DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DIARIENUMMER G30441 15 12 DELOMRÅDE GS"

Transkript

1 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Lysekils kommun Att: Cia Lantz Kungsgatan LYSEKIL Projekt: Business to Heritage B2H Beslut om EG medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige Norge, Länsstyrelsen Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den svenska parten, Lysekils kommun, för ovan nämnda projekt. Projektet prioriterades av programmets styrkommitté och har tidigare prioriterats av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området B, Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader för perioden till Stödet uppgår till 56,89 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50 %. Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Allmänna och särskilda villkor för beslutet Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och allmänna råd om stöd från Interreg programmet Sverige Norge samt i dessa föreskrifters 2, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och allmänna råd. Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten Europeiska unionen samt Europeiska regionala utvecklingsfonden på tryckt och digitalt material som produceras i projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. En investering för framtiden ska användas som slogan där det är lämpligt. Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 30 sept 2012, 31 mars 2013, 30 sept 2013 och 31 mars 2014 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum). Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag ( ) är stödberättigande. Särskilda Villkor: Investeringarna i projektet får kostnadsföras direkt Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 1 (12)

2 Ansökan om utbetalning av EU medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, Östersund. För förvaltande myndighet Anita Sandell Programansvarig Interreg Sverige Norge Annica Westerlund Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i delområdet: Gränslöst Samarbete Bo Hamrå Västra Götalandsregionen Telefonnummer: E Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE ÖSTERSUND +46 (0) Länsstyrelsen Jämtlands län Östersund 2 (12)

3 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektnamn/prosjektnavn Business to Heritage B2H Prioriterat/prioritert område Attraktivt livsmiljø Huvudsaklig inriktning är insatser: För kultur och kreativitet Svensk sökande/organisationsnr Lysekil kommun Norsk søker/organisasjonsnr Fredrikstad kommune Projektledare/prosjektleder Bjørg Johnsrud Western Kategori 59 Utveckling av infrastruktur för kultur Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket B2H er et prosjekt som skal utvikle modeller og metoder for å bruke «kulturarv» og kulturhistoriske plasser som en drivkraft for lokal og regional næringsutvikling og attraksjonskraft. Dette skal prosjektet oppnå blant annet gjennom å avdekke behov og muligheter (herunder kritiske faktorer for en ønsket utvikling), tilrettelegge arenaene for næringsutvikling, tilføre aktører og forvaltere nødvendig kompetanse til å sikre bærekraftig drift og utvikling og utvikle metoder og verktøy for en bærekraftig forvaltning og drift. For å skape et tilpasset og bærekraftig produkt er det nødvendig å skape samarbeidsplattformer og metoder som ballanserer ønsket om vekst og bærekraftig næringsutvikling, med behovet for vern og historie. Arbeidet skal foregå i bredt partnerskap bestående av FoU ressurser, offentlig virksomhet, næringsliv og frivillige organisasjoner. Gjennom å trekke veksel på ulike forvaltningserfaringer, kompetanse og ressurser, vil prosjektet kunne bidra til å utvikle de to pilotplassene som attraksjoner og nav for næringsutvikling, samtidig som metodene og verktøyene som utvikles vil kunne ha høy overføringsverdi for andre historiske plasser i regionen. Prosjektet ligger i så måte godt i linje med programmet og anses kunne bidra til et attraktiv livsmiljø og innsatsområdet for kultur og kretaivitet. Sammanfattande projektbeskrivning Bakgrunn/problemstilling: Det grenseoverskridende samarbeidet i B2H prosjektet har som hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. For å sikre en felles, målrettet prosess bygger prosjektet videre på et eksisterende samarbeid, og er satt sammen av et partnerskapet med aktører som innehar spesifikk og kompletterende kompetanse. Prosjektene IKON og GrensEraser har allerede gitt partnerkspaet ett verdifullt kontaktnett med nordiske samarbeidspartnere samt et verdifullt och fruktbart samarbeide innen flere områder. Tidligere erfaringer (blant annet fra IKON) har vist at for å få et tilstrekkelig håndterbart prosjekt og god resultatstyring er det en stor fordel å arbeide i et mindrepartnerskap og en mer fokusert problemstilling. Prosjektets hovedmål er å skape nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som er inngår i samarbeidet. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt G Beslut-Business to Heritage-B2H 3 (12)

4 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på de to arenaenes arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling og de aktørene som samarbeider om dette gjennom prosjektet. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Det er helt avgjørende for bærekraftig utvikling, addisjonalitet og merverdi at prosjektet ikke bare blir et internt anliggende for de som direkte deltar i prosjektet. Gjennom vår organisering og kommunikasjon forplikter vi oss til erfaringsutveksling, og synliggjøring/distribusjon av våre resultater og erfaringer. Prosjektet vil på denne måten oppfylle flere av kriteriene i Interreg programmet: få et kvalitativt bedre resultat gjennomføres mer kostnadseffektivt oppnå bedre ressursutnyttelse forsterke konkurransekraften i regionen med flere kulturarvsattraksjoner ny næringsvirksomhet nye nettverk og samarbeidskonstellasjoner Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 1. Avdekket kritiske ressurser/faktorer for utviklingsarbeid og relasjonen mellom disse. Kunnskap om kritiske faktorer skal utvikles og dokumenteres innen områdene: kompetanse, kapital, gjennomføringsevne og kreativitet. (Behandles spesielt i hovedaktivitet (HA) 4 Samarbeid, forvaltning og drift). Dette skal prosjektet gjøre gjennom å: avdekke finansieringsløsninger for investeringer og drift identifisere skjæringspunktet for omfang av permanente aktiviteter/attraksjoner/tilbud/aktører for å sikre drift utvikle en modell som henter ut det beste fra private aktører, offentlige aktører, frivillige/foreninger og sponsorer/investorer øke ledelseskompetanse innen arenautvikling og / drift tilføre kompetanse til aktuelle næringsdrivende. For å støtte utviklingen fra frivillighet/ ildsjel til lønnsom drift. Herunder blant annet utvikling av forretningsplaner. 2. Økt Kunnskap hos de ulike aktørene om forutsetninger for økt innovasjon og kvalitet i leveransene. (produktkvalitet, etterspørsel, differensiert og attraktivt tilbud av tjenester og produkter, konkurranse etc.) (Behandles spesielt i HA 2 Opplevelsesdesign og innholdsleveranser). Dette skal prosjektet gjøre gjennom: felles kompetansebygging i 2 ulike miljøer (Isegran og Lysekil) med støtte og veiledning fra kompetansemiljøene i og rundt Innovatum og Øsfoldforskning. en ny plattform som består av unike opplevelser, bruk av ny teknologi, markedsbehov og målgruppetilpasning er skap. en overordnet bevisst satsning rundt helhetlige opplevelseskonsepter G Beslut-Business to Heritage-B2H 4 (12)

5 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden 3. Prosjektet skal ha utviklet og dokumentert egnede og effektive innovasjonsprosesser, utviklings og handlingsplaner samt samarbeids og forretningsmodeller. Prosessene, handlingsplanene og modellene skal tilgjengeliggjøres og distribueres (angitt i kommunikasjonsplanen) 4. Plassenes kjerneverdier er utviklet gjennom "interpretive planning", historiefortelling, delaktighet og prioriteringsgrunner. (Interpretive planning er en ny metode for arenautvikling hvor man kort fortalt finner og fokuserer på arenaens kjerneverdier i all utvikling og kommunikasjon ) 5. Møteplasser for aktørene på tvers av grensen er etablert. Gjennom prosjektperioden vil det etableres grenseoversikridende samarbeidsfora ikke bare gjennom prosjektledelsen, men også ned på nivå hos hver enkelt aktør i prosjektet, dette er også skissert i kommunikasjonsplanen og i prosjektbeskrivelsens HA5. Disse fora/møteplasser skal oppleves som så verdifulle at de vil opprettholdes etter prosjektperioden, og ideelt sett også ha stor overføringsverdi for andre arenaer i det grenseregionale samarbeidet med tilsvarende utfordringer. Prosjektets resultatindikatorer: Antall nye virksomheter samlet: 2 prosjektet har primært et antall aktører som går inn ved oppstart av prosjektet, men prosjektet vil etablere næringsklynger som også vil skape ny næringsvirksomhet Antall nye innovasjoner samlet: 4 Dette er tenkt både på overordnet plan gjennom ny samarbeids /finansierings / og ledelsesmodeller, men også innovasjoner på publikums /aktivitetsnivå Antall publike aktiviteter samlet : 4 Her tenker vi på konkrete, nye publikumsaktiviteter som direkte resultat av prosjektet f. eks. sceniske satsninger, nye historieformidlingsmetoder, og «spinoffs» i form av cafe/restaurant/overnatting et c. Publikumsøkning etter prosjektet : 20 % For begge arenaer er det nedfelt en ambisjon om en publikumsøkning på 20 %. For Lysekil sin del vil den største publikumsveksten naturlig nok komme etter prosjektperioden, da deres nye, fysiske opplevelsessenter ikke vil realiseres før tidligst 1 år etter prosjektslutt. Målgrupp och mottagare av resultatet Primærmålgrupper: Arenaaktører: Næringsaktørene eksisterende og nye Unge entreprenører Andre interessenter det offentlige (planleggere, kulturforvaltere, museer, beslutningstakere, politikere, arenaeiere og forvaltere) frivillige (unge pensjonister er en uutnyttet ressurs som vi ønsker å fokusere på forebyggende helsearbeid) investorer/sponsorer lokale og regionale destinasjonsselskaper og reiselivsnæringen. G Beslut-Business to Heritage-B2H 5 (12)

6 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Sekundærmålgrupper: Publikum unge barnefamilier (lokal identitet, tilflytting, turisme attraksjonskraft) konferansemarkedet (understøtte service og reiselivsnæringen i tråd med regionens satsningsområder) maritimt interesserte (historie, håndverk, båt) Projektets gränsregionala mervärde/merverdi Med utgangspunkt i en felles maritim historie, utveksling av erfaringer basert på begge arenaers arbeid gjennom flere år med målrettet utviklingsarbeid, og et spekter av temaer blir det mulig gjennom prosjektet å utvikle innovative metoder og modeller for arenautvikling som involverer de ulike samarbeidende aktørene. En ytterligere merverdi er forskjellene som innebærer at metoder och modeller kan utvikles och testes i ulike miljøer. Prosjektpartnerskapets kjennskap til hverandre og tidligere prosjekterfaring sikrer en felles målrettet prosess med hovedmålsetning å bygge opp ny, felles kompetanse og skape verdier, kunnskap og innovasjonsprosesser som ellers ikke skulle være mulig innen områder som produktutvikling, markedsføring, organisasjon, arrangørkompetanse og felles destinasjonsutvikling. Begge arenaer har i dag en miks av offentlige eiere/forvaltere, private virksomheter, frivillighet og ildsjeler, samt tilknyttede FoU miljøer. Gjennom aktivt samarbeid og felles erfaringer og utfordringer gjennom Interreg i B2H skapes et helt nytt og unikt utgangspunkt for å skape nye organisasjonsmodeller med stor overføringsverdi til andre arenaer i regionen. Dette vil gi nye, kommersiellt forankrede og skreddersydde samarbeidsmodeller for kulturhistoriske arenaer og de aktørene som må samarbeide om dette. B2H projektets partnere besitter ulike, spesifikk og kompletterende kompetanse. Dette skaper muligheter for helt unike innovasjonsprosesser, og ny kunnskap som ikke vil være mulig å oppnå på egen hånd. Begge arenaer har ambisjoner om å skape aktiviteter og events med nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt, samarbeidet vil gi økt styrke i denne satsningen. Organisation Svensk prosjekteier Lysekil kommun og norsk prosjekteier Fredrikstad kommune. En styringsgruppe med 3 representanter fra begge land vil ha ansvaret for prosjektets gjennomføring, økonomistyring, koordinering av aktiviteter, samt ekstern og intern kommunikasjon. Stytingsgruppens deltakere utnevnes fra partnerne i prosjektet som er Innovatum AB, Fredrikstad Kommune, Lysekil Kommun og Østfoldmuseene Fredrikstad Museum. Leder av styringsgruppen har dobbeltstemme. Fredrikstad Kommune har ansvar for å utpeke felles prosjektleder. Prosjektlederen rapporterer til og er sekretær for styringsgruppen. I tillegg til felles prosjektleder vil begge land/arenaer utpeke en delprosjektleder for sin arena. Det utpekes egen ansvarshavende for felles kommunikasjon internt og eksternt. For å unngå for stor administrasjon vil flere av de ovenfor nevnte ansvarsoppgaver ikke nødvendigvis utføres av forskjellige personer, men ansvarsområdene blir separerte og tydelige. G Beslut-Business to Heritage-B2H 6 (12)

7 BESLUT PROJEKT DIARIENUMMER G DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Det etableres lokale brukerrepresenterte referansegrupper på begge arenaer. I tillegg etableres en felles kompetanse gruppe sammensatt av involverte lokalpolitikere, samt personer med høy generell fagkompetanse innen spesifikke områder (f.eks. marked/jus/forretningsutvikling/destinasjonsutvikling/kommunikasjon). Information och resultatspridning Prosjektledelsen har ansvaret for å utarbeide en plan for kommunikasjon, informasjon og resultatspredning. Alt informasjonsmateriale, annonsering av aktiviteter og publisering på nettsider og sosiale medier vil så langt det er mulig merkes med logoer og tekst i hht. merkebestemmelser for Interreg programmet. Videre vil prosjektet benytte media effektivt, og forøvrig finne hensiktsmessige kanaler for å spre og formidle sin kunnskap, erfaringsoppbygging og forskningsarbeid. For prosjektets deltakere og interessenter er det planlagt regelmessige felles møter, samarbeidsforum og større samlinger. Projektets miljöarbete Prosjektet vil innarbeide og så langt det er mulig iverksette Lysekil og Fredrikstad kommunes miljøpolicyer, blant annet gjennom å tilstrebe miljøsertifisering av prosjektet og etterbruken av arenaene. prioritere kortreist, økologisk meny ved all servering gi arenaene en grønn profil. Utover dette fokuserer prosjektet på å gi publikum maritime naturopplevelser i sitt nærmiljø, noe som i seg selv er en sterk miljøfaktor og ikke minst en oppdragende miljølæring for nye generasjoner. De to arenaene med sine kulturhistorisk interessante miljøer, har også spesielle og viktige naturmiljøer å verne om. I utviklingsarbeidet er det et selvsagt utgangspunkt at det skjer på et langsiktig og holdbart sett i et sosialt, økonomisk og miljømessig perspektiv. En avveining mellom eksploatering/kommersialisme og bevaring vil være en løpende balansegang for utviklingen av kulturhistorisk interessante plasser til turistiske besøksmål Projektets arbete med jämställdhet/likestilling Alle prosesser i prosjektet vil være gjennomsyret av åpenhet, forankring og demokratiske prosesser. Prosjektet er rettet mot nyskaping og kunnskapsutvikling og skiller ikke mellom kjønn, men vil se bidrag til likestilling som en positiv faktor. Projektets arbete för etnisk mångfald/integration Prosjektet vil ha fokus på universell tilrettelegging og involvering. Prosjektets ideinnhold er i sin natur internasjonal og dets arenaer er tradisjonelt preget av samhandling og kommunikasjon med verden. Prosjektet vil ha spesielt fokus på mangfold ved rekruttering av frivillige. Prosjektet vil ha fokus på kriteriet rundt økt mangfold/integrasjon og etter behov stimulere til aktiviteter som fremmer økt mangfold/integrasjon. G Beslut-Business to Heritage-B2H 7 (12)

8 Tid och aktivitetsplan Aktivitet Startdatum Slutdatum HA 0 - PRosjektledelse og administrasjon HA 1 - Innovasjon s- og entreprenørskap HA 2 - Opplevelsesdesign og innholdsleveranser HA 3 - Brukeropplevelse og marked HA 4 - Samarbeid, forvaltning og drift HA 5 - Informasjon, kommunikasjon og markedsføring Planlägga fortsatt verksamhet och användning av resultat efter projektslut Projektutvärdering och slutredovisning/prosjektevaluering og avslutsredovisning Projektets start och slutdatum Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö Övergripande indikatorer Antal vid projektstart slut Antal kvinnor år som deltar i projektet. 60 Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 90 Antal män år som deltar i projektet. 50 Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 100 Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 2 Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter. 8 Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 Resultat indikatorer (A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 (A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 (A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 70 (A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 70 (A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 0 landet. (A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 1 (B) Etablerade institutionella samarbeten. 1 (B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads och landsbygdsutveckling. 0 Aktivitetsindikatorer för projektet (B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer Når prosjektet avsluttes har flere bestående og langsiktige effekter blitt oppnådd. For det første har det blitt skapt nye virksomheter på arenaene. For det andre har det blitt etablert flere nye metoder, en ny organisasjon, forbedrede driftsmodeller och kompetanse rundt næringsutvikling på kulturhistoriske arenaer. De tverrinstitusjonelle og bransjemessige barrierene mellom næringsdrivende, museer, kommuner, regioner, universitet og turistaktører er brutt ned, som framover betyr mye bedre interregionale muligheter for å kunne klare seg i kampen for å etablere seg i den stadig voksende opplevelsesindustrien/besøksnæringen og derigjennom forventet økonomisk vekst. G Beslut-Business to Heritage-B2H 8 (12)

9 Historiske miljøer og kulturelle og historiske verdier betraktes som et viktig område for den lokale og regionale veksten for besøksnæringen. Disse har oppnådd bedre kvalitet i virksomheten, og et fungerende samarbeid lokalt og mellom arenaene/destinasjonene. En tjenesteinnovasjon med forlengede sesonger, bedre infrastruktur, lokale satsninger og flere entreprenører innen kulturelle og kreative næringer med fokus på reiselivs /opplevelsesnæringen. En bevart kulturarv med positiv feedback på å bevare kulturelle verdier og historiske miljøer med sikret finansiering, innbefattet flere finansiører, felles satsninger og økte inntekter, som igjen fører til at aktører og innbyggere blir og etablerer seg lokalt, og derigjennom økte skatteinntekter. Arenaen bidrar som et forsterket varamerke for kommunen som profilerer på dette og øker attraksjonskraften. Et bredere tilbud, bra service og attraktivitet medfører at besøkende oppholder seg lengre i området/på plassen, hvilket igjen genererer økte inntekter til besøksnæringen. For rekreasjon bygges og utvikles det offentlige rommet. Leietakere på arenaene får mulighet til i større utstrekning drive økonomisk bærekraftig virksomhet. Økt slitasje på anleggene krever imidlertid økt vedlikehold og investeringer. Arenaen blir motor i utviklingen av kulturelle, turistiske, kreative næringer og medvirker til en positiv samfunnsutvikling. Prosjektets resultat forventes av ovenstående å medvirke til økt antall arbeidsplasser. Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut Vi forventer å ha skapt varige samarbeidsrelasjoner for å nå vårt definerte marked, spesielt rettet mot småbarnsfamilier og båtferiefolket. Samarbeid skal være etablert mellom destinasjonsselskapene, kommunene, museene og direkte mellom arenaene. Kreative næringer skal ha funnet samarbeidsrelasjoner og grenseoverskridende forretningsgrunnlag. Nye forskningsmiljøer vil også kunne oppstå som et resultat av grenseoverskridende kontakt gjennom prosjektet. De to arenaene som skal utvikles felles gjennom 2,5 år vil føre til en etablert relasjon mellom de ulike partnerene i prosjektet. I disse opparbeidede relasjoner vil nye samarbeidsidéer oppstå, både rundt bedriftsutvikling og arenautvikling. Avslutningsvis vil det finnes et sterkt, nytt nettverk bestående av offentlige, private og ideelle aktører som vil generere nye utviklingsmuligheter. Ekonomi Specificering av övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad SEK Hyra maskiner/inventarier 0 Förbrukningsmatrl Kontorsmtrl, telefon och porto Informasjonsmateriell Böcker och trycksaker Möten och konfernskostnader Summa övriga kostnader Övriga kostnader Typ av kostnad Kostnad NOK Leie av maskiner, utstyr, inventar etc Forbruksmateriell Kontormateriell, telefon, porto G Beslut-Business to Heritage-B2H 9 (12)

10 Informasjonsmateriell Bøker og trykksaker Møter og konferanser Summa övriga kostnader Svensk projektbudget SEK Faktiska kostnader Summa SEK % Egen personal inkl soc avg ,18% Externa tjänster ,94% Lokalkostnader ,91% Investeringar ,73% Resor ,89% Övriga kostnader ,24% Summa faktiska kostnader ,89% Externt offentligt direktfinansierade kostnader ,11% Summa svenska projektkostnader ,00% Norsk prosjektbudjett NOK Faktiske kostnader Summa NOK % Eget personale inkl sos avg ,12% Eksterne tjenester ,75% Lokalkostnader ,01% Investeringar ,97% Reiser ,73% Övriga kostnader ,96% Sum faktiske kostnader ,56% Eksterne offentlige direkte finansierte kostnader ,44% Sum norsk prosjektkostnader ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 10 (12)

11 Svensk finansieringsplan Offentlig finansiering Svensk nationell medfinansiering Summa SEK % Lysekils kommun ,75% Fyrbodals kommunalförbund ,14% Summa kontant finansiering ,89% Direktfinansiering (arbete m.m.) Havets hus ,39% Innovatum ,73% Summa direktfinansiering ,11% Summa svensk nationell medfinansiering ,00% Europeiska regionala utvecklings fonden ,00% EG-andel av finansiering av faktiska kostnader EG-andel av offentlig finansiering 56,89% 50,00% Summa svensk offentlig finansiering inkl EGfinansiering ,00% Privat kontant finansiering Summa svensk privat medfinansiering Total svensk finansiering ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 11 (12)

12 Norsk finansieringsplan Offentlig finansiering Norsk regional medfinansiering Summa NOK % Fredrikstad kommune ,59% Østfold fylkeskommune ,48% RUA Nedre Glomma ,99% Østfoldmuseene ,49% Summa kontant finansiering ,56% Direktfinansiering (arbeid m.m.) Østfoldmuseene ,44% Summa direktfinansiering ,44% Total norsk regional medfinansiering ,00% Statliga IR-midler ,00% IR-midler av finansiering av faktiska kostnader IR-midler av offentlig finansiering 58,44% 50,00% Summa norsk regional finansiering inkl statliga IRmidler ,00% Privat kontant finansiering Summa norsk privat medfinansiering Summa norsk finansiering ,00% G Beslut-Business to Heritage-B2H 12 (12)

DIARIENUMMER G30441-141-08

DIARIENUMMER G30441-141-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-11-27 DIARIENUMMER G30441-141-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Fyrbodal Kommunalförbund Att: Elsie Hellström Box 305 451 18 UDDEVALLA Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-2648-13

DIARIENUMMER 304-2648-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-06 DIARIENUMMER 304-2648-13 DELOMRÅDE Reg Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet, Cerut Att: Lotta Braunerhielm Universitetsgatan 2 651

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8277-13

DIARIENUMMER 304-8277-13 BESLUT SMÅPROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8277-13 DELOMRÅDE REG Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland Att: Mattias Landin Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-62-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-62-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Torbjörn Berg Universitetsgatan 1 651 88 Karlstad Projekt:

Detaljer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer

DELOMRÅDE GS DIARIENUMMER G30441-44-09. Projekt: GränsEraser generations og gränsoverskridande mediakulturer BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER G30441-44-09 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Lennart Walldén Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: GränsEraser

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER G30441-19-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västsvenska Turistrådet AB Att: Lotta Nibell-Keating Box 53199 400 15 GÖTEBORG

Detaljer

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

DIARIENUMMER N Projekt: Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia BESLUT SMÅPROJEKT 2010-09-20 DIARIENUMMER N30441-37-10 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting/jilu Tema Skog Att: Per-Olof Nilsson Rösta 836 94

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-53-12 DELOMRÅDE IS Karlstad Universitet 65 188 Karlstad Projekt: Gränsöverskridande samarbete om högre utbildning Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-19-11. Projekt: Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES DATUM 2011-04-07 DIARIENUMMER N30441-19-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands Gymnasieförbund Att: Tomas Hjelm 831 28 Östersund Projekt: Mittnordiskt nätverk

Detaljer

DIARIENUMMER N3041-128-08

DIARIENUMMER N3041-128-08 BESLUT BIFALL SMÅPROJEKT 2008-09-22 DIARIENUMMER N3041-128-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrich Grängsjö Biblioteksgatan.

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-41-08

DIARIENUMMER G30441-41-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-41-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum Science Center AB Att: Margareta Hallin Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2010-04-07 DIARIENUMMER S30441-10-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstad Universitet Universitetsgatan 2 651 88 KARLSTAD Projekt: Fokuserad kompetensutveckling

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2009-12-16 DIARIENUMMER N30441-50-09 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Yvonne von Friedrichs 831 25 Östersund Projekt: Kvinnelige

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-49-11 DELOMRÅDE NGB Strömsunds kommun Att: Tommie Jirhed Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt Fas 2 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-47-09 BESLUT SMÅPROJEKT 2009-08-31 DIARIENUMMER S30441-47-09 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: Bengt Månsson Universitetsgatan 1 65188 Karlstad

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-165-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / JiLU Tema Trä Att: Jan-Anders Eriksson Rösta 840

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-146-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Karlstad-Hammarö gymnasieförvaltning Att: Jan Marmstål 651 84

Detaljer

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging

DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R. Projekt: Nordisk emballageutbildning Nordic School of Packaging BESLUT PROJEKT 2012-03-28 DIARIENUMMER R30441-8-12 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads universitet Att: Helena Håkansson Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441-160-08 BESLUT PROJEKT 2009-01-08 DIARIENUMMER N30441-160-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömsunds kommun Att: Inez Wiberg Box 500 833 24 Strömsund Projekt: Mitt-Skandinaviskt

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2

DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Norsk-Svensk førskolelærerutdanning med vekt på barnekultur og kulturarv fase 2 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER N30441-66-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman Kunskapens väg 8 831 25 Östersund Projekt:

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/5684-2 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM TILSKUDD TIL GRENSEOVERSKRIDENDE SAMARBEID OM GRADSUTDANNING MA, PhD,

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-8-10 BESLUT PROJEKT 2010-05-20 DIARIENUMMER S30441-8-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Dalarna Att: Ulf Thored Box 1958 791 19 Falun Projekt: Företagsamhet

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER 30441-70-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N30441 29 12 BESLUT PROJEKT 2012 03 28 DIARIENUMMER N30441 29 12 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Regionförbundet Jämtlands län Att: Ingrid Printz Box 3123 83 103 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER N30441-123-08

DIARIENUMMER N30441-123-08 BESLUT BIFALL FÖRPROJEKT 2008-09-18 DIARIENUMMER N30441-123-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Stiftelsen Länstekniskt Centrum i Kramfors Att: Nils Karlsen Yrkesvägen

Detaljer

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet

DELOMRÅDE NGB DIARIENUMMER N Projekt: Ökad livskvalitet för personer med funktionsnedsättning genom fysisk aktivitet BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER N30441-159-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting Att: Ewa Lundberg Box 127 831 27 Östersund Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-05 DIARIENUMMER 304-4291-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Torsta AB Att: Peter Fälth Ösavägen 20 836 94 Ås Projekt: Arenabygging TRE Beslut

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2011-04-07 DIARIENUMMER S30441-7-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Falun-Borlänge-regionen AB Forskargatan 3 781 70 BORLÄNGE Projekt: Nordens bästa

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS Länsstyrelsen Värmland Att: Johan Olsson 651 86 Karlstad Projekt: Gränsövning 2013 Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen Jämtlands

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-10-10 DIARIENUMMER S30441-63-12 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Värmland/ Energikontoret Box 1022 651 15 Karlstad Projekt: GREEN DRIVE

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Samarbete för regional tillväxt mellan Hedmark och Dalarna BESLUT PROJEKT 2008-12-12 DIARIENUMMER S30441-163-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Region Dalarna Att: Sven Andersson Myntgatan 2 791 51 Falun Projekt: Samarbete

Detaljer

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8922-13 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden CBM/Sveriges lantbruksuniversitet Att: Håkan Tunón Box 7007 750 07 Uppsala Projekt:

Detaljer

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

DIARIENUMMER S30441-9-11 DELOMRÅDE IS. Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö BESLUT Arvika kommun 671 81 Arvika Projekt: FEM2 Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Detaljer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-13-11 Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen Att: Johan Carlsson Verkstadsgatan 1 654 69 Karlstad Projekt: Rookie To Whiz Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER G30441-53-10 DELOMRÅDE GS Eurpeiska uninen Eurpeiska reginala utvecklingsfnden Fyrbdals kmmunalförbund Att: Christian Martins Bx 305 451 18 UDDEVALLA Prjekt: IGS

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010

EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 INTERREG IV 2007-2013 EU-seminar Backlund, Levanger Sidsel Trønsdal 11. februar 2010 Interregs historie Interreg etablert i 1991 Norge og Sverige deltatt siden 1996 (Interreg II) Interreg III 2000-06 Interreg

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008

Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-2008 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 27-213 www.interreg-sverige-norge.com EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Projektansökan/Søknad projektutlysning 1-28 En ofullständigt

Detaljer

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015

Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2015 Bakteppe for neste programperiode EU-strategier og nasjonale strategier Programgeografi 1 program 3 delområder 3 beslutningsgrupper Innsatsområder Forskning

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET  NYA VINGER Saknr. 10/5459-4 Ark.nr. 243 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM TILSKUDD TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET " NYA VINGER" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Søknaden

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Stiftelsen Minerva 791 33 Falun Projekt: VIA MENTORING en metod för vekst och utveckling i næringslivet Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET GREEN DRIVE Saknr. 12/6873-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP. 11609.6531 - INTERREG SVERIGE-NORGE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "GREEN DRIVE" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING

HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP INTERREG SØKNAD OM KR TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET VIA MENTORING Saknr. 12/1931-3 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETT KAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM KR 425.000 TIL LIKESTILLINGSSENTERET TIL GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET

Detaljer

Universitetsbibliotekets strategi

Universitetsbibliotekets strategi 1 Universitetsbibliotekets strategi 2016-2022 1. Visjon og målsetning Et åpent og nyskapende universitetsbibliotek for universitetets banebrytende forskning, utdanning og formidling. Universitetet i Bergen

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015

Kjell Vaagen. Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Kjell Vaagen Sandnessjøen, MittSkandia 28 mai 2015 Om Nordiska ministerrådets gränshinderarbete Gränshinderarbetet är ett av de viktigaste nordiska samarbetsområdena. Arbetet drivs av Gränshinderrådet

Detaljer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Saknr. 11/7436-1 Ark.nr. 033 &81 Saksbehandler: Bjørn Terje Andersen INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 NOMINERING AV REPRESENTANTER TIL PROGRAMMETS GJENNOMFØRINGSORGANISASJON Fylkesrådets innstilling til

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2015/ Dato: 09.01.2015 Fulufjellet nasjonalpark 1/2015 14.01.2015 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Forvalters innstilling Møteinnkalling

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA"

HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET NY I INDRE SKANDINAVIA Saknr. 10/6186-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE SØKNAD OM MEDFINANSIERING TIL PROSJEKTET "NY I INDRE SKANDINAVIA" Fylkesrådets innstilling til vedtak: Vedtak sak 10/6186

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND

Bakgrunn. Mål REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND REFSAK 2. REGIONALE FORSKNINGSFOND Fondsregionene Innlandet, Nord- og Midt-Norge søker sammen 10 millioner fra 15% - potten i det regionale forskningsfondet til forskning på samisk kultur og identitet,

Detaljer

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016

Europapolitisk samarbeid. orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Europapolitisk samarbeid orientering for internasjonalt fagpolitisk utvalg v/leder Gunn Marit Helgesen 28. januar 2016 Hvorfor deltar vi i europeisk samarbeid? Påvirkning av egne rammebetingelser og muligheter

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist

Strategi. Høringsdokument. Høringsfrist Strategidokumentet er utarbeidet på bakgrunn av innspill og konklusjoner fra strategiprosessen som er gjennomført i styret i løpet av 2015. Strategidokument tar for seg mål og strategier på overordnet

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dato: 03.06.2013 kl. 08.30 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 03.06.2013 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL Referatsaker VEDTAK 140/13

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning 1 Sammanfattning Forprosjektet har pekt på flere felles utfordringer med gåsebestanden. Videre har forprosjektet resultert i utvikling av samarbeid mellom

Detaljer

"Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering

Grønne jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Saknr. 16/11728-2 Saksbehandler: Øyvind Nordstrand "Grønne" jobber med unge ideer og ny kunnskap. Søknad om regional medfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «"Grønne" jobber

Detaljer