SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN"

Transkript

1 SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP

2 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling, miljøvern, SNR E. Organisasjon, personal, lønn, IT og informasjon F. Eiendomsavdelingen G. Eksterne tjenester H. Revisjon S-1 ØKONOMIPLAN Budsjett SUM LØNN SUM DRIFTSUTG SUM DRIFTSINNT SUM UTG./ INNT Herav E-skattefinansiert drift SUM INVESTERING Herav E-skattefinansiert inv Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Endringer i aktiviteten/planer for årsbudsjett og handlingsprogram Sentraladministrasjonen har innarbeidet sin andel av kutt som følge av lavt lønnsoppgjør, utgjør 0,48 mill. kroner. Sentraladministrasjonen har innarbeidet sin andel av kutt på innsparing sykepenge- refusjon, utgjør 0,67 mill. kroner. Rammen er redusert med 1,585 mill. kroner som var engangsbevilgninger i 2013 (etablering av demokratiportal og web-tv kommunestyremøter, 1 stilling lønningsavdelingen og diverse materiell organisasjons- og personalavdelingen). Innføring av fullelektroniske politiske møter er beregnet å gi en innsparing på kr grunnet mindre utgifter til kopiering og kjøp av budtjenester. I beløpet er det tatt hensyn til abonnementsutgifter i forbindelse med politikernes bruk av Ipad i møter. Det er satt av kr til utgifter i forbindelse med ordførers egne seminar. Iht. vedtak i ÅB og HP er helårseffekt av effektiviseringsgevinst som følge av at Nittedal kommune har kommet med i kemnersamarbeidet innarbeidet med kr Helårseffekt av innføring av lokal drift av kommunal fakturering har medført at kostnader til trykking og porto for kommunens fakturaer belastes regnskapsavdelingen med / ekstra som dekkes inn av tilsvarende besparelser på IT-avdelingen og fellestjenesten. Miljøkonsulentstilling med tilhørende midler er flyttet til teknisk sektor, utgjør 1,256 mill. kroner. Helårseffekt av internasjonal koordinator er lagt inn. Dette er en prosjektstilling vedtatt frem til 31. juli 2015, men i rådmannens forslag forskjøvet til å gjelde hele året 2014 og Stillingen er tatt ut i budsjettet fra Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til e-handelsstilling og programvare fra Da bortfaller DIFI-støtte for det interkommunale ehandelsprosjektet som i år og neste år medfører at vi har ca. 1/3 stilling til disposisjon. ÅB OG HP Side 45

3 Det er lagt inn 0,5 mill. kroner til PNM-avdelingen i 2015, og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2015 (næringsdelen) for å sørge for driftsstøtte til næringsorganisasjoner i kommunen. Det er lagt inn 1,8 mill. kroner til Microsoft lisensavtaler, total Office og corecall alle ansatte. Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til utskifting av hardware i kommunen (IT-avdelingen). Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til utvikling av WEB og portal. Det er lagt inn 5 mnd drift av ny Bråtejordet skole i 2014 med til sammen kr 1,6 mill. kroner, og helårseffekt er innarbeidet fra Eiendomsavdelingen har fått 0,9 mill. kroner til drift av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter fra høsten Helårseffekt er innarbeidet fra Det er lagt inn 2,5 mill. kroner for å kompensere for ekstrautgifter for SKB i forbindelse med kjøp av erstatningsboliger etter riving av boliger/ velferdslokaler i Kjerulfsgt. Eiendomsavdelingen har fått tilført 0,1 mill. kroner i 2014 for 1 mnd drift av nye Slorahallen på Strømmen, og helårseffekt er innarbeidet fra Eiendomsavdelingen har fått tilført 2,0 mill. kroner for leie av lokaler. Eiendomsavdelingen har fått tilført 0,7 mill. kroner som kompensasjon for bortfall av leieinntekter i Kirkegata når revisjonen flytter ut. Det er lagt inn helårseffekt av drift av omsorgsboliger på Husebyjordet. SKB får tilført 1,0 mill. kroner årlig til drift av boligene. Rådmannen foreslår å omdisponere fond på 13,3 mill kroner og anvende dem til ekstraordinært vedlikehold i Bevilgningen vil bli brukt til å dekke tiltak for å ivareta branntekniske krav, utbedring av tak og nødvendige utbedringer i svømmehaller. Det er lagt inn 1 mill. kroner i 2014 til forprosjektering av/romprogram for utvidelse av LIBOS (e-skattemidler). Det er lagt inn 0,4 mill. kroner som økt driftstilskudd til Romerike revisjon utover inflasjonsjustering iht. innstilling fra kontrollutvalget. Overformynderiet ble statliggjort og overført til fylkesmannen fra Rammen er redusert med 0,425 mill. kroner. Det har vært en del oppfølgingsoppgaver vedrørende arkivering o.l. etter dette, men det forutsettes at det i 2014 bare vil være minimal kommunal aktivitet for overformynderiets oppgaver. Investeringer Tabellen nedenfor viser investeringene som er innarbeidet i ÅB/HP-perioden. Investeringer i HP-perioden Div. investeringer i eiendomsavdelingen Fiberoptisk plan Enøk-tiltak Utfasing av gamle oljefyrer Ny skole Bråtejordet Ny barnehage Bråtejordet Vei - Bråtejordet Vann - Bråtejordet Ombygging Stalsberg skole Bofellesskap Solbakken Parkering Oms boliger Skedsmokorset Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Sum investeringer i ÅB/HP-perioden (Beløp i hele 1000 kr) 1706 Utfasing av oljefyrer Det er satt av totalt 14 mill. kroner til dette prosjektet, fordelt med 4 mill. kroner i 2013 og 10 mill. kroner i Side 46 ÅB OG HP

4 Hele Bråtejordet prosjektet 2068, 2071, 2074 og 2075 I forrige HP ble det lagt inn 445,5 mill. kroner brutto og 348 mill. kroner netto til dette prosjektet. Det var forutsatt at kommunen skulle forskuttere 97,5 mill. kroner for vei og vann/avløp. Beløpet skulle refunderes av fylkeskommunen og den private utbygger av området. Refusjonsbeløpet er nå redusert til 29 mill. kroner. Fylkeskommunen skal dekke 1/3 av kostnadene for veien (utgjør 22 mill. kroner), men Skedsmo kommune skal forskuttere hele veikostnaden eks. mva frem til år Etter forhandlinger med grunneier om tomtekostnad, er refusjonskravet til grunneier for veien falt bort. Refusjon fra privat utbygger er beregnet til 6,0 mill. kroner for vann/avløp. I forhold til forrige HP er budsjettet for barnehagen økt med 40,5 mill. kroner, og ombygging av skolene på Strømmen (Sagdalen, Frydenlund og Stalsberg), er økt med 22 mill. kroner. Bruttoutgiftene til vann/avløp er blitt mindre enn opprinnelig budsjettert. Utgiftene til veien er blitt noe lavere enn opprinnelig budsjettert, og i tillegg skal kommunen betale veikostnaden uten mva (fylkeskommunen krever inn momskompensasjon). Økningen på skolebygget skyldes at det er lagt inn ½ stilling som prosjektleder frikjøpt fra teknisk sektor. Hele budsjettet for prosjektet kan oppsummeres slik: ÅB/HP ÅB/HP Tomt inkl. omkostninger 20,00 7,60 Skole 235,00 236,00 Vei 90,00 66,00 Vann/ avløp 24,00 13,00 Barnehage 54,50 95,00 Ombygging skoler 10,20 32,20 Prosjektkostnader 2011, ,80 0,00 Uforutsett/reserve eks. skole 0,00 4,20 Sum bruttoutgift 445,50 454,00 Ref fra fylkeskommunen - 25,00-22,00 Ref fra utbygger - 72,50-6,00 Sum netto utgift 348,00 426,00 5. Ny barnehage - Bråtejordet Bygging av barnehagen ble lagt inn i ÅB/HP med en investeringsramme på 53 mill. kroner (indeksregulert til 54,5 mill. kroner i budsjettrundskrivet for 2014). Barnehagen ble opprinnelig planlagt for 95 barn som erstatning for paviljongbarnehagen på Stalsberg. I ÅB/HP er det lagt til grunn for videre prosjektering at barnehagen bygges med 144 plasser. Det ble ikke foretatt noen justering av investeringsrammen på tross av denne endringen. Den gjennomførte anbudskonkurransen tilsier at investeringsrammen må utvides til 95 mill. kroner. Det er lagt inn 92 mill. kroner i 2014 og 2015, det er allerede budsjettert 3 mill. kroner i Ombygging Stalsberg/ Sagdalen/ Frydenlund skoler Det er i ÅB/HP lagt inn 10,0 mill. kroner til ombygging av Stalsberg skole (indeksregulert til 10,2 i budsjettrundskrivet for 2014). Ved åpning av ny skole på Bråtejordet høsten 2014, vil Stalsberg skole bli en del av Sagdalen skole. Det er nødvendig med justeringer av arealer og tilpasninger av eksisterende skole for at dette skal bli optimalt for ny skoledrift. I tillegg er det behov for å øke kapasiteten ved Frydenlund skole, fra 40 til 56 elever, noe som krever en mer omfattende ombygging. Den samlede kostnaden for prosjektet er kalkulert til 32,2 mill. kroner, og rammen må justeres opp med 22 mill. kroner. ÅB OG HP Side 47

5 10. Omsorgsboliger Husebyjordet parkering Rådmannen har foreslått at kommunen kjøper parkeringsplasser i parkeringskjeller i nytt bygg under oppføring på Husebyjordet. Kostnadene er 10 mill. kroner for 36 plasser. Saken skal behandles i kommunestyret 6. november i sak 2013/ Omsorgsboliger Kjerulfsgt. Kommunestyret vedtok i KS-sak 2012/199 utbygging, fase 1 av LIBOS-området. Det er i ÅB/HP perioden lagt inn 330 mill. kroner til dette prosjektet. Prosjektet omfatter 86 omsorgsboliger og et aktivitetssenter. Aktivitetssenteret skal betjene beboerne i omsorgsbygget og andre innbyggere. Prosjektet skal stå ferdig høsten Det legges frem egen sak i kommunestyret 6. november 2013 med forslag om å bevilge 50 mill. kroner allerede i 2013, sak 2013/121. Investeringer i SKB I budsjettbehandlingen for 2012 og 2013 har kommunestyret vedtatt at SKB kan ta opp lån på til sammen 33 mill. kroner til kjøp og ombygging av boliger. I budsjettgrunnlaget ble det lagt fram en oversikt over hvilke boliger som skulle rehabiliteres. Det er blitt en del endringer i dette, både i kostnader og hvilke boliger SKB ønsker å rehabilitere. Et eksempel: SKB hadde foreslått å bruke 4 mill. kroner til total ombygging/rehabilitering av en bolig i Nesgata. Dette tiltaket utgår på grunn av ny sentrumsplan/omregulering. De fleste prosjektene vil bli utført som tidligere foreslått, men det kan bli en del endringer. Rådmannen foreslår at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å prioritere tiltak innenfor rammen, og også ta inn nye tiltak som tidligere ikke er nevnt, men som kan bli aktuelle i perioden. Det er ikke snakk om en ny bevilgning, men er kun en omdisponering av tidligere bevilgninger. ÅB 9 S-2.1 MÅL FOR HELE SEKTOREN ÅB 1 Det skal igangsettes arbeid med en informasjons- og kommunikasjonsplan som viser hvordan organisasjonen skal arbeide i forhold til innbyggerne ved at ansattes oppgaver og ansvar blir tydeliggjort. ÅB 2 Det skal være utarbeidet forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplan Denne skal være underlagt formell utleggelse til ettersyn etc. sammen med k-planforslagets øvrige dokumenter. ÅB 3 Nytt system for kommunal fakturering er implementert og i ordinær drift. ÅB 4 10% av innkjøpsvolumet i henhold til DIFI s definisjoner gjøres via e-handel. ÅB 5 Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 6 Som del av arbeidet med å utvikle digitale løsninger, skal det legges til rette for digital forsendelse i sak-/ arkivsystemet ephorte og implementere rutiner i organisasjonen slik at de innbyggerne som ønsker det, kan motta digital post i AltInn. ÅB 7 Vår digitale kanalstrategi videreutvikles slik at Skedsmo kommunes innhold og tjenester fremstår helhetlig og konsistent i våre portaler, sosiale medier og andre løsninger vi er tilstede i. ÅB 8 Arbeidet med Klar språk igangsettes som et inntil to-årig prosjekt, slik at all vår informasjon og kommunikasjon med innbyggere og andre, skjer med et forståelig språk. Etablere boligløsninger tilpasset enkelte brukergruppers boevne for å sikre gode boforhold og trygge bomiljø. ÅB 10 Redusere bygningsmassens klimabelastning gjennom sterkere styring og kontroll av energiforbruket. Side 48 ÅB OG HP

6 Politisk ledelse ÅB 1: Implementere og videreutvikle edagsorden for å gjennomføre fullelektroniske politiske møter. ÅB 2: Medlemskapet i Osloregionens Europakontor skal nyttegjøres ved å søke løsninger på utfordringer, for eksempel på områder som helse, eldreomsorg, klima og miljø. Dette gjøres gjennom å delta i prosjekter og samarbeide med andre kommuner/regioner med de samme utfordringene. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Administrativ ledelse (rådmannskontoret) HP 1 Det gjennomføres omstillinger, effektivisering og prioriteringer i kommunen, slik at det skapes handlingsrom i årsbudsjettene. ÅB 1 Bevilgninger til driftsbudsjettet prioriteres for å levere vedtatte tjenester med forventet kvalitet innenfor en realistisk økonomisk ramme. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Økonomiavdelingen HP 1 Alle overordnede rutiner på økonomiområdet er definert og samlet i et enhetlig dokument som vedlegg til økonomireglementet. HP 2 Rutiner og systemer for økonomisk internkontroll på tvers av sektorene og fagområdene er etablert og dokumentert. HP 3 E-handel er den fremtidige måten å gjennomføre innkjøp på i Skedsmo kommune. HP 4 Rentebetingelsene for kommunens låneportefølje skal samlet ligge +/- 1% i forhold til markedsrente samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet ivaretas. HP 5 Skatteinnfordringen i Skedsmo kommune skal være blant de tre beste i Akershus. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 ÅB 5 ÅB 6 ÅB 7 Nytt system for kommunal fakturering er implementert og i ordinær drift. Alle aktuelle rutiner for regnskapsfunksjonen er tilgjengelig på internett. Rutiner for økonomisk internkontroll i organisasjonen er dokumentert og gjort kjent. 10% av innkjøpsvolumet i henhold til DIFI s definisjoner gjøres via e-handel. Dataprogram for Konkurransegjennomføring (KGV-verktøy) og avtaleforvaltning (AFV-verktøy) er tatt i bruk, og systemet er integrert mot Ephorte. Mottak av elektroniske fakturaer er etablert for kommunens leverandører der det er en rammeavtale mellom kommunen og leverandøren. Målet for 2014 er at 50 % av samlet antall fakturaer mottas elektronisk. Skedsmo kemnerkontor skal innarbeide arbeidsgiverkontroll for Aurskog Høland på en god måte i organisasjonen. ÅB OG HP Side 49

7 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Plan, næring, miljøavdelingen, SNR Plan og næring HP 1 Det leveres bidrag til revidert kommuneplan som sammen med planens øvrige dokumenter behandles og legges frem for kommunestyret til egengodkjenning. HP 2 Kommunens samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 om videre urbanisering og næringsetableringer i byen konsolideres og forsterkes innsatsmessig. Erfaringer, kunnskap og samarbeidsprosesser etablert gjennom STRAKKS søkes utnyttet videre i denne sammenheng. ÅB 1 Det skal være utarbeidet forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplan Denne skal være underlagt formell utleggelse til ettersyn etc. sammen med k-planforslagets øvrige dokumenter. ÅB 2 Deltagelsen i plansamarbeidet Oslo/Akershus skal ha gitt betydelig gjennomslag på regionalt og statlig nivå for Skedsmo kommunes mål og strategier for by- og regionutviklingen. Miljø, inkludert vassdragforvaltning HP 1 Interkommunalt vannbruksplanarbeid skal videreføres innen Vannområde Leira Nitelva, for å sikre at vannkvaliteten i vassdragene er i tråd med god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 for de to vassdragene (EUs vannrammedirektiv). HP 2 Data om viktige naturtyper og biologisk mangfold i kommunen skal oppdateres. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 Plan for vern av raviner og skjøtselsplan for Leirelvområdet skal være ferdigstilt. Tiltak for bedring av vannkvaliteten i Leira og Nitelva gjennomføres i tråd med tiltaksanalysene og Hovedplan avløp, samt tiltaksstrategien for landbruk. Informasjon om miljøstatus for Skedsmo skal gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Organisasjon, personal, lønn, informasjon og IT avdelingen HP 1 Mål for Web/portal, IKT og Fellestjenesten: Nye digitale tjenester skal utvikles slik at den tilrettelegger for størst mulig selvbetjening for våre brukere. Dette innebærer å tilrettelegge for fullelektronisk saksgang ved hjelp av ID-porten, bruk av kommunens sak-/ arkivløsning og sikker, digital post. Slik kan vi tilby mer effektive og mer brukervennlige løsninger mot innbyggerne samtidig som det avlaster interne ressurser. Side 50 ÅB OG HP

8 12020 Informasjon: ÅB 1 Det skal igangsettes arbeid med en informasjons- og kommunikasjonsplan som viser hvordan organisasjonen skal arbeide i forhold til innbyggerne ved at ansattes oppgaver og ansvar blir tydeliggjort. ÅB 2 Arbeidet med Klar språk igangsettes som et inntil to-årig prosjekt, slik at all vår informasjon og kommunikasjon med innbyggere og andre, skjer med et forståelig språk. ÅB 3 Det skal utarbeides representasjonsmateriell som skal benyttes i forbindelse med rekruttering og omdømmearbeid, slik at kommunen fremstår på en presentabel måte, i tråd med våre strategier Lønningsavdelingen ÅB 1 Skedsmo kommune skal lage gode rutinebeskrivelser slik at man trygger lønnsprosessen og oppnår rett lønn til rett tid. ÅB 2 Det skal innføres fullelektroniske personalmapper, slik at papirflyten reduseres og kvalitetene på lønnsbilag sikres. ÅB 3 Lønningsavdelingen skal gjennomføre lønnskurs i sektorene for å øke forståelsen for og kvaliteten på lønnsområdet, slik at vi reduserer feilutbetalinger og negativ lønn Organisasjons- og personalavdelingen HP 1 OP skal ha initiert tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og/eller lederkultur slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 1 Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 2 Ha levert et forslag til en hensiktsmessig organisering av IKT ressurser i hele organisasjonen slik at man sikrer helthetlige retningsvalg og løsninger Fellestjenesten ÅB 1 Som del av arbeidet med å utvikle digitale løsninger, skal det legges til rette for digital forsendelse i sak-/ arkivsystemet ephorte og implementere rutiner i organisasjonen slik at de innbyggerne som ønsker det, kan motta digital post i AltInn. ÅB 2 Det skal startes et prosjekt for fullelektroniske elevmapper, slik at elevdokumentasjon kan langtidslagres i elektronisk form i elevmapper senest ved skolestart, august ÅB 3 Det skal gjennom et forprosjekt avklares om løsningen ephorte Sikkert Arkiv kan sikre personsensitive data og dokumentasjon ytterligere, og slik at løsningen kan installeres og implementeres Web og portal ÅB 1 Vår digitale kanalstrategi videreutvikles slik at Skedsmo kommunes innhold og tjenester fremstår helhetlig og konsistent i våre portaler, sosiale medier og andre løsninger vi er tilstede i. ÅB 2 Nøkkelindikatorer (KPIer) skal videreutvikles slik at det blir enkelt å måle gevinst på de digitale selvbetjeningstiltak som blir iverksatt. ÅB 3 Det etableres en felles, retningsgivende metodikk for tjenesteutvikling i innbyggerportalen slik at vi i større grad sikrer at sektorene leverer høy kvalitet på løsningene IKT avdelingen HP Kommunens IKT-infrastruktur skal videreutvikles slik at målene i kommunens digitaliseringsstrategi kan oppfylles. ÅB 1 IT skal tilrettelegge en selvbetjeningsløsning slik at ledere på en enklere måte kan bestille programvare for installasjon og også kontrollere rettigheter og tilganger til datasystemer for sine ansatte. ÅB OG HP Side 51

9 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 IT skal iverksette et «printkonsept», i første fase for rådhuset og helsebygget, slik at kontroll og sikkerhet samt «grønn forvaltning» av utskriftsparken oppnås. IT skal fase ut gamle telefonitjenester basert på frittstående analoge- og ISDN-linjer og erstatte disse med mobilt bedriftsnett som lettere kan integreres med kommunens moderne telefoniløsninger. IT skal tilrettelegge for bruk av «digital utgående post», i første fase fra sak/arkivløsningen ephorte, slik at kommunen møter lovpålagt krav om digitalt førstevalg for sine innbyggere. Sentrale felleskomponenter som kontakt- og reservasjonsregister skal benyttes i løsningen. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Eiendomsavdelingen HP 1 Klimagassutslippene knyttet til bruk av kommunens bygningsmasse reduseres gjennom videre satsing på energieffektiviserende tiltak basert på en kost-nytte vurdering. HP 2 Eiendomsforvaltningens rolle som støttefunksjon for kommunens primære tjenesteproduksjon utvikles med et sterkere fokus på sluttbrukernes opplevelse av kvalitet. HP 3 Forestå utvikling og salg av kommunale eiendommer på en mest mulig rasjonell måte, som i størst mulig grad ivaretar samfunnsmessige og markedsmessige hensyn. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 Etablere boligløsninger tilpasset enkelte brukergruppers boevne for å sikre gode boforhold og trygge bomiljø. Redusere bygningsmassens klimabelastning gjennom sterkere styring og kontroll av energiforbruket. Bidra til å heve kvaliteten på kommunens primære tjenesteproduksjon ved å styrke de bygningsrelaterte støttefunksjonene. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Eksterne tjenester ÅB/HP 1 Gi Eldrerådet arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at eldrerådet kan følge med i, og gi sine uttalelser om saker som berører eldre. ÅB/HP 2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan følge med i, og gi sine uttalelser om, saker som berører funksjonshemmede. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Side 52 ÅB OG HP

10 Revisjon Revisjonen skal ivaretas av Romerike revisjon IKS, og målsetningene behandles i styret for denne interkommunale virksomheten, samt i kommunens felles behandling av interkommunale foretak. Programområdet revisjon omfatter den direkte bevilgningen og betaling for styredeltakelse. Målsetningene for programområdet på både kort og lang sikt er: Forholdene er lagt til rette for at revisjonen kan utføre et tilfredsstillende revisjonsarbeid. Revisjonen utfører et arbeid som tilfredsstiller våre ønsker for revisjonsarbeid innenfor de økonomiske rammer vi stiller til rådighet. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING S-3 BEMANNING Politisk ledelse 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Adm ledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiavdelingen 37,2 42,0 43,0 43,0 43,0 Plan, næring, miljø (PNM) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Org., personal, lønn, IT,info 59,8 60,0 60,0 59,0 59,0 Eiendomsavdelingen 167,1 177,9 178,9 178,9 178,9 Eksterne tjenester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revisjon (interkommunal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM ÅRSVERK 271,6 289,4 291,4 290,4 290,4 Hovedendringer i bemanningen: Økning i politisk ledelse skyldes at 3 stillinger i politisk sekretariat er flyttet fra organisasjons- og personalavdelingen. Økonomiavdelingen har økt med 4,8 årsverk som følge av innlemmelse av Nittedal kommunes kemnerkontor i kemnerkontoret for Nedre Romerike fra Det er lagt inn 1 stilling i økonomiavdelingen fra 2015 for å øke ressursene til e-handel etter at avslutning av DIFI-støttet interkommunalt prosjekt forventes å miste støtte fra Kommunen har i 2013 og 2014 ca. 1/3 stilling disponibel fra det interkommunale prosjektet. 1 stilling som klima- og miljørådgiver er flyttet fra PNM-avdelingen til teknisk sektor. Endringen i bemanningen i organisasjons- og personalavdelingen fra 2014 skyldes følgende: 3 stillinger er flyttet til politisk ledelse, 1 prosjektstilling som EU- koordinator er lagt inn i 2014 og 2015, ½ stilling advokat er lagt inn (finansiert av teknisk sektor), 1 stilling på arkivet er lagt inn (ubesatt i 2013), 1 stilling på IT-avdelingen er lagt inn. 1 stilling tillittsvalgt er flyttet til eiendomsavdelingen. Resterende er mindre endringer for stillingsandel tillitsvalgte, retrettstillinger og tilbakeføring av langtidssykmeldt medarbeider. Eiendomsavdelingen har fått tilført 10,8 årsverk i 2014: 3,7 årsverk renhold ved Bråtejordet skole, 1 årsverk vaktmester/ fagarbeider ved Bråtejordet skole, 0,5 årsverk vaktmester/ fagarbeider og 1 årsverk renhold ved Slorahallen, 0,8 årsverk renhold ved NAV- Skedsmo, 0,66 årsverk renhold ved omsorgsboligene på Huseby og 0,26 årsverk renhold i forbindelse med arealøkning i rus/psykiatritjenesten, 1 stilling er overført fra organisasjons- og personalavdelingen. Økningen fra 2014 til 2015 er 1 stilling i SKB for å styrke bemanningen innenfor forvaltning av bygningsmassen. Det er ikke lagt inn nye årsverk til ÅB OG HP Side 53

11 drift av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter fra høsten 2015 fordi prosjektet ikke er kommet langt nok i planleggingen til at nøyaktig bemanningsplan er fastsatt. 2,0% lønnsøkning inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift utgjør 3,314 mill. kroner for Sentraladministrasjonen. S-4 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER I SEKTOREN Sentraladministrasjonen skal sikre enhetlig utvikling og tilstrekkelig kapasitet på felles administrative funksjoner. For å ivareta dette er funksjonene styrket i de to siste årene, og i dette budsjettet har rådmannen prioritert Web (til nye systemer) og IKT (midler til hardware). Det er ønskelig å samle administrative funksjoner i rådhuset. Dette er ikke mulig lenger fordi rådhuset er for lite. En fremtidig utfordring er å øke romkapasiteten på rådhuset eller i et bygg umiddelbart nær rådhuset. Dette budsjettet har imidlertid ikke forslag til en slik løsning, men budsjettet til leie av lokaler er økt med 2 mill kroner fra Viktigste HMS-tiltakene i sektoren: Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid til HMS-bidragende personalledelse, utvikling og strategi. Ha etablert et helhetlig system for registering og oppfølging av HMS slik at både registrering, dokumentasjon og god oppfølging kvalitetssikres. S-5 KONSEKVENSER FOR ANDRE SEKTORER Oppgavene er overordnet ledelse, koordinering, spisskompetanse på enkeltfunksjoner og drift av fellesfunksjoner som lønn, regnskap, IT, innfordring og arkiv. Høy kvalitet på tjenestene fra sentraladministrasjonen er grunnlag for god tjenesteproduksjon i sektorene. S-6 AKTIVITETER UTENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED HØYEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2014 HP 2015 HP 2016 Drift 1 Støtte til utviklingsprosjekter, Kunnskapsbyen, SNR, Lillestrøm 2020 HP ,0 1,3 1,3 1,3 2 WEB systemutvikling 0,3 0,3 0,3 0,3 3 Utskifting hardware, IKT 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Papirløse politikere utvidelse driftskostnader 0,3 0,3 0,3 0,3 5 Kravspesifikasjon nytt saksbehandlersystem 0,4 0,4 0,4 0,4 og elektronisk arkiv 6 Printkonsept og drift 1,0 0,3 0,3 0,3 7 Nytt innkjøpssystem for fullelektronisk handel 0 2, Styrke bygningsvedlikehold 6,0 6,0 6,0 6,0 Investering 1 Arealrevisjon Stav skole 3,0 2 Sikringstiltak Rådhuset 1,0 3 Rehabilitering svømmebasseng 10,0 10,0 10,0 10,0 4 Hardbruksboliger 5 Utvidelse Vigernes skole 25,0 25,0 Side 54 ÅB OG HP

12 6 Utvidelse Volla Skole 25,0 25,0 7 Utvidelse Strømmen barnehage 8 Utvidelse Lillestrøm barnehage 9 LIBOS trinn 2 Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer vedrørende driftstiltakene: 1. Budsjettet har midler til den årlige grunnkontingenten, men ikke midler til prosjektstøtte. Organisasjonene trenger prosjektstøtte for å gjennomføre utviklingsprosjekter. 2. I budsjettet er det lagt inn 1 mill. kroner årlig for å utvikle og tilpasse nye systemer i organisasjonen. Behovet er større og 0,5 mill. kroner føres opp årlig til dekning av behov utover budsjettert. 3. Bevilgningen til hardware i IKT avdelingen er økt med 1 mill. kroner i budsjettforslaget, slik at årlig bevilgning er oppe i 3 mill. kroner. Maskinparken er stor, og det er nødvendig å ha tidsmessig utstyr for å sikre stabil drift og ha beredskap hvis kriser inntreffer. Det er behov for ytterligere økning av årlig bevilgningen med 0,5 mill. kroner. 4. Det er ønskelig å utvide prosjektet videre, samt ha midler til å dekke driftskostnader innenfor prosjektet. Årlig bevilgning bør derfor heves med 0,3 mill. kroner. 5. Det er behov for å vurdere alternativer til nåværende sak/arkivsystem. En nærmere vurdering med kravspesifikasjon er omfattende, og vil koste 0,4 mill. kroner. En slik analyse vil gi grunnlag for å si hva et nytt system vil koste. 6. Printkonsept innebærer at alle utskrifter kan styres til alle printere i nettverket, og at print kun skal tas ut med en kode. Dette skaper mer sikker dokumenthåndtering, reduserer antall utskrifter som ikke benyttes, og gir en mer fleksibel løsning enn vi har i dag. Systemet er igangsatt som et prøveprosjekt, men det er ønskelig å rulle det ut i hele organisasjonen. Beløpet som er ført opp vil sannsynligvis bli tjent inn igjen på sikt, men det vil kreve noe tid, og tiltaket er derfor ikke tatt inn i budsjettforslaget. 7. Elektronisk handel er fremtidens måte å handle på. Skedsmo kommune er i gang og har som mål at 10% av det vi handler inn skal gå via e-handel i Dagens løsning baserer seg på ordresystem fra DIFI kalt Eordre. I et innkjøpssystem er bestilling og etterbehandling integrert i ett system som er enklere og mer brukervennlig. Det gjør at det er mer motiverende å benytte e-handel og mer effektivt for organisasjonen. Det er ikke funnet plass for kjøp av systemet i forslaget, men rådmannen mener det bør prioriteres blant tiltakene utenfor rammen. Kommentarer vedrørende investeringstiltakene: 1. På Stav skole er det i 2013 blitt gjennomført noen ombygginger for å tilpasse romløsningen til tradisjonell klasseromsundervisning. Det gjenstår noen arealer som det ikke er funnet rom for innenfor ordinære driftsrammer. Ferdigstilling av arealrevisjonen er anslått til 3 mill. kroner. 2. Skedsmo rådhus har svært åpne og tilgjengelige arealer, og de sikkerhetsmessige utfordringer dette gir er til vurdering. Fysiske sikringstiltak som er til vurdering vil utløse et investeringsbehov på ca 1 mill. kroner. 3. Vedlikeholdsetterslepet på svømmehallene er omfattende. Bygningsmessige og vannbehandlingstekniske utbedringstiltak er påkrevd. 4. Bygging av lavterskelboliger, Hardbrukshus, er omtalt som et prioritert tiltak i kommunens boligsosiale handlingsplan. Finansieringen av tiltaket forutsetter at det frigis investeringsmidler ved salg av eksisterende boliger til leietakere som kvalifiserer til startlån. Det har vist seg vanskelig å oppnå tilfredsstillende finansiering med denne modellen. Etablering av hardbrukshus og ev andre boligsosiale tiltak vil bli behandlet ved revisjon av boligpolitisk handlingsplan i ,6. Elevtallsveksten i Lillestrøm tilsier at det i perioden er behov for en utvidelse av Volla og Vigernes skoler. Omfanget av utbyggingsbehovet er foreløpig estimert til ca 50 mill. ÅB OG HP Side 55

13 kroner på hver skole. Det er ikke funnet rom for en slik utbygging i HP perioden, og det foreslås at veksten håndteres ved at det etableres paviljongløsninger. 7,8. Det er HP perioden behov for å utvide barnehagekapasiteten på Strømmen og i Lillestrøm. Det vurderes konkret en utvidelse av Strømmen barnehage og Lillestrøm barnehage. Det er ikke avsatt midler til disse tiltakene i perioden, men nødvendige skritt med tanke på å realisere utbygging vil bli foretatt. Herunder omregulering av tomter. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anslå investeringsbehov eller nærmere angi tidspunkt for når behovene bør realiseres. 9. I forlengelsen av omsorgsboligprosjektet i Kjerulfsgate er det forutsatt en videre utbygging av LIBOS. Det er bevilget 1 mill. kroner til å starte opp planleggingen av LIBOS- trinn 2 i Det er ikke lagt inn investeringsmidler i HP perioden til videre utbygging av LIBOS, og det tas sikte på at forstudien som skal gjennomføres i 2014 vil gi svar på innretning og omfang av videre utbyggingsbehov. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anslå investeringsbehov eller nærmere angi tidspunkt for når prosjektet bør realiseres. S-7 AKTIVITETER INNENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED LAVEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Drift 1 Redusert drift (uspesifisert) 1,0 1,0 1,0 1,0 2 Redusert bemanning (uspes.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3 4 Investering 1 2 Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer: Reduksjon på driftspostene vil kunne skje på poster for konsulentkjøp, velferdsordninger og ved mindre reduksjoner på ordinære driftsposter. Muligheten er begrenset fordi de fleste driftspostene er bundet opp til funksjoner som hele kommuneorganisasjonen er avhengig av for å fungere eller det er driftsposter som er bundet opp til inngåtte avtaler. Reduksjon på lønnsposter vil gjennomføres der det til enhver tid er mulig og gjennomførbart. Frihetsgrader som følge av vakanser i stillinger og muligheter for å redusere standard på funksjonen med minst mulig konsekvenser blir vektlagt. Side 56 ÅB OG HP

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2015-2018 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev.

Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. Til Styreleder Interkommunale selskaper i Follo utarbeidelse av forslag til økonomiplan 2015-2018 forventningsbrev. 1. Innledning Interkommunale virksomheter skal som tidligere år følge felles opplegg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øystein Hagerup Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/170 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 BUDSJETT 2015 - SENTRALADMINISTRASJONEN Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy formannskap

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 10/1686-1 Arkivnr.: 145 M41 &42 Saksbehandler: Knut E. Hole, leder teknisk drift. HARESTUA RENSEANLEGG Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Bygging av nytt renseanlegg på Harestua iverksettes.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN

03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 03/11 REPRESENTANTSK APSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 SAMT ØKONOMIPLAN 2011-2014 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram

Saksutskrift. Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksutskrift Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/01620-1 Saksbehandler Emil Schmidt Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 14.06.2017 38/17 Formannskapets behandling

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /09 LGI Kommunestyret /09 LGI KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 007/09 LGI Kommunestyret 05.02.2009 006/09 LGI Saksansv. : Oddbjørn Vassli Arkiv: K1-056 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011

Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 Dato: 5. oktober 2010 /10 Konsekvenser av foreslått budsjettramme for Bystyrets organer 2011 RKR BYST-1210-200804170-31 Hva saken gjelder: Forretningsutvalget behandlet sak om budsjett for bystyrets organer

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2011/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2011/1653-16 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 10.11.2011 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 22.11.2011 101/11 Kommunestyret 13.12.2011

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester

Digitale tjenester i Sørum kommune. Eksempler på digitale tjenester Digitale tjenester i Sørum kommune Eksempler på digitale tjenester Innbyggere i Sørum kommune Våre innbyggere Eier eiendommer i Sørum kommune Søker på kommunale tjenester Mottar vedtak og dokumenter fra

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene

Handlingsprogram med økonomiplan , drøftingsnotat til utvalgene Ås kommune Økonomiavdelingen Notat Til Formannskapet; Hovedutvalg for helse og sosial; Hovedutvalg for oppvekst og kultur; Hovedutvalg for teknikk og miljø; AMU Arbeidsmiljøutvalget; Ås eldreråd og Kommunalt

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling Rapport fra prosjektgruppa datert tas til etterretning. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2009/810-16 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Ny svømmehall / flerbrukshall på Jøa Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 17.03.2014 kl. 14:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 58/14 NEDRE ROMERIKE BRANN- OG REDNINGSVESEN (NRBR) - BUDSJETTENDRING

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter.

VEDTAKSPROTOKOLL. Av 5 medlemmer møtte 4 medregnet møtende vararepresentanter. EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede 30.11.2012/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Heggin III Møtedato: 28.11.2012 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anne Grete

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen

MØTEPROTOKOLL. Helse, sosial- og omsorg. Liv Kari Johansen Bodil Stormo Bjørn Andor Hanssen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 MØTEPROTOKOLL Helse, sosial- og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Orientering om Omstillingsprosjektet

Orientering om Omstillingsprosjektet Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer