Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst"

Transkript

1 Dokumenter som er overordnet kvalitetssystemet i sin helhet: HF- Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse OD 0001 Overordnede strategier, vedtak, føringer, rammer OD 0002 Overordnede krav til eiendommer i Helse Sør-Øst OD 0003 Overordnede krav til eiendomsprosjekter i Helse Sør-Øst OD 0004 Overordnede krav til FDVSBA i Helse Sør-Øst (ikke opprettet, jfr. gjeldende mandat fra FUBE) HF- Prosjektnavn: Tittel: Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst (Gjelder fra og med utviklingsplan til og med gjennomføring) HF - Prosjektnummer: Dokumenttype Løpenummer Rev.nr.: Status: Gjelder prosjektfase: Gjelder fag.: SD ,1 U Alle Alle Kontraktor/leverandør Kontrakt referanse Gjelder Bygg Gjelder Etasje Gjelder System ISO-ref Dato Rev. Beskrivelse Rev. dato Utarbeidet Kontroll Godkjent 1 Anbefalt av kvalitetsnettverket for bygg og eiendom EF 1 Anbefalt av Forum for Utvikling av Bygg og Eiendom EF Dokumenter som er underordnet kvalitetshåndboka: HF - Prosjekt Dok. type L.nr Beskrivelse SD 0002 Politikk, strategi og ledelse (ISO-9001 kap 5, samt ISO-9004, kap 4 og 5) SD 0003 Prosess-styring for realisering av målsettinger (ISO-9001/4, kap 7) SD 0004 Organisering, ressurssetting og ressursstyring (ISO-9001/4, kap 6) SD 0005 Måling, avvikshåndtering og videreutvikling av kvalitetsssystemet (ISO-9001, kap 8) SD 0006 Læring, innovasjon og kontinuerlig forbedring av virksomheeten (ISO-9004, kap 9) SD 0007 Definisjoner, termer og referanser (ISO-9000, kap 2 og 3) SD 0008 Dokumentstyring og kontroll med registreringer (ISO-9001, kap 4) SD 0009 Revisjon av kvalitetssystemet (ISO-19011) PP Alle Alle prosess og prosedyrebeskrivelser M Alle Alle maler, sjekklister etc. KB Alle Kunnskapsbasen Side 1 av 14

2 Innhold 1 Kvalitetssystemet for bygg og eiendom i Helse Sør-Øst Overordnet beskrivelse av kvalitetssystemet Kvalitetssystemets overordnede formål, mål og strategi Kvalitetssystemets autoritet i forhold til etablerte ledelseshierarkier Ledelsens ansvar Ledelse av kvalitetsarbeidet og tilhørende myndighet Sentrale prinsipper som er innarbeidet i kvalitetssystemet Strategi deretter mål- og resultatstyring Prosessfokus og prosessplanlegging Prosessledelse Hovedprosessen vedrørende konkretisering og gjennomføring av politikk Program- og porteføljestyring Enkeltprosjekter Organisering, ressurssetting og ressursstyring Øvrige prinsipper Kvalitetspolicy for prosjektstyring i Helse Sør-Øst Tydeliggjøring av prosjektets fundament, mål, og rammer - mandat Prosjektplanlegging Prosjektorganisering Brukermedvirkning Standarder og standardisering Usikkerhetsvurderinger Kontraktsstrategi Kontrollopplegg for fremdrift, økonomi og kvalitet Avvikshåndtering Erfaringsoverføring og læring Spesielle fokusområder Utforming av kvalitetssystemet og hvordan det kan brukes hos HF-ene Dokumentstruktur og IKT Dokumentstruktur Dokumentnavn, filnavn, revisjons- og statusbetegnelser IKT og software Norske standarder (NS) og ISO Nedlasting av dokumenter og tilpasning til egne kvalitetssystemer Lagring av dokumenter og informasjon Måling, avvikshåndtering og videreutvikling av kvalitetssystemet Kvalitetssikringskrav og måling Avvikshåndtering og korrigerende tiltak Sertifisering Læring, innovasjon og kontinuerlig forbedring av virksomheten Ansvarsfordelingen mellom RHF-et og HF-ene Side 2 av 14

3 1 Kvalitetssystemet for bygg og eiendom i Helse Sør-Øst 1.1 Overordnet beskrivelse av kvalitetssystemet Dette er et kvalitetssystem utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF i samarbeid med helseforetakene i regionen. Det overordnede formålet for kvalitetssystemet er at prosjekter innenfor bygg- og eiendomsområdet skal utvikles, styres og ledes etter beste praksis. Systemets input er: overordnede vedtak, mål, føringer og rammer med spesiell relevans for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst overordnede krav til eiendommer i Helse Sør-Øst overordnede krav til gjennomføring av eiendomsprosjekter i Helse Sør-Øst Disse punktene er samlet i egne dokumenter, som samlet sett skal utgjøre Helse Sør-Øst sine krav til prosjekter innenfor bygg- og eiendomsvirksomheten i de ulike helseforetakene. Kvalitetssystemet skal være et hjelpemiddel til å utvikle, styre og lede prosjekter innenfor byggog eiendomsområdet etter beste praksis og i tråd med nevnte krav. Systemet er kunnskaps- og prosessorientert, og beskriver overgangen fra strategi til enkeltprosjekter, via prosjektprogram og porteføljehåndtering. Vedrørende enkeltprosjekter er det for de tidligste prosjektfasene lagt opp til én omfattende prosess for store/komplekse prosjekter, og én forenklet prosess for mindre krevende prosjekter. Systemet skal vedlikeholdes og videreutvikles av RHF-et, og stilles til disposisjon for HF-ene. Helseforetakene kan bruke de delene av systemet som de finner hensiktsmessig. De kan også tilpasse det til sine egne kvalitetssystemer og det enkelte prosjekt sine utfordringer og karakteristika herunder distribuere det til leverandører og andre tredjeparter etter behov. 1.2 Kvalitetssystemets overordnede formål, mål og strategi Kvalitetssystemet sitt hovedformål er at prosjekter innenfor bygg- og eiendomsområdet skal utvikles, styres og ledes etter beste praksis. Implisitt i dette ligger det et behov for å omsette overordnede strategier og krav til enkeltprosjekter av hensiktsmessig størrelse og omfang. Bygg- og eiendomsvirksomheten er en støttefunksjon for kjernevirksomheten, men er også en viktig premissgiver for hvordan kjernevirksomheten kan/bør organiseres. Dette innebærer at kvalitetssystemet adresserer en rekke tverrfaglige samarbeidsprosesser og kontaktpunkter mot andre fagområder. Systemet skal beskrive beste praksis i disse prosessene. Den overordnede målsettingen for kvalitetssystemet er at det skal dokumenteres løpende forbedringer, fremkommet gjennom systematisk forbedringsarbeid med utspring i systemet. Side 3 av 14

