SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE PROTOKOLL FRA MØTET 19."

Transkript

1 Sviland bydelsutvalg Møte nr. 7/2010 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE NB!!! TIRSDAG 19. OKTOBER 2010 KL I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 19. OKTOBER 2010 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Sak 38/10 Sak 39/10 Sak 40/10 Sak 41/10 OVERFØRING AV TILSKUDDSMIDLER VED ÅRSAVSLUTNINGER FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL BYDELSUTVALGENE VINDKRAFTPLANER I SANDNES REKLAME ÅRETS SVILANDSBU PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR RÅKJØRING MED BUSS PURRING MELDINGER EVENTUELT Medlemmene av bydelsutvalgene har møteplikt, dvs. når det ikke foreligger gyldig forfall, som beskrevet i kommunelovens 40 nr. 1, med unntak for elevrådsvalgte representanter. Forfall meldes utvalgsleder på tlf eller mobil og innkalling av varamedlemmer gjøres av medlemmet som melder forfall. Sandnes, 6. oktober 2010 Leiv Velle Åreskjold leder Britt Sandven sekretær

2 Sviland bydelsutvalg sak 35/10 Bydelsutvalgenes ledere Bydelsutvalgene i Sandnes UTSKRIFT AV PROTOKOLL Utvalg: Møtenr.: Møtedato: Utvalgssak: Bydelsutvalgenes ledere Eventuelt 2 Overføring av tilskuddsmidler ved årsavslutninger Sigbjørn Flørli, Trones og sentrum bydelsutvalg, foreslo følgende: Tilskuddsmidler som ikke er brukt opp i det ene regnskapsåret, overføres til neste år. Henning Løland, Lura bydelsutvalg, foreslo følgende: Saken utsettes og sendes til det enkelte bydelsutvalg for uttalelse. Svar fra regnskapsavdelingen med begrunnelse på hvorfor noen utvalg får overføre midler, men ikke bydelsutvalgene, legges ved. Votering: Ved alternativ votering over Flørlis og Lølands forslag, ble Lølands forslag vedtatt med 8 mot 3 stemmer. Bydelsutvalgenes ledere gjorde følgende VEDTAK: Saken utsettes og sendes til det enkelte bydelsutvalg for uttalelse. Svar fra regnskapsavdelingen med begrunnelse på hvorfor noen utvalg får overføre midler, men ikke bydelsutvalgene, legges ved. Sandnes, 30. juni 2010 Rett utskrift: Bydelsutvalgenes ledere Magne David Malmin leder Britt Sandven sentral sekretær

3 Fra: Vikan, Hilde Sendt: 18. august :47 Til: Sandven, Britt I. Kopi: Nilsen, Torunn S; Vatne, Kirsten; Fosså, Odd Emne: SV: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Bydelsutvalgene, tilskudd til lag og foreninger: Kommunens regnskap føres etter anordningsprinsippet. Dette innebærer at alle kjente utgifter og inntekter skal tas med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes. Jeg tar forbehold om hva slags praksis det har vært mellom politisk sekretariat og regnskapsenheten tidligere, men jeg vil anta at politisk har sendt melding (skriftlig) til regnskapsenheten om hvilke tilsagn om tilskudd som ikke har blitt utbetalt ved årets slutt. Regnskapsenheten har deretter sørget for å periodisere tilskuddet til korrekt år. Selve utbetalingen har funnet sted påfølgende år når kvittering har foreligget ihht reglement for tilskuddsordningen. Det er ikke noe krav om at beløpet må utbetales senest om 6 måneder i følge regnskapslovgivningen, denne regelen følger av reglement for tilskuddsordningen. Jeg vil påpeke at dette er en svært tungvint prosess både for dere og regnskapsenheten, pga kravet om dokumentasjon og periodisering med mer. Jeg ville anbefalt at man hadde søknadsfrist for tilskuddene i begynnelsen av året, gjerne 1. mars. Da vil sannsynligvis de aller fleste av tilskuddene bli utbetalt inneværende år, og man slipper å periodisere tilskuddene mellom årene. Budsjettet for utvalgene følger jo kalenderåret. Overføring av budsjettmidler mellom år: I følge kommunens økonomireglement kan en resultatenhet overføre inntil kr mellom budsjettår (se utdrag fra reglement under). Det presiseres at dette gjelder hele resultatenheten. Jeg er ikke kjent med at noen hovedutvalg eller kommunale utvalg har fått overført midler siste regnskapsår Bystyret vedtar overføring av mindre-/merforbruk i resultatenhetene i sak om årsregnskapet (avsetning til disposisjonsfond). Overføring av mindreforbruk mellom budsjettår kan bare gjøres dersom kommunen samlet sett går med overskudd eller er i balanse etter overføringene Et ikke-disponert regnskapsresultat skal gis følgende prioritering i sak om års-regnskapet: a) 10 % av årets mindreforbruk for kommunen (bykassen) skal først avsettes til oppbygging av kommunens (bykassens) felles reservefond. b) Deretter kan resultatenhetene overføre det resterende mindreforbruket til disposisjonsfond innenfor en gitt ramme i henhold til Resultatenheten kan få overført et regnskapsmessig mindreforbruk i forhold til netto budsjettramme på inntil kr mellom budsjettår forutsatt at vilkårene beskrevet i punkt og er oppfylt. Dernest betinger det at oppgaver er løst på en rimelig god måte ifht. forutsetninger nedfelt i vedkommende enhets interne kontrakt Ved et regnskapsmessig merforbruk ifht. netto budsjettramme, må resultatenheten påregne å få en inndragning i etterfølgende årsbudsjett, tilsvarende merforbruket i foregående regnskapsår. Overføring av faktisk merforbruk skjer innenfor en ramme på inntil kr for resultatenheten. Ved spesielle forhold kan det gjøres unntak fra dette. Eventuelle unntak må foreslås av rådmannen i sak til bystyret om årsregnskapet. Hilde 1

4 Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 17. august :13 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Kopi: Nilsen, Torunn S; Vatne, Kirsten Emne: VS: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Viktighet: Høy Hei :o) Viser til e post sendt og purring Da jeg ikke har fått noen tilbakemelding tillater jeg meg å purre igjen. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 30. juni :29 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Kopi: Nilsen, Torunn S Emne: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Hei :o) Viser til e post som jeg sendte Nå har bydelsutvalgenes ledere hatt møtet, og vedtak gjort under eventuelt 2 er vedlagt. Det etterlyses svar på e posten, samt begrunnelse på hvorfor noen hovedutvalg, kommunale utvalg får overføre midler fra et regnskapsår til neste, men ikke bydelsutvalgene. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf Fra: Sandven, Britt I. Sendt: 20. mai :15 Til: Vikan, Hilde; Fosså, Odd Emne: Bydelsutvalgene - reglement for økonomisk tilskudd Hei :o) Bydelsutvalgenes ledere (tidligere bydelsutvalgenes fellesråd) skal ha møte torsdag

5 I den forbindelse skal reglement for økonomisk tilskudd tas opp som sak. Dette reglementet er det bydelsutvalgenes fellesråd som har vedtatt i Se vedlagte link: 4i&context=0 Fristen for å søke bydelsutvalgene om tilskudd er 1. november hvert år. Bydelsutvalgene pleier å behandle disse søknadene i siste møtene før jul som oftest er i november/desember. Dette er ingen god løsning slik jeg har forstått, da det ikke kan gå for lang tid etter nyttår for å kunne føre tilskuddene på forrige års regnskap. Samtidig står følgende tekst i punkt 4: Hvis ev. utstyr ikke er innkjøpt sendes kvittering så snart som mulig til sentral sekretær før beløpet utbetales, og senest innen 6 mnd. ellers vil tilskuddet bortfalle. Det vil si at etter gjeldende reglement for økonomisk tilskudd kan kvittering leveres i juni måned året etter at tilskuddet egentlig ble gitt, og vil da følgelig ikke kunne føres på noe fjorårsregnskap. Det er ønskelig å endre gjeldende reglement slik at det er bedre tilpasset årsavslutninger og regnskapslov, derfor tas dette opp i kommende møte med bydelsutvalgenes ledere. Kan dere hjelpe meg med noen henvisninger til evt lovtekst ifm årsavslutning, eller en enkel forklaring til hvorfor en ikke kan tilbakeføre til fjorårets regnskap så langt ut på året? Med andre ord noe håndfast jeg kan vise/forklare til bydelsutvalgenes ledere. Med vennlig hilsen Britt Sandven Bydelsutv. sekretariat Sandnes kommune tlf

6 Sviland bydelsutvalg sak 37/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 29. september :50 Til: Kjosavik, Ingvild; Kirsten H. Tveit; Jorunn Haaland; Ingvar Nilsen; Eirik Amundsen; Lisbeth Sjursen; Bjørn Bråtveit; Tor Andre Vatne; Gyri Reiersen; Tor Inge Torkildsen; bydelsekr Emne: Vindkraftplaner i Sandnes: Sak på Sviland bydelsutvalg sitt møte 19. oktober 2010 kl På folkemøtet som NVE arrangerte i går om vindkraftplanane i Sandnes kom det fram at det er ein frist for innspel 15. november for denne "høringsrunden". Ut frå det antar eg at Sviland bydelsutvalg må få dette som sak på vårt førstkommande møte. Eg skriv antar, for informasjonen til bydelsutvalget har svikta litt i saken. Fekk bydelsutvalget innkalling til folkemøtet? Eg kan ikkje huska å ha sett det. Eg visste om det sidan eg tilfeldigvis såg det i avisa, og vart minna på det av mailen frå Ingvald Sviland. Den SMS-en eg sendte tidleg i går, om møtet i går kl.12, fekk eg på mobilsvar frå Hans Ivar Sømme dagen før ca. kl. 14, syntes det var merkelig men fekk ikkje kontakt og bekrefta det før i går. Når det er pønska på desse her vindkraftanlegga i fleire år må det gå å få innkalling tidlegare enn dagen før. Nå mailer eg iallefall direkte til NVE og ber om at bydelsutvalget ved både sentral sekretær og leder blir sett på mottakerliste for informasjon. På folkemøtet var det fleire interessante innspel. Ingvild Kjosavik gjorde oss oppmerksomme på fleire moment som me nok ikkje har diskutert. Dette synes eg er viktig at me i bydelsutvalget får med oss når me skal behandla saken. Eg inviterte Ingvild Kjosavik til møtet i bydelsutvalget den 19. oktober kl og me avtalte at ho kjem og legg fram dette for oss. Merk at datoen er 19. oktober, me vedtok den på siste møte men det er ikkje endra ennå på kommunen sine sider. Som vanlig blir det i mediateket i 2. etasje på Sviland skule. Til bydelssekretæren: Kan du få dette med på saklista? Til Ingvild Kjosavik: Hjertelig velkommen til møtet! Helsing Leiv Velle Åreskjold 1

7 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :32 Til: Hege Lilleland Kopi: Lisbeth Sjursen; bydelsekr Emne: Ønske om informasjon til Sviland bydelsutvalg om planlagde vindkraftverk i Sandnes Dette gjeld to vindkraftverk som det er gitt melding om til NVE, og som ligg i Sandnes kommune: Vardafjellet vindkraftverk, NVE saksnr Sandnes vindkraftverk, NVE saksnr Sandnes kommune er inndelt i bydeler som skal ha bydelsutvalg. Begge desse planlagde vindkraftverka blir plasserte i Sviland bydel. Dette er ei svært viktig sak for Sviland bydelsutvalg, og me bør få opplyst alt om dette. Eg nevner her at møtet på Sandnes rådhus kl.12 fekk eg melding om frå kommunen på mobilsvar ca kl. 14 dagen før, og synes dette er seint. For å sikra at informasjonen når fram til oss ber eg om at Sviland bydelsutvalg settes på mottakerliste for informasjon frå NVE om desse to vindkraftanlegga. Først og fremst til sentral sekretær, men om mulig vil eg gjerne som leiar og stå på lista for raskt å kunna informera resten av utvalget vårt. Adresser: Sviland bydelsutvalg v/sentral sekretær, Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post: Sviland bydelsutvalg v/ Leiv Velle Åreskjold, Søredalen 447, 4308 Sandnes. E-post : Eg tar med ein link til reglementet for bydelsutvalga i Sandnes, der det står blant anna dette, utdrag: "Kommunens sentrale organer plikter generelt å forelegge for bydelsutvalgene alle saker av viktighet for den enkelte bydel, og bydelsutvalgene ved leder eller sentral sekretær kan også be om at så skjer i enkeltsaker hvor det er mulig". Utdrag slutt. context=0 Vennleg helsing Leiv Velle Åreskjold Leiar i Sviland bydelsutvalg Tlf / Kopi sendt til Lisbeth Sjursen, nestleiar i Sviland bydelsutvalg Bydelssekretariatet i Sandnes 1

8 Sviland bydelsutvalg sak 38/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :50 Til: Trond Raymond Knudsen Kopi: bydelsekr Emne: SV: SV: SV: Reklame Flott! Då kjem det på saklista. Møtet er altså 19. oktober kl på Sviland skule, i mediateket i 2. etasje. Når det nærmer seg vil saklista vera lagt ut på Sandnes kommune sine nettsider på = i&context=0 (klikk på datoen for møtet for Sviland bydelsutvalg) Heile møtet er åpent for alle. Har du anledning til å koma sjøl, så me kan snakkast på møtet, så er du hjertelig velkommen! Leiv Velle Fra: "Trond Raymond Knudsen" Dato: 30. september :40 Til: "Leiv Velle Åreskjold" Emne: Re: SV: SV: Reklame > Siden svarene har vært så usikre er det best at dette følges opp til > toppen, så ja det hadde vært bra at denne saken ble tatt opp. > > Man kan ikke ha det slik at hvem som helst kan reklamere for seg på > andres eiendom uten å spørre først. Hvem rydder i såfall opp etter seg > disse plakatene bare henger der? Forsøpling skal vi ikke ha. > > Det er snakk om kriminalitet. > > Takk for den positive responsen så langt. > > > > > Leiv Velle Åreskjold skrev: >> Takk, då forstår eg. >> >> Vil du at Sviland bydelsutvalg skal ta opp dette nå? Eg spør kanskje >> før du har funne heilt ut av dette, men me skal ha eit møte 19. oktober, >> og fristen for å melda inn saker til det er nå på mandag, 4. oktober. >> Fristen er for at sakene skal koma på saklista slik at alle kan >> forbereda seg. Neste møte etter det er 1. desember. Møtene er åpne for alle. >> >> Gje oss tilbakemelding i tilfelle. Veldig greit hvis du samtidig sender >> det til bydelssekretariatet som snekrer i hop saklista vår, på >> då >> har du gardert deg mot at eg gløymer det også. 1

9 >> >> Leiv Velle >> >> >> >> Fra: "Trond Raymond Knudsen" >> Dato: 30. september :35 >> Til: "Leiv Velle Åreskjold" >> Emne: Re: SV: Reklame >> Dette er original mailen jeg sendte til Sandnes kommune: '' Hvem har eieforholdet til buss skurer? Jeg ser noen har hengt opp reklamer inni glassruter, som er laget for nettopp dette, som noen fra kommunen skifter på, men så er det de som henger opp sine reklamer med teip. Dette sjekker jeg nå fordi jeg mistenker noen for å henge opp ulovlig. Stedet jeg spesielt spørr om er Sviland. Vedkommende jeg mistenker er eier og daglig leder Tore Kristian Salomonsen fra Vedkommende er jeg kjent med fra tidligere har hengt opp plakater vitende ulovlig til noen kom og sa i fra før han fjernet reklamene sine. '' Så langt har denne mailen gått litt rundt omkring, jeg sendte til og med til Politiet i Sandnes, og fremdeles er det ingen som vet. Dette er besynderlig og meget DÅRLIG! Leiv Velle Åreskjold skrev: > Hei! > > Beklager at eg har gløymt å svara deg på dette! > > Dette har nok ikkje eg heile peilingen på, det er vel opp til dei som > eig busskuret, og kanskje veivesenet, og myndigheter som passer på > miljøet og griper inn når det er forurensing på gang? > > Vart litt usikker på nå korfor du spør meg: > > * Håper det ikkje er eg som har hengt opp ulovlig reklame nokon > plass, kan iallefall ikkje huske i farten å ha gjort det Smilefjes > Uttrykksikon > * Hvis du har tenkt å henga opp reklame bør du iallefall spør dei 2

10 > som eig skuret. Veit ikkje om det er Kolumbus? Kanskje kommunen? > * Hvis du tenker på at dette er ei sak for Sviland bydelsutvalg som > eg er leiar for nå, så tar me lett opp slike ting. I så fall må me > ha litt meir opplysningar, mail eller ring til meg. > > > > Helsing Leiv Velle Åreskjold > > (svarer normalt kvikkare på mail enn dette her, du kan og ringa meg på > eller ) > > > > Fra: "Trond Raymond Knudsen" > Dato: 27. september :32 > Til: > Emne: Reklame > > > Er det tillatt å henge opp reklame-plakater i busskur? > > > > 3

11 Sviland bydelsutvalg sak 39/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :17 Til: bydelsekr Emne: Til saklista for møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Årets Svilandsbu Ønskes på saklista til møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Me bør nå ha fått inn forslag til årets Svilandsbu. På grunn av kort tid mellom utsending av info i bygda og møtet vårt ba eg om at forslag sendes direkte til meg. Her har me glippa litt i forhold til det me vedtok i fjor om å få det inn i normal saksbehandling, beklager det, men me ville ikkje greid det med den fristen me ga oss sjøl nå. Eg tar med til møtet det eg eventuelt har fått inn. Leiv Velle Åreskjold 1

12 Sviland bydelsutvalg sak 40/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :25 Til: bydelsekr Kopi: Terje Gimre Emne: Til saklista for Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010: Pukkverk ved Østraadt Rør Denne saken frå siste møtet settes på saklista igjen for Sviland bydelsutvalg 19. oktober Saken dreier seg om klager på at støyande arbeid startes opp tidlig om morgonen i masseuttaket ved Østraadt Rør. Terje Gimre (Frp) sjekker koss dette har utvikla seg utover sommaren og hausten. Eg klipper og limer frå protokollen frå sist: "Sak 31/10 PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Saken utsettes til neste møte." Leiv Velle Åreskjold 1

13 Sviland bydelsutvalg sak 41/10 Fra: Leiv Velle Åreskjold Sendt: 30. september :11 Til: bydelsekr Emne: Til saklista for Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010 : Råkjøring med buss : Purring på svar frå Rogaland fylkeskommune til vår sak 32/09 Eg foreslår at me på møtet i Sviland bydelsutvalg 19. oktober 2010 vedtar følgade purring: På møtet 25. november 2009 gjorde Sviland bydelutvalg vedtak som vart sendt Rogaland fylkeskommune, og som bydelsutvalget ennå ikkje har mottatt svar på. Bydelsutvalget ber nå om rask tilbakemelding frå Rogaland fylkeskommune: Sak 32/09 RÅKJØRING MED BUSS Leiv Velle Åreskjold (Sp) hadde meldt inn følgende til Sviland bydelsutvalg: Geir Ingvald Svihus i Søredalen har ringt meg om følgende som han ønsker at Sviland bydelsutvalg tar opp: Torsdag 5. november 2009 skulle datteren hans og en venninne ta buss fra Søredalen til Sandnes. Etter ruta skulle bussen være på Svihus kl 07.15, men var 20 minutt forsinket. Det som er alvorlig med dette er at sjåføren kjørte som om han skulle ta inn igjen de 20 minuttene - og det er vanskelig å få til på en strekning på en drøy mil. Etter det ungdommene som tok bussen sier kjørte sjåføren "sjukt fort" - de hadde aldri vært med på liknende kjøring før. I tillegg stoppet ikke bussen på Sviland som vanlig, kanskje fordi det var for sent å nå korresponderende buss. Ungdommene trodde derfor at bussen ville kjøre til Sandnes Rutebilstasjon, men de ble satt av på Hana og bussen skulle ikke til Sandnes. Der ringte de en kjenning som kunne kjøre dem videre. Geir Ingvald Svihus er bekymret for holdningene og evnene til enkelte av de som kjører buss. Det er mulig anbudet på kollektivtrafikk har ført til at man har gått ned på kravene til bussjåfører. Nå nærmer det seg det seg vinter med mørke og glatte veier, og det står barn langs veien og venter. Vi må slippe å oppleve at det råkjøres med buss." På bakgrunn av dette foreslår jeg at Sviland bydelsutvalg gjør følgende vedtak: Sviland bydelsutvalg ber Rogaland fylkeskommune, som ansvarlig for kollektivtrafikken, om svar på: Er dette et enkelttilfelle? Hva gjøres for å sikre kvaliteten på de tjenestene busselskapet leverer? Eirik Amundsen (Frp) tok opp at han har observert at skulebussen har kjørt 60 km/t i 40 km/t-sonen. Cecilie Bertelsen (Ungd.repr.) tok opp at dersom ein elev er uheldig og trykker på stoppknappen men ikkje går av, går det ut over alle og sjåføren kjører forbi dei 3 neste busstoppa før han slepper ungane av.ein bussjåfør skal ha godt humør. Sviland bydelsutvalg gjorde einstemmig følgande VEDTAK: Sviland bydelsutvalg sender dette til Rogaland fylkeskommune. 1

14 Sviland bydelsutvalg forlanger at bussjåførene som kjører skulebussen må halde fartsgrensene og dei må forstå at det er skuleungene dei kjører for. Når sjåførane kjører så fort klarer dei heller ikkje å få med seg alle som står langs ein mørk skuleveg. Sjåførane må være kjente og vite kor dei skal kjøre. 2

15 MELDINGER 19. OKTOBER 2010 SVILAND BYDELSUTVALG Nr. 22/10 Brev fra kultursjefen datert vedrørende igangsetting av ny saksgang for navnesaker i Sandnes. Nr. 23/10 Saksprotokoll datert fra utvalg for kultur og oppvekst i møte sak 58/10 Klage på vedtak i navnesak Øvramarka. Nr. 24/10 Melding fra park- og idrettssjefen datert vedrørende begrenset revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Justert fremdriftsplan. Nr. 25/10 Referat fra møte i samarbeidsutvalget/miljøutvalget ved Sviland skule

16 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 22/10 Bydelsutvalgene Kultur Sandnes, Deres ref: Vår ref: Saksbehandler GUFL Arkiv: E: L32 Igangsetting av ny saksgang for navnesaker i Sandnes Utvalg for kultur og oppvekst vedtok den følgende saksgang for navesaker i Sandnes: 1. Navnesak reises 2. Sandnes historie- og ættesogelag bes om navneforslag. (mulig uformell kontakt mellom Sandnes historie- og ættesogelag, Sandnes mållag, bydelsutvalg og lokalt historielag). 3. Saken med navneforslag sendes på høring til Sandnes historie- og ættesogelag, Sandes mållag og bydelsutvalg. Eventuelt lokalt historielag i bydelene skal høres i navnesaker i aktuell bydel. 4. Rådmannens forslag og evt. Alternativer sendes navnekonsulentene for språklig vurdering. 5. Sak med innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Alle nye navnesaker vil følge ny saksgang fra dags dato. Som beskrevet i punkt 2 vil Sandnes historie- og ættesogelag kontakte leder for det aktuelle bydelsutvalg i de sakene hvor det er nødvendig. Erland Bræin Kultursjef Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post:

17 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 23/10 SAKSPROTOKOLL Arkivsak Arkivkode E: L32 Saksbehandler Erland Bræin Saksgang Møtedato Saknr Utvalg for kultur og oppvekst /10 KLAGE PÅ VEDTAK I NAVNESAK - ØVRAMARKA Rådmannens innstilling datert ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Klagen fra Sandnes Mållag på saksbehandlingen tas ikke til følge. 2. Saken oversendes Klagenemnda for stedsnavnsaker for realitetsbehandling av klagesaken. Sandnes, Rett utskrift: Sissel Hellevik sekretær

18 Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 24/10 MELDING UTVALG FOR TEKNISKE SAKER FORMANNSKAP BYSTYRE DATO 15. september 2010 BEGRENSET REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV JUSTERT FREMDRIFTSPLAN Det er igangsatt et arbeid med begrenset revisjon av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, som skal være gjeldene for årene Følgende arbeidsgruppe er opprettet: Ingjerd Bratterud leder SK Hilde Uberg SK Torhild Fjermestad IRS Tor Olav Brustveit IRS Ane Eikehaugen sekretær SK Rådmannens ledergruppe vil fungere som styringsgruppe. Følgende enheter inviteres til å delta i arbeidet: Fritid, Kultur, stab for skole/oppvekst, Sunn by, Sandnes eiendom evnt andre. Bakgrunn for utsettelsen er stor arbeidsmengde i de aktuelle enheter som jobber med planen, samt at en ønsker å effektivisere arbeidet med planen ift at planens nye handlingsprogram kun da utarbeides en gang i 2011, samtidig med økonomiplanen. På bakgrunn av dette utsettes ferdigstilling slik at denne vedtas i bystyret desember 2011, isteden for i april En vil i den forbindelse også utvide høringsfrist for innspill til planen fra 15/9 til 15/10. Følgende justert fremdriftsplan foreslås: Når Hva Kommentar 16/ Sak planprogram på høring F Ferdig 23/ Sak planprogram på høring BYST Ferdig Innen 24/3 - Opprette arbeidsgruppe Ferdig / Annonsere oppstart høring planprogram Ferdig aviser innspill frist 7/5. Brev om oppstart høring planprogram til lag og foreninger. 7/ Frist høring planprogram Ferdig 2/ Sak planprogram UTS Ferdig 15/ Sak planprogram F Ferdig 22/ Sak planprogram BYST Ferdig 23/ Annonsere oppstart planprosess aviser innspill. Brev om oppstart planprosess til klubber, Ferdig/ frist justeres til 15/10 info på nettet. Ferdig, frist justeres til 15/10

19 september 2010 skoler, elevråd, bydelsutvalg, andre. Idedugnad klubber, lag og foreninger, andre inviteres Utgår pga manglende kapasitet. aug desember Arbeidsgruppen jobber med planutkast Ferdig utkast 15/ jan/feb Godkjenning i styringsgruppen samt legge inn i mal mars Politisk behandling UTS planutkast ut på høring mars Politisk behandling F planutkast ut på høring mars/april Politisk behandling BYST planutkast ut på 2010 høring mai 2011 Planutkast på offentlig høring 6 uker juni Frist innspill høring 15/ sept/okt Behandling innspill, endelig plan klar nov - des 2011 Endeling politisk behandling Samtidig med økonomiplanen Justert 15. september Ingjerd Bratterud Park og idrettssjef Ane Eikehaugen Fagansvarlig idrett

20 Referat SU, Sviland skule MØTETYPE: Møte i samarbeidsutvalet/ skulen sitt miljøutval ved Sviland skule MØTE NR.: 1-10/11 DATO: 3009 kl Sviland skule STAD: Personalrom, Sviland skule MØTELEIAR: Ingvill Kjosavik MØTEREFERENT: Berit Voster Heggen ARKIVKODE: Jnr Til: Ingvill Kjosavik, leiar Liv Drange, pedagogisk personal Unni Byberg Mæstad, andre tilsette Eirik Amundsen, politisk representant Berit Voster Heggen, rektor Elisabeth Mong, pedagogisk personal Kristian Holen Aarestad, elevrådsrepresentant Line Selvikvåg elevrådsrepresentant Ikkje møtt: Rune Sviland,Fau representant og Guro Bråstein Ravndal, foreldrerep SMU Kopi til SU, personalet ved Sviland skole, kommunaldirektøren, politisk sekretariat SAK 1-10/11 Innkalling og referat, godkjent 2-10/11 Informasjon: Melding tiil Sviland bydelsutvalg Nr 25/10 Frå elevrådet: Elevrådet har hatt ei Respekt samling for elevane kor Respekt målet for august sto i fokus. Elevrådet vil arbeida for Ein mobbefri skule.elevrådet har foreslått konkrete tiltak som kan gjennomføra i klassen og på skulen. Elevrådet har laga eit forslag til årshjul der alle elevrådsmøta, respekt-samlingane, møter utanom som Elevrådskur og BUbs møte står nedskrive. Fredag 22. oktober er to frå elevrådet invitert til elevrådskurs. Torsdag 18. november skal to elevrådsrepresentantar delta på Barn og Unges Bystyre møte i Sandnes Rådhus. Elevrådet har søkt Sviland Bydelsutval om midlar til å stelle i stand ei kantine. Elevrådet har fått 2000 kr Frå FAU: Fau har god økonomi. Inviterar skulen til å sende søknad med grunngiving til Fau om ynskjer kva FAU kan støtta økonomisk. Fau vil sende blom til Anne Mai for langt og godt arbeid som FAU leiar og SU leiar. Frå det pedagogiske personalet: Arbeidet i haust har hatt fokus på å få god sving på fådelt skole. Har fungert godt til nå. Både romsituasjonen og dei ulike trinna som er saman fungerar godt. Satsingsområda våre er i fokus. Pedagogane på trinn gjer seg kjent med it`s learning, og nokon trinn har allereie prøvd verktøyet arbeider med å få endå betre kjennskap til bruke av stasjonsundervisning som arbeidsmetode. C:\Documents and Settings\brisand\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\J5UFQSP0\Referat SU 30 september 2010_ (2).doc

21 2 Sandnes kommune har dette året fokus på matematikk. To lærarar vert kursa saman med andre ressurspersonar i kommunen. Lærarane vert skulen sine eigne ressusrspersonar i matematikk til neste år. Då skal dei veilede pedagogane i korleis ein kan legge opp undervisninga slik at ein oppnår endå betre læring i elevgruppa. Ressurspersonane vert kursa av Mona Rosseland. Fråvær av 2 lærarar på kurs og sjukefråvær er ekstra sårbart i ei lita personalgruppe. Likevel er det ei positive stemning i personalet og vi er ser at satsinga er eit viktig arbeid. Frå rektor: Har hatt ein travel og god haust. Mykje nytt å setja seg inn i både for lærar og elevar med tanke på omorganisering av dagen, fådelt skule og tilpassning av årsplanar. Me har dyktige pedagogar,assistentar og andre tilsette som strekk seg, står på og gjer eit svært godt arbeid. En lærer og ein assistent er sykemeldt. Det er vanskeleg å få tak i vikar. 5.oktober skal pedagogane kursast av Conrad Hagen kor me skal lære om fleirintelligensteorien til Haaward Gardner. Nå gler me oss til ein lærerik studietur til København kor me skal ha fokus på fleksibel læring, ulike arbeidsmetodar. 3-10/11 Elevundersøkinga. Vedtak: Sviland skule har gjennomført elevundersøkinga på 5.6 og 7. trinn, våren Vi vil i tråd med kommunaldirektøren si oppmoding til sandnesskulen ; 1. arbeide aktivt for å redusere mobbing 2. redusere uro i læringssituasjonen. 3. bli endå betre i vurdering, spesielt med tanke på framovermelding. Komunaldirektøren si oppmoding samsvarar med funn som er gjort i skulen si undersøking. Foreldreundersøkinga. Svarprosenten var høg, 62,63%. Jevnt over positiv tilbakemelding til skulen. Vedtak: Skulen har fokus på: 1. Dialog og medvirkning: Informasjon frå lærar om måten det vert undervist på og ha ein dialog med føresette om det. 2. Avklare forventningar skulen har til føresette, og avklare forventningar føresette har til skulen. 3. Arbeide mot at lærerar og skulen si leiing håndterar mobbing på ein god måte. 4-10/11 Elevane sitt skulemiljø. Skulen har arbeidd med ei mobbesak. Skulen, elevar og føresette er nøgde med måten saka er handtert. Elevane sitt skulemiljø er også på bussen heim. Alle må ha fokus på at bussen også skal være fri for mobbing. Vedtak: Saka vert teken til etterretning.

22 5-10/11 Leksehjelp. Vedtak: Nytt påmeldingsskjema vert sendt ut før haustferien. 6-10/11 Utviklingsplanen. Vedtak: Utviklingsplanen er godkjent med oppmoding til pkt om kjenneteikn på målsoppnåing også må inkludere den vurderinga som kontinuerleg foregår i klasserommet. 7-10/11 Vedtak: Møteplan FAU/SU: 6.desember(høring av skoleruta i SU) 14.februar(budsjett; frist 18. februar i SU) 23.mai 3

23 PROTOKOLL Sviland bydelsutvalg Utval: Møtenr.: Møtedato: Saksnr.: Sviland bydelsutvalg 8/ /10 Tilstede: Tor Inge Torkildsen (Frp), Lisbeth Sjursen (Frp), Eirik Amundsen (Frp), Ingvar Nilsen (Ap), Bjørn Bråtveit (Krf), Leiv Velle Åreskjold (Sp), Jorunn Lura Håland (Sp), Kirsten H. Tveit (Sp), Gyri Reiersen (Ungd.repr.), Tor Andre Vatne (Ungd.repr.). Leiar Leiv Velle Åreskjold (Sp) leia møte som starta kl og slutta kl Innkallinga vart godkjent utan merknader. Protokollen frå møte vart godkjent utan merknader. Sak 35/10 OVERFØRING AV TILSKUDDSMIDLER VED ÅRSAVSLUTNINGER Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg tar forslaget til etterretning. Sak 36/10 FORDELING AV TILSKUDDSMIDLER TIL BYDELSUTVALGENE Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg vil ha det slik det er i dag. Sak 37/10 VINDKRAFTPLANER I SANDNES Miljøvennlig prosjekt, frå NVE. 12 kvadrat km mellom Søredalen og Noredalen, vil være synleg i frå store deler av Sandnes Veier må lages, det skal kjøre semitrailere og da må veiene være store og gode. Vil lage store sår i naturen og dei blir værende for alltid. Det vil bli ein del støy, heile døgnet. Korleis skal bydelen bli på sikt? Sviland bydel har unike friluftsområder. Kva er viktig i planleggingsfasen? Kommunen må lage ein plan over området. Lavfrekvens-støy må utredes. Bli laga bilder i 3d av vindmølleparken. Kraftlinje i frå Lysebotn, kor skal den gå? 15. november er frist for innspel i kva som skal belysast Miljødepartementet, støygrense for vindmøller / motorsport Animering frå utsette områder, dette bør alle få sjå og vurdera. 30 master frå Krogedal til Seldal 10 master på Hetlandsfjellet Vindmølleutbygginga bør starte innerst i dalen.

24 Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 19. OKTOBER 2010 VEDTAK: Konsekvensutredningen må visualiserast skikkeleg, 3d animering så alle får inntrykk frå sitt ståstad, f.eks noko liknande det som ligg på google earth. Me vil ha bilder med animasjon av parken i frå punkter i bydelen: Åreskjold, frå toppen av det nye byggefeltet, Hetland, Grimslifjellet, Skruds-Eikeland, Veraland, Bynuten, Øykjafjellet, Steinfjellet, Seldal, Levang, Tveit Sviland bydelsutvalg ber om reguleringsplan frå Sandnes kommune av heile utbyggingsområde. Avklaring om trasevalg for ny kraftlinje frå Lysebotn. Det bør utredes 2 eller 3 byggetrinn. Støy og lavfrekvens-støy må utredes Konsekvensen for Sandnes Øst, dersom det blir nye regler for avstand til bebyggelse må utredes. Sak 38/10 REKLAME Sviland bydelsutvalg har fått forespørsel om det går an å henge opp reklame i buss-skur. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg sender saken videre til Statens vegvesen. Sak 39/10 ÅRETS SVILANDSBU Bydelsutvalget har fått inn 3 forslag til årets svilandsbu. Jorunn Haaland, Fjellbygda bygdekvinnelag, Arne (Post) Hetland. Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg valgt årets Svilands bu. Utdelinga skjer i Sviland kapell. Sak 40/10 PUKKVERK VED ØSTRAADT RØR Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg har fått tilbakemelding i frå Terje Gimre at det har blitt bedre, at dei ikkje starter opp så tidleg. Dei følger med vidare. Det er enormt mykje støv i frå knuseverket, bør det ikkje vanning til? Sviland bydelsutvalg sender utskrift av vedtaket til T.Stangeland Sak 41/10 RÅKJØRING MED BUSS PURRING Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg purrer Rogaland fylkeskommune på svar: Side 2 av 3

25 PROTOKOLL FRA MØTE I SVILAND BYDELSUTVALG 19. OKTOBER 2010 På møte 25. november 2009 gjorde Sviland bydelsutvalg vedtak som vart sendt Rogaland fylkeskommune, og som bydelsutvalget ennå ikkje har mottatt svar på. Bydelsutvalget ber nå om rask tilbakemelding frå Rogaland fylkeskommune. Sak 42/10 KOMMUNEDELPLAN FOR BYBANE STAVANGER SANDNES. VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID OG OFFENTLIG ETTERSYN FOR FORSLAG TIL PLANPROGRAM (Ettersendt pr e-post) Sviland bydelsutvalg gjorde enstemmig følgende VEDTAK: Sviland bydelsutvalg tar forslaget til etterretning. EVENTUELT 1. Disposisjonsplan Sviland Idrettsanlegg Disposisjonsplan Sviland Idrettsanlegg, Sviland bydelsutvalg går for planen, og utvalget vil ha fortgang på idrettshallen. 2. Pukk i vegkryssa i bydelen Sviland bydelsutvalg sender et brev til T. Stangeland og Velde pukk om at de ikkje lesser for mykje på bilane. Det er eit stort problem med pukk i vegkryssa i bydelen. Dei må ta dette opp med sjåførane. 3. Purring på svar frå rådmannen i Sandnes kommune Sviland bydelsutvalg viser til purring på svar frå rådmannen i Sandnes kommune, og purrer på purringen i frå møte eventuelt 1: Sviland bydelsutvalg purrer på ny på svar frå rådmannen angåande eventueltsak nr. 1 frå bydelsutvalget sitt møte : «Sviland bydelsutval ber om svar på kvifor det ikkje kjem tilbakemelding frå administrasjonen på innmeldte saker. Det er svært frustrerande å jobbe utan å få svar. Kva er gjeldande praksis mellom kommuneadministrasjon og bydelsutval på innmeldte saker?» Svar frå rådmannen i denne saken vart også etterlyst på møtet i bydelsutvalget Møtet slutt. Sandnes, Leiv Velle Åreskjold leiar Kirsten H. Tveit sekretær Side 3 av 3

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 3/2011 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 26. APRIL 2011 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 26. APRIL 2011 Sak 9/11 GNR 26 BNR

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Sviland bydelsutvalg Møte nr. 5/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 26. AUGUST 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Representanter fra Sviland idrettslag, Sviland BMX og Rogaland

Detaljer

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE

SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE Møte nr. 2/2009 SVILAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 18. MARS 2009 KL. 19.00 I MEDIATEKET PÅ SVILAND SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 18. MARS 2009 Sak 5/09 Sak 6/09 LYS OPP HOLANE MOT MELSHEIA

Detaljer

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS

GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS Ganddal bydelsutvalg Møte nr. 3/2009 GANDDAL BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 20. APRIL 2009 KL. 19.00 I GANDDAL BYDELSHUS SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2009 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 078/14 23.01.2014 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIV JOURNALNR DATO ake 077/15 20.01.2015 Møte-innkalling Oppvekst og levekår Jåtten skole Postadr.: Ordfører Askelandsgate 11, 4020 Stavanger Besøksadr.: Ordfører Askelandsgate 11 Telefon: 51 91 42 30 E-post: jatten.skole@stavanger.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune

Møteinnkalling. PS! Styringsgruppemøte for byggeprosjekter kl. 16:30. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012

SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 SPØRSMÅL TIL UTVALGET- FORELDRETINGET 2012 Spørsmål 1: Lekser/lekseplaner/arbeidsplaner Hvor stor ansvar skal vi foreldre ta og hvilke (om noen) former for forpliktelser har skolen i forhold til om vi

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND

STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND Stangeland bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 STANGELAND BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE TIRSDAG 12. JUNI 2007 KL. 18.00 I BYDELSLOKALENE PÅ STANGELAND SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 12. JUNI 2007 Sak 16/07 AKTIVE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.11.2013 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.11.2013 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.11.2013 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset

Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalget i Rennesøy INNKALLES TIL MØTE 09. april 2010 kl. 08.30 på Kommunehuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001))

Presidenten: Lovframlegga vil bli handsama etter reglementet. Sak nr. 1. Sak nr. 2 (2000-2001)) 540 29. mai Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) 2001 Møte tysdag den 29. mai kl. 13.20 President: Jorunn Ringstad Dagsorden (nr. 39): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møte onsdag den 15. mai kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g

Møte onsdag den 15. mai kl. 10. President: K a r i L i s e H o l m b e r g 2002 15. mai Muntlig spørretime 2713 Møte onsdag den 15. mai kl. 10 President: K a r i L i s e H o l m b e r g Dagsorden (nr. 19): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 19) 2. Referat

Detaljer

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2011

Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2011 Protokoll fra Barn og Unges Bystyre 2011 Bystyresalen Sandnes rådhus 24. november 2011 Ordfører Stanley Wirak og Gyri Reiersen, leder av Sandnes ungdomsråd, åpnet det 15. Barn og Unges Bystyre i Sandnes.

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05. MØTEINNKALLING REGIONSRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD innkalles til møte 12.06.2015 kl. 12:00-00:00 Sted: Krødsherad SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/15 15/2089 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT

Detaljer