OPPRUSTING NOTODDEN SENTRUM ETAPPE I OG II Kort orientering om prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPRUSTING NOTODDEN SENTRUM ETAPPE I OG II Kort orientering om prosjektet"

Transkript

1 Notodden kommune Seksjon for tekniske tjenester OPPRUSTING NOTODDEN SENTRUM ETAPPE I OG II Kort orientering om prosjektet Litt historikk. Gaterommet i Notodden sentrum bar preg av å være nedslitt etter mange års intensiv bruk og manglende vedlikehold. Storgata med brustein i buemønster var opprinnelig laget som nødsarbeid i 30-åra. Gata fungerte som riksveg og seinere europaveg fram til ny omkjøringsveg gjennom Våladalen ble ferdig i Dekket bar derfor sterkt preg av tungtrafikk, stedvis graving og nødreparasjoner. Etter at riksvegtrafikken forsvant ble det gjentatte ganger diskutert forslag om opprusting i sammenheng med kommunale budsjettbehandlinger, men prosjektet ble først prioritert med utførelse av 1.etappe i 1999 / 2000 og 2. etappe i 2002 / Side 1 av 7

2 Planleggingen. Det er tidligere utarbeidet flere reguleringsplaner for Notoden sentrum. Første byplan fra 1920 la hovedstrukturen for byen, mens neste byplan (1952) la føringer for den videre utviklingen. Den siste hele reguleringsplanen for sentrum ble vedtatt i Fra midten av 1980-årene har det vært arbeidet med flere typer planforarbeider: Ideplaner, forprosjekter og arkitektkonkurranser. På bakgrunn av disse ble så ny reguleringsplan for nedre sentrum utarbeidet og vedtatt i Denne dekket utbyggingen i 1. etappe. Deretter fulgte detaljplanlegging av 1. etappe og reguleringsarbeidet for øvre sentrum med 2. etappe. Til slutt ble 2. etappe detaljplanlagt, inkludert hele torgområdet. Målsettingen fra forarbeidene var at Storgata skulle framstå som en miljøgate med såkalt sildregatefunksjon hvor de kjørende skulle kjøre på de gåendes premisser. Politisk behandling. Teknisk utvalg har stått sentralt i planbehandlingene. Etter reguleringsplanvedtakene har Teknisk utvalg behandlet selve byggeplan for gaterommene. Her har det vært valgt dekketyper og gateprofil, samt gatebelysning og annen detaljering. Formannskapet vedtok i februar 1999 at det i 1. etappe skulle legges gatevarme i fortausarealene og kjørebanen langs Storgata og Polbakken med fjernvarme fra Becromal. Dette er videreført i omtrent hele området omfattet av 2. etappe. Bruk av fjernvarme bygger på en avtale mellom Notodden kommune og fjernvarmeselskapet Thermokraft AS. Medvirkning. Under de offisielle høringene på ide-planer, reguleringsplaner og detaljplaner har det også vært orientert i pressen, og det har vært holdt åpne møter. Notodden i Sentrum AS, Notodden gårdeierforening, Politiet, Nettbuss og Fellessenteret (funksjonshemmede) har vært sentrale og positive medspillere under utførelsen av anlegget og deltatt på faste møter underveis. Fylkeskommunen har bidratt økonomisk med stedsutviklingsmidler til prosjektet. Utbyggingen. I første etappe ble det vedtatt å opparbeide et av de mest sentrale områdene i sentrum med nedre del av Storgata, A. Vinjesgate og Birkelandsgate ( Polbakken ). Andre etappe har tatt for seg resten av rettstrekket videre oppover i Storgata, samt Oscar Nissens gate, Torvbakken, Teaterplassen og nedre del av Torget. Anleggsarbeidene for første etappe startet straks etter Bluesfestivalen i 1999 og var ferdig som forutsatt til neste festival i Andre etappe ble påbegynt høsten 2002, og ferdigstilles i disse dager. De tekniske anleggene har til dels vært omfattende med utskifting av hele gateprofilet med samtlige va-ledninger, nye kabelanlegg, omfattende gatevarmesystem og mye tilpasninger til eksisterende bygninger og tilstøtende berørte områder. Dette har nødvendigvis ført til dårlig tilgjengelighet i lengre perioder, og det har vært en merkbar svikt i omsetningen for de tilstøtende forretningene i anleggsperioden. Når anlegget etter hvert har blitt ferdig har omsetningen nærmet seg normalnivå igjen, og det har også dukket opp nye cafeer og klesforreninger. Det har vært en grundig drøfting når det gjelder den tekniske oppbyggingen av gaterommet. Det er spesielt lagt vekt på det funksjonelle med solid materialbruk for senere å unngå oppgraving/reparasjon av vann- og avløpssystemer og øvrige tekniske anlegg samt et gatedekke som tåler bruk. Kabeletatene har vært viktige samarbeidsparter i planleggingen. Side 2 av 7