4 Den overordnede strategien skal være å arbeide kontinuerlig med kvalitetsarbeid, gjennomført i et samarbeid mellom helseforetakene og det regionale helseforetaket, der Forum for Utvikling av Bygg og Eiendom (FUBE) spiller en nøkkelrolle. Dette skal innebære å arbeide strukturert og metodisk for å etablere og kontinuerlig utvikle et kvalitetssystem. Systemet skal bidra til å: 1. avdekke brukerne og andre interesseparters behov og forventninger 2. sikre en god strategi for kvalitetsarbeidet 3. definere de målsettingene som kvalitetssystemet skal bidra til å nå 4. definere aktiviteter og prosesser som er nødvendige for å nå målene 5. sikre at de nødvendige aktiviteter og prosesser blir tilfredsstillende organisert 6. sikre at roller og ansvar er tydelig definert, og at det blir tilført tilfredsstillende ressurser 7. rapportere slik at prosessene kan vurderes, følges opp og forbedres 8. sikre kontinuerlig forbedring av selve kvalitetssystemet 1.3 Kvalitetssystemets autoritet i forhold til etablerte ledelseshierarkier Ledelse i Helse Sør-Øst er definert i ledelseshierarkier i de basisorganisasjonene som er omfattet. Kvalitetssystemet er derfor bare et hjelpemiddel til ledere og besluttende organer, og har ikke egen autoritet - med mindre det blir eksplisitt vedtatt at systemet skal benyttes i en organisasjonsenhet, i et enkeltprosjekt, i en prosjektfase, e.l. Kvalitetssystemet har heller ingen egen autoritet mot fagområder utenfor bygg- og eiendom med mindre noe annet blir eksplisitt vedtatt. Ved praktisk bruk av systemet i det enkelte HF, og med referanse til ISO-9001, medfører dette at innhold som vedrører kap. 5 i ISO-9001 (Ledelsens ansvar), kap 6 (Ressursstyring) og kap 8 (Måling, analyse og forbedring), bare har veiledende kraft, med mindre noe annet er eksplisitt vedtatt i det enkelte tilfellet. 1.4 Ledelsens ansvar Ledelsen i RHF-et har et spesielt ansvar for å: 1. Vedta overordnede mål, strategier, føringer og rammer som skal legges til grunn for kvalitetsarbeidet 2. Vedta overordnet kvalitetspolitikk (se kapittel 2) 3. Vedta overordnede krav til eiendommer i Helse Sør-Øst 4. Vedta overordnede krav til eiendomsprosjekter i Helse Sør-Øst Ledelsen i et HF som benytter systemet har et spesielt ansvar for å: I. Vedta omfanget av kvalitetssystemets gyldighetsdområde. II. Vedta eventuelle lokale tilpasninger til egne systemer, og i så fall overta ansvaret for de konsekvenser som måtte følge av slike tilpasninger. 1.5 Ledelse av kvalitetsarbeidet og tilhørende myndighet Konserndirektør er tillagt rollen som den øverste ledelsen, jfr. ISO 9001 kap 5. Vedkommende har uinnskrenket myndighet vedrørende kvalitetssystemets innhold, og skal godkjenne alle endringer i kvalitetshåndboken. Direktør for Bygg og Eiendom er tillagt rollen som ledelsens representatnt, jfr ISO Ledelsens representant har uinnskrenket myndighet vedrørende Side 4 av 14

5 kvalitetssystemets innhold, med unntak for innholdet i kvalitetshåndboken. Ledelsens representant skal godkjenne alle styrende dokumenter og prosesskartene. Kvalitetsleder har det daglige ansvaret for utvikling og vedlikehold av kvalitetssystemet. Vedkommende har myndighet til å godkjenne enkeltprosedyrer, malverk, og dokumenter knyttet til kunnskapsbasen. 2 Sentrale prinsipper som er innarbeidet i kvalitetssystemet Det er lagt til grunn at kvalitetssystemet skal være kunnskapsbasert og bygge på beste praksis, fremfor at det skal beskrive erfaring og etablert praksis. 2.1 Strategi deretter mål- og resultatstyring Kvalitetssystemets bruksområde omfatter noen strategiske prosesser innenfor bygg- og eiendomsområdet, og systemet har grensesnitt mot andre strategiske prosesser i virksomheten. I kvalitetssystemet blir det lagt til grunn at strategi handler om langsiktige veivalg, og systemet berører hvordan man kan komme frem til disse veivalgene. Når strategiske beslutningene er tatt, blir det lagt til grunn at mål- og resultatstyring er en egnet metode for å få strategier gjennomført. Med mål- og resultatstyring i denne sammenhengen menes at gjennomføringen i enkeltprosjekter har et spesielt fokus på kvalitet, kostnader og fremdrift, og må ikke forstås som et verktøy for langsiktighet og klokskap i strategiske prosesser. 2.2 Prosessfokus og prosessplanlegging Det er kvaliteten på de ulike prosessene og de underliggende aktivitetene som til slutt gir kvaliteten på sluttresultatet for virksomheten. Kvalitetssystemet tar derfor utgangspunkt i hovedprosessene for kvalitetssystemets bruksområde, og legger til grunn at det er disse prosessene som også er utgangspunktet for planlegging. Se også SD-0003-Prosess-styring for realisering av målsettinger 2.3 Prosessledelse Prosessledelse er et grunnleggende prinsipp i kvalitetssystemet, og består av følgende elementer. Prosessbevissthet Prosesseierskap Prosessmåling Prosessforbedring Prosessledelse Det blir lagt til grunn at kvalitetssystemet kan bidra til bedre prosesser også i basisorganisasjonen som eier de ulike prosjektene, men dette krever i så fall prosessledelse i basisorganisasjonen i tillegg til at kvalitetssystemet blir benyttet i prosjekter. Det er derfor ønskelig at den lokale ledelsen i HF-ene, i tillegg til å ta i bruk kvalitetssystemet, også legger til rette for prosessledelse i egen basisorganisasjon. Side 5 av 14

6 2.3.1 Hovedprosessen vedrørende konkretisering og gjennomføring av politikk Figuren nedenfor viser den hierarkiske strukturen fra overordnet politikk, tydeliggjort i strategi, strukturert i prosjektprogram, og til slutt gjennomført i enkeltprosjekter. Denne strukturen er lagt til grunn for prosessfokuset og dokumentstrukturen i kvalitetssystemet. Porteføljestyring er en teknikk for å koordinere ulike programmer og ulike prosjekter med henblikk på fremdrift, ressurser osv. Med bakgrunn i at bygg- og eiendom både er viktige forutsetninger for kjernevirksomheten, og også trenger spesifikk output fra kjernevirksomhetens strategiprosesser, bør bygg- og eiendom være en naturlig del av kjernevirksomhetens strategiske prosesser. Kvalitetssystemet adresserer derfor strategi fra og med utviklingen av utviklingsplanen, da det også er et krav at denne skal inneholde eiendomsspesifikke problemstillinger Program- og porteføljestyring Program- og porteføljestyring ligger utenfor kvalitetsnettverkets opprinnelige mandat/milepælsplan. Arbeidet på dette området er tenkt oppstartet i januar Enkeltprosjekter Bygg og eiendom skal benytte den generelle prosjektmodellen i Helse Sør-Øst. Denne er inndelt i 7 prosjektfaser, med definerte faste beslutningspunkter mellom fasene. Dette innebærer en port-steg -tankegang, der man må gjennom et beslutningspunkt før man starter opp neste fase. I dette beslutningspunktet skal det vurderes om arbeidet i forrige fase er av god nok kvalitet til å bygges videre på, og premissene for arbeidet i kommende fase skal legges i et nytt mandat. Tidligfase Gjennomføring Side 6 av 14

7 Beslutningenes hovedinnhold er som følger: B1 Beslutning om å starte en idéfase B2 Beslutning om hvilke prosjektalternativer som kan utredes, og hvordan dette skal skje B3 Beslutning om å planlegge ett prosjektalternativ, og premisser for dette B4 Beslutning om oppstart detaljplanlegging B5 Beslutning om å bygge det som er detaljplanlagt * B6 Beslutning om ibruktagelse B7 Beslutning om overlevering/ordinær drift * En prinsippiell beslutning om å gjennomføre prosjektet, kan komme tidligere i prosjektløpet. Dette avhenger blant annet av hvilken kontraktsstrategi som blir valgt. 2.4 Organisering, ressurssetting og ressursstyring Se også SD-0004-Organisering, ressurssetting og ressursstyring Det er de prosessene som er nødvendige for å oppnå et resultat som er utgangspunktet for å organisere arbeidet - først i koordinerte overordnede prosesser, deretter i enkeltprosesser som er egnet til å bryte opp i spesifiserte arbeidspakker. Kvalitetssystemet legger til grunn at hovedprosessene i et prosjekt blir koordinert i et prosesskart, der avhengigheter, grensesnitt og avstemmingspunkter mellom delprosessene tydeliggjøres. Dette prosesskartet danner grunnlaget for å fastsette milepæler på kritiske punkt i gjennomføringen. Figuren nedenfor illustrerer en milepælsplan for en prosjektfase. Hver kolonne viser ett RESULTATLØP. Pilene viser sammenhenger og avhengigheter mellom ulike resultatløp. Start Prosjektfase Dato Tiltakshavers aktiviteter Prosjektering Organisasjon Personell Beskrivelse M1 M3 M9 M2 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M11 Slutt prosjektfase Side 7 av 14

8 Det er videre lagt til grunn at organisasjonskartet for et prosjekt blir et resultat av en slik strukturering av aktiviteter i ulike resultatløp. Deretter vil det være denne organisasjonen som blir tilført ressurser, disponert av den/de som har ansvar for den enkelte prosess eller aktivitet. 2.5 Øvrige prinsipper For øvrige prinsipper vises det til kvalitetspolicy for prosjektstyring i Helse Sør-Øst. 3 Kvalitetspolicy for prosjektstyring i Helse Sør-Øst 3.1 Tydeliggjøring av prosjektets fundament, mål, og rammer - mandat Alle prosjekter skal ha en prosjekteier, en prosjektleder og et prosjektmandat. Prosjektmandatet er å anse som en avtale mellom prosjekteier og prosjektleder. Prosjektmandatet skal utformes slik at det viser prosjektets fundament, mål, og rammer for gjennomføring. Se også KB-0001-Beste praksis for mandater, samt mandatmaler for de ulike prosjektfasene. 3.2 Prosjektplanlegging Alle enkeltprosjekter skal gjennomføres etter Helse Sør-Øst sin prosjektmodell, der det er definert prosjektfaser med definerte beslutningspunkter mellom disse fasene. Prosjektplanleggingen skal ta utgangspunkt i de aktivitetene som det er nødvendig å utføre for å nå målene definert i prosjektmandatet for hver enkelt prosjektfase. Aktivitetene skal først defineres på et overordnet nivå, og deretter detaljeres i hensiktsmessig grad. Se også KB-0001-Beste praksis for mandater, samt mandatmaler for de ulike prosjektfasene. 3.3 Prosjektorganisering Prosjektorganiseringen skal starte med å sette definerte aktiviteter i system, jfr. forrige punkt om planlegging. Dette skal innebære å sette aktiviteter sammen til hensiktsmessige prosesser, med eventuell videre oppdeling i arbeidspakker. Prosessene skal være egnet til å følge opp som egne resultatløp, og de skal være egnet til å integreres med tilgrensende prosesser. Arbeidspakkene skal være kontrollerbare, og tilpasset markedssituasjonen på den ene siden og tilgjengelige interne ressurser på den andre siden. Aktivitetene skal knyttes mot roller. Rollene skal fylles av personer eller organisasjoner med tilstrekkelig kompetanse til å ta ansvar for at aktiviteten blir tilfredsstillende utført. Alle prosesser og aktiviteter skal ha en ansvarlig, eventuelt med tilstrekkelig myndighet til å råde over ressurser. Side 8 av 14

9 Se også KB-0001-Beste praksis for mandater, samt mandatmaler for de ulike prosjektfasene. 3.4 Brukermedvirkning De fremtidige brukerne av prosjektets leveranse, skal ha anledning til å påvirke og medvirke til at det blir valgt hensiktsmessige løsninger for klinikk og drift. Dette gjelder også i de tidligste prosjektfasene der sentrale premisser for prosjektet blir fastlagt. Det vises for øvrig til regelverk om medbestemmelse. 3.5 Standarder og standardisering I de prosjektfasene som er bygg- og eiendomsrelaterte i den grad at de berører tekniske Norske Standarder, skal disse standardene og NS-systemets nummereringsstruktur legges til grunn så langt dette er mulig. Med mindre noe annet er eksplisitt vedtatt, skal relevante Norske Standarder være gjeldende fullt ut. Det skal søkes standardiserte løsninger og prosjekteringsanvisninger så langt dette er hensiktsmessig. Se også SD-0007-Definisjoner, termer og referanser. 3.6 Usikkerhetsvurderinger Som et minimum, skal det gjennomføres usikkerhetsvurderinger på et overordnet og helhetlig nivå i hver prosjektfase, og ved spesielt utsatte beslutningspunkter. Usikkerhetsvurderinger skal omfatte både vurderinger av risiko for uønskede utfall, og vurderinger av muligheter for gevinster. Vurderingene skal gjøres både i forhold til kvalitet, fremdrift og økonomi. Vurderingene skal også gjøres i forhold til selve gjennomføringen av prosjektet ikke bare prosjektets leveranser. Se også KB-0002-Beste praksis vedrørende usikkerhetsvurderinger. 3.7 Kontraktsstrategi Det skal utarbeides en kontraktsstrategi som viser byggherrens helhetlige plan for anskaffelser. Planen skal tilpasses det enkelte prosjekt, og ha et spesielt fokus på markedstilpasning, få og oversiktlige grensesnitt, lav risiko og tidlig kostnadsoversikt for prosjekteier. Se også KB-0003-Beste praksis vedrørende valg av kontraktsstrategi. 3.8 Kontrollopplegg for fremdrift, økonomi og kvalitet Det skal etableres et kontrollopplegg for fremdrift, økonomi og kvalitet som er tilpasset til prosjektenes størrelse og kompleksitet. For store/komplekse prosjekter skal kontrollopplegget være basert på en hierarkisk nedbrutt struktur av aktiviteter, tilsvarende strukturen i prosjektorganiseringen. På laveste nivå skal det for hver arbeidspakke utarbeides en beskrivelse av arbeidsomfang, resultateer, ansvarlig, kostnader, tid og ressurser. Se KB-0004-Beste praksis vedrørende kontrollopplegg. Side 9 av 14

10 3.9 Avvikshåndtering Det skal etableres et system for avvikshåndtering som fanger opp avvik i forhold til gitte krav, herunder kvalitet, fremdrift og kostnader, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - samt ytre miljø. Se KB-0005-Beste praksis vedrørende avvikshåndtering Erfaringsoverføring og læring Til forskjell fra de fleste ressurser i en organisasjon, kan kunnskap vokse og utvikles når den blir delt. Det er derfor viktig at læring i og mellom prosjektene blir målrettet. Store eller kompliserte prosjekter skal ha erfaringsoverføring som en del av prosjektets leveranse. Se KB-0006-Beste praksis vedrørende erfaringsoverføring og læring Spesielle fokusområder HMS herunder SHA Helse Sør-Øst er en arbeids- og kunnskapsintensiv virksomhet som er avhengig av et velfungerende, helsefremmende og trygt arbeidsmiljø. Helseforetakene har mange utfordringer og identifiserte risiki knyttet til arbeidsmiljøet, som også bidrar til økt arbeidsrelatert fravær. Derfor er Helse, miljø og sikkerhet (HMS) et satsingsområde i Helse Sør-Øst. Miljø og klima Helse Sør-Øst skal være en pådriver for at planlegging, prosjektering, utførelse og drift har et miljøvennlig fokus. Under planlegging av den enkelte anskaffelse skal det tas hensyn til kostnader knyttet til bruken av produktet i dets levetid (livsløpskostnader) og miljømessige konsekvenser av produksjon og deponering av produktet. I anskaffelsesprosesser skal det tas hensyn til at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Etisk handel, sosial dumping og økonomisk kriminalitet Leverandørkjeder kan ofte være komplekse, særlig der produksjonen skjer i fattige land, og det er vanskelig å fjerne risikoen for brudd på menneskerettigheter eller miljøhensyn globalt. Helse Sør-Øst skal være en pådriver for etiske leverandørkjeder. Dette skal gjøres ved hjelp av å foreta risikoanalyser ved større anskaffelser ut i fra produkt og produksjonsland, og sette nødvendige krav til leverandørene. I kontraktsperioden skal foretakene følge opp leverandørene, for å se til at kravene blir møtt. Sosial dumping skjer når arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og/eller tilbys lønn som er uakseptabelt lav for bransjen. Som offentlige oppdragsgivere har vi et særskilt ansvar for å forhindre sosial dumping i anskaffelser. Anskaffelsesregelverket og forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at offentlige virksomheter stiller krav og følger opp leverandører for å motvirke sosial dumping i sine kontrakter. Økonomisk kriminalitet, herunder korrupsjon, er profittmotiverte, lovstridige handlinger som ofte begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er eller gir seg ut for å være lovlig. Denne kriminaliteten kjennetegnes ved at den i mindre grad retter seg mot enkeltindivider i samfunnet. I stedet rammes økonomiske eller ideelle Side 10 av 14

11 samfunnsinteresser eller store organisasjoner som finansinstitusjoner eller industriselskaper. Helse Sør-Øst skal satse særlig på arbeid mot økonomisk kriminalitet. Det vises for øvrig til lov om offentlige anskaffelser. Varsling av (mulige) kritikkverdige forhold Ledelsen i Helse Sør-Øst er avhengig av informasjon fra ansatte for å forbedre virksomheten. Derfor oppfordres de ansatte til å varsle om kritikkverdige forhold, slik at disse kan stoppes. Det vises til egen prosedyre for hvordan en varsling skal skje og hvordan den skal behandles videre. Det vises for øvrig til arbeidsmiljølovens 2,4. 4 Utforming av kvalitetssystemet og hvordan det kan brukes hos HF-ene Se også SD-0008-Dokumentstyring og kontroll med registreringer. 4.1 Dokumentstruktur og IKT Se også SD-0008-Dokumentstyring og kontroll med registreringer, samt SD-0009-Revisjon av kvalitetssystemet Dokumentstruktur OD (Overordnede Dokumenter) Overordnet kvalitetssystemet ligger alt som utgjør Helse Sør-Øst sine krav til prosjekter innenfor bygg- og eiendomsvirksomheten i de ulike helseforetakene, og som er besluttet på et nivå som er kvalitetssystemet overordnet. Referanser til slike vedtak og dokumenter, er samlet i dokumenter med betegnelsen OD. SD (Styrende og Definerende dokumenter) Dokumenter som omhandler hvordan kvalitetssystemet skal styres, vedlikeholdes og utvikles samt sentrale definisjoner og presiseringer som er gjennomgripende og relevante i mange deler av systemet er betegnet SD. PP (Prosesser og Prosedyrer) Dokumentene er strukturert tilsvarende prosessene i prosjektmodellen, og deretter hierarkisk innenfor hver enkelt prosjektfase, jfr. det som er grått i nedenforstående figur. Dokumenter som viser prosesskart, prosessbeskrivelser eller prosedyrer, er betegnet PP. Side 11 av 14

12 PP er også benyttet for dokumenter som omhandler utviklinkgsplaner, prosjektprogram og porteføljestyring, selv om disse prosessene har andre prosjektfaser og beslutningspunkter enn den definerte prosjektprosessen i Helse Sør-Øst. M (Maler) Tilhørende prosedyrene er det laget et malverk, bestående av maler, sjekklister, skjemaer og lignende. Disse dokumentene er betegnet M. KB (Kunnskapsbasen) Alle dokumenter i kvalitetssystemet kan være linket mot egne dokumenter med tanke på erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling. Slike dokumenter, som ikke skal legges til grunn som prosedyrer, er betegnet KB Hierarkisk kan de nevnte dokumentkodene fremstilles slik: Dokumentnavn, filnavn, revisjons- og statusbetegnelser Alle dokumenter skal merkes med dokumenttype, løpenummer og en forklarende tittel. Til sammen utgjør dette dokumentnavnet og filnavnet som dokumentet er lagret under. Dette dokumentet heter SD-0001 Kvalitetshåndbok_for_bygg_og_eiendom_i_Helse_SorOst, og er lagret i en fil med samme navn. Dokumentene skal være merket med prosjektfase og fag der dette er relevant, og med dokumentets status. Side 12 av 14

13 I tillegg er det laget muligheter for at det enkelte HF, kan merke dokumenter med egne indekser for prosjektnummer, leverandør, kontraktsreferanse, bygg, etasje og system. HF- Prosjektnavn: Tittel: Kvalitetshåndbok for bygg- og eiendom i Helse Sør-Øst (Gjelder fra og med utviklingsplan til og med gjennomføring) HF - Prosjektnummer: Dokumenttype Løpenummer Rev.nr.: Status: Gjelder prosjektfase: Gjelder fag.: SD ,5 U Alle Alle Kontraktor/leverandør Kontrakt referanse Gjelder Bygg Gjelder Etasje Gjelder System ISO-ref Dato IKT og software Alle prosesser skal tegnes i Visio, og lagres i klikkbart pdf-format. Andre dokumenter skal lages i MS-Office og linkes til prosesskartene der dette er formålstjenlig. Sluttbrukerne av systemet skal derfor ikke trenge andre programmer enn en pdf-leser og MS-Office. 4.2 Norske standarder (NS) og ISO-9000 I de prosjektfasene som er bygg- og eiendomsrelaterte i den grad at de berører tekniske Norske Standarder, skal disse standardene og NS-systemets nummereringsstruktur legges til grunn så langt dette er mulig. Med mindre noe annet er eksplisitt vedtatt, skal relevante Norske Standarder være gjeldende fullt ut. Se også SD-0007-Definisjoner_termer_og_referanser. 4.3 Nedlasting av dokumenter og tilpasning til egne kvalitetssystemer Helseforetakene står fritt til å laste ned dokumenter fra Prosjektplassen og tilpasse disse til egne systemer, egne organisasjoner og egne prosjekter. Dersom dokumenter blir tilpasset, skal dette fremgå av revisjonsloggen, og det enkelte HF overtar i så fall samtidig det videre ansvaret for dokumentet i sin helhet herunder ansvaret for avvikshåndtering, videreutvikling, revisjoner og eventuell manglende fremtidig integrasjon mot kvalitetssystemet, slik dette blir tilbudt fra RHFet sin side. 4.4 Lagring av dokumenter og informasjon Systemet inneholder ikke noen form for lagringsmuligheter eller produksjonsfunksjonalitet. Dette fordi det daglige arbeidet vil foregå i spesialiserte data- og dokumenthåndteringssystemer. Dette er i helhet det enkelte HF sitt ansvar. 5 Måling, avvikshåndtering og videreutvikling av kvalitetssystemet Se også SD-0005-Måling, avvikshåndtering og videreutvikling av kvalitetssystemet. 5.1 Kvalitetssikringskrav og måling Side 13 av 14

14 Det er i første rekke overordnede krav til gjennomføring av prosjekter, og krav satt direkte i kvalitetssystemet som utgjør kvalitetskravene. Måloppnåelse relatert til disse kravene skal måles, følges opp vedrørende avvik, og eventuelt iverksettes korrigerende tiltak i forhold til. 5.2 Avvikshåndtering og korrigerende tiltak Som en konsekvens av at kvalitetssystemet blir tilbudt HF-ene til fri bruk, vil her oppstå behov for avvikshåndtering på tre nivåer: 1. Systemavvik i det kvalitetssystemet som RHF-et tilbyr HF-ene. 2. Systemavvik som følger av at et HF har tilpasset systemet til lokale forhold. 3. Prosjektavvik som oppstår ved praktisk bruk av systemet i et konkret prosjekt. Det er innebygd avvikshåndtering vedrørende pkt 1 i systemet, slik RHF-et tilbyr dette til HFene. Korrigerende tiltak skal godkjennes av person med tilstrekkelig myndighet, jfr kap Sertifisering Alle dokumenter skal merkes med referanse til NS-ISO-9000, med tanke på eventuell fremtidig sertifisering. 5.4 Læring, innovasjon og kontinuerlig forbedring av virksomheten Til forskjell fra de fleste ressurser i en organisasjon, kan kunnskap vokse og utvikles når den blir delt. Det er derfor viktig at læreprosessen blir målrettet gjennom for eksempel opplæringsprogram, møteplasser, overlapp, mentorordninger, målrettet forskning, osv. Det legges videre til grunn at hensiktsmessige læreprosesser er en forutsetning for at læring av noe omfang skal kunne skje fra en (prosjekt)organisasjon til en annen. Dette vil også være grunnlaget for innovasjon og kontinuerlig forbedring. Temaet er videre behandlet i dokumentet; SD-0006-Læring_innovasjon_og_kontinuerlig_forbedring_av_virksomheten 5.5 Ansvarsfordelingen mellom RHF-et og HF-ene Systemet skal vedlikeholdes og videreutvikles i regi av Helse Sør-Øst RHF, med FUBE v/kvalitetsnettverket som referansegruppe. Dersom et HF tilpasser systemet til egne systemer, overtar dette HF-et samtidig ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av de delene av systemet som HF-et har tilpasset. Side 14 av 14

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10.

Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF. 10. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 10. desember 2015 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag

Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Sykehusbygg - vår rolle og vårt bidrag Investeringer i bygg og utstyr hvordan kan vi lykkes med å ta ut gevinster? Steinar Frydenlund Styreleder Sykehusbygg HF Nasjonal direktørsamling Scandic Havet hotel

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge

Prosjektdirektiv. Etisk handel i helseforetakene i Norge Prosjektdirektiv Etisk handel i helseforetakene i Norge Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Grete Solli Prosjektgruppe Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten 30.03.11 Distribusjonsliste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Eiendomsstrategi i Helgelandssykehuset HF Nasjonalt topplederprogram Bjørn Bech-Hanssen Helgeland 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Administrerende direktør

Detaljer

Mandat. Interregionalt eiendomsforum

Mandat. Interregionalt eiendomsforum Interregionalt eiendomsforum Informasjon Dokumentinformasjon Versjon Versjon Dato Utarbeidet av Kommentarer 0.1 12.02.13 Endre Fjellestad 0.2 18.02.13 Interreg. Eiendomsforum 0.3 22.02.13 Endre Fjellestad

Detaljer

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter

Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter NKF bygg og eiendom 26.august 2010 Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Kristine Hjellup Horne Utbyggingssjef Prosjektansvaret i kommunale byggeprosjekter Hva innebærer ansvaret? Organisasjonen

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011

Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11. Møte i FUBE 16. februar 2011 Statusrapport FUBE Delprosjekt 1-11 Møte i FUBE 16. februar Delmål 2010 - Nøkkelindikator 2010 / Delprosjekt 1: Strategi og delmål for eiendomsområdet i Helse Sør-Øst Etablere strategi og mål for forvaltningen

Detaljer

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN

Bilag 7. Helse Midt-Norge RHF. Strategiske hovedmål HMN Bilag 7 Helse Midt-Norge RHF Strategiske hovedmål HMN Innhold 1 Strategiske hovedmål... 3 1.1 Standardisering... 3 1.2 Informasjonsdeling gjennom hele pasientforløp... 4 1.3 Journalsystemer i strukturert

Detaljer

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet

Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Fv 808 Parsell Åsen - Torvet Versjon 2012-12-17 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato: Godkjent av: Fv 808 X E6 Hemnesberget.

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Kvalitetssikring i alle ledd

Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Kvalitetssikring i alle ledd Helse Sør-Øst

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører

Prosjekt organisering. Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Prosjekt organisering Høyer Finseth as Rådgivende ingeniører Forum for MA-kirker i stein 4. Februar 2014 Høyer Finseth AS har solid kompetanse og stor kapasitet innen kjernevirksomhetene: Byggteknikk Prefabrikkert

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

YM-plan Ytre miljøplan

YM-plan Ytre miljøplan YM-plan Ytre miljøplan Prosjekt/kontrakt nr: Sveis nr. 2012 / 071701 Strømsund bru vedlikeholdsarbeider Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Strømsund

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn]

Prosjektplan. Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] Prosjektplan Prosjekt: [Prosjektnavn] Dato: xx.xx.xx ID: [evnt. prosjekt identifikasjonsnummer] Prosjekteier: [Navn] Prosjektleder: [Navn] 1 KONSEPTBESKRIVELSE... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 BEHOV... 3 1.3

Detaljer

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik

Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40. Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Helse Sør-Øst RHF Revisjonskomiteen Protokoll fra: Revisjonskomiteen Møtedato: 14.4.2010 kl 18.30-21.40 Møteleder: Andreas Kjær Møtested: Quality Hotell Strand Gjøvik Komitésekretær: Deltakere: Revisjonskomiteen:

Detaljer

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.

Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon. Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF. Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4. Sykehusbygg HF hva skal vi oppnå? Styreleders visjon Steinar Frydenlund, styreleder Sykehusbygg HF Innlegg FSTL årsmøte Oslo, 27.4.2015 SYKEHUSBYGG HF, STIFTET 23.10.2014 Sykehusbygg HF - formål 4 Sykehusbygg

Detaljer

Overordnet planlegging

Overordnet planlegging Overordnet planlegging Betydning av planlegging Prosjektmandat Milepæler Milepælsplan Suksessfaktorer og suksesskriterier Nettverksanalyse Jon Lereim Polfareren Roald Amundsen Flaks er resultat av fremragende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Sertifisering av tavlebyggere ISO 9001 Slik blir prosessen i egen virksomhet Årsmøte 03.04.2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten Daglig leder Gunnar Flø Guttulsrød Norsk Sertifisering AS 1 Norsk Sertifisering

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato:

Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, Dato: Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: 2010/10/134 Saksbeh/tlf: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Dato: 13.4.2011 Styresak 51-2011 Internrevisjonsrapport nr. 07/2009: Kvalitetssystem dokumentstyring og avviksbehandling

Detaljer

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler

Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Sak 90-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Revisjonsrapport analyse av manglende avtalelojalitet ved kjøp av behandlingshjelpemidler Møtedato: Tidligere behandlet i styret/saksnr. Type sak (orienteringssak,

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 4. april 2016 SAK NR 21-2016 Etableringsprosjektet Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner plan for etablering av Sykehusinnkjøp HF hvor

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyser

Risiko og sårbarhetsanalyser Risiko og sårbarhetsanalyser Et strategisk verktøy i sertifiseringsprosessen ISO 14001 Nasjonal miljøfaggruppe 30.05.13 Miljørådgiver Birte Helland Gjennomgang Teoretisk gjennomgang av hva risiko er Hvorfor

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 028-2012 REGIONAL ANSKAFFELSE AV ØKONOMI- OG LOGISTIKKSYSTEM Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til at det gjennomføres

Detaljer

Profesjonalisering av prosjektledelse

Profesjonalisering av prosjektledelse Profesjonalisering av prosjektledelse Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Software2013, IT-ledelse i fremtiden Onsdag 13. februar 2013 ingar.brauti@fornebuconsulting.com I fremtiden vil IT funksjonen

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR

MEDLEMSRAPPORTERING FOR MEDLEMSRAPPORTERING FOR NSB AS For 2016 OFFENTLIG SEKTOR Foto: Scanpix Å stille etiske- og sosiale krav i offentlige anskaffelser er nødvendig for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold.

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Hvordan sikre landingsplass for prosjektene Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hvordan sikre landingsplass for prosjektene

Detaljer

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp

Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Sak 075-2017 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Styrende dokumenter for internkontroll og risikostyring i Sykehusinnkjøp Møtedato: 12. oktober 2017 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 011-2017 055-2017

Detaljer

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner

Introduksjon til prosjektarbeid del 1. Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner Introduksjon til prosjektarbeid del 1 Prosjektet som arbeidsform Begrep, fundament og definisjoner For å lykkes i konkurransen Er innovasjon viktig Nye produkter, markedsføring, produksjonsmåter, opplæring,..

Detaljer

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge

NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT. IKT seminar August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Virksomhetens styring og kontroll av IT IKT seminar 2011-02-17 August Nilssen Prosjektleder IKT Standard Norge NS-ISO 38500:2008 Tittel: Virksomhetens styring og kontroll av IT Corporate

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Frokostmøte Leverandørutviklingsmodul. Oslo

Frokostmøte Leverandørutviklingsmodul. Oslo Frokostmøte Leverandørutviklingsmodul Oslo 16.01.2017 Agenda 08.00-08.30 Registrering og enkel servering 08.30 08.45 Hensikt og bakgrunn for leverandørutviklingsmodulen Leder Kontrakt og marked Petter

Detaljer

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010

Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 Forskning og kvalitetsutvikling - 2 sider av samme sak? Gro Sævil Helljesen, prosessleder, RN, MSc Helse Sør-Øst RHF 26 august 2010 WHO (1993) fem hovedområder for å vurdere og evaluere kliniske virksomheter:

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 010-2011 STRATEGI FOR EIENDOMSVIRKSOMHETEN I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Strategi for eiendomsvirksomheten i

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften?

Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Hvordan oppdatere fra gammel til ny standard i bedriften? Risikostyrt Kvalitet og Miljø Quality Norway 1. februar 2016 Oppdatering av eksisterende «ledelsessystem» Planlegge og forankre Kartlegge og planlegge

Detaljer

E Levering og montering av høydehinder

E Levering og montering av høydehinder E18-201002310 Levering og montering av høydehinder Parsell E18 Nordre Vestfold Prosjekteringsfase og byggefase Dato:21.04.10 Kvalitetsplan (inkl. Prosjektstyringsplan) Side 1 Maldato: Sept. 08 Statens

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse

Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse Presentasjon av veileder for tidligfase BA2015-konferanse 2016-01-26 B A 2 0 1 5 - E N B A E - N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E Innholdsfortegnelse Introduksjon Bakgrunn Prosjektmodell Faser og

Detaljer

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7

OV 001 Veileder til overordnet instruks for HMS revisjon i Bergen kommune. Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Verifisert: Godkjent: Side: 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Hensikt... 2 2. Målgruppe og Bakgrunn for veileder... 2 3. Definisjoner... 3 4. Gjennomføring... 3 4.1 Grunnlag (input)... 3 4.2 Beskrivelse...

Detaljer

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser

Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Hvordan bygge en ny kommune -Erfaringer med å jobbe med kommunesammenslåing som prosjekt i ulike faser Det handler først og fremst om mennesker Styringsnivåer Politisk ledelse Mandat Rammebetingelser

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING

PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Vedlegg 4A PROSJEKTMANDAT FOR ETABLERING AV NASJONAL ARKITEKTURSTYRING Saksnummer i 360: Versjonsnummer: 1.00 Godkjent dato: Godkjent av virksomhetsleder: Utarbeidet av: 15.03.2017 Inga Nordberg Hans Löwe

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11

LEDELSENS ANSVAR. Godkjent: Sikkerhet og Miljøstyringssystem KSMI, F.3 Kapittel: 3 Revisjon: 1 Dato: 26.04.11 Side 1 av 8 3.1 POLITIKK Weber har som forretningsidé å utvikle, produsere. Markedsføre og distribuere Leca-blokker, -pipe, -byggeplank, - lettklinker, Filtralite, Premix-produkter innenfor gulvavretning,

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 094-2014 ANTIKORRUPSJONSPROGRAM I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar vedlagte antikorrupsjonsprogram

Detaljer

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015

MUSIT SAKSFRAMLEGG 2015 SAK NR: V-sak 13/2-2015 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT TEMA: Styringsgruppe for Forprosjektet:MUSITs IT-arkitektur:Tilleggsnotat til Mandat DATO: 04.06.2015 Tilleggsnotat til Mandat Forprosjektet MUSITs

Detaljer

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune

Anskaffelsesstrategi 2014-2017. Trondheim kommune 1 Anskaffelsesstrategi 2014-2017 Trondheim kommune 2 STRATEGI FOR TRONDHEIM KOMMUNES ANSKAFFELSER FOR PERIODEN 2014-2017 Trondheim kommunes anskaffelsesstrategi bygger på kommuneplanens samfunnsdel sin

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960

Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser. Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Veileder og verktøy for internkontroll i offentlige anskaffelser Mona Stormo Andersen Seniorrådgiver Mobil: 948 73 960 Difi har utarbeidet veileder og verktøy implementering av internkontroll Bakgrunn:

Detaljer

Avvik og uønskede hendelser

Avvik og uønskede hendelser Avvik og uønskede hendelser Prinsipper for god virksomhetsstyring Organisering av kvalitetsarbeid i HSO Hva er avvik og hva er uønskede hendelser? Alvorlighetsgrad Forebyggende- og korrigerende tiltak

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

Strategidokument for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst

Strategidokument for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst Strategidokument for eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst Prosjektinformasjon Innsatsområde Prosjekt Fase Prosjekteier Prosjektleder Del-prosjektleder Innsatsområde Bygg og eiendom Strategi bygg og eiendom

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet

Gjelder fra: 24.09.2014. Godkjent av: Fylkesrådet Dok.id.: 1.3.1.1.0 Formål og definisjoner Utgave: 1.00 Skrevet av: Camilla Bjørn Gjelder fra: 24.09.2014 Godkjent av: Fylkesrådet Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 6 Formålet med styrings- og kvalitetssystemet:

Detaljer

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015

Styresak /5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2013/306 Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 11.5.2016 Styresak 67-2016/5 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2015 Vedlagt

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger

Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger Kontraktsbestemmelser for Advokat OPS-prosjektet Rykkinn Skole avd. Berger 1. Bakgrunn Bærum kommune (BK) skal gjennomføre et OPS - prosjekt for Rykkinn skole avdeling Berger (Prosjektet). BK har i den

Detaljer