«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen».

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen»."

Transkript

1 BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 1 Januar 2014 Gode medarbeidar! Med eit sitat av Abraham Lincoln ønske vi kvarandre eit godt og velsigna nytt år: «Det beste med fremtida er at den kjem éin dag om gongen». Elles vil nytte høvet til å minne om miniseminar i St Jakob kirke onsdag 19.februar kl Temaet denne gongen er trusopplæring: «Sammen om trosopplæring i Bergen». Innleiarar: Kristine Aksøy i Kyrkjerådet, leiar for trusopplæringa i Den norske kyrkja. Marianne Bergsjø Gammelsæter, kyrkjelydsprest i Vaksdal, tidlegare kateket i Fjell. Vi vil dessutan få presentasjon både av Barnas Katedral (Nykirken) og av Ungdommens Katedral (St. Jakob). Også denne gong er det rådsmedlemmer i fellesråd og menighetsråd samt alle tilsette i begge linjene som er målgrupper for seminaret. For øvrig viser vi til heimesidene våre og Neste utgåve av bladet kjem i februar. Velkomen til å bidra med stoff, eller tips om stoff. God lesning! Kjell Bertel Nyland kirkeverge

2 Akasia får ansvar for 20 barnehager fra 2015 Akasia overtar i slutten av januar de seks barnehagene til Bergenshagene AS. Selskapet har en ny barne hage under oppføring. Det har også Akasia. Dermed får Akasia ansvar for 20 barnehager fra januar Dette er i tråd med vårt ønske om å bli en ledende aktør innen barnehagesektoren i Bergen. Vi hadde en plan om å kjøpe eller bygge to nye barnehager i året. Nå har utviklingen gått langt raskere enn vi hadde planlagt, sier Ove -Christian Fredriksen, daglig leder i Akasia. Han mener utvidelsen vil styrke Akasia som barnehageaktør og gjøre det lettere å kvalitetssikre barnehagene. Bransjen krever i dag større barnehager og samarbeid mellom barnehagene for å sikre forsvarlig drift. FLERE BARNEHAGER: Ove-Christian Fredriksen tror dette vil styrke Akasia som barnehageaktør. Et livsverk Bergenshagene AS er livsverket til Elaine og Rolf Kobbeltvedt. De har i løpet av 25 år etablert og bygd opp barnehagene Fana, Litlafjell, Råtun og Skranesvingen i Bergen, Valen i Kvinnherad og Solahagen i Sola kommune. Barnehagene er godkjent for 700 barn og har i alt 165 ansatte. I tillegg skal selskapet føre opp en barnehage i Bjerknesparken på Slettebakken i Bergen i løpet av året. Barnehagene er moderne, veldrevne og i god stand. Vi vil videreføre driften på samme gode måte som i dag. Barnehagene har også et faglig fokus vi kjenner oss igjen i og ønsker å videreutvikle, sier Ove-Christian Fredriksen. Han vil ikke ut med hvor mye Akasia har betalt for å overta barnehagene. Alt er finansiert ved lån. Flere av barnehagene har nye bygg og er høyt belånt. Også disse lånene overtar Akasia. Organisasjonen har gått nøye gjennom økonomien og er trygg på at dette skal gå bra. Bergenshagene skal i første omgang beholde sin organisasjon, eiendomsdrift og regnskapsavdeling. Overtagelsen er nå til endelig godkjenning i Bergen kommune. Overtok menighetsbarnehagene Det var i 2007 Bergen kirkelige fellesråd overtok den første barnehagen, Skjold menighetsbarnehage. Etter hvert overtok BKF de fleste menighetsbarnehagene i Bergen og vedtok en utvidet satsing på barnehager. Barnehagene hadde utvidet kristen formålsparagraf og skulle gi barna kunnskap om og opplevelse av kristen tro og tradisjon. Nå har Akasia overtatt ansvaret for barnehagedriften. De nyeste barnehagene har ikke utvidet kristent formål, men samtlige barnehager bygger på de grunnleggende verdiene i kristen og humanistisk arv og tradisjon. De skal ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. Kjerneverdier er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Ved å utvikle oss og drive flere barnehager kan vi bedre sikre de små barnehagene. Vi satser på kvalitet og drives ikke av ønske om maksimal profitt. Vi vil hjelpe barnehagene til god utvikling, sier Ove-Christian Fredriksen. De 20 barnehagene Akasia har ansvar for fra januar 2015 vil samlet ha mer enn 1500 barn.

3 Utsettelse for Mariakirken Gjenåpningen av Mariakirken etter restaureringen utsettes med et halvt år. Noe av arbeidet har tatt mer tid enn ventet. TEKST OG FOTO: TOR KRISTIANSEN Taket på den historiske kirken var i mye dårligere forfatning enn vi opprinnelig trodde. Det er hovedårsaken til at vi må ha mer tid til å sette kirken i stand, sier Ove-Christian Fredriksen, daglig leder i Akasia. Mariakirken skulle etter planen åpne igjen i begynnelsen av Nå er åpningen utsatt til sommeren Åpnes i juni Bevilgningene holder ikke til at vi kan gjøre alt ferdig i Derfor må noe av arbeidet utstå til Bygningsmessig regner vi med å være ferdig i mai da er også et nyrestaurert orgel på plass. Men kirkerommet må og innredes med nye stoler. Derfor tror vi kirken kan åpnes i juni, før hovedtyngden av turister strømmer til, sier Øystein Mortensen, prosjektleder for Akasia. Han opplyser at det var umulig å se en del av skadene på taket og de to tårn før restaureringen ble satt i stand. Det var særlig svillene i tårnet og i hovedtaket som var i dårligere forfatning enn ventet. Også arbeidet på gesimsene på nord- og sørsiden har vist seg å bli mer omfattende enn beregnet. FLERE OPERASJONER: Murerne Rune Angelskår og Erling Christensen legger lag på lag. Murerne Rune Angelskår og Erling Christensen arbeider for tiden inne i tåret nærmest Bryggen operasjoner gjennomfører de før veggene er ferdig. Her er grunning, binding, ulike lag med slemming og hvitting, samt ettervanning. Pinning står på programmet i dag. De legger teglsteinsbiter inn i mørtelen, så laget med mørtel ikke blir for tykt. Da sprekker det. Kalken blander de selv. Og murerne må vite hva de gjør og noen ganger vente tålmodig til neste operasjon. For mørtelen må herde mellom operasjonene. Her er yrkesstolthet og nøyaktighet. Gjennom nordisk kalksamarbeid har de lært noen teknikker og styrket sin kompetanse. Alt skadet tømmer er skiftet ut. Nye sviller er lagt inn. Råtne bjelker førte til stort press på murkrone og gesimser.

4 NY DUK: Gunnar Danielsen, bas for tømrerne, har nå gjort alt klart for å legge på ny takstein. Pustende duk er lagt på taket. Og vannet renner ikke gjennom duken. Men denne duken gir sikkerhet om en takstein går. Vann renner ikke umiddelbart inn og skader taket, opplyser Gunnar Danielsen, bas for tømrerne. Gesimsen mures i mange operasjoner. Her legges det kun på en centimeter mørtel av gangen. En skinne trekkes bortover for å få de rette formene på plass. Ulike skinner er laget fordi gesimsen har ulik tykkelse. Bjarte Husa har laget formene som benyttes og satt opp skinner murerformann Erik Sørensen kan trekke formene bortover på. HØYT OPPE: Disse formene skal murerformann Erik Sørensen benytte når han reparerer gesimsen. Utsatt åpning av Mariakirken fører og til utsettelse for Korskirken. Arbeidet med å restaurere den skulle etter planen ta til i begynnelsen av Nå er også dette utsatt et halvt år. Restaueringen av Mariakirken var opprinnelig beregnet til å koste 95 millioner kroner. Nå tyder det på at den endelige summen blir 117,4 mill. kr. Har klargjort verdiene

5 Arbeid med verdiplattformen har vært viktig for Akasia i Organisasjonen har i løpet av året synligjort samfunnsoppdraget og verdiene de ansatte er sammen om. Da Akasia ble skilt ut fra Bergen kirkelige fellesråd som egen organisasjon for i overkant av et år siden, var det viktig å definere våre verdier og hva vi skulle arbeide med. Vi har ulike avdelinger, men felles verdier. Vi har sett på hvordan vi skal ivareta disse verdiene, sier Ove-Christian Fredriksen, daglig leder for Akasia. «Verdier for generasjoner» er Akasias visjon. Styringsverdiene for organisasjonen i årene fremover er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Vi skal ta vare på det vi har fått og videreføre det i bedre stand. Vi arbeider til daglig med kirker, gravplasser og barnehager. I vårt arbeid er vi kulturbærere og har noe viktig å bringe videre. Vi involverer derfor alle de ansatte i hva dette betyr i praksis, sier Ove-Christian Fredriksen. VERDIER: I vårt arbeid er vi kulturbærere, sier Ove-Christian Fredriksen. Dypere mening Det er et mål at organisasjonen skal være komplett. Den skal selv ha medarbeidere innen de fleste byggefag og kunne ta vare på både middelalderbygg og nyere bygg. Til det trenges faglig kunnskap. Medarbeiderne må ha innsikt i både moderne og historiske byggeskikker. Medarbeiderne utvikles og de ansatte tas vare på. Hele tiden minner vi hverandre om at det er en dypere mening i det vi foretar oss. Vår organisasjon er opptatt av mer enn profittjag. Vi skal blant annet gi barn og unge noen verdier de kan leve på. Og kirkebyggene, som Mariakirken vi nå restaurerer, skal stå i nye århundrer, sier Ove-Christian Fredriksen. Han innrømmer at det har vært krevende å ta i bruk nye datasystem på flere felt. Det nye regnskapssystemet har hatt store innkjøringsproblemer og ikke virket som det skulle. Nå er organisasjonen over kneiken på det feltet. Ung katedral Dere har satt St. Jacob kirke i stand i år. Hvordan har dere klart det? Uten medvirkning fra Bergen domkirke menighet hadde vi ikke klart det store løftet. Arbeidet er finansiert ved fondsmidler fra menigheten. Dermed kan kirken nå fylles med aktiviteter særlig beregnet på ungdom. Sentral beliggenhet like ved Bystasjonen gjør kirken velegnet til formålet, sier Ove-Christian Fredriksen. Det er Akasias murere, tømrere, snekkere, elektrikere, malere og andre fagfolk som har bidratt til å sette kirken i stand. Barnehager

6 Akasia har i løpet av 2013 overtatt ansvaret for to av byens største barnehager, Sædalen barnehage og Paradis barnehage. Hva er årsaken til at dere utvider barnehagedriften? Driften av barnehager er inne i en fase der de små aktørene legger inn årene og de store overlever. Det er krevende å drive en barnehage. Byens menigheter merket det for noen år siden. Derfor overtok vi ansvaret for deres barnehager i tett samarbeid med Bergen kommune. Driften er preget av små marginer og går akkurat, opplyser Ove-Christian Fredriksen. Akasia åpner neste år en ny barnehage, Ramstad barnehage. Barnehagen vil stå som et eget aksjeselskap. Rammene vil bli styrt av tilskuddet barnehagen får fra Bergen kommune. Alle våre barnehager har et kristent og humanistisk verdigrunnlag. Menighetsbarnehagene har i tillegg utvidet formålsparagraf. Vi prøver å sikre barnehagene for å ta vare på nye generasjoner, sier Ove-Christian Fredriksen. Økt overskudd Hvilke endringer skjer i 2014? Vi utreder nå om Akasia skal bli omformet til et eget aksjeselskap. For tiden skaper det noe uro og usikkerhet i organisasjonen. Vi har de tillitsvalgte med i arbeidet og vil informere samtlige ansatte så snart vi foretar konkrete beslutninger, sier Ove-Christian Fredriksen. Akasia skal ta bare på kirkebygg, gravplasser og barnehager. De ansattes kompetanse skal videreutvikles og tas vare på. Samtidig skal organisasjonen effektiviseres og overskuddet økes gradvis de kommende år. Organisasjonen har satt i gang et internt lederutviklingsprogram i Hensikten er å bevisstgjøre lederne på den rollen de har ut over sitt fag og gjøre dem trygge som ledere. Bjørn Røsberg Andersen leder dette arbeidet. Pensjonsforpliktelsene er mer krevende. Det bidrar også til at rammene er stramme i årene fremover. Men vi har kontroll og skal få det til, sier Ove-Christian Fredriksen. Speiler Guds himmel Bergen kirkelige fellesråd vedtok i desember en ny visjon for organisasjonen: «BKF speiler Guds himmel i jordnært liv». Den konkretiserer hva organisasjonen vil. Visjonen viser at vi i vårt arbeid gir glimt av en annen dimensjon. Våre medarbeidere og frivillige medarbeidere bruker våre vakre kirkebygg til å virkeliggjøre visjonen. I Domkirkehjemmets kapell står et krusifiks av Kristus uten hender. Det symboliserer at vi er hans hender, føtter, munn og øre. Vi viser til han som kom og skal komme igjen, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland. Et år er over og et nytt tar til. I samtale med kirkevergen i Bergen har vi sett nærmere både på året som er gått og året som står foran oss. En ny organisering har preget arbeidet vårt. Vi sjøsatte organisasjonen i november 2012 og har brukt 2013 til å virkeliggjør den. Fortsatt er vi ikke helt i mål, men vi er godt i gang. Gjennom et sentralt Kirketorg kan vi bedre betjene byens befolkning når det gjelder dåp, vielser og begravelser. Det fungerer godt, sier Kjell Bertel Nyland. Stor kontaktflate Han føler og at BKF har fått en mer helhetlig personaloppfølging og en bedre kontakt med menighetenes medarbeidere. Menighetsarbeidet er prioritert og det er arrangert egne seminar om frivillighet og Stålsettutvalgets innstilling. Kirkevergen håper at menighetene i praksis opplever BKF som en god ressurs. Nye tall som kom i 2013 viser at mennesker er i kontakt med byens kirker i løpet av en uke, på hverdager. Det forteller om god kontakt med byens befolkning fra vugge til grav. Vi er en ressurs for byen og blir verdsatt frivillige gjør tjeneste i menighetene. Det forteller og mye om arbeidet, sier Kjell Bertel Nyland.

7 NÅR MANGE: Kirkeverge Kjell Bertel Nyland gleder seg over at Kirken er i kontakt med mange. Han peker og på at kirken er en viktig kulturaktør gjennom menighetenes 27 profesjonelle kantorer og organister. Ved sine kor, konserter og ulike musikalske bidrag betyr de mye. BKF har og etablert et eget kulturutvalg. Tanken er at det skal arbeide med mer enn Påskefestuken. Kanskje kan dette utvalget også ha et mer helhetlig grep på konsertene i adventstiden. Mariakirken blir for tiden restaurert og St. Jakob kirke ble satt i stand i løpet av Det gleder kirkevergen seg over. Ungdomskatedralen St. Jakob synes han fremstår som et smykke for byen. Krevende økonomi BKF ser ut til å få et underskudd på 1 million kroner i Hvordan opplever du det? Økonomien er krevende. Her er ikke rom for mange sprell. Vi må i større grad sette tæring etter næring og ønsker å være i balanse og helst ha et overskudd neste år, sier Kjell Bertel Nyland. Hva vil prege 2014? Vi arbeider med å finne tomter og bygge nye kirker i Sædalen og på Haukås. Innbyggertallet vokser i disse bydelene og behovet for nye kirkebygg i er stort. På Haukås har vi gjort avtale med Lærerhøgskolene om å bruke aulaen til gudstjenester. Vi vil og opprette en base for diakoni og trosopplæring der, opplyser Kjell Bertel Nyland. Bergen kirkelige fellesråd har fått 1 million kroner i friske midler fra Bergen kommune for å styrke det diakonale arbeidet i byen. Det vil også utløse statlige midler og gjøre det mulig å satse mer på diakonalt arbeid i Bergen. I løpet av 2014 vil det og bli arbeidet med et kontorbygg for medarbeiderne i Olsvik. Dessuten utvides kirketunet ved Birkeland kirke. Verd å nevne er også skutegudstjenesten om bord i Statsraad Lehmkuhl lørdag 26. juli i forbindelse med Tall Ships Race. Ser fargene i hvert menneske Det blomstrer i og rundt Sesam på Nesttun. Det gule huset, eldresenteret og frivillighetssentralen får mennesker til å blomstre på sine ulike måter. Vår filosofi er at alle er skapt i Guds bilde og gode nok. Vi møter alle som hele mennesker og prøver å være lydhøre og se fargen og musikken i hver enkelt, sier Torill Hansen Kongsbakk, daglig leder for Sesam.

8 Hun føler seg nesten som leder for et jazzorkester der enkeltmennesker står frem som solister på rekke og rad. Her er tema med variasjoner. Vår filosofi Sesam på Nesttun ble etablert på Lagunen januar 1989 i et samarbeid mellom Lagunen A/S og Bjørgvin bispedømmeråd. Noe av tanken bak var å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel. Da Lagunen trakk seg ut av samarbeidet, flyttet Sesam til Nesttun og opprettet et samarbeid med næringslivet der. Det ble da utfordret av Bergen kommune til å samarbeide om dagsenter i psykiatri og være driftsansvarlig for Nesttun eldresenter. Bibelens ord om å elske sin neste som seg selv er også en del av vår filosofi. Her er nok en skyhet for å snakke om tro. Vi utfordrer hverandre i hverdagens vansker og praktiserer inkluderende diakoni. Den enkelte skal bli sett, kjenne at han eller hun hører til og oppleve at de kan være til nytte, sier Torill Hansen Kongsbakk. Hun ser mer enn grå hår. 120 frivillige har Sesam frivillighetssentral knyttet til seg. På en måte representerer de en ressursbank. Alle har ressurser og kan bidra på en eller annen måte. Berørt og bekreftet Vi ønsker at den enkelte skal bli berørt og bekreftet og kjenne at de er verdifulle. Det er for oss et viktig diakonalt aspekt og noe langt mer enn å bli underholdt. Men alle må ha folkeskikk og oppføre seg på en god måte, sier Torill Hansen Kongsbakk. Hun sørger for at Sesam og Nesttun eldresenter er steder som lyser av godhet. I kafeen på eldresenteret legger vi merke til dikt, lys og en frisk tulipan på bordene. Her er kopper med forskjellige duse farger slik også vi mennesker er forskjellige. Torill tilstreber en holdning av omsorg, fellesskap og trivsel. Nesttun eldresenter har også en etasje med psykisk syke mennesker. Her blir alle tatt imot og tatt vare på. Diakoni og inkludering henger sammen. DIAKONI: Torill Hansen Kongsbakk prøver å se fargen og musikken i hvert enkelt menneske. Månedens smil Åge Samuelsen hadde blitt syk og diagnosen var uviss. En dag kommer en bekymret kar til han og spør om han har fått kreft. Broder Åge hadde som vanlig en kjapp replikk og svarte: Nei, jeg har ikke fått kreft, men kraft. Fra «Tid for å le» av Torbjørn Greipsland.

9 Månedens sitat Nettkirken til Sjømannskirken har ingen kontortid. Den er alltid åpen. Vi er der for dem som trenger «å få det ut», enten det er i en e-post på natta eller via chatten på morgenkvisten. Men jeg kjenner av og til at jeg gjerne skulle gitt han eller hun jeg snakker med en klem, sier nettprest Pernille Astrup til Bud og Hilsen. Tilsatte i BKF siden sist 1. Agnes Kroken, trosopplæringsmedarbeider i Fana menighet, 50 % fast, Jan Røshol, kantor, Fana menighet, 100 % fast, fra Ottar Arnestad, kantor, Birkeland menighet, 100 % fast, fra Kristin Engeberg Edvardsen, barne- og ungdomsmusiker, 100 % fast, fra Tilsatte i Akasia siden sist Natalia Jalowiecka, renholder, Eiendom/bygg/renhold og kantine, 100 prosent fast. Yassine Marroun Nettah, renholder, Eiendom/bygg/renhold og kantine, 100 prosent fast. Heidi Birkeland, assistent, Barnehage/Arna kyrkjelyd sin barnehage, 20 prosent fast. Linn Maria Rehn, assistent, Barnehage/Skjold menighetsbarnehage, i 12 måneder. Lillo Ninoska Sanchez, assistent, Barnehage/Nygård menighetsbarnehage, i 6 måneder.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no.

Gode medarbeider! For øvrig viser vi til våre hjemmesider www.bergen.kirken.no og www.akasia.no. BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 7 desember 2014 Gode medarbeider! Med desember-utgaven av BKF-NYTT ønskes dere alle en velsignet og god jul. Takk for innsats og samarbeid i året som er

Detaljer

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013

Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2013 «Kirke i Bergens hverdag» Av leder i fellesrådet Jørn-Henning Theis Er ikke kirke noe som hovedsakelig handler om søndager? Begravelser? Vielser? Konfirmasjoner?

Detaljer

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget). Årsmelding 2013 Innledning Årsmeldingen Året 2013 er det første året Akasia utarbeider egen årsmelding. Da det først er for 2014 man har utarbeidet et samlet styringsdokument for virksomheten vil årsmelding

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET

ÅRSMELDING TASTA MENIGHET ÅRSMELDING TASTA MENIGHET 2014 Side 1 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAKER TIL ÅRSMØTET... 4 ÅRSMELDING FOR TASTA MENIGHETSRÅD 2014... 5 Visitasforedrag ved visitas i Tasta menighet... 9 FRA KIRKEBØKENE...

Detaljer

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland

f t e n e Ve M g t i l t ro Foto: istock Verdier tema nr Av Torunn Fatland O f t e n e Ve il ed M e -h nin g t i l t ro s o pp lær eren tema nr 13 Foto: istock Verdier Av Torunn Fatland 1 Tid for verdier Verdier er på dagsorden i samfunnet vårt - igjen. Gjennom de siste tiårene

Detaljer

Halleluja en prisvinner!

Halleluja en prisvinner! nr. 2 2010 nr. 4 Hever kompetansen i Nord-Jarlsberg 12 Menighetens gave til barna 3 Marvin Halleraker har vunnet Kulturdepartementets illustrasjonspris for barne- og ungdomsbøker. Halleraker får prisen

Detaljer

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker!

Vi ønsker alle en velsignet påske, - rik på gode opplevelser i våre kirker! BKF- NYTT Rundskriv fra Kirkevergen i Bergen Nr. 3 April 2014 Gode medarbeider! Påskefest 2014 er vår neste store kirkelige kultursatsing. Påskens budskap er en fortettet og dramatisk fortelling. Det er

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2012 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM»

ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» DEN NORSKE KIRKE Bergen domkirke menighet Menighetsrådet Domkirken Mariakirken Johanneskirken Nykirken St. Jakob kirke 2013 ÅRSMELDING FOR BERGEN DOMKIRKE MENIGHET «ET HJEM MED MANGE ROM» Bergen domkirke

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15

TORSBERGSKOGEN. SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 TORSBERGSKOGEN SOLKNATTEN Espira Torsbergskogen Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Del 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens plan og vurderingsarbeid...4 Lek - Lek er læring, og læring er

Detaljer

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år

Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no. 10 år 150 år Nr. 1 2015 30. årgang www. randesund.no 10 år 150 år Redaktørens L angs veien jeg ofte kjører, bygges det hus. Og jeg har fulgt det møysommelige arbeidet fra sprenging til planering, og så reising av selve

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Trondheim

Kirkelig fellesråd i Trondheim Kirkelig fellesråd i Trondheim Årsrapport 2014 Innhold: Godt levert så langt v/kirkeverge Kjell Inge Nordgård...3 Om virksomheten...4 Vi er på vei v/leder av Kirkelig fellesråd Arild Nybraaten...5 Tro,

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Forventning til åpningen 6. august

Forventning til åpningen 6. august VI ÅPNER HELT NY BARNEHAGE PÅ HÅNES Forventning til åpningen 6. august Brenner for at hvert barn skal bli sett MED HJERTE FOR ALLE - for barn, familier, nærmiljø og byen... Forventning Det er med forventning

Detaljer

Grenseløs praksis til forvandling

Grenseløs praksis til forvandling N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 4 2 0 1 1 1 9. å r g a n g SIDE 3 SIDE 5 SIDE 7 Før-åpning i Mjøndalen Grenseløs praksis til forvandling Maritakafeen på flyttefot Leiv

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv

God sommer! www.slettebakken-kirke.no. Hvorfor valget er viktig. Kapellan og HV-prest. Gudstjenesteliv NR. 3/15 ÅRGANG 56 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti God sommer! Hvorfor valget er viktig I september er det kirkevalg. Nå er nominasjonslistene klare for et valg som betyr mye for kirken.

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963

Døves Blad. BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang ISSN: 0807-8963 ISSN: 0807-8963 Døves Blad BLAD FOR DØVEMENIGHETENE I DEN NORSKE KIRKE Nr. 1 FEBRUAR 2008 104. Årgang Over: Gudstjeneste i Døvesenteret i Kristiansand i forbindelse med Bispevisitas i det Sørvestenfjelske

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Sandnes kirkelige fellesråd Storgata 48 4307 SANDNES Tlf.: 51974770 Sandnes 4.6.2015 Innkalling til møte i Sandnes kirkelige fellesråd Du innkalles med dette til møte i Sandnes kirkelige

Detaljer

Risør og Søndeled Menighetsblad

Risør og Søndeled Menighetsblad Risør og Søndeled Menighetsblad Nr. 2 - Påske 2006-60. årgang Biskopen tilfreds med besøket i Risør «Alt i alt ble dette en interessant og givende reise i Risørs menighets- og samfunnsliv. Å få innblikk

Detaljer

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK

Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK Ressurshefte for lokallagsarbeid i NUK - Tro, fellesskap og handling Originaltittel «Tro, fellesskap, handling Lokallagsarbeid i menigheten» utarbeidet av nestleder i NUK 2004/2005 Heidi H. Øyma og organisasjonskonsulent

Detaljer

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre.

Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. Verdens største IA-konferanse Onsdag den 3. juni 2009 inntar opp mot 6.000 mennesker Brunstad Conference Center for nok en gang å la seg begeistre. 2 En begeistret hilsen fra Oss som står bak Dette er

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s.

NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på. Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7. Fra kirkebygg til fysikalsk, s. NR. 2 - SOMMER 2013. ÅRGANG 58 INNHOLD: Beboerne på Smertu Dagsenter, s. 4-5 Intervju med avtroppende rektorpar, s. 6-7 Fra kirkebygg til fysikalsk, s.14-15 Jorden, vårt hjem i kosmos Herre, du har gitt

Detaljer