Sluttrapport Kvalifisering av store batterisystemer for maritime anvendelser Transnova Prosjekt: Prosjektansvarlig DNV GL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport Kvalifisering av store batterisystemer for maritime anvendelser Transnova Prosjekt: 603302 Prosjektansvarlig DNV GL"

Transkript

1 Sluttrapport Kvalifisering av store batterisystemer for maritime anvendelser Transnova Prosjekt: Prosjektansvarlig DNV GL Høvik Narve Mjøs DNV GL Page 1

2 Innledning Elektrifiseringen av maritim industri er i sin spede begynnelse. Det er i denne fasen behov for å analysere behov, kartlegge trusler og å gi generelle anbefalinger og retningslinjer i relasjon til videreutvikling, kvalifisering og kvalitetssikring av batterisystemer. Hovedresultatene fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig og nedfelles i en Guideline. Støtten fra Transnova vil bidra til et koordinert felles løft som sikrer viktig kompetanse, verktøy og standardutvikling som kommer hele det norske maritime clusteret til gode. Den vil bidra til å sikre norsk lederskap i elektrifiseringen av den internasjonale maritime industrien. Typisk størrelse for et elbil batteri er kwh. Et fremdriftsbatteri for skip kan typisk være i størrelsesorden 0,5 2 MWh, altså ganger så stort. Det store energiinnholdet sammen med ekstreme lade og driftsmønstre gir betydelige nye utfordringer i relasjon til sikkerhet, pålitelighet, rekkevidde og levetid som må adresseres på en ansvarlig og kvalitetsmessig måte. Hovedmål For å unngå ulykker og uønskete hendelser, som kan få store sikkerhetsmessige og kostnadsmessige konsekvenser, og som kan sette utviklingen tilbake i lang tid, er det viktig at de store batterisystemene blir type-kvalifisert i henhold til best practice. Hovedmålsettingen med prosjektet er å forbedre systematikk og kriterier for sikker og effektiv introduksjon av den nye batteriteknologien for bruk i hybride supply skip og i full-elektriske ferger og hurtigbåter. Prosjektet bidrar til å sikre norsk lederskap i elektrifiseringen av den internasjonale maritime industrien. Aktiviteter og metoder DNV GLs velprøvde teknologikvalifiseringsmetodologi er blitt brukt i prosjektet, og de forskjellige prosjektaktivitetene er beskrevet nedenfor. Batteriene er Li-ion batterier som i overskuelig fremtid vil være den dominerende batteriteknologien for bruk i el-biler, busser, lastebiler, skip og andre anvendelser der man trenger mye energi og/eller stor effekt. Kjerneaktiviteter ble utført i henhold til følgende prosess som beskrevet i prosjektsøknaden: Definer kvalifiseringsbasis: Beskrive hvilke deler av batterisystemet med tilhørende omgivelser og bruksmønster som skal kvalifiseres. Systemavgrensninger, omgivelsestemperatur, lademønster og driftsmønster blir bestemt i samarbeid med forskjellige spesialister. Funksjonskrav, pålitelighetsmål og sikkerhetskrav blir etablert. Teknologi vurdering: Batterisystemet deles inn i delsystemer og komponenter der man vurderer modenheten av teknologien sett i relasjon til omgivelsene og bruksmønsteret. Man kan deretter fokusere kvalifiseringen mot de elementer der usikkerhet og konsekvens er størst. Batterisystemets størrelse og dets betydning for sikkerhet og sikkerhetsfilosofi vil bli vurdert spesielt. Feilmode identifisering og risikorangering: Forskjellige metodologier, som Design Review og Failure mode, effects and criticality analysis (FMECA), kan bukes for å identifisere alle vesentlige feilmoder samt tilhørende mekanismer og pålitelighetsnivå. Dette arbeidet gjøres i tett samarbeid med Page 2

3 eksperter innen relevante tekniske disipliner og erfaring innen engineering, fabrikasjon, installasjon, operasjon og vedlikehold. Konsept forbedring: Det kan på dette stadiet bli aktuelt at krav, konsept og design forbedres før en ønsker å gå videre i kvalifiseringsprosessen. Valg av kvalifiseringsmetoder: Planlegge hvorledes man skal adressere viktige feilmoder. Dette inkluderer tekniske analyser, laboratorietesting, samling av data, erfaring og kunnskap eller å etablere design, fabrikasjon, installasjon eller brukskrav for å unngå mulige problemer. All laboratorietesting vil gjøres på battericelle/batteridel-nivå mens de teoretiske utredningene beskrevet over vil gjøres på systemnivå. Suksess evaluering: Foreta en kvalitativ vurdering av sannsynligheten for å lykkes med kvalifiseringen innen tid og budsjett. Analyser og Testing: I denne datainnsamlingsfasen blir ovenfor nevnte kvalifiseringsmetoder og kvalifiseringsaktiviteter utført. I dette arbeidet brukte vi CEA i Frankrike. DNV/ZEM sin NREL (National Renewable Energy Laboratory, USA) baserte batteridegraderingsmodell ble videreutviklet for å analysere pålitelighet, rekkevidde og levetidseffekter på batteriene fra de nye ekstreme bruks og lademønstre. Funksjonalitetsvurdering: Til slutt ble en funksjonalitetsvurdering utført for å bekrefte i hvilken grad kvalifiseringsbasisen blir møtt. Dette ble gjort ved å verifisere at kvalifiseringsaktivitetene har foregått på en kvalitetsmessig måte, at akseptansekrav har blitt møtt og ved å oppdatere riskomatrisen når man har tatt hensyn til de innsamlete data fra analyser og testing. Utviklingsarbeidet har vært en iterativ utviklingsprosess mot økt detaljering etter hver iterasjon. Det ble utført 15 workshops og en mengde interne og eksterne møter for å trekke erfaring og kompetanse fra ulike spesialister innen industri og forskning. Denne omfattende kunnskapsinnhentingen har vært en vesentlig del av verdiskapningen i prosjektet og en viktig årsak til at prosjektresultatene har fått en god kvalitet med bruk av begrensede ressurser, ved å trekke på prosjektresultater og erfaringer på tvers av bransjer. Typiske nøkkelspørsmål vi har stilt er: Hva er de sentrale behov og problemstillinger når det gjelder batterikraft? Hvorledes løses disse problemstillingene i dag i forskjellige industrier? Hvor i verden har vi relevant forskning? Hva er allerede kvalifisert og hvor må vi gjøre analyser, testing eller stille krav? Oppsummert har verdigenereringen skjedd gjennom: En systematisk metode med ekspert fasilitering 15 interne workshops med tverrfaglige spesialister på høyt nivå Litteraturstudier Diskusjoner med behov/problem eiere og tekniske spesialister Page 3

4 Analyser og beregninger Testing Gratis tilgang til relevant F&U Prosjektresultater Prosjektet har hatt en avgjørende betydning i verden for å få oppmerksomhet rundt batteridrevne skip på en balansert og troverdig måte. Andre spillere innen bransjen har først og fremst vært opptatt av å kommunisere fordelene og i liten grad risikoene ved å implementere denne teknologien. Dette er i stor grad fremdeles situasjonen og prosjektet fungerer som en viktig varsellampe mtp sikkerhet og kvalitet. Følgende er skapt i prosjektet Best practice for utvikling og kvalifisering av maritime batterisystemer - basert på en generisk design, FMECA, Testing, Analyser En platform for kvalitetssikring - Startpunkt for uavhengig og effektiv kvalitetsikring av spesifikke Li-ion batterisystemer - Startpunkt for uavhengig og effektiv kvalitetsikring av totalsystemet landstrøm, plug, batteri - Risikomodell - Maritim batteri degraderingsmodell Input for oppdatering av klassereglene Prosjektleveranser - Offentlig gratis tilgjengelig Guideline - Presentasjon resultater Guidelinen, DNV GL Guideline for large maritime battery systems er pr i dag state of the art når det gjelder maritime Li-ion baserte batterisystemer. Den vil være til stor nytte for redere, verft, designere, myndigheter, kraftsystem, batterisystem og andre leverandører i arbeidet med å utvikle, bygge, installere, drifte og kvalitetssikre systemene på en sikker og kost-effektiv måte, samt for forskning og undervisning. Vi har allerede mottatt flere positive kommentarer fra brukere. Norske myndigheter ved Klima og Miljødepartementet og Sjøfartsdirektoratet har uttrykt at de ønsker å få guidelinen inn som et referansedokument i International Maritime Organisation (IMO), som er FN organet som regulerer internasjonal skipsfart. Guidelinen ble utgitt etter en omfattende internasjonal gjennomgang blant industri og forskningsorganisasjoner. Norge viser globalt lederskap, ikke bare når det gjelder utvikling, bygging og drift av batteridrevne skip, men også når det gjelder «best practice» innen anbefalinger og krav. Vi forventer en omfattende bruk av guidelinen, og derfor også behov for oppdateringer basert på brukererfaringer og tilgjengelig ny informasjon og kunnskap. Vi har derfor søkt Transnova om en prosjektutvidelse som er innvilget. Prosjektresultatene er presentert på flere konferanser og i mange møter med industri, forskning og offentlig sektor. Sjøfartsdirektoratet har også deltatt i en to-dagers workshop for å gjøre risikoanalyse av et norsk skip og hvor deler av plattformen som ble utviklet i prosjektet ble brukt. De var svært fornøyde og hadde stor læring. Page 4

5 Økonomi I Vedlegg 1 følger revisorgodkjent prosjektregnskapsrapport som summerer opp prosjekt økonomien fra prosjektstart til prosjektavslutning 4. november Det har ved prosjektslutt medgått Kr i samlede prosjektkostnader som er mindre enn budsjettet på Kr Transnova støtte på 45 % av medgåtte kostnader utgjør Kr Tidligere har vi fakturert Transnova Kr Avsluttende faktura på restbeløpet kr vil bli sendt til Transnovas regnskapsavdeling. Vedlegg: 1. Revisorgodkjent prosjektregnskapsrapport 2. DNV GL Guideline for large maritime battery systems Page 5

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT

Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Av Inger Anne Tøndel, Maria B. Line, Gorm Johansen og Martin G. Jaatun, SINTEF IKT Sammendrag Innføringen av AMS gjør at nettselskaper må forholde seg til risiko knyttet til bruk av IKT i større grad enn

Detaljer

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser

Luftfartstilsynet. Veileder. Gjennomføring av risikoanalyser Luftfartstilsynet Veileder Gjennomføring av risikoanalyser - 2 - Innhold 1 INNLEDNING... 9 1.1 Bakgrunn og formål... 9 1.2 Henvisninger... 9 1.3 Definisjoner og forkortelser... 9 1.4 Veilederens struktur

Detaljer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer

Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer Utvikling og bruk av kritiske programmerbare systemer En kartlegging av kompetanse og behov i norsk industri. Kartleggingen er utført som et samarbeid mellom Kongsberg Simrad Det Norske Veritas Institutt

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM

PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM PROSESSEN SOM REDSKAP I BIM RAPPORT MODELLERINGSCASE, MAI 2013 Linda Byström Student#110203 Innleveringsdato: 27.05.2013 SAMMENDRAG Rapporten inneholder to hovedtemaer som dels belyser prosessens betydelse

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming

Myter og sannheter om risikoanalytisk tilnærming NTNU Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Roy Henrik Knudsen: Myter og sannheter om risikoanalytisk

Detaljer

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse.

Kartlegge sikkerhetstrusler og mulige angrep rettet mot smartgrids og AMS. Utvikle scenarier som kan brukes i en beredskapsøvelse. Tittel: Student: IT-sikkerhetsberedskapsøvelser i smartgrids Ingrid Graffer Problemstilling: Overgangen fra dagens strømnett til et smartere nett åpner for et mangfold av teknologiske muligheter. Nøkkelfaktorer

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge

God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Consulting God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Energi Norge Oslo, Energi Norge Att.: Einar Westre Oslo, God praksis i nettselskapenes anleggsforvaltning Vi overleverer med dette vår rapport

Detaljer

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET

VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET VEILEDNING I HÅNDTERING AV USIKKERHET 2. utgave 2008 2. utgave 2008 Page 2 Henvendelse vedrørende PRINSIX og Forsvarets metode for håndtering av usikkerhet kan rettes til PRINSIX sekretariatet. Copyright

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT

PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT PLP Prosjektlederprosessen FRA IDÉ TIL RESULTAT Innledning PLP et virkemiddel for utvikling Organisasjoner opererer i dag under kontinuerlig påtrykk for endring, både fra omgivelsene og innenfra organisasjonen

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon

Balansert målstyring. Anette Alskog Olsen. En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge. Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Balansert målstyring En analyse av konseptets utvikling i Sparebank 1 Nord-Norge Anette Alskog Olsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

KD-HBWR-2012-01. Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024

KD-HBWR-2012-01. Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024 KD-HBWR-2012-01 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015-2024 Desember 2012 Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren 2015 2024 Innholdsfortegnelse Søknad om fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012

FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS Økonomistyring Becta 2004 Utgitt på norsk av Senter for IKT i utdanningen i 2012 FITS økonomistyring Innhold ØS 1 Introduksjon... 1 ØS 2 Oversikt... 1 ØS 3 Implementeringsveiledning... 4 ØS 4 Driftsveiledning...

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Michael Sørensen DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Industriell teknologi og driftsledelse Forfatter: Michael Sørensen Fagansvarlig: Vårsemesteret, 2010 Åpen (signatur

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Kortere gjennomføringstid i prosjekter

Kortere gjennomføringstid i prosjekter Kortere gjennomføringstid i prosjekter (Shortening the project life cycle) Et forskningsprosjekt i regi av Norsk senter for prosjektledelse Du har kanskje en antagelse om at din organisasjon har noe å

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse 1. utgave En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av mai utarbeide en helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E)

Organisatoriske risikoindikatorer Pilotstudie Statfjord A. Omklassifisert 2002-06-19 FORFATTER(E) Knut Øien og Snorre Sklet OPPDRAGSGIVER(E) SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologiledelse Sikkerhet og pålitelighet Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 Telefon: 73 59 27 56 Telefaks: 73 59 28 96 Foretaksregisteret: NO

Detaljer