3 Opparbeidelsen av bygulvet følger et kvalitetshierarki hvor kvaliteten følger rommenes status i bybildet. Høyeste kvalitet har Torget som er belagt med granittheller. Deretter kommer arealene i selve Storgata hvor kjørearealene er belagt med brustein i buemønster (som tidligere), og med fortauene i rødaktig betongstein. Sidegatene har så en mer nøktern utforming med asfalt i kjørebanen og grå betongstein på fortauene. Den oppgravde brosteinen er brukt om igjen sammen med innslag av ny brostein. I skille mellom kjørebaner og fortau er det brukt kantstein av granitt. Alle fortauene har fått kjøresterk betongstein. De mindre plassene har fått hver sin individuelle utforming ut fra stedenes egenart, og ønsket om å framheve plassene som spesielle punkter i bybildet. Anlegget omfatter også nye gatemøbler og noen nye trær. Gatevarmen føres i en fjernvarmeledning fra Becromal og fram til en undersentral i kjelleren i DnB-bygget. Derfra overføres varmen via en varmeveksler til det kommunale sekundærnettet som er bygget for oppvarming av gatearealene. Gårdeierne koster sin del av anleggsutgiftene til varmeanlegget i fortausarealene inn mot gårdene samt energiutgiften til oppvarmingen av samme areal. Kommunen koster oppvarming av kjøreområdene samt deler av fortausområdene. Gatevarmen skal styres automatisk gjennom en fuktighetsføler og en temperaturføler for å minimalisere energiforbruket. Fjernvarmeselskapet Thermokraft AS eier primærnettet, mens kommunen eier sekundærnettet i gaterommet som en del av gata. Etappe III Det er ennå ikke valgt hvilket område en mulig neste etappe skal innbefatte, eller noen tidsplan for denne. Saken vil først komme opp i økonomiplansammenheng denne våren. Planlegging og utbygging av 1. og 2. etappe Byggherre: Konsulent: Entreprenør: Notodden kommune v/ Seksjon for Tekniske Tjenester Prosjektgruppe: Prosjektleder Sondre Tveiten Byggeleder Oddvar Opsahl Arkitekt Harald Sandvik Landskapsarkitekt Frøydis Hagene Skoje Interconsult ASA, Skien Prosjektleder Gisle Halvorsen Landskapsarkitekt Rune Skarstein, avd. Fredrikstad Trafikk & Anlegg AS, Skien Prosjektansvarlig Kjell Ytterbø Anleggsansvarlig Hans Petter Ytterbø Underentreprenører: Stein Anlegg AS,Lillestrøm, -belegningsstein NVS Torhauggruppen AS, Oslo, -gatevarme Lemminkæinen AS, Akkerhaugen -asfalt Notodden Energi AS, Notodden -kabelanlegg/gatelys Side 3 av 7

4 Økonomi. Kalkulerte kostnader (endelig regnskap for 2. etappe foreligger ikke pr. dato): 1. etappe: 2. etappe: Totalt: Vannverk - nytt ledningsnett 0,9 MNOK 2,25 MNOK 3,15 MNOK Avløpsnettet - nytt ledningsnett 5,0 MNOK 2,95 MNOK 7,95 MNOK Gatevarme - sekundærnett/sentral 1,8 MNOK 1,3 MNOK 3,1 MNOK Veger/plasser inkl. gatelys og skilt 10,6 MNOK 11,8 MNOK 22,4 MNOK Sum anleggskostnader: 18,2 MNOK 18,5 MNOK 36,7 MNOK Finansiering: 1. etappe: 2. etappe: Totalt: Fylkeskommunen -tilskudd miljøgate 0,9 MNOK 1,0 MNOK 1,9 MNOK Gårdeierne - andel vann/avløpsanlegg 0,8 MNOK 0,4 MNOK 1,2 MNOK Gårdeierne - andel gatevarme i fortau 0,2 MNOK 0,3 MNOK 0,5 MNOK Kabeletatene - ref. kabel/fjernvarme 0,2 MNOK 0,5 MNOK 0,7 MNOK Kommunen - lån/egenkapital 16,1 MNOK 16,3 MNOK 32,4 MNOK Sum finanisering: 18,2 MNOK 18,5 MNOK 36,7 MNOK Tekniske data/nøkkeltall: Opparbeid totalt gateareal: 1. etappe: m2 2. etappe: m2 Totalt: m2 Gjennomsnittlig totalkostnad gateareal: kr pr. m2 Ved en gatebredde på 12,5m: kr pr. lengdemeter gate (inkl. planl., VA-system, gatevarme, gatelys og merverdiavg.). Gatedekket: Selve gatelegemet (vegdelen) eksklusiv VA og gatevarme: kr pr. m2 Ved gatebredde på 12,5 m: kr pr. lengdemeter gate Gatevarme: Gatevarmeareal: 1. etp: m2 2.etp: m2 Tot: m2 (gårdeieres andel m2) Gjennomsnittspris gatevarme ekskl. asfalt: kr. 330 pr. m2 (+ kostnad asfalt under/over rør ) Energikostnad pr. år: ( kwh/m2): kr pr. m2 Effektbehov: 250 W/m2 x m2 = 2,4 MW (2.400 kw) Vann- og avløpsnettet: Utskiftet hovedledninger (grøft): 1. etappe: 480 m (650m inkl. ved Rema1000) 2. etappe: 400 m Tot. 880 m (1150m inkl. ved Rema1000) Enhetspris va-ledninger (grøft, kummer, rør) kr pr. løpemeter grøft Teknisk oppbygging: Gatelegemet er bygget opp med et forsterkningslag og avrettingslag av knust fjell og 3 lag asfalt. Som eksempel kan nevnes at i kjørebanedelen i Storgata, hvor det er lagt både gatevarmerør og brostein, er det først masseutskiftet ned til ca. 80 cm under ferdig dekke. Skissen viser hvordan gateprofilet er bygget opp. Side 4 av 7

5 Før / under / etter anleggsutførelsen. Nedenfor stående bilder er et forsøk på å vise Storgata før, under og etter anleggsperioden. Bildene taler naturligvis for seg selv. Gatevarme Nye vann- og avløpsledninger Ferdig anlegg 1.etappe Side 5 av 7

6 OSCAR NISSENS GATE - FØR OG ETTER 4 trær skal plantes på torvplassen våren 2004 Side 6 av 7

7 Side 7 av 7

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM...

UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM... ... 2 UNIVERSELL UTFORMING I SENTRUM FORORD INNHOLD... Universell utforming i sentrum gjør våre byer og tettsteder til et attraktivt sted å være. Det bidrar til inkludering

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE

ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Ark.: 611 Lnr.: 3048/10 Arkivsaksnr.: 10/286-4 Saksbehandler: Åge Bakkestuen/Jon Sylte ERVERV AV NÆRINGSTOMT FOR SALG TIL OPPLAND MILJØTEKNIKK AS BJØRNDALSVOLLEN INDUSTRIOMRÅDE Vedlegg: 1. Kart som viser

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 17.12.2013/TOA Møtested: Heggin 3, Kantina Møtedato: 19.12.2013 Tid: 15.00 Eventuelle forfall meldes Tone Åsrud Reime snarest. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.11.2010 66402/2010 2010/16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011 Prioritering av tiltak i parker/ byrom-

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

Prosjektdokument. Anlegg 2017

Prosjektdokument. Anlegg 2017 Prosjektdokument Anlegg 2017 Innhold 1 Mandat... 4 1.1 Mandat... 4 1.2 Økonomi... 4 1.3 Rapportering... 4 1.4 Framdrift - milepæler... 4 1.5 Målsetting... 4 1.6 Prosjektgruppe... 4 1.7 Årsmøtevedtak...

Detaljer

Oppdatert plan. LUK-satsing i Rakkestad 2014

Oppdatert plan. LUK-satsing i Rakkestad 2014 Oppdatert plan LUK-satsing i Rakkestad 2014 1 PLAN FOR LUK-SATSNING 2014 1. Hovedmål Å skape et attraktivt sentrum der mennesker kan oppholde seg, møtes og føle trivsel. Videreutvikle Rakkestad sentrum

Detaljer

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA

Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Årsberetning 2012 Vasetløypene SA Innledning Avslutningen på skisesongen 2011/2012 var preget av svært lite snø før påske og dårlige skiforhold i store deler av løypenettet. I sesongen 2012/2013 har snøforholdene

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008

Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 Rapport universell utforming Gjøvik og Vestre Toten 2006-2008 1 Gjøvik og Vestre Toten Pilotkommuner for Universell Utforming - et samfunn for alle Rapport for pilotkommuneprosjektet i Gjøvik og Vestre

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014

Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Parkeringspolitikk i Hamar kommune Handlingsplan 2014 2017 Vedtatt forslag av formannskapet 20.august 2014 Handlingsplan 2014-2017 Side 1 Innhold Side Forord 4 Sammendrag 5 Del 1 Område i og utenfor sentrum

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007

KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen MOLDE KOMMUNE Plan- og økonomiseksjonen august 1997 Vedtatt plan: K-sak 97/0066, 19.06.97 KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM 1997-2007 Sentrumsplanen Kommunestyret

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt

TEKNIKK. Veg og utemiljø KOMMUNAL 4/2006. - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann. Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt KOMMUNAL 4/2006 TEKNIKK Veg og utemiljø - Tiltak mot fugleinfluensa i drikkevann Ny rapport: Skippertakrehabilitering av kommunale bygg blir dyrt www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak

Før møtet settes vil det bli gitt informasjon fra plan og byggesak Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24 Ark.: X53 Lnr.: 157/12 Arkivsaksnr.: 12/31-1 Saksbehandler: Jon Sylte PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL Vedlegg: 1. Kommunevedtak 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer