet oppnå blant annet gjennom å avdekke behov og muligheter (herunder kritiske faktorer for en ønsket utvikling), tilrettelegge arenaene for næringsutvikling, tilføre aktører og forvaltere nødvendig kompetanse til å sikre bærekraftig drift og utvikling og utvikle metoder og verktøy for en bærekraftig forvaltning og drift. For å skape et tilpasset og bærekraftig produkt er det nødvendig å skape samarbeidsplattformer og metoder som ballanserer ønsket om vekst og bærekraftig næringsutvikling, med behovet for vern og historie. Arbeidet skal foregå i bredt partnerskap bestående av FoU ressurser, offentlig virksomhet, næringsliv og frivillige organisasjoner. Gjennom å trekke veksel på ulike forvaltningserfaringer, kompetanse og ressurser, vil prosjektet kunne bidra til å utvikle de to pilotplassene som attraksjoner og nav for næringsutvikling, samtidig som metodene og verktøyene som utvikles vil kunne ha høy overføringsverdi for andre historiske plasser i regionen. Prosjektet ligger i så måte godt i linje med programmet og anses kunne bidra til et attraktiv livsmiljø og innsatsområdet for kultur og kretaivitet. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrunn/problemstilling: Det grenseoverskridende samarbeidet i B2H prosjektet har som hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. For å sikre en felles, målrettet prosess bygger prosjektet videre på et eksisterende samarbeid, og er satt sammen av et partnerskapet med aktører som innehar spesifikk og kompletterende kompetanse. Prosjektene IKON og GrensEraser har allerede gitt partnerkspaet ett verdifullt kontaktnett med nordiske samarbeidspartnere samt et verdifullt och fruktbart samarbeide innen flere områder. Tidligere erfaringer (blant annet fra IKON) har vist at for å få et tilstrekkelig håndterbart prosjekt og god resultatstyring er det en stor fordel å arbeide i et mindrepartnerskap og en mer fokusert problemstilling. Prosjektets hovedmål er å skape nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som er inngår i samarbeidet. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt G Beslut-Business to Heritage-B2H 3 (12)

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på de to arenaenes arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling og de aktørene som samarbeider om dette gjennom prosjektet. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Det er helt avgjørende for bærekraftig utvikling, addisjonalitet og merverdi at prosjektet ikke bare blir et internt anliggende for de som direkte deltar i prosjektet. Gjennom vår organisering og kommunikasjon forplikter vi oss til erfaringsutveksling, og synliggjøring/distribusjon av våre resultater og erfaringer. Prosjektet vil på denne måten oppfylle flere av kriteriene i Interreg programmet: få et kvalitativt bedre resultat gjennomføres mer kostnadseffektivt oppnå bedre ressursutnyttelse forsterke konkurransekraften i regionen med flere kulturarvsattraksjoner ny næringsvirksomhet nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 1. Avdekket kritiske ressurser/faktorer for utviklingsarbeid og relasjonen mellom disse. Kunnskap om kritiske faktorer skal utvikles og dokumenteres innen områdene: kompetanse, kapital, gjennomføringsevne og kreativitet. (Behandles spesielt i hovedaktivitet (HA) 4 Samarbeid, forvaltning og drift). Dette skal prosjektet gjøre gjennom å: avdekke finansieringsløsninger for investeringer og drift identifisere skjæringspunktet for omfang av permanente aktiviteter/attraksjoner/tilbud/aktører for å sikre drift utvikle en modell som henter ut det beste fra private aktører, offentlige aktører, frivillige/foreninger og sponsorer/investorer øke ledelseskompetanse innen arenautvikling og / drift tilføre kompetanse til aktuelle næringsdrivende. For å støtte utviklingen fra frivillighet/ ildsjel til lønnsom drift. Herunder blant annet utvikling av forretningsplaner. 2. Økt Kunnskap hos de ulike aktørene om forutsetninger for økt innovasjon og kvalitet i leveransene. (produktkvalitet, etterspørsel, differensiert og attraktivt tilbud av tjenester og produkter, konkurranse etc.) (Behandles spesielt i HA 2 Opplevelsesdesign og innholdsleveranser). Dette skal prosjektet gjøre gjennom: felles kompetansebygging i 2 ulike miljøer (Isegran og Lysekil) med støtte og veiledning fra kompetansemiljøene i og rundt Innovatum og Øsfoldforskning. en ny plattform som består av unike opplevelser, bruk av ny teknologi, markedsbehov og målgruppetilpasning er skap. en overordnet bevisst satsning rundt helhetlige opplevelseskonsepter G Beslut-Business to Heritage-B2H 4 (12)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 3. Prosjektet skal ha utviklet og dokumentert egnede og effektive innovasjonsprosesser, utviklings og handlingsplaner samt samarbeids og forretningsmodeller. Prosessene, handlingsplanene og modellene skal tilgjengeliggjøres og distribueres (angitt i kommunikasjonsplanen) 4. Plassenes kjerneverdier er utviklet gjennom "interpretive planning", historiefortelling, delaktighet og prioriteringsgrunner. (Interpretive planning er en ny metode for arenautvikling hvor man kort fortalt finner og fokuserer på arenaens kjerneverdier i all utvikling og kommunikasjon ) 5. Møteplasser for aktørene på tvers av grensen er etablert. Gjennom prosjektperioden vil det etableres grenseoversikridende samarbeidsfora ikke bare gjennom prosjektledelsen, men også ned på nivå hos hver enkelt aktør i prosjektet, dette er også skissert i kommunikasjonsplanen og i prosjektbeskrivelsens HA5. Disse fora/møteplasser skal oppleves som så verdifulle at de vil opprettholdes etter prosjektperioden, og ideelt sett også ha stor overføringsverdi for andre arenaer i det grenseregionale samarbeidet med tilsvarende utfordringer. Prosjektets resultatindikatorer: Antall nye virksomheter samlet: 2 prosjektet har primært et antall aktører som går inn ved oppstart av prosjektet, men prosjektet vil etablere næringsklynger som også vil skape ny næringsvirksomhet Antall nye innovasjoner samlet: 4 Dette er tenkt både på overordnet plan gjennom ny samarbeids /finansierings / og ledelsesmodeller, men også innovasjoner på publikums /aktivitetsnivå Antall publike aktiviteter samlet : 4 Her tenker vi på konkrete, nye publikumsaktiviteter som direkte resultat av prosjektet f. eks. sceniske satsninger, nye historieformidlingsmetoder, og «spinoffs» i form av cafe/restaurant/overnatting et c. Publikumsøkning etter prosjektet : 20 % For begge arenaer er det nedfelt en ambisjon om en publikumsøkning på 20 %. For Lysekil sin del vil den største publikumsveksten naturlig nok komme etter prosjektperioden, da deres nye, fysiske opplevelsessenter ikke vil realiseres før tidligst 1 år etter prosjektslutt. Målgrupp och mottagare av resultatet Primærmålgrupper: Arenaaktører: Næringsaktørene eksisterende og nye Unge entreprenører Andre interessenter det offentlige (planleggere, kulturforvaltere, museer, beslutningstakere, politikere, arenaeiere og forvaltere) frivillige (unge pensjonister er en uutnyttet ressurs som vi ønsker å fokusere på forebyggende helsearbeid) investorer/sponsorer lokale og regionale destinasjonsselskaper og reiselivsnæringen. G Beslut-Business to Heritage-B2H 5 (12)

6 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sekundærmålgrupper: Publikum unge barnefamilier (lokal identitet, tilflytting, turisme attraksjonskraft) konferansemarkedet (understøtte service og reiselivsnæringen i tråd med regionens satsningsområder) maritimt interesserte (historie, håndverk, båt) Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på begge arenaers arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig gjennom prosjektet å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling som involverer de ulike samarbeidende aktørene. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Prosjektpartnerskapets kjennskap til hverandre og tidligere prosjekterfaring sikrer en felles målrettet prosess med hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Dette vil gi nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som må samarbeide om dette. B2H projektets partnere besitter ulike, spesifikk og kompletterende kompetanse. Dette skaper muligheter for helt unike innovasjonsprosesser, og ny kunnskap som ikke vil være mulig å oppnå på egen hånd. Begge arenaer har ambisjoner om å skape aktiviteter og events med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, samarbeidet vil gi økt styrke i denne satsningen. Organisation Svensk prosjekteier Lysekil kommun og norsk prosjekteier Fredrikstad kommune. En styringsgruppe med 3 representanter fra begge land vil ha ansvaret for prosjektets gjennomføring, økonomistyring, koordinering av aktiviteter, samt ekstern og intern kommunikasjon. Stytingsgruppens deltakere utnevnes fra partnerne i prosjektet som er Innovatum AB, Fredrikstad Kommune, Lysekil Kommun og Østfoldmuseene Fredrikstad Museum. Leder av styringsgruppen har dobbeltstemme. Fredrikstad Kommune har ansvar for å utpeke felles prosjektleder. Prosjektlederen rapporterer til og er sekretær for styringsgruppen. I tillegg til felles prosjektleder vil begge land/arenaer utpeke en delprosjektleder for sin arena. Det utpekes egen ansvarshavende for felles kommunikasjon internt og eksternt. For å unngå for stor administrasjon vil flere av de ovenfor nevnte ansvarsoppgaver ikke nødvendigvis utføres av forskjellige personer, men ansvarsområdene blir separerte og tydelige. G Beslut-Business to Heritage-B2H 6 (12)

7 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det etableres lokale brukerrepresenterte referansegrupper på begge arenaer. I tillegg etableres en felles kompetanse gruppe sammensatt av involverte lokalpolitikere, samt personer med høy generell fagkompetanse innen spesifikke områder (f.eks. marked/jus/forretningsutvikling/destinasjonsutvikling/kommunikasjon). Information och resultatspridning Prosjektledelsen har ansvaret for å utarbeide en plan for kommunikasjon, informasjon og resultatspredning. Alt informasjonsmateriale, annonsering av aktiviteter og publisering på nettsider og sosiale medier vil så langt det er mulig merkes med logoer og tekst i hht. merkebestemmelser for Interreg programmet. Videre vil prosjektet benytte media effektivt, og forøvrig finne hensiktsmessige kanaler for å spre og formidle sin kunnskap, erfaringsoppbygging og forskningsarbeid. For prosjektets deltakere og interessenter er det planlagt regelmessige felles møter, samarbeidsforum og større samlinger. Projektets miljöarbete Prosjektet vil innarbeide og så langt det er mulig iverksette Lysekil og Fredrikstad kommunes miljøpolicyer, blant annet gjennom å tilstrebe miljøsertifisering av prosjektet og etterbruken av arenaene. prioritere kortreist, økologisk meny ved all servering gi arenaene en grønn profil. Utover dette fokuserer prosjektet på å gi publikum maritime naturopplevelser i sitt nærmiljø, noe som i seg selv er en sterk miljøfaktor og ikke minst en oppdragende miljølæring for nye generasjoner. De to arenaene med sine kulturhistorisk interessante miljøer, har også spesielle og viktige naturmiljøer å verne om. I utviklingsarbeidet er det et selvsagt utgangspunkt at det skjer på et langsiktig og holdbart sett i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. En avveining mellom eksploatering/kommersialisme og bevaring vil være en løpende balansegang for utviklingen av kulturhistorisk interessante plasser til turistiske besøksmål Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Alle prosesser i prosjektet vil være gjennomsyret av åpenhet, forankring og demokratiske prosesser. Prosjektet er rettet mot nyskaping og kunnskapsutvikling og skiller ikke mellom kjønn, men vil se bidrag til likestilling som en positiv faktor. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Prosjektet vil ha fokus på universell tilrettelegging og involvering. Prosjektets ideinnhold er i sin natur internasjonal og dets arenaer er tradisjonelt preget av samhandling og kommunikasjon med verden. Prosjektet vil ha spesielt fokus på mangfold ved rekruttering av frivillige. Prosjektet vil ha fokus på kriteriet rundt økt mangfold/integrasjon og etter behov stimulere til aktiviteter som fremmer økt mangfold/integrasjon. G Beslut-Business to Heritage-B2H 7 (12)

8 Tid och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum HA 0 - PRosjektledelse og administrasjon HA 1 - Innovasjon s- og entreprenørskap HA 2 - Opplevelsesdesign og innholdsleveranser HA 3 - Brukeropplevelse og marked HA 4 - Samarbeid, forvaltning og drift HA 5 - Informasjon, kommunikasjon og markedsføring Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/prosjektevaluering og avslutsredovisning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 60 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 90 Antal män år som deltar i projektet. 50 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 100 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 2 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 8 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 70 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 70 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads och landsbygdsutveckling. 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Når prosjektet avsluttes har flere bestående og langsiktige effekter blitt oppnådd. For det første har det blitt skapt nye virksomheter på arenaene. For det andre har det blitt etablert flere nye metoder, en ny organisasjon, forbedrede driftsmodeller och kompetanse rundt næringsutvikling på kulturhistoriske arenaer. De tverrinstitusjonelle og bransjemessige barrierene mellom næringsdrivende, museer, kommuner, regioner, universitet og turistaktører er brutt ned, som framover betyr mye bedre interregionale muligheter for å kunne klare seg i kampen for å etablere seg i den stadig voksende opplevelsesindustrien/besøksnæringen og derigjennom forventet økonomisk vekst. G Beslut-Business to Heritage-B2H 8 (12)

9 Historiske miljøer og kulturelle og historiske verdier betraktes som et viktig område for den lokale og regionale veksten for besøksnæringen. Disse har oppnådd bedre kvalitet i virksomheten, og et fungerende samarbeid lokalt og mellom arenaene/destinasjonene. En tjenesteinnovasjon med forlengede sesonger, bedre infrastruktur, lokale satsninger og flere entreprenører innen kulturelle og kreative næringer med fokus på reiselivs /opplevelsesnæringen. En bevart kulturarv med positiv feedback på å bevare kulturelle verdier og historiske miljøer med sikret finansiering, innbefattet flere finansiører, felles satsninger og økte inntekter, som igjen fører til at aktører og innbyggere blir og etablerer seg lokalt, og derigjennom økte skatteinntekter. Arenaen bidrar som et forsterket varamerke for kommunen som profilerer på dette og øker attraksjonskraften. Et bredere tilbud, bra service og attraktivitet medfører at besøkende oppholder seg lengre i området/på plassen, hvilket igjen genererer økte inntekter til besøksnæringen. For rekreasjon bygges og utvikles det offentlige rommet. Leietakere på arenaene får mulighet til i større utstrekning drive økonomisk bærekraftig virksomhet. Økt slitasje på anleggene krever imidlertid økt vedlikehold og investeringer. Arenaen blir motor i utviklingen av kulturelle, turistiske, kreative næringer og medvirker til en positiv samfunnsutvikling. Prosjektets resultat forventes av ovenstående å medvirke til økt antall arbeidsplasser. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Vi forventer å ha skapt varige samarbeidsrelasjoner for å nå vårt definerte marked, spesielt rettet mot småbarnsfamilier og båtferiefolket. Samarbeid skal være etablert mellom destinasjonsselskapene, kommunene, museene og direkte mellom arenaene. Kreative næringer skal ha funnet samarbeidsrelasjoner og grenseoverskridende forretningsgrunnlag. Nye forskningsmiljøer vil også kunne oppstå som et resultat av grenseoverskridende kontakt gjennom prosjektet. De to arenaene som skal utvikles felles gjennom 2,5 år vil føre til en etablert relasjon mellom de ulike partnerene i prosjektet. I disse opparbeidede relasjoner vil nye samarbeidsidéer oppstå, både rundt bedriftsutvikling og arenautvikling. Avslutningsvis vil det finnes et sterkt, nytt nettverk bestående av offentlige, private og ideelle aktører som vil generere nye utviklingsmuligheter. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Hyra maskiner/inventarier 0 Förbrukningsmatrl Kontorsmtrl, telefon och porto Informasjonsmateriell Böcker och trycksaker Möten och konfernskostnader Summa övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc Forbruksmateriell Kontormateriell, telefon, porto G Beslut-Business to Heritage-B2H 9 (12)

10 Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Møter og konferanser Summa övriga kostnader Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,18% Externa tjänster ,94% Lokalkostnader ,91% Investeringar ,73% Resor ,89% Övriga kostnader ,24% Summa faktiska kostnader ,89% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,11% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,12% Eksterne tjenester ,75% Lokalkostnader ,01% Investeringar ,97% Reiser ,73% Övriga kostnader ,96% Sum faktiske kostnader ,56% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,44% Sum norsk prosjektkostnader ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 10 (12)

11 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Lysekils kommun ,75% Fyrbodals kommunalförbund ,14% Summa kontant finansiering ,89% Direktfinansiering (arbete m.m.) Havets hus ,39% Innovatum ,73% Summa direktfinansiering ,11% Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 56,89% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 11 (12)

12 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Fredrikstad kommune ,59% Østfold fylkeskommune ,48% RUA Nedre Glomma ,99% Østfoldmuseene ,49% Summa kontant finansiering ,56% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Østfoldmuseene ,44% Summa direktfinansiering ,44% Total norsk regional medfinansiering ,00% Statliga IR-midler ,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 58,44% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 12 (12)

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12

Veiledning. for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA. Sverige-Norge 2000-2006. www.interreg-sverige-norge.com. versjon 3 / 2004 2004-01-12 Europeiska unionen Veiledning for gjennomføring av Interreg-prosjekt INTERREG IIIA Sverige-Norge 2000-2006 www.interreg-sverige-norge.com versjon 3 / 2004 2004-01-12 1 INNEHOLD 1 VIKTIG Å PASSE PÅ...3

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades.

Syftet med idéseminariet var att ge projektgruppen svar på vilka kartdata som efterfrågades. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Grenseløs geografisk informasjon Et samarbeidsprosjekt for å bedre tilgang på geografisk informasjon på tvers av grensen mellom Trøndelag og Jämtland

Detaljer

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013

Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Sluttrapport Interreg Sverige-Norge prosjekt GreenDrive 2012 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets bakgrunn... 4 2. Prosjektet og resultater... 4 2.2 Faktainnsamling... 5 2.3 Informasjonsspredning...

Detaljer

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune.

1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Evaluering av FoU- og innovasjonsstrategi for Buskerud 2010-2015 1 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Buskerud fylkeskommune. Rapporten er utarbeidet i perioden fra

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark

Interreg Sverige-Norge programmet 2007-13 i Hedmark Forvaltningsrevisjon 2015 Hedmark fylkeskommunes internasjonale engasjement med utgangspunkt i: Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark Fylkeskommune Interreg Sverige-Norge

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling

VARANGER. Destinasjonsløsning for Varanger. Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling VARANGER Destinasjonsløsning for Varanger Prosjektplan - Organisering av vertskapsfunksjon og utvikling Varangergruppa Jarkko Autero 09/2007 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 2 1.1. Samarbeid om markedsføring...

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen

Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen F O R E L Ø P I G R A P P O R T Næringsanalyse Regionalpark Haldenkanalen STIG S. MIRIAM S. HILDE KAREN GEZELIUS HAUGSBØ HELGESEN REFSGAARD Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 1 Formål, bakgrunn, metode

Detaljer

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06

Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak. Fredrikstad, Desember 2006 OR.16.06 Kunnskap fra Interreg IIIA prosjektet - BAGN (Bærekraftig Arbeidsliv Gjennom Nettverk) En rapport om kunnskapsstatus til Arbeidsog inkluderingsdepartementet i Norge. Av Trond Åge Langvik og Knut Aarvak

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode

Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012. Programperiode Omdømme og mobilisering Gamvik kommune Prosjektbeskrivelse med handlingsplan2012 Programperiode 2012-2015 1 Innhold Innledning og bakgrunn... 2 Bakgrunnsinformasjon... 2 Konklusjoner fra forstudiet...

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Høringsutgave 01.09.14 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen september 2014 Innhold FORORD... 5 1. SAMMENDRAG... 6 2. INNLEDNING... 8 2.1 Bakgrunn

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger

1. Innledning. - Utvikling av næringsklynger: Matklyngen, energiklyngen og nye klynger Innledning.. 2 Kompetanseutvikling.. 3 Infrastruktur.. 5 Nyskaping.. 7 Attraktivitet.. 9 Internasjonalisering.. 11 Offentlige tjenester.. 13 Energiklyngen.. 16 Matklyngen.. 17 Samfunnskontakt.. 19 Prosjektoversikt..

Detaljer

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Agder, 2015-2030 Vedtatt av fylkestingene i Aust- Agder og Vest-Agder 16./17. juni 2015 0 Innhold 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og begrepsavklaringer...

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer