SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN"

Transkript

1 SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP

2 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling, miljøvern, SNR E. Organisasjon, personal, lønn, IT og informasjon F. Eiendomsavdelingen G. Eksterne tjenester H. Revisjon S-1 ØKONOMIPLAN Budsjett SUM LØNN SUM DRIFTSUTG SUM DRIFTSINNT SUM UTG./ INNT Herav E-skattefinansiert drift SUM INVESTERING Herav E-skattefinansiert inv Pris- og lønnsnivå pr 1. januar (Beløp i 1000 kr) Endringer i aktiviteten/planer for årsbudsjett og handlingsprogram Sentraladministrasjonen har innarbeidet sin andel av kutt som følge av lavt lønnsoppgjør, utgjør 0,48 mill. kroner. Sentraladministrasjonen har innarbeidet sin andel av kutt på innsparing sykepenge- refusjon, utgjør 0,67 mill. kroner. Rammen er redusert med 1,585 mill. kroner som var engangsbevilgninger i 2013 (etablering av demokratiportal og web-tv kommunestyremøter, 1 stilling lønningsavdelingen og diverse materiell organisasjons- og personalavdelingen). Innføring av fullelektroniske politiske møter er beregnet å gi en innsparing på kr grunnet mindre utgifter til kopiering og kjøp av budtjenester. I beløpet er det tatt hensyn til abonnementsutgifter i forbindelse med politikernes bruk av Ipad i møter. Det er satt av kr til utgifter i forbindelse med ordførers egne seminar. Iht. vedtak i ÅB og HP er helårseffekt av effektiviseringsgevinst som følge av at Nittedal kommune har kommet med i kemnersamarbeidet innarbeidet med kr Helårseffekt av innføring av lokal drift av kommunal fakturering har medført at kostnader til trykking og porto for kommunens fakturaer belastes regnskapsavdelingen med / ekstra som dekkes inn av tilsvarende besparelser på IT-avdelingen og fellestjenesten. Miljøkonsulentstilling med tilhørende midler er flyttet til teknisk sektor, utgjør 1,256 mill. kroner. Helårseffekt av internasjonal koordinator er lagt inn. Dette er en prosjektstilling vedtatt frem til 31. juli 2015, men i rådmannens forslag forskjøvet til å gjelde hele året 2014 og Stillingen er tatt ut i budsjettet fra Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til e-handelsstilling og programvare fra Da bortfaller DIFI-støtte for det interkommunale ehandelsprosjektet som i år og neste år medfører at vi har ca. 1/3 stilling til disposisjon. ÅB OG HP Side 45

3 Det er lagt inn 0,5 mill. kroner til PNM-avdelingen i 2015, og ytterligere 1,0 mill. kroner i 2015 (næringsdelen) for å sørge for driftsstøtte til næringsorganisasjoner i kommunen. Det er lagt inn 1,8 mill. kroner til Microsoft lisensavtaler, total Office og corecall alle ansatte. Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til utskifting av hardware i kommunen (IT-avdelingen). Det er lagt inn 1,0 mill. kroner til utvikling av WEB og portal. Det er lagt inn 5 mnd drift av ny Bråtejordet skole i 2014 med til sammen kr 1,6 mill. kroner, og helårseffekt er innarbeidet fra Eiendomsavdelingen har fått 0,9 mill. kroner til drift av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter fra høsten Helårseffekt er innarbeidet fra Det er lagt inn 2,5 mill. kroner for å kompensere for ekstrautgifter for SKB i forbindelse med kjøp av erstatningsboliger etter riving av boliger/ velferdslokaler i Kjerulfsgt. Eiendomsavdelingen har fått tilført 0,1 mill. kroner i 2014 for 1 mnd drift av nye Slorahallen på Strømmen, og helårseffekt er innarbeidet fra Eiendomsavdelingen har fått tilført 2,0 mill. kroner for leie av lokaler. Eiendomsavdelingen har fått tilført 0,7 mill. kroner som kompensasjon for bortfall av leieinntekter i Kirkegata når revisjonen flytter ut. Det er lagt inn helårseffekt av drift av omsorgsboliger på Husebyjordet. SKB får tilført 1,0 mill. kroner årlig til drift av boligene. Rådmannen foreslår å omdisponere fond på 13,3 mill kroner og anvende dem til ekstraordinært vedlikehold i Bevilgningen vil bli brukt til å dekke tiltak for å ivareta branntekniske krav, utbedring av tak og nødvendige utbedringer i svømmehaller. Det er lagt inn 1 mill. kroner i 2014 til forprosjektering av/romprogram for utvidelse av LIBOS (e-skattemidler). Det er lagt inn 0,4 mill. kroner som økt driftstilskudd til Romerike revisjon utover inflasjonsjustering iht. innstilling fra kontrollutvalget. Overformynderiet ble statliggjort og overført til fylkesmannen fra Rammen er redusert med 0,425 mill. kroner. Det har vært en del oppfølgingsoppgaver vedrørende arkivering o.l. etter dette, men det forutsettes at det i 2014 bare vil være minimal kommunal aktivitet for overformynderiets oppgaver. Investeringer Tabellen nedenfor viser investeringene som er innarbeidet i ÅB/HP-perioden. Investeringer i HP-perioden Div. investeringer i eiendomsavdelingen Fiberoptisk plan Enøk-tiltak Utfasing av gamle oljefyrer Ny skole Bråtejordet Ny barnehage Bråtejordet Vei - Bråtejordet Vann - Bråtejordet Ombygging Stalsberg skole Bofellesskap Solbakken Parkering Oms boliger Skedsmokorset Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter Sum investeringer i ÅB/HP-perioden (Beløp i hele 1000 kr) 1706 Utfasing av oljefyrer Det er satt av totalt 14 mill. kroner til dette prosjektet, fordelt med 4 mill. kroner i 2013 og 10 mill. kroner i Side 46 ÅB OG HP

4 Hele Bråtejordet prosjektet 2068, 2071, 2074 og 2075 I forrige HP ble det lagt inn 445,5 mill. kroner brutto og 348 mill. kroner netto til dette prosjektet. Det var forutsatt at kommunen skulle forskuttere 97,5 mill. kroner for vei og vann/avløp. Beløpet skulle refunderes av fylkeskommunen og den private utbygger av området. Refusjonsbeløpet er nå redusert til 29 mill. kroner. Fylkeskommunen skal dekke 1/3 av kostnadene for veien (utgjør 22 mill. kroner), men Skedsmo kommune skal forskuttere hele veikostnaden eks. mva frem til år Etter forhandlinger med grunneier om tomtekostnad, er refusjonskravet til grunneier for veien falt bort. Refusjon fra privat utbygger er beregnet til 6,0 mill. kroner for vann/avløp. I forhold til forrige HP er budsjettet for barnehagen økt med 40,5 mill. kroner, og ombygging av skolene på Strømmen (Sagdalen, Frydenlund og Stalsberg), er økt med 22 mill. kroner. Bruttoutgiftene til vann/avløp er blitt mindre enn opprinnelig budsjettert. Utgiftene til veien er blitt noe lavere enn opprinnelig budsjettert, og i tillegg skal kommunen betale veikostnaden uten mva (fylkeskommunen krever inn momskompensasjon). Økningen på skolebygget skyldes at det er lagt inn ½ stilling som prosjektleder frikjøpt fra teknisk sektor. Hele budsjettet for prosjektet kan oppsummeres slik: ÅB/HP ÅB/HP Tomt inkl. omkostninger 20,00 7,60 Skole 235,00 236,00 Vei 90,00 66,00 Vann/ avløp 24,00 13,00 Barnehage 54,50 95,00 Ombygging skoler 10,20 32,20 Prosjektkostnader 2011, ,80 0,00 Uforutsett/reserve eks. skole 0,00 4,20 Sum bruttoutgift 445,50 454,00 Ref fra fylkeskommunen - 25,00-22,00 Ref fra utbygger - 72,50-6,00 Sum netto utgift 348,00 426,00 5. Ny barnehage - Bråtejordet Bygging av barnehagen ble lagt inn i ÅB/HP med en investeringsramme på 53 mill. kroner (indeksregulert til 54,5 mill. kroner i budsjettrundskrivet for 2014). Barnehagen ble opprinnelig planlagt for 95 barn som erstatning for paviljongbarnehagen på Stalsberg. I ÅB/HP er det lagt til grunn for videre prosjektering at barnehagen bygges med 144 plasser. Det ble ikke foretatt noen justering av investeringsrammen på tross av denne endringen. Den gjennomførte anbudskonkurransen tilsier at investeringsrammen må utvides til 95 mill. kroner. Det er lagt inn 92 mill. kroner i 2014 og 2015, det er allerede budsjettert 3 mill. kroner i Ombygging Stalsberg/ Sagdalen/ Frydenlund skoler Det er i ÅB/HP lagt inn 10,0 mill. kroner til ombygging av Stalsberg skole (indeksregulert til 10,2 i budsjettrundskrivet for 2014). Ved åpning av ny skole på Bråtejordet høsten 2014, vil Stalsberg skole bli en del av Sagdalen skole. Det er nødvendig med justeringer av arealer og tilpasninger av eksisterende skole for at dette skal bli optimalt for ny skoledrift. I tillegg er det behov for å øke kapasiteten ved Frydenlund skole, fra 40 til 56 elever, noe som krever en mer omfattende ombygging. Den samlede kostnaden for prosjektet er kalkulert til 32,2 mill. kroner, og rammen må justeres opp med 22 mill. kroner. ÅB OG HP Side 47

5 10. Omsorgsboliger Husebyjordet parkering Rådmannen har foreslått at kommunen kjøper parkeringsplasser i parkeringskjeller i nytt bygg under oppføring på Husebyjordet. Kostnadene er 10 mill. kroner for 36 plasser. Saken skal behandles i kommunestyret 6. november i sak 2013/ Omsorgsboliger Kjerulfsgt. Kommunestyret vedtok i KS-sak 2012/199 utbygging, fase 1 av LIBOS-området. Det er i ÅB/HP perioden lagt inn 330 mill. kroner til dette prosjektet. Prosjektet omfatter 86 omsorgsboliger og et aktivitetssenter. Aktivitetssenteret skal betjene beboerne i omsorgsbygget og andre innbyggere. Prosjektet skal stå ferdig høsten Det legges frem egen sak i kommunestyret 6. november 2013 med forslag om å bevilge 50 mill. kroner allerede i 2013, sak 2013/121. Investeringer i SKB I budsjettbehandlingen for 2012 og 2013 har kommunestyret vedtatt at SKB kan ta opp lån på til sammen 33 mill. kroner til kjøp og ombygging av boliger. I budsjettgrunnlaget ble det lagt fram en oversikt over hvilke boliger som skulle rehabiliteres. Det er blitt en del endringer i dette, både i kostnader og hvilke boliger SKB ønsker å rehabilitere. Et eksempel: SKB hadde foreslått å bruke 4 mill. kroner til total ombygging/rehabilitering av en bolig i Nesgata. Dette tiltaket utgår på grunn av ny sentrumsplan/omregulering. De fleste prosjektene vil bli utført som tidligere foreslått, men det kan bli en del endringer. Rådmannen foreslår at kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å prioritere tiltak innenfor rammen, og også ta inn nye tiltak som tidligere ikke er nevnt, men som kan bli aktuelle i perioden. Det er ikke snakk om en ny bevilgning, men er kun en omdisponering av tidligere bevilgninger. ÅB 9 S-2.1 MÅL FOR HELE SEKTOREN ÅB 1 Det skal igangsettes arbeid med en informasjons- og kommunikasjonsplan som viser hvordan organisasjonen skal arbeide i forhold til innbyggerne ved at ansattes oppgaver og ansvar blir tydeliggjort. ÅB 2 Det skal være utarbeidet forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplan Denne skal være underlagt formell utleggelse til ettersyn etc. sammen med k-planforslagets øvrige dokumenter. ÅB 3 Nytt system for kommunal fakturering er implementert og i ordinær drift. ÅB 4 10% av innkjøpsvolumet i henhold til DIFI s definisjoner gjøres via e-handel. ÅB 5 Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 6 Som del av arbeidet med å utvikle digitale løsninger, skal det legges til rette for digital forsendelse i sak-/ arkivsystemet ephorte og implementere rutiner i organisasjonen slik at de innbyggerne som ønsker det, kan motta digital post i AltInn. ÅB 7 Vår digitale kanalstrategi videreutvikles slik at Skedsmo kommunes innhold og tjenester fremstår helhetlig og konsistent i våre portaler, sosiale medier og andre løsninger vi er tilstede i. ÅB 8 Arbeidet med Klar språk igangsettes som et inntil to-årig prosjekt, slik at all vår informasjon og kommunikasjon med innbyggere og andre, skjer med et forståelig språk. Etablere boligløsninger tilpasset enkelte brukergruppers boevne for å sikre gode boforhold og trygge bomiljø. ÅB 10 Redusere bygningsmassens klimabelastning gjennom sterkere styring og kontroll av energiforbruket. Side 48 ÅB OG HP

6 Politisk ledelse ÅB 1: Implementere og videreutvikle edagsorden for å gjennomføre fullelektroniske politiske møter. ÅB 2: Medlemskapet i Osloregionens Europakontor skal nyttegjøres ved å søke løsninger på utfordringer, for eksempel på områder som helse, eldreomsorg, klima og miljø. Dette gjøres gjennom å delta i prosjekter og samarbeide med andre kommuner/regioner med de samme utfordringene. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Administrativ ledelse (rådmannskontoret) HP 1 Det gjennomføres omstillinger, effektivisering og prioriteringer i kommunen, slik at det skapes handlingsrom i årsbudsjettene. ÅB 1 Bevilgninger til driftsbudsjettet prioriteres for å levere vedtatte tjenester med forventet kvalitet innenfor en realistisk økonomisk ramme. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Økonomiavdelingen HP 1 Alle overordnede rutiner på økonomiområdet er definert og samlet i et enhetlig dokument som vedlegg til økonomireglementet. HP 2 Rutiner og systemer for økonomisk internkontroll på tvers av sektorene og fagområdene er etablert og dokumentert. HP 3 E-handel er den fremtidige måten å gjennomføre innkjøp på i Skedsmo kommune. HP 4 Rentebetingelsene for kommunens låneportefølje skal samlet ligge +/- 1% i forhold til markedsrente samtidig som tilstrekkelig forutsigbarhet ivaretas. HP 5 Skatteinnfordringen i Skedsmo kommune skal være blant de tre beste i Akershus. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 ÅB 5 ÅB 6 ÅB 7 Nytt system for kommunal fakturering er implementert og i ordinær drift. Alle aktuelle rutiner for regnskapsfunksjonen er tilgjengelig på internett. Rutiner for økonomisk internkontroll i organisasjonen er dokumentert og gjort kjent. 10% av innkjøpsvolumet i henhold til DIFI s definisjoner gjøres via e-handel. Dataprogram for Konkurransegjennomføring (KGV-verktøy) og avtaleforvaltning (AFV-verktøy) er tatt i bruk, og systemet er integrert mot Ephorte. Mottak av elektroniske fakturaer er etablert for kommunens leverandører der det er en rammeavtale mellom kommunen og leverandøren. Målet for 2014 er at 50 % av samlet antall fakturaer mottas elektronisk. Skedsmo kemnerkontor skal innarbeide arbeidsgiverkontroll for Aurskog Høland på en god måte i organisasjonen. ÅB OG HP Side 49

