Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr. 17/2008 Fredag 2. mai 1. Forskrift mot sosial dumping bør videreføres 2. LO til felts mot anbud i fergedriften 3. Vil kreve miljødokumentasjon ved byggkjøp 4. Braut reglane, hadde ikkje god nok grunngjeving 5. Strakstiltak for å sikre at reglene følges 6. Trugar med å forlate den offentlege marknaden 7. Innskjerping, HSH-advarsel og e-handel Fornyings- og administrasjonsstatsråd Heidi Grande Røys Forskrift mot sosial dumping bør videreføres - Jeg mener fortsatt at den norske forskriften som skal motvirke sosial dumping er et viktig og egnet virkemiddel som bør videreføres, konstaterer fornyings- og administrasjonsstatsråd Heidi Grande Røys i et skriftlig svar til et spørsmål i Stortinget. Bakgrunnen er en dom i en tysk sak i EF-domstolen som har ført til at bl.a. NHO mener at den nevnte forskriften kan være ulovlig og bør trekkes tilbake. Statsråden pekte i sitt svar på at faktum i dommen på flere punkter skiller seg fra forholdene i Norge, og at Tyskland og Norge har forskjellige virkemidler for å bekjempe sosial dumping. Det var Høyres Torbjørn Hansen som stilte spørsmålet til fornyingsstatsråd Heidi Grande Røys. Bakgrunnen for spørsmålet er avgjørelsen fra EF-domstolen i den såkalte Rüffertsaken. I dommen kom EF-domstolen til at en lov gitt av den tyske delstaten Niedersachsen strider mot EF-traktaten artikkel 49 om den frie bevegelighet av tjenester og utsendingsdirektivet 96/71/EF. NHO har skrevet brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, der organisasjonen gir uttrykk for at dommens begrunnelse viser at den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ikke er forenlig med EØS-retten. Med utgangspunkt i EF-domstolens dom mener NHO at departementet må trekke forskriften. Forskjellige forhold I sitt svar på spørsmålet i Stortinget understreker statsråden at det er flere spørsmål som ikke blir behandlet i denne dommen, og at faktum i dommen på flere punkter skiller seg fra forholdene i Norge. - Eksempelvis ble endringen i lov om offentlige anskaffelser og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser gitt for å gjennomføre ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter, påpekte hun. Tyskland har ikke ratifisert

2 ILO-konvensjonen. EF-domstolen måtte dermed ikke ta stilling til forholdet mellom ILOkonvensjonen og EF-traktaten. Fordi Norge i motsetning til Tyskland, er forpliktet av ILOkonvensjon nr. 94 kan ikke resultatet i dommen uten videre overføres til Norge. Grande Røys minnet i sitt svar også om at Tyskland og Norge har forskjellige virkemidler for å bekjempe sosial dumping: Ulikheter på lønnsområdet - Når det gjelder lønn, har Tyskland implementert utsendingsdirektivet ved en lov som åpner for allmenngjøring av tariffavtalene i byggesektoren. Dette innebærer at minstelønnen i den landsomfattende avtalen for denne sektoren gjelder som nasjonal minstelønn, fremholdt statsråden. EF-domstolen kom til at lovfesting av kontraktskravet til tarifflønn i delstaten Niedersachsen ikke var korrekt implementering av utsendingsdirektivet, særlig ikke når dette kom i tillegg til den allmenngjorte tariffavtalen. Etter den norske forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, er det i Norge lønnsnivået i allmenngjøringsforskrifter som vil bli lagt til grunn for hvilket lønnsnivå som kan kreves, der det gjelder slike. I Norge innebærer altså ikke forskriften et tillegg til et allerede fastsatt lønnsnivå, på områder hvor det finnes. Fornyingsministeren kommenterte også spørsmålet om hvorfor ikrafttredelse av forskriften ikke ble utsatt i påvente av avsigelse av den ventede dommen: - Regjeringen var kjent med at EF-domstolen hadde denne saken til behandling, fortsatte hun. Domstolens generaladvokat hadde avgitt uttalelse da proposisjonen ble fremmet, og generaladvokaten konkluderte med at den tyske delstatsloven burde anses å være i tråd med EF-retten. Regjeringen anså ikke at saken ga grunn til å vente med å regelfeste tiltaket mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår ved leveranser til det offentlige i Norge. LO til felts mot anbud i fergedriften LO tordner mot bruk av konkurranseutsetting i kollektiv persontransport. I sin uttalelse til forslaget til Nasjonal Transportplan for (NTP) angriper LO måten konkurranseutsettingen gjennomføres i riksvegfergedriften. LO tar sterkt avstand fra at bemanningsreduksjoner og svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte skal brukes som konkurransefortrinn, heter det, og man advarer mot utviklingen mot monopoldannelser på tilbydersiden. Får den fortsette, kan man ikke vente statlige besparelser som følge av anbud i riksveifergedriften. - Det forutsettes i anbudsdokumentene at rederiene skal ha en effektiviseringsgevinst som skal være nært knyttet opp til bemanningen om bord i ferjene, skriver LO. En slik effektiviseringsgevinst vil bare kunne oppnås ved ytterligere reduksjon i bemanningen, og/eller ved endring av arbeidsordninger for mannskapet. Redusert sikkerhet LO tar sterkt avstand fra at bemanningsreduksjoner og svekkede lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte skal brukes som konkurransefortrinn. LO frykter at en ytterligere reduksjon i bemanningen og endrede arbeidsordninger vil føre til redusert sikkerhet for passasjerer, last og mannskap. Side 2

3 - Samtidig som myndighetene ved Statens Vegvesen konkurranseutsetter riksveifergedriften, gir de fra seg styring med materiellet (fergene), fremholder LO i sin uttalelse. LO viser til at denne manglende mulighet for offentlig styring og dirigering av riksveifergene har medført at ferger har blitt lagt i opplag til tross for store behov for ferger i andre geografiske områder. Dette vil på sikt også medføre at transportselskapenes prising av fergetjenester økes. I tillegg ser man en utvikling mot monopollignende tilstander på tilbydersiden, med store fusjoner av og samarbeidserklæringer mellom transportselskapene, alt med formål å redusere konkurransen. Sett i lys av denne utviklingen kan det i fremtiden ikke ventes statlige besparelser som følge av anbud i riksveifergedriften. Trusler og press LO understreker at det registreres den samme usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte i riksvegfergedriften, som for ansatte i landbasert kollektivtransport i forbindelse med anbud. Det er spesielt mangel på stillingsvern ved endring av operatør i riksvegsamband som skaper usikkerhet og frustrasjon, i tillegg til at de utsettes for trusler, og i beste fall, et utilbørlig press for å få nedbemanne fergene som et middel for å vinne anbud. LO presiserer derfor at det er viktig at reglene for virksomhetsoverdragelse ved bruk av anbud umiddelbart kommer på plass. - Som et alternativ til en videre konkurranseutsetting, peker LO på mulighetene som myndighetene har til å inngå langsiktige kontrakter (kjøpskontrakter over flere år). LO mener at slike kontrakter er alt for lite utprøvd, og vil sterkt anbefale myndighetene å gå videre med utvikling av slike kontrakter, fremfor en ytterligere konkurranseutsetting med bruk av anbud. Vil kreve miljødokumentasjon ved byggkjøp Statsbygg innskjerper nå sine innkjøpsrutiner og vil kreve standardisert miljødokumentasjon for de bygningsproduktene som skal kjøpes inn. Statsbygg vil blant annet etterspørre Environmental Product Declaration (EPD) for produkter, som er en ISO-standard for miljødeklarasjon. Det nye regjeringsbygget som nå prosjekteres, er ett eksempel der disse kravene kommer inn med full tyngde. Statsbygg er med i styret til stiftelsen som administrerer EPD-arbeidet i Norge, og ønsker å være en pådriver for at produsenter anskaffer slik pålitelig og grundig miljødeklarasjon. Myndigheter og marked stiller stadig strengere krav om miljøvennlige materialer og løsninger, og som en betydelig byggherre ønsker Statsbygg å ta hensyn til dette. For å kunne etterfølge lover, forskrifter og forventninger må Statsbygg ha en dokumentasjon på innholdet som benyttes. Det er byggherren som sitter med ansvaret for bygningsproduktenes egenskaper. Siden også arkitekt eller entreprenør velger bygningsprodukter til et bygg, legger Statsbygg stor vekt på å samarbeide med og bevisstgjøre arkitekter og entreprenører på miljøutfordringene. Side 3

4 Miljø teller I et intervju som er publisert på Statsbyggs nettsider, uttaler avdelingsdirektør Bjørne Grimsrud: - Ved å begynne å kreve EPD får vi en dokumentert oversikt over hvert enkelt produkts energibruk og forurensning ved produksjon, og lettere kunne gjøre kvalifiserte valg. Disse egenskapene må selvsagt ses i sammenheng med produktets øvrige egenskaper som styrke, levetid, isolasjonsegenskaper med mer. Men uten etterrettelig miljødokumentasjon, blir miljøegenskapene ofte oversett, eller offer for ukvalifisert synsing. I en byggesak er det som regel stramme tidsrammer, og det er en stor fordel dersom arkitekter og entreprenører starter i god tid med å skaffe seg miljødokumentasjon på de produkter de oftest benytter. - En slik oversikt kan være en konkurransefordel når man skal utføre arbeid for Statsbygg, og vi kommer til å ha mye mer fokus på dette i tiden framover, sier Grimsrud. Viktig med EPD - Vi er klar over at det er veldig få bygningsprodukter i dag som har en EPD. Det har til nå vært forholdsvis kostbart og tidkrevende for en produsent å skaffe slik miljødokumentasjon. Men i følge ISO-standarden for EPD, kan produsenten selv gjøre mye av jobben med å fremskaffe data, sier Grimsrud. - Vi tror uansett at det er viktig for produksjonsbedriftene å merke at kjøper er interessert i slik miljødokumentasjon, og at Statsbygg kan bidra positivt til at flere produsenter nå utarbeider EPD for sine produkter. Vi tror at produsentene kun kan se det som positivt at nøytral miljødokumentasjon kommer på bordet og at det blir slutt på subjektive vurderinger av hvilke produkter som er miljøvennlige eller ei, avslutter Grimsrud. Braut reglane, hadde ikkje god nok grunngjeving Når ein leverandør bed om ei nærare grunngjeving for kontrakttildelinga, må oppdragsgjevaren leggje stor vekt på å gje utfyllande svar. På grunnlag av dette svaret er det meininga at tapande leverandørar skal kunne sjå om alt har gått rett for seg eller ikkje. I ei kontrakttildeling svara det statlege vegstellet og eit bompengeselskap annleis enn det som gjekk fram av evalueringsrapporten deira. Dette slo KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp) ned på den nærare grunngjevinga var ikkje utfyllande nok, og då er reglane brote! KOFA-saka (sak 2008/21) denne gongen gjaldt ei open tilbodstevling for å gjere avtale om kjøp av ymse driftstenester. Det var det statlege vegstellet som stod for gjennomføringa av tevlinga på vegner av sju bompengeselskap. Kontrakttildelinga i Kristiansand gjekk ikkje heilt etter oppskrifta, då ein av dei leverandørane som ikkje fekk kontrakt, sende inn ei klage. Det meste i klaga vann ikkje fram i klagenemnda, men på eitt punkt var oppdragsgjevarane (vegstellet og Nye Kristiansand Bompengeselskap AS) ikkje gode nok. Når ein oppdragsgjevar kjem med grunngjeving for tildelinga, må han vere nøye. Oppdragsgjevarane i bompenge-saka hadde ikkje med alt, og då slo nemnda fast at her var det eit regelbrot. Side 4

5 Motstridande Ved tildeling av kontrakt var eitt av kriteria kvalitet, der den valde leverandøren og han som klaga, vart vekta temmeleg likt. Oppdragsgjevaren fortalde KOFA at dei to stod heilt likt på fire av fem delpunkt. Berre på delpunktet netto inntjening fekk den leverandøren som vart vald, høgare poengsum enn klagaren. Dette stod òg i evalueringsrapporten som oppdragsgjevaren hadde laga. Men så, i eit brev til den leverandøren som ikkje fekk kontrakt, skriv oppdragsgjevaren at dei to leverandørane stod likt på alle elementa under hovudkriteriet Kvalitet. Det vart ikkje sagt noko om at den utvalde hadde fått betre poengsum på eitt av delpunkta, nemleg netto inntjening, slik det gjekk fram av evalueringsrapporten. Ikkje god nok grunngjeving Klagenemnda konstaterer då at det såleis ikkje var mogeleg for klagaren å sjå kvifor tilbodet hans hadde fått lågare poengsum enn tilbodet frå den leverandøren som fekk kontrakten. Oppdragsgjevaren har med dette ikkje gjeve ei tilfredsstillande nærare grunngjeving, slår nemnda fast. Oppdragsgjevaren slepp unna på dei andre ankepunkta frå klagaren, men KOFA er ikkje heilt nøgd. Mellom anna skriv klagenemnda at det i tevlingsunderlaget var eit delkriterium som heitte Forhold som tilrettelegges for å forhindre tap (inkassorutiner inkludert). Dette skulle vere eit delkriterium under hovudkriteriet Kvalitet. Andre stader i tevlingsunderlaget er det same kriteriet nemnt som Netto inntjening. Nemnda peikar på at dei ulike nemningane på dette delkriteriet er uheldig, og at det ha vore uklart for han som klaga, kva oppdragsgjevaren eigentleg har vurdert under dette kriteriet. Strakstiltak for å sikre at reglene følges I Olje- og energidepartementet iverksettes det nå strakstiltak for å skjerpe interne rutiner når det gjelder innkjøp. Kapasitet og kompetanse skal styrkes, likeledes kvalitetsikring av prosessen for å sikre at konkurransekravene oppfylles, at anskaffelsesprotokoller føres og at nødvendig dokumentasjon foreligger. Disse strakstiltakene kommer i kjølvannet av en rapport fra DepKjøp som viser at departementet ved konsulentkjøpene sine langt fra kan vise til noen tilfredsstillende merittliste når det gjelder å følge regelverket. Olje- og energidepartementet (OED) gav Departementenes servicesenter (DSS) v/departementenes innkjøpstjenester (DepKjøp) om å foreta en juridisk gjennomgang av de løpende avtaler om kjøp av konsulenttjenester i OED. Det er denne rapporten som nå foreligger. Depkjøp konkluderer, ifølge en pressemelding fra OED, med at for majoriteten (14 av 22) av kontrakter under kr er det ikke gjennomført konkurranse og det er mangelfulle begrunnelser for bruk av unntaksbestemmelsene i anskaffelsesregelverket i en del tilfeller. Dessuten er anskaffelsesprotokollene mangelfullt utfylt og anskaffelsesprosessen er mangelfullt dokumentert. Krav til skatteattester og HMSerklæring er heller ikke alltid oppfylt. Side 5

6 Beskjedne mangler Når det gjelder anskaffelser over kr er det gjennomgående påpekt beskjedne mangler ved disse anskaffelsene, heter det. Disse innkjøpene (18 stk) utgjør i beløp over 85 % av OEDs anskaffelser av konsulenttjenester. DepKjøp konkluderer med at kontraktene er gyldige selv om det har skjedd brudd på anskaffelsesregelverket. - Det vil nå bli foretatt en uavhengig juridisk gjennomgang og vurdering av det sammenstilte materialet og Depkjøps vurderinger av OEDs løpende konsulentavtaler, fremholder departementet i sin pressemelding. Med bakgrunn i DepKjøps rapport blir det foretatt en umiddelbar innskjerpelse av interne rutiner og styrking av innkjøpsområdet i OED. Dette knytter seg først og fremst til følgende forhold: Styrket kvalitetssikring av anskaffelsesprosessen for å påse at kravene om konkurranse oppfylles. Styrket kvalitetssikring av anskaffelsesprotokollene og fokus på nødvendig dokumentasjon knyttet til anskaffelser. Styrke kapasiteten og kompetansen knyttet til anskaffelsesområdet. Arnstad-kontrakt Når det gjelder kontrakten med Eli Arnstad, konkluderer DepKjøp med at det ikke er gjennomført konkurranse og at begrunnelsen for valg av unntaksbestemmelse er mangelfull. DepKjøp vurderer innholdet i oppdragene til Eli Arnstad og Institutt for strategisk analyse til å være av noe forskjellig art. Det kan derfor argumenteres med at dette er to separate og selvstendige oppdrag og følgelig ikke skulle vært sett under ett, fremgår det av rapporten. De to kontraktene som departementet har inngått med Arnstad og Institutt for strategisk analyse er også tema for en klagesak innsendt til KOFA av to stortingsrepresentanter. I klagen heter det at de to avtalene må anses som én anskaffelse. Dersom det er tilfellet, skulle anskaffelsen vært kunngjort i Doffin-databasen idet kontraktenes samlede verdi overstiger den nasjonale kunngjøringsgrensen, hevder klagerne. Dersom de to kontraktene ikke må anses som én anskaffelse, anføres det at kravet til konkurranse er brutt ved at det ikke er bedt om tilbud fra flere leverandører før innklagede inngikk kontraktene. Trugar med å forlate den offentlege marknaden Motstanden mot bruken av standardkontraktar med ulike tilpassingar er framleis stor mellom leverandørane til det offentlege innanfor bygg og anlegg og tenestesektoren. Det vert for stor risiko over på leverandørane, og kontraktane vert prega av for mykje som er vilkårleg. Dette fører med seg, hevdar no NHO Service, at stendig fleire av medlemene deira seier at dei ikkje lenger ønskjer å vere med i dei offentlege tevlingane. Det var for om lag eit år sidan at striden om desse kontraktane var på det førebels varmaste. Med NHO i brodden hevda byggje- og anleggsnæringa saman med mellom Side 6

7 anna delar av tenestenæringa at bruken av desse kontraktane førde altfor stor risiko over på leverandørane. Også foreininga for dei rådgjevande ingeniørane kasta seg på. Statsråden slo då fast at ho den gongen ikkje ville prioritere denne problemstillinga treskelverdiar, enklare kunngjering og rådgjeving og informasjon stod då høgare på saklista hennar. I tida før det nye regelverket kom, hadde staten fleire formuleringar framme, men dei samla seg til slutt om at dersom slike finst, skal fremforhandlede og balanserte kontraktstandarder nyttast. Fleire av dei store offentlege oppdragsgjevarane, til dømes Statsbygg, det statlege vegstellet og Jernbaneverket, tykkjer det er greitt å nytte slik kontraktar, men at det frå tid til anna krevst unntak. Men det vart laga stendig fleire unntak, og det protesterte leverandørsida mot. Dei seriøse ut av marknaden? Det var både brev og møte mellom NHO-miljøa og statsråden i 2006 og 2007, og etter det NHO Service opplyser på nettstaden sin vart statsråden då varsla om at fordi risikofordelinga var så einsidig og dei offentlege kontraktane vilkårlege, kunne det føre med seg at dei seriøse aktørane trekte seg ut av marknaden. I den seinare tida, heiter det i meldinga, har stendig fleire av medlemene i organisasjonen sagt at dei ikkje lenger ønskjer å vere med i tevlingar om offentlege kontraktar på grunn av vilkåra. NHO service kommenterer det slik: - NHO Service ønskjer at den offentlege sektoren skal vere ein satsingsmarknad og oppmodar medlemene til å nytte ressursar på å skjøne rammevilkåra som den offentlege kunden har, seier advokatfullmektig Johan Henrik Bjørge. Derfor er det svært leitt å sjå ein stendig bruk av offentlege kontraktvilkår som det allment bør åtvarast mot, og som vi rår medlemene til å lese meir enn noggrant dersom dei skal gje bod på oppdraget. Vinnar vert tapar? Organisasjonen peikar dessutan på at det er noko spesielt at det er tenestegreiner med monalege ressursar som ikkje skjønar kva dei gjer, når dei i tillegg til å gjennomføre ei knallhard pristevling legg ein einsidig og uføreseieleg kontrakt i botnen. Det er nesten slik at vi må lure på om vinnaren av kontrakten eigentleg vert taparen, og det er heller ingen løyndom at ulønsame kontraktar ofte går ut over samarbeidet mellom partane og til slutt òg rammar oppdragsgjevaren, hevdar advokatfullmektig Bjørge. Innskjerping, HSH-advarsel og e-handel Fornyingsministeren skjerper statsrådskollegaene sine, advarsel fra HSH mot forskjellsbehandling mellom offentlige og frivillige virksomheter, og Fredrikstad kommune skal skape blest om e-handelen sin. Dette er noen av nyhetene fra det offentlige innkjøpsmarkedet for tiden. Ellers nevner vi at offentlighetsloven igjen er utsatt, at selskapet som drifter Doffin har suksess i Irland, og at næringslivet i Danmark vil med i det nye udbudsrådet. I Sverige er det dukket opp nye tilfeller av regelbrudd i forbindelse med kjøp av avfallstjenester. Side 7

8 Må sikre full etterlevelse av reglene! - Jeg finner det nødvendig på nytt å be departementene om å vurdere nøye hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre full etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser. I den sammenhengen er det viktig å gjennomgå de interne kontrollsystemene i det enkelte departement, skriver fornyings- og administrasjonsstatsråd Heidi Grande Røys (bildet) i et brev til statsrådkollegane sine i regjeringen. Jeg forutsetter, heter det, at hvert enkelt departement sørger for å ha nødvendig kompetanse og rutiner for å gjennomføre sine innkjøp i tråd med regelverket. Dette er avgjørende for at vi i tiden framover kan sikre full etterlevelse av regelverket. HSH advarer mot forskjellsbehandling Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) er bekymret for at myndighetenes premisser for forhandlinger og kontrakter med private, frivillige aktører ensidig er basert på offentlig velferdsproduksjon. - Det kan gi seg utslag i faktisk forskjellsbehandling mellom offentlige og frivillige virksomheter i kontraktsforhandlinger og anbudsprosesser. Kostnadssammenligningen må være reell og det offentlige må styrke sin bestillerkompetanse knyttet til kvalitet og pris, sier adm. direktør Vibeke H Madsen i HSH, som fremholder: - Debatten om rammebetingelser for private ideelle organisasjoner har en tendens til å drukne i en svart-hvitt debatt om konkurranseutsetting. Konkurranseutsettingsdebatten tilslører behovet for en grundigere diskusjon om rammevilkårene for frivillig sektor, hevder Madsen. Brød, brevark og bleier e-handel i praksis Fredrikstad kommune står for en heller utradisjonell invitasjon til pressen når det gjelder å skape blest om sitt omfattende e-handelsprosjekt. Mediefolket inviteres til å møte to av leverandørene, Christensens AS Bakeri & Konditori og Norengros Medi Partner AS, i førstnevntes lokaler 15. mai. Fredrikstad kommune er blant de fremste på utvikling av e- handel i det offentlige Norge, heter det i invitasjonen. Kommunen har benyttet den offentlige markedsplassen Ehandel.no siden starten som pilotkommune i I disse årene har kommunen vært gjennom en periode med systemutvikling ved siden av leverandørmarkedets satsing for å tilrettelegge produkter i elektroniske kataloger. Ny offentlighetslov igjen utsatt Justisdepartementet har tidligere varslet at den nye offentlighetsloven skulle tre i kraft 1. juli 2008, og at forskriften skulle vedtas før påske. Departementet melder nå at arbeidet med forskriften har tatt noe mer tid enn forutsatt. Forskriften skal imidlertid vedtas før sommeren, og tidspunktet for ikrafttredelse blir fastsatt samtidig med at forskriften blir vedtatt, heter det. Departementet regner med at Ikrafttredelse blir en gang i løpet av høsten Justisdepartementet arbeider også med en veiledning til den nye offentlighetsloven. Denne vil foreligge før sommeren. Irsk suksess for Doffin-drifter Selskapet Millstream, som drifter den norske Doffin-tjenesten, opplever stor suksess i Irland. Der drifter de den offentlige innkjøpsportalen. Ifølge fersk statistikk benyttes portalen av 2700 registrerte offentlige innkjøpere og tilsvarende leverandører. I tillegg til å kunngjøre, kan man få aktuelle dokumenter via portalen og man kan stille Side 8

9 spørsmål til en oppdragsgiver, via samme. Irene leverer nå 95 prosent av alle kunngjøringer elektronisk til EUs TED-base via innkjøpsportalen, og det gjennomsnittlige antallet kunngjøringer over EU/EØS-terskelevrdiene ligger på 300 pr. måned. Gjennomsnittet for kunngjøringer under EU/EØS-terskelverdiene er også 300 pr. måned. Nytt regelbrudd på avfallsmarkedet I Sverige fortsetter Konkurrensverket sitt tilsynsprosjekt innenfor det kommunale avfallsmarkedet, og melder nå at en ny kommune og et avfallsselskap har gjort seg skyldig i brudd på anskaffelsesregelverket. Det har de gjort ved å direktekjøpe og undertegne en avfallskontrakt uten forutgående kunngjøring eller på annen måte fulgt reglene som gjelder for en slik anbudskonkurranse. Kontraktens verdi er om lag 10 millioner kroner, og kontraktperioden er ti år. Det har ikke kommet fram, skriver Konkurrensverket, noen omstendigheter som tyder på at de to har kunnet skyte seg inn under en unntaksbestemmelse. Vil med i nytt dansk råd Dansk næringsliv vil være med i det nye udbudsrådet, som skal sikre dialog mellom det offentlige og det private. Dette rådet skal erstatte udliciteringsrådet, som nå er nedlagt. Kommunene i Danmark har vanskeligheter med å nå målet om å konkurranseutsette 25 prosent av sine oppgaver innen 2010, men her er det meningen at udbudsrådet skal hjelpe til. På næringslivshold ser man positivt på at rådet er flyttet fra Finansministeriet til Konkurrencestyrelsen, som også har ansvaret for at kommunene skal nå nevnte mål. Organisasjonen Dansk Erhverv påpeker imidlertid at udbudsrådet må få myndighet til å forplikte kommunene til å gi nødvendige opplysninger til rådet. Side 9

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Innklagede har inngått en direkte anskaffelse om betjening av lokalbåtrute i Træna kommune. Klagenemnda fant innklagede

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273

Klagenemndas avgjørelse 08.03.2004 i sak 2003/273 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede tok hensyn til at sponsormidler som ble gitt fra tredjepart til innklagede ved valg av en bestemt leverandør gjorde det mest lønnsomt å velge denne leverandøren.

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav

Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2009 Fredag 30. januar 1. Vurderer pålegg om å stille sosiale og etiske krav 2. Justerer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute

Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 20.01.2016 3743/2016 Magne Hanestadhaugen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet Kystekspressen - Hurtigbåtsamarbeid fylkeskryssande rute Bakgrunn Problemstilling

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 4. 26. januar 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 4 26. januar 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Blandede kontrakter er regulert i regelverket. Men det er en slik kontrakttype som byr på hodebry. Det er om det er byggeog

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger, Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om leie av paviljonger til Nattland oppveksttun. Klagenemnda fant at innklagede har

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 35. 29. september 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 35 29. september 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Oslo kommune har skjerpet kravet om bruk av lærlinger i kommunens anskaffelseskontrakter. Omfanget av behovet og kontraktens

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust

Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA. Jon Museth og Norunn S. Myklebust Offentlige anskaffelser og innkjøp av forskningsbaserte tjenester noen erfaringer fra NINA Jon Museth og Norunn S. Myklebust Norsk institutt for naturforskning (NINA) Frittstående forskningsinstitutt (privat

Detaljer

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus

Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94. Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus Forsøk på å flytte ein koloss EU/Norge landbruk 1993/94 Presentasjon NILF 1. mars 2007 Alf Vederhus KVA ER DETTE? Ein analyse av medlemskapsforhandlingane EU/Norge på landbruksområdet 1993/94 Basert på

Detaljer

Klagenemnda for offendige anskaffelser

Klagenemnda for offendige anskaffelser Klagenemnda for offendige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling om anskaffelse av storkjøkkenutstyr og montasje/innkjøring av dette. Klagenemnda fant at innklagede hadde utøvd

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang:

(2) I konkurransegrunnlagets punkt 1.4.2 fremkommer blant annet følgende vedrørende leveringsomfang: Page 1 of 5 Klager deltok i en åpen anbudskonkurranse vedrørende inngåelse av rammeavtale(r) for levering av ganghjelpemidler og hjulsparker med tilbehør, reservedeler og diverse servicetjenester. Klagenemnda

Detaljer

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Rapport om marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto - ei evaluering frå januar til og med juni 2006 Førde, 16. oktober 2006 Innhald 1. Innleiing 3 2. Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet.

Saken gjelder: Avvisning. Krav til dokumentasjon. Inhabilitet. Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse var det stilt krav om bankgaranti. Den valgte leverandøren hadde tilbudt en garanti som var betinget av kausjon fra innklagede,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser.

2.1 Generelle anbuds/tilbudsregler Som generelle regler gjelder LOV 1999-07-16-nr 69.: Lov om offentlige anskaffelser. Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av maskintekniske arbeider i forbindelse med oppgradering av et renseanlegg. Det var spørsmål om bruk av begrepet Anbudskonkurranse i oversendelsesbrevet

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Norsk Tipping AS et gebyr på 94 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse. Norsk Tipping AS hadde inngått rammeavtale om levering av mat m. m. til

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID

INNHOLD I DRIFT/BEBOERRETTET ARBEID Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av drift av to ordinære statlige mottak for asylsøkere. Klagenemnda fant at

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av "Økonomisk modell for virkemiddelanalyser i Nord-Norge". Klager anførte at en person i innklagedes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av læremidler Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om konsulenttjenester. Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk

KappAbel 2010/11 Oppgåver 1. runde - Nynorsk Reglar for poenggjeving på oppgåvene (sjå konkurransereglane) : Rett svar gir 5 poeng. Galt svar gir 0 poeng Blank gir 1 poeng. NB: På oppgåvene 3, 4, 7 og 8 får ein 5 poeng for 2 rette svar. Eitt rett

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/194. Klager: Sterner AquaTech AS. Innklaget: Askøy kommune

Klagenemndas avgjørelse 29. august 2005 i sak 2005/194. Klager: Sterner AquaTech AS. Innklaget: Askøy kommune Klager var en av to alternative underleverandør av UV-anlegg i en konkurranse med forhandling om leveranse og montering av rør og maskin- og prosesstekniske installasjoner i et vannbehandlingsanlegg. Klager

Detaljer