7 SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Plan, næring, miljøavdelingen, SNR Plan og næring HP 1 Det leveres bidrag til revidert kommuneplan som sammen med planens øvrige dokumenter behandles og legges frem for kommunestyret til egengodkjenning. HP 2 Kommunens samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 om videre urbanisering og næringsetableringer i byen konsolideres og forsterkes innsatsmessig. Erfaringer, kunnskap og samarbeidsprosesser etablert gjennom STRAKKS søkes utnyttet videre i denne sammenheng. ÅB 1 Det skal være utarbeidet forslag til revidert samfunnsdel til kommuneplan Denne skal være underlagt formell utleggelse til ettersyn etc. sammen med k-planforslagets øvrige dokumenter. ÅB 2 Deltagelsen i plansamarbeidet Oslo/Akershus skal ha gitt betydelig gjennomslag på regionalt og statlig nivå for Skedsmo kommunes mål og strategier for by- og regionutviklingen. Miljø, inkludert vassdragforvaltning HP 1 Interkommunalt vannbruksplanarbeid skal videreføres innen Vannområde Leira Nitelva, for å sikre at vannkvaliteten i vassdragene er i tråd med god økologisk og kjemisk tilstand innen 2021 for de to vassdragene (EUs vannrammedirektiv). HP 2 Data om viktige naturtyper og biologisk mangfold i kommunen skal oppdateres. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 Plan for vern av raviner og skjøtselsplan for Leirelvområdet skal være ferdigstilt. Tiltak for bedring av vannkvaliteten i Leira og Nitelva gjennomføres i tråd med tiltaksanalysene og Hovedplan avløp, samt tiltaksstrategien for landbruk. Informasjon om miljøstatus for Skedsmo skal gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Organisasjon, personal, lønn, informasjon og IT avdelingen HP 1 Mål for Web/portal, IKT og Fellestjenesten: Nye digitale tjenester skal utvikles slik at den tilrettelegger for størst mulig selvbetjening for våre brukere. Dette innebærer å tilrettelegge for fullelektronisk saksgang ved hjelp av ID-porten, bruk av kommunens sak-/ arkivløsning og sikker, digital post. Slik kan vi tilby mer effektive og mer brukervennlige løsninger mot innbyggerne samtidig som det avlaster interne ressurser. Side 50 ÅB OG HP

8 12020 Informasjon: ÅB 1 Det skal igangsettes arbeid med en informasjons- og kommunikasjonsplan som viser hvordan organisasjonen skal arbeide i forhold til innbyggerne ved at ansattes oppgaver og ansvar blir tydeliggjort. ÅB 2 Arbeidet med Klar språk igangsettes som et inntil to-årig prosjekt, slik at all vår informasjon og kommunikasjon med innbyggere og andre, skjer med et forståelig språk. ÅB 3 Det skal utarbeides representasjonsmateriell som skal benyttes i forbindelse med rekruttering og omdømmearbeid, slik at kommunen fremstår på en presentabel måte, i tråd med våre strategier Lønningsavdelingen ÅB 1 Skedsmo kommune skal lage gode rutinebeskrivelser slik at man trygger lønnsprosessen og oppnår rett lønn til rett tid. ÅB 2 Det skal innføres fullelektroniske personalmapper, slik at papirflyten reduseres og kvalitetene på lønnsbilag sikres. ÅB 3 Lønningsavdelingen skal gjennomføre lønnskurs i sektorene for å øke forståelsen for og kvaliteten på lønnsområdet, slik at vi reduserer feilutbetalinger og negativ lønn Organisasjons- og personalavdelingen HP 1 OP skal ha initiert tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og/eller lederkultur slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 1 Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid på personalledelse, utvikling og strategi. ÅB 2 Ha levert et forslag til en hensiktsmessig organisering av IKT ressurser i hele organisasjonen slik at man sikrer helthetlige retningsvalg og løsninger Fellestjenesten ÅB 1 Som del av arbeidet med å utvikle digitale løsninger, skal det legges til rette for digital forsendelse i sak-/ arkivsystemet ephorte og implementere rutiner i organisasjonen slik at de innbyggerne som ønsker det, kan motta digital post i AltInn. ÅB 2 Det skal startes et prosjekt for fullelektroniske elevmapper, slik at elevdokumentasjon kan langtidslagres i elektronisk form i elevmapper senest ved skolestart, august ÅB 3 Det skal gjennom et forprosjekt avklares om løsningen ephorte Sikkert Arkiv kan sikre personsensitive data og dokumentasjon ytterligere, og slik at løsningen kan installeres og implementeres Web og portal ÅB 1 Vår digitale kanalstrategi videreutvikles slik at Skedsmo kommunes innhold og tjenester fremstår helhetlig og konsistent i våre portaler, sosiale medier og andre løsninger vi er tilstede i. ÅB 2 Nøkkelindikatorer (KPIer) skal videreutvikles slik at det blir enkelt å måle gevinst på de digitale selvbetjeningstiltak som blir iverksatt. ÅB 3 Det etableres en felles, retningsgivende metodikk for tjenesteutvikling i innbyggerportalen slik at vi i større grad sikrer at sektorene leverer høy kvalitet på løsningene IKT avdelingen HP Kommunens IKT-infrastruktur skal videreutvikles slik at målene i kommunens digitaliseringsstrategi kan oppfylles. ÅB 1 IT skal tilrettelegge en selvbetjeningsløsning slik at ledere på en enklere måte kan bestille programvare for installasjon og også kontrollere rettigheter og tilganger til datasystemer for sine ansatte. ÅB OG HP Side 51

9 ÅB 2 ÅB 3 ÅB 4 IT skal iverksette et «printkonsept», i første fase for rådhuset og helsebygget, slik at kontroll og sikkerhet samt «grønn forvaltning» av utskriftsparken oppnås. IT skal fase ut gamle telefonitjenester basert på frittstående analoge- og ISDN-linjer og erstatte disse med mobilt bedriftsnett som lettere kan integreres med kommunens moderne telefoniløsninger. IT skal tilrettelegge for bruk av «digital utgående post», i første fase fra sak/arkivløsningen ephorte, slik at kommunen møter lovpålagt krav om digitalt førstevalg for sine innbyggere. Sentrale felleskomponenter som kontakt- og reservasjonsregister skal benyttes i løsningen. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Eiendomsavdelingen HP 1 Klimagassutslippene knyttet til bruk av kommunens bygningsmasse reduseres gjennom videre satsing på energieffektiviserende tiltak basert på en kost-nytte vurdering. HP 2 Eiendomsforvaltningens rolle som støttefunksjon for kommunens primære tjenesteproduksjon utvikles med et sterkere fokus på sluttbrukernes opplevelse av kvalitet. HP 3 Forestå utvikling og salg av kommunale eiendommer på en mest mulig rasjonell måte, som i størst mulig grad ivaretar samfunnsmessige og markedsmessige hensyn. ÅB 1 ÅB 2 ÅB 3 Etablere boligløsninger tilpasset enkelte brukergruppers boevne for å sikre gode boforhold og trygge bomiljø. Redusere bygningsmassens klimabelastning gjennom sterkere styring og kontroll av energiforbruket. Bidra til å heve kvaliteten på kommunens primære tjenesteproduksjon ved å styrke de bygningsrelaterte støttefunksjonene. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Eksterne tjenester ÅB/HP 1 Gi Eldrerådet arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at eldrerådet kan følge med i, og gi sine uttalelser om saker som berører eldre. ÅB/HP 2 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne gis arbeidsmessig støtte og informasjonstilgang slik at Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan følge med i, og gi sine uttalelser om, saker som berører funksjonshemmede. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING Side 52 ÅB OG HP

10 Revisjon Revisjonen skal ivaretas av Romerike revisjon IKS, og målsetningene behandles i styret for denne interkommunale virksomheten, samt i kommunens felles behandling av interkommunale foretak. Programområdet revisjon omfatter den direkte bevilgningen og betaling for styredeltakelse. Målsetningene for programområdet på både kort og lang sikt er: Forholdene er lagt til rette for at revisjonen kan utføre et tilfredsstillende revisjonsarbeid. Revisjonen utfører et arbeid som tilfredsstiller våre ønsker for revisjonsarbeid innenfor de økonomiske rammer vi stiller til rådighet. SUM UTG./ INNT SUM INVESTERING S-3 BEMANNING Politisk ledelse 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Adm ledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Økonomiavdelingen 37,2 42,0 43,0 43,0 43,0 Plan, næring, miljø (PNM) 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Org., personal, lønn, IT,info 59,8 60,0 60,0 59,0 59,0 Eiendomsavdelingen 167,1 177,9 178,9 178,9 178,9 Eksterne tjenester 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revisjon (interkommunal) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUM ÅRSVERK 271,6 289,4 291,4 290,4 290,4 Hovedendringer i bemanningen: Økning i politisk ledelse skyldes at 3 stillinger i politisk sekretariat er flyttet fra organisasjons- og personalavdelingen. Økonomiavdelingen har økt med 4,8 årsverk som følge av innlemmelse av Nittedal kommunes kemnerkontor i kemnerkontoret for Nedre Romerike fra Det er lagt inn 1 stilling i økonomiavdelingen fra 2015 for å øke ressursene til e-handel etter at avslutning av DIFI-støttet interkommunalt prosjekt forventes å miste støtte fra Kommunen har i 2013 og 2014 ca. 1/3 stilling disponibel fra det interkommunale prosjektet. 1 stilling som klima- og miljørådgiver er flyttet fra PNM-avdelingen til teknisk sektor. Endringen i bemanningen i organisasjons- og personalavdelingen fra 2014 skyldes følgende: 3 stillinger er flyttet til politisk ledelse, 1 prosjektstilling som EU- koordinator er lagt inn i 2014 og 2015, ½ stilling advokat er lagt inn (finansiert av teknisk sektor), 1 stilling på arkivet er lagt inn (ubesatt i 2013), 1 stilling på IT-avdelingen er lagt inn. 1 stilling tillittsvalgt er flyttet til eiendomsavdelingen. Resterende er mindre endringer for stillingsandel tillitsvalgte, retrettstillinger og tilbakeføring av langtidssykmeldt medarbeider. Eiendomsavdelingen har fått tilført 10,8 årsverk i 2014: 3,7 årsverk renhold ved Bråtejordet skole, 1 årsverk vaktmester/ fagarbeider ved Bråtejordet skole, 0,5 årsverk vaktmester/ fagarbeider og 1 årsverk renhold ved Slorahallen, 0,8 årsverk renhold ved NAV- Skedsmo, 0,66 årsverk renhold ved omsorgsboligene på Huseby og 0,26 årsverk renhold i forbindelse med arealøkning i rus/psykiatritjenesten, 1 stilling er overført fra organisasjons- og personalavdelingen. Økningen fra 2014 til 2015 er 1 stilling i SKB for å styrke bemanningen innenfor forvaltning av bygningsmassen. Det er ikke lagt inn nye årsverk til ÅB OG HP Side 53

11 drift av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter fra høsten 2015 fordi prosjektet ikke er kommet langt nok i planleggingen til at nøyaktig bemanningsplan er fastsatt. 2,0% lønnsøkning inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift utgjør 3,314 mill. kroner for Sentraladministrasjonen. S-4 UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER I SEKTOREN Sentraladministrasjonen skal sikre enhetlig utvikling og tilstrekkelig kapasitet på felles administrative funksjoner. For å ivareta dette er funksjonene styrket i de to siste årene, og i dette budsjettet har rådmannen prioritert Web (til nye systemer) og IKT (midler til hardware). Det er ønskelig å samle administrative funksjoner i rådhuset. Dette er ikke mulig lenger fordi rådhuset er for lite. En fremtidig utfordring er å øke romkapasiteten på rådhuset eller i et bygg umiddelbart nær rådhuset. Dette budsjettet har imidlertid ikke forslag til en slik løsning, men budsjettet til leie av lokaler er økt med 2 mill kroner fra Viktigste HMS-tiltakene i sektoren: Organisasjons og personalavdelingen initierer tiltak innen organisatorisk struktur, prosesser og kultur (merkantil støtte, enhetsstørrelse, delegeringskultur, god opplæring i IT-systemer, bedre tilpasset informasjon), slik at lederne i kommunen får frigjort tid fra administrativt arbeid til mer tid til HMS-bidragende personalledelse, utvikling og strategi. Ha etablert et helhetlig system for registering og oppfølging av HMS slik at både registrering, dokumentasjon og god oppfølging kvalitetssikres. S-5 KONSEKVENSER FOR ANDRE SEKTORER Oppgavene er overordnet ledelse, koordinering, spisskompetanse på enkeltfunksjoner og drift av fellesfunksjoner som lønn, regnskap, IT, innfordring og arkiv. Høy kvalitet på tjenestene fra sentraladministrasjonen er grunnlag for god tjenesteproduksjon i sektorene. S-6 AKTIVITETER UTENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED HØYEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2014 HP 2015 HP 2016 Drift 1 Støtte til utviklingsprosjekter, Kunnskapsbyen, SNR, Lillestrøm 2020 HP ,0 1,3 1,3 1,3 2 WEB systemutvikling 0,3 0,3 0,3 0,3 3 Utskifting hardware, IKT 0,5 0,5 0,5 0,5 4 Papirløse politikere utvidelse driftskostnader 0,3 0,3 0,3 0,3 5 Kravspesifikasjon nytt saksbehandlersystem 0,4 0,4 0,4 0,4 og elektronisk arkiv 6 Printkonsept og drift 1,0 0,3 0,3 0,3 7 Nytt innkjøpssystem for fullelektronisk handel 0 2, Styrke bygningsvedlikehold 6,0 6,0 6,0 6,0 Investering 1 Arealrevisjon Stav skole 3,0 2 Sikringstiltak Rådhuset 1,0 3 Rehabilitering svømmebasseng 10,0 10,0 10,0 10,0 4 Hardbruksboliger 5 Utvidelse Vigernes skole 25,0 25,0 Side 54 ÅB OG HP

12 6 Utvidelse Volla Skole 25,0 25,0 7 Utvidelse Strømmen barnehage 8 Utvidelse Lillestrøm barnehage 9 LIBOS trinn 2 Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer vedrørende driftstiltakene: 1. Budsjettet har midler til den årlige grunnkontingenten, men ikke midler til prosjektstøtte. Organisasjonene trenger prosjektstøtte for å gjennomføre utviklingsprosjekter. 2. I budsjettet er det lagt inn 1 mill. kroner årlig for å utvikle og tilpasse nye systemer i organisasjonen. Behovet er større og 0,5 mill. kroner føres opp årlig til dekning av behov utover budsjettert. 3. Bevilgningen til hardware i IKT avdelingen er økt med 1 mill. kroner i budsjettforslaget, slik at årlig bevilgning er oppe i 3 mill. kroner. Maskinparken er stor, og det er nødvendig å ha tidsmessig utstyr for å sikre stabil drift og ha beredskap hvis kriser inntreffer. Det er behov for ytterligere økning av årlig bevilgningen med 0,5 mill. kroner. 4. Det er ønskelig å utvide prosjektet videre, samt ha midler til å dekke driftskostnader innenfor prosjektet. Årlig bevilgning bør derfor heves med 0,3 mill. kroner. 5. Det er behov for å vurdere alternativer til nåværende sak/arkivsystem. En nærmere vurdering med kravspesifikasjon er omfattende, og vil koste 0,4 mill. kroner. En slik analyse vil gi grunnlag for å si hva et nytt system vil koste. 6. Printkonsept innebærer at alle utskrifter kan styres til alle printere i nettverket, og at print kun skal tas ut med en kode. Dette skaper mer sikker dokumenthåndtering, reduserer antall utskrifter som ikke benyttes, og gir en mer fleksibel løsning enn vi har i dag. Systemet er igangsatt som et prøveprosjekt, men det er ønskelig å rulle det ut i hele organisasjonen. Beløpet som er ført opp vil sannsynligvis bli tjent inn igjen på sikt, men det vil kreve noe tid, og tiltaket er derfor ikke tatt inn i budsjettforslaget. 7. Elektronisk handel er fremtidens måte å handle på. Skedsmo kommune er i gang og har som mål at 10% av det vi handler inn skal gå via e-handel i Dagens løsning baserer seg på ordresystem fra DIFI kalt Eordre. I et innkjøpssystem er bestilling og etterbehandling integrert i ett system som er enklere og mer brukervennlig. Det gjør at det er mer motiverende å benytte e-handel og mer effektivt for organisasjonen. Det er ikke funnet plass for kjøp av systemet i forslaget, men rådmannen mener det bør prioriteres blant tiltakene utenfor rammen. Kommentarer vedrørende investeringstiltakene: 1. På Stav skole er det i 2013 blitt gjennomført noen ombygginger for å tilpasse romløsningen til tradisjonell klasseromsundervisning. Det gjenstår noen arealer som det ikke er funnet rom for innenfor ordinære driftsrammer. Ferdigstilling av arealrevisjonen er anslått til 3 mill. kroner. 2. Skedsmo rådhus har svært åpne og tilgjengelige arealer, og de sikkerhetsmessige utfordringer dette gir er til vurdering. Fysiske sikringstiltak som er til vurdering vil utløse et investeringsbehov på ca 1 mill. kroner. 3. Vedlikeholdsetterslepet på svømmehallene er omfattende. Bygningsmessige og vannbehandlingstekniske utbedringstiltak er påkrevd. 4. Bygging av lavterskelboliger, Hardbrukshus, er omtalt som et prioritert tiltak i kommunens boligsosiale handlingsplan. Finansieringen av tiltaket forutsetter at det frigis investeringsmidler ved salg av eksisterende boliger til leietakere som kvalifiserer til startlån. Det har vist seg vanskelig å oppnå tilfredsstillende finansiering med denne modellen. Etablering av hardbrukshus og ev andre boligsosiale tiltak vil bli behandlet ved revisjon av boligpolitisk handlingsplan i ,6. Elevtallsveksten i Lillestrøm tilsier at det i perioden er behov for en utvidelse av Volla og Vigernes skoler. Omfanget av utbyggingsbehovet er foreløpig estimert til ca 50 mill. ÅB OG HP Side 55

13 kroner på hver skole. Det er ikke funnet rom for en slik utbygging i HP perioden, og det foreslås at veksten håndteres ved at det etableres paviljongløsninger. 7,8. Det er HP perioden behov for å utvide barnehagekapasiteten på Strømmen og i Lillestrøm. Det vurderes konkret en utvidelse av Strømmen barnehage og Lillestrøm barnehage. Det er ikke avsatt midler til disse tiltakene i perioden, men nødvendige skritt med tanke på å realisere utbygging vil bli foretatt. Herunder omregulering av tomter. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anslå investeringsbehov eller nærmere angi tidspunkt for når behovene bør realiseres. 9. I forlengelsen av omsorgsboligprosjektet i Kjerulfsgate er det forutsatt en videre utbygging av LIBOS. Det er bevilget 1 mill. kroner til å starte opp planleggingen av LIBOS- trinn 2 i Det er ikke lagt inn investeringsmidler i HP perioden til videre utbygging av LIBOS, og det tas sikte på at forstudien som skal gjennomføres i 2014 vil gi svar på innretning og omfang av videre utbyggingsbehov. Det foreligger ikke noe grunnlag for å anslå investeringsbehov eller nærmere angi tidspunkt for når prosjektet bør realiseres. S-7 AKTIVITETER INNENFOR FASTSATT RAMME I PRIORITERT REKKEFØLGE MED LAVEST PRIORITET (tilsvarende 2% av brutto driftsutgifter): Prioritet Aktivitet ÅB 2014 HP 2015 HP 2016 HP 2017 Drift 1 Redusert drift (uspesifisert) 1,0 1,0 1,0 1,0 2 Redusert bemanning (uspes.) 3,0 3,0 3,0 3,0 3 4 Investering 1 2 Prisnivå pr , netto kr. Kommentarer: Reduksjon på driftspostene vil kunne skje på poster for konsulentkjøp, velferdsordninger og ved mindre reduksjoner på ordinære driftsposter. Muligheten er begrenset fordi de fleste driftspostene er bundet opp til funksjoner som hele kommuneorganisasjonen er avhengig av for å fungere eller det er driftsposter som er bundet opp til inngåtte avtaler. Reduksjon på lønnsposter vil gjennomføres der det til enhver tid er mulig og gjennomførbart. Frihetsgrader som følge av vakanser i stillinger og muligheter for å redusere standard på funksjonen med minst mulig konsekvenser blir vektlagt. Side 56 ÅB OG HP

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN

SENTRALADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN SENTRAL- ADMINISTRASJONEN Side 44 ÅB OG HP 2015-2018 A. SENTRALADMINISTRASJONEN Sektoren omfatter: A. Politisk ledelse B. Administrativ ledelse/ rådmannskontoret C. Økonomiavdelingen D. Planlegging, næringsutvikling

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFREMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/5208 83379/2014 Ragnhild Pedersen, Anders Taxt og Erik Nafstad Årsbudsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Årsberetning 2012 Skedsmo kommune

Årsberetning 2012 Skedsmo kommune Årsberetning 212 Skedsmo kommune Innhold Innhold Side Rådmannens kommentar... 3 Om Skedsmo kommune... 4 Kommunens ledelse... 8 Driftsregnskapet... 9 Investeringsregnskapet... 1 Balanseregnskapet... 11

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123

KULTURSEKTOREN KULTUR- SEKTOREN. Side 123 KULTUR- SEKTOREN Side 123 A. KULTURSEKTOREN Sektoren omfatter: A. Administrasjonen B. Biblioteket C. Kulturvern D. Allmenn kultur E. Park- og idrett F. Fritid og ungdom G. Kommunal kirkeforvaltning S-1

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap

Foto: ETAT FOR UTBYGGING. Byrådsavdeling. finans, eiendom og eierskap Foto: ETAT FOR UTBYGGING Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, EIENDOM OG EIERSKAP Byråd: Liv Røssland (Frp) Kommunaldirektør: Rune Haugsdal 30 har overordnet ansvar

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2010-2013 og Budsjett 2010 29.oktober 2009 INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 3 SAMMENLIKNING MED ANDRE (ASSS)... 7 KOMMUNENS MÅLEKART...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune

Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Formannskapets innstilling Åmot kommune Årsbudsjett Økonomiplan -2018 Formannskapets innstilling Åmot kommune Innhold 1. Rådmannens overordnede betraktninger og kommentarer.... 4 2. Noen sentrale nøkkeltall... 7 3. forslagets profil... 7 3.1.

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD Bråtejordet skole åpnet august 2014 foto: Eiendomsavdelingen FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT EIENDOMSFORVALTNING EIENDOMSSTRATEGI, DRIFT OG VEDLIKEHOLD SKEDSMO KOMMUNE SEPTEMBER 2014 INNHOLD SAMMENDRAG I

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I SKEDSMO KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingens framside sendes: Asle Johansen (leder) Kjell Arne Hagen (nestleder) Lone

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer